Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2011 Dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland Met cijfers Een jaar met mijlpalen Voor u ligt het jaarverslag 2011 van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, bestemd voor een breed publiek. In het voorbije verslagjaar bereikten we twee belangrijke mijlpalen. Ten eerste formuleerde en aanvaardde de generale synode haar visie op het leven en werken van de Protestantse Kerk. Het boekje waarin deze visie is verwoord kreeg als titel De hartslag van het leven. Deze visienota geeft richting aan en biedt perspectief voor het werk van de kerk en haar dienstenorganisatie. Het beleid van de dienstenorganisatie voor de jaren zal op deze visie gebaseerd worden. De visienota bevat vier handvatten voor beleid die vormen van gemeente zijn, inhoud van het geloof, de samenleving en het kerk-zijn met anderen betreffen. De tweede mijlpaal is de implementatie van het systeem voor de Landelijke Ledenregistratie van de Protestantse Kerk (LRP). Veel gemeenten zijn in 2011 met dit systeem gaan werken. Duizenden toekomstige gebruikers (ledenadministrateurs, predikanten en pastoraal werkers) kregen een training en werden vertrouwd gemaakt met het systeem en met de wijze van werken. Ondanks diverse aanloopmoeilijkheden blijken de meeste gebruikers toch enthousiast over de mogelijkheden te zijn. Bijzonder in 2011 was ook het project The Passion. Vervolg op pagina 2

2 2 Activiteiten dienstenorganisatie in 2011 De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland voert werk uit voor de synode en de gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. De organisatie is ingedeeld in programmalijnen en ondersteunende (staf-) afdelingen, zoals in onderstaand organogram weergegeven. In dit jaarverslag wordt deze indeling aangehouden en wordt een kort overzicht van de activiteiten van de dienstenorganisatie in 2011 gegeven. Vervolg van pagina 1 In The Passion wordt het lijden en sterven van Jezus Christus op een eigentijdse manier verbeeld. De stad Gouda was bereid als locatie te dienen voor dit unieke project. De belangstelling was groot; veel mensen sloten spontaan aan in de processie die rechtstreeks op tv te volgen was. Deze uitzending werd goed bekeken. Zonder er uitgebreid op in te gaan, noemen we zaken die onze aandacht en inzet vroegen: Kerk in Actie: de verdergaande samenwerking met ICCO, de noodhulpactie voor de Hoorn van Afrika. Missionair Werk & Kerkgroei: stichting van drie pioniersgemeenten en - in samenwerking met Kerk in Actie - de aanstelling van een diaconaal werker bij het gemeentestichtingsproject Boei90. Jeugdwerk (JOP): start van de KIDS Express, organisatie van het Xnoizz Flevo festival, aanstelling jeugdleiders en coaches die plaatselijk werken met jongeren. Kerk in Ontwikkeling: verandering van de organisatiestructuur waardoor gemeenteadviseurs in kleinere teams gaan werken, ondersteuning van het werk in de gemeenten. Institutionele Ondersteuning: het project Evaluatie Kerkorde Communicatie & Fondsenwerving: ontwikkeling van een communicatiestrategie voor Kerk in Actie, ontwikkeling internationale huisstijl voor Kerk in Actie en ICCO. Het geheel overziende is er het afgelopen jaar veel gebeurd met een positief financieel resultaat. In dit publieksjaarverslag kunnen we daar maar een fractie van laten zien. Wij danken alle betrokken vrijwilligers, medewerkers en anderen die aan de resultaten hebben bijgedragen voor hun input en getoonde inzet. Zonder hen waren we niet zover gekomen. Haaije Feenstra, Algemeen directeur dienstenorganisatie Protestantse Kerk in Nederland BESTUUR DIRECTIE GENERALE RAAD VAN ADVIES PROGRAMMA INSTITUTIONELE ONDERSTEUNING PROGRAMMA KERK IN ACTIE PROGRAMMA MISSIONAIR WERK EN KERKGROEI PROGRAMMA JEUGDWERK PROGRAMMA KERK IN ONTWIKKELING STEUNPUNTEN NOORD, MIDDEN, ZUIDOOST, ZUIDWEST Programma Institutionele Ondersteuning Het programma Institutionele Ondersteuning ondersteunt de institutionele organisatie van de kerk, zoals synode en colleges. Deze ondersteuning is zowel inhoudelijk als praktisch. Er wordt beleid voorbereid of uitgevoerd in opdracht van de synode. De hartslag van het leven In november 2011 werd in de synode de nieuwe visienota De hartslag van het leven goedgekeurd. Het gaat in deze visienota om de verwoording van datgene waar de Protestantse Kerk nu voor staat en waar zij zich in deze tijd op wil richten. De visienota is niet bedoeld als geloofsbelijdenis of theologische verhandeling, maar als een korte, krachtige en inspirerende tekst. Het stuk wil richting geven aan de beleidsplannen die de Kerk voor de komende jaren gaat uitwerken. Vier thema s vragen de aandacht: inhoud, vorm, samenleving en contacten met andere kerken. De nota volgt op de visienota uit 2005 Leren leven van de verwondering. Zie ook in dit jaarverslag de zijkolom op pagina 11. Evaluatie kerkorde De evaluatie van de kerkorde was, evenals in 2010, een belangrijk thema in de synode. Het project Evaluatie Kerkorde is inmiddels afgerond. Het generale college heeft volgens planning, opnieuw een omvangrijk rapport voor bespreking door de COMMUNICATIE EN FONDSENWERVING EXPERTISECENTRUM HUMAN RESOURCE MANAGEMENT FINANCIËN EN CONTROL FACILITAIRE ZAKEN INCL. CONFERENTIECENTRUM HYDEPARK

3 3 generale synode afgeleverd. In het rapport is terdege rekening gehouden met de door de classicale vergaderingen ingebrachte consideraties. De belangstelling vanuit de kerkenraden en classicale vergaderingen voor dit project is goed te noemen. De voorlichtingsbijeenkomsten die door alle regionaal adviseurs classicale vergaderingen zijn gehouden ter voorbereiding van het consideratietraject werden goed bezocht. Daardoor hebben 70 van de 75 classes hun vaak uitvoerige wijzigingsvoorstellen ingezonden. Beleidscommissie Predikanten De synode behandelde drie nota s van de Beleidscommissie Predikanten in het kader van de uitvoering van Hand aan de ploeg waarin het erom gaat beleid te maken met betrekking tot predikanten en kerkelijk werkers. De drie nota s waren: Met vreugde en vrucht over functiedifferentiatie binnen de functie van predikant, De HBO-theoloog en de kerkelijk werker en een voortgangsrapportage. De bijbehorende voorstellen werden door de generale synode aanvaard. De permanente educatie wordt opgenomen in de kerkorde en kan naar verwachting medio 2012 worden ingevoerd. Evangelisch-Lutherse Synode De Evangelisch-Lutherse Synode (ELS) kampte met interne bestuurlijke problemen. Het moderamen van de generale synode riep de hulp in van twee externe adviseurs voor een adviestraject. Daarna volgde op verzoek van het moderamen een buitengewone visitatie van de ELS. Als gevolg hiervan besloot de ELS om voor de rest van haar zittingstijd zichzelf op non-actief te stellen. Het moderamen stelde hierop een interim-bestuur aan en wees hiervoor gedelegeerden aan. Studentenpastoraat De dienstenorganisatie is verantwoordelijk voor de coördinatie van het studentenpastoraat. Studentenpastores kregen voorlichting over de mogelijkheid om qua dienstverband over te stappen naar de dienstenorganisatie. Vier predikanten die nieuw benoemd werden of van wie het arbeidscontract verlengd moest worden, hebben nu de status van medewerker van de dienstenorganisatie. In de sollicitatie- en voortgangsgesprekken spelen de aandachtspunten die de synode in april 2009 heeft geformuleerd een belangrijke rol. Commissie Bijzondere Zorg De Commissie voor Bijzondere Zorg Hervormd, die na de fusie in 2004 voorzieningen heeft gemaakt voor Hersteld Hervormde gemeenten die niet mee zijn gegaan in het fusieproces, heeft in de aprilsynode haar eindverslag gepresenteerd. Er lopen nog juridische procedures die in 2011 nog niet geheel konden worden afgerond. Classicale ondersteuning De regionale adviseurs classicale vergaderingen ondersteunen de brede moderamina van de classicale vergaderingen en/of regionale colleges (met name visitatie en beheerszaken) bij ingewikkelde processen in gemeenten. Het gaat om onderwerpen als samenwerking, fusie of kleine gemeenten. Als het nodig is stemmen ze hun werk af met de gemeenteadviseurs (kerkbeheer) of werken ze met hen samen. Spreken over God In de verslagperiode werden door het RACV-beraad ook plannen voorbereid en aangeboden om het kerkelijk gesprek in de classicale vergaderingen over de nota Spreken over God vorm te geven en te begeleiden. Ledenregistratie Protestantse Kerk in Nederland De bouw van de LRP is in 2011 afgerond en werd op 1 oktober overgedragen aan de dienstenorganisatie. De bouw van het systeem en de introductie zijn met de bespreking van de eindrapportage in de novembervergadering van de generale synode officieel afgesloten. Het trainen van degenen die met het systeem moeten gaan werken, bereikte in de periode maart tot juli 2011 zijn hoogtepunt. Duizenden toekomstige gebruikers (ledenadministrateurs, predikanten en pastoraal werkers) werden vertrouwd gemaakt met het systeem en met de wijze van werken. Fennie Duursema en Gert Hemstede Fennie en Gert zijn respectievelijk archivaris/bibliothecaris en senior medewerker archief. Zij zijn erg enthousiast over hun werk. Fennie: Het stoffige imago dat werken in een bibliotheek of archief heeft is totaal onterecht. Afgezien van het feit dat stof heel slecht is voor archiefmateriaal, bruist het hier van de activiteit. Vaak komen er bezoekers van buiten voor onderzoek in de oude archieven, bijvoorbeeld om een dissertatie te schrijven. Bijzonder in 2011 was het grote aantal archiefverhuizingen; deze waren nodig om de geïnventariseerde archieven over te brengen naar Het Utrechts Archief. In 2011 zijn daarnaast 83 archieven ondergebracht bij het Historisch Documentatiecentrum van de Vrije Universiteit. Bij Het Utrechts Archief en de VU staan de archieven in een optimaal beschermde omgeving. Het is de bedoeling dat in 2014 alle oude archieven geïnventariseerd zijn. Het geheugen van de kerk Gert: Archieven vormen het geheugen van de kerk. Daarom is het belangrijk om de archieven goed te bewaren en toegankelijk te maken. Een probleem van het digitale tijdperk is dat veel documenten niet meer geprint worden, terwijl het digitale archiveren - het voor lange tijd bewaren in een zogenaamd e-depot - zich nog in een experimentele fase bevindt. Veel informatie over de kerk in deze tijd dreigt hierdoor verloren te gaan. Medio 2012 zal een advies over het toekomstige documentmanagementbeleid gereed zijn. In 1999 zijn veel schilderijen en andere kunstvoorwerpen uit de oude kerkelijke kantoren meegekomen naar Utrecht. De belangrijkste zijn in 2011 geïnventariseerd en in bruikleen gegeven aan museum Catharijneconvent in Utrecht.

4 4 Programma Kerk in Ontwikkeling Kerk in Ontwikkeling is het programma dat zich richt op de gemeenten, en zich kenmerkt door directe dienstverlening aan deze gemeenten. De gemeenteadviseurs zijn de belangrijkste dragers van deze dienstverlening, naast een team landelijke adviseurs en staf. In 2011 is de organisatiestructuur van het programma Kerk in Ontwikkeling veranderd, waardoor gemeenteadviseurs in kleinere teams zijn gaan werken. Er vallen ook andere thema s onder het programma Kerk in Ontwikkeling, zoals het maatschappelijk activeringswerk, Kerk en Israël en de SMPR. Kirsten Roos Kirsten is medewerkster verzorging en assisteert bij in en rond het restaurant van het Protestants Landelijk Dienstencentrum. Kirsten is in het restaurant te vinden achter de spoelbak of achter de kassa, maar je kunt haar ook tegenkomen in de koffiecorner, als ze de koffieautomaat bijvult, of in een vergadering, als er broodjes gebracht worden. In haar team is Kirsten verantwoordelijk voor broodbestellingen: Ik bestel het brood voor het ontbijt en de lunch. Het restaurant wordt tijdens de lunchpauze altijd druk bezocht door personeel, vrijwilligers en bezoekers. De gasten in het Guesthouse ontbijten ook in het restaurant. Soms zijn er s avonds ook vergadergroepen die een broodmaaltijd krijgen in het gebouw. In het restaurant is tegenwoordig ook biologisch brood te koop, maar dat komt mee met een grotere bestelling van biologische producten. Die bestelling wordt door iemand anders geregeld. Nieuwe werkkleding In 2011 kregen de medewerkers van het team verzorging nieuwe werkkleding. Kirsten zocht samen met Siham Saccal, die ook bij het team verzorging werkt, de kleding uit voor haarzelf en haar collega s: Deze kleding gaat minder gauw kapot en is minder warm. Het wordt gedragen met een spijkerbroek die de mensen zelf kunnen aanschaffen en vergoed krijgen. Bij de werkkleding horen ook een sjaaltje en een naambordje. Er komt nu ook een zomerbloesje bij. Dat Kirsten in het restaurant van het Landelijk Dienstencentrum werkt, is eigenlijk toevallig want oorspronkelijk heeft ze de opleiding SPW (sociaalpedagogisch werk) gedaan. Ze is bij het Landelijk Dienstencentrum terechtgekomen omdat haar vader en haar zus daar werken. Kirsten: In de zomervakanties had ik jarenlang een vakantiebaantje in de keuken van het Hervormde hoofdkantoor in Leidschendam. Toen dat naar Utrecht verhuisde kwam ik mee naar Utrecht. Ik houd ervan om in de praktijk te werken en om actief bezig te zijn. Het werk is erg leuk en afwisselend en ik heb fijne collega s. SMPR Het interkerkelijk samenwerkingsverband tegen Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) had zeker de eerste helft van het jaar, maar ook nog daarna, zeer drukke werkzaamheden door de situatie rond misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk. Hoewel de katholieke kerk een eigen instantie (Hulp en Recht) heeft om te handelen als er sprake is van misbruik, kozen veel mensen er toch voor om contact op te nemen met de SMPR. De medewerkers hebben zich ervoor ingespannen om alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden of de mensen door te verwijzen. Binnen enkele gemeenten werd door daartoe opgeleide gemeenteadviseurs een begeleidingstraject ingezet na constatering van een misbruiksituatie. Binnen de SMPR werken de Protestantse Kerk in Nederland, de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten in Nederland, de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap en de Zevende dags Adventisten samen. Ook nemen afgevaardigden van het Leger des Heils deel. The Passion In Gouda werd The Passion opgevoerd. Het evenement werd live op de tv uitgezonden. Met eigentijdse muziek en bekende artiesten werden de laatste uren van Jezus uitgebeeld. Een groot lichtgevend kruis werd door een grote groep mensen door de stad gedragen, tot in het centrum van Gouda, waar alle zangers en de verteller wachtten. Behalve de Protestantse Kerk in Nederland waren de RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap en Jong Katholiek betrokken bij The Passion. In de dienstenorganisatie werd het project ondergebracht bij KiO, al was het een organisatie-breed project waaraan bijvoorbeeld ook JOP een grote bijdrage leverde. Het resultaat was zeer positief, met 1,3 miljoen televisiekijkers en aanwezigen bij de live-uitzending. Het geheel zette de Protestantse Kerk (juist ook in de media) neer als een kerk met lef, die zegt wat haar boodschap is. Aansluitend verscheen er materiaal waardoor The Passion ook in de lokale gemeente vertoond en/of uitgevoerd kan worden. Kerk en Israël Op het terrein van Kerk en Israël vonden de reguliere activiteiten plaats. Daarnaast bezochten in mei vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de Protestantse Kerk Nes Ammim in Israël. Dit bezoek resulteerde in een verbetering van de betrekkingen en in concrete plannen voor de gezamenlijke financiering van een project in Israël. Ontmoeting met moslims Het werkveld Ontmoeting met moslims organiseerde dit jaar relatief veel activiteiten die door de actualiteit waren ingegeven. In soepele samenwerking met zowel de moskee als de synagoge werd een aantal verklaringen uitgegeven. Maatschappelijk Activeringswerk Het Maatschappelijk Activeringswerk (opbouwwerk vanuit een levensbeschouwelijke visie) maakt de rol van kerken op diaconaal en maatschappelijk terrein heel concreet. Er zijn projecten op het gebied van mantelzorg, asielzoekers, senioren of armoede. Belangrijk is het feit dat men bij de overheid de waarde van het MA-werk blijft inzien. Bezig zijn met thema s als participatie, cohesie en integratie is van essentieel belang, zeker nu steeds meer wordt ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dan moet de kerk zich dus juist inzetten vanuit haar eigen roeping om mensen tot hun recht te laten komen.

5 5 Programma Missionair Werk en Kerkgroei Missionair werk en Kerkgroei wil plaatselijke gemeenten uitdagen om kerk naar buiten te zijn. Om dat wat binnen zit het geloof naar buiten te brengen en dat op zo n manier dat het aantrekkingskracht heeft op anderen. Missionair gemeente-zijn wordt dat genoemd. Het team houdt zich onder meer bezig met het ontwikkelen van materiaal en het ondersteunen van initiatieven om dit mogelijk te maken. Pioniersplekken De Protestantse Kerk in Nederland wil de komende jaren zes nieuwe gemeenten in het leven roepen. Dit betekent concreet dat de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei zich inzet om twee nieuwe Protestantse Pioniersplekken per jaar te stichten. In 2011 waren dat de pioniersplekken van ds. Rob Visser, die zijn werk in januari in IJburg startte, en van ds. Taco Koster, die via CrossPoint in Nieuw-Vennep aan de slag ging. Hette Domburg startte eind 2011 als pionier in het gezamenlijke project van de Protestantse Kerk en IZB Marcus Connect in Den Haag. In samenwerking met Kerk in Actie werd bij het gemeentestichtingsproject Boei90 een diaconaal werker aangesteld en een netwerker/fondsenwerver in Getsewoud/Nieuw-Vennep. Missionaire ronde Bij de missionaire ronde reizen medewerkers van de afdeling Missionair Werk & Kerkgroei door het land om predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers, maar ook gemeenteleden met elkaar in gesprek te brengen over missionaire thema s. Doel van de ronde was verandering bewerkstelligen van attitude ten aanzien van het missionaire werk en zicht geven op de culturele context waarin missionair werk wordt verricht. Op basis van de positieve evaluatie van de eerste missionaire ronde is in 2010 besloten een tweede ronde door Nederland te houden, verspreid over twee jaar (2011 en 2012). Het thema was het verbeteren van de geloofscommunicatie met anderen. Net zoals in de vorige ronde was er een middagbijeenkomst met predikanten, kerkelijk werkers en jongerenwerkers en een avondbijeenkomst voor gemeenteleden waar ook predikanten en kerkelijke beroepskrachten welkom waren. Programma Kerk in Actie Kerk in Actie doet haar werk namens en dankzij de diaconieën van de gemeenten van de Protestantse Kerk. Diaconieën roepen kerkleden op om te geven, houden collectes en organiseren acties om geld bij elkaar te brengen voor het diaconale en zendingswerk. Voor die steun van diaconieën is Kerk in Actie dankbaar. Giften komen ook van particulieren die Kerk in Actie een warm hart toedragen. Zij worden zo goed mogelijk op de hoogte gehouden van de voortgang van het werk. Samenwerking met ICCO Kerk in Actie werkt nauw samen met ICCO. Een verdergaande samenwerking in coöperatieverband met ICCO werd voorbereid en in november ter meningsvorming voorgelegd aan de generale synode. Duidelijk werd aangegeven dat het eigenaarschap van het diaconale werk en het zendingswerk bij de kerk ligt en dat dit ook zo blijft. De samenwerking met de regiokantoren is in 2011 uitgebreid en verbeterd. Het gaat om kantoren van ICCO en Kerk in Actie in Centraal- en Zuid-Amerika, Afrika en Azië. Uit het contact dat we met onze regiokantoren hebben, blijkt dat ze verankerd raken in hun omgeving en daardoor een goede brug kunnen vormen tussen Kerk in Actie en ICCO in Nederland en hun partners in het zuiden. Diaconaat in Nederland Oog hebben voor elkaar blijkt in het diaconaat meer dan ooit nodig, nu de bezuinigingen op de sociale zekerheid, de zorg en het onderwijs vooral de zwaksten in de samenleving lijken te treffen. Door het beleid dat de regering in het afgelopen jaar heeft gevoerd ten opzichte van vreemdelingen en asielzoekers en door de politieke samenwerking met een partij die mensen openlijk discrimineert, is het maatschappelijke debat onnodig verhard. Mede daarover is Kerk in Actie in gesprek met de landelijke overheid. Jan Oortgiesen Jan is hoofd mobiliteitsbureau en adviseur voor het beroepingswerk. Jan Oortgiesen geeft advies aan predikanten en kerkelijk werkers die van werkplek willen veranderen. Ook adviseert hij kerkelijke gemeenten en instellingen die op zoek zijn naar een predikant of kerkelijk werker of kerkelijke gemeenten die op zoek zijn naar invulling voor tijdelijke hulpdiensten en/of naar interim-predikanten. Jan: Ik noem mezelf kerk-o-fiel en domin-o-fiel. Ik geniet van de dagelijkse contacten die ik heb met predikanten, proponenten en kerkenraden. Als ik hen voorwaarts kan helpen en ze weer toekomst zien, is dat bijzonder voor mij. Hij biedt een luisterend oor om nieuw perspectief te geven aan mensen. Hij vindt het belangrijk dat de juiste persoon op de juiste plek komt. Dan heb ik mijn werk goed gedaan. Interim-predikanten Het werk is veelzijdig en blijft hem boeien. Hij heeft onder andere nauw contact met de acht interim-predikanten via studiedagen, , telefoon of persoonlijk contact. Zij worden ingezet in gemeenten waar iets aan de hand is, bijvoorbeeld een conflict in de gemeente. Ook kan het zijn dat er nieuw beleid moet worden gemaakt. Het maakt Jan blij dat ze dan daar voor een beperkte periode ingezet kunnen worden, zodat de gemeente daarna met goede moed verder kan. Jan vindt het een goede zaak dat predikanten en kerkelijk werkers zich blijvend moeten (laten) opleiden, in nauw overleg met hun kerkenraden: Mensen moeten kunnen groeien en bloeien. Als ze in hun werk hun ei kwijt kunnen, worden ze gelukkig. Als zij tot volle wasdom willen komen, willen ze ook bijleren en zich ontwikkelen. Ik wil de mensen graag helpen in het zelf ontdekken wat de mogelijkheden zijn. Er is mij veel aan gelegen dat iedereen zijn of haar werk met enthousiasme doet. Mensen moeten de moed niet verliezen maar geloven in de toekomst. Zeker in deze tijd is dat belangrijk.

6 6 Staat van baten en lasten 2011 Baten ( x 1.000) Rekening 2011 Begroting 2011 Rekening 2010 Baten uit eigen fondsenwerving Collecten, giften en schenkingen Nalatenschappen Overige bijdragen Baten uit acties van derden Subsidies van overheden Bijdragen voor dienstverlening Baten uit beleggingen Overige baten - Opbrengst publicaties Diverse baten Bijdrage Protestantse Kerk in Nederland Financiële bijdragen Bijdragen uit bestemmingsreserves Totaal beschikbaar voor de doelstelling

7 Lasten ( x 1.000) Ref. Rekening 2011 Begroting 2011 Rekening Besteed aan doelstellingen Programmalijnen - Institutionele Ondersteuning Kerk in Ontwikkeling Missionair Werk en Kerkgroei Kerk in Actie Jeugdwerk Protestantse Kerk Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers HRM - mobiliteitsbureau predikanten Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Expertisecentrum Ledenregistratie Protestantse Kerk Protestantse Theologische Universiteit Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Afdeling Communicatie & Fondsenwerving Kosten corporate Kosten marketing communicatie Kosten interactief Werving baten Kosten - Fondsenwerving Af: doorbelaste kosten eigen organisatie Beheer en Administratie Staf en ondersteunende afdelingen - Directie Financiën & Control Human Resource Management HRM - bureau predikanten C&F- servicedesk Facilitaire Zaken Hydepark Af: onderlinge doorbelaste kosten eigen organisatie Algemene (centrale) posten Besteed aan doelstelling Beschikbaar voor doelstelling Totaal resultaat Dekking door bijdragen uit/naar Protestantse Kerk in Nederland - bestemmingsreserves bestemmingsfondsen Kerk in Actie - revolving funds actiepotten en best.-fondsen Operationeel resultaat Dienstenorganisatie

