BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES"

Transcriptie

1 Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn te raadplegen op 1. De stad verbetert zijn mobiliteit voor de zwakke weggebruiker X 1.1 Uitbouw van een utilitair en recreatief trage wegennetwerk Grondverwerving voor de aanleg van een wandelcircuit rond Groenhovebos Aanleg wandelcircuit Groenhovebos Grondverwerving voor de aanleg van een ruitercircuit rond Groenhovebos Aanleg ruitercircuit Groenhovebos Grondverwerving voor een veilige fietsverbinding Koningshoek herinrichting Noordlaan Opmaak en uitvoering trage wegenplan onderhoud en beveiligen fietsinfrastructuur onderhoud voetpaden en pleinen 1.2 Een veilige publieke ruimte Heraanleg parkeerruimte Bruggestraat/ Karel de Goedelaan Overdekte fietsenstallingen op strategische plaatsen binnen het grondgebied Woonzone de Moertjes inrichten via het STOP-principe 1.3 Fietsontsluitingen verbindingen naar buurgemeente Maria Assumpta fase Kortemarkstraat Oostendestraat Fiets-o-strade Bollestraat-Sint-Jozefstraat met ontsluiting van schoolcampussen en woonwijken De Moertjes, Goede Herder en Torhout-Oost Fietspad Ruddervoordestraat 1.4 Verkeersveilige schoolomgevingen Invoeren zoen- en vroemzone

2 1.5 Stationsomgeving RUP Stationsomgeving Ontwerp Stationsomgeving stationsomgeving fase 2 2. de stad zet sterk in op het beheersen van wateroverlastproblematieken X 2.1 Erosiebestrijding aanpakken Opmaken en uitvoeren erosieplan 2.2 Inzetten op waterbeheersing conform het waterbeleidsplan Lozingspunt Gaverbeek Keibergstraat/Torhout Oost Lozingspunt Koebeek-Warandebeek: Buffering Noordlaan/Kliniek Aankoop gronden en aanleg speelbos met WADI 2.3 Zoneringsplan uitvoeren zuivering Regenbeek, collector Bollestraat: heraanleg wegenis 3. De stad verhoogt zijn aantrekkelijkheid voor inwoners en bezoekers 3.1 Uitbouw vernieuwde stadskern Uitwerking beeldkwaliteitsplan met oog voor onroerend erfgoed, gabariten, dichtheden en publieke ruimte 3.2 Kwalitatief beheer van de groene ruimte Implementeren van de beginselen harmonisch park- en groenbeheer Toepassen bermbeheer Herbekijken beheersplannen bossen en parken Aankoop natuurgebieden in kader van landinrichtingsprojecten Investeren in buitenspeelpleintjes

3 3.3 Begraafplaatsenbeheer optimaliseren Opvolgen bezettingsgraad plan van aanpak begraafplaats Bruggestraat 4. De stad draagt zorg voor het klimaat door werk te maken van duurzaamheid en afvalbeheersing 4.1 Inzetten op klimaatneutraliteit CO2-neutraal maken van nieuwe bedrijventerreinen door samenwerkingsovereenkomst WVI en bedrijven Duurzaamheid als vaste toetssteen in het aankoopbeleid 4.2 Duurzaam energiegebruik stimuleren Telemetrie REG-project Investeren in energiezuinige openbare verlichting 4.3 Inwoners aanzetten tot composteren Buurtcomposteerplaats Aankoop compostbakken en -vaten 4.4 Zwerfvuil bestrijden in gebruik nemen van nieuw recyclagepark opmaak en uitwerken vuilnisbakkenbeleid Uitbreiden zwerfvuilteams naar de wijken toe 5. De stad integreert landbouw en plattelandsontwikkeling in zijn ruimtelijke visie 5.1 Landinrichtingsprojecten uitvoeren in samenwerking met de diverse partners Moubeek

4 5.2 Kleine landschapselementen stimuleren landschappelijke inkleding van bedrijven in de open ruimte 6. De stad waarborgt het recht op menswaardig wonen in Torhout 6.1 Het woonbeleid regisseren Intern organiseren en coördineren van het woonbeleid Evalueren en bijsturen woonplannen Afstemmen van de werkzaamheden van stad en OCMW inzake wonen Het Lokaal Woonoverleg uitbouwen met lokale actoren en relevante partners Het organiseren van info- en inspraakmomenten voor geïnteresseerde en/of betrokken burgers bij belangrijke woonontwikkelingen 6.2 Een gevarieerd woonaanbod voor een diversiteit van bewoners nastreven In grotere projecten toezien dat er verschillende typologieën voor diverse bewoners kunnen gebouwd worden, o.a. door in te spelen op nieuwe woontrends 6.3 Kwaliteitsvol wonen, duurzaam wonen en (ver-)bouwen bevorderen Bewaken van minimum kwaliteitseisen en voorkomen van verwaarlozing en overbewoning van de woningen, kamers en studentenkamers bij klachten Bestrijden en voorkomen van leegstand door het bijhouden en actualiseren van een leegstandsregister en het opleggen van een leegstandstaks 6.4 Betaalbaar wonen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen garanderen Sociaal objectief realiseren door in alle nieuwe grote projecten steeds min. 20% sociale woningen en 40 % bescheiden woningen op te leggen Binnen de sociale huisvesting aandacht hebben voor specifieke doelgroepen en een aangepast aanbod ter beschikking stellen via het lokaal toewijzingsreglement dat geëvalueerd en geactualiseerd wordt

5 6.5 Wonen en zorg integreren in samenwerking met Sint-Rembert en de provincie een nieuwe woonzorgcampus realiseren vormen van woonzorg en begeleid wonen in nieuwe woonprojecten onderzoeken 6.6 Een geïntegreerd gebiedsgericht woonbeleid voeren De principes van gezinsvriendelijke woonwijken verder uitwerken Bewoners betrekken in de wijkontwikkeling via informatie en participatiebijeenkomsten voor de wijkbewoners Regisseren project De Moertjes 7. De stad creëert ruimte voor kwalitatieve winkel- en industriegebieden en detailhandel 7.1 De winkel- en industriegebieden in Torhout versterken en uitbreiden regisseren van de planning en ontwikkeling van het lokaal bedrijventerrein Roeselaarseweg Samenwerken en ondersteuning met/van de provincie voor de planning en ontwikkeling van de nieuwe regionale bedrijventerreinen Via een vestigingsbeleid een ruimtelijk-functionele afbakening van de handelsvestigingen, ambachtelijke en industriële bedrijven realiseren Torhout als handelscentrum en centrum voor industrie en ambacht promoten via de organisatie van acties en evenementen 7.2 Een gericht beleid voeren dat de detailhandel in alle winkelgebieden ondersteunt en dit beleid duidelijk en eenduidig communiceren Uitbouw en onderhoud van een voor het publiek toegankelijke inventaris van alle zelfstandigen in de stad (digitale economische kaart) 7.3 Toerisme Belevingsvolle toeristische troeven verder ontwikkelen en structureren en die op een wervende manier promoten

6 8. De stad maakt werk van zijn verkeersleefbaarheid 8.1 Geplande nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zo goed mogelijk voor alle vervoerswijzen ontsluiten en het sluipverkeer tegen te gaan Bedrijventerreinen Roeselaarseweg ontsluiten via een nieuwe aansluiting op de Roeselaarseweg een goede en veilige ontsluiting voor De Moertjes 8.2 Het verkeer in en rond de stad bewaken om er de verkeersleefbaarheid en -veiligheid te verhogen, en de bereikbaarheid te garanderen Aanpassen categorisering van sommige wegen aan de nieuwe inzichten opgenomen in het mobiliteitsplan Afstemmen categorisering gemeentewegen op categorisering buurgemeenten, en uittekenen en bewegwijzeren van intergemeentelijke vrachtroutes 8.3 Parkeren en mobiliteit optimaliseren i.f.v. de beoogde doelgroepen De leesbaarheid van Torhout verbeteren en duidelijk gesignaleerde parkeerroutes creëren van en naar verschillende parkeervoorzieningen Parkeren voor centrumbezoekers optimaliseren met behoud bestaande regimes en het aanleggen van een nieuwe parking voor langparkeren nabij het centrum Capaciteit voor langparkeren aan de west- of zuidzijde uitbreiden door de capaciteit in de stationsomgeving af te stemmen op trein- en busgebruikers 8.4 Openbaar vervoer afstemmen op de noden van de gebruikers In samenwerking met De Lijn opwaarderen bestaande reguliere buslijnen (bestaand net) en optimaliseren halteaccommodatie, en waar mogelijk uitbreiden aanbod (frequentie en/of lijnvoering) In samenwerking met De Lijn optimaliseren belbussen door afstemming gebruik op spreiding en locatie haltes 9. Een degelijk vergunningenbeleid voortzetten en verder uitwerken 9.1 Torhout wordt een ontvoogde stad op gebied van ruimtelijke ordening opmaak register onbebouwde percelen opmaak vergunningenregister opmaak plannenregister

7 10. De stad voorziet in een toegankelijke moderne en kwaliteitsvolle dienstverlening met een focus op klantgerichtheid 10.1 Digitaliseren externe dienstverlening Vernieuwen website E-birth Digitale bouwaanvraag Verdere uitbouw GIS Online inschrijvingen voor activiteiten van de stad 10.2 Optimalisatie informatica infrastructuur Verdere uitbouw draadloos netwerk Vernieuwen telecom infrastructuur 10.3 Inzetten op kwaliteitsbewaking Opstart aankoopdienst Opstellen productencatalogus Uitbouw interne controle systeem 10.4 Optimaliseren externe dienstverlening Opstart vrijetijdsloket (Uit in Torhout) Oprichten permanente werkgroep dienstverlening Klantvriendelijke openingsuren toegepast op eigenheden sectoren en instellingen LCBVBP Voeren van een gezond en duurzaam financieel beleid Driemaandelijkse budgetcontroles De personenbelasting en de onroerende voorheffing worden niet verhoogd 10.6 Bevorderen van de burgerparticipatie Methodieken worden verder uitgebouwd rond inspraak en adviesraden De stad weet wat er leeft bij haar verenigingen en voert hier onderzoek/bevraging naar

8 10.7 Archiefbeleid ontwikkelen ontwikkeling van een vlotte en klantgerichte archief- en leeszaalwerking voor de archiefgebruiker (intern en extern) onderzoek en ontwikkeling van een documentatiecentrum inzake de stad in samenwerking met lokale stakeholders ontwikkeling van online toegangen voor bepaalde achiefbestanden zoals BS 11. De stad bouwt zijn eigen organisatie uit tot een eigentijdse en performante organisatie 11.1 Uitwerken van een competentiegericht personeelsbeleid Opmaak competentiegerichte functiebeschrijvingen Uitwerken van een ziekteverzuimbeleid 11.2 Omzetten conclusies SAM Opvolging Quick Wins 11.3 Uitwerken van een onthaaltraject Opmaak onthaalbrochure 11.4 Verder uitbouwen van nieuwe organisatiestructuur Gericht vervangingenbeleid bij uitdiensttredingen en pensionering 11.5 Creëren van een aangename werkomgeving voor de medewerkers Uitwerken teambuildingactiviteiten Nieuwsbrief personeel 11.6 Creëren van een veilige en gezonde werkomgeving voor de medewerkers Opmaak inventaris bevoegde personen bij gebruik arbeidsmiddelen Uitwerken (interne) instructies bij noodprocedures Opmaak EHBO-richtlijnen Opmaak procedure werken met derden Stimulansen voor het bevorderen van gezond gedrag bij het eigen personeel (ontwikkelen van een tabak-, alcohol en drugbeleid op het werk,

9 11.7 Loopbaanbeleid / investeren in mensen in functie van persoonlijke ontwikkeling Introduceren POP's (persoonlijk ontwikkelingsplan) 11.8 Uitzetten communicatiebeleid Digitale communicatie uitbouwen (website, social media,..) Aanwezigheid van verenigingen in de communicatielijnen inclusief Uit/ Uit databank Voortdurende aandacht op de 'toegankelijkheid' (leesbaarheid) van informatie en communicatie door vorming van personeel 11.9 Digitaliseren interne dienstverlening Uitbouw intranet Informatiseren postregistratiesysteem Optimaliseren van notulenbeheer (Cobra) - digitalisering dossiers CBS/GR/clusters Digitaliseren en digitaal verwerken van inkomende facturen Implementatie en uitrol van een tijdsregistratiesysteem Ontwikkelen van een performante E-hrm databank Aanschaf en uitbouw CRM-pakket (centraal adressenbeheer) 12. De stad voorziet in ontspanningsmogelijkheden voor diverse doelgroepen 12.1 Ontwikkeling van een VrijetijdsHuis in het stadhuis op de Markt Afstemmen reglementen en invoeren van prijsdifferentiatie LCBVBP Afstemmen reservatie-, inschrijf- en ticketingsystemen (ICT) LCBVBP01

10 12.2 Permanente toeleiding van maatschappelijk kwetsbare groepen naar het vrijetijdsaanbod In kaart brengen van maatschappelijk kwetsbare groepen, opvolging en beheer LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP Wegwerken van fysieke, mentale, financiële drempels door te voorzien in vorming voor personeel en begeleiders LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Invoeren vrijetijdspas met nadrukkelijke zorg om maatschappelijk kwetsbare groepen mee te laten participeren (op LCBVBP01 voorwaarde van subsidie) LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Terugbetalingssysteem vrijetijdspas voor kansengroepen (op voorwaarde van subsidie) LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Lidgelden sport- en andere verenigingen terugbetalen aan kansengroepen LSBVBP Coördineren en promoten van een vrije tijdsaanbod voor maatschappelijk kwetsbare groepen LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LJBVBP01 LSBVBP Mentale weerbaarheid verhogen via gevechtssporten LSBVBP Organiseren van regelmatig overleg met externe partners (ervaringsdeskundigen) en vrije tijdsdiensten LCBVBP01 LCBVBP02 LCBVBP03 LSBVBP Sportaanbod ontwikkelen voor mensen in armoede i.s.m. OCMW en armoedeverenigingen LSBVBP04

11 12.3 Inzetten op een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en sociaaleconomisch gebied Speciale uitleenvoorwaarden voor personen met een beperkte mobiliteit, nl. permanente of tijdelijke (wintermaanden) uitleentermijn van 6 weken LCBVBP Bib-aan-huis voor niet mobiele personen LCBVBP Samenwerking met OCMW (Rusthuis, Centrum voor dagverzorging, Plataan), De Ent en Tordale: aanbieden LCBVBP02 boekenpakketten en daisyreader met luisterboeken, begeleiderspas, bibintroducties Aanbieden van collectie Grootletterboeken en Daisyroms of luisterboeken LCBVBP Aanbieden van collecties eenvoudig lezen: 'Leeslicht: lezen voor iedereen' (echte literatuur in eenvoudig Nederlands) LCBVBP02 voor volwassenen en 'Zoeklicht Makkelijk lezen' en 'Wenteltrap' voor kinderen en jongeren Actief promoten van het sportaanbod in de stad (vrije tijdsbeurs, verenigingenfolder, week van de sportclubs, sport voor LSBVBP03 jeugd, ) Opmaak/aanpassen subsidiereglement voor sportclubs in funktie van kwalitatieve uitbouw van de basiswerking van de LSBVBP01 erkende sportclubs 12.4 Door actieve publiekswerking worden mensen toegeleid naar een aanbod via een doordachte communicatiemix De bib garandeert optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren LCBVBP Het Cc garandeert optimale publieke dienstverlening op klantvriendelijke uren LCBVBP De bib besteedt voortdurende aandacht aan promotie: website, uitdatabank, geschreven pers, facebook, opstart nieuwsbrief, imotion LCBVBP De Academie heeft een promotiebeleid: uitgeven van een infobrochure en flyer per schooljaar, geschreven pers, website, facebook, 13. De stad speelt in op de digitalisering van de samenleving met de bib in een trekkersrol 13.1 Inzetten op digitalisering Het Cc besteedt voortdurende aandacht aan promotie: website, uitdatabank, geschreven pers, sociale media, LCBVBP03 nieuwsbrief, imotion Implementatie van RFID LCBVBP02

12 13.2 Inzetten op de bevordering van e-inclusie bij moeilijk bereikbare doelgroepen en op de verhoging van informatiegeletterdheid en mediawijsheid Aanbieden van een online catalogus gebaseerd op het achtergrondbestand van Open Vlacc LCBVBP Aanbieden van up-to-date publiekspc's met mogelijkheid om muziekfragmenten te beluisteren LCBVBP Aanbieden van infofolder gebruik publiekscatalogus LCBVBP Organiseren van bibintroducties met speciale aandacht voor de online catalogus LCBVBP Aanbieden van fundels LCBVBP Aanbieden van facebook LCBVBP Aanbieden van wifi LCBVBP bestand leners i.f.v. de opstart van een nieuwsbrief LCBVBP Workshops sociale media organiseren LCBVBP Participeren aan het interbestuurdelijk project Bibliotheekportalen dat door bibnet wordt ontwikkeld en dat aan het LCBVBP02 publiek toegang biedt tot de collectie van alle openbare bibliotheken Deelname aan het project e-boeken in de bib van bibnet LCBVBP Samenwerkingsverband met Ginter Noodzakelijke aanpassing en uitbreiding website Cc de Brouckere waardoor de online dienstverlening (ticketverkoop en zaalverhuur) kan uitgebreid worden 14. De stad bevordert de sociale cohesie door verenigingen en vrijwilligers doelmatig te ondersteunen 14.1 Doelgericht subsidiebeleid verenigingen Gezamenlijke en gerichte vorming rond sociale media LCBVBP Verenigingen worden logisitiek ondersteund door o.m. de uitleendienst en door een vormingsaanbod LCBVBP01 LCBVBP03 LJBVBP Het culturele verenigingsleven ondersteunen aan de hand van een subsidieregelement LCBVBP Het particulier jeugdwerk ondersteunen aan de hand van een subsidieregelement LJBVBP Verdeling subsidies aan sportverenigingen met structurele jeugdwerking op basis van kwaliteitscriteria LSBVBP de jeugdverenigingen door middel van een subsidie stimuleren om jongerencultuur een plaats te geven binnen hun LJBVBP03 werking 14.2 Inzet op vrijwilligerscentrale Organisatie vorming en juridisch kader t.b.v. verenigingen en vrijwilligers LCBVBP Ontwikkelen database werving LCBVBP Waarderingsacties voor vrijwilligers LCBVBP01

13 14.3 Verenigingen stimuleren tot professionalisering en kwaliteitsvolle begeleiding (jongeren, senioren, ) Verenigingen toeleiden tot vormingen i.h.k.v. de verhoging van de kwaliteit van de (jeugd)sportverenigingen LSBVBP Subsidiëren van verenigingen die inspanningen leveren om de kwaliteit van de begeleiding bij jeugd te verhogen via LJBVBP02 subsidiereglement De sportdienst organiseert een sportcafé voor overleg en inspraak rond verhoging van de kwaliteit van JSB en JSC LSBVBP De sportdienst organiseert, ondersteunt, stimuleert vormingen ter verhoging van de kwaliteit van JSB en JSC LSBVBP Ontmoetingsruimte bieden waar verenigingen en individuen zich thuis voelen en waar ze samen vrije tijd kunnen beleven Bij het inrichten van openbare ruimte wordt rekening gehouden met de invulling van vrije tijd op die locaties vanuit een LJBVBP01 jeugdreflex op een veilige en groene manier het uittekenen van een proactief infrastructuurbeleid voor de podiumkunsten en kunstenverenigingen Monitoring en ondersteuning bij gebruik van speelbos LJBVBP Zorgen dat er een hangplaatsen voor jongeren zijn in de buurt van wijkspeelpleintjes LJBVBP Een beleid voor het onderhouden en vernieuwen van de Skateparken, eventueel ondersteund door een evenement LJBVBP Stimulansen bieden om de werking van een Jeugdhuis te garanderen (door een convenant of andere vormen van subsidie) Uitbouw en onderhoud locaties ter ondersteuning van jeugdcultuur (repetities van bands, graffitie, toneel en andere eventueel nog niet bestaande (jongeren)cultuur) Het Cultuurcentrum biedt tegen voordeeltarief infrastructuur aan aan verenigingen uit Torhout aankoop grond voetbalvelden Bruggestraat LJBVBP01 LJBVBP De nodige kennis en expertise voorzien om de vorm te geven Wedde personeel cultuur LCBVBP Wedde personeel BIB LCBVBP Wedde personeel Cultuurcentrum LCBVBP De jeugdconsulent geeft het jeugdbeleid vorm LJBVBP01 LJBVBP03

14 15. De stad waakt erover dat elke inwoner en bezoeker kan deelnemen aan een hedendaags, toegankelijke, duurzaam en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod 15.1 Bevolking stimuleren tot levenslange vrijetijdsparticipatie Organisatie en geografische spreiding van gemeenschapsvormende evenementen voor de jeugd (o.a. het ondersteunen van de activiteiten van de jeugdraad voor jeugdbewegingen, de organisatie van teenagekicks voor jongeren) LJBVBP01 LJBVBP Wijkgerichte gemeenschapsvormende initiatieven LCBVBP Actieve ondersteuning vanuit Cc de Brouckere aan amateurkunsten en sociaal-culturele verenigingen Logistieke en administratieve hulp bij opvoeringen amateurkunsten LCBVBP Aanbieden infrastructuur aan plaatselijke amateurkunstenverenigingen en socio-culturele verenigingen tegen voordeeltarief LCBVBP03 LJBVBP Ontwikkelen gemeenschapsvormend project ism Torhoutse amateurkunstenbeoefenaars LCBVBP Ontwikkeling van laagdrempelige initiatieven om de toeleiding te verhogen / verbeteren (uitleen, ) Voor alle leeftijdsgroepen een aanbod voorzien of ondersteunen zowel tijdens het schooljaar als tijdens de vakanties LJBVBP01 kleuter, lagere school, De continuiteit van de speelpleinwerking tijdens de zomervakantie bewaken LJBVBP Een laagdrempelig activeringsbeleid Multimove project uitwerken met diverse partners LSBVBP Kinderopvanginitiatieven en jeugdsportclubs en jeugdverenigingen kunnen bij de sportdienst een sportkoffer lenen LSBVBP Geregeld organiseert de sportdienst een bijscholing voor de begeleiders in de kinderopvang en jeugdtrainers en LSBVBP03 jeugdleiders zodat deze sportkoffer zo goed mogelijk kunnen gebruiken Sportief aanbod uitwerken tijdens schoolvakanties voor kleuters en lagere school LSBVBP Sportelactiviteiten ontwikkelen op basis interesses en vraag van de doelgroep LSBVBP Via de Torhoutse zwemschool kinderen leren zwemmen LSBVBP Ontwikkelen van sportief aanbod voor volwassenen op basis van trends en nieuwe ontwikkelingen (bv. start to, LSBVBP03 nordic walking, zwemlessen, )

15 Leerlingen van secundaire scholen kunnen met hun sport na school-pas na schooltijd deelnemen aan een uiteenlopend LSBVBP03 aanbod van sporten dat op verschillende locaties in de gemeente georganiseerd wordt Via de kernwerking (ism SVS en de Torhoutse scholen) lager en secundair onderwijs worden verschillende LSBVBP03 sportnamiddagen aangeboden aan de leerlingen Via de scholenveldloop stimuleren we kinderen en jongeren om het lopen te promoten LSBVBP Beweegaanbod ontwikkelen in het kader van gezondheidspreventie (boebs, charter gezonde gemeente, mensen met LSBVBP03 en na kanker, sport voor mensen met een handicap...) Via de zwembaddagen het zwembad en de zwemsport promoten LSBVBP Sport promoten via het huldigingen sportieve prestaties LSBVBP Inspelen op opportuniteiten en promotiecampagnes van de provincie, Bloso, overheid, isb, IGOS LSBVBP organisatie van volkstuintjes in de leestuin van de bib gebaseerd op het coöperatieve principe 15.5 De cultuureducatie en de leesmotivatie stimuleren Organiseren van auteurslezingen LCBVBP Organiseren van een maandelijks voorlees- en knutseluurtje LCBVBP Organiseren van de kinder- en jeugdjury voor 6 leeftijdsgroepen LCBVBP Organiseren van een leeskring: 5 bijeenkomsten per jaar LCBVBP Aanbieden van vertelplaten voor kamishibai en fundels LCBVBP Aanbieden van babyhoek met bad-, knisper- en stoffen boekjes LCBVBP Aanbieden van de wisselcollecties dvd's van Cinema Novo LCBVBP Aanwezigheid op overkoepelende activiteiten zoals Kids in het Park, met voorlees- en promotiestand LCBVBP Een actuele collectie LCBVBP Aanbieden van themastanden: literaire prijzen, verjaardag/overlijden auteur,thema in de kijker LCBVBP Organisatie van een jaarlijkse verwendag LCBVBP Aanbieden van een leestuin LCBVBP Ontwikkeling eigen cultuuraanbod Cc de Brouckere met een lokale en regionale uitstraling dat inspeelt op de vragen en behoeften van diverse bevolkingsgroepen en aandacht heeft voor en spreiding van, en wisselwerking met, gezelschappen die door de overheid worden gesubsidieerd of ondersteund Via gebruikersonderzoek en analyse van de beschikbare cijfers, worden de vragen en behoeften in kaart gebracht en LCBVBP03 meegenomen in het programmeringsbeleid Per seizoen worden familievoorstellingen geprogrameerd LCBVBP Per seizoen wordt een kwalitatief en divers aanbod schoolvoorstellingen en -films geprogrammeerd (kleuter, lager, LCBVBP03 secundair Per seizoen worden educatieve tentoonstellingen geprogrameerd LCBVBP Per seizoen worden educatieve rondleidingen achter de schermen aangeboden LCBVBP03

16 Per jaar worden workshops aangeboden bij school- en of familievoorstellingen LCBVBP jaarlijks wordt een editie van Supervlieg ingericht LCBVBP03 LJBVBP per seizoen worden tentoonstellingen in eigen beheer geprogrameerd waarbij gestreefd wordt om alle kunstvormen LCBVBP03 aan bod te laten komen met speciale aandacht voor jonge en lokale kunstenaars Per seizoen worden avondfilms en namiddagfilms geprogrammeerd LCBVBP Per seizoen wordt een kwalitatief en divers aanbod van avondvoorstellingen (theater, amusement, muziek, dans, LCBVBP03 lezing) geprogrammeerd waarbij gestreefd wordt naar een mix van gevestigde waarden en nieuw talent Per seizoen worden binnen het jongerenlabel RADAR-activiteiten ondersteund LCBVBP03 LJBVBP Per seizoen worden culturele injecties voorzien LCBVBP Erfgoedbeleving Opmaak actieplan voor zorg voor en ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed (beeldbank, inventarisatie, ) LCBVBP Restauratie interieur ten Walle LCBVBP Ontwikkelen en uitwisselen kennis en expertise binnen het lokale culturele erfgoedveld tijdens periodiek overleg LCBVBP Organisatie evenementen i.h.k.v. cultureel erfgoed LCBVBP inventarisatie en beheer van de kunstcollectie van de stad aankoop van één kunstwerk 16. De stad zet in op een integrale aanpaak van onderwijs en vorming in het kader van een flankerend onderwijsbeleid 16.1 Inzetten op samenwerking bib- onderwijsinstellingen Aanbieden van boekenpakketten en speciale collecties (pop-upboeken, kamishibai, fundels, Fahrenheit 451 voor BSO LCBVBP02 en TSO) Aanbieden van klassikaal ontlenen op gratis klaspas met speciale uitleenvoorwaarden qua termijn en maximum LCBVBP02 aantallen Aanbieden van bibintroducties LCBVBP Aanbieden van leeslijsten (thematisch, volgens AVI-niveau) LCBVBP Aanbieden van activiteiten in het kader van Gedichtendag, Jeugdboekenweek, Bibweek, Week van de Smaak, LCBVBP Klantvriendelijke openingsuren aansluitend op einde schooldag LCBVBP02

17 16.2 Cultuureducatie en educatieve projecten op alle niveaus en instellingen Ontwikkelen van een onderwijsplatform voor overleg en aansturing FOBVBP Ontwikkelen van partnerships tussen onderwijs, welzijn, cultuur, jeugd en sport rond diverse activiteiten en FOBVBP01 infrastructuur LJBVBP Het Cc voorziet inleidingen, edudatieve omkadering en nabesprekingen bij voorstellingen LCBVBP geleidelijke uitbouw van een platform rond kunst met koppeling aan de academie en de afdeling beeldende kunst 16.3 In samenwerking met de onderwijsinstellingen werk maken van een flankerend onderwijsbeleid Actieplan gelijke onderwijskansen FOBVBP Actieplan spijbelen en probleemgedrag / o.m. continueren time-out project en huiswerkbegeleiding - concretiseren FOBVBP01 controle op de leerplicht Levenslang leren binnen een uniform en pluriform aanbod, aangepast aan behoefte en transparant gecommuniceerd Heroriëntering van bestaande initiatieven naschoolse vorming Inzet op projecten rond geletterdheid en leesbevorderende motivatie LCBVBP Brede inzet op actieplan cultuur- en vrijetijdseducatie (inclusief landbouweducatie) LCBVBP Ontvangst subsidie FOB FOBVBP Werk maken van kleuterparticipatie FOBVBP De stad bouwt de werking van de academie voor muziek, woordkunst en dans verder uit De Academie voorziet projecten rond muzische vorming Onderhoud, verder uitbouw en aanpassingen infrastructuur Ten Walle Huren van lokalen voor Academie Aankoop instrumenten Academie Aankoop vleugelpiano kleine kapel Academie De Academie voorziet opendeurdagen, APPLAUS!, toonmomenten De Academie voorziet ieder jaar een leraarsconcert 17. De stad creëert een draagvlak tegen onrecht en armoede in andere werelddelen bij de eigen bevolking 17.1 Communicatie naar de burger toe Samenwerken met de bibliotheek om te communiceren rond ontwikkelingssamenwerking GOSVBP Sociale kerstmarkt opnieuw bekijken en organiseren * GOSVBP Lente in november verder uitwerken * GOSVBP01

18 Vanuit de stad de communicatie over het Noord-Zuidbeleid versterken GOSVBP Wereldkalenders voor de scholen GOSVBP Sensibiliseren van de burger Samenwerken met jeugdbewegingen GOSVBP Samenwerken met Provinciaal Noord-Zuidcentrum GOSVBP Samenwerking met de scholen uitbreiden GOSVBP Regelmatig in de stadskrant een artikel vanuit TROSSO GOSVBP Integraal beleid voeren Samenwerken met de verschillende adviesraden GOSVBP Meer coherentie met andere beleidsdomeinen GOSVBP Aanwezigheid van de bevoegde schepen op de vergaderingen van TROSSO GOSVBP Voldoende mogelijkheid tot overleg tussen TROSSO, Noord-Zuidambtenaar en bestuur GOSVBP De titel van Fair Trade stad behalen en bestendigen Samenwerken met de trekkers- en werkgroep Fair Trade GOSVBP Acties vanuit de trekkers- en werkgroep mee ondersteunen GOSVBP Het bestuur stelt voldoende middelen ter beschikking en investeert in een volwaardige ambtelijke ondersteuning Projecten financieel blijven ondersteunen * GOSVBP Logistieke ondersteuning van de lidorganisaties GOSVBP De Noord-Zuid ambtenaar krijgt tijd voor het uitbouwen van een degelijk Noord-Zuidbeleid GOSVBP Middelen vanuit het impulsbeleid Vlaanderen gebruiken voor de ambtelijke ondersteuning GOSVBP De stad heeft aandacht voor sociale economie en tewerkstelling 18.1 Uitbouwen van de sociale economie met onder meer aandacht voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie Inventariseren van alle actoren actief op het vlak van sociale economie in Torhout Torhout zal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden aangaan inzake sociale economie LSEVBP01

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020

- Ook voor de gemeentelijke bevoegdheden Inhoud: op vlak cultuur, jeugd, sport, milieu - doelstelling beleid 2020 1. Bestuursakkoord 2013-2018 De gemeenteraad neemt kennis van het hiernavolgend bestuursakkoord : OCMW-personeel taken van Overeenkomst tussen gemeentepersoneel uitvoeren en vice-versa, gezamenlijke aankoopdienst

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2018

Beleidsplan 2013-2018 Beleidsplan 2013-2018 Openbare werken De komende jaren zal het grootste gedeelte van het budget voor openbare werken in de gemeente bestemmen. Uiteraard kunnen we niet elke straat, elk voetpad of elk fietspad

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde)

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2012 PROGRAMMATEKSTEN Onderwerpen: (in alfabetische volgorde) Inhoud Armoedebeleid: elke Breeënaar telt... 1 Bree Centrum... 2 Dienstbetoon.... 3 Duurzaamheid... 3 Financiën...

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota

Stad Vilvoorde BUDGET 2007. Beleidsnota Stad Vilvoorde BUDGET 2007 Beleidsnota DEEL I: Een stad waar het veilig en aangenaam is om wonen, met rechten en plichten, in samenwerking tussen het bestuur en de burgers.... 1 Hoofdstuk 1: De wijkcentra

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013

Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 1 Bijsturingen voor 2010 binnen Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008 2013 In raadszitting van 30/01/2008 en gemeenteraadszitting van 7/2/2008 werd het lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd. Deze omvatte oa

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was.

Jaarplan 2014. Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Jaarplan 2014 1. Inleiding Het actieplan 2014 is het laatste actieplan dat kadert in de meerjarige beleidsnota die vanaf 2009 van kracht was. Dit betekent dat in de loop van 2014 de verschillende geledingen

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

MEERJARENPLAN 2014-2019

MEERJARENPLAN 2014-2019 Gemeente Bonheiden NIS-code: 12005 Waversesteenweg 13 2820 Bonheiden MEERJARENPLAN 2014-2019 Secretaris Financieel beheerder Wim Peeters Els Van Bever Toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019 Gemeente

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel

Budget. Gemeente Langemark-Poelkapelle. Dienstjaar 2015. Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle. Secretaris: Sabine De Wandel Gemeente Langemark- (NIS 33040) Budget Dienstjaar 2015 Kasteelstraat 1 8920 Langemark- Secretaris: Sabine De Wandel Financieel beheerder: Mireille Cappelle Deel 1 : beleidsnota Inhoudstafel AP-19: Verbeteringswerken

Nadere informatie

Inhoud. Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9

Inhoud. Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9 Verkiezingsprogramma 2012 Verkiezingen 2012 Blz. 2 van 9 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. CULTUUR & BIBLIOTHEEK... 3 3. SPORT... 3 4. JEUGD EN KINDEROPVANG... 4 5. OUDERENVOORZIENINGEN... 4 6. ONTWIKKELINGSSAMENWERKING...

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie