Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download ""

Transcriptie

1 Coöperatieve antwoorden op woningnood in Vlaanderen Input voor Rondetafel Vlaamse Bouwmeester, Brussel, 29 juni 2012 Design Charles & Ray Eames - Hang it all Vitra Dr. HIVA-K.U.Leuven

2 Definitie van coöperatief ondernemen 2

3 Coöperatief ondernemen is Coöperatief ondernemen is een manier van ondernemen, die gepraktiseerd wordt in economische organisaties, die vrijwillig worden opgericht door personen, om gemeenschappelijke noden en verwachtingen te lenigen, die ze ieder afzonderlijk niet of niet in dezelfde mate kunnen lenigen, en die het gezamenlijk eigendom zijn van haar leden, die haar democratisch controleren. 3

4 Coöperatieve principes Coöperatief ondernemen is ondernemen volgens bepaalde principes: De Coöperatieve Principes volgens de International Co-operative Alliance (ICA), 1995 Vrijwillig en open lidmaatschap Democratische controle door de leden Economische participatie door de leden Autonomie en onafhankelijkheid Opleiding, vorming en informatie Coöperatie tussen coöperaties Aandacht voor de gemeenschap 4

5 Wettelijk kader voor coöperatief ondernemen in België 5

6 De erkende coöperatie CVBA en CVOA Erkenning door de Nationale Raad voor de Coöperatie Criteria voor erkenning (Wet van 20 juli 1955) de vrijwillige toetreding gelijk stemrecht of beperking van het stemrecht op de algemene vergadering de aanstelling van de bestuurders door de algemene vergadering een matig dividend (*) een restorno aan de vennoten Voordelen (KB van 8 januari 1962) beperkte vrijstelling roerende voorheffing dividend vrijstelling prospectusplicht bij uitgifte aandelen (onder bepaalde voorwaarden) sociaal statuut bestuurders (*) max. 6 procent 6

7 Coöperatief ondernemen met sociaal oogmerk Vennootschap met sociaal oogmerk (VSO) (wet van 1995) Transversaal statuut Handelsvennootschap met sociaal doel Vereisten: Geen / beperkt vermogensvoordeel nastreven Omschrijving sociaal oogmerk Omschrijving winstbesteding Beperking stemrecht AV (10% of 5%) Beperking vergoeding op kapitaalsinbreng: max. 6% dividend Speciaal verslag Modaliteiten waarop werknemer vennoot kan worden / blijven Bestemming bij vereffening 7

8 Herontdekking van het coöperatief model 8

9 Coöperaties in heden en verleden Historisch belangrijke en opnieuw ontdekte rol in retail, farmaceutische distributie, spaar- en bankwezen, onderlinge verzekeringen, landbouwsector Hedendaagse noden Duurzame productie en consumptie (landbouwproducten, energie, mobiliteit) Maatschappelijke dienstverlening zorg & woon-zorg, wonen, kinderopvang, Participatieve economie Lokale verankering 9

10 Renaissance van coöperatief model Internationale erkenning van het coöperatief model: 2012 UN International Year of Co-operatives ILO (2002) Promotion of Cooperatives Recommendation No. 193 European Commission COM(2004)18 Greenbook on CSR (July 18, 2001) ICA (International Cooperative Alliance): 223 ledenorganisaties (verenigingen, federaties van coops) in 84 landen Meer dan 800 millioen leden Meer dan 100 millioen jobs Actief in alle economische sectoren top-300 turnover = GDP derde land ter wereld Vlaanderen: Vlaams actieplan ter promotie van coöperatief ondernemen (Vandenbossche) 10

11 Troeven van coöperatief ondernemen Economische voordelen: Coöperatief ondernemen creëert schaalvoordelen Coöperatief ondernemen werkt kostenverlagend Coöpereren versterkt de onderhandelingsmacht van haar leden Coöperatief ondernemen kan de toegang tot de markt openen of vereenvoudigen Coöperatief ondernemen is middel tot brede en lange termijn kapitaalsopbouw Coöperatief ondernemen verlaagt transactiekosten Coöperatief ondernemen zorgt voor lokale financiële verankering 11

12 Troeven van coöperatief ondernemen Sociale voordelen: Coöperatief ondernemen kan voor draagvlak zorgen Correctie- en prospectiefunctie van coöperatief ondernemen Coöperatief ondernemen is een alternatieve manier van ondernemen: Nabijheid Lokale verankering Democratische participatie Economische participatie Zelfverantwoordelijkheid, zelfhulp, solidariteit 12

13 Vergelijking met andere ondernemingsvormen Meer maatschappijgericht dan kapitalistisch economisch circuit goede aansluiting formulering behoeften en eigenaarschap lokale verankering Winst als middel, niet als primair doel Meer marktgericht dan verenigingen / vzw s in de markt, niet ernaast pro-actieve houding winstverdeling toegelaten & democratische besluitvorming prikkel tot efficiëntie en innovatie Meer autonomie dan de overheidsinstelling geen (minder) politieke logica, enz. 13

14 De coöperatie is een handelsvennootschap Cruciaal verschil met vzw: Een vzw mag geen winst uitkeren Een vzw heeft geen aandelen. Ingebrachte middelen kunnen niet teruggevorderd worden Een vzw mag niet in hoofdzaak handels- of nijverheidszaken drijven Cruciaal verschil met stichting: Een stichting heeft geen leden Een stichting mag geen winst uitkeren De inbreng in de stichting is eeuwig en kan niet teruggevorderd worden Een stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan een persoon (behalve indien dit kadert in de verwezenlijking van het belangeloos doel) 14

15 In de coöperatie staan de leden centraal 15

16 De coöperatie is een ledenorganisatie Leden zijn het hart van de coöperatie Leden doel(en) voorde(e)l(en) bijdrage(n) 16

17 Types coöperaties Afhankelijk van wie de leden zijn - Consumentencoöperatie - Coöperatie van ondernemers - Producentencoöperatie - Coöperatie van handelaren - Werknemers- of expertencoöperatie - Multistakeholdercoöperatie (min. 2, in de praktijk max. 3 groepen van stakeholders zijn leden ) - Investeringscoöperatie - Ontwikkelingscoöperatie 17

18 De relatie van de leden met de coöperatie Klassieke coöperaties: dubbele identiteit van leden Leden zijn gebruikers Coöperatie is economisch instrument om hun noden & verwachtingen te lenigen Leden zijn eigenaars Financieel: coöperatieve aandeelhouder Sociaal : inspraak & controle Door die dubbele identiteit zijn ze Investor & user driven Nieuwe coöperaties: niet alle leden zijn gebruikers Multistakeholdercoöperaties Welwillend kapitaal ingebracht door private en institutionele investeerders die maatschappelijk verantwoord willen investeren!! Belang van betrokkenheid van deze investeerders op doel, visie, missie 18

19 Verschillende bijdragen van leden In traditionele coöperaties: lid=gebruiker=aandeelhouder Aandeel is toegang tot lidmaatschap Verschillende aandeelhouderscategorieën mogelijk In multistakeholder-coöperaties: Verschillende aandeelhouderscategorieën mogelijk Verschillende bijdragen als toegang tot lidmaatschap Aandeel Ledenbijdrage of prijs voor diensten Werknemer Vrijwillige inzet Donateur investeerder van welwillend kapitaal Inbreng van roerende of onroerende goederen 19

20 Democratische participatie Principe: Coöperatie is er voor de leden. De leden bepalen de koers die de coöperatie vaart, op welke behoeften de coöperatie inspeelt en hoe Structurele verankering van democratische participatie: AV en RvB bestaan uit leden (evt. aangevuld met experten) In grote coöperaties: daarnaast extra: lokale ledenkringen, gebruikerscommissies, ledenenquêtes, tevredenheidsmetingen, Democratisch stemrecht (in principe een lid een stem ) Belang van: Tijdige, duidelijke (As Simple As Possible) en transparante informatie Vorming en opleiding (coöp. identiteit, kennis & vaardigheden) Van leden Van management Engagement van leden/gebruikers 20

21 Coöperatief kapitaal Aandelen op naam niet verhandelbaar op de beurs in principe vrij overdraagbaar tussen vennoten (tenzij anders bepaald in de statuten voorwaarden voor uittrede worden bepaald in de statuten (bv. niet in de eerste drie jaren, enkel in de eerste zes maanden van het boekjaar) dividend uitkering mogelijk bij winst en bepaald door ALV (voor erkende coöperaties en VSO s wettelijk beperkt tot maximaal 6%) gelijkblijvende waarde, berekening evt. controle voor inflatie statutair bepaald Men kan statutair een onderscheid maken tussen A, B, C, -aandelen Eigen vermogen wordt opgebouwd door inhouding winsten intergenerationeel, sociaal kapitaal 21

22 Kapitaalsstructuur Vast gedeelte statutair bepaald volledig geplaatst wettelijk minimum (voor cvba): EUR (VSO: EUR) minimum te volstorten (voor cvba): EUR (VSO: EUR) 1/4 de per aandeel financieel plan vereist bij oprichting Variabel gedeelte 22

23 Kapitaalsstructuur Vast gedeelte Variabel gedeelte kan variëren zonder statutenwijziging toename kapitaal: Bestaande vennoten nemen aandelen bij Nieuwe vennoten treden toe afname kapitaal: Bestaande vennoten nemen aandeel terug Bestaande vennoten treden uit of worden uitgesloten 23

24 Coöperatieve antwoorden op woningnoden 24

25 Woningcoöperaties wereldwijd Canada: Eerste woningcoöperaties ontstaan in de jaren 1930; Vandaag Duitsland: zijn er Canadese woningcoöperaties en huren mensen een van de coöperatieve woningen; Eerste coöperatie van huiseigenaren in Hamburg (1862), Eerste huurderscoöperatie in Hannover (1885). 58% van het huidige coöperatieve patrimonium werd gebouwd tussen 1949 en Vandaag beheren Duitse woningcoöperaties samen huurwoningen, en tellen ze leden en bewoners; 25

26 Woningcoöperaties wereldwijd Frankrijk: eerste huisvestingscoöperatie in Parijs (1867). HLM-coöperaties voorzien goedkope huisvesting aan gezinnen met een bescheiden inkomen. De voorbije 100 jaar hebben HLM s meer dan woningen gebouwd. Anno 2007 beheren 104 HLM-coöperaties eenheden, waarvan huurwoningen, en staan ze jaarlijks in voor de ontwikkeling van 50% van de sociale huisvestingsmarkt in Frankrijk ze beheren ook 774 co-eigenaarsverenigingen; 26

27 Woningcoöperaties wereldwijd Noorwegen: eigenaarscoöperaties vanaf de jaren één nationale koepel van woningcoöperaties met individuele leden (waarvan verkozen leden deelnemen aan de besluitvorming), primaire woningcoöperaties (goed voor woningen) en 89 coöperatieve huisvestingsverenigingen (secundaire coöperaties) met tussen de 100 en de leden. Daarnaast zijn er nog onafhankelijke woningcoöperaties, goed voor zo n eenheden. De coöperatieve huisvesting is goed voor 15% van de woningmarkt in Noorwegen (40% in Oslo); 27

28 Woningcoöperaties wereldwijd Zweden: woningcoöperaties hebben marktaandeel van 18% (tot 40% in de grote steden). Ze vormen er 2/3 van de private woningmarkt. De twee grootste verenigingen van huisvestingscoöperaties (HSB en Riksbyggen) tellen samen woningcoöperaties met meer dan woningen en in totaal meer dan leden. 28

29 Woningcoöperaties wereldwijd Oostenrijk: oudste nog bestaande woningcoöperatie opgericht in Vandaag: 101 woningcoöperaties samen goed voor woningen 8% van de totale woningmarkt en 15% van de meergezinswoningmarkt, waarvan op de huurmarkt (15% marktaandeel) en op de markt van de private eigendommen (21% marktaandeel) leden (opmerkelijke stijging sinds 1970, toen ze leden telden); 29

30 Woningcoöperaties wereldwijd Verenigd Koninkrijk: coöperatieve huisvesting sinds 1770 met eerste gemeenschappelijke woningbouwverenigingen tweede golf van woningcoöperaties in de vroege jaren 1900 met de zogenaamde copartnership coöperaties die op verschillende plaatsen zogenaamde tuinwijken realiseerden. Demutualisering omwille van winstbejag van niet-bewoners-investeerders op een huisvestingsmarkt waar de prijzen snel stegen, leidde tot het verval hiervan derde golf van woningcoöperaties in de jaren 1960 met de coeigenaarscoöperaties, opnieuw echter grotendeels gedemutualiseerd ten tijde van de regering van Tatcher. vierde golf is deze van sociale huisvestingscoöperaties. 30

31 Types huisvestingscoöperaties Afhankelijk van welke diensten aangeboden worden door de coöperatie: ontwikkeling van woonprojecten (nieuwbouw, aankoop en renovatie van bestaande woningen); dienstverlening in verband met het beheer van de woningcoöperatie en het woningpatrimonium; beheer, onderhoud en controle door bewoners (van het hele patrimonium in het geval de leden-bewoners huurders zijn; van gemene delen bij een coöperatie van eigenaars; soms ook financiering van groot onderhoud en herstellingen van de private delen in een coöperatie van eigenaars); investeringscoöperatie voor investeren in (aangepast, duurzaam, ) wonen In sociale huisvestingssector Zowel als op de private woningmarkt Denk aan samenhuizen, cohousing, kangoeroewonen, aangepast wonen, zorgwijken, coöperatieve projecten van stadsvernieuwing, ) 31

32 Types huisvestingscoöperaties Afhankelijk van het type van de leden-bewoners van coöperatieve woningen: coöperaties met huurders als leden doel is wooneenheden van een goede en verzekerde kwaliteit op de huurmarkt te ontwikkelen en tegen een zo laag mogelijke prijs te verhuren. bewoners hebben zeggenschap en controle en ze dragen bij tot de gemeenschapsopbouw en het beheer van het patrimonium coöperaties met woningeigenaars als leden doel is wooneenheden van een goede kwaliteit te bouwen of te (verwerven en te) renoveren tegen een zo laag mogelijke prijs. Met spaarformules, formules van huurkoop of formules waarmee men enkel een eigen wooneenheid in een groter geheel aankoopt terwijl gemeenschappelijke delen en buitendelen (vaak ook grond) in eigendom van de coöperatie blijven (bv. systemen van community land trust ) Nog niet opgemerkt: gemengde vormen: huurders & eigenaren 32

33 Types huisvestingscoöperaties Afhankelijk van de graad van de coöperatie Eerste graadscoöperatie: Eigenaarscoöperatie Coöperatie van huurders Tweede graadscoöperatie: Ondersteunt primaire coöperaties, verenigingen of ondernemingen in het realiseren van hun dienstverlening In de huisvestingssector: ontwikkelingscoöperatie 33

34 Voor de juridische en financieringsaspecten: over naar Lieve Jacobs (Coopburo) Voor inspirerende voorbeelden: over naar Anne Malliet (Team Vlaamse Bouwmeester) 34

35 Nieuwste ontwikkelingen - In huurderscoöperaties worden huurders erkend als leden van primaire coöperaties en dragen ze bij tot het beheer van het patrimonium (gevoel van eigenaarschap, empowerment, sociale cohesie, kostenefficiëntie). Ze worden hiertoe opgeleid en begeleid door secundaire huisvestingscoöperaties (ontwikkelingscoöperaties). - In coöperatieve projecten van stads- en dorpsvernieuwing integreert men commerciële en sociale functies (winkels, apotheken, kinderopvang, ouderenzorg, hulp in de huishouding, mobiliteit, ) - Van hebben naar gebruiken : niet iedereen nog een eigen auto, wasmachine, ruimte voor feestjes, logeerkamer, - maar toegang (toegankelijk) gebruik ervan 35

36 Contact Dr. Caroline GIJSELINCKX Onderzoeksleider Middenveld en Sociale Economie & Coöperatief Ondernemen HIVA K.U.Leuven Parkstraat Leuven Tel / GSM

OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH

OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH OUDERCRÈCHES: HET VOORDEEL VAN DE THUISMATCH Een interview met Lieve Jacobs en Ellen Rutgeerts Stéphanie DE SMET 1 2012 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het Internationaal Jaar van de Coöperaties.

Nadere informatie

COÖPERATIEF HANDELEN

COÖPERATIEF HANDELEN COÖPERATIEF HANDELEN Een blauwdruk van een coöperatief model om pop-up initiatieven in handelskernen mogelijk te maken Het project Coöperatief handelen is een initiatief van Stebo vzw in samenwerking met

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: Tapazz cvba Kenmerken Opgericht in 2012 Burgercoöperatie Meer dan 1000 gebruikers 96 wagens Ontstaan Tapazz is een autodeelplatform

Nadere informatie

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN

265 ORGANISATIES IN 96 LANDEN 1 NIET ALLE ONDERNEMINGEN ZIJN COÖPERATIES. MAAR ALLE COÖPERATIES ZIJN WEL DEGELIJK ONDERNEMINGEN. De coöperatieve onderneming bestaat in alle maten en vormen en is actief in de meest uiteenlopende domeinen.

Nadere informatie

DE HYBRIDE WONINGMARKT

DE HYBRIDE WONINGMARKT DE HYBRIDE WONINGMARKT Betaalbaar en duurzaam wonen: de scheiding tussen huur en eigendom weggehaald BLAUWDRUK 1.1 Versie 28 februari 2014 ESF: Oproep 258 Project 4141 2 Inhoud VOORAF... 5 SAMENVATTING...

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: De Wrikker cvba Kenmerken Opgericht in 2005 Coöperatie van werkers 700.000 euro omzet in 2013 12 vennoten De ICAprincipes zijn

Nadere informatie

HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen?

HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen? HET COMMUNITY LAND TRUST MODEL Innovatief financieringsinstrument voor duurzaamheidstransities in Vlaanderen? Kris Bachus HIVA KU Leuven Promotor: Prof. dr. Hans Bruyninckx Onderzoekspaper 3 Leuven, april

Nadere informatie

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen

Samenhuizen Startgids. Werkboek voor co-housing en co-wonen Samenhuizen Startgids Samenhuizen Startgids Werkboek voor co-housing en co-wonen 4de Wonen herziene met meer-waarde uitgave, 2014 1 Samenhuizen startgids 1 Inleiding Verantwoording Cohousing en co-wonen

Nadere informatie

directe investering Laat het grote publiek u financieren!

directe investering Laat het grote publiek u financieren! * directe investering Laat het grote publiek u financieren!! * praktischegids voor coöperaties en vzw s * 1 * VOORWOORD Autonome financiering én de band tussen coöperatie of vzw en publiek versterken:

Nadere informatie

Van huur en koop naar coöp?

Van huur en koop naar coöp? Van huur en koop naar coöp? Een vooronderzoek naar de mogelijkheden van de coöperatieve rechtsvorm in het woondomein Auteurs: ir. A. Elbers en ing. drs. H. Pelgrum (Arcadis Nederland BV) Rotterdam, oktober

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen

Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen DE REVIVAL VAN DE COÖPERATIE (9) Hernieuwbare-energiecoöperaties: kansen en uitdagingen Relinde Baeten Rechtstreeks mede-eigenaar zijn van windturbines en zonnepanelen en er de elektriciteit van kunnen

Nadere informatie

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging?

1 Goed om te weten vóór u belegt. Is het een risicodragende belegging? Met de steun van Met een directe investering belegt u uw geld in projecten zonder tussenkomst van een derde. Dit geeft u de kans om initiatieven te ondersteunen van plaatselijke ondernemingen, zoals coöperatieve

Nadere informatie

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk?

Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Hoe vertalen Belgische coöperaties de ICA-principes in de praktijk? Casus: BelOrta cvba Ontstaan Kenmerken Opgericht in 2014 Producentencoöperatie >360 miljoen euro omzet 4500 waarvan 1592 actieve tuinders

Nadere informatie

ADVIES van het Europees Economisch en Sociaal Comité over

ADVIES van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Europees Economisch en Sociaal Comité SOC/371 Financiële participatie van werknemers in Europa Brussel, 21 oktober 2010 ADVIES van het Europees Economisch en Sociaal Comité over Financiële participatie

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines.

Handleiding over coöperaties. 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt. Permalink: http://www.restor- hydro.eu/documents/2012/09/coopguidelines. Handleiding over coöperaties Permalink: http:///documents/2012/09/coopguidelines.pdf 14/02/2014 (V6.2) NettoWatt De verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt volledig bij de auteurs.

Nadere informatie

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA

Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Opneming in de Eerste Markt van Euronext Brussels van alle aandelen van Almancora Comm.VA Almancora Met medewerking van Securities Aandachtspunt Dit prospectus werd aan geen enkele autoriteit buiten België

Nadere informatie

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02..

CO-4-ENERGY BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA - PROJECT NR 4221 - VERSIE : 3 DATUM : 26.02.. CO-4-ENERGY - PROJECT NR 4221 - BLAUWDRUK : DE VALORISATIE VAN BIOMASSA STROMEN TOT HERNIEUWBARE ENERGIE VIA EEN COÖPERATIEF VERGISTINGSINSTALLATIE MODEL VERSIE : 3 DATUM : 26.02..2014 Het ontwerpen van

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so

Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1 Informatiebundel voor aandeelhouders van Collectief Goed cvba-so 1. Informatiegegevens Officiële naam Vestigingsplaats en rechtsvorm Collectief Goed cvba-so Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V

VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V VLAAMS VERKIEZINGSPROGRAMMA CD & V 13 JUNI 2004 INHOUDSTAFEL 1. WONEN... 6 BETAALBAAR... 6 RUIMER AANBOD... 7 KWALITEIT... 8 2. WERKEN, INVESTEREN, ONDERNEMEN, INNOVEREN... 11 ONDERNEMERSCHAP ONDERSTEUNEN...

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Mogelijkheden van Community Land Trust in Stadsvernieuwing en Klimaatneutraal wonen

Mogelijkheden van Community Land Trust in Stadsvernieuwing en Klimaatneutraal wonen Mogelijkheden van Community Land Trust in Stadsvernieuwing en Klimaatneutraal wonen 1. Situering Community Land Trust 1.1 Algemeen Community Land Trust (CLT) is een nieuw woon- en gemeenschapsmodel, waarbij

Nadere informatie

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen

Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Onze opdracht : maatschappelijk verantwoord beleggen Een transparante kijk op duurzaam beleggen Inhoud Beleggen met eerbied voor onderlinge waarden Ethias volgt de strengste gedragscodes Ethias sluit zich

Nadere informatie

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501

KERNCIJFERS 2012. Projectsteun internationale projecten (via BRS VZW) 546.501 Jaarverslag 2012 KERNCIJFERS 2012 Financieel Participatie in KBC Groep 7,01 % Participatie in KBC Ancora 58,91 % Eigen vermogen (in euro) 1.376.792.028 Resultaat van het boekjaar (in euro) -29.385.435

Nadere informatie

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel

LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel LANBOKAS C.V.B.A. Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel, België BTW BE 0403.263.840 - RPR Brussel PROSPECTUS voor het openbaar aanbod van MAATSCHAPPELIJKE AANDELEN (23/06/2015) WAARSCHUWING MET BETREKKING

Nadere informatie