slag 2014 ver G jaar SK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "slag 2014 ver G jaar SK"

Transcriptie

1 SKG jaarverslag 2014

2 Omslag: Langerak, Hervormde Kerk

3 Inhoud Organisatie 2 Profiel van de stichting 3 Meerjarenoverzicht kerngegevens Verslag van het bestuur 6 Jaarrekening Balans per 31 december 19 Resultatenrekening 20 Kasstroomoverzicht 21 Toelichting behorende tot de jaarrekening 22 Overige gegevens 33 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 34 Jaarverslag

4 Organisatie Bestuur Mr. Drs. Ing. D. Duijzer, voorzitter L. Veerman RA, secretaris Mr. Drs. G. Kuipers Drs. A.M. Mol Medewerkers T.H. Copier directeur Drs. D.A. Dreschler A.P. Janssen H.O. Veenstra CISM manager middelenbeheer en financieringen controller / interne controle manager automatisering A. Boer (m.i.v. februari 2015) accountmanager buitendienst (regio zuid) B. Prins accountmanager buitendienst (regio noord) A. van Toorn accountmanager buitendienst Mevr. C. Koppenaal Mevr. D.J. Blom Mevr. J. Buijze - van der Veen Mevr. N.J.A. de Hoop - de Jong Mevr. M.M. de Leeuw den Bouter - Honkoop Mevr. C.M. Soet - Schelling Mevr. J.C. van de Werken groepshoofd creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer medewerkster creditgelden / betalingsverkeer J. Aanen applicatie-ontwikkelaar Mevr. G. Versluis - Molenaar bestuurssecretaresse Mevr. H. van IJcken - Runhaar medewerkster kredietadministratie J.C. Zwaan systeembeheerder 2 Jaarverslag 2014

5 Profiel van de stichting Doelstelling Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) functioneert als stichting volgens de generale regelingen van de Protestantse Kerk in Nederland als bedoeld in ordinantie met als doel: financiering van kerken, kerkelijke instellingen en kerkelijke arbeid in de ruimste zin des woords. SKG verkrijgt geldmiddelen binnen de doelgroep - de Protestantse Kerk in Nederland - en leent deze zoveel mogelijk weer uit aan onder andere plaatselijke gemeenten en kerken. Geldmiddelen die niet op deze wijze kunnen worden uitgezet, worden belegd bij de grote Nederlandse banken en in eerste klas obligaties zoals de Staat der Nederlanden. Het motto van SKG is: Geld van de kerk, voor de kerk. Bij het aanbieden van onze financiële producten en diensten streven wij ernaar om te voldoen aan wat de klant van ons verwacht: een goede dienstverlening, optimaal gemak en concurrerende tarieven. Kernactiviteiten 1. Sparen Veel gemeenten hebben spaargeld beschikbaar. Arkel, Koepelkerk. Vaak wordt gespaard voor speciale doelen. Het is van groot belang dat de spaargelden in de periode dat ze nog niet aangewend behoeven te worden, tegen een goed rendement belegd worden. 2. Kredietverlening: leningen en kredieten in rekening-courant De leningen en kredieten in rekening-courant, die SKG verstrekt, worden aangewend voor onder andere restauratie van kerkgebouwen en renovatie of nieuwbouw van overige kerkelijke gebouwen. Jaarverslag

6 Schelluinen, Hervormde Kerk. 3. Betalingsverkeer Er gaat veel geld om in de kerk. De kasstromen vinden enerzijds plaats door binnenkomende vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans) en de collecten, anderzijds door uitgaande betalingen voor bijvoorbeeld salarissen, onderhoud gebouwen en bijvoorbeeld diaconale giften. Voor het efficiënt afwikkelen van het betalingsverkeer heeft SKG diverse producten beschikbaar. Het paradepaardje is het internetprogramma SKG Online. Hiermee kan het betalingsverkeer op de rekening-courant gebruiksvriendelijk en veilig worden verricht. Met de implementatie van een eigen incassomodule zijn de functionaliteiten van SKG Online in 2014 verder uitgebreid. Ook het inlezen van de betaalinformatie in de diverse ledenpakketten is vanuit de rekeningafschriften mogelijk. Daarnaast is SKG Cash de oplossing voor het stroomlijnen van het collectegeld bij de kerkelijke gemeenten, waarmee tevens de kosten van het betalingsverkeer ter plaatse aanzienlijk kunnen worden beperkt. Met het product SKG Collect kunnen gemeenteleden op elk moment bestellingen plaatsen of toezeggingen doen. Eén en ander loopt via de website van de plaatselijke gemeente en de daaraan gekoppelde webwinkel. Een bestelling van bijvoorbeeld collectebonnen of de toezegging van een gift kan online via ideal betaald worden. Veel kerkelijke gemeenten hebben het proces van toezeggingen, bestellingen, betalingen maar ook de geautomatiseerde boekingen in een ledenpakket op deze wijze gestroomlijnd. 4. Adviseren SKG adviseert de kerkelijke gemeenten met betrekking tot geldwerving, automatisering en balansen exploitatiemanagement. Inventariseren van de plaatselijke situatie en goed luisteren naar de klant is hierbij essentieel. 4 Jaarverslag 2014

7 Meerjarenoverzicht kerngegevens (in duizenden euro s) Algemene Reserve Toevertrouwde middelen - Rekening-courant Kerkelijke- en Internetspaarrekening SKG Spaarcontracten Overige Kredieten Rentedragende waardepapieren Bankiers Kasmiddelen Balanstotaal Netto rentebaten Overige baten Lasten Restitutie onkosten betalingsverkeer cliënten Netto Resultaat Jaarverslag

8 Verslag van het bestuur De Stichting Kerkelijk Geldbeheer in 2014 Jaarrekening 2014 Het is ons een genoegen u hierbij de door het bestuur opgemaakte jaarrekening over 2014 aan te bieden. Naast het afleggen van verantwoording geeft het ons de gelegenheid de klantenkring te informeren over de gang van zaken bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De controleverklaring van de onafhankelijke accountant, Ernst & Young Accountants, maakt deel uit van dit verslag. In de bestuursvergadering van 23 april 2015 is de jaarrekening met de externe accountant besproken en door het bestuur vastgesteld. Het bestuur heeft in 2014 vijf keer vergaderd. Vaste punten van bespreking waren de ontwikkelingen op de financiële markten, grote financieringsaanvragen en tussentijdse interne financiële verslagleggingen. Regelmatig terugkerende onderwerpen waren het risicobeleid en -beheer van de stichting alsmede de ontwikkelingen in en rondom de Protestantse Kerk in Nederland. Het bestuur van SKG geeft nu in nauw overleg met de directeur gestalte aan het beleid van SKG. De positionering van de directeur brengt met zich mee dat hij actief deelneemt aan de bestuursvergaderingen en als zodanig het verslag van het bestuur mee ondertekent. Algemeen Wereldwijd hadden de financiële markten te maken met de ruime geldmarktpolitiek van de diverse centrale banken. De gevolgen: de kapitaalmarktrentes daalden verder en diverse valuta s stonden onder druk. Met de ruime geldmarktpolitiek werd beoogd deflatie te voorkomen en de economische groei te bevorderen. De mondiale economie is in 2014 minder hard gegroeid dan voorzien. De opkomende economieën hadden te maken met een terugval van het groeitempo. De meest opmerkelijke stijging liet de Amerikaanse economie zien, terwijl door een scala aan gebeurtenissen het sentiment in de eurozone onder druk kwam te te staan. Oplopende spanningen tussen Rusland en Oekraïne, het conflict tussen Gaza en Israël, de opmars van IS en zorgen over het economisch herstel in de zuidelijke landen van de eurozone, zorgden voor enige terughoudendheid onder investeerders en beleggers. In de eurozone hebben de meeste lidstaten een scherpe bezuinigingskoers gevaren. De consumentenbestedingen namen daardoor nauwelijks toe. Toch kwam de langverwachte en meermaals aangekondigde terugkeer van de groei in de eurozone er in 2014, maar het bleef bescheiden. De balans opmakend is het een positieve ontwikkeling dat de weg naar boven is gevonden en in combinatie met een verwachte groeiversnelling in 6 Jaarverslag 2014

9 Goudriaan, Hervormde Kerk. de Verenigde Staten leidt dit bij diverse economen tot de verwachting dat de groei in de eurozone verder zou kunnen gaan aantrekken. Gelet op de laagconjunctuur en de marktomstandigheden op de financiële markten kan SKG weer terugzien op een goed verslagjaar. In de gepresenteerde jaarcijfers 2014 komt dit goed tot uitdrukking. Bij financiële instellingen is risicobeheer een belangrijk aandachtsgebied. Cruciaal is het gevoerde uitzettingenbeleid van de toevertrouwde middelen. SKG heeft vanaf haar oprichting altijd vastgehouden aan een risicomijdend traditioneel uitzettingenbeleid. Een gezonde financieringsportefeuille binnen de kerkelijke doelgroep is hiervoor de basis. Daarnaast is belegd in bankdeposito s Jaarverslag

10 kosten beheersbaar te houden, maatwerk producten en concurrerende tarieven te bieden kan SKG zich duidelijk onderscheiden. De positionering van SKG in de PKN maakt de stichting tot een unieke speler met veel toegevoegde waarde voor de plaatselijke gemeenten. Als gevolg hiervan besluiten steeds meer kerkelijke gemeenten hun spaargelden en betalingsverkeer onder te brengen bij SKG. Gorinchem, Grote Kerk. bij grote Nederlandse banken en in obligaties van de Staat der Nederlanden of hieraan gerelateerde fondsen. Evenals voorgaande jaren is het activiteitenvolume in 2014 bij SKG weer gestegen. Het bedienen van de besloten kring - de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) - maakt SKG tot een bijzondere speler op de financiële markt. Door de De digitalisering van gegevens en automatisering van gegevensverwerking gaat steeds verder. Met het internetprogramma SKG Online kunnen klanten hun financiële transacties veilig en snel afwikkelen en hebben zij op elk gewenst moment realtime inzicht in de financiële posities. Met de implementatie van een eigen incassomodule zijn de functionaliteiten van SKG Online in 2014 verder uitgebreid. De directe koppeling van SKG Online aan de diverse leden- en boekhoudpakketten maakt het mogelijk dat de verdere verwerking in de financiële administratie soepel verloopt. Dit levert ter plaatse veel tijdsbesparing op. Evenals voorgaande jaren zijn in het afgelopen jaar weer de nodige ontwikkelingen geweest betreffende nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving welke betrekking hebben op financiële instellingen. Voor zover van toepassing zal SKG zich hieraan conformeren en zal zij ontwikkelingen hieromtrent nauwgezet blijven volgen. 8 Jaarverslag 2014

11 Renteontwikkeling Voor SKG zijn de ontwikkelingen op de kapitaal - en geldmarkt zeer belangrijk. De economische gang van zaken in 2014 zorgde voor de nodige beweging op beide markten. Zowel op de geld- als op de kapitaalmarkt was de trend neerwaarts gericht. Per saldo nam de bandbreedte tussen de kapitaal- en geldmarkt aanzienlijk af. Zo was op de geldmarkt de driemaands euribor rente eind december ,08%. Ultimo december 2013 was deze rente 0,29%. De tienjaars rente op de kapitaalmarkt was eind december ,82%. Ultimo december 2013 was deze rente 2,15%. Onderstaand een grafiek van het verloop van de kapitaal- en geldmarktrente in Financiële uitkomsten Balans De groei van de bedrijfsactiviteiten komt onder andere tot uiting in de groei van het balanstotaal met 1,44% van 392,4 miljoen naar 398,0 miljoen ( ,17%). De getemperde groei in 2014 heeft te maken met de economische ontwikkelingen en de relatief lage rentevoet. Uit het meer- 2,25 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 10 jaars rente (IRS) 3 maands euribor 0,25 0,00 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Jaarverslag

12 Enspijk, Protestantse Kerk. jarenoverzicht kerngegevens op bladzijde 5 is op te maken dat SKG over een reeks van jaren een gezonde stabiele groei heeft gerealiseerd. De ontwikkeling van de toevertrouwde middelen resulteerde in een toename van 4,5 miljoen tot 370,4 miljoen. Vanwege de relatief lage rentestand op de naar elkaar toegegroeide de geld- en kapitaalmarkt, was er toenemende belangstelling voor variabel rentende spaarproducten. Ondanks de lage rente op de kapitaalmarkt werden veel muterende en nieuw toevertrouwde geldmiddelen door de klanten vastrentend weggezet. Een ontwikkeling die verband houdt met enerzijds de 10 Jaarverslag 2014

13 goede tarieven die SKG biedt, anderzijds spreekt er vertrouwen uit dat cliënten graag een langjarige relatie met SKG aangaan. Verder is het een positieve ontwikkeling dat in navolging van 2013 ook in 2014 het investeringsvolume bij kerkelijke gemeenten en aanverwante instellingen weer is toegenomen. Het totaal aan verstrekte leningen en kredieten in rekening-courant nam in 2014 met 5,2 miljoen toe naar 52,9 miljoen. Het totale eigen vermogen van de stichting komt na toevoeging van het netto resultaat 2014 uit op 22,5 miljoen. Resultatenrekening De totale baten, het renteresultaat en de provisiebaten tezamen, namen af met 0,77% en komen uit op 4,5 miljoen. De gemiddelde rentemarge laat voor 2014 een daling zien, maar kon gelet op de marktomstandigheden en de gerealiseerde groei op goed niveau vastgehouden worden. De totale lasten zijn in 2014 ten opzichte van 2013 met 1,90% gestegen. De personeelslasten stegen 1,56%. Procesbeheersing en structurele kostenreductie gaan hand in hand bij SKG. Zo heeft het automatiseren van de toegenomen werkzaamheden en activiteiten al vele jaren een rem gezet op groei van het aantal fte s bij SKG. In 2014 is sprake van geringe stijging van het aantal fte s van 14,47 naar 14,51. De in 2014 dalende andere beheerlasten hebben enerzijds te maken met terugvallende eenmalige kosten 2013 voor de revitalisering van het SKG kantoor. Anderzijds waren met de invoering van SEPA begin 2014 diverse kostenverhogende klein maatwerk aanpassingen in andere automatiseringssystemen ook noodzakelijk. SEPA staat voor Single Euro Payments Area en heeft tot doel alle eurobetalingen in Europa te standaardiseren, zodat er geen verschil meer is tussen een binnenlandse betaling en een eurobetaling van of naar andere Europese landen. De toegenomen investeringen van de afgelopen jaren in automatisering en beveiliging zorgen in 2014 voor een stijging van de afschrijvingslasten. Uiteraard is het belangrijk dat de continuïteit van de werkzaamheden en het beveiligingsniveau rondom SKG Online gegarandeerd blijven. Gelet op het eenmalige karakter van een aantal kostensoorten is het totale kostenniveau over 2014 acceptabel te noemen. Restitutie kosten betalingsverkeer cliënten Ook in 2014 heeft SKG geen mutatiekosten op het rekening-courant betalingsverkeer bij SKG aan de cliënten doorberekend. In de praktijk is het betalingsverkeer voor SKG cliënten vrijwel gratis. Vanwege onder andere een wijziging in de tarifering nam in 2014 de totale restitutie kosten betalingsverkeer aan de cliënten af. Het bedrag dat in 2014 is teruggegeven aan de cliënten komt uit op ,- ( ,-). Jaarverslag

14 Netto resultaat Het netto exploitatieresultaat komt uit op ,- ( ,-). Het bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Financiële kengetallen De solvabiliteit uitgedrukt in de capital ratio beloopt ultimo ,66% (2013 5,21%). Dit kengetal wordt berekend door het eigen vermogen te delen door 1,00% van het balanstotaal. Vanwege de kredietcrisis moeten veel financiële instellingen de komende jaren een veel grotere kapitaalbuffer aanleggen dan voor de crisis gebruikelijk was. Voor een financiële instelling als SKG, zal ondanks het van toepassing zijnde lagere risicoprofiel, op termijn ook een hogere capital ratio noodzakelijk zijn. De gerealiseerde stijging is daarom een goede ontwikkeling. Het opgelopen percentage geeft aan dat het netto resultaat over 2014 niet is achtergebleven bij de gerealiseerde groei van het balanstotaal. De ratio kosten als percentage van de inkomsten (exclusief restitutie kosten betalingsverkeer), kon op goed niveau worden gehandhaafd en komt ultimo 2014 uit op 47% ( %). Bedrijfsontwikkelingen in 2014 De creditgelden Het totaal van de toevertrouwde middelen, inclusief de gelden op rekening-courant kwam uit op 370,4 miljoen ( ,9 miljoen). Zie figuur 1. Vanwege de relatief lage rentestand op de naar elkaar toegegroeide de geld- en kapitaalmarkt was er toenemende belangstelling voor variabel rentende spaarproducten. De inleg op de variabel rentende Kerkelijke- en Internetspaarrekeningen, bedroeg ultimo ,1 miljoen, en is ultimo 2014 opgelopen naar 113,5 miljoen. Het saldo op de SKG Spaarcontracten daalde van 232,6 miljoen naar 224,0 miljoen. Ondanks de relatief lage rentestand en dankzij de gunstige spaartarieven bij SKG, maakten veel cliënten de keuze hun geldmiddelen lang vast te zetten. Circa 75% van de expirerende SKG Spaarcontracten werd weer lang vast gezet Figuur 1: Toevertrouwde middelen (bedragen x 1 miljoen euro) 12 Jaarverslag 2014

15 De kredietportefeuille Ondanks de economische laagconjunctuur werd in 2014 door de cliënten meer geleend en lag het accent niet alleen op het aflossen van bestaande leningen en kredieten. Het uitstaande bedrag aan leningen en kredieten bij kerkelijke gemeenten en aanverwante instellingen nam toe met 10,89%, zie figuur 2. Vanwege soepele aflossingsmogelijkheden is de omloopsnelheid van de kredietportefeuille hoog. De totale kredietportefeuille heeft ultimo 2014 een omvang van 52,9 miljoen tegen 47,7 miljoen ultimo Kwalitatief is de kredietportefeuille sterk gebleven in Vooruitzichten voor 2015 Over een reeks van jaren heeft SKG een stabiele groei laten zien in het activiteitenvolume. Het gebruik van internet is de basis van onze groeistrategie. SKG Online, SKG Collect en de website bieden aantrekkelijke mogelijkheden voor een financiële instelling als SKG, dat geen duur netwerk aan bijkantoren kent. Gelet op de economische ontwikkelingen en de relatief lage rentevoet verwacht SKG voor het komende boekjaar een getemperde groei in de toevertrouwde middelen. Voor 2015 verwachten wij dat het investeringsvolume bij kerkelijke gemeenten en aanverwante instellingen in lijn met 2014 verder kan toenemen. De beoogde groei in het activiteitenvolume wil SKG in principe realiseren met het huidige aantal fte. Naar verwachting zullen de rente- en provisiebaten in 2015 op goed niveau blijven, maar door marktomstandigheden kunnen deze terugvallen. Toenemende activiteiten, inflatie of prijscompensatie kunnen naar verwachting in 2015 zorgen voor een toename van kosten. SKG verwacht dat het nettoresultaat in 2015 weliswaar op goed niveau blijft, maar ten opzichte van 2014 wel kan terugvallen. Cruciaal is of de rentemarge op een aanvaardbaar peil kan worden gehouden. Aangaande de getroffen voorziening kredietverliezen wordt, met de thans bekende inzichten, ervan uitgegaan dat het debiteurenrisico niet zal toenemen Figuur 2: Ontwikkeling kredietportefeuille (bedragen x 1 miljoen euro) Jaarverslag

16 Meteren, Hervormde Kerk. Organisatie ICT en Operations De ICT omgeving van SKG is professioneel opgezet. Door technologische vernieuwingen is SKG in staat blijvend succesvol en veilige maatwerk dienstverlening aan te bieden aan haar klanten. Elk jaar blijken er weer investeringen nodig om dit professionele niveau van de ICT omgeving vast te houden. Met behulp van het CRM pakket zijn bijvoorbeeld de afgelopen jaren de interne processen waar mogelijk verder geautomatiseerd en gestroomlijnd. In 2013 en 2014 lag het accent met name op de voorbereiding en implementatie van SEPA en het ontwikkelen van een incassomodule. Bij diverse geautomatiseerde systemen werden 14 Jaarverslag 2014

17 functionele verbeteringen doorgevoerd. De beveiliging rondom SKG Online bleef door gedane investeringen op een zeer hoog niveau. De ontwikkelingen hieromtrent volgen elkaar snel op en blijven daardoor voortdurend de aandacht vragen. Risicobeheer De groei van de financiële dienstverlening en de situatie op de financiële markten vraagt om adequaat risicobeheer. Het nemen van afgewogen risico s vormt onderdeel van de bedrijfsvoering bij SKG. Om zeker te stellen dat risico s weloverwogen worden genomen heeft SKG voor zover mogelijk de risicobeheeractiviteiten in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten en de strategische planning geïntegreerd. Periodiek worden risico s en risicobeheermaatregelen bezien en waar noodzakelijk worden adequate maatregelen genomen. Als financiële instelling ziet SKG zich geconfronteerd met diverse risico s. Het gaat hierbij onder andere om het kredietrisico, het renterisico, het liquiditeitsrisico en het operationele risico. Kredietrisico Het kredietrisico omvat het risico dat voortvloeit uit het feit dat een specifieke tegenpartij niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Dit risico heeft betrekking op verstrekte kredieten en uitgezette geldmiddelen aan kerken, kerkelijke instellingen en gemeenten. Geldmiddelen die niet op deze wijze kunnen worden uitgezet, worden belegd bij banken en obligaties. Het kredietrisicobeleid van SKG is behoudend en voorzichtig. Voor diverse onderverdelingen van de kredieten zie toelichting op de balans bij 4. Ten aanzien van de uitgezette geldmiddelen zijn de belangrijkste principes: - banken; alleen bij de grote Nederlandse banken die naast de beschikbare informatie van rating bureaus continue worden gemonitord op leverage, balansgrootte en pers; - obligaties; uitsluitend in 1 e klas obligaties zoals de Staat der Nederlanden. Het proces van fiattering van kredieten aan kerken, kerkelijke instellingen en gemeenten is fijnmazig van aard. De belangrijkste principes zijn als volgt: - bekendheid met de kerkelijke instelling en/of kerkelijke gemeente ter plaatse: de medewerkers dienen optimaal geïnformeerd te zijn over de aard van de kerkelijke gemeente en haar toekomstige financiële kasstromen; - de product- en juridische kennis op het gebied van financieringen dient bekend te zijn bij de medewerkers die zich bezig houden met het verstrekken van kredieten; Jaarverslag

18 Leerdam, Pauluskerk. - het vierogenprincipe, twee bevoegde functionarissen dienen het kredietvoorstel goed te keuren; - voor de fiattering van kredieten boven de is een kredietcommissie ingesteld. kritisch gekeken naar de gestelde zekerheden en wordt een inschatting gemaakt of de toekomstige kasstromen voldoende zijn voor het betalen van rente en aflossing. Eénmaal per jaar wordt door de kredietcommissie een kredietrevisie uitgevoerd voor alle posten in de portefeuille van SKG. Hierbij wordt onder andere Renterisico Het renterisico omvat het risico dat de rentemarge kan fluctueren als gevolg van verandering in de markt- 16 Jaarverslag 2014

19 rente. Binnen strikt geformuleerde richtlijnen wordt het renterisico beheerst. Minimaal twee maal per maand wordt het renterisico door middel van het matchingoverzicht bepaald en wordt zo nodig bijgestuurd. Liquiditeitsrisico Het liquiditeitsrisico omvat het risico dat SKG op enig moment niet kan voldoen aan haar betalingsverplichtingen. Vanwege de aanhoudende onrust op de financiële markten worden voortdurend ruime liquiditeiten aangehouden zodat SKG in extreme situaties minimaal één jaar aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Operationeel risico Deze risicocategorie omvat het verlies door tekortschietende interne processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen. SKG beperkt de operationele risico s tot een minimum door het stimuleren van risicobewustzijn van de medewerkers en het treffen van adequate maatregelen. Speerpunten hierbij zijn een strikte functiescheiding in processen en een passende uitwijkmogelijkheid voor de ICT gerelateerde risico s. heeft op betrokken wijze tien jaar deel uitgemaakt van het bestuur, waarvan de laatste acht jaar als voorzitter. Zijn bestuurlijke en bancaire ervaring waren belangrijk in de grote ontwikkelingen bij SKG het afgelopen decennium. In zijn plaats heeft de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland op 23 april 2014 de heer Mr. Drs. Ing. D. Duijzer benoemd tot nieuw bestuurslid bij SKG. Op 26 juni 2014 is Mr. F.H. Kamsteeg teruggetreden als lid van het bestuur. De heer Kamsteeg heeft ruim vijf jaar deel uitgemaakt van het bestuur. Met zijn bancaire ervaring en deskundigheid was hij als rentespecialist belangrijk tijdens de achter ons liggende kredietcrisisjaren. Wij zijn de heren Hendriks en Kamsteeg zeer erkentelijk voor hun inzet en waardevolle inbreng. Personeel CAO De honorering van de medewerkers van de stichting vindt plaats conform de richtlijnen van de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. Bestuur De heer Drs. C. Hendriks is per 1 mei 2014 teruggetreden als lid van het bestuur. De heer Hendriks Medewerkers SKG is voor het realiseren van haar doelstellingen in grote mate afhankelijk van de inbreng en betrokkenheid van haar medewerkers. Vakbekwame en Jaarverslag

20 gemotiveerde medewerkers zijn een must voor het leveren van goede prestaties en het behalen van doelstellingen. Dat kan alleen als de medewerkers zich kunnen identificeren met en actief bijdragen aan de missie van SKG. Van alle SKG medewerkers wordt daarom een grote deskundigheid verwacht. Dit betekent voor hen regelmatig bijleren en geconfronteerd worden met veranderende processen en administratieve procedures. Het bestuur en de directie van de stichting danken de medewerkers voor hun inzet en betrokkenheid in het afgelopen jaar. Gouda, 23 april Namens het bestuur, Mr. Drs. Ing. D. Duijzer, voorzitter Ottoland, Hervormde Kerk. T.H. Copier, directeur 18 Jaarverslag 2014

21 Jaarrekening Balans per 31 december (na resultaatbestemming) (bedragen in duizenden euro s) Activa Toelichting Kasmiddelen Bankiers Kredieten Rentedragende waardepapieren Materiële vaste activa Overlopende activa en overige vorderingen Totaal Activa Passiva Toelichting Toevertrouwde middelen Overlopende passiva en overige schulden Kapitaal Algemene Reserve Eigen vermogen Totaal Passiva Niet in de balans opgenomen verplichtingen Jaarverslag

22 Resultatenrekening (bedragen in duizenden euro s) Toelichting Rentebaten Rentelasten Saldo rente Provisie Totaal baten Personeelslasten Andere beheerlasten Afschrijvingen Totaal lasten Exploitatieresultaat Af: restitutie kosten betalingsverkeer cliënten Netto resultaat Jaarverslag 2014

23 Kasstroomoverzicht (bedragen in duizenden euro s) Resultaat Afschrijvingen Mutatie te ontvangen interest Mutatie te betalen interest Overige overlopende activa Overlopende passiva en overige schulden Mutatie inzake renteruilresultaten Mutatie bankiers Mutatie kredieten Mutatie toevertrouwde middelen Netto kasstroom uit operationele activiteiten Verkopen en aflossingen uit beleggingsportefeuille Investeringen in onroerende zaken en bedrijfsmiddelen Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom Kasstroom Liquiditeiten begin van het jaar Liquiditeiten eind van het jaar In dit saldo zijn de volgende posten begrepen Kasgelden en banktegoeden Liquiditeiten eind van het jaar Jaarverslag

24 Toelichting behorende tot de jaarrekening 1 Algemeen De Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG) is een kerkelijke stichting en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Alle bedragen luiden in duizenden euro s tenzij anders vermeld. Algemene Reserve Ten behoeve van de continuïteit van de stichtingsactiviteiten wordt conform artikel 13.3 van de statuten een Algemene Reserve aangehouden als garantiekapitaal voor cliënten die gelden hebben toevertrouwd aan SKG. 2 Grondslagen voor de waardering van de activa en de passiva en de bepaling van het resultaat Waar nodig liggen aan de bedragen zoals vermeld in deze jaarrekening, schattingen en veronderstellingen van het management ten grondslag. De belangrijkste schatting heeft betrekking op de bepaling van de voorziening voor oninbaarheid. Waardering en resultaatbepaling Voor zover niet anders vermeld worden posten in de balans gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben. Kasmiddelen De kasmiddelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en zijn inclusief opgelopen rente. Bankiers De bankiers worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Met uitzondering van de deposito s is het saldo van de bankiers inclusief opgelopen rente. Kredieten De kredieten zijn opgenomen onder aftrek van de nodig geachte voorziening voor oninbaarheid. Het management van SKG bepaalt of er aanwijzingen zijn van bijzondere waardeverminderingen van belangrijke kredieten. In de post kredieten is een voorziening opgenomen voor een bedrag van in verband met mogelijk lagere toekomstige kasstromen. Deze voorziening heeft betrekking op een individuele post. Rentedragende waardepapieren Rentedragende waardepapieren worden in principe duurzaam aangehouden tot de aflossingsdatum en worden gewaardeerd op nominale waarde. Verschillen tussen kostprijs en nominale waarde worden in het jaar van aankoop opgenomen in een egalisatierekening en gedurende de resterende looptijd geamortiseerd en ten laste dan wel ten gunste van het resultaat geboekt. Voor zover voorgenoemde resultaatverwerking ertoe zal lei- 22 Jaarverslag 2014

25 den dat per saldo meer rentelasten worden geactiveerd dan rentebaten worden gepassiveerd, zal het meerdere als rentelast in de resultatenrekening worden opgenomen. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met op lineaire basis berekende afschrijvingen, gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Een uitzondering hierop is de kantoorautomatisering welke een afschrijvingsschema kent van 40% in het 1 e jaar, 30% in het 2 e jaar en 30% in het 3 e jaar. Kosten in verband met de aanschaf van software worden jaarlijks voor 33,33% van de aanschafwaarde ten laste van het resultaat gebracht. De jaarlijkse afschrijving op het gebouw, de technische installaties en de grond is respectievelijk; 2%, 10% en nihil. Einde boekjaar worden geheel afgeschreven materiële vaste activa als desinvesteringen en desinvesteringen afschrijvingen opgenomen in de verloopstaat materiële vaste activa. Zie toelichting op de balans bij 6. Overlopende activa en overige vorderingen De overlopende activa en overige vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde. Toevertrouwde middelen De toevertrouwde middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Overlopende passiva en overige schulden De overlopende passiva en overige schulden zijn opgenomen tegen nominale waarde. Grondslagen voor het kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen kasstromen uit operationele activiteiten, investerings- en financieringsactiviteiten. Onder liquiditeiten worden de activa verantwoord die zonder beperkingen kunnen worden opgenomen. Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de herkomst van de liquiditeiten, die gedurende het jaar beschikbaar zijn gekomen en de wijze waarop de liquiditeiten gedurende het jaar zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst naar die uit operationele, investerings- en financieringsactiviteiten. Als liquiditeiten worden aangemerkt de aanwezige kasmiddelen, alsmede de per saldo direct opeisbare tegoeden bij banken in rekening-courant. De mutaties saldo bij bankiers, de kredietverlening en de toevertrouwde middelen zijn opgenomen onder kasstroom uit operationele activiteiten. Investeringsactiviteiten omvatten de aan- en verkopen en aflossingen inzake beleggingsportefeuilles, alsmede de aan- en verkopen van onroerende zaken en bedrijfsmiddelen. De opname en aflossing van lang vreemd vermogen worden als financieringsactiviteiten aangemerkt. Jaarverslag

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2011

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 2012

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V.

Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Jaarverslag 2014 Brand New Day Levensverzekeringen N.V. Inhoud Directieverslag 2 Verslag Raad van Commissarissen 6 Jaarrekeningen 2014 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears.

Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. JAARVERSLAG 2013 2 jaarverslag 2013 Durven de mindshift te maken en te gaan voor grotere doelen in rap tempo. Finabank is changing gears. 3 Inhoudsopgave Een schets van de Finabank 04 Missie, visie en

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013

NEDERLANDSE AANDELENFONDS. Jaarverslag 2013 NEDERLANDSE AANDELENFONDS Jaarverslag 2013 Nederlandse Aandelenfonds 1 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Nederlandse Aandelenfonds Nederlandse Aandelenfonds... 3 Algemene informatie... 4 Kerncijfers... 7

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV

Jaarverslag 2013 TKP lnvestments BV TKP lnvestments BV 2 TKP Investments BV Inhoudsopgave 1 Verslag van directie 3 1.1 Woord vooraf 3 1.2 Over TKP Investments 4 1.3 Mijlpalen 2013 4 1.4 Risicomanagement 8 1.5 Vooruitblik 11 2 Jaarrekening

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

UMG-jaarr2011 ekening

UMG-jaarr2011 ekening UMG-jaarrekening 2011 2 UMG-jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Bedrijfsprofiel Unirobe Meeùs Groep B.V. 4 Bericht van de Directievoorzitter 6 Bericht van de Financieel Directeur 8 Verslag Raad van Commissarissen

Nadere informatie

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013

GESPREIDE BELEGGINGSFONDS. Jaarverslag 2013 GESPREIDE BELEGGINGSFONDS Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds 1 Jaarverslag 2013 Gespreide Beleggingsfonds Inhoudsopgave Gespreide Beleggingsfonds Gespreide Beleggingsfonds... 6 Algemene informatie...

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011

Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Friesland Bank NV Jaarverslag 2011 Kerncijfers jaar jaar jaar jaar jaar (Bedragen in miljoenen euro s) 2009 2008 2007 Balansgegevens Balanstotaal 10.847,4 11.055,4 11.009,5 10.934,1 10.118,8 Kredieten

Nadere informatie

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7

Onze financiën. Inhoud. Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1. Balans op 31 december 2011 6. Staat van baten en lasten 2011 7 Onze financiën Inhoud Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 1 Balans op 31 december 2011 6 Staat van baten en lasten 2011 7 Kasstroomoverzicht 2011 9 Verschillenanalyse begroting versus 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds

Jaarverslag 2013. Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Jaarverslag 2013 Loyalis S&B Beleggingsfonds Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Algemene gegevens 3 Structuur 4 Verslag van de Beheerder 6 Beleggingsbeleid Loyalis

Nadere informatie

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V.

SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. ANNEXUM SUPERMARKT BELEGGINGSFONDS B.V. JAARBERICHT 2014 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam Website: www.annexum.nl AIFMD Bewaarder SGG Depositary B.V. Claude

Nadere informatie

de andere bank Inhoudsopgave

de andere bank Inhoudsopgave jaarverslag 2011 annual report 2011 2 jaarverslag 2011 goud, de koning der metalen, heeft niet alleen voordelen voor ons land. naast het economische gewin moeten de schadelijke gevolgen voor het milieu

Nadere informatie

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s)

Balans per 31 december 2013 (in duizenden euro s) Jaarrekening Balans per 31 december (in duizenden euro s) ACTIVA (na resultaatbestemming) 31-12- 31-12-2012 Materiële vaste activa (1) - panden 23.343 24.314 - vervoermiddelen 2.088 2.014 - overige activa

Nadere informatie

Oudejaarstrekking 2008

Oudejaarstrekking 2008 Jaarverslag 2008 Oudejaarstrekking 2008 De Staatsloterij sloot op 31 december het jaar in Amsterdam af met een spectaculair Oudejaarsfeest op de Dam. Topacts van eigen bodem als Anouk, Bløf, Trijntje

Nadere informatie

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8

Pyramidefonds 2. Verslag van de beheerder 3. Jaarrekening 8 JAARBERICHT 2011 Inhoud Blad Pyramidefonds 2 Verslag van de beheerder 3 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 2011 8 Winst- en verliesrekening over 2011 9 Kasstroomoverzicht over 2011 10 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30

Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens 29 Controleverklaring 30 Algemene informatie 2 Algemene gegevens 3 Algemeen verslag van de Beheerder 5 Delta Lloyd Fixed Income Umbrella Jaarrekening 16 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 19 Overige gegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj

2006 ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG. f-o CD. achmea. -vj ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. JAARVERSLAG achmea fo CD vj JAARVERSLAG ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. to Cb l ro i hij SJ ACHMEA HYPOTHEEKBANK N.V. INHOUDSOPGAVE Overzicht functionarissen 3 Profiel 5 Kerncijfers

Nadere informatie

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011

Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene BV Jaarverslag 2011 hoon endrecht ortgene 011 B E L E G G I N G S M A AT S C H A P P I J R H O O N, P E N D R E C H T E N C O R T G E N E B V J A A R V E R S L A G 2 0 1 1 Beleggingsmaatschappij Rhoon, Pendrecht en Cortgene

Nadere informatie