Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Nederland en Frankrijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Nederland en Frankrijk"

Transcriptie

1 Regionale marktintegratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten van België, Nederland en Frankrijk Een gemeenschappelijke samenvatting van de antwoorden op het raadplegingsdocument, opgemaakt door CREG, Dte en CRE

2 Inhoud van de gemeenschappelijke samenvatting 1 Algemene opmerkingen Expliciete veilingmechanismen voor de lange en middellange termijn Evaluatie van de day-ahead marktkoppeling Grensoverschrijdende intradag-handel Grensoverschrijdende balancing-handel Markttransparantie Marktoverwicht en samenwerking tussen de regulatoren opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 2 of 35

3 1 Algemene opmerkingen Alle marktspelers juichen dit gezamenlijke initiatief van de regulatoren, dat gericht is op de integratie van de Franse, Belgische en Nederlandse energiemarkten, enthousiast toe. De marktspelers danken de regulatoren voor deze gelegenheid om hun standpunten over de eventuele verdere integratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten in Frankrijk, België en Nederland te formuleren. De implementatie van op de markt gebaseerde mechanismen voor het beheer van grensoverschrijdende congestie wordt in het algemeen beschouwd als een belangrijke stap naar marktintegratie en een mogelijkheid om een doeltreffende toewijzing van interconnectorcapaciteit te bevorderen. Een correcte constructie van de capaciteitstoewijzingssystemen is in dat opzicht cruciaal. Toch is een meerderheid van marktspelers van mening dat de introductie van verbeterde, op de markt gebaseerde mechanismen niet voldoende zal zijn als bepaalde, belangrijke voorwaarden niet vervuld zijn. Voorbeelden van dergelijke voorwaarden: - de voor de markt beschikbare capaciteit, moet aanzienlijk toenemen, - transparante, controleerbare regels voor de berekening van de beschikbare transmissiecapaciteit, en dezelfde toegang tot de informatie voor alle marktspelers, - coördinatie (veilingprogramma s, voorwaarden geveilde producten enz.) tussen nationale regulatoren en TNB s, - transparant en efficiënt gebruik van veilinginkomsten overeenkomstig Verordening van de Europese Unie nr. 1228/2003. Onverhoopte winsten voor gereguleerde activiteiten zijn te vermijden, - afbouwen van dominante posities van historische spelers, - deelneming en medewerking van de Duitse TNB's. 1.1 Status van het document De standpunten die in deze gemeenschappelijke samenvatting worden uiteengezet, zijn gebaseerd op de antwoorden van de marktspelers tot het raadplegingsdocument over de regionale integratie van de elektriciteitsgroothandelsmarkten. Het raadplegingsdocument werd in juli 2005 gepubliceerd door CRE, CREG en DTe. De antwoorden van de marktspelers worden enkel om praktische redenen samengevat in dit document 1. Deze gemeenschappelijke samenvatting bevat geen wettelijke beslissingen vanwege de deelnemers aan de raadpleging, noch vanwege CRE, CREG en/of DTe. Bovendien weerspiegelt de samenvatting van de antwoorden van de individuele marktspelers niet noodzakelijk het standpunt van 1 Omwille van confidentialiteitsredenen, zijn de auteurs van sommige commentaren weergegeven onder een pseudoniem. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 3 of 35

4 CRE, CREG en/of DTe. Alle publieke antwoorden op het raadplegingsdocument zijn beschikbaar op de respectieve websites 2 van de regulatoren. 2 Zie en opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 4 of 35

5 Expliciete veilingmechanismen voor de lange en middellange termijn 1.2 Vragen voor raadpleging Preciseer voor de Frans-Belgische grens en/of de Belgisch-Nederlandse grens: 1. Welke tijdsbestekken verkiest u voor het expliciete veilingmechanisme (jaarlijks, driemaandelijks, maandelijks, wekelijks en day-ahead)? De algemene tendens en accenten neigen naar de lange termijn, van meerjarig (FEBELIEC-GABE- UNIDEN 3, APX, EDF, ENERGIENED TRADE & SUPPLY) en jaarlijks (allen) tot driemaandelijks (ENDEX, APX, ELECTRABEL, ENERGIENED GENERATION, ENERGIENED TRADE & SUPPLY, CENTRICA, IBERDROLA, een geïntegreerde maatschappij en een energieleverancier) en maandelijks (allen). Ongeveer de helft van de respondenten vermeldt expliciete day-ahead veilingen (FEBELIEC-GABE-UNIDEN, twee geïntegreerde maatschappijen, EDF, een energieleverancier, IBERDROLA, RWE TRADING). Toch nemen enkelen een standpunt tegen dit mechanisme in (ENECO, ENERGIENED GENERATION). 2. De toewijzing van de beschikbare capaciteiten in verschillende tijdsbestekken kan gebaseerd zijn op de volgende principes: a. Een maximale capaciteit wordt toegewezen op langere termijn, en de resterende capaciteiten worden toegewezen over kortere tijdsbestekken. b. Voor de diverse tijdsbestekken wordt een vooraf bepaalde verhouding (%) gekozen. c. Voor specifieke tijdsbestekken wordt een minimumcapaciteit vooropgesteld. Welke van de bovengenoemde principes (of een combinatie) beveelt u aan voor de toewijzing van de beschikbare capaciteit over verschillende tijdsbestekken? Een vierde van alle respondenten is voorstander van a (FEBELIEC-GABE-UNIDEN, EDF, EFET en een geïntegreerde maatschappij), nog een vierde van c (APX, ELECTRABEL, ENERGIENED TRADE & SUPPLY, IBERDROLA), en de resterende helft verkiest b (ENDEX, twee geïntegreerde maatschappijen, ELECTRABEL, ENECO, ENERGIENED GENERATION, CENTRICA, een energieleverancier, STATKRAFT, RWE TRADING). De voorstellen voor b zijn: accent op langere termijn (ENDEX), gelijkmatig verdeeld (een energieleverancier, RWE TRADING), 40% jaarlijks/ 30% driemaandelijks/ 30% day-ahead (een geïntegreerde maatschappij), veel op day-ahead (een geïntegreerde maatschappij). Zelfs met een vooraf bepaalde ratio willen de meeste respondenten dat de resterende capaciteiten achteraf aan de kortere tijdsbestekken worden toegewezen. De meeste partijen die c antwoordden, dringen erop aan dat een minimumcapaciteit wordt gereserveerd voor stilzwijgende impliciete day-ahead handel /DAMC (APX, ELECTRABEL, 3 De volgende partijen wensten te benadrukken dat zij het antwoord van FEBELIEC-GABE ten volle steunen: Prayon N.V., Borealis Polymers N.V., Degussa Antwerpen N.V. en Solvay N.V. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 5 of 35

6 ENERGIENED TRADE & SUPPLY). Een aantal partijen die b' antwoordden, delen die bezorgdheid en stellen een percentage (20-33%) voor dat voor DAMC moet worden gereserveerd (ENECO, ENERGIENED GENERATION, CENTRICA), veeleer dan een absolute capaciteitswaarde. 3. Welk type van prijsbepalingsmechanisme (marginale prijs, pay-as-bid, oplopend enz.) beveelt u aan voor producten op lange en middellange termijn (bijv. jaarlijks, maandelijks) en waarom? Bijna alle respondenten pleiten voor een marginaal prijsbepalingsmechanisme. Enkele respondenten vragen pay-as-bid (STATKRAFT, FEBELIEC-GABE-UNIDEN) voor de lange termijn of voor alle tijdsbestekken. 4. Is het nodig de koppelverbindingscapaciteit te beperken 4 (volumelimiet voor import- en/of exportcapaciteit) die aan een marktspeler kan worden gegeven 5 en indien nodig, welke waarde moet worden opgelegd voor de diverse tijdsbestekken? De helft van de respondenten (IBERDROLA, RWE TRADING, ENERGIENED TRADE & SUPPLY, CENTRICA, EDF, ENECO, APX, een geïntegreerde maatschappij en een andere maatschappij) vreest dat deze beperking tot inefficiëntie zal leiden en de secundaire markt zal hinderen, en is gekant tegen iedere vorm van beperking. Volgens een minderheid van respondenten is de beperking alleen nodig voor partijen met marktoverwicht (VOEG, een geïntegreerde maatschappij, VEMW), terwijl één vierde (ELECTRABEL, etc.) verder wil gaan en een capaciteitsgrens wil toepassen, voor alle tijdsbestekken bijeengevoegd, en voor alle partijen (verwijzend naar de Nederlandse grenzen). Vermelde percentages en waarden zijn (o.a.): 400MW per speler (STATKRAFT, een energieleverancier), 5% van de totale capaciteit per groep van verbonden maatschappijen (FEBELIEC-GABE-UNIDEN). Sommigen overwegen de mogelijkheid dominante spelers die meer dan 10% leveren op de markt van bestemming, uit te sluiten (FEBELIEC-GABE-UNIDEN). 5. In hoeverre beveelt u de toewijzing aan van jaarlijkse en/of maandelijkse capaciteiten in één ronde of in twee of meer sessies per jaar, en waarom? De meeste respondenten zijn voorstander van verschillende rondes voor de jaarcapaciteit en één ronde voor de maandcapaciteiten (ELECTRABEL, EDF, ENECO, VOEG, IBERDROLA, een geïntegreerde maatschappij en een andere maatschappij), als de capaciteit groot genoeg is (APX, ENERGIENED TRADE&SUPPLY, een geïntegreerde maatschappij, STATKRAFT). 4 Noteer dat de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit een importlimiet van 400 MW per marktspeler heeft. 5 Rekening houdend met het mogelijke familieverband van bepaalde marktspelers met andere marktspeler. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 6 of 35

7 6. Vindt u het belangrijk ex ante de mogelijkheid voor een marktspeler om energie in beide richtingen te nomineren, te beperken om het strategisch inhouden van capaciteit te vermijden? Zo ja, welke voorstellen zou u aanbevelen? Bijna alle respondenten vinden deze beperking niet noodzakelijk (STATKRAFT, IBERDROLA, RWE TRADING, VEMW en een andere maatschappij,) zolang het Use-It-Or-Lose-It principe en de netting van nominaties in beide richtingen, toegepast worden (ENERGIENED TRADE & SUPPLY, CENTRICA, VOEG, EFET, twee geïntegreerde maatschappijen, EDF, ENECO, ENERGIENED GENERATION, APX). Volgens de meeste respondenten moet dit de volledige beschikbare capaciteit voor expliciete day-ahead veilingen en DAMC vrijmaken en in voldoende mate de strategische achterhouding van capaciteit inperken (voor dit laatste: centrica, EDF, een geïntegreerde maatschappij). Eén marktspeler is gekant tegen nominaties in de twee richtingen (FEBELIEC-GABE- UNIDEN). 7. Vindt u anderzijds dat een ex post markttoezicht voldoende kan zijn om dit type van concurrentievervalsend gedrag tegen te gaan? De meeste antwoorden zijn bevestigend (STATKRAFT, IBERDROLA, RWE TRADING,, ELECTRABEL, EDF, ENECO en een andere maatschappij), soms met een voorwaarde: het bestaan van marktoverwicht moet duidelijk worden vastgesteld op basis van goed begrepen normen (VOEG en een geïntegreerde maatschappij). Bepaalde respondenten laten verstaan dat dit ex post markttoezicht onvoldoende is, en verkiezen een systeem dat geen ruimte laat voor dergelijk concurrentievervalsend gedrag (twee geïntegreerde maatschappijen, FEBELIEC-GABE-UNIDEN). 8. Vindt u het belangrijk een secundaire markt in te voeren voor de uitwisseling van grensoverschrijdende transmissiecapaciteitsrechten? Zo ja, welke vorm van uitwisseling van capaciteitsrechten moet toegestaan zijn: a. Een vrije uitwisseling van capaciteitsrechten via een bilaterale secundaire markt met eindreconciliatie door de TNB? b. Een georganiseerde uitwisseling van capaciteitsrechten via een gecentraliseerde hertoewijzing, onder verantwoordelijkheid van de TNB, in de tijdsbestekken van de latere expliciete veilingen? Bijna alle antwoorden pleiten voor een secundaire markt (VOEG, ENDEX, etc.). Sommigen vinden dat het aan de markt moet worden overgelaten om de secundaire markt te voorzien (een geïntegreerde maatschappij en een andere maatschappij). Optie a (STATKRAFT, RWE TRADING, CENTRICA, ELECTRABEL, ENECO, ENERGIENED GENERATION, twee geïntegreerde maatschappijen en een andere maatschappij) wordt drie keer zoveel gekozen als optie b (EFET, APX, ENERGIENED TRADE&SUPPLY). Die moet, volgens bepaalde respondenten (ENERGIENED TRADE&SUPPLY, APX), bepalen dat, wanneer verworven capaciteit wordt teruggegeven aan de TNB, de inkomsten uit de day-ahead veiling van deze capaciteit opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 7 of 35

8 naar de oorspronkelijke eigenaar van de capaciteit gaan. Enkelen verkiezen een mengvorm: b boven op a (IBERDROLA, EDF). 9. Welk type van verbintenis moeten de TNB's bieden met betrekking tot de toegewezen capaciteiten/ genomineerde programma s? a. Vast en onherroepelijk in beide gevallen, uitgezonderd bij overmacht? 6 b. Vermindering van de capaciteit en/of de genomineerde programma s is mogelijk in het kader van een zeer strenge regulering met betrekking tot de duur van de vermindering, het compensatiemechanisme voor verminderingen, enz.? 7 c. Geen vaste regeling? 8 d. Een combinatie van gevallen a, b en/of c? Gelieve uw voorkeuren inzake verbintenissen toe te lichten. Een grote meerderheid van respondenten beschouwt antwoord a als een basisvereiste die de risico's voor houders van capaciteit beperkt (STATKRAFT, IBERDROLA, RWE TRADING, VOEG, ELECTRABEL, EDF, ENECO, ENERGIENED GENERATION, een energieleverancier, drie geïntegreerde maatschappijen en een andere maatschappij). De weinige b -antwoorden vermelden een terugbetaling tegen marktprijs (CENTRICA, EFET) of een combinatie met a (FEBELIEC-GABE- UNIDEN), om een vaste capaciteit te waarborgen in een normale situatie, maar een onderbreekbare capaciteit bij een incident. 10. In het geval van de vragen 9b en 9c, waarbij een vermindering van de beschikbare koppelverbindingscapaciteit/genomineerde programma s mogelijk is, welke reductieregel zou u verkiezen (vooral wanneer de reductie bekend is na de kortetermijntoewijzing): a. eerst de toewijzingen op lange termijn verminderen? b. eerst de toewijzingen op korte termijn verminderen? c. de toewijzingen op lange en korte termijn proportioneel verminderen? Aangezien slechts enkele b - en c -antwoorden werden gegeven op vraag 9, geven de meeste respondenten een theoretisch antwoord. De meeste respondenten opteerden voor de kortermijnoplossing (b) (VOEG, drie geïntegreerde maatschappijen, een energieleverancier, ELECTRABEL, ENERGIENED GENERATION, FEBELIEC-GABE-UNIDEN). 11. Beveelt u het verplichte gebruik (een constante strip voor de volledige duur van het product) van producten op lange en middellange termijn aan? 6 Er wordt verondersteld dat met deze graad van vastheid, het financiële risico voor de marktpartijen tot het minimum zal worden herleid in het geval van een fysieke vermindering van de capaciteit op de koppelverbindingen. 7 Er wordt verondersteld dat met deze graad van vastheid, het financiële risico zal worden gedeeld door de TNB en de markpartijen in het geval van een fysieke vermindering van de capaciteit op de koppelverbindingen. 8 Er wordt verondersteld dat met deze graad van vastheid, de marktpartijen alle financiële risico s aanvaarden in het geval van een fysieke vermindering van de capaciteit op de koppelverbindingen. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 8 of 35

9 Het algemene gevoel (STATKRAFT, IBERDROLA, RWE TRADING, CENTRICA, VOEG, ELECTRABEL, EDF, ENECO, ENERGIENED GENERATION, een energieleverancier, drie geïntegreerde maatschappijen en een andere maatschappij), over verplicht gebruik is: oneconomisch, niet efficient, niet optimaal, leidt tot evenwichtsverstoringen op de markt enz. Het facultatieve karakter van de producten is van groot belang voor de meeste respondenten ( een energieleverancier, VOEG, een geïntegreerde maatschappij, ELECTRABEL, ENERGIENED GENERATION), hoewel sommigen opwerpen dat het verplichte gebruik gaming zou beperken en het volledige gebruik van de capaciteit zou bevorderen (FEBELIEC-GABE-UNIDEN). 12. Hoe belangrijk vindt u het de marktspelers te verplichten hun capaciteitsrechten op lange en middellange termijn lang genoeg voor de day-ahead toewijzing vast te nomineren 9, en waarom? Voor de meesten is dit nuttig (een energieleverancier, een geïntegreerde maatschappij, ENERGIENED GENERATION). Sommigen vinden dat dit belangrijk is: de uiterste limiet voor nominaties moet één dag voor de dagelijkse allocatie zijn, of zo laat mogelijk (STATKRAFT, IBERDROLA, RWE TRADING, EFET, ELECTRABEL, ENECO, een geïntegreerde maatschappij en een andere maatschappij). Sommigen vinden dat een te vroege nominatie de efficiëntie ongunstig zal beïnvloeden (Centrica). Verder is het Use-It-Or-Lose-It principe (of alternatieven) belangrijk om aanvullende (nl. alle ongebruikte) capaciteit vrij te maken voor de dagelijkse toewijzing (VOEG, EFET, ELECTRABEL, EDF, ENERGIENED GENERATION, drie geïntegreerde maatschappijen en een andere maatschappij). 13. Onder voorwaarde dat een expliciete day-ahead veiling wordt geïmplementeerd, tot op welke hoogte beschouwt u de vaste nominatie bij de TNB van deze day-ahead capaciteitsrechten op een voldoende voorafgaand moment t.o.v. de intradag-sessies als een doeltreffende manier om het strategisch inhouden van capaciteit tegen te gaan, en waarom? 10 Voor velen was deze vraag niet duidelijk. De algemene tendens is dat aan day-ahead nominatie moet worden gedaan, gevolgd door netting. De dan beschikbare capaciteit kan worden gebruikt voor intradaghandel. Die volgorde moet in acht genomen worden om de gewenste efficiëntie te verkrijgen (IBERDROLA, ELECTRABEL, twee geïntegreerde maatschappijen, EDF, ENERGIENED GENERATION). 14. Welk harmoniseringsniveau (veilingregels, gate closure time enz.) beveelt u aan voor de organisatie van expliciete capaciteitsveilingen voor de lange, middellange en korte termijn op de twee grenzen? Gelieve te preciseren voor welke aspecten harmonisering nodig is. 9 Om de toepassing van het zogenaamde use-it-or-use-it' principe toe te laten. 10 Anderzijds, zijn de houders van day-ahead capaciteitsrechten op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektricitteit verplicht om grensoverschrijdende capaciteit te verhandelen via de APX voor importcapaciteit naar Nederland. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 9 of 35

10 De diverse aspecten kunnen als volgt worden samengevat: één gemeenschappelijk veilingkantoor op regionaal niveau (ELECTRABEL, EDF en een andere maatschappij), synchronisatie van gate closures (IBERDROLA, RWE TRADING, CENTRICA, ELECTRABEL, EDF, een geïntegreerde maatschappij), veilingregels/-procedures (IBERDROLA, RWE TRADING, CENTRICA, EFET, een geïntegreerde maatschappij), duur (CENTRICA, EDF), taal (EFET), toewijzingsregels (IBERDROLA, EFET, ENECO), IT-systemen (RWE TRADING, EFET, EDF), wettelijke voorschriften (EFET, EDF), krediet (IBERDROLA), enz. De veilingen georganiseerd door TSO-auction worden meermaals vermeld als een goed voorbeeld van wat de harmoniseringsnorm zou moeten zijn (VOEG, een geïntegreerde maatschappij, ENERGIENED GENERATION). 15. De bepaling van de verwachte grensoverschrijdende capaciteiten voor jaarlijkse en maandelijkse allocatie is niet altijd gecoördineerd over de grenzen. Hoeveel belang hecht u aan de implementatie van een meer gecoördineerde methode voor capaciteitsberekening? Dit is een cruciaal element voor alle respondenten. De coördinatie moet zoveel mogelijk onafhankelijk gebeuren (twee geïntegreerde maatschappijen, ENERGIENED GENERATION) om de beschikbare transmissiecapaciteit te optimaliseren (IBERDROLA), op basis van een mathematisch model van het netwerk (EDF, FEBELIEC-GABE-UNIDEN). Dit impliceert een centrale rol voor de TNB's, waarbij een transparante methode wordt gebruikt (RWE TRADING, ELECTRABEL, een geïntegreerde maatschappij, FEBELIEC-GABE-UNIDEN). De integratie van het Duitse netwerk wordt ook als essentieel beschouwd (FEBELIEC-GABE-UNIDEN). De conclusie lijkt te zijn: een gebrek aan coördinatie leidt tot risico (wat de vaste beschikbare transmissiecapaciteit betreft), en risico doet de kosten stijgen (VOEG). 16. Wat de vragen hierboven (1 tot 15 betreft), in hoeverre zijn uw antwoorden ook toepasselijk voor de andere grenzen (koppelverbindingen Frankrijk Verenigd Koninkrijk, Frankrijk Duitsland en Nederland Duitsland)? De meeste respondenten geloven dat hun antwoorden van toepassing zijn op alle of bijna alle grenzen. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 10 of 35

11 2 Evaluatie van de day-ahead marktkoppeling 2.1 Vragen voor raadpleging 17. Welke market-based methode voor congestiebeheer verkiest u voor het beheer van de dayahead grensoverschrijdende congestie op de Frans-Belgische en Belgisch-Nederlandse grenzen; a. een trilateraal DAMC-mechanisme tussen de drie energiebeurzen, APX, BELPEX en POWERNEXT? b. een day-ahead expliciete veiling tussen de drie TNB's, TENNET, ELIA en RTE, of c. een combinatie van de bovengenoemde methoden? Gelieve te preciseren. Een meerderheid van marktspelers is voorstander van een trilaterale DAMC (ELECTRABEL, FEBELIEC-GABE-UNIDEN, UNIVERSITEIT VAN LEUVEN-UNIVERSITE DE PARIS XI, ENECO, twee geintegreerde maatschappijen, CENTRICA, ENERGYNED TRADE & WHOLESALE, ENERGYNED GENERATION, EFET en APX), wat in het algemeen theoretisch het meest efficiënte mechanisme is. Bepaalde marktspelers (STATKRAFT, ENERGYNED TRADE & WHOLESALE, een geïntegreerde maatschappij en ENERGYNED GENERATION) vrezen dat nog niet alle voorafgaande voorwaarden voor een gezonde introductie van DAMC vervuld zijn (bijvoorbeeld wegens de dominante positie van de historische spelers, het gebrek aan onafhankelijkheid van de TNB s, het gebrek aan medewerking vanwege de TNB's bij de berekening van de beschikbare capaciteit, het gebrek aan transparantie op de markt), en dat de specifieke voordelen van DAMC nog moeten worden vastgesteld. Volgens VOEG en een geïntegreerde maatschappij moet de DAMC rechtstreeks door de TNB worden beheerd, en niet door de energiebeurzen. Daarom is er voor de day-ahead-capaciteit geen duidelijke consensus tussen de marktspelers over de vraag of een gecoördineerde expliciete day-ahead veiling moet worden geïmplementeerd, op zijn minst als een eerste stap (STATKRAFT, IBERDROLA, een energieleverancier en ENDEX), dan wel een rechtstreekse implementatie van DAMC mogelijk is. EDF vindt de twee methoden voor congestiebeheer (DAMC en expliciete veilingen) even geschikt op een day-ahead basis. RWE TRADING ten slotte merkt op dat de toewijzing van grensoverschrijdende capaciteit voor day-ahead moet worden beheerd via een gemengd systeem, d.w.z. een combinatie van impliciete en expliciete veiling. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 11 of 35

12 18. Kunt u uw mening geven over de voor- en nadelen van de congestiebeheersmethoden waarvan sprake is in vraag 17, meer in het bijzonder wat de flexibiliteit, de eenvoud, de inperking van het marktoverwicht, het risicobeheer, de implementatiekosten, de netting van capaciteiten (netto waarde beschouwen van in tegengestelde richting toegewezen capaciteiten), de liquiditeit enz. betreft? Hierna worden de door de marktspelers aangehaalde argumenten samengevat die de implementatie van de DAMC al dan niet verantwoorden. In het algemeen zijn de voordelen van het DAMCmechanisme de nadelen van het day-ahead expliciete veilingmechanisme en omgekeerd. Op het vlak van de efficiëntie: + efficiënte toewijzing van schaarse capaciteit; + laat automatische netting toe (ELECTRABEL); - verhoogt het risico van grensoverschrijdende investeringen voor TNB s die zij aan de netwerkgebruikers doorberekenen in de vorm van hogere grid fees (STATKRAFT); - De TNB s zullen zich misschien terughoudender opstellen dan voorheen wanneer zij moeten beslissen hoeveel capaciteit in DAMC wordt gebracht, aangezien het risico van capaciteitsinkrimping na de day-ahead markt clearing volledig bij de TNB's ligt; ± alleen TSO s kunnen een efficiënte marktkoppeling verwezenlijken. Alle anderen zijn aangewezen op marktspelers die aan koppeling doen door vooraf te plannen. Op het vlak van de liquiditeit: + zou de marktliquiditeit op de drie markten verhogen (een geïntegreerde maatschappij). + zou de volatiliteit van de day-ahead referentieprijs verminderen (UNIVERSITEIT VAN LEUVEN-UNIVERSITE DE PARIS XI); - de markten aan beide zijden van de koppelverbinding moeten liquide zijn en goed functioneren (wat momenteel niet het geval is) (IBERDROLA). Op het vlak van eenvoud en flexibiliteit: + makkelijker werken voor marktspelers: toewijzing en nominatie gebeuren in één bewerking; - EDF, een energieleverancier en een andere maatschappij wijzen op de complexiteit van het berekeningsalgoritme (het gemeenschappelijk beheer van blokken en uren lijkt al complex te zijn binnen één energiebeurs); - uiteindelijk zal de flexibiliteit voor de marktspelers afnemen, omdat men meer aangewezen is op een algoritmeoplossing (een energieleverancier); - potentieel hogere transactiekosten dan met OTC-handel (energiebeurs-vergoeding t.o.v. makelaarsprovisie). De methode kan ook leiden tot een artificiële spread tussen de markten (gelijk aan de som van de energiebeurs-vergoedingen) (STATKRAFT, EDF, EFET en een andere maatschappij). Op het vlak van de inperking van het marktoverwicht: opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 12 of 35

13 + vermindert marktmanipulatie (ELEKTRABEL, een geïntegreerde maatschappij); + bevordert de markttransparantie (een geïntegreerde maatschappij); - beperkingen zoals volume cap zijn niet meer mogelijk (ELECTRABEL); Op het vlak van de implementatiekosten: - geen ervaring met de implementatie van dit systeem (IBERDROLA), bestaat alleen in theorie (een andere maatschappij); - moeilijk uit te breiden naar andere tijdsbestekken (EDF); - marktkoppeling mag niet leiden tot nieuwe monopolierechten. Regelgeving zou nodig zijn. (EFET en een andere maatschappij). Op het vlak van het risicobeheer: + beperkt het financiële risico, er worden geen kostbare capaciteitsrechten meer gekocht (CENTRICA); - een marktkoppeling zonder financiële rechten kan geen afdoende indekking vormen voor de markt (STATKRAFT, EDF en een andere maatschappij). 19. Geef, in het geval van een implementatie van de DAMC, uw mening over de grensoverschrijdende capaciteit die moet worden toegewezen aan het DAMC-proces: a. de potentieel vluchtige resterende capaciteit (na de toewijzing van expliciete veilingen op lange en middellange termijn en het vrijgeven van capaciteit door de marktspelers, uit hoofde van artikel 6.4 van de reglementering)? b. Een vooraf bepaalde vaste minimumcapaciteit? Zo ja, welke? c. De potentieel vluchtige resterende capaciteit plus een vooraf bepaalde vaste minimumcapaciteit? d. De volledige capaciteit? STATKRAFT, FEBELIEC-GABE-UNIDEN, EDF, VOEG, IBERDROLA, drie geïntegreerde maatschappijen en een andere maatschappij verkiezen dat alleen de resterende capaciteit (plus de niet-gebruikte langetermijncapaciteit, de aanvullende capaciteit vrijgekomen na de netting van LT en de betere verwachtingen dichter bij de levertijd en de potentiële capaciteit die op het einde nog kan worden vrijgemaakt door de TNB s) wordt toegewezen aan de DAMC (oplossing a). IBERDROLA preciseert dat, als DAMC wordt geïmplementeerd, die moet worden aangevuld met een day-ahead veiling. RWE TRADING verkiest dat een vooraf bepaalde aanvullende capaciteit (oplossing c) wordt toegewezen, maar aan het gemengde systeem (combinatie van impliciete en expliciete veiling). Volgens ELECTRABEL, CENTRICA en ENECO, moet een vooraf bepaalde aanvullende capaciteit worden toegekend aan de DAMC (oplossing c): - 1/3 tot 1/4 van de totale capaciteit (ELECTRABEL), - 1/3 van de totale capaciteit voor (CENTRICA), - 20% van de totale capaciteit voor (ENECO). opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 13 of 35

14 ENDEX vindt dat de beschikbare hoeveelheid day-ahead grensoverschrijdende capaciteit beperkt moet worden in evenredigheid met de hoeveelheid grensoverschrijdende capaciteit die voor de langere termijn beschikbaar is. EFET tenslotte gelooft dat, na de eerste introductie van Belpex, een vaste proportie van de dagelijkse capaciteit moet worden gereserveerd voor de werking van het impliciet veilingmechanisme. Wanneer het systeem eenmaal van de grond is, pleit EFET voor een 100% commerciële toewijzing van de verwachte beschikbare capaciteit, jaren of maanden vooraf. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 14 of 35

15 20. Denkt u dat de lancering van de Belgische Energiebeurs kan worden doorgevoerd zonder gelijktijdige implementatie van de DAMC? Hoewel zij erkennen dat de liquiditeit uitermate beperkt zou zijn, geloven STATKRAFT, IBERDOLA, ENECO ENERGY, een energieleverancier, ENERGYNED GENERATION, een geïntegreerde maatschappij, VOEG en RWE TRADING dat de Belgische energiebeurs eerst gelanceerd kan worden zonder de DAMC te implementeren. ELECTRABEL, CENTRICA en een andere maatschappij zijn ervan overtuigd dat de implementatie van DAMC de ontwikkeling van BELPEX als een handelsmarkt met een zekere liquiditeit zal bevorderen. Een geïntegreerde maatschappij, FEBELIEC-GABE-UNIDEN en EDF vinden dat er in België niet voldoende spelers met een flexibele portefeuille zijn om BELPEX succesvol te maken zonder grensoverschrijdende aanbiedingen. DAMC is noodzakelijk voor het BELPEX-project. 21. Welke harmoniseringsproblemen tussen de bestaande Energiebeurzen beschouwt u als belangrijk voor de implementatie van de DAMC (omschrijving en behandeling van block bids, prijsbepaling, tijdsbestekken enz.)? Kunt u voor elk van deze problemen uw voorkeur vermelden? 11 Voor alle marktspelers is de harmonisering van handelsplatformen (gestandaardiseerde producten, systeem voor het indienen van biedingen, clearing van de markten) een logische en belangrijke stap naar de implementatie van DAMC. Volgens ELECTRABEL, een geïntegreerde maatschappij en ENECO, zou er ideaal maar één energiebeurs zijn, of op zijn minst maar één biedsysteem voor de drie markten. ELECTRABEL preciseert dat dit de biedingen zou vergemakkelijken voor de deelnemers, vooral dan voor de nieuwkomers, en de duur van het dagelijkse clearing-algoritme zou verkorten. Bovendien denkt een geïntegreerde maatschappij dat dit de werkingskosten en het risico zou beperken. Volgens ENERGYNED GENERATION is Nord Pool het beste voorbeeld. Volgens VOEG en een geïntegreerde maatschappij is de herstructurering van het balancing-mechanisme tot een echte balancing-markt met prijssignalen, gebaseerd op de werkelijke markteconomie, een essentiële voorwaarde. Voor FEBELIEC-GABE-UNIDEN zijn de kosten op de effectenbeurs dikwijls onverenigbaar met occasioneel gebruik voor enkele MW. Als dagelijkse grensoverschrijdende capaciteiten worden toegewezen aan marktkoppeling, vraagt FEBELIEC-GABE-UNIDEN dat het systeem voor 'kleine' gebruikers toegankelijk zou zijn met een zeer lage jaarlijkse abonnementsprijs, zodat een beperkt 11 Rekening houdend dat bij de implementatie van DAMC op de NorNed-kabel ook harmonisering met Nord Pool nodig is. opgesteld door de CRE, de CREG en de DTe Page 15 of 35

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden.

De bijdrage van Elia op deze raadpleging dient niet als vertrouwelijk beschouwd te worden. Bijdrage Elia aan de openbare raadpleging van de CREG inzake de maatregelen die moeten worden genomen om de toereikendheid van conventionele productiemiddelen van elektriciteit in België te waarborgen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief

Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt vanuit mededingingsperspectief Amsterdam, juli 2008 In opdracht van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) De relatie tussen de gas- en elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

STUDIE (F)100204-CDC-929

STUDIE (F)100204-CDC-929 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 270c 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 19..) MEMORIE VAN ANTWOORD

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Universele dienstverlening en. liberalisering in de energiesector. Position paper voor het Ministerie van Economische Zaken 1,

Universele dienstverlening en. liberalisering in de energiesector. Position paper voor het Ministerie van Economische Zaken 1, Universele dienstverlening en liberalisering in de energiesector Position paper voor het Ministerie van Economische Zaken 1, door Eric E.C. van Damme en Pieter H.M. Ruys CentER, K.U.B., Tilburg mei 1999

Nadere informatie

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt

Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Evaluatie operationele doel Optimale ordening en werking van de energiemarkt Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2 2. Operationele doelstelling en instrumenten 5 2.1. Wat is de doelstelling van het beleid? 5 2.2.

Nadere informatie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie

Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Amsterdam, oktober 2007 In opdracht van NMa/DTe Toetredingsdrempels kleinverbruikersmarkt energie Barbara Baarsma Simon Bremer Michiel de Nooij Joost

Nadere informatie

Financieel toezicht op energiebeurzen

Financieel toezicht op energiebeurzen Financieel toezicht op energiebeurzen Masterclass 21 januari 2009 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 21 januari 2009 Document: Financieel toezicht

Nadere informatie

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 28.3.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 94/243 RICHTLIJN 2014/25/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening,

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002

C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 C 165/6 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 11.7.2002 Richtsnoeren van de Commissie voor de marktanalyse en de beoordeling van aanmerkelijke marktmacht in het bestek van het gemeenschappelijk

Nadere informatie

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening

Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening Aanbevelingen Rentederivatendienstverlening voor een passende dienstverlening aan het niet-professionele MKB Februari 2014 0 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële

Nadere informatie

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect

Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect DE WARRANTS GIDS Een hefboom voor uw portefeuille! Afgeleid instrument in de zin van de Europese Verordening 809/2004 van 29 april 2004 Producten zonder kapitaalbescherming maar met hefboomeffect MEER

Nadere informatie

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: case België

De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: case België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2007 2008 De liberalisering van de Europese elektriciteitsmarkt: case België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland

ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ADVIES aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland Van: 1. Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) der Universiteit van Amsterdam, B.E. Baarsma en M. de Nooij 2. Norton Rose Advocaten, W. Koster

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE RAADPLEGING VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 3 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT HET ONTWERPBESLUIT BRUO & BROBA FORECASTING & SLA Werkwijze om reacties

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Verplichte stellingen Als gevolg van steeds verdergaande automatisering kan LYNX u via IB een stabiel, veilig en snel handelsplatform aanbieden met een zeer voordelige prijsstructuur.

Nadere informatie

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek

Rapport hefboomproducten. Resultaten onderzoek Rapport hefboomproducten Resultaten onderzoek Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie