lijst van afkortingen / list of acronyms funds managed by Incofin (in million euro)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lijst van afkortingen / list of acronyms funds managed by Incofin (in million euro)"

Transcriptie

1 jaarverslag annual report 2005

2 lijst van afkortingen / list of acronyms cgap Impulse mfi nav par 30 oss The Consultative Group to Assist the Poor Impulse Microfinance Investment Fund Microfinancieringsinstelling / Microfinance institution Intrinsieke waarde / Net Asset Value Achterstallige betalingen van 30 dagen of meer / Portfolio at risk from 30 days or more Operational Self-Sustainability funds managed by Incofin (in million euro)

3 wereldkaart / world map Belgium Kosovo Azerbaydjan Equador Nicaragua Brazil Guinea Benin Nigeria Uganda Ethiopia Kenya Cambodia Peru Tanzania Bolivia

4

5 1 Door microfinanciering werken arme mensen zelf mee aan een oplossing. Microfinanciering biedt mogelijkheden voor de realisatie van hun eigen ideeën en toekomstplannen. Microfinance recognizes that poor people are part of the solution, and builds on their own ideas, energy and vision. Kofi Annan Secretaris-Generaal Verenigde Naties Kofi Annan United Nations Secretary-General

6 2 inleidend woord introduction Frans Verheeke voorzitter Incofin Frans Verheeke chairman Incofin In de loop van het jaar 2005 kon de sector van de microfinanciering op een ruime en wereldwijde belangstelling rekenen dankzij het Internationale Jaar van het Microkrediet. Volgens VN Secretaris-Generaal Kofi Annan is microfinanciering één van de efficiëntste instrumenten in de strijd tegen de wereldwijde armoede. Microfinanciering reikt kleine ondernemers immers een hef boom aan om hun lot in eigen handen te nemen en zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Op die wijze levert microfinanciering een belangrijke bijdrage tot het bereiken van de eerste Millenniumdoelstelling: de halvering van de extreme armoede tegen het jaar In 2005 had Incofin de wind in de zeilen dankzij de grote belangstelling rond microfinanciering. Belangrijke stappen naar verdere schaalvergroting werden gezet. Het kapitaal van Incofin nam met meer dan 1,7 miljoen euro toe tot 5,2 miljoen euro, dit is een stijging met 50%. Het aantal aandeelhouders steeg tot 231. De investeringsportefeuille van Incofin groeide aan tot 4,2 miljoen euro. Het jaar 2005 was ook het eerste werkingsjaar van Impulse Microfinance Investment, het gespecialiseerde investeringsfonds voor microfinanciering, dat Incofin, samen met 4 Belgische institutionele investeerders (KBC, de Boerenbond, VDK spaarbank en Volksvermogen) naar aanleiding van het Internationaal Jaar van het Microkrediet heeft opgericht. Het fonds startte in december 2004 met een kapitaal van 5 miljoen euro. In de loop van 2005 werd het kapitaal van Impulse verdubbeld tot 10 miljoen euro. Daarenboven werden leningen aangetrokken om het totale fondsvolume te verhogen. Na amper één jaar heeft Impulse 12 investeringen uitgevoerd voor een totaal bedrag van 8,7 miljoen euro. In the course of 2005 the microfinance sector benefited from the massive worldwide interest generated by the International Year of Microcredit. UN Secretary General Kofi Annan sees microfinance as one of the most efficient tools in the battle against worldwide poverty. For small entrepreneurs, microfinance acts as a lever, enabling them to take the reins of destiny in their own hands and thus break the vicious circle of poverty. In this way, microfinance makes an important contribution towards achievement of the first Millennium Development Goal: halving extreme poverty by In 2005 Incofin had the wind in its sails thanks to the above-mentioned interest in microfinance. Important steps towards further expansion were taken. Incofin s capital grew by more than 1.7 million euro to 5.2 million euro, this is an increase of 50 %. The number of shareholders rose to 231. Incofin s investment portfolio grew to 4.2 million euro. The year 2005 was also the first operating year of Impulse Microfinance Investment, a specialist microfinance investment fund set up by Incofin, together with 4 Belgian institutional investors (KBC, Boerenbond, VDK spaarbank and Volksvermogen), in observance of the International Year of Microcredit. The fund started out in December 2004 with a capital of 5 million euro. In the course of 2005 Impulse s capital doubled to 10 million euro. In addition, loans were attracted to raise the total fund volume. In just one year Impulse has executed 12 investments worth 8.7 million euro.

