slag 2014 ver G jaar SK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "slag 2014 ver G jaar SK"

Transcriptie

1 SKG jaarverslag 2014

2 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk

3 Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december 19 Resultatenrekening 20 Kasstroomoverzicht 21 Toelichting behorende tot de jaarrekening 22 Overige gegevens 33 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 34 Jaarverslag

4 Organisatie Bestuur Mr. Drs. Ing. D. Duijzer, voorzitter L. Veerman RA, secretaris Mr. Drs. G. Kuipers Drs. A.M. Mol Medewerkers T.H. Copier directeur Drs. D.A. Dreschler A.P. Janssen H.O. Veenstra CISM manager middelenbeheer en financieringen controller / interne controle manager automatisering A. Boer (m.i.v. februari 2015) accountmanager buitendienst (regio zuid) B. Prins accountmanager buitendienst (regio noord) A. van Toorn accountmanager buitendienst Mevr. C. Koppenaal Mevr. D.J. Blom Mevr. J. Buijze - van der Veen Mevr. N.J.A. de Hoop - de Jong Mevr. M.M. de Leeuw den Bouter - Honkoop Mevr. C.M. Soet - Schelling Mevr. J.C. van de Werken groepshoofd creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer J. Aanen applicatie-ontwikkelaar Mevr. G. Versluis - Molenaar bestuurssecretaresse Mevr. H. van IJcken - Runhaar medewerkster kredietadministratie J.C. Zwaan systeembeheerder 2 Jaarverslag 2014

5 Profiel van de stichting Doelstelling Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) functioneert als stichting volgens de generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie met als doel: financiering van kerken, kerkelijke instellingen en kerkelijke arbeid in de ruimste zin des woords. SKG verkrijgt geldmiddelen binnen de doelgroep - de Protestantse Kerk in Nederland - en leent deze zoveel mogelijk weer uit aan onder andere plaatselijke gemeenten en kerken. Geldmiddelen die niet op deze wijze kunnen worden uitgezet, worden belegd bij de grote Nederlandse banken en in eerste klas obligaties zoals de Staat der Nederlanden. Het motto van SKG is: Geld van de kerk, voor de kerk. Bij het aanbieden van onze financiële producten en diensten streven wij ernaar om te voldoen aan wat de klant van ons verwacht: een goede dienstverlening, optimaal gemak en concurrerende tarieven. Kernactiviteiten 1. Sparen Veel gemeenten hebben spaargeld beschikbaar. Arkel, Koepelkerk. Vaak wordt gespaard voor speciale doelen. Het is van groot belang dat de spaargelden in de periode dat ze nog niet aangewend behoeven te worden, tegen een goed rendement belegd worden. 2. Kredietverlening: leningen en kredieten in rekening-courant De leningen en kredieten in rekening-courant, die SKG verstrekt, worden aangewend voor onder andere restauratie van kerkgebouwen en renovatie of nieuwbouw van overige kerkelijke gebouwen. Jaarverslag

6 Schelluinen, Hervormde Kerk. 3. Betalingsverkeer Er gaat veel geld om in de kerk. De kasstromen vinden enerzijds plaats door binnenkomende vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans) en de collecten, anderzijds door uitgaande betalingen voor bijvoorbeeld salarissen, onderhoud gebouwen en bijvoorbeeld diaconale giften. Voor het efficiënt afwikkelen van het betalingsverkeer heeft SKG diverse producten beschikbaar. Het paradepaardje is het internetprogramma SKG Online. Hiermee kan het betalingsverkeer op de rekening-courant gebruiksvriendelijk en veilig worden verricht. Met de implementatie van een eigen incassomodule zijn de functionaliteiten van SKG Online in 2014 verder uitgebreid. Ook het inlezen van de betaalinformatie in de diverse ledenpakketten is vanuit de rekeningafschriften mogelijk. Daarnaast is SKG Cash de oplossing voor het stroomlijnen van het collectegeld bij de kerkelijke gemeenten, waarmee tevens de kosten van het betalingsverkeer ter plaatse aanzienlijk kunnen worden beperkt. Met het product SKG Collect kunnen gemeenteleden op elk moment bestellingen plaatsen of toezeggingen doen. Eén en ander loopt via de website van de plaatselijke gemeente en de daaraan gekoppelde webwinkel. Een bestelling van bijvoorbeeld collectebonnen of de toezegging van een gift kan online via ideal betaald worden. Veel kerkelijke gemeenten hebben het proces van toezeggingen, bestellingen, betalingen maar ook de geautomatiseerde boekingen in een ledenpakket op deze wijze gestroomlijnd. 4. Adviseren SKG adviseert de kerkelijke gemeenten met betrekking tot geldwerving, automatisering en balansen exploitatiemanagement. Inventariseren van de plaatselijke situatie en goed luisteren naar de klant is hierbij essentieel. 4 Jaarverslag 2014

7 Meerjarenoverzicht kerngegevens (in duizenden euro s) Algemene Reserve Toevertrouwde middelen - Rekening-courant Kerkelijke- en Internetspaarrekening SKG Spaarcontracten Overige Kredieten Rentedragende waardepapieren Bankiers Kasmiddelen Balanstotaal Netto rentebaten Overige baten Lasten Restitutie onkosten betalingsverkeer cliënten Netto Resultaat Jaarverslag

8 Verslag van het bestuur De Stichting Kerkelijk Geldbeheer in 2014 Jaarrekening 2014 Het is ons een genoegen u hierbij de door het bestuur opgemaakte jaarrekening over 2014 aan te bieden. Naast het afleggen van verantwoording geeft het ons de gelegenheid de klantenkring te informeren over de gang van zaken bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De controleverklaring van de onafhankelijke accountant, Ernst & Young Accountants, maakt deel uit van dit verslag. In de bestuursvergadering van 23 april 2015 is de jaarrekening met de externe accountant besproken en door het bestuur vastgesteld. Het bestuur heeft in 2014 vijf keer vergaderd. Vaste punten van bespreking waren de ontwikkelingen op de financiële markten, grote financieringsaanvragen en tussentijdse interne financiële verslagleggingen. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren het risicobeleid en -beheer van de stichting alsmede de ontwikkelingen in en rondom de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur van SKG geeft nu in nauw overleg met de directeur gestalte aan het beleid van SKG. De positionering van de directeur brengt met zich mee dat hij actief deelneemt aan de bestuursvergaderingen en als zodanig het verslag van het bestuur mee ondertekent. Algemeen Wereldwijd hadden de financiële markten te maken met de ruime geldmarktpolitiek van de diverse centrale banken. De gevolgen: de kapitaalmarktrentes daalden verder en diverse valuta s stonden onder druk. Met de ruime geldmarktpolitiek werd beoogd deflatie te voorkomen en de economische groei te bevorderen. De mondiale economie is in 2014 minder hard gegroeid dan voorzien. De opkomende economieën hadden te maken met een terugval van het groeitempo. De meest opmerkelijke stijging liet de Amerikaanse economie zien, terwijl door een scala aan gebeurtenissen het sentiment in de eurozone onder druk kwam te te staan. Oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne, het conflict tussen Gaza en Israël, de opmars van IS en zorgen over het economisch herstel in de zuidelijke landen van de eurozone, zorgden voor enige terughoudendheid onder investeerders en beleggers. In de eurozone hebben de meeste lidstaten een scherpe bezuinigingskoers gevaren. De consumentenbestedingen namen daardoor nauwelijks toe. Toch kwam de langverwachte en meermaals aangekondigde terugkeer van de groei in de eurozone er in 2014, maar het bleef bescheiden. De balans opmakend is het een positieve ontwikkeling dat de weg naar boven is gevonden en in combinatie met een verwachte groeiversnelling in 6 Jaarverslag 2014

9 Goudriaan, Hervormde Kerk. de Verenigde Staten leidt dit bij diverse economen tot de verwachting dat de groei in de eurozone verder zou kunnen gaan aantrekken. Gelet op de laagconjunctuur en de marktomstandigheden op de financiële markten kan SKG weer terugzien op een goed verslagjaar. In de gepresenteerde jaarcijfers 2014 komt dit goed tot uitdrukking. Bij financiële instellingen is risicobeheer een belangrijk aandachtsgebied. Cruciaal is het gevoerde uitzettingenbeleid van de toevertrouwde middelen. SKG heeft vanaf haar oprichting altijd vastgehouden aan een risicomijdend traditioneel uitzettingenbeleid. Een gezonde financieringsportefeuille binnen de kerkelijke doelgroep is hiervoor de basis. Daarnaast is belegd in bankdeposito s Jaarverslag

10 kosten beheersbaar te houden, maatwerk producten en concurrerende tarieven te bieden kan SKG zich duidelijk onderscheiden. De positionering van SKG in de PKN maakt de stichting tot een unieke speler met veel toegevoegde waarde voor de plaatselijke gemeenten. Als gevolg hiervan besluiten steeds meer kerkelijke gemeenten hun spaargelden en betalingsverkeer onder te brengen bij SKG. Gorinchem, Grote Kerk. bij grote Nederlandse banken en in obligaties van de Staat der Nederlanden of hieraan gerelateerde fondsen. Evenals voorgaande jaren is het activiteitenvolume in 2014 bij SKG weer gestegen. Het bedienen van de besloten kring - de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - maakt SKG tot een bijzondere speler op de financiële markt. Door de De digitalisering van gegevens en automatisering van gegevensverwerking gaat steeds verder. Met het internetprogramma SKG Online kunnen klanten hun financiële transacties veilig en snel afwikkelen en hebben zij op elk gewenst moment realtime inzicht in de financiële posities. Met de implementatie van een eigen incassomodule zijn de functionaliteiten van SKG Online in 2014 verder uitgebreid. De directe koppeling van SKG Online aan de diverse leden- en boekhoudpakketten maakt het mogelijk dat de verdere verwerking in de financiële administratie soepel verloopt. Dit levert ter plaatse veel tijdsbesparing op. Evenals voorgaande jaren zijn in het afgelopen jaar weer de nodige ontwikkelingen geweest betreffende nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving welke betrekking hebben op financiële instellingen. Voor zover van toepassing zal SKG zich hieraan conformeren en zal zij ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet blijven volgen. 8 Jaarverslag 2014

11 Renteontwikkeling Voor SKG zijn de ontwikkelingen op de kapitaal - en geldmarkt zeer belangrijk. De economische gang van zaken in 2014 zorgde voor de nodige beweging op beide markten. Zowel op de geld- als op de kapitaalmarkt was de trend neerwaarts gericht. Per saldo nam de bandbreedte tussen de kapitaal- en geldmarkt aanzienlijk af. Zo was op de geldmarkt de driemaands euribor rente eind december ,08%. Ultimo december 2013 was deze rente 0,29%. De tienjaars rente op de kapitaalmarkt was eind december ,82%. Ultimo december 2013 was deze rente 2,15%. Onderstaand een grafiek van het verloop van de kapitaal- en geldmarktrente in Financiële uitkomsten Balans De groei van de bedrijfsactiviteiten komt onder andere tot uiting in de groei van het balanstotaal met 1,44% van 392,4 miljoen naar 398,0 miljoen ( ,17%). De getemperde groei in 2014 heeft te maken met de economische ontwikkelingen en de relatief lage rentevoet. Uit het meer- 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 10 jaars rente (IRS) 3 maands euribor 0,25 0,00 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaarverslag

12 Enspijk, Protestantse Kerk. jarenoverzicht kerngegevens op bladzijde 5 is op te maken dat SKG over een reeks van jaren een gezonde stabiele groei heeft gerealiseerd. De ontwikkeling van de toevertrouwde middelen resulteerde in een toename van 4,5 miljoen tot 370,4 miljoen. Vanwege de relatief lage rentestand op de naar elkaar toegegroeide de geld- en kapitaalmarkt, was er toenemende belangstelling voor variabel rentende spaarproducten. Ondanks de lage rente op de kapitaalmarkt werden veel muterende en nieuw toevertrouwde geldmiddelen door de klanten vastrentend weggezet. Een ontwikkeling die verband houdt met enerzijds de 10 Jaarverslag 2014

13 goede tarieven die SKG biedt, anderzijds spreekt er vertrouwen uit dat cliënten graag een langjarige relatie met SKG aangaan. Verder is het een positieve ontwikkeling dat in navolging van 2013 ook in 2014 het investeringsvolume bij kerkelijke gemeenten en aanverwante instellingen weer is toegenomen. Het totaal aan verstrekte leningen en kredieten in rekening-courant nam in 2014 met 5,2 miljoen toe naar 52,9 miljoen. Het totale eigen vermogen van de stichting komt na toevoeging van het netto resultaat 2014 uit op 22,5 miljoen. Resultatenrekening De totale baten, het renteresultaat en de provisiebaten tezamen, namen af met 0,77% en komen uit op 4,5 miljoen. De gemiddelde rentemarge laat voor 2014 een daling zien, maar kon gelet op de marktomstandigheden en de gerealiseerde groei op goed niveau vastgehouden worden. De totale lasten zijn in 2014 ten opzichte van 2013 met 1,90% gestegen. De personeelslasten stegen 1,56%. Procesbeheersing en structurele kostenreductie gaan hand in hand bij SKG. Zo heeft het automatiseren van de toegenomen werkzaamheden en activiteiten al vele jaren een rem gezet op groei van het aantal fte s bij SKG. In 2014 is sprake van geringe stijging van het aantal fte s van 14,47 naar 14,51. De in 2014 dalende andere beheerlasten hebben enerzijds te maken met terugvallende eenmalige kosten 2013 voor de revitalisering van het SKG kantoor. Anderzijds waren met de invoering van SEPA begin 2014 diverse kostenverhogende klein maatwerk aanpassingen in andere automatiseringssystemen ook noodzakelijk. SEPA staat voor Single Euro Payments Area en heeft tot doel alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren, zodat er geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. De toegenomen investeringen van de afgelopen jaren in automatisering en beveiliging zorgen in 2014 voor een stijging van de afschrijvingslasten. Uiteraard is het belangrijk dat de continuïteit van de werkzaamheden en het beveiligingsniveau rondom SKG Online gegarandeerd blijven. Gelet op het eenmalige karakter van een aantal kostensoorten is het totale kostenniveau over 2014 acceptabel te noemen. Restitutie kosten betalingsverkeer cliënten Ook in 2014 heeft SKG geen mutatiekosten op het rekening-courant betalingsverkeer bij SKG aan de cliënten doorberekend. In de praktijk is het betalingsverkeer voor SKG cliënten vrijwel gratis. Vanwege onder andere een wijziging in de tarifering nam in 2014 de totale restitutie kosten betalingsverkeer aan de cliënten af. Het bedrag dat in 2014 is teruggegeven aan de cliënten komt uit op ,- ( ,-). Jaarverslag

14 Netto resultaat Het netto exploitatieresultaat komt uit op ,- ( ,-). Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Financiële kengetallen De solvabiliteit uitgedrukt in de capital ratio beloopt ultimo ,66% (2013 5,21%). Dit kengetal wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 1,00% van het balanstotaal. Vanwege de kredietcrisis moeten veel financiële instellingen de komende jaren een veel grotere kapitaalbuffer aanleggen dan voor de crisis gebruikelijk was. Voor een financiële instelling als SKG, zal ondanks het van toepassing zijnde lagere risicoprofiel, op termijn ook een hogere capital ratio noodzakelijk zijn. De gerealiseerde stijging is daarom een goede ontwikkeling. Het opgelopen percentage geeft aan dat het netto resultaat over 2014 niet is achtergebleven bij de gerealiseerde groei van het balanstotaal. De ratio kosten als percentage van de inkomsten (exclusief restitutie kosten betalingsverkeer), kon op goed niveau worden gehandhaafd en komt ultimo 2014 uit op 47% ( %). Bedrijfsontwikkelingen in 2014 De creditgelden Het totaal van de toevertrouwde middelen, inclusief de gelden op rekening-courant kwam uit op 370,4 miljoen ( ,9 miljoen). Zie figuur 1. Vanwege de relatief lage rentestand op de naar elkaar toegegroeide de geld- en kapitaalmarkt was er toenemende belangstelling voor variabel rentende spaarproducten. De inleg op de variabel rentende Kerkelijke- en Internetspaarrekeningen, bedroeg ultimo ,1 miljoen, en is ultimo 2014 opgelopen naar 113,5 miljoen. Het saldo op de SKG Spaarcontracten daalde van 232,6 miljoen naar 224,0 miljoen. Ondanks de relatief lage rentestand en dankzij de gunstige spaartarieven bij SKG, maakten veel cliënten de keuze hun geldmiddelen lang vast te zetten. Circa 75% van de expirerende SKG Spaarcontracten werd weer lang vast gezet Figuur 1: Toevertrouwde middelen (bedragen x 1 miljoen euro) 12 Jaarverslag 2014

15 De kredietportefeuille Ondanks de economische laagconjunctuur werd in 2014 door de cliënten meer geleend en lag het accent niet alleen op het aflossen van bestaande leningen en kredieten. Het uitstaande bedrag aan leningen en kredieten bij kerkelijke gemeenten en aanverwante instellingen nam toe met 10,89%, zie figuur 2. Vanwege soepele aflossingsmogelijkheden is de omloopsnelheid van de kredietportefeuille hoog. De totale kredietportefeuille heeft ultimo 2014 een omvang van 52,9 miljoen tegen 47,7 miljoen ultimo Kwalitatief is de kredietportefeuille sterk gebleven in Vooruitzichten voor 2015 Over een reeks van jaren heeft SKG een stabiele groei laten zien in het activiteitenvolume. Het gebruik van internet is de basis van onze groeistrategie. SKG Online, SKG Collect en de website bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor een financiële instelling als SKG, dat geen duur netwerk aan bijkantoren kent. Gelet op de economische ontwikkelingen en de relatief lage rentevoet verwacht SKG voor het komende boekjaar een getemperde groei in de toevertrouwde middelen. Voor 2015 verwachten wij dat het investeringsvolume bij kerkelijke gemeenten en aanverwante instellingen in lijn met 2014 verder kan toenemen. De beoogde groei in het activiteitenvolume wil SKG in principe realiseren met het huidige aantal fte. Naar verwachting zullen de rente- en provisiebaten in 2015 op goed niveau blijven, maar door marktomstandigheden kunnen deze terugvallen. Toenemende activiteiten, inflatie of prijscompensatie kunnen naar verwachting in 2015 zorgen voor een toename van kosten. SKG verwacht dat het nettoresultaat in 2015 weliswaar op goed niveau blijft, maar ten opzichte van 2014 wel kan terugvallen. Cruciaal is of de rentemarge op een aanvaardbaar peil kan worden gehouden. Aangaande de getroffen voorziening kredietverliezen wordt, met de thans bekende inzichten, ervan uitgegaan dat het debiteurenrisico niet zal toenemen Figuur 2: Ontwikkeling kredietportefeuille (bedragen x 1 miljoen euro) Jaarverslag

16 Meteren, Hervormde Kerk. Organisatie ICT en Operations De ICT omgeving van SKG is professioneel opgezet. Door technologische vernieuwingen is SKG in staat blijvend succesvol en veilige maatwerk dienstverlening aan te bieden aan haar klanten. Elk jaar blijken er weer investeringen nodig om dit professionele niveau van de ICT omgeving vast te houden. Met behulp van het CRM pakket zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren de interne processen waar mogelijk verder geautomatiseerd en gestroomlijnd. In 2013 en 2014 lag het accent met name op de voorbereiding en implementatie van SEPA en het ontwikkelen van een incassomodule. Bij diverse geautomatiseerde systemen werden 14 Jaarverslag 2014

17 functionele verbeteringen doorgevoerd. De beveiliging rondom SKG Online bleef door gedane investeringen op een zeer hoog niveau. De ontwikkelingen hieromtrent volgen elkaar snel op en blijven daardoor voortdurend de aandacht vragen. Risicobeheer De groei van de financiële dienstverlening en de situatie op de financiële markten vraagt om adequaat risicobeheer. Het nemen van afgewogen risico s vormt onderdeel van de bedrijfsvoering bij SKG. Om zeker te stellen dat risico s weloverwogen worden genomen heeft SKG voor zover mogelijk de risicobeheeractiviteiten in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en de strategische planning geïntegreerd. Periodiek worden risico s en risicobeheermaatregelen bezien en waar noodzakelijk worden adequate maatregelen genomen. Als financiële instelling ziet SKG zich geconfronteerd met diverse risico s. Het gaat hierbij onder andere om het kredietrisico, het renterisico, het liquiditeitsrisico en het operationele risico. Kredietrisico Het kredietrisico omvat het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit risico heeft betrekking op verstrekte kredieten en uitgezette geldmiddelen aan kerken, kerkelijke instellingen en gemeenten. Geldmiddelen die niet op deze wijze kunnen worden uitgezet, worden belegd bij banken en obligaties. Het kredietrisicobeleid van SKG is behoudend en voorzichtig. Voor diverse onderverdelingen van de kredieten zie toelichting op de balans bij 4. Ten aanzien van de uitgezette geldmiddelen zijn de belangrijkste principes: - banken; alleen bij de grote Nederlandse banken die naast de beschikbare informatie van rating bureaus continue worden gemonitord op leverage, balansgrootte en pers; - obligaties; uitsluitend in 1 e klas obligaties zoals de Staat der Nederlanden. Het proces van fiattering van kredieten aan kerken, kerkelijke instellingen en gemeenten is fijnmazig van aard. De belangrijkste principes zijn als volgt: - bekendheid met de kerkelijke instelling en/of kerkelijke gemeente ter plaatse: de medewerkers dienen optimaal geïnformeerd te zijn over de aard van de kerkelijke gemeente en haar toekomstige financiële kasstromen; - de product- en juridische kennis op het gebied van financieringen dient bekend te zijn bij de medewerkers die zich bezig houden met het verstrekken van kredieten; Jaarverslag

18 Leerdam, Pauluskerk. - het vierogenprincipe, twee bevoegde functionarissen dienen het kredietvoorstel goed te keuren; - voor de fiattering van kredieten boven de is een kredietcommissie ingesteld. kritisch gekeken naar de gestelde zekerheden en wordt een inschatting gemaakt of de toekomstige kasstromen voldoende zijn voor het betalen van rente en aflossing. Eénmaal per jaar wordt door de kredietcommissie een kredietrevisie uitgevoerd voor alle posten in de portefeuille van SKG. Hierbij wordt onder andere Renterisico Het renterisico omvat het risico dat de rentemarge kan fluctueren als gevolg van verandering in de markt- 16 Jaarverslag 2014

19 rente. Binnen strikt geformuleerde richtlijnen wordt het renterisico beheerst. Minimaal twee maal per maand wordt het renterisico door middel van het matchingoverzicht bepaald en wordt zo nodig bijgestuurd. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico omvat het risico dat SKG op enig moment niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Vanwege de aanhoudende onrust op de financiële markten worden voortdurend ruime liquiditeiten aangehouden zodat SKG in extreme situaties minimaal één jaar aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Operationeel risico Deze risicocategorie omvat het verlies door tekortschietende interne processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen. SKG beperkt de operationele risico s tot een minimum door het stimuleren van risicobewustzijn van de medewerkers en het treffen van adequate maatregelen. Speerpunten hierbij zijn een strikte functiescheiding in processen en een passende uitwijkmogelijkheid voor de ICT gerelateerde risico s. heeft op betrokken wijze tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter. Zijn bestuurlijke en bancaire ervaring waren belangrijk in de grote ontwikkelingen bij SKG het afgelopen decennium. In zijn plaats heeft de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland op 23 april 2014 de heer Mr. Drs. Ing. D. Duijzer benoemd tot nieuw bestuurslid bij SKG. Op 26 juni 2014 is Mr. F.H. Kamsteeg teruggetreden als lid van het bestuur. De heer Kamsteeg heeft ruim vijf jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Met zijn bancaire ervaring en deskundigheid was hij als rentespecialist belangrijk tijdens de achter ons liggende kredietcrisisjaren. Wij zijn de heren Hendriks en Kamsteeg zeer erkentelijk voor hun inzet en waardevolle inbreng. Personeel CAO De honorering van de medewerkers van de stichting vindt plaats conform de richtlijnen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Bestuur De heer Drs. C. Hendriks is per 1 mei 2014 teruggetreden als lid van het bestuur. De heer Hendriks Medewerkers SKG is voor het realiseren van haar doelstellingen in grote mate afhankelijk van de inbreng en betrokkenheid van haar medewerkers. Vakbekwame en Jaarverslag

20 gemotiveerde medewerkers zijn een must voor het leveren van goede prestaties en het behalen van doelstellingen. Dat kan alleen als de medewerkers zich kunnen identificeren met en actief bijdragen aan de missie van SKG. Van alle SKG medewerkers wordt daarom een grote deskundigheid verwacht. Dit betekent voor hen regelmatig bijleren en geconfronteerd worden met veranderende processen en administratieve procedures. Het bestuur en de directie van de stichting danken de medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Gouda, 23 april Namens het bestuur, Mr. Drs. Ing. D. Duijzer, voorzitter Ottoland, Hervormde Kerk. T.H. Copier, directeur 18 Jaarverslag 2014

21 Jaarrekening Balans per 31 december (na resultaatbestemming) (bedragen in duizenden euro s) Activa Toelichting Kasmiddelen Bankiers Kredieten Rentedragende waardepapieren Materiële vaste activa Overlopende activa en overige vorderingen Totaal Activa Passiva Toelichting Toevertrouwde middelen Overlopende passiva en overige schulden Kapitaal Algemene Reserve Eigen vermogen Totaal Passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen Jaarverslag

22 Resultatenrekening (bedragen in duizenden euro s) Toelichting Rentebaten Rentelasten Saldo rente Provisie Totaal baten Personeelslasten Andere beheerlasten Afschrijvingen Totaal lasten Exploitatieresultaat Af: restitutie kosten betalingsverkeer cliënten Netto resultaat Jaarverslag 2014

23 Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Resultaat Afschrijvingen Mutatie te ontvangen interest Mutatie te betalen interest Overige overlopende activa Overlopende passiva en overige schulden Mutatie inzake renteruilresultaten Mutatie bankiers Mutatie kredieten Mutatie toevertrouwde middelen Netto kasstroom uit operationele activiteiten Verkopen en aflossingen uit beleggingsportefeuille Investeringen in onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom Kasstroom Liquiditeiten begin van het jaar Liquiditeiten eind van het jaar In dit saldo zijn de volgende posten begrepen Kasgelden en banktegoeden Liquiditeiten eind van het jaar Jaarverslag

24 Toelichting behorende tot de jaarrekening 1 Algemeen De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is een kerkelijke stichting en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Alle bedragen luiden in duizenden euro s tenzij anders vermeld. Algemene Reserve Ten behoeve van de continuïteit van de stichtingsactiviteiten wordt conform artikel 13.3 van de statuten een Algemene Reserve aangehouden als garantiekapitaal voor cliënten die gelden hebben toevertrouwd aan SKG. 2 Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat Waar nodig liggen aan de bedragen zoals vermeld in deze jaarrekening, schattingen en veronderstellingen van het management ten grondslag. De belangrijkste schatting heeft betrekking op de bepaling van de voorziening voor oninbaarheid. Waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders vermeld worden posten in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Kasmiddelen De kasmiddelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn inclusief opgelopen rente. Bankiers De bankiers worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Met uitzondering van de deposito s is het saldo van de bankiers inclusief opgelopen rente. Kredieten De kredieten zijn opgenomen onder aftrek van de nodig geachte voorziening voor oninbaarheid. Het management van SKG bepaalt of er aanwijzingen zijn van bijzondere waardeverminderingen van belangrijke kredieten. In de post kredieten is een voorziening opgenomen voor een bedrag van in verband met mogelijk lagere toekomstige kasstromen. Deze voorziening heeft betrekking op een individuele post. Rentedragende waardepapieren Rentedragende waardepapieren worden in principe duurzaam aangehouden tot de aflossingsdatum en worden gewaardeerd op nominale waarde. Verschillen tussen kostprijs en nominale waarde worden in het jaar van aankoop opgenomen in een egalisatierekening en gedurende de resterende looptijd geamortiseerd en ten laste dan wel ten gunste van het resultaat geboekt. Voor zover voorgenoemde resultaatverwerking ertoe zal lei- 22 Jaarverslag 2014

25 den dat per saldo meer rentelasten worden geactiveerd dan rentebaten worden gepassiveerd, zal het meerdere als rentelast in de resultatenrekening worden opgenomen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met op lineaire basis berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Een uitzondering hierop is de kantoorautomatisering welke een afschrijvingsschema kent van 40% in het 1 e jaar, 30% in het 2 e jaar en 30% in het 3 e jaar. Kosten in verband met de aanschaf van software worden jaarlijks voor 33,33% van de aanschafwaarde ten laste van het resultaat gebracht. De jaarlijkse afschrijving op het gebouw, de technische installaties en de grond is respectievelijk; 2%, 10% en nihil. Einde boekjaar worden geheel afgeschreven materiële vaste activa als desinvesteringen en desinvesteringen afschrijvingen opgenomen in de verloopstaat materiële vaste activa. Zie toelichting op de balans bij 6. Overlopende activa en overige vorderingen De overlopende activa en overige vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Toevertrouwde middelen De toevertrouwde middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende passiva en overige schulden De overlopende passiva en overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kasstromen uit operationele activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten. Onder liquiditeiten worden de activa verantwoord die zonder beperkingen kunnen worden opgenomen. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquiditeiten, die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquiditeiten gedurende het jaar zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar die uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Als liquiditeiten worden aangemerkt de aanwezige kasmiddelen, alsmede de per saldo direct opeisbare tegoeden bij banken in rekening-courant. De mutaties saldo bij bankiers, de kredietverlening en de toevertrouwde middelen zijn opgenomen onder kasstroom uit operationele activiteiten. Investeringsactiviteiten omvatten de aan- en verkopen en aflossingen inzake beleggingsportefeuilles, alsmede de aan- en verkopen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. De opname en aflossing van lang vreemd vermogen worden als financieringsactiviteiten aangemerkt. Jaarverslag

slag 2015 ver G jaar SK

slag 2015 ver G jaar SK SKG jaarverslag 2015 Omslag: Oude Kerk, Katwijk aan Zee Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens 2012 2015 5 Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Vordering op Enexis B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013

Stichting Just 100 Heroes gevestigd te Eindhoven. Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 gevestigd te Rapport inzake de Jaarrekening 6 september 2012 tot en met 31 december 2013 Aan het bestuur van Stichting Just 100 Heroes Kalverstraat 11 5642 CD EINDHOVEN Datum: Behandeld door: Ons kenmerk:

Nadere informatie

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund IV BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund IV BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva 4 3. Grondslagen van resultaatbepaling

Nadere informatie

MPC PRIVATE EQUITYFONDS

MPC PRIVATE EQUITYFONDS MPC PRIVATE EQUITYFONDS GLOBAL 8 CV GRONINGEN Financieel verslag 2011 MPC Private Equityfond Global 8 CV Groningen JAARVERSLAG Hierbij bieden wij u het jaarverslag 2011 aan van MPC Private Equityfonds

Nadere informatie

Mijndomein.nl Services BV

Mijndomein.nl Services BV 15 Mijndomein.nl Services BV 1 Cappa Accountants & Adviseurs Inhoudsopgave jaarrekening 2015 De in dit rapport opgenomen getallen tussen haakjes zijn negatief. Tenzij anders vermeld luiden de bedragen

Nadere informatie

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57

JAARVERSLAG Mijndomein.nl Services BV Jaagpad AZ Gouda. KvK: Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 JAARVERSLAG 2013 Mijndomein.nl Services BV Jaagpad 20 2802 AZ Gouda KvK: 52972712 Dit jaarverslag werd opgemaakt door Yuki 21 maart 2014 : 11:57 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING EN ANALYSES 2 Financiele positie

Nadere informatie

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010

Dutch Residential Fund V BV. Jaarrekening 2010 Dutch Residential Fund V BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013

Rapport. uitgebracht aan: de directie van. Stichting PLANETART. te Hengelo. inzake. de jaarrekening 2013 Rapport uitgebracht aan: de directie van Stichting PLANETART te Hengelo inzake de jaarrekening 2013 Datum:27 juni 2014 De Graaf Accountancy E-mail: info@degraafra.nl Internet: www.degraafra.nl Bezoekadres:

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2011 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2011 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2011 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2011 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016

Steunstichting SBWU. Boekjaar Steunstichting SBWU Utrecht. 19 januari 2016 Steunstichting SBWU Boekjaar 2015 Steunstichting SBWU Utrecht 19 januari 2016 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2015 3 Jaarrekening 2015 4 Balans per 31 december 2015 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014

Stichting De Mantel. Jaarrekening 2014 Stichting De Mantel Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 II EXPLOITATIE 2014 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen

Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Stichting Fonds SZA/CIZ gevestigd te Amstelveen Rapport inzake de jaarrekening 2012 INHOUD Samenstelling bestuur 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-02-2015-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Accountantskantoor Bouman

Accountantskantoor Bouman Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN Jaarrekening 2013 Mother & Child Foundation Bangladesh heer. drs. H.M. Beurskens Watermunt 70 5931 TM TEGELEN

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8APR.2013

INGEKOMEN 0 8APR.2013 INGEKOMEN 0 8APR.2013 fa Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2009 Alphen aan den Rijn, 12 maart 2010 Inhoudsopgave Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslaggeving over 2009

Jaarverslaggeving over 2009 Stichting ENUM Nederland, Arnhem Pagina 1 van 14 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2009 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2009 5 Kasstroomoverzicht over 2009 6 Algemene

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2015 Adres Nieuwe Herengracht 18 1018 DP Amsterdam Tel. (020) 535 30 30 Fax (020) 535 30 31 E-mail Internet IBAN BIC info@diaconie.org

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam

STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK. Gegevens van de rechtspersoon. Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk. Statutaire vestigingsplaats: Rotterdam STICTITING DJAKONAAL CENTRUM PAULUSKERK Gegevens van de rechtspersoon Statutaire naam: Statutaire vestigingsplaats: Rechtsvorm: Stichting Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam Stichting De jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012 van CBL Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Vereniging Genootschap Kunstliefde gevestigd te UTRECHT Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres:

''fa. Jaarverslag van Claim Staat Vennootschap B.V., 's-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: Adres: Jaarverslag 2013 van Statutaire vestigingsplaats: Adres: 's-hertogenbosch Brabantlaan 1 5216 TV 's-hertogenbosch ''fa Accountants 1 idn' * netter Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG

Renpart Vastgoed Management B.V. PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG PUBLICATIESTUKKEN 2007 RENPART VASTGOED MANAGEMENT B.V. TE DEN HAAG BALANS (opgemaakt voor resultaatbestemming, bedragen in euro) ACTIVA 31 december 2007 31 december 2006 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2010 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Corantijn Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Utrechtseweg 73A 3818 EB Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Beoordelingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 3 Financiële positie 4 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2014 4 - Balans per 31 december 2014 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 -

Stichting Bewaarder European Opportunities Fund. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 - 1 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund te Amsterdam Jaarrekening 2013-1 - - 2 - Stichting Bewaarder European Opportunities Fund Inhoudsopgave Jaarrekening 2013 Balans 4 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012 Ref. 31-12-2012 31-12-2011 ACTIVA Beleggingen 3.1 - landerijen 7.644.060 7.547.000 - onroerend goed 2.135.330 1.921.360 - effecten 73.726.748 69.485.974 - spaarrekeningen 6.782.720

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558

Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 X Rabobank De Langstraat Jaarrekening 2009 Coöperatieve Rabobank De Langstraat U.A. gevestigd te Waalwijk Code 1558 RAAD VAN COMMISSARISSEN prof. mr. R.C.J. Galle, voorzitter drs. A.J.M. van Delft drs.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal

Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarder Fonds Bloemendaal Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 7 Amsterdam, 12 april

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V.

Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Jaarrekening 2012 Triodos Bank N.V. Pagina Geconsolideerde balans per 31 december 2012 46 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2012 47 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo

Building a better working world. Rapport. aan het Bestuur van Stichting Hoge Veluwe Fonds, Hoenderloo Building a better working world Rapport aan het Bestuur van inzake de jaarrekening 2014 Building a better working world Inhoudsopgave Rapport 1 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 2 Bestemming

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam

Jaarverslag Vereniging Investeer in Human. Amsterdam Jaarverslag 2013 Vereniging Investeer in Human Amsterdam Inhoud Bedrijfsvoeringverklaring 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) 5 Exploitatierekening 2013 volgens de categoriale

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag 2012. van Verkoop Vennootschap B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2015 RAPPORT Inzake jaarverslag 2015 09-02-2016-1 Correspondentie-adres Postbus 2150-2400 CD - Alphen aan den Rijn T 0172-750175 www.withaccountants.nl

Nadere informatie

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen

Stichting Hope of the Nations M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen M.F. Lodewijk Hogeweg 16D 8278 BC Kamperveen INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Jaarstukken 2011 Jaarrekening 9 Balans per 31 december 2011 10 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn

Jaarstukken 2000 INGEKOMEN 2 3APR. 2013. Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn INGEKOMEN 2 3APR. 2013 Stichting Openbare Golfcourse Zeegersloot, Alphen aan den Rijn Jaarstukken 2000 Alphen aan den Rijn, 12 april 2001 Dit rapport heeft 9 pagina's Inhoudsopgave Jaarstukken Balans per

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2011 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2011 Inhoudsopgave Blad Voorwoord 3 Balans per 31 december 2011 4 Staat van baten en lasten over 2011 5 Toelichting 6 Overige

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2

I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013. II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling van het bestuur 1 I.3 Algemeen 1 II EXPLOITATIE 2013 II.1 Resultaat 2 II.2 Vermogensontwikkeling 2 III JAARREKENING

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2012 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers

Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Stichting Travers Fonds JAARVERSLAG 2016 Stichting Travers Fonds is onderdeel van Stichting Travers Jaarverslag Stichting Travers Fonds Inhoudsopgave Verslag van Bestuur en directie Bestuursverslag pagina

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014

JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 AVS INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 2014 I Algemeen 2 II Financieel beleid 2 III Vaststelling van jaarrekening 2013 3 IV Bespreking van de baten en lasten 3 V Bespreking van de financiële

Nadere informatie

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch

Jaarverslag van CSV Amsterdam B.V., s-hertogenbosch. Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan TV s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006

Publicatierapport 2013/2014. Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Coöperatie HSLnet u.a. Jan Deckersstraat 29 5591 HN Heeze Publicatierapport 2013/2014 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 56156006 Vastgesteld door de Ledenraad d.d. 19 januari

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa

BIJLAGEN FINANCiËN. Balans per 31 december Activa JAARVERSLAG 2015 WESTHOLLAND FOREIGN INVESTMENT AGENCY BIJLAGEN FINANCiËN Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-15 31-12-14 Vaste activa Materiële vaste activa Verbouwing 34.206 Inventaris 66.359 47.587

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie