Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0"

Transcriptie

1 Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I N R. 6 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T I E B L A D Actueel Actueel Actueel Actueel V E R D E R I N D I T N U M M E R nieuw politiegebouw in gebruik 2 Politieraad Hageland voltallig 2 Nieuws uit de gemeenteraad 3 Attentie spelende kinderen 3 Ocmweetjes 4 Het voordeelhoekje 4 Boekenverkoop 4 Zomerpromotie bibliotheek 4 Interview Biobedrijf Rozenhoven 5 Inschrijvingen voor Haspengouwse academie 6 Zomer v/h spannende boek 6 Leeszomer in de bibliotheek 6 - Invoegblad omni-sportweek - Interview Arlette Sannen 7 Advertentie Hoebreckx 7 Veiligheid in Geetbets 8 Energiepremies verhoogd 8 Klein grof afval 8 Ophaling landbouwfolie 8 Interview Tony Gakens 9 Cultuurprogramma Identificatie paarden en ezels 10 Kandidaturen Cultuurprijs Activiteitenkalender 11 Burgerlijke stand 11 Vakantiewerking Minder parkeerplaatsen 12 Distelbestrijding verplicht 12 Advertentie Centea 12 Colofon Redactie Paul Pans (redacteur) Ted Kappetijn (coördinatie) Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen, Geetbets. Drukwerk Drukkerij Hoebreckx Van sigarettenpeuken tot diepvrieskoffer De grote lenteschoonmaak 2007, georga- niseerd door de milieuadviesraad en het gemeentebestuur, leverde aardig wat zwerfvuil op. Een spijtige vaststelling, wat be- wijst dat er nog steeds inwoners en passanten zijn die het niet zo nauw nemen met het milieu en de algemene gezondheid. Meer dan twintig vrijwilligers uit de Geetbetse verenigingen en de adviesraden klaarden de klus na een stevig, gezamenlijk ontbijt dat gesmaakt werd in de raad- zaal van het gemeentehuis. De leerlingen van de drie basisscholen Geetbets, Rummen en Hogen gaven op 21 en 22 mei al het goede voorbeeld door zwerfvuil te ruimen in hun schoolomgeving. Op anderhalf uur wisten ze een karrenvracht afval te verzamelen. De buit werd enerzijds met fierheid, anderzijds met flink wat afschuw tentoon gesteld naast de hoofdingang van het gemeentehuis. Doel was de mensen er attent op te maken dat afval zomaar op straat gooien niet kan, in een tijd dat ophaaldiensten prachtig werk leveren en containerparken alle kansen bieden om afval gecontroleerd in te zamelen. Als dank voor de geleverde inspanningen ontvingen de kinderen een ijsje van het gemeentebestuur Met tekeningen die werden tentoongesteld in de raadzaal van het gemeentehuis, toonden alle leerlingen ook hun visie op zwerfvuil. De tekeningen werden tentoongesteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Van elke school werd één tekening weerhouden om er een reproductie van te maken op groot plastic bord. Dat bord wordt bij het begin van het volgende school jaar in de omgeving van de respectievelijke scholen geplaatst en wijst permanent op de zwerfvuilproblematiek. Stijn Winkels van het eerste studiejaar werd winnaar in de Vrije Basisschool Geetbets. Lees verder op pagina 2 Ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan De gemeenteraad keurde het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) goed. De definitieve goedkeuring van het GRS volgt later. Het voorontwerp werd aangepast aan de opmerkingen die werden gemaakt op het tweede structurele overleg van 28 juni De geplande KMO-zone of het bedrijventerrein komt tussen de Kraaistraat en de Grote Steenweg N716 in de deelgemeente Rummen. Aan dezelfde gewestweg ligt het huidige, volgebouwde bedrijventerrein. De nieuwe KMO-zone wordt 5 ha groot. Lees verder op pagina 5. B O E R E J O N G E N S B I O L O G I S C H E P R O D U C T E N B I J U T H U I S Kasteellaan 4a, B-3450 B Geetbets, t 0474/ , f 011/ Boerejongens is een bezorgdienst van biologische producten. U kunt wekelijks bestellen uit een zeer ruime lijst. Deze producten kunnen dan bij u thuis worden geleverd of u kan deze komen afhalen op een afhaaladres bij u in de buurt. - Lees het interview met de boerenjongens op pagina 5!

2 2 Politiezone Hageland ruilt Kersbeek-Miskom voor Bekkevoort Politie neemt centraal politiegebouw in gebruik De zowat vijftig manschappen van zonekorpschef Luc Liboton vinden voortaan hun gading in het nieuwe centrale politiegebouw aan de Eugeen Coolsstraat 11 A in Bekkevoort., naast het Bekkevoortse gemeen- tehuis. Vrijdag 15 juni vond de grote verhuizing plaats. Het nieuwe complex telt vierkante meter bruikbare ruimte en is naar schatting drie keer zo groot als de voormalige rijkswachtkazerne van Kersbeek- Miskom, waar de politie zelfs op wooncontainers moest beroep doen om volledig onderdak te vinden.,,de kelderverdieping omvat drie cellen en een ruime garage voor de politievoertuigen, vertelt korpschef Luc Liboton.,,Vier verhoorkamers, een wapenkamer, een wachtkamer en een ruimte voor het wijkcommissariaat bevinden zich op het gelijkvloers. Op de eerste verdieping kan je terecht voor de cafetaria, de raadzaal en de lokalen voor het administratief personeel. De politieraadszittingen zullen niet langer in Kortenaken plaatsvinden, maar in het centrale politiegebouw in Bekkevoort. De politiezone Hageland, bestaande uit de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en Tielt-Winge, moest het tot in 2002 nog stellen met acht verschillende locaties. Dat stond een efficiënte politiewerking danig in de weg. Uiteindelijk verhuisde de zone naar de oude rijkswachtgebouwen in Kersbeek-Miskom. De leden van de politieraad kibbelden maandenlang over de keuze tussen de verbouwing van een bestaand complex en nieuwbouw. Eens de beslissing genomen was een nieuw complex op te trekken, was de inplantingplaats aanleiding tot felle discussies. Uiteindelijk werd gekozen voor de gemeente Bekkevoort, omwille van haar ligging. Elke gemeente behoudt haar wijkagenten. Voor Geetbets betekent dat twee manschappen. Tot voor de politiehervorming bestond het korps van Geetbets uit vijf politieagenten en huisvestte Geetbets (vroeger Rummen) een rijkswachtpost. Het politiekorps Hageland is voortaan te bereiken op een nieuw nummer: Makkelijk om te onthouden. Politieraad zone Hageland voltallig - De politieraad zone Hageland, voorgezeten door onze Geetbetse burgemeester Benny Munten, is sedert 31 mei voltallig. Drie politieraadsleden, die tijdens de installatievergadering van 1 maart niet opdaagden, legden in de raadszaal van het Kortenaakse gemeentehuis de eed af. Het gaat om Alex Vanbets (Bekkevoort), Hilde Holsbeeks (Glabbeek) en Werner Goethuys (Tielt- Winge). De start van de nieuwe politieraad verliep ook al moeilijk omwille van een klacht die ingediend werd tegen de verkiezing van de politieraadsleden van Tielt-Winge. De Bestendige Deputatie keurde die verkiezing op 15 februari goed, waardoor de installatievergadering dan toch op 1 maart kon plaatsgrijpen. Vervolg pagina 1 Lenteschoonmaak Thomas Wouters, Jente Swinnen en Azzis Belkheyart van het vijfde leerjaar werd bekroond voor de Vrije Basisschool De Knipoog Rummen, terwijl het werk van Lauren Veulemans (vijfde leerjaar) het beste was van de Vrije Basisschool Te Velde Hogen. De volwassenen en enkele kinderen die zater- Tekening Vrije Basisschool Geetbets dag 26 mei op pad gingen om zwerfvuil in te zamelen, werden vooraf Tekening De Knipoog Rummen gebrieft door milieuambtenaar Hilde Thomas en milieuadviesraadvoorzitster Dina Spruyt. De met voor de veiligheid en gezondheid van fluovestjes en handschoenen voorziene vrijwilligers, wisten een aanzienlijk groot aantal vuilniszakken te vullen langs de gemeentewegen. Het grootste stuk zwerfvuil werd ontdekt in Grazen: een oude diepvrieskoffer met rottend vlees. Net als de schoolkinderen verzamelden de volwassen vrijwilligers hun trieste buit naast de hoofdingang van het gemeentehuis. Het was alvast zeker niet genieten, maar een desolaat zicht. Als iedereen zich inspant, van klein Tekening Vrije Basisschool Te Velde Hogen tot groot, van inwoner tot passant, zal een volgende zwerfvuilruiming niet meer nodig zijn.

3 Nieuws uit de Gemeenteraad Zitting 30 mei Vaststelling structuur GECORO De gemeenteraad besliste de structuur van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) te behouden. Bij aanvang van een nieuwe legislatuur dient de GECORO opnieuw samengesteld te worden. In de bestaande GECOROstructuur zijn als relevante maatschappelijke geledingen de landbouw, de middenstand en de natuurverenigingen opgenomen. Als deskundigen (zij die bekend zijn met de problematiek van de ruimtelijke ordening in Geetbets) de notaris, architecten, landmeters en bedienden werkzaam op een notariaat. De huidige GECORO-leden hebben zich akkoord verklaard om ook in de nieuwe commissie te zetelen. Er werden eveneens 2 kandidaturen van geïnteresseerde burgers ontvangen. Aangezien het aantal plaatsen binnen de GECORO beperkt is en de GECORO al de relevante maatschappelijke geledingen bevat, werd de geleding geïnteresseerde burgers niet opgenomen en de actuele structuur zoals bepaald in 2001, behouden. Studieopdracht fietspaden Aquafin De gemeenteraad keurde de uitbreiding van de ereloonovereenkomst met het studiebureau Libost goed. Doel is het bekomen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, gelijktijdig met de Aquafinprojecten, langsheen de Borgloonstraat, de Kasteellaan, Steenweg op Kortenaken, Drinkteil en Glabbeekstraat. Het ereloon wordt bepaald op een forfaitair bedrag van ,50 inclusief BTW. Charter biodiversiteit Oost-Brabant De gemeenteraad keurde het Charter Biodiversiteit goed. Met dit charter reikt Natuurpunt Oost-Brabant alle overheden en alle ruimtegebruikers de hand om dringend en effectief in praktijk en op het veld- samen te werken om het verlies aan biodiversiteit in onze regio tegen 2010 terug te dringen. Het charter legt de prioriteit bij de meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en soorten, waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties ter behoud en herstel nodig zijn. Het samenwerkingsverband structureert zich rond 4 pijlers: kennis (samenbrengen van gegevens), communicatie (tussen partners onderling en naar het grote publiek toe), betrokkenheid( stimuleren van doelgroepen en middenveld) en concrete actie (behoud en herstel van leefgebieden en soorten in de praktijk). Het actieprogramma bevat 10 punten die concreet dienen opgenomen te worden en die nadere en gebiedsgerichte uitwerking krijgen in overleg met vertegenwoordigers van de afdelingen van Natuurpunt Oost-Brabant. Welke acties daadwerkelijk ondernomen worden, wordt nog vastgelegd. Samenstelling en erkenning jeugdraad De gemeenteraad gaf zijn fiat aan de samenstelling van de nieuwe jeugdraad. Met het oog op deze samenstelling, werd een oproep naar de verenigingen en deskundigen gedaan via de informatiekanalen van de gemeente en via het project Broodzakactie. In de vergadering van 8 mei 2007 werd de algemene vergadering van de jeugdraad samengesteld. Erkenning van de seniorenadviesraad De gemeenteraad erkende de nieuwe seniorenraad. In vergadering van 29 maart en 17 april 2007 werd de algemene vergadering van de seniorenraad samengesteld. Eveneens werden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen. De OCMW-raad heeft de seniorenadviesraad erkend in vergadering van 23 april Goedkeuring reglement seniorenadviesraad Geetbets De gemeenteraad keurde het nieuwe reglement van de seniorenadviesraad goed. Dit werd gunstig geadviseerd door de seniorenadviesraad in vergadering van 29 maart De OCMWraad heeft dit reglement in vergadering van 23 april 2007 bekrachtigd. Door de sp.a toegevoegd aan de dagorde: Aanvragen waarschuwingsbord opgelet spelende kinderen Opgepast spelende kinderen De sp.a-fractie informeerde naar de plaatsing van borden Opgepast, spelende kinderen tijdens de vakantiemaanden. Het college van burgemeester en schepenen stelde dat 17 borden geplaatst worden, onder meer in de Dennenbosstraat, Singel, Warande, Tuinwijk, Grote Baan, Bergeneinde, Donkstraat, Molenstraat, Orsmaelstraat en Hettelbergweg. Inwoners die ook voor hun stratendergelijke bordenwensen, kunnen dit aanvragen bij de technische dienst. Na onderzoek of deze straten hiervoor in aanmerking komen, wordt al dan niet overgegaan tot plaatsing. De gemeente wil daarmee een speelse vakantie stimuleren. Speelstraat De sp.a-fractie stelde voor de Hettelbergweg, Tuinwijk, Singel, Warande en de Orsmaelstraat door de politie verkeerstechnisch te laten onderzoeken op de haalbaarheid van een speelstraat. De politie heeft intussen negatief advies verleend. Doorgaand verkeer of plaatselijk verkeer anders dan bewoners( zoals leveranciers, of bezoekers) is er verboden tijdens de periodes van afsluiting wat vrevel bij de bewoners kan veroorzaken. Het afwisselend wel en niet afgesloten zijn geeft spelende kinderen bovendien een vals veiligheidsgevoel. Het is weer schoolvakantie. Dat betekent veel spelende kinderen op straat. Om hun veiligheid extra te waarborgen is het mogelijk tijdens de vakantiemaanden een bord opgelet spelende kinderen in je straat te laten plaatsen. Je kunt hiertoe een aanvraag indienen bij de technische dienst tel.: of mailen naar Je kunt ook bellen naar Na een onderzoek van je straat wordt al dan niet overgegaan tot plaatsing.

4 4 Sociaal huis...ocmweetjes... Poetsdienst zoekt gemotiveerde werklozen Het OCMW zoekt gemotiveerde werklozen ( 1 dag werkloos zijn is voldoende ) voor tewerkstelling in de poetsdienst. Geïnteresseerden dienen contact op te nemen via het telefoonnummer Tip: gratis elektriciteit Ieder gezin heeft recht op 100 kwh elektriciteit per gezin te vermeerderen met 100 kwh per gezinslid. Deze vermindering wordt afgetrokken bij de afrekening. Het is aan te raden je afrekening na te kijken of de vermindering werd toegekend. Indien dit niet het geval is, neem je best contact met je energieleverancier om deze vermindering alsnog te verkrijgen. Nuttige info Spreekuren OCMW:Maan-, woens- en donderdag van 9 tot 12 uur en dinsdag van 17 tot 19 uur. Dinsdag- en vrijdagvoormiddag na telefonische afspraak. Let wel: de pensioendienst is niet bereikbaar op woensdag. Juridisch advies: elke eerste dinsdag van de maand van tot uur met uitzondering van de schoolvakanties. Wooninfopunt: elke eerste dinsdag van de maand van tot 16u. HET VOORDELENHOEKJE Voordeel: Belastingvrije som bij opvang van een ouder familielid Als een ouder familielid (ascendant of zijverwant tot en met de tweede graad) wordt opgenomen in het gezin van kinderen of kleinkinderen, kan deze bejaarde als fiscaal ten laste worden beschouwd. De belastingvrije som bedraagt voor het aanslagjaar Voorwaarden: -bejaarde moet opgenomen zijn in het gezin van ascendant of zijverwant tot en met de tweede graad; -bejaarde moet minstens 65 jaar zijn; -bejaarde mag geen persoonlijke netto bestaansmiddelen hebben gehad die hoger zijn dan het jaar voorafgaand aan de belastingsaangifte. Bij de berekening van dit bedrag wordt geen rekening gehouden met het deel van het pensioen of andere vervanginkomsten tot per jaar. De aanvraag dient bij de belastingaangifte te gebeuren. Seniorenfeest een meevaller Op woendag 23 mei nodigde de seniorenraad van Geetbets alle senioren uit voor een leuke namiddag. Voorzitter Jules Bergers sprak een inleidend woordje en stelde nadien alle leden van de raad voor. Iedereen werd getrakteerd op een lekkere koude schotel. Hoogtepunt van de namiddag was ongetwijfeld het optreden van acteur Ivo Pauwels oftewel Nonkel Jef. Alle 125 aanwezigen waren enthousiast en zongen uit volle borst mee! De seniorenraad dankt alle vrijwilligers voor hun medewerking. Mede dank zij hen werd het een geslaagde namiddag die zeker voor herhaling vatbaar is. Voordeel: Fiscale aftrek voor kinderopvang tot 12 jaar De kosten van kinderopvang tot 12 jaar zijn aftrekbaar van de globale netto-inkomsten met maximum 11,20 per kind per dag. Voorwaarden: -belastingplichtige heeft beroepsinkomsten genoten; -kind is jonger dan 12 jaar en ten laste van de belastingplichtige; -uitgaven moeten ofwel betaald zijn aan instellingen die erkend, gecontroleerd of onder toezicht (zelfstandige onthaalgezinnen en kinderdagverblijven) staan van Kind en Gezin (Vlaamse Gemeenschap), L Office de la Naissance et de l Enfance (Franse Gemeenschap) of de Executieve (Duitstalige Gemeenschap) ofwel aan de kleuteren lagere scholen; -het bedrag van de kosten moet aangetoond worden met bewijsstukken. De aanvraag dient bij de belastingaangifte te gebeuren. Er moeten attesten bijgevoegd worden die door bovenstaande organisaties worden afgeleverd. BOEKENVERKOOP- Afgeschreven boeken van de bibliotheek (alle categorieën en leeftijden) worden te koop aangeboden in onze leeszaal aan 0,50 /stuk. Z O M E R P R O M O T I E Breng ook eens een bezoekje aan onze DVDafdeling van onze bibliotheek, met je schooluitleenkaart kan je ook DVD s ontlenen.

5 Biobedrijf Rozenhoven produceert gezonde voeding Tijdens de Milieuhappening van 10 juni werden meer dan 200 geïnteresseerden geboeid door de werking van het Biobedrijf Rozenhoven aan de Hulsbeekstraat 181. Marcel (35) en Den- ny (33) de Jong runnen het bedrijf met heel veel toewijding én aandacht voor de natuur en de gezondheid. Alle pesticiden en chemisch spul zijn taboe. Ondertussen zette het Nederlandse duo een webwinkel op punt, waar bioproducten te ver- krijgen zijn. Ook wij gingen een kijkje nemen op Rozenhoven en luisterden met veel interesse naar de uiteenzetting over de werking van het bedrijf. Broers Marcel en Denny de Jong zweren bij bioteelt De familie de Jong is afkomstig uit de buurt van het Nederlandse s Hertogenbosch (Den Bosch).,,Vader had er een melkveebedrijf, vertelt Marcel de Jong.,,Ik werd echt gefascineerd door landbouw en studeerde onder meer Agrarische Economie in Dronten. Ik ging vervolgens gedurende twee jaar les geven in een secundaire school en werd nadien tewerkgesteld als expert biologische landbouw en plantaardige productie. Ik heb een goed gevoel bij bioteelt, de enige natuurzuivere methode. Vader startte twaalf jaar geleden het bedrijf Rozenhoven op, hier aan de Hulsbeekstraat. De naam van het bedrijf is ontleend aan het gebied dat Rozenhoven heet. Al tien jaar gaan we voor bioteelt. In 2005 namen Denny en ik het bedrijf over van vader. We tellen 45 stuks melkvee en fokken jong vee voor melk. Voorts hebben we 20 stalzeugen met biggen. Wat de gewassen betreft die we verkopen, telen we 4 hectare Chinese kool, 3 hectare savooikool, 2 hectare kropsla en een halve hectare aardbeien. In totaal telt het bedrijf 63 hectare, inbegrepen de natuurweiden die gelegen zijn in Linter, Zoutleeuw, Budingen Het Broek en Aronst Hoek. We werken in een gesloten kringloop: we gebruiken zoveel mogelijk eigen grondstoffen, uitsluitend eigen mest, weren alle synthetische bestrijdingsmiddelen. Al die pesticiden schaden de gezondheid van mens, dier en plant en daar zijn wij volledig tegen. We lopen wel het grote risico dat er een ziekte valt op bijvoorbeeld de sla en dan mogen we het vergeten. Per hectare weide houden we twee koeien. Op die manier hebben we geen problemen met de voorraad eigen voer, het verzorgen en de bemesting. Overbemesting kennen wij niet, omdat we al het mest makkelijk kwijtraken volgens de normen. Voor de melkkoeien kweken we bonen en erwten. Dat zijn eiwitrijke gewassen. Nu in de zomer starten we rundvleesproductie op. Daarvoor kopen we het Franse koeienras Limousin aan. Traag groeiend, met een fijne vleesstructuur. Het zijn echte ruwvoerverwerkers en krijgen geen krachtvoer toegediend.,,de melk van ons melkvee leveren we aan Biomelk Vlaanderen, die een eigen ophaaldienst verzekert. Bio Vlaanderen verkoopt op zijn beurt door aan melkfabrieken als Puur Natuur. Zelf verwerken we melk tot drie soorten kaas. Varkens De varkens genieten op Rozenhoven een riant bestaan. Geen kleine vethokken, maar ruime loopweiden, met lekker veel modder. De dieren draaien en keren zich naar hartelust in die modder om hun blanke huid te beschermen tegen de hete zon. De varkens worden als ze slachtrijp zijn naar een slachterij in Genk vervoerd. Nadien gaan ze richting Wallonië, naar een biologische slagerij. Een kwart, half of heel varken aankopen kan perfect, naast diverse soorten vleespakketten.,,onze groenten voeren we zelf drie keer per week naar de veiling Brava in Kampenhout, vervolgt Marcel de Jong zijn succesverhaal.,,wat kropsla betreft, planten we per week kroppen. Afhankelijk van het weer en het seizoen is die sla na zes tot zeven weken verkoopsklaar.,,er is enorm veel vraag naar bioproducten. Mochten we 20 ha meer bewerken, raakten we onze producten nog makkelijk kwijt.,,in het begin van dit jaar gingen we van start met een webwinkel die de naam Boerejongens toebedeeld kreeg. Via de site krijg je alle mogelijke informatie over de webwinkel en de bioproducten die we aanbieden. Groenten, fruit, fruitsappen, bier, wijn, spaghetti, vlees, brood tot zelfs pampers. Bestellen voor 10 uur dinsdag garandeert levering of ophaling op vrijdag. Aan huis leveren gebeurt alleen voor grotere pakketten.,,om al dit werk te combineren, moet je over een goede fysiek en gezondheid beschikken. Het zijn enorm drukke en lange dagen, maar we doen het erg graag. Bioboeren stimuleert ons. In de zomer gaan we rond 5 uur aan de slag. Denny melkt de koeien s morgens en s avonds. Ik werk hoofdzakelijk op het land. Uiteraard doen we ook beroep op seizoenarbeiders. Met z n tweetjes kunnen we het niet alleen aan op piekmomenten. De zondagnamiddag houden we vrij, sowieso, aldus Marcel de Jong. Vervolg pagina 1 Ruimtelijk Structuurplan - De aansnijding gebeurt in twee fasen. De eerste fase omvat de ingebruikname van 3 ha. Pas wanneer 2 van de 3 ha gebruikt zijn, wordt het tweede deel bouwrijp gemaakt. Een ontsluitingsweg wordt bij aanvang aangelegd. Wat de mogelijke aanleg van een omleidingweg rond Geetbets-centrum betreft, is de locatie Molenkouter uitgesloten. De Molenkouter bevindt zich in waardevol valleigebied (de Gete). Daar mogen geen ingrepen gebeuren. De enige mogelijkheid ligt langs de voormalige spoorwegzate, maximaal tussen de Drinkteilstraat en de Glabbeekstraat. Een studie terzake werd gemaakt. Dat het afvalwaterzuiveringsstation in het gehucht Araan (grenzend aan Halen en Donk) komt, werd al eerder bevestigd. De GECORO ging eerder akkoord met het ontwerp, na enkele verduidelijkingen. 5

6 6 HASPENGOUWSE ACADEMIE VOOR BEELDENDE KUN- STEN BETSERSE ACA- DEMIE VOOR KUNSTEN (BAK) Weten jullie dat kinderen tussen 6 tot 12 jaar elke woensdagnamiddag of zaterdagvoormiddag in Geetbets naar de tekenles kunnen gaan? En weten jullie dat we daar altijd toffe dingen doen? We tekenen daar veel op grote en kleine vellen papier met verschillende soorten tekengerief zoals potlood, kleurpotlood, houtskool, inkt en viltstift. We maken ook schilderijen met plakkaatverf, waterverf en bister, monotypes en diepdruk, dit zijn eenvoudige druktechnieken. We boetseren in klei en papier-maché en van allerlei afvalmateriaal maken we echte kunstwerken. Wie graag leuke dingen maakt, kan voor een proefles terecht in de Has- pengouwse Academie voor Beeldende Kunsten, BAK, Dorpsstraat 7A in Geet- bets op woensdagen 5, 12 of 19 september van tot uur of op zaterdagen1, 8 of 15 september van 8.45 tot uur. Van 1 tot 30 september kan iedereen zich inschrij- ven op het gemeentehuis van Geetbets bij Els Beckers, tel.: Ben je ouder en wil je ook creatief bezig zijn, dan kunnen jongeren en volwassenen cursussen volgen in onze afdelingen in Herk-de-Stad of Sint- Truiden. meer info: secretariaat van de hoofdinstelling in Sint- Truiden: of surf naar onze site De zomer is de ideale tijd om lekker bij te lezen. Weer of geen weer, Boek.be zorgt eigenhandig voor angstzweet en bliksemschichten met de Zomer van het Spannende Boek. Bezeten door bloedstollende thrillers en spannende moordverhalen? Verlekkerd op ijzingwekkende politiedrama's of clevere detectives? Iedere thrillerliefhebber komt uitgebreid aan zijn trekken in de Zomer van het Spannende Boek. Massa's leesvoer. De Vlaamse uitgeverijen en importeurs selecteren 48 splinternieuwe spannende boeken (kijk op die je de hele zomer lang in de ban houden. Zowel Nederlandstalige als internationale auteurs komen aan bod, en natuurlijk ook heel wat verschillende genres: psychologische thrillers, historische misdaadromans, politieromans, enz.. Leen ze in de bibliotheek van Geetbets. Leeszomer in de jeugdbibliotheek LEES 3 BOEKEN ben je tussen 6 en 12 jaar? los 3 x 4 vragen op zoek het sleutelwoord iedereen wint een coole prijs! prijsverloting van de boekenbon op zaterdag 1 september om 14u., zorg dat je erbij bent! HASPENGOUWSE ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD EN DANS BETSERSE ACADEMIE VOOR KUNSTEN (BAK) Muziekacademie Zing je graag of zou je een instrument willen bespelen, kom dan naar de afdeling Muziek. Je kan beginnen vanaf 8 jaar en vanaf je 2 de jaar kan je één van de vele instrumenten kiezen. Het eerste jaar wordt notenleer gegeven op maandagnamiddag en woensdagnamiddag. Wie graag eens komt proberen, kan voor een proefles terecht in de Haspengouwse Academie voor Muziek afdeling Geetbets (BAK), Dorpsstraat 7A in Geetbets op woensdagen 5 en 12 september van 13 tot 14 uur. De lessen voor de eerstejaars beginnen op maandag 17 september Van 1 tot 30 september kan iedereen zich inschrij- ven op het gemeentehuis van Geetbets bij Els Beckers, tel.: Voor meer info: secretariaat van de hoofdinstelling in Sint-Truiden: of surf naar op onze site Kidsacademie Kinderen van 6 en 7 jaar kunnen ook bij ons terecht voor muziek- en woordinitiatie. Zo kunnen ze op een speelse manier voorbereid worden op de latere muziekschool. De cursus van de kidsacademie vindt plaats op donderdag van 16 tot 17 uur. Dans-Hou je van dansen en ballet of wil je mooi leren bewegen? kinderen van het 1 ste en 2 de leerjaar kunnen in Bets Gym dans volgen op zaterdag van 9 tot 10u.

7 Op het gemeentehuis... Arlette Sannen gefascineerd door de bibliotheek Bibliothecaris Arlette Sannen is uitermate gefascineerd door het runnen van de openbare biblio- theek in Geetbets. Ze gaat als het ware slapen met de bib en staat er ook mee op. Arlette hoopt dat volgend jaar het automatiseringssysteem kan vernieuwd worden, zodat naast het online aanbieden van de catalogus het ook mogelijk wordt online boeken te reserve- ren en uitleningen te verlengen.,,na mijn middelbare studies en normaalschoolopleiding volgde ik de cursus Akte van bekwaamheid tot het runnen van een openbare bibliotheek, vertelt bibliothecaris Arlette Sannen.,,Ik ging aan de slag als documentaliste bij de Intercommunale Interleuven en Igo Leuven, Online boeken reserveren en uitleningen verlengen destijds nog Opbouwwerk Interleuven genaamd. Tijdens deze job volgde ik de driejarige opleiding Graduaat in de bibliotheek-, documentatie- en informatiekunde in Genk. Op 30 juni 1990 studeerde ik af. Mijn thesis handelde over het openbaar bibliotheekwezen in het arrondissement Leuven anno Geetbets was één van de drie gemeenten die nog niet in orde was met het decreet. Tijdens de gemeenteraadszitting van 18 december 1990 werd ik aangesteld als deeltijds bibliothecaris met als opdracht een erkende bibliotheek op te richten. De bib moest in orde zijn met de bibliotheekeconomische normen, omschreven in het decreet van Het opzet slaagde en op 1 maart 1992 kreeg ik twaalf en half uur bij als bibliotheekassistent. Mijn voltijdse benoeming tot bibliothecaris volgde vijf jaar later tijdens de gemeenteraadszitting van 14 juni 1997.,,Het bibliotheekteam bestaat ondertussen uit drie personen. In een openbare bibliotheek in een kleine gemeente als Geetbets heb je polyvalente medewerkers nodig, en dat zijn mijn twee bibliotheekassistenten zeer zeker. Als diensthoofd sta je dicht bij je medewerkers. Op die manier is het werk zeer afwisselend. Met de organisatie van de dienstverlening zijn we het meest bezig: een bibliotheek biedt producten aan en je moet ervoor zorgen dat die zo nauw mogelijk aansluiten bij de behoeften van de gebruikers. Aansluitend bij het aspect dienstverlening is collectievorming ook één van onze hoofdbezigheden.,,als ik even terugblik, stel ik vast dat we toch al een lange weg hebben afgelegd. Dit dankzij het gemeentebestuur dat ons steeds heeft gesteund met de nodige middelen. Zestien jaar geleden zaten we op de eerste verdieping in een piepklein lokaaltje en werkten we nog met een uitleenregister. Onze huidige huisvesting is daarentegen goed ingericht. De mensen moeten zeker naar onze nieuwe afdeling audiovisuele materialen komen kijken. Het aanbod DVD s stijgt voortdurend, zowel voor de jeugd als voor de volwassenen. Bibliotheekbeleidsplan,,Ik ben volop bezig met het bibliotheekbeleidsplan , waarin we onze algemene en strategische doelstellingen omschrijven. Met andere woorden, een verhaal schrijven van planning en vernieuwingen, dat binnen de grenzen van de personeelsmogelijkheden en het beschikbare budget past, rekeninghoudend met de behoeften van de inwoners.,,in 2008 zou ik het automatiseringssysteem willen vernieuwen. Naast de catalogus online aanbieden, moet het mogelijk worden online boeken te reserveren en uitleningen te verlengen. Aanmaningen zullen we dan per kunnen versturen. De echte vernieuwing komt er echter wanneer gebruikers via de website voor zichzelf interesseprofielen zullen kunnen aanmaken. Op basis van hun interesses, bijvoorbeeld detectiveromans, kunnen ze dan systematisch berichten over de nieuwe aanwinsten van de bibliotheek in hun mailbox ontvangen, aldus Arlette. 7

8 8 Geen verkeersdoden en weinig diefstallen in Geetbets In 2005 en 2006 bracht de gemeente Geetbets het er op vlak van veiligheid goed vanaf in vergelijking met de andere vier gemeenten die deel uitmaken van de politiezone Hageland. Dat blijkt uit een rapport van de politiezone. Op Geetbets grondgebied viel er tijdens die twee jaar geen verkeersdode te betreu- ren. Het aantal diefstallen was in 2006 relatief laag, alhoewel elke diefstal er uiteraard één teveel is. Geetbets is de enige gemeente van de politiezone Hageland waar de laatste twee jaar geen dodelijke verkeersongevallen plaatsvonden. In Bekkevoort en Glabbeek vielen in 2005 en 2006 samen, telkens drie verkeersdoden te betreuren. In Kortenaken en Tielt-Winge twee. Wat ongevallen met licht gekwetsten betreft was Tielt-Winge koploper met 78 slachtoffers, voor Bekkevoort met 49. Zwaar gekwetsten waren eveneens het hoogst in aantal in Tielt- Winge (16). Bekkevoort en Kortenaken telden er elk 10, Glabbeek 7 en Geetbets 5. In Tielt-Winge gebeurden tijdens de twee laatste jaren 150 verkeersongevallen met stoffelijke schade. Bekkevoort was goed voor 79 van dergelijke ongevallen en Geetbets beleefde er 77. In de politiezone Hageland kroonde Tielt-Winge zich ook met grote voorsprong tot koploper wat het aantal diefstallen betreft. Het verkoopcentrum Het Gouden Kruispunt is daar niet vreemd aan. In Tielt-Winge vonden vorig jaar 82 zware diefstallen plaats, waarvan 24 in winkels. Bekkevoort volgde op de tweede plaats met 27 zware diefstallen. Geetbets kwam er het best uit met 17. Diefstallen in auto s scoren ook het best in Tielt-Winge en Bekkevoort (beide gemeenten liggen aan belangrijke verkeersaders). In diezelfde gemeenten gingen dieven met respectievelijk 8 en 3 auto s aan de haal. Dat laatste cijfer geldt ook voor Geetbets. Nog in Tielt-Winge en Bekkevoort verdwenen ook de meeste fietsen (7 en 6). Om het trieste verhaal van Tielt-Winge af te ronden, werd de gemeente ook koploper bij de gewone diefstallen (19), voor Geetbets (18) en Bekkevoort (14). Algemeen gezien was Glabbeek de veiligste gemeente op vlak van diefstallen in de politiezone, gevolgd door Geetbets. Distributienetbeheerders verhogen energiepremies In 2007 geven de elektrici- teitsnetbeheerders opnieuw heel wat meer premies voor een aantal energiebesparende investeringen. Die premies variëren van netbeheerder tot netbe- heerder. Je netbeheerder kan je niet zelf kiezen. Belangrijkste premies van de netbeheerders in een notendop: - Alle netbeheerders geven een premie van 125 of 250 euro voor plaatsing van een condensa- tieketel op aardgas. - Premie voor woningen met een laag E-peil E peil: de meeste netbeheerders geven een premie van 750 euro bij woningen met E-peil tussen E70 en E75 en 850 euro bij woningen met E-peil E70 of lager. - Bijna alle netbeheerders geven een premie tussen 2 en 4 euro per m² bij plaatsing van dakisola- tie in bestaande woningen. - De meeste netbeheerders geven een premie tussen 2 en 5 euro per m² bij plaatsing van muuriso- latie in bestaande woningen. - De meeste netbeheerders geven een premie van 10 euro per m² bij de vervanging van enkel glas door isolerende be- glazing. In sommige gevallen krijg je ook een premie bij de plaatsing van isolerende beglazing in nieuwbouw. - Alle netbeheerders geven een premie van minstens 575 euro bij de plaatsing van een zonneboiler. - De meeste netbeheerders geven een premie van 150 euro voor woningen die uitgerust worden met een ventilatiesysteem met warmte-recuperatie recuperatie. Niet alleen de netbeheerders geven premies, maar ook van de fiscus kan je tot 2600 euro fiscaal voordeel verkrijgen voor 8 energiebesparende investeringen, o.a. voor de vervanging van een stookketel, de plaatsing van isolerende beglazing of dakisolatie. Surf naar (rubriek subsidies) voor een volledig overzicht van alle premies voor energiebesparing in je gemeente of bel gratis naar De brochure Energie besparen bij je thuis, premies van je netbeheerder in 2007 kan je gratis verkrijgen in de bibliotheek of het gemeentehuis. Je kan de brochure ook bestellen op de website via Klein grof afval in huisvuilzak Het grof afval dat klein genoeg is om in een huisvuilzak te stoppen, mag niet afgegeven worden op het containerpark. Je stopt het gewoon in een huisvuilzak en zet die aan de straatkant op de dag van de tweewekelijkse huisvuilophaling. Eenvoudiger en makkelijker kan niet. Ophalen landbouwfolie in september In september krijgen de land- bouwers de gelegenheid om hun landbouwfolie mee te geven bij de ophaling door de gemeentelijke technische dienst.de folie moet ver- pakt zijn in pakken van max. 30 kg en gemakkelijk te hanteren zijn door 1 persoon. Er kan betaald worden met stic- kers (zoals bij ophaling van grof vuil) of indien gewenst via facturatie (bij grote hoeveelheden). Indien je landbouwfolie wil laten ophalen, gelieve contact op te nemen met de milieuambtenaar op het telefoonnummer of mail naar Verwacht wordt dat je aanwezig bent op de dag van de ophaling.

9 Tony Gakens schreef wielergeschiedenis 9 De grootste wielrenner die Geetbets ooit kende is ongetwijfeld Tony Gakens. Olijke Tony reed alle klassie- kers en grote ronden, uitgezonderd de Tour de France. Een zware val bij de liefhebbers kon Tony s koersdrang niet bedwingen. Na een jaar revalidatie werd Tony tweede tijdens het Belgisch kampioenschap voor liefhebbers in Ronse en derde op het WK in het Engelse Leicester. Zijn overstap naar de beroepsrenners leverde nog eens 30 overwinningen op. In alle categorieën eindigde hij ooit tussen de vijf eersten in het Belgisch kampioenschap. Tony Gakens (59) is en blijft een vriendelijk en goedlachs man. Na zeven jaar vrachtwagen- en buschauffeur en twintig jaar cipier, denkt Tony aan een welverdiend pensioen. Ondertussen runt hij aan de Hulsbeekstraat zijn eigen zaak, Fietsen Tony. Zijn liefde voor de fiets is nooit verdwenen. Tot en met 1980 vertoefde Gakens immers in de wielerpelotons, tussen de grote namen. Meerdere keren was de spurtbom hen te vlug af. Met veel plezier blikt Tony samen met ons terug naar de periode dat hij Geetbets op sportief vlak op de kaart zette.,,ik startte met het wielrennen in 1962 als onderbeginneling, vertelt Tony Gakens.,,De zin voor het koersen was enorm groot. Dat had ik ervaren toen we als kwajongens het dagelijks met de fiets tegen elkaar opnamen. Het eerste jaar dat ik mijn licentie op zak had, bleef alles tot een kennismaking met de harde wielersport. Het jaar daarop behaalde ik 6 overwinningen bij de nieuwelingen, om het volgende wielerseizoen als junior met 15 zegepalmen naar huis te komen. In 1967 werd ik Brabants kampioen bij de junioren en behoorde samen met wijlen Jempi Monseré en Roger De Vlaeminck tot de beste junioren van het land. Ik sloot dat seizoen af met liefst 26 overwinningen. Het aantal supporters groeide gestadig en na de overstap naar de liefhebbers nam ik deel aan grote koersen. Zo won ik de 5 sterritten waaraan ik deelnam. Naar die wedstrijden, georganiseerd door Het Nieuwsblad, zakten de voornaamste wielrenners af. Op 28 mei 1968 sloeg het noodlot toe in Halen. Ik kwam er na de sprint zwaar ten val, won de wedstrijd maar werd verplicht tot een revalidatie van een jaar. Ik moest zelfs terug leren stappen. In 1969 klom ik terug de fiets op en won 8 wedstrijden. In 1970 liep alles terug echt gesmeerd en behoorde ik tot de elitegroep van de liefhebbers. Ik won 22 koersen, werd tweede op het Belgisch kampioenschap in Waregem en derde op het WK in het Engelse Leicester. In augustus reed ik in Geetbets mijn eerste koers als beroepsrenner. De tweede koers waaraan ik deelnam als beroepsrenner was de kermiswedstrijd in Rummen. Ik behaalde er meteen mijn eerste overwinning als prof.,,als profrenner startte ik bij Watney van kopman Frans Verbeeck. Daarna volgden Goldor-Ijsboerke, Hertekamp, Gero en Bianchi. In 1971 werd ik tweede in de kermiskoers van Geetbets achter Frans Verbeeck. De hele Watney was naar Geetbets gekomen om mij voor eigen supporters aan de zege te helpen. Alhoewel ik voorop lag tijdens de laatste ronde, begon mijn ploeg plots achter mij te koersen en loodsten mijn ploegmakkers Frans Verbeeck naar de zege. Dat was een grote teleurstelling. Tijdens het eerste profjaar behaalde ik 8 overwinningen, maar dat aantal daalde jaar na jaar, tot ik er mee stopte in In totaal behaalde ik 30 overwinningen als prof. Dat waren niet alleen kermiswedstrijden hoor. Zo won ik onder meer Brussel-Ingooigem, de Ronde van de West-Vlaamse Bergen en de acht van Chaam in Nederland. Ik nam aan alle klassiekers en semiklassiekers deel, net als aan rittenwedstrijden als de Midi-Libre, Tirreno- Adriatico, de Ronde van Italië en de Ronde van Spanje. Aan de Tour de France nam ik nooit deel: die wedstrijd is een aanslag op je leven. De periode als beroepsrenner was alleszins een mooie tijd. Je werd behandeld als vedette, reisde veel, maar uitgaan hoorde er niet bij. Het was in feite hotel in, hotel uit en koersen. Maar we hadden veel plezier en Betsenaar was niet zomaar een kermiscoureur leerden veel bij. Ik ervoer ook dat gemaakte afspraken vaak niet nageleefd werden. Dat kostte me enkele overwinningen. De oefenkampen in Italië als aanloop tot het nieuwe seizoen waren steeds leuk. Zo vergisten we ons van weg in de streek van San Remo en maakten we een ommetje van liefst 50 kilometer. Maar het kon ook echt mislopen op oefenkamp. Zo kwam er in San Remo een fietser voor mij ingereden, waardoor ik zwaar ten val kwam en mijn conditie verspeelde. Doping We kunnen er niet om heen: ook doping komt ter sprake tijdens onze boeiende en gezellige babbel.,,ik ben natuurlijk helemaal tegen het gebruik van doping., vervolgt Tony Gakens.,,Men noemt het sportvervalsing, maar wanneer iedereen gebruikt, kan er nog moeilijk sprake van vervalsing zijn. Geld speelt een veel te grote rol. Momenteel gaat men veel te ver wat het aanvallen van de wielrennerij en de wielrenners betreft. Men moet in gedachten houden dat iedereen die werkt, moet voldoen of hij vliegt eruit. De verzorging van de wielrenners is nooit beter dan nu geweest. Alles gebeurt onder het toezicht van een geneesheer. Of die doorgedreven controles nut hebben, durf ik niet te zeggen. Men zou beter iets toelaten. Nu mag je zelfs nog geen neusdruppels nemen, geen pijnstiller of je wordt beticht van dopinggebruik. Misschien is de wielerwereld binnen tien jaar clean. Maar dan rijden de besten gemiddeld nog maximaal 40 kilometer per uur, besluit de gewezen spurtbom.

10 10 Een dagje Oostende met musical Kuifje De Zonnetempel Zondag 5 augustus 2007 kunnen 50 geïnteresseerden de musical Kuifje De Zon- netempel bijwonen in het Casino Kursaal in Oostende. De voorstelling begint om 15 uur. Het culturele evenement wordt gekoppeld aan een dagje Oostende, de koningin der badsteden. Wie er bij wil zijn, mag niet wachten met inschrijven. Kuifje De Zonnetempel (met o.a. Jelle Cleymans, Karel Deruwe,Miranda van Kralingen, An Lauwereins, Walter Baele en Dirk Lavrysen) is een muzikaal spektakel van topniveau voor jong en oud met een wervelende mix van actie, humor en spanning. Wij maken er een ontspannende dag van. In de voormiddag kan je Oostende verkennen, pootje baden in de zee. Om uur begint de voorstelling van Kuifje. Voor je middagmaal dien je zelf te zorgen. Opstapplaatsen: - gemeentehuis Geetbets - sporthal Warande Rummen Vertrek: 7.30 uur. Prijs : 40 ticket & vervoer per autobus zijn inbegrepen. Inschrijven kan tot 20 juli 2007.Kinderen tot 12 jaar de inschrijven voor 5 juli 2007, genieten korting van 5. Culturele busreis naar de Leiestreek Zondag 16 september 2007 Prijs: 35 p.p. Vervoer, koffie bij aankomst, middagmaal en begeleiding zijn inbegrepen. Uiterste inschrijvingsdatum: 16 augustus Aantal plaatsen: 50 Vertrek : in Geetbets7.45 uur: Opstapplaatsen: Rummen sporthal Warande, Geetbets, gemeentehuis. Programma: 9.15 uur: kennismaking met de gids met kopje koffie 9.55 uur: bezoek museum van Deinze en Leiestreek uur: middagmaal (soep, hoofdschotel, dessert) uur: bezoek aan het bewoonde kasteel Ooidonk 16 uur: vrije wandeling uur: Terugreis Thuiskomst gepland rond 19 uur. Cultuurprogramma najaar 2007 Soulsister De cultuurraad biedt 50 kaarten (zitplaatsen) aan voor het optreden van Soulsister in het sportpaleis van Antwerpen op zaterdag 1 maart Deelnameprijs: 35 per persoon (ticket en bus). Opstapplaatsen: gemeentehuis Geetbets en sporthal Warande Rummen. Uiterste inschrijvingsdatum: 15 februari Inschrijven voor alle activiteiten gebeurt steeds door storting op rekening , gemeente Geet- bets, dienst Cultuur, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets, met vermelding van de activiteit (Kuifje/Leiestreek/ Soulsister) en het aantal personen (kinderen tot 12 j. voor Kuif- je apart vermelden). De storting geldt als inschrijving. Open Monumentendag Op 9 september 2007 vindt de Open Monumentendag plaats. Dit jaar staat Open Monumentendag in het teken van Wonen. De organisatie geschiedt door het gemeentebestuur in samenwerking met de Geschiedkundige Kring Limes Gatia. Neo-Classicisme, Art Nouveau, Art Deco en het Modernisme, waarvan verschillende bouwvoorbeelden terug te vinden zijn in de gemeente, worden in de kijker gezet. Een bundel met foto s en teksten is die dag verkrijgbaar op het gemeentehuis. Daar zal eveneens een tentoonstelling en een power-point-presentatie plaatsvinden. De tentoonstelling loopt van 10 tot 18 uur. Identificatie paarden en ezels Tegen 1 juli 2007 zijn eigenaars van paarden en ezels verplicht tot een algemene identificatie van hun dier (KB 15/6/2005). Deze identificatie bestaat uit een paspoort, een chip en een incodering in een centrale databank. Wat te doen als eigenaar? - Voor paarden en ezels met stamboek: neem contact op met de verantwoordelijken van dit stamboek. Zij zullen een Europees Paarden Paspoort (EPP) uitschrijven. - Voor de paarden en ezels zonder stamboek. Als eigenaar vraag je aan de verantwoordelijke van het stamboek waar je paard of ezel best op gelijkt dat zij een EPP uitschrijven. Uiteraard brengt de identificatie kosten mee die verschillen naargelang van het stamboek. Meer info: paarden: of ezels: Kandidaturen Cultuurprijs 2007 De personen en verenigingen die op cultureel vlak zich verdienstelijk maakten en daarbij de naam van de gemeente Geetbets elders enigszins bekendheid gaven, kunnen hun kandidatuur stellen voor de Cultuurprijs Zowel voor de individuele winnaar als voor de uitverkoren vereniging is aan de Cultuurprijs 2007 een bedrag van 250 euro verbonden. De kandidaturen moeten voorgedragen worden door derden en toekomen op het gemeentehuis, Dienst Vrije Tijd, Cultuur, Dorpsstraat Geetbets, voor 31 december Het bestuur van de cultuurraad zal de Cultuurprijs toekennen. De uitreiking vindt plaats in het voorjaar 2008, wellicht in april.

11 Activiteiten niet op vaste dagen 2007 Datum Aanvang Omschrijving Organisator 08/07/07 Fietstocht door de drie deelgemeenten VLD-bestuur en mandatarissen 13/07/07 Golden Oldies Disco Fever in zaal Palace B-Events 14/07/07 9u00 Car-wash in Hogenstraat Chiro Hogen 14/07/07 Discobar en live optreden van Festeyn in zaal Palace B-Events 15/07/07 Kindernamiddag met clown Riko in zaal Palace B-Events 15/07/07 21u00 Orkest The Country Boys in zaal Palace B-Events 15/07/07 Kermis Geetbets Statie 16/07/07 Seniorennamiddag met zanger Omer in zaal Palace B-Events 16/07/07 20u00 Avond van de lege portemonnee in zaal Palace B-Events 21/07/07 Straatbarbecue in de Halstraat Chiro Hogen 22/07/07 Kermis Rummen Statie 29/07/07 Wielerwedstrijd voor Aspiranten Geetbets WC Betserse Sportvrienden 10/08/07 20u 30 jaar scouts!! Scoutscafé Scouts Laetitia 11/08/07 Spelnamiddag voor leden en ouders, Barbeque Scouts Laetitia 12/08/07 14u Gewone scoutsactiviteit in het kader van 30 jaar scouts Scouts Laetitia 12/08/07 14u30 Fietstocht burgemeester Benny Munten 18/08/07 Feestmarkt Geetbets 18/08/07 Modeshow, demonstratie judo & dans, Win Van Coren + B-Events openluchtbal op podium voor gemeentehuis 19/08/07 Kermis Geetbets 19/08/07 Mister Bets verkiezing + live on stage: Hasjke & Co unplugged B-Events 20/08/07 Wielerwedstrijd Elite zonder contract, beloften Geetbets WC Betserse Sportvrienden 26/08/07 Kermis Rummen 27/08/07 Jaarmarkt Rummen 30/08/07 Wielerwedstrijd Elite zonder contract, beloften Rummen 09/09/07 Jaar- & rommelmarkt + garageverkoop Borgloonstraat B-Events 09/09/07 Inschrijven van tot 16u Unieke Hondenwandeling i.s.m. El Galgo Senior met hapje en tapje! Hiervoor wel reserveren voor 1/09/07 Wekelijkse activiteiten op vaste dagen Hondenschool Cerberos , maandag 13u30 Fietsen, vertrek de Warande De Warandevrienden 011/ of 013/ maandag 19u30 Trainingen Chakushin dinsdag 13u00 Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde dinsdag 20u00 Start to run, atletiekpiste te Halen aan sporthal Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders 0475/ woensdag 18:30 Jeugdtraining,volleybal t Centrum Bevo woensdag 19u00 Fietsen, vertrek Stationsplein KVLV Geetbets woensdag 19u30 Trainingen Chakushin woensdag 20:00 Volleybal, sporthal De Warande MidLife Girls woensdag 20:00 Gehoorzaamheidstraining honden, Kolkstraat Hondenschool Cerberos donderdag 13u30 Fietsen, vertrek groep I: Leeuwbeekstraat 27 vertrek groep II: Diepenpoel 16 De Warandevrienden 011/ of 013/ donderdag 18:00 Judo, Bets Gym Judoclub donderdag 20u00 Start to run, atletiekpiste te Halen aan sporthal Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders 0475/ vrijdag 19u30 Trainingen Chakushin zaterdag 17:30 Judo, Bets Gym Judoclub zondag Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde 1 ste zondag van de maand 09u00 Verkenningswandeling in Aronst Hoek. Afspraak op brug Melsterbeek, Kasteellaan zondag 9u30-10u30 Puppy s A,B,C en debutanten, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u00-11u00 Demonstratieteam, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u30-11u30 Programma I en II, Kolkstraat Hondenschool Cerberos Natuurpunt Geetbets 0475/ De burgerlijke stand - - Geboorten - Het gemeentebestuur feliciteert de trotse ouders van Tycho Beelen (Ge 8 mei) Elowyn Verheugen (Ru 15 mei) Nelle Vandenryt (Ru 19 mei) Jozefien Michaux (Ge 22 mei) Liam Vanwetswinkel (Ru 26 mei) Iluna Duchateau (Ru 28 mei) Joren Lavigne (Ru 30 mei) Rhodo Belmans (Ge 1 juni) (Ge Ge= Geetbets, Gr= Grazen, Ru= Rummen) - Huwelijken - -Het gemeentebestuur wenst de volgende echtparen veel geluk toe: Martine Rummens & Eric Strouven (Ge) -Speciale felicitaties voor de 60 jaar gehuwden Anna Boyen & Prosper Maris (Ge) -Speciale felicitaties voor de 50 jaar gehuwden Elza Donné & Joseph Delsaer (Ru) Louisa Keyen & Louis Ramaekers (Ge) Jeanne Engelbosch & Albert Smets (Ru) - Overlijdens - Het gemeentebestuur betuigt zijn diepe medeleven aan de nabestaanden van Arthème MA JA (Ge 90 j.) Clemence Moonen (Gr 68 j.) Roger Vannijlen (Ru 61 j.) Maria Knaepen (Ru 84 j.) Lucien Zurings (Ge 84 j.) Mocht je geen prijs stellen op vermelding dan kan je dit aan de dienst burgerzaken melden of laten doorgeven. (Rita Celis, tel )

12 12 Vakantiewerking 2007 De vakantiewerking vindt dit jaar plaats van maandag 2 juli tot en met vrijdag 13 juli en van maandag 30 juli tot en met vrijdag 10 augustus in De Poel, Vijverstraat 37 in Grazen. De speelpleinwerking loopt van 9 tot 16u onder begeleiding, met een middagpauze van 12 tot 13 uur. Grabbelpas/SWAP vindt plaats op bepaalde dagen van 13 tot 16 uur (behalve bij uitstappen). De Grabbel/SWAPpas is te koop aan 5 op de jeugddienst. De vakantiefolder wordt bedeeld in de scholen en is ook te verkrijgen in de bibliotheek of op de jeugddienst. Er zijn uitstappen gepland naar onder meer de Antwerpse Zoo, Walibi en Bokrijk. Het hele programma is ook op te vinden. Inschrijven kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis op de jeugddienst. Je kan de inschrijvingsformulieren ook vinden op de website van de gemeente Meer info: Jeugddienst Geetbets, Tineke de Vries, :of Tijdens de vakantiewerking is ook de BKO geopend van 7 tot 19 uur.- Distelbestrijding verplicht! De bestrijding van schadelijke distels is noodzakelijk. Iedere eigenaar, huurder, gebruiker, publiek- of privaatrechterlijk persoon die, in welke hoedanigheid ook een recht uitoefent op cultuurgronden, braakliggende gronden, bossen en wouden, of elk ander terrein is verplicht de bloei alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing van de schadelijke distels met alle middelen te beletten, van zodra hij de aanwezigheid vaststelt of deze hem door een overheidspersoon gemeld wordt. Worden als schadelijke distels beschouwd (alle paarskleurig ): Minder parkeerplaatsen in Steenstraat en Dorpsstraat Via een wijziging in het aanvullend verkeersreglement is het aantal parkeerplaatsen in de Dorps- en Steenstraat verminderd. De bekende witte afbakeningslijnen werden hiertoe verwijderd. Die maatregel was nodig daar enkele parkeerzones te kort bij elkaar lagen, waardoor regelmatig moeilijke verkeerssituaties ontstonden. De te kort op elkaar gelegen parkeerplaatsen links en rechts van de weg wurgden als het ware de verkeersstroom. De parkeerzone tegenover het gemeentehuis verdween volledig. Voor de duidelijkheid herhalen we hieronder nog eens de verschillende verkeersborden die van toepassing zijn aangaande het parkeren/stilstaan op de weg. Parkeerverbod Begin van de reglementering Stilstaan en parkeren verboden einde van de reglementering Kantoor MAS & RAEMAEKERS Ketelstraat 81A RUMMEN Tel. 011/ fax 011/ CBFA Ondernemingsnr Alle bankverrichtingen en verzekeringen Reglemente- ring over een lange afstand Akkerdistel Speerdistel Kale Jonker Kruldistel Hoe de bloei verhinderen? Door ze tegen de grond af te maaien of door ze te bespuiten. Een afwijking van de verdelgingsplicht van de kale jonker kan worden toegestaan in natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of natuurreservaten door de Dienst voor Plantenbescherming. Indien de verantwoordelijke niet tot de bestrijding overgaat of onvoldoende doelmatige maatregelen neemt, laat de Dienst voor Plantenbescherming overgaan tot de ambtshalve bestrijding. Behoudens de door de Minister te verlenen ontheffing, vallen de gedane kosten ten laste van de verantwoordelijke en zullen zij derhalve door het betrokken gemeentebestuur van hem worden teruggevorderd. Uw spaarcenten verdienen een hogere factor. ONZE SPAARACTIE LOOPT NOG TOT 30 JULI ,75 % + 2 % = 3,75 % (basisrente + aangroeipremie) aanbod geldig op het vrije spaarboekje voor nieuw gestorte kapi- talen die minstens 6 maanden of 12 maanden behouden blijven. Vraag vrijblijvend meer inlichtingen in ons kantoor!

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013 Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Verder in dit nummer: Jumelage rond... 2 Persluchttank opgegraven... 3 Nieuws uit de gemeenteraad... 3 Diervriendelijke gemeente... 4 Stoepkrijtactie Mobile School...

Nadere informatie

Actueel. Zilveren jubileum Solistengala Brassband Haspengouw. Verder in dit nummer: Sint-Ambrosiuskerk in de rol van concertzaal

Actueel. Zilveren jubileum Solistengala Brassband Haspengouw. Verder in dit nummer: Sint-Ambrosiuskerk in de rol van concertzaal Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2014 Verder in dit nummer: Brassband Haspengouw... 2 Gewezen gemeentesecretaris... 2 Paasconcert lokaal

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012

Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 Verschijnt driemaandelijks Afgiftekantoor: 3200 Aarschot GlabbeKLAP Gemeentelijk Infomagazine Glabbeek Vijfendertigste jaargang september 2012 glabbeek.be GEMEENTE PROMOOT STREEK- & FAIRTRADE PRODUCTEN

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen

aartselaarinfo Zomerkalender 9 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen aartselaarinfo GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD nr. 314 juli-augustus 2014 Berm- en alternerend parkeren: wat mag? 3 6 Wijk in de kijker: Lindenbos Groepsaankopen provincie Antwerpen 17 Zomerkalender 9 intro

Nadere informatie

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16

TRIATLON ZATERDAG 02 JULI 2011. Mei 2011. Met Belgerinkel naar de winkel p.21. Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 de Bespaar op je energiefactuur samenaankoop groene stroom p.5 Sentse sportlaureaten gehuldigd p.11 Kermisprogramma Sint-Jan-in-Eremo p.16 Met Belgerinkel naar de winkel p.21 Mei 2011 TRIATLON ZATERDAG

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert

Merelbeke. Infomagazine // juni 2014. 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke Infomagazine // juni 2014 03 Fair Share Repair event op 7 juni 08 Mondzorg bij senioren 10 Koninklijke Harmonie promoveert Merelbeke_6_2014.indd 1 22/05/14 12:54 2 INFOMAGAZINE // JUNI 2014 In

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Jonge wielrenners in Leopoldsburg

Jonge wielrenners in Leopoldsburg JULI - AUGUSTUS 2007 nr. 7 AFGIFTEKANTOOR LEOPOLDSBURG VERSCHIJNT MAANDELIJKS GEMEENTELIJK INFOBLAD Jonge wielrenners in Leopoldsburg Leopoldsburg heeft zijn webstek! Colofon Redactieadres Koningin Astridplein

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen

Glabbe KLAP. 16 Interview: Miel Guelinckx. 18 600 schapen passeren in Glabbeek. 25 De Roos: programmatie 2010-2011. 28 Infodag over wonen en bouwen September 2010 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine drieëndertigste jaargang nummer 3 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: Wat te doen wanneer uw partner sterft? Armoede

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2013. Bestuur Duurzaamheid Openb. Werken Bibliotheek Onderwijs VVV Cultuur. Sport. OCMW Jeugd / Kinderclub

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2013. Bestuur Duurzaamheid Openb. Werken Bibliotheek Onderwijs VVV Cultuur. Sport. OCMW Jeugd / Kinderclub INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 19e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p.

NOVEMBER 2013. Sociaal Verwarmingsfonds. Programmabrochure De Meet p.13. Zitmoment Durf vergelijken p.4. Samenaankoop goedkopere, p.22. p. de Zitmoment Durf vergelijken p.4 Samenaankoop goedkopere, groene energie p.9 Programmabrochure De Meet p.13 Sociaal Verwarmingsfonds 2013 p.22 NOVEMBER 2013 UITNEEMBAAR PROGRAMMABROCHURE NAJAAR 2013 -

Nadere informatie