IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM"

Transcriptie

1 IAS 10 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM Jan VERHOEYE Docent Hogeschool Gent Gastprofessor Universiteit Gent Lid Commissie voor Boekhoudkundige Normen Lid Supervisory Board EFRAG BELGISCH BOEKHOUDRECHT Art. 33, eerste lid K.B. W.Venn.: Er moet rekening worden gehouden met alle voorzienbare risico's, mogelijke verliezen en ontwaardingen, ontstaan tijdens het boekjaar waarop de jaarrekening betrekking heeft of tijdens voorgaande boekjaren, zelfs indien deze risico's, verliezen of ontwaardingen slechts gekend zijn tussen de balansdatum en het ogenblik waarop de jaarrekening door het bestuursorgaan van de vennootschap wordt opgesteld.. Art. 70, tweede lid K.B. W.Venn.: Er worden aanvullende waardeverminderingen geboekt op de activa bedoeld in artikel 69 en in het eerste lid van dit artikel, om rekening te houden hetzij met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde, hetzij met de risico's inherent aan de aard van de betrokken producten of van de gevoerde activiteit.. IAS

2 DOEL Deze standaard schrijft voor wanneer een jaarrekening dient aangepast te worden voor gebeurtenissen na balansdatum welke informatie moet vermeldt worden in verband met de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte en over de gebeurtenissen na balansdatum Een onderneming mag haar jaarrekening niet opstellen op basis van het continuïteitsbeginsel als gebeurtenissen na balansdatum erop wijzen dat het continuïteitsbeginsel niet geëigend is. IAS 10 3 TOEPASSINGSGEBIED Deze standaard dient te worden toegepast bij de administratieve verwerking van en informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum (1) IAS

3 DEFINITIES Gebeurtenissen na balansdatum zijn zowel gunstige als ongunstige (!) gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor uitgifte Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten gebeurtenissen: gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum (2) IAS 10 5 DEFINITIES Proces dat goedkeuring van de jaarrekening voor uitgifte met zich meebrengt varieert naargelang (3) de managementstructuur de wettelijke vereisten de procedures die worden gehanteerd voor het opstellen en presenteren van de jaarrekening In sommige gevallen is een onderneming verplicht haar jaarrekening na uitgifte ter goedkeuring voor te leggen aan haar aandeelhouders (4) datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte: de datum van de oorspronkelijke uitgifte niet de datum waarop de aandeelhouders de jaarrekening goedkeuren IAS

4 DEFINITIES Voorbeeld: management completeert op X2 een ontwerp van jaarrekening over het jaar eindigend op X1 op X2 wordt de jaarrekening onderworpen aan een beoordeling door de raad van bestuur, die de jaarrekening goedkeurt voor uitgifte op X2 kondigt de onderneming haar winst aan en publiceert ze bepaalde andere financiële informatie jaarrekening wordt op X2 ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en andere geïnteresseerden de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening op X2 goed de goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens op X2 bij een regelgevende instantie ingediend De jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte op X2: datum waarop de raad van bestuur de jaarrekening heeft goedgekeurd voor uitgifte IAS 10 7 DEFINITIES Soms is het management verplicht de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan een raad van toezicht die uitsluitend uit niet-leidinggevende personen bestaat Dan is de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte = de datum waarop het management de jaarrekening goedkeurt voor voorlegging aan de raad van toezicht (5) IAS

5 DEFINITIES Voorbeeld op X2 keurt management de jaarrekening goed voor uitgifte aan de raad van toezicht (de raad van toezicht is uitsluitend samengesteld uit leden zonder leidinggevende functie, en kan onder meer bestaan uit personeelsafgevaardigden en andere externe belanghebbenden) de raad van toezicht keurt jaarrekening goed op X2 de jaarrekening wordt op X2 ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en andere geïnteresseerden de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ontvangt de jaarrekening op X2 op X2 wordt de jaarrekening vervolgens ingediend bij een regelgevende instantie De jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte op X2: datum waarop het management de jaarrekening heeft goedgekeurd voor uitgifte aan de raad van toezicht) IAS 10 9 DEFINITIES Gebeurtenissen na balansdatum omvatten (6) alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de periode tot de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte zelfs indien deze gebeurtenissen plaatsvinden na de publicatie van een winstaankondiging of andere geselecteerde financiële informatie IAS

6 OPNAME EN WAARDERING Onderscheid maken tussen gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum IAS OPNAME EN WAARDERING Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum bedragen dienen niet te worden aangepast om gebeurtenissen weer te geven die blijken na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum wél aanpassen als die nadere informatie geven over feitelijke situatie op balansdatum (7) IAS

7 OPNAME EN WAARDERING Voorbeelden die wél nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum (8) rechterlijke uitspraak na balansdatum bevestigt een reeds bestaande verplichting op balansdatum een reeds getroffen voorziening aanpassen of vormen niet zozeer in de toelichting een voorwaardelijke verplichting vermelden de ontvangst van informatie na balansdatum, waaruit blijkt dat op balansdatum een bijzondere waardevermindering van een actief bestaat, of dat de omvang van een reeds opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies moet worden aangepast het faillissement van handelsdebiteur uitgesproken na balansdatum bevestigt normaliter dat het verlies reeds bestond op de balansdatum en dat de rechtspersoon de boekwaarde van die handelsvordering moet aanpassen de verkoop van voorraden na balansdatum kan een indicatie geven van hun opbrengstwaarde op de balansdatum IAS OPNAME EN WAARDERING de vaststelling na balansdatum van de kostprijs van vóór de balansdatum gekochte activa, of de opbrengsten van vóór de balansdatum verkochte activa; de vaststelling na balansdatum van de omvang van winstdeling of bonusbetalingen, indien de onderneming een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting tot betaling had op de balansdatum, als gevolg van gebeurtenissen van vóór die datum (zie bv. IAS 19, Personeelsbeloningen) de constatering van fraude of fouten die aangeven dat de jaarrekening onjuist was IAS

8 OPNAME EN WAARDERING Gebeurtenissen na balansdatum die géén nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum bedragen dienen niet te worden aangepast om gebeurtenissen weer te geven die blijken na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum (9) voorbeeld: daling van de marktwaarde van beleggingen tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte (10) geen verband met de toestand van de beleggingen op de balansdatum (kan wel geval zijn bij bv. fraude) ofschoon wel een aanvullende toelichting kan opgenomen worden overeenkomstig 20 IAS OPNAME EN WAARDERING Dividenden (11) als dividenden aan houders van eigenvermogensinstrumenten (zoals gedefinieerd in IAS 32, Financiële instrumenten) na de balansdatum worden voorgesteld of gedeclareerd deze dividenden niet opnemen als een verplichting op de balansdatum Wel op andere manier behandelen conform IAS 1 (12) IAS 1 vereist dat onderneming in haar jaarrekening melding maakt van het bedrag van de voorgestelde of gedeclareerde dividenden na balansdatum maar vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor uitgifte volgens IAS 1 doen als volgt in de balans, als een aparte component van het eigen vermogen in de toelichting bij de jaarrekening IAS

9 CONTINUÏTEITSBEGINSEL Jaarrekening niet opstellen volgens continuïteitsbeginsel als (13) het management na de balansdatum vaststelt dat het voornemens is om de onderneming te vereffenen om de activiteiten stop te zetten (vb. bedrijfsafdeling) of als er geen realistisch alternatief bestaat (vb. faillissement) Verslechtering van bedrijfsresultaten en financiële positie na balansdatum kan een indicatie vormen om te overwegen of het continuïteitsbeginsel nog van toepassing is Als het continuïteitsbeginsel niet langer van toepassing is gevolgen hiervan dermate verstrekkend dat deze standaard een fundamentele wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving vereist en niet zozeer een aanpassing van de bedragen die volgens de aanvankelijk gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving werden opgenomen (14) IAS CONTINUÏTEITSBEGINSEL IAS 1 vereist opname van bepaalde informatie als (15) de jaarrekening niet op basis van het continuïteitsbeginsel is opgesteld; of het management zich bewust is van wezenlijke onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de onderneming om haar continuïteit te handhaven de gebeurtenissen of omstandigheden die moeten worden opgenomen kunnen plaatsvinden na de balansdatum IAS

10 INFORMATIEVERSCHAFFING Datum van goedkeuring voor uitgifte datum vermelden waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor uitgifte wie die goedkeuring heeft verleend als de eigenaars van de onderneming of anderen de bevoegdheid hebben de jaarrekening na uitgifte aan te passen: melding maken van dit feit (16) geen gebeurtenissen na deze datum zijn opgenomen (17) IAS INFORMATIEVERSCHAFFING Als onderneming na balansdatum informatie krijgt rond toestand op balansdatum dient de onderneming deze nieuwe informatie op te nemen in de toelichting die betrekking heeft op deze toestand ook al heeft deze informatie geen invloed op de in de jaarrekening opgenomen bedragen (18) voorbeeld: voorwaardelijk actief dat reeds bestond op de balansdatum (bv. vordering claim waarvan uitkomst onzeker is; zie IAS 37, 32) (19) IAS

11 INFORMATIEVERSCHAFFING Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum als ze dermate belangrijk zijn dat het niet toelichten de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt dient de onderneming de volgende informatie toe te lichten voor iedere significante categorie gebeurtenissen na balansdatum de aard van de gebeurtenis een schatting van de financiële gevolgen, of een mededeling dat zulks niet mogelijk is. IAS INFORMATIEVERSCHAFFING Voorbeelden belangrijke bedrijfscombinatie na de balansdatum (zie IAS 22) afstoten van een belangrijke dochteronderneming; aankondiging van plan om bedrijfsactiviteiten te beëindigen, activa te vervreemden of het vereffenen van verplichtingen die toe te wijzen zijn aan de beëindiging van bedrijfsactiviteiten of het aangaan van bindende overeenkomsten om zulke activa te verkopen dan wel zulke verplichtingen te vereffenen (zie IAS 35); belangrijke aankopen en vervreemdingen van activa, of onteigening van belangrijke activa door de overheid; vernietiging van een belangrijke productiefaciliteit door brand na de balansdatum; aankondiging of het begin van de implementatie van een belangrijke herstructurering (zie IAS 37) IAS

12 INFORMATIEVERSCHAFFING belangrijke transacties na balansdatum die (kunnen) leiden tot een uitbreiding van het aantal gewone aandelen (op grond van IAS 33) abnormaal grote veranderingen in prijzen van activa of wisselkoersen na de balansdatum veranderingen in belastingtarieven of belastingwetgeving ingesteld of aangekondigd na de balansdatum die een significant effect hebben op de lopende en uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen (zie IAS 12) aangaan van belangrijke verbintenissen of voorwaardelijke verplichtingen, bijvoorbeeld door het verstrekken van belangrijke garanties aanvangen van belangrijke rechtszaken die slechts voortkomen uit gebeurtenissen na balansdatum IAS EINDE IAS

13 L 261/48 NL Publicatieblad van de Europese Unie IAS 10 INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARD IAS 10 (HERZIENE VERSIE VAN 1999) Gebeurtenissen na balansdatum Deze International Accounting Standard is in maart 1999 goedgekeurd door de IASC Board en werd van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari INLEIDING IAS 10, Gebeurtenissen na balansdatum, vervangt de delen van IAS 10, Voorwaardelijke gebeurtenissen en gebeurtenissen na balansdatum, die nog niet zijn vervangen door IAS 37, Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa. De nieuwe standaard brengt de volgende beperkte wijzigingen aan: (a) (b) nieuwe informatie over de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor uitgifte; verwijdering van de optie om een verplichting op te nemen voor dividenden waarvan wordt verklaard dat ze betrekking hebben op de periode die de jaarrekening beslaat en worden voorgesteld of gedeclareerd na de balansdatum maar vóór de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor uitgifte. Een onderneming mag de vereiste vermelding van dergelijke dividenden ofwel opnemen in de balans, als een afzonderlijke component van het eigen vermogen, ofwel in de toelichting bij de jaarrekening; ( 1 ) SIC-8: Eerste toepassing van International Accounting Standards als primaire grondslag voor de financiële verslaggeving. SIC-8 stelt dat het niet geëigend is om het cumulatief effect van wijzigingen die voortvloeien uit de overgang van algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (GAAP) naar IAS op te nemen in de winst- en verliesrekening (dat wil zeggen, de in IAS 8.54 beschreven toegestane alternatieve verwerkingswijze is niet van toepassing op de eerste toepassing van International Accounting Standards als de primaire grondslag voor de financiële verslaggeving). 13

14 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 261/49 (c) (d) (e) (f) de bevestiging dat een onderneming gepresenteerde informatie over de toestand op de balansdatum dient te actualiseren met enige nieuwe informatie die zij na de balansdatum verkrijgt en die betrekking heeft op deze toestand; verwijdering van de vereiste om de jaarrekening aan te passen als uit een gebeurtenis na balansdatum blijkt dat het continuïteitsbeginsel niet geëigend is voor een deel van de onderneming. Krachtens IAS 1, Presentatie van de jaarrekening, is het continuïteitsbeginsel van toepassing op de onderneming als geheel; bepaalde verfijningen in de voorbeelden van gebeurtenissen die al dan niet nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum; en verschillende redactionele verbeteringen. IAS 10 INHOUD Alinea s Doel Toepassingsgebied 1 Definities 2-6 Opname en waardering 7-12 Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum 7-8 Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum 9-10 Dividenden Het continuïteitsbeginsel Informatieverschaffing Datum van goedkeuring voor uitgifte Nieuwe informatie over de toestand op de balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum Ingangsdatum De standaarden die cursief en vet zijn gedrukt dienen te worden gelezen in de context van het achtergrondmateriaal en de leidraden in deze standaard, en in de context van het voorwoord bij de International Accounting Standards. International Accounting Standards zijn niet van toepassing op niet-materiële posten (zie alinea 12 van het voorwoord). DOEL Het doel van deze standaard is voor te schrijven: (a) (b) wanneer een onderneming haar jaarrekening dient aan te passen voor gebeurtenissen na balansdatum; en welke informatie een onderneming dient te vermelden in verband met de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte en over de gebeurtenissen na balansdatum. De standaard schrijft eveneens voor dat een onderneming haar jaarrekening niet mag opstellen op basis van het continuïteitsbeginsel als gebeurtenissen na balansdatum erop wijzen dat het continuïteitsbeginsel niet geëigend is. 14