7 3 Incofin investeert enkel in microfinancieringsinstellingen met een aanwijsbare sociale impact. Incofin wenst immers dat zoveel mogelijk kleine ondernemers toegang zouden krijgen tot financiële diensten. Dankzij de sterke groei van zijn portefeuille kan Incofin deze doelstelling op een steeds ruimere schaal realiseren. Via hun investeringen bereiken Incofin en Impulse samen reeds ongeveer micro-ondernemers in het Zuiden. Ik wil onze aandeelhouders danken voor hun sterke steun. In deze dank betrek ik ook de collega s van de Raad van Bestuur en van het Investeringscomité die met zeer veel interesse en deskundigheid belangeloos onze onderneming helpen leiden. Tenslotte houd ik er aan het managementteam, onder de bezielende leiding van Loïc De Cannière, te feliciteren met de mooie resultaten van het voorbije boekjaar. Incofin invests only in microfinance institutions that have an unmistakable social impact. It is in fact Incofin s objective to provide as many small entrepreneurs as possible with access to financial services. Thanks to the vigorous growth of its portfolio, Incofin is able to achieve this objective on an increasingly wider scale. Through their investments in MFIs, Incofin and Impulse already reach some 700,000 micro-entrepreneurs in the southern hemisphere. I wish to thank our shareholders for their strong support. I also extend a word of gratitude to the colleagues of the Board of Directors and of the Investment Committee: with their high interest and competence they help to lead our company. Finally, I congratulate the management team, under the inspiring leadership of Loïc De Cannière, for the good results of the past year.

8 4 vlnr / fltr Nicolas Blondeau Geert Peetermans Rita Van den Abbeel Loïc De Cannière Mieke Winne

9 5 management structuur management structure Investeringscomité Het Comité bestaat uit Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts, Walter Vandepitte en Loïc De Cannière. Het Investeringscomité heeft in 2005 zeven maal vergaderd. Human Resources Committee Het Comité bestaat uit Frans Verheeke, Frank Lambert, Loïc De Cannière. Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frank Verhaegen Het management team Loïc De Cannière Managing Director Geert Peetermans Senior Investment manager Rita Van den Abbeel Chief Financial Officer & Investment Management Nicolas Blondeau Investment manager Mieke Winne Administration & Communication manager Investment Committee The Committee is composed of Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts,Walter Vandepitte and Loïc De Cannière. In 2005, the Investment Committee convened seven times. Human Resources Committee The Committee is composed of Frans Verheeke, Frank Lambert, Loïc De Cannière. Statutory Auditor Deloitte Auditors, represented by Frank Verhaegen The management team Loïc De Cannière Managing Director Geert Peetermans Senior Investment manager Rita Van den Abbeel Chief Financial Officer & Investment Management Nicolas Blondeau Investment manager Mieke Winne Administration & Communication manager

10 6 de raad van bestuur board of directors De Raad van Bestuur heeft in 2005 vier maal vergaderd. Hierbij heeft de Raad van Bestuur toezicht uitgeoefend op de activiteiten van de vennootschap met aandacht voor het specifieke sociale oogmerk er van. Uit het voorliggende verslag blijkt hoe dit oogmerk, dat zich toespitst op het ondersteunen van het sociaal-economische draagvlak in ontwikkelingslanden, concreet werd ingevuld tijdens In 2005, the Board of Directors convened four times. By so doing, the Board exercised supervision over the company s activities, with attention to their specific social purpose. From the remainder of the report it will become evident how this purpose, with its focus on supporting socio-economic developments in developing countries, was pursued and implemented in the course of voorzitter chairman Frans Verheeke ONAFHANKELIJKE Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volksvermogen Chairman of the Board of Directors Volksvermogen Jozef Daniëls VKW Ere voorzitter Raad van Bestuur KBC verzekeringen Honorary Chairman Board of Directors KBC insurance group Loïc De Cannière INCOFIN Gedelegeerd bestuurder Managing director Jan Bevernaege VOLKSVERMOGEN Lid Directiecomité VDK spaarbank Member of the Management Committee VDK spaarbank Johan De Schamphelaere VDK SPA ARBANK Voorzitter Directiecomité van VDK spaarbank Chairman of the Management Committee VDK spaarbank Benoît Braeckman SUEZ-TRACTEBEL Hoofd patrimoniumbeheer Electrabel Head asset manager Electrabel Rein De Tremerie VOLKSVERMOGEN Algemeen Secretaris ACV-CSC Textura Secretary General ACV-CSC Textura Erik Bruyland ROUL ARTA MEDIA GROUP Senior journalist bij Trends Magazine Senior journalist Trends Magazine Erik Delecluyse SOCIA AL FONDS VOEDINGSINDUSTRIE Voorzitter ACV Voeding en Diensten Chairman ACV Food and Services

11 7 Yvan Dupon SUEZ-TRACTEBEL Bestuurder Electrabel Director Electrabel Paul Steppe KBC GROUP Voorzitter Directiecomité Centea Chairman of the Management Committee Centea Bert Goovaerts SOLID (voorheen Verelst) Project adviseur bij Solid Project consultant with Solid Ann Van Impe VDK SPA ARBANK Juridisch adviseur bij VDK spaarbank Legal advisor VDK spaarbank Frank Lambert VKW SYNERGIA VZW Bestuurder van vennootschappen, instellingen en verenigingen Director of companies, institutions and associations Walter Vandepitte AVEVE Voorzitter AVEVE Chairman AVEVE Jozef Lambrechts FELIXFONDS VZW Ere Managing Director bij Kredietbank (nu KBC) Honorary Managing Director with Kredietbank ( now KBC) Henri Vansweevelt BEK AERT Voormalig directeur Latijns-Amerika bij Bekaert groep Former director Latin America Bekaert group Fanny Machiels GROUP MACHIELS Directeur Externe Communicatie Director External Communication Dirk Vyncke V YNCKE Gedelegeerd bestuurder Vyncke nv Managing director Vyncke nv

12 8 inhoud content

13 9 inleiding introduction inleidend woord management structuur de raad van bestuur introduction management structure board of directors de onderneming the company missie, visie & waarden de prioriteit: investeren in microfinanciering aandeelhouders betrokkenheid van aandeelhouders en sympathisanten mission, vision & values the priority: investing in microfinance shareholders commitment of shareholders and sympathisers de activiteiten the activities de drie activiteiten van Incofin the three activities of Incofin fondsenbeheer fund management balance sheet Impulse as per December, 31st 2005 balance sheet Impulse as per December, 31st 2005 investeringsbeleid van Incofin en Impulse investment policy of Incofin and Impulse risicobeheer risk management enkele investeringen voorgesteld examples of some investments de resultaten the results sociale en financiële performantie van de MFI s toelichting bij de rekeningen waarderingsregels balance sheet Incofin cvso profit & loss account Incofin cvso social and financial performance of the MFIs explanatory notes to the accounts valuation rules balance sheet Incofin cvso profit & loss account Incofin cvso

14 10

15 11 1 de onderneming the company Desde que obtuve mi primer crédito he adquirido bienes para el hogar. Pero más que nada lo he utilizado para el aspecto productivo o reinversión. El crédito es un elemento que hay que saberlo utilizar, con mucho cuidado, tener respeto y voluntad de pago. Con esas dos premisas uno lo puede utilizar muy bien. Puede ser una fuente de progreso. Pero si uno lo despilfarra, se adeuda y va al fracaso. Christian Francisco Olórtegui Castro (cliente de Confianza Perú) Met mijn eerste lening schafte ik huisraad aan. Maar ik heb het krediet vooral gebruikt voor productieve doeleinden en voor herinvesteringen. Het is belangrijk om een krediet goed te gebruiken, er respect voor te hebben en bereid te zijn het terug te betalen. Met deze houding kan men nuttig gebruik maken van een krediet. Het krediet kan een bron van vooruitgang zijn. Maar als iemand het geld verkwist, steekt hij zichzelf in schulden en faalt hij. Christian Francisco Olórtegui Castro (klant van Confianza Peru) Since my first loan I got goods for my house, but mainly I have used it for the production or reinvestment. The loan is something we should know how to use, be respectful and have the willingness to repay. With these first two premises we could use it in a very good way. It could be a source of progress but if one wastes the money, the debt raises and one fails. Christian Francisco Olórtegui Castro (client of Confianza Peru)

16 12 missie, visie waarden mission, vision values Missie Incofin investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI s) in het Zuiden, die aangepaste financiële diensten aanbieden aan kleine lokale ondernemingen, en een grote sociale meerwaarde nastreven, en zo de vicieuze cirkel van de armoede doorbreken. Visie Incofin wil een kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde internationale speler op het vlak van investeringen in microfinancieringsinstellingen zijn. Incofin ontwikkelt initiatieven die een aanwijsbare sociale impact hebben. Incofin investeert enerzijds met eigen middelen en beheert anderzijds gespecialiseerde investeringsfondsen voor microfinanciering. Incofin is een privaat initiatief, waaraan bedrijven, werknemers - en werkgeversorganisaties, verenigingen, stichtingen en particulieren, in België en daarbuiten, deelnemen. Mission Incofin invests in sustainable microfinance institutions (MFIs) in the southern hemisphere that provide well adapted financial services to small local enterprises and emphasize high social added value and thereby breaking the vicious circle of poverty. Vision Incofin aims to be a high quality and specialist international player in the field of investments in microfinance institutions. Incofin develops initiatives that have a distinct social impact. Incofin on the one hand invests with own resources and on the other hand manages specialist microfinance investment funds. Incofin is a private initiative, in which companies, employees and employers organizations, associations, foundations and private persons, both in Belgium and abroad, participate.

