De Haagse Hogeschool. Academie voor Gezondheid. Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2. Blokboek Praktijkleren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Haagse Hogeschool. Academie voor Gezondheid. Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2. Blokboek Praktijkleren"

Transcriptie

1 De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid Opleiding HBO-Verpleegkunde Duaal en Deeltijd 2 Studiejaar : Jaar : 2 Periode : 3 en 4 Blokboek Praktijkleren

2 Titel: Blokboek Praktijkleren Studiejaar: Jaar/periode: 2e jaar periode 3 en 4 Opleiding: HBO- Verpleegkunde- Duaal Tijdsduur: 20 weken Jaar van uitgave: 2013 Auteurs: Huub Sibbing Mieke Ridder Norbert Huyer Versiedatum: januari 2013 Copyright: 2013, De Haagse Hogeschool, opleiding HBO-Verpleegkunde. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opleiding HBO-Verpleegkunde.

3 INHOUDSOPGAVE 1.1. Ervaringsreflectieleerlijn; introductie 1.2. Voorbereiding op praktijkleerperiode 3 en Voorbereidingsopdrachten 1.4. Begeleiding tijdens stage 1.5. Beoordeling tijdens praktijkleerperiode Bijlage 1: Bijlage 2: Competentieniveaus Duaal Competentieniveaus Deeltijd

4 1.1. ERVARINGSREFLECTIE LEERLIJN - INTRODUCTIE Het onderdeel Praktijkleren van de studiehandleiding bevat informatie over de vorm, structuur en inhoud van de praktijkleerperiode van het tweede jaar voor de duale opleiding Hbo-V. Tijdens deze praktijkleerperiode werk je volgens contract en kom je één dag in de week naar school voor onderwijs. Het onderwijs binnen de ervarings- en reflectieleerlijn bestaat uit ervarings- en reflectiebijeenkomsten, dat naast het onderwijs van de beroepsvaardigheden- en integrale leerlijn is gepland. Uitgangspunten praktijkleren Praktijkleren onderscheidt zich van andere vormen van leren, doordat het gaat om het leren van ervaringen in de beroepscontext. Je doorloopt de verschillende fasen van de leercyclus van het praktijkleren. Praktijksituatie observeren en ervaren (verklaringen zoeken vanuit verschillende perspectieven) plan van aanpak/draaiboek opstellen (bepalen wat kan/moet gebeuren, prioriteiten stellen, voor- en nadelen afwegen, doelen formuleren, oplossingen zoeken vanuit verschillende perspectieven) plan van aanpak/draaiboek uitvoeren (oefenen, handelen, werken) evaluatie, reflectie en (peer)assessment (effecten beschrijven, fouten in uitvoering benoemen) nieuw plan van aanpak/draaiboek opstellen (handelen aanpassen op basis van reflectie) (Smeijsters, ) Het praktijkleren is opgezet in samenwerking met de praktijk. De uitgangspunten hierbij waren: De beroepspraktijk is richtinggevend voor wat de student leert. - De student participeert niet alleen in een beroepscontext maar ook in een arbeidsomgeving, waardoor beroepsidentificatie mogelijk wordt. - Praktijkleren veronderstelt dat er verbanden worden gelegd tussen theorie en praktijk en dat er wordt onderzocht welke generieke en specifieke theoretische principes een rol spelen. - Het praktijkleren is opgebouwd van werken als individuele verpleegkundige, via lid van een team naar beroepsbeoefenaar. Deze opbouw vind je terug in de competentiekaart. - In de loop van de opleiding neemt de complexiteit van de verpleegsituaties toe, net als de mate waarin de student zelfstandig opereert. - Het handelen wordt op steeds dieper niveau verantwoord. - Er is sprake van een brede kwalificering: tijdens het praktijkleren verpleegt de student minimaal 3 zorgcategorieën, in minimaal twee verschillende differentiatierichtingen (AGZ, GGZ, MGZ) - Bij de start van het praktijkleren wordt de competentieontwikkeling van de student gestuurd door het praktijkleerplan en de tutor/slb-er. Bij het verwerven van de hbo-competenties in de beroepspraktijk wordt de student steeds ondersteund door studieloopbaanbegeleider, praktijkopleiders en docenten. 1 Smeijsters H., (2004) Van taak tot competentie Houten: BSL

5 Afspraken Om het praktijkleren volgens de uitgangspunten uit te kunnen voeren zijn de volgende afspraken gemaakt: Bij de start van de praktijkleerperiode: - De instelling stelt informatie beschikbaar over de instelling en afdeling - De student verzamelt en bestudeert informatie over de instelling, afdeling en doelgroep door middel van de uitvoering van de voorbereidingsopdrachten. - De student heeft de verantwoordelijkheid om de begeleider binnen school en in de praktijk op de hoogte te stellen van de naam van de begeleider in de andere setting - De student heeft een plan klaar voor eerste 2 weken van de praktijkleerperiode en heeft het definitieve praktijkleerplan dat voldoet aan de gestelde criteria klaar op de aangeven deadline. Zie ook deel: praktijkleerplan. - CV en praktijkleerplan zijn volgens de criteria opgesteld en goedgekeurd door de SLB--er Tijdens de praktijkleerperiode: Tijdens de praktijkleerperiode krijgt de student de gelegenheid te werken aan het behalen van de praktijkleeropdrachten. De student krijgt dan gelegenheid om: - de competenties te ontwikkelen - deel te nemen aan relevant overleg, zodat hij het verpleegkundig handelen optimaal voorbereidt, uitvoert en evalueert; - noodzakelijke bronnen te raadplegen om zicht te krijgen op het functioneren van de verpleegafdeling - leerervaringen schriftelijk vastleggen Bij de afronding van de praktijkleerperiode: Er wordt beoordeeld aan het eind van de praktijkleerperiode. De inhoud van de beoordeling, de aanwezigen bij de beoordeling, plaats, datum + tijdstip van beoordeling zijn al eerder vastgelegd met de begeleider. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het door de student aangeleverde onderdelen van zijn praktijkleerplan en de observaties van de betrokken begeleiders. De competentieontwikkeling wordt beoordeeld door verpleegkundigen op HBO-niveau. De verantwoordelijkheid voor de (eind)beoordeling is in handen van een daartoe aangewezen opleider.

6 1.2. VOORBEREIDING OP PRAKTIJKLEERPERIODE PERIODE 3 EN 4 Introductie Aan het begin van de praktijkleerperiode maak je na bestudering van de ervarings- reflectieleerlijn een praktijkleerplan. Hierin beschrijf je waar jij de komende 20 weken aan gaat werken. Het praktijkleerplan is een hulpmiddel om je leerproces goed te laten verlopen. Het maakt je leerproces inzichtelijk voor jou en je begeleiders. Om effectief te kunnen leren tijdens de praktijkleerperiode ga je je voorbereiden op de volgende punten: - je verzamelt en bestudeert informatie over de instelling, afdeling en doelgroep door middel van de uitvoering van de voorbereidingsopdrachten; - je schrijft een praktijkleerplan met CV volgens de opgestelde criteria en hebt deze laten goedkeuren door de docent; - je weet wie jou gaat begeleiden tijdens de praktijkleerperiode periode je weet welke competenties je moet behalen in de praktijkleerperiode periode 3+4 Concept praktijkleerplan Voor aanvang van de stage start je met het maken van je praktijkleerplan. In week 1 lever je de eerste fase van je praktijkleerplan in bij je praktijkbegeleider en je SLB-er. Dit omvat minimaal: - Introductie van jezelf, inclusief CV - Een actuele SWOT-analyse met daarbij de implicaties van de sterke en zwakke punten voor het functioneren tijdens de stage. - Persoonlijke leerdoelen. Met de activiteiten, waarmee jij je doelen wilt behalen en evaluatiecriteria waaraan de activiteiten moeten voldoen. De doelen zijn SMART geformuleerd en gebaseerd op de SWOT-analyse. - Voorbereidingsopdrachten A en B - Een planning van je leeractiviteiten gedurende de eerste twee weken. In week 3 lever je je uitgewerkte (concept) praktijkleerplan in bij je praktijkbegeleider en SLB-er. Ook je werk/praktijkbegeleider geeft feedback. De feedback wordt gegeven aan de hand van de criteria van het praktijkleerplan ( zie BB ). Je verwerkt deze feedback en levert begin week 5 van de praktijkleerperiode je definitieve praktijkleerplan in bij je praktijkopleider. Je voegt het feedbackformulier van de SLB-er toe aan de versie voor je begeleider in de praktijk. Je praktijkopleider beoordeelt het plan op haalbaarheid. Inhoud van het definitieve praktijkleerplan: - Introductie van jezelf, inclusief CV - Een actuele SWOT analyse met daarbij de implicaties van de sterke en zwakke punten voor het functioneren tijdens de stage. - De uitwerking van de voorbereidende opdracht. - Persoonlijke leerdoelen. Met de activiteiten, waarmee jij je doelen wilt behalen en evaluatiecriteria waaraan de activiteiten moeten voldoen. De doelen zijn SMART (zie BB)geformuleerd en gebaseerd op de SWOT analyse. - De opdrachten tijdens de stage. Je geeft kort een beschrijving van de opdracht en de wijze waarop je de opdracht wilt gaan behalen. Zie voor meer informatie over de transferopdracht op BB. - Je geeft een beschrijving van de activiteiten, waarmee je het gewenste competentieniveau van de minimaal te behalen kerncompetenties wilt behalen. - Een planning voor de gehele stageperiode (wanneer ga je aan welke competenties en activiteiten werken) - Maak hiervan een schematisch overzicht. Een voorbeeldschema competentieontwikkeling vind je op BB.

7 1.3 VOORBEREIDINGSOPDRACHTEN Hieronder staan de voorbereidingsopdrachten, versterkt vanuit de Haagse Hogeschool. Het is mogelijk, dat ook jouw stage instelling en voorbereidings- of inwerkopdracht heeft, die mogelijk overlapt met de onderstaande voorbereidingsopdracht. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je dubbel werk hoeft te doen. Overleg dan even met je praktijkopleider welke opdrachten je maakt. Onderdeel A en B van het praktijkleerplan worden voorafgaand aan de stage gemaakt. Onderdeel C, D en E worden opgestart voorafgaand aan de stage en afgerond in de eerste vier weken van de stage. A: Informatie uitzoeken over de instelling Voordat je start met je praktijkleerperiode is het belangrijk om een beeld te hebben van de setting waarin deze plaatsvindt. Zoek antwoord op de volgende vragen: - Is het een particuliere of een overheidsinstelling? - Valt de instelling onder een stichting/koepelorganisatie? - Welke functie heeft de instelling in deze regio? - Welke doelgroep kun je verwachten? - Wat is het doel van de instelling (behandelen, revalideren, wonen, preventie)? - Wat is de visie van de instelling? - Hoeveel zorgvragers worden bediend? Hoeveel, bedden, behandelplaatsen, wooneenheden? - Hoeveel locaties telt de instelling? - Hoe is de samenstelling van het verplegend personeel (helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen, nurse practitioner)? De informatie kun je op de volgende manieren verkrijgen: - opzoeken op internetsites (website SBBL ( - opzoeken in folders van je instelling en afdeling - navragen in een kennismakingsgesprek met je begeleider in de instelling Verzamel de informatie en maak hiervan een overzichtelijk verslag dat je opneemt in je praktijkleerplan. Benoem wat jij belangrijk vindt bij het verplegen van de doelgroep van je werkplek (max. 3 pagina s). B. Relevante ontwikkelingen in de gezondheidszorg Politieke besluiten of tendensen binnen de gezondheidszorg kunnen invloed hebben op de vormgeving van de zorg binnen de instelling. Ga op zoek naar vraagstukken, die op dit moment van invloed zijn op de setting waar jij werkt. Denk hierbij bv. aan ziekenhuizen die zich steeds meer specialiseren, de DBC s, ontwikkelingen in de AWBZ, de BOPZ in de GGZ etcetcetc. Gebruik hiervoor tijdschriften, kranten of internet. Beschrijf de relevante ontwikkelingen,die van toepassing zijn, in een kort, overzichtelijk verslag (max. 2 pagina s), voeg minimaal één artikel toe en neem het geheel op in je praktijkleerplan. C. Organisatie van de begeleiding op de praktijkleerplaats Breng in kaart hoe de begeleiding op de praktijkleerplaats is georganiseerd. Punten die van belang zijn: - Hoe wordt de begeleiding vormgegeven? - Wie geeft de begeleiding (werkbegeleider, praktijkbegeleider, alle medewerkers van de afdeling)? - Hoe zijn de taken tussen de verschillende begeleiders verdeeld en wie is waarvoor verantwoordelijk? - Welke rol verwacht de begeleiding van jou in je rol van HBOV- student? - Wie wordt op de hoogte gesteld van ziekte of het niet kunnen nakomen van afspraken m.b.t. het leerproces? - Wie kan als rolmodel dienen voor jou als HBOV- student? - Hoe kun jij je leerproces zichtbaar maken (schriftelijk, mondeling, dag evaluatie, aangeven van leerdoelen per dag)?

8 Neem de afspraken die je met je begeleiders hebt gemaakt, op in je praktijkleerplan (max. 1 pagina). D. Algemene oriëntatie op de afdeling Als je optimaal wilt functioneren op een afdeling, dan is kennis van en inzicht in de organisatie van groot belang. Gebruik de eerste twee weken van de praktijkleerperiode om informatie te zoeken over de afdeling door het stellen van vragen, door informatie op de afdeling te lezen, medewerkers te observeren en mee te lopen met je begeleider. De volgende punten zijn van belang om te weten: - Hoe is de afdeling georganiseerd, hoe is de besluitvormingsprocedure, welke verantwoordelijkheden hebben de verschillende functionarissen? - Welke disciplines zijn erop de afdeling en wat zijn hun taken? - Welke diensten hebben verpleegkundigen en welke draai jij als student? - Vanuit welke visie wordt verpleegd en hoe wordt dit zichtbaar in het zorgorganisatiemodel? - Hoe is de afdeling ingedeeld en welke procedures zijn van belang (ruimten, telefoon/oproepsysteem, alarmsysteem, overlegmomenten, opnameprocedures, ontslagprocedures, logistiek)? - Hoe vindt de personeelsplanning plaats en door wie (units, diensten, roosters, pauzes, coördinatie)? - Hoe ziet de dagindeling eruit (welke werkzaamheden, wanneer, door wie en met welk doel)? - Hoe is het verpleegdossier opgebouwd (welke ordening/structuur wordt gehanteerd bij het verpleegplan, verslaglegging)? - Welke werkprocedures, protocollen en richtlijnen zijn aanwezig en hoe wordt de actualiteit/kwaliteit hiervan bewaakt? - Met welke disciplines, afdelingen wordt samengewerkt (bv. polikliniek, geriater, huisarts, fysiotherapie, aktiviteitenbegeleidster, diëtist, psycholoog, arbeidstherapeut)? Inventariseer punten die je aanspreken, zijn opgevallen en die je moeilijk vindt en twee punten die volgens jou beter of anders kunnen. Bespreek deze punten aan het eind van de eerste twee weken met je begeleider. Bespreek hierbij ook je eigen leerhouding in de eerste twee weken wat betreft initiatief nemen, vragen stellen en observeren. Maak een verslag van de resultaten van dit gesprek, laat dit ondertekenen door je begeleider en neem het op in je praktijkleerplan als kritisch bewijs (max.1 pagina) E: Oriëntatie op de zorgcategorie Tegelijkertijd met het kennismaken met de afdeling begin je je een beeld te vormen over de zorgcategorie. Om de zorgvrager goed te kunnen verplegen en begeleiden heb je kennis nodig over ziektebeelden en behandeling, zowel vanuit het medische als verpleegkundige domein. Verdiep je hierin en sla je studieboeken uit het eerste jaar er op na. De volgende informatie is minimaal nodig: - Kennis van de meest voorkomende ziektebeelden/gezondheidsverstoringen (minimaal 5), die van belang is voor het observeren en uitvoeren van de zorg aan de toegewezen zorgvragers Maak hiervoor gebruik van de bijlage MBZ (Blackboard) - Dossiers toegewezen zorgvragers lezen: onbekende begrippen opzoeken en onduidelijkheden navragen - Welke zorg geboden wordt (meest voorkomende verpleegkundige diagnoses en interventies, verpleegtechnische vaardigheden, communicatieve vaardigheden) - Kennis van medicatie toegewezen zorgvrager(werking, bijwerking, observatie) - Hoe vindt informatie-uitwisseling over de zorgvrager plaats ( overdrachtsmomenten, visites, overleggen)? - Activiteiten van andere bij de zorg van de toegewezen zorgvrager betrokken disciplines (onderzoek, therapie, gesprekken, ingrepen, dieetvoorschriften, behandelvoorschriften) Maak een verslag van de verzamelde resultaten en voeg dit toe aan je praktijkleerplan (max. 5 pagina s). De beoordelingscriteria van de opdracht zijn te vinden op BB.

9 1.4. BEGELEIDING TIJDENS DE STAGE Inleiding Je krijgt tijdens de praktijkperiode begeleiding vanuit de opleiding en de zorginstelling. Hierdoor wordt de integratie theorie en praktijk bevorderd en het reflecteren op het verpleegkundig handelen en het leerproces gestimuleerd. Hieronder wordt de begeleiding toegelicht en komen de onderdelen evaluatie en de bewaking van continuïteit van het leerproces aan de orde. Begeleiding vanuit de opleiding tijdens SLB bijeenkomsten Binnen schools word je tijdens de SLB- bijeenkomsten begeleid door je docent/ SLB er. Tijdens deze bijeenkomsten zal de SLB-er samen met jou en je groepsgenoten aandacht besteden aan het stagelopen en de ervaringen die je daarbij opdoet. Centraal staat de manier waarop je ervaringen kunt gebruiken bij je groei als professional. Begeleiding in de instelling Binnen de instelling krijg je begeleiding van een werkbegeleider en een praktijkopleider (die laatste begeleidt op afstand en is verantwoordelijk voor de leervoorwaarden op een afdeling). De werkbegeleider is je eerste aanspreekpunt bij vragen en onduidelijkheden. De begeleider zorgt er op die manier voor dat je kunt werken aan het behalen van je (persoonlijke) doelen en de opdrachten. Contact stage-instelling en De Haagse Hogeschool Wanneer de praktijkopleider tijdens de praktijkleerperiode problemen of vragen heeft, neemt deze, na overleg met jou, contact op met je SLB-er. Vermeld daarom altijd de namen en telefoonnummers van je SLB-er en praktijkopleider op je praktijkleerplan. Wanneer de situatie daar aanleiding toe geeft, kan de SLB-er besluiten derden in te schakelen. De SLB-er neemt in de periode rondom tussen - en eindevaluatie contact op met de begeleider in de praktijk. In bijzondere gevallen kan de SLB-er aanwezig zijn bij de tussenbeoordeling. Zie voor aanvullende informatie: stage regelingen en procedures in bijlage 2 van de studiegids.

10 1.5 BEOORDELING PRAKTIJKLEERPERIODE Jouw functioneren in de praktijk wordt aan de hand van de competentiekaart (zie BB) beoordeeld door je praktijkopleider. Het vereiste eindniveau is 2 of 3. Wanneer van toepassing kan er een start worden gemaakt met niveau 3. Halverwege de praktijkleerperiode (na 10 weken) vindt een tussenbeoordeling plaats. Bij een onvoldoende tussenbeoordeling heeft de student de kans om tijdens de tweede tien weken van de praktijkleerperiode alsnog het minimale vereiste niveau te behalen. Criteria voor de tussenbeoordeling Om voor een voldoende tussenbeoordeling in aanmerking te komen dient de student: - het definitieve praktijkleerplan uiterlijk in week 5 afgerond en ingeleverd te hebben bij de begeleider en SLB-er; - te kunnen verwoorden welke resultaten bereikt zijn m.b.t. het behalen van persoonlijke leerdoelen en het vereiste competentieniveau en toegelicht met concrete voorbeelden waaruit groei blijkt. De studiepunten voor de praktijkleerperiode 3+4 worden toegekend, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: - Het functioneren in de praktijk is met een voldoende beoordeeld. - De competentiekaart is ingeleverd bij de SLB-er ( in week 10 van blok 4). - Voldoende aanwezigheid van en actieve participatie tijdens de SLB- bijeenkomsten. - De praktijkopdracht (transferopdracht) is door de docent met een voldoende beoordeeld. Transferopdracht De transferopdracht wordt tijdens de praktijkleerperiode (blok 4) in de praktijk uitgevoerd. Deze opdracht wordt door school begeleid en beoordeeld. Voor de uitvoering van de opdracht wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de praktijk. Je vindt de opdracht t.z.t. op Blackboard. Herkansing De herkansing vindt plaats conform de regels van het tentamenreglement, die zijn beschreven in het OER

11 BIJLAGE 1 COMPETENTIENIVEAUS DUAAL 2 PRAKTIJKLEREN, PERIODE 3/4 Hbo-eisen (hbo-standaard en Dublin-descriptoren) Rollen en competenties Minimaal Vereist niveau Rol zorgverlener 1.1 Verlenen van professioneel verantwoorde zorg op maat aan 3 zieken, gehandicapten en stervenden 1.2 Toepassen van primaire, secundaire en tertiaire preventie Op basis van programmatische aanpak informatie,voorlichting en 3 advies geven aan individuen en groepen ten behoeve van een gezonde leefstijl Rol regisseur 2.1 Coördineren van verpleegkundige zorg 2/ Coördineren van activiteiten die passen bij de doelen van een 2/3 primair, secundair of tertiair preventieprogramma Rol ontwerper 3.1 Meewerken aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe 2 zorgprogramma s 3.2 Bijdrage leveren aan het tot stand komen van verpleegbeleid 2/3 3.3 Participeren in het ontwerpen van kwaliteitszorg op 2/3 afdelingsniveau Rol coach 4.1 Andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij 2/3 het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies. 4.2 Stagiaires, collega-verpleegkundigen en verzorgenden steunen 2/3 in hun professionele identiteit door hen met raad en daad ter zijde te staan Rol beroepsbeoefenaar 5.1 Vervullen van een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en 3 het bevorderen van het beroepsbewustzijn 5.2 Actief meewerken aan de bevordering van de deskundigheid van 3 de beroepsgroep Minimumeisen per rol Je werkt minimaal aan de bovenstaande rollen, kern- en deelcompetenties en laat hierbij ook minimaal het gedrag zien dat beschreven is bij het bijbehorend niveau (2 of 3) van de competentiekaart (zie bijlagen). In overleg met de begeleiders in de praktijk is bepaald aan welke criteria je zal werken. Dit kan afhankelijk zijn van de mogelijkheden van de praktijkleersituatie en je leerproces. Meer en hoger mag. Je toont hierbij aan dat je voldoet aan de eisen van het hbo-niveau die zijn verwoord in de hbo standaard en de Dublin-descriptoren. Dat betekent dat je bij deze kerncompetenties laat zien, dat je: voldoende vakbekwaam bent; verantwoord samenwerkt; de beroepssituaties voldoende diepgaand kan beoordelen. kritisch en creatief denkt Verder werk je ook de hbo-eisen effectieve leerhouding en reflecteren (competentiekaart) uit volgens bovenstaande methodiek. 2 Met 2/3 wordt bedoeld dat minimaal 50% van de deelcompetenties op niveau 3 behaald dient te zijn, de overige nog op niveau 2

12 BIJLAGE 2 COMPETENTIENIVEAUS DEELTIJD 2 PRAKTIJKLEREN, PERIODE 3/4 Hbo-eisen (hbo-standaard en Dublin-descriptoren) Vereist Rollen en competenties niveau Rol zorgverlener 1.1 Verlenen van professioneel verantwoorde zorg op maat aan 2/3 zieken, gehandicapten en stervenden 1.2 Toepassen van primaire, secundaire en tertiaire preventie 2/3 1.3 Op basis van programmatische aanpak informatie,voorlichting en 2/3 advies geven aan individuen en groepen ten behoeve van een gezonde leefstijl Rol regisseur 2.1 Coördineren van verpleegkundige zorg Coördineren van activiteiten die passen bij de doelen van een 2 primair, secundair of tertiair preventieprogramma Rol ontwerper 3.1 Meewerken aan de ontwikkeling en vaststelling van nieuwe 2 zorgprogramma s 3.2 Bijdrage leveren aan het tot stand komen van verpleegbeleid 2/3 3.3 Participeren in het ontwerpen van kwaliteitszorg op 2/3 afdelingsniveau Rol coach 4.1 Andere verpleegkundigen en verzorgenden helpen en steunen bij -- het uitvoeren van de vastgestelde taken en functies. 4.2 Stagiaires, collega-verpleegkundigen en verzorgenden steunen -- in hun professionele identiteit door hen met raad en daad ter zijde te staan Rol beroepsbeoefenaar 5.1 Vervullen van een actieve rol in de vernieuwing van het beroep en 3 het bevorderen van het beroepsbewustzijn 5.3 Actief meewerken aan de bevordering van de deskundigheid van 3 de beroepsgroep Minimumeisen per rol Je werkt minimaal aan de bovenstaande rollen, kern- en deelcompetenties en laat hierbij ook minimaal het gedrag zien dat beschreven is bij het bijbehorend niveau (2 of 3) van de competentiekaart (zie bijlagen). In overleg met de begeleiders in de praktijk is bepaald aan welke criteria je zal werken. Dit kan afhankelijk zijn van de mogelijkheden van de praktijkleersituatie en je leerproces. Meer en hoger mag. Je toont hierbij aan dat je voldoet aan de eisen van het hbo-niveau die zijn verwoord in de hbo standaard en de Dublin-descriptoren. Dat betekent dat je bij deze kerncompetenties laat zien, dat je: voldoende vakbekwaam bent; verantwoord samenwerkt; de beroepssituaties voldoende diepgaand kan beoordelen. kritisch en creatief denkt Verder werk je ook de hbo-eisen effectieve leerhouding en reflecteren (competentiekaart) uit volgens bovenstaande methodiek. 1 Met 2/3 wordt bedoeld dat minimaal 50% van de deelcompetenties op niveau 3 behaald dient te zijn, de overige nog op niveau 2

Blokboek Kwaliteit van Zorg Deel Ervaringsreflectielijn

Blokboek Kwaliteit van Zorg Deel Ervaringsreflectielijn De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid Opleiding HBO-Verpleegkunde duaal 2 Studiejaar: 2014-2015 Jaar/periode: 2.7/2.8 Blokboek Kwaliteit van Zorg Deel Ervaringsreflectielijn 1. ERVARINGSREFLECTIELIJN

Nadere informatie

Blokboek Verplegen op Hbo-niveau, een oriëntatie

Blokboek Verplegen op Hbo-niveau, een oriëntatie De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid Opleiding HBO-Verpleegkunde Verkort duaal Studiejaar: 2015-2016 Jaar/periode: 1/1 Blokboek Verplegen op Hbo-niveau, een oriëntatie Bestelinformatie Bestelnummer/prijs:

Nadere informatie

Rollen en competenties

Rollen en competenties Het praktijkleren Rollen en competenties Tijdens deze praktijkleerperiode werk je aan het ontwikkelen van de onderstaande competenties tot minimaal niveau 2 of 3. Het is mogelijk competenties op een hoger

Nadere informatie

Praktijkleerplan format

Praktijkleerplan format Praktijkleerplan format ONDERDEEL: DOEL Stage Voorbereiding stage & planning voor gerichte competentieontwikkeling voor de rol van zorgverlener & beroepsbeoefenaar (niveau 2 Dublin descriptoren). DATUM

Nadere informatie

PRAKTIJKLEREN. TWEEDE JAAR HBO-V DUAAL Periode 3 en 4. J. Damoiseaux A. van Vuuren

PRAKTIJKLEREN. TWEEDE JAAR HBO-V DUAAL Periode 3 en 4. J. Damoiseaux A. van Vuuren PRAKTIJKLEREN TWEEDE JAAR HBO-V DUAAL Periode 3 en 4 J. Damoiseaux A. van Vuuren Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 2. Uitgangspunten praktijkleren...4 3. Afspraken...5 3.1 Tijdens de praktijkleerperiode...5

Nadere informatie

Handleiding. Propedeusestage

Handleiding. Propedeusestage Academie voor Gezondheid HBOV Handleiding 2009-2010 Samensteller: Janke Damoiseaux 1 Voorwoord Deze handleiding informeert studenten, contactpersonen, begeleiders, en docenten over de stage tijdens de

Nadere informatie

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR

HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 1 Introductie HANDLEIDING PRAKTIJKLEREN BLOK 1.4 VERKORT STUDIEJAAR 011 01 De ervarings- reflectieleerlijn voor praktijkleerperiode 4 bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding op de praktijkleerperiode

Nadere informatie

PRAKTIJKLEREN. DERDE JAAR HBO-V VOLTIJD EN DUAAL Periode 3 en 4. D. Oldenhuis J. Damoiseaux

PRAKTIJKLEREN. DERDE JAAR HBO-V VOLTIJD EN DUAAL Periode 3 en 4. D. Oldenhuis J. Damoiseaux PRAKTIJKLEREN DERDE JAAR HBO-V VOLTIJD EN DUAAL D. Oldenhuis J. Damoiseaux Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...3 2. Uitgangspunten praktijkleren...4 3. Afspraken...5 3.1 Tijdens de praktijkleerperiode...5

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid. HBO-Verpleegkunde - Deeltijd Studiejaar: Jaar/periode:

De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid. HBO-Verpleegkunde - Deeltijd Studiejaar: Jaar/periode: De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid HBO-Verpleegkunde - Deeltijd Studiejaar: 2015-2016 Jaar/periode: 1.3-1.4 Blokboek Algemene Gezondheidszorg (AGZ) Onderdeel: Ervaringsreflectieleerlijn Blokboek

Nadere informatie

PRAKTIJKLEREN. DUAAL DERDE JAAR HBO-V periode 1 en 2. J. Damoiseaux A. van Vuuren

PRAKTIJKLEREN. DUAAL DERDE JAAR HBO-V periode 1 en 2. J. Damoiseaux A. van Vuuren PRAKTIJKLEREN DUAAL DERDE JAAR HBO-V periode 1 en 2 J. Damoiseaux A. van Vuuren Inhoud Inleiding...3 Uitgangspunten praktijkleren...4 Afspraken...5 Tijdens de praktijkleerperiode...5 Bij de afronding van

Nadere informatie

HBO-V duaal 2e jaar. Handleiding praktijkleren periode 1 & Academie voor Gezondheid. J. Damoiseaux A. van Vuuren

HBO-V duaal 2e jaar. Handleiding praktijkleren periode 1 & Academie voor Gezondheid. J. Damoiseaux A. van Vuuren HBO-V duaal 2e jaar Handleiding praktijkleren periode 1 & 2 2009-2010 Academie voor Gezondheid J. Damoiseaux A. van Vuuren Inleiding...3 Uitgangspunten praktijkleren...4 Verplegen op hbo-niveau...6 Rollen

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Blokboek Propedeusestage: Bekijk de Praktijk

Blokboek Propedeusestage: Bekijk de Praktijk De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: 2013-2014 Jaar/periode: 1.2 & 1.3 : Bekijk de Praktijk 1 Bestelinformatie Bestelnummer / prijs Titel: Geen : Bekijk de

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

PRAKTIJKLEREN. VOLTIJD TWEEDE JAAR HBO-V STAGE 10 weken. J. Damoiseaux A. van Vuuren

PRAKTIJKLEREN. VOLTIJD TWEEDE JAAR HBO-V STAGE 10 weken. J. Damoiseaux A. van Vuuren PRAKTIJKLEREN VOLTIJD TWEEDE JAAR HBO-V STAGE 10 weken J. Damoiseaux A. van Vuuren Inleiding...3 Uitgangspunten praktijkleren...4 Verplegen op hbo-niveau...6 Rollen en competenties...7 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL

COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL COMPETENTIEKAART PRAKTIJKLEREN HBO-V HAAGSE HOGESCHOOL Naam studt: Stageperiode: AGZ/GGZ/MGZ* zorgcategorie: Begeleiders praktijk: Datum tussevaluatie/eindbeoordeling*: Instelling: Handteking studt: Handteking

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 3 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Blokboek Propedeusestage: Bekijk de Praktijk

Blokboek Propedeusestage: Bekijk de Praktijk De Haagse Hogeschool Academie voor Gezondheid HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: Jaar/periode: 1.2 : Bekijk de Praktijk 1 Bestelinformatie Bestelnummer / prijs Titel: Geen : Bekijk de Praktijk Studiejaar:

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ )

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/ ) Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Zomerstage (7-7-14/14-11-14) Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort

Gedragsindicatoren HBOV cohort Competentie 1 (HBOV cohort 2010-2014 leerjaar 2) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde wijze verpleegkundige zorg op

Nadere informatie

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam

Instituut voor. Gezondheidszorg. Naam student. Studentnummer. Jaar. Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Instituut voor Gezondheidszorg Naam student Studentnummer Jaar Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 4 Naam Student: Studentnummer: INFORMATIE PRAKTIJKINSTELLING

Nadere informatie

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT Praktijk/werk leerjaar 1 OVM Kwartaal 1 en 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Datum: Naam Student: Studentnummer: Klas: Werkperiode: Instellingsdocent

Nadere informatie

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012

Gedragsindicatoren HBOV cohort 2008-2012 en VMH 2010-2012 Competentie 1 (HBOV cohort 2008-2012 leerjaar 4 (formatief leerjaar 3)& VMH 2010-2012) Om de last van ziekte, handicap of sterven te verlichten, verleent de hbo-verpleegkundige op een professioneel verantwoorde

Nadere informatie

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider

FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider FORMULIER TUSSENEVALUATIE STAGE 4 In te vullen door de werkbegeleider Stagiaire: Groep : Periode: Instelling: Adres: Afdeling: Verzuim: dagen Docentbegeleider: Werkbegeleider: In de tussenevaluatie is

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: Jaar 4, periode: 2/3/4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: Jaar 4, periode: 2/3/4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: 2014-2015 Jaar 4, periode: 2/3/4 Afstudeerfase Onderdeel: Proeve 1 Rol van zorgverlener, regisseur

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: Jaar 4 periode: 1/2/3/4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: Jaar 4 periode: 1/2/3/4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde - Voltijd Studiejaar: 2016-2017 Jaar 4 periode: 1/2/3/4 Afstudeerfase Onderdeel: Proeve 1 Rol van zorgverlener, regisseur

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE VMH Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Code kwartaal 2 : OVKSTH01P1 studiepunten:

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 2 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: Voltijd/Deeltijd SLC coach: Stageperiode leerjaar 2 voltijd: Code

Nadere informatie

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO

ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio Startbekwaamheid Hoofdfase 3, AL pleiding Academie voor Lichamelijke pvoeding Februari 2013 Zelfevaluatie ten behoeve van het beoordelingsportfolio

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 1. Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ. Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 1. Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ. Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 1 Stagegids Voltijd / AIZ/ Duaal GGZ Jaar 1 Studiejaar 2014-2015 29-10-2014 versie 1.5 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor Gezondheid Voeding en Sport. HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: Jaar/periode: 1.

De Haagse Hogeschool Faculteit voor Gezondheid Voeding en Sport. HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: Jaar/periode: 1. De Haagse Hogeschool Faculteit voor Gezondheid Voeding en Sport HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: 2015-2016 Jaar/periode: 1.2 Blokboek Propedeusestage: Bekijk de Praktijk Titel: Blokboek Propedeusestage:

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 3 Kwartaal 3 en 4 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 3 voltijd: Code

Nadere informatie

Geschiedenis Zorg Academie Leiden

Geschiedenis Zorg Academie Leiden Doorlopende leerweg Programma Inleiding Geschiedenis ZAL Toelichting project niveau 4 5 Waarderingsonderlegger Competentiekaart (uitleg en werkwijze) Huidige situatie Vraagstukken Afronding Geschiedenis

Nadere informatie

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht

Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Zorg & Welzijn Opleiding Verzorgende IG Periode 3-1 integrale opdracht Titel integrale opdracht: Het begeleiden van studenten (werknemers/ mantelzorgers/ vrijwilliger) Uitstroombranche: Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering.

[STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding en examinering. 2014/2015 ROC van Amsterdam studieloopbaanbergeleiding en examinering leerjaar 3 Schooljaar 2014/2015 Annika Morrice, Ali el Amraoui [STUDIEHANDLEIDING SLB EN EXAMINERING BPV ] Studiehandleiding studieloopbaanbergeleiding

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor Gezondheid Voeding en Sport. HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: Jaar/periode: 1.

De Haagse Hogeschool Faculteit voor Gezondheid Voeding en Sport. HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: Jaar/periode: 1. De Haagse Hogeschool Faculteit voor Gezondheid Voeding en Sport HBO-Verpleegkunde-voltijd Studiejaar: 2014-2015 Jaar/periode: 1.2 Blokboek Propedeusestage: Bekijk de Praktijk Titel: Blokboek Propedeusestage:

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Verpleegkundig specialist (MANP)

Verpleegkundig specialist (MANP) Verpleegkundig specialist (MANP) Naam van de opleiding en opleidingsinstituut Door welk orgaan wordt deze opleiding erkend? Master Advanced Nursing Practice GSW, Inholland, Amsterdam NVAO = Nederlands/Vlaams

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE Praktijk 8 Deeltijd Titel vak: Praktijk 8 Kwartaal: 4 Voltijd/deeltijd: Deeltijd Studiejaar: 2 Datum versie: April 2013 ECTS: 5 Assessoren: Vakcoördinator: Caroline Zijlstra, Chris

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Samenwerken BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Als verpleegkundige werk je niet alleen. Je hebt veel contact met anderen, onder andere collega s, patiënten en andere disciplines.

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3

Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Opleiding Verpleegkunde Stage-opdrachten jaar 3 Handleiding Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2015-2016 Stage-opdrachten Tijdens stage 3 worden 4 stage-opdrachten gemaakt (waarvan opdracht 1 als toets voor de

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties

Portfoliobegeleidingsbijeenkomst. Centrale vraag. Hoe kan ik het leren op mijn werkplek zo. inrichten, dat ik mijn beroepscompetenties Agenda Welkom Kennismaking Werkplekleren en portfolio Portfoliobegeleidingsbijeenkomst Afsluiting Welkom Kennismaking Centrale vraag In tweetallen: Opdracht 1: Stel elkaar onderstaande vragen: Wie ben

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG)

Opleiding Verpleegkunde. Onderwijsgroep (OWG) Opleiding Verpleegkunde Onderwijsgroep (OWG) Handleiding Jaar 2 Voltijd Studiejaar 2013-2014 INLEIDING Doelstelling van OWG Tijdens de stage zijn er zes OWG- bijeenkomsten. In dit deel staat de praktische

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 3. Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. Jaar 3. Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4 Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Voltijd Jaar 3 Studiejaar 2014-2015 17-9-2014 versie 4 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam

Nadere informatie

PROEVE VAN BEKWAAMHEID

PROEVE VAN BEKWAAMHEID PROEVE VAN BEKWAAMHEID Inleiding Doel van deze opdracht is het methodisch werken te bevorderen en toe te passen. Het is een methode die moet leiden tot het vaststellen van de meest geschikte verpleegkundige

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 2.1. Stagegids stage 2.1

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 2.1. Stagegids stage 2.1 Opleiding Verpleegkunde Stagegids AIZ: Stage 2.1 Stagegids stage 2.1 Jaar 2 AIZ Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD Amsterdam T 020

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV.

De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. De beroepsopdracht orale medicatietoediening. Voor studenten verpleegkunde: topklinische, BOL, HBO-V, AMV. 1 Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de beroepsopdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8

Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Feedback- en beoordelingsformulier Eindverslag = 8 Student(en): Debby Aloserij 500618648 Patty Beenakker 500620935 Martine de Bruin 500618063 Sabine Giesen 500544626 Amy Groot 500622407 Adinda de Jong

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 3.1 en 3.3. Stagegids stage 3.1 en 3.3

Opleiding Verpleegkunde. Stagegids. AIZ: Stage 3.1 en 3.3. Stagegids stage 3.1 en 3.3 Opleiding Verpleegkunde Stagegids AIZ: Stage 3.1 en 3.3 Stagegids stage 3.1 en 3.3 Jaar 3 AIZ Studiejaar 2015-2016 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg 51 1105 BD

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Taal, Media en Communicatie

Taal, Media en Communicatie BrVTTaalMediaCommdef 29-09-2011 12:39 Pagina 1 Handleiding voor bedrijfsmentoren Beroepenveld Taal, Media en Communicatie Begeleiden van ICT-studenten Opleidingen Afstuderen / stage Journalistiek Communicatie

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool

POP. Persoonlijk Opleidings Plan. Tim Tegelaar. Lekkerkerk 07-10-2012. De Haagse Hogeschool POP Persoonlijk Opleidings Plan Tim Tegelaar Lekkerkerk 07-10-2012 De Haagse Hogeschool Naam Tim Tegelaar Studentnummer 12090948 origineel 07-10-2012 update - bedrijfsmentor Dhr. P. den Ouden bedrijfscoach

Nadere informatie

Stage-opdrachten BOL niveau 3 3e jaar

Stage-opdrachten BOL niveau 3 3e jaar 2015 Stage-opdrachten BOL niveau 3 3e jaar ROC Mondriaan 1-1-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voorbereiding persoonlijk examenplan... 3 Orienteren EE 5... 3 Bijlage 1: Persoonlijk activiteiten plan...

Nadere informatie

Basisinformatie Opleiding

Basisinformatie Opleiding Basisinformatie Opleiding Introductie Je neemt deel aan de opleiding Professional Coaching & Leiderschap bij Coachcenter. De opleiding is er voor ieder die zichzelf verder wil ontwikkelen op persoonlijk

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Stagewerkplan Naam student evt. vermelding stage-organisatie (naam/logo)

Stagewerkplan Naam student evt. vermelding stage-organisatie (naam/logo) De teksten in paars zijn toelichtingen als ondersteuning bij het schrijven van een stagewerkplan. Werkbegeleiders en docentbegeleiders kunnen deze toelichtingen gebruiken bij het geven van feedback en

Nadere informatie