8 8 Werelddiaconaat Kerk in Actie blijft opkomen voor mensen die in een moeilijke situatie verkeren, door wat voor omstandigheden dan ook. Zij spreekt zich uit voor het behoud van ontwikkelingssamenwerking en voor betere en goed toegankelijke voorzieningen voor mensen die voor kortere of langere tijd hulp nodig hebben. Het jaarverslag van Kerk in Actie kunt u vinden op Weg van Leven Mensen geven in deze tijd aan dat zij voeding nodig hebben voor hun geestelijk leven. Weg van Leven is een project dat hierbij aansluit. Het gaat er om persoonlijk en gezamenlijk ruimte te maken voor de geestelijke weg. In het project worden de hulpmiddelen daarvoor aangereikt: geestelijke oefeningen, afbeeldingen en teksten. In de hectiek van het leven raak je soms de weg kwijt. Dat is iets van alle tijden. De woestijnvaders van het vroege christendom werden al bezocht door mensen die hen om een woord vroegen, iets dat richting geeft. Zoeken naar een weg Het gaat erom een weg te vinden die begaanbaar is of die begaanbaar worden kan. Het gaat erom je die weg eigen te maken. Er wordt niets opgelegd van buitenaf. De weg is niet van tevoren uitgestippeld. Het is mooi om dat zoeken naar een begaanbare weg in een gemeenschap te doen. De kerk is krachtig in verhalen en in gemeenschapsvorming. Dat moeten we uitbuiten. Weg van Leven sluit goed aan bij de behoeften die mensen hebben in deze tijd van kerk-zijn en trekt ook mensen aan de rand van de kerk. Het doel van het project was een bijdrage te leveren aan geloofsverdieping en het geloofsgesprek voeren. Zes gemeenten uit de breedte van de kerk deden mee aan de pilot die in 2011 plaatsvond. Het viel bij alle gemeenten goed. Sommige hebben er een eigen draai aan gegeven. Er werd geoefend met Lectio Divina, een eeuwenoude christelijke manier om je te bezinnen op het Woord van God. Het project gaat verder In 2012 is Weg van Leven beschikbaar voor alle gemeenten en gekoppeld aan het thema geloof-hoop-liefde waardoor het flexibel is uit te voeren in iedere periode van het kerkelijk jaar. Voor meer informatie zie wegvanleven. Zending In het zendingswerk van Kerk in Actie staat het contact tussen kerkelijke gemeenten wereldwijd en de plaatselijke gemeenten van onze kerk in Nederland steeds meer centraal. Daarbij gaat het niet alleen om de verkondiging van het evangelie, maar ook om het uitwisselen van kennis en ervaring, bijvoorbeeld met het bijbelgebruik in de plaatselijke context en de diaconale inzet. Ook bij het werken aan verzoening tussen religies is het goed om ervaringen uit te wisselen tussen kerken wereldwijd. 40dagentijd 2011 Tijdens de 40dagentijd stelde Kerk in Actie het thema Ik zie je centraal. Met dit thema werd benadrukt hoe belangrijk het is om oog te hebben voor andere mensen, in de eerste plaats mensen in je directe omgeving, maar ook mensen verder weg die door rampen en oorlog worden getroffen. Noodhulpacties Haïti en Hoorn van Afrika In de Hoorn van Afrika verleenden ICCO en Kerk in Actie met de Samenwerkende Hulporganisaties hulp aan de slachtoffers van droogte en hongersnood. In Haïti is na de aardbeving in 2010 gestart met het bouwen van huizen. Dit is in 2011 voortgezet. De vier organisaties die de actie in Haïti afronden - Cordaid Mensen in Nood, Tear, Terre des Hommes en Dorcas - hebben samen ruim 35 miljoen euro Giro 555-gelden ingezet voor noodhulp en wederopbouw in Haïti. Zij hebben daarmee hun deel van de actieopbrengst volledig besteed. De elf overige hulporganisaties, waaronder Kerk in Actie, voeren nog tot eind 2014 wederopbouwprogramma s uit met geld uit de actieopbrengst. In augustus 2011 is de actie van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de Hoorn van Afrika gestart met een uiteindelijk resultaat van 25 mln. Hiervan is 2,8 mln. toegekend aan Kerk in Actie/ICCO. Via Kerk in Actie is 1,1 mln. ontvangen voor de noodsituatie in Afrika. Door de SHO-actie is er - volgens gemaakte afspraken - geen actieve eigen werving geweest. Programma Jeugdwerk Protestantse Kerk Het programma Protestantse Kerk is verantwoordelijk voor de coördinatie van het jeugdwerk in en vanuit de Protestantse Kerk in Nederland. Het landelijk jeugdwerk wordt uitgevoerd door vier jeugdorganisaties: JOP (jeugdorganisatie Protestantse Kerk in Nederland ), HGJB (Hervormd Gereformeerde Jeugdbond), WELJA (Werkgroep Evangelisch Lutherse Jongerenactiviteiten) en V-Link (Vrijzinnig jeugdwerk). JOP ondersteunt het kerkelijk jeugdwerk in plaatselijke gemeenten, in het bijzonder de jeugdleiders en coaches die plaatselijk werken met kinderen en jongeren. Het aantal uitgezonden jeugdwerkers blijft toenemen. Eind 2011 stond de teller op 38 fte. KIDS Express Op 1 november 2011 is de KIDS Express officieel van start gegaan. De KIDS Express vertelt over de reis van Rob, Esmee en Rachel door de tijd: van nu naar de tijd van de Bijbel en weer terug. De Bijbelse avonturen van Rob, Esmee en Rachel blijken van alles te maken te hebben met hun leven hier en nu, in hun eigen tijd en buurt. De KIDS Express bestaat uit vijf caravans, elk met een eigen thema rond een Bijbelverhaal. Bekijk de site en bezoek (of boek) deze bijzondere ervaring. Xnoizz Flevo Festival Het Xnoizz Flevo Festival is met meer dan bezoekers het grootste christelijke muziekfestival van Europa en wordt jaarlijks in augustus georganiseerd in Bussloo bij Apeldoorn. Het festival biedt jongeren een breed programma aan met muziek uit binnen- en buitenland, lezingen, cabaret, theater, kunst, sport en workshops. Het Xnoizz Flevo Festival wil jongeren de gelegenheid bieden de essentie van het christelijk geloof te ontdekken in een ongedwongen en feestelijke omgeving. JOP organiseert dit festival, samen met de Evangelische Omroep en Youth for Christ. In 2011 mocht de organisatie hare koninklijke hoogheid Prinses Máxima verwelkomen. Zij verleende haar medewerking aan een workshop over microkrediet en microfinanciering.

9 9 Werkmateriaal JOP In 2011 is besloten om het blad JOP Coach Magazine te gaan transformeren tot een aantal verschillende werkvormen (online en offline). Doel hiervan is om nog beter aan te sluiten bij de wensen en vragen van de jeugdwerkers in de plaatselijke gemeente. JOP kreeg een nieuwe huisstijl en een nieuwe website in In lijn met de nieuwe huisstijl zijn verschillende nieuwe producten vormgegeven. Er is ook gewerkt aan integraal aanbod en ondersteuning op de volgende kennisdomeinen: Geloofsopvoeding, Dienen, Vieren, Leren, Gemeenteopbouw en Presentie. GVO-lokaal en -algemeen Het onderdeel GVO Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) is verantwoordelijk voor alle management- en uitvoeringstaken van de stichting Protestants Centrum GVO. Deze stichting treedt op als werkgever van docenten godsdienstonderwijs op openbare scholen. Voordat de rijksfinanciering in 2009 een feit werd, waren deze docenten in dienst van - of als vrijwilliger werkzaam voor - plaatselijke gemeenten, plaatselijke commissies of IKOS-afdelingen. In 2011 kwamen er meer docenten bij en nam het aantal lessen dat gegeven werd toe. Aan het eind van 2011 gaven 416 docenten (2010: 429) namens de stichting samen lessen per week. (2010: 2.025). Stafafdeling HRM Onder de stafafdeling HRM valt niet alleen het interne personeelsbeleid van de dienstenorganisatie, maar ook een breed scala aan andere activiteiten, zoals dienstverlening aan predikanten, kerkelijk werkers en kerkenraden. Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie Het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie (PCTE) is het professionele instituut voor scholing en ontmoeting van de vrijwilligers en betaalde krachten van de Protestantse Kerk. Het Bezinningscentrum maakt hier deel van uit. Het PCTE organiseert, ontwikkelt en coördineert een scala aan cursussen met het oog op deskundigheidsbevordering. Waar mogelijk wordt ook de toerusting van gemeenteleden ondersteund. Landelijk cursuswerk In het landelijk cursuswerk is een duidelijke groei waarneembaar. Er is een veelzijdig aanbod op het gebied van gemeenteopbouw, pastoraat, zending en werelddiaconaat en nog veel meer. Een voorbeeld van een van die cursussen vindt u in de zijkolom op pagina 8: Weg van leven. In 2011 werden ook twee studiedagen georganiseerd, die door 116 deelnemers bezocht werden. Daarnaast waren we partner in de organisatie van Veelkleurig vieren van Eredienst Creatief, een symposium met 155 deelnemers. Permanente educatie In 2011 is er veel werk verzet voor de permanente educatie van predikanten en kerkelijk werkers, die als gevolg van de aanbevelingen in de nota Hand aan de Ploeg wordt ingevoerd. De Commissie Permanente Educatie krijgt hierbij ondersteuning vanuit het Toerustingscentrum. De commissie kwam in 2011 vier keer bij elkaar. Naast het ontwikkelen van het accreditatiekader (er moet worden bepaald wat deugdelijke opleidingen, cursussen of studiedagen zijn) werden aanvragen voor erkenning binnen de vrije ruimte behandeld, zowel van individuele aanvragers als van opleidingen. Van aanbieders zijn in 2011 meer dan 50 scholingsactiviteiten erkend, variërend van studiedagen tot volwaardige opleidingen. Met de PThU (Protestantse Theologische Universiteit) en de vier Hbo-opleidingen, die door de Protestantse Kerk in Nederland erkende opleidingen bieden, zijn afspraken gemaakt over het aangestuurde aanbod en in samenwerking met de afdeling ICT werd het digitale register ontwikkeld. Dit register zal met ingang van de verplichting toegankelijk zijn. Mobiliteitsbureau predikanten en kerkelijk werkers In het kader van het beroepingswerk voor predikanten passeert elke vacature in de plaatselijke gemeente het mobiliteitsbureau. Er zijn dagelijks vele contacten met vertegenwoordigers van vacante gemeenten (kerkenraden en beroepingscommissies) en met predikanten, proponenten en kerkelijk werkers. Bij de bevordering van de doorstroming van predikanten is ook uitdrukkelijk gedacht aan losgemaakte Theodoor van der Kooi Theodoor is Business Intelligence Specialist op de afdeling F&C - planning & control. Een organisatie kan niet functioneren zonder een stevig administratief fundament. Een goede informatievoorziening is daarbij erg belangrijk. Theodoor houdt zich voor een belangrijk deel bezig met het toegankelijk maken van de informatie uit Websolutions, het administratieprogramma waar de hele dienstenorganisatie op draait en andere systemen. Mijn passie is om ICT in te zetten en daarmee het werk efficiënter en aangenamer te maken. Nieuwe ICT-toepassingen betekenen automatisch dat het werk steeds verandert en de mensen mee moeten veranderen. De uitdaging is om dit in goede banen te leiden. Rapportagemodel In 2011 is gewerkt aan een nieuw financieel rapportagemodel. Volgens dit nieuwe model krijgen de managers maandelijks op maat informatie over de stand van zaken van de financiën. De nieuwe manier van werken is met succes ingevoerd. Theodoor zegt: Voor mij hield het in dat er een flinke dosis geduld, vasthouden aan de koers en veel communicatie nodig was om iedereen aan het programma te laten wennen en ermee te leren werken. CRM-facturering Er worden nogal wat producten geleverd via het Dienstencentrum. Het gaat dan om bestellingen via de webwinkel maar ook om solidariteitskas, automatische kerkelijke bijdrage of actie kerkbalans. In 2011 is hiervoor een CRM-pakket in gebruik genomen. CRM staat voor Customer Relationship Management en gaat over de werkwijze en technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat. De bestellingen en facturering worden nu gedaan in CRM maar de betaling wordt afgehandeld in Websolutions, aldus Theodoor. Samen net anderen slaagde hij er in dit proces op de rails te krijgen.

10 10 predikanten (ord. 3-20), om daarmee de wachtgelduitkeringen uit de centrale kas predikantstraktementen te reduceren. Irma Pijpers Irma is JOP medewerkster en werkt in het team producten en ontwikkeling. Door de geboorte van haar zoontje ontbrak Irma in 2011 een tijd op kantoor. Collega s hebben haar werk voortgezet en afgemaakt. Ze is trots op de kalenders die gemaakt zijn voor de 40dagentijd en voor de adventscampagne. Aan de laatste heeft ze nog wel meegewerkt. De kalenders werden goed verkocht. Voor dit materiaal wordt samengewerkt met de materiaalontwikkelaars van kindernevendienstmethoden Bonnefooi en Kind op Zondag. Deze samenwerking was erg plezierig. Er werd materiaal gemaakt waar kinderen gewoon thuis aan de keukentafel mee aan de slag konden. Het is inspirerend om creatieve manieren te vinden om bezig te zijn met geloofsopvoeding. Irma: In 2011 is besloten om te stoppen met JOP Coach Magazine, het blad waar ik hoofdredacteur van was. Aangezien het abonnementenaantal terugliep, moest er iets gebeuren. De opties waren stoppen, reorganiseren of er praktische werkbladen van gaan maken. We hebben ervoor gekozen om te stoppen. Het is wel jammer maar het is een goede beslissing. Inmiddels is een database gerealiseerd waar gratis werkvormen voor club en catechese te downloaden zijn. Ook ouder materiaal komt er op te staan. De gebruikers kunnen de informatie gratis van de website halen. Als gemeenten leuke dingen hebben bedacht en uitgevoerd, kunnen zij die ook toevoegen. Zo kunnen andere gemeenten daar weer gebruik van maken en worden gemeenten echt met elkaar in contact gebracht. Creatief samenwerken Ik vind het prettig als ik in mijn werk creatief kan zijn en kan samenwerken met anderen. Ik wil niet in een eigen kringetje blijven rondcirkelen maar juist overstijgend bezig zijn. Het allerleukste vind ik het ontwikkelen van een product. Daarbij zijn uiteraard wel kaders nodig. Bij het Mobiliteitsbureau zijn inmiddels ook acht interim-predikanten in landelijke dienst (totaal 5,5 fte; drie personen hebben een aanstelling voor de volledige werktijd, een vijftal heeft een aanstelling voor beperkte werktijd). Deze interim-predikanten voorzien in een groeiende behoefte. Ze worden tijdelijk ingezet in verschillende (meest vacante) gemeenten met het oog op onder andere rouwverwerking van het verleden, nieuwe beleidsontwikkeling, herstructurering, reorganisatie en in conflictueuze situaties. In toenemende mate wordt ook gevraagd naar een tijdelijke voorziening als hulpdiensten. Werkbegeleiding predikanten en kerkelijk werkers Beginnende predikanten en kerkelijk werkers zijn gediend met een tijdelijke ondersteuning door een getrainde collega. Deze mentoren stimuleren de beginnende collega tot blijvend reflecteren op hun functioneren. Het aantal begeleide beginnende predikanten bedroeg 49. Het aantal begeleide beginnende kerkelijk werkers bedroeg 22. Predikanten en kerkelijk werkers weten in de regel de werkbegeleiding te vinden als zij ondersteuning zoeken bij het reflecteren op (onderdelen van) hun functioneren. Werkbegeleiding op verzoek is er voor predikanten die behoefte hebben hun eigen functioneren en werksituatie nader te bekijken. Dit kan in de vorm van een periodieke evaluatie, maar ook naar aanleiding van een speciale situatie, zoals een verstoorde balans tussen werk en vrije tijd. De werkbegeleider kijkt mee naar de complexe werksituatie van de predikant en helpt hem of haar deze te analyseren en er greep op te krijgen. Geestelijke begeleiding Gerichte aandacht voor de geloofsontwikkeling van predikanten en kerkelijk werkers blijft van belang. Om in deze samenleving mensen te kunnen begeleiden op hun geestelijke zoektocht, moeten predikanten en kerkelijk werkers voortdurend zorg besteden aan hun spiritualiteit. Daarbij kan geestelijke begeleiding steunend zijn. In september 2011 is een nieuwe groep deelnemers aan de opleiding Geestelijke Begeleiding gestart. Binnen het team werkbegeleiding is eind 2011 een nieuwe collega geworven die het aanbod van geestelijke begeleiding aan predikanten en kerkelijk werkers verder zal gaan uitbouwen. Kerkelijk werkers In april 2011 besprak de generale synode het voorstel van de Beleidscommissie Predikanten met betrekking tot de positie van de kerkelijk werker (HBO-theoloog). Na de synodevergadering heeft het Generaal college voor de kerkorde de opdracht gekregen de voorstellen te vertalen in voorstellen tot wijziging van de kerkorde. In tweede lezing zullen deze voorstellen in november 2012 aan de orde komen. Dan zorgen moderamen en de dienstenorganisatie ook dat er een goede registratie van kerkelijke werkers komt met een passende regeling voor hun arbeidsvoorwaarden. Er zal een onderzoek komen naar de mogelijkheid om kerkelijk werkers in dienst te nemen van de landelijke kerk ten behoeve van hun arbeid in een gemeente. Hand aan de ploeg De werkbegeleiding is actief betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van nieuw beleid in het kader van De Hand aan de Ploeg. In het najaar van 2004 werd door het moderamen van de Generale Synode de Brede studiecommissie inzake beleidsvisie predikantsbezetting ingesteld met de opdracht beleid te ontwikkelen met betrekking tot de predikanten en kerkelijk werkers binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dit leidde tot de bespreking en aanvaarding van achtereenvolgens de rapporten Pastor in beweging (november 2006), Werk in de wijngaard (mei 2007), De wissel voorbij (november 2008) en De hand aan de ploeg (april 2009). Met name bij de thema s samenwerking van gemeenten en teamvorming van predikanten en kerkelijk werkers, hebben verschillende werkbegeleiders grote betrokkenheid gehad. Onderzocht werden zaken als teamvorming, functionele differentiatie, de samenwerking tussen professionals enerzijds en gemeenten anderzijds, de factoren voor succesvolle samenwerking en de rol van steunverlening bij samenwerking. In de novembersynode van 2012 zal de eindrapportage op deze thema s met voorstellen voor besluitvorming worden aangeboden.

11 11 Expertisecentrum Het Expertisecentrum adviseert de Protestantse Kerk en de dienstenorganisatie over beleid en inhoudelijk werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van interne en externe specialisten en deskundigen. Het centrum vervult een makelaarsfunctie en wil gevraagde en aanwezige kennis bij elkaar brengen. Het werkt in goed overleg met de programmamanagers en met het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie PCTE. Het gaat om onderzoek naar de behoeften van gemeenten, dienstverleningsregistratie, trendonderzoek, analyse van goede en minder goede werkwijzen en een projectmatige aanpak. Uitgevoerde onderzoeken worden in overleg met de opdrachtgever geëvalueerd. Voorbereiding visienota In 2011 is onder andere intensief meegewerkt aan het voorbereidingsproces op weg naar de nieuwe visienota De hartslag van het leven. Rapport daderbeleid Aan de generale synode is in november 2011 een rapport over daderbeleid (in verband met seksueel misbruik) gepresenteerd. Het rapport is aanvaard. Kerkorde in veranderende context Samen met de Council for World Mission, Kerk in Actie, de PThU en de (burgerlijke) gemeente Dordrecht werd een conferentie belegd over Church polity in a changing context. De conferentie, onder leiding van prof. dr. Leo J. Koffeman, had als doel om ervaringen en visies met betrekking tot de contextualisering van het protestants kerkrecht uit te wisselen. Hierdoor kan de theologische discipline kerkrecht inhoudelijk en methodologisch verbeteren. Wat betreft deelname en inhoud was de conferentie een groot succes, met enthousiaste reacties van de deelnemers. Een verslagbundel is in voorbereiding en enkele suggesties voor technische verbeteringen zijn vastgelegd. Een groot aantal buitenlandse gasten heeft aansluitend aan de conferentie de novembervergadering van de generale synode bezocht. Daartoe is een aantal synoderapporten in het Engels samengevat. Islamnota De in november 2010 door de synode aanvaarde Islamnota is in opdracht van de synode herzien en in het Engels vertaald. Vervolgens is zij in 2011 aan een groot aantal relaties in binnen-en buitenland toegezonden. Personeelsformatie dienstenorganisatie Verloop basisformatie Dienstenorganisatie in fte's De hartslag van het leven De hartslag van het leven heet de nieuwe visienota van de Protestantse Kerk in Nederland. Kern van de visienota is de hoop dat er toekomst is voor geloof en kerk, omdat er meer is dan onze mogelijkheden en onmogelijkheden, meer dan de dode herhaling van zetten. Dat meer wordt ons gegeven door de levende Geest. Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Ook vandaag gaan wereldwijd velen de weg van het geloof en beleven mannen en vrouwen, ouderen en jongeren de vreugde van het evangelie. De visienota wil aan gemeenteleden en kerkenraden (nieuwe) zin geven om kerk te zijn. Dat lukt niet door iets nieuws te verzinnen of door een truc toe te passen, maar door terug te gaan naar de bron: de Heer van de kerk. Vanuit die bron geeft deze nota een inspirerende visie op kerk-zijn in deze tijd. In het eerste deel worden vier thema s uitgewerkt: de inhoud, de vorm, de samenleving en kerk met anderen. In het tweede deel worden praktische handvatten gegeven bij deze thema s. Er is een gesprekshandleiding beschikbaar om het gesprek over de visienota in kerkenraden en gemeenten te stimuleren. Basisformatie Inspiratie De visienota is niet bedoeld als geloofsbelijdenis of theologische verhandeling, maar als een korte, krachtige en inspirerende tekst. Het stuk wil richting geven aan de beleidsplannen die de Kerk voor de komende jaren gaat uitwerken. De uitwerking van deze visie zal de komende jaren in het beleidsplan van de dienstenorganisatie en in aparte beleidsnotities aan de synode worden voorgelegd Jaar Begroot Gemiddeld Werkelijk 2012 De visienota kan besteld worden à 3,95 bij Op de website van de Protestantse Kerk in Nederland > organisatie > Protestantse Kerk > missie en visie > visienota 2012, kunt u niet alleen de visienota maar ook de gesprekshandleiding downloaden.

12 12 Stafafdeling Communicatie & Fondsenwerving De gezamenlijke afdeling Communicatie & Fondsenwerving van ICCO en de dienstenorganisatie is het concentratiepunt van de externe en interne communicatie, campagnes, de klantcontacten, relatiebeheer naar doelgroepen en de vrijwillige geldwerving voor beide organisaties. De afdeling werkt in opdracht van de raad van bestuur van ICCO en de directie van de dienstenorganisatie. In 2011 is er gewerkt aan een internationale huisstijl ten behoeve het werk van ICCO en Kerk in Actie. Colofon Dit is een uitgave van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland. Tekst en redactie: Anka Voskuilen. Foto s: Marieke Viergever, Utrecht, augustus 2012, Vormgeving omslag visienota: Anton Sinke. Bronnen Financieel jaarverslag en jaarrekening Protestantse Kerk in Nederland over het boekjaar 2011, 29 juni 2012 (KDB 12-03) Financieel jaarverslag en jaarrekening dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland over het boekjaar 2011, uitgebracht door het bestuur van de dienstenorganisatie aan de kleine synode, 29 juni 2012 (KDB 12-04) Jaarverslag Kerk in Actie 2011, 29 juni 2012 (KDB 12-05) Sociaal Jaarverslag 2011, uitgebracht door de stafafdeling HRM aan de kleine synode, 29 juni 2012 (AZ 12-10) Meer weten? Dit katern biedt de kerncijfers en een samenvatting van de verschillende jaarverslagen van kerk en dienstenorganisatie over 2011, goedgekeurd door de kleine synode op 29 juni Bovengenoemde financiële jaarverslagen en het Sociaal Jaarverslag zijn te downloaden via: > actief-inde-kerk > besturen > synode > synodeagenda. Het jaarverslag van Kerk in Actie is te raadplegen via > particulieren > wie zijn we > jaarverslag of op de homepage. Foto omslag Elf leden van het team bibliotheek en archieven dat in totaal uit 22 mensen bestaat. V.l.n.r. Achterste rij: Bert Drost, Bert Woltinge, Anno Bolhuis, Robin Dorsman Tweede rij: Fennie Duursema, Anton Westbroek, Kees de Kruijter Voorste rij: Elanka Lasthuis, Anneke Werner, Coba Veltum, Gert Hemstede Investeren in fondsenwerving Om de dalende lijn in de financiële opbrengsten een halt toe te roepen, werd binnen C&F een bezinning gestart. De nieuwe acties in de richting van particulieren werpen vruchten af. Gezamenlijk hadden de acties in 2011 een instroom van nieuwe relaties tot resultaat tegenover een uitstroom van particulieren. Dat is een prachtig resultaat en geeft aan dat investeren loont. Ook in 2012 wordt hierin verder geïnvesteerd. De collecteopbrengsten blijven een dalende lijn vertonen. Veel is er nog te winnen in het kader van versterking van relatieopbouw met de gemeenten. C&F ontwikkelde daarom een communicatiestrategie voor Kerk in Actie. SHO-acties Haïti en Hoorn van Afrika De afdeling communicatie en fondsenwerving was verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van de noodhulpacties, die samen met de andere SHO-partners werden uitgevoerd. Zie hiervoor bij bij het Programma Kerk in Actie onder Noodhulpacties Haïti en Hoorn van Afrika. Het actiecentrum was tijdens de inzamelingsactie gevestigd in het landelijk dienstencentrum in Utrecht. Corporate communicatie De unit corporate communicatie is verantwoordelijk voor de mediacontacten en voor een deel van de externe communicatie van de generale synode, moderamen, bestuur en de dienstenorganisatie. Daarnaast behoort ook de interne communicatie en de coördinatie van de gehele communicatie tot de taken van deze unit. De onderwerpen waarover de generale synode sprak, zoals bijvoorbeeld de visienota, zijn onder de aandacht van de media gebracht door persconferenties, aankondigingen en persoonlijke perscontacten. De website is één van de voornaamste communicatiemiddelen van de Protestantse Kerk. Het jaar 2011 stond in het teken van de bouw van een nieuwe website, die in 2012 online ging. Ondernemingsraad In 2011 adviseerde de Ondernemingsraad positief over de transitie binnen het programma Kerk in Ontwikkeling waarbij gemeenteadviseurs in kleinere teams gingen samenwerken en zich meer specialiseerden, en over een onderzoek naar de optimalisering van het proces van product-idee tot aan bezorging bij de klant. Daarnaast stemde de ondernemingsraad in met het reglement voor cameratoezicht in en rond het Landelijk Dienstencentrum, een wijziging van de telewerkregeling en een wijziging van het aanstellingsbeleid met betrekking tot de invoering van een Verklaring Omtrent Gedrag en een gedragscode voor medewerkers in het jeugdwerk. Verder besprak de ondernemingsraad een groot aantal andere onderwerpen met de bestuurder, waaronder de samenwerking tussen ICCO en Kerk in Actie, de voortgang van de gemeenschappelijke afdeling Communicatie en Fondsenwerving, de notitie met betrekking tot het onroerend goed, de eindrapportage van het LRP-project, de jaarrekeningen van 2010 en de begrotingen voor Ook kwamen diverse Arbo- en HRM-onderwerpen aan de orde, zoals het Arbo jaarplan, de wervings- en selectieprocedure en het gedifferentieerd personeelsbeleid. In juni vond de jaarlijkse ontmoeting plaats met het bestuur van de dienstenorganisatie. Hierbij ging het onder andere over de toekomst van de dienstenorganisatie op de langere termijn.

SEPA, leuk is het niet

SEPA, leuk is het niet SEPA, leuk is het niet Even voorstellen Henk Lubberts particuliere fondsenwerving team Communicatie & Fondsenwerving 498 dagen De grootste voordelen zitten volgens Verhagen in de besparing op transactiekosten

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp

Uw kenmerk Ons kenmerk Dossier Behandeld door H. Hogendoorn telefoon (030) 880 1553 h.hogendoorn@pkn.nl Onderwerp Retouradres: Postbus 8504, 3503 RM Utrecht Aan: - De predikanten voor gewone werkzaamheden - De predikanten met een bijzondere opdracht, waarvan de eerste ambtsbevestiging minder dan 5 jaar geleden is

Nadere informatie

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS

ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS ANBI PAGINA GEREFORMEERDE KERK ZWARTSLUIS De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken

Nadere informatie

RSIN/Fiscaal nummer:

RSIN/Fiscaal nummer: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Delfzijl RSIN/Fiscaal nummer: 824143863 Website adres: E-mail: www.cgk-delfzijl.nl info@cgk-delfzijl.nl Adres: Huibertplaat 57 Postcode:

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend

A. Algemene gegevens. Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend A. Algemene gegevens Naam ANBI: Gereformeerde Kerk Haarlem-West Telefoonnummer: 023-5244569 RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: www.pelgrimkerk.nl E-mail: scriba@pelgrimkerk.nl Adres: Stephensonstraat

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid.

ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht Zuid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Dordrecht Zuid Telefoonnummer (facultatief): 078 6176455 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Adventkerk te Baarn RSIN/Fiscaal nummer: 002912491 Website adres: www.cgk-baarn.nl E-mail: scriba@cgk-baarn.nl Adres: Nassaulaan 17 Postcode:

Nadere informatie

Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2011 dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, Utrecht, 11 oktober 2010 Rapport Kleine

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2016 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren

ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren ANBI-gegevens van de Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Zuidlaren Telefoonnummer (facultatief): 050-4092029 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Wij vallen onder goede doelen De Belastingdienst heeft bepaald dat het publiceren van informatie door algemeen nut beogende instellingen ( goede doelen) via internet een wettelijke voorwaarde (publicatieverplichting)

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaaand vindt u de ANBI gegevens van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen voor Kerkbeheer aangevuld met het beleidsplan voor gemeente. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge.

ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. ANBI-gegevens Christelijke Gereformeerde Kerken Thesinge. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Thesinge Telefoonnummer (facultatief): 06-11146765 (Scriba, G. Veldman) RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014.

Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. Besluitenlijst van de kleine synode van de Protestantse Kerk in Nederland gehouden op vrijdag 20 juni 2014. A. Benoemingen Herbenoemingen Stichting Kerk en Wereld: Mw. R. Oldenboom is herbenoemd als voorzitter

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Driebergen RSIN/Fiscaal nummer: 005856693 Website adres: www.cgk-driebergen.nl E-mail: scribacgkdriebergen@kliksafe.nl Adres: Oranjelaan

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke

Nadere informatie

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING

PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING PUBLICATIE CGK Almelo - ANBI-REGELING Versie juni 2017 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Almelo Fiscaal nummer: 002554604 Website adres: www.kerkinalmelo.nl E-mail: scriba@kerkinalmelo.nl

Nadere informatie

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum

Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum Transparantieverslag Christelijke Gereformeerde Kerk Dordrecht-Centrum A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Dordrecht-Centrum Telefoonnummer (facultatief): 078-6133403 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag

Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag Anbi verklaring Remonstrantse Gemeente Den Haag A. Algemene gegevens Naam ANBI: Remonstrantse Gemeente Den Haag Telefoonnummer: 070-325 0779 RSIN/Fiscaal nummer: 0028.70.447 Website adres: www.remonstranten.org/denhaag

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein

Diaconie van de Protestantse Kerk Easterein te Easterein ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Dit betekent dat ieder die een gift geeft, dit van de belastingdienst mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit

Nadere informatie

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze samenwerkingsgemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: -Christelijke Gereformeerde Kerk te Amsterdam Nieuw-West -Nederlands Gereformeerde Kerk Amsterdam Tuinsteden-Zuid/West RSIN/Fiscaal nr. 824148472 Website adres: www.gemeentedebron.nl

Nadere informatie

Postadres: Postbus 22

Postadres: Postbus 22 A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente te Jaarsveld Telefoonnummer (facultatief): 0348-551304 RSIN/Fiscaal nummer: 813612809 Website adres: http://www.hervormdjaarsveld.nl/

Nadere informatie

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens diaconie van de Hervormde Gemeente Wijngaarden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente 1 te Wijngaarden Telefoonnummer

Nadere informatie

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie)

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) informatie van de Evangelisch- Lutherse Gemeente Rotterdam (Diaconie) A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Zaamslag Telefoonnummer (facultatief): 0115-432331 RSIN/Fiscaal nummer: 824153145 Website adres: www.cgkzaamslag.nl E-mail: Zaamslag.scriba@cgk.info

Nadere informatie

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012

Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 Evaluatie van het plan van aanpak Hand aan de Ploeg Rapportnummer KTO 12-08 generale synode november 2012 In april 2009 biedt een stuurgroep onder voorzitterschap van prof. dr. C.P.Veerman aan de Generale

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie gegevens van de Hervormde Gemeente van Lexmond, gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): Hervormde Gemeente

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Formulier ANBI-transparantie 2014 CGK Stadskanaal pag: 1 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken

Nadere informatie

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode:

DoRe Meppel Vledderstraat 20 (geen postadres) Postcode: A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Remonstrantse Gemeente Meppel 0522-240988 http://doremeppel.webklik.nl/page/homepage DoRe Meppel

Nadere informatie

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. ANBI-transparantie Gegevens van de diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Kampen, behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief):

Nadere informatie

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk

ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk ANBI-transparantie document Christelijke Gereformeerde Kerk Amsterdam Amstelgemeente. A. Algemene gegevens Naam ANBI: CGK Amsterdam - Amstelgemeente RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de Belastingdienst

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Rotterdam- Kralingen Telefoonnummer: 010-4525053 RSIN/Fiscaal nummer: in aanvraag Website adres: www.rotterdam-kralingen.cgk.nl E-mail:

Nadere informatie

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Gegevens te publiceren in het kader van de ANBI-transparantie van de Christelijke Gereformeerde Kerk De Zaaier te Harderwijk. Besluitvorming/uitvoering: 1. Vaststelling door de kerkenraad (17 september

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk De Zaaier te Harderwijk. Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: 002715892 Website adres: www.cgkdzaaier.nl E-mail: scriba@cgkdezaaier.nl

Nadere informatie

Protestantse gemeente Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp

Protestantse gemeente Nieuwdorp.  Coudorp AH Nieuwdorp. Coudorp AH Nieuwdorp december 2015 ANBI informatie De Protestantse gemeente te Nieuwdorp en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse belastingdienst erkende status van ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Nadere informatie

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland

Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland inclusief de ordinanties, overgangsbepalingen en generale regelingen (bijgewerkt tot mei 2013) Uitgeverij

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Soest Telefoonnummer: 035 602 92 63 RSIN/Fiscaal nummer: 809 564 658 Website adres: www.cgksoest.nl E-mail: soest.scriba@cgk.info Adres:

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving

Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Protestantse Gemeente te Hoogvliet. Gemeente in de samenleving Protestantse Gemeente te Hoogvliet Protestantse Gemeente te Hoogvliet Gemeente in de samenleving Beleidsplan 2010-2013 INLEIDING De Protestantse Gemeente Hoogvliet heeft als kern de eredienst en is daarmee

Nadere informatie

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249

RSIN NUMMER: 820717757 KVK NUMMER: 09197249 Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585

A. Algemene gegevens. Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente 1 te Gemert-Boekel Telefoonnummer (facultatief): 0492-365585 RSIN Gemeente: 824138417 RSIN Diaconie 824138430 Website adres: www.pkn-gemertboekel.nl

Nadere informatie

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI

Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI Gegevens van de Hervormde Gemeente Nieuwe Tonge als ANBI A. Algemene gegevens Naam ANBI: HERVORMDE GEMEENTE NIEUWE TONGE RSIN/Fiscaal nummer: 002686594 Website adres: www.hervormdegemeentenieuwetonge.nl

Nadere informatie

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19)

Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) Werkplan van Kerk 2025 (KS 15-19) A. Besluit van de Generale Synode d.d. 12 november 2015 Het besluit van de Generale Synode van 12 november 2015 naar aanleiding van de nota Kerk 2025 Waar een Woord is,

Nadere informatie

RSIN KVK NUMMER:

RSIN KVK NUMMER: Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. Verslag over 2015 A. Algemene gegevens

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer 0180 611179 RSIN nummer: 27.44.442 Website adres: www.cgkbarendrecht.nl Adres: Voordijk 252 Postcode: 2992 AL Plaats: Postadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk

ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK. Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk ANBI INFORMATIE PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDWIJKERHOUT EN DE ZILK A. Algemene Gegevens Naam ANBI : Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en de Zilk Telefoonnummer : 0252 340650 RSIN/Fiscaal Nummer:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Culemborg Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij de belastingdienst Website adres: www.cgk-culemborg.nl

Nadere informatie

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): 0515469930

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Nisse

Protestantse gemeente te Nisse A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse gemeente te Nisse RSIN/Fiscaal nummer: 824129039 Website adres: E-mail: www.mariakerk-nisse.nl info@mariakerk-nisse.nl Adres: Dorpsplein 49 Postcode: Plaats:

Nadere informatie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie

ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk Krommenie ANBI-transparantie gegevens Nederlands Gereformeerde Kerk A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Telefoonnummer (facultatief): 075 628900 RSIN/Fiscaal nummer: 821789788 Website

Nadere informatie

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel

Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te Scherpenzeel Informatie over ANBI-transparantie van de CGK Open Hof te A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk Open Hof te RSIN/Fiscaal nummer: 820717757 Website adres: www.cgk-scherpenzeel.nl

Nadere informatie

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Begroting 2010 Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland Rapport Kleine Synode d.d. 27 november 2009 KDB 09-20 Uitgebracht door: Bestuur van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN

FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBI-TRANSPARANTIE TE PUBLICEREN FORMAT VOOR IN HET KADER VAN DE ANBITRANSPARANTIE TE PUBLICEREN GEGEVENS DOOR EEN GEMEENTE BEHORENDE TOT DE HERSTELD HERVORMDE KERK. A. A LGEMENE GEGEVENS Naam ANBI: Telefoonnummer : 0182532158 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren door een gemeente behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie

Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie Gegevens Christelijke Gereformeerde Kerk te Bennekom - Oosterbeek in het kader van de ANBI-transparantie A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde kerk te Bennekom - Oosterbeek Telefoonnummer

Nadere informatie

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d

Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d 1 Profiel en functieomschrijving voorzitter classicale college voor de visitatie versie 2 d.d. 30-10-2017 Inleiding In dit document wordt in twee hoofdstukken beschreven hoe het profiel van de voorzitter

Nadere informatie

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen.

NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen dienen uiteraard door de concrete gegevens van uw gemeente te worden vervangen. Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een gemeente behorende tot de Kerk van de Nazarener, Nederlands District. NB: de voorbeeldnamen, (telefoon)nummers en adressen

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171

A. Algemene gegevens. RSIN/Fiscaal nummer Adres Helmondseweg 5. Postadres Postbus 171 A. Algemene gegevens Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Deurne RSIN/Fiscaal nummer 002734400 Websiteadres www.pgdeurne.nl E-mail scriba@pgdeurne.nl Adres Helmondseweg 5 Postcode 5751 GA Plaats Deurne

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift

Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Voor hetzelfde geld geeft u meer Steun uw kerk met een periodieke gift Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Geeft u uw diaconie geregeld een gift?

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72

ANBI. Diaconie van de Hervormde gemeente Westerlee - Heiligerlee. Telefoonnummer Adres kerkgebouw: Provincialeweg 72 ANBI Algemeen Nut Beogende Instellingen kunnen gebruik maken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief):

A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Nederlandse Hervormde Gemeente Nijeveen Telefoonnummer (facultatief): 0522-491882 RSIN/Fiscaal nummer: 2642347 Website adres: http://hervormdegemeentenijeveen.nl E-mail:

Nadere informatie

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens

ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens ANBI-gegevens Hervormde gemeente te Zevenhuizen A. Algemene gegevens Naam ANBI: Hervormde gemeente te Zevenhuizen Telefoonnummer: scriba: 0180-631700 RSIN/fiscaalnummer: 824106337 Website adres: E-mail:

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld.

ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. ANBI Op deze pagina treft u alle ANBI-informatie aan van de Hervormde Wijkgemeente van b.a Rehobôth te Hollandscheveld. Ga direct naar de paragraaf: Inhoudsopgave A. Algemene gegevens...1 B. Samenstelling

Nadere informatie

Samen geroepen en samengeroepen

Samen geroepen en samengeroepen Samen geroepen en samengeroepen Beleidsplan 2013 2016 Classicale vergadering van Zierikzee Inleiding Voor u ligt het nieuwe beleidsplan van de Classciale vergadering van Zierikzee. Het vorige beleidsplan

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland

Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland ANBI Informatie Naam gemeente: Protestantse Gemeente te Nieuw- en Sint Joosland RSIN/Fiscaal nummer: 824129933 Adres: Kerkplein 1 Postcode: Plaats: Contact adres: 4339 AM Nieuw- en Sint Joosland Scriba:

Nadere informatie

De hartslag van ons leven Beleidsplan

De hartslag van ons leven Beleidsplan De hartslag van ons leven Beleidsplan 2015-2019 inleiding De is een veelkleurige gemeente. Jezus Christus verbindt ons. Hij is de hartslag van ons leven. Rondom Zijn Evangelie komen we telkens weer samen.

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015 JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2015. Het geeft zicht op alle activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding

Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) 1. Inleiding Voorstel inzake wijziging ord. 3 c.a. (wijzigingen i.v.m. HBO-theoloog/kerkelijk werker) (GCK 11-04). 1. Inleiding De generale synode heeft op 11 november 2011 besluiten genomen ten aanzien van de positie

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde Kerk te Wezep Telefoonnummer:

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken

Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken Format voor in het kader van de ANBI-transparantie te publiceren gegevens door een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken A. Algemene gegevens Naam ANBI: Nederlands Gereformeerde

Nadere informatie

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard.

Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. Publicatie van de ANBI-transparantie gegevens van de Kerk van de Nazarener Hoekse Waard. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Kerk van de Nazarener Hoekse Waard Telefoonnummer (facultatief): 0312 456789 RSIN/Fiscaal

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer:

PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI. A. Algemene gegevens. Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: PROTESTANTSE GEMEENTE APELDOORN ANBI A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Protestantse Gemeente Apeldoorn Telefoonnummer (facultatief): 055 3557678 RSIN/Fiscaal nummer: 002531483 Website adres: www.pkn-apeldoorn.nl

Nadere informatie

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn

ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn ANBI gegevens van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk Dirkshorn De Protestantse Kerk Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking Algemeen Nut Beogende

Nadere informatie

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013

Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 Aan: Wijkkerkenraden Van: Algemene Kerkenraad Betreft: Discussienotitie beleidsplan Hervormd Dordrecht 2013-2019 Datum: mei 2013 1) Inleiding De kerkorde bepaalt dat de kerkenraad een beleidsplan opstelt

Nadere informatie

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT IV.8. ASSOCIATIEOVEREENKOMST MET DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND (PKN) OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 15 LID 2 VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT B. TOELICHTING Artikel 3 De kern van de overeenkomst is dat we elkaar

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen

Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Kerk in Actie zoekt enthousiaste theologen Geloof jij in de kracht van Bijbelverhalen? Vind je het een uitdaging te ontdekken wat Bijbelverhalen betekenen voor mensen in een ander land? Heb je visie om

Nadere informatie

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. Gegevens van de Nederlands Gereformeerde Kerk Wezep, een rechtspersoon behorende tot de Nederlands Gereformeerde Kerken. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Telefoonnummer: RSIN/Fiscaal nummer: Nederlands

Nadere informatie

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland.

Gegevens van de classis Achterhoek-Oost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. Gegevens van de classis AchterhoekOost behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Classis AchterhoekOost Telefoonnummer (facultatief): 0545273241 RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

Generale regeling voor de permanente educatie

Generale regeling voor de permanente educatie Generale regeling voor de permanente educatie als bedoeld in ordinantie 3-12 en 3-13, alsmede ordinantie 13-18 Inhoudsopgave I. DE PERMANENTE EDUCATIE Artikel 1. Artikel 2. De opbouw van de permanente

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand

Protestantse gemeente te Heinkenszand. Protestantse gemeente te Heinkenszand. ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand Protestantse gemeente te Heinkenszand ANBI informatie Protestantse gemeente te Heinkenszand De Protestantse gemeente te Heinkenszand en de Diaconie van deze gemeente hebben ieder de door de Nederlandse

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015

Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Beleidsplan van de Regenboogkerk te Epe voor 2011 tot en met 2015 Identiteit De Regenboogkerk van Epe vormt een gemeenschap van gelovigen. Het geloof dat hen samenbindt stoelt op de Bijbel. De kern van

Nadere informatie