Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn."

Transcriptie

1 Examenopgaven proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 12 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten er behaald kunnen worden. Het examen bestaat uit drie opgaven. Opgave 1: 9 algemene theorievragen (in meerkeuzevorm); Opgave 2: 16 journaalposten en 1(sub)grootboekrekening; Opgave 3: 2 computerboekhoudprogramma opdrachten. De beschikbare examentijd is 2 uur en 30 minuten. De toegestane hulpmiddelen bij dit examen zijn: woordenboek rekenmachine

2 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB )

3 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Welke van de volgende inkomsten vallen in box 1 van de inkomstenbelasting? a dividend op aandelen b rente op obligaties c winst van een eenmanszaak d winst van een naamloze vennootschap Vraag 2 Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: De premie voor de Zorgverzekeringswet (ZVW) bestaat uit een vast deel en een variabel deel, dat afhankelijk is van het inkomen. Bewering 2: De premie Algemene Ouderdomswet (AOW) wordt betaald door zowel werkgever als werknemer. a Beide beweringen zijn juist. b Beide beweringen zijn onjuist. c Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. d Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Vraag 3 Wat is het kenmerkende van een maatschap? a De winst van de maatschap valt onder de vennootschapsbelasting. b Het gezamenlijk uitoefenen van een beroep. c Het gezamenlijk uitoefenen van een bedrijf. d Inschrijving in het handelsregister is niet verplicht. Vraag 4 Hieronder staan drie grootboekrekeningen: 1 Reserves 2 Voorzieningen 3 Aandelenkapitaal Welke van deze grootboekrekeningen behoren tot het eigen vermogen van de onderneming? a Alleen 1 en 2 b Alleen 1 en 3 c Alleen 2 en 3 d 1, 2 en 3 Vraag 5 Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: Voor een betaling naar het buitenland heb je uitsluitend de bankidentificatiecode (BIC) van de ontvanger nodig. Bewering 2: Een betaling per acceptgiro is niet mogelijk via internetbankieren. a Beide beweringen zijn juist. b Beide beweringen zijn onjuist. c Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. d Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Basiskennis Boekhouden (BKB ) 3 / 12

4 Vraag 6 De Wet bescherming persoonsgegevens is gemaakt om: a ambtenaren te beschermen. b bedrijfsfunctionarissen te beschermen. c burgers te beschermen. d toezichthouders te beschermen. Vraag 7 De bewaartermijn van de digitale bestanden van de boekhouding is: a 5 jaar. b 7 jaar. c 8 jaar. d 10 jaar. Vraag 8 Welke van de volgende beweringen is of zijn juist? Bewering 1: De kolommenbalans bestaat uit een proefbalans en een saldibalans. Bewering 2: Het Debiteurenboek is een subgrootboek. a Beide beweringen zijn juist. b Beide beweringen zijn onjuist. c Bewering 1 is juist en bewering 2 is onjuist. d Bewering 2 is juist en bewering 1 is onjuist. Vraag 9 Van de grootboekrekening 910 Incidentele lasten gaat het bedrag op de saldibalans: a Credit naar de balans. b Credit naar de winst-en-verliesrekening. c Debet naar de balans. d Debet naar de winst-en-verliesrekening. Basiskennis Boekhouden (BKB ) 4 / 12

5 Casus Voorinformatie behorend bij de vragen van opgave 2 en 3 In deze voorinformatie staat een beschrijving van het bedrijf die geldt voor alle te maken vragen. Verdere gegevens betreffen: de grootboekrekeningen; de stamgegevens van enkele vaste debiteuren- en crediteuren. Het examen heeft betrekking op de boekhouding van Superkeukens. De eigenaar van dit bedrijf, J. Breekhakke, is specialist in keukens en bijbehorende apparatuur. Superkeukens levert een eigen merk keuken die in overleg met de klant op bestelling wordt gemaakt. Het plaatsen van de verkochte keukens wordt niet in eigen beheer uitgevoerd, maar is uitbesteed aan een vaste onderaannemer. Verkoop vindt zowel rechtstreeks plaats aan de klant als via enkele gespecialiseerde keukenwinkels in de omgeving. Deze laatste ontvangen als vergoeding voor hun werkzaamheden een korting op de factuur. Bij inkoop van keukenapparatuur en keukenaccessoires wordt gebruikgemaakt van de tussenrekening 730 Inkopen apparatuur en accessoires. Deze tussenrekening wordt gemuteerd bij de ontvangst of retourzending van de goederen en bij de ontvangst van de daarop betrekking hebbende facturen. De eventuele transportkosten bij inkopen en bij verkopen worden rechtstreeks op de betreffende kostenrekening geboekt. Ingekochte keukens worden vanaf de inkoopfactuur direct op de voorraadrekening geboekt. Soms sluit Superkeukens inkoopcontracten met leveranciers en verkoopcontracten met afnemers. Deze voorkopen en voorverkopen worden in de boekhouding vastgelegd. Na uitvoering van (een deel van) het contract wordt dit (deel) teruggeboekt. Superkeukens past in de boekhouding de permanence toe met maandelijkse resultatenberekening. Basiskennis Boekhouden (BKB ) 5 / 12

6 Overzicht Grootboekrekeningen 010 Bedrijfspand 011 Afschrijving bedrijfspand 020 Inventaris 021 Afschrijving inventaris 030 Bedrijfsauto's 031 Afschrijving bedrijfsauto's 040 Showroomkeukens 041 Afschrijving showroomkeukens 050 Eigen vermogen 051 Privé J. Breekhakke 070 5% Hypothecaire lening o/g 071 6% Onderhandse lening o/g 100 Kas 110 ABN Amro Bank 120 ING Bank 130 Debiteuren 135 Voorverkoopdebiteuren 136 Ongerealiseerde winst voorverkopen 140 Crediteuren 145 Voorkoopcrediteuren 150 Vooruitbetaalde bedragen 151 Nog te ontvangen bedragen 155 Vooruitontvangen bedragen 156 Nog te betalen bedragen 157 Ontvangen aanbetalingen 159 Te betalen nettoloon 160 Af te dragen loonheffingen 170 Te verrekenen omzetbelasting 176 Verschuldigde omzetbelasting 179 Af te dragen omzetbelasting 200 Kruisposten 401 Salariskosten 402 Sociale lasten 403 Reiskosten 404 Overwerkvergoeding 405 Representatiekosten 409 Overige personeelskosten 420 Afschrijvingskosten algemeen 425 Afschrijvingskosten showroomkeukens 430 Interestkosten 440 Porti- en administratiekosten 450 Huisvestingskosten 460 Auto- en transportkosten 470 Opbouwkosten showroomkeukens 471 Verkoopkosten 480 Verzekeringskosten 490 Overige kosten 498 Betalingsverschillen 700 Voorraad keukens 710 Voorraad keukenapparatuur 720 Voorraad keukenaccessoires 725 Voorkopen keukens 726 Af te leveren keukens voorverkopen 730 Inkopen apparatuur en accessoires 800 Kostprijs verkopen keukens 801 Inkoopprijs verkopen keukenapparatuur 802 Inkoopprijs verkopen keukenaccessoires 803 Kosten keukenplaatsingen 850 Opbrengst verkopen keukens 851 Opbrengst verkopen keukenapparatuur 852 Opbrengst verkopen keukenaccessoires 853 Opbrengst keukenplaatsingen 860 Verleende kortingen 960 Incidentele baten 961 Incidentele lasten Basiskennis Boekhouden (BKB ) 6 / 12

7 Stamgegevens vaste Debiteuren Keukenstudio De Gaffel adres: Waerdeweg AK Zwolle postbus: AD Zwolle tel: Rabobank: kredietlimiet: ,-- Karelsen Keukens adres: Mertensstraat BJ Deventer postbus: AA Deventer tel: ABN Amro Bank: kredietlimiet: ,-- Jupiter Keukenhal adres: Marktstraat AE Epe postbus: AC Epe tel: ING Bank: P kredietlimiet: ,-- Stamgegevens vaste Crediteuren Siemens Nederland adres: W. von Siemensstraat PN Zoetermeer postbus: BB Zoetermeer tel: ING Bank: kredietlimiet: ,-- Bruynzeel Keukens adres: Drebbelstraat RC Bergen op Zoom postbus: AC Bergen op Zoom tel: ING Bank: P kredietlimiet: ,-- Bouwbedrijf De Veluwe bv adres: Randweg SC Nunspeet postbus: AB Nunspeet tel: ING Bank: kredietlimiet: ,-- Superior Apparatuur bv adres: Kalverdijk AL Apeldoorn postbus: AC Apeldoorn tel: ABN Amro Bank: kredietlimiet: ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 7 / 12

8 Opgave 2 Totaal te behalen punten: 48 Journaliseer bij de vragen 10 tot en met 19 en bij de vragen 21 tot en met 26 de genoemde gegevens. Stel bij vraag 20 de grootboekrekening samen. Vraag 10 4 punten Credit-verkoopfactuur Datum: Creditering aan Karelsen Keukens wegens retour ontvangen keukenaccessoires. 5 espressoapparaten Ciao 300,-- Af: korting 5% 30,-- 270,-- BTW 19% 51,30 Totaal 321,30 De voorraadmutatie is reeds geboekt. Vraag 11 ABN Amro Bank Datum: Bijgeschreven restitutie inkomstenbelasting van J. Breekhakke 2.300,-- Vraag 12 ING bank Datum: Per incasso betaald aan Eneco: Gas en elektra over februari ,-- Dit bedrag is inclusief 19% omzetbelasting 209,--. Van Eneco wordt geen factuur geboekt. Vraag 13 Kas Datum: Tijdens de kascontrole is een nadelig kasverschil geconstateerd van Verzuimd is een opname uit de kas te boeken van 530,-- 500,-- die op onze rekening bij de ABN Amro Bank is gestort. Het overige verschil kan niet worden verklaard en moet worden afgeboekt Vraag 14 Memoriaal Datum: Contract gesloten met G. Winters voor de levering in september 2012 van een keuken voor een bedrag exclusief btw van De ongerealiseerde winst is , ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 8 / 12

9 Vraag 15 Memoriaal Datum: Uit de voorraad genomen ten behoeve van de inrichting van de bedrijfskantine: 1 inbouwkoelkast Cooly (keukenapparatuur) 295,-- 3 sets Whirl keukenaccessoires 360,-- De vermelde prijzen zijn inkoopprijzen exclusief btw. Deze kosten moeten worden geactiveerd. Vraag 16 Memoriaal Datum: In het magazijn ontvangen keukenapparatuur van Siemens Nederland met een inkoopprijs van 3.890,-- Dit bedrag is exclusief 19% btw. Vraag 17 ABN Amrobank Datum: Betaald aan Bouwbedrijf Hoefnagel een factuur voor de verbouwing van het bedrijfspand In dit bedrag is begrepen 19% btw , ,-- De verbouwingskosten moeten worden geactiveerd. Van Bouwbedrijf Hoefnagel wordt geen factuur geboekt. Vraag 18 4 punten Inkoopfactuur Datum: Factuur ontvangen van Siemens voor de levering van keukens voor een bedrag van In dit bedrag is begrepen 19% btw , ,-- Ook moet het hiervoor gesloten contract worden teruggeboekt. Vraag 19 4 punten Memoriaal Datum: Per eind februari 2012 moet nog rekening worden gehouden met de volgende nog te betalen kosten: geplaatste reclameadvertentie in weekblad Het Kanton in februari 2012 schoonmaakkosten kantoor en showroom februari ,-- 660,-- Verder moet nog rekening worden gehouden met het aandeel van de vooruitbetaalde wegenbelasting over de maand februari ,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 9 / 12

10 Vraag 20 5 punten Stel aan de hand van de onderstaande gegevens de grootboekrekening 852 Opbrengst verkopen keukenaccessoires over maart 2012 samen. Sluit de rekening af per 31 maart Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting. 15 maart Tellingen: debet 1.060,-- en 8.240,-- credit. 19 maart Contant verkocht en afgeleverd een set keukenaccessoires voor 1.495,--. De inkoopprijs van deze set is 750, maart Keukenaccessoires met een verkoopprijs van 124,-- retour ontvangen van een klant en hiervoor een creditnota verstuurd. De inkoopprijs is 67, maart Contante verkopen accessoires week , maart Begin maart is de opbrengst van keukenapparatuur voor een bedrag van 720,-- abusievelijk geboekt als opbrengst verkopen keukenaccessoires. Dit is nu gecorrigeerd. 31 maart Creditnota verstuurd voor terugontvangen beschadigde accessoires met een verkoopwaarde van 119,--. Deze accessoires worden tijdens de komende zomersale verkocht voor 50,--. Vraag 21 Inkoopfactuur Datum: Van Bouwbedrijf De Veluwe bv rekening nr van d.d. 7 februari 2012 ontvangen voor het plaatsen van keukens. Geplaatst in uw showroom modelkeuken opstelling Superkeuken 4 970,-- Geplaatst bij uw klant N. van Zanten te Nieuwegein keukenopstelling Superkeuken 7 990, ,-- BTW 19% 372,40 Totaal 2.332,40 Vraag 22 Credit-inkoopfactuur Datum: Ontvangen van Bruynzeel Keukens creditnota d.d. 10 februari 2012 wegens correctie op een eerder geboekte inkoopfactuur. 1 keuken Elegance/Wit, comfort 3.800,-- BTW 19% 722,-- Totaal credit 4.522,-- Vraag 23 Inkoopfactuur Datum: Van Hartman Computerstore ontvangen de factuur van 15 februari voor geleverde computers. 8 All-in one computers model ME089N/A ,-- 3 Microsoft Office Professional 2010 sotware 1.125, ,-- Af: korting 5% 746, ,75 BTW 19% 2.693,96 Totaal ,71 Basiskennis Boekhouden (BKB ) 10 / 12

11 Vraag 24 3 punten Verkoopfactuur Datum: Op rekening verkocht en afgeleverd keukenapparatuur en accessoires aan Keukenstudio de Gaffel. 5 inbouwmagnetrons Crisp 3S (apparatuur) à 260, ,-- 1 set Elegance keukenaccessoires 240, ,-- Af: Korting 7,5% 115, ,50 BTW 19% 270,66 Totaal 1.695,16 De voorraadmutatie is reeds geboekt. Vraag 25 4 punten ING bank Afschriftnr. 004 Datum: Vorig saldo (tegoed) 7.000,-- Af Bij Overschrijving naar de privérekening van J. Breekhakke 2.100,-- Ontvangen van A.H. Josias, factuur nr ,-- Betaald aan Superior Apparatuur bv rekening nr. 05/115 Betaald aan Ohra, premie inboedelverzekering maart 2012 tot en met mei ,-- 123,-- Nieuw saldo (tegoed) 5.029,-- Van Ohra wordt geen factuur geboekt. Vraag 26 5 punten Memoriaal Datum: Van Jupiter Keukenhal is 30 januari j.l. een verkochte keuken retour ontvangen. Van de verstuurde creditnota is de btw van 798,-- per ongeluk geboekt op rekening 850 Opbrengst verkopen keukens. Als gevolg van lekkage is voor een bedrag van aan keukenaccessoires onverkoopbaar geworden. Van de verzekeringsmaatschappij bericht ontvangen dat zal worden vergoed. Hiervan is nog niets geboekt. 750,-- 600,-- Basiskennis Boekhouden (BKB ) 11 / 12

12 Opgave 3 Totaal te behalen punten: 3 Vraag 27 Uit een computerboekhoudprogramma is onderstaand overzicht verkregen: Welk overzicht is hier weergegeven? Vraag 28a Vraag 28b Waarvoor wordt de proef- en saldibalans gebruikt? Bij afsluiting gaan de saldi van de grootboekrekeningen naar de balans of naar de winst-en-verliesrekening. Van welke rubrieken gaan de saldi van de grootboekrekeningen uit de saldibalans naar de winst-en-verliesrekening? Einde examen Basiskennis Boekhouden (BKB ) 12 / 12

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11

Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Correctiemodel proefexamen 2 BASISKENNIS BOEKHOUDEN (BKB ) 2014 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Boekhouden (BKB ) 1 / 11 Opgave 1 Totaal te behalen punten: 9 Vraag 1 Toetsterm 1.2.1

Nadere informatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie

Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie BASISKENNIS BOEKHOUDEN BKB Examen B Duindam Recreatiecentrum Voorinformatie Het examen bestaat uit drie delen. Deel I omvat het beantwoorden van enkele algemene theorievragen (in meerkeuzevorm). Deel II

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 60. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis oekhouden (K ) Oefenexamen 1 asiskennis boekhouden (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 60. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB)

EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) EXAMEN Basiskennis Boekhouden (BKB) Beschikbare tijd 2½ uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met de uitwerkingen, te worden

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Bedrijfsadministratie niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83

Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen 83 Hoofdstuk 9 Voorinkopen en voorverkopen In dit hoofdstuk gaan we werken met de administratie van Superkeukens, administratie E. Leest u de voorinformatie goed door. Superkeukens verkoopt keukens aan particulieren

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. . Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Examenopgaven BEDRIJFSECONOMIE WOENSDAG 9 JANUARI 2013 11:00 13:00 UUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 6 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening

PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening PRAKTIJKEXAMEN BASISKENNIS BOEKHOUDEN Toets journaalposten en grootboekrekening Stegeman computers Mevrouw Stegeman is eigenaresse van een bedrijf dat computers en aanverwante artikelen verkoopt. Zij heeft

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG

PDB PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG PDB DIT EXAMEN- ONDERDEEL BESTAAT UIT 5 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN BOEKHOUDEN JOURNAALPOSTEN DINSDAG 13 JUNI 2006 VOORMIDDAG D1.2 OPGAVE I Beschikbare tijd 1 1 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden

Nadere informatie

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden EXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden Financiële Administratie 15 januari 2014 Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient,

Nadere informatie

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA

BKB. Antwoordenboek. Basiskennis boekhouden. G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA BKB Basiskennis Boekhouden Antwoordenboek G.M. van Rhoon Bewerkt door: Jan H.L. de Bruijn MBA Dit antwoordenboek

Nadere informatie

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Diplomalijn Financieel-Administratief Eamen Basiskennis Boekhouden (BKB ) Niveau mbo 2/3 Positionering Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Versie 1.3 Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op

Nadere informatie

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling

BKB. Basiskennis boekhouden. Aanvulling BKB Basiskennis boekhouden Aanvulling Deze aanvulling behoort bij BKB Boekhouden, ISBN 978-90-415-0632-0. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk najaar 2010 2010, Educatief bv, Leiden Alle

Nadere informatie

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek

Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek Appendix Periodeafsluiting Opgaven- en werkboek De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens ( de Associatie ) organiseert twee keer per jaar examens voor het in ons land erkende Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten.

Transitorische posten en voorafgaande journaalposten. De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Hoofdstuk 6 Transitorische posten en voorafgaande journaalposten Extra opgaven De opgave 6.6a tot en met 6.6d horen bij paragraaf 6.2, Transitorische posten. Opgave 6.6a Handelsonderneming Beerepoot past

Nadere informatie

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing

Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing Hoofdstuk 1 Verwerken van financiële mutaties met betrekking tot duurzame productiemiddelen en leasing 1.1 Inleiding In het boek Elementaire kennis Bedrijfsadministratie heb je geleerd om boekingen te

Nadere informatie

Internetopgaven hoofdstuk 3

Internetopgaven hoofdstuk 3 Internetopgaven hoofdstuk 3 IO.3.1 IO.3.2 IO.3.3 IO.3.4 Y. van de Voort wil periodiek informatie uit de boekhouding halen. Daarbij maakt zij gebruik van een kolommenbalans. Welke uitspraak over de kolommenbalans

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Basiskennis Boekhouden

Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Basiskennis Boekhouden Basiskennis Boekhouden Henk Fuchs Sarina van Vlimmeren Derde druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten Opmaak

Nadere informatie

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord...

Inhoud VII. 1. De balans 1. 2. Veranderingen in de balans 15. 3. Grootboekrekeningen 33. 4. Hulprekeningen van het eigen vermogen 61. Voorwoord... ELEMENTAIR BOEKHOUDEN VII Inhoud Voorwoord...................................... V 1. De balans 1 1.1 Doel van het boekhouden.............................2 1.2 De eenmanszaak...................................2

Nadere informatie

ZZP Boekhouder handleiding

ZZP Boekhouder handleiding ZZP Boekhouder handleiding ZZP Handleiding boekhouden intro Met deze handleiding krijgt u een spoedcursus boekhouden. Als ondernemer moet u een administratie bijhouden. Deze administratie geeft financieel

Nadere informatie

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer).

- FACULTATIEF DOCENT: Computerboekhouden AccountView inclusief software en bestanden (present NOI; bv. voor demo op beamer). Sheet 14 - Training Elementair boekhouden havo/vwo - BOEK LEERLINGEN: Balans, grootboek & boekingsregels, boekhoudcases met OB, subadministraties, kasstaat, loonadministratie, praktijkboekingen, ondernemingsvormen/financiering,

Nadere informatie

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfsadministratie Examennummer: 68956 Datum: 30 juni 2012 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 10 open vragen (maximaal 70 punten)

Nadere informatie

Rekeningschema een korte oriëntatie

Rekeningschema een korte oriëntatie Rekeningschema een korte oriëntatie door Drs. J.C. Hoogheid AC 2008 Drs. J.C. Hoogheid AC Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze tekst mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie

Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie Hoofdstuk 3 Het rekeningschema of de routekaart voor de administratie In dit hoofdstuk: Rubricering van de grootboekrekeningen Indeling naar balans en resultatenrekening Soorten rekeningen toegelicht In

Nadere informatie

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels.

De kosten van kleine reparaties boekt Kroone direct ten taste van de rekening Kosten shovels. PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Financiële Administratie Beschikbare tijd 2 uur Opgave I Kroone BV te Lelystad verhuurt shovels aan o.a. andere aannemersbedrijven. De shovels worden in

Nadere informatie

Einde jaar verwerking Profinad CS

Einde jaar verwerking Profinad CS Einde jaar verwerking Profinad CS Part 1... 2 0 INEIDING... 2 1 INVESTERINGEN... 3 2 BANK- EN KASSALDI / BELEGGINGEN... 4 3 KRUISPOSTEN... 5 4 VRAAGPOSTEN... 6 5 DEBITEUREN... 7 6 NOG TE ONTVANGEN KOSTEN

Nadere informatie

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger:

Cursus boekhouden Pagina 2. Vandaar nu even een algemene definitie, dan kan het daarna allemaal wat eenvoudiger: Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1 Boekhouden? Een boekhoudpakket is een uitgebreide rekenmachine. En dan ook nog een zeer eenzijdige rekenmachine, feitelijk enkel in staat tot optellen en

Nadere informatie

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Open vragen (70 punten) 1. Antwoord: Balans per 31 augustus (na verwerking verkopen) Voorraad goederen 36.150 Eigen Vermogen 63.950

Nadere informatie