BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES"

Transcriptie

1 Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn te raadplegen op 1. De stad verbetert zijn mobiliteit voor de zwakke weggebruiker X 1.1 Uitbouw van een utilitair en recreatief trage wegennetwerk Grondverwerving voor de aanleg van een wandelcircuit rond Groenhovebos Aanleg wandelcircuit Groenhovebos Grondverwerving voor de aanleg van een ruitercircuit rond Groenhovebos Aanleg ruitercircuit Groenhovebos Grondverwerving voor een veilige fietsverbinding Koningshoek herinrichting Noordlaan Opmaak en uitvoering trage wegenplan onderhoud en beveiligen fietsinfrastructuur onderhoud voetpaden en pleinen 1.2 Een veilige publieke ruimte Heraanleg parkeerruimte Bruggestraat/ Karel de Goedelaan Overdekte fietsenstallingen op strategische plaatsen binnen het grondgebied Woonzone de Moertjes inrichten via het STOP-principe 1.3 Fietsontsluitingen verbindingen naar buurgemeente Maria Assumpta fase Kortemarkstraat Oostendestraat Fiets-o-strade Bollestraat-Sint-Jozefstraat met ontsluiting van schoolcampussen en woonwijken De Moertjes, Goede Herder en Torhout-Oost Fietspad Ruddervoordestraat 1.4 Verkeersveilige schoolomgevingen Invoeren zoen- en vroemzone

2 1.5 Stationsomgeving RUP Stationsomgeving Ontwerp Stationsomgeving stationsomgeving fase 2 2. de stad zet sterk in op het beheersen van wateroverlastproblematieken X 2.1 Erosiebestrijding aanpakken Opmaken en uitvoeren erosieplan 2.2 Inzetten op waterbeheersing conform het waterbeleidsplan Lozingspunt Gaverbeek Keibergstraat/Torhout Oost Lozingspunt Koebeek-Warandebeek: Buffering Noordlaan/Kliniek Aankoop gronden en aanleg speelbos met WADI 2.3 Zoneringsplan uitvoeren zuivering Regenbeek, collector Bollestraat: heraanleg wegenis 3. De stad verhoogt zijn aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers 3.1 Uitbouw vernieuwde stadskern Uitwerking beeldkwaliteitsplan met oog voor onroerend erfgoed, gabariten, dichtheden en publieke ruimte 3.2 Kwalitatief beheer van de groene ruimte Implementeren van de beginselen harmonisch park- en groenbeheer Toepassen bermbeheer Herbekijken beheersplannen bossen en parken Aankoop natuurgebieden in kader van landinrichtingsprojecten Investeren in buitenspeelpleintjes

3 3.3 Begraafplaatsenbeheer optimaliseren Opvolgen bezettingsgraad plan van aanpak begraafplaats Bruggestraat 4. De stad draagt zorg voor het klimaat door werk te maken van duurzaamheid en afvalbeheersing 4.1 Inzetten op klimaatneutraliteit CO2-neutraal maken van nieuwe bedrijventerreinen door samenwerkingsovereenkomst WVI en bedrijven Duurzaamheid als vaste toetssteen in het aankoopbeleid 4.2 Duurzaam energiegebruik stimuleren Telemetrie REG-project Investeren in energiezuinige openbare verlichting 4.3 Inwoners aanzetten tot composteren Buurtcomposteerplaats Aankoop compostbakken en -vaten 4.4 Zwerfvuil bestrijden in gebruik nemen van nieuw recyclagepark opmaak en uitwerken vuilnisbakkenbeleid Uitbreiden zwerfvuilteams naar de wijken toe 5. De stad integreert landbouw en plattelandsontwikkeling in zijn ruimtelijke visie 5.1 Landinrichtingsprojecten uitvoeren in samenwerking met de diverse partners Moubeek

4 5.2 Kleine landschapselementen stimuleren landschappelijke inkleding van bedrijven in de open ruimte 6. De stad waarborgt het recht op menswaardig wonen in Torhout 6.1 Het woonbeleid regisseren Intern organiseren en coördineren van het woonbeleid Evalueren en bijsturen woonplannen Afstemmen van de werkzaamheden van stad en OCMW inzake wonen Het Lokaal Woonoverleg uitbouwen met lokale actoren en relevante partners Het organiseren van info- en inspraakmomenten voor geïnteresseerde en/of betrokken burgers bij belangrijke woonontwikkelingen 6.2 Een gevarieerd woonaanbod voor een diversiteit van bewoners nastreven In grotere projecten toezien dat er verschillende typologieën voor diverse bewoners kunnen gebouwd worden, o.a. door in te spelen op nieuwe woontrends 6.3 Kwaliteitsvol wonen, duurzaam wonen en (ver-)bouwen bevorderen Bewaken van minimum kwaliteitseisen en voorkomen van verwaarlozing en overbewoning van de woningen, kamers en studentenkamers bij klachten Bestrijden en voorkomen van leegstand door het bijhouden en actualiseren van een leegstandsregister en het opleggen van een leegstandstaks 6.4 Betaalbaar wonen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen garanderen Sociaal objectief realiseren door in alle nieuwe grote projecten steeds min. 20% sociale woningen en 40 % bescheiden woningen op te leggen Binnen de sociale huisvesting aandacht hebben voor specifieke doelgroepen en een aangepast aanbod ter beschikking stellen via het lokaal toewijzingsreglement dat geëvalueerd en geactualiseerd wordt

5 6.5 Wonen en zorg integreren in samenwerking met Sint-Rembert en de provincie een nieuwe woonzorgcampus realiseren vormen van woonzorg en begeleid wonen in nieuwe woonprojecten onderzoeken 6.6 Een geïntegreerd gebiedsgericht woonbeleid voeren De principes van gezinsvriendelijke woonwijken verder uitwerken Bewoners betrekken in de wijkontwikkeling via informatie en participatiebijeenkomsten voor de wijkbewoners Regisseren project De Moertjes 7. De stad creëert ruimte voor kwalitatieve winkel- en industriegebieden en detailhandel 7.1 De winkel- en industriegebieden in Torhout versterken en uitbreiden regisseren van de planning en ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg Samenwerken en ondersteuning met/van de provincie voor de planning en ontwikkeling van de nieuwe regionale bedrijventerreinen Via een vestigingsbeleid een ruimtelijk-functionele afbakening van de handelsvestigingen, ambachtelijke en industriële bedrijven realiseren Torhout als handelscentrum en centrum voor industrie en ambacht promoten via de organisatie van acties en evenementen 7.2 Een gericht beleid voeren dat de detailhandel in alle winkelgebieden ondersteunt en dit beleid duidelijk en eenduidig communiceren Uitbouw en onderhoud van een voor het publiek toegankelijke inventaris van alle zelfstandigen in de stad (digitale economische kaart) 7.3 Toerisme Belevingsvolle toeristische troeven verder ontwikkelen en structureren en die op een wervende manier promoten

6 8. De stad maakt werk van zijn verkeersleefbaarheid 8.1 Geplande nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk voor alle vervoerswijzen ontsluiten en het sluipverkeer tegen te gaan Bedrijventerreinen Roeselaarseweg ontsluiten via een nieuwe aansluiting op de Roeselaarseweg een goede en veilige ontsluiting voor De Moertjes 8.2 Het verkeer in en rond de stad bewaken om er de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen, en de bereikbaarheid te garanderen Aanpassen categorisering van sommige wegen aan de nieuwe inzichten opgenomen in het mobiliteitsplan Afstemmen categorisering gemeentewegen op categorisering buurgemeenten, en uittekenen en bewegwijzeren van intergemeentelijke vrachtroutes 8.3 Parkeren en mobiliteit optimaliseren i.f.v. de beoogde doelgroepen De leesbaarheid van Torhout verbeteren en duidelijk gesignaleerde parkeerroutes creëren van en naar verschillende parkeervoorzieningen Parkeren voor centrumbezoekers optimaliseren met behoud bestaande regimes en het aanleggen van een nieuwe parking voor langparkeren nabij het centrum Capaciteit voor langparkeren aan de west- of zuidzijde uitbreiden door de capaciteit in de stationsomgeving af te stemmen op trein- en busgebruikers 8.4 Openbaar vervoer afstemmen op de noden van de gebruikers In samenwerking met De Lijn opwaarderen bestaande reguliere buslijnen (bestaand net) en optimaliseren halteaccommodatie, en waar mogelijk uitbreiden aanbod (frequentie en/of lijnvoering) In samenwerking met De Lijn optimaliseren belbussen door afstemming gebruik op spreiding en locatie haltes 9. Een degelijk vergunningenbeleid voortzetten en verder uitwerken 9.1 Torhout wordt een ontvoogde stad op gebied van ruimtelijke ordening opmaak register onbebouwde percelen opmaak vergunningenregister opmaak plannenregister

7 10. De stad voorziet in een toegankelijke moderne en kwaliteitsvolle dienstverlening met een focus op klantgerichtheid 10.1 Digitaliseren externe dienstverlening Vernieuwen website E-birth Digitale bouwaanvraag Verdere uitbouw GIS Online inschrijvingen voor activiteiten van de stad 10.2 Optimalisatie informatica infrastructuur Verdere uitbouw draadloos netwerk Vernieuwen telecom infrastructuur 10.3 Inzetten op kwaliteitsbewaking Opstart aankoopdienst Opstellen productencatalogus Uitbouw interne controle systeem 10.4 Optimaliseren externe dienstverlening Opstart vrijetijdsloket (Uit in Torhout) Oprichten permanente werkgroep dienstverlening Klantvriendelijke openingsuren toegepast op eigenheden sectoren en instellingen LCBVBP Voeren van een gezond en duurzaam financieel beleid Driemaandelijkse budgetcontroles De personenbelasting en de onroerende voorheffing worden niet verhoogd 10.6 Bevorderen van de burgerparticipatie Methodieken worden verder uitgebouwd rond inspraak en adviesraden De stad weet wat er leeft bij haar verenigingen en voert hier onderzoek/bevraging naar

8 10.7 Archiefbeleid ontwikkelen ontwikkeling van een vlotte en klantgerichte archief- en leeszaalwerking voor de archiefgebruiker (intern en extern) onderzoek en ontwikkeling van een documentatiecentrum inzake de stad in samenwerking met lokale stakeholders ontwikkeling van online toegangen voor bepaalde achiefbestanden zoals BS 11. De stad bouwt zijn eigen organisatie uit tot een eigentijdse en performante organisatie 11.1 Uitwerken van een competentiegericht personeelsbeleid Opmaak competentiegerichte functiebeschrijvingen Uitwerken van een ziekteverzuimbeleid 11.2 Omzetten conclusies SAM Opvolging Quick Wins 11.3 Uitwerken van een onthaaltraject Opmaak onthaalbrochure 11.4 Verder uitbouwen van nieuwe organisatiestructuur Gericht vervangingenbeleid bij uitdiensttredingen en pensionering 11.5 Creëren van een aangename werkomgeving voor de medewerkers Uitwerken teambuildingactiviteiten Nieuwsbrief personeel 11.6 Creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers Opmaak inventaris bevoegde personen bij gebruik arbeidsmiddelen Uitwerken (interne) instructies bij noodprocedures Opmaak EHBO-richtlijnen Opmaak procedure werken met derden Stimulansen voor het bevorderen van gezond gedrag bij het eigen personeel (ontwikkelen van een tabak-, alcohol en drugbeleid op het werk,

9 11.7 Loopbaanbeleid / investeren in mensen in functie van persoonlijke ontwikkeling Introduceren POP's (persoonlijk ontwikkelingsplan) 11.8 Uitzetten communicatiebeleid Digitale communicatie uitbouwen (website, social media,..) Aanwezigheid van verenigingen in de communicatielijnen inclusief Uit/ Uit databank Voortdurende aandacht op de 'toegankelijkheid' (leesbaarheid) van informatie en communicatie door vorming van personeel 11.9 Digitaliseren interne dienstverlening Uitbouw intranet Informatiseren postregistratiesysteem Optimaliseren van notulenbeheer (Cobra) - digitalisering dossiers CBS/GR/clusters Digitaliseren en digitaal verwerken van inkomende facturen Implementatie en uitrol van een tijdsregistratiesysteem Ontwikkelen van een performante E-hrm databank Aanschaf en uitbouw CRM-pakket (centraal adressenbeheer) 12. De stad voorziet in ontspanningsmogelijkheden voor diverse doelgroepen 12.1 Ontwikkeling van een VrijetijdsHuis in het stadhuis op de Markt Afstemmen reglementen en invoeren van prijsdifferentiatie LCBVBP Afstemmen reservatie-, inschrijf- en ticketingsystemen (ICT) LCBVBP01

10 12.2 Permanente toeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod In kaart brengen van maatschappelijk kwetsbare groepen, opvolging en beheer LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP Wegwerken van fysieke, mentale, financiële drempels door te voorzien in vorming voor personeel en begeleiders LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Invoeren vrijetijdspas met nadrukkelijke zorg om maatschappelijk kwetsbare groepen mee te laten participeren (op LCBVBP01 voorwaarde van subsidie) LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Terugbetalingssysteem vrijetijdspas voor kansengroepen (op voorwaarde van subsidie) LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Lidgelden sport- en andere verenigingen terugbetalen aan kansengroepen LSBVBP Coördineren en promoten van een vrije tijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Mentale weerbaarheid verhogen via gevechtssporten LSBVBP Organiseren van regelmatig overleg met externe partners (ervaringsdeskundigen) en vrije tijdsdiensten LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LSBVBP Sportaanbod ontwikkelen voor mensen in armoede i.s.m. OCMW en armoedeverenigingen LSBVBP04

11 12.3 Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied Speciale uitleenvoorwaarden voor personen met een beperkte mobiliteit, nl. permanente of tijdelijke (wintermaanden) uitleentermijn van 6 weken LCBVBP Bib-aan-huis voor niet mobiele personen LCBVBP Samenwerking met OCMW (Rusthuis, Centrum voor dagverzorging, Plataan), De Ent en Tordale: aanbieden LCBVBP02 boekenpakketten en daisyreader met luisterboeken, begeleiderspas, bibintroducties Aanbieden van collectie Grootletterboeken en Daisyroms of luisterboeken LCBVBP Aanbieden van collecties eenvoudig lezen: 'Leeslicht: lezen voor iedereen' (echte literatuur in eenvoudig Nederlands) LCBVBP02 voor volwassenen en 'Zoeklicht Makkelijk lezen' en 'Wenteltrap' voor kinderen en jongeren Actief promoten van het sportaanbod in de stad (vrije tijdsbeurs, verenigingenfolder, week van de sportclubs, sport voor LSBVBP03 jeugd, ) Opmaak/aanpassen subsidiereglement voor sportclubs in funktie van kwalitatieve uitbouw van de basiswerking van de LSBVBP01 erkende sportclubs 12.4 Door actieve publiekswerking worden mensen toegeleid naar een aanbod via een doordachte communicatiemix De bib garandeert optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren LCBVBP Het Cc garandeert optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren LCBVBP De bib besteedt voortdurende aandacht aan promotie: website, uitdatabank, geschreven pers, facebook, opstart nieuwsbrief, imotion LCBVBP De Academie heeft een promotiebeleid: uitgeven van een infobrochure en flyer per schooljaar, geschreven pers, website, facebook, 13. De stad speelt in op de digitalisering van de samenleving met de bib in een trekkersrol 13.1 Inzetten op digitalisering Het Cc besteedt voortdurende aandacht aan promotie: website, uitdatabank, geschreven pers, sociale media, LCBVBP03 nieuwsbrief, imotion Implementatie van RFID LCBVBP02

12 13.2 Inzetten op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid Aanbieden van een online catalogus gebaseerd op het achtergrondbestand van Open Vlacc LCBVBP Aanbieden van up-to-date publiekspc's met mogelijkheid om muziekfragmenten te beluisteren LCBVBP Aanbieden van infofolder gebruik publiekscatalogus LCBVBP Organiseren van bibintroducties met speciale aandacht voor de online catalogus LCBVBP Aanbieden van fundels LCBVBP Aanbieden van facebook LCBVBP Aanbieden van wifi LCBVBP bestand leners i.f.v. de opstart van een nieuwsbrief LCBVBP Workshops sociale media organiseren LCBVBP Participeren aan het interbestuurdelijk project Bibliotheekportalen dat door bibnet wordt ontwikkeld en dat aan het LCBVBP02 publiek toegang biedt tot de collectie van alle openbare bibliotheken Deelname aan het project e-boeken in de bib van bibnet LCBVBP Samenwerkingsverband met Ginter Noodzakelijke aanpassing en uitbreiding website Cc de Brouckere waardoor de online dienstverlening (ticketverkoop en zaalverhuur) kan uitgebreid worden 14. De stad bevordert de sociale cohesie door verenigingen en vrijwilligers doelmatig te ondersteunen 14.1 Doelgericht subsidiebeleid verenigingen Gezamenlijke en gerichte vorming rond sociale media LCBVBP Verenigingen worden logisitiek ondersteund door o.m. de uitleendienst en door een vormingsaanbod LCBVBP01 LCBVBP03 LJBVBP Het culturele verenigingsleven ondersteunen aan de hand van een subsidieregelement LCBVBP Het particulier jeugdwerk ondersteunen aan de hand van een subsidieregelement LJBVBP Verdeling subsidies aan sportverenigingen met structurele jeugdwerking op basis van kwaliteitscriteria LSBVBP de jeugdverenigingen door middel van een subsidie stimuleren om jongerencultuur een plaats te geven binnen hun LJBVBP03 werking 14.2 Inzet op vrijwilligerscentrale Organisatie vorming en juridisch kader t.b.v. verenigingen en vrijwilligers LCBVBP Ontwikkelen database werving LCBVBP Waarderingsacties voor vrijwilligers LCBVBP01

13 14.3 Verenigingen stimuleren tot professionalisering en kwaliteitsvolle begeleiding (jongeren, senioren, ) Verenigingen toeleiden tot vormingen i.h.k.v. de verhoging van de kwaliteit van de (jeugd)sportverenigingen LSBVBP Subsidiëren van verenigingen die inspanningen leveren om de kwaliteit van de begeleiding bij jeugd te verhogen via LJBVBP02 subsidiereglement De sportdienst organiseert een sportcafé voor overleg en inspraak rond verhoging van de kwaliteit van JSB en JSC LSBVBP De sportdienst organiseert, ondersteunt, stimuleert vormingen ter verhoging van de kwaliteit van JSB en JSC LSBVBP Ontmoetingsruimte bieden waar verenigingen en individuen zich thuis voelen en waar ze samen vrije tijd kunnen beleven Bij het inrichten van openbare ruimte wordt rekening gehouden met de invulling van vrije tijd op die locaties vanuit een LJBVBP01 jeugdreflex op een veilige en groene manier het uittekenen van een proactief infrastructuurbeleid voor de podiumkunsten en kunstenverenigingen Monitoring en ondersteuning bij gebruik van speelbos LJBVBP Zorgen dat er een hangplaatsen voor jongeren zijn in de buurt van wijkspeelpleintjes LJBVBP Een beleid voor het onderhouden en vernieuwen van de Skateparken, eventueel ondersteund door een evenement LJBVBP Stimulansen bieden om de werking van een Jeugdhuis te garanderen (door een convenant of andere vormen van subsidie) Uitbouw en onderhoud locaties ter ondersteuning van jeugdcultuur (repetities van bands, graffitie, toneel en andere eventueel nog niet bestaande (jongeren)cultuur) Het Cultuurcentrum biedt tegen voordeeltarief infrastructuur aan aan verenigingen uit Torhout aankoop grond voetbalvelden Bruggestraat LJBVBP01 LJBVBP De nodige kennis en expertise voorzien om de vorm te geven Wedde personeel cultuur LCBVBP Wedde personeel BIB LCBVBP Wedde personeel Cultuurcentrum LCBVBP De jeugdconsulent geeft het jeugdbeleid vorm LJBVBP01 LJBVBP03

14 15. De stad waakt erover dat elke inwoner en bezoeker kan deelnemen aan een hedendaags, toegankelijke, duurzaam en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod 15.1 Bevolking stimuleren tot levenslange vrijetijdsparticipatie Organisatie en geografische spreiding van gemeenschapsvormende evenementen voor de jeugd (o.a. het ondersteunen van de activiteiten van de jeugdraad voor jeugdbewegingen, de organisatie van teenagekicks voor jongeren) LJBVBP01 LJBVBP Wijkgerichte gemeenschapsvormende initiatieven LCBVBP Actieve ondersteuning vanuit Cc de Brouckere aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen Logistieke en administratieve hulp bij opvoeringen amateurkunsten LCBVBP Aanbieden infrastructuur aan plaatselijke amateurkunstenverenigingen en socio-culturele verenigingen tegen voordeeltarief LCBVBP03 LJBVBP Ontwikkelen gemeenschapsvormend project ism Torhoutse amateurkunstenbeoefenaars LCBVBP Ontwikkeling van laagdrempelige initiatieven om de toeleiding te verhogen / verbeteren (uitleen, ) Voor alle leeftijdsgroepen een aanbod voorzien of ondersteunen zowel tijdens het schooljaar als tijdens de vakanties LJBVBP01 kleuter, lagere school, De continuiteit van de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie bewaken LJBVBP Een laagdrempelig activeringsbeleid Multimove project uitwerken met diverse partners LSBVBP Kinderopvanginitiatieven en jeugdsportclubs en jeugdverenigingen kunnen bij de sportdienst een sportkoffer lenen LSBVBP Geregeld organiseert de sportdienst een bijscholing voor de begeleiders in de kinderopvang en jeugdtrainers en LSBVBP03 jeugdleiders zodat deze sportkoffer zo goed mogelijk kunnen gebruiken Sportief aanbod uitwerken tijdens schoolvakanties voor kleuters en lagere school LSBVBP Sportelactiviteiten ontwikkelen op basis interesses en vraag van de doelgroep LSBVBP Via de Torhoutse zwemschool kinderen leren zwemmen LSBVBP Ontwikkelen van sportief aanbod voor volwassenen op basis van trends en nieuwe ontwikkelingen (bv. start to, LSBVBP03 nordic walking, zwemlessen, )

15 Leerlingen van secundaire scholen kunnen met hun sport na school-pas na schooltijd deelnemen aan een uiteenlopend LSBVBP03 aanbod van sporten dat op verschillende locaties in de gemeente georganiseerd wordt Via de kernwerking (ism SVS en de Torhoutse scholen) lager en secundair onderwijs worden verschillende LSBVBP03 sportnamiddagen aangeboden aan de leerlingen Via de scholenveldloop stimuleren we kinderen en jongeren om het lopen te promoten LSBVBP Beweegaanbod ontwikkelen in het kader van gezondheidspreventie (boebs, charter gezonde gemeente, mensen met LSBVBP03 en na kanker, sport voor mensen met een handicap...) Via de zwembaddagen het zwembad en de zwemsport promoten LSBVBP Sport promoten via het huldigingen sportieve prestaties LSBVBP Inspelen op opportuniteiten en promotiecampagnes van de provincie, Bloso, overheid, isb, IGOS LSBVBP organisatie van volkstuintjes in de leestuin van de bib gebaseerd op het coöperatieve principe 15.5 De cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren Organiseren van auteurslezingen LCBVBP Organiseren van een maandelijks voorlees- en knutseluurtje LCBVBP Organiseren van de kinder- en jeugdjury voor 6 leeftijdsgroepen LCBVBP Organiseren van een leeskring: 5 bijeenkomsten per jaar LCBVBP Aanbieden van vertelplaten voor kamishibai en fundels LCBVBP Aanbieden van babyhoek met bad-, knisper- en stoffen boekjes LCBVBP Aanbieden van de wisselcollecties dvd's van Cinema Novo LCBVBP Aanwezigheid op overkoepelende activiteiten zoals Kids in het Park, met voorlees- en promotiestand LCBVBP Een actuele collectie LCBVBP Aanbieden van themastanden: literaire prijzen, verjaardag/overlijden auteur,thema in de kijker LCBVBP Organisatie van een jaarlijkse verwendag LCBVBP Aanbieden van een leestuin LCBVBP Ontwikkeling eigen cultuuraanbod Cc de Brouckere met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en aandacht heeft voor en spreiding van, en wisselwerking met, gezelschappen die door de overheid worden gesubsidieerd of ondersteund Via gebruikersonderzoek en analyse van de beschikbare cijfers, worden de vragen en behoeften in kaart gebracht en LCBVBP03 meegenomen in het programmeringsbeleid Per seizoen worden familievoorstellingen geprogrameerd LCBVBP Per seizoen wordt een kwalitatief en divers aanbod schoolvoorstellingen en -films geprogrammeerd (kleuter, lager, LCBVBP03 secundair Per seizoen worden educatieve tentoonstellingen geprogrameerd LCBVBP Per seizoen worden educatieve rondleidingen achter de schermen aangeboden LCBVBP03

16 Per jaar worden workshops aangeboden bij school- en of familievoorstellingen LCBVBP jaarlijks wordt een editie van Supervlieg ingericht LCBVBP03 LJBVBP per seizoen worden tentoonstellingen in eigen beheer geprogrameerd waarbij gestreefd wordt om alle kunstvormen LCBVBP03 aan bod te laten komen met speciale aandacht voor jonge en lokale kunstenaars Per seizoen worden avondfilms en namiddagfilms geprogrammeerd LCBVBP Per seizoen wordt een kwalitatief en divers aanbod van avondvoorstellingen (theater, amusement, muziek, dans, LCBVBP03 lezing) geprogrammeerd waarbij gestreefd wordt naar een mix van gevestigde waarden en nieuw talent Per seizoen worden binnen het jongerenlabel RADAR-activiteiten ondersteund LCBVBP03 LJBVBP Per seizoen worden culturele injecties voorzien LCBVBP Erfgoedbeleving Opmaak actieplan voor zorg voor en ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed (beeldbank, inventarisatie, ) LCBVBP Restauratie interieur ten Walle LCBVBP Ontwikkelen en uitwisselen kennis en expertise binnen het lokale culturele erfgoedveld tijdens periodiek overleg LCBVBP Organisatie evenementen i.h.k.v. cultureel erfgoed LCBVBP inventarisatie en beheer van de kunstcollectie van de stad aankoop van één kunstwerk 16. De stad zet in op een integrale aanpaak van onderwijs en vorming in het kader van een flankerend onderwijsbeleid 16.1 Inzetten op samenwerking bib- onderwijsinstellingen Aanbieden van boekenpakketten en speciale collecties (pop-upboeken, kamishibai, fundels, Fahrenheit 451 voor BSO LCBVBP02 en TSO) Aanbieden van klassikaal ontlenen op gratis klaspas met speciale uitleenvoorwaarden qua termijn en maximum LCBVBP02 aantallen Aanbieden van bibintroducties LCBVBP Aanbieden van leeslijsten (thematisch, volgens AVI-niveau) LCBVBP Aanbieden van activiteiten in het kader van Gedichtendag, Jeugdboekenweek, Bibweek, Week van de Smaak, LCBVBP Klantvriendelijke openingsuren aansluitend op einde schooldag LCBVBP02

17 16.2 Cultuureducatie en educatieve projecten op alle niveaus en instellingen Ontwikkelen van een onderwijsplatform voor overleg en aansturing FOBVBP Ontwikkelen van partnerships tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport rond diverse activiteiten en FOBVBP01 infrastructuur LJBVBP Het Cc voorziet inleidingen, edudatieve omkadering en nabesprekingen bij voorstellingen LCBVBP geleidelijke uitbouw van een platform rond kunst met koppeling aan de academie en de afdeling beeldende kunst 16.3 In samenwerking met de onderwijsinstellingen werk maken van een flankerend onderwijsbeleid Actieplan gelijke onderwijskansen FOBVBP Actieplan spijbelen en probleemgedrag / o.m. continueren time-out project en huiswerkbegeleiding - concretiseren FOBVBP01 controle op de leerplicht Levenslang leren binnen een uniform en pluriform aanbod, aangepast aan behoefte en transparant gecommuniceerd Heroriëntering van bestaande initiatieven naschoolse vorming Inzet op projecten rond geletterdheid en leesbevorderende motivatie LCBVBP Brede inzet op actieplan cultuur- en vrijetijdseducatie (inclusief landbouweducatie) LCBVBP Ontvangst subsidie FOB FOBVBP Werk maken van kleuterparticipatie FOBVBP De stad bouwt de werking van de academie voor muziek, woordkunst en dans verder uit De Academie voorziet projecten rond muzische vorming Onderhoud, verder uitbouw en aanpassingen infrastructuur Ten Walle Huren van lokalen voor Academie Aankoop instrumenten Academie Aankoop vleugelpiano kleine kapel Academie De Academie voorziet opendeurdagen, APPLAUS!, toonmomenten De Academie voorziet ieder jaar een leraarsconcert 17. De stad creëert een draagvlak tegen onrecht en armoede in andere werelddelen bij de eigen bevolking 17.1 Communicatie naar de burger toe Samenwerken met de bibliotheek om te communiceren rond ontwikkelingssamenwerking GOSVBP Sociale kerstmarkt opnieuw bekijken en organiseren * GOSVBP Lente in november verder uitwerken * GOSVBP01

18 Vanuit de stad de communicatie over het Noord-Zuidbeleid versterken GOSVBP Wereldkalenders voor de scholen GOSVBP Sensibiliseren van de burger Samenwerken met jeugdbewegingen GOSVBP Samenwerken met Provinciaal Noord-Zuidcentrum GOSVBP Samenwerking met de scholen uitbreiden GOSVBP Regelmatig in de stadskrant een artikel vanuit TROSSO GOSVBP Integraal beleid voeren Samenwerken met de verschillende adviesraden GOSVBP Meer coherentie met andere beleidsdomeinen GOSVBP Aanwezigheid van de bevoegde schepen op de vergaderingen van TROSSO GOSVBP Voldoende mogelijkheid tot overleg tussen TROSSO, Noord-Zuidambtenaar en bestuur GOSVBP De titel van Fair Trade stad behalen en bestendigen Samenwerken met de trekkers- en werkgroep Fair Trade GOSVBP Acties vanuit de trekkers- en werkgroep mee ondersteunen GOSVBP Het bestuur stelt voldoende middelen ter beschikking en investeert in een volwaardige ambtelijke ondersteuning Projecten financieel blijven ondersteunen * GOSVBP Logistieke ondersteuning van de lidorganisaties GOSVBP De Noord-Zuid ambtenaar krijgt tijd voor het uitbouwen van een degelijk Noord-Zuidbeleid GOSVBP Middelen vanuit het impulsbeleid Vlaanderen gebruiken voor de ambtelijke ondersteuning GOSVBP De stad heeft aandacht voor sociale economie en tewerkstelling 18.1 Uitbouwen van de sociale economie met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie Inventariseren van alle actoren actief op het vlak van sociale economie in Torhout Torhout zal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan inzake sociale economie LSEVBP01

19 19. De stad voorziet en ondersteunt betaalbare, kwalitatieve kinderopvang voor alle kinderen in Torhout in een veilige en pedagogisch verantgwoorde omgeving 19.1 Netwerk creëren Voorzien in 1 centraal loket kinderopvang Uitleendienst voor onthaalouders en kinderopvanginitiatieven Centrum kinderopvang (CKO) 19.2 Ondersteuning aan initiatieven Start- en herinvesteringspremie Werkingssubsidie kinderopvang Regisseren uitbouw kinderopvang project De Moertjes Subsidiereglement sociaal tarief 19.3 Werking eigen kinderopvang Voorrangsbeleid uitwerken Aangepaste accommodatie voor kinderopvang voor Jabedabedoe 20. De stad wil de gezondheidstoestand van de Torhoutse bevolking verder bevorderen 20.1 Preventieve gezondheidszorg Bestaande intiatieven en samenwerkingsverbanden verder zetten en blijven onderhouden Meewerken aan acties op bovenlokaal niveau Preventieve opsporing van borstkanker Aanbieden van informatie aan en sensibilisatie van de bevolking 20.2 Stimuleren van gezonde levensstijl Gezonde voeding bij volwassenen en kinderen promoten Sportpromotie Maatregelen en sensibiliseringsacties voor personeel en mandatarissen

20 20.3 Preventie van suïcide Informatie verstrekken 20.4 Preventie verslavende middelen Preventieve maatregelen verslavende middelen Opmaak en uitvoeren nieuw drugsbeleidsplan 20.5 Gezondheidsbescherming Mogelijkheid tot griepvaccinatie voor personeel Sensibilseren bevolking m.b.t. griep Vaccinatiekaartjes opsturen naar alle 1-jarigen 21. De stad maakt werk van een integrale benadering van veiligheid en overlastproblematieken 21.1 Sensibiliseren van de burger Brandpreventie 21.2 Overlastproblematieken Sensibilseren bevolking hondenpoep Hondenlosloopweide Zwerfkattenactie 21.3 GAS Opmaken en uitvoering GAS-reglement in overleg met adviesraden 21.4 Noodplanning Regelmatige rampoefening

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017

Strategisch Meerjarenplan Gemeente Wielsbeke NIS-code: 37017 Strategisch Meerjarenplan 2014-2019 NIS-code: 37017 Rijksweg 314 8710 Wielsbeke info@wielsbeke.be Secretaris: Debrabandere Bruno Financieel beheerder: Seyns Guy Strategisch meerjarenplan 2014-2019 STRATEGISCHE

Nadere informatie

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid

5 november 2012. Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal cultuurbeleid Lokaal Cultuurbeleid: wetgevend kader Decreet van 6 juli 2012 betreffende het lokaal cultuurbeleid Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten

Overzicht gebruik beleidsprioriteiten Overzicht gebruik beleidsprioriteiten CEBVBP01 - BP 1 - Cultureel Erfgoed 1419/001/007/007/005 Projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei erfgoedconvenant CEBVBP02 - BP 2 - Cultureel Erfgoed

Nadere informatie

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote x aanbod aan activiteiten wordt

16.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 De grote x aanbod aan activiteiten wordt .01 Het bestaand gemeentelijk cultureel.01.01 Leeskring ism Davidsfonds 2008-2009 "De grote aanbod aan activiteiten wordt revoluties" op 05/01; 12/01 en 19/01 geëvalueerd en waar nodig bijgestuurd of vernieuws.01.02

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek

Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek Actieplan 2009 Cultuur & Bibliotheek INLEIDING 2009 is een feestjaar voor zowel OC Vondel als bib Vondel. Het ontmoetingscentrum bestaat 20 jaar en de bibliotheek 10 jaar. Bovendien is het 30 jaar geleden

Nadere informatie

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen

Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen Meerjarenplan Zutendaal 2014-2019 Overzicht beleidsdoelstellingen en actieplannen BD = beleidsdoelstelling AP = actieplan Vet = prioritaire doelstelling Gewone opmaak = overig beleid De beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Meerjarenplan Gemeente Avelgem. Koen Van Steenbrugge Schepen van financiën

Meerjarenplan Gemeente Avelgem. Koen Van Steenbrugge Schepen van financiën Meerjarenplan 2014-2019 Gemeente Avelgem Koen Van Steenbrugge Schepen van financiën Doelstelling 1: publieke ruimte, dorpskern-hernieuwing en groene ontmoetingsruimte Nieuwe Stationsomgeving 1.300.000

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Doelstellingennota Budget

Doelstellingennota Budget Doelstellingennota Budget Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-1_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 7020 Investering: 457 Andere: 30 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014

Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015. Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplanning 2014 2019 Budget 2015 Gemeenteraad 18 december 2014 Aanpassing meerjarenplan 2014-2019 Meerjarenplan 14-19: vastgesteld 19/12/2013 Jaarlijks te actualiseren in functie van

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen

Subsidies. Aanleiding tot het invoeren van subsidies. Ondersteunen van verenigingen. Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Subsidies Socio culturele, jeugd en sportverenigingen Aanleiding tot het invoeren van subsidies Ondersteunen van verenigingen Afschaffen van de papierophaling en de bedoeling van integratie van de bestaande

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend?

Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Praktisch! Hoe worden de subsidies lokaal cultuurbeleid toegekend? Vanaf 2014 zullen lokale besturen hun beleid vorm geven door middel van de strategische meerjarenplanning. Ook het lokaal cultuurbeleid

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor bibliotheken zijn letterlijk :

De Vlaamse beleidsprioriteiten (LCBVBP02) voor bibliotheken zijn letterlijk : 1 Toelichting bij de budgetten gehanteerd in de meerjarenplanning en bij de omschrijving van de bibliotheekacties. De bibliotheek kent een uitgebreide werking en speelt voortdurend in op occasionele, actuele

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40

Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016. Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Doelstellingennota Planningsrapport: Budget 2016 (BP2016-1_0) Periode: 2016 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 12749 Investering: 1324 Andere: 40 Gemeentebestuur Kaprijke (NIS 43007) Veld 1-9970 Kaprijke

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor iedereen in de stad Waarom we allen een rol spelen Brugge, 13 oktober 2016 Ashley Hennekam, Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten VVSG Vereniging van Vlaamse

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Meerjarenplanning Sport

Meerjarenplanning Sport Meerjarenplanning Sport 2014-2019 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Hoofdstuk 1: Decreet lokaal sportbeleid... 2 Beleidsprioriteit 1: Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen

Nadere informatie

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening.

Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. Werkgroep dienstverlening 23.03.2013 Dit verslag is een weergave van hetgeen gezegd werd tijdens de werkgroep dienstverlening. 1) Algemeen: burgerzaken en communicatie Onthaaldag voor nieuwe inwoners Koppeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport

Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3 Ondersteuning en stimulering van de diversiteit en de toegankelijkheid in sport Hoofdstuk 3: ondersteuning en stimulering diversiteit en toegankelijkheid in de sport 1. SWOT analyse Kansen:

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren

Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners. Houthalen-Helchteren Participatie van kinderen uit kwetsbare gezinnen in een samenwerking tussen de sportdienst en sociale partners Houthalen-Helchteren De achtergrond De gemeente Houthalen-Helchteren wenst een sportaanbod

Nadere informatie

Jeugd in het lokaal meerjarenplan

Jeugd in het lokaal meerjarenplan Jeugd in het lokaal meerjarenplan 2014-2019 De Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal Jeugdbeleid Regelgevend kader Decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal

Nadere informatie

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten) Decreet lokaal sportbeleid Infosessie sportgekwalificeerde ambtenaren november/december 2012 1 2 Inleiding Inleiding 3 Kaderdecreet planlastvermindering (15 juli 2011) te raadplegen op website BZ (www.bestuurszaken.be/planlasten)

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten voor de beleidsperiode

Beleidsprioriteiten voor de beleidsperiode Stedelijke Openbare Bibliotheek Hoogstraat 17 8460 OUDENBURG TEL/FAX 059 26 82 50 E-mail : oudenburg@bibliotheek.be Beleidsprioriteiten voor de beleidsperiode 2014-2019 De Vlaamse Gemeenschap zal elke

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd

Nota Strategische Meerjarenplannen Jeugd Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 1000 Brussel T 02 553 42 45 F 02 553 42 39 www.sociaalcultureel.be sociaalcultureel@vlaanderen.be Afdeling Jeugd uw contactpersoon

Nadere informatie

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN

KINDERARMOEDE. 21 mei 2014 OCMW LANAKEN KINDERARMOEDE 21 mei 2014 SALK 13 meest getroffen gemeenten (waaronder Lanaken) 50.000 /jaarbasis: kinderarmoedebeleid 2014-2017 (4 jaren) Geen Vlaamse middelen op basis van de kinderarmoedebarometer.

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Cultuureducatie in Dendermonde

Cultuureducatie in Dendermonde Cultuureducatie in Dendermonde 2014-2020 Workshop Peter Rogiers 2012 - CC Belgica Mensen zullen maar deelnemen aan culturele activiteiten als ze interesse hebben en de bagage om ervan te genieten. Als

Nadere informatie

School en Bibliotheek

School en Bibliotheek BIBLIOTHEEK TORHOUT School en Bibliotheek Welkom Welkom in de bib van Torhout. In deze folder geven we je graag een overzicht van ons aanbod en onze dienstverlening. Wil je als leerkracht of als school

Nadere informatie

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels.

Erkende sportvereniging: Een sportvereniging, erkend door het gemeentebestuur, volgens de in het erkenningreglement vastgelegde regels. Subsidiereglement sportverenigingen Dit subsidiereglement tracht bij te dragen tot de kwalitatieve verbetering van de begeleiding van de leden van de sportvereniging. De subsidies worden bepaald door de

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net

ZORGNETWERKEN. Minder mazen en meer net ZORGNETWERKEN Minder mazen en meer net Samenlevingsopbouw Ondersteunt en versterkt mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie Werkt samen met hen aan directe oplossingen en structurele beleidsveranderingen

Nadere informatie

Actieplan Cultuurbeleid

Actieplan Cultuurbeleid Actieplan Cultuurbeleid 2010 Het cultuurbeleidsplan 2009-2013 Toegespitst en uitgelijnd naar 2010 Strategische doelstelling 1 De verenigingen en de bevolking kunnen beroep doen op een volwaardige en professioneel

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE

AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE AANVRAAGFORMULIER BELEIDSSUBSIDIE 2014-2019 ZONNEBEKE HOOFDSTUK 1 Voorwaarden met het oog op de kwaliteitsvolle begeleiding van de sportverenigingen Doelstelling 1: Beschikken over een kwaliteitsvol sporttechnisch

Nadere informatie

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen

Verwelkoming. door voorzitter door sportschepen Sportraad 16/1/2013 Verwelkoming door voorzitter door sportschepen Voorstelling aanwezige clubs Voorstelling MoVe Goedkeuring rekening sportraad 2012 Saldo op 31/12/2011 Bijwonen Malse clubactiviteiten

Nadere informatie

Er was eens. in 2012

Er was eens. in 2012 Er was eens in 2012 Hoe het allemaal begon Bibliotheekweek 2012 met website ww.bibstevanhetland.be Verwendag met de interactieve brunch XXL vooraf brainstorm met wat willen we te weten komen, waaruit

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014

Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019. Regionaal overleg 6 oktober 2014 Verankering milieu, groen en duurzaamheid in het gemeentelijk beleid 2014-2019 Regionaal overleg 6 oktober 2014 Meerjarenplanning 2014-2019: milieu & duurzaamheid 1. De BBC: situering 2. Basis: bestuursakkoord

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 mei 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

Functiebeschrijving coördinator UiT-balie

Functiebeschrijving coördinator UiT-balie Functiebeschrijving coördinator UiT-balie Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator UiT-balie Functiefamilie: leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Cluster: mens Afdeling: vrije tijd

Nadere informatie

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner

Beleidsverklaring 15 thema s u als inwoner Beste inwoner, Wij stellen u graag onze Beleidsverklaring voor. Een mooi woord om te zeggen hoe we onze gemeente willen besturen de volgende 6 jaar. We werken rond 15 thema s. In deze folder leest u een

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden:

SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM. Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN - WORTEGEM-PETEGEM Om als sportvereniging gesubsidieerd te worden gelden onderstaande subsidiëringvoorwaarden: ALGEMENE VOORWAARDEN Art.1. Art.2. Art.3. Art.4. Binnen

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

STRATEGIEKAART. Cultuurcreatie Cultuurspreiding Cultuurbewaring Cultuurcompetentie Gemeenschapsvorming

STRATEGIEKAART. Cultuurcreatie Cultuurspreiding Cultuurbewaring Cultuurcompetentie Gemeenschapsvorming STATEGIEKAAT CULTUU Missie/visie Het gemeentelijk cultuurbeleid wil de inwoners aanmoedigen tot deelnemen en deelhebben aan cultuur in brede zin met een aanbod waarin ieder zijn gading vindt. Waarden De

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid!

De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! De provincie Vlaams-Brabant je jeugdbeleid! Naar een verdieping hoger met je gemeentelijk jeugdbeleid, of een volledige make-over? PROCEDURE Vraag je begeleiding

Nadere informatie

1. Collectie en databanken

1. Collectie en databanken Actieplan 008. Collectie en databanken De pijnpunten van onze bibliotheekwerking werden al aangekaart in ons bibliotheekbeleidsplan voor 008-0. Qua collectie zijn de prioriteiten de uitbreiding van de

Nadere informatie

Jeugdig beleid Puurs. Jeugddienst als draaischijf voor alles wat jong zijn inhoud geeft

Jeugdig beleid Puurs. Jeugddienst als draaischijf voor alles wat jong zijn inhoud geeft Jeugdig beleid Puurs Jeugddienst als draaischijf voor alles wat jong zijn inhoud geeft inleiding Puurs: landelijke gemeente met ongeveer 18000 inwoners Jeugdontmoetingscentrum JOC WIJland = fuifzaal, BKO,

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN

PROVINCIE ANTWERPEN ARRONDISSEMENT TURNHOUT GEMEENTE HERSELT CULTUURBELEIDSPLAN Dit cultuurbeleidsplan is gebaseerd op: Gegevens over onze gemeente Bevraging van inwoners Gegevens van de socio-culturele verenigingen Evaluaties van culturele activiteiten, georganiseerd door de cultuurdienst

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider.

Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. 1 Thema 4:Impulssubsidies: Het verbeteren van de kwaliteit van de jeugdsportbegeleider. Alle doelstellingen en maatregelen, hieronder opgenomen in dit thema, zijn gericht naar sportverenigingen, aangesloten

Nadere informatie

Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede

Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede Participatie van mensen in armoede Hoe heten we ze welkom in ons museum? Brussel, 23 juni 2010 Armoede? Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich uitstrekt over meerdere gebieden van het

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

uw gemeente, een toegankelijke gemeente

uw gemeente, een toegankelijke gemeente uw gemeente, een toegankelijke gemeente Structureel samenwerken met experten inzake toegankelijkheid. 10/12/2015 Brussel AGENTSCHAP TOEGANKELIJK VLAANDEREN 1 INHOUD 1 Het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen

Nadere informatie

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015

Strategische visie. van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Strategische visie van de Drentse bibliotheken 2012-2015 Al deze veranderingen hebben ingrijpende gevolgen De bibliotheken in Drenthe krijgen te maken met bezuinigingen en veranderende politieke opvattingen.

Nadere informatie

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)

Gemeenteraadsverkiezingen 2012. Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout. Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Memorandum voor de politieke partijen van Kampenhout Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Als erkende adviesraad van het gemeentebestuur groepeert de

Nadere informatie

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN

26 ACTIES OM GOE TE SPELEN 26 ACTIES OM GOE TE SPELEN Kinderen spelen overal in de openbare ruimte. Spelen in de openbare ruimte is meer dan het openstellen van speelstraten. De straat is van iedereen, niet enkel van de auto, het

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid

Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid Toelichting decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid hebben vanaf 2014 meer vrijheid om een eigen lokaal beleid vorm te geven. Tijdens de volgende bestuursperiode (2013-2018) zullen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Overheden

Hoofdstuk 1. Overheden INTERNE ANALYSE 7 Hoofdstuk 1. Overheden 1. Vlaamse overheid Het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed is één van de 13 beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. Het bestaat

Nadere informatie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie

Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Laag Energie Gebouw Aanpak en Visie Benny Reviers Schepen bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en dorpskernvernieuwing 20 oktober 2015 Kengetallen 3717 ha Assent, Bekkevoort, Molenbeek-Wersbeek 6093

Nadere informatie

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband

Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband in Heusden-Zolder Huis van het Kind : Een samenwerkingsverband Ontstaan Vanuit gezamenlijke bezorgdheid omtrent de registratie kansarme geboorten Op initiatief van de gemeentelijke afdeling welzijn en

Nadere informatie

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen

Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van sportverenigingen SUBSIDIEREGLEMENT Werking van Subsidie voor de kwaliteitsvolle werking van I. Algemene voorwaarden Artikel 1: Binnen de perken van de daartoe door de gemeenteraad op het budget goedgekeurde kredieten worden

Nadere informatie

Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft

Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft Stadsvernieuwingsproject Ledeberg leeft Participatief Beleid VVBB 24 september 2010 Uitgangspunt Het stadsbestuur hecht veel belang aan de betrokkenheid van de Gentenaar bij de ontwikkeling van de stad

Nadere informatie

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren.

De gemeente Wingene wil een voldoende en betaalbaar aanbod voor iedereen realiseren. Actieplan - > 2013 Woonbeleidskader 2013-2019 Het gemeentebestuur van Wingene wenst zich de komende jaren verder inzetten om hun regisseursrol inzake lokaal woonbeleid met voldoende slagkracht in te vullen.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017

Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Subsidieaanvraag erkende sportverenigingen gemeente Assenede 2017 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het subsidiereglement erkende sportverenigingen, zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 29.04.2015.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden

REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden REGLEMENT VOOR SUBSIDIERING VAN SPORTVERENIGINGEN voor de kwaliteitsvolle begeleiding van de leden GR 14.10.2014 I. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Binnen de perken van de door de gemeenteraad op het budget

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Aanbod voor scholen Voorschools Versie september Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN...

Aanbod voor scholen Voorschools Versie september Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN... Aanbod voor scholen Voorschools Versie september 2017 Inhoud BOEKSTART HASSELT... 2 DE EERSTE SCHOOLDAG VAN MILAN... 4 WOORDKAARTJES VAN MILAN... 5 1 BOEKSTART HASSELT Voorschools Omschrijving Kinderen

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat

Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Mogelijke maatregelen, acties en instrumenten ter versterking van het handelsapparaat Gevonden maatregelen en acties Verhogen van het aanbod in kwantitatieve zin Aantrekken nieuwe winkels Gevonden instrumenten

Nadere informatie

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke

Groene gemeente Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Groene gemeente 24-11-16 Trefdag Lokale besturen Sien Cromphout & Rani Bracke Ecologisch Educatief Groene gemeente Economisch Recreatief Gezondheid Groen speelweefsel Wat? Waarom? Waar en hoe? Ideeën en

Nadere informatie

Wat is een brede school

Wat is een brede school Wat is een brede school Een Brede School in Gent is een lokaal en netoverschrijdend samenwerkingsverband tussen scholen en partners in de wijk die werken aan maximale ontwikkelingkansen voor kinderen creëren.

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie