Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling"

Transcriptie

1 Bijlage: sjabloon voor het langetermijnherstelplan en toelichting invulling In deze bijlage wordt het sjabloon voor het door de fondsen met een reservetekort vanaf januari 27 aan te leveren langetermijnherstelplan gepresenteerd. Dit sjabloon richt zich op de prognose en analyse van de ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds en ondersteunt de uitwerking van de kwantitatieve aspecten van art. 38 van de Pensioenwet en art. 6 van het besluit FTK. Tevens worden in deze bijlage formules gegeven waarmee de in het sjabloon gevraagde mutatieeffecten kunnen worden berekend. Oorzaken voor mutatie Er is voor een analysemodel rond de dekkingsgraad gekozen, omdat de ontwikkeling van de dekkingsgraad een belangrijke indicator is van de financiële positie van een fonds en de centrale grootheid is in een toekomstprognose. Het gaat echter niet alleen om de ontwikkeling van de omvang van de dekkingsgraad, maar vooral ook om de oorzaken van die ontwikkeling. In de analyse van de ontwikkeling van de dekkingsgraad onderscheiden wij de volgende oorzaken van een wijziging van de dekkingsgraad:. toevoeging van nieuwe aanspraken en premie-inkomsten 2. het verrichten van pensioenuitkeringen 3. indexering van de pensioenaanspraken 4. wijzigingen in de rentetermijnstructuur (alleen invloed op de technische voorziening)* 5. extra rendement gegenereerd door de beleggingen 6. (evt.) overige oorzaken * ad. 4: De invloed van een wijziging van de rentetermijnstructuur op de vastrentende waarden portefeuille wordt meegenomen bij oorzaak 5: extra rendement gegenereerd door de beleggingen. Hierin wordt het extra rendement van de gehele beleggingsportefeuille (dus incl. vastrentende waarden) ten opzichte van het benodigde intrestpercentage voor de technische voorziening bedoeld. In het sjabloon wordt de ontwikkeling van de dekkingsgraad gepresenteerd aan de hand van een uitsplitsing naar deze oorzaken, alle uitgedrukt in mutaties (in procentpunten) van de dekkingsgraad. Dit maakt de mutaties onderling vergelijkbaar en maakt een analyse van de ontwikkeling van de dekkingsgraad mogelijk. Het ingevulde sjabloon dient de verwachte ontwikkeling te tonen van de dekkingsgraad in de komende 5-x jaar, waarbij x het aantal jaren is dat het fonds per januari 27 reeds een reservetekort heeft. Gehanteerde veronderstellingen Naast het onderscheid naar oorzaken van de mutaties in de dekkingsgraad, is het voor de beoordeling verder nodig om per prognosejaar inzicht te hebben in de gehanteerde veronderstellingen omtrent het gehanteerde beleggingsrendement, het premiepercentage en de hoogte van de indexatie. Deze gegevens kunnen in extra kolommen in het sjabloon worden weergegeven. Waar nodig dient een nadere toelichting te worden gegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval als er significante waarden in de kolom overige oorzaken worden ingevuld en is ook nodig als onderbouwing van de gehanteerde beleggingsrendementen (zie bijgevoegde sjablonen voor het geometrisch rendement bij de uitwerking van de formules voor oorzaak 5 (extra rendement).

2 Invulling van sjabloon U kunt het in te vullen sjabloon downloaden van de website van De Nederlandsche Bank (www.dnb.nl). U kunt dit sjabloon vinden door op de homepage van de website de zoekfunctie te activeren en daar te zoeken op de tekst sjabloon herstelplan 27. Om de spreadsheet te kunnen invullen dient u te beschikken over Microsoft Excel. Als u niet beschikt over Microsoft Excel kunt u de bij de brief gevoegde papieren versie van de spreadsheet gebruiken. De ingevulde spreadsheet kan worden geretourneerd naar het volgende adres: U wordt dringend verzocht het originele sjabloon, dat van de website is gedownload, te gebruiken en het sjabloon elektronisch te versturen. U wordt tevens verzocht bij het elektronisch versturen van het sjabloon uw fondsnummer bij De Nederlandsche Bank in de onderwerpregel te vermelden. Een papieren versie kan via de normale post naar uw toezichthouder worden verstuurd. U dient bij het invullen van de spreadsheet de in de bijlage beschreven richtlijnen te volgen. Indien u vragen hebt over het downloaden van de spreadsheet, kunt u contact opnemen met uw toezichthouder. Hieronder volgt eerst het sjabloon zelf. Vervolgens wordt theoretisch aangegeven hoe de grootte van de mutaties in de dekkingsgraad als gevolg van de verschillende oorzaken in algemene zin wordt bepaald. Daarna geven we voor elk van de onderscheiden oorzaken een uitgewerkte formule om de mutatie-effecten eenvoudig te berekenen. 2

3 Sjabloon langetermijnherstelplan Δ DG(oorzaken voor mutaties van de dekkingsgraad) veronderstellingen jaar DG primo premie uitkering indexering rente rendement overig DG ultimo premie% indexatie% beleggings rendement % Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt Δ%-punt % % % %

4 Formules algemeen De effecten van de mutatiefactoren in het sjabloon kunnen aan de hand van de hieronder beschreven formules worden berekend. Daarbij worden de verschillende oorzaken steeds onafhankelijk van de andere oorzaken bekeken en wordt er dus steeds uitgegaan van de effecten ten opzichte van de dekkingsgraad primo boekjaar. Er wordt in deze analyse dus geabstraheerd van eventuele afhankelijkheden en kruiseffecten. De mutaties geven uitdrukking aan het verschil tussen de dekkingsgraad voor en de dekkingsgraad na een bepaalde gebeurtenis. In algemene zin kunnen deze mutaties in de dekkingsgraad in formulevorm worden weergegeven als: ΔDG DG DG V TV + ΔV V TV ΔV * TV V * ΔTV TV * ( TV ) ofwel ΔDG ΔV DG Δ * TV TV waarin, Δ DG toename van de dekkingsgraad in procentpunten als gevolg van een bepaalde oorzaak ΔV toename van de waarde van de activa (vermogen) als gevolg van deze oorzaak ΔTV toename van de technische voorziening als gevolg van deze oorzaak DG dekkingsgraad na mutatie DG dekkingsgraad primo boekjaar TV V technische voorziening primo boekjaar vermogen primo boekjaar De formule kan ook worden geschreven als: ΔDG ΔV ΔTV DG * ΔTV TV Waarbij ΔV ΔTV kan worden geïnterpreteerd als de dekkingsgraad van de mutatie(balans). 4

5 Formules per mutatie-oorzaak Uitgewerkt voor de in het sjabloon onderscheiden oorzaken van een mutatie van de dekkingsgraad, leidt dat tot de volgende formules:. Toevoeging van nieuwe aanspraken en premie-inkomsten Δ DG(Premie) (Premie-DG -/- DG ) * Gewicht Nieuwe Aanspraken Premie-DG premiedekkingsgraad feitelijke premie-inkomsten / premiecomponenten voor onvoorwaardelijke verplichtingen * %, met als premiecomponenten voor onvoorwaardelijke verplichtingen de premie die actuarieel benodigd is in verband met de pensioenverplichtingen en de opslag die nodig is voor de uitvoeringskosten van het pensioenfonds Gewicht Nieuwe Aanspraken nieuw / (bestaand + nieuw) ΔTV / (TV ) met ΔTV de toename van de technische voorziening als gevolg van nieuwe aanspraken Als premiedekkingsgraad dekkingsgraad van het fonds, geldt: ΔDG(Premie). Voor het gemak noemen we deze mutatie-oorzaak Δ DG(Premie), maar het gaat om de combinatie van nieuwe aanspraken die in dat jaar ontstaan door salarisgroei en groei van deelnemingsjaren en de premie-inkomsten. 2. Het verrichten van pensioenuitkeringen Δ DG(Uitkeringen) (DG %) * uitkeringen / (TV uitkeringen) Het deel dat aan de technische voorziening wordt onttrokken ten behoeve van de uitkeringen is even groot als de verlaging van de activa. 3. Indexering van de pensioenaanspraken Δ DG(Indexatie) -/- DG * deel TV * [ indexatie% / ( + indexatie%) ] indexatie% percentage waarmee de pensioenaanspraken worden verhoogd deel TV gedeelte van de technische voorziening waar dit verhogingspercentage betrekking op heeft, er kan sprake zijn van verschillende percentages voor verschillende delen van de voorziening. N.B. ΔDG(Indexatie) is altijd <. 5

6 4. Wijzigingen in de rentetermijnstructuur (alleen invloed op de technische voorziening) Δ DG(Renteverandering) -/- DG * [ ΔTV / (TV ) ] ΔTV de toename van de technische voorziening als gevolg van de wijziging van de rentetermijnstructuur Deze factor is in het sjabloon pro memorie als kolom toegevoegd want in de gevraagde (ex ante) analyses is de aanname dat er geen mutatie van de dekkingsgraad optreedt a.g.v. verandering van de rente. De mutaties van de dekkingsgraad zijn in het sjabloon daarom al op gesteld. Ex post kan de invloed van wijzigingen in de rentetermijnstructuur op technische voorziening uiteraard wel een oorzaak van een verandering van de dekkingsgraad zijn. Deze factor betreft alleen de invloed van een verandering van de rentetermijnstructuur op de technische voorziening. De invloed van een verandering van de rentetermijnstructuur op de vastrente waardenportefeuille wordt meegenomen in de volgende factor, die het overrendement op de activa betreft. 5. Extra rendement gegenereerd door de beleggingen Δ DG(Overrendement) DG * extra rendement DG * (p-b) / (+b) p het totale (geometrische) portefeuillerendement (%), dus het gewogen gemiddelde rendement van alle activa b het benodigd rendement voor de technische voorziening (%). Een onderbouwing van de gehanteerde beleggingsrendementen kan in het volgende sjabloon worden toegelicht: Percentage van Beleggingsport. Rekenkundig rendement Standaard deviatie Geometrisch rendement Vastrentend Aandelen ontwikkelde Aandelen niet beursgenoteerd Aandelen opkomende Onroerend goed Totaal % p in formule Toelichting: Bij de afleiding van het geometrisch portefeuillerendement zijn de aangenomen correlaties van belang, welke bijvoorbeeld als volgt gepresenteerd kunnen worden. Randvoorwaarden voor aannames voor beleggingsrendementen zijn te vinden in art. lid d van de Regeling Parameters FTK 6

7 Correlatiematrix Vastrentend Aandelen ontwikkelde Vastrentend Aandelen niet beursgenoteerd Aandelen opkomende Onroerend goed Aandelen ontwikkelde Aandelen niet beursgenoteerd Aandelen opkomende Onroerend goed 6. Overige oorzaken Δ DG(Overig ) restant In principe zijn alle mutatie-oorzaken meegenomen en is deze restcategorie vanuit ex ante optiek gelijk aan nul. In geval van significante waarden dient er een afdoende verklaring te worden gegeven. 7

Advies Commissie Parameters

Advies Commissie Parameters Advies Commissie Parameters Commissie Parameters 27 februari 2014 mr. drs. T.W. Langejan (voorzitter) dr. G.M.M. Gelauff prof. dr. Th.E. Nijman prof. dr. O.C.H.M. Sleijpen prof. dr. O.W. Steenbeek 0 Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen KATOCO 25 november 2014 Onderzoek naar mogelijkheden van collectieve risicodeling binnen beschikbare premieregelingen

Nadere informatie

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011

Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen. Juni 2011 Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen Juni 2011 1 Samenvatting 1.1 Inleiding Op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft DNB, vanuit haar expertise,

Nadere informatie

Het nieuwe financieel toetsingskader

Het nieuwe financieel toetsingskader WHITE PAPER 24 juli 2014 Voor professionele beleggers Het nieuwe financieel toetsingskader Jaap Hoek Portfolio Strategist Investment Solutions & Research Roderick Molenaar Portfolio Strategist Investment

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6

Inhoudsopgave. Verslag van het bestuur. Jaarrekening 43. Overige gegevens. Bijlagen. Colofon 92. Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Blijvend verbeteren 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Kerncijfers 6 Verslag van het bestuur 1. Beleidsvoornemens 9 2. Financieel beleid 10 3. Vermogensbeheer 17 4. Fondsontwikkelingen in 2012 24 5. Beheersing

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics

Jaarverslag 2011. Stichting Voorzieningsfonds Getronics Jaarverslag 2011 Stichting Voorzieningsfonds Getronics Datum rapport 22 juni 2012 Nummer/versie Definitief Auteur Bestuur Telefoon 050-5821990 Inhoudsopgave Kerncijfers 4 Bestuursverslag 6 1. Woord van

Nadere informatie

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur,

Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds. Geacht bestuur, De Nederlandsche Bank N.V. Toezicht pensioenfondsen Postbus 98 1000 AB Amsterdam 020 524 91 11 www.dnb.nl Onderwerp Sectorbrief - Wijzigingen in de pensioenwet: wat verwacht DNB van uw fonds Handelsregister

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech

Jaarverslag 2009. Stichting Pensioenfonds Imtech Jaarverslag 2009 Stichting Pensioenfonds Imtech Het Bestuur van Stichting Pensioenfonds Imtech heeft het genoegen u het verslag over het boekjaar 2009 aan te bieden, welke is opgesteld overeenkomstig het

Nadere informatie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie

Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie INVESTMENT SOLUTIONS & RESEARCH UPDATE 31 maart 2014 Voor professionele adviseursbeleggers Gevolgen voor pensioenfondsen van Advies Commissie Jaap Hoek en Roderick Molenaar Portfolio Strategy Parameters

Nadere informatie

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid

Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Prudent-Person regel Beleggingsbeleid Hoofdindeling: Leidraden Opgesteld door: AG Werkgroep Prudent-Person Vastgesteld door: Bestuur AG Datum (laatste wijziging): 9 januari 2012 Verantwoording Wie heeft

Nadere informatie

ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB)

ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB) ADVIES INZAKE ONDERBOUWING PARAMETERS FTK De Nederlandsche Bank (DNB) Amsterdam/Apeldoorn, oktober 2006 1 1 Executive summary Begin 2004 werd in de Nota hoofdlijnen voor de regeling van het financiële

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds

Stichting Pensioenfonds Stichting Pensioenfonds JAARVERSLAG 2011 0 I N H O U D S O P G A V E KERNCIJFERS 2 JAARVERSLAG 3 JAARREKENING 30 BALANS PER 31 DECEMBER 2011 31 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2011 32 KASSTROOMOVERZICHT 33 TOELICHTING

Nadere informatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie

RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie RJ-Uiting 2012-1: Handreiking voor de toepassing van IAS 19R in de Nederlandse pensioensituatie In juni 2011 heeft de IASB de gewijzigde IAS 19 Employee Benefits (IAS 19R) uitgebracht. IAS 19R kent verschillende

Nadere informatie

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1

Boekjaar 2012. Inleiding. De financiële positie van SPHD. Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas Verkort Jaarverslag 2012 1 Boekjaar 2012 Inleiding Voor u ligt het verkort jaarverslag van Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas (SPHD) over het boekjaar 2012. Het volledige jaarverslag vindt u op onze website: www.pensioenfonds-hunterdouglas.nl.

Nadere informatie

Aanpassing Financieel Toetsingskader

Aanpassing Financieel Toetsingskader pggm.nl Aanpassing Financieel Toetsingskader PGGM Bestuurlijke Advisering 27 juni 2014 Quickscan: Aanpassing Financieel Toetsingskader (FTK) Woensdag 25 juni heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale

Nadere informatie

WAAR KOMT DAT TEKORT VAN HET ABP VANDAAN?

WAAR KOMT DAT TEKORT VAN HET ABP VANDAAN? WAAR KOMT DAT TEKORT VAN HET ABP VANDAAN? PAS OP, EET HET PENSIOEN VAN UW KINDEREN NIET OP! Martin Pikaart 1 en Roland van Gaalen 2 17 februari 2014 1 Inleiding In een recente publicatie 3 behandelt emeritus

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten

Stichting Pensioenfonds. Tandartsen en Tandarts-specialisten Jaarverslag 2013 Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Stichting Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten Akerstraat 92, 6411 HD Heerlen Postbus 4471, 6401 CZ Heerlen Telefoon:

Nadere informatie

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer

Inhoudsopgave Kerncijfers Woord van de voorzitter Algemene informatie Financiële positie en beleid in 2013 Verslag van het vermogensbeheer Jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Kerncijfers 3 Woord van de voorzitter 6 1 Algemene informatie 9 1.1 Juridische structuur 9 1.2 Doelstelling 9 1.3 Personalia 10 2 Financiële positie en beleid in 2013 14

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds NIBC

Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Stichting Pensioenfonds NIBC Carnegieplein 4, 2517 KJ Den Haag Telefoon: 070-3425 970 Telefax: 070-3562 886 Website: www.pensioenfonds-nibc.nl Ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam

PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING. drs. A.C. Eijgenraam PVK STUDIES2 TOEZICHT OP NATURA-UITVAARTVERZEKERAARS EEN ACTUARIELE INLEIDING drs. A.C. Eijgenraam pvk studies Toezicht op natura-uitvaartverzekeraars een actuariële inleiding april 1995 2 drs. A.C. Eijgenraam

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie

Jaarverslag 2014. Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Jaarverslag 2014 Stichting Pensioenfonds SABIC Innovative Plastics in liquidatie Datum rapport 18-06-2015 Nummer/versie Definitief Auteur TKP Pensioen B.V. Telefoon 050-5224051 1 Inhoudsopgave Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen.

1. Het pensioenfonds loopt beleggingsrisico. Dat betekent dat in het MVEV een bijdrage van 4% van de technische voorzieningen (TV) is opgenomen. Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen 1 BIJLAGE: VASTSTELLING MVEV EN VEV Vaststelling minimaal vereist eigen vermogen Op grond van artikel 126 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling dient

Nadere informatie

1 Discounted Cash Flow (DCF)

1 Discounted Cash Flow (DCF) 1 Discounted Cash Flow (DCF) Naast de BAR-methode (huurwaardekapitalisatiemethode) wordt vaak de discounted cash flow-methode (DCF-methode) gehanteerd voor de waardering van vastgoed. De DCF-methode is

Nadere informatie

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen.

Uw pensioen. Wij sluiten graag bij u aan. Trouwen of samenwonen. Uw KPN. pensioen. Zelf kiezen. Nieuwe baan. Beleggen. Uw pensioen Wij sluiten graag bij u aan Meer weten? www.kpnpensioen.nl Nieuwe baan 20 Trouwen of samenwonen 22 Wat is pensioen? Arbeidsongeschikt Beleggen 6 12 18 Scheiden 23 Extra pensioen 16 Uw KPN pensioen

Nadere informatie

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN

HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN HOOFDLIJNEN HERSTELPLAN PGB 2009-2014 MAART 2009 PENSIOENFONDS VOOR DE GRAFISCHE BEDRIJVEN VOORWOORD HERSTELPLAN PGB 2009-2014 Al genomen maatregelen: meer zekerheid in beleggingsbeleid Premieverhoging:

Nadere informatie

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars

Liquidatieverslag 2012. tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Liquidatieverslag 2012 tevens inhoudende de rekening en verantwoording en het plan van verdeling van de vereffenaars Stichting Pensioenfonds Mediq i.l. LIQUIDATIEVERSLAG 2012 tevens inhoudende de rekening

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009

Stichting Pensioenfonds TBI Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Dit rapport heeft 53 pagina s 1 Inhoud Kengetallen 3 Verslag van het bestuur 4 Profiel van het fonds 4 Organisatie 5 Financieel beleid van het fonds 6 Goed Pensioenfondsbestuur 10 Financiële

Nadere informatie

Welk pensioen kunt u verwachten?

Welk pensioen kunt u verwachten? Voorbeeld Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Model 3A Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering.

Nadere informatie