Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon"

Transcriptie

1 Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

2 Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door het bestuur van Stichting Fundeon

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Directieverslag Stichting Fundeon 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon Missie en visie Ontwikkelingen Activiteiten en resultaten Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten ACO Overige (financiële) resultaten Organisatie Algemeen Organisatorische ontwikkelingen Ondersteunde diensten en stafafdelingen Kwaliteitszorg Bestuur Samenstelling bestuur in Evaluatie besturen in het kader van Good Governance Toestand op balansdatum Begroting 2013 Stichting Fundeon Ondertekening directie Jaarrekening 2012 Stichting Fundeon Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 35 Staat van baten lasten 36 Kasstroomoverzicht 37 Grondslagen voor waardering activa en passiva en bepaling van het resultaat 39 Toelichting op de balans per 31 december 44 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december Overige gegevens: Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 55 Resultaatbestemming 55 Gebeurtenissen na balansdatum 55 Bestedingsdoelen subsidie O&O-fonds 55 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 56 Ondertekening bestuur Stichting Fundeon 58

4 1. Inleiding In dit jaarverslag treft u aan het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2012 van Stichting Fundeon. Stichting Fundeon is opgericht per 1 januari 2006 en heeft haar statutaire zetel in de Gemeente Harderwijk.

5 2. Directieverslag Stichting Fundeon 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Stichting Fundeon is de naam van een rechtspersoon van de organisatie Fundeon gevestigd te Harderwijk. De Stichting Fundeon is opgericht om ten dienste van de sectoren B&U, Infra en GA een goede aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk te bewerkstelligen. Meer in het bijzonder is de Stichting Fundeon belast met de bedrijfstaktaken op dit terrein. De Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw en Infra (KBBI) is opgericht ter uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De wettelijke taken zijn nauw verbonden met de bedrijfstaktaken van de Stichting Fundeon. Stichting Fundeon Fonds is specifiek opgericht om een sectorale tegemoetkomingregeling uit te voeren voor de beroepsbegeleidende leerweg en om een aantal subsidieregelingen te coördineren Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon De Stichting Fundeon KBBI is opgericht ter uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De bedrijfstaktaken van de Stichting Fundeon sluiten grotendeels aan op de taken van de Stichting Fundeon KBBI. Zo wordt naast de erkenning (wettelijke taak) ook inhoudelijke ondersteuning geboden aan de leerbedrijven (bedrijfstaktaak). Verder heeft de bedrijfstak eigen kwaliteitseisen vastgesteld ter borging van de kwaliteit van de leermeesters in de bedrijven, onder meer door de scholing en nascholing van de leermeesters (bedrijfstaktaak). Naast het opzetten en onderhouden van de kwalificatiestructuur (wettelijke taak) worden ook leermiddelen en toetsproducten gemaakt voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de kwalificatiestructuur (bedrijfstaktaak). Op deze wijze is de organisatie Fundeon in staat om meer kwaliteit te bieden dan bij de uitvoering van de wettelijke taken. Bij al deze taken worden medewerkers ingezet zowel voor de uitvoering van wettelijke taken als van bedrijfstaktaken. De Stichting Fundeon heeft vanuit dit uitgangspunt dan ook een structurele samenwerkingsrelatie met de Stichting Fundeon KBBI. Zo worden door de Stichting Fundeon KBBI ondersteunende back office activiteiten en ontwikkelcapaciteit ingekocht bij de Stichting Fundeon. Vanuit de Stichting Fundeon KBBI wordt het (bovenwettelijke) deel van de kosten van de adviseurs opleidingsbeleid bedrijven en van de adviseurs opleidingsbeleid scholen en opleidingsbedrijven doorbelast aan de Stichting Fundeon. Vanaf 2011 is de hierboven beschreven samenwerking in een andere context komen te staan als gevolg van het rapport Gedeelde Ambities Missie en visie Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing. Bovenstaande is als volgt verwoord in de missie van Fundeon: "Het in opdracht van de sectoren bouw & infra regisseren, ontwikkelen en leveren van producten en diensten op het terrein van scholing en loopbaanbeleid, met als doel een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs te bewerkstelligen met inbegrip van voldoende loopbaanperspectief.

6 Hiermee realiseren we toegevoegde waarde voor de bedrijfstak om haar onmisbare positie in de samenleving met succes te kunnen vervullen." Dat doet Fundeon niet alleen, maar samen met het onderwijs en de opleidings- en leerbedrijven. Fundeon is namelijk van, voor en door de bedrijfstak en het onderwijs. De missie definieert de plaats van Fundeon binnen bouwend Nederland en de maatschappij. Deze missie laat zich eenvoudig vertalen in de begrippen: Beter Onderwijs. Betere werknemers. Betere bedrijven. Betere sector Ontwikkelingen De bouw en infra hebben en krijgen te maken met een toenemende verschraling van het arbeidsaanbod. Fors minder jongeren kiezen voor een opleiding en loopbaan in de bouw en infra, waardoor zij-instroom steeds belangrijker gaat worden, die veelal een lager aanvangsniveau heeft. Daarnaast worden vanuit zowel het onderwijs als bedrijfstak hogere kwaliteitseisen gesteld aan kennis en basis- en vakvaardigheden. Hiervoor zijn tegelijkertijd minder financiële middelen beschikbaar. Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De budgetten staan onder druk. Het moet goedloper, maar wel met behoud van kwaliteit. Dit heeft in 2012 geleid tot een bezuinigingstaakstelling van 3,2 miljoen euro, oplopend tot De personele en organisatorische aanpassingen die dit tot gevolg had, hadden nog geen gevolgen voor de (kern)taken, voortkomend uit Gedeelde Ambities (2010). De kerntaken van de Stichting Fundeon KBBI bestaan uit (2 kerntaken, 4 wettelijke taken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven. De kerntaken van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon Fonds bestaan uit (4 kerntaken, 16 bedrijfstaktaken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven en werknemers. Kerntaak 3: Promotie en bevordering instroom en behoud personeel. Kerntaak 4: Uitvoering subsidiebeleid. In het regeerakkoord van eind oktober 2012 is wederom een forse bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de kenniscentra. Kenniscentra worden samengevoegd tot één kenniscentrum en waar mogelijk worden de wettelijke taken ofwel ondergebracht bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ofwel bij de mbo-instellingen. Wat precies de impact van dit regeerakkoord voor Fundeon is in de komende periode, is nu nog niet te overzien. Maar dat het grote invloed zal hebben is wel duidelijk. Voor 2013 en later vraagt dat om een brede herbezinning op de taken en kerntaken van Fundeon. Ambities 2012 Evenals in 2011 hebben de besturen van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon KBBI op basis van het rapport Gedeelde Ambities de doelstellingen en aanwending van de middelen voor het bereiken van de doelen (het beleid) voor 2012 vastgesteld. Die doelstellingen zijn helder vastgelegd in te behalen targets in de vorm van eenduidig meetbare Key Performance Indicatoren. Daarmee is het voor de uitvoeringsorganisatie Fundeon duidelijk geworden welke prestaties zij dient te leveren en aan welke kwaliteitseisen zij moet voldoen. Het kwalitatieve deel van de KPI s is gebaseerd op onafhankelijk marktonderzoek (tevredenheidmeting), waarbij de geformuleerde targets tenminste op en in vrijwel alle

7 gevallen boven het niveau van 2011 zijn gesteld (rapportcijfers). Dit ambitieniveau voor 2012 was hoog, maar wel realistisch. Op basis van de prestaties van 2011 lag voor 2012 de belangrijkste verbeterslag op het gebied van: Voldoende audits afleggen bij leerbedrijven (wettelijke taak); Beter scoren bij de sectorplatforms (bedrijfstaktaak); Beter scoren met de leermiddelen en examenproducten (bedrijfstaktaak); De waardering onder de opleidingsbedrijven moet omhoog (bedrijfstaktaak); Meer bedrijfsopleidingsplannen maken (bedrijfstaktaak). In paragraaf 2.2. worden de resultaten hiervan inzichtelijk gemaakt. 2.2 Activiteiten en resultaten De activiteiten van Fundeon zijn in het beleidsplan 2012 ingedeeld op basis van de in de vorige paragraaf genoemde wettelijke - en bedrijfstaktaken. Allereerst wordt ingegaan op de inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen en vervolgens op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (voor zover het de bedrijfstaktaken betreft) Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Onderwijskundige vernieuwing en digitalisering van leermiddelen (aantrekkelijk en flexibel) Fundeon faciliteert de opleidingen met leermiddelen en examenproducten. Voor elk kwalificatiedossier (behoudens middenkader) met de daarbij behorende uitstromen (kwalificaties) ontwikkelt en levert Fundeon een compleet pakket aan leermiddelen. Een pakket omvat lesmateriaal, begeleiding- en examineringproducten. In een enkel geval worden afspraken gemaakt met sectoren of scholen over productie door henzelf. In alle gevallen is er sprake van overleg dan wel samenwerking daarin. Het lesmateriaal van Fundeon bestaat uit werkboekjes voor iedere beroepstaak, projectmateriaal en een set vakboeken In januari 2012 is door het bestuur van Fundeon het businessplan digitalisering leermiddelen besproken en vastgesteld. Doelstelling van dit plan is om binnen een periode van 5 jaar voor de meest arbeidsmarktrelevante kwalificaties een volledig pakket aan digitale leermiddelen beschikbaar te hebben. Digitale leermiddelen zorgt voor aantrekkelijker onderwijs en biedt de beste de garantie om jongeren, maar ook zij-instroom te boeien en te binden. En dat is hard nodig gezien de sterk dalende instroom. Fundeon wil deze ambitie bereiken in nauwe samenwerking met het onderwijs en kiest voor een gefaseerde invoering. Na de implementatie van de opleidingen assistent timmeren, metselen en Infra en vakman GWW, worden de opleidingen timmeren niveau 2 en allround vakman GWW volledig ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Daarna vindt de uitrol naar andere opleidingen plaats. De ontwikkeling van digitale leermiddelen voor de meest arbeidsmarktrelevante kwalificaties is in 2012 op basis van dit businessplan goed op gang gekomen. Voor de opleidingen assistent timmeren,- metselen en - Infra, vakman GWW en allround vakman GWW en voor de opleidingen timmeren niveau 2 en de uitvoedersopleiding Bouw en Infra zijn de leermiddelen ontwikkeld en geïmplementeerd. De opleidingen kunnen sinds de zomer van 2012 worden afgespeeld in een nieuwe afspeelomgeving in Bouwinfranet. Het format dat gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de digitale leermiddelen is met gebruikers in het onderwijs geëvalueerd en aangepast op basis van ervaringen van deze gebruikers. Het product wordt nu nog dichter op de praktijk ontwikkeld en kent nu naast een digitaal deel ook een deel op papier in de vorm

8 van en opdrachten map. De praktijkgerichte opdrachten stimuleren de zelfstandigheid en de samenwerking van deelnemers en bereidt hen voor op de praktijk. Voor 2013 is er gestart met de ontwikkeling voor de opleidingen Tegelzetten niveau 2, Allround Timmeren op niveau 3 en Metselen niveau 2. Per beroepstaak wordt een deel van het materiaal rechtstreeks op de bouwplaats ontwikkeld. Auteurs, filmers en fotografen halen hier de meest actuele content op in de omgeving van de vakman. Docenten bewerken het materiaal vervolgens onder leiding van een projectleider, tot een didactisch geheel. De feedback uit het onderwijsveld geeft aan dat de producten goed aanslaan bij de gebruikers. Het beeld- en geluidmateriaal, de woordenlijst en de afwisseling in de methode scoren goed. Ze zijn aantrekkelijk voor leerlingen en flexibel in het gebruik. Samenwerking technische kenniscentra Mede op initiatief van Fundeon zijn in 2011 de acht technische kenniscentra gestart met een verkenning van de mogelijkheden tot (nadere) samenwerking. Naast Fundeon gaat het daarbij om de volgende kenniscentra: Kenteq, Innovam, VOC, PMLF/VAPRO, SVGB, SH&M en Savantis. In 2012 zijn verdere stappen gezet. Doel van deze samenwerking is om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. De directe aanleiding hiervoor - de maatregelen vanuit het actieplan mbo, de komst van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de bezuinigingen op de overheidsbekostiging - zijn nog onverminderd van kracht. Het regeerakkoord stuurt nu aan op fusie tussen alle kenniscentra en fors minder middelen. We verwachten belangrijke meerwaarde te realiseren met de inhoudelijke samenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn acht onderwerpen benoemd om verder te verkennen: 1. Indikken kwalificatiestructuur 2. Ontwikkelafdelingen 3. Digitalisering van leermiddelen 4. Kwaliteitsbevordering 5. Examinering 6. Subsidies 7. Nieuwe beroepen 8. Employability (eigen medewerkers) Op het gebied van de kwalificatiestructuur zijn al concrete stappen gezet. Vanaf het najaar van 2012 werken de ontwikkelaars van de kwalificatiestructuur nauwer samen. Een dag per week is een gezamenlijke werkdag, waarop werkgroepen thema s onderzoeken, vergelijken en met gezamenlijke uitwerkingen komen. Het gaat om thema s als gezamenlijke kwalificaties, gezamenlijke keuzedelen, formulering van vakkennis en vaardigheden, verschil tussen algemene en specifieke kwalificaties en typerende beroepssituaties. Op het gebied van bpv is onder alle kenniscentra een eerste inventarisatie opgemaakt, resulterend in een actieplan bpv. Er zijn al veel overeenkomsten. Een techniekbrede samenwerking op het gebied van bpv is niet alleen inhoudelijk wenselijk maar ook noodzakelijk, gezien de plannen in het regeerakkoord. Wel zullen we de huidige, sterke sectorale verankering met het bedrijfsleven goed moeten blijven borgen. Examinering Fundeon levert niet alleen examenproducten, maar ondersteunt ook de uitvoering van de praktijktoetsing of verzorgt die zelfs geheel, inclusief de borging op die uitvoering. De huidige invulling ervan staat steeds meer onder druk. De toenemende kwaliteitseisen vanuit de overheid/inspectie, verdere standaardisering van de beroepsgerichte examens en de grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van het onderwijs voor (de uitvoering van) examinering, zetten de huidige werkwijze waarop Fundeon vorm en inhoud geeft aan examinering onder druk.

9 Voornaamste aandachtpunt is de examinering in de praktijk stond dan ook van verdere kwaliteitsborging en verbetering van onder meer het proces van examineren, de kwaliteit van de leermeester en de onafhankelijke beoordeling. Zo werd de steekproefcontrole door adviseurs examinering op de praktijktoetsing in het werk verder ingericht. De coaching on the job werd verder vormgegeven. En werd er gewerkt aan een goede, zoveel mogelijk geautomatiseerde, rapportage van de bevindingen en ondernomen acties vanuit de steekproef voor de examencommissies van de roc s. Er werd fors ingezet op ondersteuning van roc s ten aanzien van productenaanbod en verantwoording naar inspectie. Inzet van adviseurs beroepsonderwijs en medewerkers van ontwikkeling leidden in deze meerdere malen tot succes. Knelpunten die zich voordeden binnen de praktijkexaminering infra zijn door een projectgroep onderzocht en van verbeteracties voorzien. Binnen de afdeling ontwikkeling heeft in 2012 nadere professionalisering plaatsgevonden op het gebied van maken van toetsmatrijzen en de verkaveling. Dit laatste moet ervoor zorgen dat voorkomen wordt dat leermiddelen en examens te veel uiteenlopen. Om professionalisering van de ontwikkelafdeling op het gebied van examinering verder mogelijk te maken is vanaf het najaar een team examinering ingericht bestaande uit vier personen. In 2012 organiseerden wij in opdracht van het Onderwijsplatform voor het eerst een inkoopaudit. Deskundigen in het beroepsonderwijs beoordeelden onze examenproducten en -diensten. Belangrijkste aandachtspunt was de wijze waarop de praktijkexaminering is geregeld. Noodzakelijke verbeteringen zijn vertaald naar korte- en lange termijn acties en worden meegenomen in het proces van heroriëntatie op de examinering in het algemeen. De inkoopaudit zelf is goed verlopen en positief beoordeeld. Het biedt het onderwijs nog meer grip op en betrokkenheid bij de totale examineringcyclus. We gaan dan ook zeker voorlopig door met inkoopaudits. Al met al is de waardering voor onze examineringsproducten en -diensten nog niet wat we willen bereiken. Parallel hieraan is de discussie rondom het kwaliteitskeurmerk nog steeds actueel. Hoe dat verder wordt uitgewerkt, zal in 2013 duidelijk worden. Fundeon levert voor dit project de projectleider. Naar aanleiding van het gedateerd raken van het automatiseringssysteem binnen Fundeon is gestart met een verkenning van nieuwe toetsservicesystemen, waarbij ook de roc s zijn gevraagd naar hun wensen. Het hiervoor ingerichte project Herijking ISBO/TSS heeft geleid tot een bredere aanpak. In het najaar is begonnen met het schrijven van een businessplan en het in kaart brengen van verschillende scenario s voor examinering en de mogelijk rollen die Fundeon daarin kan en wil vervullen. De scenario s lopen uiteen van bestaand examenaanbod en -diensten handhaven tot slechts een rol als uitgever van examenproducten. Dit moet resulteren in een advies aan het bestuur in mei Bij deze scenariodiscussie worden ook de verschillende mogelijkheden van praktijkexaminering beschouwd en gewogen. Advisering bedrijven 2012 was (wederom) voor bedrijven niet makkelijk. Het vooruitzien heeft plaatsgemaakt voor overleven. Ondanks deze omstandigheden zijn de adviseurs personeelsontwikkeling er in geslaagd om het opleidings- en scholingsbeleid binnen de bedrijven verder te ontwikkelen en te ondersteunen middels adviezen en bedrijfsopleidingsplannen. Voor bedrijven is en wordt het steeds belangrijker om het personeel te scholen, maar staan tegelijkertijd de collectieve middelen hiervoor steeds meer onder druk. Onder deze omstandigheden moeten bedrijven blijvend gestimuleerd worden om scholing van het personeel op de agenda te krijgen en te houden.

10 Anti Cyclisch Opleiden (ACO) Het project anti cyclisch opleiden Bouw door, Leer verder (ACO) gestart in 2009 is beëindigd op 15 november Maar tot en met 4 maart 2012 was er nog uitvoering van de scholing mogelijk. De stuurgroep ACO heeft de eindrapportage besproken in juni In de eindrapportage zijn de kwantitatieve- en kwalitatieve bevindingen van het project beschreven van de afgelopen drie jaar. Dit project, dat door de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen in het leven is geroepen, had tot doel om het vakmanschap van werknemers in de bouw en infra op een hoger peil te brengen en tegelijkertijd de opleiding van jonge mensen te stimuleren. In dit project kregen bedrijven de kosten vergoed van scholing en het verlet van werknemers die cursussen volgen tijdens werktijd, tot maximaal veertig dagen per jaar. Het ging hierbij om vakgerichte cursussen op niveau 2, 3 en 4. De cursussen werden uitgevoerd door opleidingsbedrijven bouw & infra en aan de bouw gerelateerde opleidingsinstituten zoals SBO, Bouwradius T&A, BGA, OCBI, KOB en BOB. Tegenover deze scholingsmogelijkheden stond de verplichting dat bedrijven leerlingen bbl 2 en of bbl 3 opleiden of gingen opleiden. De uitvoering van het project was in handen van Fundeon. Adviseurs van Fundeon gingen op bezoek bij geïnteresseerde bedrijven en zetten de mogelijkheden op een rij. Verder regelde Fundeon de administratie. Ook het uitbetalen van de verletvergoeding was een taak voor Fundeon. EVC en loopbaantrajecten De bedrijfstak heeft belangrijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen, scholen en certificeren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de infrastructuur, die nu op volle kracht werkt. De Fundeon adviseurs in de regio adviseren de werkgevers over het nut en de noodzaak van een goed het loopbaan- en EVC-beleid voor hun werknemers. De werknemers die van deze sectorale diensten gebruik willen maken kunnen terecht bij de individuele traject- en/of evc-adviseur. Het Loopbaantraject werkt vanuit 28 adviescentra, verspreid over heel Nederland. De zes evc-adviseurs verzorgen hun dienstverlening ook met een landelijke dekking, maar daarbij wordt niet vanuit vaste loketten wordt gewerkt. Vanaf 2011 zijn beide voorzieningen actief op Social Media (LinkedIn, Twitter). Voor zowel het Loopbaantraject als de Evc-Centra Bouw & Infra zijn voorlichtingsfilmpjes ontwikkeld die zowel voor de werkgever als de werknemer kunnen worden ingezet. Deze filmpjes zijn beschikbaar via de website. Ook zijn in evc-instrumenten, die als basis dienen voor het portfolio, geactualiseerd. Deze werden aangepast op de nieuwste kwalificatiedossiers en de beoordelingscriteria van de bewijslast en werden waar nodig aangescherpt. Financiële ontwikkelingen Ook Fundeon is in het jaar 2012 hard geraakt door de crisis. De financiering van ons instituut door de bedrijfstak Bouw en door de Overheid stond onder druk. Dit heeft in 2012 geleidt tot een forse bezuiniging binnen Fundeon. Naast het terug dringen van onze zogenaamde out of pocket uitgaven is er fors gesneden in het personeel. Dit heeft geleid tot een personeelsreductie van circa 28 fte. Door tijdig te anticiperen op deze ontwikkeling, onder andere door het nemen van maatregelen op het gebied van efficiency en door de digitalisering van onze producten, kunnen we tot op heden onze overheids- en bedrijfstak taken blijven uitvoeren. Fundeon wacht echter een onzekere toekomst. In het nieuwe regeerakkoord wordt een bezuiniging op de kenniscentra aangekondigd van uiteindelijk 80 miljoen in het jaar Dit is 80% van het beschikbare macrobudget. Dit raakt direct de Stichting Fundeon KBBI. Het zal echter ook consequenties hebben voor de Stichting Fundeon. Een aanzienlijk deel van onze infrastructuur (backoffice) wordt mede gefinancierd

11 door de Stichting Fundeon KBBI. Inmiddels zijn bestuur en directie in overleg over de ontstane situatie en bezien zij op welke wijze zij kunnen anticiperen op deze ontwikkeling Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten In het beleidsplan 2012 zijn de onderstaande meetbare targets opgenomen. Bij iedere target is (voor zover mogelijk) nader uitgewerkt per kpi de ambitie voor Tenslotte worden de bereikte resultaten in 2012 weergegeven. Met een worden targets weergegeven die gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die (ruimschoots) niet gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die niet gehaald zijn, maar wel bijna. Als criterium daarbij wordt een marge van 15% op de kwantitatieve targets en een marge van 0,2% punt op de kwalitatieve targets gehanteerd. Overall conclusies Het algemene beeld is dat de prestaties van de organisatie in 2012 aanzienlijk beter zijn dan de prestaties in Bij de afsluiting van 2011 werd geconstateerd dat de prestaties bij vijf prestatiegebieden verbeterd moesten worden: Het aantal audits bij leerbedrijven (wettelijke taak, zie jaarverslag Fundeon KBBI); Waardering van de sectorplatforms (bedrijfstaktaak); Waardering van de leermiddelen en examenproducten (bedrijfstaktaak); Waardering van de kwaliteit van advisering aan opleidingsbedrijven (bedrijfstaktaak); Het aantal bedrijfsopleidingsplannen en het aantal bedrijfsbezoeken in dit kader (bedrijfstaktaak). De waardering van de sectorplatforms is in 2012 flink verbeterd, de gemiddelde waardering is van 6,8 naar 7,3 gestegen, daarmee is de target van 7,5 in zicht. De nieuwe aanpak waarbij duidelijker afspraken zijn gemaakt over rollen en verwachtingen wordt door de deelnemers gewaardeerd. Ten aanzien van de waardering van leermiddelen en examenproducten is het beeld t.o.v nauwelijks verandert. Het gemiddelde is gestegen van 6,9 tot een 7,0. Een marginaal verschil met een positieve tendens. In 2012 is gestart met een (zeer) gedoseerde uitlevering van de nieuwe generatie leermiddelen voor onder meer Timmeren en Vakman GWW. De verwachting is dat dit in 2013 zichtbaar moet worden in de waardering van deze nieuwe producten, bij presentaties werd overwegend enthousiast gereageerd. Op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek heeft de afdeling al twee maatregelen bedacht die moeten leiden tot een grotere tevredenheid van gebruikers. Er zal bij het ontwikkelen van examenmateriaal meer aandacht besteedt worden aan de taal om daarmee de aansluiting bij de doelgroep te verbeteren. Bij de BPV zullen leermeesters beter geïnstrueerd worden op gebruik van de trajectmap, hetgeen zal leiden tot tevredener docenten. De waardering van de kwaliteit van de advisering van opleidingsbedrijven is licht gestegen maar daarmee nog niet op het gewenste niveau. De target voor het aantal bedrijfsopleidingsplannen is in 2012 ruimschoots gehaald. Het aantal bedrijfsbezoeken is voor 2012 met 11% achtergebleven op de doelstelling, maar aanzienlijk beter dan de prestatie in Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat ondanks alle onzekerheid in 2012 de organisatie zich positief ontwikkeld heeft.

12 Bedrijfstaktaken 1. Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 1. Bevordering vraaggerichte organisatie (organisatie van sectorplatforms en accountmanagement onderwijs) - Ieder door het bestuur goedgekeurd sectorplan is tot stand gekomen door overleg met de sectoren B&U, GA en Infra op basis van 3 bijeenkomsten per sector/per jaar. - 80% van alle potentiële branches in de sectoren nemen deel aan het sectorplatform en waarderen dit overleg 7,5. Hierbij is het presentiepercentage minimaal 70%. - De goedgekeurde sectorplannen worden jaarlijks verwerkt in de ontwikkelagenda van de organisatie. - Met het onderwijs worden in jaarlijks 3 bijeenkomsten afspraken gemaakt over de realisatie van de ontwikkelagenda. - De deelnemers aan het overleg vanuit het onderwijs waarderen het overleg 7,5. 80% deelname 7,3 gem. waardering 70% gemiddeld 7,3 gem. waardering De sectorplannen zijn het resultaat van collectieve bijeenkomsten en van individuele gesprekken, die de Fundeon sectorcoördinator met de participanten aan de sectorplatforms heeft gevoerd. De sectorplatforms B&U, GA en Infra zijn in 2012 bijeen gekomen in maart, juni en oktober. In het overleg van oktober zijn de sectorplannen 2013 besproken en vastgesteld.. Er is voor het eerst een gebundelde integrale versie van de matrices van de drie sectorplannen gemaakt, die als bijlage bij het beleidsplan 2013 in het bestuur van Fundeon is besproken en vastgesteld. De stuurgroep onderwijs is in 2012 zes maal bijeen geweest. In oktober is het activiteitenplan 2013 vastgesteld. In dit plan zijn de afspraken opgenomen over de realisatie van de ontwikkelagenda De sectorcoördinatoren hebben een lijst opgesteld van alle potentiële branches die aan het sectorplatform behoren deel te nemen. Op basis van presentielijsten is het percentage berekend dat actief deelneemt, dit is 80% (vorig jaar 74%). Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat de sectorcoördinatoren met alle branches minimaal één keer per jaar individueel overleg hebben. Met iedereen wordt dus een relatie onderhouden, al neemt niet iedereen actief deel aan het platform omdat ze dit niet willen of kunnen. Om ontwikkelagenda en sectorplannen nog beter op elkaar af te stemmen is in 2012 het beleidsproces aangepast: de vraag van de sectoren is eerder in het jaar opgehaald, zodat de consequenties voor het wat (ontwikkelagenda) en het hoe (activiteitenplan onderwijs) goed op elkaar konden worden afgestemd. De betrokkenheid van het onderwijs is hierdoor toegenomen. Wanneer de sectorplannen naast de ontwikkelagenda gelegd worden, kan geconcludeerd worden dat alles dat in de sectorplannen staat verwerkt is in de ontwikkelagenda van de organisatie.

13 De waardering van de sectorplatforms is in 2012 flink verbeterd, de gemiddelde waardering is van 6,8 naar 7,3 gestegen. Daarmee is de target van 7,5 in zicht. De nieuwe aanpak waarbij duidelijker afspraken zijn gemaakt over rollen en verwachtingen wordt door de deelnemers gewaardeerd. 2. Opzet en onderhoud bedrijfstakkwalificatiestructuur Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 3. Afstemming beschikbaarheid behoefte op de arbeidsmarkt en instroom in de vakopleiding beroepscompetentieprofielen en 4 kwalificatiedossiers zijn actueel en voldoen aan de daaraan gestelde eisen. - Alle afspraken in sectorplannen over vernieuwing en onderhoud op basis van BCP-onderzoek zijn ultimo jaar gerealiseerd. - Voor alle 25 kwalificatiedossiers zijn in een rapport de gegevens met betrekking tot beschikbaarheid van potentiële kandidaten en de behoefte op de arbeidsmarkt valide en betrouwbaar jaarlijks voor 1 april beschikbaar. - Deze rapportage wordt door de interne gebruikers gewaardeerd 7,5 intern 7,1 extern De vier bedrijfstakkwalificaties zijn vanaf 2010 operationeel en er is vanuit dit oogpunt was er geen noodzaak de kwalificaties te onderzoeken in Het onderhoud van de beroepscompetentieprofielen (BCP) maakt sinds 2011 onderdeel uit van het cyclisch onderhoud van de kwalificatiestructuur. In 2012 zijn de BCP s behorende bij de kwalificatiedossiers middenkaderfunctionaris bouw en infra, kaderfunctionaris bouw en infra en infratechniek onderzocht en de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan betrokken sociale partners. In de rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012 is in het hoofdstuk Instroombehoefte de instroombehoefte 2012 per kwalificatie opgenomen. Dit rapport was gereed voor 1 april en is vervolgens intern en extern verspreid. De Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012 is gemeten onder interne en externe doelgroepen. De waardering door de interne gebruikers voor de arbeidsmarktrapportage 2012 was een 7,5. De gemiddelde waardering voor de rapportage door externe gebruikers was een 7,1.

14 Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 4. Vervaardigen van leermiddelen/examineringproducten 5. Arrangeren en distribueren van leermiddelen en examenproducten - Voor 72 uitstroomrichtingen en 76 opleidingen op basis van 25 kwalificatiedossiers is er een volledig pakket leermiddelen en examineringproducten beschikbaar. - Waardering van de gebruikers van alle producten is 7,2. - Alle afnemers hebben het bestelde pakket op het afgesproken moment, op de overeengekomen plek en wijze beschikbaar gekregen. Bij steekproef bij de afnemers is de score 100% op uitlevering van de pakketten. 7,0 91% Fundeon vervaardigt in principe voor alle opleidingen in de bouw en infra leermiddelen en examineringsproducten. In toenemende mate vervaardigt Fundeon digitale leermiddelen. In 2012 waren voor alle opleidingen conform gemaakte afspraken leermiddelen en producten beschikbaar. Met de branches natuursteen en dakdekken bitumineus, die niet onder de Cao Bouw vallen, en de branche betonstaalverwerken zijn individuele afspraken gemaakt over welke producten ontwikkeld worden. De waardering voor de leermiddelen en examineringsproducten is in 2012 gemeten bij vier doelgroepen, namelijk bij leerlingen, leermeesters, docenten van roc s en instructeurs van opleidingsbedrijven. De leermiddelen en examineringsproducten zijn gespecificeerd in overleg met de afdeling Ontwikkeling. Ten aanzien van de waardering van de leermiddelen en examenproducten is het beeld ten opzicht van 2011 nauwelijks veranderd. Het gemiddelde is gestegen van 6,9 naar 7,0. Op basis van de uitkomsten zijn er enkele concrete maatregelen genomen die moeten leiden tot een grotere tevredenheid van de gebruiker. Onder een aantal roc s, opleidingsbedrijven en overigen - zijnde de afnemers van leermiddelen en examenproducten - is een digitale enquête gehouden. Uit dat onderzoek is het volgende gebleken: 22% van de afnemers heeft de pakketten niet op tijd ontvangen, de meest genoemde reden hiervoor is dat een bestelling in zijn geheel wordt uitgesteld als een bepaald leermiddel niet voorradig is; Gunstig is dat alle afnemers de pakketten op de overeengekomen plek hebben ontvangen; 96% van de afnemers heeft de pakketten op de gewenste wijze ontvangen, de rest weet het niet. Deze kpi is hiermee niet gehaald. Uit de gehouden steekproef komt een gemiddeld percentage van 91. Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 6. Examinering - Voor alle leerlingen in de Infra worden praktijkexamens op tijd georganiseerd, uitgevoerd, gecontroleerd en geregistreerd. - Voor de b&u en de ga geldt het volgende: adviseurs voeren op jaarbasis steekproeven uit in het kader van examinering. - De waardering voor het werk van de adviseur examinering is 7,3. - Het aantal geregistreerde klachten is minder 7,1

15 dan 1% van de uitgevoerde examens. 0,00067% Leerlingen in uitvoerende beroepen in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij doen de meeste praktijktoetsen op de bouwplaats. In het toetsplan staat een advies over het aantal af te leggen praktijktoetsen bij het opleidingsbedrijf. Voor de infra staat in het toetsplan welke toetsen verplicht moeten worden afgelegd in de examenhal van Fundeon in Harderwijk. Voor de meeste praktijktoetsen geldt dat de deelnemer in overleg met de leermeester zelf bepaalt wanneer de praktijktoets wordt afgenomen. In die zin is de deelnemer dus zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid van het examen. De leermeester of instructeur beoordeelt of de leerling de praktijktoets goed uitvoert. Om te zien of dat proces goed verloopt en om dat proces te ondersteunen, controleren adviseurs examinering van Fundeon steekproefsgewijs praktijktoetsen. In 2012 zijn er op de bouwplaats ruim praktijktoetsen uitgevoerd. Hierbij waren ruim leermeesters betrokken. De adviseurs examinering hebben in totaal steekproeven uitgevoerd. De target van is daarmee gerealiseerd. Op het examencentrum in Harderwijk zijn in totaal praktijktoetsen infra afgenomen. De laatste twee jaar zijn de aantallen op het examencentrum afgenomen. Dit is deels te verklaren uit de teruglopende leerlingen aantallen en deels uit het feit dat praktijktoetsing infra (CGO) voor een deel op de bouwplaats plaatsvindt. In 2012 zijn er infra toetsen op de bouwplaats uitgevoerd. Bij het afnemen van deze examens zijn 190 examinatoren betrokken geweest. De waardering voor het proces van examinering en de tijdigheid is in 2012 gemeten bij aannemers, leerlingen en leermeesters en is uitgekomen op een 7,1. 7. Advisering van scholen Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie - Alle 43 ROC s en haar vestigingen/100% van de ROC s met BBL-opleidingen B&U, 100% Infra en GA nemen de leermiddelen en examineringproducten af en gebruiken deze zoals bedoeld. - Docenten geven aan dat de adviseur beroepsonderwijs het gebruik van producten goed ondersteunt. 75% is hier tevreden over. - Ambitie is om in % van de ROC s met een BOL-4 opleiding Bouw en Infra te 16% bedienen met het nieuwe product BPV-net (BPV-instrument en examendossier) en zij 88% gebruiken deze zoals bedoeld en 5,8 waarderen deze 7,2. - Adviseurs leggen op jaarbasis hiervoor reguliere bezoeken af aan ROC s De waardering voor de advisering door de adviseur is 7,5. 100% 77% 7,7

16 8. Advisering van opleidingsbedrijven 9. Ondersteuning regionale opleidingsstructuur (RCB-bouw) - Alle 74 opleidingsbedrijven/100% maken gebruik van de trajectmap en maken voor 100% gebruik van de procedure praktijktoetsing. - Instructeurs geven aan dat de adviseur beroepsonderwijs het gebruik van de producten goed ondersteunt. 75% is hier tevreden over. - Adviseurs leggen op jaarbasis ten behoeve hiervan 700 bezoeken af aan de opleidingsbedrijven. - De waardering voor de advisering van de adviseur is 7,5. - Per RCB-bouw ondersteunt de adviseur 4 bijeenkomsten per jaar met een maximum van 20 uur per RCB. Totaal gaat het om 37 RCB s en om 740 uur ondersteuning. - De waardering voor de ondersteuning van de adviseur is 7,5. 100% trajectmap 90% praktijktoetsing 83% 844 7,2 354 uur 7,8 In 2011 is met alle roc s is een tweejarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het afnemen van leermiddelen en examineringproducten. Met twee roc s zijn specifieke afspraken gemaakt omtrent de producten voor de machinisten en met één roc voor de producten van de monteurs. Uit een meting onder docenten, die sinds het schooljaar 2012/2013 lesgeven met de nieuwe lesmethoden voor de opleidingen Assistent bouw en infra, Timmerman, Vakman gww, Allround vakman gww en Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra, blijkt als gevolg van een combinatie van een docentenhandleiding en de ondersteuning van de adviseur dat de producten gebruikt worden zoals deze bedoeld zijn en dat 77% van tevreden tot zeer tevreden is met de ondersteuning van de adviseur Beroepsonderwijs bij het gebruik van leermiddelen en examineringsproducten. In 2012 boden 38 roc s de opleiding bol 4 bouw & infra aan, 6 daarvan maken gebruik van BPV net, dat is ongeveer 16%. Daarmee is deze kpi niet gehaald. Ten dele zit dit in kritiek op het instrument BPV net, maar de hoofdoorzaak is het feit dat veel roc s andere (eigen) leermiddelen en monitoringsinstrumenten gebruiken die niet van Fundeon komen. De verwachting voor komend jaar is dat nog enkele roc s gebruik gaan maken van BPVnet. Uit een meting onder docenten die gebruik maken van BPVnet blijkt dat de combinatie van een docentenhandleiding en de ondersteuning van de adviseur slechts één docent BPVnet niet te kunnen gebruiken zoals deze bedoeld is. Derhalve is deze KPI gehaald. De waardering voor BPVnet is gemeten bij de coördinatoren en docenten van de roc s en deze is met een 5,8, fors onder de kpi van 7,2. Ten opzichte van vorig jaar is de waardering voor BPVnet stabiel gebleven. Deze lage waardering wordt met name gegeven omdat de respondenten BPVnet gebruiksonvriendelijk vinden. Gelet op bovenstaande resultaten zal in 2013 een heroriëntatie plaats vinden op het aanbieden van BPVnet. Uit de enquête onder instructeurs blijkt dat 100% van de opleidingsbedrijven met de trajectmap van Fundeon werkt, bijna 83% aangeeft dat er geen onduidelijkheden zijn en dat de map alle informatie bevat die gebruikers nodig hebben om de begeleiding van de leerlingen voldoende te kunnen vormgeven.

17 Voorts blijkt uit de enquête dat 90% gebruik maakt van de praktijktoetsen beschreven in de trajectmap. De waardering van de kwaliteit van de advisering van opleidingsbedrijven is licht gestegen maar nog niet op het gewenste niveau. Het aantal bezoeken aan ROC s is voor 2012 ruimschoots gehaald en de waardering is met 0,3 gestegen ten opzichte van 2011 en boven het gestelde target. In het kader van Gedeelde Ambities zijn er vanaf 2011 minder uren voor de ondersteuning door de adviseurs van de RCB s beschikbaar dan in het verleden. In 2012 is door de adviseurs beroepsonderwijs in het totaal 354 uur ondersteuning verleend aan de RCB s. De rcb s waarderen de ondersteuning van de adviseur met een 7,8 en hiermee is de kpi ruimschoots behaald. Opvallend hierbij is dat het cijfer een vol punt hoger is dan vorig jaar. 2. Advisering leerbedrijven en werknemers Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 10. Advisering bedrijven krijgen jaarlijks een gedegen bedrijven: opleidingsadvies vastgelegd in een opleidingsadvies bedrijfsopleidingsplan. (initiële en functionele - Adviseurs leggen jaarlijks scholing) bedrijfsbezoeken af. - De advisering door de adviseur wordt door de bedrijven gewaardeerd 7,1. 7,6 11. Kwaliteitsbevordering leerbedrijven - Er worden nieuwe leermeesters (niveau 1 tot en met 4) geschoold en/of gecertificeerd. - Er worden bestaande leermeesters nageschoold en/of gecerticeerd. - De waardering van de leermeesters voor de cursus is 7, ,5 In 2012 zijn er bedrijfsopleidingsplannen aangeboden dit zijn er circa 300 meer dan in 2011 en daarmee hebben de adviseurs personeelsontwikkeling de kpi behaald. Het totaal aantal bezoeken van de adviseur personeelsontwikkeling is uitgekomen op Dit aantal ligt wel beduidend hoger dan de bezoeken in 2011, maar de target is niet gehaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn vacatures en (langdurige) ziekte. De aannemers waarderen het opleidingsadvies van de adviseur met een 7,6. Dit is zowel hoger dan de Het aantal nieuw geschoolde leermeesters is uitgekomen op en ligt hiermee ruim boven het gestelde target. Ook bij nascholing van reeds bestaande leermeesters is de KPI behaald en deze is uitgekomen op Over alle leermeestercursussen heen is de waardering een 7,5 (gewogen gemiddelde), hiermee is deze kpi behaald.

18 Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 12. Erkennen van leerlingbouwplaatsen - Alle door de betrokken partijen aangedragen leerlingbouwplaatsen worden beoordeeld en, indien voldaan wordt aan de voorwaarden, erkend. - De waardering van de leerling voor het leren/werken op de leerlingbouwplaats is 7, % 7,6 In 2012 zijn alle door de betrokken partijen aangedragen leerlingbouwplaatsen beoordeeld en, indien voldaan werd aan de voorwaarden, erkend. De leerlingen waarderen het leren/werken op een leerlingbouwplaats met een 7,6. Opvallend is dat de kwaliteit van de BPV-plaats in zijn totaliteit hoger wordt gewaardeerd dan het leren/werken op een leerlingbouwplaats in zijn totaliteit (respectievelijk 8,2 en 7,6). Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 13.a. Advisering - Per jaar worden nieuwe instromers in aan werknemers loopbaantrajecten gerealiseerd. - Het aandeel ambitietrajecten dient 50% te zijn. - Tevens is 60% van de uitstroom een succesvol traject. 70% 74% 13.b. Advisering aan werknemers - De waardering van de deelnemers binnen het loopbaantraject is 7,5. - Per jaar worden 600 EVC-trajecten gerealiseerd, waarvan 60% wordt afgesloten met ervaringscertificaten, ervaringsprofielen of diploma s. - De waardering van de deelnemers in EVCtrajecten is 7,5. - Het EVC-traject wordt jaarlijks gecertificeerd. 7, % 7,6 In 2012 is de instroomtarget van het Loopbaantraject B&I ruimschoots gehaald. De totale uitstroom voor 2012 is uitgekomen op 2.135, waarvan succesvol (transitie/transitierijp/goed geholpen). De waardering van de deelnemers voor het traject is met 0,3 gestegen en is met een 7,8 een prachtige prestatie. Deze stijging is onder andere te verklaren door de beduidend hogere beoordeling voor de snelheid van de trajecten en de stijging in tevredenheid over de mate van invloed op het traject. De instroomtarget voor EVC is in 2012 bijna gerealiseerd (93%). Het niet realiseren van de instroomtarget had te maken met een aantal factoren: Waarschijnlijk de belangrijkste is de economische crisis. Hierdoor konden veel potentiële deelnemers niet meedoen omdat ze op het moment van aanmelden net werkloos waren geworden;

19 De andere reden is dat Fundeon in vergelijking met vorig jaar nu de vruchten begint te plukken van alle acquisitieactiviteiten en verbeteringen in het werkproces, maar dat dit effect nog net niet voldoende heeft doorgewerkt om de target te halen. In 2012 zijn 518 trajecten afgesloten, waarvan 350 succesvol (68%). Deelnemers aan het EVC-traject Bouw & Infra geven het traject een gemiddelde waardering van een 7,6. De deelnemers zijn ten opzichte van 2011 significant meer tevreden geworden met de snelheid van het traject, de duidelijkheid bij de intake en de hoeveelheid tijd tussen aanmelding en start van het traject. 3. Promotie en bevordering instroom en behoud personeel Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 14. Het maken van communicatieproducten (brochures/periodieken/ folders/website/ intranet/etc.) ter ondersteuning van de drie kerntaken 15. Het adviseren en faciliteren van communicatieactiviteiten (beurzen/ evenementen/open dag/campagnes/etc.) - Door de productie en het uitgeven van voorlichtingsproducten de bekendheid met de werkzaamheden van Fundeon bevorderen en instroom in opleidingen te stimuleren. Bij 70% van de contactpersonen bij de erkende bedrijven zijn de hoofdtaken van Fundeon bekend. 40% van de contactpersonen van de onder de bouw-cao vallende niet-erkende bedrijven kunnen in 2012 tenminste één van de hoofdtaken van Fundeon benoemen. - De waardering voor de voorlichtingsproducten bij degenen die ze kennen is 7,3. - Van degenen die deelgenomen hebben aan de activiteit is de waardering voor de activiteiten 7,0. - Degenen die geadviseerd en/of gefaciliteerd zijn voor hun communicatieactiviteit waarderen dit 7,0. 88% 36% 6,8 7,4 6,7 De totale bekendheid met de hoofdtaken ligt bij alle drie boven de 70% (gemiddeld 88%) en dus ook boven de kpi. De bekendheid met de hoofdtaken is nog steeds groeiende. De groei is voornamelijk te vinden in de spontane bekendheid van de advisering over opleidingsbeleid (2011: 28%; 2012: 47%) en in de spontane bekendheid van de ondersteuning instroom van vakmensen (2011: 12%; 2012: 25%). De bekendheid met minimaal één van de hoofdtaken is in totaal 36%. Dit ligt nipt onder de kpi van 40% en is een stuk hoger dan het resultaat van 2011 (18%). Een verklaring hiervoor is de aanpassing van de definitie van de niet-erkende bedrijven. In 2012 is alleen gemeten onder bouw-cao vallende niet-erkende bedrijven. In 2012 zijn vijf verschillende communicatieproducten gemeten over het gehele jaar. Het uiteindelijke waarderingscijfer voor deze kpi is een gemiddelde waardering worden over deze vijf producten. De communicatieproducten zijn gespecificeerd in overleg met de afdeling Communicatie. De waardering van de vijf verschillende communicatieproducten is gemiddeld een 6,8.

20 In 2012 is de waardering gemeten van drie verschillende communicatieactiviteiten (docentendag timmeren, Landelijke dag 2012 van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur en de Relatiedag 2012). Deze is uitgekomen op een 7,4. De contactpersonen van de opleidingsbedrijven waarderen het advies van Fundeon bij communicatieactiviteiten met een 6,7. Van de contactpersonen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek geeft 64% aan dat hun opleidingsbedrijf dit jaar geadviseerd is. 4. Uitvoering subsidiebeleid Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 16. Door middel van subsidies stimuleren van instroom en behoud van personeel - Voor alle daarvoor in aanmerking komende leerlingen zijn na correcte aanlevering van de benodigde gegevens tijdige en correcte betalingen gerealiseerd (binnen 2 weken na aanlevering volledige gegevens). - Uit controle van de administratie blijkt dat 95% van de betalingen tijdig en correct was en het aantal klachten blijft onder de 1% van het totaal van alle betalingen. 100% 0,00045% De uitbetaling van de subsidie voor de bouw en infra opleidingen verloopt volgens een geautomatiseerd proces in de systemen Isbo, SWBi en Subsidies. Na het invoeren van de gegevens genereren de systemen middels betalingsruns betalingen. Betaling vinden minimaal eens in de twee weken plaats. In 2012 zijn er 64 betalingsruns uitgevoerd met in totaal ruim betalingen. Het aantal betalingruns in acht genomen zijn de betalingen binnen twee weken na invoering in de systemen uitgevoerd. Bij controle hiervan d.m.v. steekproeven zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. In het klachtensysteem zijn tien klachten geregistreerd op de ruim betalingen geregistreerd ACO Over de behaalde resultaten van het project Bouw door, Leer verder (ACO) valt het volgende te melden. In totaal zijn er 819 BOP s (bedrijfsopleidingsplannen) in het project goedgekeurd: 78% hiervan is B&U, 15% Infra en de overige 7% is GA. Het totaal aantal werknemers, dat aan de bedrijfsopleidingsplannen gekoppeld was bedroeg % van het totaal aantal bedrijven heeft tussen 0 en 50 werknemers in dienst; 24% tussen 51 en 500. De leeftijdsopbouw laat zien dat veel oudere werknemers (tussen 40 en 65 jaar) aan dit project hebben deelgenomen. Het totaal aantal scholingsdagen bedroeg De deelnemende bedrijven hadden daarmee een leerlingenverplichting om bbl 2 en bbl 3 leerlingen te behouden of te laten instromen binnen het bedrijf. Om de instroom nog verder de stimuleren kregen opleidingsbedrijven een bonus per ingestroomde bbl 2 leerling per jaar. De instroombonus werd uitbetaald indien de instroom in 2011 meer was dan 50% van de instroom van het gemiddelde over de jaren 2007/2008. Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat sprake is van een prima resultaat. Het project is een enorme impuls geweest voor de bedrijfstak Bouw en Infra.

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2011 stichting Fundeon

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2011 stichting Fundeon Feiten en cijfers Jaarverslag 2011 stichting Fundeon Jaarverslag 2011 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 22 mei 2012 door

Nadere informatie

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving

Advies en ondersteuning. Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Advies en ondersteuning Opleiden doen we samen voor een krachtige leeromgeving Een krachtige leeromgeving Roc s, opleidingsbedrijven en (leer)bedrijven werken samen aan een krachtige leeromgeving. Een

Nadere informatie

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis

Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers. Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon. bouw op kennis Advies over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers Verbeter uw bedrijf samen met Fundeon bouw op kennis Fundeon adviseert over scholing, ontwikkeling en behoud van medewerkers U wilt kwalitatief

Nadere informatie

Digitaal en papier Maatwerk Afwisselend Docent leidend. De lesmethodes van Fundeon

Digitaal en papier Maatwerk Afwisselend Docent leidend. De lesmethodes van Fundeon Digitaal en papier Maatwerk Afwisselend Docent leidend De lesmethodes van Fundeon Docent leidend, lesmethode prikkelend De meeste jongeren die leren voor een beroep in de bouw, infra of gespecialiseerde

Nadere informatie

Zekerheid en kwaliteit. Kwaliteitsborging examinering Voor mbo-opleidingen in de bouw en infra

Zekerheid en kwaliteit. Kwaliteitsborging examinering Voor mbo-opleidingen in de bouw en infra Zekerheid en kwaliteit Kwaliteitsborging examinering Voor mbo-opleidingen in de bouw en infra Klaar voor de arbeidsmarkt Een leerling met een mbo-diploma op zak voor een beroep in de bouw en infra, is

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2010 stichting Fundeon KBBI. Bouw op kennis

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2010 stichting Fundeon KBBI. Bouw op kennis Feiten en cijfers Jaarverslag 2010 stichting Fundeon KBBI Bouw op kennis Jaarverslag 2010 Stichting Fundeon KBBI Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Directieverslag Stichting Fundeon KBBI 4 2.1 Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 november 2015) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 2 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen.

Bijlage 1. Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Bijlage 1 Concept convenant leerlingbouwplaatsen. Opmerkingen: 1. Tekst voorwaarden leerlingbouwplaats (bijlagen 1 en 3 convenant) wordt nog kortgesloten met Fundeon. 2. Definitieve tekst geschiktheidtoets

Nadere informatie

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf!

Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap. Word erkend leerbedrijf! Bijdragen aan een krachtige leeromgeving voor leerlingen in de bouw en infra. Bouw aan vakmanschap Word erkend leerbedrijf! bouw op kennis Een krachtige leeromgeving Je leert door te doen. Leerlingen leren

Nadere informatie

Advieskaart. Naam opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Behorende bij Crebo 93873

Advieskaart. Naam opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Behorende bij Crebo 93873 Advieskaart Naam opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra Behorende bij Crebo 93873 Voor de opleiding Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

Sectorplan Bouw en Infra

Sectorplan Bouw en Infra Sectorplan Bouw en Infra 2013-2015 Nieuwegein 1 april 2014 Tina Boes Comply or Explain Wanneer is goed goed genoeg PxQ Vraag en aanbod? Welke maatregel? Wat wil je bereiken en wat verwacht de ander Verbinding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 (versie 13 juni 2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

Allround metselaar aan- en verbouw

Allround metselaar aan- en verbouw Allround metselaar aan- en verbouw 94823 Voor de opleiding Allround metselaar aan- en verbouw heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht opleiden ondersteunt. In deze advieskaart kunt

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld.

Inleiding. Vertegenwoordigers van 33 O&O-fondsen hebben de monitor ingevuld. O&O-monitor 2013 Inleiding Directeuren, secretarissen en bestuurders van O&O-fondsen hebben uitnodiging ontvangen; Daarnaast open link op de website van het Platform O&O geplaatst; Via diverse social media

Nadere informatie

Naam opleidingen Allround timmerman bouw- en werkplaats (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 94931

Naam opleidingen Allround timmerman bouw- en werkplaats (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 94931 Advieskaart B Naam opleidingen Allround timmerman bouw- en werkplaats (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 94931 Allround timmerman nieuwbouw (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 94932

Nadere informatie

Allround metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken

Allround metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken Allround metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken 94821 Voor de opleiding Allround metselaar inclusief nieuwe metseltechnieken heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht opleiden ondersteunt.

Nadere informatie

FNV EN BEROEPSONDERWIJS

FNV EN BEROEPSONDERWIJS FNV EN BEROEPSONDERWIJS SANDRA TER MAAT WAAROM IS ONDERWIJS BELANGRIJK VOOR FNV? Jongeren moeten vaardigheden en kennis kunnen opdoen voor de huidige en toekomstige arbeidsmarkt Onderwijs heeft ook een

Nadere informatie

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart

Evaluatie. SECTORPLAN MEUBEL Duurzame inzetbaarheid op de kaart Evaluatie SECTORPLAN MEUBEL 2014-2016 Duurzame inzetbaarheid op de kaart Inhoud Inhoudsopgave Duurzame inzetbaarheid op de kaart...... 3 Relevante instrumenten aanbieden...... 4 Grafiek resultaten......

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent!

evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! evc ervaringscertificaat laat zien wat je waard bent! wat is evc? iedereen leert in verschillende situaties elke dag bij; op het werk, op school of gewoon thuis. het is voor werkgevers hierdoor vaak niet

Nadere informatie

Advieskaart CGO Bouw en Infra

Advieskaart CGO Bouw en Infra Advieskaart CGO Bouw en Infra Allround timmerman bouw- en werkplaats Naam opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats Behorende bij Crebo 94931 Voor de opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Advieskaart B Naam opleidingen Metselaar inclusief casco lijmwerk (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 93901

Advieskaart B Naam opleidingen Metselaar inclusief casco lijmwerk (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 93901 Advieskaart B Naam opleidingen Metselaar inclusief casco lijmwerk (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij Crebo 93901 Metselaar inclusief lichte scheidingswanden (lesmethode Bouwinfranet) Behorende bij

Nadere informatie

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.

TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN. Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra. TIEN MAATREGELEN OM VAKMANSCHAP TE BEHOUDEN EN TE VERSTERKEN Maak er gebruik van, het kan u geld opleveren! www.sectorplanbouwinfra.nl Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015 Het Sectorplan Bouw & Infra 2013-2015

Nadere informatie

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs

RCEC 19 nov. 08. Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs RCEC 19 nov. 08 Proeven van bekwaamheid in het groene onderwijs Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen Agrarisch OpleidingsCentrum (AOC) 8 MBO scholen + 6.500 deelnemers 4 VMBO scholen Examensecretaris

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO

JAARVERSLAG EXAMINERING MBO JAARVERSLAG EXAMINERING MBO 2010-2011 1. Inleiding Het schooljaar 2010-2011 stond in het kader van verdere verbetering van kwaliteit en efficiency van de examinering. Er was aandacht voor verdere certificering

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Friesland College te Leeuwarden. Ondernemer detailhandel ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Friesland College te Leeuwarden Ondernemer detailhandel November 2014 BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 277525 Onderzoek uitgevoerd in: September 2014

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR!

WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! Begroting 2012-2013 WEST-BRABANT WERKT EN PAKT DOOR! VERANTWOORDING BEGROTING 2012-2013 Het meerjarenprogramma West-Brabant werkt en pakt door! bestrijkt de jaren 2012 tot en met 2015. In deze begroting

Nadere informatie

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN

REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN 1 van 6 REGLEMENT OVERGANGSREGELING TEGEMOETKOMINGEN Instroom bbl-3 vanaf 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Financiële

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Handel en MITT

Examenprofiel mbo Handel en MITT 16 november2014 Examenprofiel mbo Handel en MITT Sector: Handel en MITT Vastgesteld door: PCBB Handel en MITT Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.10 1 Inleiding Doel en functie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden-Nederland ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden-Nederland Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 25LH Onderzoeksnummer : 289213 Datum onderzoek : 24 juni 2016 en 20 januari 2017 Datum

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI

Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon KBBI Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw & Infra (KBBI) Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk

Nadere informatie

Checklist EVC-procedure voor organisaties

Checklist EVC-procedure voor organisaties Checklist EVC-procedure: voor organisaties Checklist EVC-procedure voor organisaties Eén van de instrumenten uit de toolbox van het kwaliteitsmodel EVC is de checklist voor organisaties. Met behulp van

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk 2013 s t i c ht i ngfundeonkbbi Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon KBBI Stichting Fundeon KBBI Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het bestuur

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst MBO Techniek Bouw & Infra. ICT niveau 2, 3 en 4. Mediavormgeving niveau 2, 3 en 4

Netwerkbijeenkomst MBO Techniek Bouw & Infra. ICT niveau 2, 3 en 4. Mediavormgeving niveau 2, 3 en 4 Netwerkbijeenkomst MBO Techniek Bouw & Infra MKE niveau 4 ICT niveau 2, 3 en 4 Mediavormgeving niveau 2, 3 en 4 woensdag 30 oktober 2013 bij het Consortium Beroepsonderwijs in Amersfoort 14.45-15.00 Ontvangst

Nadere informatie

Cris van Osch 30 november Opleiden van leerlingen Scholingsconferentie AFNL

Cris van Osch 30 november Opleiden van leerlingen Scholingsconferentie AFNL Cris van Osch 30 november 2011 Opleiden van leerlingen Scholingsconferentie AFNL Introductie CINOP Advisering rondom opleiden en ontwikkeling van mensen Voor sociale partners, bedrijven, overheid, scholen

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013

Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Jaarverslag Exameninstelling Savantis In het kader van uitbesteding examinering 2013 Datum: mei 2014 Auteur: Marianne Pieterse H Inhoudsopgave bladzijde INLEIDING 4 1. TOETSPRODUCTEN... 5 2. AFNAME TOETSEN...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Medewerker ICT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Medewerker ICT BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 277000 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Advieskaart A Naam opleiding Metselaar inclusief lichte scheidingswanden Behorende bij Crebo 93902

Advieskaart A Naam opleiding Metselaar inclusief lichte scheidingswanden Behorende bij Crebo 93902 Advieskaart A Naam opleiding Metselaar inclusief lichte scheidingswanden Behorende bij Crebo 93902 Voor de opleiding Metselaar inclusief lichte scheidingswanden heeft Fundeon een methode beschikbaar die

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

Advieskaart A Naam opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats Behorende bij Crebo 94932

Advieskaart A Naam opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats Behorende bij Crebo 94932 Advieskaart A Naam opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats Behorende bij Crebo 94932 Voor de opleiding Allround timmerman bouw- en werkplaats heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs.

Onderstaand treft u de resultaten aan van de vragenlijst over ondernemend onderwijs. De behoefte aan het delen van kennis en ervaring is groot! Samenwerking door kennis te delen en ervaringen uit te wisselen is essentieel om de verdere implementatie van ondernemend onderwijs efficiënt

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie

Examenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Februari 2015 Eamenprofiel mbo Reclame, Presentatie en Communicatie Sector: Reclame, Presentatie en Communicatie Vastgesteld door: Paritaire Commissie Reclame, Presentatie en Communicatie Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV?

SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? SERVICEDOCUMENT BEROEPSPRAKTIJKVORMING: WAT MAG VERWACHT WORDEN VAN DE BPV? Inleiding Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs (hierna: WEB) zijn er aan de beroepspraktijkvorming (bpv) vereisten

Nadere informatie

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc

yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc qwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzc vbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwertyuiop Concept eamenprofiel 3.0 C&M asdfghjklzcvbnmqwertyuiopasdfghjklzcvbnmqwert

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar. Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Behoud kennisoverdracht door leermeesters ouder dan 55 jaar Maatregel 3 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 31-3-2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Midden Nederland te Utrecht. Sociaal cultureel werker ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Midden Nederland te Utrecht Sociaal cultureel werker BRIN: 25LH Onderzoeksnummer: 276997 Onderzoek uitgevoerd in: Juli 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Examenprofiel mbo PMLF

Examenprofiel mbo PMLF Examenprofiel mbo PMLF Industriële processen, Procestechniek, Industrieel onderhoud, Operationele Techniek, en Analisten Sector: PMLF Vastgesteld door: Paritaire commissie PMLF Vaststellingsdatum: 16 februari

Nadere informatie

Advieskaart. Naam opleiding Allround metselaar herstel en restauratie Behorende bij Crebo 94822

Advieskaart. Naam opleiding Allround metselaar herstel en restauratie Behorende bij Crebo 94822 Advieskaart Naam opleiding Allround metselaar herstel en restauratie Behorende bij Crebo 94822 Voor de opleiding Allround metselaar herstel en restauratie heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012

Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Jaarverslag adviescommissie examinering SH&M 2012 Algemeen De Adviescommissie Examinering Hout en Meubel is samengesteld uit vertegenwoordigers van het Samenwerkingsoverleg Onderwijsinstellingen, vertegenwoordigers

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek

Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Examenprofiel mbo Sector Transport en Logistiek Zie ook www.kwalificatiesmbo.nl Sector: Transport en Logistiek Vastgesteld door: Paritaire commissie T&L Vaststellingsdatum: 25 november 2014 Examenprofielnummer:

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN

REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN 1 van 6 REGLEMENT TEGEMOETKOMINGEN VOOR EXTERNE OPLEIDINGEN Instroom vanaf 1 augustus 2012 tot 1 september 2015 (versie 1 oktober 2016) 2 van 6 Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Voorwaarden...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Straatmaker. Dit is advieskaart A van de opleiding Straatmaker. Deze advieskaart beschrijft de opleiding Straatmaker met 4 beoordelingseenheden.

Straatmaker. Dit is advieskaart A van de opleiding Straatmaker. Deze advieskaart beschrijft de opleiding Straatmaker met 4 beoordelingseenheden. Straatmaker 94010 Voor de opleiding Straatmaker heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht opleiden ondersteunt. In deze advieskaart kunt u lezen uit welke leermiddelen en examenproducten

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Docentendag Afbouw 18 april 2016

Docentendag Afbouw 18 april 2016 Docentendag Afbouw 18 april 2016 Programma Introductie Verhoeven Tools & Safety Actualiteiten vanuit onderwijs en examinering Nieuwe leermiddelen in Studeo Skills Netherlands Rondleiding Verhoeven Tools

Nadere informatie

MOOIE KINDEREN IN HET BAD.

MOOIE KINDEREN IN HET BAD. MOOIE KINDEREN IN HET BAD. Maar het water wordt wat troebel Kennisinfrastructuur, pariteit, kansen en bedreigen in de Nederlandse Mobiliteitssector WAT IS INNOVAM? Als full service kennis- en opleidingspartner

Nadere informatie

Advieskaart CGO Bouw en Infra

Advieskaart CGO Bouw en Infra Advieskaart CGO Bouw en Infra Betontimmerman primair Naam opleiding Betontimmerman primair Behorende bij Crebo 93310 Voor de opleiding Betontimmerman primair heeft Fundeon een methode beschikbaar die competentiegericht

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN

Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Verantwoordingsdocument September 2014 PERSONEELSPLAN Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Organisatiestructuur... 4 2.1 Rollen binnen de Netwerkschool (zie bijlage)... 4 2.2 Het kernteam... 5 2.3 De Interne flexibele

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt.

Een Ervaringscertificaat (EVC) is nuttig voor iedereen die wil laten zien meer kennis en vaardigheden in huis te hebben dan uit diploma s blijkt. EVC- en EVP-loket 2 Een Ervaringsprofiel (EVP) is nuttig voor iedereen die wil weten waar hij staat in z n loopbaan, wat hij kan en wat hij nog wil ontwikkelen. Het laat zien over welke kwaliteiten medewerkers

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Twente te Hengelo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Twente te Hengelo Kwaliteitsborging op instellingsniveau Pedagogisch werk (Pedagogisch medewerker jeugdzorg) Helpende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Autotechniek (Autotechnicus) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Leiden Autotechniek (Autotechnicus) Januari 2015 BRIN: 25MA Onderzoeksnummer: 278430 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015

Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Jaarverslag Exameninstelling Savantis in het kader van uitbesteding examinering 2015 Datum: april 2016 Auteurs: Lucia Kroon Marianne Pieterse Inhoudsopgave bladzijde 1. INLEIDING... 3 2. TOETSPRODUCTEN...

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Gelderland Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Gelderland, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014

REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 REGLEMENT STIMULERINGSREGELING 2014 (versie 22 mei 2014) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Subsidie... 3 Artikel 4 Aanvraag en uitbetaling aanvangssubsidie...

Nadere informatie

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt.

Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Kennis in beweging eten werkt Niets is moeilijk voor wie weet hoe het werkt. Weten werkt Partner in praktijkleren en personeelsontwikkeling. Dat wil Kenniscentrum GOC zijn voor alle bedrijven en medewerkers

Nadere informatie

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied;

Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; Informatiekaart voor bedrijven 1. Doel BPV-stage: Doel van de BPV-stage voor uw bedrijf: Als stagebedrijf wilt u stagiairs uitgebreid kennis laten maken met uw vakgebied; U ziet het aanbieden van BPV-stages

Nadere informatie

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering

examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering ACTIEPLAN examinering 2006-2007 Een overzicht van het eerste jaar Actieplan Examinering Inleiding In november 2006 hebben de AOC s naar aanleiding van de teleurstellende bevindingen van KCE en op verzoek

Nadere informatie

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015

Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Rapportage tevredenheidsonderzoek onder BPV-bedrijven/instellingen van ROC Friese Poort 2015 Juli 2015 Samenvatting Van april tot en met eind juni 2015 heeft er een tevredenheidsonderzoek onder BPVbedrijven/instellingen

Nadere informatie

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE

RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE RAAMWERK BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN MODE- EN INTERIER-INDUSTRIE 1. Inleiding Het opleiden van medewerkers vormt een belangrijk middel om uw bedrijfsvoering te verbeteren. Onder andere met opleidingen, cursussen

Nadere informatie

Vakantiegroet vanuit. Fijne Vakantie

Vakantiegroet vanuit. Fijne Vakantie Vakantiegroet vanuit De vakantie is weer aangebroken op het Zuid-Holland Infra Park (ZIP) en we kijken nog even terug op een bevlogen jaar 2016-2017 waar SPG Infra vakopleidingen samen met Techniek College

Nadere informatie

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017

Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Bezoekadres Ceintuurbaan 2 3847 LG Harderwijk Bedrijventevredenheidsonderzoek 2017 Resultaten Postadres Postbus 332 3840 AH Harderwijk 0341-499 100 info@soma-college.nl www.soma-college.nl Datum : 19 april

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan:

Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende onderdeel te gaan: aansluiting BDB (inclusief BKE) op onderwijs- en personeelsbeleid opzet leertraject BDB (inclusief BKE) toetsing en

Nadere informatie

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak

De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak De 6 best hanteerbare KPI s in de schoonmaak en de link met kritieke succesfactoren KPI s in de schoonmaak Margriet van Dijken Heel kort nog de theorie van KPI s in de schoonmaak Er gaat tegenwoordig geen

Nadere informatie

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond

Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Arbeidsmarkt Metaalbewerking 2004 Regio Rijnmond Overview Hieronder wordt ingegaan op een aantal arbeidsmarktaspecten in de regio Rijnmond, die op basis van de resultaten van het huidige monitoronderzoek

Nadere informatie

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar

REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE. Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar REGLEMENT LOONKOSTENSUBSIDIE Realiseren van leerwerkplekken (bbl-2 en bbl-3) voor jongeren tot 27 jaar Maatregel 4 in het kader van het sectorplan bouw & infra (versie 1-1-2015) Inhoudsopgave Artikel 1

Nadere informatie