Nr. 2012/82 16 mei 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nr. 2012/82 16 mei 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Provinciaal Blad Nr. 2012/82 16 mei 2012 ISSN: X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Stadsregio HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Maken bekend dat zij op 15 mei 2012 onder zaaknummer het volgende hebben besloten GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Gelet op artikel 158, eerste lid, onder a, Provinciewet BESLUITEN Vast te stellen Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) Stadsregio De integrale tekst van het RPB Stadsregio (documentnummer ) ligt ter inzage in het Huis der Provincie, Markt 11 te Arnhem. Bij wijze van samenvatting wordt hieronder volstaan met de belangrijkste RPB-afspraken: RPB Stadsregio op hoofdlijnen: 1. Regionale confrontatie vraag en aanbod De Stadsregio programmeert de bedrijventerreinen in drie subzones, te weten A15, A12 en A73. Voor de provincie is met name het regiototaal van belang als optelsom van de drie zones. Stadsregio en provincie hanteren als vertrekpunt de volgende behoefteraming: 1. Uitbreidingsvraag volgens Transatlantic Market scenario: 235,9 ha 2. Vervangingsvraag als gevolg van transformatie bedrijventerreinen: 52,7 ha 3. Extra ruimtebehoefte als gevolg van beleidsambitie voor logistiek en kansrijke clusters zoals EMT: 36,3 ha (zie 2) De totale vraagprognose (1, 2 en 3) komt hiermee uit op 325 ha. In het voorliggende RPB zijn de reeds bestaande terreinen en geplande nieuwe terreinen afgewogen en op een rij gezet. In totaal komt het aanbod hiermee uit op 394 ha t/m Hiervan is het aandeel nieuwe terreinen waarvoor 'groen licht' wordt gegeven bijna 85 ha. Uit de confrontatie van gepland aanbod en huidige vraagprognoses zou op termijn (2025) een overaanbod kunnen ontstaan van 69 ha (394 ha ha). Inlichtingen bij dhr. W. Huntink, telefoonnummer (026) adres: code: doc

2 2. Extra beleidsmatige vraag Beleidsopgaven genereren naar verwachting een extra vraag naar bedrijventerreinen die niet zijn verdisconteerd in de TM-modellen. In het geval van de Stadsregio gaat het om specifieke factoren, waaronder: - extra bedrijvigheid als gevolg van doortrekking A15 - extra logistiek aantrekkingskracht a.g.v. profilering Stadsregio als logistieke hotspot - extra vraag a.g.v. beleidsinspanningen voor kansrijke economische clusters waaronder EMT, Food, Health en semiconductors In totaal verwacht de regio hiervoor een boven modelmatige ruimtebehoefte van 36,3 ha. 3. Reguleren aanbod De Stadsregio heeft alle plannen gewogen op basis van de volgende criteria: - vraag-aanbod subregio: is er vraag naar deze terreinen? - wordt de SERladder toegepast op subregionaal niveau? - grondposities: hoeveel gronden zijn al verworven? - stand van zaken planvorming - subregionaal belang - lokaal belang: past het terrein naar doelgroep en kavelomvang - segmentering: juiste doelgroep op juiste plek? 3.1. Plannen waarvoor de planvorming en verwervingen kunnen doorgaan: A12 - Arnhem: Koningspleij Noord (regionaal 23,1 ha) - Duiven: Seingraaf (regionaal 11 ha) en Centrale Parkeerplaats (regionaal 3,3 ha) - Westervoort: Het Ambacht V (lokaal 3 ha) A15 - Overbetuwe: Merm Oost (lokaal 2 ha) - Nijmegen: De Grift (regionaal 37 ha) A73 - Groesbeek: Hulsbeek fase 1 (lokaal 3ha) - Heumen: Sluispoort (lokaal 1 ha) - Ubbergen: Lieskes Wengs (lokaal 1,2 ha) Totaal: 40,4 ha + 39 ha + 5,2 ha = 84,6 ha 3.2. Plannen die on-hold worden gezet: A12 - Duiven: Centerpoort Noord-Noord (regionaal 11,7 ha) - Rheden: Kanaal III (lokaal 8 ha) - Zevenaar: 7 Poort fase 2 (regionaal 30 ha) A15 - Overbetuwe: Oostoever Eisenhowerplas (lokaal 10ha) A73 - Groesbeek: Hulsbeek fase 2 (lokaal 3 ha) - Wijchen: Breekwagen Bergharen (lokaal 4,6 ha) - Wijchen: Bedrijventerrein Oost/ Floor (lokaal 4 ha) - Nijmegen/Beuningen: A73 terrein (63 ha), in 2013 wordt opnieuw bezien of dit plan van 'on hold' naar 'doorgaan' moet. Totaal: 49,7 ha + 10 ha + 74,6 ha = 134,3 ha 2

3 4. Segmentering Het juiste bedrijf op de juiste plaats. De regio vindt het belangrijk dat voor alle soorten bedrijven ruimte is in de Stadsregio. Voor de verschillende segmenten is bepaald waar deze bedrijven in de Stadsregio terecht kunnen. De gemeenten hebben met elkaar een inspanningsverplichting om deze verdeling ook in de praktijk na te leven. - De Stadsregio is sterk in logistiek. Voor deze bedrijven is nog ruimte op 7Poort Zevenaar, Euregionaal BedrijvenTerrein 's Heerenberg, Bijsterhuizen Nijmegen, Park 15 Overbetuwe en Centerpoort Duiven - Voor HMC-bedrijven is er nog ruimte op Roelofshove II Duiven, Kleefsewaard Arnhem, Koningspleij Arnhem en -op termijn- mogelijk Veerweg/Parencoterrein Renkum - Voor kadegebonden bedrijvigheid is op dit moment ruimte op Kleefsewaard Arnhem en Koningspleij Arnhem. Daarnaast onderzoekt de regio de mogelijkheden in nabijheid Roelofshoeve II, Veerweg/Parenco Renkum, Spijksedijk Rijnwaarden en Verhuelweg Doesburg. - In de regio is al een aantal kleine vergistingsinstallaties voor biomassa aanwezig. Voor de vestiging van grote vergistingsinstallaties (> ton) is Veerweg/Parenco Renkum en Roelofshoeve Duiven in beeld. - In de regio is één helikopterplatform operationeel, namelijk op Centerpoort Noord in Duiven. 5. (sub) regionale afspraken grondprijsmethodiek Vooruitlopend op het RPB heeft de Stadsregio onderzoek gedaan naar de grondprijzen. Uit dit onderzoek blijkt dat veel gemeenten hun grondprijzen vaststellen op basis van de zogeheten 'vergelijkende methode'. De onderzoekers concluderen dat deze methode in de Stadsregio resulteert in reële en marktconforme tarieven (dus geen prijsdumping). Dit betekent echter ook dat er bij de uitgifte weinig surplus wordt gegenereerd voor een verevening met kosten voor herstructurering. Om toch meer ruimte te creëren in de grondprijzen wil de regio meer vanuit de vraag ontwikkelen. Voor met name private ontwikkelingen ziet uw regio ook kansen voor het hanteren van de zogeheten 'residuele grondprijsmethodiek'. Hierbij wordt de grondprijs berekend op basis van toekomstige grondopbrengsten uit bijvoorbeeld verhuur, minus integrale bouwkosten. Dan blijkt wat de ontwikkelaar maximaal voor de grond wil betalen. 6. Herstructureringsopgave In het RPB is een actualisatie gemaakt van de herstructureringsopgave uit het Provinciaal Herstructureringsprogramma PHP. Cursief de projecten waarvoor wij reeds en subsidieaanvraag hebben ontvangen c.q. hebben toegekend. Voor de overige projecten zien wij graag conform planning een projectvoorstel tegemoet. Zoals u weet staat Oost NV paraat om u te helpen bij de aanpak van herstructurering. Projectenlijst tot 2014: - Arnhem: IJsseloord 1 - Doesburg: Verhuelweg en Havengebied (niet gehonoreerd tranche 2011) - Rijnwaarden: Spijksedijk - Westervoort: Het Ambacht - Zevenaar: Tatelaar - Lingewaard: Pannenhuis 1 (gehonoreerd tranche 2011) - Renkum: Schaapsdrift/Veentjesbrug/Klingelbeekseweg/Parenco/Veerweg - Millingen: Molenveld (gehonoreerd tranche 2012) - Nijmegen: NoviotechCampus (statenvoorstel mei 2012) 3

4 Projectenlijst na 2013: - Doesburg: Beinum en havengebied/gieterij-eiland - Rijnwaarden: Herwen Rheden: Dieren Oost en kanaal 1 - Renkum: Cardanuslaan - Arnhem Rijkerwoerd en Overmaat - Heumen : Hoge Brug Noord - Millingen aan de Rijn: Scheepswerf - Wijchen: Wijchen Oost 7. (Sub)regionale procesafspraken verevening De herstructurering van bedrijventerreinen is kostbaar. Mogelijk kunnen de kosten van herstructurering deels gedekt worden uit de opbrengsten van nieuwe terreinen. De Stadsregio ziet op dit moment geen noodzaak of mogelijkheden om met elkaar afspraken te maken over (regionale) financiële verevening. Volgens onderzoek worden er al marktconforme grondprijzen gehanteerd die echter weinig ruimte laten voor verevening met andere (herstructurerings-) projecten. Naast deze conclusie bevat het RPB ook een aantal aanbevelingen om naar de toekomst hogere grondprijzen te genereren. Hierbij verwijzen wij ook expliciet naar de conclusies in het recent verschenen rapport van Rekenkamer Oost-Nederland bedrijventerreinen in de steigers. De provincie wil genoemde mogelijkheden voor een nieuwe regionale systematiek voor grondprijzen graag verder met de Stadsregio bespreken. 8. Procesafspraken uitwerking SER-ladder De Stadsregio loopt voorop met de implementatie van de SER-ladder. Voor het bepalen of aan de SER-ladder is voldaan wordt een handreiking SER-ladder opgesteld en een uitvoeringsprotocol per subregio. De handreiking is een gezamenlijk initiatief van de Stadsregio, gemeenten, provincie, Kamer van Koophandel en Oost NV. Via pilots zoals in Seingraaf-Duiven wordt dit protocol bij gemeenten in de praktijk gebracht. De regio wil hiermee voorop lopen en als voorbeeld dienen voor andere regio's 9. Kwaliteitsverbetering, duurzaamheid, parkmanagement Duurzaamheid wordt aangevlogen vanuit een economisch perspectief. Naast besparingen ligt voor ondernemers het accent op zaken als kwaliteit vastgoed, waarde-ontwikkeling en waardebehoud. Projecten zijn gericht op het juiste schaalniveau, te weten de drie subregio's. Daarnaast moet het gaan om concrete maatregelen. Hiervoor heeft de Stadsregio een driestappenplan ontwikkeld van visie, naar uitwerking, naar leren. Via een aantal pilots worden best practices verzameld. Stadsregio en gemeenten hechten aan een duurzaam en structureel beheer van bedrijventerreinen. Zo wordt voorkomen dat terreinen te snel verouderen. Goede afspraken tussen gemeenten en ondernemers zijn hierbij cruciaal, bijvoorbeeld door parkmanagement. 4

5 10. Monitoring Voor alle uitgeefbare terreinen en voor plannen met de status 'doorgaan' zijn uitgifteprognoses opgesteld per jaar. Door monitoring van de feitelijke uitgifte worden prognose bijgesteld en bepaald of plannen nog worden ontwikkeld of doorgeschoven. De monitoring geschiedt via IBIS. Elk jaar voor 1 april zullen de gemeenten de uitgiftecijfers aan de provincie doorgeven. Op grond van deze cijfer maakt de Stadsregio elk jaar een voortgangrapportage RPB. Gedeputeerde Staten voornoemd Gegeven te Arnhem, 15 mei zaaknummer Gedeputeerde Staten van Gelderland ing. J. Markink - plv. Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris Uitgegeven, 16 mei 2012 De secretaris, drs. P.P.L. van Kalmthout 5

Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen

Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio Arnhem Nijmegen Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 29 juni 2011 / 88/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 augustus 2011 Onderwerp Regionaal Programma Bedrijventerreinen Stadsregio

Nadere informatie

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties

Ondernemend West-Friesland. Vervolg behoefteraming werklocaties Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties 1 Ondernemend West-Friesland Vervolg behoefteraming werklocaties De Bont Voor Ruimte, Urhahn Urban Design en Bureau Buiten In opdracht van

Nadere informatie

Perspectieven voor de vastgoedmarkt

Perspectieven voor de vastgoedmarkt Perspectieven voor de vastgoedmarkt Op weg naar een vastgoedagenda voor Midden-Nederland Juni 2012 Inhoud Voorwoord 3 1. Managementsamenvatting 5 2. Algemene trends 8 3. Kantorenmarkt 11 3.1 Feiten en

Nadere informatie

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE-

NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- NAAR EEN VISIE WERKLOCATIES VOOR AMERSFOORT Stec Groep aan gemeente Amersfoort -CONCEPTVERSIE- Stec Groep B.V. Peije Bruil, Guido van der Molen en Boudewijn Kuijl November 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium

Gemeente Deventer. Deel A. De beschrijving. De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Structuurvisie leegstand: Gemeente Deventer Deel A. De beschrijving 2013 De structuurvisie leegstand: de analyse, de dilemma s, de gemeentelijke rol en instrumentarium Gemeente Deventer Grote Kerkhof 4

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Openbaar Onderwerp Uitgangspunten Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) binnen de MARN-regio Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Naar

Nadere informatie

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND

Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND Meer doen met minder ruimte REGIONALE BEDRIJVENTERREINENSTRATEGIE HOLLAND RIJNLAND April 2009 In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk,

Nadere informatie

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN

A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN BIJLAGE A. HUIDIG AREAAL BEDRIJVENTERREINEN Hier vindt u een overzicht van het huidig areaal bedrijventerreinen in de gemeente Smallingerland. Dit zijn alle bedrijventerreinen; met ofwel grond uitgeefbaar

Nadere informatie

Bedrijven terrein Architectuur Stefan Witteman, MVRDV: Lelijke gebouwen zijn niet het probleem

Bedrijven terrein Architectuur Stefan Witteman, MVRDV: Lelijke gebouwen zijn niet het probleem juli 2006 Bedrijven terrein Architectuur Stefan Witteman, MVRDV: Lelijke gebouwen zijn niet het probleem hema europa Kijken we wel over de grens? Erfgoed Oude fabrieken brengen nieuwe identiteit Nr EXCLUSIEVE

Nadere informatie

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten

UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten UTRECHTSE PROVINCIALE KANTORENMARKT IN BALANS: NAAR EEN KANTORENSTRATEGIE Stec Groep aan provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten Stec Groep B.V. Esther Geuting, Peije Bruil, Guido van der Molen en Erik-Jan

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Samenvatting van het voorgestelde besluit. Aan Provinciale Staten Statenvoorstel nr. PS/2013/335 Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren (KvO 37) Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 16.04.2013 2013/0111954 ir. J.C. Walman-Mostert, telefoon 038 499 75 41 e-mail JC.Walman@overijssel.nl

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stimuleren zonne-energie op daken van scholen, (sport)verenigingen en bedrijven Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN

BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN LEEGSTAND BEDRIJFSRUIMTEN, WINKELBEDRIJVEN EN BEDRIJVENTERREINEN Soest, april 2014 Inhoudsopgave Voorwoord blz. 1 Hoofdstuk 1 Bedrijfsruimte blz. 2 Hoofdstuk 2 Winkelleegstand blz. 5 Hoofdstuk 3 Bedrijventerreinen

Nadere informatie

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren

Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Stand van zaken uitvoering Convenant aanpak leegstand kantoren Quick scan met reactie GS Flevoland Amsterdam, maart 2014 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Reactie Gedeputeerde Staten... 5 Nawoord Rekenkamer...

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013

ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant. Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 ONDERZOEK MARKTVRAAG LOGISTIEK PARK MOERDIJK Stec Groep B.V. Evert-Jan de Kort en Hub Ploem 25 april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie 1 1.2 Onze aanpak 3 1.3 Leeswijzer 5 2. LOCATIEPROFIEL

Nadere informatie

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen

Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen leegstand OP Nederlandse bedrijventerreinen Een analyse van het probleem en mogelijke oplossingen Structurele leegstand op Nederlandse bedrijventerreinen, het is een snel groeiend probleem. Om dat probleem

Nadere informatie

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties

Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Ruimte voor Ondernemen Van bedrijventerreinen naar Bedrijvenparken en Stedelijke werklocaties Gemeente Maastricht Voorstel Raadsvergadering 19 november 2013 1 Voorwoord Voor u ligt een nieuwe visie op

Nadere informatie

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland

Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Uitkomsten werkgelegenheidsonderzoek 2006 Gelderland Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland De uitvoering van de PWE 2006 vond plaats in opdracht van de onderstaande instanties: gemeenten Apeldoorn,

Nadere informatie

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN uw kenmerk ons kenmerk Behandelaar nummer betreň 15.0001673 Gemma Vink 1101.000.099 Aanbiedingsbrief liquidatieplan Stadsregio Arnhem Nijmegen STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN bijlage(n) 1 Aan de Colleges van

Nadere informatie

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving

maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving maart 2014 kwaliteit zonder groei Over de toekomst van de leefomgeving Raad voor de leefomgeving en infrastructuur De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege

Nadere informatie

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek

Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven. De economische route voor de regio Stedendriehoek Onszelf vernieuwen om onszelf te blijven De economische route voor de regio Stedendriehoek 1In de regio Stedendriehoek is het prima wonen, recreëren en werken. De regionale economie is veelzijdig van aard.

Nadere informatie

Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk

Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Stec Groep aan Provincie Noord-Brabant Evert-Jan de Kort, Hub Ploem en Joep Arts mei 2014 Marktconforme uitgifteprijzen Logistiek Park Moerdijk Marktconforme

Nadere informatie

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed

Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1. Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:28 Pagina 1 Stimuleren hergebruik en herbestemming lang leegstaand commercieel vastgoed Binnenwerk Stimuleren hergebruik 03-05-2006 11:29 Pagina 3 Stimuleren

Nadere informatie

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën

Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden. Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden Ontwikkelingen tot 2040 en kansrijke strategieën Gemeentefinanciën, voorzieningen en ruimtelijke investeringen in krimpgebieden

Nadere informatie

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid 1. Inleiding Na het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de vraag aan de orde op welke wijze

Nadere informatie

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion

Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Beleidsstudies Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion Overheidsbeleid en Ruimtelijke Investeringen Second opinion G. Renes

Nadere informatie

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG

FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG FINANCIËLE ARRANGEMENTEN VOOR DE DEMOGRAFISCHE TRANSITIE VAN ZUID-LIMBURG juni 2013 Uitgevoerd door STEC Groep in opdracht van

Nadere informatie