Begeleiden en beoordelen van de stages Bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Begeleiden en beoordelen van de stages Bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs"

Transcriptie

1 Begeleiden en beoordelen van de stages Bachelor in het onderwijs kleuteronderwijs Begrippen Begeleidingsgesprek Beoordelingscriteria Gesprek na een aantal activiteiten of stagedagen waarbij het leerproces van de student centraal staat en toekomstige leerdoelen verwoord worden. Kwaliteit: sterke, positieve elementen van de student. De concrete gedragingen situeren zich altijd op het niveau van de opleidingsfase en zeer regelmatig op het niveau van de volgende opleidingsfase zoals aangegeven in de stageleerlijn. Voldoende: de student functioneert op het niveau zoals aangegeven in de stageleerlijn en bereikt in voldoende mate de doelen van die stage. Werkpunt: de student functioneert niet systematisch en niet met voldoende regelmaat in de verschillende stageactiviteiten op het niveau zoals omschreven in de stageleerlijn; met tips, feedback en veel begeleiding slaagt de student er in dit gedrag te vertonen, maar dit wordt nog niet voldoende zelfstandig opgenomen in het eigen gedragsrepertoire. Bij volgende activiteiten blijft de nood aan veel begeleiding en bijsturing. Knelpunt: de student functioneert niet op het niveau van de betreffende opleidingsfase, maar systematisch op het niveau eronder. Dit gedrag geeft aanleiding tot het niet behalen van de doelen van die stage of blokkeert het globale en zelfstandig functioneren van de student als leraar. KATHOLIEKE HOGESCHOOL VIVES STUDIEGEBIED ONDERWIJS CAMPUS BRUGGE Stagecoördinatie: Contactpersoon: Contactdag Eindrapport van de stage Evaluatieformulier Op deze dag komen de studenten langs om voorbereidingen in te dienen, op te halen of te bespreken, om concrete afspraken te maken i.v.m. de planning, Dit document krijgt de student op het einde van het academiejaar. Hierop wordt een globaal oordeel (een punt op 20) gegeven. Dit is het formulier dat de mentor invult op het einde van de stage. Dit document wordt besproken met de student

2 op het einde van de stage. De student bezorgt dit document aan zijn stagebegeleider (origineel) en zijn bezoekende docent (kopie). Evaluatiegesprek Examencommissie Feedbackgesprek Knelpunten Leer(groep)begeleider Lesobservatie Observatiedag Opleidingsfase Gesprek op het einde van de stage of na meerdere stages waarbij een oordeel wordt gegeven over het geheel van de stagedoelen. Zie OER Deze commissie neemt acte van het eindoordeel van de praktijkbeoordelingscommissie en kent het definitieve punt toe. Gesprek na de activiteit waarbij de observatiegegevens worden ingebracht en besproken. Zie evaluatieformulier stage Tegenvallende zaken. Dit zijn m.a.w. zware tekorten die bij een summatieve evaluatie op het einde van deze opleidingsfase kunnen leiden tot het niet behalen van een voldoende voor het opleidingsonderdeel stage. Werkpunten die steeds terugkomen, kunnen bij een summatieve evaluatie ook leiden tot het toekennen van een knelpunt omwille van het gebrek aan evolutie. Enkel voor studenten in de 1ste opleidingsfase. De docent van de hogeschool die de student begeleidt in zijn leerproces. Samen met zijn leergroep komt de leergroepbegeleider (of kortweg de leerbegeleider) geregeld samen om de studievoortgang (en dus ook de stage) te bespreken. Gegevens verzameld uit lesobservaties worden de eerste opleidingsfase genoteerd in het stagebegeleidingsschrift of op een afzonderlijk document. Op deze dag blijven de studenten de hele dag observeren in de klas met de bedoeling de beginsituatie van de klas te leren kennen, Als gevolg van de flexibilisering van het hoger onderwijs kunnen we niet meer spreken over het eerste jaar, tweede jaar en derde jaar. Het studietraject wordt nog wel ingedeeld in een modeltraject met drie opleidingsfasen (vergelijkbaar met de vroegere opleidingsjaren). Studenten kunnen thans opleidingsonderdelen uit wat vroeger de verschillende jaren waren, combineren. Een voorbeeld: een student die niet geslaagd is voor bepaalde opleidingsonderdelen van het eerste jaar herneemt die en vult zijn studieprogramma aan met vakken uit het tweede jaar. De klassieke structuur met vaste opleidingsjaren wordt dus doorbroken. Daarom spreken we over opleidingsfasen.

3 Praktijkbeoordelingscommissie Stage Stagebegeleider Stagebezoeker Stageleerlijn Stagemap Stagementor Stageopdrachten Stageoverzicht Bijeenkomst van alle docenten die betrokken zijn bij het opleidingsonderdeel stage van de betreffende opleidingsfase (bezoekende docenten en stagebegeleiders). Deze vergadering wordt voorgezeten door het opleidingshoofd. Deze vergadering komt 2 maal per jaar samen en kent het tussentijds oordeel en het eindoordeel toe. In overleg worden scores gemotiveerd en toegelicht door de bezoekende docenten. De groep docenten bewaakt de norm en stelt een punt op 20 voor. Dit punt wordt aan de examencommissie doorgegeven. De student blijft de afgesproken periode fulltime aanwezig in de klas/op school, de student observeert, participeert en voert lesopdrachten uit gedurende deze periode. Enkel voor studenten in de 2de en 3de opleidingsfase. De docent van de hogeschool die de student het hele academiejaar opvolgt; deze docent houdt het stagedossier bij en heeft na elke stage een individueel gesprek met de student. De docent die tijdens de stageperiode een bezoek brengt in de klas en een gesprek heeft met de stagementor en de directie. Dit document is het referentiekader bij begeleiden en beoordelen. In gedragsindicatoren wordt aangegeven wat de student in een stage moet bereiken. Dit is een map waarin alle gegevens en voorbereidingen van de stage worden opgenomen : stagegegevens, lesvoorbereidingen, observaties, uitgewerkte praktijkopdrachten, (zie concreet in de praktijkgids) Deze map is een communicatiemiddel tussen de mentor en de student. De bezoekende docent kijkt dit ook in. De kleuteronderwijzer(es) van de stageklas. Hij/zij staat in voor de begeleiding en is betrokken bij de beoordeling van stagiairs. De studenten krijgen voor de verschillende opleidingsonderdelen opdrachten mee; deze opdrachten worden uitgevoerd in de stages. Dit document wordt door de stagebegeleider ingevuld. Op een 4 puntenschaal wordt het functioneren van de student in zijn globaliteit weergegeven. Op basis van dit document wordt een oordeel (tussentijds of eindoordeel) geveld door de docentengroep betrokken bij de stage (de praktijkbeoordelingscommissie) Stageschrift In het stageschrift noteert de mentor de bedenkingen bij de gegeven activiteiten. Wat de mentor noteert, is de aanzet voor begeleidende gesprekken tussen mentor en student. Deze gegevens blijven tussen

4 de mentor en de student en worden niet opgenomen in het stagedossier. De bezoekende docent noteert zijn observaties van de bijgewoonde activiteiten ook in dit schrift. Daarnaast noteert de bezoekende docent ook commentaar op de stagemap. Wat de bezoekende docent noteert, wordt door de student na de stage aan hem én aan zijn stagebegeleider bezorgd. Syntheserapport Tussentijds stagerapport Verplicht vrijwillige stage Werkpunten Zelfevaluatie Dit is het formulier dat de stagebegeleider (digitaal) opmaakt na het verzamelen van alle gegevens die betrekking hebben op die stageperiode. Het is een beoordeling op een 4 puntenschaal. Dit document wordt aan de student bezorgd en wordt met hem besproken in een stagebegeleidingsgesprek. Dit document krijgt de student in de loop van het academiejaar. Hierop wordt een globaal oordeel (voldoende / onvoldoende) gegeven. Studenten die in hun opleidingsfase geen stage op hun studieprogramma hebben, wordt gevraagd om toch stage te lopen om de opdrachten van de verschillende vakken te kunnen uitvoeren; dit stageprogramma kan afwijken van de reguliere studenten. Zie evaluatieformulier stage. Zaken die nog verfijnd moeten worden. Heel vaak liggen werkpunten in de lijn van de tips die in de loop van de stage geformuleerd werden. De student kan zijn/haar werkpunten wellicht gemakkelijk bijsturen door ervaring en reflectie. De student bereidt op basis van de stageleerlijn het stagebegeleidingsgesprek voor. Het proces van begeleiden en beoordelen Over de verschillende opleidingsfasen heen is er een evolutie van directe begeleiding naar meer indirecte begeleiding. We gaan er van uit dat de studenten in toenemende mate hun leerproces in eigen handen nemen. Om dit proces afgestemd op het leerproces van de student geleidelijk en goed te laten verlopen werken we met een aantal procedures. Deze procedures maken een duidelijk onderscheid in het proces van begeleiden en het proces van beoordelen.

5 REFLECTEREN HET LEERPROCES VAN DE STUDENT Om ervaringen uit de praktijk te verwerken en vast te kunnen houden, is reflecteren een belangrijke vaardigheid. Op het einde van zijn opleiding wordt verwacht dat de student een zelfsturende, onderzoekende en reflectieve houding heeft. De student dient de doelen van de verschillende fasen van de opleiding dan ook voor ogen te houden. Hij is medeverantwoordelijk om de doelen te behalen. We verwachten dat de student gedurende de opleiding leert reflecteren en zelf de verantwoordelijkheid neemt voor zijn leerproces. Een startbekwame leerkracht kan zijn handelen bespreekbaar maken en zelf bijsturen. Dit reflectieproces krijgt zowel in de stagebegeleiding als in de stagebeoordeling een plaats. Enerzijds verwachten we dat de student eigen ervaringen kan benoemen, analyseren en bijsturen in functie van begeleiding. Anderzijds verwachten we dat studenten feedback en beoordelingen kunnen interpreteren en opnemen in hun reflectie en leerproces. BEGELEIDEN In elke stageperiode is de mentor in eerste instantie de begeleider van de student. De mentor geeft concrete tips naar de voorbereiding en de uitvoering van de activiteiten en opdrachten. In het stageschrift worden al deze elementen genoteerd. Deze zijn het vertrekpunt van de verschillende gesprekken die de mentor en de student hebben. De bezoekende docent maakt ook een observatieverslag waarvan hij punten in het gesprek met de student aanbrengt. In elke opleidingsfase krijgt de student een docent toegewezen die het leerproces in de opleiding mee opvolgt. Dit is de leer(groep)begeleider (1ste opleidingsfase) of stagebegeleider (2de en 3de opleidingsfase) of supervisor (3de opleidingsfase). WIE IS DE STAGEBEGELEIDER? 1ste opleidingsfase In de eerste opleidingsfase verdeelt het opleidingshoofd de studenten in kleine leergroepen van c.a. 10 personen. We noemen dit leergroepen. Deze leergroepen zijn regionaal samengesteld. Elke leergroep krijgt een vaste docent als leerbegeleider. 2de opleidingsfase De student krijgt een individuele stagebegeleider die hem het hele jaar opvolgt. De stagebegeleider is niet de leerbegeleider uit de eerste opleidingsfase. De stagebegeleider is bij voorkeur niet de bezoekende docent van de thuisstage uit de eerste opleidingsfase. 3de opleidingsfase Hier ligt het toekennen van de verschillende docenten een beetje moeilijker. Alle studenten met een regulier programma volgen supervisie. Eerst en vooral wordt het aantal studenten verdeeld over het aantal beschikbare supervisoren. Op het einde van de tweede opleidingsfase hebben alle studenten een ingroeistageschool vastgelegd. De stagebegeleiders worden toegekend op

6 basis van de gekozen ingroeistageschool: studenten die in eenzelfde school hun ingroeistage doen, krijgen dezelfde stagebegeleider. De stagebegeleider is niet de supervisor De stagebegeleider in de derde opleidingsfase is niet de stagebegeleider uit de tweede opleidingsfase. De stagebegeleider is bij voorkeur niet de procesbegeleider voor de bachelorproef en het leerportfolio. WIE IS DE BEZOEKENDE DOCENT? 1ste opleidingsfase: Brugse stages en stages in ankerscholen Voor de Brugse stages worden de beschikbare docenten verdeeld over de verschillende scholen waar de studenten op stage zijn. Iedere docent kan op bezoek komen, ook de leerbegeleider. Een docent bezoekt in de mate van het mogelijke slechts één keer (per jaar) een bepaalde student. Doorheen het jaar krijgt de student in principe vier verschillende bezoekers. 1ste opleidingsfase: Thuisstage De bezoekende docent is (in de mate van het mogelijke) niet de leerbegeleider. 2de opleidingsfase Een student wordt (in de mate van het mogelijke) nooit bezocht door zijn eigen stagebegeleider. Elke student krijgt 3 of 4 stagebezoeken door verschillende docenten. 3de opleidingsfase De stagebegeleider gaat op bezoek tijdens de ingroeistage, en voert gesprekken met de stagementor, de directie en de student. Hij doet geen klasbezoek. Voor de overige stages waarbij een docent op bezoek komt geldt steeds: Elke docent bezoekt slechts één keer (binnen dat jaar) een bepaalde student. De bezoekende docent is niet de supervisor De bezoekende docent is bij voorkeur niet de procesbegeleider leerportfolio. Kleuteronderwijs: stage 1 In stage 1 krijgt de student een leerbegeleider toegewezen. In een aantal gesprekken doorheen het jaar wordt met de student gereflecteerd over de stage. Deze docent is ook het eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden op stage. Kleuteronderwijs: stage 2 In Kleuteronderwijs: stage 2 krijgt de student een stagebegeleider toegewezen. De stagebegeleider is de vaste begeleider van de student. Deze stagebegeleider gaat in principe niet op stagebezoek bij de student. Hij helpt de student zijn eigen leerproces duidelijk te krijgen en kijkt op afstand mee met de student. Dit gebeurt minimaal 4 keer in het academiejaar: eventueel een gesprek voor de stages, en een gesprek na elke stageperiode. Dit gesprek kan een groepsgesprek of een individueel gesprek zijn.

7 Dit gesprek wordt door de student en de docent voorbereid. Een verslag van dit gesprek komt in het stagedossier van de student. (zie verder bij beoordelen) De stagebegeleider is het eerste aanspreekpunt bij moeilijkheden op stage. Kleuteronderwijs: stage 3 In de derde opleidingsfase werken we parallel aan het tweede jaar. In het eerste semester wordt minimaal 1 individueel gesprek voorzien: Na de eerste stageperiode, in het eerste leerjaar, is dit niet standaard voorzien, maar kan gepland worden op initiatief van de student of de stagebegeleider. Na de tweede stageperiode is standaard en voor elke student een individueel gesprek voorzien. Deze gesprekken verlopen op dezelfde manier als in de 2de opleidingsfase. In het tweede semester wordt nog een groepsgesprek voorzien; aansluitend op de keuzestage komt elke stagebegeleider met zijn studenten (gezamenlijk) bijeen. Naast deze gesprekken wordt ook supervisie als begeleidende werkvorm, ingericht voor alle studenten met een regulier traject. BEOORDELEN De stage evaluatie moet aan een aantal kwaliteitseisen voldoen zoals beschreven in het toetsbeleid van de KHBO nl. evaluatie moet valide, betrouwbaar, efficiënt, objectief, transparant en genormeerd zijn. Om aan deze eisen te voldoen wordt het evaluatieproces in 4 stappen opgesplitst. Binnen elk van deze stappen wordt omschreven welke procedure gevolgd wordt. Deze krijgt dan meestal vorm in een bepaald document. Verzamelen: het verzamelen van gegevens over het functioneren van de student op de grote verscheidenheid van de gevraagde competenties op de stage. Registreren: het vast zetten, noteren van de verzamelde gegevens aan de hand van vooraf bepaalde criteria Interpreteren: een waardeoordeel toekennen aan de geregistreerde gegevens Beslissen: een eindoordeel uitspreken in functie van een verder leerproces of toekennen van eindcijfer of diploma Evaluatieproces Verzamelen In elke stage zullen volgende elementen worden meegenomen bij het verzamelen van gegevens: de stagemap met voorbereidingen van activiteiten en praktijkopdrachten, opmerkingen van de mentor op de voorbereidingen en de praktijkopdrachten, de observaties van activiteiten door de bezoekende docent en de mentor, de reflecties van de student, en de gesprekken van de docent met de student, de mentor en eventueel met de directie.

8 Registreren Voor elke stage worden de verzamelde gegevens genoteerd in enerzijds het evaluatieformulier van de mentor en anderzijds door de docent op het daartoe bestemde formulier. Hierbij is de stageleerlijn het referentiekader. Daarnaast staan in de praktijkgids de specifieke doelen van elke stage vermeld. Interpreteren Na elke stage interpreteert de leerbegeleider of stagebegeleider het evaluatieformulier van de mentor en kent aan het daarin opgelijste gedrag van de student rubrieksscores toe. Daarnaast worden ook de rubrieksscores van de bezoekende mentor opgelijst; beiden in een vierpuntenschaal. Deze scores worden vastgelegd en bijgehouden op het digitale document dat op het stageportaal van de opleiding wordt bijgehouden. Op basis van de stageleerlijn en de specifieke doelen van elke stage wordt hierbij aangegeven welke gegevens een knelpunt, een werkpunt, voldoende, of een kwaliteit zijn. Dit wordt kort toegelicht op het document. Vanuit dit document wordt een overzicht opgesteld over de verschillende te evalueren stageperiodes. Hier wordt elke overkoepelende rubriek slechts één keer gescoord (m.a.w. het functioneren van de student wordt per rubriek gescoord met een knelpunt werkpunt voldoende of kwaliteit). Dit is het stageoverzicht. Dit vormt ook het voorstel van stagebeheersingsrapport. Beslissen Op de praktijkbeoordelingscommissie wordt vanuit het voorstel een globaal oordeel geveld en wordt vertaald in een punt op 20. De eindscore wordt overgemaakt aan de examencommissie die de behaalde scores voor alle gevolgde opleidingsonderdelen definitief vastlegt. Transparantie Om de transparantie te bevorderen krijgt de student alle verslagen. Deze kunnen eventueel in een gesprek met de leerbegeleider/stagebegeleider worden besproken. Alle documenten worden in het stagedossier bewaard door de leerbegeleider/ stagebegeleider. Elke student krijgt in het academiejaar tweemaal een stand van zaken: het tussentijds stagerapport en het eindrapport van de stage. Het moment van de tussentijdse evaluatie is afhankelijk van de opleidingsfase. Studenten die kleuteronderwijs stage 3 afleggen in het eerste semester en afstuderen in januari krijgen enkel een eindrapport stage 3. Na elke stageperiode wordt met de stagebegeleider overlopen hoe de student in het geheel van de competenties presteert. Op basis van de stageleerlijn wordt aangegeven welke rubriek een knelpunt, een werkpunt, voldoende of een kwaliteit is. Normering REFERENTIEKADER: De stageleerlijn geeft in gedragsindicatoren aan hoe studenten verwacht worden te functioneren op stage. Hiernaast worden in de praktijkgids de specifieke doelen van elke afzonderlijke stageperiode opgenomen. Deze vormen het referentiekader om studenten in de stage te begeleiden en te beoordelen.

9 4 PUNTENSCHAAL: Het functioneren van de student wordt nadien weergegeven in een 4 puntenschaal. De bezoekende docent zal op basis van de verzamelde gegevens en de verschillende bijhorende documenten in elke rubriek een score toekennen. Kwaliteit sterke, positieve elementen van de student. De concrete gedragingen situeren zich altijd op het niveau van het betreffende opleidingsonderdeel en zeer regelmatig op het niveau van het volgende opleidingsonderdeel zoals aangegeven in de stageleerlijn. Voldoende de student functioneert op het niveau zoals aangegeven in de stageleerlijn en bereikt in voldoende mate de doelen van die stage. Werkpunt de student functioneert niet systematisch en niet met voldoende regelmaat in de verschillende stageactiviteiten op het niveau zoals omschreven in de stageleerlijn; met tips, feedback en veel begeleiding slaagt de student er in dit gedrag te vertonen, maar dit wordt nog niet voldoende zelfstandig opgenomen in het eigen gedragsrepertoire. Bij volgende activiteiten blijft de nood aan veel begeleiding en bijsturing. Knelpunt de student functioneert niet op het niveau van de betreffende opleidingsfase, maar systematisch op het niveau eronder. Dit gedrag geeft aanleiding tot het niet behalen van de doelen van die stage of blokkeert het globale en zelfstandig functioneren van de student als leraar. TOEKENNEN VAN EEN GLOBAAL RESULTAAT (TUSSENTIJDSE SCORE EN EINDSCORE): Om de objectiviteit van deze scores te verhogen, wordt aan de stagebegeleider gevraagd om zijn voorstel van score toe te lichten aan de praktijkbeoordelingscommissie. Het is de groep docenten die de norm in de beoordeling bewaakt. Bij het tussentijdse resultaat wordt de cijferscore vertaald in een letter waarbij E = < 8/20 D = 8 of 9/20 C = 10 of 11/20 B = 12 of 13/20 A = 14 of 15/20 AA = 16 of 17/20 AAA = 18/20 of meer Deze tussentijdse beoordeling wordt toegekend door de praktijkbeoordelingscommissie. Het is een aanwijzing en geen definitief resultaat. Dit tussentijdse rapport geeft de scores op de verschillende rubrieken weer. De stagebegeleider schrijft een korte toelichting. Deze toelichting is niet begeleidend, maar beoordelend geschreven en geeft kort de motivatie van het oordeel weer.

10 Het eindresultaat wordt weergegeven door een cijfer op 20. Het cijfer wordt toegekend door de praktijkbeoordelingscommissie, bekrachtigd door de examencommissie, en staat vermeld op het rapport, samen met de cijfers van de andere opleidingsonderdelen. Een tussentijdse score voldoende (> = 10/20) kan leiden tot een onvoldoende score (eindscore < 10). Dat kan als het bereikte niveau tussentijds niet wordt bevestigd of als de student stagneert in zijn groei en de werkpunten blijven staan. Bij de beoordeling wordt nagegaan in hoeverre de vooropgestelde doelen bereikt zijn. Om dit proces te objectiveren maakt de opleiding gebruik van een matrix waarbij de evolutie die een student doormaakt wordt geobjectiveerd door het stijgende gewicht van de stageperiodes doorheen het semester / academiejaar. In het de 1ste en 2de opleidingsfase stijgt het gewicht gradueel, in de 3de opleidingsfase wordt dit gewicht toegekend volgens het aantal studiepunten per stageperiode. een verdeelsleutel wordt toegepast per rubriek (aandeel opleiding mentor) een globale score berekend wordt door het toekennen van een gewicht aan de verschillende rubrieken. Rubrieken waarop wordt gefocust (de vetgedrukte rubrieken op het stagebeheersingsrapport) tellen zwaarder mee in het gemiddelde, zowel positief als negatief. Het eindrapport geeft naast het eindresultaat (uitgedrukt in een punt op 20) de scores op de verschillende rubrieken weer. De stagebegeleider geeft ook hier een korte toelichting die de eindscore motiveert. (Knelpunten, werkpunten en kwaliteiten worden toegelicht). VERSCHILLENDE STAGEPERIODES VERTALEN IN EEN GLOBAAL RESULTAAT Kleuteronderwijs stage 1 In de tussentijdse praktijkbeoordelingscommissie worden bij voorkeur 3 stageperiodes besproken (Het is mogelijk dat er 2 periodes worden besproken; dat is afhankelijk van de stageplanning in het academiejaar). De leerbegeleider verzamelt alle documenten van alle stageperiodes. Op basis van deze documenten lijst de leerbegeleider de kwaliteiten, voldoendes, werkpunten en knelpunten op in het overzicht van die stageperiode. Na de verschillende stageperiodes, wordt een globaal stageoverzicht gemaakt waarin alle scores worden samengevat in één score per rubriek (kwaliteit, voldoende, werkpunt of knelpunt). Deze rubrieksscores worden besproken op de stagebeoordelingscommissie. Dit gebeurt zowel voor de tussentijdse als voor de eindbeoordeling. Op de praktijkbeoordelingscommissie licht de begeleider zijn voorgestelde score toe. De verschillende stagebezoekers bevestigen en motiveren de toegekende score.

11 Kleuteronderwijs stage 2 In de tussentijdse praktijkbeoordelingscommissie worden 2 stageperiodes besproken. In deze commissie verantwoordt de stagebegeleider zijn voorgestelde score. Op basis hiervan wordt door de praktijkbeoordelingscommissie een globaal oordeel d.m.v. een lettercode geveld. Beide stageperiodes worden in rekening gebracht. In de eindbeoordelingscommissie worden de 4 stageperiodes besproken. Een onvoldoende als globaal tussentijds resultaat betekent niet automatisch niet slagen voor de stage in zijn geheel. Een voldoende als globaal tussentijds resultaat is ook geen garantie om te slagen voor de stage in zijn geheel. In de praktijkbeoordelingscommissie verantwoordt de stagebegeleider zijn voorstel. Indien de student positief evolueert in zijn/haar functioneren op stage zal dit laatste semester meer meespelen in het bepalen van slagen op stage. Een onvoldoende score tussentijds kan dan wijzigen in een voldoende score. Indien de student niet presteert zoals verwacht mocht worden uit het vorige beeld, kan de score van een voldoende tussentijds naar een niet slagen op stage worden gewijzigd. Het toekennen van het eindcijfer gebeurt met de voorgestelde puntenschaal. (zie verder) Kleuteronderwijs stage 3 In de tussentijdse praktijkbeoordelingscommissie worden 2 stageperiodes besproken. Ter zitting licht de stagebegeleider zijn voorstel toe. Op basis hiervan wordt door de praktijkbeoordelingscommissie een globaal oordeel met voldoende of onvoldoende geveld. De twee stages worden in rekening gebracht. Op de stagebeoordelingscommisie op het einde van het opleidingsonderdeel, zal de ingroeistage het meest doorwegen. Dit is logisch omdat het gewicht van deze stage in verhouding tot de andere periodes veel zwaarder is. (cfr. het aantal studiepunten per stageperiode.) Deze stage is immers de eindstage van een opleiding, waarbij de studenten op een vrij zelfstandige basis in de hele complexiteit van het werkveld kunnen functioneren. Dit geeft een beeld van het huidig functioneren van de student bij de start van zij beroepsloopbaan. De stages voordien worden meegenomen in de globale score. De essentie ligt op de competenties: de leraar als begeleider van leerprocessen, organisator, inhoudelijk expert en opvoeder. De leraar als lid van een team en beroepshouding zien we als een voorwaarde om in de job te functioneren. We gaan er dan ook van uit dat in een kleuteronderwijs: stage 3 deze in voldoende mate verworven zijn. Deze competenties geven vooral informatie over een breder functioneren van de student en geven aanleiding tot differentiëren in het eindresultaat. Op het eindrapport komen de volgende beoordelingen voor: voldoende, kwaliteit, werkpunt, knelpunt. We hanteren dit als een 4 puntenschaal waarbij voldoende en kwaliteit aangeven dat de competentie in voldoende mate of ruim voldoende is beheerst. De beoordelingen werkpunt en knelpunt geven aan dat de competentie onvoldoende of niet beheerst is en kunnen aanleiding geven tot een niet slagen in Kleuteronderwijs: stage 3. Werkpunt wordt dan niet gebruikt als stimulans om

12 verder te werken, maar geeft een signaal dat deze competentie nog niet in voldoende mate bereikt is en nog aandacht verdient. Volgend schema is de richtlijn voor het vaststellen van de globale scores. VASTLEGGEN VAN HET EINDCIJFER < 6 Stage is onvolledig afgelegd of zo ondermaats dat de opleiding adviseert zich te bezinnen over de studie en beroepskeuze 6 7 Stage is totaal ondermaats, globaal gaat het lesgeven niet: minimum 1 knelpunt of meerdere werkpunten op de essentiële competenties (begeleider van leerprocessen, organisator, inhoudelijk expert, opvoeder, beroepshouding) 8 9 Stage is niet voldoende, af en toe zijn er activiteiten die lukken, maar er is geen duurzaam goed functioneren: slechts 1 tekort of aandachtspunten op de essentiële competenties of op de andere vlakken nog werkpunten en dit wordt bevestigd door verschillende stagegegevens. Ook met zeer sterke begeleiding kan het functioneren van de student niet vertaald worden in een score voldoende Werkpunten die gesteund zijn op werkpunten of zelfs een knelpunt in één bepaalde stage die in de laatste stage of periode minder of niet meer terug komen Maximum 1 werkpunt op begeleider van leerprocessen, organisator, inhoudelijk expert, opvoeder en geen enkel werkpunt op een ander vlak, een kwaliteit op verantwoordelijkheidszin / innovator(reflectie) kan hierbij positief discrimineren Alle rubrieken voldoende Allemaal voldoende Minimum 1 kwaliteit op begeleider van leerprocessen, organisator, inhoudelijk expert, opvoeder en bevestigd op de ingroeistage Verschillende kwaliteiten met minimum 1 op begeleider van leerprocessen, organisator, inhoudelijk expert, opvoeder Zeer veel kwaliteiten zeker op begeleider van leerprocessen

Evaluatieprocedure stages

Evaluatieprocedure stages Evaluatieprocedure stages Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs Inhoud 1 Gebruikte terminologie in dit document 2 2 Het proces van begeleiden en beoordelen 5 2.1 Reflecteren het leerproces van de

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

3/11/2014. Bachelorproef & leerportfolio, telkens 3SP. Evaluatie in evolutie

3/11/2014. Bachelorproef & leerportfolio, telkens 3SP. Evaluatie in evolutie Evaluatie in evolutie Joris Lasure, opleidingshoofd BAKO VIVES campus BRUGGE joris.lasure@vives.be Bachelorproef & leerportfolio, telkens 3SP 60 punten: 30 product 20 presentatie 10 proces 1 Bachelorproef

Nadere informatie

De volledig uitgewerkte stageleerlijn vind je op deze zelfde omgeving (Algemene documenten stageleerlijn)

De volledig uitgewerkte stageleerlijn vind je op deze zelfde omgeving (Algemene documenten stageleerlijn) Visie op stage Uitgangspunten De invoering van de basiscompetenties was voor de opleiding kleuteronderwijs een grote uitdaging. Niet alleen attitudes, vaardigheden en kennis kregen een prominentere plaats

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 P a g i n a 1 Departement Lerarenopleiding Campus Oude Luikerbaan Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 Beste directie

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Systematisch verpleegkundig redeneren (SVR)

Systematisch verpleegkundig redeneren (SVR) Systhematisch verpleegkundig redeneren (SVR) 1 Thomas More Kempen Systematisch verpleegkundig redeneren (SVR) Bundel voor studenten Regulier: fase 2-3 C A M P U S Turnhout Domein Gezondheidszorg Verpleegkunde

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in Godsdienst en Levensbeschouwing Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding leraar voortgezet

Nadere informatie

Praktijkgids 2011-2012

Praktijkgids 2011-2012 Departement Lerarenopleiding Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs Praktijkgids 2011-2012 Departement Lerarenopleiding KHBO Campus Brugge Xaverianenstraat 10 8200 Brugge (Sint-Michiels) talent@work

Nadere informatie

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016

School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Stagereglement School of Arts: Koninklijk Conservatorium Antwerpen Opleiding: Specifieke lerarenopleidingen Dans, Drama en Muziek Academiejaar 2015-2016 Versie: Raad School of Arts KCA 04/09/2015 Hoofdstuk

Nadere informatie

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep

Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Inter ENW werkgroep stage Glossarium praktijkcomponent lerarenopleiding 17 februari 2011 - inter-enw-werkgroep Situering en ontstaan De inter-enw-werkgroep Stage heeft in november 2009 een gezamenlijke

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology

Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Stagereglement Masteropleiding Theologie Tilburg School of Catholic Theology Artikel 1 De stage 1. De stage is een onderdeel van de Masteropleiding Theologie dat in de stagehandleiding van de respectievelijke

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs)

Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Visie Op Stage Bachelor in het onderwijs: lager onderwijs (avondonderwijs) Opbouw van de stageleerlijn We schreven in onze visie op de opleiding dat we enerzijds willen vertrekken vanuit de student en

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport?

Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Op welke manier de stage-evaluatie rapporteren in logistiek transport? Algemeen: De focus ligt op de beschrijving van de handelingen. De leerling, de stagementor en de stagebegeleider gaan na welke handeling

Nadere informatie

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven. Procedure en criteria voor het beoordelen van studenten in de beroepspraktijk Hieronder wordt de procedure voor de beoordeling van de bekwaamheid van de student in de beroepspraktijk kort weergegeven.

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl

Instructiedocument studenten Stageregeling. Bedrijfskunde. expertisecentrum@fm.ru.nl Instructiedocument studenten Stageregeling Bedrijfskunde expertisecentrum@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde van de Radboud Universiteit Nijmegen is het mogelijk om studiepunten toegekend te

Nadere informatie

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5

Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 Competentiegerichte stageevaluatie binnen verpleegkunde- HBO5 St Franciscusinstituut Leuven Els Swinnen 29 april 2015 Structuur van de opleiding MODULE 1 Initiatie verpleegkunde MODULE 2 Verpleegkundige

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel)

11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) BIJLAGE 1 (Zie 11): Uittreksel uit Referentie SLT-APT1 (RITS Brussel) 1 BIJLAGE 2 (Zie 12, 33): Uittreksel uit Specifieke lerarenopleiding. Documenten ter ondersteuning van het assessment. LIO-traject

Nadere informatie

23/02/2015 Filip Vervenne

23/02/2015 Filip Vervenne 23/02/2015 Filip Vervenne 1.Een kijk op het hoger onderwijs 2.Studeren in het hoger onderwijs 1. Een kijkop het hoger onderwijs Berekening van het studiegeld http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/inschrijvingen/studiegelden/

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen

Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Overzicht infosessie werkstage Infosessie voor mentoren van werknemers die de werkstage in PJK volgen Dinsdag 7 oktober 201 I. Kennismaking met de opleiding IV. Praktische informatie 2 WAAROM EEN NIEUW

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Instructiedocument studenten

Instructiedocument studenten Instructiedocument studenten Bedrijfskunde Informatiepunt Stages (BIS) Cursuscode: MAN-BCU340-2016-3-V Collegejaar: 2016-2017 Contact: bis@fm.ru.nl Introductie Als student Bedrijfskunde aan de Radboud

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

WELKOM IN KHLim-BaLO

WELKOM IN KHLim-BaLO WELKOM IN KHLim-BaLO Bachelor leraar lager onderwijs (BaLO) Een driejarige bachelor-opleiding met een startmoment in september afstudeermoment: juni En met een startmoment in februari afstudeermoment:

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol ECD. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol ECD Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol ECD Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten verlopen worden in dit protocol de richtlijnen,

Nadere informatie

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren.

Bijlage 4: stage-info voor directie en mentoren. www.cvovivo.be/stage 1 Stagebegeleiders Nele Ostyn 0494 65 78 70 nele.ostyn@cvovivo.be Julie Foulon 0475 81 82 02 julie.foulon@cvovivo.be Joke Verfaille 0497 30 90 35 joke.verfaille@cvovivo.be Basiscompetenties,

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

1. Gegevens. Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : Andere gegevens/aandachtspunten : portfolio

1. Gegevens. Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : Andere gegevens/aandachtspunten : portfolio 1. Gegevens Opvolgingsdossier voor studenten Verpleegkunde/Vroedkunde Versie 2 (9/12/2013) Student : Naam : Voornaam : Geboortedatum : Traject (leerjaar) : School : Stageperiode :.../.../ / / Andere gegevens/aandachtspunten

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form

Uni-form historiek visie doelstellingen. Over Uni-form Over Uni-form Ontstaan Vanuit de sector ouderenzorg kwam de vraag om uniformiteit te brengen in stagedocumenten voor de begeleiding van leerlingen verzorging. Voorzieningen werkten met evenveel verschillende

Nadere informatie

Help me het zelf te doen!! Probleemstelling. Spanningsveld begeleiden - beoordelen. Praktijkbegeleiding van studenten en beginnende leraren

Help me het zelf te doen!! Probleemstelling. Spanningsveld begeleiden - beoordelen. Praktijkbegeleiding van studenten en beginnende leraren Probleemstelling Praktijkbegeleiding van studenten en beginnende leraren Spanningsveld begeleiden - beoordelen Wie doet welke begeleiding en welke rollen zijn (on( on)verzoenbaar? Gaan begeleiden en beoordelen

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014

Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Stageregeling bachelor opleiding Afdeling Politicologie, NSM/Radboud Universiteit Nijmegen September 2014 Artikel 1. Doel Het doel van een stage is om het de student mogelijk te maken werkervaring als

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool

Stagefolder 2014-2015 Laurentius Praktijkschool 1 Stageorganisatie Laurentius Praktijkschool De stages zijn een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma in VO 3, 4 /5 groep. De school heeft al vele jaren contacten met stagebedrijven en instellingen

Nadere informatie

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007)

Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Educatieve Hogeschool van Amsterdam, lerarenopleiding vo/bve sformulier voor het werkplekleren (definitieve versie, november 2007) Toelichting bij het beoordelen in het Werkplekleren. De tweedegraads lerarenopleiding

Nadere informatie

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013

Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Woordenlijst SoE werkgroep Stagebegeleiding april 2013 Deze woordenlijst is een uitbreiding van het glossarium dat werd opgesteld door de inter-enwwerkgroep Stage met als doelstelling te komen tot een

Nadere informatie

Stage Eerste Leerjaar

Stage Eerste Leerjaar Stage Eerste Leerjaar De student loopt voor de eerste keer stage in een eerste leerjaar. Deze stage kadert binnen de module Eerste Leerjaar waar onder meer de didactiek van het eerste leerjaar uitvoerig

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

TOELICHTING BEGELEIDINGS- EN EVALUATIEFORMULIER Schoolstage

TOELICHTING BEGELEIDINGS- EN EVALUATIEFORMULIER Schoolstage TOELICHTING BEGELEIDINGS- EN EVALUATIEFORMULIER Schoolstage Campus Kruidtuin Opleiding kleuteronderwijs DE COMPETENTIES We omschrijven per competentie de essentie van wat we verwachten dat de student in

Nadere informatie

Zelfstandige stage. Situering. Wat verwachten we van de student? Leraar Lager Onderwijs Thomas More Mechelen

Zelfstandige stage. Situering. Wat verwachten we van de student? Leraar Lager Onderwijs Thomas More Mechelen Zelfstandige stage Situering De stage met project en de zelfstandige stage gaan door in eenzelfde school maar bij een verschillende leeftijdsgroep. Deze context biedt de student de mogelijkheid om gedurende

Nadere informatie

Samenstelling van de punten

Samenstelling van de punten Samenstelling van de punten De examencommissie ontvangt voor iedere haio de beoordeling voor elk opleidingsonderdeel uitgedrukt in een score op 20 of geslaagd/niet-geslaagd. Het betreft de opleidingsonderdelen:

Nadere informatie

PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7

PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7 PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER 2017 2018 semester 7 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

Kwaliteitsvol evalueren

Kwaliteitsvol evalueren Kwaliteitsvol evalueren Studiedag peer review van het toetsgebeuren, 31/5/2013 Dirk Van Landeghem Inleiding Kwaliteitsvol onderwijs vereist kwaliteitsvol evalueren Evaluatie = multidimensioneel en complex

Nadere informatie

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs

Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Kwaliteitsvolle stages in het secundair onderwijs Tips voor stagementoren 29 September 2011 Annemie Defoer - Jean-Marie Neven Belang van de stages De leerlingen verwerven niet schoolgebonden competenties

Nadere informatie

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen

Faculteit der Geesteswetenschappen. Stagereglement masteropleidingen Faculteit der Geesteswetenschappen Stagereglement masteropleidingen Inhoud Inleiding...3 Verantwoordelijkheid en taakverdeling...3 Aantal studiepunten...3 Plaats in de opleiding...3 Leerdoelen...3 Soort

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden

Stagewijzer. Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer Stagebegeleiders en leidinggevenden Stagewijzer stagebegeleiders en leidinggevenden In 2012 heeft de gemeente Emmen besloten een proactief stagebeleid te gaan voeren. Het actief aanbieden van

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

Voornaam: Traject (leerjaar): Naam HVK:

Voornaam: Traject (leerjaar): Naam HVK: delegeren, kennis overdragen, samenwerken, empathie, communiceren, coping, stressbestendig, zelfstandig werken, zelfontwikkeling, betrouwbaarheid Opvolgingsdossier voor studenten Verpleegkunde/Vroedkunde

Nadere informatie

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding

Werkgroep portfolio & coaching. portfolio handleiding portfolio handleiding Werkgroep portfolio & coaching 1 De plaats van portfolio in het leren op het VMBO. In enkele notities en werkdocumenten is het kader voor het nieuwe onderwijs geschetst. Dit komt

Nadere informatie

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs

Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs universitair onderwijscentrum groningen hoger onderwijs Beschrijving Basiskwalificatie onderwijs 2008-2009 september 2008 Basiskwalificatie onderwijs 2 Wat is de basiskwalificatie onderwijs (BKO)? De basiskwalificatie

Nadere informatie

Evaluatie stagemeester industriestage

Evaluatie stagemeester industriestage Evaluatie stagemeester industriestage 2016-2017 Naam stagemeester & stageplaats: Naam student: Datum: Beste stagemeester Rond deze tijd, na ongeveer 3 maand stage, willen wij graag de stagiair feedback

Nadere informatie

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp)

Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie. Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Hogeschool Universiteit Brussel Dienst Studentenadministratie Handleiding voor het samenstellen van een individueel jaarprogramma(isp) Academiejaar 2012-2013 Beste student(e) Je bent een van de vele studenten

Nadere informatie

kempelscan K1-fase Eerste semester

kempelscan K1-fase Eerste semester kempelscan K1-fase Eerste semester Kempelscan K1-fase eerste semester 1/6 Didactische competentie Kern 3.1 Didactisch competent Adaptief omgaan met leerlijnen De student bereidt systematisch lessen/leeractiviteiten

Nadere informatie

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER

CHARTER. Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra. Met steun van: CHARTER 05-09-2017 CHARTER Streefdoelen voor kwalitatieve stage & stagementorschap verpleegkunde in Limburgse woonzorgcentra Met steun van: CHARTER 05-09-2017 Inhoudstafel: Stagementorschap Fase 1: basisvoorwaarden

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN

Krammer HE Brielle / BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN Krammer 8 3232 HE Brielle 0181-470467/68 0181-470469 BEGELEIDINGSPLAN INHOLLAND STUDENTEN In dit begeleidingsplan vinden studenten die binnen stage lopen, de afspraken voor alle partijen die te maken hebben

Nadere informatie

Evalueren en attesteren in functie van schoolloopbaanbegeleiding. Mark Verbelen

Evalueren en attesteren in functie van schoolloopbaanbegeleiding. Mark Verbelen Evalueren en attesteren in functie van schoolloopbaanbegeleiding Mark Verbelen Opwarmertjes Alle evaluatiegegevens die verzameld worden, worden meegenomen in de punten voor dagelijks werk. De klassieke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

BaLO welkom

BaLO welkom BaLO 2017-2018 welkom Het beste van de 3 campussen Veel ervaring opdoen Veel mogen oefenen Geleidelijke opbouw van stages Breed kijken naar het onderwijs Gebruik van competentieprofiel voor begeleiden

Nadere informatie

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL

DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL EN COMPETENTIEPROFIEL Huis voor Gezondheid vzw Lakensestraat 76 bus 7 1000 Brussel t. 02 412 31 6 f. 02 412 31 69 info@huisvoorgezondheid.be www.huisvoorgezondheid.be ond. nr. 821.4.683 DEFINITIE VAN DE BEGRIPPEN FUNCTIEPROFIEL

Nadere informatie

Stage en Bachelorproef Informatiebundel voor stagementoren

Stage en Bachelorproef Informatiebundel voor stagementoren Informatiebundel voor studenten en stagebegeleiders 1 Thomas More Kempen Stage en Bachelorproef Informatiebundel voor stagementoren C A M P U S Geel Bachelor in de Toegepaste Informatica Opleidingsonderdelen:

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Porfolio. Politie Vormingscentrum

Porfolio. Politie Vormingscentrum Porfolio 1. Inleiding 2. Wat is een portfolio? Hoe gebruik je het portfolio Reflectieverslagen Persoonlijke leerdoelen formuleren Werkwijze en denkmodel om opgaven/problemen op te lossen 1. INLEIDING Ligt

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Informatie voor docenten

Informatie voor docenten Informatie voor docenten Overzicht stagemogelijkheden FEB-studenten die een stage willen verrichten, hebben volgende mogelijkheden. 1. Stageproject (Internship project) als studenten stage lopen in een

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Stagereglement Criminologie

Stagereglement Criminologie Stagereglement Criminologie Artikel 1 Voor dit reglement betekent: STAGE: Veldwerk i.v.m. een opleidingsonderdeel gedoceerd in de opleiding criminologie, verricht in een publieke of privaatrechtelijke

Nadere informatie

Opleidingsschool Noord

Opleidingsschool Noord Praktijkgids werkplekleren voltijd en dag-avond Opleidingsschool Noord Eenheid in verscheidenheid 2011-2012 obsbuikslotermeer.obsdorusrijkers.obsvierwindstreken.obsijplein.obsijdoorn.obsoverhoeks. obstwiske.obsweidevogel.sbouniversum

Nadere informatie

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen

HIGW Antwerpen. Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen Aanbod voor kleuteronderwijs? Aanbod (niveau kleuteronderwijs) in HIGW Antwerpen Groenenborgerlaan 149 2020 Antwerpen dagonderwijs avondonderwijs/weekendonderwijs afstandsonderwijs andere: hier kan u eventueel

Nadere informatie

CVO-VTI-Leuven. Dekenstraat Leuven. Geachte mevrouw, heer

CVO-VTI-Leuven. Dekenstraat Leuven.  Geachte mevrouw, heer CVO-VTI-Leuven Dekenstraat 3 3000 Leuven Tel 016 31 97 70 Fax 016 20 51 20 www.cvovtileuven.be Geachte mevrouw, heer Langs deze weg willen wij u hartelijk danken voor uw bereidwillige opvang en begeleiding

Nadere informatie

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement.

Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. Deel B Schooleigen aanvulling op het reglement. 01-07-2011 Grotius College afdeling Praktijkonderwijs *Gebaseerd op het diploma - reglement van 6 Haagse Praktijkscholen. Dit ligt ter inzage op de administratie

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching

pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching BACHELOR pedagogie van het jonge kind PJK: Opvoeding en Coaching DE BEROEPSATTITUDES EN DE BEOORDELINGSCRITERIA VOOR STAGE 1 (WIE DOET WAT? WELKE BEROEPSATTITUDES EN CRITERIA? WELKE VERWACHTINGEN?) DEEL

Nadere informatie

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment

Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Hogeschool van Amsterdam Informatie voor assessoren bij het 2 e jaars gedragsassessment Bachelor: Sociaal Pedagogische Hulpverlening Voltijd Domein: Maatschappij en Recht December 2012 1. Inleiding Deze

Nadere informatie

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage

Vragenlijst. Algemene gegevens. Voor de stage Vragenlijst Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o 31 + 3. Vooropleiding/tewerkstellingsproject

Nadere informatie