Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Feiten en cijfers. Jaarverslag 2012 stichting Fundeon"

Transcriptie

1 Feiten en cijfers Jaarverslag 2012 stichting Fundeon

2 Jaarverslag 2012 Stichting Fundeon Stichting Fundeon Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 28 mei 2013 door het bestuur van Stichting Fundeon

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Directieverslag Stichting Fundeon 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon Missie en visie Ontwikkelingen Activiteiten en resultaten Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten ACO Overige (financiële) resultaten Organisatie Algemeen Organisatorische ontwikkelingen Ondersteunde diensten en stafafdelingen Kwaliteitszorg Bestuur Samenstelling bestuur in Evaluatie besturen in het kader van Good Governance Toestand op balansdatum Begroting 2013 Stichting Fundeon Ondertekening directie Jaarrekening 2012 Stichting Fundeon Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 35 Staat van baten lasten 36 Kasstroomoverzicht 37 Grondslagen voor waardering activa en passiva en bepaling van het resultaat 39 Toelichting op de balans per 31 december 44 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december Overige gegevens: Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming 55 Resultaatbestemming 55 Gebeurtenissen na balansdatum 55 Bestedingsdoelen subsidie O&O-fonds 55 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 56 Ondertekening bestuur Stichting Fundeon 58

4 1. Inleiding In dit jaarverslag treft u aan het directieverslag en de (financiële) jaarrekening over het jaar 2012 van Stichting Fundeon. Stichting Fundeon is opgericht per 1 januari 2006 en heeft haar statutaire zetel in de Gemeente Harderwijk.

5 2. Directieverslag Stichting Fundeon 2.1 Doelstelling en strategische positionering Algemeen Fundeon is het Kenniscentrum Beroepsonderwijs voor de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij. Stichting Fundeon is de naam van een rechtspersoon van de organisatie Fundeon gevestigd te Harderwijk. De Stichting Fundeon is opgericht om ten dienste van de sectoren B&U, Infra en GA een goede aansluiting tussen onderwijs en beroepspraktijk te bewerkstelligen. Meer in het bijzonder is de Stichting Fundeon belast met de bedrijfstaktaken op dit terrein. De Stichting Fundeon Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bouw en Infra (KBBI) is opgericht ter uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB). De wettelijke taken zijn nauw verbonden met de bedrijfstaktaken van de Stichting Fundeon. Stichting Fundeon Fonds is specifiek opgericht om een sectorale tegemoetkomingregeling uit te voeren voor de beroepsbegeleidende leerweg en om een aantal subsidieregelingen te coördineren Samenwerking tussen Stichting Fundeon KBBI en Stichting Fundeon De Stichting Fundeon KBBI is opgericht ter uitvoering van de wettelijke taken van Fundeon, zoals vastgelegd in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. De bedrijfstaktaken van de Stichting Fundeon sluiten grotendeels aan op de taken van de Stichting Fundeon KBBI. Zo wordt naast de erkenning (wettelijke taak) ook inhoudelijke ondersteuning geboden aan de leerbedrijven (bedrijfstaktaak). Verder heeft de bedrijfstak eigen kwaliteitseisen vastgesteld ter borging van de kwaliteit van de leermeesters in de bedrijven, onder meer door de scholing en nascholing van de leermeesters (bedrijfstaktaak). Naast het opzetten en onderhouden van de kwalificatiestructuur (wettelijke taak) worden ook leermiddelen en toetsproducten gemaakt voor de opleidingen die gebaseerd zijn op de kwalificatiestructuur (bedrijfstaktaak). Op deze wijze is de organisatie Fundeon in staat om meer kwaliteit te bieden dan bij de uitvoering van de wettelijke taken. Bij al deze taken worden medewerkers ingezet zowel voor de uitvoering van wettelijke taken als van bedrijfstaktaken. De Stichting Fundeon heeft vanuit dit uitgangspunt dan ook een structurele samenwerkingsrelatie met de Stichting Fundeon KBBI. Zo worden door de Stichting Fundeon KBBI ondersteunende back office activiteiten en ontwikkelcapaciteit ingekocht bij de Stichting Fundeon. Vanuit de Stichting Fundeon KBBI wordt het (bovenwettelijke) deel van de kosten van de adviseurs opleidingsbeleid bedrijven en van de adviseurs opleidingsbeleid scholen en opleidingsbedrijven doorbelast aan de Stichting Fundeon. Vanaf 2011 is de hierboven beschreven samenwerking in een andere context komen te staan als gevolg van het rapport Gedeelde Ambities Missie en visie Aan de basis van de diensten van Fundeon staat de vraag uit de bedrijfstak bouw en infra. De bedrijfstak verlangt een brede en hoogwaardige dienstverlening op het gebied van werving, scholing en behoud van personeel. Fundeon biedt uiteenlopende producten en diensten voor de branches gericht op arbeidsmarkt en scholing. Bovenstaande is als volgt verwoord in de missie van Fundeon: "Het in opdracht van de sectoren bouw & infra regisseren, ontwikkelen en leveren van producten en diensten op het terrein van scholing en loopbaanbeleid, met als doel een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs te bewerkstelligen met inbegrip van voldoende loopbaanperspectief.

6 Hiermee realiseren we toegevoegde waarde voor de bedrijfstak om haar onmisbare positie in de samenleving met succes te kunnen vervullen." Dat doet Fundeon niet alleen, maar samen met het onderwijs en de opleidings- en leerbedrijven. Fundeon is namelijk van, voor en door de bedrijfstak en het onderwijs. De missie definieert de plaats van Fundeon binnen bouwend Nederland en de maatschappij. Deze missie laat zich eenvoudig vertalen in de begrippen: Beter Onderwijs. Betere werknemers. Betere bedrijven. Betere sector Ontwikkelingen De bouw en infra hebben en krijgen te maken met een toenemende verschraling van het arbeidsaanbod. Fors minder jongeren kiezen voor een opleiding en loopbaan in de bouw en infra, waardoor zij-instroom steeds belangrijker gaat worden, die veelal een lager aanvangsniveau heeft. Daarnaast worden vanuit zowel het onderwijs als bedrijfstak hogere kwaliteitseisen gesteld aan kennis en basis- en vakvaardigheden. Hiervoor zijn tegelijkertijd minder financiële middelen beschikbaar. Het draagvlak voor collectieve financiering neemt steeds verder af. Werkgevers en werknemers worden steeds meer zelf verantwoordelijk voor hun verdere ontwikkeling en loopbaan. De budgetten staan onder druk. Het moet goedloper, maar wel met behoud van kwaliteit. Dit heeft in 2012 geleid tot een bezuinigingstaakstelling van 3,2 miljoen euro, oplopend tot De personele en organisatorische aanpassingen die dit tot gevolg had, hadden nog geen gevolgen voor de (kern)taken, voortkomend uit Gedeelde Ambities (2010). De kerntaken van de Stichting Fundeon KBBI bestaan uit (2 kerntaken, 4 wettelijke taken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven. De kerntaken van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon Fonds bestaan uit (4 kerntaken, 16 bedrijfstaktaken): Kerntaak 1: Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt. Kerntaak 2: Advisering leerbedrijven en werknemers. Kerntaak 3: Promotie en bevordering instroom en behoud personeel. Kerntaak 4: Uitvoering subsidiebeleid. In het regeerakkoord van eind oktober 2012 is wederom een forse bezuinigingstaakstelling opgenomen voor de kenniscentra. Kenniscentra worden samengevoegd tot één kenniscentrum en waar mogelijk worden de wettelijke taken ofwel ondergebracht bij de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) ofwel bij de mbo-instellingen. Wat precies de impact van dit regeerakkoord voor Fundeon is in de komende periode, is nu nog niet te overzien. Maar dat het grote invloed zal hebben is wel duidelijk. Voor 2013 en later vraagt dat om een brede herbezinning op de taken en kerntaken van Fundeon. Ambities 2012 Evenals in 2011 hebben de besturen van de Stichting Fundeon en de Stichting Fundeon KBBI op basis van het rapport Gedeelde Ambities de doelstellingen en aanwending van de middelen voor het bereiken van de doelen (het beleid) voor 2012 vastgesteld. Die doelstellingen zijn helder vastgelegd in te behalen targets in de vorm van eenduidig meetbare Key Performance Indicatoren. Daarmee is het voor de uitvoeringsorganisatie Fundeon duidelijk geworden welke prestaties zij dient te leveren en aan welke kwaliteitseisen zij moet voldoen. Het kwalitatieve deel van de KPI s is gebaseerd op onafhankelijk marktonderzoek (tevredenheidmeting), waarbij de geformuleerde targets tenminste op en in vrijwel alle

7 gevallen boven het niveau van 2011 zijn gesteld (rapportcijfers). Dit ambitieniveau voor 2012 was hoog, maar wel realistisch. Op basis van de prestaties van 2011 lag voor 2012 de belangrijkste verbeterslag op het gebied van: Voldoende audits afleggen bij leerbedrijven (wettelijke taak); Beter scoren bij de sectorplatforms (bedrijfstaktaak); Beter scoren met de leermiddelen en examenproducten (bedrijfstaktaak); De waardering onder de opleidingsbedrijven moet omhoog (bedrijfstaktaak); Meer bedrijfsopleidingsplannen maken (bedrijfstaktaak). In paragraaf 2.2. worden de resultaten hiervan inzichtelijk gemaakt. 2.2 Activiteiten en resultaten De activiteiten van Fundeon zijn in het beleidsplan 2012 ingedeeld op basis van de in de vorige paragraaf genoemde wettelijke - en bedrijfstaktaken. Allereerst wordt ingegaan op de inhoudelijke activiteiten en ontwikkelingen en vervolgens op de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten (voor zover het de bedrijfstaktaken betreft) Inhoudelijke activiteiten c.q. ontwikkelingen Onderwijskundige vernieuwing en digitalisering van leermiddelen (aantrekkelijk en flexibel) Fundeon faciliteert de opleidingen met leermiddelen en examenproducten. Voor elk kwalificatiedossier (behoudens middenkader) met de daarbij behorende uitstromen (kwalificaties) ontwikkelt en levert Fundeon een compleet pakket aan leermiddelen. Een pakket omvat lesmateriaal, begeleiding- en examineringproducten. In een enkel geval worden afspraken gemaakt met sectoren of scholen over productie door henzelf. In alle gevallen is er sprake van overleg dan wel samenwerking daarin. Het lesmateriaal van Fundeon bestaat uit werkboekjes voor iedere beroepstaak, projectmateriaal en een set vakboeken In januari 2012 is door het bestuur van Fundeon het businessplan digitalisering leermiddelen besproken en vastgesteld. Doelstelling van dit plan is om binnen een periode van 5 jaar voor de meest arbeidsmarktrelevante kwalificaties een volledig pakket aan digitale leermiddelen beschikbaar te hebben. Digitale leermiddelen zorgt voor aantrekkelijker onderwijs en biedt de beste de garantie om jongeren, maar ook zij-instroom te boeien en te binden. En dat is hard nodig gezien de sterk dalende instroom. Fundeon wil deze ambitie bereiken in nauwe samenwerking met het onderwijs en kiest voor een gefaseerde invoering. Na de implementatie van de opleidingen assistent timmeren, metselen en Infra en vakman GWW, worden de opleidingen timmeren niveau 2 en allround vakman GWW volledig ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd. Daarna vindt de uitrol naar andere opleidingen plaats. De ontwikkeling van digitale leermiddelen voor de meest arbeidsmarktrelevante kwalificaties is in 2012 op basis van dit businessplan goed op gang gekomen. Voor de opleidingen assistent timmeren,- metselen en - Infra, vakman GWW en allround vakman GWW en voor de opleidingen timmeren niveau 2 en de uitvoedersopleiding Bouw en Infra zijn de leermiddelen ontwikkeld en geïmplementeerd. De opleidingen kunnen sinds de zomer van 2012 worden afgespeeld in een nieuwe afspeelomgeving in Bouwinfranet. Het format dat gebruikt wordt voor de ontwikkeling van de digitale leermiddelen is met gebruikers in het onderwijs geëvalueerd en aangepast op basis van ervaringen van deze gebruikers. Het product wordt nu nog dichter op de praktijk ontwikkeld en kent nu naast een digitaal deel ook een deel op papier in de vorm

8 van en opdrachten map. De praktijkgerichte opdrachten stimuleren de zelfstandigheid en de samenwerking van deelnemers en bereidt hen voor op de praktijk. Voor 2013 is er gestart met de ontwikkeling voor de opleidingen Tegelzetten niveau 2, Allround Timmeren op niveau 3 en Metselen niveau 2. Per beroepstaak wordt een deel van het materiaal rechtstreeks op de bouwplaats ontwikkeld. Auteurs, filmers en fotografen halen hier de meest actuele content op in de omgeving van de vakman. Docenten bewerken het materiaal vervolgens onder leiding van een projectleider, tot een didactisch geheel. De feedback uit het onderwijsveld geeft aan dat de producten goed aanslaan bij de gebruikers. Het beeld- en geluidmateriaal, de woordenlijst en de afwisseling in de methode scoren goed. Ze zijn aantrekkelijk voor leerlingen en flexibel in het gebruik. Samenwerking technische kenniscentra Mede op initiatief van Fundeon zijn in 2011 de acht technische kenniscentra gestart met een verkenning van de mogelijkheden tot (nadere) samenwerking. Naast Fundeon gaat het daarbij om de volgende kenniscentra: Kenteq, Innovam, VOC, PMLF/VAPRO, SVGB, SH&M en Savantis. In 2012 zijn verdere stappen gezet. Doel van deze samenwerking is om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. De directe aanleiding hiervoor - de maatregelen vanuit het actieplan mbo, de komst van Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en de bezuinigingen op de overheidsbekostiging - zijn nog onverminderd van kracht. Het regeerakkoord stuurt nu aan op fusie tussen alle kenniscentra en fors minder middelen. We verwachten belangrijke meerwaarde te realiseren met de inhoudelijke samenwerking. In het kader van deze samenwerking zijn acht onderwerpen benoemd om verder te verkennen: 1. Indikken kwalificatiestructuur 2. Ontwikkelafdelingen 3. Digitalisering van leermiddelen 4. Kwaliteitsbevordering 5. Examinering 6. Subsidies 7. Nieuwe beroepen 8. Employability (eigen medewerkers) Op het gebied van de kwalificatiestructuur zijn al concrete stappen gezet. Vanaf het najaar van 2012 werken de ontwikkelaars van de kwalificatiestructuur nauwer samen. Een dag per week is een gezamenlijke werkdag, waarop werkgroepen thema s onderzoeken, vergelijken en met gezamenlijke uitwerkingen komen. Het gaat om thema s als gezamenlijke kwalificaties, gezamenlijke keuzedelen, formulering van vakkennis en vaardigheden, verschil tussen algemene en specifieke kwalificaties en typerende beroepssituaties. Op het gebied van bpv is onder alle kenniscentra een eerste inventarisatie opgemaakt, resulterend in een actieplan bpv. Er zijn al veel overeenkomsten. Een techniekbrede samenwerking op het gebied van bpv is niet alleen inhoudelijk wenselijk maar ook noodzakelijk, gezien de plannen in het regeerakkoord. Wel zullen we de huidige, sterke sectorale verankering met het bedrijfsleven goed moeten blijven borgen. Examinering Fundeon levert niet alleen examenproducten, maar ondersteunt ook de uitvoering van de praktijktoetsing of verzorgt die zelfs geheel, inclusief de borging op die uitvoering. De huidige invulling ervan staat steeds meer onder druk. De toenemende kwaliteitseisen vanuit de overheid/inspectie, verdere standaardisering van de beroepsgerichte examens en de grotere nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van het onderwijs voor (de uitvoering van) examinering, zetten de huidige werkwijze waarop Fundeon vorm en inhoud geeft aan examinering onder druk.

9 Voornaamste aandachtpunt is de examinering in de praktijk stond dan ook van verdere kwaliteitsborging en verbetering van onder meer het proces van examineren, de kwaliteit van de leermeester en de onafhankelijke beoordeling. Zo werd de steekproefcontrole door adviseurs examinering op de praktijktoetsing in het werk verder ingericht. De coaching on the job werd verder vormgegeven. En werd er gewerkt aan een goede, zoveel mogelijk geautomatiseerde, rapportage van de bevindingen en ondernomen acties vanuit de steekproef voor de examencommissies van de roc s. Er werd fors ingezet op ondersteuning van roc s ten aanzien van productenaanbod en verantwoording naar inspectie. Inzet van adviseurs beroepsonderwijs en medewerkers van ontwikkeling leidden in deze meerdere malen tot succes. Knelpunten die zich voordeden binnen de praktijkexaminering infra zijn door een projectgroep onderzocht en van verbeteracties voorzien. Binnen de afdeling ontwikkeling heeft in 2012 nadere professionalisering plaatsgevonden op het gebied van maken van toetsmatrijzen en de verkaveling. Dit laatste moet ervoor zorgen dat voorkomen wordt dat leermiddelen en examens te veel uiteenlopen. Om professionalisering van de ontwikkelafdeling op het gebied van examinering verder mogelijk te maken is vanaf het najaar een team examinering ingericht bestaande uit vier personen. In 2012 organiseerden wij in opdracht van het Onderwijsplatform voor het eerst een inkoopaudit. Deskundigen in het beroepsonderwijs beoordeelden onze examenproducten en -diensten. Belangrijkste aandachtspunt was de wijze waarop de praktijkexaminering is geregeld. Noodzakelijke verbeteringen zijn vertaald naar korte- en lange termijn acties en worden meegenomen in het proces van heroriëntatie op de examinering in het algemeen. De inkoopaudit zelf is goed verlopen en positief beoordeeld. Het biedt het onderwijs nog meer grip op en betrokkenheid bij de totale examineringcyclus. We gaan dan ook zeker voorlopig door met inkoopaudits. Al met al is de waardering voor onze examineringsproducten en -diensten nog niet wat we willen bereiken. Parallel hieraan is de discussie rondom het kwaliteitskeurmerk nog steeds actueel. Hoe dat verder wordt uitgewerkt, zal in 2013 duidelijk worden. Fundeon levert voor dit project de projectleider. Naar aanleiding van het gedateerd raken van het automatiseringssysteem binnen Fundeon is gestart met een verkenning van nieuwe toetsservicesystemen, waarbij ook de roc s zijn gevraagd naar hun wensen. Het hiervoor ingerichte project Herijking ISBO/TSS heeft geleid tot een bredere aanpak. In het najaar is begonnen met het schrijven van een businessplan en het in kaart brengen van verschillende scenario s voor examinering en de mogelijk rollen die Fundeon daarin kan en wil vervullen. De scenario s lopen uiteen van bestaand examenaanbod en -diensten handhaven tot slechts een rol als uitgever van examenproducten. Dit moet resulteren in een advies aan het bestuur in mei Bij deze scenariodiscussie worden ook de verschillende mogelijkheden van praktijkexaminering beschouwd en gewogen. Advisering bedrijven 2012 was (wederom) voor bedrijven niet makkelijk. Het vooruitzien heeft plaatsgemaakt voor overleven. Ondanks deze omstandigheden zijn de adviseurs personeelsontwikkeling er in geslaagd om het opleidings- en scholingsbeleid binnen de bedrijven verder te ontwikkelen en te ondersteunen middels adviezen en bedrijfsopleidingsplannen. Voor bedrijven is en wordt het steeds belangrijker om het personeel te scholen, maar staan tegelijkertijd de collectieve middelen hiervoor steeds meer onder druk. Onder deze omstandigheden moeten bedrijven blijvend gestimuleerd worden om scholing van het personeel op de agenda te krijgen en te houden.

10 Anti Cyclisch Opleiden (ACO) Het project anti cyclisch opleiden Bouw door, Leer verder (ACO) gestart in 2009 is beëindigd op 15 november Maar tot en met 4 maart 2012 was er nog uitvoering van de scholing mogelijk. De stuurgroep ACO heeft de eindrapportage besproken in juni In de eindrapportage zijn de kwantitatieve- en kwalitatieve bevindingen van het project beschreven van de afgelopen drie jaar. Dit project, dat door de werkgeversorganisatie Bouwend Nederland en de vakbonden FNV Bouw en CNV Vakmensen in het leven is geroepen, had tot doel om het vakmanschap van werknemers in de bouw en infra op een hoger peil te brengen en tegelijkertijd de opleiding van jonge mensen te stimuleren. In dit project kregen bedrijven de kosten vergoed van scholing en het verlet van werknemers die cursussen volgen tijdens werktijd, tot maximaal veertig dagen per jaar. Het ging hierbij om vakgerichte cursussen op niveau 2, 3 en 4. De cursussen werden uitgevoerd door opleidingsbedrijven bouw & infra en aan de bouw gerelateerde opleidingsinstituten zoals SBO, Bouwradius T&A, BGA, OCBI, KOB en BOB. Tegenover deze scholingsmogelijkheden stond de verplichting dat bedrijven leerlingen bbl 2 en of bbl 3 opleiden of gingen opleiden. De uitvoering van het project was in handen van Fundeon. Adviseurs van Fundeon gingen op bezoek bij geïnteresseerde bedrijven en zetten de mogelijkheden op een rij. Verder regelde Fundeon de administratie. Ook het uitbetalen van de verletvergoeding was een taak voor Fundeon. EVC en loopbaantrajecten De bedrijfstak heeft belangrijke maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat werknemers zich blijvend kunnen ontwikkelen, scholen en certificeren. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de infrastructuur, die nu op volle kracht werkt. De Fundeon adviseurs in de regio adviseren de werkgevers over het nut en de noodzaak van een goed het loopbaan- en EVC-beleid voor hun werknemers. De werknemers die van deze sectorale diensten gebruik willen maken kunnen terecht bij de individuele traject- en/of evc-adviseur. Het Loopbaantraject werkt vanuit 28 adviescentra, verspreid over heel Nederland. De zes evc-adviseurs verzorgen hun dienstverlening ook met een landelijke dekking, maar daarbij wordt niet vanuit vaste loketten wordt gewerkt. Vanaf 2011 zijn beide voorzieningen actief op Social Media (LinkedIn, Twitter). Voor zowel het Loopbaantraject als de Evc-Centra Bouw & Infra zijn voorlichtingsfilmpjes ontwikkeld die zowel voor de werkgever als de werknemer kunnen worden ingezet. Deze filmpjes zijn beschikbaar via de website. Ook zijn in evc-instrumenten, die als basis dienen voor het portfolio, geactualiseerd. Deze werden aangepast op de nieuwste kwalificatiedossiers en de beoordelingscriteria van de bewijslast en werden waar nodig aangescherpt. Financiële ontwikkelingen Ook Fundeon is in het jaar 2012 hard geraakt door de crisis. De financiering van ons instituut door de bedrijfstak Bouw en door de Overheid stond onder druk. Dit heeft in 2012 geleidt tot een forse bezuiniging binnen Fundeon. Naast het terug dringen van onze zogenaamde out of pocket uitgaven is er fors gesneden in het personeel. Dit heeft geleid tot een personeelsreductie van circa 28 fte. Door tijdig te anticiperen op deze ontwikkeling, onder andere door het nemen van maatregelen op het gebied van efficiency en door de digitalisering van onze producten, kunnen we tot op heden onze overheids- en bedrijfstak taken blijven uitvoeren. Fundeon wacht echter een onzekere toekomst. In het nieuwe regeerakkoord wordt een bezuiniging op de kenniscentra aangekondigd van uiteindelijk 80 miljoen in het jaar Dit is 80% van het beschikbare macrobudget. Dit raakt direct de Stichting Fundeon KBBI. Het zal echter ook consequenties hebben voor de Stichting Fundeon. Een aanzienlijk deel van onze infrastructuur (backoffice) wordt mede gefinancierd

11 door de Stichting Fundeon KBBI. Inmiddels zijn bestuur en directie in overleg over de ontstane situatie en bezien zij op welke wijze zij kunnen anticiperen op deze ontwikkeling Kwalitatieve en kwantitatieve resultaten In het beleidsplan 2012 zijn de onderstaande meetbare targets opgenomen. Bij iedere target is (voor zover mogelijk) nader uitgewerkt per kpi de ambitie voor Tenslotte worden de bereikte resultaten in 2012 weergegeven. Met een worden targets weergegeven die gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die (ruimschoots) niet gehaald zijn. Met een worden targets weergegeven die niet gehaald zijn, maar wel bijna. Als criterium daarbij wordt een marge van 15% op de kwantitatieve targets en een marge van 0,2% punt op de kwalitatieve targets gehanteerd. Overall conclusies Het algemene beeld is dat de prestaties van de organisatie in 2012 aanzienlijk beter zijn dan de prestaties in Bij de afsluiting van 2011 werd geconstateerd dat de prestaties bij vijf prestatiegebieden verbeterd moesten worden: Het aantal audits bij leerbedrijven (wettelijke taak, zie jaarverslag Fundeon KBBI); Waardering van de sectorplatforms (bedrijfstaktaak); Waardering van de leermiddelen en examenproducten (bedrijfstaktaak); Waardering van de kwaliteit van advisering aan opleidingsbedrijven (bedrijfstaktaak); Het aantal bedrijfsopleidingsplannen en het aantal bedrijfsbezoeken in dit kader (bedrijfstaktaak). De waardering van de sectorplatforms is in 2012 flink verbeterd, de gemiddelde waardering is van 6,8 naar 7,3 gestegen, daarmee is de target van 7,5 in zicht. De nieuwe aanpak waarbij duidelijker afspraken zijn gemaakt over rollen en verwachtingen wordt door de deelnemers gewaardeerd. Ten aanzien van de waardering van leermiddelen en examenproducten is het beeld t.o.v nauwelijks verandert. Het gemiddelde is gestegen van 6,9 tot een 7,0. Een marginaal verschil met een positieve tendens. In 2012 is gestart met een (zeer) gedoseerde uitlevering van de nieuwe generatie leermiddelen voor onder meer Timmeren en Vakman GWW. De verwachting is dat dit in 2013 zichtbaar moet worden in de waardering van deze nieuwe producten, bij presentaties werd overwegend enthousiast gereageerd. Op basis van de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek heeft de afdeling al twee maatregelen bedacht die moeten leiden tot een grotere tevredenheid van gebruikers. Er zal bij het ontwikkelen van examenmateriaal meer aandacht besteedt worden aan de taal om daarmee de aansluiting bij de doelgroep te verbeteren. Bij de BPV zullen leermeesters beter geïnstrueerd worden op gebruik van de trajectmap, hetgeen zal leiden tot tevredener docenten. De waardering van de kwaliteit van de advisering van opleidingsbedrijven is licht gestegen maar daarmee nog niet op het gewenste niveau. De target voor het aantal bedrijfsopleidingsplannen is in 2012 ruimschoots gehaald. Het aantal bedrijfsbezoeken is voor 2012 met 11% achtergebleven op de doelstelling, maar aanzienlijk beter dan de prestatie in Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat ondanks alle onzekerheid in 2012 de organisatie zich positief ontwikkeld heeft.

12 Bedrijfstaktaken 1. Afstemming onderwijs en bouwarbeidsmarkt Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 1. Bevordering vraaggerichte organisatie (organisatie van sectorplatforms en accountmanagement onderwijs) - Ieder door het bestuur goedgekeurd sectorplan is tot stand gekomen door overleg met de sectoren B&U, GA en Infra op basis van 3 bijeenkomsten per sector/per jaar. - 80% van alle potentiële branches in de sectoren nemen deel aan het sectorplatform en waarderen dit overleg 7,5. Hierbij is het presentiepercentage minimaal 70%. - De goedgekeurde sectorplannen worden jaarlijks verwerkt in de ontwikkelagenda van de organisatie. - Met het onderwijs worden in jaarlijks 3 bijeenkomsten afspraken gemaakt over de realisatie van de ontwikkelagenda. - De deelnemers aan het overleg vanuit het onderwijs waarderen het overleg 7,5. 80% deelname 7,3 gem. waardering 70% gemiddeld 7,3 gem. waardering De sectorplannen zijn het resultaat van collectieve bijeenkomsten en van individuele gesprekken, die de Fundeon sectorcoördinator met de participanten aan de sectorplatforms heeft gevoerd. De sectorplatforms B&U, GA en Infra zijn in 2012 bijeen gekomen in maart, juni en oktober. In het overleg van oktober zijn de sectorplannen 2013 besproken en vastgesteld.. Er is voor het eerst een gebundelde integrale versie van de matrices van de drie sectorplannen gemaakt, die als bijlage bij het beleidsplan 2013 in het bestuur van Fundeon is besproken en vastgesteld. De stuurgroep onderwijs is in 2012 zes maal bijeen geweest. In oktober is het activiteitenplan 2013 vastgesteld. In dit plan zijn de afspraken opgenomen over de realisatie van de ontwikkelagenda De sectorcoördinatoren hebben een lijst opgesteld van alle potentiële branches die aan het sectorplatform behoren deel te nemen. Op basis van presentielijsten is het percentage berekend dat actief deelneemt, dit is 80% (vorig jaar 74%). Hierbij moet de opmerking gemaakt worden dat de sectorcoördinatoren met alle branches minimaal één keer per jaar individueel overleg hebben. Met iedereen wordt dus een relatie onderhouden, al neemt niet iedereen actief deel aan het platform omdat ze dit niet willen of kunnen. Om ontwikkelagenda en sectorplannen nog beter op elkaar af te stemmen is in 2012 het beleidsproces aangepast: de vraag van de sectoren is eerder in het jaar opgehaald, zodat de consequenties voor het wat (ontwikkelagenda) en het hoe (activiteitenplan onderwijs) goed op elkaar konden worden afgestemd. De betrokkenheid van het onderwijs is hierdoor toegenomen. Wanneer de sectorplannen naast de ontwikkelagenda gelegd worden, kan geconcludeerd worden dat alles dat in de sectorplannen staat verwerkt is in de ontwikkelagenda van de organisatie.

13 De waardering van de sectorplatforms is in 2012 flink verbeterd, de gemiddelde waardering is van 6,8 naar 7,3 gestegen. Daarmee is de target van 7,5 in zicht. De nieuwe aanpak waarbij duidelijker afspraken zijn gemaakt over rollen en verwachtingen wordt door de deelnemers gewaardeerd. 2. Opzet en onderhoud bedrijfstakkwalificatiestructuur Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 3. Afstemming beschikbaarheid behoefte op de arbeidsmarkt en instroom in de vakopleiding beroepscompetentieprofielen en 4 kwalificatiedossiers zijn actueel en voldoen aan de daaraan gestelde eisen. - Alle afspraken in sectorplannen over vernieuwing en onderhoud op basis van BCP-onderzoek zijn ultimo jaar gerealiseerd. - Voor alle 25 kwalificatiedossiers zijn in een rapport de gegevens met betrekking tot beschikbaarheid van potentiële kandidaten en de behoefte op de arbeidsmarkt valide en betrouwbaar jaarlijks voor 1 april beschikbaar. - Deze rapportage wordt door de interne gebruikers gewaardeerd 7,5 intern 7,1 extern De vier bedrijfstakkwalificaties zijn vanaf 2010 operationeel en er is vanuit dit oogpunt was er geen noodzaak de kwalificaties te onderzoeken in Het onderhoud van de beroepscompetentieprofielen (BCP) maakt sinds 2011 onderdeel uit van het cyclisch onderhoud van de kwalificatiestructuur. In 2012 zijn de BCP s behorende bij de kwalificatiedossiers middenkaderfunctionaris bouw en infra, kaderfunctionaris bouw en infra en infratechniek onderzocht en de uitkomsten van het onderzoek voorgelegd aan betrokken sociale partners. In de rapportage Arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012 is in het hoofdstuk Instroombehoefte de instroombehoefte 2012 per kwalificatie opgenomen. Dit rapport was gereed voor 1 april en is vervolgens intern en extern verspreid. De Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2012 is gemeten onder interne en externe doelgroepen. De waardering door de interne gebruikers voor de arbeidsmarktrapportage 2012 was een 7,5. De gemiddelde waardering voor de rapportage door externe gebruikers was een 7,1.

14 Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 4. Vervaardigen van leermiddelen/examineringproducten 5. Arrangeren en distribueren van leermiddelen en examenproducten - Voor 72 uitstroomrichtingen en 76 opleidingen op basis van 25 kwalificatiedossiers is er een volledig pakket leermiddelen en examineringproducten beschikbaar. - Waardering van de gebruikers van alle producten is 7,2. - Alle afnemers hebben het bestelde pakket op het afgesproken moment, op de overeengekomen plek en wijze beschikbaar gekregen. Bij steekproef bij de afnemers is de score 100% op uitlevering van de pakketten. 7,0 91% Fundeon vervaardigt in principe voor alle opleidingen in de bouw en infra leermiddelen en examineringsproducten. In toenemende mate vervaardigt Fundeon digitale leermiddelen. In 2012 waren voor alle opleidingen conform gemaakte afspraken leermiddelen en producten beschikbaar. Met de branches natuursteen en dakdekken bitumineus, die niet onder de Cao Bouw vallen, en de branche betonstaalverwerken zijn individuele afspraken gemaakt over welke producten ontwikkeld worden. De waardering voor de leermiddelen en examineringsproducten is in 2012 gemeten bij vier doelgroepen, namelijk bij leerlingen, leermeesters, docenten van roc s en instructeurs van opleidingsbedrijven. De leermiddelen en examineringsproducten zijn gespecificeerd in overleg met de afdeling Ontwikkeling. Ten aanzien van de waardering van de leermiddelen en examenproducten is het beeld ten opzicht van 2011 nauwelijks veranderd. Het gemiddelde is gestegen van 6,9 naar 7,0. Op basis van de uitkomsten zijn er enkele concrete maatregelen genomen die moeten leiden tot een grotere tevredenheid van de gebruiker. Onder een aantal roc s, opleidingsbedrijven en overigen - zijnde de afnemers van leermiddelen en examenproducten - is een digitale enquête gehouden. Uit dat onderzoek is het volgende gebleken: 22% van de afnemers heeft de pakketten niet op tijd ontvangen, de meest genoemde reden hiervoor is dat een bestelling in zijn geheel wordt uitgesteld als een bepaald leermiddel niet voorradig is; Gunstig is dat alle afnemers de pakketten op de overeengekomen plek hebben ontvangen; 96% van de afnemers heeft de pakketten op de gewenste wijze ontvangen, de rest weet het niet. Deze kpi is hiermee niet gehaald. Uit de gehouden steekproef komt een gemiddeld percentage van 91. Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 6. Examinering - Voor alle leerlingen in de Infra worden praktijkexamens op tijd georganiseerd, uitgevoerd, gecontroleerd en geregistreerd. - Voor de b&u en de ga geldt het volgende: adviseurs voeren op jaarbasis steekproeven uit in het kader van examinering. - De waardering voor het werk van de adviseur examinering is 7,3. - Het aantal geregistreerde klachten is minder 7,1

15 dan 1% van de uitgevoerde examens. 0,00067% Leerlingen in uitvoerende beroepen in de bouw, infra en gespecialiseerde aannemerij doen de meeste praktijktoetsen op de bouwplaats. In het toetsplan staat een advies over het aantal af te leggen praktijktoetsen bij het opleidingsbedrijf. Voor de infra staat in het toetsplan welke toetsen verplicht moeten worden afgelegd in de examenhal van Fundeon in Harderwijk. Voor de meeste praktijktoetsen geldt dat de deelnemer in overleg met de leermeester zelf bepaalt wanneer de praktijktoets wordt afgenomen. In die zin is de deelnemer dus zelf verantwoordelijk voor de tijdigheid van het examen. De leermeester of instructeur beoordeelt of de leerling de praktijktoets goed uitvoert. Om te zien of dat proces goed verloopt en om dat proces te ondersteunen, controleren adviseurs examinering van Fundeon steekproefsgewijs praktijktoetsen. In 2012 zijn er op de bouwplaats ruim praktijktoetsen uitgevoerd. Hierbij waren ruim leermeesters betrokken. De adviseurs examinering hebben in totaal steekproeven uitgevoerd. De target van is daarmee gerealiseerd. Op het examencentrum in Harderwijk zijn in totaal praktijktoetsen infra afgenomen. De laatste twee jaar zijn de aantallen op het examencentrum afgenomen. Dit is deels te verklaren uit de teruglopende leerlingen aantallen en deels uit het feit dat praktijktoetsing infra (CGO) voor een deel op de bouwplaats plaatsvindt. In 2012 zijn er infra toetsen op de bouwplaats uitgevoerd. Bij het afnemen van deze examens zijn 190 examinatoren betrokken geweest. De waardering voor het proces van examinering en de tijdigheid is in 2012 gemeten bij aannemers, leerlingen en leermeesters en is uitgekomen op een 7,1. 7. Advisering van scholen Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie - Alle 43 ROC s en haar vestigingen/100% van de ROC s met BBL-opleidingen B&U, 100% Infra en GA nemen de leermiddelen en examineringproducten af en gebruiken deze zoals bedoeld. - Docenten geven aan dat de adviseur beroepsonderwijs het gebruik van producten goed ondersteunt. 75% is hier tevreden over. - Ambitie is om in % van de ROC s met een BOL-4 opleiding Bouw en Infra te 16% bedienen met het nieuwe product BPV-net (BPV-instrument en examendossier) en zij 88% gebruiken deze zoals bedoeld en 5,8 waarderen deze 7,2. - Adviseurs leggen op jaarbasis hiervoor reguliere bezoeken af aan ROC s De waardering voor de advisering door de adviseur is 7,5. 100% 77% 7,7

16 8. Advisering van opleidingsbedrijven 9. Ondersteuning regionale opleidingsstructuur (RCB-bouw) - Alle 74 opleidingsbedrijven/100% maken gebruik van de trajectmap en maken voor 100% gebruik van de procedure praktijktoetsing. - Instructeurs geven aan dat de adviseur beroepsonderwijs het gebruik van de producten goed ondersteunt. 75% is hier tevreden over. - Adviseurs leggen op jaarbasis ten behoeve hiervan 700 bezoeken af aan de opleidingsbedrijven. - De waardering voor de advisering van de adviseur is 7,5. - Per RCB-bouw ondersteunt de adviseur 4 bijeenkomsten per jaar met een maximum van 20 uur per RCB. Totaal gaat het om 37 RCB s en om 740 uur ondersteuning. - De waardering voor de ondersteuning van de adviseur is 7,5. 100% trajectmap 90% praktijktoetsing 83% 844 7,2 354 uur 7,8 In 2011 is met alle roc s is een tweejarige samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het afnemen van leermiddelen en examineringproducten. Met twee roc s zijn specifieke afspraken gemaakt omtrent de producten voor de machinisten en met één roc voor de producten van de monteurs. Uit een meting onder docenten, die sinds het schooljaar 2012/2013 lesgeven met de nieuwe lesmethoden voor de opleidingen Assistent bouw en infra, Timmerman, Vakman gww, Allround vakman gww en Kaderfunctionaris uitvoering bouw en infra, blijkt als gevolg van een combinatie van een docentenhandleiding en de ondersteuning van de adviseur dat de producten gebruikt worden zoals deze bedoeld zijn en dat 77% van tevreden tot zeer tevreden is met de ondersteuning van de adviseur Beroepsonderwijs bij het gebruik van leermiddelen en examineringsproducten. In 2012 boden 38 roc s de opleiding bol 4 bouw & infra aan, 6 daarvan maken gebruik van BPV net, dat is ongeveer 16%. Daarmee is deze kpi niet gehaald. Ten dele zit dit in kritiek op het instrument BPV net, maar de hoofdoorzaak is het feit dat veel roc s andere (eigen) leermiddelen en monitoringsinstrumenten gebruiken die niet van Fundeon komen. De verwachting voor komend jaar is dat nog enkele roc s gebruik gaan maken van BPVnet. Uit een meting onder docenten die gebruik maken van BPVnet blijkt dat de combinatie van een docentenhandleiding en de ondersteuning van de adviseur slechts één docent BPVnet niet te kunnen gebruiken zoals deze bedoeld is. Derhalve is deze KPI gehaald. De waardering voor BPVnet is gemeten bij de coördinatoren en docenten van de roc s en deze is met een 5,8, fors onder de kpi van 7,2. Ten opzichte van vorig jaar is de waardering voor BPVnet stabiel gebleven. Deze lage waardering wordt met name gegeven omdat de respondenten BPVnet gebruiksonvriendelijk vinden. Gelet op bovenstaande resultaten zal in 2013 een heroriëntatie plaats vinden op het aanbieden van BPVnet. Uit de enquête onder instructeurs blijkt dat 100% van de opleidingsbedrijven met de trajectmap van Fundeon werkt, bijna 83% aangeeft dat er geen onduidelijkheden zijn en dat de map alle informatie bevat die gebruikers nodig hebben om de begeleiding van de leerlingen voldoende te kunnen vormgeven.

17 Voorts blijkt uit de enquête dat 90% gebruik maakt van de praktijktoetsen beschreven in de trajectmap. De waardering van de kwaliteit van de advisering van opleidingsbedrijven is licht gestegen maar nog niet op het gewenste niveau. Het aantal bezoeken aan ROC s is voor 2012 ruimschoots gehaald en de waardering is met 0,3 gestegen ten opzichte van 2011 en boven het gestelde target. In het kader van Gedeelde Ambities zijn er vanaf 2011 minder uren voor de ondersteuning door de adviseurs van de RCB s beschikbaar dan in het verleden. In 2012 is door de adviseurs beroepsonderwijs in het totaal 354 uur ondersteuning verleend aan de RCB s. De rcb s waarderen de ondersteuning van de adviseur met een 7,8 en hiermee is de kpi ruimschoots behaald. Opvallend hierbij is dat het cijfer een vol punt hoger is dan vorig jaar. 2. Advisering leerbedrijven en werknemers Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 10. Advisering bedrijven krijgen jaarlijks een gedegen bedrijven: opleidingsadvies vastgelegd in een opleidingsadvies bedrijfsopleidingsplan. (initiële en functionele - Adviseurs leggen jaarlijks scholing) bedrijfsbezoeken af. - De advisering door de adviseur wordt door de bedrijven gewaardeerd 7,1. 7,6 11. Kwaliteitsbevordering leerbedrijven - Er worden nieuwe leermeesters (niveau 1 tot en met 4) geschoold en/of gecertificeerd. - Er worden bestaande leermeesters nageschoold en/of gecerticeerd. - De waardering van de leermeesters voor de cursus is 7, ,5 In 2012 zijn er bedrijfsopleidingsplannen aangeboden dit zijn er circa 300 meer dan in 2011 en daarmee hebben de adviseurs personeelsontwikkeling de kpi behaald. Het totaal aantal bezoeken van de adviseur personeelsontwikkeling is uitgekomen op Dit aantal ligt wel beduidend hoger dan de bezoeken in 2011, maar de target is niet gehaald. De voornaamste verklaringen hiervoor zijn vacatures en (langdurige) ziekte. De aannemers waarderen het opleidingsadvies van de adviseur met een 7,6. Dit is zowel hoger dan de Het aantal nieuw geschoolde leermeesters is uitgekomen op en ligt hiermee ruim boven het gestelde target. Ook bij nascholing van reeds bestaande leermeesters is de KPI behaald en deze is uitgekomen op Over alle leermeestercursussen heen is de waardering een 7,5 (gewogen gemiddelde), hiermee is deze kpi behaald.

18 Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 12. Erkennen van leerlingbouwplaatsen - Alle door de betrokken partijen aangedragen leerlingbouwplaatsen worden beoordeeld en, indien voldaan wordt aan de voorwaarden, erkend. - De waardering van de leerling voor het leren/werken op de leerlingbouwplaats is 7, % 7,6 In 2012 zijn alle door de betrokken partijen aangedragen leerlingbouwplaatsen beoordeeld en, indien voldaan werd aan de voorwaarden, erkend. De leerlingen waarderen het leren/werken op een leerlingbouwplaats met een 7,6. Opvallend is dat de kwaliteit van de BPV-plaats in zijn totaliteit hoger wordt gewaardeerd dan het leren/werken op een leerlingbouwplaats in zijn totaliteit (respectievelijk 8,2 en 7,6). Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 13.a. Advisering - Per jaar worden nieuwe instromers in aan werknemers loopbaantrajecten gerealiseerd. - Het aandeel ambitietrajecten dient 50% te zijn. - Tevens is 60% van de uitstroom een succesvol traject. 70% 74% 13.b. Advisering aan werknemers - De waardering van de deelnemers binnen het loopbaantraject is 7,5. - Per jaar worden 600 EVC-trajecten gerealiseerd, waarvan 60% wordt afgesloten met ervaringscertificaten, ervaringsprofielen of diploma s. - De waardering van de deelnemers in EVCtrajecten is 7,5. - Het EVC-traject wordt jaarlijks gecertificeerd. 7, % 7,6 In 2012 is de instroomtarget van het Loopbaantraject B&I ruimschoots gehaald. De totale uitstroom voor 2012 is uitgekomen op 2.135, waarvan succesvol (transitie/transitierijp/goed geholpen). De waardering van de deelnemers voor het traject is met 0,3 gestegen en is met een 7,8 een prachtige prestatie. Deze stijging is onder andere te verklaren door de beduidend hogere beoordeling voor de snelheid van de trajecten en de stijging in tevredenheid over de mate van invloed op het traject. De instroomtarget voor EVC is in 2012 bijna gerealiseerd (93%). Het niet realiseren van de instroomtarget had te maken met een aantal factoren: Waarschijnlijk de belangrijkste is de economische crisis. Hierdoor konden veel potentiële deelnemers niet meedoen omdat ze op het moment van aanmelden net werkloos waren geworden;

19 De andere reden is dat Fundeon in vergelijking met vorig jaar nu de vruchten begint te plukken van alle acquisitieactiviteiten en verbeteringen in het werkproces, maar dat dit effect nog net niet voldoende heeft doorgewerkt om de target te halen. In 2012 zijn 518 trajecten afgesloten, waarvan 350 succesvol (68%). Deelnemers aan het EVC-traject Bouw & Infra geven het traject een gemiddelde waardering van een 7,6. De deelnemers zijn ten opzichte van 2011 significant meer tevreden geworden met de snelheid van het traject, de duidelijkheid bij de intake en de hoeveelheid tijd tussen aanmelding en start van het traject. 3. Promotie en bevordering instroom en behoud personeel Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 14. Het maken van communicatieproducten (brochures/periodieken/ folders/website/ intranet/etc.) ter ondersteuning van de drie kerntaken 15. Het adviseren en faciliteren van communicatieactiviteiten (beurzen/ evenementen/open dag/campagnes/etc.) - Door de productie en het uitgeven van voorlichtingsproducten de bekendheid met de werkzaamheden van Fundeon bevorderen en instroom in opleidingen te stimuleren. Bij 70% van de contactpersonen bij de erkende bedrijven zijn de hoofdtaken van Fundeon bekend. 40% van de contactpersonen van de onder de bouw-cao vallende niet-erkende bedrijven kunnen in 2012 tenminste één van de hoofdtaken van Fundeon benoemen. - De waardering voor de voorlichtingsproducten bij degenen die ze kennen is 7,3. - Van degenen die deelgenomen hebben aan de activiteit is de waardering voor de activiteiten 7,0. - Degenen die geadviseerd en/of gefaciliteerd zijn voor hun communicatieactiviteit waarderen dit 7,0. 88% 36% 6,8 7,4 6,7 De totale bekendheid met de hoofdtaken ligt bij alle drie boven de 70% (gemiddeld 88%) en dus ook boven de kpi. De bekendheid met de hoofdtaken is nog steeds groeiende. De groei is voornamelijk te vinden in de spontane bekendheid van de advisering over opleidingsbeleid (2011: 28%; 2012: 47%) en in de spontane bekendheid van de ondersteuning instroom van vakmensen (2011: 12%; 2012: 25%). De bekendheid met minimaal één van de hoofdtaken is in totaal 36%. Dit ligt nipt onder de kpi van 40% en is een stuk hoger dan het resultaat van 2011 (18%). Een verklaring hiervoor is de aanpassing van de definitie van de niet-erkende bedrijven. In 2012 is alleen gemeten onder bouw-cao vallende niet-erkende bedrijven. In 2012 zijn vijf verschillende communicatieproducten gemeten over het gehele jaar. Het uiteindelijke waarderingscijfer voor deze kpi is een gemiddelde waardering worden over deze vijf producten. De communicatieproducten zijn gespecificeerd in overleg met de afdeling Communicatie. De waardering van de vijf verschillende communicatieproducten is gemiddeld een 6,8.

20 In 2012 is de waardering gemeten van drie verschillende communicatieactiviteiten (docentendag timmeren, Landelijke dag 2012 van het Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur en de Relatiedag 2012). Deze is uitgekomen op een 7,4. De contactpersonen van de opleidingsbedrijven waarderen het advies van Fundeon bij communicatieactiviteiten met een 6,7. Van de contactpersonen die hebben meegewerkt aan dit onderzoek geeft 64% aan dat hun opleidingsbedrijf dit jaar geadviseerd is. 4. Uitvoering subsidiebeleid Key Performance Indicator Taak Doelstelling/targets Realisatie 16. Door middel van subsidies stimuleren van instroom en behoud van personeel - Voor alle daarvoor in aanmerking komende leerlingen zijn na correcte aanlevering van de benodigde gegevens tijdige en correcte betalingen gerealiseerd (binnen 2 weken na aanlevering volledige gegevens). - Uit controle van de administratie blijkt dat 95% van de betalingen tijdig en correct was en het aantal klachten blijft onder de 1% van het totaal van alle betalingen. 100% 0,00045% De uitbetaling van de subsidie voor de bouw en infra opleidingen verloopt volgens een geautomatiseerd proces in de systemen Isbo, SWBi en Subsidies. Na het invoeren van de gegevens genereren de systemen middels betalingsruns betalingen. Betaling vinden minimaal eens in de twee weken plaats. In 2012 zijn er 64 betalingsruns uitgevoerd met in totaal ruim betalingen. Het aantal betalingruns in acht genomen zijn de betalingen binnen twee weken na invoering in de systemen uitgevoerd. Bij controle hiervan d.m.v. steekproeven zijn geen onregelmatigheden aangetroffen. In het klachtensysteem zijn tien klachten geregistreerd op de ruim betalingen geregistreerd ACO Over de behaalde resultaten van het project Bouw door, Leer verder (ACO) valt het volgende te melden. In totaal zijn er 819 BOP s (bedrijfsopleidingsplannen) in het project goedgekeurd: 78% hiervan is B&U, 15% Infra en de overige 7% is GA. Het totaal aantal werknemers, dat aan de bedrijfsopleidingsplannen gekoppeld was bedroeg % van het totaal aantal bedrijven heeft tussen 0 en 50 werknemers in dienst; 24% tussen 51 en 500. De leeftijdsopbouw laat zien dat veel oudere werknemers (tussen 40 en 65 jaar) aan dit project hebben deelgenomen. Het totaal aantal scholingsdagen bedroeg De deelnemende bedrijven hadden daarmee een leerlingenverplichting om bbl 2 en bbl 3 leerlingen te behouden of te laten instromen binnen het bedrijf. Om de instroom nog verder de stimuleren kregen opleidingsbedrijven een bonus per ingestroomde bbl 2 leerling per jaar. De instroombonus werd uitbetaald indien de instroom in 2011 meer was dan 50% van de instroom van het gemiddelde over de jaren 2007/2008. Op basis van bovenstaande is de conclusie gerechtvaardigd dat sprake is van een prima resultaat. Het project is een enorme impuls geweest voor de bedrijfstak Bouw en Infra.

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2012

Geïntegreerd jaardocument 2012 Geïntegreerd jaardocument 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Kwaliteit en borging kwalificatiedossiers 4 A) Onze doelen B) Onze resultaten 1. Competentiegerichte Kwalificatiestructuur 2. Beroepsgerichte

Nadere informatie

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies

Waterschappen als actief leerbedrijf. Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Waterschappen als actief leerbedrijf Ervaringen, constateringen en advies Status Definitief Datum Januari 2014 A&O-fonds Waterschappen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom.

2007 Colofon Bezoekadres Correspondentieadres Focus op in stroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. 2007 Focus op instroom Het Savantis Jaarverslag 2007 heeft als motto: focus op instroom. Met dit motto willen wij bij Savantis aangeven trots te zijn op de forse stijging van instroom van vakmensen. Ik

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1

INHOUDSOPGAVE. Definitief jaarverslag kenniscentrum 2010-bestuur-versie 2 1 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Hoofdstuk 1. Strategie en beleid... 3 Hoofdstuk 2. Bestuur en management... 6 Hoofdstuk 3. Projecten... 7 De Nederlandse School voor Gezondheidstechniek... 7 Voorrang voor Creatief

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6.

Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2 Raad van Toezicht 3 Voorwoord 6 1. Organisatie 8 2. Kwaliteit 12 3. Leer- en werkomgeving 14 4. Medewerkers 18 6. Financiën 21 Jaarrekening 33 Bijlagen 73 NB. In dit jaarverslag

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Kellebeek College Jaarverslag 2010

Kellebeek College Jaarverslag 2010 Kellebeek College Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Kellebeek College Datum: 31 mei 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Directieverslag...4 1.1 Algemene gegevens...4 1.2 Ontwikkelingen strategisch proces

Nadere informatie

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010

Lucas Onderwijs. Jaarrapport 2010 Lucas Onderwijs Jaarrapport Inhoudsopgave Bestuursverslag 3 Algemene informatie 3 Missie 3 Visie 3 Stand van zaken Strategisch Beleidsplan 4 Financiële informatie 9 Kerncijfers 12 Primair Onderwijs 13

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie