BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 31 JULI 2013 N. 194 Openbare aanbesteding ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Arcanne - Atelier d'architecture 59 Bd. Auguste Reyers, BE-1030 Bruxelles Contact: Christine DUCHAMPS Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: RENOUVELLEMENT D'ECLAIRAGE DES CLASSES EXISTANTES DE L'ECOLE SAINT-AUGUSTIN II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Avenue Saint Augustin, n 16 à 1190 Forest II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Renouvellement d'éclairage des classes existantes de l'école primaire Saint-Augustin II.1.8. Division en lots:non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Voir cahier spécial des charges III.2.2. Capacité économique et financière: Voir cahier spécial des charges III.2.3. Capacité technique: Il n'y a pas d'agréation requise SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 02/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/09/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/09/ :30 Lieu: Ecole Saint Augustin Avenue Saint Augustin, n Forest SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 30/7/2013 GEMEENTEADMINISTRATIE SINT-JANS-MOLENBEEK N Gemeenteadministratie Sint-Jans-Molenbeek Graaf van Vlaanderenstraat 20, BE-1080 Sint-Jans-Molenbeek Contact: Gemeenteadministratie Sint-Jans-Molenbeek Jacques De Winne Tel: Fax: Internet adres(sen): B33/Bestek Wijkcontract CB - Ingreep 1.3, 1.4 & 4.2 bouw van een gebouw met woningen, een groene dreef, kantoren en een parking Type opdracht: Werken. Bouw van een gebouw met woningen, een groene dreef, kantoren en een parking Vandermaelenstraat 6-8 en Sint-Mariastraat 31 en Sint-Jans-Molenbeek In het kader van het wijkcontract «Cinema Belle-Vue»

2 WOENSDAG 31 JULI p. 2 en van het Brussels Gewestelijk Herfinancieringsfonds van de Gemeentelijke Thesaurieën Deze opdracht omvat 2 gedeelten : een vast gedeelte en een voorwaardelijk gedeelte. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT 3. document betreffende de situatie van de inschrijver op het vlak van de betaling van zijn Sociale zekerheidsbijdragen : (zie punt 4.3a van het bestek) - Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 in herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders (bedoeld in artikel 62 1 van het koninklijk besluit van 15 juillet 2011) : De Aanbestedende overheid gaat via elektronische weg (Digiflow) zelf over tot de controle die de situatie van de rekening van de inschrijver ten opzichte van de sociale zekerheidsinstantie bepaalt tot aan het voorlaatste trimester van het burgerlijk jaar dat afgelopen is voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. - Voor de inschrijver die personeel tewerkstelt dat afkomstig is van een andere Lidstaat van de Europese unie ( bedoeld in artikel 62 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011) : De inschrijver moet bij zijn offerte de documenten voegen die zijn vereist overeenkomstig artikel 62 2, namelijk «een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang, is opgemaakt, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is.» 4- document betreffende de situatie van de inschrijver op het vlak van de betaling van zijn belastingen en taksen : ( zie punt 4.3a van dit bestek) ; - voor de Belgische inschrijvers : de inschrijver moet bij zijn offerte het attest van de directe belastingen (model 276 C2) voegen dat is afgeleverd na de datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht ; - voor de buiten België gevestigde inschrijvers : de inschrijver moet bij zijn offerte een attest voegen dat door de bevoegde overheid van het betrokken land is afgeleverd na de datum van de bekendmaking van de aankondiging van de opdracht en waaruit blijkt dat hij in orde is met zijn verplichtingen op het vlak van de directe belastingen volgens de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. 5- Informatie betreffende de erkenning van de inschrijver, overeenkomstig artikel 70 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ( zie punt 4.3b van het bestek). Ter info, de vereiste categorie van erkenning voor deze opdracht is D en de vereiste klasse van erkenning is - volgens de raming - 8. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Verzendingskosten: Bestelling van het dossier per mail of per telefoon minimum 3 werkdagen voor het afhalen of het versturen. Voorafgaande betaling bij de gemeentekas of overschrijving op het rekeningnummer daarbij vermeldend de volgende referentie "B33/CSC CQCB ". Het betalingsbewijs moet worden geleverd de dag van het afhalen of van het versturen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 23/09/ :00 Plaats: Gemeenteadministratie Sint-Jans-Molenbeek - Collegezaal (2e verdieping, publiek toegankelijk) Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: publiek toegankelijk MRMP-I/P - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: MENTEN Brigitte Tel: Fax: Internet adres(sen): AMAY - Kamp Adjudant BRASSEUR - Bouw van een traininghal en een garage Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: AMAY AMAY - Kamp Adjudant BRASSEUR - Bouw van een traininghal en een garage II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: 7, Categorie: D Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 10/09/ :30

3 WOENSDAG 31 JULI p. 3 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/09/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/09/ :30 Plaats: Aanbestedingslokaal - Blok 27- Ingang C- Everestraat EVERE Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen. Bezoekdagen op 20/08/13 en 27/08/13. De documenten zijn gratis te downloaden op De Aanbestedende Overheid beslist voor deze opdracht om voor het indienen van aanvragen tot offertes het gebruik van elektronische middelen toe te staan. MRMP-I/A - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Verwerving" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Desmet Béatrice Martha Tel: Internet adres(sen): Aankoop van 11 combisteamers voor verschillende messcomplexen Type opdracht: Leveringen. Aankoop van 11 combisteamers voor verschillende messcomplexen II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT In regel zijn met RSZ Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 25/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 25/09/ :00 Plaats: Kwartier Koningin Elisabeth - Everestraat Brussel - Aanbestedingsgebouw - Blok 27 - Ingang C Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbare zitting VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in kalenderdagen. Het bestek is gratis en enkel beschikbaar indien gedownload via Begeleide bezoeken : zie datums in bestek. De aanwezigheid bij de begeleide bezoeken wordt ten zeerste aanbevolen. MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS241 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Brugge Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Brugge

4 WOENSDAG 31 JULI p. 4 14IS241 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Brugge II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau Brugge: DCC OEDELEM, ST KRUIS KW BILLET, OOSTENDE KW BOOTSMAN, OOSTENDE KW EGUERMIN, GAVERE KW DE HEMPTINNE, SEMMERZAKE ATCC, NAZARETH BPO, WINGENE RMD, BRUGGE STAF PROV W VL, ZEEBRUGGE MARINEBASIS, URSEL VLIEGVELD, DESTELDONK BPO, BUGGENHOUT BPO BAASRODE, RCS OUDENBURG, OOSTENDE KW SPUIKOM / ZEILSCHOOL III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS242 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Ieper Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Ieper 14IS242 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Ieper II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau IEPER: TOURNAI QU RUCQUOY, BPO RUMES, TOURNAI QU SAINT JEAN, KOKSYDE KW ALLAEYS, LOMBARDSYDE KAMP V LOMBARDSYDE, IEPER KW LEMAHIEU, HOUTHULST BOS V HOUTHULST, POELKAPELLE KW STEENSTRAAT, RMD MIDDELKERKE, KEMMELBERG, DODENGANG DIKSMUIDE III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs.

5 WOENSDAG 31 JULI p. 5 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS243 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Berlaar Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Berlaar 14IS243 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Berlaar II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau BERLAAR: BPO SCHOTEN, BPO BRASSCHAAT, GROBBENDONK KW DEN TROON, BURCHT KW THOUMSIN, BRASSCHAAT West + schietst, BPO ANTWERPEN HAVEN, KONTICH BPO KONTICH, TIELEN KW GAILLY, BERLAAR V ZUYLEN NYEVELT, ZWIJNDRECHT KW BROSIUS, INFORMATIECENTRUM ANTWERPEN, MIL COMDO ANTWERPEN. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :18 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op <

6 WOENSDAG 31 JULI p. 6 MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS245 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Evere Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Evere 14IS245 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Evere II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau EVERE: BRUSSEL KMS ERM + INFORMATIECENTRUM BRUSSEL, AVENUE LOUISE, LAMBERMONT, EVERE Z QRE, KONINKLIJKE WACHT PALEIS III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS246 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Beauvechain Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Beauvechain 14IS246 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van

7 WOENSDAG 31 JULI p. 7 Defensie Plateau Beauvechain II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau BEAUVECHAIN: LEUVEN STAF PROV VL BRAB, HEVERLEE KW DE HEMPTINNE, OUD HEVERLEE KW MEERDAAL, SAFFRAANBERG KW RENSON, RAATSHOVE LANDEN (EMI 22/2), NIVELLES QU DONY, BEAUVECHAIN Qu ROMAN + GREZ, DUISBURG SPORTCENTRUM, TERVUREN QU PANQUIN III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS247 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Florennes Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Florennes 14IS247 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Florennes II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau FLORENNES: JAMBES QU DEWISPELAERE, JAMBES SART HULET, 4 DIV DEPOT DE BRUGELETTE, SGR QU VILAIN-CASTEAU, Qu LEOPOLD - EM PROV HAINAUT-MONS + centre d'information, 8 CRI - 5 SECTION MAISIERES, Qu Offenberg FLORENNES, MARCHE LES DAMES Qu Roman III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00

8 WOENSDAG 31 JULI p. 8 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS248 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Leopoldsburg Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Leopoldsburg 14IS248 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Leopoldsburg II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau LEOPOLDSBURG: LEOPOLDSBURG KW BOUDEWIJN, LEOPOLDSBURG KW VAN DOOREN, LEOPOLDSBURG KAMP BEVERLO, LEOPOLDSBURG KW LEOPOLD I, LEOPOLDSBURG KW LIBBRECHT, LEOPOLDSBURG KW WAUTERS, LEOPOLDSBURG KW PIRON, SCHAFFEN KW DEVIGNEZ, HASSELT STAF PROV LIMBURG, HASSELT INFORMATIECENTRUM LIMBURG, ZUTENDAAL KW WEVELSMOER, KLEINE BROGEL BASIS BERGENDAL Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE

9 WOENSDAG 31 JULI p. 9 OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS249 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Liège Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Liège 14IS249 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Liège II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau LIEGE: ROCOURT QU DUFOUR, ELSENBORN CAMP ELSENBORN, LIEGE QU JONCKER, SPA BPO SANKT-VITH QU RECHT, SPA QU J. DE DIXMUDE, EUPEN QU IRMEP + STADE, GLONS BPO GLONS, CRC GLONS, AMAY BRASSEUR Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < MRMP-I/S - ALGEMENE DIRECTIE MATERIAL RESOURCES - DIVISIE OVERHEIDSOPDRACHTEN - "SECTIE INFRASTUCTUR N MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" Eversestraat, 1, BE-1140 Evere Contact: Juvené Jean-Marc Francis Tel: Fax: Internet adres(sen): 14IS250 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Marche-en-Famenne Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Plateau Marche en Famenne 14IS250 - Meerjarige overeenkomst tegen prijslijst van diensten betreffende de ophaling, vervoer en verwerking van vast afval komende uit diverse installaties van Defensie Plateau Marche-en-Famenne

10 WOENSDAG 31 JULI p. 10 II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Plateau MARCHE EN FAMENNE: BERTRIX 260 CIE MUN, MEF CAMP ROI ALBERT, BASTOGNE SLT HEINZ (sans Musée), BASTOGNE SLT HEINZ (site Musée), STOCKEM+LAGLAND QU BASTIN Zie bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bestek Zie bestek Zie bestek Klasse: N/A, Categorie: N/A Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Aanbestedingslokaal Kwartier Koningin ELISABETH Blok 27 Toegang C Everestraat, 1 B-1140 BRUSSEL Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Publique VI.3. NADERE INLICHTINGEN Informatievergadering Teneinde alle dubbelzinnigheden betreffende het bestek te vermijden, organiseert de Aanbestedende Overheid een voorafgaande informatievergadering op 10 september 2013 om 10:00 uur waarop alle kandidaat-inschrijvers uitgenodigd zijn op het adres van het Leidende dienst. Gelieve te bevestigen of u al dan niet aanwezig zal zijn De kandidaat-inschrijvers dienen hun vragen schriftelijk over te maken aan de Aanbestedende Overheid en dit ten laatste voor 05 september Ter gelegenheid van deze vergadering zal er mondeling geantwoord worden op de hierboven vermelde vragen. In principe zullen de antwoorden geen enkele wijziging met zich meebrengen aan dit bestek; zij dienen alleen om verduidelijkingen te geven. De Aanbestedende Overheid zal aan de gekende inschrijvers een verslag versturen met de behandelde vragen en de antwoorden; en zal tevens het verslag publiceren op < BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N Brussels Instituut voor Milieubeheer Gulledelle 100, BE-1200 Brusssel (Sint-Lambrechts-Woluwe) Contact: Mevrouw Janet Karapetian Tel: ONDERHOUD VAN GROENE RUIMTEN West Zone (BZL 2013_004_002) Type opdracht: Diensten. ONDERHOUD VAN GROENE RUIMTEN West Zone (BZL 2013_004_002) II.1.8. Verdeling in percelen: Ja. Er dienen offertes te worden ingediend voor: een of meer percelen. INLICHTINGEN OVER PERCELEN: Perceel 1: Lot 1 : park van Laeken - Sint Anna dreef - languette Belvédèredomein Korte beschrijving: Lot 1 : park van Laeken - Sint Anna dreef - languette Belvédèredomein Perceel 5: Lot 2 : Baudewijnpark - Fase I et II Korte beschrijving: Lot 2 : Baudewijnpark - Fase I et II Perceel 9: Lot 3 : Baudewijnpark - Fase III Korte beschrijving: Lot 3 : Baudewijnpark - Fase III II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, tot en met diegene die slaan op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of voor de ontvangst van de offertes, overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar de werknemers gevestigd zijn. * Een attest overgemaakt door het RSVZ waaruit blijkt dat de kandidaat of inschrijver voldaan heeft aan de betaling van zijn bijdragen inzake sociale zekerheid van de zelfstandingen. * In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelneming of offertes, al naargelang. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: niet van toepassing niet van toepassing

11 WOENSDAG 31 JULI p. 11 * Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met de uitvoering van de opdracht. * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verrricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. * De omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in onderaanneming wil geven. Minimum van 4 tuiniers is vereist; minimum 3 opdrachten van EUR voor de lot 1, EUR voor de lot 2 en EUR voor de lot 3 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/9/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 10/9/ :30 Plaats: Gulledelle Brussel bureel 231 VI.3. NADERE INLICHTINGEN Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Afdeling Groene Ruimten Plaatsbezoek vereist: Bezoek eenmalig en verplicht Door het indienen van zijn inschrijving geeft de inschrijver te kennen dat hij op de hoogte is van de ligging van de betreffende plaats, dat hij de mogelijkheden voor de aanvoer van zijn materiaal naar het werkterrein heeft bestudeerd, dat hij zich rekenschap heeft gegeven van de werkomstandigheden en de bijkomstige details en dat hij zich vooraf heeft vergewist van de mogelijkheid de werken tot een goed einde te brengen. Een bezoek aan de site is onmisbaar om het werk goed te kunnen inschatten. Het bezoek is verplicht, op straffe van ongeldigheid van de offerte. DIT BEZOEK IS EENMALIG EN VINDT PLAATS OP: 23 augustus LOT 1, Parc van Laeken - Sint Anna Dreef De rand van het Belvédèredomein, 9u30 tot 10u30, Dynastielaan LOT 2, Koning Baudewijnpark -Fase I & II, 11u00 tot 11u30, Parking 305, Wemmelsestenweg LOT 3, Koning Baudewijnpark -Fase III, 11u30 tot 12u00 Parking onder aan de Laarbeeklaan VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/7/2013 GEMEENTE WUUSTWEZEL N Gemeente Wuustwezel Gemeentepark 1, BE-2990 Wuustwezel Contact: De heer Patrik Van Leuven Tel: Fax: Onderhoud aanplantingen door derden Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening: Gemeente Wuustwezel Onderhoud aanplantingen door derden II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. * Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verrricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener. * Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt. Er dienen minstens 3 referenties te worden voorgelegd. Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 25/9/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 26/9/ :30 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 26/9/ :30 Plaats: Gemeentehuis Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Dhr. P. Van Leuven, beleidscoördinator openbare werken VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/7/2013 REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N

12 WOENSDAG 31 JULI p. 12 Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: ir. arch. Gert JANSENS, wnd Diensthoofd Tel: Fax: Internet adres(sen): ASSE Justitie - Parket Halle/Vilvoorde : Bouwkundige renovatiewerken Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Justitie- Parket, Nerviërstraat 60 te 1730 Asse Bouwkundige renovatiewerken II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. Klasse: Klasse 3 : tot EUR, Ondercategorie D of D 1 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 11/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Onze bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB. Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 11/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 11/09/ :00 Plaats: FAC Philipssite 3a/bus 5-6de verdiep - aanbestedingszaal Leuven Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN Belangrijke opmerking plaatsbezoek op straffe van nietigheid. REGIE DER GEBOUWEN - VLAANDEREN REGIO OOST N Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost Maastrichterstraat, 100, BE-3500 HASSELT Contact: Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost dhr. SEVERI Alfred Tel: Fax: Internet adres(sen): Hasselt: Federale politie: Luikersteenweg Nieuwbouw en verbouwing Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Hasselt: Luikersteenweg 228 Hasselt: Federale politie: Luikersteenweg Nieuwbouw en verbouwing II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT Zie bijzonder bestek III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Zie bijzonder bestek Attest van erkenning : Categorie : D - Klasse 8 Voor volgende werken worden volgende erkenningen gevraagd Elektriciteit: o/categorie P1 - Klasse 5 Liften: o/categorie N1 - Klasse 1 HVAC: o/cat D17 of D18 - Klasse 5 Laagste prijs.

13 WOENSDAG 31 JULI p. 13 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 30/09/ :00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: EUr. Betalingstermijnen en -methode: Gelieve het bestelformulier beschikbaar op (rubriek "Overheidsopdrachten / Onze bestekken") te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen - Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken - t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT - Gulden Vlieslaan 87 - bus Brussel - Tel : Fax : Bankrekening : IBAN BE BIC : PCHQBEBB.Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internetadres vermeld in punt I.1) "Adres van het kopersprofiel" van deze aankondiging. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/09/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 30/09/ :00 Plaats: Maastrichterstraat Hasselt - Aanbieden onthaal Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Openbaar VI.3. NADERE INLICHTINGEN De uitvoering van de werken dient in nauw overleg te gebeuren met de bezettende diensten en de Regie der Gebouwen CF_MCF_AGI DIRECTION REGIONALE LIEGE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR CF_MCF_AGI Direction regionale Liege rue de Serbie 44, BE-4000 liege Contact: RENARD Yves Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Remplacement de deux chaudières section préparatoire (1982) + compartimentage à l'école fondamentale autonome de Crisnée, rue Jean Stassart, 15 à 4367 CRISNEE. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: CRISNEE EFA Rue Jean Stassart, CRISNEE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Mise en oeuvre de tous les moyens d'exécution y compris les mesures de sécurité et de protection relatifs au remplacement de deux chaudières section préparatoire + compartimentage à CRISNEE EFA, rue Jean Stassart, 15 à 4367 CRISNEE. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: La déclaration sur l'honneur dans laquelle le soumissionnaire déclare ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion tels que visés à l'article 61 de l'a.r. du 15/07/2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques. L'Administration conserve le pouvoir de vérifier à n'importe quel stade que ce soit de la procédure de passation de marché auprès du soumissionnaire ou par ses propres moyens la réalité de la déclaration sur l'honneur. Le soumissionnaire sera exclu de la participation au marché s'il apparaît à la suite de ces vérifications que la déclaration sur l'honneur ne correspond pas à sa situation personnelle. Le candidat est tenu de fournir une attestation ONSS ou pour le soumissionnaire étranger, une attestation délivrée par l'autorité compétente ou une déclaration sous serment ou déclaration solennelle devant une autorité qualifiée dont il résulte qu'il est en règle en matière de sécurité sociale. Un certificat 276C2 relatif au dernier exercice fiscal. Une attestation TVA III.2.2. Capacité économique et financière: Sans objet III.2.3. Capacité technique: Agréation requise : sous-catégorie D 17 - classe 1 pour autant que le montant de l'offre l'exige. SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 10/09/ :00 Documents payants:non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 10/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 10/09/ :00 Lieu: MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE - Direction Régionale de LIEGE - Rue de Serbie, LIEGE (Salle des Adjudications - 5ème étage) Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES INFORMATIONS Visite des lieux conseillée mais facultative en prenant contact avec l'école (Monsieur DEGUELDRE au 0473 / ). Travail à réaliser dans un délai de 25 jours ouvrables pour l'ensemble du marché. Prière de vous identifier auprès du pouvoir adjudicateur en cas de téléchargement afin de pouvoir vous prévenir des éventuelles modifications qui pourraient survenir. Documents à télécharger gratuitement sur le site VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 30/07/2013 SOCIÉTÉ WALLONNE DES EAUX (S.W.D.E.) N AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. ENTITÉ ADJUDICATRICE Société wallonne des eaux (S.W.D.E.) Rue de la Concorde, 41, BE-4800 Verviers Tél: Fax:

14 WOENSDAG 31 JULI p. 14 Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHÉ II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par l'entité adjudicatrice: AVIS RECTIFICATIF N 1 Pôle Production - Secteur C - Grâce-Hollogne - Chambre de mélange SWDE/CILE - Construction d'un bâtiment en annexe à la chambre de Hollogne pour la mise en place d'un système de stockage et de dosage de réactifs II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Grâce-hollogne II.1.5. Brève description du marché ou de l'achat /des achats: Le marché comprend toutes les fournitures et tous les travaux utiles à la mise en service d'une installation de stockage et de dosage de produits chimiques nécessaires pour corriger l'équilibre calco-carbonique du mélange de l'eau des barrages d'eupen et de la Gileppe (SWDE) avec celle des galeries de Hesbaye (CILE) - (1ère phase), à savoir : - L'aménagement de la voirie d'accès et des abords en béton aux bâtiments de la SWDE (environ 600 m_). - La réalisation d'une aire de déchargement sécurisée pour les réactifs. - La réalisation d'un nouveau bâtiment (_9 x9 x7 m - béton armé, parement brique, toiture plate) semi-enterré aux abords du bâtiment actuel qui correspond à une chambre de l'adduction Eupen-Seraing-Thiba (SWDE), en vue d'abriter la nouvelle installation de traitement des eaux, y compris parachèvements (revêtement spéciaux, ferronneries, menuiseries (portes en aluminium, volets mécaniques,.)). - La réalisation et la mise en service de cette nouvelle installation de traitement des eaux comprenant notamment l'installation de trois citernes de 10 m_ de soude et d'acide chlorhydrique, les pompes et accessoires nécessaires à l'injection. - La pose enterrée et non enterrées de diverses gaines, tuyauteries ou câbles électriques ou de communication entre les divers bâtiments. - L'adaptation du système d'automatisation et de supervision, permettant la parfaite intégration de cette nouvelle unité de traitement d'eau au sein de l'actuelle télégestion de la SWDE ainsi que la mise à disposition des données de la station de traitement pour la parfaite intégration de cette nouvelle unité de traitement d'eau sein de l'actuelle télégestion de la CILE. II.1.8. Division en lots: Non. SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: Soumission à déposer en triple exemplaire, dont un original et deux copies certifiées conformes par le soumissionnaire. Doivent être joints à la soumission : - le formulaire de soumission et le bordereau de prix, remis en annexe du présent cahier des charges, dûment complétés et signés ; - un CD (ou tout autre support informatique) du bordereau de prix complété obligatoirement en Excel, sera fourni avec les documents du présent marché. Le bordereau original ne peut être modifié par le soumissionnaire : ses remarques et compléments sont joints sur un autre document Excel. Ce bordereau doit être établi en respectant l'ordre de présentation du bordereau type annexé au présent cahier spécial des charges et complété par le soumissionnaire ; - le détail exigé éventuellement par certains postes forfaitaires du métré ; - l'annexe visée à l'article 84 2, relative à la rectification d'erreurs et à la réparation d'omissions, détaillant et justifiant les modifications apportées par le soumissionnaire ; - l'attestation ONSS du 1er ou du 2ème trimestre civil précédent la date de remise des offres ; - la copie du certificat d'agréation ; - la charte environnementale ; - l'attestation concernant l'évacuation des déchets ; - l'acte de procuration défini à l'article 82 de l'arrêté, pour les soumissions signées par un mandataire; - les documents relatifs à la coordination sécurité (Arrêté du 25 janvier 2001 relatif aux chantiers temporaires et mobiles) : o Document dans lequel le soumissionnaire décrit la façon dont il exécute les travaux pour tenir compte du PSS remis en annexe ; o la liste des moyens et des outils utilisés ; o calcul de prix séparé, à titre informatif, du coût estimé des mesures et moyens de prévention déterminés par le PSS, y compris les mesures et moyens de prévention extraordinaires de protection individuelle ; o planning complet et détaillé de l'ensemble des études et des travaux, compte tenu du délai imposé et du phasage des travaux imposés par le présent CSC ; ce planning mentionne clairement les périodes de co-activité des intervenants. o toutes remarques et propositions relatives à la sécurité sur le chantier ; Ces documents doivent permettre au Maître de l'ouvrage d'apprécier, dès le stade de la soumission, les capacités du soumissionnaire à garantir la sécurité du personnel présent sur le site et à collaborer à la démarche sécuritaire. - Une liste récapitulative, numérotée, de tous les documents joints à la soumission. Remarques relatives aux documents à joindre à la soumission : 1. La soumission doit être accompagnée des documents énumérés et définis ci-dessus. Chaque document doit être rédigé en langue française et joint en nombre d'exemplaires prévus; l'original doit être daté et signé par le soumissionnaire sous la mention «Dressé par le soussigné pour être annexé à ma soumission de ce jour». 2. Les documents qui apporteraient une réserve à la soumission, peuvent entraîner son annulation. L'approbation de la soumission n'implique pas celle de ces documents ni des réserves qu'ils contiennent, sauf si et dans la mesure où cette approbation est explicite. 3. L'attestation de visite dûment complétée et signée III.2.2. Capacité économique et financière: voir point III.2.1. III.2.3. Capacité technique: voir point III.2.1. SECTION IV. PROCÉDURE IV.1. TYPE DE PROCÉDURE Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF. IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif: Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 17/09/ :00 Documents payants: Oui, Prix: 20 EUr. Conditions et mode de paiement: Voir CSC IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 08/10/ :30 IV.3.7. Modalités d'ouverture des offres: Date: 08/10/ :30 Lieu: Société wallonne des eaux, Rue de la Concorde 41 à 4800 Verviers Personnes autorisées à assister à l'ouverture des offres: La séance d'ouverture des offres est publique. VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 30/07/2013 VILLE DE NAMUR N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville de Namur Hôtel de Ville, BE-5000 Namur Tél: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Ecole de Wépion : remplacement de l'ancienne verrière par une nouvelle construction à ossature bois. II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Ecole de Wépion, rue Monin 30 à 5100 Namur II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Ecole de Wépion : remplacement de l'ancienne verrière par une nouvelle construction à ossature bois. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: * Par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire atteste qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques.

15 WOENSDAG 31 JULI p. 15 * Une attestation prouvant que le soumissionnaire est en régle quant au paiement de ses cotisations de sécurité sociale. III.2.2. Capacité économique et financière: cf agréation Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: cfr agréation Agréation requise: D1 (Tous travaux de gros oeuvre et de mise sous toit de bâtiments ), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 30/8/ :00 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: CSCH plan et P.S.S Le paiement peut s'effectuer soit : - au service de la Recette de l'hôtel de Ville de et à 5000 Namur, 2ème étage, aile B (anciennement aile Rops) en liquide, ou carte type Bancontact, UNIQUEMENT LE MATIN - sur le compte BE de la Ville de Namur en mentionnant le numéro de cahier des charges, ainsi que la référence de celui-ci Les documents pourront être soit : - retirés auprès du Bureau d'etudes Bâtiments, cellule administrative, 3ème étage, avec la preuve de paiement de celui-ci. - être envoyés par courrier recommandé moyennant l'envoi par fax au 081/ de la preuve de paiement de celui-ci. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 5/9/ :30 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 5/9/ :30 Lieu: Bureau d'etudes Bâtiments - cellule administrative, Hôtel de Ville à 5000 Namur SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 30/7/2013 VILLE D'ANDENNE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Ville d'andenne Place des Tilleuls, 1, BE-5300 Andenne Tél: Fax: Adresse(s) internet: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Création de columbariums dans divers cimetières II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: Cimetières de SCLAYN - VEZIN - NAMÊCHE - PETIT-WARÊT - ANDENNE II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Création de murs de columbariums dans 5 cimetières de l'entité d'andenne II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: 1) Par la remise de son offre, le soumissionnaire atteste, à titre de déclaration sur l'honneur implicite, qu'il ne se trouve pas dans une des situations d'exclusion suivantes, visées à l'article 61 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 : - avoir fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le blanchiment de capitaux ; - être en état de faillite ou de liquidation ; - avoir fait l'aveu de sa faillite et avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ; - avoir fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ; - ne pas être en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ; - ne pas être en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ; - en matière professionnelle, avoir commis une faute grave ; - s'être rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements. 2) Conformément à l'article 60 de l'arrêté royal du 15 juillet 2011, le pouvoir adjudicateur contrôlera dans le chef du soumissionnaire le premier classé la véracité des éléments couverts par la déclaration, par le biais de DIGIFLOW/TELEMARC, en ce qui concerne les obligations en matière de TVA, ONSS et l'absence de faillite. Ces documents ne sont pas à remettre : le pouvoir adjudicateur vérifiera de lui-même si le soumissionnaire premier classé est en ordre. 3) Conformément à la Circulaire de la Région wallonne du 6 juin 2013 relative à la simplification administrative dans le cadre des marchés de travaux, seuls les documents suivants doivent être communiqués : a. Une attestation en matière d'impôts sur le revenu ; b. Un extrait récent du casier judiciaire. Afin de ne pas retarder l'attribution du présent marché public, tous les soumissionnaires fourniront impérativement ces documents dans leur offre. III.2.2. Capacité économique et financière: Satisfaire aux exigences de l'agréation Agréation de catégorie D - Classe 1 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1 III.2.3. Capacité technique: Satisfaire aux exigences de l'agréation Agréation de catégorie D - Classe 1 Agréation requise: D (Entreprises générales de bâtiments), Classe 1 SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif

16 WOENSDAG 31 JULI p. 16 Date limite pour la réception des demandes de documents ou pour l'accès aux documents: 23/9/2013 Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Cahier spécial des charges Les documents du marché seront envoyés par la Poste après virement sur le compte en mentionnant l'intitulé du marché (columbariums) IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 24/9/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 24/9/ :00 Lieu: Service Technique et Logistique Communal - Avenue Reine Elisabeth 40 (2ème étage), 5300 Andenne SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 30/7/2013 ADMINISTRATION COMMUNALE N AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet en pièce jointe. SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Administration Communale 1 place communale, BE-7100 la louviere Contact: Jacques GOBERT (Bourgmestre) Tél: Fax: SECTION II. OBJET DU MARCHE II.1. DESCRIPTION II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur: Rénovation du Pont du Tir à La Louvière II.1.2. Type de marché et lieu d'exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services: Type de marché: Travaux. Lieu principal d'exécution: rue du Tir à La Louvière II.1.5. Description succincte du marché ou de l'achat /des achats: Travaux de détournement de ruisseau, de terrassements, de démolition de maçonneries en briques et en pierres bleues, réparations de maçonneries en briques, mise en ouvre de voiles de béton, gunitage de paroi et pose de garde-corps en acier. II.1.8. Division en lots:non. II.2. QUANTITE OU ETENDUE DU MARCHE SECTION III. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ÉCONOMIQUE, FINANCIER ET TECHNIQUE III.2. CONDITIONS DE PARTICIPATION III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques: a) Déclaration sur l'honneur par laquelle les soumissionnaires attestent qu'ils ne se trouvent pas dans un des cas d'exclusion visés aux 1er et 2 de l'article 61 de l'a.r. Du (condamnation, faillite, faute grave, ONSS, fisc) b) Attestation ONSS portant sur l'avant dernier trimestre civil écoulé par rapport à la date d'ouverture des offres. La situation réelle du soumissionnaire classé premier après l'analyse des offres sera vérifiée en lui demandant les documents suivants: La preuve du respect des obligations en matière d'impôts et taxes, par la présentation d'une attestation des contributions directes (modèle 276 C2) datant de moins de 6 mois. Attestation datant de moins de 6 mois émanant de l'administration de la TVA dont il résulte que l'entreprise est en ordre en matière de taxes Extrait du casier judiciaire datant de moins de 6 mois dont il résulte que l'entrepreneur satisfait aux exigences de l'article 61 1er et 2 1, 2, 3 de l'a.r. Du 15/07/2011. Attestation de non-faillite datant de moins de 6 mois émanant du Tribunal de Commerce III.2.2. Capacité économique et financière: Certificat d'agréation en classe 1 estimée, catégorie E III.2.3. Capacité technique: Certificat d'agréation en classe 1 estimée, catégorie E SECTION IV. PROCEDURE IV.1. TYPE DE PROCEDURE: Ouverte. IV.2. CRITERES D'ATTRIBUTION: Prix le plus bas. IV.3. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE ADMINISTRATIF IV.3.3. Conditions d'obtention du cahier des charges et des documents complémentaires ou du document descriptif Documents payants:oui. Prix: EUr. Conditions et mode de paiement: Les documents relatifs à ce marché peuvent être obtenus (en mentionnant Cahiers Spécial des Charges - Travaux de rénovation du Pont du Tir à La Louvière) contre virement de 15,00Euro au compte n de la Ville de La Louvière ou retirés contre versement de cette somme au service de la Recette Communale - 50 rue du Gazomètre à La Louvière. Tél. : 064/ IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 06/09/ :00 IV.3.8. Modalités d'ouverture des offres: Date: 06/09/ :00 Lieu: Cellule Marchés Publics - Salle de réunion au 2ème étage situé 19, rue Albert 1er à 7100 La Louvière SECTION VI. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES VI.3. AUTRES VI.5. DATE D'ENVOI DU PRÉSENT AVIS: 30/7/2013 KERKFABRIEK ST.-MAURITIUS EN GEZELLEN NEVELE N Kerkfabriek St.-Mauritius en Gezellen Nevele Camiel Vander Cruyssenstraat 13/1, BE-9850 Nevele Contact: Dennendreef 16, 9850 Landegem Elie DE PAEPE - architect Tel:

17 WOENSDAG 31 JULI p. 17 Verbouwen van een feestzaal tot parochiaal ontmoetingscentrum Type opdracht: Werken. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Camiel Vander Cruyssenstraat 1A, 9850 Nevele Het verbouwen van een feestzaal tot parochiaal ontmoetingscentrum II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Ruwbouwwerken, Daktimmerwerken, Dakdichting, Regenwaterafvoer, Alu-schrijnwerken, Binnenschrijnwerken, Bezetwerken, Voltooiingswerken. uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude of witwassen - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem * attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011 D (bouwwerken), Klasse 3 Laagste prijs. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 29/08/2013 Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 80 EUr. Betalingstermijnen en -methode: te verkrijgen bij de architect, na ontvangst van een overschrijving op rekening van de architect : BE IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 30/08/ :00 IV.3.8. Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 03/09/ :00 Plaats: Camiel Vander Cruyssenstraat 13/ Nevele VI.3. NADERE VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/7/2013 Oproep tot kandidaatstelling NATIONALE BANK VAN BELGIË N Nationale Bank van België de Berlaimontlaan 14, BE-1000 Brussel Contact: De heer Luc Delaisse Tel: Fax: Internet adres(sen): Oproep tot kandidaatstelling - Aankoop en onderhoud van appliances Hardware Security Module (HSM) Type opdracht: Leveringen. Belangrijkste plaats van levering: Brussel Aankoop, onderhoud en support van appliances Hardware Security Module (HSM) II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: 3 appliances - een verklaring dat de kandidaat zich niet in de uitsluitingscriteria bevindt van artikel 61 1 en 2 van het KB van 15 juli 2011; - het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's III.2.2. Economische en financiële draagkracht: de laatste drie jaarverslagen en jaarrekeningen (balans en resultatenrekeningen), uitgezonderd voor de Belgische ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Solvabiliteit (> 20%), Liquiditeit (> 1), Eigen vermogen (positief), Bedrijfskapitaal (positief), Vervallen schulden t.o.v. belasting en RSZ (onbestaande) en Overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's die niet aan minstens 4 van deze ratio's voldoen zullen van ambtswege niet weerhouden worden. - een referentielijst van soortgelijke opdrachten uitgevoerd tijdens de voorbije drie jaar met volgende vermeldingen: profiel van de klant, omvang van de opdracht, beschrijving van de opdracht, de gegevens van een contactpersoon (telefoon + ), het bedrag en de uitvoeringsdatum; - bewijs dat de kandidaat over de hoogste certificatie (b.v. Gold) van de fabricant beschikt; - een beschrijving van de resources en middelen waarover de kandidaat beschikt om het onderhoud en technische support van de appliances te waarborgen en meer bepaald de omvang van zijn technische staff. Beperkt.

18 WOENSDAG 31 JULI p. 18 Laagste prijs. Tegen betaling verkrijgbare documenten: Neen. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 23/8/ :00 VI.3. NADERE INLICHTINGEN > Over de Nationale Bank > Overheidsopdrachten VI.5. DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 30/7/2013 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL (MIVB) N NUTSSECTOREN Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) Koningsstraat 76, BE-1000 Brussel Contact: de Wolf Pascale Eliane Tel: Fax: Internet adres(sen): Uitvoering van enquêtes geheime klanten II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten: Type opdracht: Diensten. Belangrijkste plaats van verlening van de diensten: Brussel II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen: In het kader van de certificatie van de kwaliteit van de verleende dienst, gaat de MIVB regelmatig over tot metingen van het type "Enquêtes geheime klanten". De resultaten van de enquêtes moeten worden gecodeerd in de computersystemen van de MIVB beschikbaar op internet. De opdracht is verdeeld in twee posten: Post 1: enquêtes op het netwerk van de MIVB Post 2 : algemene enquêtes (internet, bootik, callcenter). II.1.8. Verdeling in percelen: Neen AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE,FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.2.. Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 Een algemene voorstelling van de onderneming en van de groep waarin de onderneming haar activiteit uitoefent. Deze voorstelling bevat o.a. het organisatieschema (organogram) van de onderneming en een beschrijving van haar activiteiten ( max. 3 blz). 2 Een verklaring op erewoord dat de kandidaat-onderneming in staat is het Nederlands en het Frans te gebruiken in al haar contacten met de MIVB (correspondentie, bezoeken, vergaderingen, etc.), en dat alle enquêteurs in staat moeten zijn om in het Frans en in het Nederlands werken..3 Een ondertekende verklaring waarmee de kandidaat onderneming bevestigt dat zij zich niet in een toestand van uitsluiting bevindt, zoals voorzien in de artikelen 66 tot 71 van het KB van 16/07/2012, en waarin de kandidaat bevestigt op erewoord dat hij, op het ogenblik van de kandidatuurstelling, voldoet aan de voorwaarden die volgende attesten bewijzen: (Opgelet: de hieronder vermelde documenten dienen in dit stadium niet meegestuurd te worden.) - Een recent attest van de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel waaruit blijkt dat de kandidaat zich niet in een toestand bevindt van faillissement, of in een gelijkaardige situatie. - Een recent uittreksel van het strafregister. - Een recent attest van de administratie der Directe Belastingen waaruit blijkt dat de kandidaat voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van belastingen, conform artikel 68 van het KB van 16/07/ Een recent attest van de BTW-administratie waaruit blijkt dat de kandidaat in orde is inzake belastingen. - Een attest van de r.s.z. dat bevestigt dat de onderneming in orde is wat betreft de betaling van haar bijdragen aan de sociale zekerheid en de bestaanszekerheid, conform artikel 67 van het KB van 16/07/2012. Voor buitenlandse kandidaat ondernemingen, betreft het gelijkwaardige attesten, afgeleverd door de bevoegde overheden conform de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor Belgische ondernemingen kan de MIVB, via elektronische weg, de hierboven vermelde documenten opvragen. Buitenlandse ondernemingen moeten aangeven via welke elektronische weg de overeenkomende documenten gratis door de MIVB kunnen worden bekomen, of deze documenten op eenvoudige vraag aan de MIVB overmaken. De MIVB kan op elk moment van de procedure tot gunning van de overheidsopdracht, de juistheid van de verklaring op erewoord onderzoeken, en zal in elk geval de verklaring onderzoeken van de inschrijver van de best gerangschikte offerte, alvorens de opdracht te gunnen. 4 In het geval dat verschillende ondernemingen zich kandidaat stellen onder de vorm van een tijdelijke vereniging, moeten zij hun engagement bewijzen door middel van een officieel document en moeten alle leden van de tijdelijke vereniging beantwoorden aan de deelnemingsvoorwaarden. III.2.2. Economische en financiële draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 De laatste 2 neergelegde balansen en jaarrekeningen van de onderneming (volledig model, inclusief de bijlagen, het rapport met de goedkeuring van de rekeningen door de bevoegde organen van de onderneming en door een extern controleorganisme zoals bedrijfsrevisor, extern auditor, enz.) of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen, afkomstig van de balanscentrale van de Nationale Bank van België, maar het is nodig het BTW nummer te vermelden. 2 Indien de kandidaat deel uitmaakt van een groep, het laatste jaarverslag en financieel rapport van deze groep of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1 voor post 1 : de ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties: - Een lijst van de voornaamste soortgelijke prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving ( 3- lijnen) van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens ( tel- ) van een contactpersoon binnen deze ondernemingen. Door soortgelijke prestaties, begrijpt men prestaties in verband met geheime klanten en het openbare vervoer. - Tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten. 2 voor post 2 : de ervaring van de onderneming moet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties: - Een lijst van de voornaamste soortgelijke prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 5 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving ( 3- lijnen) van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens ( tel- ) van een contactpersoon binnen deze ondernemingen. Door soortgelijke prestaties, begrijpt men prestaties in verband met geheime klanten meer algemeen ( internet, call center, winkels). - Tevredenheidsattesten, opgemaakt door deze klanten. 3 Een beschrijving van de expertise van de kandidaat in het betreffende domein. 4 Een verklaring op erewoord dat de uitvoering van de dienstverlening uitgevoerd zal worden door personeel in loondienst van de inschrijver. De kandidaat vermeldt het aantal

19 WOENSDAG 31 JULI p. 19 verzoekers in loondienst aan 31/12/ Een verklaring op erewoord dat elk enquêtes zal worden gecodeerd in de MIVB systemen binnen een termijn van 7 dagen voor aanvaardbaar situaties en 24H voor nietconformiteiten. 6 Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9001 certificaat of eender welk ander certificaat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden. Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen. Onderhandeling. Gegadigden zijn reeds geselecteerd: Neen. Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: 06/09/2013- STAD BRUSSEL N Stad Brussel Kabinet van de Burgemeester - Stadhuis, BE-1000 Brussel Contact: EXCS n.v., Belgiëplein 1, 1020 Brussel, België de heren Henri Dineur en Paul Delesenne Tel: Fax: Internet adres(sen): NEO tweede schijf- Congrescentrum en hotel(s) op het Heizelplateau Type opdracht: Werken. De Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben samen besloten om tot deze opdracht over te gaan, overeenkomstig artikel 38 van de wet van 15 juni 2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. Krachtens deze bepaling, zal de Stad Brussel in de hoedanigheid van aanbestedende overheid in naam en voor rekening van deze twee instanties optreden. Bovendien wordt deze opdracht ook gelanceerd in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting die door de Stad Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gecreëerd zal worden voor de exploitatie van het congrescentrum voorzien in deze opdracht. Deze opdracht zal dus worden hernomen ofwel voor de gunning ofwel tijdens de uitvoering ervan door de bovenvermelde vennootschap vanaf diens oprichting. Het Internationaal Ontwikkelingsplan voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest, aangenomen door de Brusselse regering op 21 december 2007, duidt de Heizelsite aan als bestemming voor een deel van de infrastructuren die het internationale statuut van Brussel moeten versterken. Deze site herbergt reeds het grootste tentoonstellingspark van België en een groot toeristisch en recreatief aanbod. De toevoeging van een internationaal Congrescentrum en van een of meerdere hotels in de buurt van het Tentoonstellingspark zal de aantrekkingskracht van deze laatste versterken en de economische roeping van de site een nieuwe dynamiek verlenen. De reorganisatie en de modernisering van de toeristische en recreatieve infrastructuren moet ervoor zorgen dat het Heizelplateau, dat al voordeel haalt uit de aanwezigheid van het Atomium, een onmisbaar pijler blijft voor de organisatie van beurzen en exposities, en vrijetijdscentrum. De aanbestedende dienst doet een beroep op een hoofdstedenbouwkundige om het globale ontwikkelings- en herinrichtingsplan van het Heizelplateau te ontwerpen. Het is de bedoeling om de bestaande functies op de site te rationaliseren en nieuwe functies toe te voegen die, samen, het stedelijk weefsel van de omliggende wijken voortzetten en dit deel van de stad een nieuwe economische dynamiek geven. Dit stadsgedeelte is immers geroepen om de Poort van de Stad te worden en een visitekaartje van Brussel op nationale en internationale schaal. Onderhavige opdracht past dus in een ruimer geheel, zowel vanuit geografisch, als vanuit planologisch standpunt, in het kader van het Masterplan voor het Heizelplateau, waarvan de grote oriëntaties worden vermeld in de Design Letter (die wordt op verzoek van de geïnteresseerde ondernemers elektronisch ter hun beschikking gesteld zie Afdeling VI.3 van deze aankondiging van een opdracht). Dit document bestaat uit een illustratie van de ambities nagestreefd door de aanbestedende overheid voor het globale Neo Project. Neo vormt inderdaad een groot stadsvernieuwingsproject, waarvan de gunning van de eerste schijf - Commercieel Centrum, woningen en aanverwante functies - is momenteel aan de gang. De andere delen van het programma worden beheerd door de aanbestedende overheid, die op zoek is naar partners voor de uitvoering. Deze opdracht biedt, in deze context, een unieke kans op ontwikkeling die zal kunnen genieten van de ontsluiting van andere delen van de site en de economische en toeristische voordelen daarvan. In het kader van onderhavige opdracht overweegt de aanbestedende dienst, bijgestaan door de hoofdstedenbouwkundige, de inrichting van volgende functies op het Heizelplateau: - Een Congrescentrum voor internationale vergaderingen tot personen en met een groot auditorium van minstens plaatsen en, rechtstreeks verbonden aan dit centrum: - Een hotel van hoge standing (vier sterren of meer) diens offerte mag worden aangevuld met een hotel van drie sterren, voor een totale capaciteit van ten minste 250 kamers (in de tekst die volgt, is het even verwezen naar "hotel" om ofwel een enkele hoge standing hotel (vier sterren of hoger) ofwel een hoge standing hotel (vier sterren of hoger) gekoppeld aan een standing hotel (drie sterren of hoger) te bedoelen). Een kaart gepubliceerd op de site vermeldt de perimeter van het project onder de titel B1. Deze plot heeft een uitstekende zichtbaarheid, vooral via de grote vervoerassen rondom het Perimeter van het Project. De aanbestedende overheid heeft het grondbeheer over de terreinen waarop onderhavige opdracht betrekking heeft. Wat de stedenbouwkundige voorschriften betreft, werd het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van de procedure tot gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) van 20 januari 2011, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 maart Dit besluit voorziet immers de herziening van het GBP om de kwalificatie van het HeizelPlateau Gebied van Gewestelijk Belang (GGB) nr. 15 te voorzien en om de vestiging in dit Gebied van een commercieel centrum, van een hotel, van aanvullende kantoren en van woningen toe te laten plus de voorzieningen van collectief belang die waren reeds voorzien (inclusief de scholen, de culturele, sportieve, sociale voorzieningen of dergelijke voorzieningen als congrescentra). De gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan werd definitief goedgekeurd door de Brusselse Regering op 2 mei 2013 en zal binnenkort in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Het Congrescentrum moet een eminent voorwerp van de Heizel, met name op het gebied van architectonisch ontwerp en duurzame ontwikkeling. Het Congrescentrum moet niet enkel voltallige vergaderingen van maximum personen kunnen onthalen, maar moet ook een ruime waaier kleinere zalen aanbieden (auditorium en vergaderzalen), met inbegrip van een groot aantal vergaderzalen. Het centrum moet ook voorzien zijn van de tentoonstellingszalen die nodig zijn voor de organisatie van grote internationale congressen, banketzalen en de diensten die doorgaans in internationale congrescentra worden aangeboden (vertaling, pers, restauratie,.). Ten slotte moet het groot auditorium van minstens plaatsen los van de rest van het Congrescentrum kunnen functioneren, namelijk als concert- en evenementenzaal. Het hotel - of, in het geval van oprichting van twee hotels, het hotel van hoge standing (vier sterren of meer) - moet boven het Congrescentrum, of op een aanpalend perceel worden gebouwd. In ieder geval moeten het hotel van hoge standing en het Congrescentrum absoluut fysiek met elkaar in verbinding staan via een verbinding op omgevingstemperatuur. Een van de belangrijkste aspecten van het Project is om de beste inrichtingsformule van beide functies Congrescentrum en hotel(s)) te vinden. Met het oog hierop wil de aanbestedende overheid in het kader van de concurrentiegerichte dialoog de gedetailleerde voorstellen van de inschrijvers krijgen. Op basis van de gegevens waarover de aanbestedende dienst beschikt, blijkt dat: - de bouw van het hotel boven het Congrescentrum impliceert dat de problemen qua ligging en beheer van de hotellobby moeten worden opgelost. Deze bouwwijze schijnt bovendien tot hoge meerkosten te leiden, meer bepaald voor de versterking van de stabiliteit van het Congrescentrum dat zich op de onderliggende verdiepingen bevindt; - de bouw van het hotel op het aanpalend perceel zou voor technische problemen zorgen omdat een metrotracé over de helft van het beoogde perceel loopt; verder moeten

20 WOENSDAG 31 JULI p. 20 de eisen worden beoordeeld die worden gesteld door de erfdienstbaarheden in het kader van de aanwezigheid van de metro in de ondergrond. Daarnaast zal de lobby van het Congrescentrum in directe verbinding worden gebracht bij kamertemperatuur met het Heizel metrostation dat is gevestigd in de kelder van het perceel. Verder zullen bepaalde congressen de toegang tot de hallen van het Tentoonstellingspark van Brussel (Brussels Expo) vereisen. Hiervoor zal een voetgangersbrug met omgevingstemperatuur moeten worden gebouwd tussen het Congrescentrum en het Brussels Expo. Dit project dekt het ontwerp, de financiering, de verwezenlijking en het onderhouden van het Congrescentrum en het Hotel, alsmede het beheer en de exploitatie van het hotel. De aanbestedende overheid kan al dan niet aan de financiering van de werken van het Congrescentrum deelnemen; het zal worden gevraagd aan de Deelnemers aan de dialoog, in dit opzicht, om verschillende pakketten aan te bieden voor dit deel van de opdracht ("Design and Build", "Design, Build and Finance" en "Design, Build, Finance and Maintain"). Deze pakketten bepalen de aard van de rechten die worden verleend aan de opdrachtnemer op de grond en de uitgevoerde werken, alsook de duur ervan en de tegenprestaties. Deze modaliteiten kunnen verschillen naargelang hun voorwerp (Congrescentrum/hotel). Wat het hotel betreft, zal de opdrachtnemer de nuttige partnershipscontracten voor het beheer en de exploitatie ervan moeten sluiten, om de gewenste opbrengst voor deze operatie te verwezenlijken; wat het Congrescentrum betreft, zal de exploitatie ervan worden toevertrouwd aan de bovenvermelde vennootschap in oprichting. In het geval van financiering door de opdrachtnemer van het opbouw van het Congrescentrum, zal de exploitatie van het Congrescentrum worden verwezenlijkt door de terbeschikkingstelling van het Congrescentrum door de opdrachtnemer ten behoeve van de uitbatende Vennoostchap, in ruil voor betaling volgens de voorwaarden die zullen worden ingesteld tijdens de dialoog. De Vennootschap zal genieten van de overheidsgarantie voor de betaling van financiële compensatie met betrekking tot de terbeschikkingstelling van de Congrescentrum. Na afloop van de aan de opdrachtnemer toegestaan rechten op alle of een deel van de uitgevoerde werkzaamheden, worden alle bouwwerken opnieuw eigendom van de aanbestedende overheid (op een manier die tijdens de dialoog zal worden gedefinieerd). Ten slotte is de opdrachtnemer verplicht zich te verzekeren van het eerbiedigen door de exploitant van het hotel van de mechanismen voor gezamenlijk beheer - die zullen worden gedefinieerd tijdens de concurrentiedialoog - door de exploitant van het Congrescentrum en de exploitant van het hotel, van een deel van de vergaderzalen. De aanbestedende overheid wil dus oplossingen ontvangen van de deelnemers om deze verschillende eisen te beperken/beheren en de economisch meest voordelige oplossing krijgen die het beste inspeelt op de wensen en behoeften die de aanbestedende overheid heeft gedefinieerd. Naast hoger vermelde elementen wil de aanbestedende overheid, in het kader van de concurrentiegerichte dialoog, ook voorstellen van de deelnemers ontvangen betreffende de volgende aspecten, die in het beschrijvende document worden verduidelijkt: - de juridische en financiële formule voor de toekenning aan de opdrachtnemer van zakelijk(e) recht(en) op de grond en de bouwwerken; - de financiële en juridische samenwerkingsformule tussen de partijen om de verwezenlijking van de bouwwerken die de aanbestedende overheid wil en een optimale coördinatie van het beheer van beide infrastructuren (Congrescentrum en hotel) tussen de partijen te verzekeren, alsook de mechanismen voor gezamenlijk beheer die moeten worden geëerbiedigd door de exploitant van het hotel; - de verwezenlijking van de ambities op het vlak van energie en milieu van de opdrachtdocumenten; - de inrichting van een brug, met omgevingstemperatuur, tussen het Congrescentrum en het Tentoonstellingspark; - de integratie van de metro-infrastructuur in het project (ondergrondse lijn en metrostation); - de fasering van de afbraak van de bestaande inrichtingen en van de herinrichting van de site. II.1.8. Verdeling in percelen: Neen. II.2. HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1. Totale hoeveelheid of omvang: Tijdens de concurrentiegerichte dialoog kan de aanbestedende overheid verschillende oplossingen vragen voor de oppervlakte die wordt gebruikt voor de verwezenlijking van het project binnen hoger beschreven perimeter De kandidaten moeten een unieke kandidatuurbrief indienen, gedateerd en ondertekend door een persoon die bevoegd is om de kandidaat te vertegenwoordigen (dat wil zeggen de unieke ondernemer of het consortium). In het geval van een consortium moet de samenstelling en de organisatie in de kandidatuur worden uitgelegd. Deze brief bevat ook de identificatie van de in III.1.3 bedoelde contactpersoon. A. Inlichtingen betreffende de kandidaat: Voor elke kandidaat en, in geval van consortium, voor elk van zijn leden, moeten de volgende inlichtingen worden meegedeeld: a) Naam; b) Rechtsvorm; c) Adres, telefoon- en faxnummer en adres; d) Namen en functies van de leden van de directie-organen of van de persoon die gemachtigd is om de vennootschap te vertegenwoordigen; e) Nummer, land en datum van inschrijving bij het relevante handels- en/of beroepsregister; een recent attest van een naar behoren gemachtigde dienst of een eensluidend verklaard afschrift van deze inschrijving moet worden toegevoegd; f) BTW-nummer, indien van toepassing; g) Uittreksel uit het strafregister van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt (blanco strafblad); h) Het bewijs van het engagement van elk lid van het consortium, genomen door het orgaan of de persoon die bevoegd is om het te vertegenwoordigen, om deel te nemen aan onderhavige procedure en dat een mandaat geeft aan de ondertekenaar van de kandidatuur die voor dit consortium wordt ingediend. B. Uitsluiting van de kandidaten De kandidaten die zich in een van de gevallen van uitsluiting van artikel 61 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 bevinden, kunnen worden uitgesloten van deelneming aan onderhavige opdracht. De kandidaten moeten de administratieve documenten waaruit blijkt dat ze zich niet in een situatie bevinden die aanleiding kan geven tot uitsluiting van de deelneming aan openbare opdrachten en dat ze voldoen aan de voorschriften van de artikelen 62 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 aan hun aanvraag tot deelneming toevoegen. Indien de kandidaat zich in een situatie van uitsluiting bevindt, deelt hij volledige informatie ter zake mee. Artikelen 61 tot 63 van de koninklijk besluit van 15 juli 2011 "Overeenkomstig artikel 20 van de wet wordt in elk stadium van de gunningsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die bij rechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan en waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft, veroordeeld is voor: 1 deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; 2 omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3 fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4 witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf vraagt de aanbestedende dienst aan de kandidaten of inschrijvers om de noodzakelijke inlichtingen of documenten over te leggen. Indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van die kandidaten of inschrijvers, kan zij de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. (.) 2. Overeenkomstig artikel 20 van de wet kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de kandidaat of inschrijver die: 1 in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2 aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in andere nationale reglementeringen; 3 bij rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4 bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5 niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de bepalingen van artikel 62; 6 niet in orde is met de betaling van zijn belastingen volgens de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63; 7 zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen, opeisbaar bij toepassing van dit hoofdstuk, of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. 3. Het bewijs dat de kandidaat of inschrijver zich niet in één van de gevallen vermeld in de 1 en 2 bevindt, kan geleverd worden door: 1 voor 1 en 2, 1, 2 of 3 : een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat aan de gestelde eisen is voldaan; 2 voor 2, 5 en 6 : een attest uitgereikt door de bevoegde overheid van het betrokken land; 3 voor 2, 4 en 7 : elk middel dat de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken. Wanneer een document of attest als bedoeld in 1 en 2 van het eerste lid, is vereist, niet wordt uitgereikt in het betrokken land of daarin niet alle in 1 en in 2, 1, 2 of 3, bedoelde gevallen worden vermeld, kan het worden vervangen door een verklaring onder eed of, in landen waar niet in een eed is voorzien, door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. art De kandidaat of inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, voegt bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte, al naargelang, een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat hij

d) d) b a c a b a c

d) d) b a c a b a c d) d) b a c a b a c Communaut s europ ennes Journal officiel des Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen En cas d adjudication publique ou d appel d offres g n ral, l ouverture des soumissions a

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 31 JUILLET 2013 N. 194 Adjudication publique ARCANNE - ATELIER D'ARCHITECTURE N. 517233 Arcanne - Atelier d'architecture 59 Bd. Auguste Reyers, BE-1030

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE JEUDI 22 AOÛT 2013 N. 214 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR INFRASTRUCTUUR IN HET ONDERWIJS N. 518502 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Infrastructuur

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 31 AUGUSTUS 2011 N. 225 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 518644 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE JEUDI 19 MAI 2011 N. 131 Adjudication publique GO! ONDERWIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N. 510607 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nadere informatie

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454

GEMEENTE DROGENBOS. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Online DINSDAG 24 MAART 2015 www.bda-online.be p. 2 N. 507454 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 24 MAART 2015 N. 73 Openbare aanbesteding INTERCOMMUNALE DU BRABANT WALLON N. 507424 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE SAMEDI 13 AOÛT 2011 N. 208 Adjudication publique DIRECTION INFRASTRUCTURE DE TRANSPORT N. 517526 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR Direction Infrastructure

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG WOENSDAG 19 MAART 2014 N. 67 Openbare aanbesteding VMSW, AFDELING PROJECTREALISATIE N. 505835 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT VMSW, Afdeling Projectrealisatie

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE MARDI 11 AOÛT 2015 N. 204 Adjudication publique DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN - AFDELING LUCHTHAVENBELEID N. 520649 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG DINSDAG 1 MAART 2011 N. 55 Openbare aanbesteding DIRECTORAAT-GENERAAL RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIRECTIE LOG ICT RO N. 503898 Directoraat-Generaal Rechterlijke

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500

Deze aankondiging heeft betrekking op de bekendmaking van een: Plaats: HASSELT Postcode: 3500 1/ 5 BE001 15/02/2016 - FM nummer: 2016-504566 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG DINSDAG 24 SEPTEMBER 2013 N. 246 Openbare aanbesteding AFDELING FINANCIËN N. 520964 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000

Nadere informatie

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36

Avaldamise kp 15.10.2014 5:36. Muutmisaeg 15.10.2014 5:36 Relocation services Info Versioon 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45131016.aspx Väline hanke ID 350568-2014 Hanke liik Hanke aruanne Dokumendi liik Lepingu sõlmimine Hankemenetlus Avatud menetlus

Nadere informatie

Sportinfrastructuur. fitnesszaal 140 m². power en fitnesszaal 360 m². sportzaal 362 m². sportzaal 385 m². turnzaal 90 m². power en fitnesszaal 120 m²

Sportinfrastructuur. fitnesszaal 140 m². power en fitnesszaal 360 m². sportzaal 362 m². sportzaal 385 m². turnzaal 90 m². power en fitnesszaal 120 m² Oost Vlaanderen Kwartier Kapitein Vlieger De Hemptinne fitnesszaal 140 m² Molenstraat 69 9890 Gavere West Vlaanderen Kwartier Eerste Wachtmeester Lemahieu 360 m² Kemmelseweg 5 8900 Ieper Kwartier Adjudant

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG WOENSDAG 22 APRIL 2015 N. 100 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS N. 509982 Agentschap voor Natuur en Bos Graaf De Ferrarisgebouw - Koning

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG DINSDAG 16 OKTOBER 2012 N. 260 Openbare aanbesteding BERG VAN BARMHARTIGHEID VAN DE STAD BRUSSEL N. 523999 Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel 19-23

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 1e ANNEE VENDREDI 9 SEPTEMBRE 2011 N. 234 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN - AFDELING PROJECTREALISATIE N. 519407 Vlaamse Maatschappij voor

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG ZATERDAG 21 JANUARI 2012 N. 18 Openbare aanbesteding MAISON DE SOINS PSYCHIATRIQUES DOCTEUR JACQUES LEY ASBL N. 501293 AVIS DE MARCHE SECTION I. POUVOIR ADJUDICATEUR

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 2e JAARGANG VRIJDAG 2 MAART 2012 N. 55 Openbare aanbesteding FEDERALE POLITIE DIRECTIE VAN DE AANKOPEN N. 504365 Federale Politie Directie van de Aankopen Kroonlaan,

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 18 NOVEMBRE 2013 N. 298 Adjudication publique VILLE DE BRUXELLES - CENTRALE D'ACHATS N. 526167 AVIS DE MARCHE Ville de Bruxelles - Centrale d'achats Bd

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE LUNDI 2 DÉCEMBRE 2013 N. 311 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 527327 AVIS DE MARCHE Institut Bruxellois pour la

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten

VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Q1. Mogen Engelstalige CV s worden bijgevoegd bij ons dossier, of moeten dit alleen maar Nederlandse zijn? De CV s mogen Engelstalig zijn. Q2. Dans le

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG VRIJDAG 16 DECEMBER 2011 N. 328 Openbare aanbesteding VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING N. 528504 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG WOENSDAG 22 MEI 2013 N. 127 Openbare aanbesteding GEMEENTE VAN ELSENE - COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN N. 510425 Gemeente van Elsene - College van

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BB 7.1.10.1. STOCKOPDRACHT VERTAALPRESTATIES 2015 CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 TERECHTWIJZEND BERICHT NR.

BB 7.1.10.1. STOCKOPDRACHT VERTAALPRESTATIES 2015 CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 TERECHTWIJZEND BERICHT NR. CSC 7.1.10.1. MARCHÉ STOCK PRESTATIONS DE TRADUCTION 2015 AVIS RECTIFICATIF N 1 ATTENTION Les soumissionnaires doivent tenir compte des précisions et corrections ci-dessous concernant : 1) Document remplacé

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 20 JANVIER 2014 N. 17 Adjudication publique WOLUWE-SAINT-PIERRE N. 501205 AVIS DE MARCHE Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles Thielemans 93, BE-1150 Bruxelles

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MERCREDI 14 MAI 2014 N. 118 Adjudication publique INFRABEL - DIRECTION ASSET MANAGEMENT N. 510683 AVIS DE MARCHÉ - SECTEURS SPÉCIAUX Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DONDERDAG 10 SEPTEMBER 2015 N. 231 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 523580 Brussels Instituut voor Milieubeheer Havenlaan 86C/3000,

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG DINSDAG 2 DECEMBER 2014 N. 293 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN(3P) N. 527869 Federaal Agentschap voor de

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE JEUDI 10 SEPTEMBRE 2015 N. 231 Adjudication publique INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT N. 523580 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel.

Nadere informatie

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49

CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE. Bruxelles, le 23 octobre /06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE Bruxelles, le 23 octobre 2006 14228/06 COPEN 109 EJN 25 EUROJUST 49 NOTE de la: aux: Objet: délégation belge délégations Mise en œuvre par la délégation belge de la décision-cadre

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 25 AUGUSTUS 2014 N. 201 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 518726 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 2e ANNEE JEUDI 5 JANVIER 2012 N. 3 Adjudication publique VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENIG N. 500140 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE LUNDI 17 NOVEMBRE 2014 N. 279 Adjudication publique AFDELING FINANCIËN N. 526605 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Financiën Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE. Forces armées. Krijgsmacht. Diensten van de Generale Staf BULLETIN DER AANBESTEDINGEN - 21.07.2000 - BULLETIN DES ADJUDICATIONS 5093 MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Krijgsmacht Forces armées Diensten van de Generale Staf Services

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG MAANDAG 12 MEI 2014 N. 116 Openbare aanbesteding FOD JUSTITIE-STAFDIENST ICT N. 510358 FOD JUSTITIE-Stafdienst ICT Eversestraat, 2-8, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 19 DECEMBER 2014 N. 307 Openbare aanbesteding BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER N. 529424 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Brussels Instituut voor

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge. BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publication hebdomadaire de l Etat belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Wekelijkse uitgave van de Belgische Staat 83e ANNEE N. 10 83e JAARGANG VENDREDI 11 MARS 2005 VRIJDAG 11 MAART

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015)

FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles. Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) FAVV -AFSCA AC- Kruidtuin - FSC Kruidtuinlaan 55 1000 Brussel / Bruxelles Verslag van infosessie bestek FAVV_DGLABO_CPM_2016 (29/06/2015) Rapport de la session d information Cahier spécial des charges

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 11 JUIN 2013 N. 146 Adjudication publique CTB RDC N. 512324 AVIS DE MARCHE CTB RDC 12-11, avenue TSF, croisement Lukusa et TSF, Commune de la Gombe, CD

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 17 FEBRUARI 2015 N. 43 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 503986 afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat 40, BE-1000 Brussel Contact:

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 27 APRIL 2015 N. 104 Openbare aanbesteding VZW JHOB N. 510526 vzw JHOB Bloemenstraat 32, BE-1000 Brussel Contact: Roeland Grolus Tel: +32 494842086

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG ZATERDAG 8 JANUARI 2011 N. 5 Openbare aanbesteding CRECHE SAINT ANTOINE N. 500374 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text officiel complet

Nadere informatie

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ;

Groet. Vu l article 108 de la Constitution ; Gelet op artikel 108 van de Grondwet ; Version coordonnée Arrêté royal du 07 février 2014 - MB 21/02/2014 Gecoördineerde versie Koninklijk besluit van 07 februari 2014 - BS 21/02/2014 ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG DINSDAG 27 JANUARI 2015 N. 24 Openbare aanbesteding FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 501970 Federaal agentschap voor de Veiligheid

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM

Scanners. Info. Buyer. Version changes Contract award. Description. Version 4. Publish date 9/9/2014 4:20 AM Scanners Info Version 4 Url http://com.mercell.com/permalink/42444153.aspx External tender id 304861-2014 Tender type Contract Award Document type Contract award Procurement procedure Open procedure Contract

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 05/07/2016 - BDA nummer: 2016-520911 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij

VRAGEN - ANTWOORDEN. Overheidsopdracht voor diensten. Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij VRAGEN - ANTWOORDEN Overheidsopdracht voor diensten Telefonisch en fysiek onthaal en bewaking van de vestigingen van de Nationale Loterij Algemeen De door de inschrijver ingediende offerte moet realistisch

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 4e ANNEE MARDI 16 DÉCEMBRE 2014 N. 304 Adjudication publique AGENCE BELGE DE DÉVELOPPEMENT (CTB MLI) N. 528953 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 3e JAARGANG VRIJDAG 2 AUGUSTUS 2013 N. 196 Openbare aanbesteding COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE N. 517361 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le text

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MARDI 29 OCTOBRE 2013 N. 280 Adjudication publique AGENTSCHAP VOOR FACILITAIR MANAGEMENT N. 524556 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap voor Facilitair Management

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 5e ANNEE LUNDI 26 JANVIER 2015 N. 23 Adjudication publique ZONE DE POLICE BRUXELLES CAPITALE IXELLES N. 501838 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez le texte

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 1e JAARGANG WOENSDAG 7 DECEMBER 2011 N. 319 Openbare aanbesteding AFDELING PROJECTREALISATIE N. 527805 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Afdeling Projectrealisatie Koloniënstraat

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online

BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online BULLETIN DES ADJUDICATIONS-Online 3e ANNEE MERCREDI 11 DÉCEMBRE 2013 N. 320 Adjudication publique FEDESCO N. 527991 AVIS DE MARCHE FEDESCO Rue Royale 47, BE-1000 Bruxelles Contact: Madame Karlien D'haese

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG VRIJDAG 7 AUGUSTUS 2015 N. 200 Openbare aanbesteding AGENTSCHAP FACILITAIR BEDRIJF N. 520391 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Agentschap Facilitair Bedrijf Boudewijnlaan

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 5e JAARGANG MAANDAG 6 JULI 2015 N. 169 Openbare aanbesteding RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING N. 517643 Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Keizerslaan 7, BE-1000

Nadere informatie

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Transport equipment and auxiliary products to transportation Transport equipment and auxiliary products to transportation Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/35914857.aspx Ekstern anbuds ID 61014-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online BULLETIN DER AANBESTEDINGEN-Online 4e JAARGANG VRIJDAG 7 FEBRUARI 2014 N. 34 Openbare aanbesteding RÉGIE DES BÂTIMENTS - WALLONIE RÉGION OUEST N. 502649 AVIS DE MARCHE Extrait du texte officiel. Consultez

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie