Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor. Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam. Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009"

Transcriptie

1 Reglement voor Raad van Toezicht Raad van Bestuur Managementteam Versa Welzijn Vastgesteld tijdens de bestuursvergadering van 4 november 2009 HW/ir/1747

2 TOELICHTING Stichting Versa Welzijn kent op basis van de statuten een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. Andere organen van de stichting zijn het Managementteam, de Ondernemingsraad en de Cliëntenraad. De bevoegdheden van genoemde organen zijn geregeld in wetgeving, de CAO-W&MD en de statuten van Versa Welzijn. Dit reglement is opgesteld ter uitvoering van artikel 13 van de statuten en werkt de taken en bevoegdheden van de Raad van Bestuur, het Managementteam en de Raad van Toezicht, alsmede de onderlinge verhouding tussen deze organen, nader uit. Met deze uitwerking wordt tevens invulling gegeven aan de Governancecode Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Hilversum, 4 november 2009 INHOUD: A. RAAD VAN TOEZICHT De personele invulling van de Raad van Toezicht Artikel 1 Omvang en benoeming Artikel 2 Beloning Artikel 3 De voorzitter Artikel 4 De leden Artikel 5 Commissies Artikel 6 Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties Taken en werkwijze van de Raad van Toezicht Artikel 7 Taken Artikel 8 Functioneren Artikel 9 Ontslag B. RAAD VAN BESTUUR De personele invulling van de Raad van Bestuur Artikel 10 Samenstelling en wijze van benoeming Artikel 11 Beloning Artikel 12 Waarneming Artikel 13 Tegenstrijdige belangen Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur Artikel 14 Taak en verantwoordelijkheid Artikel 15 De bestuurder en het Managementteam Artikel 16 De bestuurder en de Raad van Toezicht Artikel 17 Functioneren C. EXTERNE INBRENG EN VERANTWOORDING Artikel 18 Artikel 19 De positie van externe belanghebbenden Openbaarheid van informatie SLOTBEPALING 2

3 A. RAAD VAN TOEZICHT De personele invulling van de Raad van Toezicht Artikel 1 Raad van Toezicht: omvang en benoeming 1. De Raad van Toezicht bepaalt, binnen de in de statuten aangegeven grenzen, zijn eigen omvang en benoemt, schorst en ontslaat de eigen leden. Eén zetel in de Raad van Toezicht is gereserveerd voor een kandidaat die wordt voorgedragen door de Ondernemingsraad en één zetel in de Raad van Toezicht is gereserveerd voor een kandidaat die wordt voorgedragen door de Cliëntenraad. 2. De Raad van Toezicht stelt een profielschets op als leidraad voor de eigen samenstelling. Hij houdt hierbij rekening met de kwaliteiten en diversiteit die de onderneming de komende jaren nodig heeft. Hij herijkt de profielschets periodiek; in elk geval als een nieuw lid gezocht wordt en bij de herbenoeming van een aftredend lid. 3. De Raad van Toezicht stelt zich tot doel vacatures zo snel mogelijk te vervullen, doch in ieder geval binnen 6 maanden nadat zij zijn ontstaan. 4. De Raad van Toezicht maakt vacatures openbaar o.a. door middel van publicatie in een regionaal dagblad en doet hiervan mededeling aan Managementteam, Ondernemingsraad en Cliëntenraad. 5.a Betreft de vacature de voor de Ondernemingsraad gereserveerde zetel, dan wordt de Ondernemingsraad in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen als bedoeld in artikel 13.7 lid 1sub b CAO W&MD. 5.b Indien de vacature de voor de Cliëntenraad gereserveerde zetel betreft, wordt de Cliëntenraad in de gelegenheid gesteld een bindende voordracht te doen. 6. Aan de voordracht als bedoeld in artikel 5 wordt door de Raad van Toezicht een termijn gesteld, welke niet korter mag zijn dan 6 weken. 7. Indien de Ondernemingsraad respectievelijk de Cliëntenraad niet binnen de gestelde termijn tot een voordracht komt, is de Raad van Toezicht gemachtigd zonder verder oponthoud in de vacature te voorzien. Het aldus benoemde lid van de Raad van Toezicht wordt geacht te zijn voorgedragen door de Ondernemingsraad/ Cliëntenraad. 8. Bij de selectie wordt de herijkte profielschets voor de betreffende vacature gehanteerd. 9. De beoordeling van een herbenoeming geschiedt eveneens aan de hand van de herijkte profielschets voor de vacature. Tevens wordt gekeken naar het functioneren van de kandidaat gedurende de afgelopen zittingstermijn en naar de wenselijkheid van vernieuwing in de Raad van Toezicht. Artikel 2 Raad van Toezicht: beloning De Raad van Toezicht stelt de honorering en regels voor de onkostenvergoeding van zijn leden vast. Daarbij wordt rekening gehouden met de zwaarte van de functie, de maatschappelijke waarden en normen en eventuele adviezen of regelingen voor de branche W&MD. De honorering is niet gekoppeld aan de prestaties van Versa Welzijn. Artikel 3 Raad van Toezicht: de voorzitter 1.1 De Raad van Toezicht stelt voor de functie van voorzitter een profielschets op, die rekening houdt met de kwaliteiten die nodig zijn vanwege de stimulerende, sturende en representatieve taken van de voorzitter. 1.2 De Raad van Toezicht benoemt zijn voorzitter met inachtneming van de profielschets. 2. De taken van de voorzitter zijn onder meer: 1. voorbereiden van de agenda van de Raad van Toezicht (dit geschiedt in principe met de bestuurder); 2. leiden van de vergaderingen van de Raad van Toezicht; 3

4 3. zorgdragen voor een goede oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht en erop toezien dat de leden van de Raad van Toezicht kunnen beschikken over de benodigde informatie; 4. erop toezien dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt van de Raad van Toezicht en zijn leden; 5. erop toezien dat de bestuurder jaarlijks op zijn functioneren wordt beoordeeld; 6. erop toezien dat eventuele commissies van de Raad van Toezicht adequaat functioneren; 7. namens de Raad van Toezicht aanspreekpunt zijn voor leden van de Raad van Toezicht, de bestuurder en derden. 3. De Raad van Toezicht benoemt een vice-voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Artikel 4 Raad van Toezicht: de leden 1. Een lid van de Raad van Toezicht moet in staat zijn het beleid en het functioneren van de onderneming en van de Raad van Bestuur te beoordelen en de Raad van Bestuur met raad en daad ter zijde te staan. 2. Een lid van de Raad van Toezicht moet zijn/haar kennis die nodig is om de betreffende functie te vervullen, op peil brengen en houden. 3. Nieuwe leden krijgen een introductie die ervoor zorgt dat zij zo snel mogelijk volwaardig in de Raad van Toezicht kunnen functioneren. Artikel 5 Raad van Toezicht: commissies De Raad van Toezicht kan uit zijn leden commissies instellen of personen met een bepaalde taak aanwijzen. Zij hebben voorbereidende taken ten behoeve van de oordeels- en besluitvorming door de Raad van Toezicht. Artikel 6 Tegenstrijdige belangen en nevenfuncties 1. Een lid van de Raad van Toezicht meldt alle hoofd- en nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. 2. Een lid van de Raad van Toezicht meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. 3. Indien de voorzitter van de Raad van Toezicht een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter en verschaft alle informatie. 4. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid van de Raad van Toezicht of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. 5. Een Lid van de Raad van Toezicht neemt niet deel aan de discussie en besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij/zij een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft. 6. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij een tegenstrijdig belang speelt van een lid van de Raad van Toezicht behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. 7. Een (voormalig) lid van de Raad van bestuur kan nooit voorzitter van de Raad van Toezicht zijn. 8. De volgende personen kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht: Een (voormalig) lid van de Raad van Bestuur of een (voormalig) werknemer van Versa Welzijn of een gelieerde rechtspersoon, tenzij vier jaar verstreken zijn na zijn/haar vertrek; Een vrijwilliger die werkt voor Versa welzijn of een gelieerd rechtspersoon; Degene die bestuurder is van een rechtspersoon, waar de bestuurder van Versa Welzijn deel uitmaakt van het toezichthoudend orgaan. leden van de cliëntenraad; leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeenten waar Versa Welzijn werkzaam is, alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie; 4

5 degenen die familiaire of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder van Versa Welzijn of van een gelieerd rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen; degenen die zakelijke relaties met Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen; degenen die accountant van Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn; degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Versa Welzijn in gevaar komt. Taken en werkwijze van de Raad van Toezicht Artikel 7 Raad van Toezicht: taken 1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de bestuurder en staat de bestuurder met raad ter zijde. Het toezicht omvat in elk geval: 1. al dan niet goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur die zijn genoemd in artikel 16 van dit Reglement; 2. alert en kritisch volgen van het functioneren van de onderneming en van de bestuurder, met oog voor wat wezenlijk is voor het realiseren van de maatschappelijke doelstelling en de continuïteit van de onderneming; 3. bespreking - minstens één keer per jaar- van de relevante strategische ontwikkelingen met de bestuurder, alsmede de implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming; 4. bespreking minstens één keer per jaar - van de rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen met de bestuurder; 2. Overige taken van de Raad van Toezicht zijn: 1. vaststelling en eventueel wijziging van (een) Reglement(en) als bedoeld in artikel 13 van de Statuten; 2. benoeming van de bestuurder conform artikel 10 van dit reglement; 3. benoeming van de externe accountant. Artikel 8 Raad van Toezicht: functioneren 1. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de onderneming en haar maatschappelijke doelstelling. 2. De Raad van Toezicht stelt ijkpunten van toezicht vast. Deze ijkpunten hebben betrekking op de doelen van de onderneming en de kaders die bij het bereiken hiervan gerespecteerd moeten worden. 3. De Raad van Toezicht heeft te allen tijde inzage in de boeken en bescheiden van de onderneming, rekening houdend met wet- en regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens. 4. De Raad van Toezicht en zijn afzonderlijke leden hebben het recht en de plicht om van de bestuurder en de externe accountants de informatie te verlangen die zij nodig hebben voor hun taakuitoefening. De Raad van Toezicht kan daartoe ook functionarissen en adviseurs van de onderneming raadplegen, evenals andere externe deskundigen. 5. De Raad van Toezicht neemt tenminste één maal per jaar het initiatief tot een gezamenlijke vergadering van Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Raad van Bestuur. Het doel hiervan is te komen tot een rechtstreekse informatie-uitwisseling en waar gewenst meningsvorming. 6. De Raad van Toezicht bespreekt tenminste één keer per jaar zijn eigen functioneren en dat van zijn leden, en de conclusies die daaraan moeten worden verbonden. Uitkomsten en afspraken uit de evaluatie worden vastgelegd. 5

6 Artikel 9 Raad van Toezicht: ontslag 1. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden ontslagen door de Raad van Toezicht op grond van verwaarlozing van zijn taak, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of indien zijn integriteit in het geding is of dreigt te komen. 2. Voordat het besluit tot ontslag wordt genomen, heeft de voorzitter van de Raad van Toezicht, buiten aanwezigheid van de toezichthouder waarover het besluit gaat, met de overige toezichthouders afzonderlijk een consulterend gesprek over het te nemen besluit tot ontslag 3. De toezichthouder voor wie ontslag dreigt, wordt voordat het besluit wordt genomen, in de gelegenheid gesteld zijn standpunt toe te lichten. 4.1 Een besluit tot ontslag wordt zo mogelijk door de voltallige Raad van Toezicht genomen. 4.2 Het besluit wordt met redenen omkleed direct aan betrokkene schriftelijk bevestigd. 5. Bij het aantreden van een toezichthouder dient deze aan te geven dat hij, in geval het zijn eigen positie betreft, zich bij het besluit van de Raad van Toezicht zal neerleggen en dienovereenkomstig zal handelen. B. RAAD VAN BESTUUR De personele invulling van de Raad van Bestuur Artikel 10 Raad van Bestuur: samenstelling en wijze van benoeming. 1. De Raad van Bestuur bestaat uit één persoon, de bestuurder. De bestuurder wordt benoemd door de Raad van Toezicht. 2.1 Bij een vacature in de Raad van Bestuur stelt de Raad van Toezicht ten behoeve van de werving en selectie van de bestuurder een profielschets vast. De Raad van Toezicht bepaalt tevens de procedure bij het vervullen van de vacature. Hierbij worden de volgende bepalingen in acht genomen. 2.2 De vacature wordt gemeld aan de Ondernemingsraad en het Managementteam, en wordt openbaar gemaakt, o.a. door middel van publicatie in een landelijk dagblad. 2.3 De Raad van Toezicht stelt een sollicitatiecommissie in, die een kandidaat ter benoeming zal voordragen. Deze commissie kan zich door een extern bureau laten bijstaan. 2.4 Bij werving en selectie van de bestuurder worden de rechten van de Ondernemingsraad als bedoeld in artikel 30 WOR en artikel 13.4 lid 2 CAO-W&MD gerespecteerd en worden ter zake werkafspraken gemaakt. 2.5 Het Managementteam wordt in de gelegenheid gesteld een sollicitatiegesprek te voeren met de kandidaat/kandidaten voor de vervulling van de vacature. Het advies van het Managementteam over deze kandidaat/kandidaten weegt zwaar bij de definitieve keuze van de Raad van Toezicht. Artikel 11 Raad van Bestuur: beloning 1. De Raad van Toezicht bepaalt de beloning en overige arbeidsvoorwaarden van de bestuurder. 2. Hij baseert de beloning op een door hem vastgesteld beloningsbeleid voor de bestuurder. Hij houdt daarbij rekening met de functiezwaarte van de bestuurder, met de maatschappelijke waarden en normen en de regelingen en adviezen voor de branche W&MD. 3. De Raad van Toezicht legt het beloningsbeleid en de realisatie daarvan vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd. Artikel 12 Raad van Bestuur: waarneming 1. De bestuurder wijst uit het Managementteam een vervanger aan, die hem bij 6

7 kortdurende afwezigheid (korter dan 6 weken) waarneemt. 2. Bij voorziene langdurige afwezigheid (langer dan 6 weken) van de bestuurder wijst de bestuurder in overleg met de voorzitter van de Raad van Toezicht een vervanger aan. De voorzitter is daarbij gerechtigd bijzondere of afwijkende maatregelen te treffen inzake de bevoegdheden van de vervangend bestuurder. Het Managementteam en de Ondernemingsraad worden hierover door de voorzitter geïnformeerd. 3. Bij onvoorziene langdurige afwezigheid van de bestuurder neemt de voorzitter van de Raad van Toezicht, in overleg met de vervanger als bedoeld in lid 1 en na consultatie van de Raad van Toezicht, binnen uiterlijk 6 weken het initiatief tot het treffen van een adequate vervangingsregeling. De voorzitter is daarbij gerechtigd bijzondere of afwijkende maatregelen te treffen inzake de bevoegdheden van de vervangend bestuurder. Het Managementteam en de Ondernemingsraad worden hierover door de voorzitter geïnformeerd. 4. In principe wordt de waarneming niet door één of meer leden van de Raad van Toezicht vervuld. Als dit toch nodig is, dan gebeurt dat voor zeer beperkte tijd en treedt het lid voor die periode uit de Raad van Toezicht. Artikel 13 Raad van Bestuur: tegenstrijdige belangen 1. De bestuurder meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Toezicht en verschaft alle relevante informatie. 2. De bestuurder meldt alle nevenfuncties aan de Raad van Toezicht. 3. De Raad van Toezicht besluit buiten aanwezigheid van de bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee om te gaan. 4. De volgende personen kunnen niet benoemd worden tot bestuurder: (voormalige) leden van de Raad van Toezicht, tenzij tenminste vier jaar verstreken is na de beëindiging van de laatste zittingstermijn; vrijwilligers die werken voor Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon; leden van de cliëntenraad; leden van het college van burgemeester en wethouders, leden van de gemeenteraad en ambtenaren bij de gemeenten waar Versa Welzijn werkzaam is, alsmede gedeputeerden, leden van gedeputeerde staten en ambtenaren bij de provincie waar Versa Welzijn werkzaam is; degenen die familiaire of vergelijkbare relaties of zakelijke relaties hebben met leden van de Raad van Toezicht en/of de bestuurder; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen; degenen die zakelijke relaties met Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon hebben, dan wel degenen die aandeelhouder, lid van het besturend of toezichthoudend orgaan of werknemer zijn bij een rechtspersoon met zakelijke relaties met Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon; het gaat om zakelijke relaties van materiële betekenis voor één of beide betrokken partijen; degenen die accountant van Versa Welzijn of een gelieerd rechtspersoon zijn of de afgelopen vier jaar geweest zijn; degenen die op andere wijze een functie bekleden of relaties hebben waardoor het onafhankelijk opereren in de functie van Versa Welzijn in gevaar komt. Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur Artikel 14 Raad van Bestuur: taak en verantwoordelijkheid 1. De bestuurder is belast met besturen van de stichting en de daaraan verbonden onderneming in de meest brede zin van het woord. Dit houdt onder meer in het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen, de strategie, het organiseren van de noodzakelijke middelen en de prestaties, alsmede het naleven van wet- en regelgeving. 2. De bestuurder richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van Versa Welzijn en haar maatschappelijke doelstelling en weegt de behoeften en wensen van belanghebbenden en andere betrokkenen af. 7

8 3. De bestuurder werkt samen met het managementteam en legt over het functioneren van Versa Welzijn en over zijn eigen functioneren verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Artikel 15 De bestuurder en het Managementteam 1. Het Managementteam bestaat uit de bestuurder, de regiomanagers en de manager bedrijfsbureau. 2. De bestuurder leidt de vergaderingen van het Managementteam. De vergaderingen van het Managementteam kunnen worden bijgewoond door de personeelsadviseur. Ook andere functionarissen kunnen, op basis van de agenda, worden uitgenodigd de vergaderingen bij te wonen. 3. Het Managementteam heeft een signalerende en initiërende rol en adviseert de bestuurder bij besluiten betreffende het inhoudelijke, strategische en financiële beleid, het personeelsbeleid en de organisatie van de arbeid. 4. Alleen om zwaarwegende motieven kan de bestuurder afzien van het overnemen van het advies van het Managementteam. Indien hij zulks voornemens is deelt hij dit gemotiveerd aan het Managementteam mede, zo mogelijk ter vergadering. Artikel 16 De bestuurder en de Raad van Toezicht 1. De bestuurder legt aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring voor de besluiten betreffende: 1. de missie, visie, meerjarenstrategie en meerjarenraming; 2. het jaarplan, de begroting en de jaarrekening; 3. het beleid over de relatie van de Versa Welzijn met belanghebbenden waaronder de vrijwilligers; 4. ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden of beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de onderneming, tegelijk of binnen een kort tijdbestek; 5. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Versa Welzijn met een andere rechtspersoon, indien van ingrijpende betekenis voor de onderneming; alsmede het nemen van een deelneming, dan wel het vergroten of verminderen van een deelneming in een vennootschap; 6. goedkeuring van wijziging van de statuten; 7. het oprichten van een rechtspersoon; 8. rechtshandelingen en financiële transacties die een door de Raad van Toezicht bepaald bedrag te boven gaat; 9. het fuseren met een andere rechtspersoon; 10. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 11. ontbinding van de stichting; 2. Bij het voorleggen van genoemde zaken vermeldt de bestuurder het advies van het Managementteam ter zake. 3. De bestuurder bespreekt met de Raad van Toezicht minstens één keer per jaar de relevante strategische ontwikkelingen en implicaties voor de meerjarenstrategie en de daarbij horende raming. 4. De bestuurder zorgt voor een op de onderneming toegesneden intern risicobeheersing- en controlesysteem en voor een goede werking daarvan. 5. De bestuurder zorgt voor een adequate en inzichtelijke financiële scheiding en verantwoording, rekening houdend met eventuele voorwaarden van financiers. 6. De bestuurder zorgt ervoor dat de werknemers zonder gevaar voor hun rechtspositie (vermeende) onregelmatigheden kunnen melden bij de bestuurder, bij een daartoe aangewezen functionaris of, indien de bestuurder betreft, bij de Raad van Toezicht. 7. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht gevraagd en ongevraagd alle informatie die nodig is om de toezichttaak te kunnen vervullen. Daartoe hoort in elk geval een jaarlijkse rapportage over de opzet en werking van de risicobeheersing- en controlesystemen. Artikel 17 Raad van Bestuur: functioneren 8

9 1. Minstens één keer per jaar bespreekt de Raad van Toezicht het functioneren van de bestuurder, volgens een voorafgaand vastgestelde procedure. 2. Een delegatie van de Raad van Toezicht heeft een beoordelingsgesprek met de bestuurder, waarbij rekening wordt gehouden met de ijkpunten van toezicht als bedoeld in artikel 8 van dit Reglement. 3.1 De Raad van Toezicht wordt over het gesprek geïnformeerd. 3.2 De Raad van Toezicht legt uitkomsten en afspraken uit het beoordelingsgesprek en het periodieke gesprek over de verdere toekomst vast in een dossier dat door of wegens de Raad van Toezicht wordt beheerd. 9

10 C.EXTERNE INBRENG EN VERANTWOORDING Artikel 18 De positie van externe belanghebbenden 1. Onder belanghebbenden worden verstaan: de gebruikers van producten en diensten, de overheden in het werkgebied, overige opdrachtgevers en financiers, de ketenpartners en vrijwilligers. 2. Versa Welzijn stelt periodiek een beleid vast over de relatie met de belanghebbenden. Hierin is in ieder geval opgenomen: welke belanghebbenden het betreft; waarover en op welke wijze belanghebbenden worden gehoord; waarover en op welke wijze belanghebbenden worden geïnformeerd. 3. Belanghebbenden worden in ieder geval geïnformeerd over: wat Versa Welzijn biedt wat betreft missie, visie, doelstellingen en/of grondslag, alsmede de producten en diensten en doelgroepen waar de onderneming zich op richt; de prestaties van Versa Welzijn in het afgelopen jaar: de maatschappelijke prestaties, de beschikbare financiële middelen en de inzet daarvan; de inrichting en het functioneren van het bestuur en toezicht in het afgelopen jaar; het beleid ten aanzien van de relatie met belanghebbenden en de realisatie van dit beleid in het afgelopen jaar. 4. De Raad van Toezicht zorgt ervoor dat hij bij de goedkeuring van het beleid geïnformeerd is over de inbreng van belanghebbenden en betrekt dit bij zijn overwegingen. Artikel 19 Openbaarheid van informatie 1. Alle informatie die betrekking heeft op het afgelopen jaar wordt in de jaarstukken opgenomen. De jaarstukken worden op de website geplaatst. Alle andere genoemde informatie is beschikbaar op de website of is opvraagbaar. SLOTBEPALING Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Stichting Welzijn en Cultuur Gooi en Vechtstreek in zijn vergadering van 4 november 2009 en treedt in werking op het moment dat de Statuten van Stichting Versa Welzijn blijkens de akte van de notaris in werking treden

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren

Bestuursreglement Stichting Welzijn Buren I. Keuze en naleving van de governancecode I.1 Het Bestuur van de Stichting Welzijn Buren is verantwoordelijk voor goed bestuur, goed toezicht en een goede verantwoording daarover. In het verlengde daarvan

Nadere informatie

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n

S a t de d Ad A vi v es BV B V Kw K al a ite t i e t tva v n n same m nl n eve v n Directie Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast met de dagelijkse leiding van de W&MD-onderneming en de door het bestuur aan de directie gedelegeerde

Nadere informatie

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen

Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Reglement Directie Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. De directie is belast

Nadere informatie

Reglement directeur/ bestuurder

Reglement directeur/ bestuurder Reglement directeur/ bestuurder Artikel 1. Structuur 1. De directeur-bestuurder is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen Miks welzijn. Hij/zij

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Artikel 1. Structuur 1. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in Miks welzijn en staat de directeur-bestuurder met

Nadere informatie

Governancecode. Sportbedrijf Raalte

Governancecode. Sportbedrijf Raalte Governancecode Sportbedrijf Raalte Versie oktober 2014 Inhoudsopgave I. NALEVING VAN DE CODE 3 II. TAKEN EN WERKWIJZE 4 III. AANSTELLING VAN DE BESTUURDER 7 IV. DE PERSONELE INVULLING VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Nadere informatie

Raad van Toezicht Reglement

Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de W&MD-onderneming

Nadere informatie

Bestuurs- en directiereglement Stichting Welzijn Vianen

Bestuurs- en directiereglement Stichting Welzijn Vianen Bestuurs- en directiereglement Stichting Welzijn Vianen Dit reglement is op basis van artikel 12 lid 1 van de statuten vastgesteld door het bestuur van de Stichting Welzijn Vianen (de Stichting ) op [

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht

Reglement raad van toezicht Reglement raad van toezicht Artikel 1. Structuur 1. De raad van toezicht houdt toezicht op de raad van bestuur, op de besturing van de sociaalwerkorganisatie alsmede op de algemene gang van zaken in de

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Reglement Raad van Bestuur versie mei 2016 Pagina 1 f:\mt\bz\vrt\regl\as\sm\sw Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe

Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Reglement Raad van Toezicht Stichting Scholengroep Over- en Midden-Betuwe Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting Over- en Midden-Betuwe (de Stichting ) op 24 november 2010.

Nadere informatie

Raad van Bestuur Reglement

Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur Reglement Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur

Reglement raad van bestuur Reglement raad van bestuur Artikel 1. Structuur 1. De raad van bestuur is belast met het besturen van en draagt de verantwoordelijkheid voor de algehele gang van zaken binnen de sociaalwerkorganisatie.

Nadere informatie

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur

Directiereglement Salut (vastgesteld ) Artikel 1. Structuur Directiereglement Salut (vastgesteld 17.05.2017) Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van Salut, welzijnsorganisatie voor de Hof van Twente, en is eindverantwoordelijk voor de

Nadere informatie

Reglement Toezichthoudend Bestuur

Reglement Toezichthoudend Bestuur Reglement Toezichthoudend Bestuur Stichting Peuterspeelzalen Hoogeveen Vastgesteld door het Toezichthoudend Bestuur op 14 juli 2016 Gebaseerd op modelreglement MO-groep (2009) Artikel 1. Structuur 1. Het

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Reglement toezichthoudend bestuur

Reglement toezichthoudend bestuur Reglement toezichthoudend bestuur Artikel 1. Structuur 1. Het bestuur is belast met het besturen van de sociaalwerkorganisatie en is eindverantwoordelijk voor de realisatie van de organisatie-doelstellingen,

Nadere informatie

Evalueren voor: 1 juli 2015 1 Inleiding

Evalueren voor: 1 juli 2015 1 Inleiding Good Governancecode en Reglement Stichting Unitus Dit reglement is gebaseerd op de Governancecode voor Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Model Raad van Toezicht, opgesteld onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Bestuursreglement ( directiereglement) Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Clup Welzijn.

Bestuursreglement ( directiereglement) Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Clup Welzijn. Bestuursreglement ( directiereglement) Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Clup Welzijn. De Raad van Toezicht van Clup Welzijn heeft dit bestuursreglement op 23 april 2013 vastgesteld. Voor het vaststellen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds

Reglement Raad van Toezicht. Diabetes Fonds Diabetes Fonds Amersfoort, 1 september 2006 Stichting Diabetes Fonds Preambule In dit reglement wordt de positie van de Raad van Toezicht van de Stichting Diabetes Fonds (hierna te noemen: stichting) omschreven

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS-VLAANDEREN De Raad van Toezicht van de Stichting ZorgSaam (hierna te noemen: ZorgSaam), gevestigd te Terneuzen, besluit, met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU

Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Van jou JoU Pieterstraat 1 3512 JT Utrecht 030-2361919 info@jou-utrecht.nl www.jou-utrecht.nl Reglement Raad van Bestuur Stichting JoU Reglement 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING F364/F555/31001776 Versie 28 juni 2013 REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE HARTSTICHTING Begripsbepaling. Artikel 1. In dit reglement worden de volgende begrippen gehanteerd: a. stichting:

Nadere informatie

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs

Reglement College van Bestuur. de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs Reglement College van Bestuur de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs 1 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur

Toegepast in 2014. Principe 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur Appendi 105 Het Nieuwe Instituut Jaarverslag Verantwoording Governance Code Cultuur Toegepast in Principe 1 Het bestuur is verantwoordelijk voor het in acht nemen van de Governance Code Cultuur De organisatie

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd:

BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF. 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: BESTUURSREGLEMENT NOC*NSF Artikel 1 Definities 1.1 In dit Reglement van het Bestuur van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT COLLEGE VAN BESTUUR REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat het College

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Reglement van Toezicht 12 september 2014

Reglement van Toezicht 12 september 2014 Stichting MVO Nederland REGLEMENT VAN TOEZICHT 1. Vaststelling van het Reglement van Toezicht. 1.1. Dit reglement van Toezicht is conform het bepaalde in artikel 11.6 juncto 16.2 van de statuten van Stichting

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT C REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Behorend bij de statuten van de vereniging ANBO DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Bestuur: het orgaan bedoeld in artikel 2:44 van het Burgerlijk

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat

Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Reglement Raad van Bestuur Partoer Op Maat Vastgesteld d.d. 24 maart 2015 1. Inleiding Dit reglement voor de Raad van Bestuur is opgesteld met inachtneming van de statuten. De statuten van de stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, overeenkomstig artikel 14 van de statuten van Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties.

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs

Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Reglement raad van toezicht Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de raad van toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Stichting KEaRN Beheer

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT. Stichting KEaRN Beheer REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting KEaRN Beheer Wijzigingen hebben betrekking op de pagina s: 0, 3, 9, 10,11,12, 13, 14,15en 16 Burgum, 27 maart 2015 Besluit Raad van Toezicht Stichting KEaRN Beheer

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis

Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis Reglement raad van toezicht van de Stichting BovenIJ ziekenhuis De raad van toezicht van de Stichting BovenIJ Ziekenhuis, gevestigd te Amsterdam, besluit met inachtneming van de statuten van de stichting

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

Bestuursreglement Zadkine

Bestuursreglement Zadkine Bestuursreglement Zadkine Dit reglement dient tot nadere uitwerking van artikel 6 lid 5 van de statuten van de Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID REGLEMENT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE BOUWNIJVERHEID 1 De raad van toezicht Artikel 1 1. De Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid, hierna te

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL

Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Reglement Raad van Toezicht van de Stichting BESCAL Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Toezicht 13 december 2016 1/6 Inhoudsopgave Artikel 1 Gedragsregels voor de raad 3 Artikel 2 Functies van het toezicht 3 Artikel 3 Samenstelling van de raad

Nadere informatie

DE CITO GOVERNANCE CODE 1

DE CITO GOVERNANCE CODE 1 DE CITO GOVERNANCE CODE 1 1. NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE 1.1 Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van Cito en in de naleving van de Cito Governance Code wordt onder

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. 22 april 2009 ingestemd door de Medezeggenschapsraad d.d. 31 maart 2009 1 Bestuursreglement

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE VERENIGING VOOR CHRISTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS IN NOORD- EN MIDDEN- DRENTHE Begrippen 1. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. 2.

Nadere informatie

CODE CORPORATE GOVERNANCE

CODE CORPORATE GOVERNANCE CODE CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPES Principes geven aan welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden er zijn en door welke organen en/of personen deze worden vervuld (RvT=Raad van Toezichtmodel,

Nadere informatie

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht

12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 12. Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Reglement Raad van Toezicht Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord Inleiding Dit reglement Raad van Toezicht is een aanvulling op de statuten van de Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord.

Nadere informatie

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b

Emergis 7. RAAD VAN BESTUUR b .; 7. RAAD VAN BESTUUR b BESTUURSSECRETARIAAT Postbus 253 4460 AR Goes BEZOEKADRES Oostmolenweg 101 Kloetinge TELEFOON 0113267202 TELEFAX 0113233538 E-MAIL EN INTERNET Definitief Versie 1 rvb@emergis.nl

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE. gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGIONAAL OPLEIDINGEN CENTRUM DRENTHE, OOK GENAAMD: DRENTHE COLLEGE gevestigd te 7825 SG Emmen, Stadionplein 5 In de statuten van het Drenthe College is bepaald dat de Raad

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Pagina 1 van 12 Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Overwegende dat de Raad van Commissarissen (Raad) behoefte heeft aan nadere invulling van zijn werkwijze; in 2011

Nadere informatie

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten

de vigerende statuten van de Stichting het bestuur van de stichting als bedoeld in artikel 6 van de De statuten Reglement raad van commissarissen Woonstichting Triada Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: De stichting Woonstichting Triada

Nadere informatie

KENNISBANK - ORGANISATIE

KENNISBANK - ORGANISATIE KENNISBANK - ORGANISATIE MODEL DIRECTIEREGLEMENT STICHTING MEER DAN VOETBAL Samenvatting Het bestuur stelt een profiel voor de directie op, waarin de omvang van de directie en de vereiste kwaliteiten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010

Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Reglement Raad van Toezicht Stichting Solidez Versie 08062010 Inleiding Het Reglement Raad van Toezicht heeft betrekking op de Raad van Toezicht van Stichting Solidez. Stichting Solidez is een regionale

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal

Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Reglement voor de Raad van Toezicht van de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Veenendaal Definitief, 27 april 2011 BEGRIPSBEPALINGEN Raad: de raad van toezicht van de Stichting voor Christelijk

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen;

Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; Betreft: Bestuursstatuut SOOOG Artikel 1 Begripsbepalingen De stichting: de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen; De raden: de gemeenteraden Raad van Toezicht: het intern toezichthoudend orgaan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost

Reglement Raad van Toezicht AOC Oost Reglement Raad van Toezicht AOC Oost 1. Status van dit reglement Dit reglement is een reglement zoals bedoeld in artikel 11 van de statuten van de stichting. Het bevat onderwerpen die naar het oordeel

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING VOOR VOORTGEZET ONDERWIJS KENNEMERLAND Begrippen a. In dit reglement wordt onder raad verstaan de Raad van Toezicht. b. In dit reglement wordt onder bestuur verstaan

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam)

Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) Bestuursreglement stichting BOOR (Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam) 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. bestuursreglement: het bestuursreglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie