Federale Overheidsdienst F 2009/6/1 FINANCIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst F 2009/6/1 FINANCIEN"

Transcriptie

1 Federale Overheidsdienst F 2009/6/1 FINANCIEN Administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit _ BTW _ F 2009/6 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN ZUIVELPRODUCTEN EN MELKVENTERS BIEZONDERE BEPALINGEN JAAR 2009 (*) 1. Voorafgaande opmerking. De hiernavolgende bepalingen gelden voor de kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers die inzake BTW onderworpen zijn aan de forfaitaire regeling : - de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake BTW, vooral het koninklijk besluit nr. 2, van 7 november 1969, met betrekking tot de vaststelling van forfaitaire grondslagen van aanslag voor de BTW; - de Algemene Bepalingen/73 waarin de algemene toepassingsmodaliteiten zijn opgenomen die gelden voor meerdere bedrijfssectoren; - de Biezondere Bepalingen die eigen zijn aan de sector van de kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers en die hierna worden uiteengezet. 2. Gespecialiseerde kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers. Voor de toepassing van de forfaitaire regeling worden als gespecialiseerde kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers aangemerkt : (*) Waar de forfaitaire regeling 2009 afwijkt van die van 2008, wordt dit in de rand door een verticale streep aangeduid.

2 F 2009/6/2 a) de kleinhandelaars bij wie de aankopen van zuivelproducten (kaas, melk, boter, eieren en alle producten die er rechtstreeks mede verband houden zoals room, yoghurt, karnemelk, melkpoeder, artikelen voor kindervoeding, enz.) ten minste 50 pct. belopen van het totaal van de aankopen van de koopwarengroepen 14, 21 en 31 en van de zuivelproducten b) de kleinhandelaars die melk venten, ongeacht de omvang van die handelszaak. 3. en met coëfficiënten. De door de kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers verkochte koopwaren zijn onderverdeeld in de 6 navolgende koopwarengroepen. De coëfficiënten die naast die groepen worden vermeld, moeten worden overgedragen naar kolom 4 van het berekeningsblad op de lijn van de betrokken groep (z. model in bijlage II). In het boek voor inkomende facturen worden 6 kolommen geopend die met deze koopwarengroepen overeenstemmen (z. model in bijlage I). 11 (Tarief van 6 pct.) Coëfficiënten Melk en melkderivaten (in welke verpakking of onder welke benaming ook), yoghurt, verse kaas (platte kaas), eieren. 1, (Tarief van 6 pct.) Kaas met uitzondering van die bedoeld in koopwarengroep 11; fijne vleesproducten waarvoor al dan niet een vergunning nodig is; diepgevroren goederen; produkten op basis van door de kleinhandelaar gekocht roomijs; groenten, aardappelen en fruit; gevogelte, wild en konijnen. 1, (Tarief van 6 pct.) Boter in welke verpakking of onder welke benaming ook (boerenboter, fabrieksboter, gesmolten boter). 1,20 14 (Tarief van 6 pct.) Andere voedingswaren (koekjes, koffie, chocolade, snoepgoed, conserven, jam, meelprodukten, rijst, thee, enz.) maar met uitzondering van de voedingswaren die in de andere koopwarengroepen zijn gerangschikt. Voor de kustgemeenten... 1,24 of 1, (Tarief van 6 pct.) Andere dranken dan deze bedoeld in koopwarengroep 11 en 31 1,275

3 F 2009/6/3 21 (Tarief van 12 pct.) Coëfficiënten Margarine en andere goederen belastbaar tegen het tarief van 12 pct., niet elders genoemd. 1, (Tarief van 21 pct.) Bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.; Kaviaar en kaviaarsurrogaten. Andere goederen belastbaar tegen het tarief van 21 pct., niet elders genoemd. 1,27 4. Uitsluiting uit de forfaitaire regeling. Bij het bepalen van de hiervoor vermelde coëfficiënten heeft men een normale handel in zuivelproducten ondersteld, die in een redelijke verhouding goederen te koop biedt die tot de verschillende groepen van producten behoren - sommige ervan in een zeer kleine hoeveelheid in verhouding tot de andere. Behoudens instemming door de administratie, zijn de forfaitaire grondslagen van aanslag slechts van toepassing op de kleinhandelaars die hun werkzaamheid onder normale voorwaarden uitoefenen, met uitsluiting dus van kleinhandelaars die zich in bepaalde goederen specialiseren of bepaalde goederenafdelingen uitbaten in een verhouding die merkelijk verschilt van wat in een normale handel in zuivelproducten gebruikelijk is (b.v. gespecialiseerde handelaars in suikergoed, enz.). 5. Administratieve verplichtingen. De kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers die aan de forfaitaire regeling onderworpen zijn, moeten houden : 1 een boek voor inkomende facturen waarvan het model door de administratie wordt bepaald. Dit boek moet oprecht en volledig al de gedane aankopen vermelden, ongeacht of die aankopen in de groot- of kleinhandel werden verricht; 2 eventueel een boek voor uitgaande facturen waarin de leveringen moeten worden ingeschreven waarvoor een factuur wordt uitgereikt;

4 F 2009/6/4 3 eventueel een dagboek van ontvangsten voor de inschrijving van de ontvangsten voortkomende van de leveringen van goederen en het verstrekken van diensten aan particulieren waarvoor geen forfaitaire grondslagen van aanslag werden vastgesteld; 4 eventueel, een gedetailleerde opgave van de bijkomende winst voortvloeiend uit biezondere inkoopvoorwaarden. Indien tijdens een controle bij de belastingplichtige, tekortkomingen aan deze boekhoudkundige verplichtingen worden vastgesteld, is de administratie niet meer gebonden door onderhavige regeling bij het bepalen van de omzet. Hetzelfde geldt indien zou blijken dat de werkelijke ontvangsten gerealiseerd door de belastingplichtige gevoelig zouden afwijken van de forfaitair berekende ontvangsten. Wanneer de belastingplichtige in het kader van zijn economische activiteit, om welke reden ook, gebruik maakt van een kasregister, dient hij de dubbels van de kasbons en/of de controlebanden te bewaren en deze stukken op ieder verzoek van de ambtenaren van de administratie die de belasting over de toegevoegde waarde onder haar bevoegdheid heeft, zonder verplaatsing, ter inzage voor te leggen. 6. Toepassingsmodaliteiten. Bij het vaststellen van de onder punt 3 hiervoor vermelde coëfficiënten, werd rekening gehouden met de onttrekkingen voor privé-doeleinden (art. 12, 1, 1 en 2, van het BTW-Wetboek) en met alle mogelijke verliezen wegens het uitmeten, storten en verzuren van melk, het breken van flessen, diefstal, gewichtsverlies, vergissingen in het verhandelen van klein geld, enz.

5 F 2009/6/5 TOELICHTING VOOR HET INVULLEN VAN HET BEREKENINGSBLAD (1) Het berekeningsblad, waarvan model in bijlage, mag slechts worden gebruikt door belastingplichtigen onderworpen aan de forfaitaire regeling voor : kleinhandelaars in voedingsmiddelen, kleinhandelaars in zuivelproducten en melkventers, drogisten, kleinhandelaars in wild en gevogelte, kleinhandelaars in schoeisel, schoenherstellers, kleinhandelaars in vis, visventers, kleinhandelaars in diverse textiel- en lederwaren, kleinhandelaars in ijzerwaren en gereedschappen, kleinhandelaars in kranten en tijdschriften, kleinhandelaars in boeken en kleinhandelaars in tabaksproducten. Enkel de kleinhandelaars in levensmiddelen, de kleinhandelaars in kranten en tijdschriften, de kleinhandelaars in boeken en de kleinhandelaars in tabaksproducten die leveringen verrichten van tabaksfabrikaten en/of leveringen verrichten van dagbladen en weekbladen bedoeld in de aanschrijving nr. 21 van 1993, zijn gehouden het omzetcijfer met betrekking tot deze verkopen forfaitair te bepalen door gebruik te maken van de daarvoor bestemde kolommen van het berekeningsblad en dit bedrag over te dragen naar het rooster 00 van hun aangifte. De aan andere forfaitaire regelingen onderworpen belastingplichtigen die zulke handelingen verrichten moeten deze verkopen aangeven in het rooster 00 van hun aangifte volgens de werkelijke ontvangsten die ze realiseren bij de verkoop van deze goederen. Dit berekeningsblad mag niet worden gebruikt door : slagers-spekslagers; bakkers, brood- en banketbakkers; caféhouders; herenkappers, dameskappers, heren- en dameskappers; apothekers, geneesheren met geneesmiddelendepot; consumptie-ijsbereiders; frituurexploitanten en foornijveraars. (2) De belastingplichtigen die onderworpen zijn aan meer dan één forfait moeten per forfait een berekeningsblad invullen. Aan de gedrukte tekst van het berekeningsblad mag geen enkele wijziging worden aangebracht. (3) De wijze waarop het berekeningsblad moet worden ingevuld, wordt door de "Algemene Bepalingen/73" toegelicht. Hierin wordt tevens nadere uitleg verstrekt over de begrippen : inkoopprijzen, coëfficiënten, bijzondere inkoopvoorwaarden en aftrekbare kortingen. De coëfficiënten die in de kolom 4 moeten worden ingeschreven zijn vermeld in de "Bijzondere Bepalingen", naast de koopwarengroepen (11, 12, 21, 31, enz.) waarop ze betrekking hebben. In een bijlage tot de "Bijzondere Bepalingen" wordt trouwens aangetoond hoe die coëfficiënten op het berekeningsblad moeten worden ingeschreven. (4) Naam, adres en BTW-identificatienummer moeten op het berekeningsblad worden ingevuld. Een aanvullende voorraad van deze berekeningsbladen kan worden bekomen op het controlekantoor waaronder U ressorteert.

6 F 2009/6/6 BIJLAGE I BOEK VOOR INKOMENDE FACTUREN Ontleding van het document Handelingen (exclusief BTW) waarvoor aangever gehouden is tot betaling van de BTW Algemene aanduidingen van het document (factuur - inkoopborderel - creditnota - invoerdocument,...) Inkoopprijzen per koopwarengroep Tarief 21 pct. Tarief 12 pct. Tarief 6 pct. Tabaksfabrikaten (1) (2) Inkoopprijs van de koopwaren waarvan de omzet niet forfaitair berekend wordt (1) (2) Voorschotten m.b.t. intracommunautaire handelingen Andere handelingen Intracommunautaire verwervingen Totaal bedrag Leverancier Datum Volgnummer In de kolom 8 worden zoveel kolommen geopend als er onderscheiden koopwarengroepen voorzien zijn in de Biezondere Bepalingen van de forfaitaire regeling. Die kolommen worden gegroepeerd per BTW-tarief. 8a 8b 8c 8d 8e 8f (*) 87 5 (*) Noten (1) Het bedrag van de in die kolom vermelde creditnota's wordt met het oog op de aftrek ingeschreven met rode inkt of voorafgegaan door het minteken. (2) Het bedrag dat in rooster 81 van de aangifte moet worden ingeschreven is het totaal van de kolommen 8 tot 10 na aftrek van de creditnota's. (3) In de kolommen 8 mogen de creditnota's slechts in de navolgende gevallen worden afgetrokken : terugzending van goederen, verbetering van een misslag in de facturering, afslag wegens niet overeenstemming, terugzending van de reeds belaste verpakking, tegemoetkoming van de leverancier in de door de kleinhandelaar toegestane prijsverminderingen. Het bedrag van de creditnota's wordt in die kolommen ingeschreven met rode inkt of voorafgegaan door het minteken.

7 F 2009/6/7 BOEK VOOR INKOMENDE FACTUREN (vervolg) BTW Ontleding van het document Verschuldigde BTW ingevolge : Privé Ontvangen creditnota's Bedrijfsmiddelen - Diensten, diverse goederen en andere Aftrekbare BTW Ontvangen creditnota's Invoeren uit niet - EEG - Lidstaten Handelingen verstrekt door medecontractanten (6) Intracommunautaire verwervingen BTW vermeld op het in kolom 4 ingeschreven document (7) Overige handelingen Intracommunautaire verwervingen Kortingzegels (faciale waarde) (5) Diensten, diverse goederen en andere Kostprijs (zonder BTW) (1) (5) Kostprijs (zonder BTW) van de bedrijfsmiddelen (1) (4) Aard 23 (*) (*) (*) (*) (*) (*) 84 (*) 85 (4) Het totaal van die kolom moet (na aftrek van de creditnota's) in rooster 83 van de aangifte worden ingeschreven. (5) Het totaal van de kolommen 13 en 14 moet (na aftrek van de creditnota's) in rooster 82 van de aangifte worden ingeschreven. (6) Het betreft hier onder meer leveringen verstrekt door een landbouwondernemer onderworpen aan de bijzondere landbouwregeling van artikel 57 van het Wetboek en handelingen m.b.t. werk in onroerende staat en de daarmee gelijkgestelde handelingen waarvoor de BTW door de medecontractant moet worden voldaan (artikel 20, 1 van het koninklijk besluit nummer 1). (7) Betreft enkel de in België verrichte handelingen. (*) Verwijzing naar het rooster van de aangifte waarin dit totaal dient te worden ingeschreven. Belangrijke opmerking De belastingplichtigen kunnen bijkomende kolommen openen, o.a. om te voldoen aan de verplichtingen opgelegd door de wet van 17 juli 1975 met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen.

8 F 2009/6/8 Naam en adres : BIJLAGE II BTW-nr. :... FORFAIT : KLEINHANDELAARS IN ZUIVEL- PRODUCTEN EN MELKVENTERS BEREKENINGSBLAD ste van het de kwartaal van het jaar TE BEWAREN ALS BOEKHOUDKUNDIG STUK. NIET BIJ DE BTW-AANGIFTE VOEGEN. F Bijzondere aankoopvoorwaarden Inkoopprijzen Coëfficienten Forfaitaire omzet (kolommen 3 x 4) Totaal Niet-forfaitair geregelde handelingen In min : Kortingen Totaal (kolommen kolom 9) ,305 BTW-tarief 6 % ,485 1,20 1,24 1,275 (1,255) BTW-tarief 12 % , ,27 BTW-tarief 21 % Verkopen waarvoor geen BTW opeisbaar is : Tabak Kranten Belastbare sommen Tarief Verschuldigde BTW (kolommen 11 x 12) rooster 01 van de aangifte rooster 02 van de aangifte rooster 03 van de aangifte rooster 00 van de aangifte EUR x 6 % = EUR A EUR x 12 % = EUR x 21 % = Totaal A + B + C EUR rooster 54 van de aangifte EUR EUR EUR B C Nr. 625 F De toelichting voor het invullen van het berekeningsblad bevindt zich achteraan de forfaitaire regeling.

Federale Overheidsdienst F 2010/11/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2010/11/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2010/11/1 FINANCIEN _ Administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit _ Sector BTW _ F 2010/11 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2009/11/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2009/11/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2009/11/1 FINANCIEN _ Administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit _ Sector BTW _ F 2009/11 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR GESPECIALISEERDE KLEINHANDELAARS IN

Nadere informatie

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN. (Bijkomstige handelingen) BIEZONDERE BEPALINGEN JAAR 2010 (*)

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN. (Bijkomstige handelingen) BIEZONDERE BEPALINGEN JAAR 2010 (*) Federale Overheidsdienst F 2010/23/1 FINANCIEN _ Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit _ Sector BTW _ F 2010/23 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN TABAKSPRODUKTEN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/14/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/14/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/14/1 FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/14 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN VIS BIJZONDERE BEPALINGEN JAAR 2011 (*)

Nadere informatie

FINANCIEN. Federale Overheidsdienst F 2010/12/1 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL BIJZONDERE BEPALINGEN JAAR 2010 (*)

FINANCIEN. Federale Overheidsdienst F 2010/12/1 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL BIJZONDERE BEPALINGEN JAAR 2010 (*) Federale Overheidsdienst F 2010/12/1 FINANCIEN _ Administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit _ BTW _ F 2010/12 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN SCHOEISEL BIJZONDERE BEPALINGEN

Nadere informatie

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN JAAR 2010 (*)

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN JAAR 2010 (*) Federale Overheidsdienst F 2010/21/1 FINANCIEN _ Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit _ Sector BTW _ F 2010/21 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN KRANTEN EN TIJDSCHRIFTEN

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/10/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/10/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/10/1 FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/10 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR DROGISTEN BIJZONDERE BEPALINGEN JAAR 2011 ( * ) 1. Voorafgaande

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/13/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/13/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/13/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/13 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR SCHOENHERSTELLERS BIJZONDERE BEPALINGEN JAAR 2011 (*) 1.

Nadere informatie

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN BOEKEN JAAR 2010 (*)

FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN BOEKEN JAAR 2010 (*) Federale Overheidsdienst F 2010/22/1 FINANCIEN _ Administratie van de ondernemingsen inkomensfiscaliteit _ Sector BTW _ F 2010/22 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN BOEKEN BIEZONDERE

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/1/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/1/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/1/1 FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/1 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN LEVENSMIDDELEN BIEZONDERE BEPALINGEN JAAR

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/17/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/17/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/17/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/17 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR KLEINHANDELAARS IN DIVERSE TEXTIEL-EN LEDERWAREN BIEZONDERE

Nadere informatie

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015

topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 topaccount Systeem Forfaitaire Boekhouding Kalenderjaar 2015 Forfaitaire regeling inzake BTW kalenderjaar 2015... 2 Belastingplichtigen die restaurant- of cateringdiensten verrichten... 3 Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2013/7/1 FINANCIEN _

Federale Overheidsdienst F 2013/7/1 FINANCIEN _ Federale Overheidsdienst F 2013/7/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2013/7 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR APOTHEKERS JAAR 2013 (*) Voorafgaande opmerking. De navolgende

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/16/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/16/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/16/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/16 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR FRITUUREXPLOITANTEN BIEZONDERE BEPALINGEN JAAR 2011 (*)

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2010/5/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2010/5/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2010/5/1 FINANCIEN Administratie van de Ondernemingsen Inkomensfiscaliteit _ BTW _ F 2010/5 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR DE HERENKAPPERS, DAMESKAPPERS, HEREN- EN DAMESKAPPERS

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/4-24/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/4-24/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/4-24/1 FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/4-24 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR CAFEHOUDERS JAAR 2011 (*) Voorafgaande opmerking. De

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1/6

BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS 1/6 BTW-nr. :.. BANKETBAKKERS 1/6 Voorafgaande verklaring : Totaal aantal tijdens de aangifteperiode aangekochte zakken (100 Kg) bloem :... I. Broodsector (zie toelichting nr. 1) A. Verklaringen 1. Aantal

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/9/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/9

Federale Overheidsdienst F 2011/9/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/9 Federale Overheidsdienst F 2011/9/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/9 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR DE CONSUMPTIE-IJSBEREIDERS JAAR 2011 (*) 1. Voorafgaande

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/3/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/3/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/3/1 FINANCIEN _ Algemene administratie van de FISCALITEIT _ BTW _ F 2011/3 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR BAKKERS, BROOD- EN BANKETBAKKERS JAAR 2011 (*) 1. Voorafgaande

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2014/2/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2014/2/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2014/2/1 FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BTW _ F 2014/2 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR SLAGERS EN SPEKSLAGERS JAAR 2014 (*) Voorafgaande opmerking.

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

BTW-nr. :... Kader I. - Verrichtingen belastbaar tegen het BTW-tarief van 6 pct. waarvoor de voorschotten forfaitair worden bepaald.

BTW-nr. :... Kader I. - Verrichtingen belastbaar tegen het BTW-tarief van 6 pct. waarvoor de voorschotten forfaitair worden bepaald. Inrichtingen niet met automatische ontspanningstoellen uitgerust. A. Vermaak- of spektakelinrichtingen die opgeld zijn op kermissen en jaarmarkten en met of zonder levering van goederen (2). van de inrichting

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Overzicht. 1. Wat is BTW?

Overzicht. 1. Wat is BTW? ABC VAN DE BTW Overzicht 1. Wat is BTW? 2. Waar wordt de BTW geregeld? 3. Wie valt onder die regelgeving? 4. Wat wordt belast? 5. Hoeveel bedraagt de belasting? 6. Administratieve verplichtingen 7. Bijzondere

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

3 4 5 6 7 . 8 BIJLAGE III effectuées dans un pays tiers et qui n ouvrent pas de droit à déduction de la taxe belge en amont. De belastingplichtige moet in de daartoe voorziene vakken zijn naam of

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding

Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Case 16 2: toepassing op de BTW en de boekhouding Gevraagd : - invullen van boek voor inkomende en voor uitgaande facturen - verwerken van het dagontvangstenboek - berekenen van het decembervoorschot (zie

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Landbouwondernemingen die onder de bijzondere regeling voor landbouwondernemingen

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst F 2011/2/1 FINANCIEN

Federale Overheidsdienst F 2011/2/1 FINANCIEN Federale Overheidsdienst F 2011/2/1 FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BTW _ F 2011/2 FORFAITAIRE REGELING INZAKE BTW VOOR SLAGERS EN SPEKSLAGERS Voorafgaande opmerking. JAAR 2011 (*)

Nadere informatie

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten

Algemene inhoud. Belgische wetgeving. Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. Koninklijke besluiten Algemene inhoud I A B Belgische wetgeving Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 3 juli 1969 5 Koninklijke besluiten Koninklijk besluit

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A)

AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) FOD FINANCIEN Sector btw AANVRAAG TOT BTW-IDENTIFICATIE (formulier 604A) BELANGRIJK U bent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een vennootschap/vereniging zonder rechtspersoonlijkheid en u moet

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Niet-belastingplichtige rechtspersonen met een btw-identificatienummer

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW

VOLMACHT. Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Sector BTW Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector BTW OM UW BTW-TERUGGAAF VAN HET CREDITSALDO VAN UW REKENING-COURANT TE ONTVANGEN DIENT DIT FORMULIER, BEHOORLIJK INGEVULD, TE WORDEN AFGEGEVEN AAN DE POST OF AAN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A)

AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) AANVRAAG TOT IDENTIFICATIE VAN EEN BTW-EENHEID (formulier 606 A) BELANGRIJK In België gevestigde belastingplichtigen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn, maar op financieel, organisatorisch en

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 11 december 2007 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B NV, Het BTW Huis

Nadere informatie

BTW: Special topics van belang bij de audit

BTW: Special topics van belang bij de audit BTW: Special topics van belang bij de audit Instituut der Bedrijfsrevisoren 4 december 2008 NOVOTEL Brussels Airport, Diegem www.vat-house.com Patrick Wille Docent VUB, RUG, FHS Managing Director WP&B

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

BTW Aandachtspunten praktisch bekwaamheidsexamen stagiairs BIBF

BTW Aandachtspunten praktisch bekwaamheidsexamen stagiairs BIBF BTW Aandachtspunten praktisch bekwaamheidsexamen stagiairs BIBF Patrick Deleu Erkend Boekhouder Fiscalist Najaar 2011 Doelstelling NIET Bijbrengen van de BTW-wetgeving en -reglementering Specialist in

Nadere informatie

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling

- Louter toevallige onregelmatigheden: 250 EUR per aangifte. 50 EUR per betaling AFDELING 1 : AANGIFTEVERPLICHTING I. Aangifte bedoeld in artikel 53, 1, eerste lid, 2, van het Wetboek A. Niet indienen 1.000 per aangifte B. Laattijdig indienen 100 per aangifte en per maand vertraging1

Nadere informatie

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998)

Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) OPENINGSJOURNAAL Datum: 02/12/2000 Lead Tijd: 15:54:28 Aanvrager: JV 1-Z9003 OEFENING 1/3.24 (30/11/1998-31/12/1998) De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten Adres: Kort Eindeken 25 9920

Nadere informatie

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming :

De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : DE BOEKHOUDING VAN DE KLEINE ONDERNEMING WETTELIJKE BEPALINGEN VOLGENS DE BOEKHOUDWET De wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van ondernemingen bepaalt het volgende voor de kleine ondernming : Artikel

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst)

Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) Wetgeving inzake het Diamant Stelsel (gecoördineerde wettekst) In dit verband kan verwezen worden naar de Programmawet van 10 augustus 2015 ( B.S. 18 augustus 2015), alsook naar de Programmawet van 18

Nadere informatie

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970)

AANGIFTE (Artikel 2 van het koninklijk besluit nr. 14, van 3 juni 1970) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene Administratie van de FISCALITEIT Sector btw (Stempel van de dienst) Vak bestemd voor de administratie Aangifte ontvangen onder nr.... Dossiernummer:... Dossier

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN

HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN WOORD VOORAF... OVER DE AUTEURS... v vii HOOFDSTUK 1 BASISBEGINSELEN VAN HET DUBBEL BOEKHOUDEN 1 INLEIDING... 2 2 DE BALANS... 3 2.1 Ondernemingsmiddelen of activa... 4 2.2 Ondernemingsbronnen of passiva...

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten

INFORMATIEDOSSIER. Voor 20 juli: Indienen BTW aangifte Betaling van de op de aangifte verschuldigde BTW minus de betaalde voorschotten INFORMATIEDOSSIER BTW Hoe en wanneer BTW betalen? Btw betalingen dienen altijd te gebeuren op rekeningnummer BTW Brussel 679 2003000 47 (uitzondering: zie bijzondere rekening). Vermeld steeds de gestructureerde

Nadere informatie

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Art. 4. Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit. Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde KB 17/10/1980 van een toeristische rondreis, van meerdere prestaties die deel uit maken van een van deze gehelen of die in dezelfde lijn ervan

Nadere informatie

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014

topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW 1.42.003 21/12/2014 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1

Nadere informatie

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014)

Kleine onderneming: een omzet van maximum EUR (vanaf 1 april 2014) Kleine onderneming en btw: drempel wordt verhoogd tot 15.000 EUR Kleine btw-plichtigen die een economische activiteit uitoefenen, kunnen als zij dat willen, vallen onder het bijzondere btw-stelsel van

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Wanneer dien je een factuur uit te reiken?

Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Wanneer dien je een factuur uit te reiken? Algemeen principe (art. 53, 2 W. BTW) : * In principe is elke zelfstandige (met BTW-nummer) verplicht om een factuur op te maken telkens wanneer hij goederen

Nadere informatie

9 De aftrek van de voorbelasting

9 De aftrek van de voorbelasting 9 De aftrek van de voorbelasting Bij elke toepassing i.v.m. een personenwagen wordt uitgegaan van de veronderstelling dat het opgegeven beroepsgebruik door de belastingplichtige vastgesteld werd op basis

Nadere informatie

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF

DE HORECA. José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF José Pattyn, Erkend boekhouder - fiscalist Ondervoorzitter BIBF Inkomstenbelasting Belasting op de toegevoegde waarde Dienst Levering en Verbruik ter plaatse 1. Dienst: Elke handeling die geen levering

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit. (formulier 604 A)

Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit. (formulier 604 A) FOD FINANCIEN Sector btw Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit (formulier 604 A) VERKLARENDE NOTA Nr. 604 A Verklarende nota - 2009 Inhoudstafel Inleiding p. 1 De

Nadere informatie

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 %

A. Eenmalige aftrek voor vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht door NATUURLIJKE PERSONEN. Percentage 13,5 % 13,5 % 13,5 % 3,5 % Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit Inkomstenbelastingen INVESTERINGSAFTREK AANSLAGJAAR 2003 Identiteit : Nationaal nummer : VAK BESTEMD VOOR DE

Nadere informatie

HOOFDSTUK IX BIJZONDERE REGELINGEN. Afdeling I Kleine ondernemingen 2. }2 [...] 2 ] 1

HOOFDSTUK IX BIJZONDERE REGELINGEN. Afdeling I Kleine ondernemingen 2. }2 [...] 2 ] 1 Wet 3 juli 1969 - BTW-Wetboek (Art. 56) Art. 56. }1 [ 1. Ten aanzien van door Hem te omschrijven kleine ondernemingen regelt de Koning de wijze waarop de administratie, na overleg met de betrokken bedrijfsgroeperingen,

Nadere informatie

FOD FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit TOELICHTING VOOR HET INVULLEN VAN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE

FOD FINANCIEN. Algemene Administratie van de Fiscaliteit TOELICHTING VOOR HET INVULLEN VAN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE FOD FINANCIEN Algemene Administratie van de Fiscaliteit TOELICHTING VOOR HET INVULLEN VAN DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE Januari 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 1.1. Wie moet btw- maand- of kwartaalaangiften

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw

Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw 2 Accountancy-Fiscaliteit Geïntegreerd praktijkproject groep 7 Btw CAMPUS Geel Jochen Vervoort Vincent Keustermans Jeroen Julien Jasper De Kinderen Toon Van Herck Tom Verherstraeten Melanie Janssens Laura

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING

Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING BESLISSING ET 116547 Beslissing nr. ET 116547 dd. 9 juni 2009 Bijzondere regeling MANIFESTATIES, BEURZEN en MERCHANDISING 1. Inleiding Deze regeling voorziet voor de niet in België gevestigde organisatoren

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015

Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Datum van inontvangstneming : 11/08/2015 Vertaling C-332/15-1 Zaak C-332/15 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 6 juli 2015 Verwijzende rechter: Tribunale di Treviso / Italië Datum

Nadere informatie

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften

'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen Inhoud Voortaan kunnen BTW maandaangevers per kwartaal weer indienen... 'Grensbedragen' voor kwartaalaangiften verhoogd... Maand- of kwartaalaangifte...

Nadere informatie

Procedure maandelijkse BTWteruggave

Procedure maandelijkse BTWteruggave Procedure maandelijkse BTWteruggave uitgebreid!!! De crisis heeft ook zijn goede kanten. Er werd door de ministerraad een besluit genomen om de BTWteruggaveprocedure te versoepelen en sneller te laten

Nadere informatie

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten.

Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse exposanten. belangrijk bericht voor BUITENLANDSE EXPOSANTEN IN eeg land BTW-recuperatie Door het toepassen van de Belgische BTW-wetgeving zijn wij nog in 2010 als organisator verplicht BTW aan te rekenen aan de buitenlandse

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen

HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen HOOFDSTUK 1 Een systematiek voor het oplossen van btw-problemen De wijze waarop internationale transacties in de heffing van btw worden betrokken, wordt bepaald door de systematiek van de btw-wetgeving.

Nadere informatie

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF

BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF BTW VOOR DUMMIES Mirjam Vermaut, Erkend boekhouder fiscalist Licentiaat T.E.W. Zetelend lid Nationale Raad BIBF 4 thema s: 1. communicatie met de btw-administratie / deadlines 2. factureren zonder btw

Nadere informatie

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB

Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB CIRC 13.05.08/1 Circulaire nr. AOIF 16/2008 (E.T.112.081) dd. 13.05.2008 BEWARING VAN FACTUREN: Principes Wijzen van bewaring Voorlegging Aan al de ambtenaren van de sector BTW en DB HOOFDSTUK I : INLEIDING

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21

Inhoudstafel. Woord vooraf 3. Opbouw van het boek 5. Begrippenlijst 7. Inleiding De belastbare handelingen 21 9 stafel Woord vooraf 3 Opbouw van het boek 5 Begrippenlijst 7 Inleiding 19 1 De belastbare handelingen 21 2 Levering van goederen 22 2.1 Het begrip goederen 22 2.2 Definitie van de levering 23 2.3 De

Nadere informatie

Toelichting bij het invullen van de periodieke btw-aangiften 2011 September 2010 BIJLAGE I Het invullen en indienen van de periodieke btwaangifte. Algemeenheden. BIJLAGE II Eindafrekening. BIJLAGE III

Nadere informatie