Onderzoeksprojecten ( van 29735)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (22000-22500 van 29735)"

Transcriptie

1 Aug :46:11 Onderzoeksprojecten ( van 29735) MMA-project 3M Belgium Abstract: Studie van de introductie van een nieuw product. Vakgroep Marketing Patrick Van Kenhove Opmaak actieplan voor de waterrietzanger (Acrocephalus Paludicola) in Vlaanderen. Abstract: Als onderdeel van een internationaal beschermingsprogramma voor de Waterrietzanger wordt het voorkomen en habitatgebruik van deze soort in Vlaanderen tijdens de doortrek geanalyseerd. Naast een literatuurstudie van de ecologie en migratie, worden waarnemingen en ringvangsten in detail geanalyseerd. Er wordt een biotoopbeschrijving opgemaakt van de gebruikte habitats en aanbevelingen gemaakt voor het beschermen en uitbreiden van habitat voor deze soort, alsook voor het verder monitoren van de doortrekkende populatie. Dierenecologie Erik Matthysen Frank Adriaensen Scheiding in Vlaanderen: Oorzaken en gevolgen van echtscheiding onderzocht Abstract: Dit project heeft als doel inzicht te verkrijgen in de oorzaken en gevolgen van echtscheiding. Hiertoe worden gescheiden personen vergeleken met gehuwden mbt socio-demografische kenmerken, ouderschap, partnerschap, welbevinden, gezondheid, dienstgebruik, sociaalnetwerk, waarden, enz. De data wordt verzameld vanuit een multi-actor perspectief: beide partners, een kind en de ouders van het (ex-) koppel worden bevraagd. Vakgroep Sociologie Piet Bracke Cocaïne en zijn metabolieten in Belgische afval- en oppervlakte waters. Abstract: Binnen het kader van dit project zullen zowel cocaïne als zijn metabolieten worden gemeten in een aantal representatieve afval- en oppervlaktewaters verspreid over gans België. Er zal onderzocht worden in hoeverre de concentraties van cocaïne en BE in het milieu kunnen worden gebruikt als indicatoren voor het lokale cocaïnegebruik. En interlaboratorium validatie zal worden opgezet om de analytische procedures en de interlaboratorium variatie te evalueren. Daarbovenop zal nagegaan worden in hoeverre het mogelijk is om ook geneesmiddelen, andere drugs en verontreinigingen afkomstig van de produktie van designer drugs op te sporen met deze analyses. Toxicologie Philippe Jorens Ronny Blust Lieven Bervoets Hugo Neels Adrian Covaci Gedragsverandering van zorgverleners en publiek naar een meer voorzichtig gebruik van anti-microbiële agentia (CHAMP). Abstract: Het doel van CHAMP (Changing behaviour of Health care professionals And the general public towards a More Prudent use of antimicrobial agents) is het doelmatig gebruik van antibiotica te bevorderen door efficiënte hulpmiddelen te ontwikkelen om gedrag van professionelen in de gezondheidszorg, patiënten in de eerste lijn en het algemene publiek in verband met het voorschrift en gebruik van antibiotica te veranderen. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Samuel Coenen Herman Goossens Institutionele samenwerking met de Eduardo Mondlane University in Mozambique. KU Leuven Abstract: De InterUniversitaire Samenwerking met de Eduardo Mondlane University in Mozambique is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen. OG Klinische Psychologie Lutgarde Baten Patrick Meurs OBPWO : "Wie herkanst? Sociografische schets, leerroutes en beweegredenen van de deelnemers aan het tweedekansonderwijs en de centrale examencommissie. Abstract: Het toenemend belang van het behalen van een diploma (secundair onderwijs) als toegangsticket tot de arbeidsmarkt en tot maatschappelijke integratie en participatie in het algemeen, maakt dat ongekwalificeerde uitstromers zich in steeds grotere mate in een kwetsbare positie bevinden. Het onderwijssysteem voorziet daarom een aantal alternatieve wegen waarlangs zij die dat wensen, alsnog een diploma

2 secundair onderwijs kunnen behalen. Echter omtrent de motivaties en de leerroutes die de deelnemers aan het tweedekansonderwijs of de centrale examencommissie volgden, tast men in het duister. Dit onderzoek brengt het sociografisch profiel, de leerroutes en de motivaties in kaart van de deelnemers aan het tweedekansonderwijs of de centrale examencommissie. We doen dit aan de hand van een schriftelijke bevraging van de kandidaat-ingeschrevenen, een vergelijking van die doelgroep met ongekwalificeerde uitstromers (op basis van de SONAR-data), en een aantal focusgroepen met personen die al dan niet succesvol deelnamen aan de alternatieve scholingswegen tot het behalen van een diploma secundair onderwijs. Tempus Omnia Revelat Sociologie Micro-economie voor Profit en Non-Profit Sector IGNACE GLORIEUX Maaike TAELMAN Ryfka HEYMAN MARC JEGERS Sven SANCTOBIN Viona-Project. Abstract: Viona-Project. Centrum voor Migratie en Interculturele Studies (CeMIS) Christiane Timmerman FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship. (Florin PANAITE, Roemenië) Abstract: FWO-Visiting Postdoctoral Fellowship. (Florin PANAITE, Roemenië) Fundamentele Wiskunde Freddy Van Oystaeyen Florin Panaite Echtscheiding en scheiding in Vlaanderen. Risicofactoren, gevolgen en beleidsimplicaties Abstract: De analyse van de risicofactoren van familiebreuken is een cruciale eerste stap. Deze factoren verwijzen naar de aspecten van het partnerschap, het ouderschap, de socioculturele en sociaal netwerk, het welzijn en de geestelijke gezondheid, de socio-economische context, en tenslotte, de ouderlijke risicofactoren. Een basisstrategie is het vergelijken van koppels in hun eerste huwelijk met gescheiden koppels. De data voor dit project wordt verzameld vanuit een multi-actoren perspectief. Om een idee te krijgen van wat de risicofactoren kunnen zijn, analyseren we de beschermende factoren van stabiele huwelijken. Kinderen die nog thuis wonen worden geïnterviewd. Een ander belangrijk deel van het netwerk zijn de ouders van de echtgenoten. Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL Echtscheiding en scheiding in Vlaanderen. Risicofactoren en gevolgen voor het beleid. Abstract: Het Scheiding-In-Vlaanderen-project (SIV) heeft als doel: het verhogen van de levenskwaliteit van diegenen die direct of indirect betroken zijn bij een echtscheiding het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening voor diegenen die direct of indirect betroken zijn bij een echtscheiding het ondersteunen van het beleid ten aanzien van echtscheiding en de personen die direct of indirect betroken zijn bij een echtscheiding Om onze doelstellingen te realiseren zal het SiV-project: 1. Een longitudinaal gegevensbestand opbouwen met betrekking tot relatievorming en relatieontbinding gebaseerd op een Vlaamse steekproef (vanaf 1971) die representatief is voor de populatie van getrouwde en ooit-gescheiden personen dat vertrekt vanuit een multi-actorperspectief waarbij niet alleen de (ex-)partners worden bevraagd, maar ook hun kinderen en ouders waarbij informatie wordt verzameld over de oorzaken, het verloop en de gevolgen van relatieontbinding waarin gebruik wordt gemaakt van een multidisciplinair denkkader van sociologische, demografische, sociaal-psychologische, sociaalepidemiologische, economische en juridische paradigma's 2. Kennis van de echtscheidingsproblematiek verhogen onder de verschillende maatschappelijke actoren in functie van beleidsvoorbereidend en toetsend onderzoek door het gratis ter beschikking te stellen van de data aan universitaire onderzoekscentra en andere wetenschappelijke instituten door middel van een doorgedreven pro-actieve verspreiding van de informatie 3. Bijdragen tot een effectgericht preventief en curatief welzijnsbeleid ter mediëring van de diverse problemen waarmee betrokken partijen geconfronteerd worden door middel van aandacht voor maatschappelijk relevante thema's gebruik makend van een doorgedreven proactieve data-utilisatie strategie Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans

3 Erfgoed 2.0 Universiteit Hasselt Abstract: Het Erfgoed 2.0-project wil onderzoek verrichten naar een sociale interactieve locationbased erfgoedbeleving via mobiele toestellen binnen een netwerk van erfgoedsites. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Eddy FLERACKERS Karin CONINX Kris LUYTEN Participatie patiënten- familie-vertegenwoordigingen aan therapeutische projecten en transversaal overleg. KU Leuven Abstract: De doelstelling van het project is gebruikers van de geestelijke gezondheidszorg en hun familieleden en organisaties te helpen om actief te participeren aan de zorg, en dit op micro-, meso- en macroniveau. Het is bovendien de bedoeling dat de patiënten, familieleden en organisaties de benodigde competenties verwerven om tot echte participatie te komen. Tijdens het ganse project is geregeld overleg tussen de betrokken partijen van groot belang. Het project onderschrijft expliciet het idee dat personen met een psychisch probleem recht hebben op een positieve tussenkomst die zich richt op hun capaciteiten. Zo is de patiënt nadrukkelijk een partner. Het project omvat drie luiken en loopt overheen drie jaar:in de beginfase staan volgende acties centraal:- Ontwikkeling van een conceptueel kader voor patiëntenparticipatie- Inventarisatie van bestaande kennis en ervaringen in de wetenschappelijke literatuur en in de praktijk, zowel in België als in het buitenland (Best Practices)- Opstellen Acad. Centr. voor Huisartsgeneeskunde Chantal Van Audenhove Moleculaire fylogenie en fylogeografie van het genus Hydrangea sensu lato (Hydrangeaceae) Abstract: Met dit project zullen we de verwantschapsrelaties duiden tussen de botanische soorten en infraspecifieke taxa van het genus Hydrangea, met de revisie van MCCLINTOCK (1957) als uitgangspunt. Door de polyfyletische aard van het genus Hydrangea zal dit resulteren in een beter begrip van de fylogenie van de tribus Hydrangeae met steriele bloemen in de familie Hydrangeaceae. Vakgroep Anorganische en fysische chemie Paul Goetghebeur Linguïstische indicatoren van vertaald Nederlands: een kwantitatief corpusonderzoek naar de status van grammaticale alternanties Hogeschool Gent Abstract: Het onderhavige onderzoeksproject beoogt op een objectieve, generaliseerbare en repliceerbare manier na te gaan in welke mate de functie van grammaticale-variatiefenomenen in vertaald Nederlands verschilt van die in nietvertaald Nederlands. Inzicht in dat voorlopig nog onverkende aspect van vertalingen zal niet alleen een diepgaander en fijnkorreliger beeld vande specificiteit van vertaalde teksten opleveren, maar zal daarenboven ook voorzien in indirecte informatie over het vertaalproces in het algemeen en, meer in het bijzonder, over de mate waarin universele vertaalmechanismen als motivatie voor de functieverschillen aangewend kunnen worden. Om de doelstelling te realiseren, zal gebruik gemaakt worden van corpuslinguïstische onderzoeksmethoden. Het project zal zo ook bijdragen tot de methodologische innovatie die momenteel in de vertaalwetenschap aan de gang is, enerzijds door de aandacht te verschuiven van oppervlaktefenomenen naar de onderliggende motivaties van die fenomenen, en anderzijds door resoluut te kiezen voor een combinatie van complexe kwantitatieve (statistische) technieken en kwalitatieve interpretaties. Tot slot heeft het onderhavige project ook als doel om het Nederlands als object van vertaalwetenschappelijk onderzoek aansluiting te laten vinden bij de recente ontwikkelingen binnen de internationale vertaalwetenschap: ondanks het feit dat het Nederlands tot de top-tien behoort van talen die als doeltaal van vertaling fungeren (volgens de Index Translationum van UNESCO), blijft de studie van vertaalde teksten in het Nederlands grotendeels afwezig in het internationale debat. Departement Vertaalkunde Vakgroep Nederlands Gert De Sutter Willy Vandeweghe Optimized Strategies for Risk Assessment of Industrial Chemicals through Integration of Non-Test and Test Information. (OSIRIS) Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds EU. UA levert aan EU de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Ronny Blust Wim De Coen IUC with Moi University Kenya, subproject Agriculture and Biotechnology Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Plantaardige Productie Geert Haesaert Geert Baert

4 Live-ondertiteling met spraaktechnologie: procedure voor kwaliteitsbewaking. Abstract: In het voorliggende project streven we ernaar om via gerichte observatie een analyse te maken van de specifieke ondertitelingscontext waarbij een 'respeaker' spraaktechnologie gebruikt om ondertitels (live) te produceren, zowel volgens de block-methode als volgens de scrollingmethode. De nadruk daarbij ligt op de analyse van problemen die de accuraatheid van de herkenning negatief beïnvloeden. Omdat de VRT mee optreedt als partner (contactpersoon: de heer Bernard Dewulf), spitsen we ons onderzoek toe op de openbare omroep. De openbare omroep is trouwens de enige die op dit ogenblik met spraaktechnologie werkt voor het produceren van ondertitels in Vlaanderen. Deze samenwerking biedt ons de mogelijkheid om in optimale omstandigheden procesobservaties uit te voeren en stelt ons in staat om een representatief en voldoende homogeen corpus samen te stellen. De samenwerking garandeert ook een betere beleidsopvolging en sociale serviceverlening. De toepassing van spraakherkenning bij de productie van ondertitels en de correctie (bij de block-techniek) gebeuren onder hoge tijdsdruk. Bovendien gaat het om de omzetting van een gesproken taalregister naar een geschreven neerslag, wat een extra complicatie inhoudt. Dit zorgt ervoor dat we hier te maken hebben met een van de allermoeilijkste toepassingen van de nieuwe technologie. Vanuit onderzoeksstandpunt is dit echter zeer aantrekkelijk omdat op die manier een schrijfcontext ontstaat die ons de mogelijkheid biedt de 'computer-mens'-interactie in al zijn scherpte te observeren en meteen de observatiemethode te verfijnen. In het project benaderen we de observatie en de analyse vanuit drie invalshoeken: 1. spraaktechnologie: op welke manier bepaalt het gebruik van spraaktechnologie de productie (proces) van ondertitels en de uiteindelijke kwaliteit ervan (o.a. delay, foutanalyse, foutpreventie, training)? 2. ondertiteling: welke specifieke kenmerken karakteriseren de ondertitels die via respeaking geproduceerd worden (1) volgens de block-methode en (2) volgens de scrolling-methode? Beide technieken zijn vergelijkbaar met de kenmerken van open, interlinguale ondertiteling: schrijf- vs. spreektaal, parafrase, synthese, maar vertonen ook pun-ten van overeenkomst met het herformuleren dat eigen is aan simultaan tolken. Wat is de delay bij beide vormen van ondertiteling? 3. cognitieve schrijfprocessen: welke cognitieve knopen zijn observeerbaar tijdens het 'schrijven' van de ondertitels (o.a. pauze- en revisiegedrag; zie Leijten en Van Waes 2005)? De cognitieve knopen kunnen bijdragen tot een beter inzicht in de problemen die hersprekers ervaren en kunnen zo een input vormen voor trainingsprocedures. Management Luc Van Waes De InterUniversitaire Samenwerking met de Moi Universiteit in Kenya. KU Leuven Abstract: De InterUniversitaire Samenwerking met de Moi Universiteit in Kenya is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen. Afdeling Bodem- en Waterbeheer Roeland Merckx Microscopische structuur en transformatieprocessen van onzuiverheidsdefecten in bismut-oxides: verband met fotorefractieve en scintillatoreigenschappen in deze materialen. (FWO Vis.Fel., Vera GOSPODINOVA, Bulgarije) Abstract: In gedopeerde bismut-oxidekristallen zal de microscopische structuur van onzuiverheidsdefecten worden onderzocht, evenals de transformaties ervan onder optische en thermische behandelingen. Hiertoe zal een combinatie van optische- en EPR-methoden worden toegepast. Dit zal leiden tot een beter begrip van de oorsprong en mogelijkheden geven voor optimalisering van de technologisch belangrijke eigenschappen van deze materialen. Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM) Etienne Goovaerts Vera Marinova Gospodinova Institutionele universitaire samenwerking met de Jimma Universiteit in Ethiopië. KU Leuven Abstract: De InterUniversitaire Samenwerking met Jimma Universiteit Ethiopië is een project gesponsord door de VLIR om een meer dynamische onderzoeks/onderwijs instelling tot stand te brengen. Afdeling Bodem- en Waterbeheer Jan Diels Verkenning van de rol van TGFbeta in de pathogenese van aortische aneurysmen leidt tot beloftevolle nieuwe behandelings strategieën Abstract: Gebaseerd op de bevinding dat transforming growth factor beta (TGFbeta) een belangrijke rol speelt in de pathogenese van aorta aneurysma vorming bij Marfan syndroom en dat TGFbeta antagonisme met losartan bij Marfan muizen de groei van de aorta significant afremt, zal een placebo gecontroleerde studie met losartan bij de mens opgezet worden. He effect van de behandeling zal nagegaan worden met behulp van vasculaire echo-doppler, echocardiografie met tissue doppler imaging en nucleair magnetische resonantie. Vakgroep Pediatrie en genetica Anne De Paepe Patrick Segers Bioframe, een bio-informatica framework voor top down systeembiologie Abstract: Systeembiologie kan gedefinieerd worden als de studie van biologische systemen als complexe systemen die voortkomen uit interacties tussen hun veelvuldige componenten. The Bioframe project streeft naar het creeëren van een algoritmisch platform voor de integratie van

5 gekoppelde of interactie datasets, pragmatisch en nuttig ovor de bioloog, uitermate integreerbaar en flexibel. Vakgroep Plantenbiotechnologie en Genetica Yves Van de Peer TELEON Universiteit Hasselt Abstract: De huidige hype omtrent sociale software en online communities duidt op veranderingen in de maatschappij en een zoektocht naar methodes om beter de noden van de werkelijke maatschappij te ondersteunen met deze nieuwe technologieën. In een steeds globalere wereld stijgt de nood aan lokalisatie. Deze nieuwe gemeenschappen zijn een van de belangrijkste pijlers van de web 2.0 beweging, de nieuwe generatie van het internet. TV en radio (in hun informatieve taak) zijn belangrijke thema's in dagdagelijkse communicatie tussen mensen. Ze hebben een belangrijke sociale functie. Deze kan uitgebreid en gekanaliseerd worden in een virtuele gemeenschap waar gelijkgestemde radioluisteraars en televisiekijkers elkaar kunnen ontmoeten, communiceren, debatteren en deelnemen in gemeenschappelijke activiteiten. De publieke omroep heeft een maatschappelijke rol in het creëren, ontwikkelen en beheren van zulke virtuele gemeenschappen. Dit project onderzoekt hoe een driedimensionale (3D) wereld editor het gemakkelijk maakt om 3D werelden te ontwerpen die gebruikers een omgeving aanbieden om gemeenschappen te vormen en op een speelse manier te interageren met multimedia inhoud in de context van een online 3D verhaal. Om dit te bereiken gaan we de projectuitdagingen met en multidisciplinaire aanpak te lijf door technisch onderzoek met content- en gebruikersgedreven methodes te combineren. Verkennen van huidige 3D werelden vraagt veel handigheid van de gebruiker. Op dit onderwerp is weinig gebruikersonderzoek terug te vinden. Sterker, "likeability", "playability" en "sociability" zijn belangrijke nieuwe concepten die onderzoek verdienen. Dit project zal innovatieve onderzoeksmethoden aanwenden bij de aanvang van de ontwikkeling van 3D werelden om ervoor te zorgen dat deze concepten meengenomen worden. De projectpartners willen een nieuwe gebruiksvriendelijke en flexibele applicatie ontwikkelen die hun toelaat om verhalen te vertellen in virtuele 3D werelden. De gebruiker moet in staat gesteld worden om gemakkelijk een verhaallijn te creëren die voldoet aan ruwe, abstracte vereisten van het verhaal. Het resultaat moet echter wel flexibel genoeg zijn zodat een programmeur het script kan aanpassen. Door zo een technologie te ontwikkelen kunnen we de nadelen van de huidige softwaresystemen voor verhalen in interactieve omgevingen elimineren. Vanuit een technisch standpunt, plannen we onderzoek omtrent onderwerpen in de context van de netwerk architectuur. Die moet het uitrollen van virtuele interactieve communities ondersteunen van grote groepen van gebruikers gebaseerd op de bestaande netwerkinfrastructuur. We onderzoeken de invloed van schaalbaarheid op deze componenten bij zeer grote groepen van gebruikers, op gebied van beheersbaarheid, synchronisatie van status en het wegwerken van "single points of failure". Het proces van dynamische en transparant opdelen van de virtuele wereld in subcommunities is een belangrijk onderzoektopic. Verder onderzoeken we de verscheidene aspecten van communicatie in virtuele interactieve gemeenschappen met de nadruk op nieuwe types van interactie. Dit omhelst het toepassen van audio en videocommunicatie doorheen de 3D wereld, onderwerpen in verband met omroep en conferentiesystemen ende adaptatie van netwerkstromen afhankelijk van de beschikbare bandbreedte. Voor het creëren van verhalen in de digitale 3D wereld is inzicht in zowel de mogelijkheden van de technologie als in de unieke aspecten van online verhalen vertellen nodig. Deze nieuwe inzichten zullen op een organische manier opgebouwd worden door een wisselwerking tussen technologie en content. Een "best-effort" format zal bedacht worden gebaseerd op elementen uit bestaande technologie. Deze zal getoetst worden in een workshop met de voorlopers op gebied van 3D verhalen en technologie die bereid zijn om te pionieren, andere vakgebieden te verkennen en te innoveren. Hieruit halen we dan een eerste set van richtlijnen die de ontwikkeling van de innovatieve software kan beïnvloeden. Uit de gerijpte inzichten en ervaringen zal een cursus worden ontwikkeld die bedoeld is voor een publiek van klassiek geschoolde mediamakers. Deze cursus kan verrijkt worden met "hands-on" sessies gebaseerd op de eerste versie van de technologie onderzocht in dit project. Ter validering van de projectresultaten worden een aantal "proof of concept" demonstratoren gebouwd. De demonstratoren zullen bestaan uit : een 3D wereld editor met inbegrip van scène ontwerp; simulaties van schaalbare "backend" infrastructuur, community communicatie en interactie faciliteiten, met inbegrip van representaties van profielen en avatars, en demonstraties van "matchmaking" en communicatie programma's; navigatie in de 3D wereld; en een workshop en cursus in online 3D verhalen. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Eddy FLERACKERS Frank VAN REETH Wim LAMOTTE Peter QUAX Bioframe: een algoritmisch kader voor integrale modellering in systeembiologie. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds IWT. UA levert aan IWT de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Algebra, meetkunde en ISLAB Alain Verschoren Potentiëel van mangroven en andere kustvegetatie als buffer tegen hoge golfslag in de Indische Oceaan: een benadering op basis van beeld- en sedimentarchief, en gebruik van de december 2004 tsunami als natuurlijk experiment. Abstract: Gezien mangroven dynamische ecosystemen zijn, en gezien de tsunami van 26 december 2004 een nooit gezien natuurlijk experiment hebben veroorzaakt, doet zich nu de unieke en zeldzame situatie voor om een specifiek onderzoeksproject op te starten dat van globaal wetenschappelijk en maatschappelijk belang is. Helaas heeft de rampzalige toestand na de tsunami en de gebrekkige kijk op het onderzoeksgebied gedurende verschillende weken ons verhinderd om dit project in 2005 in te dienen. Het voorgestelde onderzoek zou bovendien perfect aansluiten bij de ruime leidinggevende expertise die de VUB in de afgelopen 10 jaar heeft opgebouwd inzake mangrove-ecologie in het algemeen en in Sri Lanka in het bijzonder. Sri Lanka kende, op Indonesië na, het hoogste dodentaantal (31 000) veroorzaakt door de ramp, waarvan 4214 mensen zijn. Met een toenemende belangstelling voor het mangrove-ecosysteem op wereldschaal is het van belang dat de onderzoeksteams aan de VUB hun positie in zowel Sri Lanka als India verder valoriseren en uitbouwen. Met dit onderzoek wensen wij dan ook de doelstellingen te verwezenlijken binnen deze kenmerkende mangrovegebieden, die overigens in het hart van het natuurlijke tsunami-laboratorium

6 zijn gelegen. Wetenschappen van het Systeem Aarde Algemene Plantkunde en Natuurbeheer Geologie Philippe CLAEYS NICO KOEDAM Symposium Complexity, Fluency and Accuracy in Second Language Learning Use, Learning and Teaching. Abstract: Met het huidige project wil deze onderszoeksgroep, in samenwerking met Belgische en buitenlandse partners, haar onderzoeksdomein uitbreiden naar wat de fluency-accuracy-complexity paradox of second language acquisition (Ellis 1994) genoemd wordt. Deze paradox bestaat erin dat de drie belangrijkste parameters van taalcompetentie, nl. vlotheid, accuraatheid en complexiteit, zich schijnbaar onafhankelijk van elkaar ontwikkelen in het tweede-taalleerproces. Sommige tweede-taal (T2) leerders of groepen T2-leerders ontwikkelen een vlot maar weinig complex en weinig accuraat taalgebruik in hun T2, anderen worden accuraat maar weinig vlot en complex in hun taalgebruik, enz. Het voorgestelde onderzoek wil een theoretisch en empirisch gefundeerde verklaring vinden voor deze paradox door de ontwikkeling van deze drie parameters te bestuderen in de taalproductie van Nederlandstalige leerders van het Frans en het Engels. De empirische bevindingen zullen worden gerelateerd aan drie factoren die de hoofdcomponenten vormen in een geïntegreerd model van T2-verwerving en -verwerking. (a)contextuele factoren: de aard en de hoeveelheid van de T2 input en output van de leerder. Deze factoren veroorzaken variatie in vlotheid, complexiteit en accuraatheid tussen verschillende groepen T2-leerders (inter-groep variatie). (b) individuele factoren : persoonlijkheidskenmerken van de individuele leerder (bijv. graad van extraversie) en zijn socio-psychologische oriëntatie (bijv. sterkte en orientatie van taalleermotivatie). Deze factoren zijn verantwoordelijk voor variatie tussen individuele leerders van eenzelfde groep (inter-individuele variatie). (c) psycholinguïstische factoren: de cognitieve en psycholinguïstische processen en mechanismen in de verwerving en verwerking van T2-kennis. De hypothese is dat deze factoren verantwoordelijk zijn voor de a-synchrone ontwikkeling van vlotheid, complexiteit en accuraatheid in het T2- gebruik van de individuele leerder (intra-individuele variatie). De klemtoon in het onderzoek zal vooral liggen op de derde component, de rol van psycholinguïstische factoren in de ontwikkeling van linguïstische T2-compententie. Hierin onderscheiden wij vier subprocessen: verwerving, herstructuring, implementatie en automatisering. 1. Verwerving van nieuwe linguïstische kennis (mentale representaties: symbolen, regels, structuren) door analyse van de T2-input en de integratie van relevante informatie als declaratieve kennis in het lange-termijn geheugen. 2. Implementatie (activering) van taalkennis voor taalgebruik (productie en comprehentie). In navolging van Levelt (1989) en De Bot (1992) wordt aangenomen dat het taalproductieproces drie componenten omvat: een conceptualizer, een formulator en een articulator. Deze componenten werken op basis van procedurale kennis. 3. Automatisering van de aanvankelijk declaratieve kennis in procedurale kennis. Automatisering omvat verschillende fases en subprocessen, zoals compositie (compilatie en proceduralisering) en tuning (generalisatie en discriminatie) (Anderson 1983, 1993). Automatisering maakt verwerkingscapaciteit vrij die wordt aangewend voor de verwerving en implementatie van nieuwe linguïstische kennis (McLaughlin 1987; Van Patten 1987). 4. Herstructuring van bestaande, procedurale kennis als gevolg van de verwerving, implementatie en automatisering van nieuwe declaratieve kennis (McLaughlin 1987, 1990; Karmiloff-Smith 1986). Taal- en Letterkunde MICHEL PIERRARD Project: MPS ID , DMTA testing on polyethylene oxide for Tapentadol. Abstract: DMTA testen op polyethyleenoxyde voor het gebruik ervan in een pharmaceutisch tablet Fysische Scheikunde en Polymeren Christophe BLOCK GUY VAN ASSCHE Impactstructuur van het syndicaal charter inzake gender mainstreaming. Abstract: De goedkeuring van het Charter Gendermainstreaming in 2004 door de drie representatieve interprofessionele Belgische vakbonden moet nog steeds als een belangrijk moment worden beschouwd in het genderbeleid van de syndicale beweging. Tegelijkertijd is het ook een scharniermoment voor de modernisering van ons bedrijfsleven. De vakorganisaties wensten hun genderbeleid te actualiseren, rekening houdend met de nieuwe opvattingen over de posities van vrouwen en mannen in het maatschappelijk leven. Dit impliceerde onder meer de omvorming van een beleid gericht op de afwijzing van geslachtsdiscriminatie tot een genderbeleid waarin het gendermainstreamingsprincipe wordt aanvaard. De vakbeweging is hier echter nog niet volledig op voorbereid, onder meer omdat in de maatschappelijke context het begrip nog niet voldoende is doorgedrongen, laat staan dat het al werd geoperationaliseerd. Het tot op heden gevoerde, meer gefragmenteerde, genderbeleid wordt ondertussen evenwel verdergezet. Het is een positief beleid maar het is niet echt baanbrekend zoals men dat van een vooruitstrevende vakbeweging mag verwachten. Het traditionele algemene vakbondswerk blijft te veel de aandacht vragen. De integratie van de genderdimensie in alle domeinen en op alle niveaus is nog steeds niet aanwezig als permanente bekommernis. Het gendermainstreamingsprincipe moet dit verhelpen, ook al omdat de impact van de algemene maatschappelijke cultuur in het bedrijfsleven inzake de posities van vrouwen en mannen erg groot blijft. Vrouwen krijgen nog steeds in grote mate de gezinsverantwoordelijkheid toebedeeld en mannen nemen eerder de politieke verantwoordelijkheid op zich. De 20ste eeuw heeft hierin weliswaar een belangrijke wijziging gebracht, maar de opdracht om vrouwen en mannen gelijke kansen te bieden blijft nog immens Metajuridica MACHTELD DE METSENAERE

7 Introduire le Genre dans les formations universitaires Abstract: Dit kleinschalige project is gericht op het identificeren van de noden en het evalueren van de mogelijkheden en beperkingen ter voorbereiding van een groot project tussen de universiteiten van Gent en Lubumbashi. Het grote project beoogt de aandacht voor de gender problematiek in de Congolese maatschappij te versterken door het creëren van een specifieke academische opleiding?gender? en door het integreren van het genderperspectief in alle vormingen aan de Universiteit van Lubumbashi. Vakgroep Publiek recht Eva Brems colloquium is: "Demographic challenges for the 21st century - A Sate of the Art in Demography" Abstract: Doel van dit colloquium is om de reflectie te stimuleren van zowel de nieuwe uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden en de onderzoeken naar demografie. De topics die aangekaart worden zijn: bevolkingsdynamiek, gezondheid en sterfelijkheid, vruchtbaarheid, internationale migratie en hoe deze onze samenlevingen en waarden beïnvloeden. Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL PATRICK DEBOOSERE Onderzoek naar de optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals. Abstract: Onderzoek naar de optimalisering van de openingstijden van zeehaventerminals. Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Hilde Meersman Eddy Van de Voorde Debietmetingen VMM Abstract: Uitvoeren van debietmetingen en opstellen van ijkingsformules op een reeks meetpunten op niet-bevaarbare waterlopen. Vakgroep Civiele techniek Ronny Verhoeven Etude de faisabilité de l'utilisation des données de l'agence intermutualiste. Onderzoek naar het gebruik van gegevens van het Intermutualistisch Agentschap. Abstract: geen abstract beschikbaar Sociaal Onderzoek Jan VAN BAVEL PATRICK DEBOOSERE Hybride matrijzen en bijhorende geavanceerde tools voor het uitbouwen van een strategische technische voorsprong in de Vlaamse kunststofsector Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Mechanica Ludwig Cardon Gebromeerde brandvertragers en perfluorverbindingen in Vlaand.: onderzoek naar verspreiding, humane opname, gehaltes in humane weefsels en/of lichaamsvochten, en gezondheidseffecten als basis voor de selectie van geschikte milieu- en gezondh.indicatoren. Abstract: Gebromeerde brandvertragers en perfluorverbindingen in Vlaand.: onderzoek naar verspreiding, humane opname, gehaltes in humane weefsels en/of lichaamsvochten, en gezondheidseffecten als basis voor de selectie van geschikte milieu- en gezondh.indicatoren. Systemisch Fysiologisch en Ecotoxicologisch Onderzoek (SPHERE) Lieven Bervoets Wim De Coen Adrian Covaci Impact van Global Change op terestrische ecosystemen: multiscalaire benadering. (FWO Vis.Fel., Anna Shevtsova Chupina, Zweden) Abstract: Dit project bestudeert de gevoeligheid voor klimaatsopwarming van een scala van arctisch-alpiene en boreale plantensoorten en functionele types, in verschillende stadia van hun ontwikkeling als kiemplant of zaailing. Opwarming wordt gesimuleerd door blootstelling in het veld aan gecontroleerde infrarode straling, een techniek ontwikkeld aan de UA. We bestuderen eveneens veranderingen in de groei en chemische samenstelling van volwassen vegetaties als reactie op opwarming, omdat deze een chemisch-ecologische barrière zouden kunnen vormen voor de

8 vestiging van jonge planten. De werkhypothese is dat een warmer klimaat de verjonging van plantengemeenschappen in de Arctis aantast. Planten- en vegetatie-ecologie (PLECO) Ivan Nijs Reinhart Ceulemans Anna Shevtsova Open overeenkomst. Abstract: AGT - Adviesbureau inzake Grondwatertechnieken is gespecialiseerd in studiewerk aangaande uiteenlopende technieken in verband met grondwater. Als onafhankelijk bureau zijn wij goed geplaatst om zowel aan overheden, bedrijven of andere studiebureaus een objectief en onderbouwd advies te verlenen over complexe grondwaterkwesties. Hydrologie en Waterbouwkunde OKKE BATELAAN Tussenkomst publicatie van een wetenschappelijk verantwoorde editie van de correspondentie tussen Hugo Claus en schilder Roger Raveel (periode ). Abstract: Tussenkomst publicatie van een wetenschappelijk verantwoorde editie van de correspondentie tussen Hugo Claus en schilder Roger Raveel (periode ). Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) Katrien Jacobs Technologisch ondernemen. Giftenrekening aan diensten. Abstract: Technologisch ondernemen. Giftenrekening aan diensten. Bedrijfseconomie en Strategisch Beleid ROSETTE S'JEGERS MARC GOLDCHSTEIN Opmaken conceptnota voor opzetten van een geïntegreerd stadsvernieuwingsproces Ledeberg Abstract: Deze eerste, ruimtelijke pijler vormt een belangrijke onderlegger voor alle vernieuwing die zal plaatsvinden in de wijk Ledeberg. Het gaat hierbij niet enkel om de gebouwde omgeving, maar ook over het openbaar groen en het publiek domein. Echter, om een geïntegreerde en samenhangende aanpak van stadsvernieuwing in Ledeberg te garanderen, maakt het stadsbestuur parallel werk van de opmaak van 2 andere, complementaire actieplannen, met name: - een economisch actieplan, - een sociaal-cultureel-artistiek actieplan. Het spreekt voor zich dat de uitwerking van de twee andere pijlers ook kan resulteren in wensen of verlangens ten aanzien van de stedelijke ruimte. De coördinatietaak van de programmaregisseur voor het strategisch programmagebied Ledeberg - (Oud)-Gentbrugge - Moscou - Vogelhoek bestaat erin ervoor te zorgen dat deze wensen op elkaar afgestemd worden. Een tweede belangrijke pijler voor het Stadsvernieuwingsproject Ledeberg wordt opgebouwd rond de economische situatie van de wijk. Er bevinden zich in en rond de wijk een aantal grote opportuniteiten om het werkloosheidscijfer in het gebied te doen dalen (Zuiderpoort, bedrijventerreinen in Gentbrugge...). Dit vereist evenwel een goede verspreiding van de vacatures, ook voor moeilijker bereikbare doelgroepen. Daarnaast kan nagegaan worden of het handelsapparaat in Ledeberg en Gentbrugge voldoende uitgebreid en gevarieerd is en kunnen ook binnen deze thematiek projecten uitgewerkt worden. De opmaak van het economisch actieplan wordt in de loop van het najaar 2007, op initiatief van de Dienst Economie, opgestart. Een derde pijler voor het Stadsvernieuwingsproject Ledeberg is de sociaal-cultureel-artistieke invalshoek. Los van een aantal puur ruimtelijke problemen, staat Ledeberg - net als veel andere industriële wijken in 19de eeuwse stadsgordels - voor een aantal uitdagingen die eerder gerelateerd zijn aan het samen-leven in de stad. Gent wil een open en verdraagzame stad zijn, waar iedereen die wil, zich ook thuis voelt. Het is dus een belangrijke uitdaging om ervoor te zorgen dat de huidige inwoners van Ledeberg zich ook na het stedelijk vernieuwingsproject thuis voelen in 'hun' wijk. Binnen deze pijler moet ook de werking voor de verschillende doelgroepen aan bod komen. Het verenigingsleven in Ledeberg is al sterk uitgebouwd, maar kan zeker nog beter gestimuleerd/gefaciliteerd worden. Ook naar specifieke doelgroepen (kinderen, jongeren, senioren,...) kunnen bijkomende initiatieven worden genomen, zodat elkeen zich verbonden voelt met zijn wijk Geografie ERIC CORIJN Inventarisatie van de consultatie van ontwerpregelgeving. Abstract: Hoe ziet de huidige praktijk van de consultatie van ontwerpregelgeving er in kwantitatieve en in kwalitatieve zin uit? Volgende items worden bekeken: - de plaats van consultatie in het wetgevingsproces: de ontwikkeling van een proces van kwaliteitsbewaking; - de functie van consultatie in een ideaal wetgevingsproces. Overheid en Recht Patricia Popelier

9 Internationale conferentie "Perspectives on Mathematical practices 2007" Abstract: Dit project heeft als bedoeling de organisatie van een internationale conferentie als follow-up van een eerdere conferentie in Wijsbegeerte-Moraalwetenschappen Bart VAN KERKHOVE JEAN VAN BENDEGEM Standaardisatie van economische evaluaties. Abstract: Opstellen van internationale richtlijnen voor de Wereldgezondheidsorganisatie over het modelleren van vaccineerbare aandoeningen, teneinde model-gebaseerde economische evaluatie van vaccinaties te standardiseren. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Philippe Beutels De leefbaarheid van lokale radio in een multimediale context Abstract: Dit onderzoek beoogt een studie van de leefbaarheid en de toekomst van lokale radio in Vlaanderen in het huidige convergerende en multimediale medialandschap. Daarvoor wordt een representatief staal van radioprojecten bevraagd. Vakgroep Communicatiewetenschappen Eric Van Heesvelde Economisch en sociaal profiel van personen in onwettig verblijf, voor en na de regularisatieoperatie ingesteld door de wet van 22 december Abstract: Hoofdobject van het onderzoeksproject is een zicht te krijgen op maatschappelijke en sociaal-economische positie van geregulariseerde migranten, op het traject dat mensen sedert hun migratie hebben doorlopen - inclusief gedurende de periode van illegaliteit. Tegelijkertijd zal er gepeild worden naar de impact van initiatieven om de bestaanszekerheid en integratie van deze groepen te bewerkstelligen. Centrum voor sociaal beleid Herman Deleeck (CSB) Ive Marx Gerlinde Verbist GEMINI - Generic Electronics and Microsystems Integration Abstract: In dit project wordt een generische technologie ontwikkeld voor de integratie van microsystemen en electronica, gebaseerd op SiGe lagen met gecontroleerde stress. De fotonica groep zal gebruikmakend van deze lagen een optische modulator ontwerpen en karakteriseren. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Roeland Baets Dries Van Thourhout A randomizend, double-blind, placebo controlled, multicentre, Phase II dose-finding study of atacicept given subcutaneously in subjects with rheumatoid arthritis and inadequte response to TNFa antagonist therapy Universiteit Hasselt Abstract: Het voorliggende project is een dienstverleningscontract tussen de onderzoeksgroep Immunologie-Biochemie en SERONO International - Clintec voor de periode van tot Het project maakt een random, dubbel geblindeerde, placebo gecontrolleerde, multicentre, fase II dosisonderzoekende studie van atacicept dat subcutaan wordt toegediend bij subjecten met rheumatoide arthritis en inadequate respons op TNFa antagoniste therapie. Immunologie - Biochemie Biomedisch Onderzoeks Instituut Pieter GEUSENS Hoe gaat de Gentse cultuursector om met diversiteit in de samenleving? Abstract: Dit onderzoek gaat op zoek naar kwaliteiten die oorspronkelijk en exemplarisch zijn voor de omgang van Gentse cultuurmakers en kunstenaars met diversiteit in de samenleving. A.h.v. antropologisch veldonderzoek worden artistieke praktijken (sporen) uitgelicht die deze kwaliteiten - in meer of mindere mate - concretiseren. De odnerzoeksresultaten worden vergeleken met gelijkaardig onderzoek in Vlaanderen en Brussel. Eveneens worden implementeerbare beleidsaanbevelingen geformuleerd. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Hendrik Pinxten Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het Vlaamse beleid. Universiteit Hasselt Abstract: Dit is een IWT-project met CENSTAT als onderzoekspartner. Andere partners zijn UA, KULeuven, WIV. Het betreft onderzoek naar "Simulatiemodellen voor overdracht van besmettelijke ziekten en controleprocessen, met toepassing op de vijf grote gezondheidstopics vanuit het

10 Vlaamse beleid". Het onderzoek zal worden uitgevoerd volgens de bepalingen zoals gesteld in voorliggende overeenkomst. Centrum voor Statistiek Centrum voor Statistiek Marc AERTS Niel HENS Nele GOEYVAERTS Educatief cultuurhistorisch project "Cornelis Kiliaan en de geboorte van het Nederlandse woordenboek". Abstract: Cornelis Kiliaan was een van de belangrijkste taalkundigen uit het Nederlands taalgebied. Hij werkte als proeflezer voor Christoffel Plantin, verzorgde verschillende vertaalopdrachten en was een succesvol dichter. Met zijn woordenboek, het Dictionarium Teutonico-Latinum, is hij de grondlegger van de Nederlandse lexicografie. In 2007 zal het vierhonderd jaar geleden zijn dat Kliaan is overleden. De provincie Antwerpen wil deze veelzijdige figuur, geboren en werkzaam in de huidige provincie Antwerpen passend herdenken met een tentoonstelling, een catalogus en een compacte en van plaats tot plaats reizende spin-off van het gebeuren en doet hierbij beroep op de expertise en ervaring van de Universiteit Antwerpen (onderzoeksgroep "Boekwetenschap"). Centrum voor stadsgeschiedenis Pierre Delsaerdt Het beroep van leraar doorgelicht. Een cross-sectionele en longitudinale studie naar het profiel en de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen. Abstract: In dit onderzoek zal de sociografie en de loopbaan van de lerarengroep vergeleken worden met deze van andere beroepsgroepen. Dit zal gebeuren aan de hand van reeds beschikbare databestanden, waarbij we zowel cross-sectioneel als longitudinaal te werk zullen gaan. School en Politiek (SeP) Dimokritos Kavadias Simulatiemodellen van transmissie van besmettelijke ziekten en controle processen (SIMID). Abstract: Met dit project beogen we de capaciteit in simulatiemodelleringen voor infectieziektes uit te breiden en een brede hoogstaande basis te geven in Vlaanderen. In de gezondheidszorg is het modelleren van infectieziektes veel complexer dan niet-infectieuse ziektes, omdat interventies gericht tegen infectieziektes ook mensen die de interventie niet ondergaan, zullen treffen. Er is in Vlaanderen momenteel weinig expertise in het modelleren van ziektes, of het nu om infectieuse aandoeningen gaat, of niet. Daarom verwachten we dat dit project de expertise in het modelleren van niet-infectieuse aandoeningen ook in Vlaanderen naar een internationaal aanvaardbaar niveau kan tillen, en zo de algemene kwaliteit van gezondheidseconomische evaluatie toegepast in de Belgische context kan helpen verbeteren. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Philippe Beutels Wetenschappelijke ondersteuning en analyses in functie van het OESO-rapport 'Jobs for immigrants: labour market integration in Belgium'. Abstract: geen abstract beschikbaar. Sociologie IGNACE GLORIEUX Embryonale celgenealogie van polyclade platwormen met de nadruk op het ontstaan van adulte stamcellen (neoblasten) tijdens de spiraalklieving Abstract: Regeneratie, groei en de voortdurende vernieuwing van ouder weefsels zijn bij vrijlevende platwormen het resultaat van de activiteit van een stock van ongedifferentieerde cellen: de stamcellen of neoblasten. De embryonale oorsprong van deze stamcellen blijft onduidelijk. Doel van dit project is door gebruik te maken van een polyclade platwormembryo op te stellen zodanig dat de cellijn die leidt tot de neoblasten kan geïsoleerd worden. Vakgroep Biologie Gaetan Borgonie Integrated mobility planning (IMP) for Hai Phong City, Vietnam. Abstract: Hai Phong is voordelig met zijn plaats als één van de belangrijkste gateways in Noordelijk Vietnam. Het is gesitueerd in het Noordoostelijke deel van Vietnam, bij 102 km van Ha Noi en is de historische gateway van het kapitaal van Vietnam tot de zee. De stadsgastheren de grootste haven van het gebied en kunnen als midden met maat haven op de internationale scène worden gecategoriseerd. Het achterland van de haven breidt zich over het gehele Noorden van Vietnam en ook in een groeiende mate aan China uit. Gezien deze algemene achtergrond van snelle mobiliteitsontwikkeling die door de indrukwekkende economische groei en bevolkingstoename, en gezien een bestaand strategisch plan wordt gedreven, dat hoofdzakelijk door de mobiliteitsinfrastructuur uit te breiden wordt gedreven, beoogt dit project de bijdrage tot de volgende strategische planningsfase in Hai Phong. Zijn algemene doelstelling is in deze plannings milieu en milieuhygiëne gevolgen als gevolg van de uitbreidende mobiliteit in Hai Phong te introduceren en verwante verlichtende maatregelen te treffen. Gezien in een breder kader zal dit project ook duurzaam vervoer bevorderen dat tot milieubescherming in de stad leidt en stedelijke gebieden omringt. Doelstellingen:

11 De specifieke doelstellingen van dit project moet tot de volgende strategische mobiliteitsplanning in Hai Phong bijdragen door milieu en milieuhygiënegevolgen te introduceren in het proces van mobiliteitsplanning en actieve participatie vestigen van alle bewaarders in het proces. Het project wordt bij Programma Eco II/een van Azië van de Europese Unie Proinitiatief van de Europese Gemeenschap medegefinancierd om reinigingsmachine, meer deskundige middelen en duurzame oplossingen aan milieuproblemen in Azië te bevorderen. Het projectvennootschap bestaat uit 3 partners: Vakgroep Menselijke Ecologie van (dhe-vub)/belgië; Het Laboratorium van de Optimalisering van het systeem van de Universiteit van Thessaly (sol-uth)/griekenland; en Instituut van Marien Milieu en Middelen van de Vietnamese Academie van Wetenschap en Technologie (IMER)/Vietnam. Plaats: Hai Phong, Vietnam Duur: 18 maanden, vanaf 1 Maart 2007 Werkten aan dit Project is: Le Xuan Quynh, Dagmar Germonprez (op korte termijn) Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS Dagmar GERMONPREZ Quynh LE XUAN Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity, drivers of change, and risk (MODIRISK). Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds ITG. UA levert aan ITG de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Laboratorium voor Microbiologie, Parasitologie en Hygiëne (LMPH) Marc Coosemans Veerle Versteirt Gebruik van GFT-compost in de akkerbouw: invloed op bodem en gewas meerjarige proef Abstract: Het project onderzoekt het effect en de waarde van groenten-, fruit- en tuincompost op voedermaïs geteeld in monocultuur al of niet in combinatie met drijfmest. Vakgroep Plantaardige productie Dirk Reheul Organisatie van een representatieve enquête betreffende de Federale Verkiezingen. Abstract: het gaat in dit project om het organiseren van een representatieve survey onder de Vlaamse bevolking met het oog op het ontwikkelen van Doe De Stemtest voor de verkiezingen van Doe De Stemtest is een stemadviesprogramma dat door de VRT net voor de verkiezingen werd uitgezonden Media, middenveld en politiek (M2P) Stefaan Walgrave ASPECTLAB-BIS Abstract: Het AspectLab-bis project is een vervolg van het AspectLab project. AspectLab richt zich op de ontwikkeling van complexe, verdeelde softwaresystemen die gebruik maken van aspect-georiënteerde methodes in software ontwikkeling, talen en technieken. Informatica en Toegepaste Informatica VIVIANE JONCKERS THEO D'HONDT Zäsur, Differentie, Ursprung, Ironie: Hölderlin en de goden van onze tijd Hogeschool Gent Abstract: Dit onderzoek vangt aan bij de vraag naar de betekenis van de Zäsur in Hölderlins vroege poëticale denken, en voert naar een verruiming van dit motief in zijn teksten over de Griekse tragedie. Wij gaan meer bepaald in op de problematiek van de Zäsur, zoals gesteld in Hölderlins Anmerkungen zum Ödipus en Anmerkungen zur Antigonä. Deze hyperbolische notie van de Zäsur blijkt bepalend voor het breukbesef van de moderniteit (Büchner, Lenz, Von Hoffmannsthal, Celan, Nietzsche, en van daaruit ook Heidegger). Het tweede luik onderzoekt de betekenis van Antigone in Hölderlins denken als chiffre van de differentie in de noties van de Griekse Polis. Het 'body politic' dat door Antigone wordt geïncorporeerd, blijkt verwant aan het lichaam van het dionysische offer, en bezet daarmee ook de aporetische plek van de Zäsur in het wetsdenken van een toenemende rationaliteit. Het onderzoek naar de cesuur verruimt zich hier tot een confrontatie met de ontologische en seksuele differentie. In het derde deel wordt ingegaan op Hölderlins eigen pogingen een tragedie te schrijven met Der Tod des Empedokles. Totnogtoe heeft de Hölderlin Forschung de teksten niet getoetst aan de studie van de Griekse fragmenten van de historische Empedokles, die met de publicatie van de Straatsburger Papyrus in de jaren negentig tot een vernieuwde interpretatie leidde. Het cesurale denken blijkt structurele verwantschap te vertonen met Empedokles' oorspronkelijke wereldbeeld, en uiteindelijk te leiden naar de onmogelijkheid van een Real-Politik (en tevens tot een idealistisch/revolutionaire politiek), omdat de modern-tragische existentie in het teken staat van de onmogelijke terugkeer van het goddelijke. De Ursprung, begrepen als onmogelijke terugkeer naar de Oer-sprong, blijkt het finale punt waar de terugtrekking van de antieke goden geactualiseerd verschijnt in het licht van Hölderlins jakobijns-revolutionaire aspiraties.

12 In het vierde deel komt de behandeling van de literaire ironie versus de 'Weltironie' aan bod, zoals ze zich heeft ontwikkeld in het denken van Friedrich Schlegel, en haar toepassing op de historische positie van Hölderlin. Uiteindelijk leidt dit cesurale denken naar het denken van de 'plooi' in het spreken van de moderniteit,, met name zoals dat zich manifesteert in 'Le Pli'. Op die manier komen Zäsur, differentie, politiek en 'Geschichtlichkeit' centraal te staan in de behandeling van de Griekse tragedie als dialectiek in de moderniteit, uitgaande van Hölderlins denken daaromtrent. In het laatste hoofdstuk worden deze bevindingen getoetst aan de postdramatische theorievorming van o.m. Hans-Thies Lehmann. Het is de bedoeling dat dit onderzoek een bijkomend licht kan werpen op het fundamentele belang van Hölderlins tragedietheorie voor de postdramatische esthetiek. Departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Vakgroep Theoretische omkadering van de kunstpraktijk Een klinische studie voor de evaluatie van de werking en betrouwbaarheid van BG bij personen met recidieve Multiple Sclerosis Universiteit Hasselt Abstract: Dit project kadert in een dienstverleningsopdracht tussen enerzijds het onderzoeksinstituut Biomed (UHasselt) en anderzijds Biogen Idec. Biomed levert aan Biogen Idec de onderzoeksresultaten van de klinische studie voor de evaluatie van de werking en betrouwbaarheid van BG bij personen met recidieve Multiple Sclerosis, onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Immunologie - Biochemie Biomedisch Onderzoeks Instituut Robert MEDAER OMLL Networking activity "Human language dynamics (OMLL Result presentation) (16-20 juli 2007, Erice- Italy) Abstract: OMLL Networking activity "Human language dynamics (OMLL Result presentation) (16-20 juli 2007, Erice- Italy) Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS Tailor-made nanostructured metals for functional coatings and electronics Abstract: Het METACEL project is gericht op de groei van nanodeeltjes en nanodraden op vlakke substraten, en de gelijkvormige groei van dunne lagen op nanoporeuze- en fibreuze structuren. Het consoritum bestaat uit een interdisciplinair team van zes onderzoeksgroepen met expertise rond moleculaire bundel epitaxie, atomaire laag depositie, elektrochemische depositie, colloïdale chemie, mesoporeuze structuren en karakterisatie. Vakgroep Vaste-stofwetenschappen Katrien Strubbe Christophe Detavernier Onderzoek en ontwikkeling van het gaar- en grillproces in een continue aardgasoven voor convenience producten Abstract: Dit project dient ter odnersteuning van de ontwikkeling van een gaar/grilloven voor convenience-producten. In de eerste fase zullen warmte- en massatransfer op productniveau bestudeerd worden en vervolgens zal er gekeken worden naar de warmte- en luchtverdeling in een prototype van de oven. Dit zal enerzijds aan de hand van experimenten gebeuren en anderzijds op basis van een numerieke benadering. Vakgroep Biosysteemtechniek Jacques Viaene Jan Pieters Netwerking complexe casussen. Abstract: Met dit onderzoeksproject wil men: - aanzetten geven tot en experimenteren met de opbouw van een regionale dynamiek van verschillende voorzieningen en sectoren om samenwerkingsverbanden uit te werken in functie van cliëntsystemen met een complexere problematiek, zodat in het opbouwde netwerk van partners het gezamenlijke engagement en de collectieve gedragenheid geconcretiseerd wordt. - het profiel van deze doelgroep en zijn context duidelijk definiëren en zichtbaar maken. Kind-, Jeugd- en Volwassenpsychiatrie (CAPRI) Dirk Deboutte GEMINI - Generic Electronics and Microsystems Integration Abstract: In dit project wordt een generische technologie ontwikkeld voor de integratie van microsystemen en electronica, gebaseerd op SiGe lagen met gecontroleerde stress. De fotonica groep zal gebruikmakend van deze lagen een optische modulator ontwerpen en karakteriseren. Vakgroep Informatietechnologie Roeland Baets Dries Van Thourhout FWO senior vis. Postdoc fellow Corsi Cristina

13 Abstract: Studie van de topografie en chronologische evolutie van Romeinse steden in Marche (Midden-Italië) met behulp van gecombineerde afstandswaarnemingen en oppervlakteprospectie en tevens door systematisch archiefonderzoek voor de reconstructie van de historische cartografie van deze verlaten stadssites. Vakgroep Archeologie Frank Vermeulen OBPWO : Het beroep leraar doorgelicht. Een cross-sectionele en longitudinale studie naar het profiel en de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen Abstract: Het beroep van leraar is meer dan ooit belangrijk in onze samenleving. De laatste jaren werden dan ook verschillende onderzoeken uitgevoerd in het kader van het aantrekken en behouden van leerkrachten. Door deze onderzoeken werd nuttige informatie verzameld omtrent de sociografie, de tijdsbesteding, de werktevredenheid e.d. van leraren. Maar pas in contrast met andere beroepsgroepen kan de eigenheid, de aantrekkingskracht en de tekorten van het lerarenberoep volledig in kaart worden gebracht. In dit onderzoek zal de sociografie en de loopbaan van de lerarengroep vergeleken worden met deze van andere beroepsgroepen. Dit zal gebeuren aan de hand van reeds beschikbare databestanden, waarbij we zowel cross-sectioneel als longitudinaal te werk zullen gaan. Het onderzoek kan opgedeeld worden in drie onderzoeksluiken. Een eerste onderzoeksluik omvat de sociografie op basis van cross-sectionele gegevens, een tweede gaat dieper in op de loopbaan van leraren in vergelijking met andere beroepsgroepen aan de hand van zowel cross-sectionele analyses als longitudinale analyses. In het derde onderzoeksluik worden zowel leraars als ex-leraars via focusgroep-interviews bevraagd om dieper in te gaan op de motieven tot keuze voor het beroep, dan wel de keuze voor een ander beroep. Tempus Omnia Revelat Sociologie MARK ELCHARDUS IGNACE GLORIEUX SASKIA DE GROOF JESSY SIONGERS Guido VANGOIDSENHOVEN Onderzoek naar discriminatiemechanismen rond seksuele geaardheid op de werkplek. Abstract: Discriminatie van holebi's op de werkvloer - Over inkomensverschillen, sectorsegregatie en het 'roze' plafond. Holebi's (homomannen, lesbiennes en biseksuelen) bekleden een gestigmatiseerde positie in een samenleving die als heternormatief kan worden omschreven. Nog steeds worden zij met verschillende vormen van discriminatie geconfronteerd. Bovendien kan het negatief anticiperende gedrag van holebi's (het vermijden van potentiële discriminatie) ertoe leiden dat zij hun seksuele identiteit verbergen waardoor ze een deels onzichtbare populatie worden. Deze socio-culturele en individuele factoren kunnen de positie van holebi's op de arbeidsmarkt beïnvloeden. In deze studie willen we nagaan in welke mate discriminatie van holebi's, het ontbreken van een traditioneel relatiemodel voor holebi's, het maken van niet genderstereotiepe keuzes (kiezen voor 'vrouwelijke' of 'mannelijke' beroepen) en het verwerven van vaardigheden gedurende de schoolloopbaan door holebi's, hun arbeidsmarktpositie kan beïnvloeden. We meten dit door inkomensverschillen, sectorsegregatie en het al dan niet voorkomen van een glazen (of 'roze') plafond in kaart te brengen. Via online enquêtering en een case control study worden 900 holebi's vergeleken met 900 hetero's. Sociale Concurrentie en Recht Josse Van Steenberge Tailor-made nanostructured metals for functional coatings and electronics Universiteit Hasselt Abstract: Het ontwikkelen van generische expertise betreffende de vorming van metallische nanostructuren, en de overdracht van deze verworven kennis naar de Vlaamse industrie. Anorganische en Fysische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jules MULLENS Heidi VAN DEN RUL Marlies VAN BAEL Verbeelding. Tussen rede en passies, tussen lichaam en geest Hogeschool Gent Abstract: De filosofie heeft altijd haar favorieten en zwarte schapen gehad. Het hoeft geen betoog dat rede en verstand tot haar gunstelingen behoorden, en dat het filosofische discours zeker in de moderne tijden scherper en helderder articuleerde waarom de zogenaamde opponenten van rede en verstand te mijden waren. Vertegenwoordigers bij uitstek van het niet-rationele en het onverstandelijke waren het lichaam en wat intiem aan het lichamelijke gekoppeld is: de zintuiglijkheid, de passies of emoties en ook de verbeelding. Sinds de 20ste eeuw zijn lichaam, zintuiglijke waarneming, emoties en langzamerhand ook de verbeelding aan een openlijke herwaardering vanuit filosofische hoek toe. In de eerste plaats komt dat duidelijk naar voren in het verlaten van de ongenuanceerde oppositie tussen rede en emotie, of tussen rationeel verstand en lichamelijk onverstand. Lichaam en emoties blijken niet enkel aan de marge cognitief-rationele processen te beïnvloeden, maar zelfs cruciaal te zijn voor het verstandelijk functioneren. In dat opzicht heeft de filosofie zichzelf gecorrigeerd, in interactie met een aantal andere disciplines die steeds meer aandacht zijn gaan besteden aan het lichaam en de wisselwerking met cognitieve processen. Vooral een onderlinge samenwerking van neurowetenschappelijke disciplines, 'embodiment studies' en filosofische studies heeft nieuwe perspectieven op deze vaak complexe problematiek geopend. Nochtans mogen we niet naïef zijn: lichaam, passies en verbeelding hebben zich van in het begin opgedrongen aan het filosofische denken. Wat het zuivere denken leek te hypothekeren, is steeds ook iets geweest wat zelf moest worden gedacht. Naast de orthodoxe filosofische geschiedenis van de rede, is er ook altijd een filosofie van het lichaam, de passies en de verbeelding geweest. Zonder die soms onderhuidse, soms ook zeer expliciete filosofie van het sub- en arationele had een filosofie van de rede zich niet gehandhaafd. In dit onderzoek halen we die filosofie van het lichaam en de verbeelding naar boven. We gaan na welke cruciale etappes de filosofie in haar denken over verbeelding en lichaam heeft afgelegd, en hoe de drie registers van rede, verbeelding en lichaam annex zintuiglijkheid en passies zich tegenover elkaar verhouden. In deze

14 tracering komt ook aan bod op welke manier de studie van de verbeelding zowel verbonden als afgescheiden is geweest van pogingen om vat te krijgen op processen van inspiratie. Deze processen werden nu eens toegeschreven aan fenomenen die het subject te boven gaan, dan weer aan gebeurtenissen die zich in de onpersoonlijke dieptes van het lichaam afspelen. Van daaruit gaan we na hoe de interdisciplinaire samenwerking tussen de bovenstaande domeinen een kader kan bieden voor een hedendaagse kritiek van de verbeelding, tussen cognitie en belichaming in. Deze kritiek kan niet tot stand komen zonder een beroep te doen op de kunsten, en in het bijzonder die artistieke disciplines die het thema van de verbeelding en de lichamelijkheid impliciet of expliciet tot uitgangspunt nemen. Daarbij gaan we in op hoe het lichaam zich niet als een monoliet presenteert, maar een gelaagd gegeven is waarin lichaamsbeeld, lichaamsschema en dieptelichaam elk op een andere wijze constitutief zijn voor motoriek, sensoriek, emoties, (inter)subjectiviteit en het in-de-wereld-zijn van een belichaamd subject. Departement Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Vakgroep Theoretische omkadering van de kunstpraktijk Helena De Preester COMPLEXDIS (ComplexDis) : Unravelling complex diseases with complexity theory : from networks to the bedside. Abstract: Vaak voorkomende ziektes zoals allergieën, obesitas en kanker zijn complex. Elk van deze ziektes ontstaat door veranderende interacties tussen verschillende genen. Deze aanpassingen verschillen soms tussen verschillende individuen maar ze hebben wel dezelfde ziekte als resultaat. Het doel van ComplexDis is om deze proteïnen te identificeren door gebruik te maken van technologie, computer wetenschappen en biologie. Informatica en Toegepaste Informatica LUC STEELS SICOM - Simulatie gebaseerde corrosiebheer bij vliegtuigen Abstract: SICOM zal een numeriek microschaal model ontwikkelen om gelokaliseerde corrosie bij Al-Alloys te simuleren, met oog voor de microstructuur en de micro elektrochemische toestand. Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis Elektrotechniek-Energietechniek Materialen & chemie Levente-Csaba ABODI IRIS DE GRAEVE HERMAN TERRYN Steven VAN DAMME JOHAN DECONINCK Studenten Culturele Antropologie helpen Scholen Abstract: Aan de hand van Mental mapping en etnografische interviewtechnieken wordt door een 50-tal studenten een (beperkte) omgevingsanalyse van een 20-tal scholen gemaakt. De scholen worden uitgekozen door de Vlaamse Bouwmeester, uit de lijst van scholen die gekozen werden voor een substantiële verbouwing in de komende jaren. Het socioculturele onderzoek is dienstbaar in de negotiatie voor PPS. Vakgroep Vergelijkende cultuurwetenschappen Hendrik Pinxten Boven Schelde - Vernieuwen en ontdubbelen van de stuw te Kerkhove - Archeologisch vooronderzoek Abstract: Dit project beoogt een verkennend en waarderend booronderzoek in functie van archeologie van een zone gelegen in het Schelde alluvium te Kerkhove die bedreigd wordt door de aanleg van een nieuw sluis. Vakgroep Archeologie Philippe Crombé Voedingsupplementen, gebruik van sportdranken en preventie van dehydratatie bij Vlaamse topsporters en beloftevolle jongeren. KU Leuven Abstract: Langlopend onderzoek naar voedingsupplementen en de lichaamssamenstelling bij Vlaamse topsporters en beloftevolle jongeren. Inspanningsfysiologie Peter Hespel Duurzaam wonen en bouwen als hefboom voor educatie voor Duurzame Ontwikkeling. Doorlichting van actoren, aanbod en omkadering en aanbevelingen voor het beleid. Abstract: Het doel van deze studie is om een actuele stand van zaken weer te geven van formeel, non-formeel en informeel leren in Vlaanderen met betrekking tot "Duurzaam wonen en bouwen" voor professionelen. Hierbij worden zowel de actoren, de opleidingen, eindtermen, cursussen, initiatieven, projecten en materialen in kaart gebracht.. Op basis van deze inventaris en een toetsing aan een referentiekader worden aanbevelingen geformuleerd om duurzame ontwikkeling meer ingang te laten vinden in educatie voor duurzaam wonen en bouwen. Ecosysteembeheer

15 Eric de Deckere Schrijven en verspreiden van aanbevelingen voor goede praktijkvoering. Abstract: Algemene doelstellingen van dit project is aanbevelingen voor huisartsgeneeskundig handelen aan te bieden, waarvan kan verwacht worden dat zij door huisartsen worden gevolgd, tenzij deze praktijkrelevante redenen hebben om ervan af te wijken. Aanbevelingen worden stapsgewijs ontwikkeld: samenstelling auteursgroepen, formuleren van klinische vragen, opstellen van een ontwerptekst op basis van de verzamelde evidentie, toetsing door de commissie, externe experts en LOK-groepen. Er wordt jaarlijks tenminste één nieuwe aanbeveling opgestart en één andere definitief afgewerkt. Alle aanbevelingen worden regelmatig geactualiseerd en hernieuwd. Eerstelijns - en interdisciplinaire zorg Antwerpen (ELIZA) Hilde Philips Lieve Peremans Paul Van Royen Computationele intelligentie voor informatie-ontsluiting in current research information systems Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Informatica Helga Naessens German Hurtado Martin Hydrologische studie tbv de herverzilting en/of vernatting van de "Kleyne Vlakte" (VNR de Zwinduinen en -polders) Abstract: In opdracht van het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) is de hydrogeologische toestand van de "Kleyne Vlakte" gemodelleerd. Hierbij wordt de permanente en tijdsafhankelijke grondwaterstroming gesimuleerd. Dit laatste gebeurde op basis van een vijftig jarige neerslag- en evapotranspiratiereeks. Deze modellen dienen vervolgens als basis voor de modellering van verschillende concepten tbv de herverzilting en/of vernatting van het studiegebied. Vakgroep Geologie en bodemkunde Luc Lebbe Services to Belastingsdient NL, as a response to their request to provide a second opinion on the definition study defining their newly planned high availability infrastructure for web services. Abstract: Diensten aan Belastingsdienst NL: tweede opinie bij studie rond geplande hoge toegankelijkheidsinfrastructuur voor internetdiensten Elektronica en Informatica JACQUES TIBERGHIEN Armoederisico's van Belgische weduwen en weduwnaars. Abstract: Dit project bouwt voort op een survey-onderzoek uit 2006 in opdracht van de Minister van Pensioenen en de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken. In dat project werden de noden en behoeften van weduwen in kaart gebracht. Tevens werd nagegaan welke van de overlevende partners ervoor kiezen een overlevingspensioen op te nemen -al dan niet gecumuleerd met een beroepsactiviteit- en welke van de overlevende partners ervoor kiezen te verzaken aan het overlevingspensioen. In dit project kijken we, aan de hand van de surveygegevens uit bovenstaande studie enerzijds en de koppeling van deze surveygegevens met administratieve data uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming anderzijds, meer in detail naar de situatie van de meest armoederisicovolle weduwen en weduwnaars. Vooreerst willen we nagaan welke de verschillen zijn tussen de meer en de minder armoederisicovolle weduwen en weduwnaars. Enerzijds gaan we hiervoor dieper in op enkele socio-demografische, huishoudelijke, relationele, en inkomens- en uitgavenverschillen; anderzijds gaan we ook na in welke mate meer en minder armoederisicovolle weduwen hun situatie verschillend percipiëren en/of beleven. Ten tweede gaan we op zoek naar enkele verklarende factoren waardoor weduwen en weduwnaars meer kans hebben om in een meer armoederisicovolle situatie terecht te komen. Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO) Dimitry Mortelmans Herstellingskosten aan groeikamers en zuurstofsensoren. Abstract: Herstellingskosten aan groeikamers en zuurstofsensoren. Planten- en vegetatie-ecologie (PLECO) Ivan Janssens Studie over de uitbouw en efficientie organisatie van een Brusselse fiscale administratie voor de inning van gewestelijke belastingen. Abstract: Studie over de uitbouw en efficientie organisatie van een Brusselse fiscale administratie voor de inning van gewestelijke belastingen.

16 Politieke Wetenschappen HERMAN MATTHIJS Taxonomie en evolutie van de cyperus soorten (Cyperaceae) met een C3 fotosynthese type Abstract: De relaties in Cyperus (Cyperaceae) zijn nog onduidelijk. Deze studie zal helpen bij de reconstructie van de moleculaire 'backbone' van Cyperus. De nadruk ligt op de taxa met C3 fotosynthese en het ontstaan van de C4 clade. Er wordt eveneens gestreefd naar een beschrijvende en fylogenetische revisie van de C3 groep, die beschikbaar zal worden gemaakt via een interactive database. Vakgroep Biologie Paul Goetghebeur Paul De Vos Woord en beeld: literaire werken en de beeldende kunsten. Brussel-11 mei 2007 Abstract: Word & Image / Woord & Beeld / Wort & Bild Literature and the Pictorial Arts in the Twentieth Century Literatuur en de beeldende kunst in de twintigste eeuw Literatur und die bildenden Künste im 20. Jahrhundert 11 May 2007 / 11 mei 2007 / 11. Mai 2007 Paleis der Academiën - Brussels / Brussel / Brüssel Program / Programma / Programm 9.00 : Welcome, registration and coffee / Verwelkoming, registratie en koffie / Begrüßung, Registration, Kaffee 09.30: KEYNOTE SESSION 09.30: Introduction of the keynote speakers by Prof. Dr. Bart Vervaeck () 09.45: Prof. Dr. Jan Baetens (Katholieke Universiteit Leuven), 'The Visual Within the Text. Models and References of Contemporary Writing' (30') - discussion (30') : Coffee break / Koffiepauze / Kaffeepause 11.00: Dr. Irina O. Rajewsky (Freie Universität Berlin), 'Intermediality and Medial Difference. Reflections on the Dynamics of Medial Boundaries in the Context of Intermediality' (30') - discussion (30') 12.00: Dr. Yra van Dijk (Universiteit van Amsterdam), 'Into thin air: the subject and the blank spaces in modern poetry' (30') - discussion (30') : Lunch 14.00: SITZUNG I : Drs. Noël Reumkens (), 'Inter- oder intramedial? Über das Zitieren von verbalsprachlichen Elementen visueller Kunstwerke in literarischen Texten' (20') - Diskussion (10') : Dr. Silke Horstkotte (Universität Leipzig), 'Das gespiegelte, unsichtbare Land: Spektrale Fotografien und die Topografie der Erinnerung in der deutschen Gegenwartsliteratur' (20') - Diskussion (10') : Dr. Gunther Martens (), 'Bildkonjekturen in Karl Kraus' Die Fackel und Alexander Kluges Chroniken' (20') - Diskussion (10') 14.00: SESSION I : Prof. Dr. Christophe Den Tandt (Université Libre de Bruxelles): 'Graphic Evidence: The Referential Value of Photographs in Crime Novels and Films' (20') - discussion (10') : Dra. Sien Uytterschout (): 'Visualised Incomprehensibility of Trauma in Jonathan Safran Foer's Extremely Loud and Incredibly Close' (20') - discussion (10') : Drs. Patrick Lennon (): 'Memory and the Use of Photography in Recent Memoirs' (20') - discussion (10') 14.00: SESSIE I : Dra. Kim Gorus (), '"Construire en détruisant": tijd vs. ruimte in Verhemelte van Peter Verhelst' (20') - discussie (10') : Dr. Odile Heynders (Universiteit van Tilburg), '"Hölderlin via Stammheim", Dirk van Bastelaere in dialoog met Gerhard Richter' (20') - discussie (10') : Prof. Dr. Erik Spinoy (Université de Liège), 'Sprekend en gesproken subject. Hugo Claus over Hugo van der Goes' (20') - discussie (10')

17 : Coffee break / Koffiepauze / Kaffeepause 15.45: SITZUNG II : Dr. Ulrike Weymann (Johannes Gutenberg-Universität Mainz), 'Visualität im literarischen Frühwerk von Peter Weiss' (20') - Diskussion (10') : Dr. Antje Büssgen (Université catholique de Louvain), Das Medium 'Farbe' in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts: Von Hofmannsthal bis Handke' (20') - Diskussion (10') 15.45: SESSION II : Dr. Sascha Bru (): 'The Eye's Disenchantment. On Anti-ocularcentrism in Modernist Vanguard Magazines' (20') - discussion (10') : Dr. Raphael Ingelbien (Katholieke Universiteit Leuven): 'Ekphrasis and Lyric in Philip Larkin's 'The Card Players' (20') - discussion (10') 15.45: SESSIE II : Dr. Elke Brems (Katholieke Universiteit Leuven), 'De jongen op de foto ben ik zelf. Over het gebruik van foto's in genealogisch proza.' (20') - discussie (10') : Dr. Ad Zuiderent (Vrije Universiteit Amsterdam), 'Plaatjes bij Gerrit Krol' (20') - discussie (10') : Coffee break / Koffiepauze / Kaffeepause 17.00: SITZUNG III : Dra. Indra Noël (Université de Mons-Hainaut), 'Sprachräume: Intermedialität in sprachreflexiven Gedichten um die Jahrtausendwende' (20') - Diskussion (10') : Drs. Stephan Kurz (Universität Wien), 'Kompression: Zeichen zeichnen. Kurt Schwitters' i-gedicht' (20') - Diskussion (10') 17.00: PETER VERHELST +/ : Conclusion and coffee / Afsluiting en koffie / Abschluss und kaffee Germaanse Talen BART VERVAECK Internationaal Congres 2007 : Management of National/Natural parks and biodiversity (Legon-Accra, Ghana 11-16/12/2007) Abstract: Geen NL abstract Menselijke Ecologie David PROOT LUC HENS Albert AHENKAN EMMANUEL BOON Operational Model Order Reduction for Nanoscale IC Electronics (O-MOORE-NICE!). Abstract: Het doel vanhet project is om vernieuwende model-orde-reductie (MOR) technieken te bestuderen voor de ontwikkeling en simulatie Integrated Circuits (IC). Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Tom Dhaene Protection sociale des (ex)détenus et de leur famille. Abstract: Studie van de socialezekerheidsrechten van gedetineerden en hun verwanten tijdens en na de gevangenneming. Sociaal Recht GUIDO VAN LIMBERGHEN Contaminatie van eieren afkomstig van kippen gehouden bij particulieren. Abstract: Aan de hand van staalnames van eieren over gans België en van een enquête uitgevoerd bij particulieren, die eieren produceren zal het risico voor de volksgezondheid ingeschat worden, rekening houdend met het consumptieniveau van dergelijke eieren. Er zullen voorstellen geformuleerd worden voor de reductie van de contaminatie en van het risico hieraan verbonden. Toxicologie

18 Hugo Neels Adrian Covaci Validatie van methodes voor het opsporen van nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli - STECTRACK Abstract: Shigatoxine producerende E. coli (STEC) kunnen ernstige infecties veroorzaken. Een nieuwe detectiemethode voor serotypes O26, O103, O111, O145 en O157 (zowel sorbitol positieve als negatieve stammen) wordt verder geoptimaliseerd (multiplex PCR, IMS). De geoptimaliseerde methode zal gevalideerd worden dmv ringtesten om ze later toe te passen in STEC controle en preventie. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Lieven De Zutter Geheugen, oraliteit en overlevering van laatmiddeleeuwse balladen. Abstract: Het onderzoek richt zich op het mechanisme van de mondelinge overlevering van laatmiddeleeuwse balladen uit de Nederlanden die tot diep in de twintigte eeuw gezongen werden, en maakt daarbij gebruik van Hongaarse (Midden-Europese) theorieën. Door te zoeken naar parallellen met betrekking tot het overleveringsmechanisme van balladen in de twee taalgebieden, beogen we meer inzicht te krijgen in een algemeen menselijk cognitief proces. Dat inzicht willen we vervolgens toetsen aan ander Nederlands liedmateriaal uit de late middeleeuwen. Instituut voor de studie van de letterkunde in de Nederlanden (ISLN) Frank Willaert De ontwikkeling van KRN7000 analogen met verbeterd selectiviteitsprofiel voor antitumorale activiteit Abstract: Recent werd aangetoond dat bepaalde geglycosyleerde ceramide-analogen (vb. x-galactosylceramide, KRN7000) in staat zijn NKT-cellen te stimuleren tot de productie van IFN-y (Th-1-respons) en IL-4 (Th2 respons). Voor antitumorale toepassingen is het nuttig om analogen te ontwikkelen, die geen aanleiding geven tot simultane inductie van IL-4 en IFN-y. Dit project beoogt daarom de ontwikkeling van KRN7000-analogen en een studie naar de therapeutische activiteit van deze analogen met het oog op de inductie van gepolariseerde responsen, dwz Th1>Th2. Verbindingen met een gepolariseerde Th1 respons zullen geëvalueerd worden in een muismodel voor longtumor metastasen. Vakgroep Inwendige ziekten Dirk Elewaut Indicatorenontwikkeling voor de stadsmonitor op het domein van 'zorg & opvang' Abstract: Het luik 'zorg en Opvang' van de stadsmonitor wordt verder onderzocht en uitgewerkt, zodat relevante indicatoren daarover in de stadsmonitor kunnen worden opgenomen. Deze moeten ook relevant zijn voor het lokaal sociaal beleid in de Vlaamse centrumsteden. Dit gebeurt op basis van overleg en participatie met de 13 steden, zodat ze de stadsmonitor als meet- en leerinstrument kunnen gebruiken. Vakgroep Politieke wetenschappen Herwig Reynaert De ontwikkeling van KRN7000 analogen met verbeterd selectiviteitsprofiel voor antitumorale activiteit Abstract: Recent werd aangetoond dat bepaalde geglycosyleerde ceramide-analogen (vb. x-galactosylceramide, KRN7000) in staat zijn NKT-cellen te stimuleren tot de productie van IFN-y (Th-1-respons) en IL-4 (Th2 respons). Voor antitumorale toepassingen is het nuttig om analogen te ontwikkelen, die geen aanleiding gevent tot simultane inductie van IL-4 en IFN-y. Dit project beoogt daarom de ontwikkeling van KRN7000- analogen en een studie naar de therapeutische activiteit van deze analogen met het oog op de inductie van gepolariseerde responsen, dwz Th1>Th2. Verbindingen met een gepolariseerde Th1 respons zullen geëvalueerd worden in een muismodel voor longtumor metastasen. Vakgroep Geneesmiddelenleer Serge Van Calenbergh Review of paper: "The extent of congestion and the outlook for congestion in Inland, Maritime and Air Transport". Abstract: Review of paper: "The extent of congestion and the outlook for congestion in Inland, Maritime and Air Transport". Transport en ruimtelijke economie Thierry Vanelslander Hilde Meersman Eddy Van de Voorde Condor. Abstract: Dit project kadert in een onderzoeksopdracht tussen enerzijds UA en anderzijds een privé-instelling. UA levert aan de privé-instelling de onderzoeksresultaten genoemd in de titel van het project onder de voorwaarden zoals vastgelegd in voorliggend contract. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Dirk Van Dyck Sandra Van Aert

19 Boos. Een lexicaal-semantische en combinatorische analyse Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Vertaalkunde Vakgroep Nederlands Validatie van methodes voor het opsporen van nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli. (STECTRACK) Abstract: Validatie van methodes voor het opsporen van nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli. (STECTRACK) VIB DMG - Toegepaste Moleculaire Genomica Jurgen Del-Favero Onderschikking in Frans, Engels en Nederlands. Een onderzoek naar informatiestructuur in complexe zinnen Hogeschool Gent Abstract: De algemene doelstelling van het onderzoeksproject is na te gaan, op basis van corpusonderzoek, zowel in ééntalige corpora als in vertaalcorpora (o.a. het vertaalcorpus dat aan de Hogeschool Gent in de maak is) wat het gewicht is van vier factoren in het Frans, het Nederlands en het Engels bij de ordening van hoofd- en bijzin, en dit voor alle geregistreerde vormen van onderschikking: parsingcomfort, organisatie van de discourse, semantisch verband, tekstgenre. Er zal ook dieper ingegaan worden op de fundamentele vraag of de drie talen in dezelfde mate gebruik maken van onderschikking. Departement Vertaalkunde Vakgroep Frans Vakgroep Engels Joost Buysschaert Bart Defrancq "CRYo-banking" van stamcellen voor menselijke therapeutische toepassing. (CRYSTAL) Abstract: In dit EU project zullen partners UA (Antwerpen) en KUL (Leuven) onderzoeken of transiënte genetische modificatie van navelstrengbloed en beenmerg hematopoïetische stamcellen met mrnas coderend voor transcriptiefactoren, groeifactoren en receptoren (allen betrokken in zelfhernieuwing en migratie van stamcellen) resulteert in een verbeterde in vivo repopulatie van SCID muizen. Dit onderzoek zal bijdragen tot een verbeterde methodologie voor hematopoïetische stamceltransplantatie bij volwassenen en kinderen. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Peter Ponsaerts Dirk R Van Bockstaele Zwi Berneman Grof stofmetingen Gentse kanaalzone Abstract: Dit project heeft als doelstelling een aantal toestellen te vergelijken, die neervallend grof stof meten. Monitoring vindt plaats in de nabije omgeving van enkele stofverspreidende bedrijven in de Gentse kanaalzone, hoofdzakelijk in de woonkernen Oostakker en Desteldonk. Vakgroep Bodembeheer Donald Gabriëls Beheer van antimicrobiële resistentie in het ziekenhuis en de verspreiding in de gemeenschap. (MOSAR) Abstract: MOSAR is een vijf jaar durend ( ), geïntegreerd Europees project dat deel uitmaakt van het Zesde Kaderprogramma. Tijdens dit project wordt vooral aandacht besteed aan de voornaamste multiresistente pathogenen voorkomend in Europese ziekenhuizen. De voornaamste doelstellingen van dit project is kennis te vergaren betreffende de transmissie van multiresistente bacteriën en strategiën te ontwikkelen om het ontstaan en de verspreiding van deze multiresistente pathogenen tegen te gaan. Om deze doelstellingen te verwezenlijken werden klinische studies gepland in diverse risicovolle ziekenhuis settings (intensieve zorgen, operatiekwartieren en rehabilitatie centra) in meer dan 30 ziekenhuizen/rehabilitatie centra in minstens 15 Europese lidstaten en Israël. Tijdens deze klinische studies zal de impact van snelle detectie van methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), vancomycin-resistant enterococci (VRE) en Enterobacteriaceae producing extended spectrum beta-lactamases (ESBL) onderzocht worden als strategie om antibiotica-resistantie in te dijken. Aan de Universiteit van Antwerpen (UA) zullen commercieel beschikbare chromogene media en moleculaire methoden voor de detectie van MRSA, VRE en ESBLs uitvoerig gevalideerd worden, waarna de meest geschikte methoden geïmplementeerd zullen worden tijdens drie klinische studies uitgevoerd binnen MOSAR. Daarnaast zullen nieuwe, innovatieve moleculaire methoden ontwikkeld en gevalideerd worden in samenwerking met enkele kleine en middelgrote ondernemingen. Deze methoden zullen, na preklinische optimalisatie en validatie, gevalideerd worden in een klinische omgeving. Stammen ontvangen van de geïnculdeerde ziekenhuizen zullen gecollecteerd worden aan de UA en van deze stammen zal een databank gecreëerd worden. Alle deze stammen zullen gekarakteriseerd worden in samenwerking met de MOSAR partners en de epidemiciteit van MRSA en VRE zal bepaald worden. Instituut voor Vaccin-en Infectieziekten (VAXINFECTIO) Herman Goossens

20 Studie van de fysiologie rond mycotoxine-productie tijdens de infectie en kolonisatie van tarwe (<em>triticum aestivum</em>) door het Fusarium ziektecomplex: een eerste stap naar een preventief beleid Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Biowetenschappen en Landschapsarchitectuur Vakgroep Levensmiddelen- en Agrotechnologie Vakgroep Plantaardige Productie Joos Latré Kris Audenaert Geert Haesaert Karakterisatie van metabolisatiewegen voor twee groepen contaminanten (PBDE's en PCB's). Abstract: Het voorgestelde project heeft als eerste doel om analytische methoden gebaseerd op vloeistof chromatografie-massaspectrometrie (LC- MS) voor de bepaling van metabolieten van polygebromeerde difenyl ethers (PBDE's) en polygechloreerde bifenylen (PCB's) in biologische stalen te optimaliseren en te valideren. Daarnaast beoogt het project de identificatie en voorspelling van de metabolisatie patronen voor PBDE's en PCB's in verschillende top-predatoren. Toxicologie Hugo Neels Adrian Covaci Pathogenic Escherichia coli Network Abstract: Het netwerk brengt wetenschappers van EU en niet-eu landen samen te brengen, waarbij tijdens diverse meetings over diverse aspecten omtrent pathogene E. coli tijdens de productie van levensmiddelen wordt gediscussieerd. Deze activiteiten moet de samenwerking bij het onderzoek van deze pathogenen op internationaal niveau stimuleren. De conclusies van de meetings worden gebruikt bij het opstellen van technische rapporten, welk ter beschikking zullen worden gesteld aan alle partijen betrokken bij de productie van levensmiddelen. Vakgroep Veterinaire volksgezondheid en voedselveiligheid Lieven De Zutter Boron-gerelateerde centra in diamant in het overgangsgebied van p- naar n-type conductiviteit: een studie met elektronen-paramagnetische-resonantiespectroscopie. Abstract: In borongedopeerd diamant zal de microscopische structuur van B-gerelateerde defekten met acceptor- of donorkarakter worden onderzocht. EPR- en ENDOR-technieken worden ingezet om de defectsymmetrie en de interactie met naburige kernen te bepalen. Metingen in de X-, Q- en W-band (resp. 9,4 GHz, 35 GHz en 94 GHz), en met gepulste EPR, worden toegepast voor een hogere spectrale resolutie en selectiviteit. Experimentele fysica van de gecondenseerde materie (ECM) Etienne Goovaerts Generic models for adaptive robust feature extraction in video Hogeschool Gent Abstract: Abstract nog niet beschikbaar Departement Toegepaste Ingenieurswetenschappen Vakgroep Elektronica Peter Veelaert Dimitri Van Cauwelaert Time Domain Reflectometry (TDR) on critical Instrumentation loops for gasturbines. Abstract: Zie engelse versie Elektriciteit LEO VAN BIESEN Onderzoek naar de structuur-functie relatie van cytochromen b561, nieuwe spelers in de vitamine C huishouding van planten en dieren. Abstract: Ondanks de essentiële rol van vitamine C in de bescherming van planten en dieren, blijven belangrijke aspecten van het vitamine C- metabolisme onopgehelderd. In dit project wordt het werkingsmechanisme van een weinig gekarakteriseerde groep eiwitten bestudeerd, die rol spelen in de vitamine C huishouding en verdediging tegen oxidatieve stress. Moleculaire Plantenfysiologie en Biotechnologie Han Asard Ontwikkeling van een flow sheet voor de zuivering van MGA (Merchand Grade Acid) tot PWA (Purified Wet Acid) Abstract: Bepalen van de parameters die de zuivering van MGA tot PWA bepalen bij middel van solvent-extractie. Bepaling van de ditributiecoëfficiënten van zware metalen in het tweefasen-systeem: MGA/organisch solvent. Studie van de verwijdering van zware metalen uit

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO

Sint-Jozefscollege: studierichtingen 3 de graad ASO Economie-Moderne Talen Economie Moderne Talen natuurwetenschappen 2 2 Duits 3 3 Engels 3 3 Frans 4 4 economie 5 5 wiskunde 3 3 In deze studierichting wordt inzicht in het economisch gebeuren gecombineerd

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg

Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg Onderzoeksvoorstel Voorbeelden van Taakherschikking in de Zorg De Verpleegkundig Specialist: De invloed op zorgpraktijken, kwaliteit en kosten van zorg in Nederland Iris Wallenburg, Antoinette de Bont,

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België

Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België Toegang tot gezondheidszorg voor Roma in België State of the art Prof. dr. Sara Willems Lise Hanssens Onderzoeksgroep Equity in Health Care Vakgroep huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg 1.

Nadere informatie

Dossier Mediacoach 2015

Dossier Mediacoach 2015 Dossier Mediacoach 2015 Mediacoach is een opleiding voor professionelen die werken met jongeren en/of volwassenen en die mediawijsheid willen integreren in hun eigen beroepspraktijk. Mediawijsheid is onontbeerlijk

Nadere informatie

Inleiding. Johan Van der Heyden

Inleiding. Johan Van der Heyden Inleiding Johan Van der Heyden Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid Operationele Directie Volksgezondheid en surveillance J. Wytsmanstraat, 14 B - 1050 Brussel 02 / 642 57 26 E-mail : johan.vanderheyden@iph.fgov.be

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Talen en wetenschappen

Talen en wetenschappen Talen en Grieks- Industriële Latijn-moderne talen Latijn- Moderne talen-wiskunde Wetenschappen-wiskunde Techniek- Studieaanbod derde graad 1 Grieks Aardrijkskunde 1 2 Esthetica 1 0 Grieks 4 4 Biologie 2 1

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97

Methoden van het Wetenschappelijk Onderzoek: Deel II Vertaling pagina 83 97 Wanneer gebruiken we kwalitatieve interviews? Kwalitatief interview = mogelijke methode om gegevens te verzamelen voor een reeks soorten van kwalitatief onderzoek Kwalitatief interview versus natuurlijk

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20304 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20304 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20304 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wietmarschen, Herman van Title: A systems approach to sub-typing of rheumatoid

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek.

Samenvatting. Samenvatting 8. * COgnitive Functions And Mobiles; in dit advies aangeduid als het TNO-onderzoek. Samenvatting In september 2003 publiceerde TNO de resultaten van een onderzoek naar de effecten op het welbevinden en op cognitieve functies van blootstelling van proefpersonen onder gecontroleerde omstandigheden

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL)

Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor. Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Ontwikkeling van een Verkeersveiligheidsmonitor Diederik Tirry (KULEUVEN SADL) Het Steunpunt Verkeersveiligheid verricht in opdracht van de Vlaamse Overheid beleidsrelevant, wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee

Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad, 27 september 2016 Didier Reynaert Lector sociaal werk, HoGent Gastlector kinderrechten, Odisee Goedkeuring Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK, 1989).

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603

VACATURE. Innoviris is op zoek naar. een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 VACATURE Innoviris is op zoek naar een Adviseur Innovatief Ecosysteem (Strategisch) Referentie: AFN201603 Wetenschappelijke Directie Cel Innovatief Ecosysteem Innoviris Instelling van openbaar nut Charleroisteenweg

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS

DE STRUCTUUR VAN HET HOGER ONDERWIJS Het hoger onderwijs in Vlaanderen kent twee soorten onderwijs: het hoger professioneel onderwijs en het academisch onderwijs. Je kan een opleiding volgen aan een hogeschool of aan een universiteit. Bron:

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips

Sport en tewerkstelling van jongeren. Marc Theeboom / Joris Philips Sport en tewerkstelling van jongeren Marc Theeboom / Joris Philips studie Kan sport bijdragen tot competentie-ontwikkeling voor kortgeschoolde jongeren, waardoor hun tewerkstellingskansen toenemen? initiatieven

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde.

WIE? WAT? WAAROM? HUMANE. wetenschappen. Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. WIE? WAT? WAAROM? HUMANE wetenschappen Infodocument voor ouders en leerlingen, door het GO! Atheneum Vilvoorde. HUM WET IS HET IETS VOOR MIJ? HUMANE WETENSCHAPPEN VISIE Van leerlingen Humane wetenschappen

Nadere informatie

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap

STEM. Visietekst van het GO! onderwijs van de. 28 november Vlaamse Gemeenschap STEM Visietekst van het GO! 28 november 2016 onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 2 Samenvatting In de beleidsnota 2014-2019 stelt Vlaams minister van Onderwijs de ambitie om leerlingen warmer te maken

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Tabel competentiereferentiesysteem

Tabel competentiereferentiesysteem Bijlage 3 bij het ministerieel besluit van tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren

ACTIES. OndernemingScan. Een objectieve kijk. voor groei. vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode. de methode om toegevoegde waarde te genereren OndernemingScan Een objectieve kijk vanuit de Ervaringsgerichte Groei Methode de methode om toegevoegde waarde te genereren ACTIES voor groei 1 De OndernemingScan, onderdeel van de Ervaringsgerichte Groei

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen:

Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: Universiteitsbreed OO Coaching en Diversiteit is probleemloos op te nemen met een diplomacontract (= binnen het curriculum) in volgende opleidingen: OPGELET: Vind je jouw opleiding niet terug in onderstaande

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch)

Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) Nederlandse samenvatting (Summary in Dutch) 159 Ouders spelen een cruciale rol in het ondersteunen van participatie van kinderen [1]. Participatie, door de Wereldgezondheidsorganisatie gedefinieerd als

Nadere informatie

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs

Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst. Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Onderwijsonderzoek: Vlaamse beleidsontwikkelingen voor de toekomst Dirk Van Damme Kabinetschef onderwijs Aanzetten tot debat VIWTA-onderzoek over onderwijsonderzoek in Vlaanderen VLOR-advies OESO en Europese

Nadere informatie

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid

Workshop HR-scan. Naar een duurzaam HRM beleid Workshop HR-scan Naar een duurzaam HRM beleid Inhoud Voorstelling Wat is Human Resources? Overzicht bestaande tools Waarom de HRM Cockpit? Doel van de HRM Cockpit Opbouw van het model De HRM Cockpit Aan

Nadere informatie

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering

Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Stadsmonitor 2014 Een samenwerking tussen het Agentschap Binnenlands Bestuur en de Studiedienst van de Vlaamse Regering Situering Opdracht: minister, bevoegd voor het Stedenbeleid De stadsmonitor is een

Nadere informatie

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans

Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen. Kathleen Leemans Ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren in de palliatieve zorg in Vlaanderen Kathleen Leemans Ism. Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen Onderzoekers Kathleen Leemans, Onderzoeker Luc Deliens, Promotor Joachim

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2016-2017 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN

MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË EERSTE RESULTATEN Frederik Heylen Jan Beyers Te gebruiken referentie: HEYLEN F. & BEYERS J. (2016). MAATSCHAPPELIJKE ORGANISATIES IN BELGIË: EERSTE RESULTATEN. UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs. Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016

Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs. Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016 Kwetsbare jongeren versterken door onderwijs Christiane Timmerman CeMIS USAB 22 februari 2016 SES Onderwijs Socio economische situatie beïnvloedt onderwijskansen Vroegtijdig schoolverlatenbeïnvloedt socioeconomische

Nadere informatie

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)?

Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept (stam + contexten)? Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET EN STUDIEGEBIED ASO STUDIERICHTING : ECONOMIE Hoe kan de school in het algemeen werk maken van het nieuwe concept

Nadere informatie

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre

Gezondheidsvaardigheden in de Nederlandse volwassen bevolking Het doel van het eerste deel van dit proefschrift, was te onderzoeken in hoeverre Samenvatting Inleiding In Nederland wordt van burgers verwacht dat zij een zelfstandige en verantwoordelijke rol vervullen met betrekking tot hun gezondheid en zorg. Dit is het gevolg van verschillende

Nadere informatie

Nederlandse samenvatting

Nederlandse samenvatting Nederlandse samenvatting 119 120 Samenvatting 121 Inleiding Vermoeidheid is een veel voorkomende klacht bij de ziekte sarcoïdose en is geassocieerd met een verminderde kwaliteit van leven. In de literatuur

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN

INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN INFORMATIEBROCHURE HUMANE WETENSCHAPPEN Waarom kiezen voor Humane Wetenschappen? Hoe zit onze samenleving in elkaar? Welke mechanismen gaan er schuil achter onze menselijke gedragingen en interacties?

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

Hoe garanderen België en Europa veilige vaccins? Pieter Neels, FAGG

Hoe garanderen België en Europa veilige vaccins? Pieter Neels, FAGG Hoe garanderen België en Europa veilige vaccins? Pieter Neels, FAGG Disclaimer Niettegenstaande mijn betrokkenheid bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP), kan deze presentatie

Nadere informatie

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad

Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Seniorenadviesraad Kampenhout 1 Structuur geven aan onze seniorenadviesraad Structureren in 4 stappen : -Oprichting adviesraad - Behoefteonderzoek - Opmaak beleidsplan - Opvolging van het beleid Structureren

Nadere informatie

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers

SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers SWVG zoekt wetenschappelijk medewerkers Ben je geboeid door wetenschappelijk onderzoek? Voel je je uitgedaagd om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en de minister hiermee te ondersteunen bij het

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Tegen 2020 wil België 13% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen. Windenergie speelt daarin een cruciale rol.

Nadere informatie

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming

Postacademische opleiding. Offshore windenergie 2015-2016. Permanente vorming Postacademische opleiding Offshore windenergie 2015-2016 Permanente vorming Opleiding Deze opleiding biedt de mogelijkheid om je te verdiepen in de windenergie en kennis op te doen die specifiek is voor

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten

Hoofdvraag SPATIALIST. Projectkenmerken SPATIALIST. Ontwikkeling. SPATIALIST-onderzoeksresultaten Projectkenmerken SPATIALIST SPATIALIST-onderzoeksresultaten onderzoeksresultaten: Huidige Stand van Zaken in Vlaanderen Geert Bouckaert Website: www.spatialist.be Ontwikkeling Voor: Organisaties met Databanken

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van

In de afgelopen decennia heeft ongehuwd samenwonen overal in Europa. toegenomen populariteit van het ongehuwd samenwonen is onderdeel van Nederlandse samenvatting (summary in Dutch) De verschillende betekenissen van ongehuwd samenwonen in Europa: Een studie naar verschillen tussen samenwoners in hun opvattingen, plannen en gedrag. In de

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen

Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen Agro-voedingsindustrie Vlaanderen = topregio Kwaliteit = cruciaal Uitdagingen Schaalvergroting Automatisering Variabiliteit grondstoffen Uitdagingen De vraag: Analysesystemen die in factory

Nadere informatie

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45

SAMENVATTING Dijkstra, Coosje.indd :45 SAMENVATTING Samenvatting INTRODUCTIE Grote sociaal economische gezondheidsverschillen zijn een groeiend probleem in bijna alle Westerse landen. In Nederland leven mensen met een lagere opleiding gemiddeld

Nadere informatie

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS

NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS NEDERLAND WORDT ANDERS LEARNING FROM LOWLANDS LEARNING FROM LOWLANDS Dank voor je interesse in Learning from Lowlands. In dit document vind je meer informatie over de Expeditie; waarom we het organiseren,

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN

UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN UNIVERSITEITEN IN VLAANDEREN In Vlaanderen is er een universiteit in elke provincie, maar je kan niet alle opleidingen aan elke universiteit volgen. Wat kan je waar studeren? Bron: www.ond.vlaanderen.be

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016

Kwaliteitsvol. jeugdwerk. In vogelvlucht. Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 Kwaliteitsvol jeugdwerk Startmoment traject Jeugdwerk in de Stad Brussel, 27 september 2016 In vogelvlucht Kwaliteitsvol jeugdwerk Toelichting bij de politieke discussie in de EU en het traject van de

Nadere informatie

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen

Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Ecosysteemdiensten t in kaart brengen en waarderen Els Martens, Agentschap voor Natuur en Bos «Stakeholders dialoog biodiversiteit», 13 juni 2013, KBIN Ecosysteemdiensten in kaart brengen en waarderen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen

Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Praten over palliatieve zorg in een oncologische context in Vlaanderen Melissa Horlait, PhD CHI-Congres 11 december 2017 Mechelen Palliatieve zorg Palliatieve zorg Vroege palliatieve zorg Overlijden Model

Nadere informatie

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT

VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT VISIETEKST POSTDOCTORAAL LOOPBAANBELEID EN LOOPBAANBEGELEIDING AAN DE UGENT Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 14 februari 2014 1 Deze visietekst werd opgesteld door de stuurgroep van het strategisch

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

HASSELT UNIVERSITY SOCIAL AND SOCIETAL ETHICS COMMITTEE

HASSELT UNIVERSITY SOCIAL AND SOCIETAL ETHICS COMMITTEE HASSELT UNIVERSITY SOCIAL AND SOCIETAL ETHICS COMMITTEE Verzoek tot advies gericht aan de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie betreffende een voorstel tot onderzoek met mogelijke ethische repercursies.

Nadere informatie

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport

Brussel, 15 december _Aanbeveling Brussels Airport. Aanbeveling. ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Brussel, 15 december 2009 20091215_Aanbeveling Brussels Airport Aanbeveling ontwerp actieplan omgevingslawaai voor de luchthaven Brussels Airport Inhoud 1. Situering... 3 2. Strategische overwegingen...

Nadere informatie

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur

DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur DLR families Architectuur en Ingenieurswetenschappen Architectuur Aard van de opleidingen: academiserende opleidingen en verwante universitaire opleidingen VLIR VLHORA procesbegeleider: Conny Devolder

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38701 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Visschedijk, Johannes Hermanus Maria (Jan) Title: Fear of falling in older patients

Nadere informatie

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1

Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014. Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Dr. Hilde Verbeek 15 april 2014 Department of Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing 1 Doelstelling Nurses on the Move Bijdragen aan verbetering kwaliteit van zorg in verpleeg- en

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Meertaligheid Als Realiteit op School (MARS)

Meertaligheid Als Realiteit op School (MARS) Meertaligheid Als Realiteit op School (MARS) Commissie Onderwijs Vlaams Parlement 2 juni 2016 Promotoren: Prof. Dr. Piet Van Avermaet (UGent) Prof. Dr. Mieke Van Houtte (UGent) Prof. Dr. Stef Slembrouck

Nadere informatie

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers

Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Competentieontwikkeling werkt!? De impact op inzetbaarheid en loopbaantevredenheid van medewerkers Introductie Wat we (denken te) weten over competentieontwikkeling Middel tot het versterken van inzetbaarheid

Nadere informatie

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING

OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING OPLEIDING LEVENSBESCHOUWING, OVERHEID EN SAMENLEVING Tweejarige deeltijdse academische opleiding voor professionals centrum voor migratie en interculturele studies Universiteit Antwerpen SITUERING Eén

Nadere informatie

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING

STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING STUDIEGEBIED ALGEMENE VORMING Modulaire opleiding Economie - Moderne Talen AO AV 006 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 23 november 2006 1 Deel 1 Opleiding... 5

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek

praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek praktijkseminarie de operationele aanpak valorisatieproblematiek SBO maatschappelijke finaliteit Prof. Dr. Ann Jorissen (UA) IWT, 11 januari 2010 1 Effective Governance of Private Enterprises: the influence

Nadere informatie

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved.

Confidentiële Functiebeschrijving VRT. HR-Directeur. Januari 2015. 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. Confidentiële Functiebeschrijving VRT HR-Directeur Januari 2015 2015 Korn Ferry. All Rights Reserved. CONFIDENTIËLE FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Onderneming Locatie Rapporteren aan Website HR-directeur

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie