In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen"

Transcriptie

1 Maandelijks tijdschrift Jaargang 55 nr november 2000 ISSN Financiële transfers tussen de Belgische gewesten Actualisering en vooruitblik in dit nummer... Financiële transfers tussen de Belgische gewesten Actualisering en vooruitblik... 1 Een wereldwijde heffing op valutatransacties Geen goed idee In 1999 bereikte de transfer vanuit Vlaanderen naar de andere gewesten in het kader van de Belgische publieke financiën een orde van grootte van 200 miljard BEF. Als percentage van het Vlaamse primaire inkomen blijkt de transfer daarmee over zijn hoogtepunt van 3,8 % in 1997 heen. De sociale zekerheid blijft met ruime voorsprong de grootste verwekker van transfers. Dat is logisch, aangezien de werkgelegenheidsgraad en dus ook de bijdragecapaciteit tot de sociale zekerheid nog steeds sterk regionaal uiteenlopen. Onze berekeningen geven aan dat de snellere bevolkingsveroudering in Vlaanderen in de transfer slechts tijdelijk tot 2010 zal temperen. Enkel als Wallonië en Brussel erin slagen tussen 2000 en 2030 een inhaalbeweging te maken tegenover Vlaanderen inzake werkgelegenheidsgraad zouden de transfers wel duurzaam worden afgebouwd. Dat veronderstelt een fundamentele ommekeer van de tendens van de voorbije decennia en dus een langdurige periode van hogere economische groei en een drastische vermindering van de structurele werkloosheid in Wallonië en Brussel. Via de federale overheidsbegroting en de sociale zekerheid kunnen er tussen de Belgische gewesten inkomensoverdrachten of zgn. financiële transfers plaatsvinden. Dat is het geval als een gewest relatief meer (en een ander dus relatief minder) tot de federale belastingen en/ of socialezekerheidsontvangsten bijdraagt dan het in de vorm van federale overheidsuitgaven en/of socialezekerheidsuitkeringen terugkrijgt. Het uitgangspunt daarbij is dat van de juste retour : een gewest dat meer (minder) bijdraagt tot de belastingen, moet in principe evenredig meer (minder) profijt halen uit de overheidsuitgaven. Elke afwijking van deze juste retour geeft aanleiding tot een transfer tussen de gewesten. Om zo n afwijking te berekenen, moeten als eerste stap de ontvangsten en uitgaven van de federale overheid en van de sociale zekerheid aan de gewesten worden toegewezen volgens sleutels waarvan de regionale waarden bekend zijn. Dat is geen eenvoudige opgave. Exacte verdeelsleutels zijn immers niet bekend, zodat enkel ramingen mogelijk zijn op basis van ruwe criteria, die de werkelijke verdeling redelijk objectief benaderen. Het kader op bladzijde 12 geeft een overzicht van de verdeelsleutels die wij hebben gebruikt (1). Vroegere berekeningen op basis van deze sleutels toonden aan dat er sinds de jaren 60 een voortdurende transfer vanuit Vlaanderen naar Wallonië en sinds de Economisch Financiële Berichten 1

2 deren gedurende de hele naoorlogse periode vrijwel voortdurend een sterkere economische groei registreerde dan de andere gewesten (3). Dat was ook na 1995 nog het geval (zie tabel I). Het bruto regionaal product (BRP, d.i. de totale bruto toegevoegde waarde voortgebracht op het grondgebied van een gewest) groeide in Vlaanderen tussen 1995 en 1999 met gemiddeld 2,5 % per jaar, tegenover 2 % in Wallonië en 1,8 % in Brussel. Dat betekent toch dat de regionale groei in Brussel beduidend versnelde. In groeide het Brusselse BRP immers met slechts 0,1 % per jaar. Deze groeiversnelling na 1995 wijst erop dat de relatieve achteruitgang van Brussel tegenover de andere gewesten minder sterk werd. Gedeeltelijk is dat toe te schrijven aan een ommekeer van de demografische ontwikkeling. Het aantal inwoners van het Hoofdjaren 90 ook naar Brussel plaatsvond. Wat volgt is een actualisering van deze berekeningen en een vooruitblik op de mogelijke toekomstige ontwikkeling van deze transfers (2). Sociaal-economische divergentie Gegeven het uitgangspunt van de juste retour zijn financiële transfers in belangrijke mate de uitdrukking van de verschillende bijdragecapaciteit van de gewesten tot de personenbelasting en van uiteenlopende regionale saldi in de sociale zekerheid. Als zodanig zijn zij niet meer dan een illustratie van de uiteenlopende economische en sociaal-demografische ontwikkeling van de gewesten. We hebben vroeger al gedocumenteerd dat Vlaan- Tabel I Regionale economische en demografische ontwikkeling BRP in Totale Bevolking op Werkgelegen- Werkloos- Afhankelijkheidsgraad Primair vaste prijzen* bevolking actieve leeftijd heidsgraad** heidsgraad jongeren ouderen inkomen (15 tot (onder (boven per capita* 64-jarigen) 15 jaar) 64 jaar) 1980 = 100 in % bevolking in % beroeps- in % totale bevolking België = 100 op beroeps- bevolking leeftijd Vlaanderen ,9 7,4 20,1 13,6 99, ,8 102,1 105,2 58,8 6,4 17,8 14,5 102, ,4 104,4 106,1 58,3 9,6 17,5 15,6 104, ,3 105,5 106,2 59,8 6,9 17,1 16,5 105,9 Wallonië ,9 8,8 20,0 14,9 94, ,3 100,6 103,0 53,5 12,5 18,5 15,4 92, ,7 102,7 103,3 52,7 17,4 18,7 16,2 92, ,8 103,3 103,2 54,2 16,3 18,6 16,7 90,2 Brussel ,2 8,6 17,3 17,6 120, ,1 96,1 96,0 54,6 11,4 17,5 17,2 108, ,6 94,8 94,5 52,7 18,2 17,7 17,2 100, ,9 95,1 95,3 53,0 17,6 17,7 17,0 97,7 Bronnen: NIS, INR, MTA en eigen berekeningen. * 1999: eigen raming. ** 1998 i.p.v

3 stedelijk Gewest steeg tussen 1996 en 1999 met 0,7 %, terwijl het tussen 1990 en 1996 nog met 1,7 % was gedaald. Daarmee groeide de bevolking in Brussel sinds 1996 zowat even sterk als in Vlaanderen (+0,8 %) en iets sneller dan in Wallonië (+0,5 %). Blijkbaar is de stadsvlucht uit Brussel sinds 1995 dus tot stilstand aan het komen. Een andere aanwijzing daarvan is de afnemende netto emigratiestroom uit Brussel. In 1990 bedroeg die 1,4 % van de Brusselse bevolking, in 1998 was dat nog slechts 0,6 %. De stadvlucht zorgde ervoor dat vooral dertigers en veertigers, als ze eenmaal een zeker inkomensniveau hadden bereikt, de hoofdstad inruilden voor de randgemeenten. De relatief welvarende leeftijdsgroep van 35 tot 55-jarigen maakte daardoor in Brussel in 1997 slechts 24,7 % van de bevolking uit, tegenover 27,2 % in het arrondissement Halle-Vilvoorde en 27,9 % in de provincie Waals-Brabant. Daarnaast bestaat een relatief groot deel van de Brusselse bevolking uit vreemdelingen van buiten de Europese Unie (15,7 % tegenover 2,2 % in Vlaanderen en 2,3 % in Wallonië). Niettemin kwam de toename van de Brusselse bevolking na 1996 ten volle op rekening van de bevolking met Belgische nationaliteit (+2,4 %). Daartegenover stond een afname van het aantal vreemdelingen met 3,5 %, wat onder meer te maken had met een toenemend aantal naturalisaties. Tussen 1990 en 1996 was het aantal vreemdelingen in Brussel nog met 5,3 % toegenomen en de Brusselse bevolking met Belgische nationaliteit met 4,4 % achteruitgegaan. De geleidelijke ommekeer van de stadsvlucht had als gevolg dat de demografische afhankelijkheidsgraad (d.i. het aandeel van de minderdan-15-jarigen en de 64-plussers in de totale bevolking) in Brussel sinds 1995 daalde met 0,2 procentpunt tot 34,7 % in In Vlaanderen en Wallonië daarentegen nam de demografische afhankelijkheidsgraad in dezelfde periode verder toe met 0,5 procentpunt tot respectievelijk 33,6 % en 35,3 % (zie tabel I). Vlaanderen is voorlopig nog het gewest met de relatief jongste bevolking, maar is wel sneller dan de andere aan het verouderen. Deze tendens zal zich in het komende decennium nog versterken. Zo lag het aandeel van de 65-plussers in 1999 in Vlaanderen nog wel net lager dan in Wallonië en Brussel, maar het aandeel van de 60-plussers is sinds dat jaar in Vlaanderen al het grootste. Ondanks de relatief gunstige demografische kentering in Brussel blijft de economische groei in dat gewest opvallend zwak. Daardoor bleven ook de Brusselse arbeidsmarktprestaties teleurstellend. De werkgelegenheid steeg er tussen 1995 en 1999 met gemiddeld slechts 0,4 % per jaar, tegenover een landsgemiddelde van 0,8 %. De werkloosheidsgraad blijft er op een hoog niveau, vooral dan in vergelijking met Vlaanderen. De ondertewerkstelling in Brussel komt nog beter tot uiting in de lage werkgelegenheidsgraad (d.i. de werkende beroepsbevolking t.o.v. de bevolking op actieve leeftijd). Deze bedroeg in 1998 in Brussel 53 %, tegenover 54,4 % in Wallonië en 59,8 % in Vlaanderen (zie tabel I). Het BRP geeft enkel een aanwijzing over de regionale oorsprong van de productie. Pendelaars die in Brussel werken, dragen bij tot het Brusselse BRP, maar hun arbeidsinkomen komt uiteindelijk terecht in het gewest waar zij wonen. Er moet bijgevolg een onderscheid worden gemaakt tussen het BRP en het totale primaire inkomen van de gezinnen en bedrijven in een gewest. Bij gebrek aan exacte statistieken kan de regionale verdeling van dit primaire inkomen enkel bij benadering worden geraamd. De raming in tabel I gebeurde op basis van de regionale spreiding van de netto belastbare gezinsinkomens enerzijds en het aantal werkgevers anderzijds. Daaruit blijkt dat Nr. 10 /

4 Brussel traditioneel het gewest was met het hoogste primaire inkomen per inwoner, maar sinds 1994 is ingehaald door Vlaanderen, dat daarenboven stelselmatig zijn voorsprong op Wallonië heeft vergroot. Alles samen lag in 1999 het primaire inkomen per inwoner in Brussel naar raming bijna 8 % lager dan in Vlaanderen en nog ruim 8 % boven het Waalse. Anderzijds is ook de inkomensongelijkheid in Brussel groter dan in de andere gewesten. In 1997 bracht Brussel met 8,6 % van de Belgische werkende bevolking 9,1 % van de opbrengsten in de personenbelasting voort, maar telde het met een bevolkingsaandeel van 9,4 % tegelijk ook zowat 16 % van alle bestaansminimumtrekkers. De relatief grotere inkomensongelijkheid blijkt tevens uit de verdeling van de fiscale aangiften over de verschillende inkomensklassen: 9,4 % van de fiscale aangiften in Brussel in 1998 betrof een netto belastbaar inkomen lager dan BEF, tegenover 7,5 % in Vlaanderen en 8,4 % in Wallonië. Ook het aandeel van de hoge-inkomensklassen (> BEF) is er nog relatief hoog (6 %), maar Brussel is wel zijn traditionele koploperspositie op dit vlak aan Vlaanderen (6,1 %) kwijtgespeeld. Gegeven deze sociaal-economische verschillen ontstaan er in België transfers tussen de gewesten op drie niveaus: ten eerste, de sociale zekerheid, ten tweede, de begrotingsverrichtingen met betrekking tot beleidsdomeinen die een exclusieve bevoegdheid van de federale overheid zijn en, ten derde, het financieringsmechanisme van de gewesten en gemeenschappen. Ook de overheidsschuld en de interestlasten, die grotendeels op het federale niveau liggen, veroorzaken een impliciete herverdeling in de Belgische overheidsfinanciën, waarvan de regionale impact zeer belangrijk is maar moeilijk expliciet valt te kwantificeren (4). Daarom houden we er in de verdere analyse geen rekening mee (zie kader). Transfers in de sociale zekerheid Tabel II toont, vanuit de juste retour -benadering, dat er via de sociale zekerheid in 1999 een transfer van naar raming 110 miljard BEF vanuit Vlaanderen naar de andere gewesten liep. Dat is 6 miljard BEF meer dan in 1995, wat wel een veel matiger stijging is dan in In verhouding tot het Vlaamse primaire inkomen blijkt deze transfer de jongste jaren zelfs lichtjes af te nemen, tot nog zo n 2 % in De groei van de socialezekerheidsbijdragen bleef na 1995 in Vlaanderen hoger (+3,9 % per jaar) dan in Wallonië (+3,3 %) en Brussel (+3,7 %). Dit regionaal groeiverschil was wel merkelijk geringer dan in Dat de sociale zekerheid gaandeweg minder een bron van inkomenstransfers vanuit Vlaanderen naar de andere gewesten is, houdt echter vooral verband met de inhaalbeweging die Vlaanderen langs de kant van de socialezekerheidsuitkeringen aan het maken is. Ook de groei van de uitkeringen was tussen 1995 en 1999 immers het grootst in Vlaanderen (+3,2 % per jaar), gevolgd door Wallonië (+2,5 %) en Brussel (+1,8 %). Het Vlaamse aandeel in de totale uitgaven van de sociale zekerheid steeg aldus in de tweede helft van de jaren 90 met één procentpunt tot 57,6 % in 1999, d.i. nog slechts 0,4 procentpunt verwijderd van het Vlaamse aandeel in de Belgische bevolking. Alleen in de takken kinderbijslagen en werkloosheidsuitkeringen ging het Vlaamse aandeel na 1995 achteruit. In de twee grootste socialezekerheidstakken, de pensioenen en de ziekte en invaliditeit, daarentegen was er een sterke vooruitgang. Inzake de pensioenen sloten de regionale aandelen in 1999 al dicht aan bij de aandelen van elk gewest in de totale Belgische bevolking. Er vindt inzake de pensioenen m.a.w. een zekere convergentie tussen de gewesten plaats, 4

5 Overheidsschuld en interestlasten Aangezien de overheidsschuld een gevolg is van tekorten in het verleden, heeft een deelgebied met grotere tekorten in het verleden ook een groter deel van de totale schuld voortgebracht. Vanuit de juste retour -redenering dat wie relatief meer schuld veroorzaakt ook relatief meer de last daarvan moet dragen, kan men proberen om de rentelasten volgens het toerekeningsprincipe over de gewesten te verdelen in een verhouding die hun bijdrage tot de schuldopbouw sinds een bepaald jaar weerspiegelt. Uit berekeningen van eerder onderzoek bleek dat Wallonië ongeveer 60 % van de schuldgroei tussen 1975 en 1985 had veroorzaakt, Vlaanderen slechts 30 % en Brussel 10 % (a). De solidariteit die door de toerekening van de interestlasten volgens deze sleutel op Vlaanderen woog, werd becijferd op meer dan 140 miljard BEF in Een dergelijke regionale toewijzing van interestlasten is evenwel aanvechtbaar. De uitkomst ervan is zeer gevoelig voor de keuze van het startjaar en van de verdeelsleutel van de schuld in dat jaar. Bovendien moeten de rentelasten niet alleen door hogere belastingen worden gefinancierd, maar vormen zij tegelijk een primair vermogensinkomen van de schuldeisers van de overheid. Aangezien het grootste deel van de Belgische overheidsschuld in het binnenland wordt aangehouden, komt dat vermogensinkomen bij overwegend Belgische schuldeisers terecht. Om een volledig beeld te geven van de invloed van de overheidsschuld op de regionale inkomensverdeling, zou men dus ook moeten nagaan welk het effect van de overheidsschuld is geweest op de hoogte en verdeling van het primaire inkomen uit vermogen tussen de gewesten. Aangezien dit onbegonnen werk is, geven wij er de voorkeur aan om in onze transferberekening de interregionale effecten van de overheidsschuld buiten het beeld te houden. Dit illustreert meteen een algemene beperking van de berekening van de financiële transfers tussen gewesten: zij zegt niets over de mate waarin de federale overheid de primaire inkomensverdeling tussen de gewesten beïnvloedt, via onder meer haar budgettaire, monetaire en inkomenspolitiek. Zo wordt vaak geargumenteerd dat het beleid gericht op het herstel van de concurrentiekracht en op de sanering van de overheidsfinanciën sinds het begin van de jaren 80 gezien de grotere openheidsgraad van Vlaanderen, in vergelijking met de andere gewesten, relatief meer aan dat gewest is ten goede gekomen. Overigens kunnen de effecten van het regionale economische beleid ook doorsijpelen naar andere gewesten. (a) Zie P. Van Rompuy en V. Bilsen, Tien jaar financiële stromen tussen de Gewesten, Leuvense Economische standpunten nr. 45, die de regionale verschillen van het gemiddelde uitkeringsniveau in belangrijke mate heeft afgevlakt. Zoals al opgemerkt, is Vlaanderen inzake de veroudering van zijn bevolking zijn achterstand op de beide andere gewesten aan het inhalen. Het aantal gepensioneerde loontrekkers en zelfstandigen nam er tussen 1990 en 1997 met 1,5 % per jaar toe, tegenover 0,9 % in Wallonië, terwijl het in Brussel zelfs afnam met 0,6 % per jaar. In de uitgaven voor ziekte en invaliditeit (ZIV) ligt het Vlaamse aandeel al sinds 1995 hoger dan het aandeel van dat gewest in de landsbevolking. De gemiddelde ZIV-uitkering per inwoner lag in 1999 in Vlaanderen naar raming bijna 5 % boven het landsgemiddelde. Deze vaststelling moet wel worden genuanceerd aangezien zij enkel is gebaseerd op het aantal primaire uitkeringsgerechtigden in elk gewest, dat als sleutel voor de regionale toewijzing van de ZIV-uitgaven werd gehanteerd. Deze verdeelsleutel gaat voorbij aan belangrijke regionale verschillen in medische consumptie per uitkeringsgerechtigde die in het verleden werden vastgesteld. Verschillende indicatoren suggereren wel dat Vlaanderen de jongste jaren ook op dit vlak een inhaalbe- Nr. 10 /

6 Tabel II Transfers in de sociale zekerheid Vlaan- Wallonië Brussel Vlaan- Wallonië Brussel deren deren Bedragen (in miljarden BEF) Aandelen (in %) Aandeel in de socialezekerheidsontvangsten ,7 343,9 109,6 62,5 28,5 9, ,2 433,7 125,6 63,5 28,3 8, ,2 451,9 131,7 63,7 28,1 8,2 1999* 1 094,1 475,8 137,7 64,1 27,9 8,1 Aandeel in de socialezekerheidsuitgaven ,5 415,4 126,3 55,2 34,4 10, ,6 503,5 148,8 56,6 33,5 9, ,4 527,6 154,6 57,0 33,2 9,7 1999* 978,0 558,8 161,6 57,6 32,9 9,5 waarvan: 1. Pensioenen ,3 131,8 42,6 55,7 33,5 10, ,7 166,8 49,7 56,5 33,5 10, ,3 173,6 50,4 57,1 33,2 9,7 1999* 320,2 183,5 51,7 57,6 33,0 9,3 2. Ziekte en invaliditeit ,2 125,7 37,8 55,8 34,0 10, ,8 159,2 45,0 59,1 31,9 9, ,1 167,4 46,6 59,8 31,5 8,8 1999* 358,8 182,3 49,4 60,8 30,9 8,4 3. Kinderbijslagen ,0 36,7 11,1 56,4 33,5 10, ,5 44,0 13,3 56,5 33,4 10, ,1 45,4 13,9 56,2 33,6 10,2 1999* 78,2 46,7 14,3 56,2 33,5 10,3 4. Werkloosheid (inclusief brugpensioenen en loopbaanonderbreking) ,7 65,8 16,2 54,9 36,2 8, ,5 83,4 23,0 53,7 36,3 10, ,7 88,3 24,6 53,1 36,7 10,2 1999* 126,7 90,4 25,9 52,1 37,2 10,7 5. Arbeidsongevallen, beroepsziekten, bestaanszekerheid en gewaarborgd inkomen van bejaarden ,3 22,1 7,9 51,0 36,1 12, ,0 26,1 9,2 52,5 35,1 12, ,8 26,1 9,1 52,5 35,2 12,3 1999* 40,4 26,9 9,3 52,7 35,1 12,2 Bedragen (in miljarden BEF) In % van het primaire inkomen Financiële transfers ,2 71,6 16,7 2,3 3,7 2, ,2 78,5 25,7 2,2 3,3 3, ,2 80,8 24,4 2,0 3,2 3,1 1999* 110,2 85,6 24,7 2,0 3,2 3,0 * raming. weging tegenover de andere gewesten heeft ingezet. Zo waren er in 1997 in Wallonië en Brussel weliswaar nog altijd meer artsen per inwoners (3,6 respectievelijk 5,6) dan in Vlaanderen (3,1), maar de ontwikkeling sinds 1990 geeft aan dat de toename van die verhouding in Vlaanderen (+0,5) hoger was dan in Wallonië (+0,4) en Brussel (-0,4). Het sterftecijfer bleef in Vlaanderen tussen 1990 en 1998 nagenoeg stabiel op 9,6 overlijdens per inwoners, terwijl in Wallonië dat cijfer terugviel van 11,4 naar 11 en in Brussel van 11,9 naar 11. Dat illustreert opnieuw dat de Vlaamse bevolking nog altijd gemiddeld jonger is, maar ook sneller veroudert dan in de andere gewesten, wat op zijn beurt de ZIV-uitkeringen er relatief sterker doet toenemen. Opvallend is dat het aandeel van Vlaanderen in de kinderbijslagen sinds 1995 licht blijkt terug te lopen, na een voortdurende stabilisatie tussen 1985 en Het aantal geboortes per inwoners bleef in Vlaanderen de voorbije jaren stabiel, terwijl het in Wallonië en Brussel sinds 1996 opnieuw wat is toegenomen. Mede daardoor bleef de groei van het aantal rechthebbenden in de kinderbijslagsector in Vlaanderen beperkt tot 0,9 % in , tegenover 1,5 % in Wallonië en 2,8 % in Brussel. Anderzijds blijkt dat de kinderbijslag per rechthebbend kind in Vlaanderen 3 % onder en in Wallonië en Brussel respectievelijk 8 % en 3 % boven het landsgemiddelde ligt. Dat is zowel aan demografische als aan sociale verschillen toe te schrijven. Demografische factoren spelen vooral in Brussel, waar door het relatief grote aantal allochtone gezinnen de gemiddelde gezinsgrootte (1,94) hoger ligt dan in Vlaanderen en Wallonië (beide 1,77). In Brussel had 22 % van de kinderbijslagtrekkende gezinnen in 1997 drie of meer kinderen, tegenover 17,5 % in Wallonië en 16 % in Vlaanderen. Wallonië en Brussel hebben voorts, in vergelijking met Vlaanderen, onder 6

7 de kinderbijslagtrekkers een beduidend hoger aantal werklozen, invaliden, gepensioneerden en wezen, die een verhoogde uitkering genieten. In Brussel en Wallonië bedroeg het aandeel van die categorieën in het totale aantal bijslagtrekkers in 1997 respectievelijk 39,3 % en 34,8 %, tegenover 19,5 % in Vlaanderen. In Vlaanderen wordt dan ook voor slechts 12 % van de kinderen verhoogde kinderbijslag uitgekeerd, tegenover 23 % in Wallonië en 30 % in Brussel. De regionale ontwikkeling van de uitkeringen voor werkloosheid, brugpensioen en loopbaanonderbreking weerspiegelt ten slotte de nog altijd uiteenlopende arbeidsmarktprestaties van de gewesten. In Vlaanderen namen deze uitkeringen tussen 1995 en 1999 met gemiddeld slechts 0,6 % per jaar toe, tegenover 2,1 % in Wallonië en 3 % in Brussel. Het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen daalde in Vlaanderen in diezelfde periode met 9,4 %, terwijl het in Wallonië stabiel bleef en in Brussel zelfs nog met 7,8 % toenam. Daartegenover stond wel dat in Vlaanderen het aantal bruggepensioneerden tussen 1995 en 1999 minder sterk afnam (-5,9 %) dan in Wallonië (-15,8 %) en Brussel (-23,6 %) en het aantal loopbaanonderbrekers er circa tweemaal zo fors opliep (+43,8 %) dan in Wallonië (+21,5 %) en Brussel (+25,9 %). In verhouding tot de totale beroepsbevolking zijn deze beide categorieën in Vlaanderen (5,1 %) trouwens beduidend omvangrijker dan in Wallonië (3,7 %) en Brussel (2,1 %). Transfers in de federale begroting Tabel III toont dat de transfer uit hoofde van de federale begrotingsverrichtingen vanuit Vlaanderen in absolute bedragen na 1995 sterker toenam dan tussen 1990 en Dit Tabel III Transfers in de federale overheidsbegroting en in de financiering van de regio s Vlaan- Wallonië Brussel Vlaan- Wallonië Brussel deren deren Bedragen (in miljarden BEF) Aandelen (in %) A. Federale overheidsbegroting Aandeel in de federale ontvangsten ,8 222,7 93,9 61,5 27,1 11, ,8 283,5 97,5 63,4 27,2 9, ,7 281,5 98,4 64,1 26,6 9,3 1999* 735,4 304,8 105,2 64,2 26,6 9,2 Aandeel in de federale uitgaven ,5 188,7 77,4 58,0 29,8 12, ,1 234,0 68,4 59,3 31,5 9, ,6 254,4 71,6 58,2 32,6 9,2 1999* 504,2 281,0 78,1 58,4 32,6 9,0 Bedragen (in miljarden BEF) In % van het primaire inkomen Financiële transfers ,2 17,2 5,1 0,6 0,9 0, ,6 31,8 1,1 0,6 1,3 0, ,2 47,1 0,9 0,9 1,9 0,1 1999* 50,0 51,3 1,3 0,9 1,9 0,2 B. Financiering van de regio s Bedragen (in miljarden BEF) In % van het primaire inkomen Financiële transfers ,6 35,9 2,3 0,9 1,8 0, ,6 41,6 1,0 0,9 1,7 0, ,6 40,1 1,5 0,8 1,6 0,2 1999* 38,9 36,4 2,5 0,7 1,4 0,3 waarvan: 1. Transfers m.b.t. de overgedragen personenbelasting ,0 18,1 0,1 0,5 0,9 0, ,6 21,5 0,0 0,4 0,9 0, ,0 19,7 0,8 0,4 0,8 0,1 1999* 16,1 16,2 0,1 0,3 0,6 0,0 2. Transfers m.b.t. de overgedragen BTW ,7 17,8 2,2 0,4 0,9 0, ,0 20,1 0,9 0,4 0,8 0, ,7 20,4 2,3 0,4 0,8 0,3 1999* 22,8 20,2 2,6 0,4 0,8 0,3 * raming. verloop weerspiegelt hoofdzakelijk het relatieve aandeel van de regio s in de werkgelegenheid van de federale overheid, dat wij als verdeelsleutel voor de loonlasten van die overheid hebben gebruikt. In 1999 maakten de Nr. 10 /

8 Naast deze solidariteitstussenkomst kan ook de verdeling van de BTW-overdracht tussen de gemeenschappen ter financiering van het onderwijs nog een financiële transfer tussen de gewesten met zich meebrengen. Van 1989 tot 1998 gebeurde deze overdracht volgens vaste percentages: 57,55 % voor de Vlaamse Gemeenschap en 42,45 % voor de Franse. De Financieringswet van 1989 stelde dat vanaf het begrotingsjaar 1999 de verdeling moest gebeuren volgens het reëel aantal leerlonen, pensioenen en sociale lasten 34,3 % van de totale federale overheidsuitgaven uit. Naar raming 36,6 % hiervan, d.i. 4 procentpunten meer dan het Waalse aandeel in de totale bevolking, kwam in Wallonië terecht. Dit percentage is de voorbije jaren bovendien voortdurend toegenomen. Meer dan met de regionale verdeling van de federale uitgaven, houdt de transfer echter vooral verband met de hogere fiscale capaciteit van Vlaanderen in vergelijking met de andere gewesten. Het Vlaams Gewest droeg in 1999 per inwoner 9,1 % meer bij tot de federale overheidsontvangsten dan het landsgemiddelde. Wallonië daarentegen droeg per inwoner in de periode ieder jaar 14 à 15 % minder dan het landsgemiddelde bij. Opmerkelijk is ook de terugval van Brussel in de jaren 90, al was die na 1995 beduidend geringer dan in de jaren daarvoor. In 1990 droeg Brussel per inwoner nog 15,1 % meer dan het landsgemiddelde bij tot de federale overheidsontvangsten. In 1995 beliep die bijdrage evenveel als het gemiddelde en in 1999 was dat 3,2 % minder. Transfers in de financiering van de regio s De financiering van de gemeenschappen en gewesten gebeurt door een overdracht van de federale personenbelasting en van de BTW volgens de principes vastgelegd in de Financieringswet van Na een overgangsperiode kreeg deze wet haar definitief beslag in Sinds dat jaar wordt de overdracht van de personenbelasting aan de gewesten volledig gekoppeld aan de nominale groei van het bruto binnenlands product en gebeurt de verdeling van die overdracht tussen de gewesten volgens de effectieve plaats van heffing van de belasting. Dit wil zeggen dat elk deelgebied middelen ontvangt in verhouding tot wat de inwoners van dat gebied betalen aan belastingen. De verdeelsleutel van de personenbelasting tussen de gewesten is vanaf 2000 dus zelf gebaseerd op de juste retour, zodat interregionale transfers uit hoofde van die verdeling normaal niet meer kunnen voorkomen. Deze overgang naar de juste retour verliep sinds 1989 geleidelijk. Hij werd wel versneld door het Sint-Michielsakkoord van Daardoor is de financiële transfer m.b.t. de overgedragen personenbelasting vanuit Vlaanderen sinds 1996 jaarlijks met 1 à 1,5 miljard BEF gedaald, tot naar raming nog zowat 16 miljard BEF in 1999 (zie tabel III) (5). Vanaf 2000 valt deze transfer weg, maar kan nog een overdracht tussen de gewesten plaatsvinden als gevolg van de nationale solidariteitstussenkomst. De Financieringswet van 1989 voorziet immers in een expliciete transfer naar het gewest waar de gemiddelde opbrengst van de personenbelasting per inwoner lager ligt dan het landsgemiddelde. In 1998 bedroeg die opbrengst in de armere gewesten Brussel en Wallonië respectievelijk 97,6 % en 88,6 % van het landsgemiddelde, tegenover 106,7 % in Vlaanderen. Voor het jaar 2000 voorziet de begroting in een solidariteitstussenkomst van de federale overheid van 24,8 miljard BEF, waarvan 23 miljard BEF voor Wallonië en 1,8 miljard BEF voor Brussel. 8

9 lingen, geteld volgens objectieve, wettelijk vastgelegde criteria. Doordat geen overeenstemming over een dergelijke objectieve verdeelsleutel kon worden bereikt, bleef de oorspronkelijke verdeling in 1999 nog gehandhaafd. Als we er eenvoudigheidshalve van uitgaan dat 80 % van de Brusselse bevolking tot de Franse en 20 % tot de Vlaamse Gemeenschap behoort, komt dit neer op een verdeling van de BTW ten belope van 56,5 % voor Vlaanderen, 39,3 % voor Wallonië en 4,2 % voor Brussel. Wanneer we voorts veronderstellen dat elk gewest evenveel tot de BTWontvangsten als tot de personenbelasting bijdraagt, houdt dit een inkomenstransfer in van bijna 23 miljard BEF van Vlaanderen naar de andere gewesten, waarvan 20 miljard BEF voor Wallonië en bijna 3 miljard BEF voor Brussel. en uit de verdeling van de federale middelenoverdracht tussen de gemeenschappen en gewesten. Alles samen bereikte de totale financiële transfer uit het Vlaamse Gewest in 1999 een orde van grootte van bijna 200 miljard BEF, d.i. circa 22 miljard BEF meer dan in Tussen 1990 en 1995 bedroeg die toename nog 33 miljard BEF. In procent van het Vlaamse primaire inkomen blijkt de transfer over zijn hoogtepunt van 3,8 % in 1997 heen. Tabel IV illustreert ook dat gedurende een groot deel van de jaren 90 een zogenaamde inkomensparadox met betrekking tot het Brusselse Gewest bestond. Deze inkomensparadox betekent dat een gewest met een lager primair inkomen per inwoner na verrekening van de transfers een hoger beschikbaar inkomen per inwoner heeft dan de andere Eind 1999 legde de huidige regering in het Sint-Elooisakkoord vast dat de BTW-overdracht van de federale overheid vanaf 2000 zal worden verdeeld op basis van het aantal leerlingen van 6 tot en met 17 jaar. Door de toepassing van dit leerlingencriterium zal de Vlaamse Gemeenschap 57,06 % en de Franse 42,94 % van de federale BTW-middelen ontvangen. Gegeven de begrotingscijfers voor 2000 zal deze sleutel, in vergelijking met de oude, de interregionale transfer dit jaar met 1,8 miljard BEF doen toenemen, waarvan 1,5 miljard BEF naar Wallonië en 0,3 miljard BEF naar Brussel. Totale financiële transfers In tabel IV wordt de som gemaakt van alle transfers die, steeds gegeven de gehanteerde definitie van de juste retour, tussen de gewesten voortvloeien uit de sociale zekerheid, uit de verrichtingen van de federale overheid Tabel IV Totale transfers en gewestelijke primaire en beschikbare inkomens per capita * Vlaanderen Transfer in miljarden BEF 144,1 177,4 193,1 199,1 Transfer in % van het primaire inkomen 3,7 3,7 3,8 3,6 Primair inkomen per capita (België = 100) 102,7 104,4 104,7 105,9 Beschikbaar inkomen per capita (België = 100) (1) 99,0 100,7 100,9 102,3 Wallonië Transfer in miljarden BEF 124,6 151,9 168,1 173,2 Transfer in % van het primaire inkomen 6,4 6,3 6,6 6,6 Primair inkomen per capita (België = 100) 92,6 92,0 91,7 90,2 Beschikbaar inkomen per capita (België = 100) (1) 99,0 98,3 98,3 96,8 Brussel Transfer in miljarden BEF 19,5 25,5 25,0 25,9 Transfer in % van het primaire inkomen 2,8 3,4 3,2 3,2 Primair inkomen per capita (België = 100) 108,9 100,7 99,6 97,7 Beschikbaar inkomen per capita (België = 100) (1) 111,7 104,1 102,8 100,9 (1) Primair inkomen per capita na transfers tussen de gewesten. * raming. Nr. 10 /

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK

DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 63. DEEL II DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK 64. 65. II. DE EINDELOOPBAANPROBLEMATIEK Het tweede deel van dit verslag behandelt de eindeloopbaanproblematiek op de arbeidsmarkten van de Europese Unie. In het

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift. December 2010

Economisch Tijdschrift. December 2010 Economisch Tijdschrift December 21 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden is

Nadere informatie

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief

De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief DE DE BELGISCHE WONINGMARKT VANUIT VANUIT EEN EEN EUROPEES EUROPEES PERSPECTIEF De Belgische woningmarkt vanuit een Europees perspectief Vanessa Baugnet David Cornille Martine Druant (1) Dit artikel heeft

Nadere informatie

Economisch Tijdschrift

Economisch Tijdschrift Economisch Tijdschrift 4-2005 Eurosysteem Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. Het integraal of gedeeltelijk kopiëren van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële doeleinden

Nadere informatie

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007)

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) NOVEMBER 2003 Inhoudstafel In dit document Onderwerp Zie Pagina 1. Inleiding en samenvatting 3 2. De economische omgeving 4 2.1. De internationale context

Nadere informatie

Verslag 2010. economische en financiële ontwikkeling

Verslag 2010. economische en financiële ontwikkeling Verslag 21 economische en financiële ontwikkeling Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen

Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Onderzoek naar de woonfiscaliteit in Vlaanderen Deel 5 Samenvatting Geert Goeyvaerts, Marietta Haffner, Kristof Heylen, Katleen Van den Broeck, Frank Vastmans (coördinator) en Sien Winters Promotor: Erik

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs

De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs Spoor A2 : De effecten van de vergrijzing op de uitgaven voor zorgverzekering en hoger onderw ijs A. Van Hecke K. Algoed D. Herem ans KULeuven Faculteit Econom ie & Bedrijfsw etenschappen Juli 2 0 0 8

Nadere informatie

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1

Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld. Jaarverslag 2012 1 Federale Staatsschuld Agentschap van de Schuld Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 1 2 Agentschap van de Schuld Koninkrijk België Inhoudstafel Inhoudstafel... 3 Voorwoord van de Heer Koen Geens, minister

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve

Inleiding. 1. recent verloop van de bedrijfsinvesteringen. K. Burggraeve De Belgische bedrijfsinvesteringen in het licht van de crisis F. De Sloover K. Burggraeve L. Dresse Inleiding De Belgische economie heeft al bijna vijf jaar af te rekenen met een opeenvolging van uitzonderlijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding:

Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen. 1.1. Inleiding: Hoofdstuk 1: Een economie die werkt voor iedereen 1.1. Inleiding: 1. West Europa op een kantelmoment Indien Europa 7% van de wereldbevolking telt en 25% van het BBP op de wereld produceert, maar 50% van

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012

Stabiliteitsprogramma Nederland. CONCEPT april 2012 Stabiliteitsprogramma Nederland CONCEPT april 2012 Consistentie met het Nationaal Hervormingsprogramma In het kader van de stroomlijning van het Europese semesterproces worden het Nationaal Hervormingsprogramma

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier

studiedienstdossier studiedienstdossier Het sociaal model tegenover het Europees economisch bestuur studiedienstdossier studiedienstdossier studiedienstdossier De studiedienstdossiers van het ACV zoomen wat dieper in op een concreet onderwerp dat in de actualiteit staat of naar de toekomst aan belang zal winnnen. Met verschillende

Nadere informatie

25 jaar DEMOS: 1985-2009 Met de inzichten van nu een visie op toen. inhoud

25 jaar DEMOS: 1985-2009 Met de inzichten van nu een visie op toen. inhoud dem s Jaargang 25 December 2009 ISSN 0169-1473 Een uitgave van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut Bulletin over Bevolking en Samenleving 10 inhoud 1 25 jaar DEMOS: 1985-2009 2 Vergrijzing

Nadere informatie

Gemeenten in perspectief 2014-2018

Gemeenten in perspectief 2014-2018 Gemeenten in perspectief 2014-2018 Prof. dr. M.A. Allers (COELO) Drs. B. Steiner (bruno steiner advies) COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden Gemeenten in perspectief 2014-2018

Nadere informatie

Lokale financiën. OCMW s en politiezones

Lokale financiën. OCMW s en politiezones Lokale financiën OCMW s en politiezones 214 Inhoud De financiële situatie van de Vlaamse OCMW s BBC-Meerjarenplan 214-219 8 BBC: nieuwe definitie van financieel evenwicht 11 Rekening 27-212 13 Balans 212

Nadere informatie

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen

De RVA. Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen De RVA in 2012 Volume 2: indicatoren van de arbeidsmarkt en evolutie van de uitkeringen Woord vooraf De groei was negatief en de werkgelegenheid heeft geleden in 2012 Na de financiële en economische crisis

Nadere informatie

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming

Juni 2014 Zijn werknemers van 50 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Zijn werknemers van 5 jaar te duur? De component leeftijd in de loonvorming Y. Saks Inleiding De werkgelegenheidsgraad van de 55-64-jarigen bedraagt in België 4 % (1), dat is 9 procentpunt onder het Europese

Nadere informatie

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn

De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden. Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn De invloed van loonlasten op de vraag naar arbeid: een vergelijkende studie van België en de buurlanden Wout Laenen, Cindy Moons, Damiaan Persyn HUB RESEARCH PAPER 2011/10 AUGUSTUS 2011 De invloed van

Nadere informatie

Internationale omgeving

Internationale omgeving Internationale omgeving Onverwerkte overcapaciteit en tanend vertrouwen bemoeilijken het herstel van de wereldeconomie Scherpe beurscorrectie tast vertrouwen van consumenten en investeerders verder aan

Nadere informatie

Keuzes in Kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma s. Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is een uitgave van:

Keuzes in Kaart 2013-2017. Een analyse van tien verkiezingsprogramma s. Planbureau voor de Leefomgeving. Dit is een uitgave van: Keuzes in Kaart 2013-2017 In de aanloop naar de verkiezingen van 12 september 2012 hebben tien politieke partijen - VVD, PvdA, PVV, CDA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, DPK - gevraagd om een analyse

Nadere informatie

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen

Nieuwe kijk op de nationale rekeningen Nieuwe kijk op de nationale rekeningen 7 de seminarie voor leerkrachten van het secundair onderwijs 8 oktober 2014 Pedagogisch dossier ALGEMENE TOELICHTINGEN Inhoud 1. Het ESR 2010 en verder : een inleiding

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie