Antwoorden op de adviezen van de Strategische Adviesraden: de Mina-raad, de SALV, de VLABEST en de SARO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Antwoorden op de adviezen van de Strategische Adviesraden: de Mina-raad, de SALV, de VLABEST en de SARO"

Transcriptie

1 1 Antwoorden op de adviezen van de Strategische Adviesraden: de Mina-raad, de SALV, de VLABEST en de SARO De raden stellen dat het Vlaams plattelandsbeleid beschikt over een beperkt budget waardoor het sturend vermogen vanuit financiële incentives klein is (VLABEST (1.1,2) en Mina-raad en SALV (4.1,6 en 4.3.3, 15)). De middelen waarover het beleidsveld plattelandsbeleid beschikt zijn inderdaad beperkt. Zoals in het advies van de VLABEST reeds staat vermeld, zal het sturend vermogen bepaald worden door de resultaten van de partnerschappen die worden aangegaan met medeoverheden, middenveld en private actoren. Vanuit het plattelandsbeleid wordt daarom sterk geïnvesteerd in verticale samenwerking met lokale en provinciale overheden en in horizontale samenwerking over de beleidsdomeinen en sectoren heen. Samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid vormen de rode draad in het Interbestuurlijk Plattelandsoverleg en in de horizontale en gebiedsgerichte projecten. De Mina-raad en SALV vragen in hun advies om middelen te voorzien voor het plattelandsfonds. De noodzaak om bijzondere aandacht te besteden aan de versterking van de bestuurs- en financiële kracht van de gemeenten met specifieke plattelandskenmerken werd reeds erkend in het Vlaams regeerakkoord. Dit gaf aanleiding tot de opmaak van het decreet tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaamse plattelandsfonds. Bij de toekenning van middelen aan het plattelandsfonds dient echter steeds rekening gehouden te worden met de budgettaire marges die voorhanden zijn. De SARO (II.3, 4)en de Mina-raad en de SALV (4.1,2) vragen meer duidelijkheid over de verhouding van het actieprogramma met het PDPO en hun onderlinge afstemming. De huidige gebiedsgerichte werking van as 3 en as 4 (LEADER) in het PDPO II ( ) schept een kader voor de ondersteuning van bottom-up projecten die bijdragen aan plattelandsontwikkeling. Gezien de cofinanciering vanuit de Vlaamse overheid maakt deze gebiedsgerichte projectondersteuning deel uit van één van de drie sporen van het Vlaamse plattelandsbeleid. De thema s waarop ingezet wordt dragen bij aan het verwezenlijken van de doelstellingen van het actieprogramma zonder dat ze in deze expliciet als acties in het actieprogramma zijn opgenomen. Het actieprogramma van het plattelandsbeleidsplan is namelijk zo opgevat dat het de acties van de Vlaamse overheid bundelt die aanvullend worden geïnitieerd op het reguliere beleid en de bestaande projecten voor en op het platteland. Hierbij ligt de klemtoon op complexe plattelandsthema s en/of plattelandsspecifieke lacunes waarbij samenwerking tussen de beleidsdomeinen en met de verschillende plattelandsactoren centraal staat. VLM streeft echter bij de voorbereiding van het PDPO III ( ) naar een optimale afstemming tussen de doelstellingen en maatregelen van het nieuwe PDPO en de doelstellingen en acties van het plattelandsbeleidsplan. De voorbereiding van het PDPO III wordt gecoördineerd door de beheersautoriteit, het departement Landbouw en Visserij, en volgt een apart traject afgestemd op de Europese richtlijnen. De tekst van het actieprogramma werd op dat vlak ook verduidelijkt.

2 2 De VLABEST (1.1,4) en de SARO (II.1,2.) stellen in hun advies dat er onduidelijkheid bestaat over de opvolging en evaluatie van het actieprogramma. Deel IV. Opvolging en evaluatie van het actieprogramma werd op dit vlak verduidelijkt. De SALV en de Mina-raad (4.1,5) vermelden in hun advies dat het vaak onduidelijk is welke acties voorzien zijn op korte termijn en welke op langere termijn, de SARO (II.2,3) wijst er op dat een goede afstemming nodig is en dat er verwezen wordt naar plannen en initiatieven die nog niet operationeel zullen zijn in Het is voorzien dat de acties uit het actieprogramma op korte termijn, in de periode , of op middellange termijn en dus legislatuuroverschrijdend zullen uitgewerkt worden. In de jaarlijkse voortgangsnota die wordt voorgelegd aan het Bestuurlijk Overleg van het IPO, zal voor elke actie een stand van zaken gegeven worden. De jaarlijkse voortgangsnota zal zo duidelijkheid verschaffen over welke acties in voorbereiding zijn, uitgevoerd worden of reeds uitgevoerd zijn. Gezien sommige acties legislatuuroverschrijdend uitgewerkt zullen worden moet tevens rekening gehouden worden met plannen en initiatieven die nu reeds in voorbereiding zijn maar pas na 2015 operationeel zullen zijn. De SARO merkt op dat het niet duidelijk is waarom bepaalde VLM-activiteiten opgenomen werden in het actieprogramma en andere niet (III.1, 9). Zoals vermeld in het inleidend gedeelte van het actieprogramma, moet het actieprogramma als aanvullend beschouwd worden op het reguliere beleid en bestaande projecten, waaronder een heel aantal reguliere VLM-activiteiten. Zowel in het advies van VLABEST (1.1,3), het advies van de SARO (III.1, 9) als in het advies van de Mina-raad en de SALV (4.1, 7 en 4.2) wordt gevraagd naar een grotere betrokkenheid van het middenveld bij het proces van de opmaak van het plattelandsbeleidsplan als de kerngroep van het IPO. In de voorbereiding van het document Naar een Vlaams plattelandsbeleidsplan werd het middenveld meermaals betrokken via overleg om de visietekst vorm te geven en een eerste aanzet tot actieprogramma uit te werken. Bij het verfijnen van deze aanzet van actieprogramma in de huidige legislatuur werd geopteerd om te werken aan het bekendmaken van het plattelandsbeleid binnen de Vlaamse overheid en in te zetten op het uitwerken van concrete acties waarvoor verschillende Vlaamse entiteiten de trekkersrol zouden opnemen. Dit document met een draagvlak binnen de Vlaamse overheid werd dan afgestemd met de provinciale en lokale besturen. In een tweede fase is het de bedoeling het document af te toetsen bij het middenveld. Om het ruime middenveld te kunnen betrekken werden de strategische adviesraden om een advies gevraagd dat vervolgens verwerkt kon worden in de tekst. Er werd gekozen om eerst een inbreng van de sectorale adviesraden te vragen om daarna, verwerkt in het geïntegreerde actieprogramma, de tekst ter discussie voor te leggen aan een horizontaal en interbestuurlijk politiek forum, met name het Bestuurlijk Overleg van het IPO.

3 3 De kerngroep van het IPO neemt het dagelijks bestuur waar, dit houdt in dat in samenspraak met de themavoorzitters werkafspraken worden gemaakt voor de lopende thema s. Een structurele vertegenwoordiging van het middenveld lijkt hier minder aangewezen. De meerwaarde van een inhoudelijke bijdrage en discussie vanuit het middenveld situeert zich in het bijzonder op het niveau van de themagroepen. De SALV en de Minaraad stellen in hun advies dat de methodiek omschrijving platteland niet werd toegepast voor het Plattelandsfonds (4.3.1,9) De ontwikkelde methodiek omschrijving platteland maakt het mogelijk om te visualiseren waar bepaalde plattelandsthema s aan de orde zijn zodat het beleid hierop afgestemd kan worden. Door gebruik te maken van de indicatoren voor de afbakening van de doelgroep kan in kaart gebracht worden voor welke gemeenten het thema open ruimte meer of minder aan de orde is. Gezien de budgettaire marges en de beleidskeuze om elke doelgroepgemeente een substantieel bedrag te kunnen toekennen, is een verdere prioritering doorgevoerd. De Mina-raad en de SALV (4.3.1,10) adviseren om het middenveld te betrekken bij het Platform voor Plattelandsonderzoek. Vanaf de opstart in juli 2012 krijgt het Platform voor Plattelandsonderzoek vorm in interactie met een ruime groep van onderzoekers. Het platform werkt aan een globaal beeld van bestaand en gewenst onderzoek. Het is de bedoeling om aan de beleidsdoelstellingen van het Vlaams Plattelandsbeleidsplan een onderzoeksagenda te koppelen. Als één van de stappen om een onderzoeksagenda te finaliseren zal VLM i.s.m. het onderzoeksplatform in het voorjaar van 2013 een workshop organiseren waar de voorgestelde onderzoeksnoden aan het middenveld worden voorgelegd. De VLABEST (1.2),de Mina - raad en de SALV (4.3.2,12) doen in hun advies suggesties over de evolutie van het gebiedsgericht plattelandsproject de Merode naar een autonome, lokale samenwerking van actoren. Zo wijst VLABEST op de parallellen met de proeftuinen in het kader van de regioscreening waardoor een uitwisseling van ervaringen interessant zou zijn. In het advies van Mina en SALV pleit men voor de nodige omzichtigheid en suggereert men om de lopende projecten extern te laten doorlichten en aanbevelingen naar de toekomst te laten formuleren. Het gebiedsgericht plattelandsproject de Merode is, als proeftuin voor het Vlaamse plattelandsbeleid, eveneens een pionier in het zoeken naar hoe een duurzame, meer permanente en autonome samenwerking van lokale en bovenlokale actoren vorm kan krijgen. Hierbij wordt gekeken naar succesvolle buitenlandse modellen, maar evenzeer kan een ervaringsuitwisseling met de proeftuinregio s i.k.v. de regioscreening georganiseerd worden. VLM gaat ook na in hoeverre een beleidsmatig IPO-traject rond kwaliteitslandschappen het proces in de Merode zou kunnen ondersteunen. VLM beaamt dat het proces met de nodige omzichtigheid dient aangepakt te worden, waarbij het laten uitvoeren van een externe evaluatie van het project een optie kan zijn in het verdere traject.

4 4 De Raden vragen in hun advies aandacht voor de afstemming van de geïntegreerde, gebiedsgerichte projecten van de Vlaamse overheid (VLABEST: 1.2, Mina SALV: 4.3.2, 13 en SARO : III.5,20). Zoals de Raden aangeven is het inderdaad van groot belang om de gebiedsgerichte projecten van de verschillende administraties goed op elkaar af te stemmen. Dit blijkt in de praktijk vanwege de complexiteit van de projecten niet altijd even gemakkelijk. Daarom investeert VLM in een gestructureerd belanghebbendenmanagement met collega-overheden. Daarbij wordt een samenwerkingsovereenkomst getekend en jaarlijks een actieprogramma opgesteld met concrete afspraken om samen te werken. Zo bestaat er een gestructureerde samenwerking met o.a. AWV. Samenwerkingsovereenkomsten met VMM en OVAM zijn in voorbereiding. De SARO (III.2,13) benadrukt dat de Vlaamse overheid bij het streven naar een afgestemd beheerplan voor landschap, bos en natuur aandacht heeft voor het afstemmen van de verschillende visies op mekaar om zo tot een geïntegreerde visie te komen die kan uitgevoerd worden voor dat bepaald gebied. De opmerking van SARO overstijgt de bevoegdheid en het ambitieniveau van het actieprogramma. De sectorale visie-vorming wordt aangestuurd door de verschillende sectorale wetgevende kaders. In deze kaders zijn wel systemen voorzien van afstemming door middel van adviesrondes of deelname in overleggroepen, maar het blijven sectorale visies welke hier tot stand komen. Afhankelijk van het wetgevende kader voor die visies en dat is inderdaad verschillend tussen de sectoren is de effectieve doorwerking naar de beheerders of eigenaars van onroerende goederen dan ook anders. Wat de beheerder van onroerende goederen echt interesseert, is die praktische doorvertaling van de visies naar het concrete beheer van het gebied in kwestie. En dat gebeurt bij uitstek aan de hand van het beheersplan. Daarom is de figuur van het éne beheerplan waarbinnen de verschillende visies samen hun concrete vertaling krijgen, van groot belang. De in het beheerplan opgenomen maatregelen moeten inderdaad uitvoering geven aan de verschillende sectorale doelstellingen. De maatregelen die in het beheerplan worden opgenomen, zullen in het beheersplan zelf ook gekoppeld worden aan te realiseren beheersdoelstellingen (die inderdaad een afstemming van de sectorvisies veronderstellen). Een geïntegreerde beheerplanning wordt decretaal verankerd in het ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, zoals op 25/1/2013 definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Artikel bepaalt: Als voor een onroerend goed naast een beheersplan als vermeld in artikel ook een beheersplan in het kader van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu wordt opgemaakt, worden alle beheersdoelstellingen voor dat onroerend goed in één plan geïntegreerd. De Vlaamse Regering kan daarvoor de nadere regels bepalen en afwijken of in een aanvulling voorzien van wat daarvoor is voorzien in dit decreet, in het Bosdecreet van 13 juni 1990 of in het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Kortom : laat de sectorvisies tot stand komen via de eigen instrumenten waarbij inspraak en overleg moet worden ingebouwd. Van zodra het gaat om concrete vertaling naar beheer van een onroerend goed, wordt best alles gebundeld in één beheersplan waar de verschillende sectorvisies samenkomen in één afsprakenkader.

5 5 De Mina-raad en de SALV (4.3.5, 19) wijzen erop dat kwaliteitsvol ondernemen in de land- en tuinbouw niet tot korte keten en verbreding mag verengd worden. Doelstelling I Ondersteunen van kwaliteitsvol ondernemerschap in het landelijk gebied I.2 Sectoroverschrijdend inzetten op vernieuwing in de landbouwsector van het actieprogramma werd op dit vlak aangevuld met de tekstuele suggestie uit het advies. De Mina-raad en de SALV (4.3.6, 20) stellen voor om voor trage- en buurtwegen op zoek te gaan naar een evenwicht tussen recreatie, land- en tuinbouw, plattelandsbewoners en de open ruimte. Er dient over gewaakt dat dit medegebruik de eigenheid van het gebied en de actuele bedrijfsvoering respecteren. Het moderniseren van de atlas van de buurtwegen is hiertoe aangewezen, en dit op basis van een vooraf vastgelegd afwegingskader. Recreatief medegebruik veronderstelt inderdaad respect voor de eigenheid van een gebied en de actuele bedrijfsvoering. De actualisatie van de atlas der buurtwegen op basis van een afwegingskader is inderdaad aangewezen. Er is sprake van het ontwikkelen van dit afwegingskader bij de opmaak van het uitvoeringsbesluit na de goedkeuring van het decreet trage wegen. Dit debat vindt plaats in het Vlaams parlement en het IPO heeft contact met de parlementaire initiatiefnemers. Momenteel ligt een voorstel van decreet trage wegen klaar wat op korte termijn na goedkeuring door de parlementaire meerderheidsfracties in het Vlaams parlement kan besproken worden. Het IPO volgt momenteel dat decretaal traject van nabij op. De Mina-raad en de SALV (4.3.6, 21) en de SARO (3.5, 21) wijzen erop dat een beleidsmatige discussie over de studie trage wegen van het Agentschap voor Natuur en Bos nodig is en dat het IPO hiervoor een forum kan zijn. Het debat over het juridisch statuut van buurtwegen wordt georganiseerd in het Vlaams parlement. Het IPO heeft contact met de parlementaire initiatiefnemers die in dialoog treden met de stakeholders rond deze materie. Momenteel ligt een voorstel van decreet klaar waar met de studieresultaten (Trage Wegen vzw i.o.v. ANB) wordt rekening gehouden. Het decretaal voorstel zal op korte termijn na goedkeuring door de parlementaire meerderheidsfracties in het Vlaams parlement besproken worden. Het IPO volgt momenteel dat decretaal traject van nabij op. Voor of tijdens het parlementair debat lijkt een IPOthemagroep niet wenselijk. In het advies van Mina-SALV (4.3.8, 23) stellen de Raden dat de beheerovereenkomsten voor recreatie en onroerend (en cultureel) erfgoed principieel het onderzoeken waard zijn, op voorwaarde dat de beheerovereenkomsten een decretale basis krijgen. Men vraagt daarbij naar de doelstellingen, naar een efficiënte inzet van de beperkte middelen, naar de financieringsbron, naar de juridische randvoorwaarden, naar de verhouding tot de eigenaars e.d. Aandacht moet geschonken worden aan de nood tot afstemming tussen de pachter, de verpachter en de overheid bij engagementen op lange termijn. De SARO (III.4,18) wijst er dan weer op dat de link moet gelegd worden met het instrument van beheersovereenkomst voor onroerend erfgoed zoals opgenomen in het ontwerp decreet Onroerend Erfgoed.

6 6 Beheerovereenkomst Onroerend erfgoed De decretale verankering van het instrument beheerovereenkomsten onroerend erfgoed is voorzien in het ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed, zoals op 25/1/2013 definitief goedgekeurd door de Vlaamse regering. Artikel bepaalt: De Vlaamse Regering kan binnen de perken van de daartoe op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap beschikbare kredieten: 1 samenwerkingsovereenkomsten sluiten met erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, Regionale Landschappen en erkende onroerenderfgoeddepots en in het kader daarvan subsidies toekennen; 2 beheersovereenkomsten sluiten met de zakelijk rechthouder of de beheerder van een archeologische site, monument, een of meer percelen in een cultuurhistorisch landschap, stads- of dorpsgezicht of erfgoedlandschap en in het kader van de beheersovereenkomst subsidies toekennen; 3 projectsubsidies toekennen. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels daarvoor. De SALV verwijst naar een aantal praktische aspecten, die verband houden met de technische uitwerking van het instrument en later in het kader van de opmaak van het uitvoeringsbesluit bij het onroerenderfgoeddecreet aan bod zullen komen. Het uitvoeringsbesluit zal de doelstelling, inhoud van de maatregelen, toepassingsgebied, doelpubliek, financiering, vergoedingen, looptijd enz. nader omschrijven. Mogelijk biedt het nieuwe PDPO3 dat momenteel uitgewerkt wordt de mogelijkheid om de maatregelen te laten cofinancieren met Europese middelen. De opmerking van SARO is terecht. Er kan inderdaad verwezen worden naar het dd. 25/1/2013 goedgekeurde ontwerp van decreet betreffende het onroerend erfgoed. Beheerovereenkomst Recreatie De Vlaamse Landmaatschappij onderzoekt de mogelijkheden wat betreft de beheerovereenkomsten Recreatie. Er werd reeds heel wat voorbereidend werk geleverd tijdens de voorbereiding van het vorige PDPO-programma. Deze ideeën worden nu verder onderzocht, mogelijk i.k.v. een proefproject. Een decretale basis kan gevonden worden in het nieuwe decreet Landinrichting (momenteel in opmaak). In het voorontwerp van het nieuwe decreet Landinrichting is het instrument beheerovereenkomsten voorzien ten behoeve van doelstellingen op het vlak van milieu, natuur, recreatie, landschap en erfgoed. De termijn waarvoor een BO wordt gesloten, zal worden bepaald in het uitvoeringsbesluit. Afdeling VII. Beheerovereenkomsten, Art bepaalt: Ten behoeve van doelstellingen op het vlak van milieu, natuur, recreatie, landschap en erfgoed, kan een administratieve overheid met gebruikers van een grond een beheerovereenkomst sluiten. Een beheerovereenkomst is een overeenkomst waarbij de gebruiker of een groep van gebruikers van een grond zich er vrijwillig toe verbinden om gedurende een bepaalde termijn een vooraf bepaalde prestatie te leveren. De gebruiker of een groep van gebruikers ontvangen hiervoor een jaarlijkse vergoeding die in verhouding staat tot de geleverde inspanningen en de eventuele inkomstenderving en de transactiekosten die hiermee gepaard gaan.

7 7 Beheerovereenkomsten die gesloten worden voor het realiseren van bepaalde milieu- of natuurdoelstellingen, zijn alleen mogelijk als door de beheerovereenkomst een hogere kwaliteit voor milieu en natuur wordt bereikt dan de basiskwaliteit voor milieu en natuur. De Mina-raad en de SALV (4.3.2,11) vragen om de rol van de actoren voor het gebiedsgericht natuur- en bosbeleid vast te leggen conform het advies van de Minaraad d.d. 25 oktober 2012 betreffende Instrumenten van natuur- en bosbeleid i.f.v. instandhoudingsdoelstellingen. Zij vinden het essentieel dat het overleg tussen alle betrokken actoren op gebiedsniveau resulteert in (1) afspraken en concrete maatregelen die nodig zijn om welomschreven doelstellingen te behalen en (2) wie initiatiefnemer en wie verantwoordelijk is (zgn. managementplan ). De manier waarop het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tewerk wil gaan, is beschreven in de Implementatienota, die in overleg met de betrokken doelgroepen (landbouw, natuur, eigenaars, ondernemers) is uitgewerkt en nu aan de Vlaamse regering wordt overhandigd samen met de besluiten die de IHD aan de gebieden toewijzen (de zogenaamde S-IHD-besluiten). Deze implementatienota is sterk geïnspireerd op het advies waarnaar men verwijst, en is dus in lijn met wat men hier ook adviseert: - per speciale beschermingszone komt er een stuurgroep met de betrokken actoren - per speciale beschermingszone wordt er een Managementplan Natura 2000-plan gemaakt, met taakstelling en afspraken over wie welk deel van de taak wanneer zal doen - eindverantwoordelijke is steeds ANB - coördinatie op deelgebiedniveau of op niveau van acties kan worden waargenomen door andere partijen dan ANB, op voorwaarde dat ze het vertrouwen genieten van alle betrokkenen.

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010

Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. Brussel, 10 maart 2010 Het plattelandsbeleid in Vlaanderen gedachtewisseling in de Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid Brussel, 10 maart 2010 Inhoud Deel 1: Bestuurlijke organisatie van het Plattelandsbeleid

Nadere informatie

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij

Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit. Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij Vlaams Plattelandsbeleid en mobiliteit Frans Pauwels en Peter Vleugels Vlaamse Landmaatschappij VSV- studiedag Mobiliteit op het platteland, 14 maart 2014 Overzicht lezing Intro: Situering en doelstellingen

Nadere informatie

bosgroepen en regionale landschappen

bosgroepen en regionale landschappen Briefadvies bosgroepen en regionale landschappen Bosgroepen en regionale landschappen Datum van goedkeuring 18 december 2014 Volgnummer 2014 42 Coördinator + e-mailadres Co-auteur + e-mailadres Kathleen

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent

Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Dr. Koenraad De Ceuninck Centrum voor lokale politiek Universiteit Gent Interne staatshervorming Wat? Context? Doel? Regioscreening Wat? Doel? Evaluatie interne staatshervorming Uitgevoerd in opdracht

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos

Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Decreet tot wijziging van de regelgeving inzake natuur en bos Bespreking Commissie Leefmilieu 25/2/2014 1 Doel Geïntegreerd beheer van natuur gaat over een efficiëntere en effectievere inzet van middelen

Nadere informatie

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014

Managementplan. Griet Beckers 09 september 2014 Managementplan Griet Beckers 09 september 2014 1 Processen Vlaams Natura 2000 programma Doelen 2020 + prior. insp SBZ Management Plan Realisaties + acties beheer en drukken + richtkaart Beheerplan terrein

Nadere informatie

De Vlaamse Landmaatschappij

De Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij Al meer dan 75 jaar zet de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zich in voor de omgevingskwaliteit op het Vlaamse platteland en in de stadsrand. Gebiedsgericht en altijd samen met

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij SALV Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij ADVIES naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector SALV, 18 januari 2013(nr.2013-01) Contactpersoon SALV: Dirk Van Guyze SALV-advies naschoolse

Nadere informatie

Briefadvies. nning. van de. Datum

Briefadvies. nning. van de. Datum Briefadvies Definitieve erken nning Bosgroep IJzer & Leie De toekenning van de definitieve erkenning van de Bosgroep IJzer & Leie voor de periode 2013-2018 Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

Spoor 2 Landinrichting

Spoor 2 Landinrichting Spoor 2 Landinrichting Inhoud Situering decreet landinrichting Spoor 2 projecten landinrichting Kansen voor dorpenbeleid? 14/03/2016 2 Situering decreet landinrichting Decreet landinrichting Decreet van

Nadere informatie

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 Ten geleide...v Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 I. Algemene inleiding...1 II. Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid...3

Nadere informatie

Vlaams plattelandsbeleidsplan Actieprogramma 2013-2015

Vlaams plattelandsbeleidsplan Actieprogramma 2013-2015 Vlaams plattelandsbeleidsplan Actieprogramma 2013-2015 Leidraad voor plattelandsaccenten in het beleid van de Vlaamse Regering en de lokale besturen op korte en middellange termijn Voorwoord 1 Vlaanderen

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water)

20/06/2014. Kwaliteit in overleg. Draaiboek overlegproces IHD. Afgelegde traject. Vlaamse overleggroep. BOLOV s. Projecten(Life +3water) Kwaliteit in overleg Draaiboek overlegproces IHD 1 Afgelegde traject Vlaamse overleggroep BOLOV s Projecten(Life +3water) 2 1 Samenwerking op alle niveaus Uitgewerkt overlegproces Algemene principes: Transparantie

Nadere informatie

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei

open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimteproject Moervaartvallei 5 juli 2017 open ruimteproject moervaartvallei open ruimte project Moervaartvallei. met alle betrokkenen werk maken van een breed open ruimte project voor de Moervaartvallei.

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

Briefadvies. idor. van de. nning. Datum

Briefadvies. idor. van de. nning. Datum Briefadvies Definitieve erken nning Bosgroep Groene Corri idor De toekenning van de definitieve erkenning van de Bosgroep Groenee Corridor voor de periode 2013-2018 Datum van goedkeuring Volgnummer Coördinator

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden

Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden Gezamenlijk advies Gezamenlijk advies Drie dossiers instandhoudingsdoelstellingen van Vogelrichtlijngebieden Voorontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststellingen van de instandhoudingsdoelstellingen

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed (SARO)

Voorontwerp van decreet houdende oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed (SARO) Brussel, 19 oktober 2005 Advies SARO Advies Voorontwerp van decreet houdende oprichting van de strategische adviesraad ruimtelijke ordening - onroerend erfgoed (SARO) Voorontwerp van decreet houdende decretale

Nadere informatie

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen

Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Regionale landschappen, bosgroepen en stadslandschappen Frederik Demeyere Minaraad 28 november 2016 1 IJzer en Leie 2 Financieel: Sinds 01/01/2014 werden de regionale landschappen en de bosgroepen overgedragen

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering

voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent - Temse Verslag plenaire vergadering voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Oostelijke Tangent te Sint-Niklaas - Verslag plenaire vergadering 8 juli 2015 Ruimte Vlaanderen Afdeling Gebieden en Projecten Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016

Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016 Beleidsbrief Onroerend Erfgoed 2016 ingediend door Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed November 2015 VIJF STRATEGISCHE

Nadere informatie

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016

Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid. Ledendag 2016 Vlaams Gecoördineerd Vrijwilligersbeleid Ledendag 2016 Grote lijnen conceptnota Eerste ontwerp: februari 2016 Principiële goedkeuring Vlaamse Regering juli 2016 Actieplan Strategische Opties Actieplan

Nadere informatie

Gebruikte afkortingen

Gebruikte afkortingen VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE OMVORMING VAN HET BELEIDSDOMEIN RUIMTELIJKE ORDENING, WOONBELEID EN ONROEREND ERFGOED EN HET BELEIDSDOMEIN LEEFMILIEU, NATUUR EN ENERGIE NAAR HET BELEIDSDOMEIN OMGEVING

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken

nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS Conceptnota Visie Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 203 van JORIS VANDENBROUCKE datum: 17 februari 2016 aan GEERT BOURGEOIS MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED Conceptnota

Nadere informatie

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking

Advies. over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking Brussel, 5 juli 2006 050706_Advies_kaderdecreet_Vlaamse_ontwikkelingssamenwerking Advies over het ontwerp van kaderdecreet Vlaamse ontwikkelingssamenwerking 1. Inleiding Op 24 mei 2006 heeft Vlaams minister

Nadere informatie

ADVIES over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO

ADVIES over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO ADVIES over de overgangsregeling voor agromilieumaatregelen van het PDPO SALV, 18/10/2013 (nr. 2013-20) Minaraad, 17/10/2013 (nr. 13-051) Contactpersoon SALV: Kris Van Nieuwenhove Contactpersoon Minaraad:

Nadere informatie

Samenwerken loont MOVI

Samenwerken loont MOVI Samenwerken loont MOVI Samenwerken in de praktijk Haven Zeebrugge Strategisch plan haven Zeebrugge Krachtlijnen: Uitbreiding achterhaven Zeebrugge Verbeteren relatie achterhaven zeehaven (nieuwe zeesluis)

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Er is mij gevraagd om vandaag het Vlaamse plattelandsbeleid nader toe te lichten.

Er is mij gevraagd om vandaag het Vlaamse plattelandsbeleid nader toe te lichten. LANDELIJK VLAANDEREN 20 MEI 2008 Mijnheer de voorzitter, Mijnheer de secretaris-generaal, Dames en heren landeigenaars, Er is mij gevraagd om vandaag het Vlaamse plattelandsbeleid nader toe te lichten.

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake platteland?

Wat doen de provincies inzake platteland? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake plattelandsbeleid...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams

Nadere informatie

Het natuurbeheerplan. Martine Waterinckx De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014

Het natuurbeheerplan. Martine Waterinckx De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 Het natuurbeheerplan Martine Waterinckx De Europese natuurdoelen in vraag en antwoord 09 september 2014 1 Processen SBZ Management Plan Beheerplan terrein Allocatie + maatregelen+ planning Vlaams Natura

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft:

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Briefadvies. roep. Datum

Briefadvies. roep. Datum Briefadvies Verlenging definitieve erkenning Bosg roep Kempense Heuvelrug De verlenging van de definitieve erkenning van de Bosgroep Kempense Heuvelrug voor de periode 2013-2018 Datum van goedkeuring Volgnummer

Nadere informatie

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN

ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN ADVIES OVER HET FONDS TER STIMULERING VAN STEDELIJKE EN PLATTELANDSINVESTERINGEN Advies 2017-05 / 30.03.2017 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1

Nadere informatie

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond

Actieplan Oostende. 1. Achtergrond Actieplan Oostende 1. Achtergrond Filip De Rynck (Hogeschool Gent) en Jim Baeten (tri.zone) begeleiden dit project. Gwenny Cooman is de interne coördinator voor Oostende. 2. Wat bedoelen we met participatiebeleid?

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE OVERHEID 7 november 2012 VLAAMSE REGERING KIEST VOOR BREED OVERLEG BIJ UITVOERING PLANNEN HAVEN VAN ANTWERPEN Centraal Netwerk geïnstalleerd Vandaag werd in Antwerpen het

Nadere informatie

Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed. Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013

Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed. Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013 Ontwerp decreet betreffende het onroerend erfgoed Hoorzitting Vlaams parlement 13 maart 2013 Inhoud Aandachtspunten van de VVSG: Onroerend erfgoedgemeenten en diensten Opmaak inventarissen Archeologie

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 3 juni 2016 betreffende de tegemoetkoming

Nadere informatie

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI

PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI Wouter Pattyn SYMPOSIUM DEMERVALLEI PLANNING ALS MEERVOUDIGE OPDRACHT IN DE DEMERVALLEI drv afdeling Gebieden en Projecten Jana Van Hoyweghen Gerard Stalenhoef www.ruimtevlaanderen.be departement Ruimte

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst)

Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst) Deel 1 : Ontvankelijkheidscriteria PDPO III MR OKW- SW (enkel voor de plattelandscoördinator en beheersdienst) Naam project: Promotor + copromotor: Soort cofinanciering? PDPO III Maatregel OKW - samenwerking

Nadere informatie

Advies bij het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen

Advies bij het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen Advies Algemene Raad Advies bij het voorontwerp van besluit tot uitvoering van het decreet Vlaams Fonds ter stimulering van (groot-) stedelijke en plattelandsinvesteringen Op vraag van Vlaams minister

Nadere informatie

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen?

Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Landbouwdiensten en beleid. Hoe zijn deze diensten op vandaag georganiseerd in Vlaanderen? Evy Mettepenningen Guido Van Huylenbroeck 1 Overzicht 1.Instrumenten voor de vergoeding van groene en blauwe diensten

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1

De VLM, uw partner in de open ruimte. Pag.1 De VLM, uw partner in de open ruimte Pag.1 Wie zijn we? VLM of Vlaamse Landmaatschappij De Vlaamse Landmaatschappij is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk voor de inrichting van de

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland

Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Voorstel Beleidskeuzes Landbouw & Platteland Mechtilde Hennebert 3/10/2012 Departement Dienst Agenda 1. Situering 2. Strategische doelstellingen: Provincie Antwerpen 3. Tactische doelstellingen: Landbouw

Nadere informatie

Integratie van plan-m.e.r. en andere effectbeoordelingen in de ruimtelijke uitvoeringsplanning RUP

Integratie van plan-m.e.r. en andere effectbeoordelingen in de ruimtelijke uitvoeringsplanning RUP Integratie van plan-m.e.r. en andere effectbeoordelingen in de ruimtelijke uitvoeringsplanning RUP CONTEXT 2008: Integratiespoor voor RUP s 2012: evaluatie integratiespoor => weinig integratie 2013: uitspraken

Nadere informatie

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen

Complexe Projecten. Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

De omgevingsvergunning komt eraan!

De omgevingsvergunning komt eraan! De omgevingsvergunning komt eraan! Sessie : vergunning Werner Van Hoof teammanager gebiedsontwikkeling VVSG studiedag : 23 november 2011 Dienstverlenende vereniging Opgericht in 1973, sinds 2003 intercommunale

Nadere informatie

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel

Bestuursdecreet. Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Bestuursdecreet Netwerk Klachtenmanagement 28 november 2016 Vlaams Parlement Brussel Beleidscontext Vlaams regeerakkoord Eén Vlaams Bestuursdecreet (minimaal decreten bestuurlijk beleid, deugdelijk bestuur,

Nadere informatie

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting

Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Grondmobiliteit versterken via het decreet landinrichting Decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting Uitvoeringsbesluit van 6 juni 2014 betreffende de landinrichting 22 juni 2015 Grondmobiliteit

Nadere informatie

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning

Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas. Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Strategische meerjarenplanning De praktijk in Sint-Niklaas Tom Speleman adviseur interne communicatie en beleidsplanning Brussel 2 december 2009 1 Inhoud Beschrijving Witboek Strategisch plan en investeringsenveloppen

Nadere informatie

20 jaar Natura 2000. Volwaardige partnership als succesfactor in Natura 2000. Landelijk Vlaanderen

20 jaar Natura 2000. Volwaardige partnership als succesfactor in Natura 2000. Landelijk Vlaanderen 20 jaar Natura 2000 Volwaardige partnership als succesfactor in Natura 2000 Landelijk Vlaanderen Presentatie door Ophélie Eliat-Eliat 14 mei 2012 Wat wij (niet) behandelen Welke resultaten moeten geboekt

Nadere informatie

Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed

Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed Gewijzigde regelgeving voor lokale besturen naar aanleiding van de inwerkingtreding van het kerntakenplan Onroerend Erfgoed Dit document geeft een overzicht van de meest recente wijzigingen aan het Onroerenderfgoeddecreet,

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Studie instrumentenmix Infoavond landbouwers 13 juni 2012 20-6-2012 1 Studie Instrumentenmix Het raamakkoord vermeldt: een studie naar de meest

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be

Vlaanderen. is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN. Een nieuwe procesaanpak. www.complexeprojecten.be Vlaanderen is samenwerking COMPLEXE PROJECTEN Een nieuwe procesaanpak www.complexeprojecten.be U heeft het als bestuur of als private initiatiefnemer wellicht reeds meegemaakt. De opstart en uitvoering

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Stuk 733 ( ) Nr. 1

Stuk 733 ( ) Nr. 1 BIJLAGE 3: REGELGEVINGSAGENDA ONROEREND ERFGOED 36 Titel van het initiatief Betrokken regelgeving Eventuele wettelijke deadline Korte samenvatting van beleidsdoelstellingen Te doorlopen fases en hun timing

Nadere informatie

Door antwoord te geven op enkele veelgestelde vragen geven we u in deze presentatie wat meer informatie over bepaalde termen zoals onder andere PAS,

Door antwoord te geven op enkele veelgestelde vragen geven we u in deze presentatie wat meer informatie over bepaalde termen zoals onder andere PAS, STAND VAN ZAKEN Door antwoord te geven op enkele veelgestelde vragen geven we u in deze presentatie wat meer informatie over bepaalde termen zoals onder andere PAS, IHD, zoekzone en soorten. Veelgestelde

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving. 3 oktober 2011

Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving. 3 oktober 2011 Uitvoering Raamakkoord Landschap de Liereman en omgeving Infomarkt eigenaars 3 oktober 2011 4-10-2011 1 inleiding Programma van de infoavond 19u30 19u40: Verwelkoming & Inleiding (burgemeester Oud-Turnhout:

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Oudenburg en Stalhille Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Startvergadering 19 april 2013 1 Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Kustpolders tussen Jabbeke, Agenda Kennismaking Algemene situering

Nadere informatie

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID

VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID VLAAMS VRIJWILLIGERSBELEID Advies 2016-17 / 29.09.2016 www.vlaamsewoonraad.be INHOUD 1 Situering... 3 2 Beknopte inhoud... 3 3 Bespreking... 3 3.1 algemeen 3 3.2 geringe traditie 4 3.3 aanvullende werking

Nadere informatie