17 13 Waarden Sociale gedrevenheid. De investeringen van Incofin in MFI s worden beoordeeld op hun ontwikkelingsrelevantie. Bedrijfsmatigheid en termijnvisie. Incofin beoordeelt MFI s eveneens op basis van hun financiële soliditeit, gestaafd door een grondig voorafgaand onderzoek en een stevig ondernemingsplan. Waardering voor lokaal initiatief. De leiding van de MFI s, waarin Incofin investeert, is doorgaans in handen van lokaal management, dat op een professionele een ambitieuze wijze zijn doelstellingen wil realiseren. Incofin wil enkel een ondersteunende rol spelen, in geen geval een leidende rol. Transparantie en integriteit. Incofin streeft volledige transparantie na, zowel naar zijn aandeelhouders als naar de MFI s, waarin het investeert. Incofin staat op de integriteit van het eigen team en van de partners in het Zuiden. Professionaliteit, kwaliteit en efficiëntie. Incofin wil op een professionele wijze hoogwaardige diensten en producten verstrekken. Incofin functioneert kostenbewust en efficiënt. Values Social focus. Incofin s investments in MFIs are judged for their development relevance. Operational effectiveness and long-term vision. Incofin judges MFIs also on the basis of their financial solidity, founded on the results of a thorough screening and on a solid business plan. Respect for local initiative. The control of the MFIs in which Incofin invests, remains usually in the hands of local management that aims to achieve its goals in a professional and ambitious manner. Incofin wishes only to play a supportive role, certainly not the part of leader. Transparency and integrity. Incofin strives for total transparency, both vis-à-vis its shareholders and the MFIs in which it has decided to invest. Incofin accepts nothing less than complete integrity within its own team and of its southern partners. Professionalism, quality and efficiency. Incofin aims to provide high-quality services and products in a professional manner. Incofin operates cost-effectively and efficiently.

18 14 de prioriteit: investeren in microfinanciering the priority: investing in microfinance Incofin herinvesteert het kapitaal, bijeengebracht door zijn aandeelhouders, in lokale intermediaire financiële structuren in het Zuiden (de MFI s). Incofin investeert in de MFI s onder de vorm van leningen en kapitaalsparticipaties. Op hun beurt wenden deze MFI s de investeringen van Incofin aan om microkredieten toe te kennen aan hun klanten: de lokale micro-ondernemers. De finale begunstigden van de investeringen van Incofin zijn bijgevolg de micro-ondernemers in het Zuiden. Door op deze wijze te investeren in MFI s ontstaat een groot hef boomeffect naar de lokale ondernemers: Incofin investeert (samen met Impulse) in 20 MFI s die samengeteld klanten tellen. Incofin kanaliseert al zijn investeringen via lokale MFI s en dit heeft talrijke voordelen: Kleine ondernemers vinden gemakkelijk de weg naar deze lokale MFI s. De MFI s zijn dicht ingeplant bij de lokale ondernemer en zijn het best geplaatst om diens capaciteiten en beperkingen in te schatten. Dat vertaalt zich in een uitstekende terugbetalingsgraad. MFI s bereiken een veelvoud aan microondernemingen, die het leeuwendeel van het bedrijfsleven in de ontwikkelingslanden uitmaken. Het financiële risico (voor de MFI s en voor Incofin) is beperkter doordat in een brede portefeuille van bedrijfsactiviteiten wordt geïnvesteerd. Via de kredietportefeuilles van de MFI s wordt een ruim gamma aan economische activiteiten ondersteund, zoals landbouw en landbouwverwerkende nijverheid, kleinschalige nijverheden, de bouwsector en talrijke andere dienstensectoren. Incofin kan op een efficiënte wijze investeren doordat niet elk onderliggend bedrijf moet worden geanalyseerd en beoordeeld. Incofin reinvests the capital, raised by its shareholders, in local intermediary financial structures in the southern hemisphere (MFIs). Incofin invests in these MFIs in the form of loans and capital participations. In their turn, the MFIs use Incofin s investments to extend microcredits to their clients: the local micro-entrepreneurs. The final beneficiaries of Incofin s investments are therefore the micro-entrepreneurs in the southern hemisphere. This method of investing in MFIs generates a large leverage effect for the local entrepreneurs: Incofin invests (together with Impulse) in 20 MFIs with a combined client base of 691,000 entrepreneurs. Incofin channels all its investments through local MFIs and this offers numerous advantages: Small entrepreneurs readily find their way to these local MFIs. The MFIs are located close to local entrepreneurs and ideally positioned to assess their capacities and limitations. This is reflected in an excellent repayment ratio. MFIs reach a multiplicity of micro-enterprises which account for the majority of business activity in developing countries. Investing in a broad portfolio of business activities reduces the financial risk (for the MFIs and for Incofin). The loan portfolios of the MFIs serve to support a wide range of economic activities, such as agriculture and agro-businesses, small-scale industries, building sector and various other service sectors. Incofin can invest efficiently as it is no longer necessary to analyze and assess each underlying company. Incofin s investments make it possible for the MFIs to tap other financing sources as well, thereby creating a powerful financial lever. Dankzij de investeringen van Incofin kunnen de MFI s ook andere financieringsbronnen aanboren. Hierdoor ontstaat een belangrijke financiële hefboom.

19 15 Incofin beoogt met zijn investeringen een combinatie van financiële en sociale return. Op het vlak van de financiële return streeft Incofin naar een redelijke winstgevendheid, die de vennootschap op termijn moet toelaten om een bescheiden dividend uit te keren. Op het vlak van de sociale return wil Incofin met zijn investeringen in MFI s een zo groot mogelijke sociale impact bewerkstelligen ten gunste van de eindgebruikers van de MFI s: de lokale micro-ondernemers. Incofin seeks a combination of financial and social return on its investments. As for financial return, Incofin strives to achieve reasonable profitability, which should, in the medium term, enable the company to pay a modest dividend. As for social return, with its investments in MFIs Incofin intends to create the greatest possible social impact for the benefit of the MFIs: the local micro-entrepreneurs. Schematisch kan het investeringstraject van Incofin als volgt worden voorgesteld: Incofin s investment trajectory can be schematically represented as follows:

20 16 aandeelhouders shareholders Incofin is geregistreerd als een Belgische Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVSO) waarin zowel bedrijven, werknemers- en werkgeversorganisaties, stichtingen, vzw s en particulieren participeren. Incofin is een vennootschap met variabel kapitaal. Incofin geeft aandelen uit ter waarde van euro per aandeel (nominale waarde van euro + inkomgeld van 5%) en 1/20 aandelen ter waarde van 130,20 euro (nominale waarde van 124 euro + inkomgeld van 5%). Terwijl de gewone Incofin-aandelen eerder bestemd zijn voor grotere investeerders (bedrijven, institutionelen, stichtingen) zijn de 1/20 Incofin-aandelen afgestemd op particuliere investeerders. Jaarlijks legt Incofin een geactualiseerd prospectus met betrekking tot de aandelenuitgifte ter goedkeuring voor aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). In de loop van het tweede semester van 2005 werden de bestaande aandeelhouders van Incofin uitgenodigd om deel te nemen aan een kapitaalsverhoging, teneinde het kapitaal van Incofin tot 5 miljoen euro op te trekken. De actie was succesvol. Het kapitaal van Incofin nam in 2005 met euro toe. Per 31 december 2005 bedroeg het kapitaal van Incofin euro. In 2005 traden 35 nieuwe aandeelhouders tot het kapitaal van Incofin toe. Per 31 december 2005 telde Incofin 231 aandeelhouders. De grootste bijdrage tot het kapitaal van Incofin wordt geleverd door industrie en bedrijven (31% van het kapitaal), gevolgd door banken en holdings en werknemers- en werkgeversorganisaties die beiden 21% van het kapitaal vertegenwoordigen. Het aandeel van de particulieren in het kapitaal van Incofin is in de loop van 2005 gestegen van 11% naar 17%. Stichtingen vertegenwoordigen 10% van het kapitaal. Het merendeel van de aandeelhouders van Incofin is Belgisch. Daarnaast zijn er ook Duitse en Nederlandse aandeelhouders. Incofin is registered as a co-operative company with a social purpose in which companies, employees and employers organizations, foundations, non-profit associations and private individuals participate. Incofin is a company with variable capital. Incofin issues shares worth 2,604 euro (nominal value 2,480 euro + 5% entrance fee) and 1/20 shares worth euro (nominal value 124 euro + 5% entrance fee). The ordinary Incofin shares are intended primarily for larger investors (companies, institutions, foundations and associations), whereas the 1/20 Incofin shares are targeted to private investors. Incofin each year submits an updated share issue prospectus for approval by the Belgian Commission for Banking, Finance and Insurance (CBFA). During the second half of 2005 Incofin s existing shareholders were invited to participate in a capital increase in order to raise Incofin s capital to 5 million euro. The action was successful. In 2005, Incofin s capital increased by 1,733,520 euro, totalling 5,223,748 euro per 31 December In 2005, Incofin welcomed 35 new shareholders, bringing the total number of shareholders to 231 per 31 December The biggest contributors to Incofin s capital are industry and companies (31% of the capital), followed by banks and holdings and employees and employers organizations both representing 21% of the capital. The share of individuals in Incofin s capital rose from 11% to 17% in the course of Foundations represent 10% of the capital. The majority of Incofin s shareholders are Belgian, alongside German and Dutch shareholders.

21 17 capital Incofin per December 31st, 2005 origin Incofin shareholders per December 31st, 2005

22 18 aandeelhouders shareholders De volgende tabel vermeldt de belangrijkste aandeelhouders in functie van hun aandeel in het kapitaal per The following table lists the major shareholders as a function of their share in the capital as per Name shareholder Background Capital in euro % shareholding Volksvermogen Banks & Holdings ,39% KBC Private Equity Banks & Holdings ,81% VDK spaarbank Banks & Holdings ,65% VKW Synergia vzw Associations of Employers ,04% Suez Tractebel Industry & Companies ,75% Sociaal Fonds Voedingsindustrie Associations of Employers and Employees ,75% ACV Voeding en Diensten Associations of Employees ,75% Van der Elst Roland Individual ,75% Stichting Maria Janssens Braeckman Foundations ,87% MRBB Banks & Holdings ,39% AVEVE Industry & Companies ,39% Roularta Media Group Industry & Companies ,37% Bekaert Industry & Companies ,37% Solid Foundations ,37% KBC group Banks & Holdings ,37% Willemen Johan Individual ,37% Zusters van Maria Pittem Foundations ,37% Koinon Industry & Companies ,28% de Kade vzw Foundations ,99% Ethias Banks & Holdings ,85% van Gansewinkel Groep Industry & Companies ,42% Yvan Dupon Consult BVBA Individual ,42% Machiels Overseas nv Industry & Companies ,95% Vandersanden Steenfabrieken nv Industry & Companies ,95% Vandersanden Constant Individual ,95% Vyncke nv Industry & Companies ,69% Soudal Holding nv Industry & Companies ,68% Speyebeek Industry & Companies ,52% shareholders < 0,5% ,50% General Total ,00%

23 19 Rotary Club Wetteren

24 20 betrokkenheid van aandeelhouders en sympathisanten commitment of shareholders and sympathisers Incofin telt vele aandeelhouders die op een actieve wijze ondersteuning verstrekken. VDK spaarbank verstrekte in 2005 een sponsorbijdrage aan Incofin ten belope van euro. Van VDK spaarbank ontving Incofin een commissie op het gemiddeld uitstaand saldo van de VDK- Wereldspaarrekening. Deze commissie was in 2005 goed voor euro. VKW Synergia heeft met Incofin een sponsorcontract afgesloten voor een periode van 5 jaar ( ). Incofin ontving in 2005 van VKW Synergia een bedrag van euro. Volksvermogen heeft voor Incofin een publiciteitscampagne gefinancierd in het weekblad Tertio. De advertentie was een halve pagina groot en verscheen vier maal. De Belgische Raiffeisenstichting (BRS) heeft in 2005 een bijdrage geschonken aan Incofin voor een bedrag van euro. Het doel van deze bijdrage was om de kwaliteit van de opvolging van de investeringen van Incofin in microfinancieringsinstellingen te verbeteren. Incofin has many shareholders that provide active support. VDK spaarbank made a sponsor contribution in the amount of 33,057 euro to Incofin in Incofin received a commission from VDK spaarbank on the average outstanding balance of the VDK World Savings account. The commission was worth 6,462 euro in VKW Synergia concluded a sponsor contract with Incofin for a 5-year period ( ). In 2005, Incofin received an amount of 65,000 euro from VKW Synergia. Volksvermogen financed a publicity campaign for Incofin in Tertio, a weekly magazine. The half-page ad appeared four times. The Belgian Raiffeisen Foundation (BRS) made a contribution in the amount of 61,500 euro to Incofin in This contribution was aimed to improve the quality of the follow-up of Incofin s investments in microfinance institutions.

25 21 Ook anderen, sympathisanten en bedrijven, steunen Incofin, hetzij financieel, hetzij door hun diensten gratis of tegen sterk verminderde prijzen ter beschikking te stellen: Via de projectenrekening van Incofin bij de Koning Boudewijnstichting ontving Incofin van diverse schenkers een bedrag van euro. Henri Vansweevelt, die namens aandeelhouder Bekaert in de Raad van Bestuur van Incofin zetelt, organiseerde in december 2005 met zijn eigen verzameling een kerstkribbententoonstelling in de Franse stad Gap. Incofin ontving euro als opbrengst van de tentoonstelling. De gemeente Aartselaar heeft Incofin een subsidie van euro toegekend. Het juristenteam van VDK spaarbank en van KBC heeft Incofin in talrijke juridische kwesties advies verstrekt. Professor Bruno Peeters (UA) heeft Incofin geadviseerd in specifieke fiscale vraagstukken. Christophe Deman van CDM IT-Services begeleidde Incofin bij het beheer van een CRM-pakket, waarmee Incofin zijn bestand van aandeelhouders en relaties beheert. De bestuursleden hebben het management-team van Incofin op talrijke vlakken bijgestaan, onder meer door specifieke adviesverlening of introducties bij potentiële aandeelhouders. Others too, sympathisers and companies, support Incofin, either financially or by providing their services free of charge or at greatly reduced prices: Via Incofin s project account with the King Baudouin Foundation Incofin received an amount of 6,015 euro from various donors. Henri Vansweevelt, who sits on Incofin s Board of Directors on behalf of shareholder Bekaert, organized a crib exhibition with his personal collection in the French city of Gap in December The proceeds amounting to 2,500 euro went to Incofin. The municipality of Aartselaar granted a subsidy of 1,240 euro to Incofin. The legal teams of VDK spaarbank and KBC provided advice to Incofin on numerous legal issues. Professor Bruno Peeters (UA) advised Incofin on specific tax issues. Christophe Deman of CDM IT-Services assisted Incofin with the management of a CRM package used by Incofin to manage its database of stakeholders and relationships. Directors assisted Incofin s management team in numerous domains, including specific advice or introductions with potential shareholders.

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Finance Avenue 2013 Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 16 november 2013 Agenda Incofin Investment Management: wie zijn we en wat

Nadere informatie

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering

Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Incofin cvso: verstandig investeren in microfinanciering Loïc De Cannière CEO Incofin Investment Management 15 november 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

EFSI Info-session for the Flemish Region

EFSI Info-session for the Flemish Region EFSI Info-session for the Flemish Region Publieke financiering van infrastructuurprojecten voor transport, ziekenhuizen, onderwijs, water en energie,... Brussels, 14 September 2015 1 Eligibility voor EFSI

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

frans verheeke voorzitter incofin

frans verheeke voorzitter incofin annual report 2004 WITH ASSISTANCE FROM MET DE STEUN VAN Arme mensen hebben wel degelijk ideeën om uit de armoede te geraken. Als ze de kans krijgen, kan een klein bedrag hun leven veranderen. Amsalu Alemayehu

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Presentatie Trends Finance Day Loïc De Cannière CEO Incofin IM 1 juni 2013 Agenda Incofin IM: wie zijn we en wat doen we? Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

Koppert Foundation. Beleidsplan

Koppert Foundation. Beleidsplan Koppert Foundation Beleidsplan BELEIDSPLAN KOPPERT FOUNDATION Doelstelling 3 doelgroepen Kader foundation Bestuur foundation Budget DOELSTELLING VAN DE KOPPERT FOUNDATION Purpose The foundation contributes

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

Incofin cvso: investeren in microfinanciering

Incofin cvso: investeren in microfinanciering Incofin cvso: investeren in microfinanciering Leslie Totté CFO Incofin Investment Management Trends Finance Day - 24 mei 2014 Agenda Microfinanciering: weg naar zelfredzaamheid Incofin Investment Management:

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

de microfinancieringsmythe Erwin Bulte, ontwikkelingseconomie, WU 7 oktober 2014

de microfinancieringsmythe Erwin Bulte, ontwikkelingseconomie, WU 7 oktober 2014 de microfinancieringsmythe Erwin Bulte, ontwikkelingseconomie, WU 7 oktober 2014 De basis van de mythe... De armen hebben (alleen) kapitaal nodig. Het rendement op kapitaal is hoog (als je er weinig van

Nadere informatie

BUSINESS PLAN. Business plan

BUSINESS PLAN. Business plan Business plan Go ahead and Go ahead and Go ahead and your own text FSDF BUSINESS PLAN Suriname bestaat voor 90 % uit oerwoud dat maar 2% bijdraagt aan het B.N.P. van het land. Het FSDF is een milieu. Conclusie:

Nadere informatie

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01

DUURZAAM overheidsgebouw. Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 DUURZAAM overheidsgebouw Slim ontwerpen : duurzaamheidscriteria dd. 2015.12.01 AGENDA : duurzaamheidscriteria 2 Grontmij Belgium NV part of Sweco Interactieve presentatie met twee kernvragen : 1. Wat is

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios

The added value of illiquids investments. Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios The added value of illiquids investments Gerard Moerman, Ph.D. Head of Rates, Money Markets and LDI-portfolios April 5th 2016 Agenda The added value of illiquids investments The fixed income universe is

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. wil de strategie aanpassen. Belangrijkste wijziging is een internationalisering van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen

Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Spaarloon-, Levensloopregeling en de plannen rond het vitaliteitssparen Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, is de overheid voornemens de spaarloonregeling en de levensloopregeling te laten

Nadere informatie

Modern Land Consolidation in the Netherlands

Modern Land Consolidation in the Netherlands Modern Land Consolidation in the Netherlands Adri van den Brink Government Service for Land and Water Management Wageningen University, Land Use Planning Group Volvic, 10 September 2004 Contents Introduction

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Unit 14: Brand Development & Promotion

Unit 14: Brand Development & Promotion Unit 14: Brand Development & Promotion Complete unit Task 1: Definition about Marketing Communications Kotler: 1 Task 1: Branding Mix: Task 1: Kotler & Armstrong 2012: 2 Task 1: Nieuwe denken anno 2015:

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011

Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011. 28 april 2011 Marketing & Communications DNS.be 2010 & 2011 28 april 2011 CENTR Marketing Workshop April 2011 - Helsinki 2 Agenda Campaign 2010: Goal Campaign Results & Learnings Market research: Goal Outcome Learnings

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Welcome in the Ferraris Building!

Welcome in the Ferraris Building! Welkom Welcome in the Ferraris Building! Paul van Snick Algemeen directeur Departement Leefmilieu, Natuur en Energie General Director Environment, Nature and Energy Department Vlaamse overheid / Flemish

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs

De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs De impact van automatisering op het Nederlandse onderwijs Een verkenning op basis van data-analyse Amsterdam, september 2016 Leiden we op tot werkloosheid? De impact van automatisering op het onderwijs

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS

DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS DRIVE AGAINST MALARIA ONTVANGT 104.000 EURO VAN LAND ROVER NEDERLAND DRIVE AGAINST MALARIA RECEIVES 104.000 EURO FROM LAND ROVER NETHERLANDS V.l.n.r. Julia Samuël, David Robertson en CEO Marc Bienemann

Nadere informatie

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus

Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten. 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Individueel vermogensbeheer Update btw aspecten 18 september 2012 Martijn Jaegers / Elwin Makkus Agenda Inleiding Huidige visie Nederlandse belastingdienst Uitspraak HvJ zaak C-44/11 Deutsche Bank Gevolgen

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM

MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM annual report 2003 MET DE STEUN VAN WITH ASSISTANCE FROM Die Armutsbekämpfung is die größte Herausforderung für Stabilität und Frieden in der Welt. HORST KÖHLER, BUNDESPRÄSIDENT DER BRD Fighting poverty

Nadere informatie

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke

Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst. Presentator: Remko Geveke Voorkom pijnlijke verrassingen Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Presentator: Remko Geveke Start webinar: 08:30 uur Agenda Nieuwe Controleaanpak Belastingdienst Verticaal Toezicht vs. Horizontaal Toezicht

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

CHROMA STANDAARDREEKS

CHROMA STANDAARDREEKS CHROMA STANDAARDREEKS Chroma-onderzoeken Een chroma geeft een beeld over de kwaliteit van bijvoorbeeld een bodem of compost. Een chroma bestaat uit 4 zones. Uit elke zone is een bepaald kwaliteitsaspect

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008

Integrating sustainability information into the investment process. ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Integrating sustainability information into the investment process ING Bank Duurzaam Beleggen Jaap van den Ende Amsterdam October 29 th, 2008 Content Introduction Gathering of information ING sustainability

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR

AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR AERZEN Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO AERZEN Corporate Social Responsibility CSR De Aerzener Maschinenfabrik is gecertificeerd volgens verschillende internationale normen die specifieke eisen

Nadere informatie

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire

Italian desk Chi? Lokaal aanspreekpunt is Melissa Allegrezza. 2015. For information, contact Deloitte Fiduciaire Chi? Netwerk van (en samenwerking tussen) collega s met Italiaanse achtergrond, binnen Deloitte België, zowel Nederlandstalig als Franstalig, vanuit verschillende achtergrond en locaties Lokaal aanspreekpunt

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016

IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk. Zeist, 10 juni 2016 IIA Congres Prof. Dr. Sylvie C. Bleker-van Eyk & Roel van Rijsewijk Zeist, 10 juni 2016 Financial Economic Crime Financial investigation: Het gaat over meer dan je zou denken: Ontdek de weg die het geld

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie