ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014"

Transcriptie

1 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AGENDA Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. (GL) Verlenging opdrachthouderschap kasbeheer - goedkeuring 3. (GL) Interne kredietaanpassing - goedkeuring Werken, Leveringen en Diensten 4. (LR) WZC Briels - ondergrondse afvalcontainers - gunning 5. (LR) Kinderdagverblijf Windekind - aanpassingswerken plafond brandveiligheid - gunning 6. (CV) De Bron - lot signalisatie - gunning - goedkeuring 7. (VF) Diverse voorzieningen - softwarepakket woonzorg - lastenboek - aanbestedingswijze - goedkeuring 8. (SDW) Vernieuwen telefooninfrastructuur en fusie telefooncentrales OCMW en gemeente - gunning Instellingen en algemeen beheer 9. (KSM) Jaarverslag en jaarrekening vaststelling 10. (KB) Kwaliteitshandboek serviceflats De Beuken en Hof Ter Noten - goedkeuring 11. (IC) Dienst schuldbemiddeling Waasland - jaarverslag - kennisname - jaarrekening en verslag commissarissen - betaling bijdrage - goedkeuring 12. (IC) Project Roma 't werkt - jaarverslag - aktename - verderzetting project - goedkeuring 13. (CV) EVI-project - lastenboek Midoffice - kennisgeving Goedkeuring - Aktename - Bekrachtiging 14. Verslag vorige zitting (gedeelte besloten zitting) - goedkeuring 15. Beslissingen woonzorgcomité - aktename 16. Beslissingen vast bureau - aktename 17. Beslissingen bijzonder comité voor de sociale dienst - aktename Personeel 18. (KB) Aanvraag ontslag wegens vervroegd pensioen - goedkeuring 19. (KB) Aanvraag ontslag pensioen om medische redenen DE VOORZITTER OPENT DE VERGADERING OM UUR

2 ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 18 JUNI 2014 AANWEZIG: VERONTSCHULDIGD: Dirk Van Esbroeck, voorzitter Erna Tindemans, Tony Vyt, Louis Engels, Mirèse Deckers, Annick Thibaut, Peter De Clercq, Leen Van Laere, Annick Van de Vyver, Stijn Van Remortel, raadsleden Filip Thyssen, secretaris Claire Gillis, raadslid Stijn Van Remortel, raadslid verontschuldigd voor agendapunt 5 (art 37 OCMW-decreet: belangenvermenging) 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING Gelet op de vraag van de voorzitter of er opmerkingen worden geformuleerd over het verslag van de vorige zitting (gedeelte openbare zitting); Overwegende dat er geen opmerkingen werden gemaakt; Gelet op het huishoudelijk reglement, inzonderheid artikel 11; voor Maatschappelijk Welzijn, het OCMW-decreet van 19 december 2008 en gelet op het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 Het verslag van de zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 21 mei 2014 (gedeelte openbare zitting) wordt goedgekeurd. 2. (GL) VERLENGING OPDRACHTHOUDERSCHAP KASBEHEER - GOEDKEURING De secretaris is wettelijk verantwoordelijk voor de kasverrichtingen. De financieel beheerder heeft een controlerende bevoegdheid op de kasgelden. Art bepaalt dat de secretaris, na eensluidend advies van de financieel beheerder, de kasverrichtingen kan opdragen aan één of meer personeelsleden. Gezien de grootte van OCMW Beveren met al zijn activiteitencentra is een delegatie meer dan noodzakelijk indien men een goede kwaliteit van deze dienstverlening wil waarborgen. Art. 165 bepaalt dat deze personeelsleden rekenplichtig zijn binnen de grenzen van de aan hen toevertrouwde bevoegdheid. De kasverrichtingen houden de transacties in van de centrale kas en de PWA-cheques. Geen enkele functieomschrijving van de administratie voorziet momenteel in een dergelijke taakstelling. Het opdrachthouderschap van de heer Stany Eycken, waarnemend verantwoordelijke debiteurenbeheer, vanaf de inwerkingtreding van art (1 juli 2009) wordt positief geëvalueerd. De financieel beheerder geeft een positief advies voor de verlenging van het opdrachthouderschap. Gelet op artikel 99 3 van het OCMW-decreet van 19 december 2008 (gepubliceerd in het staatsblad dd. 24 december 2008) houdende de kasverrichtingen.

3 Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Akkoord te gaan om de invulling van de verantwoordelijkheid van de centrale kasverrichtingen, onder opdrachthouderschap, aan Dhr. Stany Eycken, Lijsterbessenlaan Beveren, waarnemend verantwoordelijke debiteurenbeheer, onder dezelfde voorwaarden verder te zetten en na één jaar terug te evalueren. 3. (GL) INTERNE KREDIETAANPASSING - GOEDKEURING Aan de leden van de raad worden de interne kredietaanpassingen ter goedkeuring voorgelegd. De interne kredietaanpassingen blijven een wettelijke bevoegdheid van de raad en kunnen niet gedelegeerd worden. Vigerende wetgeving: Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, het decreet van 19 december 2008 en het decreet van 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet. Art. 1 De interne kredietaanpassingen voor investeringsuitgaven worden goedgekeurd: nihil. 4. (LR) WZC BRIELS - ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS - GUNNING De omgevingswerken voor WZC Briels werden opgestart op 26 mei Er is een locatie voorzien voor de inplanting van afvalcontainers. Ibogem werd gevraagd een prijsvoorstel uit te werken voor het afvalbeheer in WZC Briels. Ibogem betreft een intercommunale organisatie en is de opdrachthoudende vereniging voor duurzaam afvalbeheer voor onder meer de regio Beveren. De opdracht kadert binnen een beheersovereenkomst, waarbij het OCMW via de gemeente beroep kan doen op de aangeboden dienstverlening van deze intercommunale.

4 Het voorstel van Ibogem omvatte volgende informatie: Het aantal en de volumes van de containers zijn gebaseerd op het huidige afvalvolume in WZC Briels. OCMW Beveren is verplicht de fracties restafval, PMD, papier/karton en glas apart te sorteren. GFT valt onder het restafval. 4 verschillende mogelijkheden qua containers: ondergrondse containers (basic lijn) semi-ondergrondse containers ondergrondse containers (Eurobins) rolcontainers In het vast bureau van 14 mei 2014 werd beslist: kennis te nemen van het voorstel van Ibogem met de prijzen van de verschillende systemen akkoord te gaan met voorstel van de ondergrondse Eurobins containers het contract met Ibogem ter goedkeuring voor te leggen aan de raad van 18 juni 2014 Het ontwerp van het contract wordt voorgelegd. Op het budget afvalcontainers voor WZC Briels ( / /13) zijn voldoende kredieten voorzien. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum onder voorbehoud Volgende ondergrondse Eurobins containers met zuiltje te voorzien: 2 x restafval (5000 liter met vulsegment van 100L en doorstort), 1 x PMD (5000 liter), 1 x papier/karton (5000 liter met doorstort), 1x glas (1300 liter). Art. 2. De plaatsing en lediging van de ondergrondse containers incl. huur, onderhoud, elektronische toegang, software licentiekosten en beheer te gunnen aan Ibogem voor een totaalbedrag van 2.667,06 EUR per maand (vrij van BTW). Art badges aan te kopen voor een totaalbedrag van 162,60 EUR (vrij van BTW). Art. 4. Het contract tussen OCMW Beveren en Ibogem voor de plaatsing en lediging van 5 ondergrondse Eurobins containers inclusief huur, onderhoud, 30 badges, elektronische toegang, software licentiekosten en beheer goed te keuren. Overeenkomstig artikel 37 van het OCMW-decreet (belangenvermenging) verlaat Stijn Van Remortel, raadslid, de zitting om 19u28.

5 5. (LR) KINDERDAGVERBLIJF WINDEKIND - AANPASSINGSWERKEN PLAFOND BRANDVEILIGHEID - GUNNING In het kinderdagverblijf Windekind dienen aanpassingswerken brandveiligheid uitgevoerd. Een onderzoek van de brandpreventie in augustus 2013 gaf aanleiding tot enkele opmerkingen. Een kunststofmateriaal bevindt zich tussen de plafondgewelven. Een brandvrij plafond moet voorzien worden, met als brandnorm EI60. Als voorbereiding en afwerking van de werken zal de technische dienst van OCMW Beveren instaan voor het demonteren en monteren van de lamellenplafonds. In het vast bureau van 12 maart 2014 werd: akkoord gegaan om dossier op te starten en de aanbesteding te organiseren voor het inkapselen van de isolatie door middel van het aanbrengen van een brandwerende plaat voor een geraamd bedrag van EUR (excl. 21% BTW) en de resterende werken in eigen beheer uit te voeren voor een geraamd bedrag van EUR (excl. 21 % BTW). beslist de brandweer uit te nodigen en af te stemmen of de brandwerende platen kunnen voorzien worden enkel op de meest kritieke punten (technische ruimte, slaapruimte en keuken) om zo een B-attest te bekomen. opdracht aan financiële dienst gegeven om de nodige geldmiddelen te zoeken om het bedrag te kunnen financieren. In de raad van 21 mei 2014 werd het lastenboek voor de aanpassingswerken brandveiligheid in kinderdagverblijf Windekind goedgekeurd voor een geraamd bedrag van EUR (excl. BTW 21 %) en geopteerd voor onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking als aanbestedingswijze. 2 Firma s hebben een offerte ingediend voor de uitgeven werken nl. Interfast (Melsele) en De Keersmaeker NV (Bazel). Het verslag van nazicht dd. 5 juni 2014 voor de uitgegeven werken wordt voorgelegd aan de raad. Hieruit blijkt dat de firma Interfast nv met voorstel 2 de meest gunstige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte heeft ingediend voor een totaalbedrag van ,59 EUR (incl. 21% BTW). 4 firma s hebben een offerte ingediend voor de materiaalkosten van de resterende werken in eigen beheer, nl. LCC Plafonds, ADB Finish, Meerschaege en Isorex en 1 firma voor het huren van afvalcontainers, nl. Van Moer Hector & zonen bvba. Het verslag van nazicht dd. 5 juni 2014 voor de materiaalkosten van de resterende werken in eigen beheer wordt voorgelegd aan de raad. Hieruit blijkt dat: - LCC Plafonds de meest gunstige offerte heeft ingediend voor de materiaalkosten van de resterende werken voor een totaalbedrag van 4.672,63 EUR (incl. 21% BTW). - Van Moer Hector & zonen bvba de meest gunstige offerte heeft ingediend het huren van 2 afvalcontainers voor een totaalbedrag van 936,54 EUR (incl. 21% BTW). Volgende budgetten zullen aangewend worden voor dit dossier: EUR van ACT-42 (verwijderen van schadelijke isolatiepanelen van kinderdagverblijf Windekind) op beleidsitem het resterende bedrag van 9.344,76 EUR van ACT-145 (onvoorziene bouwwerken) op beleidsitem

6 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. Art. 3. Art. 4. Uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht dd. 5 juni 2014 voor de uitgegeven werken en het verslag van nazicht dd. 5 juni voor de intern uitgevoerde werken. De opdracht voor de aanpassingswerken brandveiligheid in kinderdagverblijf Windekind te gunnen aan de firma met de meest gunstige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte, nl. voorstel 2 van Interfast nv, Schaarbeekstraat 40, 9120 Melsele (BE ) voor een totaalbedrag van ,59 EUR (incl. 21% BTW). De materiaalkosten voor de resterende werken in eigen beheer te gunnen aan de firma met de meest gunstige offerte, nl. LCC plafonds, Fotografielaan 49-51, 2610 Wilrijk (BE ) voor een totaalbedrag van 4.672,63 EUR (incl. 21% BTW). De huur van 2 afvalcontainers te gunnen aan de firma met de meest gunstige offerte, nl. Van Moer Hector & zonen bvba, Nieuwlandstraat 14, 9120 Melsele (BE ) voor een totaalbedrag van 936,54 EUR (incl. 21% BTW). Stijn Van Remortel, raadslid, vervoegt de zitting om 19u (CV) DE BRON - LOT SIGNALISATIE - GUNNING - GOEDKEURING Met haar beslissing in zitting van 16 april 2014 keurde de raad het lastenboek voor het lot signalisatie van het bouwproject voor Home De Bron en Dagcentrum NAH De Stroom samen met de bijhorende raming voor een totaalbedrag van ,08 EUR (incl. BTW 21%) goed, zoals opgemaakt door architectenbureau Abetec. In dezelfde zitting werd tevens beslist hiervoor een prijsvraag te organiseren via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking en het resultaat ervan voor te leggen aan een latere raad. Bij de opening van de offertes op 19 mei 2014 hadden 3 firma s (Studiegroep Labyrint bvba uit Asse, AAG Project bvba uit Ieper en S&D Vanerum bvba uit Diest) zich ingeschreven voor dit lot signalisatie. In het verslag van nazicht d.d. 27 mei 2014 zoals opgemaakt door architect Jean-Marie Windels (Abetec), waarvan de raad uitdrukkelijk kennis neemt, adviseert de architect om deze opdracht te gunnen aan Studiegroep Labyrint bvba uit Asse. De architect stelt voor de opdracht voor het lot signalisatie te gunnen aan Studiegroep Labyrint bvba uit Asse voor een bedrag van 9.971,74 EUR excl BTW + 21 % BTW (2.094,07 EUR) = ,81 EUR (incl. BTW).

7 Volgens de beoordeling van architect Jean-Marie Windels voldoet de offerte van de firma Studiegroep Labyrint bvba, zowel aan de esthetische, als aan de technische vereisten en is deze tevens de laagste aanbieding die werd ingediend. De volgende guningscriteria werden per inschrijving beoordeeld en voor de firma Studiegroep Labyrint bvba uit Asse als volgt gequoteerd en gemotiveerd: Inschrijvingsbedrag: 65/65 (volgens voorziene formule) Technische waarde van het voorgestelde materiaal: 20/25, het betreft een technisch conforme offerte voldoende technisch gestaafd. De toegevoegde stalen: 2 picto s. De stabiliteit, stevigheid, duurzaamheid, materiaal, gebruik en leesbaarheid zijn allen conform de aanbestedingsbescheiden. Esthetica: 10/10, de noodsignalisatie, lokaalaanduidingen, overzichtsborden, zandstraalfolie, inhuldigingsplaat en buitensignalisatie zijn bij alle inschrijvers gelijkaardig en dus evenwaardig op vlak van vormgeving, huislijkheidsconcept en kleurmogelijkheden. De raad volgt voor het lot signalisatie het advies van architect Jean-Marie Windels en wijst erop dat de bemerkingen voor het criterium technische waarde van het voorgestelde materaal van de ingediende offerte van Studiegroep Labyrint bvba niet van die orde zijn dat het een positieve beoordeling in de weg staat. Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies Art. 2. Uitdrukkelijk kennis te nemen van het verslag van nazicht d.d. 27 mei 2014 door architect Jean-Marie Windels (Abetec). Op basis van de hoger ontwikkelde motieven, de opdracht voor het lot signalisatie voor Home De Bron en dagcentrum De Stroom te gunnen aan Studiegroep Labyrint bvba, Zone Z5 Mollem 270, te 1730 Asse met ondernemingsnummer voor een bedrag van ,81 EUR (incl. 21 % BTW). 7. (VF) DIVERSE VOORZIENINGEN - SOFTWAREPAKKET WOONZORG - LASTENBOEK - AANBESTEDINGSWIJZE - GOEDKEURING Het huidige softwarepakket van de firma Cevi voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum is reeds ca. 10 jaar in gebruik. Een ingrijpende upgrade van het pakket werd door Cevi gelanceerd, met een aanzienlijk hogere kostprijs tot gevolg. Het huidige pakket zal in de toekomst ook niet langer ondersteund kunnen worden.

8 In het vast bureau van 29 januari 2014 werd beslist om de upgrade van het huidige softwarepakket niet te laten uitvoeren en werd principieel akkoord gegaan om een nieuwe aanbesteding te organiseren voor de huurkoop van een nieuw softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum. Een ontwerp van lastenboek werd opgemaakt. De opdracht wordt geraamd op ,00 EUR (incl. 21% BTW) voor een huurkoopperiode van 5 jaar. Voorgesteld wordt om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking, waarbij de aanbesteding gebeurt in 2 fases: een kandidatuurstelling waaruit min. 3 en max. 4 kandidaten geselecteerd worden indiening van offertes door de geselecteerde kandidaten In het vast bureau van 27 mei 2014 werd om redenen van hoogdringendheid beslist om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de publicatie van de kandidatuurstelling uit te voeren op 28 mei Volgens artikel 52 van het OCMW-decreet kan het vast bureau in gevallen van dwingende en onvoorziene omstandigheden op eigen initiatief de bevoegdheden betreffende de vaststelling van de wijze van gunning en de voorwaarden van overheidsopdrachten, het voeren van de gunningsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten uitoefenen. Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; Gelet op het advies van de financieel beheerder: Positief advies met beleidsopmerkingen Art. 2. Het lastenboek voor huurkoop van een nieuw softwarepakket voor het beheer van de elektronische zorgdossiers en administratieve bewonersdossiers in de woonzorgcentra, serviceflats en het dagverzorgingscentrum goed te keuren. Akte te nemen van de beslissing van het vast bureau van 27 mei 2014, waarin beslist werd om de aanbesteding te organiseren via onderhandelingsprocedure met bekendmaking en de publicatie van de kandidatuurstelling uit te voeren op 28 mei 2014.

9 8. (SDW) VERNIEUWEN TELEFOONINFRASTRUCTUUR EN FUSIE TELEFOONCENTRALES OCMW EN GEMEENTE - GUNNING Zowel de gemeente als het OCMW werken met een telefooncentrale van Alcatel Lucent en met Dimension Data als dienstenleverancier. De contracten van beide organisaties zijn vorig jaar reeds voor 1 jaar stilzwijgend verlengd. De beide contracten vervallen op 30 juni Indien er niets ondernomen wordt, worden de contracten terug voor 1 jaar stilzwijgend verlengd op 1 juli In het kader van de samenwerking werd bekeken of deze contracten alsook de hardware kunnen afgestemd op elkaar. Er werd beroep gedaan op Nextel om dit te onderzoeken. Hieruit bleek dat de centrales in vrij goede staat zijn en nog verder bruikbaar zijn. Uit een marktstudie bleek dat de prijzen dicht bijeen liggen en het niet opportuun is een ruime marktbevraging te doen. Mits een aantal investeringen in de huidige centrales en het optimaliseren van de onderhoudscontracten (met gunstig effect op de prijs), is het mogelijk om met de huidige installaties de periode te overbruggen naar het nieuwe administratief centrum. Op dat moment kan, in het kader van de nieuwbouw, de markt worden bevraagd inzake telefonie met in achtneming van de toekomstige technologische evolutie op dat vlak. Om de huidige technische infrastructuur te behouden is gekozen voor de onderhandelingsprocedure op basis van artikel 26, 1,1 f van de wet op de overheidsopdrachten. Er werden drie mogelijke scenario s onderzocht m.n.: - stilzwijgende verlenging van de afzonderlijke onderhoudscontracten (OCMW en gemeente) - één onderhoudscontract (voor beide organisaties) van 3 jaar zonder fusie - één onderhoudscontract (voor beide organisaties) van 3 jaar met fusie Als bijlage vindt u een advies van de dienst informatica (zie administratieve nota). De dienst ICT stelt voor om scenario 3 (één onderhoudscontract met fusie van de centrales) te kiezen. De ontwerpovereenkomst met Dimension Data wordt aan de raad voorgelegd. De wetgeving overheidsopdrachten is hierop van toepassing en primeert op de bepalingen overeengekomen tussen partijen. Dit is de meest eenvoudige en wellicht goedkoopste oplossing als tussenstap naar het nieuwe AC (EVI). Deze oplossing biedt een grote meerwaarde op vlak van flexibiliteit, onkosten (bv. er kan gratis tussen de beide organisaties gebeld worden met een verkorte nummering), beheer en upgrade van de installatie en nieuwbouwprojecten binnen het OCMW. Volgende maximale budgetten zullen aangewend worden: Vervanging telefonie OCMW: EUR (ACT-152 BI ) Telefonie nieuwbouw WZC Briels EUR (ACT-25 BI ) Telefonie nieuwbouw en verbouwing Home De Bron/NAH De Stroom: EUR (ACT-24 BI ) Vervanging ip-telefoons gemeente: EUR (wordt rechtstreeks gefactureerd aan gemeente) Totaal: EUR Voor het onderhoudscontract is voldoende budget voorzien op de algemene rekening

10 Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor werken leveringen en diensten en de koninklijke besluiten met betrekking tot deze wet; 29 juni 2012 tot wijziging van het OCMW-decreet; Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum met beleidsopmerkingen Art. 2. Art. 3. Het vernieuwde onderhoudscontract goed te keuren en te gunnen aan Dimension Data Belgium voor een jaarlijks bedrag van ,85 EUR (excl. BTW) De offerte voor de fusie en vernieuwing van de telefonie-infrastructuur voor OCMW en gemeente goed te keuren en te gunnen aan Dimension Data Belgium voor een maximaal geraamd éénmalig investeringsbedrag van ,84 EUR (excl. BTW). Omwille van techniciteit kan nog geen exacte berekening gemaakt worden. Een gedetailleerde verrekening zal na uitvoering van de werken voorgelegd worden aan het vast bureau. De algemene voorwaarden en het proposal van Dimension Data goed te keuren. 9. (KSM) JAARVERSLAG EN JAARREKENING VASTSTELLING Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 worden voorgelegd aan de raad. De raad neemt kennis van het jaarverslag en de jaarrekening; Het jaarverslag is samengesteld uit: verplichte algemene gegevens van het OCMW Beveren. de activiteiten, enkele prestatiegegevens en de gerealiseerde doelstellingen voor het jaar 2013 per dienst/voorziening. Een financieel gedeelte waarin door de financieel beheerder een financiële analyse wordt gemaakt van de resultaten. De jaarrekening 2013 met de wettelijke tabellen. Het negatief resultaat bedraagt ,70 EUR en de berekende gemeentelijke bijdrage bedraagt ,04 EUR. Het geconsolideerde balanstotaal op bedraagt ,04 EUR. De secretaris brengt in het jaarverslag verslag uit over het bereiken van de vooropgestelde doelstellingen. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 worden toegelicht tijdens de zitting door de secretaris, de financieel beheerder, de afdelingshoofden en de diensthoofden. Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn hoofdstuk III. De jaarrekening inzonderdheid art. 56, en 66; Gelet op het gepresenteeerde jaarverslag en jaarrekening 2013;

11 Art. 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2013 vast te stellen. Acht exemplaren van het jaarverslag 2013 over te maken aan de gemeenteraad voor kennisname en één aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen voor goedkeuring. 10. (KB) KWALITEITSHANDBOEK SERVICEFLATS DE BEUKEN EN HOF TER NOTEN - GOEDKEURING Op basis van de wettelijke richtlijnen van het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid werd een kwaliteitshandboek ontwikkeld voor de serviceflats Hof Ter Noten en De Beuken. De verschillende procedures en bijhorende documenten kwamen tot stand tijdens een intern kwaliteitsoverleg met inspraak van de betrokkenen en input van de bestaande procedures uit de andere voorzieningen. Voor de opdrachtsverklaring met de missie en visie van de serviceflats was er een principieel akkoord op het woonzorgcomité van 26 november Goedkeuring van het kwaliteitshandboek van de serviceflats Hof Ter Noten en De Beuken. 11. (IC) DIENST SCHULDBEMIDDELING WAASLAND - JAARVERSLAG - KENNISNAME - JAARREKENING EN VERSLAG COMMISSARISSEN - BETALING BIJDRAGE - GOEDKEURING Het OCMW heeft op 26 april 2001 de vereniging Dienst schuldbemiddeling Waasland opgericht samen met de OCMW s Kruibeke, Sint-Gillis-Waas en Sint Niklaas. Op de Algemene Vergadering van 12 maart 2014 werd de jaarrekening en jaarverslag van 2013 toegelicht. Op 19 mei 2014 werd de boekhouding nagezien en juist bevonden door de commissarissen. De vereniging vraagt om de jaarlijkse bijdrage te betalen. Er werd reeds een voorschot van ,22 EUR betaald. Het saldo bedraagt ,42 EUR.

12 Gelet op het visum van de financieel beheerder: Positief visum Art. 2. Art. 3. De jaarrekening en het verslag van de commissarissen goed te keuren. Kennis te nemen van het jaarverslag. Goedkeuring te verlenen om het saldo van de jaarlijkse bijdrage zijnde ,42 EUR te betalen. 12. (IC) PROJECT ROMA 'T WERKT - JAARVERSLAG - AKTENAME - VERDERZETTING PROJECT - GOEDKEURING In zitting van 16 november 2011 besliste de raad om, samen met de OCMW s van Sint-Niklaas en Temse in te stappen in het project Roma t werkt. Dit project wordt gesubsidieerd door het Europees Sociaal Fonds. De coördinatie van het project gebeurt door het OCMW van Temse, in nauwe samenwerking met het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum (ODiCe) vzw. Aan de raad wordt een jaarverslag voorgelegd voor de periode van april 2013 tot en met maart De POD maatschappelijke integratie heeft laten weten dat het project met een 3de jaar verlengd wordt. Aan de raad wordt voorgesteld om goedkeuring te verlenen om het project verder te zetten. Art. 2. Akte te nemen van het jaarverslag over het project Roma t werkt. Goedkeuring te verlenen om het project verder te zetten. 13. (CV) EVI-PROJECT - LASTENBOEK MIDOFFICE - KENNISGEVING In zitting van de gemeenteraad van 27 mei 2014 werd in het kader van het EVI-project het lastenboek voor de midoffice ter goedkeuring voorgelegd. Een midoffice is een ICT-concept bedacht om de verrichtingen aan de frontoffice naadloos te verbinden met backofficetoepassingen. Het draait om elektronische dossiervorming die moet toelaten elke stap in het doorlopen van het dossier makkelijk op te volgen en daarmee verbonden correspondentie aan administratieve processen te koppelen. Het platform laat toe gegevens centraal (digitaal) aan te bieden en uit te wisselen, processen digitaal te ondersteunen en te automatiseren. Het is niet één applicatie, maar een veelvoud van ICT-functionaliteiten

13 noodzakelijk om een transparante en geautomatiseerde dienstverlening aan de klanten te kunnen waarborgen. Deze functionaliteiten zijn: relatie- en klantenbeheer, proces- en workflow ondersteuning, documentbeheer, scanning, een broker, managementrapportering, een digitaal portaal naar klanten en een intranet voor de interne werking. De midoffice zal ons toelaten onze dienstverlening aan alle klanten (burgers, ondernemers, verenigingen, bezoekers, ) te verbeteren en tegelijkertijd ook de interne werking efficiënter te maken. Door de dienst informatica, de kwaliteitscoördinator en de dienst aanbestedingen werd een ontwerp-lastenboek opgemaakt. Dit lastenboek werd door de gemeenteraad goedgekeurd en ter kennisname aan de raad voorgelegd. Gemeente en OCMW Beveren wensen hun dienstverlening aan alle klanten (burgers, ondernemers, verenigingen, bezoekers, ) te verbeteren. Tegelijkertijd willen ze de interne werking efficiënter maken. In 2010 startte het EVI-traject waarbij invulling werd gegeven aan dit dienstverlenings-concept vanuit een grondige analyse van de huidige dienstverlening (loketten, producten, diensten). Daarin werden strategische doelstellingen vooropgesteld zoals: klantgerichte, maximale multi-kanalen, bereikbare, geïntegreerde en efficiënte dienstverlening. Om voornoemde doelstellingen te bereiken, werd een nieuw multikanaal dienstverleningsmodel uitgetekend. Dit nieuwe dienstverleningsmodel garandeert, na de intake van de klantvraag, dezelfde klantvriendelijke, professionele en kwaliteitsvolle behandeling en dit onafhankelijk van het gekozen klantenkanaal: e-loket, post/fax, mail, telefoon, voic , sms, video, loket. In dit model is er sprake van een front- en backoffice en een midoffice. De totale vermoedelijke uitgave voor een termijn van 5 jaar wordt geraamd op EUR (inclusief BTW). De opstartkosten bedragen ongeveer EUR (inclusief BTW) voor het implementeren van een midoffice (CRM, intranet, dossieropvolging-software, broker, ). Het jaarlijks voorzien budget voor ondersteuning van de bestaande configuratie en systematische uitbreiding met nieuwe processen bedraagt ongeveer EUR (inclusief BTW) (exploitatiebudget 2015 tot 2019). In uitvoering van artikel 26, 2, 3 (wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen plaatsen) van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten kan de onderhandelingsprocedure met bekendmaking als gunningswijze worden gekozen. De uitgave voor de opstart van deze opdracht is voorzien in het budget van de gemeente van 2014, op budgetcode /0119IT. De jaarlijkse kosten van EUR per jaar dienen te worden voorzien. De gemeenteraad ging akkoord: om principieel te beslissen tot het implementeren van een midoffice gevolgd door ev. uitbreidingen; met de lastvoorwaarden vast te stellen en de raming goed te keuren voor de vermoedelijke som van EUR (inclusief BTW), op 5 jaar; met de vermoedelijke opstartkosten: EUR (inclusief BTW); met de vermoedelijke jaarlijkse kosten: EUR (inclusief BTW); om als gunningswijze de onderhandelingsprocedure met bekendmaking te kiezen;

14 om in te stemmen met de financieringswijze; om rekening te houden met het jaarlijks te voorziene bedrag van EUR (exploitatiebudget t.e.m.2019). Gelet op het advies van de financieel beheerder: Geen advies Kennis te nemen van het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2014 waarbij het lastenboek midoffice en de onderhandelingsprocedure als aanbestedingsprocedure werd goedgekeurd. DE VOORZITTER SLUIT DE VERGADERING OM UUR. NAMENS DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN De secretaris De voorzitter, Filip Thyssen Dirk Van Esbroeck

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 JUNI 2012 AGENDA OPENBARE ZITTING Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Financiën 2. Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN

Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN Jaarverslag 2014 OCMW BEVEREN O INHOUD BELEIDSNOTA... 5 I. Inleiding... 5 II. Missie, Visie en waarden... 7 1. Missie... 7 2. Visie... 7 3. Waarden... 8 III. OCMW Beleidsorganen... 9 1. Identificatie

Nadere informatie

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN SINT-NIKLAAS De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 27 februari 2014 De zitting heeft plaats in de raadzaal van het OCMW, Lod. de Meesterstraat 3

Nadere informatie

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur.

Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MAASMECHELEN Vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 18 december 2012 om 20.00 uur. AANWEZIG: Chr. De Cuyper, voorzitter N. Claesen, P. Debois,

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris

Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012. Iedereen aanwezig behalve: Afwezig: Verontschuldigd: D. Billen, secretaris Verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn d.d. 09.05. 2012 Samenstelling: Mw. C. Gielens, voorzitter, Dhr. en Mwn. A. Laer, L. Mine, K. Lercangé, A. Vanden Eede, A. Al Merrouni, F. Van Haeren, P.

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014.

ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. ZITTING VAN 16 DECEMBER 2014. Aanwezig: BUYS Rosette, voorzitter VAN HERREWEGHE Tom, burgemeester DE MUL Bettie, DE WOLF Rita, STASSIJNS Annita, LAUWERS Karen, VERSCHUEREN Joris, VEREST Paul, VAN DEN BROECK

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING

MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING MEMORIE VAN TOELICHTING RAAD VAN 18 DECEMBER 2014 AGENDA RAAD OPENBARE ZITTING 1. Opvolging en goedkeuring verslag vorige. 2. Aktename eedaflegging nieuw raadslid en verwelkoming. 3. Uitvaardiging dwangbevel

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard.

5. Vergadering van 20 april 2015. Om twintig uur wordt door de Voorzitter de vergadering voor geopend verklaard. 5. Vergadering van 20 april 2015. Aanwezig: Dames en Heren: Spooren Hugo, Voorzitter Gruyters Bart, Burgemeester; Vanleeuw, Guypen, Berden, Vandersmissen en Vanuytrecht, Schepenen; Grosemans, Schepen van

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Vergadering van 08.04.13

Vergadering van 08.04.13 Vergadering van 08.04.13 Aanwezig : Chris Loosvelt, voorzitter; Frank Acke, afgevaardigd schepen, Pieterjan Geldhof, Vicky Claeys, Anita Deprez, Wim Verlinde, Emmy Mispelaere, Suzan Joye, Hilde Martin,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder.

Definitieve vaststelling OCMW-jaarrekening 2010 en kwijting aan de financieel beheerder. VERSLAG Openbare zitting van 20 december 2012 Aanwezig: Verontschuldigd: Mevr. Franceska Verhenne, Voorzitter, Mevr. De Lameillieure Maka, Hoornaert Ann-Sophie, Maertens Els, Segers Kathleen (voor de punten

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD VAN 28 APRIL 2014 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, schepenen; Gerard Amelynck,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren.

001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De overgelegde ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015 goed te keuren. 1 TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN 29 JUNI 2015 SECRETARIAAT 001 Goedkeuring ontwerpnotulen van 01-06-2015 (2.075.1.077) De goedkeuring van de ontwerpnotulen van de gemeenteraad van 01-06-2015.

Nadere informatie

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1

Datum van de informatiesessie: 11 augustus 2011 1 BIJZONDER BESTEK: ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR «VEILIGHEIDSPLATFORM FIREWALL EN ANTIVIRUS WORKSTATIONS SERVERS» VOOR REKENING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN III.1.1 Inleiding Beheer van het

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 mei 2014-19:00 uur Locatie Raadzaal - Sint-Martensstraat - Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert, raadslid;

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 9 februari 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

227 Zitting van 17 mei 2013

227 Zitting van 17 mei 2013 227 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie