Een reconstructie van het. beleidsprogramma Ondernemerschap. en Starters : een eclectische analyse. A.A.B.H. Kuiper dr. A.R.M.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een reconstructie van het. beleidsprogramma Ondernemerschap. en Starters 1982-2003: een eclectische analyse. A.A.B.H. Kuiper dr. A.R.M."

Transcriptie

1 Een reconstructie van het beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters : een eclectische analyse A.A.B.H. Kuiper dr. A.R.M. Wennekers Zoetermeer, februari

2 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) EIM Research Reports reference number H publication februari address corresponding author address EIM Bredewater 26 P.O. BOX AA Zoetermeer The Netherlands Phone: Fax: Internet: Voor alle informatie over MKB en Ondernemerschap: De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM bv. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. Vermenigvuldigen en/of openbaarmaking in welke vorm ook, alsmede opslag in een retrieval system, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van EIM bv. EIM bv aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden. The responsibility for the contents of this report lies with EIM bv. Quoting numbers or text in papers, essays and books is permitted only when the source is clearly mentioned. No part of this publication may be kopied and/or published in any form or by any means, or stored in a retrieval system, without the prior written permission of EIM bv. EIM bv does not accept responsibility for 2 printing errors and/or other imperfections.

3 Een reconstructie van het beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters : een eclectische analyse A.A.B.H. Kuiper MSc BA Erasmus University Rotterdam, Faculty of Social Sciences - Public Administration, P.O. Box 1738, 3000 DR Rotterdam, the Netherlands; EIM Business and Policy Research - part of Panteia, P.O. Box 7001, 2701 AA Zoetermeer, the Netherlands Corresponding author: dr. A.R.M. Wennekers EIM Business and Policy Research - part of Panteia, P.O. Box 7001, 2701 AA Zoetermeer, the Netherlands 3

4 Inhoud 1. Introductie Ten geleide Doel van dit rapport Indeling Beschrijving en synthese van twee internationale conceptuele raamwerken voor ondernemerschapbeleid Inleiding The Eclectic Framework van Audretsch, Grilo en Thurik Lundström en Stevenson s Entrepreneurship Policy Framework Vergelijking van The Eclectic Framework en Entrepreneurship Policy Framework Categorisering ondernemerschapbeleid op basis van denkmodel van Hoffmann Analyseschema ondernemerschapbeleid op basis van Eclectic Framework, Entrepreneurship Policy Framework en denkmodel Hoffmann Een reconstructie van het beleidsprogramma ondernemerschap en starters Inleiding Beleidsnotitie 1982 Beleid Inzake het Starten van een (Eigen) Bedrijf ; het bevorderen van zelfstandig ondernemerschap tijdens economisch zwaar weer Beleidsnota 1987 Ruim baan voor ondernemen ; een systematische benadering van het MKB-beleid Beleidsnotitie 1995 Werk door Ondernemen ; het beleidsprogramma ingezet ter bevordering van de werkgelegenheid Beleidsnota 1999 De Ondernemende Samenleving ; het ondernemerschapbeleid bereikt haar (voorlopige) hoogtepunt Beleidsbrief 2003 In Actie voor Ondernemers ; een actieprogramma ingezet in economisch zwaar weer De ontwikkeling van het programma ondernemerschap en starters in beeld: samenvatting bevindingen Inleiding en achtergrond; doelen- en middelenpakket Inzichten naar aanleiding van The Eclectic Framework analyse Inzichten naar aanleiding van Lundström en Stevenson beleidsdichotomie en typologie...71 Literatuur

5 1. Introductie 1.1 Ten geleide Het onderhavige rapport is een vervolg op Twee decennia ondernemerschapbeleid in beeld: een jong beleidsprogramma in sociaaleconomische context geplaatst (Kuiper en Wennekers, 2008), maar kan zelfstandig worden gelezen. Het huidige rapport biedt verdiepende inzichten t.a.v. de ontwikkeling van het beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters in de periode In dit beleidsveld zijn en waren meerdere ministeries betrokken. De focus zal hier liggen op het beleid en de beleidsnotities van het Ministerie van Economische Zaken omdat dit ministerie een centrale rol speelt in dit beleidsveld. Het beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters bestaat uit het min of meer coherent geformuleerde beleidspakket dat in het jaar 1982 is ingezet met de beleidsnotitie Beleid Inzake het Starten van een (Eigen) Bedrijf (EZ et al., 1982), en vanaf die notitie gericht is geweest op ondernemerschap en starters. Om semantische onduidelijkheid te voorkomen ten aanzien van (definities van) termen is het zaak geweest om hier duidelijke posities in te nemen. We grijpen hierbij terug op een eerder rapport (Kuiper en Wennekers, 2008, p. 8): Beleidsvorming is een complex proces met vele publieke en private actoren. Het Ministerie van Economische Zaken heeft een centrale rol in het maken van het economische beleid en heeft daarbij vanaf 1982 meer en meer de verantwoordelijkheid op zich genomen voor het initiëren van voorwaardenscheppend beleid voor ondernemerschap. Het stimuleren van nieuwe economische activiteiten en dynamiek kan zowel gericht zijn op bestaande als op nieuw op te richten ondernemingen. Dergelijk overheidsbeleid is wat hier onder ondernemerschapbeleid zal worden verstaan. Het overheidsbeleid dat specifiek gericht is op het bevorderen en faciliteren van startende en nog te starten ondernemingen wordt hier aangeduid als startersbeleid. Startersbeleid is dus altijd ondernemerschapbeleid, maar niet andersom. Overheidsbeleid dat gericht is op bestaande midden- en kleinbedrijven wordt hier aangeduid als MKB-beleid. Instrumenten die kunnen worden aangemerkt als MKB-beleid kunnen dus deels ook onder ondernemerschapbeleid vallen, maar niet onder startersbeleid. Zie figuur 1 voor een schematisch overzicht van de relatie tussen MKB-beleid, ondernemerschapbeleid en startersbeleid. 5

6 Doelgroep Bestaande bedrijven (pre) starters en nieuwe bedrijven ONDERNEMERSCHAPBELEID MKB-BELEID STARTERSBELEID Andersoortig beleid Beleid ten aanzien van nieuwe activiteiten en dynamiek Figuur 1: Een categorisering van het economische overheidsbeleid ten aanzien van MKB en ondernemerschap - bron: Kuiper en Wennekers (2008). Voor een nadere onderbouwing van de genoemde categorisering alsmede een uitgebreidere introductie van het beleidsprogramma wordt de lezer verwezen naar het eerdergenoemde rapport (Kuiper en Wennekers, 2008). 1.2 Doel van dit rapport Het doel van dit rapport is verdere orde te scheppen in het begrijpen van het beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters. Dit wordt gedaan door het programma te bezien middels een synthese van twee eclectische raamwerken uit het zgn. ondernemerschapbeleidonderzoek (Entrepreneurship Policy Research). Deze raamwerken zijn achtereenvolgens: (1) het Eclectic Framework van Verheul, Wennekers, Audretsch en Thurik (2002) en Audretsch, Grilo en Thurik (2007); en (2) het Entrepreneurship Policy Framework van Lundström en Stevenson (2002; 2005; Stevenson and Lundström, 2007). Middels een synthese van deze raamwerken, mede op basis van een denkmodel van Hoffmann (2007), zal verder inzicht worden geboden in de algemene ontwikkeling van het programma in de periode Dit doen we met behulp van de volgende onderzoeksvragen: 6

7 1. Hoe heeft het programma als geheel zich in de loop der jaren ontwikkeld? a. Hoe kunnen de doelen en instrumenten van het moderne startersbeleid worden getypeerd en geïnterpreteerd door de bril van een analyseschema, dat in het volgende hoofdstuk zal worden ontwikkeld op basis van bovengenoemde in de internationale vakliteratuur vooraanstaande eclectische conceptuele modellen van ondernemerschapbeleid? b. Hoe past het tussen 1982 en 2003 gevoerde cq voorgenomen ondernemerschapbeleid in de hiervoor genoemde beleidstypologie van Lundström en Stevenson? 2. Waarom heeft het programma zich op die wijze ontwikkeld; welke aanknopingspunten kunnen hiermee in verband worden gebracht dan wel als (directe) oorzaak worden gezien? 1.3 Indeling In paragraaf 2 wordt het analyseschema van het onderhavige rapport uiteengezet. Dit analyseschema is een synthese van de twee eclectische raamwerken voor ondernemerschapbeleid. Vervolgens worden in paragraaf 3 vijf beleidnotities van (o.a.) het Ministerie van Economische Zaken onderzocht met het in paragraaf 2 opgezette analyseschema alsmede aan de hand van de beleidstypologie van Lundström en Stevenson. Deze vijf beleidsnotities representeren deels het voorgenomen cq gevoerde MKB-beleid t.a.v. (pre-) starters, en het gehele ondernemerschapbeleid. Deze vijf notities belichamen (dus) het beleidsprogramma Ondernemerschap en Starters. In paragraaf 4 wordt in overeenstemming met de indeling van paragraaf 3 een samenvatting van de bevindingen opgemaakt alsmede teruggegrepen op eerdere bevindingen uit Kuiper en Wennekers (2008). 7

8 2. Beschrijving en synthese van twee internationale conceptuele raamwerken voor ondernemerschapbeleid 2.1 Inleiding Om de centrale onderzoeksvraag Hoe heeft het programma als geheel zich in de loop der jaren ontwikkeld? te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van een synthese van twee eclectische raamwerken voor het ondernemerschapbeleid met daarbij de kanttekeningen van Hoffmann (2007). De eerste is The Eclectic Framework (Audretsch, Grilo and Thurik, 2007; Verheul et al., 2002; en Wennekers et al., 2002). De tweede is The Entrepreneurship Policy Framework van Lundström en Stevenson (2002 en 2005). Wat deze raamwerken gemeen hebben is dat ze zijn ingebed in het ondernemerschapbeleidonderzoek, het onderzoeksveld waar (empirisch en theoretisch) onderzoek voor beleid en economisch onderzoek elkaar ontmoeten. De onderliggende (gedrags-) theoretische kaders en definities van ondernemerschap en ondernemerschapbeleid zijn instrumenteel voor het kwantitatief economisch onderzoek waar ze zowel de input als het resultaat van zijn. Ondanks dat deze raamwerken in bepaalde mate zijn 'bevooroordeeld' ten aanzien van de legitimiteit van het object waarin zij inzicht trachten te verschaffen, bieden de categoriseringen van het ondernemerschapgerelateerde beleid in deze raamwerken een bruikbaar handvat om de ontwikkeling van het programma Ondernemerschap en Starters in kaart te brengen. In het ondernemerschapbeleid onderzoeksveld worden verschillende definities van ondernemerschap en ondernemerschapbeleid gehanteerd. Zo wordt ondernemerschap wel getypeerd als een attitude, bijv. de "willingness and ability to change" (Stevenson and Lundström, 2001), of als een bepaalde vorm van economisch gedrag, bv.: the pursuit of opportunities beyond the resources one currently controls (Stevenson and Jarillo, 1990). De attitude wordt daarbij tevens gezien als een capaciteit of potentiële vaardigheid die een actor bezit of zou kunnen bezitten mits deze actor de juiste kennis tot zijn beschikking krijgt. Hoffmann (2007, p. 143) kenschetst bovenstaande definities als holistisch. Dit houdt in dat ze ( ) might better capture the many aspects of entrepreneurship, but ( ) cannot be measured and compared across countries. Hij hanteert daarom een pragmatische, tweeledige definitie van ondernemerschap, welke direct gelinkt is aan zijn uitgangspunt dat een definitie van ondernemerschap beleidsdoelstellingen (policy objectives) zou moeten reflecteren, te weten: banencreatie, economische groei en armoedebestrijding (OECD, 2004). Deze operationele definitie van ondernemerschap focust op ondernemerschap als een bevorderaar van economische groei door middel van productiviteitsgroei en bestaat uit twee delen: (1) de toetreding van nieuwe bedrijven en (2) de creatie van snelgroeiende bedrijven. De link tussen deze twee delen van het ondernemerschapproces en productiviteitsgroei is volgens Hoffmann door conclusive analyses aangetoond (Hoffmann noemt Audretsch and Thurik, 2000; Scapetta et al., 2002; 8

9 OECD, 2003; Brandt, 2004). Hoffmann kiest voor een kwantitatieve wijze van onderzoek omdat tijdens en na de jaren 1990 toen ondernemerschap een buzzwoord werd, de redenering opgeld deed dat MKB beleid voordelig is voor ondernemerschap omdat de meeste nieuwe bedrijven immers klein zijn. Dit valt volgens Hoffmann onder de logica dat 'mensen niet kunnen vliegen, stenen kunnen niet vliegen, dus mensen zijn stenen'. Hoffman wijst met deze gekscherende stelling op de observatie dat ouderwetse subsidies aan ineffectieve kleine ondernemingen onterecht het label ondernemerschapbeleid werd toegekend en dat de oude retoriek van MKBbeleid werd geadopteerd door de nieuwe ondernemerschapbeleidsmakers. De vraag rijst echter hoe een kwantitatieve wijze van onderzoek een compleet beeld geeft omtrent de mogelijkheid van effectief ondernemerschapbeleid. De definitie van het onderzoeksobject (ondernemerschap en de bevordering ervan) en de kwantitatieve variabelen zijn immers direct gerelateerd aan beleidsdoelstellingen en niet per definitie aan de kenmerken die het proces op microniveau heeft. Vanwege het feit dat de indicatoren van ondernemerschap voldoen aan kwantitatieve criteria als meetbaarheid en beschikbaarheid van data kan deze wijze van onderzoek echter wel indicaties opleveren over de verandering van het beleidsprogramma. De vraag is echter of deze indicaties van toepassing zijn op de relatie beleidsdoelstelling kenmerken van ondernemerschap op microniveau. 2.2 The Eclectic Framework van Audretsch, Grilo en Thurik The Eclectic Framework (Audretsch, Grilo en Thurik, 2007) was in eerdere versies (zie Verheul et al., 2002; en Wennekers et al., 2002) vooral een theoretisch raamwerk dat het niveau van ondernemerschap in een land verklaarde door middel van de identificatie van een samenstel van categorieën die de determinanten van ondernemerschap omvatten. Elke categorie vertegenwoordigt een mogelijk kanaal van overheidsinterventie. Het idee achter The EclecticFramework is dat hoe meer relevante kennis geïncorporeerd is hoe meer verklarende kracht de theorie heeft ten aanzien van het fenomeen ondernemerschap. De kennis is interdisciplinair en maakt onderscheid tussen de vraagzijde en aanbodzijde van ondernemerschap (zie tabel 1). Bovendien wordt ondernemerschap bezien door middel van een analytisch schema van drie niveaus, te weten macro, meso en micro (zie tabel 2). Waar macro verwijst naar de globale thema's als technologische ontwikkeling, economische ontwikkeling en globalisering en meso verwijst naar bedrijfstakstructuur en diversiteit van de vraag. Het microniveau is hier niet de onderneming maar het individu hetgeen het eclectische raamwerk vastknoopt aan de theorie van ondernemerschap, waar het individuen zijn die de keuzes maken en niet bedrijfseenheden zoals in MKB-beleidstheorie. In de eclectische theorie wordt vooral een statisch perspectief ingenomen. Dit perspectief beziet de mate van zelfstandig ondernemerschap op het niveau van landen, wat refereert naar de aantallen individuen die zichzelf van werk voorzien in plaats van dat zij werken in loondienst. De theorie biedt ook ruimte aan een 9

10 instrumenteel dynamische perspectief (Wennekers, 1997, p. 185), dat ondernemerschap beschouwt als prestart en startersactiviteiten in een economie. De verbinding tussen dynamisch en statisch perspectief ligt in de geaggregeerde 'occupational choices' van individuen. Vraagzijde Technologische ontwikkeling (macro) Economische ontwikkeling (macro) Globalisering (macro) Bedrijfstakstructuur (meso) Diversiteit van vraag (micro macro) ondernemerschapskansen Aanbodzijde Bevolkingsgroei Bevolkingsdichtheid en urbanisatiegraad Leeftijdstructuur van bevolking Immigratie Deelname van vrouwen Inkomensniveaus en werkloosheid Inkomensongelijkheid Preferenties Vaardigheden Individueel besluitvormingsproces (micro): - individuele taxatie van kansen, preferenties en vaardigheden - individuele afweging van risico's en opbrengsten Tabel 1: determinanten van ondernemerschap in The Eclectic Framework. G-model 2*3 matrix Macro Meso Micro Vraag ondernemerschap (productmarkt perspectief) Aanbod ondernemerschap (arbeidsmarkt perspectief) Tabel 2: Aggregatieniveaus van determinanten ondernemerschap. 10

11 Technologische ontwikkeling, economische ontwikkeling en globalisering (alle drie op macroniveau) beïnvloeden de bedrijfstakstructuur (op het meso niveau) en de diversiteit van vraag (die elkaar wederkerig op zowel individueel microniveau als globaal macroniveau beïnvloeden). Hieruit volgen de ondernemerschapkansen. De determinanten van de vraag naar ondernemerschap betreffen dus de aanbodzijde van de economie ('opportunities' in markten voor goederen en diensten). Het aanbod van (potentiële) ondernemers hangt samen met de (in tabel 1) onder de aanbodzijde geformuleerde factoren. Het individuele besluitvormingsproces hangt zowel samen met cq. heeft invloed op het aanbod als de vraag naar ondernemers. Meer (gepercipieerde) kansen in de economie zullen de vraag naar ondernemerschap doen toenemen. Anderzijds zullen (de aanwezigheid van) bepaalde individuele (karakter)eigenschappen en de aan kansen gerelateerde mogelijke opbrengsten en risico's het aanbod van (potentiële) ondernemers beïnvloeden. Het raamwerk beschrijft zes categorieën van determinanten die van invloed zijn op het niveau van ondernemerschap. Deze zes categorieën reflecteren ook de kanalen 1 van mogelijke/daadwerkelijke overheidsinterventie. De zevende categorie (G7) is de beleidsoperationalisatie van de discrepantie tussen het daadwerkelijke niveau van ondernemerschap en het veronderstelde lange termijn evenwichtsniveau van ondernemerschap. Oftewel, The Eclectic Framework is gebaseerd op de notie dat een dergelijke discrepantie kan bestaan, en dat binnen deze discrepantie het lange termijn evenwichtsniveau van ondernemerschap als een optimaal niveau en dus als beleidsdoel kan worden aangemerkt. Het bestaan van deze discrepantie wordt verklaard met het concept van marktfalen. De zes categorieën van overheidsbeleid volgen uit het aan de orde stellen van die verschillende facetten van marktfalen die tegelijkertijd als determinanten van ondernemerschap kunnen worden aangemerkt. De zevende categorie staat in The Eclectic Framework in essentie aan de basis van de rationalisering van de overheidsinterventie ten aanzien van de determinanten van ondernemerschap. 1 Audretsch, Grilo en Thurik (2007, p. 9) spreken van channels of public intervention. 11

12 G1 demand side intervention; influencing number and type of entrepreneurial opportunities; G2 supply side intervention; influencing the pool of potential entrepreneurs; G3 intervention aiming at availability of resources, skills and knowledge of individuals; generally deals with input factors (labour, finance, information); G4 preference intervention, influencing values and attitudes of individuals; G5 individual decision making process intervention, influencing the risk-reward profile; G6 demand side intervention; influencing the accessibility of markets; G7 perceived (political) discretionary room for public intervention as the result of the assessment of the factors influencing the discrepancy between actual and (government-perceived) optimal or equilibrium level of entrepreneurship (Audretsch, Grilo and Thurik, 2007, pp. 7-9) 2 Tabel 3: Zeven categorieën van overheidsinterventie in The Eclectic Framework. 2.3 Lundström en Stevenson s Entrepreneurship Policy Framework In de uiteenzetting van hun Entrepreneurship Policy Framework geven Lundström en Stevenson (2002; 2005) en Stevenson en Lundström (2007) aan welke verschillen in karakteristieken er bestaan tussen traditioneel MKB beleid en (het nieuwere) ondernemerschapbeleid (Newer Entrepreneurship Policy, hierna: NEP). MKB-beleid heeft zich historisch gezien gefocust op de productiviteit van het MKB, markt en bedrijfstak competitiebeleid en beleid betreffende (markt)kansen voor MKB ondernemingen. Stevenson en Lundström (2007: 105) definiëren ondernemerschapbeleid als "policy aimed at the pre-start, the start-up and the early post start-up phases of the entrepreneurial processes, designed and delivered to address the areas of motivation, opportunity and skills.". In essentie betreft dit beleidsmaatregelen die omstandigheden creëren die gunstiger zijn voor de opkomst van nieuwe ondernemers en ondernemingen. MKB-beleid en ondernemerschapbeleid hebben overeenkomsten maar zijn ook duidelijk verschillend. Dit verschil bestaat uit algemene doelstellingen, doelgroepen en gewenste beleidseffecten. MKB-beleid richt zich op het garanderen van een 'level playing field' voor het MKB ten opzichte van het grootbedrijf. Dit soort beleid wordt gedreven door neoklassieke 2 Paragraaf getiteld: The economic rationale of public intervention 12

13 argumenten van marktfalen. De hoofddoelstelling van ondernemerschapbeleid is juist hogere niveaus van nieuwe ondernemingsactiviteiten te bereiken middels het beïnvloeden van het aanbod van ondernemers. Ondernemerschapbeleid richt zich dus niet op bedrijven maar op personen. Figuur 2: The interface between entrepreneurship policy and SME policy (bron: Stevenson & Lundström, 2007, p. 106). In dit concept is meer overheidshandelen gerechtvaardigd vanwege systeem falen en overheidsfalen alsmede vanwege culturele beperkingen omdat lagere niveaus van nieuwe ondernemingsactiviteiten vele oorzaken kan hebben. Het verbeteren van de bedrijfsomgeving zoals het MKB-beleid beoogt is niet genoeg voor nieuwe bedrijfsoprichtingen, een bevorderlijke cultuur en klimaat voor ondernemerschap zouden dan ook benadrukt moeten worden. 13

14 Characteristics Traditional SME policy Newer Entrepreneurship Policy Outcome Firm growth, productivity growth. Growth in entrepreneurship activity (i.e., in the number of business owners and firms). General goal Specific objective Create a favourable business climate (e.g. tax regime; marketplace frameworks; reduced red tape). To help individual firms modernize, expand, or improve competitiveness. Create a favourable entrepreneurial climate and culture (e.g., few barriers to entry, promotion of entrepreneurship in society). To encourage more people to start their own businesses and provide opportunities for them to learn about the entrepreneurial process and develop the necessary skills. Focus On firms rather than individuals. On individuals rather than firms. Stage of business cycle Client groups and targeting Policy priorities Primary focus is on support after the business has actually started. Existing firms. (Often) targets high growth sectors or high growth firms (i.e., picking winners approach). Reduce red tape and paper burden for existing SMEs. Support is offered in the nascent stages as well as during the critical first years of a start-up. Nascent and new entrepreneurs. Targets the general population and (often) segments within it (e.g., women, youth). Generally no sector targeting. Reduce procedural, regulatory, and taxation barriers to business entry. Improve access to financing. Facilitate access to micro-loans, seed capital and other start-up financing. Improve SME access to information (provide business, economic, market, government regulatory and programme information). Improve access to start-up information and advice, entrepreneurial know-how. Facilitate SME s access to domestic and international markets (e.g., tariff reductions, export subsidies). Facilitate networking activities and exchanges to promote peer-learning, partnering and dialogue. 14

15 Primary policy levers Time period for results Improve the competitiveness of small firms (e.g., management skills, strategic consulting). Foster R&D and technology adoption among SMEs (e.g., technology transfer). Use of financial/fiscal incentives to lever specific SME activities (e.g., R&D investment, exporting). More immediate (aims for results over a three-to-four year cycle). Increase opportunities for people to learn the entrepreneurial process and skills for starting a business (e.g., education, training); enhance the quality of start-up support services. Create awareness of entrepreneurship as a viable option (e.g., profile role models, influence public attitudes). Greater use of non-financial levers (except in the case of start-up and seed financing). More long-term (process perspective requires time). Tabel 4: Kenmerken van MKB-beleid en Ondernemerschapbeleid volgens Lundström en Stevenson (bron: Lundström en Stevenson, 2005, p. 53). Samenvattend is ondernemerschapbeleid in termen van het Lundström en Stevenson raamwerk beleid dat: Gericht is op de pre-start, opstartfase en de vroege post-startfase van het ondernemerschapproces welke weer gedefinieerd wordt als the process whereby individuals become aware of business ownership as an option or viable alternative, develop ideas for businesses, learn the processes of becoming an entrepreneur, and undertake the initiation and development of a business. (...) Entrepreneurship can be found in both the initiation and growth 3 of businesses (Ibid., p. 42); Is ontworpen en gericht op de drie aandachtsgebieden: motivatie, vaardigheden en kansen; Als primaire doel heeft individuen aan te moedigen (1) ondernemerschap te zien als een haalbare optie en (2) activiteiten te ontplooien voor het starten van een eigen onderneming. 3 Dit is in tegenspraak met tabel 4 waarin high-growth firms als doelgroep van MKB-beleid zijn gedefinieerd. 15

16 Beleidstypologie Lundström and Stevenson (2005) zetten vervolgens een beleidstypologie uiteen die verschillende beleidsbenaderingen representeert welke gebaseerd zijn op de praktische uitvoering van ondernemerschapbeleid door overheden aangezien deze meestal niet slechts een van de twee verschillende beleidsbenaderingen in hun totaliteit in uitvoering hebben (te weten MKB-beleid en ondernemerschapbeleid): (1) E-extension Policy, (2) New Firm Creation Policy, (3) Niche Entrepreneurship Policy and (4) Holistic Entrepreneurship Policy (zie figuur hieronder). Figuur 3: Entrepreneurship policy types (bron: Lundström & Stevenson, 2005, p. 118). Lundström and Stevenson karakteriseren het Nederlandse beleidsprogramma ten aanzien van ondernemerschap zoals uiteengezet in De Ondernemende Samenleving (EZ, 1999) als Holistic Entrepreneurship Policy (Ibid., p. 130) en [t]heir recent entrepreneurship policy documents adopt an entrepreneurial process perspective with measures to address each stage of the development cycle of an entrepreneur (...) (Ibid., p133). E-extension Policies Policies to Improve Access to Start-up Support Services and Financing Deze aanpak is vooral een aanvulling op MKB-beleid. Ondanks dat er mondjesmaat 'ondernemerschapbeleid' voorkomt in E-extension beleidsprogramma's is de aandacht van overheden hier hoofdzakelijk gericht op het signaleren van marktfalen en het level playing field in het MKB. Het ondernemerschapgeoriënteerde beleid is een reactie op de groeiende vraag van prestarters en startende onderneming naar beleid. Het E-extension beleidsaanpak staat het meest 16

17 op de voorgrond in landen met een lange traditie van MKB-beleid zoals: Australië, Canada, Zweden, Taiwan en de VS. Deze landen hebben ook al een goed ontwikkelde ondernemerschapcultuur, hoewel dit veel minder waar is voor Zweden en Australië. Ook hebben deze landen, met uitzondering van Zweden, high levels of self-employment, high start-up rates, and/or high nascent entrepreneur prevalence rates (Lundström and Stevenson, 2005, p. 120) waardoor beleid ten aanzien van het bevorderen van een ondernemerschapcultuur minder voor de hand ligt. New Firm Creation Policy Policy in favour of reducing barriers to entry and exit Dit soort beleid is vooral gericht op het reduceren van regulering en administratieve drempels ten aanzien van toetreding en uittreding in markten. Het houdt zich bijvoorbeeld bezig met het verlagen van de tijd en kosten om een onderneming op te starten en te registreren. Andere bij New Firm Creation Policy betrokken beleidsinstrumenten zijn regulations ands policies related to competition, social security, employment, taxation, bankruptcy and insolvency, and company law (Lundström and Stevenson, 2005, p. 121). Niche Entrepreneurship Policy Policy tailored to increasing entrepreneurial activity amongst specific groups of the population Niche ondernemerschapbeleid is vaak aanvullend op E-extension beleid. De rationale voor dit soort doelgroepbeleid is bijvoorbeeld werkgelegenheid, sociale uitsluiting, gelijkheid van sexen, arbeidsmarktintegratie of welvaartsverhoging. De algemene doelstelling is het verhogen van het aantal eigen bedrijven in ondervertegenwoordigde groepen als vrouwen, jongeren, etnische minderheden en werklozen (type 1) of om hightech en hoogopgeleide ondernemerschapactiviteiten te versnellen (type 2). De rechtvaardiging voor dit soort beleid wordt gevonden in sociaal, systeem of marktfalen. Dit beleid is het meest van toepassing voor landen met een reeds sterke ondernemerschapcultuur, omdat de doelgroepen anders eerst nog bestaande drempels moeten overwinnen waardoor het niche ondernemerschapbeleid minder of niet effectief kan zijn. Dit beleid heeft dus het meeste kans succesvol te zijn in ondernemerschapculturen waarin beleid voor bepaalde groepen ongunstige effecten van drempels kan minimaliseren. Holistic Entrepreneurship Policy Policy to strengthen entrepreneurial culture, climate and capacity Het meest omvattende type van ondernemerschapbeleid is het holistische ondernemerschapbeleid dat niet alleen de drempels probeert te verlagen maar een systeem van 17

18 beleidsmaatregelen is dat startende, net gestarte bedrijven of prestarters steunt en dat reageert op de veranderlijke wensen van deze doelgroep. Naast het ter beschikking stellen van financiële arrangementen voor starters, focust holistisch ondernemerschapbeleid zich ook op het integreren van ondernemerschap in het onderwijssysteem, het bevorderen van een ondernemende cultuur en het creëren van een bevorderlijk klimaat voor ondernemerschap. Het richt zich op alle drie de ondernemerschapbeleidsthema's: motivatie, vaardigheden en kansen. De hoofdimpuls voor dit soort beleid is het doel van het bereiken van een ondernemende samenleving met een hoog niveau van dynamiek, innovatie, productiviteit en economische groei. 2.4 Vergelijking van The Eclectic Framework en Entrepreneurship Policy Framework The Eclectic Framework is een theoretisch raamwerk dat de determinanten (van het niveau) van ondernemerschap in kaart brengt en hiermee ook het overheidsbeleid categoriseert. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de vraag- en aanbodzijde van ondernemerschap en op welk aggregatieniveau de determinant zich profileert. Het Entrepreneurship Policy Framework (hierna: EPF) gaat uit van een gedragstheoretische notie van ondernemerschapbeleid waarin drie variabelen de hoofdrol spelen: motivatie, vaardigheden en kansen. The Eclectic Framework is dus gebaseerd op de determinanten van ondernemerschap, het EPF op een gedragstheoretische (bottom-up) notie van ondernemerschapbeleid. The Eclectic Framework is dus in eerste instantie niet zo zeer een raamwerk van ondernemerschapbeleid maar van ondernemerschap. Omdat (systematisch gefundeerd) beleid zich baseert op oorzakelijke verbanden van het beleidsonderwerp (hier: ondernemerschap), leent The Eclectic Framework zich voor het analyseren maar ook voor het formuleren en funderen van beleid. En niet alleen van ondernemerschapbeleid in strikte zin, maar ook van 'ondernemerschapsrelevant beleid'. Binnen het vraagzijde beleid (G1) worden in de determinantencategorie business opportunities inkomensbeleid en mededingingsbeleid beschouwd als beleidsinvulling ten aanzien van repectievelijk de incidentie en de toegankelijkheid van ondernemerschapkansen. In termen van het EPF wordt dit niet als ondernemerschapbeleid gezien. Zo zijn er meer voorbeelden te bedenken waarin The Eclectic Framework qua scope breder is dan het EPF. Het Eclectic Framework omvat bijvoorbeeld ook het beleid gericht op het reduceren van 'opportunity costs' van ondernemerschap via flexibilisering van de arbeidsmarkt of hervorming van de sociale zekerheid. The Eclectic Framework is in beginsel een descriptief raamwerk: het beschrijft de determinanten van ondernemerschap. Omdat deze determinanten specifiek (niet vaag) zijn, leent het raamwerk zich voor het formuleren van beleid op basis van deze determinanten. In die zin kan het raamwerk ook een presciptieve functie vervullen. Het EPF daarentegen is expliciet gebaseerd op de in de praktijk bestaande ondernemerschapbeleidsfilosofie. Het theoretisch kader beschrijft weliswaar de catgeorieën die van toepassing zijn op ondernemerschapproces, maar zij is vooral 18

19 instrumenteel om de ondernemerschapbeleidsfilosofie te verklaren: het is de theoretische (wetenschappelijke) onderbouwing van een beleidsfilosofie en niet - zoals The Eclectic Framework een wetenschappelijke theorie van een economische fenomeen waaruit beleid kan worden gedistilleerd. Bij het EPF lijkt de onderscheid tussen is en ought to te vervallen en lijkt het meer prescriptief van aard. Deze observatie is vooral van belang bij een ((beleids)wetenschappelijke) inhoudelijke analyse van beleid met behulp van deze raamwerken. The Eclectic Framework zou hier meer bruikbaar zijn dan het EPF vanwege inherente bias in het laatstgenoemde raamwerk. Bij een reconstructie van de ontwikkeling van een beleid (zoals in het onderhavige rapport), middels de categorieën die de genoemde twee raamwerken onderscheiden, is deze observatie van minder belang. De determinanten van The Eclectic Framework worden gefundeerd door het voortschrijdend inzicht vanuit het empirisch economisch onderzoek ten aanzien van ondernemerschap. De link tussen ondernemerschap en beleidsinvulling wordt niet expliciet onderscheiden of uiteengezet. De theorie achter het raamwerk is instrumenteel voor empirisch economisch onderzoek en zo voor een wetenschappelijke fundering van het overheidsbeleid. EPF is daarentegen juist gebaseerd op bestaand beleid en op bestaande beleidsvoornemens. De onderliggende theorie is hier instrumenteel voor een verklaring van de bestaande beleidsfilosofie ten aanzien van ondernemerschap. Er zijn ook belangrijke overeenkomsten tussen The Eclectic Framework en het EPF. Motivatie, vaardigheden en kansen uit het EPF komen bijvoorbeeld qua betekenis overeen met de combinatie van culture, preferences en risk attitudes (voor motivatie), "abilities" (voor vaardigheden) en "business opportunities" (voor kansen). Daarnaast gaat het EPF uit van het gedragstheoretische proces van ondernemerschap op het niveau van het individu, terwijl The Eclectic Framework aan de aanbodzijde van ondernemerschap bij determinantencategorie capabilities (G3 en G4) en choice filter (G5) eveneens het ondernemerschapproces op microniveau beschrijft. Op deze punten ontmoeten de twee raamwerken elkaar. 2.5 Categorisering ondernemerschapbeleid op basis van denkmodel van Hoffmann Hoffmann (2007) bouwt voort op het eclectische model van Verheul et al. (in Audretsch et al., 2002) en dat van Lundström and Stevenson (2002, 2005; Stevenson and Lundström, 2007). Het centrale concept in zijn 'Rough Guide to Enterpreneurship Policy' is dat 'new business creation' afhangt van de combinatie van drie factoren: (1) opportunities, (2) skilled people en (3) capital. Toch leiden deze drie factoren niet per definitie tot entrepreneurship (Hoffmann, 2007: 150). Dit hangt ook af van de verwachte kosten en baten van ondernemerschap, waarbij de incentive structure de impact van incentives en disincentives op kosten/baten balans van de opportunities 19

20 reflecteert. De laatste component in het denkmodel van Hoffmann bestaat uit motivation/culture. Bij elkaar vormen deze vijf categorieën van omgevingsfactoren in dit model de fundering van ondernemerschap. Vervolgens identificeert het model 24 'main policy areas affecting entrepreneurial performance' en verdeelt deze over de vijf bovengenoemde categorieën (Hoffmann, 2007: 152). 2.6 Analyseschema ondernemerschapbeleid op basis van Eclectic Framework, Entrepreneurship Policy Framework en denkmodel Hoffmann Het Nederlandse ondernemerschapbeleid zal in hoofdstuk 3 onder de loep worden gelegd van de modellen van Audretsch, Grilo en Thurik (2007) en Lundström en Stevenson (2002; 2005; Stevenson and Lundström, 2007), waarbij gebruik zal worden gemaakt van een categorisering in vijf beleidsdomeinen, die is ontleend aan Hoffmann (2007). Ook hebben wij het door Verheul et al. (2002) gehanteerde onderscheid in een vraagzijde en een aanbodzijde van ondernemerschap expliciet opgenomen. Onderstaand analyseschema in tabel 5 is gebaseerd op The Eclectic Framework van Audretsch, Grilo en Thurik (2007) en het Entrepreneurship Policy Framework van Lundström en Stevenson (2002; 2005; Stevenson and Lundström, 2007) en de synthese van voorgaande raamwerken door Hoffmann (2007). Dit schema is het uitgangspunt van analyse van de ontwikkeling van het Nederlandse ondernemerschapbeleidsprogramma in de periode Omdat het analyseschema geen onderscheid maakt tussen MKB-beleid en ondernemerschapbeleid zullen de dichotomie van Lundström en Stevenson van MKB/ondernemerschapbeleid (zie tabel 4, pp ), en hun beleidstypologie (zie pp en figuur 3, p. 14) als ondersteuning worden gebruikt. 20

MKB-index april 2017

MKB-index april 2017 MKB-index april 2017 Zoetermeer, 4 mei 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Fryslân Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zeeland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Gelderland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Drenthe Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Zuid-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Limburg Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Flevoland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland

Personeelsmonitor Provincies. Benchmarkrapport Provincie Noord-Holland Personeelsmonitor Provincies Benchmarkrapport Zoetermeer, oktober 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage

Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage Ergernissen van ondernemers in het MKB Minirapportage drs. C.M. Wiggers Zoetermeer, augustus 2003 Nummer: M200304 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij EIM. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid

Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Kunnen MKB-ondernemers de weg nog vinden? Veranderingen in de sociale zekerheid Peter Brouwer Zoetermeer, april 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat

Nadere informatie

Cliëntenaudit Bureau ABC

Cliëntenaudit Bureau ABC Cliëntenaudit Bureau ABC 2014 Zoetermeer 17 april 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Studiecentrum Talen Eindhoven bv Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Studiecentrum Talen Eindhoven bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012

Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid 1998-2012 drs. K.L. Bangma drs. A. Bruins drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, 5 juli 2013 Rapportnummer : A201337 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT

Tevredenheidsonderzoek 2011. Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Universiteit van Amsterdam, INTT Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Universiteit van Amsterdam, INTT De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

De oudere starter in Nederland Quick Service

De oudere starter in Nederland Quick Service De oudere starter in Nederland Quick Service Heleen Stigter Zoetermeer, januari 2003 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

De stand van Mediation in Nederland

De stand van Mediation in Nederland De stand van Mediation in Nederland drs. R.J.M. Vogels Zoetermeer, 17 november 2011 In opdracht van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Hogeschool Inholland Amsterdam/Diemen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB

Tevredenheidsonderzoek Fox AOB Tevredenheidsonderzoek 2015 Fox AOB Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Fox AOB De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Accessio Inburgering Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Accessio Inburgering Zoetermeer, woensdag 5 augustus 2015 In opdracht van Accessio Inburgering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Benchmark klanten Qredits

Benchmark klanten Qredits Benchmark klanten Qredits Lia Smit Zoetermeer, maart 2013 Rapportnummer: A201308 Dit onderzoek is mede gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl). Voor alle

Nadere informatie

Global Entrepreneurship Monitor 2002

Global Entrepreneurship Monitor 2002 Global Entrepreneurship Monitor 2002 Niels Bosma Zoetermeer, 14 november 2002 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd door het Ministerie

Nadere informatie

BNA Conjunctuurmeting

BNA Conjunctuurmeting BNA Conjunctuurmeting September 2011 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66 F 020 555 36

Nadere informatie

Bouwers en hun gemeente

Bouwers en hun gemeente Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 1 2 Bouwers en hun gemeente E e n pe iling in de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezinge n 2014 drs. Pim van

Nadere informatie

Kengetallen ondernemerschap

Kengetallen ondernemerschap Kengetallen ondernemerschap Tabellenboek drs. N.G.L. Timmermans R. in 't Hout K. Bakker drs. W. H.J. Verhoeven Zoetermeer, 14 augustus 2009 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Economische

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Hogeschool van Amsterdam Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Hogeschool van Amsterdam Zoetermeer, woensdag 9 november 2016 In opdracht van Hogeschool van Amsterdam De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) prognose 2006 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2007 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht

Tevredenheidsonderzoek 2012. Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Tevredenheidsonderzoek 2012 Jobcoach organisatie Trace Daelzicht Zoetermeer, maandag 4 februari 2013 In opdracht van Jobcoach organisatie Trace Daelzicht De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

De Watersector Exportindex (WEX)

De Watersector Exportindex (WEX) De Watersector Exportindex (WEX) Prognose 2005 drs. P. Gibcus drs. W.H.J. Verhoeven Zoetermeer, februari 2006 Dit onderzoek is gefinancierd door het programma Partners voor Water. De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl Zoetermeer, vrijdag 13 november 2015 In opdracht van Regionaal Autisme Centrum onderdeel Autismewerk.nl De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus

Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB. drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Bijdrage van buitenlandse werknemers aan innovatie in het MKB drs. A. Bruins T. Span MSc drs. P. Gibcus Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1096-8 Rapportnummer : A201363 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok

Tevredenheidsonderzoek De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van De Opstap, Leerwerktraject van De Kapstok De verantwoordelijkheid voor de

Nadere informatie

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland

Innovatie in het MKB in Noord-Nederland Innovatie in het MKB in C10978 Petra Gibcus en Yvonne Prince Zoetermeer, 16 juli 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015

Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2015 Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar René Vogels Zoetermeer, 10 april De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen,

Nadere informatie

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016

Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Kostenontwikkeling binnenvaart 2015 en raming 2016 Uitgave januari 2016 Rapport uitgebracht aan: Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart W. van der Geest C11540/2016/0188 Zoetermeer, 29 januari 2016

Nadere informatie

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies

Uitgevoerd in opdracht van. Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Uitgevoerd in opdracht van Rapportage beoordelen en incidenteel belonen 2013 Provincies Zoetermeer, 17 september 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf

Tevredenheidsonderzoek ROC De Leijgraaf Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC De Leijgraaf Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC De Leijgraaf De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever

Tevredenheidsonderzoek 2014 / De Nieuwe Werkgever Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 De Nieuwe Werkgever Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van De Nieuwe Werkgever De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse

Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Belasting over de winst verdeeld naar sector en grootteklasse Minirapportage ir. C.C. van de Graaff drs. W.H.J. Verhoeven drs. P. Vroonhof K. Bakker Zoetermeer, 18 september 2002 Dit onderzoek is uitgevoerd

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company

Tevredenheidsonderzoek Jobcoach Company Tevredenheidsonderzoek 2014 Jobcoach Company Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Jobcoach Company De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners

Tevredenheidsonderzoek 2012 / A&P Partners Tevredenheidsonderzoek 2012 / 2013 A&P Partners Zoetermeer, zaterdag 3 augustus 2013 In opdracht van A&P Partners De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren Landstede Tevredenheidsonderzoek 2011 Dienst inburgeren Landstede Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van Landstede De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV

Tevredenheidsonderzoek 2015. AM Werk Reïntegratie BV Tevredenheidsonderzoek 2015 AM Werk Reïntegratie BV Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van AM Werk Reïntegratie BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Mondriaan Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Mondriaan Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Mondriaan De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen

Tevredenheidsonderzoek Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2010 Dienst inburgeren ROC Midden Nederland Participatieopleidingen Zoetermeer, vrijdag 4 februari 2011 In opdracht van ROC Midden Nederland Participatieopleidingen De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten

Evaluatie campagne Doe meer met Afval. mening betrokken gemeenten Evaluatie campagne Doe meer met Afval mening betrokken gemeenten Zoetermeer, 10 maart 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels

Conjunctuurpeiling BNA. Voorjaar René Vogels Conjunctuurpeiling BNA Voorjaar 2014 René Vogels Zoetermeer, 22 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau

Tevredenheidsonderzoek 2010 / Olympia uitzendbureau Tevredenheidsonderzoek 2010 / 2011 Olympia uitzendbureau Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2011 In opdracht van Olympia uitzendbureau De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages

Tevredenheidsonderzoek 2014. STE Languages Tevredenheidsonderzoek 2014 STE Languages Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van STE Languages De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002

Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Administratieve lasten Regeling invoer, uitvoer en verkeer van planten Nulmeting 2002 Frits Suyver Zoetermeer, 17 februari 2004 Dit onderzoek is gefinancierd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12

Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Tevredenheidsonderzoek 2015 ROC A12 Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van ROC A12 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel

Effecten BTW-verandering op het. gedrag van consumenten in de. Schilders- en stukadoorsbranche. drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Effecten BTW-verandering op het gedrag van consumenten in de Schilders- en stukadoorsbranche drs. K.L. Bangma drs. D. Snel Zoetermeer, 23 maart 2012 Dit onderzoek is gefinancierd door CNV Vakmensen, FNV

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv

Tevredenheidsonderzoek totaal inburgering bv Tevredenheidsonderzoek 2015 totaal inburgering bv Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van totaal inburgering bv De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland

Tevredenheidsonderzoek 2014 / Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen

Tevredenheidsonderzoek ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Tevredenheidsonderzoek 2013 ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen Zoetermeer, dinsdag 4 februari 2014 In opdracht van ROC Kop van Noord-Holland bedrijfsopleidingen De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Re-integratie Zeeland meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Re-integratie Zeeland Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Stemming onder ondernemers in het MKB

Stemming onder ondernemers in het MKB Stemming onder ondernemers in het MKB ISBN : 978-90-371-1130-9 Rapportnummer : A201424 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl) Panteia

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering

Tevredenheidsonderzoek 2011. BHP Groep Loopbaanadvisering Tevredenheidsonderzoek 2011 BHP Groep Loopbaanadvisering Zoetermeer, zaterdag 4 februari 2012 In opdracht van BHP Groep Loopbaanadvisering De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia/Stratus.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V.

Tevredenheidsonderzoek Nieuwland Opleidingen B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Nieuwland Opleidingen B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Nieuwland Opleidingen B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurmeting oktober 2012. Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurmeting oktober 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36 66

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie

Tevredenheidsonderzoek ROC Alfa-college, unit Educatie Tevredenheidsonderzoek 2014 ROC Alfa-college, unit Educatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van ROC Alfa-college, unit Educatie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling

Tevredenheidsonderzoek 2015. Stap.nu Reïntegratie & Counseling Tevredenheidsonderzoek 2015 Stap.nu Reïntegratie & Counseling Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Stap.nu Reïntegratie & Counseling De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia.

Nadere informatie

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi

Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Effecten invoering dubbeltariefsysteem straattaxi Dammis van 't Zelfde Zoetermeer, 16 september 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Pappenheim Re-integratie en Outplacement Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Pappenheim Re-integratie en Outplacement Zoetermeer, dinsdag 19 juli 2016 In opdracht van Pappenheim Re-integratie en Outplacement De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Tevredenheidsonderzoek Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Tevredenheidsonderzoek 2014 Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Friesland College, FC-Extra,School voor Volwasseneneducatie

Nadere informatie

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten

Brancheonderzoek BNA. Conjunctuurpeiling voorjaar Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Brancheonderzoek BNA Conjunctuurpeiling voorjaar 2012 Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten Jollemanhof 14 Postbus 19606 1000 GP Amsterdam T 020 555 36

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V.

Tevredenheidsonderzoek Wajong Talenten B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Wajong Talenten B.V. Zoetermeer, zondag 3 mei 2015 In opdracht van Wajong Talenten B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015 / Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 / 2016 Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie Zoetermeer, donderdag 4 augustus 2016 In opdracht van Plan B Loopbaanbegeleiding en re-integratie De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent

Tevredenheidsonderzoek 2013-2014. Stichting ActiefTalent Tevredenheidsonderzoek 2013-2014 Stichting ActiefTalent Zoetermeer, donderdag 21 mei 2015 In opdracht van Stichting ActiefTalent De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie

Tevredenheidsonderzoek 2015. Rijn IJssel, Educatie & Integratie Tevredenheidsonderzoek 2015 Rijn IJssel, Educatie & Integratie Zoetermeer, zaterdag 27 februari 2016 In opdracht van Rijn IJssel, Educatie & Integratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Lest Best

Tevredenheidsonderzoek Lest Best Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Lest Best Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van Lest Best De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V.

Tevredenheidsonderzoek 2014-2015. Staatvandienst B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 Staatvandienst B.V. Zoetermeer, donderdag 13 augustus 2015 In opdracht van Staatvandienst B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van

Nadere informatie

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf

De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf De haperende groeimotor van het Nederlands kleinbedrijf Januari 2016 Justin Jansen, Erasmus Universiteit Rotterdam Occo Roelofsen, McKinsey & Company Poll: Hoe gaat het met ondernemerschap in Nederland?

Nadere informatie

Hoe goed ligt de gemeente bij het MKB?

Hoe goed ligt de gemeente bij het MKB? Hoe goed ligt de gemeente bij het MKB? drs. W.V.M. van Rijt-Veltman Zoetermeer, juni 2013 Rapportnummer : A201330 Dit onderzoek is gefinancierd door het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap (www.ondernemerschap.nl)

Nadere informatie

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom

VBO Woonindex. Tweede kwartaal drs. P. Rosenboom VBO Woonindex Tweede 2008 drs. P. Rosenboom Zoetermeer, 10 juli 2008 In opdracht van VBO Makelaars. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Stratus. Het gebruik van cijfers en/of teksten als

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven

MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven MKB Rating: smaakt naar meer Onderzoek naar bekendheid en gebruik van ratings door MKB-bedrijven Lia Smit, Ro Braaksma, Pieter Fris Zoetermeer, december 2013 ISBN : 978-90-371-1108-8 Rapportnummer : A201374

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV

Tevredenheidsonderzoek Work Solutions Nederland BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Work Solutions Nederland BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Work Solutions Nederland BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek

Wageningen University pilot avondonderwijs. Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Wageningen University pilot avondonderwijs Samenvatting van het monitoring- en evaluatieonderzoek Inge van den Ende en Roxanne de Vreede Zoetermeer, 17 februari 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek Tevredenheidsonderzoek Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal, advies & begeleiding meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Voorbereid op de Toekomst (VOT) taal,

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2015 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV

Tevredenheidsonderzoek Nieuwe Koers BV Tevredenheidsonderzoek 2014 Nieuwe Koers BV Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Nieuwe Koers BV De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek id Plein

Tevredenheidsonderzoek id Plein Tevredenheidsonderzoek 2015 id Plein Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van id Plein De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V.

Tevredenheidsonderzoek Voorzet Arbeid B.V. Tevredenheidsonderzoek 2014 Voorzet Arbeid B.V. Zoetermeer, vrijdag 13 februari 2015 In opdracht van Voorzet Arbeid B.V. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie

Tevredenheidsonderzoek Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Tevredenheidsonderzoek 2015 Stichting Libra Revalidatie & Audiologie Zoetermeer, zondag 14 februari 2016 In opdracht van Stichting Libra Revalidatie & Audiologie De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport

Tevredenheidsonderzoek. Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport Tevredenheidsonderzoek Thatcher & Aalderink meetperiode: 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2017 Definitief rapport In opdracht van Thatcher & Aalderink Zoetermeer, donderdag 3 augustus 2017 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel

Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel Update on Dutch Longevity and Longevity in Het Nieuwe Pensioenstel André de Vries VP, Business Development, Global Financial Solutions, EMEA De Actuarisdag 2017 - Zeist - September 26, 2017 Reinsurance

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement

Tevredenheidsonderzoek BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Tevredenheidsonderzoek 2014-2015 BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement Zoetermeer, maandag 3 augustus 2015 In opdracht van BrinQer Verzuim- en Re-integratiemanagement De verantwoordelijkheid voor

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie

Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015. P&M arbeidsreintegratie Tevredenheidsonderzoek 2014 / 2015 P&M arbeidsreintegratie Zoetermeer, dinsdag 4 augustus 2015 In opdracht van P&M arbeidsreintegratie De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik

Nadere informatie