/9 Rapport over stemactiviteit 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "28 01 2014 1/9 Rapport over stemactiviteit 2013"

Transcriptie

1 /9

2 INLEIDING Petercam als verantwoorde speler In september 2011 ondertekende Petercam Institutional Asset Management (IAM) de Principes voor Verantwoord Beleggen (UN PRI) van de Verenigde Naties, die als doelstelling hebben om de integratie van ecologische, sociale en deugdelijkbestuurscriteria (ESG) in het beleggingsbeslissingsproces te bevorderen. Door dit document te ondertekenen, verbindt de onderneming zich ertoe om de zes belangrijke principes van de UN PRI te aanvaarden en toe te passen. Ze toont hiermee ook publiekelijk aan dat ze zich op het hoogste niveau engageert om op een consistente manier ESG-factoren te integreren door haar maatschappelijke rol ter harte te nemen, en om bij te dragen aan de ontwikkeling van een beleggingsbenadering die meer op de lange termijn is gericht en een duurzamer oogpunt heeft. De zes principes van de UN PRI: 1. de ESG-uitdagingen integreren in de analyses en de beleggingsprocessen; 2. een actieve aandeelhouder zijn en de ESG-uitdagingen in het aandeelhoudersbeleid en de praktijk integreren; 3. zorgen voor nauwkeurige informatie rond de ESG-uitdagingen van de bedrijven waarin we beleggen; 4. de toepassing en de navolging van de Principes binnen de beleggingsindustrie bevorderen; 5. ervoor zorgen dat de adequate en efficiënte toepassing van de Principes wordt verbeterd; 6. rapporteren over de activiteiten en de vooruitgang die wordt geboekt op het gebied van de toepassing van de Principes. Deel uitmaken van een wereldwijd en dynamisch netwerk dat samenwerking bevordert, is voor Petercam een kans om de risico s en opportuniteiten die verband houden met verantwoorde beleggingen beter te begrijpen. Als bewijs van zijn engagement heeft Petercam bijvoorbeeld een Comité voor Verantwoord Beleggen (RI) opgericht, dat medewerkers van verschillende departementen van het bedrijf samenbrengt die dezelfde wil en pro-activiteit hebben om SRI- en ESG-onderwerpen binnenshuis te promoten. Bovendien heeft Petercam eveneens een Coördinatrice voor Verantwoord Beleggen aangesteld, die zich binnen het bedrijf bezighoudt met verantwoord beleggen en de volgende belangrijkste opdrachten heeft: het aansturen van initiatieven, projecten en methodes die verband houden met SRIuitdagingen binnen de beleggingsprocessen van Petercam; het harmoniseren en rationaliseren van de initiatieven die verband houden met ESGuitdagingen op het niveau van Petercam als bedrijf; en het vertegenwoordigen van het bedrijf bij verschillende organisaties die actief zijn op het domein, zoals de UN PRI, BeAMA, Eurosif, Fir, Belsif enz. Vandaag beheert Petercam IAM drie beleggingsfondsen met een SRI-strategie: Petercam Equities Europe Sustainable (aandelenfonds), Petercam L Bonds Government Sustainable (obligatiefonds) en Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable (obligatiefonds). De doelstelling is om deze strategieën te promoten en op termijn het SRI-fondsengamma uit te breiden, zowel voor fondsen die beleggen in obligaties als in aandelen. Petercam IAM is momenteel bezig om zijn aanpak te bepalen om ESG-kwesties te integreren in zijn buy-sideresearch en beleggingsprocessen van de zogenaamde core -strategieën. 2/9

3 STEMMEN, EEN VERANTWOORDE DAAD De jongste jaren hebben aandeelhouders steeds vaker hun democratische stem uitgebracht; institutionele beleggers nemen steeds vaker deel aan de algemene vergaderingen van bedrijven waarin ze beleggen. Die verhoogde interesse in de deelname aan aandeelhoudersvergaderingen wordt onder meer verklaard door het groeiende succes van de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties (UNPRI). Een van die zes principes houdt immers in om een actieve belegger te zijn die rekening houdt met ESG-vraagstukken (ecologische, sociale en bestuurskwesties) in zijn aandeelhoudersbeleid en -praktijken. Met meer dan leden die de UN PRI ondertekend hebben en samen zowat 34 miljard dollar vertegenwoordigen, neemt het aantal activistische asset owners en asset managers elke dag toe. Bovendien evolueert de wetgeving ook in die richting, met name op het gebied van adviserend stemmen over de verloning van directieleden, zoals in de Verenigde Staten met de Dodd-Frank Act of de voorstellen van de Afep-Medef in Frankrijk. Verschillende studies lijken de impact aan te tonen van de uitoefening van stemrechten op het bestuur van ondernemingen, met name dan hun verloningsbeleid. Zo hebben ondernemingen steeds meer de neiging om voorafgaandelijk aan de formele stemming hun verloningsbeleid aan te passen, om het in lijn te brengen met de aanbevelingen van gespecialiseerde bureaus en om dus ook een negatieve stemaanbeveling te vermijden. Om op een verantwoorde manier te stemmen, moet de aandeelhouder een duidelijk beleid en een efficiënte procedure aannemen. De verantwoordelijkheid van de aandeelhouder hoeft niet per se tot uiting te komen in aandeelhoudersactivisme (engagement), dat inhoudt dat er formele brieven worden geschreven waarin informatie wordt gevraagd, of waarmee zelfs druk wordt uitgeoefend op de raad van bestuur. Dit engagement kan soms als agressief worden opgevat en kan worden vervangen door een dialoog die wordt aangegaan tijdens ontmoetingen met het management van bedrijven. Buiten de financiële informatie zijn deze meetings ook een gelegenheid om de bedrijven te ondervragen over de ESG-uitdagingen van morgen. Die aandeelhoudersdialoog over ESGvraagstukken heeft doorgaans een toegevoegde waarde aangezien hij winst oplevert en tegelijkertijd de negatieve ESG-risico s en -invloeden vermindert. Hoe meer deze vragen integraal deel uitmaken van de meetings met het bedrijfsmanagement, hoe meer de antwoorden op ESGuitdagingen systematisch en spontaan zullen worden gecommuniceerd. Aandeelhoudersengagement of het nu gaat om engagement, het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en/of een geëngageerde dialoogvoering met bedrijven is een unieke bestuurstool die de belegger ten volle moet gebruiken. Hierdoor kan hij risico s beter inschatten, waarden en best practices verdedigen en zo bijdragen tot duurzamere bedrijven. Het is dus een langetermijnproces dat als het gestructureerd wordt toegepast via een sneeuwbaleffect steeds meer toegevoegde waarde creëert en een positieve invloed heeft op de prestaties van een bedrijf en het langetermijnsucces van een belegging. 3/9

4 HET STEMBELEID VAN PETERCAM Begin 2013 heeft het Directiecomité van Petercam een globaal stembeleid ingevoerd om zijn rol van verantwoorde aandeelhouder te versterken. De doelstelling van dit beleid is om de waarden en principes weer te geven inzake deugdelijk bestuur die Petercam wil verdedigen binnen de beursgenoteerde ondernemingen waarin het belegt. Die aanpak stemt overeen met de Principes voor Verantwoord Beleggen van de Verenigde Naties, die Petercam Institutional Asset Management, een dochteronderneming van Petercam NV, in september 2011 ondertekende. De fundamentele principes die richting geven aan de uitgebrachte stemmen vloeien voort uit de principes inzake deugdelijk bestuur die worden toegepast, alsook uit internationale aanbevelingen ter zaken, vooral degene die door de OESO of het internationale netwerk van deugdelijk bedrijfsbestuur (ICGN) worden voorgedragen). Die principes bestaan uit vier belangrijke punten, namelijk: 1. De bescherming van aandeelhouders, met het oog op de creatie van langetermijnwaarde en de gelijke behandeling van aandeelhouders volgens het principe één aandeel, één stem, één dividend en de bescherming van minderheidsaandeelhouders; 2. Het deugdelijk bedrijfsbestuur, dat gebeurt via een efficiënt en onafhankelijk directie- en controleorganisme; 3. De transparantie en de integriteit van de informatie, die betrouwbaar, duidelijk en volledig moet zijn en te gepasten tijde moet worden bekendgemaakt 4. De maatschappelijke en milieuverantwoordelijkheid, die van groot belang zijn voor de verantwoordelijkheid en duurzaamheid van een bedrijf dat zijn menselijk kapitaal centraal stelt in zijn belangen en de brede omgeving respecteert waarin het opereert. 4/9

5 STEMACTIVITEIT 2013 In 2013 concentreerde de stemactiviteit zich op de Europese en Amerikaanse markten (Verenigde Staten en Canada). Om de langetermijnbelangen van de aandeelhouders en de kosten die verband houden met het stemmen te verzoenen, neemt Petercam IAM deel aan algemene vergaderingen wanneer de ondergrens inzake het aanhouden van aandelen, zoals gedefinieerd in zijn stembeleid, bereikt werd. Zo nam het via zijn beveks Petercam B, Petercam L en Petercam Horizon B, deel aan de algemene en buitengewone vergaderingen van 260 bedrijven voor een totaal van resoluties. Grafiek 1: Geografische verdeling van de deelnames aan algemene en buitengewone vergaderingen Petercam IAM onthield zich in 1,59% van de gestemde resoluties, in 15,66% van de gevallen stemde het tegen de resolutie, en in 74,81% van de gevallen voor de resolutie. De resterende resoluties vroegen niet om een steminstructie (7,94%). 5/9

6 Grafiek 2: Geografische verdeling van de aangenomen resoluties op algemene en buitengewone vergaderingen Aantal resoluties % 'voor' stemmen % 'tegen' stemmen % 'onthouding' stemmen % niet gestemd Duitsland % 13.44% 12.66% 9.56% Oostenrijk % 7.69% 0.00% 11.54% België % 9.41% 0.18% 20.66% Canada % 3.51% 0.00% 14.04% Denemarken % 11.11% 0.00% 5.56% Spanje % 18.11% 0.00% 0.79% VS % 21.66% 0.00% 7.05% Finland % 0.00% 0.00% 62.50% Frankrijk % 19.24% 0.71% 0.35% Guernsey % 0.00% 0.00% 0.00% Ierland % 18.28% 0.00% 0.00% Italië % 9.30% 0.00% 4.65% Jersey % 28.57% 0.00% 0.00% Luxemburg % 9.09% 0.00% 9.09% Noorwegen % 14.46% 0.00% 3.61% Nederland % 4.48% 0.00% 33.58% Portugal % 17.65% 0.00% 0.00% VK % 15.77% 0.00% 0.00% Zweden % 11.30% 0.00% 31.30% Zwitserland % 30.47% 1.56% 1.56% De stemmen tegen de resoluties waren voornamelijk te vinden in de Verenigde Staten en in Zwitserland, en hadden vooral betrekking op de verkiezing en herverkiezing van bestuurders en andere leden van de Raad van Bestuur, aangezien werd geoordeeld dat ze onvoldoende onafhankelijk waren. Ten slotte stemde Petercam IAM bij 17,2% van de resoluties in afwijking van de aanbeveling van het management. Op het gebied van de sectoren stemde Petercam IAM in de meeste sectoren. De vier belangrijkste sectoren niet-cyclische consumptie, energie, financials en industrials vertegenwoordigen meer dan 60% van de bedrijven waarvoor we aan de vergaderingen hebben deelgenomen. 6/9

7 Grafiek3: Sectorale verdeling van de deelnames aan algemene en buitengewone vergaderingen Op het gebied van de beurskapitalisatie van de ondernemingen waarin Petercam IAM heeft geparticipeerd, is er een goed evenwicht te merken tussen kleine, middelgrote en grote kapitalisaties. De kleine kapitalisaties worden gedefinieerd als kleiner dan 2 miljard euro; de middelgrote tussen 2 en 10 miljard euro en de grote kapitalisaties meer dan 10 miljard euro. Grafiek 4: Verdeling van de beurskapitalisaties van deelnames aan algemene en buitengewone vergaderingen 7/9

8 De bevek naar Belgisch recht Petercam B, die de meeste compartimenten overkoepelt die beleggen in beursgenoteerde aandelen, heeft deelgenomen aan 255 algemene en buitengewone vergaderingen van 233 bedrijven, die een totale beurskapitalisatie vertegenwoordigen van miljard euro, ofwel bijna 58% van de totale beurswaarde van de index MSCI Europe. Op het niveau van onze voornaamste fondsen in Europese aandelen, stemde Petercam IAM in de algemene en buitengewone vergaderingen van Petercam Equities Euroland Petercam Equities Europe Petercam Equities Europe Sustainable Petercam Equities Europe Dividend 53 bedrijven 56 bedrijven 38 bedrijven 39 bedrijven Petercam IAM laat eveneens zijn stem horen voor de kleinere kapitalisaties en vastgoedaandelen: Petercam Equities European Small & Mid caps Petercam Securities Real Estate Europe Petercam Real Estate Europe Dividend 41 bedrijven 33 bedrijven 39 bedrijven Ten slotte nam Petercam IAM eveneens deel aan de algemene vergaderingen van niet-europese bedrijven. Via zijn in wereldwijde en thematische aandelen belegde compartimenten heeft Petercam IAM gestemd op de algemene vergaderingen van bedrijven die genoteerd zijn op de Amerikaanse of Canadese beurs, zoals Africa Oil, Potash Corporation of Baxter, Chevron, Microsoft en Pepsico. Petercam Equities North America Dividend Petercam Equities World 3F 10 bedrijven 27 bedrijven Binnen de thematische strategieën heeft Petercam IAM eveneens gestemd op verschillende vergaderingen. Petercam Equities Agrivalue Petercam Equities Energy & Resources Petercam Equities Metals & Mining 28 bedrijven 25 bedrijven 6 bedrijven 8/9

9 In het kader van de bevek naar Belgisch recht Petercam Horizon B heeft Petercam IAM deelgenomen aan 89 algemene en buitengewone vergaderingen van 81 bedrijven die een totale beurskapitalisatie vertegenwoordigen van miljard euro, ofwel bijna 23% van de totale beurswaarde van de index MSCI Europe. Ten slotte, in het kader van de bevek naar Luxemburgs recht Petercam L, heeft Petercam IAM deelgenomen aan 44 algemene en buitengewone vergaderingen van 38 bedrijven, die een totale beurskapitalisatie vertegenwoordigen van miljard euro, of 14% van de totale beurswaarde van de index MSCI Europe. DISCLAIMER Dit document werd louter opgesteld voor informatieve doeleinden en is geen contractueel bindend document noch een beleggingsadvies of -aanbeveling. Petercam NV (of gelijk welke entiteit van de Petercam-groep) zal niet aansprakelijk zijn ten gevolge van een beslissing die genomen wordt op basis van deze informatie. Petercam NV zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor de niet-uitvoering of de gedeeltelijke uitvoering van de stemrechten ten gevolge van vertragingen, vergetelheid en/of storingen die kunnen optreden bij het ter beschikking stellen of overdragen van informatie en documenten die noodzakelijk zijn voor deze uitvoering. 9/9

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14

Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 Beleid inzake verantwoord beleggen K1 2015 1/14 15 01 2015 Verantwoord beleggen De visie van Petercam Een verantwoord belegger zijn gaat verder dan enkel maar verantwoorde beleggingsproducten aanbieden;

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2013. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 23 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Ulrike Beyrich

Nadere informatie

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management

ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management ESG-SRI Beleggingsstrategie binnen Petercam Institutional Asset Management Individuen, organisaties, bedrijven en landen worden met steeds meer langetermijnuitdagingen geconfronteerd. Economische groei

Nadere informatie

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS

DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS RONDE TAFEL AANBIEDERS RONDE TAFEL 3 DUURZAAM BELEGGEN AANBIEDERS Door Hans Amesz 90 FINANCIAL Foto s: Fotopersburo Dijkstra Waarmee worden aanbieders van duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingsproducten

Nadere informatie

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen

Handreiking Duurzaam Beleggen. voor Pensioenfondsen Handreiking Duurzaam Beleggen voor Pensioenfondsen juni 2005 VBDO Postbus 504 4100 AM Culemborg 0345 532653 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Deze handreiking is opgesteld met de steun van de Europese Commissie

Nadere informatie

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC

KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC Duurzaam beleggen KBC wil met haar activiteiten bijdragen tot de economische, sociale en ecologische vooruitgang van haar werkgebieden. De maatschappelijke rol van KBC komt ook tot uiting in haar producten.

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2011 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Samenvatting 8 Uitvoering activiteiten verantwoord beleggen 10 Voorbeelden

Nadere informatie

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009

Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 VER ANT WOORD BELEGGEN Jaarverslag 2009 Ver ant woord Beleggen Jaarverslag 2009 Inhoud Managementverklaring 4 Voorwoord 5 1. Profiel 6 1.1 PGGM N.V. is een uitvoeringsorganisatie 7 1.2 Onze activiteiten

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management BV* voor haar duurzame (SRI) beleggingsfondsen

Nadere informatie

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013

VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 VER SLAG VERANT- WOORD BELEGGEN 2013 >> > ABP Verslag verantwoord beleggen 2013 1 > 4. Woord vooraf 6. 2013 in getallen 8. Beleid voor verantwoord beleggen 10. Milieu, sociaal beleid en goed bestuur

Nadere informatie

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012

Uw vermogen om te leven. Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Uw vermogen om te leven Verslag Verantwoord Beleggen 2012 3 ABP Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Inhoudsopgave Verslag Verantwoord Beleggen 2012 Woord vooraf 5 Kengetallen in 2012 7 Het ABP beleid voor

Nadere informatie

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12

2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 2011 Q4 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-08 12 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Klimaatconferentie in Durban 5

Nadere informatie

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen

ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM. Duurzaam Beleggen. Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM Duurzaam Beleggen Een onderzoek naar de financiële prestaties van Nederlandse duurzame aandelenfondsen Eijk, J.C. van 1-6-2015 ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM Faculty of Economics

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Tweede halfjaar 2014 Index 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis

Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 6 juli 2015 Beleid Verantwoord Beleggen Loyalis 1 / 16 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 3 2 Wat is maatschappelijk verantwoord beleggen?... 4 3 Waarom willen wij maatschappelijk verantwoord beleggen?... 5

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Samenvatting stembeleid MN

Samenvatting stembeleid MN Samenvatting stembeleid MN MN is van mening is dat actief aandeelhouderschap van groot belang is voor een verantwoorde bedrijfsvoering door de bedrijven waar zij in belegt. Daarom voert MN wereldwijd een

Nadere informatie

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Verslag verantwoord beleggen 2011. Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Verslag verantwoord beleggen 2011 Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties 2 Voorwoord In 2011 was er veel onrust op de financiële markten en moest gereageerd worden op het afnemende vertrouwen

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en Corporate Governance Uitgave mei 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds SABIC, gevestigd te Sittard (het pensioenfonds

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance

Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Maatschappelijk verantwoord beleggen en Corporate governance Uitgave april 2015 Disclaimer De in deze brochure verstrekte informatie van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, gevestigd te Heerlen (het

Nadere informatie

Onze benadering van beleggen op de beurs

Onze benadering van beleggen op de beurs TlB Onze benadering van beleggen op de beurs Inleiding Dit is de derde versie van de Beleggingsstrategie voor beleggingen op de beurs zoals toegepast door Triodos Investment Management B.V. * voor haar

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN JAARVERSLAG 2014 Inhoud Inleiding 3 Actief aandeelhouderschap 4 Overheidsbeleid 8 Uitoefening stemrecht en deugdelijk ondernemingsbestuur 10 Ethisch gescreende fondsen

Nadere informatie

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group

23 april 2015. Corporate Governance Charter Tessenderlo Group Corporate Governance Charter Tessenderlo Group 1 Inhoudstafel A. Voorwoord... 5 B. Aandeelhouderschap en groepsstructuur:... 5 1. Organisatie van Tessenderlo Group... 5 2. Bestuursstructuur... 6 3. Maatschappelijk

Nadere informatie

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index

Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Index Rapportage Verantwoord Beleggen Eerste halfjaar 2013 Inde 1 Inleiding Verantwoord Beleggen 2 Uitsluitingsbeleid 3 Engagement 4 Collectief engagement 5 Corporate governance en stemmen 6 Bijlagen 1 Inleiding

Nadere informatie

pggm.nl Verantwoord Beleggen

pggm.nl Verantwoord Beleggen pggm.nl Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Verantwoord Beleggen Jaarverslag 2012 Inhoud Managementverklaring 6 Voorwoord 7 Verantwoord beleggen 2012 in Vogelvlucht 8 Uitvoering activiteiten verantwoord

Nadere informatie

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813

2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 2013 Q2 Samenvattende rapportage actieve dialoog & uitoefening stemrechten 1030-0813 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. In vogelvlucht 3 3. Verantwoord Beleggen 4 4. Hoogtepunten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen

Nadere informatie

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen...

1. Visie en uitgangspunten... 3 1.1 Beleggingsdoelstelling... 3 1.2 Maatschappelijke verantwoordelijkheid... 3 1.3 Grondbeginselen... Stichting Unilever Pensioenfonds Nederland Progress (Progress) Code Verantwoord Beleggen Met betrekking tot uitsluitingen, screening, stemmen en engagement Deze Code beschrijft de manier waarop Progress

Nadere informatie

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools

Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Verantwoord Beleggen Rapportage H1 2013 Syntrus Achmea Beleggingspools Inhoud Inleiding verantwoord beleggen 5 Uitsluitingsbeleid 7 Engagement 9 Collectief engagement 15 Corporate Governance 17 Bijlagen

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen

Jaaroverzicht 2014. Verantwoord beleggen Jaaroverzicht 2014 Verantwoord beleggen u ESG: Environmental, Social, Governance ESG Council Postadres Erik Luttenberg (voorzitter) Lars Dijkstra Marieke de Leede (secretaris) Almar Rietberg Theo Nijssen

Nadere informatie