GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE OLDEBROEK. Aanleiding om te informeren. Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren:"

Transcriptie

1 GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: Elburg-Oldebroek maken werk van grondstoffen. Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: / Behandelend ambtenaar M. Tijssen Aanleiding om te informeren Bij deze willen wij uw raad als volgt informeren: Op 22 december 2015 heeft ons college in samenspraak met het college van de gemeente Elburg de volgende beslissing genomen: 1. Inzetten op forse vermindering van huishoudelijk restafval in 2020, conform landelijk afgesproken beleid met VNG; 2. Instemmen met uitwerking plan van aanpak fase 1: het invoeren van een (positieve c.q.) stimulerende financiële prikkel vanaf 1 januari 2017, met als uitgangspunt dat bij ongewijzigd scheidingsgedrag de afvalstoffenheffing gelijk blijft; 3. Instemmen met het uitwerken van een grondstoffenstation op een locatie in Elburg en in Oldebroek om een aantal grondstoffen (zoals bijvoorbeeld grof tuinafval, grond, A+B-hout, afgedankte elektronische apparaten, harde kunststoffen) gratis in te nemen; 4. Samen met inwoners nadenken hoe zij het restafval kunnen verminderen. Een plan opstellen om deze dialoog vorm te geven; 5. Elburg: optimaliseren van gescheiden inzameling in Vesting/appartementen en de impact van de inzameling van bedrijfsafval op de samenstelling en het hergebruik van restafval in beeld brengen; 6. a) De Raad op 27 januari 2016 in een gezamenlijke commissievergadering te consulteren over de uit te werken koers. b) De Raad voor de zomer van 2016 een raadsvoorstel te doen het afvalbeleid te wijzigen. 7. Een persbericht uitdoen over de voorgenomen wijziging van het afvalbeleid. Samenvatting In Elburg is een raadsmotie aangenomen om met voorstellen te komen om restafval met minimaal 25% te reduceren. In Oldebroek zijn in het coalitieakkoord afspraken gemaakt over afval & duurzaamheid. Op 27 augustus 2015 is met de raad van Oldebroek een informatiebijeenkomst gehouden over de transitie van afval naar grondstof. De gemeenten Elburg en Oldebroek hebben een vergelijkbare uitdaging, inzamelstructuur en inzamelbedrijf. Daarom ligt het voor de hand dat zij gezamenlijk een beleid- en uitvoeringsplan opstellen. Op 25 september 2015 was een gezamenlijke excursie van beide raden naar Omrin om te discussiëren over hoe het restafval fors verminderd kan worden. Naar aanleiding daarvan is deze gezamenlijke beleidsaanpak opgesteld. De landelijk met de VNG overeengekomen doelstellingen (100 kilo restafval in 2020) en extra Rijksbelastingen op het verbranden van restafval vergen een forse reductie van restafval. Met de huidige inzamelstructuur en een vaste afvalstoffenheffing bieden inwoners gemakshalve veel restafval aan (Elburg: 212 kilo en Oldebroek 211 kilo per inwoner in 2014, na aftrek van nascheiding kunststof verpakkingen). Ruim 60% van dit restafval zijn waardevolle grondstoffen, die eenvoudig en gratis in de al aanwezige gemeentelijke structuur van gescheiden inzameling kunnen worden aangeboden (= gft, tak- en snoeihout, papier, glas, textiel, kca, elektrische apparaten). De gemeente realiseert zonder beleidswijziging de doelstellingen niet. Een ambtelijke werkgroep heeft een plan van aanpak Van Afval naar Grondstof (VANG) opgesteld. Naast analyse van de huidige inzamelstructuur (bijlage 1) en het daarbij behorende aanbod (bijlage

2 - 2-2) zijn landelijk beproefde methoden verkend (bijlage 3 samenvatting). Rode draad in de beproefde methoden is het ontmoedigen van restafval en het bieden van (meer) service op waardevolle grondstoffen. Beide ondersteund met een stevig communicatietraject met de inwoners. Gezien de grote hoeveelheid restafval per inwoner stelt de werkgroep een gefaseerde aanpak voor met bij elke fase een go/no go besluit. Het gefaseerd invoeren van maatregelen geeft per fase opnieuw een reductieeffect op restafval en voorkomt gewoontegedrag na verloop van tijd. Het ingrijpen op het huishoudelijk restafval kan getrapt in de volgende fasen: 1. invoeren financiële prikkel (eigen scheidingsgedrag heeft direct invloed op kosten); 2. invoeren frequentiewijziging (langer wachten op ledigen container = beter nadenken wat er echt in hoort); 3. restafval niet meer aan huis ophalen maar wegbrengen (drempel = je moet er meer moeite voor doen). Het ingrijpen op restafval is een bestuurlijke keus. Met dit voorstel wordt de koers voor een gewijzigd afvalbeleid voorgelegd. Dit moet nadere uitwerking in een uitvoeringsplan krijgen. Fase 1: inwoner krijgt inzicht in zijn gedrag en kosten Huishoudens hebben momenteel onvoldoende inzicht in hun afvalaanbod, scheidingsgedrag en mogelijkheden. In fase 1 wordt de huidige inzamelfrequentie op restafval gehandhaafd. Door het invoeren van een financiële prikkel kunnen inwoners invloed uitoefenen de hoogte van hun afvalstoffenheffing. Betere afvalscheiding beloond door een lagere afvalstoffenheffing. Doordat mensen door de financiële prikkel gemotiveerd worden om na te denken over hun scheidingsgedrag, worden zij ook bewuster van het milieubelang en mogelijkheden om grondstoffen te recyclen. Voor fase 1 is een sterke communicatiecampagne daarom van cruciaal belang. De financiële prikkel geldt voor de gehele afvalketen, dus van huis-aan-huis inzameling/verzamelcontainers tot grof huishoudelijk restafval. Het gescheiden aanbieden van de grondstoffen levert inwoners een besparing op. Fase 2: inzamelfrequentie van het restafval verminderen Nadat het restafval is afgenomen door de financiële prikkel, ervaren mensen dat er ruimte over is in de grijze container. De inzamelfrequentie bijstellen naar eenmaal per 3 of 4 weken is dan voor de inwoner te overzien. Deze fase ontmoedigt restafval doordat mensen het langer moeten bewaren en hun afval voor langere periode in hetzelfde containervolume kwijt moeten. Het geeft een nieuwe prikkel om nog meer grondstoffen uit het restafval te scheiden. Daarnaast zal het die inwoners die hun gedrag niet hebben aangepast, dwingen om ook de grondstoffen gescheiden aan te bieden omdat het volume in combinatie met de frequentie onvoldoende zal zijn. Fase 3: inwoner brengt het restafval naar een centraal punt Door fase 1 en 2 is het restafval per inwoner sterk verminderd. De volgende maatregel is dat inwoners het restafval wegbrengen. Restafval wordt niet meer aan huis ingezameld, maar men moet er moeite voor doen om het weg te brengen. Het kan daarentegen wel op elk moment van de dag (met een toegangspas en betaling per storting) worden weggebracht en het restafval hoeft het huishouden niet thuis op te slaan. De huidige restafvalcontainer kan worden ingezet voor droge componenten zoals kunststof verpakkingen, drankkartons, blik/metalen en andere in de toekomst na te scheiden stromen.

3 Aanleiding Grondstoffenschaarste en klimaatverandering vragen een transitie naar een circulaire economie waarin afgedankte producten en materialen hergebruikt worden als grondstof. Een afvalvrije samenstelling is de toekomst met het credo afval = grondstof. Figuur: Transitie van afval naar grondstof De rijksoverheid heeft een ambitieus uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) opgesteld. Het doel is om het ontstaan van afval zoveel mogelijk voorkomen, geproduceerd afval maximaal scheiden en recyclen, en grondstofketens sluiten. 1. Doelstelling Uitvoeringsprogramma Van Afval Naar Grondstof (VANG) kilo restafval per inwoner kilo restafval per inwoner Vertrekpunt Als vertrekpunt is een analyse gemaakt van de huidige situatie in Elburg en Oldebroek. De inzamelstructuur, inzamelmiddelen, inzamelresultaten zijn op een rij gezet in bijlage 1. Tevens is een sorteeranalyse uitgevoerd naar de samenstelling van het restafval; bijlage 2 geeft de resultaten in een infographic weer. Belangrijke conclusie vanuit de sorteeranalyse is, dat er nog veel potentiële grondstoffen via het restafval worden aangeboden. Ondanks jarenlange communicatie en inzet op service bestaat circa 60% van de restafvalcontainer uit waardevolle grondstoffen, terwijl voor deze grondstoffen reeds goede en toegankelijke inzamelvoorzieningen bestaan (GFT, takkenroute, papier, glas, textiel, kca, elektronische apparaten). De inzamelstructuur kent een te grote vrijblijvendheid en de sense of urgency ontbreekt (intrinsieke motivatie van inwoner). De huidige inzamelstructuur geeft inwoners een hoge service op het inzamelen van restafval (= vast bedrag afvalstoffenheffing ongeacht aanbod, tweewekelijks aan huis ledigen van grote 240 liter minicontainer). Gemeenten Elburg en Oldebroek hebben naast bronscheiding gekozen voor het nascheiden van het restafval bij Afvalsturing Friesland. Hierdoor hoeft de inwoner deze grondstoffen niet aan huis te scheiden. Met een speciale sorteertechniek worden sinds 2009 kunststof verpakkingen en sinds 2015 drankenkartons en blik/metalen uit het restafval gehaald. Nascheiding heeft een hoger hergebruikrendement dan bronscheiding. In 2014 kwam 16,83 kg/inwoner aan kunststof verpakkingen uit het restafval beschikbaar voor hergebruik (niet alle plastics zijn verpakkingen en/of herbruikbaar). In 2015 zal het hergebruik van de nascheidingsfractie in het restafval verhogen door uitbreiding van metalen en drankkartons naar verwachting 25 kg/inwoner.

4 - 4 - Motto: bronscheiding waar het moet, nascheiding waar het kan Niet alle grondstoffen zijn geschikt voor nascheiding uit het restafval. Door verschillende soorten in één bak te bewaren gaat de kwaliteit achteruit. Ze zijn dan minder (of zelfs helemaal niet) herbruikbaar als grondstof. Het uitgangspunt is dat inwoners aan de bron grondstoffen scheiden waarvoor een goede kwaliteit noodzakelijk is (GFT, papier, glas en textiel). De gemeente zorgt voor nascheiding van grondstoffen waar dat kan (plastic, drankenkarton, blik). 2. Aanpak Elburg en Oldebroek 2.1 Koers van afval naar grondstof Om de doelstellingen te halen, zetten de gemeenten in op een aanpak in speerpunten: 1. Ingrijpen en ontmoedigen van restafval 2. Service op waardevolle grondstoffen verhogen = flankerend beleid 3. Betrekken van inwoners en communicatiecampagne bij in te voeren maatregelen. De laatste jaren zijn in Nederland diverse inzamelmethoden beproefd (zie bijlage 3). Uit analyse daarvan blijkt dat het meest direct effect is te behalen wanneer ingegrepen wordt op restafval. Het verbeteren van service voor het inzamelen van waardevolle grondstoffen is relevant voor het scheidingspercentage, maar zal zonder ingrijpen op restafval niet genoeg zijn om de VANG-doelstelling te halen. Afval wel of niet scheiden is automatisch onbewust gedrag van inwoners, het effect van communicatie zonder maatregelen is zeer klein. Inzet van communicatie is effectief als het gekoppeld kan worden aan een te introduceren wijziging. Om de doelstelling te bereiken zijn maatregelen op de drie bovenvermelde lijnen nodig. Door het gefaseerd invoeren van maatregelen kunnen op korte termijn zichtbare resultaten behaald worden. 2.2 Ingrijpen op restafval Landelijk zijn er een aantal beproefde methoden waarmee restafval wordt ontmoedigd. Deze maatregelen zetten inwoners aan om bewuster om te gaan met grondstoffen in het huishoudelijk afval. Ingrijpen kan door: 1. Het afrekenen van restafval, een maatregel die in Nederland veelvuldig toegepast wordt. De inwoner heeft direct invloed op zijn afvalstoffenrekening door het eigen scheidingsgedrag. Inwoners betalen voor het aantal keren of op basis van aantal kilogrammen dat ze restafval aanbieden; 2. Het verminderen van de inzamelfrequentie van restafval: inzamelfrequentie bijgesteld naar éénmaal per 3 of 4 weken. Ontmoediging doordat mensen langer hun restafval moeten bewaren en hun afval voor langere periode in hetzelfde containervolume kwijt moeten. Deze maatregel dwingt de inwoner tot een verdere afvalscheiding; 3. Het wegbrengen van restafval naar een centraal punt: restafval wordt niet meer aan huis ingezameld, maar men moet er moeite voor doen om het weg te brengen. Het kan daarentegen wel op elk moment van de dag (met een toegangspas en betaling per storting) worden weggebracht en het restafval hoeft het huishouden niet thuis op te slaan. De huidige restafvalcontainer kan worden ingezet voor droge componenten zoals kunststof verpakkingen, drankkartons, blik/metalen. 4. Volumereductie van restafvalcontainer: ontmoediging door beperking in ruimte. Een reductie van het volume zal inwoners dwingen grondstoffen beter gescheiden aan te bieden omdat bij gelijk gebruik de container te klein zal zijn. Voor Elburg en Oldebroek is ingrijpen op het inzamelvolume af te raden, omdat de sinds 2010 geïntroduceerde 240 liter minicontainers via een leasecontract tot 2025 in gebruik zijn. De eerste drie bovengenoemde maatregelen kunnen elkaar versterken als ze gecombineerd in fasen ingevoerd worden; daardoor ontstaat een stapeleffect en wordt bij elke nieuwe fase een nieuwe impuls gegeven om het restafval nog verder te verminderen. Alleen de invoering van één van de maatregelen maakt nog niet dat de doelstellingen behaald worden.

5 /212 kg/inwoner Rest 2014 FASE Restafval betalen Grondstoffen gratis 130 kg in 2018 FASE Restafval minder vaak halen 100 kg in kg in % Afvalvrij FASE Restafval wegbrengen FASE voor grondstoffen Toekomst Afvalvrij Fase 1 Financiële prikkel De huidige inzamelstructuur blijft in deze fase hetzelfde, de afvalstoffenheffing krijgt een variabele component op basis van het eigen aanbod. Inwoners krijgen daarmee invloed op hun kosten, doordat zij zelf kiezen wanneer zij hun container aanbieden. Uitgangspunt is dat bij ongewijzigd scheidingsgedrag de afvalstoffenheffing gelijk blijft. Goed gedrag levert de inwoner een kostenbesparing op. Door deze financiële prikkel heel direct aan hun gedrag te koppelen, gaan mensen nadenken over hoe zij afval en grondstoffen scheiden en daarmee kosten kunnen besparen. Beoogt effect: afname restafval 25 tot 30% Investering: containermanagementsysteem (reeds aanwezig) en chip in minicontainers (reeds aanwezig), koppeling naar belastingsysteem, communicatiecampagne, flankerende maatregelen service op grondstoffeninzameling, aanpassen afvalstoffenverordening en handhaving. Fase 2 Minder vaak inzamelen Nadat het restafval is afgenomen door financiële motivatie, is er ruimte over in de grijze container. Een groot deel van de inwoners is de container al minder vaak gaan aanbieden (monitoring via containermanagementsysteem). Het aanpassen van de inzamelstructuur naar 3 of 4 wekelijks is dan voor de hand liggend en voor de inwoner te overzien. Het geeft een nieuwe prikkel om nog meer grondstoffen uit het restafval te scheiden. Daarnaast geeft het een gedwongen prikkel aan die inwoners die nog niet het gedrag hebben aangepast. Beoogt effect: verdere afname van 10-15% Investering: wijziging inzamelroutes en voertuiginzet, verdere verhoging service op grondstoffeninzameling, communicatie, handhaving. Fase 3 Omgekeerd inzamelen Inwoners ervaren dat zij nog maar weinig restafval hebben. De container zit met name vol met de nascheidingscomponenten: kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik. Het restafval brengt de inwoner in deze fase zelf weg naar een ondergrondse container in de wijk. De grijze container wordt voor kunststof verpakkingen, drankenkartons en blik. Beoogt effect: extra afname restafval 10-15% Investering: aanschaf en plaatsing ondergrondse containers, extra route legen ondergrondse containers, koppeling naar containermanagementsysteem en belasting, communicatie, handhaving. Overwegingen De ervaring bij andere gemeenten leert dat bovenstaande volgorde het meeste effect zal resulteren met de minste weerstand onder de inwoners. In fase 1 worden inwoners aangeleerd om de grond-

6 - 6 - stoffen beter gescheiden aan te leveren. Mochten inwoners er in het begin moeite mee hebben, dan is er voor de inwoners nog geen man overboord omdat er nog steeds tweewekelijks de restafvalcontainers worden geleegd. Na een periode van gedragsverandering merken de inwoners dat de grondstoffen met hetzelfde gemak via het juiste inzamelmiddel aangeboden kunnen worden. De inwoners zullen nu ervaren dat er ruimte overblijft in de restafvalcontainer. Door nu de frequentie aan te passen zullen de inwoners die nog niet hun gedrag hebben aangepast gemotiveerd worden het alsnog te doen. In deze periode zullen de overige inwoners nog een stap extra zetten om te kunnen besparen op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Fase 3 geeft de laatste aanzet voor het goed gescheiden aanbieden van grondstoffen. De service op restafval zal verder afnemen, terwijl de service op grondstoffen verder zal toenemen. Voorstel Voorgesteld wordt om voor fase 1 een uitvoeringsplan te maken, waarover het college en raad in het eerste kwartaal 2016 een definitief besluit nemen. Het uitgangspunt is invoeren van een financiële prikkel per 1 januari 2017 (testfase 0 rond medio 2016). De huidige minicontainers zijn in 2010 alle voorzien van een registratiechip en het bestaande diftarproof containermanagementsysteem van inzamelaar ACONOV BV kan eenvoudig gekoppeld worden aan het gemeentelijk belastingsysteem voor het afrekenen per lediging. Het afrekenen per lediging vergt een goed uitgewerkte communicatietraject richting inwoner. In 2018 wordt een evaluatierapport over de gerealiseerde effecten opgesteld met uitvoeringsvoorstel voor fase 2 en 3, en wordt een go/no go besluit voor de periode vanaf 2019 gevraagd. 2.3 Grof huishoudelijk afval (GHA) In de huidige situatie hebben beide gemeenten een gezamenlijk contract gesloten voor de extra openstelling op zaterdagmorgen van het afvalbrengstation van Van Werven B.V. aan de Bovendwarsweg 93 te Oldebroek. Inwoners kunnen hier tegen betaling (verschillende tarieven per afvalsoort) grof huishoudelijk afval brengen. De gemeenten Elburg en Oldebroek betalen samen voor de zaterdagopenstelling (ieder ,- per jaar). Dit contract wordt sinds 2013 jaarlijks stilzwijgend met 1 jaar verlengd. De huidige locatie is vooral ingericht op bedrijfsafval en heeft voorzieningen voor een beperkt aantal gescheiden stromen. Er is een weegbrug, maar geen weegbrugregistratie en rapportage van door de huishoudens geleverde hoeveelheden per afvalstroom. De grondstoffen binnen het aangeboden grof huishoudelijk afval worden nu niet meegeteld in de bepaling van het percentage hergebruik van gemeenten (doelstelling 2020: 75%). Dit heeft nadelige effecten op de duurzaamheidsresultaten van de gemeente. Gemeenten Elburg en Oldebroek willen inzetten op betalen voor restafval en grondstoffen gratis. Dit sluit aan bij de VANG strategie. Deze lijn geldt ook voor grof huishoudelijk restafval (ongesorteerd afval, dakleer, geïmpregneerd hout etc.) en grove herbruikbare grondstoffen (bijvoorbeeld takken, grond, kunststof, A+B-hout, metalen, afgedankte elektronische apparaten, papier etc.). Het beleid voor fijn en grof restafval moet complementair zijn. Inwoners worden gefaciliteerd om zoveel mogelijk grondstoffen uit het grof huishoudelijk afval gescheiden aan te bieden om gratis te kunnen brengen. Voor grof huishoudelijk restafval betaalt de inwoners een tarief per ton om goed scheiden te stimuleren en het voorkomt dat inwoners restafval opsparen en naar het afvalbrengstation brengen. Het invoeren van dit stramien op het huidige afvalbrengstation is volgens Van Werven niet realiseerbaar. Het voorstel is om een nadere uitwerking te maken voor het grof afval volgens de koers: restafval tegen betaling, grondstoffen gratis brengen. Een grondstoffenstation per gemeente biedt mogelijkheden. Zowel in Elburg als Oldebroek zou een locatie gecreëerd kunnen worden. Hier mogen een beperkt aantal grondstoffen (bijvoorbeeld grof tuinafval, grond, A+B-hout, metalen, afgedankte elektronische apparaten, harde kunststoffen) gratis gebracht worden. Deze locaties zijn op woensdag en zaterdag open en worden beheerd door inzet van mensen uit de kaartenbak. De zaterdagopenstelling van Van Werven wordt niet langer door de gemeente gefinancierd (= service op restafval). Inwoners kunnen door de week terecht bij Van Werven of andere particuliere bedrijven in de buurt. In bijlage 4 is dit nader toegelicht (dit is tevens onderzocht vanuit de wens uit het coalitieprogramma van Oldebroek).

7 Betrekken inwoners Het bereiken van een forse restafvalreductie is afhankelijk van het gedrag van inwoners, zij zijn degenen die grondstoffen apart moeten houden. Daarom is het goed om samen met de inwoners te kijken welke maatregelen hen daadwerkelijk ondersteunen om meer waardevolle grondstoffen apart aan te bieden. Deze maatregelen zijn ondersteunend aan ingrijpen op restafval en kunnen in de loop van de tijd uitgebreid worden. Uit de sorteeranalyse naar de samenstelling van het restafval blijken GFT, oud papier, textiel en glas de grondstoffen met veel potentieel. Het effect van voorlichting en informatie zenden vanuit de overheid is zeer beperkt. Door veranderende samenleving en verschillende doelgroepen moet meer gezocht worden naar sturing op de sociale norm. Het aansluiten bij sociale netwerken (verenigingen, scholen en kerken) en lokaal betrekken van inwoners is kansrijk om mensen te motiveren. Een nader uit te werken communicatieplan kan aansluiting zoeken bij reeds bestaande dorpsgroepen van bijvoorbeeld koersgroepen van Oldebroek voor mekaar en wijkfora in Elburg. Inwoners kan input gevraagd worden op ondersteunende en stimulerende maatregelen die het apart houden van grondstoffen gemakkelijker maken. 2.5 Procesvoorstel en planning Fase Dec Koers afvalbeleid fase aanpak restafval Collegebesluit koers Jan 2016 Commissie avond gezamenlijke Raden Uitwerken plan van aanpak fase 1 (werkgroep) Mrt 2016 Collegebesluit invoering fase 1 Juli 2016 Start voorbereiding en proefdraaien Raadsbesluit invoering fase 1 Nov 2016 Start communicatiecampage Jan 2017 Invoering financiële prikkel 2.6 Aandachtspunt Elburg: aanpak Vesting en inzameling bedrijfsafval Elburg zamelt bij 295 bedrijven buiten de Vesting in de reguliere inzamelroute integraal bedrijfsafval in. Deze bedrijven hebben liter minicontainers voor restafval. Deze service aan bedrijven behoort niet tot de wettelijke zorgplicht van een gemeente en draagt negatief bij aan het behalen van de doelstelling in Bij de uitwerking van bovengenoemde koers moet een standpunt ingenomen worden over bedrijfsafval.

8 - 8 - In de Vesting kunnen 535 huishoudens alsook 57 bedrijven hun afval met een afvalpas aanbieden bij 11 ondergrondse containers. In de Vesting is terecht gekozen voor een integrale inzameling van restafval van bedrijven en huishoudens om logistieke, esthetische en veiligheidsredenen. Een beperkte groep van 47 huishoudens in de Vesting biedt hun GFT-afval gescheiden aan in een mincontainer op één van de 3 verzamellocaties buiten de Vesting. Buiten de Vesting bieden 307 huishoudens in appartementen vanaf eerste etage hun restafval en GFT geregistreerd aan via ondergrondse verzamelunits met een toegangspas. In het op te stellen uitvoeringsplan vergt de situatie van de Vesting en appartementen specifieke maatwerk. 3. Wettelijk kader De gemeente heeft op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke plicht om huishoudelijk afval in te zamelen (afvalbeheer). De verplichting houdt in dat de gemeente het afval van huishoudens ophaalt en dat er een locatie is waar inwoners hun grof huisvuil naar toe kunnen brengen. De gemeente bepaalt zelf hoe het afvalbeheer wordt ingericht. Dit regelen zij in de afvalstoffenverordening. 4. Argumenten Goed rentmeesterschap Zorg voor de aarde voor nu en de toekomstige generaties, dit begint bij de eigen omgeving. Een schone leefomgeving en goed afvalbeheer hoort daarbij. Een steviger afvalbeleid draagt direct en indirect bij aan de doelstellingen van het gemeentelijke duurzaamheid- en klimaatambities (coalitieakkoord). Door vermindering van het restafval is er minder CO 2 uitstoot, door toename van GFT inzameling wordt er meer duurzame energie opgewekt en door hergebruik van grondstoffen wordt flink op energiegebruik bij productie bespaart. Sluiten van grondstoffenketens en voorkomen klimaatverandering Grondstoffenschaarste en klimaatverandering vragen steeds meer om een transitie naar een circulaire economie, waarin afgedankte producten en materialen hergebruikt worden als grondstof. Landelijke doelstellingen behalen Met het huidige inzamelsysteem kan de gemeente de doelstellingen (100 kilo in 2020 en 30 kilo in 2025) niet halen. In het restafval zit meer dan 60% herbruikbare grondstoffen. Inwoners van Elburg en Oldebroek boden in 2014 qua restafval 212/211 kilo per inwoner aan. Dit is erg veel. Vergelijken we de gemeenten met stedelijkheidsklasse 4 over 2013, dan scoren Elburg en Oldebroek in de achterhoede. Een aantal gemeenten (22 in 2013) voldoet al aan het doel van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar. De best scorende gemeente heeft nu 21 kilo per inwoner (zie ook bijlage 4 voor score 2014 van diverse gemeenten). De doelstelling is dus reëel en haalbaar, mede gelet op de resultaten van de jaarlijkse afvalsorteeranalyses. Ingrijpen op restafval draagt bij aan het behalen van deze doelstellingen. Belasting op het verbranden van afval Op 1 januari 2015 is een belasting ingevoerd van 13 per ton te verbranden restafval om de rijksbegroting met 100 mln jaarlijks te vullen. Deze tariefgrondslag zal naar verwachting de komende jaren verder stijgen, door minder huishoudelijk restafval (effect VANG-beleid) en om hergebruik een impuls te geven. Om een laag tarief voor de afvalstoffenheffing in stand te kunnen houden, is het noodzakelijk om de hoeveelheid restafval te verlagen door een verbeterde afvalscheiding. Afvalstoffenheffing Kostenbesparing op de combinatie inzameling en verwerking van het dure huishoudelijk restafval kan worden doorvertaald naar een lagere afvalstoffenheffing voor de inwoners. De inwoner merkt zo direct dat goed scheiden loont. Financiële prikkel op restafval is beproefd concept Er is veel ervaring met het invoeren van financiële prikkels op restafval. Het is een beproefd concept en gemeenten behalen hiermee goede resultaten. Landelijk gezien behalen gemeenten met een ta-

9 - 9 - riefprikkel (41% van de Nederlandse gemeenten) betere inzamelresultaten en hogere realisatie van hun afvaldoelstellingen dan gemeenten zonder tariefprikkels. Ter vergelijk: restafval hoeveelheden 2014 van regiogemeenten waar dit reeds geïmplementeerd is: Ermelo 160 kg per inwoner (inclusief 17 kg nagescheiden plastic), tarief op zowel rest- als gftaanbod (fase I) Putten 89 kg per inwoner, inzameling met tariefzak (fase I) Hattem 117 kg per inwoner, nultarief gft (fase I en begin fase II) Heerde 117 kg per inwoner, nultarief gft (fase I en begin fase II). Inwoners hebben zelf invloed op hun kosten Inwoners kunnen door hun scheidinggedrag zelf bepalen hoe vaak ze hun restafval aanbieden en hebben hiermee invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing op basis van het principe de vervuiler betaalt. Door deze financiële prikkel wennen mensen aan het nieuwe systeem. Door middel van veelvuldige communicatie zal de nodige aandacht moeten worden besteed aan de maatregel op restafval en de daarmee gevraagde gedragsverandering. Afvalbrengstation moet aansluiten op huishoudelijke inzameling Ook voor het grof huishoudelijk afval is de insteek ontmoedigen van restafval en stimuleren van gescheiden aanbieden van grondstoffen. Wanneer gekozen wordt voor het invoeren van een financiële prikkel op restafval, moet het afvalbrengstation hierop aansluiten. Ook hier geldt dan restafval tegen betaling en grondstoffen gratis. Inwoners zijn degenen die werk moeten maken van grondstoffen Het gedrag van inwoners is cruciaal bij het behalen van de doelstelling. Zij moeten het afval goed scheiden. Het aansluiten bij sociale netwerken (verenigingen, scholen en kerken) en lokaal betrekken van inwoners is kansrijk om mensen te motiveren. Welke extra maatregelen kunnen zij nemen? Hoe kunnen inwoners elkaar stimuleren? Wat hebben zij van de gemeente nodig om meer grondstoffen gescheiden aan te bieden? 5. Risico s Nader uit te werken in uitvoeringsplan. 6. Financiën Onder 2.2 zijn investeringspunten benoemd, deze moeten in het plan van aanpak nader uitgewerkt worden. Uitgangspunt voor fase 1 is een eenmalige investering in de koppeling van het bestaande containermanagementsysteem aan het systeem van afdeling belastingen voor de afvalstoffenheffing en goede communicatie naar inwoners. Anderzijds wordt door minder aanbod van huishoudelijk restafval een besparing verwacht op tonnages restafvalverwerking en de extra rijksheffing. 7. Burgerparticipatie/ Communicatie Nader uit te werken in uitvoeringsplan. 1. Communicatiecampagne rond invoering financiële prikkel op restafval. Goede uitleg en met name positieve insteek van grondstoffen scheiden loont is van belang. 2. Samen met inwoners wordt een dialoog starten om ze te motiveren tot een betere afvalscheiding. Bijlagen Bijlage 1 Huidige situatie huishoudelijk afval Bijlage 2 Infographic wat zit er in het restafval? Bijlage 3 Samenvatting mogelijke maatregelen Bijlage 4 Toelichting grof huishoudelijk afval Bijlage 5 Score gemeenten 2014 Bijlage 6 Persbericht.

10 - 10 -

11 Oldebroek, 22 december Burgemeester en wethouders van Oldebroek,, secretaris drs. B. Brand MCM,, burgemeester mr. A. Hoogendoorn.

-- H. Westerbroek M. Dotinga M. Tijssen

-- H. Westerbroek M. Dotinga M. Tijssen Gemeente Oldebroek Agenda gezamenlijke openbare vergadering van de commissies RO Elburg en R&L Oldebroek Woensdag 27 januari 2016 Locatie: Aanvang: Voorzitter: Commissiegriffier: Gemeentehuis Oldebroek,

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Plan van Aanpak Van afval naar GRONDSTOF

Plan van Aanpak Van afval naar GRONDSTOF Plan van Aanpak Van afval naar GRONDSTOF Maart 2015 2 Oldebroek Van afval naar Grondstof 1 Voorwoord... 5 2 Aanleiding... 6 2.1 Aanscherping landelijke doelstelling... 6 2.2 Doelstelling Oldebroek... 6

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: van afval naar grondstof fase 1

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: van afval naar grondstof fase 1 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli Onderwerp: van afval naar grondstof fase 1 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: H. Westerbroek Kenmerk: 247981 / 247998 Samenvatting

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk

: 31 augustus 2015 : 14 september : dhr. Th. van Eijk RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid Evaluatiedatum: : 31 augustus 2015 : 14 september 2015 : dhr. Th. van

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel

Gemeenteraad. Dienst/afdeling: SLWE. Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015. Voorstel Aan de gemeenteraad Volgnummer: Dienst/afdeling: SLWE Onderwerp Andere aanpak afvalinzameling vanaf 1 januari 2015 Voorstel 1. Een systeem van driewekelijks inzamelen restafval en plastic afval per 1 januari

Nadere informatie

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel

Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven. Gemeentewinkel Onderwerp: Grondstoffenbeleidsplan 2017-2022 gemeente Scherpenzeel openbaar Rapport aan B&W d.d. 11 mei 2016 secretaris A. van Engelenhoven Paraaf voor akkoord door het hoofd van de afdeling Gemeentewinkel

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld.

Behandeling in commissie Het Raadsvoorstel wordt in de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering behandeld. Raadsvoorstel Datum 16 mei 2017 Zaaknummer 194822483 Portefeuille H.G.W.M. van Rooijen Onderwerp Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Samenvatting Harmonisatie afvalbeleid Meierijstad. Relatie met programmabegroting

Nadere informatie

Afvalscheiding in Den Haag

Afvalscheiding in Den Haag Afvalscheiding in Den Haag bijdrage werkbespreking commissie Leefomgeving Heleen Weening directeur Duurzaam Den Haag & Haags Milieucentrum 3 september 2015 1 Outline 1. Hoofdlijnen opbrengst bewonersavond

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 15 januari 2015 Agendapuntnummer : I, punt 5 Besluitnummer : 1666 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Afvalbeheerbeleid

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst

Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder. Discussiëren over de toekomst Afvalbeleid Waardlanden-Gemeenten 2014 en verder Discussiëren over de toekomst Waarom hebben we een nieuw afvalbeleid nodig? Het afval in de Waardlanden gemeenten kan aan de bron nog meer gescheiden worden

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad: 1194195 Datum: Behandeld door: 21 april 2015 H.G.M. Hermens Afdeling / Team: Uitvoering Onderwerp: Notitie Verbetering afvalscheidingsresultaten

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017

Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Inzamelvarianten Beleidsplan Afval en Grondstoffen 2019 Gemeenteraden Rivierenland januari-februari 2017 Totstandkoming beleidsplan (proces) Deskresearch systeemvarianten door Avri Individuele gesprekken

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval

Twenterand, mei Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Twenterand, mei 2015 Beleidsnota aanpassing inzamelstructuur huishoudelijk afval Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Resultaten omgekeerd inzamelen eerste fase 4 2.1 Rapportage omgekeerd inzamelen eerste fase

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016

Nieuw afvalbeleidsplan. Afvalinzameling vanaf 2017. Bijeenkomst 8 juni 2016 Nieuw afvalbeleidsplan Afvalinzameling vanaf 2017 Bijeenkomst 8 juni 2016 Aanleiding Afvalbeheerplan 2011 2015 is afgelopen Landelijke doelstellingen (VANG) Inzamelcontracten papier en plastic lopen af

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling?

1. Wat gaat er veranderen in de afvalinzameling? Gorinchem, februari 2015 Nieuwsbrief 1 Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Molenwaard, Zederik en Waardlanden gaan samen Van Afval Naar Grondstof 1. Wat gaat er veranderen in de

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 17-12-2015 15-089 Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020 Aan de raad, Onderwerp Visie en doelstellingen op huishoudelijk afval 2016-2020

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het

Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist De keuze van Zeist uit het Uitvoeringsprogramma Afval Gemeente Zeist 2015 2018 De keuze van Zeist uit het INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 GFT / Groenafval 4 Papier laagbouw 5 Verbeteringen hoogbouw 5 Pilot omgekeerd inzamelen 6 Grof afval

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Memo Aan : de leden van de gemeenteraad Van : College Datum : 19 februari 2015 In afschrift aan : H. Campen, A. Los Zaaknummer : 26261 Bijlage(n) : - Onderwerp : Afvalinzamelingpilot buitengebied Ede Inleiding

Nadere informatie

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025

VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN. Kadernota afvalbeleid 2013-2025 VENRAY RIJK AAN GRONDSTOFFEN Kadernota afvalbeleid 2013-2025 1 2 Inhoud 1 INLEIDING 1 2 AMBITIES 2013-2025 2 2.1 Milieu 2 2.2 Kosten 4 2.3 Serviceverlening 5 3 UITVOERINGSPROGRAMMA 7 3 1 INLEIDING Het

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Telefoonnummer

Telefoonnummer Voorstel aan de gemeenteraad van Harlingen *GR16.00200* GR16.00200 Behandeld in Raadscommissie en Raad Datum Commissie 21 december 2016 Agendanummer 10 Datum Raad 11 januari 2017 Agendanummer 9 Opsteller

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud

Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof Inhoud Huidige situatie Elburg: Van Afval Naar Grondstof...1 1. Huidige situatie...2 1.1 Inleiding...2 1.2 Huidige inzamelstructuur...2 1.3 Afvalstoffenheffing...2

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 28 november 2013 Agendapuntnummer : XVII, punt 9 Besluitnummer : 965 Portefeuillehouder : Wethouder Henk Lammers Aan de gemeenteraad Onderwerp: Reductie van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel van het raadslid Groen (GroenLinks) van 7 december 2015, getiteld:

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota "De eerste stappen van afval naar grondstoffen" vast te stellen.

2. GEVRAAGDE BESLISSING: De raad van de gemeente Leerdam besluit: - De nota De eerste stappen van afval naar grondstoffen vast te stellen. Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/13-00047 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar M. Albers Zaaknummer Z.12-01088 Datum: 14 februari 2013 Afdeling Ruimtelijke en

Nadere informatie

Raadsvergadering : 10 juli Voorstelnr. : R : VANG (Van Afval Naar Grondstof) Stadskanaal, 23 juni 2017

Raadsvergadering : 10 juli Voorstelnr. : R : VANG (Van Afval Naar Grondstof) Stadskanaal, 23 juni 2017 Voor het kiezen van de datum voor de raadsvergadering --> Klik op het knopje ernaast om een raadsvergaderdatum te selecteren.onderstaande velden worden door tekstverwerking ingevuld!!!stuur dit raadsvoorstel

Nadere informatie

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter?

Afval scheiden in Houten. Hoe kan het (nog) beter? Afval scheiden in Houten Hoe kan het (nog) beter? Inhoud presentatie Houten: (toeristische) informatie Afval: hoe doet Houten het nu? Waar valt winst te halen? Welke manieren zijn er om gedrag te veranderen?

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen...

NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL Inleiding Ontwikkelingen en wetgeving Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018 Inhoudsopgave NOTA HUISHOUDELIJK AFVAL 2015 2018... 1 1 Inleiding... 3 2 Ontwikkelingen en wetgeving... 4 3 Beleidsuitgangspunten en doelstellingen... 6 4 Inzamelstructuur...

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud

GOED SCHEIDEN LOONT. Het 1e kwartaal. Inhoud Inhoud Inleiding... 2 Samenvattende conclusie... 2 Communicatie... 2 Inzamelmiddelen... 3 Afvalhoeveelheden... 3 Aanbiedgedrag... 5 Overig... 5 Inleiding Met ingang van 1 januari 2016 is Goed Scheiden

Nadere informatie

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken.

- 3 - Beoogd effect Voor 2020 minimaal 65 procent van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1062093 Sliedrecht, 27 augustus 2013 Onderwerp: Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder Beslispunten 1) Het afvalbeleidsplan Sliedrecht

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding

Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding Vragen en antwoorden over het Strategisch Plan Afvalscheiding 1. Waarom een nieuw beleid voor afval scheiden? De Rijksoverheid heeft vastgelegd dat gemeenten hun percentage afvalscheiding moeten verhogen.

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013

Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Kenmerk: CF 130053 Vaals, 09-10-2013 Agendapunt nr. 2013-WV-062 Raadsvergadering d.d. 16-12-2013 Aan de Raad der gemeente Vaals Onderwerp Afvalbeheerplan 2014-2020 Voorstel 1. In te stemmen met de doorontwikkeling

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie

Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Van Afval Naar Grondstof 28 september 2016 raadscommissie Agenda Aanleiding Landelijke ontwikkelingen Inzameling in Papendrecht nu Landelijke doelen en trends geven aanleiding tot wijzigingen Wat zou er

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij?

Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Nederland Circulair Hoe draagt Papendrecht bij? Waarom is er urgentie om het afvalbeleid aan te passen? Weg met onze wegwerpmentaliteit Interview met staatssecretaris Sharon Dijksma, Volkskrant 14 september

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012

Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen : Besluit tot vaststelling van de verordening Reinigingsheffingen 2012 Raadsvoorstel Onderwerp : Verordening Reinigingsheffingen. Indiener agendapunt Gevraagd besluit Bijlage(n) : Het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder: H. Nijskens : Besluit tot vaststelling

Nadere informatie

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING

Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Uw afval verdient beter OPINIE INWONERS PAPENDRECHT OVER VERANDERING IN AFVALINZAMELING Inhoud 1. Conclusies 2. Opinie over afvalscheiding 3. Voorkeur bewoners laagbouw 4. Voorkeur bewoners hoogbouw 5.

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020

Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 Huishoudelijk afval in Bunnik: Visie en Doelstellingen 2016-2020 November 2015 1 Visie op huishoudelijk afval: van Afval naar Grondstof 1. Inleiding De toenemende vraag naar grondstoffen, en de afnemende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 maart 2015, nr. 7A: Gemeenteblad van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2015 Nummer: 26 Uitgifte: 8 april 2015 Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 30 maart 2015, nr. 7B, tot vaststelling van het Afvalbeleidsplan

Nadere informatie

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015

*ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 *ZEA284A3E65* Raadsvergadering d.d. 17 december 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-30481/DV.15-566, afdeling Ruimte. Sellingen, 10 december 2015 Onderwerp: Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 Aanleiding

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO

Raadsvoorstel. Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan. Leefomgeving. Gebied en wijkzaken J.J.W.M. Buiks CBW-JDO Titel Nummer 13/12 Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Datum 14 maart 2013 Programma Fase Onderwerp Leefomgeving Aanbesteding Nieuw Huisvuilsysteem Oostzaan Gemeentehuis Bezoekadres Kerkbuurt 4,

Nadere informatie

Meer kunststoffen recyclen!

Meer kunststoffen recyclen! Meer kunststoffen recyclen! Deventer, 10 juni 2015 Michiel Westerhoff, Manager Strategie en Ontwikkeling Inhoud Wie zijn we? Circulus- Berkel BV Publieke vennootschap Uitsluitend voor onze 8 gemeenten

Nadere informatie

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven

voorstel aan de raad gemeente werkendam Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven voorstel aan de raad gemeente werkendam onderwerp Afval: Diftar tarieven 2014 samenvatting Elk jaar worden de Diftar tarieven beoordeeld en vastgesteld. Deze tarieven zijn belangrijke middelen om de doelstellingen

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek

Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek Omgekeerd inzamelen in de gemeente Groesbeek 1 Kijk! Afval=grondstof Beste inwoners van de gemeente Groesbeek Het voornemen is om op 1 januari 2017 te starten met het omgekeerd afval inzamelen in de gemeente

Nadere informatie

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/

Opinienota. Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ Opinienota Onderwerp: Strategisch Plan Afvalscheiding Reg. Nummer: 2016/ 148113 1. Inleiding Doel van het Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA) is om in Haarlem tot een hoger scheidingspercentage van huishoudelijk

Nadere informatie

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling

Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Aan de gemeenteraad Onderwerp: Gescheiden inzameling van kunststof verpakkingen Afdeling: Duurzame Ontwikkeling Datum: 26 mei 2009 Portefeuillehouder: J.C.R. van Everdingen MSc. Bijlagen: Kunststofinzameling

Nadere informatie

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja,

- 3 - Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, - 3 - Nota Voor burgemeester en wethouders Nummer: 12INT01422 III IIIIIIIII III MilIIIII Datum vergadering: Nota openbaar: Ja, Gemeente Hellendoorn 3 0 OKT ZOU Onderwerp: Toekomstvisie Hellendoorns Afvalbeleid

Nadere informatie

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016

Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht. NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 Nieuw afvalbeleidsplan gemeente Maastricht NVRD workshop grondstoffenbeleidsplan schrijven Panningen, 5 april 2016 OPZET PRESENTATIE 1. Nieuw beleidsplan, inhoud en proces: Startpositie Korte terugblik

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498

Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 meppel.nl Agendapunt V/12. Meppel, 17 maart 2015 Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. 681498 Onderwerp: Verdergaande scheiding afvalstromen Voorgesteld besluit De raad voor te stellen: 1. Ter uitvoering

Nadere informatie

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen

Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen Samen op weg naar gemiddeld 100 kg huishoudelijk restafval in Nederland 19 oktober 2017 Manifest Drenthe Van Afval Naar Grondstoffen - 28 april 2017-1/7 Voorgelegd

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl IBAN: NL49 BNGH 0285 0043 87 BIC: BNGHNL2G Nieuwegein m Duurzame Ontwikkeling 2 0 14-454 Contactpersoon Rena Heilema Telefoon 14 030

Nadere informatie

Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Olaf Prinsen

Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval. Olaf Prinsen Van Afval naar Grondstof: Landelijke ontwikkelingen bij de inzameling van huishoudelijk afval Olaf Prinsen directeur NVRD Nederlands afval 60 miljard kilo Bedrijfsafval Huishoudelijk afval 500 kilo per

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Startnotitie. Afval is grondstof

Startnotitie. Afval is grondstof Startnotitie Afval is grondstof Projectinformatie: Registratienummer Vaststelling Directie Vaststelling College Portefeuillehouder Opdrachtgever Opdrachtnemer J.E.T.M. van Dongen B. Looije T.P. Rus Steller

Nadere informatie