Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0"

Transcriptie

1 Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I N R. 6 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T I E B L A D Actueel Actueel Actueel Actueel V E R D E R I N D I T N U M M E R nieuw politiegebouw in gebruik 2 Politieraad Hageland voltallig 2 Nieuws uit de gemeenteraad 3 Attentie spelende kinderen 3 Ocmweetjes 4 Het voordeelhoekje 4 Boekenverkoop 4 Zomerpromotie bibliotheek 4 Interview Biobedrijf Rozenhoven 5 Inschrijvingen voor Haspengouwse academie 6 Zomer v/h spannende boek 6 Leeszomer in de bibliotheek 6 - Invoegblad omni-sportweek - Interview Arlette Sannen 7 Advertentie Hoebreckx 7 Veiligheid in Geetbets 8 Energiepremies verhoogd 8 Klein grof afval 8 Ophaling landbouwfolie 8 Interview Tony Gakens 9 Cultuurprogramma Identificatie paarden en ezels 10 Kandidaturen Cultuurprijs Activiteitenkalender 11 Burgerlijke stand 11 Vakantiewerking Minder parkeerplaatsen 12 Distelbestrijding verplicht 12 Advertentie Centea 12 Colofon Redactie Paul Pans (redacteur) Ted Kappetijn (coördinatie) Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen, Geetbets. Drukwerk Drukkerij Hoebreckx Van sigarettenpeuken tot diepvrieskoffer De grote lenteschoonmaak 2007, georga- niseerd door de milieuadviesraad en het gemeentebestuur, leverde aardig wat zwerfvuil op. Een spijtige vaststelling, wat be- wijst dat er nog steeds inwoners en passanten zijn die het niet zo nauw nemen met het milieu en de algemene gezondheid. Meer dan twintig vrijwilligers uit de Geetbetse verenigingen en de adviesraden klaarden de klus na een stevig, gezamenlijk ontbijt dat gesmaakt werd in de raad- zaal van het gemeentehuis. De leerlingen van de drie basisscholen Geetbets, Rummen en Hogen gaven op 21 en 22 mei al het goede voorbeeld door zwerfvuil te ruimen in hun schoolomgeving. Op anderhalf uur wisten ze een karrenvracht afval te verzamelen. De buit werd enerzijds met fierheid, anderzijds met flink wat afschuw tentoon gesteld naast de hoofdingang van het gemeentehuis. Doel was de mensen er attent op te maken dat afval zomaar op straat gooien niet kan, in een tijd dat ophaaldiensten prachtig werk leveren en containerparken alle kansen bieden om afval gecontroleerd in te zamelen. Als dank voor de geleverde inspanningen ontvingen de kinderen een ijsje van het gemeentebestuur Met tekeningen die werden tentoongesteld in de raadzaal van het gemeentehuis, toonden alle leerlingen ook hun visie op zwerfvuil. De tekeningen werden tentoongesteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Van elke school werd één tekening weerhouden om er een reproductie van te maken op groot plastic bord. Dat bord wordt bij het begin van het volgende school jaar in de omgeving van de respectievelijke scholen geplaatst en wijst permanent op de zwerfvuilproblematiek. Stijn Winkels van het eerste studiejaar werd winnaar in de Vrije Basisschool Geetbets. Lees verder op pagina 2 Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De gemeenteraad keurde het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goed. De definitieve goedkeuring van het GRS volgt later. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen die werden gemaakt op het tweede structurele overleg van 28 juni De geplande KMO-zone of het bedrijventerrein komt tussen de Kraaistraat en de Grote Steenweg N716 in de deelgemeente Rummen. Aan dezelfde gewestweg ligt het huidige, volgebouwde bedrijventerrein. De nieuwe KMO-zone wordt 5 ha groot. Lees verder op pagina 5. B O E R E J O N G E N S B I O L O G I S C H E P R O D U C T E N B I J U T H U I S Kasteellaan 4a, B-3450 B Geetbets, t 0474/ , f 011/ Boerejongens is een bezorgdienst van biologische producten. U kunt wekelijks bestellen uit een zeer ruime lijst. Deze producten kunnen dan bij u thuis worden geleverd of u kan deze komen afhalen op een afhaaladres bij u in de buurt. - Lees het interview met de boerenjongens op pagina 5!

2 2 Politiezone Hageland ruilt Kersbeek-Miskom voor Bekkevoort Politie neemt centraal politiegebouw in gebruik De zowat vijftig manschappen van zonekorpschef Luc Liboton vinden voortaan hun gading in het nieuwe centrale politiegebouw aan de Eugeen Coolsstraat 11 A in Bekkevoort., naast het Bekkevoortse gemeen- tehuis. Vrijdag 15 juni vond de grote verhuizing plaats. Het nieuwe complex telt vierkante meter bruikbare ruimte en is naar schatting drie keer zo groot als de voormalige rijkswachtkazerne van Kersbeek- Miskom, waar de politie zelfs op wooncontainers moest beroep doen om volledig onderdak te vinden.,,de kelderverdieping omvat drie cellen en een ruime garage voor de politievoertuigen, vertelt korpschef Luc Liboton.,,Vier verhoorkamers, een wapenkamer, een wachtkamer en een ruimte voor het wijkcommissariaat bevinden zich op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping kan je terecht voor de cafetaria, de raadzaal en de lokalen voor het administratief personeel. De politieraadszittingen zullen niet langer in Kortenaken plaatsvinden, maar in het centrale politiegebouw in Bekkevoort. De politiezone Hageland, bestaande uit de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, moest het tot in 2002 nog stellen met acht verschillende locaties. Dat stond een efficiënte politiewerking danig in de weg. Uiteindelijk verhuisde de zone naar de oude rijkswachtgebouwen in Kersbeek-Miskom. De leden van de politieraad kibbelden maandenlang over de keuze tussen de verbouwing van een bestaand complex en nieuwbouw. Eens de beslissing genomen was een nieuw complex op te trekken, was de inplantingplaats aanleiding tot felle discussies. Uiteindelijk werd gekozen voor de gemeente Bekkevoort, omwille van haar ligging. Elke gemeente behoudt haar wijkagenten. Voor Geetbets betekent dat twee manschappen. Tot voor de politiehervorming bestond het korps van Geetbets uit vijf politieagenten en huisvestte Geetbets (vroeger Rummen) een rijkswachtpost. Het politiekorps Hageland is voortaan te bereiken op een nieuw nummer: Makkelijk om te onthouden. Politieraad zone Hageland voltallig - De politieraad zone Hageland, voorgezeten door onze Geetbetse burgemeester Benny Munten, is sedert 31 mei voltallig. Drie politieraadsleden, die tijdens de installatievergadering van 1 maart niet opdaagden, legden in de raadszaal van het Kortenaakse gemeentehuis de eed af. Het gaat om Alex Vanbets (Bekkevoort), Hilde Holsbeeks (Glabbeek) en Werner Goethuys (Tielt- Winge). De start van de nieuwe politieraad verliep ook al moeilijk omwille van een klacht die ingediend werd tegen de verkiezing van de politieraadsleden van Tielt-Winge. De Bestendige Deputatie keurde die verkiezing op 15 februari goed, waardoor de installatievergadering dan toch op 1 maart kon plaatsgrijpen. Vervolg pagina 1 Lenteschoonmaak Thomas Wouters, Jente Swinnen en Azzis Belkheyart van het vijfde leerjaar werd bekroond voor de Vrije Basisschool De Knipoog Rummen, terwijl het werk van Lauren Veulemans (vijfde leerjaar) het beste was van de Vrije Basisschool Te Velde Hogen. De volwassenen en enkele kinderen die zater- Tekening Vrije Basisschool Geetbets dag 26 mei op pad gingen om zwerfvuil in te zamelen, werden vooraf Tekening De Knipoog Rummen gebrieft door milieuambtenaar Hilde Thomas en milieuadviesraadvoorzitster Dina Spruyt. De met voor de veiligheid en gezondheid van fluovestjes en handschoenen voorziene vrijwilligers, wisten een aanzienlijk groot aantal vuilniszakken te vullen langs de gemeentewegen. Het grootste stuk zwerfvuil werd ontdekt in Grazen: een oude diepvrieskoffer met rottend vlees. Net als de schoolkinderen verzamelden de volwassen vrijwilligers hun trieste buit naast de hoofdingang van het gemeentehuis. Het was alvast zeker niet genieten, maar een desolaat zicht. Als iedereen zich inspant, van klein Tekening Vrije Basisschool Te Velde Hogen tot groot, van inwoner tot passant, zal een volgende zwerfvuilruiming niet meer nodig zijn.

3 Nieuws uit de Gemeenteraad Zitting 30 mei Vaststelling structuur GECORO De gemeenteraad besliste de structuur van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te behouden. Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de GECORO opnieuw samengesteld te worden. In de bestaande GECOROstructuur zijn als relevante maatschappelijke geledingen de landbouw, de middenstand en de natuurverenigingen opgenomen. Als deskundigen (zij die bekend zijn met de problematiek van de ruimtelijke ordening in Geetbets) de notaris, architecten, landmeters en bedienden werkzaam op een notariaat. De huidige GECORO-leden hebben zich akkoord verklaard om ook in de nieuwe commissie te zetelen. Er werden eveneens 2 kandidaturen van geïnteresseerde burgers ontvangen. Aangezien het aantal plaatsen binnen de GECORO beperkt is en de GECORO al de relevante maatschappelijke geledingen bevat, werd de geleding geïnteresseerde burgers niet opgenomen en de actuele structuur zoals bepaald in 2001, behouden. Studieopdracht fietspaden Aquafin De gemeenteraad keurde de uitbreiding van de ereloonovereenkomst met het studiebureau Libost goed. Doel is het bekomen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, gelijktijdig met de Aquafinprojecten, langsheen de Borgloonstraat, de Kasteellaan, Steenweg op Kortenaken, Drinkteil en Glabbeekstraat. Het ereloon wordt bepaald op een forfaitair bedrag van ,50 inclusief BTW. Charter biodiversiteit Oost-Brabant De gemeenteraad keurde het Charter Biodiversiteit goed. Met dit charter reikt Natuurpunt Oost-Brabant alle overheden en alle ruimtegebruikers de hand om dringend en effectief in praktijk en op het veld- samen te werken om het verlies aan biodiversiteit in onze regio tegen 2010 terug te dringen. Het charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties ter behoud en herstel nodig zijn. Het samenwerkingsverband structureert zich rond 4 pijlers: kennis (samenbrengen van gegevens), communicatie (tussen partners onderling en naar het grote publiek toe), betrokkenheid( stimuleren van doelgroepen en middenveld) en concrete actie (behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk). Het actieprogramma bevat 10 punten die concreet dienen opgenomen te worden en die nadere en gebiedsgerichte uitwerking krijgen in overleg met vertegenwoordigers van de afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant. Welke acties daadwerkelijk ondernomen worden, wordt nog vastgelegd. Samenstelling en erkenning jeugdraad De gemeenteraad gaf zijn fiat aan de samenstelling van de nieuwe jeugdraad. Met het oog op deze samenstelling, werd een oproep naar de verenigingen en deskundigen gedaan via de informatiekanalen van de gemeente en via het project Broodzakactie. In de vergadering van 8 mei 2007 werd de algemene vergadering van de jeugdraad samengesteld. Erkenning van de seniorenadviesraad De gemeenteraad erkende de nieuwe seniorenraad. In vergadering van 29 maart en 17 april 2007 werd de algemene vergadering van de seniorenraad samengesteld. Eveneens werden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen. De OCMW-raad heeft de seniorenadviesraad erkend in vergadering van 23 april Goedkeuring reglement seniorenadviesraad Geetbets De gemeenteraad keurde het nieuwe reglement van de seniorenadviesraad goed. Dit werd gunstig geadviseerd door de seniorenadviesraad in vergadering van 29 maart De OCMWraad heeft dit reglement in vergadering van 23 april 2007 bekrachtigd. Door de sp.a toegevoegd aan de dagorde: Aanvragen waarschuwingsbord opgelet spelende kinderen Opgepast spelende kinderen De sp.a-fractie informeerde naar de plaatsing van borden Opgepast, spelende kinderen tijdens de vakantiemaanden. Het college van burgemeester en schepenen stelde dat 17 borden geplaatst worden, onder meer in de Dennenbosstraat, Singel, Warande, Tuinwijk, Grote Baan, Bergeneinde, Donkstraat, Molenstraat, Orsmaelstraat en Hettelbergweg. Inwoners die ook voor hun stratendergelijke bordenwensen, kunnen dit aanvragen bij de technische dienst. Na onderzoek of deze straten hiervoor in aanmerking komen, wordt al dan niet overgegaan tot plaatsing. De gemeente wil daarmee een speelse vakantie stimuleren. Speelstraat De sp.a-fractie stelde voor de Hettelbergweg, Tuinwijk, Singel, Warande en de Orsmaelstraat door de politie verkeerstechnisch te laten onderzoeken op de haalbaarheid van een speelstraat. De politie heeft intussen negatief advies verleend. Doorgaand verkeer of plaatselijk verkeer anders dan bewoners( zoals leveranciers, of bezoekers) is er verboden tijdens de periodes van afsluiting wat vrevel bij de bewoners kan veroorzaken. Het afwisselend wel en niet afgesloten zijn geeft spelende kinderen bovendien een vals veiligheidsgevoel. Het is weer schoolvakantie. Dat betekent veel spelende kinderen op straat. Om hun veiligheid extra te waarborgen is het mogelijk tijdens de vakantiemaanden een bord opgelet spelende kinderen in je straat te laten plaatsen. Je kunt hiertoe een aanvraag indienen bij de technische dienst tel.: of mailen naar Je kunt ook bellen naar Na een onderzoek van je straat wordt al dan niet overgegaan tot plaatsing.

4 4 Sociaal huis...ocmweetjes... Poetsdienst zoekt gemotiveerde werklozen Het OCMW zoekt gemotiveerde werklozen ( 1 dag werkloos zijn is voldoende ) voor tewerkstelling in de poetsdienst. Geïnteresseerden dienen contact op te nemen via het telefoonnummer Tip: gratis elektriciteit Ieder gezin heeft recht op 100 kwh elektriciteit per gezin te vermeerderen met 100 kwh per gezinslid. Deze vermindering wordt afgetrokken bij de afrekening. Het is aan te raden je afrekening na te kijken of de vermindering werd toegekend. Indien dit niet het geval is, neem je best contact met je energieleverancier om deze vermindering alsnog te verkrijgen. Nuttige info Spreekuren OCMW:Maan-, woens- en donderdag van 9 tot 12 uur en dinsdag van 17 tot 19 uur. Dinsdag- en vrijdagvoormiddag na telefonische afspraak. Let wel: de pensioendienst is niet bereikbaar op woensdag. Juridisch advies: elke eerste dinsdag van de maand van tot uur met uitzondering van de schoolvakanties. Wooninfopunt: elke eerste dinsdag van de maand van tot 16u. HET VOORDELENHOEKJE Voordeel: Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid Als een ouder familielid (ascendant of zijverwant tot en met de tweede graad) wordt opgenomen in het gezin van kinderen of kleinkinderen, kan deze bejaarde als fiscaal ten laste worden beschouwd. De belastingvrije som bedraagt voor het aanslagjaar Voorwaarden: -bejaarde moet opgenomen zijn in het gezin van ascendant of zijverwant tot en met de tweede graad; -bejaarde moet minstens 65 jaar zijn; -bejaarde mag geen persoonlijke netto bestaansmiddelen hebben gehad die hoger zijn dan het jaar voorafgaand aan de belastingsaangifte. Bij de berekening van dit bedrag wordt geen rekening gehouden met het deel van het pensioen of andere vervanginkomsten tot per jaar. De aanvraag dient bij de belastingaangifte te gebeuren. Seniorenfeest een meevaller Op woendag 23 mei nodigde de seniorenraad van Geetbets alle senioren uit voor een leuke namiddag. Voorzitter Jules Bergers sprak een inleidend woordje en stelde nadien alle leden van de raad voor. Iedereen werd getrakteerd op een lekkere koude schotel. Hoogtepunt van de namiddag was ongetwijfeld het optreden van acteur Ivo Pauwels oftewel Nonkel Jef. Alle 125 aanwezigen waren enthousiast en zongen uit volle borst mee! De seniorenraad dankt alle vrijwilligers voor hun medewerking. Mede dank zij hen werd het een geslaagde namiddag die zeker voor herhaling vatbaar is. Voordeel: Fiscale aftrek voor kinderopvang tot 12 jaar De kosten van kinderopvang tot 12 jaar zijn aftrekbaar van de globale netto-inkomsten met maximum 11,20 per kind per dag. Voorwaarden: -belastingplichtige heeft beroepsinkomsten genoten; -kind is jonger dan 12 jaar en ten laste van de belastingplichtige; -uitgaven moeten ofwel betaald zijn aan instellingen die erkend, gecontroleerd of onder toezicht (zelfstandige onthaalgezinnen en kinderdagverblijven) staan van Kind en Gezin (Vlaamse Gemeenschap), L Office de la Naissance et de l Enfance (Franse Gemeenschap) of de Executieve (Duitstalige Gemeenschap) ofwel aan de kleuteren lagere scholen; -het bedrag van de kosten moet aangetoond worden met bewijsstukken. De aanvraag dient bij de belastingaangifte te gebeuren. Er moeten attesten bijgevoegd worden die door bovenstaande organisaties worden afgeleverd. BOEKENVERKOOP- Afgeschreven boeken van de bibliotheek (alle categorieën en leeftijden) worden te koop aangeboden in onze leeszaal aan 0,50 /stuk. Z O M E R P R O M O T I E Breng ook eens een bezoekje aan onze DVDafdeling van onze bibliotheek, met je schooluitleenkaart kan je ook DVD s ontlenen.

5 Biobedrijf Rozenhoven produceert gezonde voeding Tijdens de Milieuhappening van 10 juni werden meer dan 200 geïnteresseerden geboeid door de werking van het Biobedrijf Rozenhoven aan de Hulsbeekstraat 181. Marcel (35) en Den- ny (33) de Jong runnen het bedrijf met heel veel toewijding én aandacht voor de natuur en de gezondheid. Alle pesticiden en chemisch spul zijn taboe. Ondertussen zette het Nederlandse duo een webwinkel op punt, waar bioproducten te ver- krijgen zijn. Ook wij gingen een kijkje nemen op Rozenhoven en luisterden met veel interesse naar de uiteenzetting over de werking van het bedrijf. Broers Marcel en Denny de Jong zweren bij bioteelt De familie de Jong is afkomstig uit de buurt van het Nederlandse s Hertogenbosch (Den Bosch).,,Vader had er een melkveebedrijf, vertelt Marcel de Jong.,,Ik werd echt gefascineerd door landbouw en studeerde onder meer Agrarische Economie in Dronten. Ik ging vervolgens gedurende twee jaar les geven in een secundaire school en werd nadien tewerkgesteld als expert biologische landbouw en plantaardige productie. Ik heb een goed gevoel bij bioteelt, de enige natuurzuivere methode. Vader startte twaalf jaar geleden het bedrijf Rozenhoven op, hier aan de Hulsbeekstraat. De naam van het bedrijf is ontleend aan het gebied dat Rozenhoven heet. Al tien jaar gaan we voor bioteelt. In 2005 namen Denny en ik het bedrijf over van vader. We tellen 45 stuks melkvee en fokken jong vee voor melk. Voorts hebben we 20 stalzeugen met biggen. Wat de gewassen betreft die we verkopen, telen we 4 hectare Chinese kool, 3 hectare savooikool, 2 hectare kropsla en een halve hectare aardbeien. In totaal telt het bedrijf 63 hectare, inbegrepen de natuurweiden die gelegen zijn in Linter, Zoutleeuw, Budingen Het Broek en Aronst Hoek. We werken in een gesloten kringloop: we gebruiken zoveel mogelijk eigen grondstoffen, uitsluitend eigen mest, weren alle synthetische bestrijdingsmiddelen. Al die pesticiden schaden de gezondheid van mens, dier en plant en daar zijn wij volledig tegen. We lopen wel het grote risico dat er een ziekte valt op bijvoorbeeld de sla en dan mogen we het vergeten. Per hectare weide houden we twee koeien. Op die manier hebben we geen problemen met de voorraad eigen voer, het verzorgen en de bemesting. Overbemesting kennen wij niet, omdat we al het mest makkelijk kwijtraken volgens de normen. Voor de melkkoeien kweken we bonen en erwten. Dat zijn eiwitrijke gewassen. Nu in de zomer starten we rundvleesproductie op. Daarvoor kopen we het Franse koeienras Limousin aan. Traag groeiend, met een fijne vleesstructuur. Het zijn echte ruwvoerverwerkers en krijgen geen krachtvoer toegediend.,,de melk van ons melkvee leveren we aan Biomelk Vlaanderen, die een eigen ophaaldienst verzekert. Bio Vlaanderen verkoopt op zijn beurt door aan melkfabrieken als Puur Natuur. Zelf verwerken we melk tot drie soorten kaas. Varkens De varkens genieten op Rozenhoven een riant bestaan. Geen kleine vethokken, maar ruime loopweiden, met lekker veel modder. De dieren draaien en keren zich naar hartelust in die modder om hun blanke huid te beschermen tegen de hete zon. De varkens worden als ze slachtrijp zijn naar een slachterij in Genk vervoerd. Nadien gaan ze richting Wallonië, naar een biologische slagerij. Een kwart, half of heel varken aankopen kan perfect, naast diverse soorten vleespakketten.,,onze groenten voeren we zelf drie keer per week naar de veiling Brava in Kampenhout, vervolgt Marcel de Jong zijn succesverhaal.,,wat kropsla betreft, planten we per week kroppen. Afhankelijk van het weer en het seizoen is die sla na zes tot zeven weken verkoopsklaar.,,er is enorm veel vraag naar bioproducten. Mochten we 20 ha meer bewerken, raakten we onze producten nog makkelijk kwijt.,,in het begin van dit jaar gingen we van start met een webwinkel die de naam Boerejongens toebedeeld kreeg. Via de site krijg je alle mogelijke informatie over de webwinkel en de bioproducten die we aanbieden. Groenten, fruit, fruitsappen, bier, wijn, spaghetti, vlees, brood tot zelfs pampers. Bestellen voor 10 uur dinsdag garandeert levering of ophaling op vrijdag. Aan huis leveren gebeurt alleen voor grotere pakketten.,,om al dit werk te combineren, moet je over een goede fysiek en gezondheid beschikken. Het zijn enorm drukke en lange dagen, maar we doen het erg graag. Bioboeren stimuleert ons. In de zomer gaan we rond 5 uur aan de slag. Denny melkt de koeien s morgens en s avonds. Ik werk hoofdzakelijk op het land. Uiteraard doen we ook beroep op seizoenarbeiders. Met z n tweetjes kunnen we het niet alleen aan op piekmomenten. De zondagnamiddag houden we vrij, sowieso, aldus Marcel de Jong. Vervolg pagina 1 Ruimtelijk Structuurplan - De aansnijding gebeurt in twee fasen. De eerste fase omvat de ingebruikname van 3 ha. Pas wanneer 2 van de 3 ha gebruikt zijn, wordt het tweede deel bouwrijp gemaakt. Een ontsluitingsweg wordt bij aanvang aangelegd. Wat de mogelijke aanleg van een omleidingweg rond Geetbets-centrum betreft, is de locatie Molenkouter uitgesloten. De Molenkouter bevindt zich in waardevol valleigebied (de Gete). Daar mogen geen ingrepen gebeuren. De enige mogelijkheid ligt langs de voormalige spoorwegzate, maximaal tussen de Drinkteilstraat en de Glabbeekstraat. Een studie terzake werd gemaakt. Dat het afvalwaterzuiveringsstation in het gehucht Araan (grenzend aan Halen en Donk) komt, werd al eerder bevestigd. De GECORO ging eerder akkoord met het ontwerp, na enkele verduidelijkingen. 5

6 6 HASPENGOUWSE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUN- STEN BETSERSE ACA- DEMIE VOOR KUNSTEN (BAK) Weten jullie dat kinderen tussen 6 tot 12 jaar elke woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag in Geetbets naar de tekenles kunnen gaan? En weten jullie dat we daar altijd toffe dingen doen? We tekenen daar veel op grote en kleine vellen papier met verschillende soorten tekengerief zoals potlood, kleurpotlood, houtskool, inkt en viltstift. We maken ook schilderijen met plakkaatverf, waterverf en bister, monotypes en diepdruk, dit zijn eenvoudige druktechnieken. We boetseren in klei en papier-maché en van allerlei afvalmateriaal maken we echte kunstwerken. Wie graag leuke dingen maakt, kan voor een proefles terecht in de Has- pengouwse Academie voor Beeldende Kunsten, BAK, Dorpsstraat 7A in Geet- bets op woensdagen 5, 12 of 19 september van tot uur of op zaterdagen1, 8 of 15 september van 8.45 tot uur. Van 1 tot 30 september kan iedereen zich inschrij- ven op het gemeentehuis van Geetbets bij Els Beckers, tel.: Ben je ouder en wil je ook creatief bezig zijn, dan kunnen jongeren en volwassenen cursussen volgen in onze afdelingen in Herk-de-Stad of Sint- Truiden. meer info: secretariaat van de hoofdinstelling in Sint- Truiden: of surf naar onze site De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, Boek.be zorgt eigenhandig voor angstzweet en bliksemschichten met de Zomer van het Spannende Boek. Bezeten door bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen? Verlekkerd op ijzingwekkende politiedrama's of clevere detectives? Iedere thrillerliefhebber komt uitgebreid aan zijn trekken in de Zomer van het Spannende Boek. Massa's leesvoer. De Vlaamse uitgeverijen en importeurs selecteren 48 splinternieuwe spannende boeken (kijk op die je de hele zomer lang in de ban houden. Zowel Nederlandstalige als internationale auteurs komen aan bod, en natuurlijk ook heel wat verschillende genres: psychologische thrillers, historische misdaadromans, politieromans, enz.. Leen ze in de bibliotheek van Geetbets. Leeszomer in de jeugdbibliotheek LEES 3 BOEKEN ben je tussen 6 en 12 jaar? los 3 x 4 vragen op zoek het sleutelwoord iedereen wint een coole prijs! prijsverloting van de boekenbon op zaterdag 1 september om 14u., zorg dat je erbij bent! HASPENGOUWSE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS BETSERSE ACADEMIE VOOR KUNSTEN (BAK) Muziekacademie Zing je graag of zou je een instrument willen bespelen, kom dan naar de afdeling Muziek. Je kan beginnen vanaf 8 jaar en vanaf je 2 de jaar kan je één van de vele instrumenten kiezen. Het eerste jaar wordt notenleer gegeven op maandagnamiddag en woensdagnamiddag. Wie graag eens komt proberen, kan voor een proefles terecht in de Haspengouwse Academie voor Muziek afdeling Geetbets (BAK), Dorpsstraat 7A in Geetbets op woensdagen 5 en 12 september van 13 tot 14 uur. De lessen voor de eerstejaars beginnen op maandag 17 september Van 1 tot 30 september kan iedereen zich inschrij- ven op het gemeentehuis van Geetbets bij Els Beckers, tel.: Voor meer info: secretariaat van de hoofdinstelling in Sint-Truiden: of surf naar op onze site Kidsacademie Kinderen van 6 en 7 jaar kunnen ook bij ons terecht voor muziek- en woordinitiatie. Zo kunnen ze op een speelse manier voorbereid worden op de latere muziekschool. De cursus van de kidsacademie vindt plaats op donderdag van 16 tot 17 uur. Dans-Hou je van dansen en ballet of wil je mooi leren bewegen? kinderen van het 1 ste en 2 de leerjaar kunnen in Bets Gym dans volgen op zaterdag van 9 tot 10u.

7 Op het gemeentehuis... Arlette Sannen gefascineerd door de bibliotheek Bibliothecaris Arlette Sannen is uitermate gefascineerd door het runnen van de openbare biblio- theek in Geetbets. Ze gaat als het ware slapen met de bib en staat er ook mee op. Arlette hoopt dat volgend jaar het automatiseringssysteem kan vernieuwd worden, zodat naast het online aanbieden van de catalogus het ook mogelijk wordt online boeken te reserve- ren en uitleningen te verlengen.,,na mijn middelbare studies en normaalschoolopleiding volgde ik de cursus Akte van bekwaamheid tot het runnen van een openbare bibliotheek, vertelt bibliothecaris Arlette Sannen.,,Ik ging aan de slag als documentaliste bij de Intercommunale Interleuven en Igo Leuven, Online boeken reserveren en uitleningen verlengen destijds nog Opbouwwerk Interleuven genaamd. Tijdens deze job volgde ik de driejarige opleiding Graduaat in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde in Genk. Op 30 juni 1990 studeerde ik af. Mijn thesis handelde over het openbaar bibliotheekwezen in het arrondissement Leuven anno Geetbets was één van de drie gemeenten die nog niet in orde was met het decreet. Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 december 1990 werd ik aangesteld als deeltijds bibliothecaris met als opdracht een erkende bibliotheek op te richten. De bib moest in orde zijn met de bibliotheekeconomische normen, omschreven in het decreet van Het opzet slaagde en op 1 maart 1992 kreeg ik twaalf en half uur bij als bibliotheekassistent. Mijn voltijdse benoeming tot bibliothecaris volgde vijf jaar later tijdens de gemeenteraadszitting van 14 juni 1997.,,Het bibliotheekteam bestaat ondertussen uit drie personen. In een openbare bibliotheek in een kleine gemeente als Geetbets heb je polyvalente medewerkers nodig, en dat zijn mijn twee bibliotheekassistenten zeer zeker. Als diensthoofd sta je dicht bij je medewerkers. Op die manier is het werk zeer afwisselend. Met de organisatie van de dienstverlening zijn we het meest bezig: een bibliotheek biedt producten aan en je moet ervoor zorgen dat die zo nauw mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Aansluitend bij het aspect dienstverlening is collectievorming ook één van onze hoofdbezigheden.,,als ik even terugblik, stel ik vast dat we toch al een lange weg hebben afgelegd. Dit dankzij het gemeentebestuur dat ons steeds heeft gesteund met de nodige middelen. Zestien jaar geleden zaten we op de eerste verdieping in een piepklein lokaaltje en werkten we nog met een uitleenregister. Onze huidige huisvesting is daarentegen goed ingericht. De mensen moeten zeker naar onze nieuwe afdeling audiovisuele materialen komen kijken. Het aanbod DVD s stijgt voortdurend, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Bibliotheekbeleidsplan,,Ik ben volop bezig met het bibliotheekbeleidsplan , waarin we onze algemene en strategische doelstellingen omschrijven. Met andere woorden, een verhaal schrijven van planning en vernieuwingen, dat binnen de grenzen van de personeelsmogelijkheden en het beschikbare budget past, rekeninghoudend met de behoeften van de inwoners.,,in 2008 zou ik het automatiseringssysteem willen vernieuwen. Naast de catalogus online aanbieden, moet het mogelijk worden online boeken te reserveren en uitleningen te verlengen. Aanmaningen zullen we dan per kunnen versturen. De echte vernieuwing komt er echter wanneer gebruikers via de website voor zichzelf interesseprofielen zullen kunnen aanmaken. Op basis van hun interesses, bijvoorbeeld detectiveromans, kunnen ze dan systematisch berichten over de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek in hun mailbox ontvangen, aldus Arlette. 7

8 8 Geen verkeersdoden en weinig diefstallen in Geetbets In 2005 en 2006 bracht de gemeente Geetbets het er op vlak van veiligheid goed vanaf in vergelijking met de andere vier gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Hageland. Dat blijkt uit een rapport van de politiezone. Op Geetbets grondgebied viel er tijdens die twee jaar geen verkeersdode te betreu- ren. Het aantal diefstallen was in 2006 relatief laag, alhoewel elke diefstal er uiteraard één teveel is. Geetbets is de enige gemeente van de politiezone Hageland waar de laatste twee jaar geen dodelijke verkeersongevallen plaatsvonden. In Bekkevoort en Glabbeek vielen in 2005 en 2006 samen, telkens drie verkeersdoden te betreuren. In Kortenaken en Tielt-Winge twee. Wat ongevallen met licht gekwetsten betreft was Tielt-Winge koploper met 78 slachtoffers, voor Bekkevoort met 49. Zwaar gekwetsten waren eveneens het hoogst in aantal in Tielt- Winge (16). Bekkevoort en Kortenaken telden er elk 10, Glabbeek 7 en Geetbets 5. In Tielt-Winge gebeurden tijdens de twee laatste jaren 150 verkeersongevallen met stoffelijke schade. Bekkevoort was goed voor 79 van dergelijke ongevallen en Geetbets beleefde er 77. In de politiezone Hageland kroonde Tielt-Winge zich ook met grote voorsprong tot koploper wat het aantal diefstallen betreft. Het verkoopcentrum Het Gouden Kruispunt is daar niet vreemd aan. In Tielt-Winge vonden vorig jaar 82 zware diefstallen plaats, waarvan 24 in winkels. Bekkevoort volgde op de tweede plaats met 27 zware diefstallen. Geetbets kwam er het best uit met 17. Diefstallen in auto s scoren ook het best in Tielt-Winge en Bekkevoort (beide gemeenten liggen aan belangrijke verkeersaders). In diezelfde gemeenten gingen dieven met respectievelijk 8 en 3 auto s aan de haal. Dat laatste cijfer geldt ook voor Geetbets. Nog in Tielt-Winge en Bekkevoort verdwenen ook de meeste fietsen (7 en 6). Om het trieste verhaal van Tielt-Winge af te ronden, werd de gemeente ook koploper bij de gewone diefstallen (19), voor Geetbets (18) en Bekkevoort (14). Algemeen gezien was Glabbeek de veiligste gemeente op vlak van diefstallen in de politiezone, gevolgd door Geetbets. Distributienetbeheerders verhogen energiepremies In 2007 geven de elektrici- teitsnetbeheerders opnieuw heel wat meer premies voor een aantal energiebesparende investeringen. Die premies variëren van netbeheerder tot netbe- heerder. Je netbeheerder kan je niet zelf kiezen. Belangrijkste premies van de netbeheerders in een notendop: - Alle netbeheerders geven een premie van 125 of 250 euro voor plaatsing van een condensa- tieketel op aardgas. - Premie voor woningen met een laag E-peil E peil: de meeste netbeheerders geven een premie van 750 euro bij woningen met E-peil tussen E70 en E75 en 850 euro bij woningen met E-peil E70 of lager. - Bijna alle netbeheerders geven een premie tussen 2 en 4 euro per m² bij plaatsing van dakisola- tie in bestaande woningen. - De meeste netbeheerders geven een premie tussen 2 en 5 euro per m² bij plaatsing van muuriso- latie in bestaande woningen. - De meeste netbeheerders geven een premie van 10 euro per m² bij de vervanging van enkel glas door isolerende be- glazing. In sommige gevallen krijg je ook een premie bij de plaatsing van isolerende beglazing in nieuwbouw. - Alle netbeheerders geven een premie van minstens 575 euro bij de plaatsing van een zonneboiler. - De meeste netbeheerders geven een premie van 150 euro voor woningen die uitgerust worden met een ventilatiesysteem met warmte-recuperatie recuperatie. Niet alleen de netbeheerders geven premies, maar ook van de fiscus kan je tot 2600 euro fiscaal voordeel verkrijgen voor 8 energiebesparende investeringen, o.a. voor de vervanging van een stookketel, de plaatsing van isolerende beglazing of dakisolatie. Surf naar (rubriek subsidies) voor een volledig overzicht van alle premies voor energiebesparing in je gemeente of bel gratis naar De brochure Energie besparen bij je thuis, premies van je netbeheerder in 2007 kan je gratis verkrijgen in de bibliotheek of het gemeentehuis. Je kan de brochure ook bestellen op de website via Klein grof afval in huisvuilzak Het grof afval dat klein genoeg is om in een huisvuilzak te stoppen, mag niet afgegeven worden op het containerpark. Je stopt het gewoon in een huisvuilzak en zet die aan de straatkant op de dag van de tweewekelijkse huisvuilophaling. Eenvoudiger en makkelijker kan niet. Ophalen landbouwfolie in september In september krijgen de land- bouwers de gelegenheid om hun landbouwfolie mee te geven bij de ophaling door de gemeentelijke technische dienst.de folie moet ver- pakt zijn in pakken van max. 30 kg en gemakkelijk te hanteren zijn door 1 persoon. Er kan betaald worden met stic- kers (zoals bij ophaling van grof vuil) of indien gewenst via facturatie (bij grote hoeveelheden). Indien je landbouwfolie wil laten ophalen, gelieve contact op te nemen met de milieuambtenaar op het telefoonnummer of mail naar Verwacht wordt dat je aanwezig bent op de dag van de ophaling.

9 Tony Gakens schreef wielergeschiedenis 9 De grootste wielrenner die Geetbets ooit kende is ongetwijfeld Tony Gakens. Olijke Tony reed alle klassie- kers en grote ronden, uitgezonderd de Tour de France. Een zware val bij de liefhebbers kon Tony s koersdrang niet bedwingen. Na een jaar revalidatie werd Tony tweede tijdens het Belgisch kampioenschap voor liefhebbers in Ronse en derde op het WK in het Engelse Leicester. Zijn overstap naar de beroepsrenners leverde nog eens 30 overwinningen op. In alle categorieën eindigde hij ooit tussen de vijf eersten in het Belgisch kampioenschap. Tony Gakens (59) is en blijft een vriendelijk en goedlachs man. Na zeven jaar vrachtwagen- en buschauffeur en twintig jaar cipier, denkt Tony aan een welverdiend pensioen. Ondertussen runt hij aan de Hulsbeekstraat zijn eigen zaak, Fietsen Tony. Zijn liefde voor de fiets is nooit verdwenen. Tot en met 1980 vertoefde Gakens immers in de wielerpelotons, tussen de grote namen. Meerdere keren was de spurtbom hen te vlug af. Met veel plezier blikt Tony samen met ons terug naar de periode dat hij Geetbets op sportief vlak op de kaart zette.,,ik startte met het wielrennen in 1962 als onderbeginneling, vertelt Tony Gakens.,,De zin voor het koersen was enorm groot. Dat had ik ervaren toen we als kwajongens het dagelijks met de fiets tegen elkaar opnamen. Het eerste jaar dat ik mijn licentie op zak had, bleef alles tot een kennismaking met de harde wielersport. Het jaar daarop behaalde ik 6 overwinningen bij de nieuwelingen, om het volgende wielerseizoen als junior met 15 zegepalmen naar huis te komen. In 1967 werd ik Brabants kampioen bij de junioren en behoorde samen met wijlen Jempi Monseré en Roger De Vlaeminck tot de beste junioren van het land. Ik sloot dat seizoen af met liefst 26 overwinningen. Het aantal supporters groeide gestadig en na de overstap naar de liefhebbers nam ik deel aan grote koersen. Zo won ik de 5 sterritten waaraan ik deelnam. Naar die wedstrijden, georganiseerd door Het Nieuwsblad, zakten de voornaamste wielrenners af. Op 28 mei 1968 sloeg het noodlot toe in Halen. Ik kwam er na de sprint zwaar ten val, won de wedstrijd maar werd verplicht tot een revalidatie van een jaar. Ik moest zelfs terug leren stappen. In 1969 klom ik terug de fiets op en won 8 wedstrijden. In 1970 liep alles terug echt gesmeerd en behoorde ik tot de elitegroep van de liefhebbers. Ik won 22 koersen, werd tweede op het Belgisch kampioenschap in Waregem en derde op het WK in het Engelse Leicester. In augustus reed ik in Geetbets mijn eerste koers als beroepsrenner. De tweede koers waaraan ik deelnam als beroepsrenner was de kermiswedstrijd in Rummen. Ik behaalde er meteen mijn eerste overwinning als prof.,,als profrenner startte ik bij Watney van kopman Frans Verbeeck. Daarna volgden Goldor-Ijsboerke, Hertekamp, Gero en Bianchi. In 1971 werd ik tweede in de kermiskoers van Geetbets achter Frans Verbeeck. De hele Watney was naar Geetbets gekomen om mij voor eigen supporters aan de zege te helpen. Alhoewel ik voorop lag tijdens de laatste ronde, begon mijn ploeg plots achter mij te koersen en loodsten mijn ploegmakkers Frans Verbeeck naar de zege. Dat was een grote teleurstelling. Tijdens het eerste profjaar behaalde ik 8 overwinningen, maar dat aantal daalde jaar na jaar, tot ik er mee stopte in In totaal behaalde ik 30 overwinningen als prof. Dat waren niet alleen kermiswedstrijden hoor. Zo won ik onder meer Brussel-Ingooigem, de Ronde van de West-Vlaamse Bergen en de acht van Chaam in Nederland. Ik nam aan alle klassiekers en semiklassiekers deel, net als aan rittenwedstrijden als de Midi-Libre, Tirreno- Adriatico, de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Aan de Tour de France nam ik nooit deel: die wedstrijd is een aanslag op je leven. De periode als beroepsrenner was alleszins een mooie tijd. Je werd behandeld als vedette, reisde veel, maar uitgaan hoorde er niet bij. Het was in feite hotel in, hotel uit en koersen. Maar we hadden veel plezier en Betsenaar was niet zomaar een kermiscoureur leerden veel bij. Ik ervoer ook dat gemaakte afspraken vaak niet nageleefd werden. Dat kostte me enkele overwinningen. De oefenkampen in Italië als aanloop tot het nieuwe seizoen waren steeds leuk. Zo vergisten we ons van weg in de streek van San Remo en maakten we een ommetje van liefst 50 kilometer. Maar het kon ook echt mislopen op oefenkamp. Zo kwam er in San Remo een fietser voor mij ingereden, waardoor ik zwaar ten val kwam en mijn conditie verspeelde. Doping We kunnen er niet om heen: ook doping komt ter sprake tijdens onze boeiende en gezellige babbel.,,ik ben natuurlijk helemaal tegen het gebruik van doping., vervolgt Tony Gakens.,,Men noemt het sportvervalsing, maar wanneer iedereen gebruikt, kan er nog moeilijk sprake van vervalsing zijn. Geld speelt een veel te grote rol. Momenteel gaat men veel te ver wat het aanvallen van de wielrennerij en de wielrenners betreft. Men moet in gedachten houden dat iedereen die werkt, moet voldoen of hij vliegt eruit. De verzorging van de wielrenners is nooit beter dan nu geweest. Alles gebeurt onder het toezicht van een geneesheer. Of die doorgedreven controles nut hebben, durf ik niet te zeggen. Men zou beter iets toelaten. Nu mag je zelfs nog geen neusdruppels nemen, geen pijnstiller of je wordt beticht van dopinggebruik. Misschien is de wielerwereld binnen tien jaar clean. Maar dan rijden de besten gemiddeld nog maximaal 40 kilometer per uur, besluit de gewezen spurtbom.

10 10 Een dagje Oostende met musical Kuifje De Zonnetempel Zondag 5 augustus 2007 kunnen 50 geïnteresseerden de musical Kuifje De Zon- netempel bijwonen in het Casino Kursaal in Oostende. De voorstelling begint om 15 uur. Het culturele evenement wordt gekoppeld aan een dagje Oostende, de koningin der badsteden. Wie er bij wil zijn, mag niet wachten met inschrijven. Kuifje De Zonnetempel (met o.a. Jelle Cleymans, Karel Deruwe,Miranda van Kralingen, An Lauwereins, Walter Baele en Dirk Lavrysen) is een muzikaal spektakel van topniveau voor jong en oud met een wervelende mix van actie, humor en spanning. Wij maken er een ontspannende dag van. In de voormiddag kan je Oostende verkennen, pootje baden in de zee. Om uur begint de voorstelling van Kuifje. Voor je middagmaal dien je zelf te zorgen. Opstapplaatsen: - gemeentehuis Geetbets - sporthal Warande Rummen Vertrek: 7.30 uur. Prijs : 40 ticket & vervoer per autobus zijn inbegrepen. Inschrijven kan tot 20 juli 2007.Kinderen tot 12 jaar de inschrijven voor 5 juli 2007, genieten korting van 5. Culturele busreis naar de Leiestreek Zondag 16 september 2007 Prijs: 35 p.p. Vervoer, koffie bij aankomst, middagmaal en begeleiding zijn inbegrepen. Uiterste inschrijvingsdatum: 16 augustus Aantal plaatsen: 50 Vertrek : in Geetbets7.45 uur: Opstapplaatsen: Rummen sporthal Warande, Geetbets, gemeentehuis. Programma: 9.15 uur: kennismaking met de gids met kopje koffie 9.55 uur: bezoek museum van Deinze en Leiestreek uur: middagmaal (soep, hoofdschotel, dessert) uur: bezoek aan het bewoonde kasteel Ooidonk 16 uur: vrije wandeling uur: Terugreis Thuiskomst gepland rond 19 uur. Cultuurprogramma najaar 2007 Soulsister De cultuurraad biedt 50 kaarten (zitplaatsen) aan voor het optreden van Soulsister in het sportpaleis van Antwerpen op zaterdag 1 maart Deelnameprijs: 35 per persoon (ticket en bus). Opstapplaatsen: gemeentehuis Geetbets en sporthal Warande Rummen. Uiterste inschrijvingsdatum: 15 februari Inschrijven voor alle activiteiten gebeurt steeds door storting op rekening , gemeente Geet- bets, dienst Cultuur, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, met vermelding van de activiteit (Kuifje/Leiestreek/ Soulsister) en het aantal personen (kinderen tot 12 j. voor Kuif- je apart vermelden). De storting geldt als inschrijving. Open Monumentendag Op 9 september 2007 vindt de Open Monumentendag plaats. Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van Wonen. De organisatie geschiedt door het gemeentebestuur in samenwerking met de Geschiedkundige Kring Limes Gatia. Neo-Classicisme, Art Nouveau, Art Deco en het Modernisme, waarvan verschillende bouwvoorbeelden terug te vinden zijn in de gemeente, worden in de kijker gezet. Een bundel met foto s en teksten is die dag verkrijgbaar op het gemeentehuis. Daar zal eveneens een tentoonstelling en een power-point-presentatie plaatsvinden. De tentoonstelling loopt van 10 tot 18 uur. Identificatie paarden en ezels Tegen 1 juli 2007 zijn eigenaars van paarden en ezels verplicht tot een algemene identificatie van hun dier (KB 15/6/2005). Deze identificatie bestaat uit een paspoort, een chip en een incodering in een centrale databank. Wat te doen als eigenaar? - Voor paarden en ezels met stamboek: neem contact op met de verantwoordelijken van dit stamboek. Zij zullen een Europees Paarden Paspoort (EPP) uitschrijven. - Voor de paarden en ezels zonder stamboek. Als eigenaar vraag je aan de verantwoordelijke van het stamboek waar je paard of ezel best op gelijkt dat zij een EPP uitschrijven. Uiteraard brengt de identificatie kosten mee die verschillen naargelang van het stamboek. Meer info: paarden: of ezels: Kandidaturen Cultuurprijs 2007 De personen en verenigingen die op cultureel vlak zich verdienstelijk maakten en daarbij de naam van de gemeente Geetbets elders enigszins bekendheid gaven, kunnen hun kandidatuur stellen voor de Cultuurprijs Zowel voor de individuele winnaar als voor de uitverkoren vereniging is aan de Cultuurprijs 2007 een bedrag van 250 euro verbonden. De kandidaturen moeten voorgedragen worden door derden en toekomen op het gemeentehuis, Dienst Vrije Tijd, Cultuur, Dorpsstraat Geetbets, voor 31 december Het bestuur van de cultuurraad zal de Cultuurprijs toekennen. De uitreiking vindt plaats in het voorjaar 2008, wellicht in april.

11 Activiteiten niet op vaste dagen 2007 Datum Aanvang Omschrijving Organisator 08/07/07 Fietstocht door de drie deelgemeenten VLD-bestuur en mandatarissen 13/07/07 Golden Oldies Disco Fever in zaal Palace B-Events 14/07/07 9u00 Car-wash in Hogenstraat Chiro Hogen 14/07/07 Discobar en live optreden van Festeyn in zaal Palace B-Events 15/07/07 Kindernamiddag met clown Riko in zaal Palace B-Events 15/07/07 21u00 Orkest The Country Boys in zaal Palace B-Events 15/07/07 Kermis Geetbets Statie 16/07/07 Seniorennamiddag met zanger Omer in zaal Palace B-Events 16/07/07 20u00 Avond van de lege portemonnee in zaal Palace B-Events 21/07/07 Straatbarbecue in de Halstraat Chiro Hogen 22/07/07 Kermis Rummen Statie 29/07/07 Wielerwedstrijd voor Aspiranten Geetbets WC Betserse Sportvrienden 10/08/07 20u 30 jaar scouts!! Scoutscafé Scouts Laetitia 11/08/07 Spelnamiddag voor leden en ouders, Barbeque Scouts Laetitia 12/08/07 14u Gewone scoutsactiviteit in het kader van 30 jaar scouts Scouts Laetitia 12/08/07 14u30 Fietstocht burgemeester Benny Munten 18/08/07 Feestmarkt Geetbets 18/08/07 Modeshow, demonstratie judo & dans, Win Van Coren + B-Events openluchtbal op podium voor gemeentehuis 19/08/07 Kermis Geetbets 19/08/07 Mister Bets verkiezing + live on stage: Hasjke & Co unplugged B-Events 20/08/07 Wielerwedstrijd Elite zonder contract, beloften Geetbets WC Betserse Sportvrienden 26/08/07 Kermis Rummen 27/08/07 Jaarmarkt Rummen 30/08/07 Wielerwedstrijd Elite zonder contract, beloften Rummen 09/09/07 Jaar- & rommelmarkt + garageverkoop Borgloonstraat B-Events 09/09/07 Inschrijven van tot 16u Unieke Hondenwandeling i.s.m. El Galgo Senior met hapje en tapje! Hiervoor wel reserveren voor 1/09/07 Wekelijkse activiteiten op vaste dagen Hondenschool Cerberos , maandag 13u30 Fietsen, vertrek de Warande De Warandevrienden 011/ of 013/ maandag 19u30 Trainingen Chakushin dinsdag 13u00 Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde dinsdag 20u00 Start to run, atletiekpiste te Halen aan sporthal Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders 0475/ woensdag 18:30 Jeugdtraining,volleybal t Centrum Bevo woensdag 19u00 Fietsen, vertrek Stationsplein KVLV Geetbets woensdag 19u30 Trainingen Chakushin woensdag 20:00 Volleybal, sporthal De Warande MidLife Girls woensdag 20:00 Gehoorzaamheidstraining honden, Kolkstraat Hondenschool Cerberos donderdag 13u30 Fietsen, vertrek groep I: Leeuwbeekstraat 27 vertrek groep II: Diepenpoel 16 De Warandevrienden 011/ of 013/ donderdag 18:00 Judo, Bets Gym Judoclub donderdag 20u00 Start to run, atletiekpiste te Halen aan sporthal Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders 0475/ vrijdag 19u30 Trainingen Chakushin zaterdag 17:30 Judo, Bets Gym Judoclub zondag Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde 1 ste zondag van de maand 09u00 Verkenningswandeling in Aronst Hoek. Afspraak op brug Melsterbeek, Kasteellaan zondag 9u30-10u30 Puppy s A,B,C en debutanten, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u00-11u00 Demonstratieteam, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u30-11u30 Programma I en II, Kolkstraat Hondenschool Cerberos Natuurpunt Geetbets 0475/ De burgerlijke stand - - Geboorten - Het gemeentebestuur feliciteert de trotse ouders van Tycho Beelen (Ge 8 mei) Elowyn Verheugen (Ru 15 mei) Nelle Vandenryt (Ru 19 mei) Jozefien Michaux (Ge 22 mei) Liam Vanwetswinkel (Ru 26 mei) Iluna Duchateau (Ru 28 mei) Joren Lavigne (Ru 30 mei) Rhodo Belmans (Ge 1 juni) (Ge Ge= Geetbets, Gr= Grazen, Ru= Rummen) - Huwelijken - -Het gemeentebestuur wenst de volgende echtparen veel geluk toe: Martine Rummens & Eric Strouven (Ge) -Speciale felicitaties voor de 60 jaar gehuwden Anna Boyen & Prosper Maris (Ge) -Speciale felicitaties voor de 50 jaar gehuwden Elza Donné & Joseph Delsaer (Ru) Louisa Keyen & Louis Ramaekers (Ge) Jeanne Engelbosch & Albert Smets (Ru) - Overlijdens - Het gemeentebestuur betuigt zijn diepe medeleven aan de nabestaanden van Arthème MA JA (Ge 90 j.) Clemence Moonen (Gr 68 j.) Roger Vannijlen (Ru 61 j.) Maria Knaepen (Ru 84 j.) Lucien Zurings (Ge 84 j.) Mocht je geen prijs stellen op vermelding dan kan je dit aan de dienst burgerzaken melden of laten doorgeven. (Rita Celis, tel )

12 12 Vakantiewerking 2007 De vakantiewerking vindt dit jaar plaats van maandag 2 juli tot en met vrijdag 13 juli en van maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus in De Poel, Vijverstraat 37 in Grazen. De speelpleinwerking loopt van 9 tot 16u onder begeleiding, met een middagpauze van 12 tot 13 uur. Grabbelpas/SWAP vindt plaats op bepaalde dagen van 13 tot 16 uur (behalve bij uitstappen). De Grabbel/SWAPpas is te koop aan 5 op de jeugddienst. De vakantiefolder wordt bedeeld in de scholen en is ook te verkrijgen in de bibliotheek of op de jeugddienst. Er zijn uitstappen gepland naar onder meer de Antwerpse Zoo, Walibi en Bokrijk. Het hele programma is ook op te vinden. Inschrijven kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op de jeugddienst. Je kan de inschrijvingsformulieren ook vinden op de website van de gemeente Meer info: Jeugddienst Geetbets, Tineke de Vries, :of Tijdens de vakantiewerking is ook de BKO geopend van 7 tot 19 uur.- Distelbestrijding verplicht! De bestrijding van schadelijke distels is noodzakelijk. Iedere eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechterlijk persoon die, in welke hoedanigheid ook een recht uitoefent op cultuurgronden, braakliggende gronden, bossen en wouden, of elk ander terrein is verplicht de bloei alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing van de schadelijke distels met alle middelen te beletten, van zodra hij de aanwezigheid vaststelt of deze hem door een overheidspersoon gemeld wordt. Worden als schadelijke distels beschouwd (alle paarskleurig ): Minder parkeerplaatsen in Steenstraat en Dorpsstraat Via een wijziging in het aanvullend verkeersreglement is het aantal parkeerplaatsen in de Dorps- en Steenstraat verminderd. De bekende witte afbakeningslijnen werden hiertoe verwijderd. Die maatregel was nodig daar enkele parkeerzones te kort bij elkaar lagen, waardoor regelmatig moeilijke verkeerssituaties ontstonden. De te kort op elkaar gelegen parkeerplaatsen links en rechts van de weg wurgden als het ware de verkeersstroom. De parkeerzone tegenover het gemeentehuis verdween volledig. Voor de duidelijkheid herhalen we hieronder nog eens de verschillende verkeersborden die van toepassing zijn aangaande het parkeren/stilstaan op de weg. Parkeerverbod Begin van de reglementering Stilstaan en parkeren verboden einde van de reglementering Kantoor MAS & RAEMAEKERS Ketelstraat 81A RUMMEN Tel. 011/ fax 011/ CBFA Ondernemingsnr Alle bankverrichtingen en verzekeringen Reglemente- ring over een lange afstand Akkerdistel Speerdistel Kale Jonker Kruldistel Hoe de bloei verhinderen? Door ze tegen de grond af te maaien of door ze te bespuiten. Een afwijking van de verdelgingsplicht van de kale jonker kan worden toegestaan in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten door de Dienst voor Plantenbescherming. Indien de verantwoordelijke niet tot de bestrijding overgaat of onvoldoende doelmatige maatregelen neemt, laat de Dienst voor Plantenbescherming overgaan tot de ambtshalve bestrijding. Behoudens de door de Minister te verlenen ontheffing, vallen de gedane kosten ten laste van de verantwoordelijke en zullen zij derhalve door het betrokken gemeentebestuur van hem worden teruggevorderd. Uw spaarcenten verdienen een hogere factor. ONZE SPAARACTIE LOOPT NOG TOT 30 JULI ,75 % + 2 % = 3,75 % (basisrente + aangroeipremie) aanbod geldig op het vrije spaarboekje voor nieuw gestorte kapi- talen die minstens 6 maanden of 12 maanden behouden blijven. Vraag vrijblijvend meer inlichtingen in ons kantoor!

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR).

Dina Spruyt kondigt ook aan dat ze zich geen kandidaat meer stelt als voorzitter in de nieuw samengestelde MilieuAdviesRaad (MAR). Verslag milieuadviesraad Vergadering van 19/02/2013 Aanwezig Rebecca Vertenten, Anne Nijns, Valère Boesmans, René Beelen, Yvo Langen, Marc Buydens, Kurt Peeters, Joel Fontaine, Marcel Secretin Afwezig

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus

Vakantiewerking Geetbets Maandag 3 14 juli. Maandag 31 juli 25 augustus Vakantiewerking Geetbets 2017 Maandag 3 14 juli Maandag 31 juli 25 augustus HET SPEELPLEIN De Poel Voor kinderen van 4 tot 14 jaar. 5 hele dag, 3 halve dag In de Poel, Vijverstraat 37 te Grazen van 9u

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012

VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 VAKANTIEWERKING GEETBETS 2012 SPEELPLEIN WORKSHOPS UITSTAPPEN SPORTWEKEN Het gemeentebestuur van Geetbets stelt voor: Vakantiewerking 2012 Maandag 2 juli t/m vrijdag 13 juli Maandag 6 augustus t/m vrijdag

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL

Hartje Hageland. Gemeentelijk premiereglement Glabbeek Comfortpremie voor woningen zonder klein comfort TITEL I: DOEL Hartje Hageland Interlokale vereniging voor lokaal woonbeleid secretariaat - p/a Huize Hageland Oudepastoriestraat 22-3390 Tielt-Winge tel. 016 53 66 96 - fax 016 53 66 99 info@hartjehageland.be Gemeentelijk

Nadere informatie

Jeugdlokalen Ravels-Eel

Jeugdlokalen Ravels-Eel 1/7 Jeugdlokalen Ravels-Eel Eelstraat 4 2380 Ravels-Eel De jeugdlokalen van Ravels-Eel zijn nieuwbouwlokalen, volledig toegankelijk voor rolstoelgebruikers, voorzien van een volledig ingerichte keuken,

Nadere informatie

Vakantiewerking Geetbets 2015

Vakantiewerking Geetbets 2015 En wat gaan we doen op het speelplein? Week 1: 6-10 juli: kleuterweek: Op wereldreis Iedere dag op tocht door een ander connent. Tipi s bouwen met de indianen, eten met stokjes bij de chinezen,... Week

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN PROVINCIE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VLAAMS-BRABANT ZITTING van 13 MEI 2015 Aanwezig : MM. Albert Beerens, burgemeester-voorzitter; GEMEENTE Jan Couck, Pierre

Nadere informatie

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen

8 ste editie. www.hagelandsegordel.be. Zondag 19 juli 2015. Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen www.hagelandsegordel.be 8 ste editie Zondag 19 juli 2015 Assent, Bunsbeek, Kapellen, Kortenaken, Rummen NIEUW AANBOD: Route langs Meensel- Kiezegem bij het standbeeld van Eddy Merckx! Praktisch Fietsen:

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

inschrijvingen kunstonderwijs

inschrijvingen kunstonderwijs inschrijvingen kunstonderwijs schooljaar 2015-2016 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief foto: Martine Goossens Schone

Nadere informatie

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten!

Verhuisd? Nieuw telefoonnummer? Laat het ons weten! 1 september 2016 In dit bundeltje kan u volgende invulblaadjes vinden die terug in ons bezit moeten komen: 1. Voorwoord + aanpassingstabel gegevens van het kind 2. In te vullen :Ontvangstbewijs schoolreglement

Nadere informatie

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten?

4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? 4 Zijn heerlijke producten ook eerlijke producten? Deze zomer was ik op familiebezoek in Honduras. Geheel onverwacht liep ik er twee oude bekenden tegen het lijf. Ze stonden pardoes voor mijn neus. Ik

Nadere informatie

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse

De échte klassieker, de Vlaamse Druivencross Overijse www.desportvriendenoverijse.be desportvriendenoverijse@skynet.be NIEUWSBRIEF > 10 NOVEMBER 2011 INHOUD 11 December > Vlaamse Druivencross VIP & Hospitality 8 December 2011 > Gespreksavond met Michel Wuyts

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Juli - augustus 2011 - nr 335

Juli - augustus 2011 - nr 335 Juli - augustus 2011 - nr 335 Kijker nr 335 : zomer 2011 Voor sommigen zit het er misschien al bijna op. Voor anderen is het nog maar pas begonnen en voor nog anderen duurt het nog enkele weken. Eén ding

Nadere informatie

60 jaar. Januari 2011 27/05

60 jaar. Januari 2011 27/05 60 jaar Januari 2011 27/05 27 ste jaargang. nr 05 korte inhoud Wat voorbij is... KWB mini-voetbal... Opbouw kerststal... Samenaankoop stookolie... KWB kattenbos viert kerst Wat komt... KWB Nieuwjaarsduik...

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009.

We stellen de resultaten graag aan u voor op een informatievergadering. U zult hiervoor worden uitgenodigd in de loop van het najaar van 2009. Betreft: bevraging jonge gezinnen in Herent Mogen wij een beetje van uw tijd vragen voor deze vragenlijst? Deze enquête kunt u anoniem invullen. De vragenlijst bestaat uit drie delen: een eerste algemeen

Nadere informatie

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht!

De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! De Zwevegemse subsidiereglementen Een kort overzicht! Volg de aanwijzingen in deze brochure stap voor stap en kom zo tot een perfect subsidiedossier! We overlopen alle formulieren zodat je duidelijk weet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1.1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen Art. 1.1.1. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer. Art.

Nadere informatie

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum:

ENQUÊTE BEVOLKING. Pagina 1 van 20. Status: Afgesloten Begindatum: Einddatum: ENQUÊTE BEVOLKING Status: Afgesloten Begindatum: 10-07-2013 Einddatum: 02-09-2013 Live: 55 dagen Vragen: 33 Talen: nl Panelgrootte: 700 Bounced: 0 (0%) Geweigerd: 0 (0%) Gedeeltelijk geantwoord: 0 (0%)

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas.

Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend glas. Gemeentebestuur Kruisstraat 2 3390 Tielt-Winge tel. 016 63 40 08 - fax 016 63 95 48 info@tielt-winge.be - www.tielt-winge.be Reglement betreffende subsidiering van het vervangen van enkel glas door superisolerend

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015.

Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 28 september 2015. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 29 juni 2015. De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad bezorgd.

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 26 JANUARI 2012 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING OCMW. 1. Kennisname van de budgetwijziging 2 exploitatiebudget voor het dienstjaar 2011 van het

Nadere informatie

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar!

Aan iedereen alvast een fijne vakantie! De allerlaatste van dit schooljaar! De allerlaatste van dit schooljaar! Wat doen onze kleuters deze week? Instapklas + eerste kleuterklas: juf Nathalie Nog 1 weekje en dan is het zover...de grote vakantie is in zicht! Maar vooraleer het

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003

Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003 Gemeente Geetbets overzichtslijst Gemeenteraad van 30 juni 2003 AANWEZIG: Benny Munten,Burgemeester; Jean Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries,Schepenen; Marcel Monette, René Buntinx, Ingrid Claes,

Nadere informatie

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling)

Agenda oktober Infomoment derde kleuter. Sneukeltocht georganiseerd door de oudervereniging Koekenverkoop van de oudervereniging (afhaling) Basisschool Heilige Familie Driesstraat 1 8700 Tielt 051 40 47 50 Heilige-familie@kbo-tielt.be NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Agenda oktober 2017 Maandag 2 oktober Dinsdag 3 oktober Donderdag 5 oktober Vrijdag

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar

KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar KNUFFELPAS Voor kinderen van 3 tot en met 5 jaar Zomervakantie 2013 Een organisatie van gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk naar

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING VAN 8 SEPTEMBER 2015 Aanwezig : Vander Meeren Luc, Burgemeester - Voorzitter ; Nachtegaele Veerle, Van den Dorpe Isabelle,Dhondt Willy en Van Tieghem

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Wat doen de kleuters deze week?

Wat doen de kleuters deze week? maandag 26 juni tot vrijdag 30 juni 2017 Wat doen de kleuters deze week? Bij juf Nathalie in de instap- 1 e kleuterklas : Het is zover, ons laatste weekje voor de vakantie. Het zal niet alleen de laatste

Nadere informatie

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG

Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Gezinsbond Elewijt juli 2011 B ND IG Beste bondsleden, Zoals steeds sluiten we dit werkjaar af met een dikke zomer BOND-IG, met in het midden heel wat informatie over onze sportwerking. Zo wordt ons sportaanbod

Nadere informatie

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal,

Nieuws update eind november 2014. Beste allemaal, Nieuws update eind november 2014 Programma editie 2014: Fietsdagen: Vrijdag 19 december, zaterdag 20 december en zondag 21 december, met maandag 22 december gezamenlijk Serious Breakfast en het aanbieden

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!!

www.77ste.be Wij vliegen er met veel goesting in en verwelkomen jullie graag op onze eerste activiteit, de jaarmarkt!! Liefste leden en ouders, Een nieuw scoutsjaar staat weer voor de deur. Wellicht is er enorm genoten van een verlof met temperatuurstijgingen en -dalingen, maar de leden hebben vooral genoten van het fantastische

Nadere informatie

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014

Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 Gemeente en OCMW werken voortaan samen in het Administratief Centrum Opendeurdag zaterdag 13 december 2014 OCMW Lummen Inhoudstafel Voorwoord 3 Administratief Centrum 4 Verdieping 0 - Onthaal 6 Verdieping

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Programma en praktische info Belgische Kampioenschappen BMX te Keerbergen:

Programma en praktische info Belgische Kampioenschappen BMX te Keerbergen: Programma en praktische info Belgische Kampioenschappen BMX te Keerbergen: Parcours: Putsebaan 103, 3140 Keerbergen (of via de Molenstraat) Route: Hou er rekening mee dat het Rock Werchter is en dat je

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN

HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN 1. Jeugdbewegingen: algemene bepalingen HOOFDSTUK 1: SUBSIDIES JEUGDBEWEGINGEN Art. 1.1. Art. 1.2. gemeentebestuur subsidies verlenen aan jeugdbewegingen voor: - de werking; - het kamp; - het kampvervoer.

Nadere informatie

Voor- en naschoolse kinderopvang

Voor- en naschoolse kinderopvang Voor- en naschoolse kinderopvang Geachte ouders, Naast het toezicht van de leerkrachten voorziet de school een bijkomende BETALENDE kinderopvang waar uw kind gebruik kan van maken. s morgens vanaf 6u30

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS

IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS IK HEB EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA HAYS PROFICIAT! U HEBT ZOPAS EEN NIEUWE JOB GEVONDEN VIA DE GESPECIALISEERDE DIENSTEN VAN HAYS! hays.be Meteen willen wij u graag wat wegwijs maken in de wereld van de

Nadere informatie

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg

Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg Persmap 23 september 2010 Kook Je Fit Inter-gemeentelijke samenwerking met v.z.w. Palliatieve Thuiszorg OCMW Aalst Gasthuisstraat 40 9300 Aalst Tel. 053 77 24 24 e-mail: info@ocmwaalst.be website: www.ocmwaalst.be

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen

Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Reglement voor de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen Artikel 1 - Algemene bepalingen Het gemeentebestuur van Beveren kan jaarlijks subsidies verlenen aan de erkende sociaal-culturele

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement

FIRST Fiscaal. Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Combineer belastingvoordeel en hoog rendement Spaar en bespaar Bent u ook op zoek naar een fiscaal voordelige spaarformule? Wist u dat u elk jaar tot 1.990 euro kan sparen en tevens een belastingvermindering

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars

VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars PERSBERICHT 16 januari 2013 WANDELING LANGS DE BRONNEN VAN DE VOERSTREEK IS DE MOOISTE WANDELROUTE VAN VLAANDEREN VAKANTIELAND Getest en goedgekeurd door wandelaars De wandeling Ontdek de bronnen van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op

Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Huishoudelijk reglement FLEXIBELE NASCHOOLSE OPVANG (SEPT. 2015) De kleuter-klim-op Klim-op draaiend houden kan niet op onze handen alleen. Dit kan enkel door steun, begrip en vertrouwen van iedereen.

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang

Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Handleiding Kind in Beeld Kinderopvang Waarom is kinderopvang goed voor mijn kindje. Foto Je bent zwanger. Het is goed om dan al na te denken over kinderopvang van je kindje.. Foto In de kinderopvang zorgt

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier

Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier mei - juni Kan u deze nieuwsbrief niet lezen, klik dan hier Welkom! Nieuwsbrief van Fidelis, uw verzekeringsmakelaar. Boordevol tips en nuttige weetjes. Inhoudsopgave U ONTVING DE BELASTINGAANGIFTE? WAT

Nadere informatie

BUURTKRANT WATERSCHEI & NIEUW TEXAS

BUURTKRANT WATERSCHEI & NIEUW TEXAS BUURTKRANT WATERSCHEI & NIEUW TEXAS Beste Lezer, Editie Januari februari 2010 In dit nummer Pagina Inleiding 1 Brunch Doorgeefwinkel 2 Samen koken 3 Voordelige computers Taaloefengroep, 4 Buurtgezondheidscentrum

Nadere informatie

Infobrochure speelstraten in Zwalm

Infobrochure speelstraten in Zwalm 1 Infobrochure speelstraten in Zwalm 1. Wat is een speelstraat? 2. Hoe wordt mijn straat een speelstraat? 3. Tips 4. De afsprakennota 5. Formulieren aanvraag + bijlage 1. Wat is een speelstraat? Een speelstraat

Nadere informatie

sponsoring, hospitality & advertising NK Wielersportweken 20 juni t/m 5 juli 2015 Emmen nkwielersportweken.nl

sponsoring, hospitality & advertising NK Wielersportweken 20 juni t/m 5 juli 2015 Emmen nkwielersportweken.nl sponsoring, hospitality & advertising NK Wielersportweken 20 juni t/m 5 juli 2015 Emmen nkwielersportweken.nl programma Twee weken lang staat Emmen in het teken van de wielersport. Alle Nederlandse kampioenschappen

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde

Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen. Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen. Muziekacademie op achterzijde Kinderateliers Kinderateliers wijkafdelingen Jongerenateliers Volwassenenateliers Inschrijvingen & Info Vakantiedagen Muziekacademie op achterzijde schooljaar 2016-2017 Beste vrienden, beste ouders, Te

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur.

Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Mia en Albert besparen dankzij de V-test. Ze hebben nu een lagere energiefactuur. Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract

Nadere informatie

Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011

Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011 Sponsordossier Eneco Tour Stad Genk 2011 Rit: Genk Genk Just On Time -ploegentijdrit voor bedrijven Zaterdag 13 augustus 2011 Vereniging Industriëlen Genk Voorwoord Situering Beste sportliefhebber, Genk

Nadere informatie

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z

Bibliotheek Malle het leven van A tot Z bibliotheek Bibliotheek Malle het leven van A tot Z www.malle.be o n z e b i b l i o t h e k e n h o e w e r k t o n z e b i b l i o t h e e k Hoofdbibliotheek Westmalle Sint-Jozeflei 26 03-309.93.50 malle@bibliotheek.be

Nadere informatie

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu

VAKANTIEKAMPEN. Stad Deinze. Krokus- en Paasvakantie 2015. Sportweek aan zee juli 2015. r o. c e. p st S. J eu VAKANTIEKAMPEN Stad Deinze Krokus- en Paasvakantie 2015 NIEU W! Sportweek aan zee juli 2015 eatie r c e t&r r o p st S Dien J eu gd die n st INSCHRIJVINGSFORMULIER GEZINSHOOFD Naam: Voornaam: Straat: Nr.:Bus.:

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen

Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen Aanvraagformulier voor de organisatie van openbare evenementen, feesten en fuiven in de gemeente Holsbeek De organisator van een openbaar

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017

Hemelrijk. Nieuwsbrief Juli November 2017 Hemelrijk Nieuwsbrief Juli November 2017 Beste leden en wijkbewoners, We informeren jullie graag over onze volgende activiteiten, maar eerst een stukje verloren gegane geschiedenis: In 1956 is men naar

Nadere informatie

De 3 beloftes van Dirk Claes

De 3 beloftes van Dirk Claes http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/verkiezingen2012/vlaams-brabant/rotselaar/dvp De 3 beloftes van Dirk Claes Rock Werchter Rock Werchter is van groot belang voor onze verenigingen. Met het nieuwe Ruimtelijke

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART

GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART GEMEENTELIJK REGLEMENT MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE PARKEERKAART Artikel 1 Er kunnen volgende soorten gemeentelijke parkeerkaarten uitgereikt worden: 1) Bewonerskaart 2) Autodelen 3) Particulier

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004.

Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Gemeente Geetbets overzichtslijst gemeenteraad van 04 oktober 2004. Aanwezig: Benny Munten, Burgemeester; Jean-Pierre Nyns, Henri Lassaut, Marcel Andries, Ria Debehets-Schepmans, Schepenen; Marcel Monette,

Nadere informatie

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS

REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS REGLEMENT MAALTIJDEN AAN HUIS DOELSTELLING Art.1: Het leveren van warme maaltijden aan huis heeft als doel de gebruiker zo lang mogelijk in zijn thuismilieu te laten verblijven. Het nuttigen van een maaltijd

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening.

7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 48 7. Bekendheid van diensten en dienstverlening. 7.1 Het OCMW : 7.1.1 Welke diverse diensten van de Sociale dienstverlening kent men? De sociale dienstverlening van het OCMW: de 5 meest gekende. 140 129

Nadere informatie

Reglement voor de inrichting van speelstraten

Reglement voor de inrichting van speelstraten Reglement voor de inrichting van speelstraten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 maart 2014 Gewijzigd in de gemeenteraad van 14 december 2015. Bekendgemaakt op 2 april 2014, 15 december 2015 In werking

Nadere informatie

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be ZATERDAG 21 MEI : SCHOOLFEEST

Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be ZATERDAG 21 MEI : SCHOOLFEEST Nieuwsbrief Mei 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be INHOUD Verlof P 1 Schoolfeest P 1 Project Grobbendonk P 2 Medisch schooltoezicht

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal

NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal NIEUWSBRIEF STEKELBEES ROTSELAAR SEPTEMBER 2011 Locatie GBS Wezemaal Beste ouders en Stekelbeesjes, De (drukke) zomervakantie is net voorbij en de kinderbegeleid(st)ers duiken van de vakantiewerking rechtstreeks

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, De vakantie doet z n intrede en dat wil zeggen dat we binnen een goede maand kunnen genieten van een geweldig zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013

Kalender. Paasvakantie. Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april 2013. Vrije dag woensdag, 1 mei 2013 Ontvoogdingsstraat 32 8930 Menen 056/512400 Paasvakantie Kalender van zaterdag, 30 maart tot en met zondag, 14 april 2013 Boerderijklassen en bosklassen van woensdag, 17 april tot en met vrijdag, 19 april

Nadere informatie

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES

SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES SCHOOLKRANT DE DRIE BEERTJES Wat viel er te beleven? Wat moeten we onthouden? Aan welke maandtip moeten we aandacht besteden? U komt het allemaal te weten. SEPTEMBER Beste ouders Na een zonovergoten vakantie

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie