lijst van afkortingen / list of acronyms funds managed by Incofin (in million euro)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lijst van afkortingen / list of acronyms funds managed by Incofin (in million euro)"

Transcriptie

1 jaarverslag annual report 2005

2 lijst van afkortingen / list of acronyms cgap Impulse mfi nav par 30 oss The Consultative Group to Assist the Poor Impulse Microfinance Investment Fund Microfinancieringsinstelling / Microfinance institution Intrinsieke waarde / Net Asset Value Achterstallige betalingen van 30 dagen of meer / Portfolio at risk from 30 days or more Operational Self-Sustainability funds managed by Incofin (in million euro)

3 wereldkaart / world map Belgium Kosovo Azerbaydjan Equador Nicaragua Brazil Guinea Benin Nigeria Uganda Ethiopia Kenya Cambodia Peru Tanzania Bolivia

4

5 1 Door microfinanciering werken arme mensen zelf mee aan een oplossing. Microfinanciering biedt mogelijkheden voor de realisatie van hun eigen ideeën en toekomstplannen. Microfinance recognizes that poor people are part of the solution, and builds on their own ideas, energy and vision. Kofi Annan Secretaris-Generaal Verenigde Naties Kofi Annan United Nations Secretary-General

6 2 inleidend woord introduction Frans Verheeke voorzitter Incofin Frans Verheeke chairman Incofin In de loop van het jaar 2005 kon de sector van de microfinanciering op een ruime en wereldwijde belangstelling rekenen dankzij het Internationale Jaar van het Microkrediet. Volgens VN Secretaris-Generaal Kofi Annan is microfinanciering één van de efficiëntste instrumenten in de strijd tegen de wereldwijde armoede. Microfinanciering reikt kleine ondernemers immers een hef boom aan om hun lot in eigen handen te nemen en zo de vicieuze cirkel van de armoede te doorbreken. Op die wijze levert microfinanciering een belangrijke bijdrage tot het bereiken van de eerste Millenniumdoelstelling: de halvering van de extreme armoede tegen het jaar In 2005 had Incofin de wind in de zeilen dankzij de grote belangstelling rond microfinanciering. Belangrijke stappen naar verdere schaalvergroting werden gezet. Het kapitaal van Incofin nam met meer dan 1,7 miljoen euro toe tot 5,2 miljoen euro, dit is een stijging met 50%. Het aantal aandeelhouders steeg tot 231. De investeringsportefeuille van Incofin groeide aan tot 4,2 miljoen euro. Het jaar 2005 was ook het eerste werkingsjaar van Impulse Microfinance Investment, het gespecialiseerde investeringsfonds voor microfinanciering, dat Incofin, samen met 4 Belgische institutionele investeerders (KBC, de Boerenbond, VDK spaarbank en Volksvermogen) naar aanleiding van het Internationaal Jaar van het Microkrediet heeft opgericht. Het fonds startte in december 2004 met een kapitaal van 5 miljoen euro. In de loop van 2005 werd het kapitaal van Impulse verdubbeld tot 10 miljoen euro. Daarenboven werden leningen aangetrokken om het totale fondsvolume te verhogen. Na amper één jaar heeft Impulse 12 investeringen uitgevoerd voor een totaal bedrag van 8,7 miljoen euro. In the course of 2005 the microfinance sector benefited from the massive worldwide interest generated by the International Year of Microcredit. UN Secretary General Kofi Annan sees microfinance as one of the most efficient tools in the battle against worldwide poverty. For small entrepreneurs, microfinance acts as a lever, enabling them to take the reins of destiny in their own hands and thus break the vicious circle of poverty. In this way, microfinance makes an important contribution towards achievement of the first Millennium Development Goal: halving extreme poverty by In 2005 Incofin had the wind in its sails thanks to the above-mentioned interest in microfinance. Important steps towards further expansion were taken. Incofin s capital grew by more than 1.7 million euro to 5.2 million euro, this is an increase of 50 %. The number of shareholders rose to 231. Incofin s investment portfolio grew to 4.2 million euro. The year 2005 was also the first operating year of Impulse Microfinance Investment, a specialist microfinance investment fund set up by Incofin, together with 4 Belgian institutional investors (KBC, Boerenbond, VDK spaarbank and Volksvermogen), in observance of the International Year of Microcredit. The fund started out in December 2004 with a capital of 5 million euro. In the course of 2005 Impulse s capital doubled to 10 million euro. In addition, loans were attracted to raise the total fund volume. In just one year Impulse has executed 12 investments worth 8.7 million euro.

7 3 Incofin investeert enkel in microfinancieringsinstellingen met een aanwijsbare sociale impact. Incofin wenst immers dat zoveel mogelijk kleine ondernemers toegang zouden krijgen tot financiële diensten. Dankzij de sterke groei van zijn portefeuille kan Incofin deze doelstelling op een steeds ruimere schaal realiseren. Via hun investeringen bereiken Incofin en Impulse samen reeds ongeveer micro-ondernemers in het Zuiden. Ik wil onze aandeelhouders danken voor hun sterke steun. In deze dank betrek ik ook de collega s van de Raad van Bestuur en van het Investeringscomité die met zeer veel interesse en deskundigheid belangeloos onze onderneming helpen leiden. Tenslotte houd ik er aan het managementteam, onder de bezielende leiding van Loïc De Cannière, te feliciteren met de mooie resultaten van het voorbije boekjaar. Incofin invests only in microfinance institutions that have an unmistakable social impact. It is in fact Incofin s objective to provide as many small entrepreneurs as possible with access to financial services. Thanks to the vigorous growth of its portfolio, Incofin is able to achieve this objective on an increasingly wider scale. Through their investments in MFIs, Incofin and Impulse already reach some 700,000 micro-entrepreneurs in the southern hemisphere. I wish to thank our shareholders for their strong support. I also extend a word of gratitude to the colleagues of the Board of Directors and of the Investment Committee: with their high interest and competence they help to lead our company. Finally, I congratulate the management team, under the inspiring leadership of Loïc De Cannière, for the good results of the past year.

8 4 vlnr / fltr Nicolas Blondeau Geert Peetermans Rita Van den Abbeel Loïc De Cannière Mieke Winne

9 5 management structuur management structure Investeringscomité Het Comité bestaat uit Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts, Walter Vandepitte en Loïc De Cannière. Het Investeringscomité heeft in 2005 zeven maal vergaderd. Human Resources Committee Het Comité bestaat uit Frans Verheeke, Frank Lambert, Loïc De Cannière. Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Frank Verhaegen Het management team Loïc De Cannière Managing Director Geert Peetermans Senior Investment manager Rita Van den Abbeel Chief Financial Officer & Investment Management Nicolas Blondeau Investment manager Mieke Winne Administration & Communication manager Investment Committee The Committee is composed of Frans Verheeke, Johan De Schamphelaere, Frank Lambert, Jozef Lambrechts,Walter Vandepitte and Loïc De Cannière. In 2005, the Investment Committee convened seven times. Human Resources Committee The Committee is composed of Frans Verheeke, Frank Lambert, Loïc De Cannière. Statutory Auditor Deloitte Auditors, represented by Frank Verhaegen The management team Loïc De Cannière Managing Director Geert Peetermans Senior Investment manager Rita Van den Abbeel Chief Financial Officer & Investment Management Nicolas Blondeau Investment manager Mieke Winne Administration & Communication manager

10 6 de raad van bestuur board of directors De Raad van Bestuur heeft in 2005 vier maal vergaderd. Hierbij heeft de Raad van Bestuur toezicht uitgeoefend op de activiteiten van de vennootschap met aandacht voor het specifieke sociale oogmerk er van. Uit het voorliggende verslag blijkt hoe dit oogmerk, dat zich toespitst op het ondersteunen van het sociaal-economische draagvlak in ontwikkelingslanden, concreet werd ingevuld tijdens In 2005, the Board of Directors convened four times. By so doing, the Board exercised supervision over the company s activities, with attention to their specific social purpose. From the remainder of the report it will become evident how this purpose, with its focus on supporting socio-economic developments in developing countries, was pursued and implemented in the course of voorzitter chairman Frans Verheeke ONAFHANKELIJKE Voorzitter van de Raad van Bestuur van Volksvermogen Chairman of the Board of Directors Volksvermogen Jozef Daniëls VKW Ere voorzitter Raad van Bestuur KBC verzekeringen Honorary Chairman Board of Directors KBC insurance group Loïc De Cannière INCOFIN Gedelegeerd bestuurder Managing director Jan Bevernaege VOLKSVERMOGEN Lid Directiecomité VDK spaarbank Member of the Management Committee VDK spaarbank Johan De Schamphelaere VDK SPA ARBANK Voorzitter Directiecomité van VDK spaarbank Chairman of the Management Committee VDK spaarbank Benoît Braeckman SUEZ-TRACTEBEL Hoofd patrimoniumbeheer Electrabel Head asset manager Electrabel Rein De Tremerie VOLKSVERMOGEN Algemeen Secretaris ACV-CSC Textura Secretary General ACV-CSC Textura Erik Bruyland ROUL ARTA MEDIA GROUP Senior journalist bij Trends Magazine Senior journalist Trends Magazine Erik Delecluyse SOCIA AL FONDS VOEDINGSINDUSTRIE Voorzitter ACV Voeding en Diensten Chairman ACV Food and Services

11 7 Yvan Dupon SUEZ-TRACTEBEL Bestuurder Electrabel Director Electrabel Paul Steppe KBC GROUP Voorzitter Directiecomité Centea Chairman of the Management Committee Centea Bert Goovaerts SOLID (voorheen Verelst) Project adviseur bij Solid Project consultant with Solid Ann Van Impe VDK SPA ARBANK Juridisch adviseur bij VDK spaarbank Legal advisor VDK spaarbank Frank Lambert VKW SYNERGIA VZW Bestuurder van vennootschappen, instellingen en verenigingen Director of companies, institutions and associations Walter Vandepitte AVEVE Voorzitter AVEVE Chairman AVEVE Jozef Lambrechts FELIXFONDS VZW Ere Managing Director bij Kredietbank (nu KBC) Honorary Managing Director with Kredietbank ( now KBC) Henri Vansweevelt BEK AERT Voormalig directeur Latijns-Amerika bij Bekaert groep Former director Latin America Bekaert group Fanny Machiels GROUP MACHIELS Directeur Externe Communicatie Director External Communication Dirk Vyncke V YNCKE Gedelegeerd bestuurder Vyncke nv Managing director Vyncke nv

12 8 inhoud content

13 9 inleiding introduction inleidend woord management structuur de raad van bestuur introduction management structure board of directors de onderneming the company missie, visie & waarden de prioriteit: investeren in microfinanciering aandeelhouders betrokkenheid van aandeelhouders en sympathisanten mission, vision & values the priority: investing in microfinance shareholders commitment of shareholders and sympathisers de activiteiten the activities de drie activiteiten van Incofin the three activities of Incofin fondsenbeheer fund management balance sheet Impulse as per December, 31st 2005 balance sheet Impulse as per December, 31st 2005 investeringsbeleid van Incofin en Impulse investment policy of Incofin and Impulse risicobeheer risk management enkele investeringen voorgesteld examples of some investments de resultaten the results sociale en financiële performantie van de MFI s toelichting bij de rekeningen waarderingsregels balance sheet Incofin cvso profit & loss account Incofin cvso social and financial performance of the MFIs explanatory notes to the accounts valuation rules balance sheet Incofin cvso profit & loss account Incofin cvso

14 10

15 11 1 de onderneming the company Desde que obtuve mi primer crédito he adquirido bienes para el hogar. Pero más que nada lo he utilizado para el aspecto productivo o reinversión. El crédito es un elemento que hay que saberlo utilizar, con mucho cuidado, tener respeto y voluntad de pago. Con esas dos premisas uno lo puede utilizar muy bien. Puede ser una fuente de progreso. Pero si uno lo despilfarra, se adeuda y va al fracaso. Christian Francisco Olórtegui Castro (cliente de Confianza Perú) Met mijn eerste lening schafte ik huisraad aan. Maar ik heb het krediet vooral gebruikt voor productieve doeleinden en voor herinvesteringen. Het is belangrijk om een krediet goed te gebruiken, er respect voor te hebben en bereid te zijn het terug te betalen. Met deze houding kan men nuttig gebruik maken van een krediet. Het krediet kan een bron van vooruitgang zijn. Maar als iemand het geld verkwist, steekt hij zichzelf in schulden en faalt hij. Christian Francisco Olórtegui Castro (klant van Confianza Peru) Since my first loan I got goods for my house, but mainly I have used it for the production or reinvestment. The loan is something we should know how to use, be respectful and have the willingness to repay. With these first two premises we could use it in a very good way. It could be a source of progress but if one wastes the money, the debt raises and one fails. Christian Francisco Olórtegui Castro (client of Confianza Peru)

16 12 missie, visie waarden mission, vision values Missie Incofin investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI s) in het Zuiden, die aangepaste financiële diensten aanbieden aan kleine lokale ondernemingen, en een grote sociale meerwaarde nastreven, en zo de vicieuze cirkel van de armoede doorbreken. Visie Incofin wil een kwalitatief hoogstaande en gespecialiseerde internationale speler op het vlak van investeringen in microfinancieringsinstellingen zijn. Incofin ontwikkelt initiatieven die een aanwijsbare sociale impact hebben. Incofin investeert enerzijds met eigen middelen en beheert anderzijds gespecialiseerde investeringsfondsen voor microfinanciering. Incofin is een privaat initiatief, waaraan bedrijven, werknemers - en werkgeversorganisaties, verenigingen, stichtingen en particulieren, in België en daarbuiten, deelnemen. Mission Incofin invests in sustainable microfinance institutions (MFIs) in the southern hemisphere that provide well adapted financial services to small local enterprises and emphasize high social added value and thereby breaking the vicious circle of poverty. Vision Incofin aims to be a high quality and specialist international player in the field of investments in microfinance institutions. Incofin develops initiatives that have a distinct social impact. Incofin on the one hand invests with own resources and on the other hand manages specialist microfinance investment funds. Incofin is a private initiative, in which companies, employees and employers organizations, associations, foundations and private persons, both in Belgium and abroad, participate.

17 13 Waarden Sociale gedrevenheid. De investeringen van Incofin in MFI s worden beoordeeld op hun ontwikkelingsrelevantie. Bedrijfsmatigheid en termijnvisie. Incofin beoordeelt MFI s eveneens op basis van hun financiële soliditeit, gestaafd door een grondig voorafgaand onderzoek en een stevig ondernemingsplan. Waardering voor lokaal initiatief. De leiding van de MFI s, waarin Incofin investeert, is doorgaans in handen van lokaal management, dat op een professionele een ambitieuze wijze zijn doelstellingen wil realiseren. Incofin wil enkel een ondersteunende rol spelen, in geen geval een leidende rol. Transparantie en integriteit. Incofin streeft volledige transparantie na, zowel naar zijn aandeelhouders als naar de MFI s, waarin het investeert. Incofin staat op de integriteit van het eigen team en van de partners in het Zuiden. Professionaliteit, kwaliteit en efficiëntie. Incofin wil op een professionele wijze hoogwaardige diensten en producten verstrekken. Incofin functioneert kostenbewust en efficiënt. Values Social focus. Incofin s investments in MFIs are judged for their development relevance. Operational effectiveness and long-term vision. Incofin judges MFIs also on the basis of their financial solidity, founded on the results of a thorough screening and on a solid business plan. Respect for local initiative. The control of the MFIs in which Incofin invests, remains usually in the hands of local management that aims to achieve its goals in a professional and ambitious manner. Incofin wishes only to play a supportive role, certainly not the part of leader. Transparency and integrity. Incofin strives for total transparency, both vis-à-vis its shareholders and the MFIs in which it has decided to invest. Incofin accepts nothing less than complete integrity within its own team and of its southern partners. Professionalism, quality and efficiency. Incofin aims to provide high-quality services and products in a professional manner. Incofin operates cost-effectively and efficiently.

18 14 de prioriteit: investeren in microfinanciering the priority: investing in microfinance Incofin herinvesteert het kapitaal, bijeengebracht door zijn aandeelhouders, in lokale intermediaire financiële structuren in het Zuiden (de MFI s). Incofin investeert in de MFI s onder de vorm van leningen en kapitaalsparticipaties. Op hun beurt wenden deze MFI s de investeringen van Incofin aan om microkredieten toe te kennen aan hun klanten: de lokale micro-ondernemers. De finale begunstigden van de investeringen van Incofin zijn bijgevolg de micro-ondernemers in het Zuiden. Door op deze wijze te investeren in MFI s ontstaat een groot hef boomeffect naar de lokale ondernemers: Incofin investeert (samen met Impulse) in 20 MFI s die samengeteld klanten tellen. Incofin kanaliseert al zijn investeringen via lokale MFI s en dit heeft talrijke voordelen: Kleine ondernemers vinden gemakkelijk de weg naar deze lokale MFI s. De MFI s zijn dicht ingeplant bij de lokale ondernemer en zijn het best geplaatst om diens capaciteiten en beperkingen in te schatten. Dat vertaalt zich in een uitstekende terugbetalingsgraad. MFI s bereiken een veelvoud aan microondernemingen, die het leeuwendeel van het bedrijfsleven in de ontwikkelingslanden uitmaken. Het financiële risico (voor de MFI s en voor Incofin) is beperkter doordat in een brede portefeuille van bedrijfsactiviteiten wordt geïnvesteerd. Via de kredietportefeuilles van de MFI s wordt een ruim gamma aan economische activiteiten ondersteund, zoals landbouw en landbouwverwerkende nijverheid, kleinschalige nijverheden, de bouwsector en talrijke andere dienstensectoren. Incofin kan op een efficiënte wijze investeren doordat niet elk onderliggend bedrijf moet worden geanalyseerd en beoordeeld. Incofin reinvests the capital, raised by its shareholders, in local intermediary financial structures in the southern hemisphere (MFIs). Incofin invests in these MFIs in the form of loans and capital participations. In their turn, the MFIs use Incofin s investments to extend microcredits to their clients: the local micro-entrepreneurs. The final beneficiaries of Incofin s investments are therefore the micro-entrepreneurs in the southern hemisphere. This method of investing in MFIs generates a large leverage effect for the local entrepreneurs: Incofin invests (together with Impulse) in 20 MFIs with a combined client base of 691,000 entrepreneurs. Incofin channels all its investments through local MFIs and this offers numerous advantages: Small entrepreneurs readily find their way to these local MFIs. The MFIs are located close to local entrepreneurs and ideally positioned to assess their capacities and limitations. This is reflected in an excellent repayment ratio. MFIs reach a multiplicity of micro-enterprises which account for the majority of business activity in developing countries. Investing in a broad portfolio of business activities reduces the financial risk (for the MFIs and for Incofin). The loan portfolios of the MFIs serve to support a wide range of economic activities, such as agriculture and agro-businesses, small-scale industries, building sector and various other service sectors. Incofin can invest efficiently as it is no longer necessary to analyze and assess each underlying company. Incofin s investments make it possible for the MFIs to tap other financing sources as well, thereby creating a powerful financial lever. Dankzij de investeringen van Incofin kunnen de MFI s ook andere financieringsbronnen aanboren. Hierdoor ontstaat een belangrijke financiële hefboom.

19 15 Incofin beoogt met zijn investeringen een combinatie van financiële en sociale return. Op het vlak van de financiële return streeft Incofin naar een redelijke winstgevendheid, die de vennootschap op termijn moet toelaten om een bescheiden dividend uit te keren. Op het vlak van de sociale return wil Incofin met zijn investeringen in MFI s een zo groot mogelijke sociale impact bewerkstelligen ten gunste van de eindgebruikers van de MFI s: de lokale micro-ondernemers. Incofin seeks a combination of financial and social return on its investments. As for financial return, Incofin strives to achieve reasonable profitability, which should, in the medium term, enable the company to pay a modest dividend. As for social return, with its investments in MFIs Incofin intends to create the greatest possible social impact for the benefit of the MFIs: the local micro-entrepreneurs. Schematisch kan het investeringstraject van Incofin als volgt worden voorgesteld: Incofin s investment trajectory can be schematically represented as follows:

20 16 aandeelhouders shareholders Incofin is geregistreerd als een Belgische Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met Sociaal Oogmerk (CVSO) waarin zowel bedrijven, werknemers- en werkgeversorganisaties, stichtingen, vzw s en particulieren participeren. Incofin is een vennootschap met variabel kapitaal. Incofin geeft aandelen uit ter waarde van euro per aandeel (nominale waarde van euro + inkomgeld van 5%) en 1/20 aandelen ter waarde van 130,20 euro (nominale waarde van 124 euro + inkomgeld van 5%). Terwijl de gewone Incofin-aandelen eerder bestemd zijn voor grotere investeerders (bedrijven, institutionelen, stichtingen) zijn de 1/20 Incofin-aandelen afgestemd op particuliere investeerders. Jaarlijks legt Incofin een geactualiseerd prospectus met betrekking tot de aandelenuitgifte ter goedkeuring voor aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA). In de loop van het tweede semester van 2005 werden de bestaande aandeelhouders van Incofin uitgenodigd om deel te nemen aan een kapitaalsverhoging, teneinde het kapitaal van Incofin tot 5 miljoen euro op te trekken. De actie was succesvol. Het kapitaal van Incofin nam in 2005 met euro toe. Per 31 december 2005 bedroeg het kapitaal van Incofin euro. In 2005 traden 35 nieuwe aandeelhouders tot het kapitaal van Incofin toe. Per 31 december 2005 telde Incofin 231 aandeelhouders. De grootste bijdrage tot het kapitaal van Incofin wordt geleverd door industrie en bedrijven (31% van het kapitaal), gevolgd door banken en holdings en werknemers- en werkgeversorganisaties die beiden 21% van het kapitaal vertegenwoordigen. Het aandeel van de particulieren in het kapitaal van Incofin is in de loop van 2005 gestegen van 11% naar 17%. Stichtingen vertegenwoordigen 10% van het kapitaal. Het merendeel van de aandeelhouders van Incofin is Belgisch. Daarnaast zijn er ook Duitse en Nederlandse aandeelhouders. Incofin is registered as a co-operative company with a social purpose in which companies, employees and employers organizations, foundations, non-profit associations and private individuals participate. Incofin is a company with variable capital. Incofin issues shares worth 2,604 euro (nominal value 2,480 euro + 5% entrance fee) and 1/20 shares worth euro (nominal value 124 euro + 5% entrance fee). The ordinary Incofin shares are intended primarily for larger investors (companies, institutions, foundations and associations), whereas the 1/20 Incofin shares are targeted to private investors. Incofin each year submits an updated share issue prospectus for approval by the Belgian Commission for Banking, Finance and Insurance (CBFA). During the second half of 2005 Incofin s existing shareholders were invited to participate in a capital increase in order to raise Incofin s capital to 5 million euro. The action was successful. In 2005, Incofin s capital increased by 1,733,520 euro, totalling 5,223,748 euro per 31 December In 2005, Incofin welcomed 35 new shareholders, bringing the total number of shareholders to 231 per 31 December The biggest contributors to Incofin s capital are industry and companies (31% of the capital), followed by banks and holdings and employees and employers organizations both representing 21% of the capital. The share of individuals in Incofin s capital rose from 11% to 17% in the course of Foundations represent 10% of the capital. The majority of Incofin s shareholders are Belgian, alongside German and Dutch shareholders.

21 17 capital Incofin per December 31st, 2005 origin Incofin shareholders per December 31st, 2005

22 18 aandeelhouders shareholders De volgende tabel vermeldt de belangrijkste aandeelhouders in functie van hun aandeel in het kapitaal per The following table lists the major shareholders as a function of their share in the capital as per Name shareholder Background Capital in euro % shareholding Volksvermogen Banks & Holdings ,39% KBC Private Equity Banks & Holdings ,81% VDK spaarbank Banks & Holdings ,65% VKW Synergia vzw Associations of Employers ,04% Suez Tractebel Industry & Companies ,75% Sociaal Fonds Voedingsindustrie Associations of Employers and Employees ,75% ACV Voeding en Diensten Associations of Employees ,75% Van der Elst Roland Individual ,75% Stichting Maria Janssens Braeckman Foundations ,87% MRBB Banks & Holdings ,39% AVEVE Industry & Companies ,39% Roularta Media Group Industry & Companies ,37% Bekaert Industry & Companies ,37% Solid Foundations ,37% KBC group Banks & Holdings ,37% Willemen Johan Individual ,37% Zusters van Maria Pittem Foundations ,37% Koinon Industry & Companies ,28% de Kade vzw Foundations ,99% Ethias Banks & Holdings ,85% van Gansewinkel Groep Industry & Companies ,42% Yvan Dupon Consult BVBA Individual ,42% Machiels Overseas nv Industry & Companies ,95% Vandersanden Steenfabrieken nv Industry & Companies ,95% Vandersanden Constant Individual ,95% Vyncke nv Industry & Companies ,69% Soudal Holding nv Industry & Companies ,68% Speyebeek Industry & Companies ,52% shareholders < 0,5% ,50% General Total ,00%

23 19 Rotary Club Wetteren

24 20 betrokkenheid van aandeelhouders en sympathisanten commitment of shareholders and sympathisers Incofin telt vele aandeelhouders die op een actieve wijze ondersteuning verstrekken. VDK spaarbank verstrekte in 2005 een sponsorbijdrage aan Incofin ten belope van euro. Van VDK spaarbank ontving Incofin een commissie op het gemiddeld uitstaand saldo van de VDK- Wereldspaarrekening. Deze commissie was in 2005 goed voor euro. VKW Synergia heeft met Incofin een sponsorcontract afgesloten voor een periode van 5 jaar ( ). Incofin ontving in 2005 van VKW Synergia een bedrag van euro. Volksvermogen heeft voor Incofin een publiciteitscampagne gefinancierd in het weekblad Tertio. De advertentie was een halve pagina groot en verscheen vier maal. De Belgische Raiffeisenstichting (BRS) heeft in 2005 een bijdrage geschonken aan Incofin voor een bedrag van euro. Het doel van deze bijdrage was om de kwaliteit van de opvolging van de investeringen van Incofin in microfinancieringsinstellingen te verbeteren. Incofin has many shareholders that provide active support. VDK spaarbank made a sponsor contribution in the amount of 33,057 euro to Incofin in Incofin received a commission from VDK spaarbank on the average outstanding balance of the VDK World Savings account. The commission was worth 6,462 euro in VKW Synergia concluded a sponsor contract with Incofin for a 5-year period ( ). In 2005, Incofin received an amount of 65,000 euro from VKW Synergia. Volksvermogen financed a publicity campaign for Incofin in Tertio, a weekly magazine. The half-page ad appeared four times. The Belgian Raiffeisen Foundation (BRS) made a contribution in the amount of 61,500 euro to Incofin in This contribution was aimed to improve the quality of the follow-up of Incofin s investments in microfinance institutions.

25 21 Ook anderen, sympathisanten en bedrijven, steunen Incofin, hetzij financieel, hetzij door hun diensten gratis of tegen sterk verminderde prijzen ter beschikking te stellen: Via de projectenrekening van Incofin bij de Koning Boudewijnstichting ontving Incofin van diverse schenkers een bedrag van euro. Henri Vansweevelt, die namens aandeelhouder Bekaert in de Raad van Bestuur van Incofin zetelt, organiseerde in december 2005 met zijn eigen verzameling een kerstkribbententoonstelling in de Franse stad Gap. Incofin ontving euro als opbrengst van de tentoonstelling. De gemeente Aartselaar heeft Incofin een subsidie van euro toegekend. Het juristenteam van VDK spaarbank en van KBC heeft Incofin in talrijke juridische kwesties advies verstrekt. Professor Bruno Peeters (UA) heeft Incofin geadviseerd in specifieke fiscale vraagstukken. Christophe Deman van CDM IT-Services begeleidde Incofin bij het beheer van een CRM-pakket, waarmee Incofin zijn bestand van aandeelhouders en relaties beheert. De bestuursleden hebben het management-team van Incofin op talrijke vlakken bijgestaan, onder meer door specifieke adviesverlening of introducties bij potentiële aandeelhouders. Others too, sympathisers and companies, support Incofin, either financially or by providing their services free of charge or at greatly reduced prices: Via Incofin s project account with the King Baudouin Foundation Incofin received an amount of 6,015 euro from various donors. Henri Vansweevelt, who sits on Incofin s Board of Directors on behalf of shareholder Bekaert, organized a crib exhibition with his personal collection in the French city of Gap in December The proceeds amounting to 2,500 euro went to Incofin. The municipality of Aartselaar granted a subsidy of 1,240 euro to Incofin. The legal teams of VDK spaarbank and KBC provided advice to Incofin on numerous legal issues. Professor Bruno Peeters (UA) advised Incofin on specific tax issues. Christophe Deman of CDM IT-Services assisted Incofin with the management of a CRM package used by Incofin to manage its database of stakeholders and relationships. Directors assisted Incofin s management team in numerous domains, including specific advice or introductions with potential shareholders.

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002

Jaarverslag 2002. Annual Report 2002 Jaarverslag 2002 Annual Report 2002 Vijf jaar kerncijfers KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro s 2002 2001 2000 1999 1998 Aansprakelijk vermogen (Kapitaal, Reserves, Achtergestelde schulden en

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g

de schakel Microfinanciering Microkredieten Ja a r ve r s l a g spaar- en kredietcoöperatie de schakel Microfinanciering Microkredieten 2012 Ja a r ve r s l a g Annual Report spa ar redietcoö p e ati er nk e - de schakel Microfinanciering Microkredieten In h o u d

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

7.8. Ontslag/einde mandaat 17

7.8. Ontslag/einde mandaat 17 2 Inhoudstafel 1. Kerncijfers 4 2. Deugdelijk bestuur 6 2.1. Algemene Vergadering 6 2.2. Raad van Bestuur 6 2.3. Bestuurscomité 7 2.4. Investeringscomité 7 2.5. Auditcomité 7 2.6. Commissaris 7 3. Jaarrekening

Nadere informatie

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

BULGARIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with BULGARIA supplement distributed with Brussels Press www.brusselspress.com Inhoud/Contents European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 3 Ministry of Foreign Affairs 4 Invest Bulgaria 5 Finance

Nadere informatie

Jaarverslag Annual Report 2008

Jaarverslag Annual Report 2008 100 1908 Jaarverslag Annual Report Amsterdam Commodities N.V. (Acomo) is an international group with its principal business the trade and distribution of agricultural products. The group is a leading trading

Nadere informatie

Weten watde markt beweegt

Weten watde markt beweegt Weten watde markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 annual report 00 7 Dichtbij dedagelijkse praktijk Mudonourboots Wecanonlyknowwhatismoving our market and find out about current developments

Nadere informatie

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010

Annual Report 2010. Jaarverslag 2010 Annual Report 2010 Jaarverslag 2010 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website:

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474

474 206 10 12 10 206 Jaarverslag 2009 286 256 256 286 474 206 Jaarverslag 2009 256 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail: corporate@docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com

Nadere informatie

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2

MFI's. 1.132 aandeelhouders in 2014. Incofin cvso investeringsketen. Missie. 46 miljoen. Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Jaarverslag 2014 Incofin cvso Jaarverslag 2014 2 Missie Incofin cvso investeert in duurzame microfinancieringsinstellingen (MFI's) in ontwikkelingslanden die aangepaste financiële diensten aanbieden aan

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

JAARVERSLAG Annual Report 2002

JAARVERSLAG Annual Report 2002 JAARVERSLAG Annual Report 2002 ANNUAL REPORT 2002 JAARVERSLAG 2002 PROFILE PROFIELSCHETS For 110 years, Nationale Borg has been a specialized issuer of bonds and guarantees, underwriter of theft and fraud

Nadere informatie

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11

DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland. Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon (+31) 0416 63 11 00 Telefax (+31) 0416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail: info@docdata.com Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012

Prospectus. voor de uitgifte van Incofin-aandelen. oktober 2012 Prospectus voor de uitgifte van Incofin-aandelen oktober 2012 oktober 2012 Incofin cvso Sneeuwbeslaan 20 B-2610 Antwerpen T +32 3 829 25 36 F +32 3 740 78 28 info@incofin.com www.incofin.com BE 0448 125

Nadere informatie

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

ROMANIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press ROMANIA supplement distributed with www.brusselspress.com Inhoud / Content Ambassador of in Belgium 3 Trade & Industry Delegate Minister of Commerce 6 Imsat 7 Silvarom 10 Dan International/ASCO

Nadere informatie

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag

Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata. Annual Report Jaarverslag Annual Report/Jaarverslag 2003 DOCdata 2003 Annual Report Jaarverslag DOCdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk The Netherlands Phone +31 416 63 11 00 Fax +31 416 63 11 11 Website: www.docdata.com E-mail:

Nadere informatie

BNP PARIBAS FUND II N.V.

BNP PARIBAS FUND II N.V. BNP PARIBAS FUND II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Amsterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aandeelhouders en overige vergadergerechtigden van

Nadere informatie

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay

Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Publisher: Dieter Danau Vrije Universiteit Brussel - Initiatiefgroep Solvay Pleinlaan 2-1050 Brussel CAREER GUIDE 2014-2015 INHOUD Inhoud 2 Voorwoord 3 Agenda 5 Wie/Wat is INISOL? 6 Stagebeurs 7 Deelnemende

Nadere informatie

NHaf;~~LAND. ~ @i l-' I;,!ftj@i-'=trj;,"i l='ij@i-, DUTCH MARITIME NETWORK

NHaf;~~LAND. ~ @i l-' I;,!ftj@i-'=trj;,i l='ij@i-, DUTCH MARITIME NETWORK NHaf;~~LAND ~ @i l-' I;,!ftj@i-'=trj;,"i l='ij@i-, DUTCH MARITIME NETWORK MARITIEM KAPITAAL FORUM Onderzoek naar de werking van de kapitaalmarkt in de sector van maritieme toeleveranciers NEDERLAND MARITIEM

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam

NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam NOTULEN van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V., gehouden op 15 mei 2008 te Rotterdam In de vergadering zijn 83 aandeelhouders aanwezig dan wel vertegenwoordigd, in totaal

Nadere informatie

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with

SERBIA. Brussels Press. www.brusselspress.com. supplement distributed with Brussels Press SERBIA supplement distributed with www.brusselspress.com - Crown corks and Metal boxes - Preforms 11000 Beograd v v v Dzordza Vasingtona 6/V Tel.: +381 11/3230-271 Fax: +381 11/3230-316

Nadere informatie

Bewoners als klant: een gouden kans?

Bewoners als klant: een gouden kans? Drs. Peter van der Graaf Bewoners als klant: een gouden kans? Een onderzoek naar de implementatie-mogelijkheden van Gold Service in Nederland Inhoud Voorwoord 5 English Summary: Implementation of Gold

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer

Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra. Charles Hirsch Erik Tambuyzer Innovatief ondernemerschap via Spin-offs van kenniscentra Verschillende denktanks en beleidmakers hebben hun bezorgdheid geuit over het jaar na jaar dalend aantal startende ondernemingen in Vlaanderen.

Nadere informatie

Eindhoven, leading in technology

Eindhoven, leading in technology Casestudy Eindhoven, leading in technology On the fibre-optic networking of a city Patrick van Eekeren Robert Elbrink IT MANAGEMENT SELECT volume 11, number 3, 2005 Authors Patrick van Eekeren and Robert

Nadere informatie