ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Verlenging opdrachthouderschap kasbeheer - goedkeuring 3. (GL) Interne kredietaanpassing - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 4. (LR) WZC Briels - ondergrondse afvalcontainers - gunning 5. (LR) Kinderdagverblijf Windekind - aanpassingswerken plafond brandveiligheid - gunning 6. (CV) De Bron - lot signalisatie - gunning - goedkeuring 7. (VF) Diverse voorzieningen - softwarepakket woonzorg - lastenboek - aanbestedingswijze - goedkeuring 8. (SDW) Vernieuwen telefooninfrastructuur en fusie telefooncentrales OCMW en gemeente - gunning Instellingen en algemeen beheer 9. (KSM) Jaarverslag en jaarrekening vaststelling 10. (KB) Kwaliteitshandboek serviceflats De Beuken en Hof Ter Noten - goedkeuring 11. (IC) Dienst schuldbemiddeling Waasland - jaarverslag - kennisname - jaarrekening en verslag commissarissen - betaling bijdrage - goedkeuring 12. (IC) Project Roma 't werkt - jaarverslag - aktename - verderzetting project - goedkeuring 13. (CV) EVI-project - lastenboek Midoffice - kennisgeving Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 14. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 15. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 16. Beslissingen vast bureau - aktename 17. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename Personeel 18. (KB) Aanvraag ontslag wegens vervroegd pensioen - goedkeuring 19. (KB) Aanvraag ontslag pensioen om medische redenen DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR

2 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris Claire Gillis, raadslid Stijn Van Remortel, raadslid verontschuldigd voor agendapunt 5 (art 37 OCMW-decreet: belangenvermenging) 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 mei 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP KASBEHEER - GOEDKEURING De secretaris is wettelijk verantwoordelijk voor de kasverrichtingen. De financieel beheerder heeft een controlerende bevoegdheid op de kasgelden. Art bepaalt dat de secretaris, na eensluidend advies van de financieel beheerder, de kasverrichtingen kan opdragen aan één of meer personeelsleden. Gezien de grootte van OCMW Beveren met al zijn activiteitencentra is een delegatie meer dan noodzakelijk indien men een goede kwaliteit van deze dienstverlening wil waarborgen. Art. 165 bepaalt dat deze personeelsleden rekenplichtig zijn binnen de grenzen van de aan hen toevertrouwde bevoegdheid. De kasverrichtingen houden de transacties in van de centrale kas en de PWA-cheques. Geen enkele functieomschrijving van de administratie voorziet momenteel in een dergelijke taakstelling. Het opdrachthouderschap van de heer Stany Eycken, waarnemend verantwoordelijke debiteurenbeheer, vanaf de inwerkingtreding van art (1 juli 2009) wordt positief geëvalueerd. De financieel beheerder geeft een positief advies voor de verlenging van het opdrachthouderschap. Gelet op artikel 99 3 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (gepubliceerd in het staatsblad dd. 24 december 2008) houdende de kasverrichtingen.

3 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Akkoord te gaan om de invulling van de verantwoordelijkheid van de centrale kasverrichtingen, onder opdrachthouderschap, aan Dhr. Stany Eycken, Lijsterbessenlaan Beveren, waarnemend verantwoordelijke debiteurenbeheer, onder dezelfde voorwaarden verder te zetten en na één jaar terug te evalueren. 3. (GL) INTERNE KREDIETAANPASSING - GOEDKEURING Aan de leden van de raad worden de interne kredietaanpassingen ter goedkeuring voorgelegd. De interne kredietaanpassingen blijven een wettelijke bevoegdheid van de raad en kunnen niet gedelegeerd worden. Vigerende wetgeving: Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 De interne kredietaanpassingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil. 4. (LR) WZC BRIELS - ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS - GUNNING De omgevingswerken voor WZC Briels werden opgestart op 26 mei Er is een locatie voorzien voor de inplanting van afvalcontainers. Ibogem werd gevraagd een prijsvoorstel uit te werken voor het afvalbeheer in WZC Briels. Ibogem betreft een intercommunale organisatie en is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor onder meer de regio Beveren. De opdracht kadert binnen een beheersovereenkomst, waarbij het OCMW via de gemeente beroep kan doen op de aangeboden dienstverlening van deze intercommunale.

4 Het voorstel van Ibogem omvatte volgende informatie: Het aantal en de volumes van de containers zijn gebaseerd op het huidige afvalvolume in WZC Briels. OCMW Beveren is verplicht de fracties restafval, PMD, papier/karton en glas apart te sorteren. GFT valt onder het restafval. 4 verschillende mogelijkheden qua containers: ondergrondse containers (basic lijn) semi-ondergrondse containers ondergrondse containers (Eurobins) rolcontainers In het vast bureau van 14 mei 2014 werd beslist: kennis te nemen van het voorstel van Ibogem met de prijzen van de verschillende systemen akkoord te gaan met voorstel van de ondergrondse Eurobins containers het contract met Ibogem ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van 18 juni 2014 Het ontwerp van het contract wordt voorgelegd. Op het budget afvalcontainers voor WZC Briels ( / /13) zijn voldoende kredieten voorzien. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Volgende ondergrondse Eurobins containers met zuiltje te voorzien: 2 x restafval (5000 liter met vulsegment van 100L en doorstort), 1 x PMD (5000 liter), 1 x papier/karton (5000 liter met doorstort), 1x glas (1300 liter). Art. 2. De plaatsing en lediging van de ondergrondse containers incl. huur, onderhoud, elektronische toegang, software licentiekosten en beheer te gunnen aan Ibogem voor een totaalbedrag van 2.667,06 EUR per maand (vrij van BTW). Art badges aan te kopen voor een totaalbedrag van 162,60 EUR (vrij van BTW). Art. 4. Het contract tussen OCMW Beveren en Ibogem voor de plaatsing en lediging van 5 ondergrondse Eurobins containers inclusief huur, onderhoud, 30 badges, elektronische toegang, software licentiekosten en beheer goed te keuren. Overeenkomstig artikel 37 van het OCMW-decreet (belangenvermenging) verlaat Stijn Van Remortel, raadslid, de zitting om 19u28.

5 5. (LR) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND - AANPASSINGSWERKEN PLAFOND BRANDVEILIGHEID - GUNNING In het kinderdagverblijf Windekind dienen aanpassingswerken brandveiligheid uitgevoerd. Een onderzoek van de brandpreventie in augustus 2013 gaf aanleiding tot enkele opmerkingen. Een kunststofmateriaal bevindt zich tussen de plafondgewelven. Een brandvrij plafond moet voorzien worden, met als brandnorm EI60. Als voorbereiding en afwerking van de werken zal de technische dienst van OCMW Beveren instaan voor het demonteren en monteren van de lamellenplafonds. In het vast bureau van 12 maart 2014 werd: akkoord gegaan om dossier op te starten en de aanbesteding te organiseren voor het inkapselen van de isolatie door middel van het aanbrengen van een brandwerende plaat voor een geraamd bedrag van EUR (excl. 21% BTW) en de resterende werken in eigen beheer uit te voeren voor een geraamd bedrag van EUR (excl. 21 % BTW). beslist de brandweer uit te nodigen en af te stemmen of de brandwerende platen kunnen voorzien worden enkel op de meest kritieke punten (technische ruimte, slaapruimte en keuken) om zo een B-attest te bekomen. opdracht aan financiële dienst gegeven om de nodige geldmiddelen te zoeken om het bedrag te kunnen financieren. In de raad van 21 mei 2014 werd het lastenboek voor de aanpassingswerken brandveiligheid in kinderdagverblijf Windekind goedgekeurd voor een geraamd bedrag van EUR (excl. BTW 21 %) en geopteerd voor onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als aanbestedingswijze. 2 Firma s hebben een offerte ingediend voor de uitgeven werken nl. Interfast (Melsele) en De Keersmaeker NV (Bazel). Het verslag van nazicht dd. 5 juni 2014 voor de uitgegeven werken wordt voorgelegd aan de raad. Hieruit blijkt dat de firma Interfast nv met voorstel 2 de meest gunstige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend voor een totaalbedrag van ,59 EUR (incl. 21% BTW). 4 firma s hebben een offerte ingediend voor de materiaalkosten van de resterende werken in eigen beheer, nl. LCC Plafonds, ADB Finish, Meerschaege en Isorex en 1 firma voor het huren van afvalcontainers, nl. Van Moer Hector & zonen bvba. Het verslag van nazicht dd. 5 juni 2014 voor de materiaalkosten van de resterende werken in eigen beheer wordt voorgelegd aan de raad. Hieruit blijkt dat: - LCC Plafonds de meest gunstige offerte heeft ingediend voor de materiaalkosten van de resterende werken voor een totaalbedrag van 4.672,63 EUR (incl. 21% BTW). - Van Moer Hector & zonen bvba de meest gunstige offerte heeft ingediend het huren van 2 afvalcontainers voor een totaalbedrag van 936,54 EUR (incl. 21% BTW). Volgende budgetten zullen aangewend worden voor dit dossier: EUR van ACT-42 (verwijderen van schadelijke isolatiepanelen van kinderdagverblijf Windekind) op beleidsitem het resterende bedrag van 9.344,76 EUR van ACT-145 (onvoorziene bouwwerken) op beleidsitem

6 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. Art. 3. Art. 4. Uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht dd. 5 juni 2014 voor de uitgegeven werken en het verslag van nazicht dd. 5 juni voor de intern uitgevoerde werken. De opdracht voor de aanpassingswerken brandveiligheid in kinderdagverblijf Windekind te gunnen aan de firma met de meest gunstige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, nl. voorstel 2 van Interfast nv, Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele (BE ) voor een totaalbedrag van ,59 EUR (incl. 21% BTW). De materiaalkosten voor de resterende werken in eigen beheer te gunnen aan de firma met de meest gunstige offerte, nl. LCC plafonds, Fotografielaan 49-51, 2610 Wilrijk (BE ) voor een totaalbedrag van 4.672,63 EUR (incl. 21% BTW). De huur van 2 afvalcontainers te gunnen aan de firma met de meest gunstige offerte, nl. Van Moer Hector & zonen bvba, Nieuwlandstraat 14, 9120 Melsele (BE ) voor een totaalbedrag van 936,54 EUR (incl. 21% BTW). Stijn Van Remortel, raadslid, vervoegt de zitting om 19u (CV) DE BRON - LOT SIGNALISATIE - GUNNING - GOEDKEURING Met haar beslissing in zitting van 16 april 2014 keurde de raad het lastenboek voor het lot signalisatie van het bouwproject voor Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom samen met de bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,08 EUR (incl. BTW 21%) goed, zoals opgemaakt door architectenbureau Abetec. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 19 mei 2014 hadden 3 firma s (Studiegroep Labyrint bvba uit Asse, AAG Project bvba uit Ieper en S&D Vanerum bvba uit Diest) zich ingeschreven voor dit lot signalisatie. In het verslag van nazicht d.d. 27 mei 2014 zoals opgemaakt door architect Jean-Marie Windels (Abetec), waarvan de raad uitdrukkelijk kennis neemt, adviseert de architect om deze opdracht te gunnen aan Studiegroep Labyrint bvba uit Asse. De architect stelt voor de opdracht voor het lot signalisatie te gunnen aan Studiegroep Labyrint bvba uit Asse voor een bedrag van 9.971,74 EUR excl BTW + 21 % BTW (2.094,07 EUR) = ,81 EUR (incl. BTW).

7 Volgens de beoordeling van architect Jean-Marie Windels voldoet de offerte van de firma Studiegroep Labyrint bvba, zowel aan de esthetische, als aan de technische vereisten en is deze tevens de laagste aanbieding die werd ingediend. De volgende guningscriteria werden per inschrijving beoordeeld en voor de firma Studiegroep Labyrint bvba uit Asse als volgt gequoteerd en gemotiveerd: Inschrijvingsbedrag: 65/65 (volgens voorziene formule) Technische waarde van het voorgestelde materiaal: 20/25, het betreft een technisch conforme offerte voldoende technisch gestaafd. De toegevoegde stalen: 2 picto s. De stabiliteit, stevigheid, duurzaamheid, materiaal, gebruik en leesbaarheid zijn allen conform de aanbestedingsbescheiden. Esthetica: 10/10, de noodsignalisatie, lokaalaanduidingen, overzichtsborden, zandstraalfolie, inhuldigingsplaat en buitensignalisatie zijn bij alle inschrijvers gelijkaardig en dus evenwaardig op vlak van vormgeving, huislijkheidsconcept en kleurmogelijkheden. De raad volgt voor het lot signalisatie het advies van architect Jean-Marie Windels en wijst erop dat de bemerkingen voor het criterium technische waarde van het voorgestelde materaal van de ingediende offerte van Studiegroep Labyrint bvba niet van die orde zijn dat het een positieve beoordeling in de weg staat. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. Uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 27 mei 2014 door architect Jean-Marie Windels (Abetec). Op basis van de hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor het lot signalisatie voor Home De Bron en dagcentrum De Stroom te gunnen aan Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z5 Mollem 270, te 1730 Asse met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,81 EUR (incl. 21 % BTW). 7. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - SOFTWAREPAKKET WOONZORG - LASTENBOEK - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING Het huidige softwarepakket van de firma Cevi voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum is reeds ca. 10 jaar in gebruik. Een ingrijpende upgrade van het pakket werd door Cevi gelanceerd, met een aanzienlijk hogere kostprijs tot gevolg. Het huidige pakket zal in de toekomst ook niet langer ondersteund kunnen worden.

8 In het vast bureau van 29 januari 2014 werd beslist om de upgrade van het huidige softwarepakket niet te laten uitvoeren en werd principieel akkoord gegaan om een nieuwe aanbesteding te organiseren voor de huurkoop van een nieuw softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt. De opdracht wordt geraamd op ,00 EUR (incl. 21% BTW) voor een huurkoopperiode van 5 jaar. Voorgesteld wordt om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking, waarbij de aanbesteding gebeurt in 2 fases: een kandidatuurstelling waaruit min. 3 en max. 4 kandidaten geselecteerd worden indiening van offertes door de geselecteerde kandidaten In het vast bureau van 27 mei 2014 werd om redenen van hoogdringendheid beslist om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de publicatie van de kandidatuurstelling uit te voeren op 28 mei Volgens artikel 52 van het OCMW-decreet kan het vast bureau in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten uitoefenen. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen Art. 2. Het lastenboek voor huurkoop van een nieuw softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum goed te keuren. Akte te nemen van de beslissing van het vast bureau van 27 mei 2014, waarin beslist werd om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de publicatie van de kandidatuurstelling uit te voeren op 28 mei 2014.

9 8. (SDW) VERNIEUWEN TELEFOONINFRASTRUCTUUR EN FUSIE TELEFOONCENTRALES OCMW EN GEMEENTE - GUNNING Zowel de gemeente als het OCMW werken met een telefooncentrale van Alcatel Lucent en met Dimension Data als dienstenleverancier. De contracten van beide organisaties zijn vorig jaar reeds voor 1 jaar stilzwijgend verlengd. De beide contracten vervallen op 30 juni Indien er niets ondernomen wordt, worden de contracten terug voor 1 jaar stilzwijgend verlengd op 1 juli In het kader van de samenwerking werd bekeken of deze contracten alsook de hardware kunnen afgestemd op elkaar. Er werd beroep gedaan op Nextel om dit te onderzoeken. Hieruit bleek dat de centrales in vrij goede staat zijn en nog verder bruikbaar zijn. Uit een marktstudie bleek dat de prijzen dicht bijeen liggen en het niet opportuun is een ruime marktbevraging te doen. Mits een aantal investeringen in de huidige centrales en het optimaliseren van de onderhoudscontracten (met gunstig effect op de prijs), is het mogelijk om met de huidige installaties de periode te overbruggen naar het nieuwe administratief centrum. Op dat moment kan, in het kader van de nieuwbouw, de markt worden bevraagd inzake telefonie met in achtneming van de toekomstige technologische evolutie op dat vlak. Om de huidige technische infrastructuur te behouden is gekozen voor de onderhandelingsprocedure op basis van artikel 26, 1,1 f van de wet op de overheidsopdrachten. Er werden drie mogelijke scenario s onderzocht m.n.: - stilzwijgende verlenging van de afzonderlijke onderhoudscontracten (OCMW en gemeente) - één onderhoudscontract (voor beide organisaties) van 3 jaar zonder fusie - één onderhoudscontract (voor beide organisaties) van 3 jaar met fusie Als bijlage vindt u een advies van de dienst informatica (zie administratieve nota). De dienst ICT stelt voor om scenario 3 (één onderhoudscontract met fusie van de centrales) te kiezen. De ontwerpovereenkomst met Dimension Data wordt aan de raad voorgelegd. De wetgeving overheidsopdrachten is hierop van toepassing en primeert op de bepalingen overeengekomen tussen partijen. Dit is de meest eenvoudige en wellicht goedkoopste oplossing als tussenstap naar het nieuwe AC (EVI). Deze oplossing biedt een grote meerwaarde op vlak van flexibiliteit, onkosten (bv. er kan gratis tussen de beide organisaties gebeld worden met een verkorte nummering), beheer en upgrade van de installatie en nieuwbouwprojecten binnen het OCMW. Volgende maximale budgetten zullen aangewend worden: Vervanging telefonie OCMW: EUR (ACT-152 BI ) Telefonie nieuwbouw WZC Briels EUR (ACT-25 BI ) Telefonie nieuwbouw en verbouwing Home De Bron/NAH De Stroom: EUR (ACT-24 BI ) Vervanging ip-telefoons gemeente: EUR (wordt rechtstreeks gefactureerd aan gemeente) Totaal: EUR Voor het onderhoudscontract is voldoende budget voorzien op de algemene rekening

10 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen Art. 2. Art. 3. Het vernieuwde onderhoudscontract goed te keuren en te gunnen aan Dimension Data Belgium voor een jaarlijks bedrag van ,85 EUR (excl. BTW) De offerte voor de fusie en vernieuwing van de telefonie-infrastructuur voor OCMW en gemeente goed te keuren en te gunnen aan Dimension Data Belgium voor een maximaal geraamd éénmalig investeringsbedrag van ,84 EUR (excl. BTW). Omwille van techniciteit kan nog geen exacte berekening gemaakt worden. Een gedetailleerde verrekening zal na uitvoering van de werken voorgelegd worden aan het vast bureau. De algemene voorwaarden en het proposal van Dimension Data goed te keuren. 9. (KSM) JAARVERSLAG EN JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 worden voorgelegd aan de raad. De raad neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening; Het jaarverslag is samengesteld uit: verplichte algemene gegevens van het OCMW Beveren. de activiteiten, enkele prestatiegegevens en de gerealiseerde doelstellingen voor het jaar 2013 per dienst/voorziening. Een financieel gedeelte waarin door de financieel beheerder een financiële analyse wordt gemaakt van de resultaten. De jaarrekening 2013 met de wettelijke tabellen. Het negatief resultaat bedraagt ,70 EUR en de berekende gemeentelijke bijdrage bedraagt ,04 EUR. Het geconsolideerde balanstotaal op bedraagt ,04 EUR. De secretaris brengt in het jaarverslag verslag uit over het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 worden toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de financieel beheerder, de afdelingshoofden en de diensthoofden. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hoofdstuk III. De jaarrekening inzonderdheid art. 56, en 66; Gelet op het gepresenteeerde jaarverslag en jaarrekening 2013;

11 Art. 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast te stellen. Acht exemplaren van het jaarverslag 2013 over te maken aan de gemeenteraad voor kennisname en één aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen voor goedkeuring. 10. (KB) KWALITEITSHANDBOEK SERVICEFLATS DE BEUKEN EN HOF TER NOTEN - GOEDKEURING Op basis van de wettelijke richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid werd een kwaliteitshandboek ontwikkeld voor de serviceflats Hof Ter Noten en De Beuken. De verschillende procedures en bijhorende documenten kwamen tot stand tijdens een intern kwaliteitsoverleg met inspraak van de betrokkenen en input van de bestaande procedures uit de andere voorzieningen. Voor de opdrachtsverklaring met de missie en visie van de serviceflats was er een principieel akkoord op het woonzorgcomité van 26 november Goedkeuring van het kwaliteitshandboek van de serviceflats Hof Ter Noten en De Beuken. 11. (IC) DIENST SCHULDBEMIDDELING WAASLAND - JAARVERSLAG - KENNISNAME - JAARREKENING EN VERSLAG COMMISSARISSEN - BETALING BIJDRAGE - GOEDKEURING Het OCMW heeft op 26 april 2001 de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland opgericht samen met de OCMW s Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint Niklaas. Op de Algemene Vergadering van 12 maart 2014 werd de jaarrekening en jaarverslag van 2013 toegelicht. Op 19 mei 2014 werd de boekhouding nagezien en juist bevonden door de commissarissen. De vereniging vraagt om de jaarlijkse bijdrage te betalen. Er werd reeds een voorschot van ,22 EUR betaald. Het saldo bedraagt ,42 EUR.

12 Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 2. Art. 3. De jaarrekening en het verslag van de commissarissen goed te keuren. Kennis te nemen van het jaarverslag. Goedkeuring te verlenen om het saldo van de jaarlijkse bijdrage zijnde ,42 EUR te betalen. 12. (IC) PROJECT ROMA 'T WERKT - JAARVERSLAG - AKTENAME - VERDERZETTING PROJECT - GOEDKEURING In zitting van 16 november 2011 besliste de raad om, samen met de OCMW s van Sint-Niklaas en Temse in te stappen in het project Roma t werkt. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. De coördinatie van het project gebeurt door het OCMW van Temse, in nauwe samenwerking met het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe) vzw. Aan de raad wordt een jaarverslag voorgelegd voor de periode van april 2013 tot en met maart De POD maatschappelijke integratie heeft laten weten dat het project met een 3de jaar verlengd wordt. Aan de raad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen om het project verder te zetten. Art. 2. Akte te nemen van het jaarverslag over het project Roma t werkt. Goedkeuring te verlenen om het project verder te zetten. 13. (CV) EVI-PROJECT - LASTENBOEK MIDOFFICE - KENNISGEVING In zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2014 werd in het kader van het EVI-project het lastenboek voor de midoffice ter goedkeuring voorgelegd. Een midoffice is een ICT-concept bedacht om de verrichtingen aan de frontoffice naadloos te verbinden met backofficetoepassingen. Het draait om elektronische dossiervorming die moet toelaten elke stap in het doorlopen van het dossier makkelijk op te volgen en daarmee verbonden correspondentie aan administratieve processen te koppelen. Het platform laat toe gegevens centraal (digitaal) aan te bieden en uit te wisselen, processen digitaal te ondersteunen en te automatiseren. Het is niet één applicatie, maar een veelvoud van ICT-functionaliteiten

13 noodzakelijk om een transparante en geautomatiseerde dienstverlening aan de klanten te kunnen waarborgen. Deze functionaliteiten zijn: relatie- en klantenbeheer, proces- en workflow ondersteuning, documentbeheer, scanning, een broker, managementrapportering, een digitaal portaal naar klanten en een intranet voor de interne werking. De midoffice zal ons toelaten onze dienstverlening aan alle klanten (burgers, ondernemers, verenigingen, bezoekers, ) te verbeteren en tegelijkertijd ook de interne werking efficiënter te maken. Door de dienst informatica, de kwaliteitscoördinator en de dienst aanbestedingen werd een ontwerp-lastenboek opgemaakt. Dit lastenboek werd door de gemeenteraad goedgekeurd en ter kennisname aan de raad voorgelegd. Gemeente en OCMW Beveren wensen hun dienstverlening aan alle klanten (burgers, ondernemers, verenigingen, bezoekers, ) te verbeteren. Tegelijkertijd willen ze de interne werking efficiënter maken. In 2010 startte het EVI-traject waarbij invulling werd gegeven aan dit dienstverlenings-concept vanuit een grondige analyse van de huidige dienstverlening (loketten, producten, diensten). Daarin werden strategische doelstellingen vooropgesteld zoals: klantgerichte, maximale multi-kanalen, bereikbare, geïntegreerde en efficiënte dienstverlening. Om voornoemde doelstellingen te bereiken, werd een nieuw multikanaal dienstverleningsmodel uitgetekend. Dit nieuwe dienstverleningsmodel garandeert, na de intake van de klantvraag, dezelfde klantvriendelijke, professionele en kwaliteitsvolle behandeling en dit onafhankelijk van het gekozen klantenkanaal: e-loket, post/fax, mail, telefoon, voic , sms, video, loket. In dit model is er sprake van een front- en backoffice en een midoffice. De totale vermoedelijke uitgave voor een termijn van 5 jaar wordt geraamd op EUR (inclusief BTW). De opstartkosten bedragen ongeveer EUR (inclusief BTW) voor het implementeren van een midoffice (CRM, intranet, dossieropvolging-software, broker, ). Het jaarlijks voorzien budget voor ondersteuning van de bestaande configuratie en systematische uitbreiding met nieuwe processen bedraagt ongeveer EUR (inclusief BTW) (exploitatiebudget 2015 tot 2019). In uitvoering van artikel 26, 2, 3 (wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsprocedure met bekendmaking als gunningswijze worden gekozen. De uitgave voor de opstart van deze opdracht is voorzien in het budget van de gemeente van 2014, op budgetcode /0119IT. De jaarlijkse kosten van EUR per jaar dienen te worden voorzien. De gemeenteraad ging akkoord: om principieel te beslissen tot het implementeren van een midoffice gevolgd door ev. uitbreidingen; met de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de vermoedelijke som van EUR (inclusief BTW), op 5 jaar; met de vermoedelijke opstartkosten: EUR (inclusief BTW); met de vermoedelijke jaarlijkse kosten: EUR (inclusief BTW); om als gunningswijze de onderhandelingsprocedure met bekendmaking te kiezen;

14 om in te stemmen met de financieringswijze; om rekening te houden met het jaarlijks te voorziene bedrag van EUR (exploitatiebudget t.e.m.2019). Gelet op het advies van de financieel beheerder: Geen advies Kennis te nemen van het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2014 waarbij het lastenboek midoffice en de onderhandelingsprocedure als aanbestedingsprocedure werd goedgekeurd. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 JUNI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 OKTOBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 OKTOBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 1.1.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 25 SEPTEMBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JANUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 JUNI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 DECEMBER 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 SEPTEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 11 DECEMBER 2013 AGENDA Openbaar gedeelte Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 JUNI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Instellingen

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 OKTOBER 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) -

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 08 JULI 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) AFBAKENING ZEEHAVENGEBIED

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 19 FEBRUARI 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 2. (IC) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND -

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 SEPTEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KSM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren.

Aan de raad wordt gevraagd het ontwerp van de authentieke verkavelingsakte goed te keuren. TOELICHTING RAAD VAN 21 DECEMBER 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERKAVELING KRUIBEKE - ONTWERP VERKAVELINGSAKTE

Nadere informatie

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JULI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 26 NOVEMBER 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) WIJZIGING MEERJARENPLAN

Nadere informatie

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015.

ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. ZITTING VAN 29 SEPTEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 APRIL 2016 AGENDA Openbare Zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 MEI 2011.

ZITTING VAN 23 MEI 2011. ZITTING VAN 23 MEI 2011. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 SEPTEMBER 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 APRIL 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (GL) AANPASSING TARIEVEN MAALTIJDEN

Nadere informatie

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname

0.5. (KH) Bijzonder comité voor de sociale dienst - kennisname ontslag - aanduiding lid - kennisname 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 27 MEI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. (KH) Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1 0.2. (KH) Ontslag raadslid

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 15 MEI 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Interne

Nadere informatie

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015.

ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. ZITTING VAN 15 DECEMBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN MULDERS Dirk, raadsleden VEREST Marie-Louise,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 AUGUSTUS 2013 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL)

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 31 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 MAART 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring 2. (EDV)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 AUGUSTUS 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 26 AUGUSTUS 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Patrimonium

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 DECEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Patrimonium 2. (GVM)

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 MEI 2014 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring

Nadere informatie

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING

OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 05 JULI 2017 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Werken,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 17 FEBRUARI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring Financiën 2. (KP) De

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 01 SEPTEMBER 2014 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Marie Jeanne Hendrickx: OCMW-voorzitter; Ursula Bervoets, Maria Boven, Peter Cras, Jozef Lemmens, Kathleen

Nadere informatie

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden.

De jaarrekening wordt toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de wnd. financieel beheerder en de diensthoofden. TOELICHTING RAAD VAN 08 JUNI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 0.1. AANVULLEND PUNT - HOOGDRINGEND 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING INSTELLINGEN EN ALGEMEEN

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 23 MAART 2017 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting - openbaar - goedkeuring 1.1. Aanvullend punt -

Nadere informatie

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012

ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 ZITTING VAN 18 OKTOBER 2012 AANWEZIG: Paul DE SCHEPPER, voorzitter; Diane DE TURCK, Lutgarde GEEROMS, Renaat RAES, Hubert SOENS, Annita SONCK, Lieven MEERT, Alain TRIEST, Lutgarde VAN DEN BRANDE, Godelieve

Nadere informatie

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING

TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 17 FEBRUARI 2016 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KP) DE BRON - AANVAARDING SCHENKING - GOEDKEURING

Nadere informatie

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u.

RAAD De zitting wordt door de voorzitter,lut Van Den Broecke geopend om 20u. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 24 februari 2014 Aanwezig: Verontschuldigd : Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 28 JUNI 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, VERSCHUEREN Joris, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 NOVEMBER 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 21 JANUARI 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 27 AUGUSTUS 2014 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING PATRIMONIUM 2. (GVM) VERPACHTING JACHTRECHT

Nadere informatie

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013

ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 ZITTING OCMW-RAAD 17 JUNI 2013 Mededeling ter kennisgeving van OCMW-raadsbesluiten, in uitvoering van artikel 254 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk Wichelen 14-06-2016 verzendnummer contactpersoon contact via 2016/ Mevr. Melissa De Jaeger 052 432 467 melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be Beste De voorzitter van de

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING

NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 28 SEPTEMBER 2015 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Verontschuldigd: Afwezig: : raadsleden; Guido Goossens: OCMW-secretaris De voorzitter opent de vergadering.

Nadere informatie

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012.

ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. ZITTING VAN 23 OKTOBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita, VAN NUFFEL Albert,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 22 JANUARI 2014 AGENDA Openbare zitting Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting)

Nadere informatie

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 26 april 2016 OPENBARE ZITTING Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van de Voorde Liesbeth, Van der Helst Anne-Marie,

Nadere informatie

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond.

Aan de raad wordt gevraagd principieel akkoord te gaan met de onderhandse aankoop van deze grond. TOELICHTING RAAD VAN 19 APRIL 2017 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING - OPENBAAR - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) INDEXERING HUURPRIJZEN - GOEDKEURING Aan

Nadere informatie

OCMW-raad van 25 oktober 2012

OCMW-raad van 25 oktober 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015.

ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015.

ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. ZITTING VAN 27 OKTOBER 2015. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN MULDERS Dirk, raadsleden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 december 2015 om 20.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er

Nadere informatie

Raad van 26 februari 2014

Raad van 26 februari 2014 Raad van 26 februari 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Heirman K., Lemmens J., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 08 JUNI 2016 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting - openbaar -

Nadere informatie

Raad van 30 juli 2014

Raad van 30 juli 2014 Raad van 30 juli 2014 Aanwezig: De Meersman A., voorzitter; D Haese J., Debusschere M.-T., De Clercq A., Henderickx S., Heirman K., Matthys R., Meuleman G., Van Cauteren H., leden; Vandermeersch P., secretaris.

Nadere informatie

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING

Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Verslag van de raad van 20 december 2016 OPENBARE ZITTING Aanwezig: Van de Wiele Christoph, OCMW-voorzitter Annaert Wim, De Corte Conny, Leunis Eddy, Scheire Eric, Van der Helst Anne-Marie, Vandevoorde

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 07 JANUARI 2013 AGENDA DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM 20.00 UUR ZITTING VAN 07 JANUARI 2013 AANWEZIG: Jens De Wael, voorzitter van

Nadere informatie

ZITTING VAN 22 JULI 2013

ZITTING VAN 22 JULI 2013 ZITTING VAN 22 JULI 2013 AANWEZIG : Jozef Browaeys, burgemeester-voorzitter; Robert De Meuleneire, Janna Bauters en Hendrik Blommaert; schepenen. Guy Glorieux, schepen - voorzitter OCMW. Sabine Roobroeck,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur.

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om uur. Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 30 maart 2016 om 19.00 uur. Aanwezig: Ver Berne Erik, voorzitter Dexters Nancy, ondervoorzitter Ciarlo Diego, Deckers Daan, Er Cevdet,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 SEPTEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullende agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 15 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 11 maart 2015 Aanwezig: Chris De Ridder, voorzitter Roger Van Driessche, Jan Claus, Lieve Fierens, Gwenda Gaublomme, Luc Van Steyvoort, Rik Holvoet, Sara Waelbers,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 16 DECEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën

Nadere informatie

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname.

besluit (30 augustus 2012). Na het verstrijken van deze termijn kan aan de Ontvanger kwijting worden verleend. Kennisname. OCMW Waasmunster RD 2012/6 1 OPENBARE ZITTING Ontwerpnotulen en toelichting zitting van de OCMW-Raad van 19 september 2012 Raadzaal Sociaal Huis 19u 11. SOCIALE DIENST (AC 832) 11.1. Sociale kruidenier

Nadere informatie

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd.

De notulen van de Raad van 4 juni 2013, deel A: openbare zitting worden éénparig goedgekeurd. RAAD VAN 2 JULI 2013 Aanwezig: Mevr. S. Jacobs, Voorzitter; dhr. E.Vangindertael, dhr. J.-M. Hubert (vanaf punt 3), dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, Mevr. M. Robberechts, en Mevr.

Nadere informatie

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012.

ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. ZITTING VAN 25 SEPTEMBER 2012. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, STASSIJNS Annita,

Nadere informatie

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011

VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG van de openbare vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 22 juni 2011 VERSLAG RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 22 juni 2011 Aanwezig Depondt Geert, Allewaert Patrick,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 NOVEMBER 2015 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullend punt bij hoogdringendheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 19 DECEMBER 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring.1 Aanvullend agendapunt bij dringende noodzakelijkheid 1. Verslag vorige zitting (gedeelte

Nadere informatie

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017

OCMW Londerzeel. Betreft: Zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Londerzeel dd. 27 april 2017 OCMW Londerzeel Londerzeel, 28 april 2017 Aan de heer Gouverneur van Vlaams-Brabant Agentschap voor Binnenlands Bestuur Afdeling Vlaams-Brabant Provincieplein 1 3001 Leuven Geachte heer Gouverneur, Betreft:

Nadere informatie

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING

Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBARE ZITTING Overzichtslijst Overzichtslijst van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn Aanwezig Datum 26 februari 2015 Herwig Beckers, voorzitter Luc Ponsaerts, Chris Bex, Elisabeth Dyckmans, Luc

Nadere informatie

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03.

Raad 22.09.2014. De openbare zitting wordt door de voorzitter, Lut Van Den Broecke geopend om 20u 03. PROCES-VERBAAL VAN DE OPENBARE ZITTING VAN DE RAAD VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN EN TE MELLE 22 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: Lutgarde Van Den Broecke,voorzitter,

Nadere informatie

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43

OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RAADSZITTING OPENBARE ZITTING Vergadering van vrijdag 14 juli 2006, te 8.30 uur OCMWANTWERPEN Stafdiensten Algemeen Secretaris Secretariaat Ann Van Gorp Tel. 03-223 56 43 RONDGEDEELD : 25.07.2006 Aanwezig

Nadere informatie

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd,

1. Goedkeuren van de notulen van de vorige vergaderingen - gedeelte openbare zitting De raad in openbare zitting vergaderd, OCMW-raad maandag 16 januari 2017 Aanwezig: Sebastian Vande Ginste, OCMW-voorzitter Robin Declerck, Lode Degrieck, Liesbeth Gellinck, Anneloor Laevens, Hilde Naessens, Els Sarazyn, Marie- Paule Somers,

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

RAAD VAN 7 APRIL 2015

RAAD VAN 7 APRIL 2015 RAAD VAN 7 APRIL 2015 Aanwezig: Dhr. R. Artois, Voorzitter; dhr. G. Van Achter, dhr. G. Van Damme, dhr. A. Piessens, dhr. J.M. Hubert, E. Vangindertael, Mevr. M. Robberechts, Mevr. N. Miseur, leden en

Nadere informatie

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden

Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Vergadering van 16 maart 2016 - openbaar gedeelte Aanwezig: Van Aert Josée, voorzitter Adriaensen Bertha, Bluekens Carine, Cornelis Hugo, Hermans Hilde, Hillen Patrik, Van Accom Jef, raadsleden Schuermans

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 09/02/2016

NOTULEN RAAD 09/02/2016 Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 09/02/2016 NOTULEN RAAD 09/02/2016 20:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Carine De Cock, Jeroen Hofmans, Kimberly Michel, Mathias Pierquin,

Nadere informatie

OCMW-raad van 29 januari 2015

OCMW-raad van 29 januari 2015 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015

Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Verslag van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 14 januari 2015 Aanwezig: MM. Jacobs Lydie, voorzitter, Croisiaux Katrien, Feyen Magda, Goormans Beatrijs, Kerkhofs Hilda, Neyens

Nadere informatie

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013

RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 RAAD VAN 3 DECEMBER 2013 Aanwezig: Mevr. M. Robberechts, Voorzitter; dhr. G. Van Damme, dhr. G. Van Achter, dhr. A. Piessens, dhr. P. Van Cauwenberghe, dhr. J.M. Hubert, dhr. E. Vangindertael, Mevr. N.

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 16 DECEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (KSM) VERHOGING HUURPRIJZEN

Nadere informatie

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A

9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN A G E N D A Openbaar Centrum voor 9 de ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 1 AUGUSTUS 2013 2950 KAPELLEN Aanwezig : Mevrouw Valerie Van Peel De dames en heren Inge Wagemans,

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JANUARI 2017 OPENBARE ZITTING Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 0.1. Aanvullende punten - hoogdringend 1. Verslag vorige zitting

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 28 oktober 2010 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 20 DECEMBER 2016 NOTULEN Aanwezig: BUYS Rosette, OCMW-voorzitter, DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

Verslag Raadszitting van 20 april 2017

Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Verslag Raadszitting van 20 april 2017 Aanwezig: Paul Verschelden, Voorzitter Herman Vijt, Burgemeester Wesley Heirwegh, Bruno Pletinck, Jan Rosschaert, Annick Vehent, Kathleen De Bondt, Jurgen De Malsche,

Nadere informatie

Raad van 21 december 2011

Raad van 21 december 2011 Raad van 21 december 2011 Aanwezig: Uyttendaele R. voorzitter, Matthijs R., De Waele M., Schollaert G., Matthijs F., Vander Straeten C., Sonck K., Derder I., Cromphout N., Vanderlinden L. en De Grauwe

Nadere informatie

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd.

Het proces-verbaal van de openbare zitting van de Raad dd. 5 april 2016 wordt goedgekeurd. OCMW DEINZE NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Zitting van 03 mei 2016 Zijn aanwezig: C. De Spiegelaere, OCMW-voorzitter; W. De Ketelaere, R. Van Neste, R. Ranschaert, P. De Maertelaere,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier 29 Onderwerp Overheidsopdrachten. Opdracht van levering van semi-ondergrondse

Nadere informatie

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD

VERGADERING VAN DE POLITIERAAD POLITIEZONE LANAKEN-MAASMECHELEN VERGADERING VAN DE POLITIERAAD 1 STE Uitnodiging : Mevrouw, Mijnheer, Wij hebben de eer u uit te nodigen om de vergadering van de politieraad van PZ Lanaken- Maasmechelen

Nadere informatie