Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk"

Transcriptie

1 Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Mr. J.W. Fanoy en mr. T. Raats Het mededingingsrecht wordt doorgaans vooral geassocieerd met het bestraffen van kartelafspraken (bijvoorbeeld het bierkartel of het beeldbuizenkartel) en misbruik van economische machtsposities (bijvoorbeeld de zaken omtrent Microsoft en Intel). Naast deze twee vormen van ex post toezicht, kent het mededingingsrecht een derde onderdeel dat ziet op het ex ante voorkomen van situaties die de mededinging significant belemmeren: concentratie controle. Dit artikel zal dit onderdeel van het mededingingsrecht op hoofdlijnen beschrijven. Concentratiecontrole onderscheidt zich van de andere vormen van mededingingstoezicht door de vooruitziende blik die het van de toezichthouder vereist. Omdat het gaat om de effecten van een voorgenomen transactie moet een mededingingsautoriteit een prospectieve analyse maken. De bewijslast hiervan ligt bij de mededingingsautoriteit die met overtuigend bewijs zal moeten komen om met een hoge mate van zekerheid te kunnen concluderen dat sprake is van significante belemmering van de mededinging. Als een mededingingsautoriteit dit bewijs niet rond krijgt, zal zij de transactie moeten goedkeuren. Tot zover de inhoudelijke kant van het concentratiecontrolerecht, want in dit artikel zullen wij hier niet verder op ingaan. Wij zullen de overnamejurist juist in vogelvlucht meenemen door de meer praktische vragen en de nodige tips & tricks meegeven voor de eigen praktijk. Voor de overnamejurist is het concentratiecontrolerecht vaak een noodzakelijk kwaad: er is nagenoeg niet aan te ontkomen, maar creëert wel ongewenste vertraging en een mogelijke black box ten aanzien van de haalbaarheid van een transactie. Dit is echter te voorkomen door de meldingsplicht in een vroeg stadium te signaleren en een mededingingsadvocaat in te schakelen. Gelet op de beperkte omvang van dit artikel nemen wij de Nederlandse procedure als uitgangspunt en waar nodig zullen we het Europese equivalent meenemen. Wat zijn de relevante begrippen? Het mededingingsrecht kent een autonoom begrippenkader. In het kader van dit artikel is het van belang drie begrippen te definiëren. Ten eerste, de onderneming, de normadressaat van het mededingingsrecht. Onder dit begrip valt iedere entiteit die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd. Het ondernemingsbegrip is in het mededingingsrecht dus ruimer geformuleerd dan in het Burgerlijk Wetboek. Het tweede essentiële begrip is de concentratie en dat betreft in feite de mededingingsrechtelijke aanduiding van de transactie zelf. Er is sprake van een concentratie als een duurzame wijziging van zeggenschap plaatsvindt. Concentratiecontrolerecht is derhalve niet van toepassing als zeggenschap slechts tijdelijk overgaat. 1 De Mededingingswet onderscheidt drie vormen van concentraties: 1) een fusie van twee of meer voorheen onafhankelijke ondernemingen; 2 2) het verkrijgen van zeggenschap door een onderneming in een andere onderneming; en 1 Een concentratie kan echter wél een duurzame wijziging teweegbrengen als de aan de concentratie ten grondslag liggende overeenkomsten voor een bepaalde termijn steeds hernieuwbaar zijn of de termijn zodanig lang is dat de zeggenschap wel duurzaam wijzigt. 2 Het mededingingsrechtelijke fusiebegrip is breder dan een juridische fusie in de zin van art. 2:309 BW. Er is bijvoorbeeld ook sprake van een fusie als twee of meer voorheen onafhankelijke ondernemingen opgaan in een nieuwe onderneming en ophouden te bestaan als afzonderlijke ondernemingen. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK NUMMER 2, APRIL 2013 / SDU UITGEVERS 65

2 3) het oprichten van een volwaardige joint venture. Er is sprake van een volwaardige joint venture indien de samenwerking duurzaam is en de joint venture zelfstandig op de markt actief is. Een joint venture die alleen voor haar aandeelhouders produceert is dus onvoldoende. Deze standaardtypen zijn in beginsel vrij duidelijk, maar omvatten ook veel situaties die minder vanzelfsprekend zijn. Zo kan bijvoorbeeld de overname van een onderdeel van een bedrijf als concentratie worden aangemerkt. Denk bijvoorbeeld aan outsourcingstransacties, overname van bedrijfsactiva, klantenbestanden, verzekeringsportefeuilles, etc. Kort gezegd is relevant of aan het over te nemen deel van een onderneming zelfstandig omzet is toe te rekenen. Ook een minderheidsdeelneming waarmee ogenschijnlijk geen overwegende zeggenschap wordt verkregen, kan een Er is sprake van een concentratie als een duurzame wijziging van zeggenschap plaatsvindt. concentratie zijn. Dit is het geval indien aan de deelneming bepaalde zeggenschapsrechten zijn verbonden. Het gaat daarbij doorgaans om veto- of goedkeuringsrechten die zien op de strategische en commerciële bedrijfsvoering. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat geen sprake is van een concentratie indien geen van de aandeelhouders beschikt over vetorechten en derhalve sprake kan zijn van wisselende meerderheden. Dit is anders indien (i) aandeelhouders onderling stemafspraken hebben gemaakt waardoor gezamenlijk wordt opgetreden binnen de aandeelhoudersvergadering of (ii) sprake is van evidente parallellie van belangen. Bij gezamenlijke zeggenschap is het overigens van groot belang om wijzigingen in de participatieverhoudingen goed in het oog te houden. Als bijvoorbeeld één van de aandeelhouders de andere aandeelhouder(s) uitkoopt en zo uitsluitende zeggenschap verkrijgt, vormt deze transactie een nieuwe concentratie. Het is dus zaak om ook bij ogenschijnlijk onschuldige transacties steeds de vraag te stellen of er in de praktijk een duurzame wijziging in de zeggenschap plaatsvindt. Ten slotte wordt de oprichting van een joint venture nog wel eens vergeten. De oprichting kwalificeert als een concentratie indien de joint venture duurzaam en zelfstandig op de markt actief zal zijn en niet enkel voor haar moedermaatschappijen zal produceren of als afnemer zal fungeren. 3 Uitgezonderd van concentratietoezicht is de verwerving van aandelenbelang door participatiemaatschappijen indien het stemrecht enkel en alleen wordt uitgeoefend ter bescherming van de investering en niet om het strategische en commerciële beleid van de onderneming te beïnvloeden. Ook is het verkrijgen van zeggenschap door curatoren en bewindvoerders uitgezonderd van het concentratiebegrip. 3 Let op: in sommige landen ligt deze lat lager en kwalificeert de oprichting van een joint venture ook als een concentratie indien zij enkel voor haar moeder zal produceren of als afnemer zal fungeren. Als laatste behoeft het begrip de betrokken onderneming nog vermelding. Als betrokken ondernemingen zijn, simpel gezegd, aan te merken de onderneming die zeggenschap verkrijgt en de onderneming waarover zeggenschap wordt verkregen ( de target ). De kwalificatie van de betrokken ondernemingen is relevant omdat enkel de betrokken ondernemingen van belang zijn voor de omzetdrempels, maar daarover later meer. Bij een fusie kwalificeren de fuserende partijen als betrokken ondernemingen. Bij overnames ligt het iets complexer; als een onderneming alle zeggenschap verkrijgt in een andere onderneming, gaat het om de koper(s) en de target. Indien uitsluitende zeggenschap wordt verkregen is de verkoper zodoende irrelevant voor het concentratiecontrolerecht. Als onderneming A 100% van haar aandelen in dochteronderneming B verkoopt aan onderneming C, dan zijn B en C dus aan te merken als betrokken ondernemingen. A valt voor de meldingsplicht weg. Als gezamenlijke zeggenschap wordt verkregen, dan zijn alle ondernemingen met zeggenschap en de target aan te merken als betrokken ondernemingen. Stel bijvoorbeeld dat onderneming A 50% van haar aandelen in dochteronderneming B verkoopt aan onderneming C en zelf de overige aandelen houdt, dan zijn A, B en C aan te merken als betrokken ondernemingen. Indien een joint venture zeggenschap verkrijgt in een derde onderneming, komt vaak de vraag op of de joint venture óf haar moedervennootschappen als betrokken onderneming moeten worden aangemerkt. In dat geval wordt onderscheid gemaakt naar de aard van de joint venture. Als de joint venture enkel dient als vehikel voor haar moedervennootschappen, gelden de moeders en de target als betrokken ondernemingen. Stel bijvoorbeeld dat ondernemingen A en B alle aandelen houden in de joint venture C en C enkel als productieonderneming fungeert voor de productie van de producten van A en B. Wanneer nu C alle aandelen in onderneming D overneemt, dan zijn A, B en D aan te merken als betrokken ondernemingen. Als het gaat om een volwaardige joint venture dan gelden de joint venture en de target als betrokken ondernemingen. Wanneer we nu het vorige voorbeeld nemen en de joint venture C wél zelfstandig op de markt opereert, dan zijn C en D de betrokken ondernemingen. Bij de oprichting van de joint venture gelden de oprichtende partijen als betrokken ondernemingen. Moet elke concentratie worden gemeld? Moet nu elke concentratie worden gemeld? Nee, enkel concentraties die de zogenaamde meldingsdrempels overstijgen. Bij een internationale overname is van belang om tijdig en goed te ontwaren waar de transactie moet worden gemeld. De verschillende mededingingsautoriteiten hanteren hiervoor verschillende meldingsdrempels, maar grofweg zijn er wereldwijd twee systemen: op basis van omzetdrempels of op basis van marktaandeeldrempels. Combinaties komen voor, maar over het algemeen wordt voornamelijk met omzetdrempels gewerkt waarbij de netto-omzet wordt gehanteerd. Voor kredietinstellingen en financiële instellingen geldt, in plaats van de netto-omzet, de 66 SDU UITGEVERS / NUMMER 2, APRIL 2013 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

3 Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk Gezamenlijke wereldwijde omzet betrokken ondernemingen Omzet van ten minste twee betrokken ondernemingen, binnen NMa > Nederland > Zorgsector > Nederland > Deze specifieke drempels zijn van toepassing als ten minste twee van de betrokken ondernemingen, in het voorafgaande kalenderjaar, met het verlenen van gedefinieerde - zorg, ieder afzonderlijk een omzet hebben behaald van meer dan Europese Commissie > EU > Alternatief > én ten minste twee van de betrokken ondernemingen een afzonderlijke omzet van Drie EU lidstaten > én de totale omzet van de betrokken ondernemingen in die drie EU lidstaten > som van de rentebaten en soortgelijke baten, opbrengsten uit waardepapieren, ontvangen provisie, resultaat uit financiële transacties en de overige bedrijfsopbrengsten. Verminderd met de belasting over de toegevoegde waarde en andere rechtstreeks met de betrokken baten samenhangende belastingen. Voor het vaststellen van de omzet is relevant in welk land de afnemer van de meldende partijen is gevestigd; aan dat land moet de omzet in beginsel worden toegerekend. Indien bijvoorbeeld een Nederlandse onderneming over het voorafgaande kalenderjaar 65 miljoen omzet heeft behaald en hiervan is 27 miljoen omzet behaald in Nederland en 38 miljoen omzet behaald door export naar Duitsland, dan moet de 38 miljoen omzet aan Duitsland worden toegerekend en niet aan Nederland. Het doet er hierbij niet toe dat de Nederlandse onderneming facturen vanuit Nederland aan haar klanten in Duitsland heeft gestuurd. In het bovenstaande schema staan de belangrijkste drempelbedragen in Nederland 4 en voor de Europese Commissie. 5 Indien de Europese drempels worden behaald en dus een melding bij de Europese Commissie vereist is, dan zijn de nationale drempels verder irrelevant. De Europese Commissie is in dat geval exclusief bevoegd. Tevens is nog meldenswaardig dat een exclusieve verwijzing naar de Europese Commissie kan worden verzocht indien de transactie in ten minste drie lidstaten meldingsplich- 4 Hierbij moet worden opgemerkt dat bij het schrijven van dit artikel een wetsvoorstel bij de Eerste Kamer ligt waarin deze wereldwijde drempel wordt verhoogd naar De meeste landen hanteren een systeem vergelijkbaar met Nederland. Er zijn echter ook landen (bijvoorbeeld Oostenrijk) waarbij slechts één van de betrokken ondernemingen omzet in het desbetreffende land moet hebben behaald voor het activeren van een meldingsplicht. Dit kan bijvoorbeeld enkel de koper zijn en het komt dan ook vreemd voor dat toch een melding vereist is. Het is echter onder omstandigheden mogelijk om een melding te voorkomen indien de overname geen enkel merkbaar effect zal hebben in het desbetreffende land. Dit moet over het algemeen wel met de nationale mededingingsautoriteit worden afgestemd. tig is. Hiermee moeten de betreffende autoriteiten uit die lidstaten wel instemmen. Ook kan een nationale autoriteit de concentraties geheel of gedeeltelijk verwijzen naar de Europese Commissie en kan een nationale autoriteit de Europese Commissie verzoeken een concentratie geheel of gedeeltelijk terug te verwijzen naar de autoriteit van de desbetreffende lidstaat. Wanneer kan worden gemeld? Er zijn geen vaste regels wanneer precies kan worden gemeld, maar in het algemeen kan een melding plaatsvinden indien partijen beschikken over bijvoorbeeld een intentieverklaring of wanneer de transactie of het uitbrengen van een (voorgenomen) openbaar bod bekend wordt gemaakt. Er hoeft derhalve geen sprake te zijn van een volledig uitonderhandelde en getekende koopovereenkomst. Het moet wel duidelijk zijn hoe de transactie zal worden gestructureerd, anders is het mogelijk dat in een later stadium mogelijk weer een nieuwe melding moet worden gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval indien in eerste instantie het verkrijgen van gezamenlijke zeggenschap is gemeld, maar gaandeweg partijen het verkrijgen van uitsluitende zeggenschap overeenkomen. Door de wijziging in zeggenschap is de mededingingsrechtelijke beoordeling anders en zal een nieuwe melding moeten worden gedaan. Ten slotte is voor het tijdstip van de melding relevant of partijen de transactie al openbaar willen maken. Mededingingsautoriteiten publiceren de ontvangst van een melding namelijk om derden in de gelegenheid te stellen hun bezwaren kenbaar te maken. Hoe ziet de meldingsprocedure eruit? 1. Meldingsfase Het eigenlijke traject start met de meldingsfase. Partijen beschrijven in hun (doorgaans gezamenlijke) melding TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK NUMMER 2, APRIL 2013 / SDU UITGEVERS 67

4 de transactie aan de hand van het meldingsformulier. Hierbij dienen zij o.a. aan te geven hoe de transactie is gestructureerd, wat de relevante markten (productmarkt 6 en geografische markt 7 ) zijn en wat de te verwachten mededingingsrechtelijke gevolgen hiervan zijn. Tevens moeten opgaven worden verstrekt van de belangrijkste concurrenten, afnemers, leveranciers en brancheverenigingen. Over het algemeen vraagt de NMa gedurende het meldingstraject aanvullende informatie op bij de meldende partijen. Gelet op de strakke beslistermijnen waaraan de NMa zich moet houden vier weken voor de meldingsfase zouden partijen de beslissing van de NMa kunnen frustreren door bewust informatie achter te houden en niet te reageren op een informatieverzoek. Daarom kan de NMa de vragen informeel en formeel stellen. Indien de vragen formeel worden gesteld, dan zetten de vragen de zogenaamde klok stil totdat de informatie is ontvangen. Tot het moment dat partijen groen licht hebben gekregen, moeten zij in woord en daad als gescheiden, onafhankelijke partijen opereren op de markt. Dit zorgt ervoor dat de meldingsfase doorgaans langer duurt dan de voorgeschreven vier weken. Het is dan ook zaak om bij de melding alle vereiste informatie te verstrekken om onnodige vertraging te voorkomen. Indien partijen voorzien dat de NMa bezwaren heeft ten opzichte van de concentratie, is het raadzaam om een pre-notificatiegesprek aan te gaan. 8 Tijdens dit gesprek bespreken de ondernemingen de voorgenomen concentratie met de NMa en kan de NMa aangeven welke specifieke informatie vereist is voor de melding en welke bezwaren de NMa op voorhand ziet. Partijen kunnen deze informatie meenemen in hun melding en zo nodig de structurering van de concentratie aanpassen en de melding toespitsen op de bezwaren van de NMa. Als de mededingingsautoriteit op voorhand geen bezwaren heeft ten opzichte van de concentratie, besluit de NMa dat geen vergunning is vereist en kan de transactie doorgevoerd worden. Als er wel potentiële problemen voor de mededinging zijn, dan bepaalt de NMa dat een vergunning is vereist. Een derde optie is dat de NMa goedkeuring verleent nadat partijen zogenaamde remedies hebben aangeboden om een vergunningsfase te voorkomen, maar hierover later meer. Schrijvers merken hierbij op dat de laatste jaren een trend zichtbaar is dat de NMa minder 6 De productmarkt wordt gevormd door de producten of diensten die op grond van hun kenmerken, prijs of gebruik waarvoor ze zijn bestemd, door consumenten of eindgebruikers worden aangemerkt als inwisselbaar of substitueerbaar. 7 De geografische markt wordt gevormd door het gebied waar de betrokken ondernemingen een rol spelen, waarbinnen de voorwaarden voldoende homogeen zijn, en dat van aangrenzende gebieden wordt onderscheiden door duidelijk afwijkende concurrentievoorwaarden. 8 Een pre-notificatiegesprek is verplicht als de concentratie gemeld moet worden bij de Europese Commissie. bereid is onderzoek te doen in de meldingsfase om zo de duur van deze fase te beperken, en sneller oordeelt dat een vergunning vereist is. De NMa wordt hierdoor minder voorspelbaar en een hypothetisch mededingingsprobleem zonder gedegen onderzoek kan al reden zijn voor een vergunningsvereiste. De NMa overweegt dan enkel dat de eerste fase zich niet leent voor een omvangrijk onderzoek. 2. Vergunningsfase Als de NMa heeft bepaald dat voor een concentratie een vergunning is vereist, volgt de zogenaamde tweede fase. In deze vergunningsfase gaat de NMa over tot een zeer gedetailleerde analyse van de voorgenomen concentratie en hiervoor heeft de NMa dertien weken de tijd. Ook hierbij geldt dat de klok wordt stilgezet wanneer de NMa formele vragen stelt. Partijen moeten voor de vergunningsfase een nieuw formulier, de vergunningsaanvraag, indienen en dit formulier is veelomvattender dan het meldingsformulier. In dit stadium worden door partijen vaak ook de mededingingseconomen van stal gehaald om met een economische onderbouwing te betogen dat de mededinging niet significant zal worden belemmerd. Aan het einde van de vergunningsfase zijn drie uitkomsten mogelijk: (1) de NMa verleent een vergunning zonder voorwaarden, (2) de NMa verleent een vergunning met daaraan verbonden voorwaarden, (3) de NMa weigert een vergunning te verlenen. 9 Wat nu als niet wordt gemeld en wat mag totdat goedkeuring is verkregen? De standstill-verplichting van art. 34 Mw verbiedt een concentratie tot stand te brengen zonder dat deze is gemeld en vervolgens vier weken zijn verstreken. In uitzonderingsgevallen kan hiervoor een ontheffing worden verkregen van de NMa. Wie zich niet aan deze voorschriften houdt, riskeert een aanzienlijke boete en de nietigheid van de transactie. 10 Voorheen beboette de NMa koper en verkoper, maar door een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven is duidelijk geworden dat de verkoper bij een overname niet beboet kan worden. 11 Bij het tot stand brengen van een fusie of joint venture riskeren alle betrokken ondernemingen een boete als zij de concentratie niet aanmelden. Tot het moment dat partijen groen licht hebben gekregen, moeten zij derhalve in woord en daad als gescheiden, onafhankelijke partijen opereren op de markt. Signing van de transactiedocumentatie is natuurlijk toegestaan, maar de closing mag pas plaatsvinden na goedkeuring van de NMa. Over het algemeen wordt de goedkeuring van de 9 Na een weigering kunnen partijen de minister van EZ verzoeken alsnog die vergunning te verlenen op grond van gewichtige redenen van algemeen belang (art. 47 Mw). 10 De nietigheid betreft de civielrechtelijke nietigheid op grond van art. 3:40 BW. Het feit dat een onderneming niet tijdig gemeld heeft, staat niet in de weg aan een melding met een goede afloop. Evenzeer geldt dat een latere succesvolle melding niet de schending van de standstillverplichting opheft. 11 CBb 24 februari 2012, LJN BV SDU UITGEVERS / NUMMER 2, APRIL 2013 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

5 Concentratiecontrole: een noodzakelijk kwaad in de overnamepraktijk relevante mededingingsautoriteit(en) daarom opgenomen als een opschortende voorwaarde in de transactiedocumentatie. Voor de hand ligt dat de partijen de standstillverplichting overtreden als zij de aandelen overdragen of instemmingsrechten worden verworven voordat de NMa de transactie heeft goedgekeurd. 12 Partijen moeten echter ook uitkijken met pre-closing covenants als daarmee in feite zeggenschap in de target wordt verkregen. Daarnaast is van belang dat bijvoorbeeld de verkoopafdelingen van koper en target niet reeds gezamenlijke klantenbezoeken gaan afleggen. Tijdens de standstill-periode moeten partijen bovendien oppassen met de informatie die zij uitwisselen, bijvoorbeeld tijdens de due dilligence-periode. Totdat de concentratie is doorgevoerd, gelden zij als onafhankelijke ondernemingen die het kartelverbod kunnen overtreden door te verregaande informatie-uitwisseling en mag de koper in beginsel niet beschikken over concurrentiegevoelige informatie van de target. Het is derhalve raadzaam om op te passen met de uitwisseling van concurrentiegevoelige informatie als de transactie zich nog in een vroeg stadium bevindt. Zo kan bijvoorbeeld met zogenaamde clean teams worden gewerkt of kan men deze informatie laten beoordelen door derden (accountants of consultants). In ieder geval is het goed om te beseffen dat een valse start snel is gemaakt en ook om die reden is het belangrijk een meldingsplicht tijdig te signaleren. Kan een vergunningsfase of een verbod worden voorkomen? Gedurende het onderzoek kunnen partijen zogenaamde remedies aanbieden om aan eventuele bezwaren van de NMa tegemoet te komen. Dit houdt in dat partijen toezeggingen doen aan de NMa zodat de mededingingsrechtelijke bezwaren kunnen worden weggenomen, zoals bijvoorbeeld het afstoten van een bedrijfsonderdeel. Bij remedies wordt onderscheid gemaakt tussen (quasi)structurele remedies en gedragsremedies. Structurele remedies brengen een what s in a name structurele verandering op de markt teweeg. Een dergelijke remedie bestaat bijvoorbeeld uit het afstoten van een bedrijfsonderdeel, het verkopen van licenties of het verbreken van banden met een belangrijke concurrent. Door middel van gedragsremedies verplichten partijen zich om zich op een bepaalde manier te gedragen of zich juist van bepaald gedrag te onthouden. Voorbeelden hiervan zien vooral op situaties waarin toegang essentieel is, bijvoorbeeld toegang tot een infrastructuur, bepaalde netwerken of intellectuele eigendomsrechten, maar ook opgelegde prijsplafonds komen voor. Zowel de NMa als de Europese Commissie hebben een sterke voorkeur voor structurele remedies. De voorgestelde remedie moet dan wel passend en effectief zijn. Dit is pas het geval als het voorstel de geconstateerde mededingingsproblemen zonder 12 Besluit van de NMa van 28 juni 2000, nr (Verkerk-Horn). Besluit van de NMa van 19 juli 2006, nr (Airfield-Chellomedia) en Rb. Rotterdam 4 maart 2008, LJN BC9420; m.nt. J.W. Fanoy in AM 2008/8, blz twijfel en volledig wegneemt. Bij de acceptatie van de remedie wordt tevens een termijn vastgesteld waarbinnen de remedie moet zijn gefinaliseerd en wordt een trustee aangesteld die erop toeziet dat de remedievoorwaarden Gedurende het onderzoek kunnen partijen zogenaamde remedies aanbieden om aan eventuele bezwaren van de NMa tegemoet te komen. worden nageleefd. Op het niet naleven van de remedievoorwaarden staan hoge boetes. Het aanbieden van remedies kan op elk moment in de meldings- en vergunningsfase, maar over het algemeen geldt wel dat de NMa in een vroeg stadium vaak zwaardere remedies eist. De NMa heeft dan de mededingingsproblemen nog niet goed kunnen onderzoeken en neemt dus het zekere voor het onzekere. Tevens is een trend zichtbaar dat de NMa waar mogelijk de grenzen van haar bevoegdheden oprekt als zij over een drukmiddel beschikt om partijen te doen bewegen een verdergaande remedie aan te bieden dan op grond van (het onderzoek naar) de mededingingsbezwaren gegrond is. 13 Het voorkomen van een tweede fase is een dergelijk drukmiddel, maar ook in onderzoeken op grond van art. 6 en/of 24 Mw is dit gedrag merkbaar. Ten overvloede: de nevenrestricties Een nevenrestrictie is een bepaling in de transactiedocumentatie die op zichzelf een beperking van de mededinging inhoudt. Vaak is dit een niet-concurrentiebeding. Een nietconcurrentiebeding is toegestaan indien het beding is beperkt tot een duur van twee jaar indien enkel goodwill wordt overgenomen en drie jaar indien goodwill en knowhow 14 wordt overgenomen. Daarnaast moet het niet-concurrentiebeding zien op de daadwerkelijke marktactiviteiten van de target op het moment van overname en dit betreft ook de geografische reikwijdte ervan. 15 Ten slotte mag het nietconcurrentiebeding enkel de verkoper binden en niet de koper. Ten aanzien van de joint venture wordt vaak in de aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen niet met de joint venture te concurreren, en wel voor de duur van de overeenkomst. Dit is toegestaan aangezien zonder deze bepaling de samenwerking in een joint venture zinloos is. 13 Zie ook het commentaar van J.W. Fanoy en N.C. Stive, Kroniek concentratiecontrole 2011, M&M mei 2012, nr. 2 bij de bespreking van het NMa-besluit inzake Sanoma/SBS en het NMa-besluit inzake Vodafone/ Belcompany. 14 Er is sprake van knowhow indien het gaat om technische en specifieke kennis, die het resultaat is van ervaring of tests. Deze informatie dient geheim en substantieel (oftewel, significant en bruikbaar voor de productie van de betrokken producten) te zijn. 15 Dit is anders indien de verkoper op het moment van de concentratie voornemens was om een nieuwe activiteit te ontplooien of geografisch gebied te betreden, op voorwaarde dat hij reeds in de voorbereiding van die stap had geïnvesteerd en dit ook op redelijk korte termijn is voorzien. TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK NUMMER 2, APRIL 2013 / SDU UITGEVERS 69

6 Spoorboekje Europese Commissie NMa In het voorgaande werd al enkele malen gerefereerd aan de termijnen voor de verschillende fasen van het onderzoek. Gelet op de aard van de fusie- en overnamepraktijk kan een concentratie niet al te lang worden opgehouden door de toezichthouders; partijen moeten weten of hun transactie doorgang kan vinden. Tegen die achtergrond is de concentratiecontrole aan strikte termijnen gebonden. In het volgende overzicht zijn de termijnen opgenomen van zowel de procedure bij de NMa als de procedure bij de Europese Commissie. Hierbij moet worden opgemerkt dat in de praktijk deze termijnen niet in steen gebeiteld zijn, aangezien er voor mededingingsautoriteiten manieren zijn om de termijn op te rekken en het ook afhangt van de snelheid van partijen om bijvoorbeeld met aanvullende informatie op de proppen te komen. Ook partijen kunnen natuurlijk, vanwege commerciële motieven, het proces rekken door traag te reageren op vragen van de NMa. Tot slot Binnen het kader van dit artikel strekt het te ver om een uitputtend overzicht te geven van alle ins and outs van het concentratiecontrolerecht. Desondanks hopen wij dat deze bijdrage enig inzicht biedt in de procedure en behulpzaam 2-6 weken 2-3 weken 25 werkdagen 90 werkdagen Voorbereiding melding Pre-notificatiegesprek Meldingsfase Verlenging tot 35 werkdagen Vergunningsfase Aanbieden remedies: 105 werkdagen Verlenging tot 110 / 125 werkdagen Voorbereiding melding (Optioneel) pre-notificatiegesprek Meldingsfase Vergunningsfase 2-6 weken 2-3 weken kan zijn bij het tijdig signaleren van een potentieel meldingsplichtige transactie. Met name bij de niet voor de hand liggende transactiestructuren is het raadzaam om de meldingsplicht goed te (laten) onderzoeken. Schroom in ieder geval niet om tijdig een gespecialiseerde mededingingsadvocaat in te schakelen. Dat kan namelijk vertraging voorkomen en kunnen de verwachtingen van cliënten goed worden gemanaged. Over de auteur Mr. Joost Fanoy en mr. Tim Raats zijn advocaat bij BarentsKrans NV in Den Haag. 4 weken 13 weken 70 SDU UITGEVERS / NUMMER 2, APRIL 2013 TIJDSCHRIFT VOOR DE ONDERNEMINGSRECHTPRAKTIJK

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma Concentratietoezicht

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma Concentratietoezicht Nederlandse Mededingingsautoriteit Nma Concentratietoezicht Oktober 2009 De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels; misbruik van een economische machtspositie; concentraties van ondernemingen.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1069-9810.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1069-9810.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1069/Low & Bonar-Waddington

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. ZaakNummer 1678/BDO CampsObers-Walgemoed I. MELDING 1. Op 3 december

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2189/ Aalberts - Hartman I. MELDING 1. Op 7

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 071 Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 10 oktober 2005 Het voorstel

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van lid Crone en lid Van Dam (beiden PvdA) over de overname van Orange door T-Mobile

Antwoorden op de vragen van lid Crone en lid Van Dam (beiden PvdA) over de overname van Orange door T-Mobile Aan De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 26 oktober 2007 EP/MW / 7124192 Onderwerp Antwoorden op de vragen van

Nadere informatie

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm

BESLUIT. pagina 1 van 5. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\44304opb.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Datum: 12 mei 1998 Nummer: 443/4.B95 Betreft:

Nadere informatie

Misbruik van een economische machtspositie

Misbruik van een economische machtspositie Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie Nederlandse Mededingingsautoriteit Mededingingswet Misbruik van een economische machtspositie De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van:

Nadere informatie

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011

Mededinging in de zorg. Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Mededinging in de zorg Mr. N. van den Burg 6 oktober 2011 Onderwerpen 1.juridisch kader 2.kartelverbod 3.misbruik van machtspositie / aanmerkelijke marktmacht 4.concentratietoezicht 5.voorbeelden uit de

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5162/9 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2012/ Phonehouse - Roadphone I. MELDING 1.

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. I. MELDING 1. Op 11 juli 2001 heeft de directeur-generaal

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1139/CSS-CCN I. MELDING 1. Op 10 november 1998

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Mededingingswet en de Zorginstellingen 3 november 2015 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. L. Schaftenaar Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

BESLUIT I. MELDING II. PARTIJEN

BESLUIT I. MELDING II. PARTIJEN BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1880/Tulip Computers - 2L International I.

Nadere informatie

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE

FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE FAIR TRADE AUTHORITY CURACAO - WAAR ONDERNEMINGEN OP MOETEN LETTEN IN DE STRIJD VOOR EERLIJKE CONCURRENTIE Curaçao, 2 oktober 2017 1. UPDATE In oktober 2016 berichtten wij reeds over de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in

Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar (vvgb) artikel 3:96 Wft. Alleen van toepassing op banken met zetel in Nederland Toelichting bij aanvraagformulier voor een verklaring

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2014/HIM Furness - PMK Holding I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet Nummer 2943 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1589/4 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BARE VERSIE BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 955/Rofisco - Merkx - Roelofsen -

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1705/Strukton - Colijn I. MELDING 1. Op 24 december

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit van niettoepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Nummer 4001 / 17 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2626/Yamaha Motor Europe - Motori Minarelli

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: 850 / Amstrong - DLW 1. Op 24

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2280/Thomson - Harcourt General Inc. I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 1563/7 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1848/ABN AMRO Bouwfonds - Proverko I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm0891-9807.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 891 / debitel-cellway

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 4666 / 4 Betreft zaak: 4666

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5767 / 7 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2283/Mandemakers - Brugman I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1687/Meatpoint - CSG I. MELDING 1. Op 13 december 1999

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1160/ Pon - Achterveld-Cebeco-Agrivor

Nadere informatie

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO

HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO HET SPEELVELD VAN DE FAIR TRADE AUTHORITY CURAÇAO BEVORDEREN VAN DE CONCURRENTIE EN TEGENGAAN VAN AFSPRAKEN DIE DEZE BEPERKEN Curaçao, oktober 2016 1. INTRODUCTIE Op 29 maart 2016 zag de Fair Trade Authority

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2647/Thermo King - Grenco I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1169-9812.htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1169: Deutsche Babcock - Steinmüller

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7004/2.B952 Onderwerp 7004/ Informele zienswijze betreffende concentratietoezicht: rechten minderheidsaandeelhouder

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1340 / Airtours - Marysol I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1807/ Computer Associates Int. - Sterling Software

Nadere informatie

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze.

Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december 2014 in zaak uitgebrachte informele zienswijze. [ ] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2014/206876_OV Contactpersoon: [ ] Onderwerp: 14.0918.15 / Informele Zienswijze [ ] [ ] Dit is een geanonimiseerde versie van de op 18 december

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2211/Van der Sluijs - Gebr. Jongste I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1218/ Econocom-EDS Product Services I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1064-9810.htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm1064-9810.htm pagina 1 van 6 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1064/Friesland Coberco DF -

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1682/ SBS-Strengholt/Publimusic I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1959/Raab Karcher Bouwstoffen - De Waardt Groep

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1677/CRH-Monoliet I. MELDING 1. Op 3 december

Nadere informatie

Juridisch Document ZORG

Juridisch Document ZORG Juridisch Document ZORG Welke extra regels gelden er bij fusies in de zorg? 11 februari 2014 Zorg Zaken Groep Mr. W. Wickering Mr. M.N. Minasian Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd

Het Kartelverbod. De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Het Kartelverbod De regels uit de Landsverordening inzake concurrentie over het kartelverbod uitgelegd Waar gaat deze brochure over? In deze brochure kunt u lezen over het kartelverbod dat per 1 september

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Mededingingswet Oktober 2009

Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Mededingingswet Oktober 2009 Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa Mededingingswet Oktober 2009 De Mededingingswet stelt regels ten aanzien van: kartels; misbruik van een economische machtspositie; concentraties van ondernemingen.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit inzake de toepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit inzake de toepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit inzake de toepasselijkheid van artikel 34 van de Mededingingswet. Zaaknummer 1314/SNS Reaal Groep - Abfin I. MELDING

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan De Brauw Blackstone Westbroek T.a.v. de heer mr. J.K. de Pree Postbus 90851 2509 LW Den Haag Datum Uw kenmerk Ons kenmerk 20 april 2007 5454/299 Onderwerp Zaaknr.:

Nadere informatie

CMDz Master of Health Business Administration. Fuseren, samenwerken én concurreren Een beoordeling van het NMa beleid

CMDz Master of Health Business Administration. Fuseren, samenwerken én concurreren Een beoordeling van het NMa beleid CMDz Master of Health Business Administration Fuseren, samenwerken én concurreren Een beoordeling van het NMa beleid Mr. dr. E.M.H. Loozen instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (ibmg) 21 maart

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1904/ Hotelplan - Reisburo Van Staalduinen

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1271/Hillsdown - Jonker Fris I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Mededingingswet. Nederlandse mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 lid 1 van de Mededingingswet. Nummer 2861/ 11.B93 / Betreft

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1401/DaimlerChrysler - Marketech I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1556/ Travel Unie - Kras Holding I. MELDING

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan [...] Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 7315/9 Onderwerp Zaaknr.: 7315 informele zienswijze inzake een bepaalde vorm van bestuurlijke fusie Dit is een geanonimiseerde

Nadere informatie

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets

Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets Besluit ontheffing zorgspecifieke concentratietoets In deze openbare versie van dit besluit zijn delen van de tekst vervangen of weggelaten om redenen van vertrouwelijkheid. Vervangen of weggelaten delen

Nadere informatie

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013

Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Mededingingsrecht bij licentiecontracten: a devil in disguise or a girl s next best FRAND? Joost Fanoy BK seminar 3 oktober 2013 Programma Inleiding mededingingsrecht Groepsvrijstellingverordening Technologieoverdracht

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2218/ Hofka + Sampermans - Stoof I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Zaaknummer 1716/Charles Andr-Gentenaar I. MELDING 1. Op 6 januari 2000

Nadere informatie

De procedure in de Mededingingswet voor toetsing van concentraties bestaat uit twee fasen: de meldingsfase en de vergunningfase.

De procedure in de Mededingingswet voor toetsing van concentraties bestaat uit twee fasen: de meldingsfase en de vergunningfase. Toezicht op concentraties In de Mededingingswet is gekozen voor een systeem van preventieve toetsing van concentraties boven bepaalde omzetdrempels. Dit houdt in dat concentraties vooraf moeten worden

Nadere informatie

Introductie Informatielijn Informele zienswijze voor concentratiezaken Prenotificatie... 4

Introductie Informatielijn Informele zienswijze voor concentratiezaken Prenotificatie... 4 Spelregels bij concentratiezaken Introductie... 2 1 Informatielijn... 3 2 Informele zienswijze voor concentratiezaken... 3 3 Prenotificatie... 4 4 Meldingsfase (eerste fase) en vergunningsfase (tweede

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer: 795 / Lanier - Agfa-Gevaert 1.

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1141 / CAVO LATUCO - Kringkoop

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5470/20 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1694/Detam Pensioen Services Relan Groep I. MELDING

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaak nr: 1035/Pon Holdings - Century Auto Groep Nummer:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 5881 / 7 Betreft zaak: 5881/Arcelor

Nadere informatie

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag,

Pagina 1/7 [..] [..] Den Haag, [..] Den Haag, Aantal bijlage(n): Uw kenmerk: Ons kenmerk: ACM/DM/2015/204772 Contactpersoon: [..] Onderwerp: 15.0735.15 - Informele zienswijze [A] - [X] inzake de volwaardigheid van een gemeenschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm

BESLUIT. file://e:\archief1998\besluiten\bcm\bcm htm pagina 1 van 5 BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer: 1134/Heineken - Barneveldse

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid van de Mededingingswet. Zaaknummer 2281/ISS Europe - Randstad Holding I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1768/NIB Capital - Alpinvest I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1288/KPN Telecom - Origin/TS&N (II) I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 5945/7 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Betreft: Zaak nr. 70/Neways-Detron-GPC Huizen Nummer:

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37 van de Mededingingswet. Nummer 2984/7.B319 Betreft zaak:

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1711/Rijnmond-Levob I. MELDING 1. Op 3 januari

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1932/ Heijmans Van Hees I. MELDING 1. Op 22

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1902/ Woonzorg Nederland - LKBB I. MELDING

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 6032 / 17 Betreft zaak: 6032/Stork

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1931/GlobeGround - Aero Groundservices I. MELDING

Nadere informatie

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars

De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars De zorgmakelaar: begeleiding van onderhandelingen tussen fysiotherapeuten en zorgverzekeraars Marktwerking Als gevolg van de door de overheid gewenste marktwerking in de zorg is de regierol van de zorgverzekeraars

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 4246/10 Betreft

Nadere informatie

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020

Besluit zorgspecifieke concentratietoets Kenmerk /170020 Besluit zorgspecifieke concentratietoets Betreft: Stichting BrabantZorg een onderdeel van Arjajuni B.V. een onderdeel van Imli B.V. Melding 1. Op 20 november 2014 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Complianc T e OOLBOX

Complianc T e OOLBOX TOOLBOX Compliance Inleiding De Toolbox Compliance is een hulpmiddel dat u in staat stelt de Mededingingswet correct na te leven. In de Toolbox wordt ten aanzien van de meest gangbare gedragingen uiteengezet

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2284/ Pon Holdings - HDW I. MELDING 1. Op 22

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3677/8 Betreft

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1311 / Nuts/Ohra - Noorder Kroon I. MELDING

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2114/ Etos - Boots Stores I. MELDING 1. Op

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 2236/Pon Holdings - AVC Beheer I. MELDING 1.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Nummer 3069 Betreft

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1611/Koops BSO en VLF I. MELDING 1. Op 2 november 1999

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1352/Scheuten Management - Heywood/Scheuten

Nadere informatie

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet.

Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. BESLUIT Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Mededingingswet. Zaaknummer 1925/ Tyco - Philips Projects I. MELDING 1.

Nadere informatie