15 L 261/50 NL Publicatieblad van de Europese Unie IAS 10 TOEPASSINGSGEBIED 1. Deze standaard dient te worden toegepast bij de administratieve verwerking van en informatieverschaffing over gebeurtenissen na balansdatum. DEFINITIES 2. De volgende begrippen worden in deze standaard gebruikt met de hierna omschreven betekenis: Gebeurtenissen na balansdatum zijn zowel gunstige als ongunstige gebeurtenissen die plaatsvinden tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening wordt goedgekeurd voor uitgifte. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee soorten gebeurtenissen: (a) (b) gebeurtenissen die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum; en gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum. 3. Het proces dat de goedkeuring van de jaarrekening voor uitgifte met zich meebrengt varieert al naargelang de managementstructuur, de wettelijke vereisten en de procedures die worden gehanteerd voor het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 4. In sommige gevallen is een onderneming vereist haar jaarrekening na uitgifte ter goedkeuring voor te leggen aan haar aandeelhouders. In dergelijke gevallen geldt als datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte de datum van de oorspronkelijke uitgifte, en niet de datum waarop de aandeelhouders de jaarrekening goedkeuren. Voorbeeld Het management van een ondernemingcompleteert op 28 februari 20X2 een ontwerp van de jaarrekening over het jaar eindigend op 31 december 20X1. Op 18 maart 20X2 wordt de jaarrekening onderworpen aan een beoordeling door de raad van bestuur, die de jaarrekening goedkeurt voor uitgifte. Op 19 maart 20X2 kondigt de onderneming haar winst aan en publiceert ze bepaalde andere financiële informatie. De jaarrekening wordt op 1 april 20X2 ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en andere geïnteresseerden. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders keurt de jaarrekening op 15 mei 20X2 goed, en de goedgekeurde jaarrekening wordt vervolgens op 17 mei 20X2 bij een regelgevende instantie ingediend. De jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte op 18 maart 20X2 (datum waarop de raad van bestuur de jaarrekening heeft goedgekeurd voor uitgifte). 5. In sommige gevallen is het management van een onderneming vereist om de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan een raad van toezicht die uitsluitend uit niet-leidinggevende personen bestaat. In dergelijke gevallen is de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte de datum waarop het management de jaarrekening goedkeurt voor voorlegging aan de raad van toezicht. Voorbeeld Op 18 maart 20X2 keurt het management van een onderneming de jaarrekening goed voor uitgifte aan de raad van toezicht. De raad van toezicht is uitsluitend samengesteld uit leden zonder leidinggevende functie, en kan onder meer bestaan uit personeelsafgevaardigden en andere externe belanghebbenden. De raad van toezicht keurt de jaarrekening goed op 26 maart 20X2. De jaarrekening wordt op 1 april 20X2 ter beschikking gesteld van de aandeelhouders en andere geïnteresseerden. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ontvangt de jaarrekening op 15 mei 20X2 en op 17 mei 20X2 wordt de jaarrekening vervolgens ingediend bij een regelgevende instantie. De jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte op 18 maart 20X2 (datum waarop het management de jaarrekening heeft goedgekeurd voor uitgifte aan de raad van toezicht). 6. Gebeurtenissen na balansdatum omvatten alle gebeurtenissen die plaatsvinden in de periode tot de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte, zelfs indien deze gebeurtenissen plaatsvinden na de publicatie van een winstaankondiging of andere geselecteerde financiële informatie. 15

16 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 261/51 OPNAME EN WAARDERING IAS 10 Gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum 7. Een onderneming dient de bedragen in haar jaarrekening aan te passen om rekening te houden met gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum. 8. Hieronder worden enkele voorbeelden gegeven van gebeurtenissen na balansdatum die nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum en waarvoor een onderneming vereist is om de in haar jaarrekening opgenomen bedragen aan te passen, of om posten op te nemen die voorheen niet waren opgenomen: (a) de uitspraak na balansdatum inzake een rechtszaak, die bevestigt dat de rechtspersoon reeds een bestaande verplichting had op de balansdatum; een dergelijke uitspraak vereist dat de rechtspersoon een reeds getroffen voorziening aanpast of dat een voorziening wordt gevormd, en niet zozeer dat in de toelichting een voorwaardelijke verplichting wordt vermeld; (b) de ontvangst van informatie na balansdatum, waaruit blijkt dat op de balansdatum sprake is van een bijzondere waardevermindering van een actief, of dat de omvang van een reeds opgenomen bijzonder waardeverminderingsverlies moet worden aangepast. Bijvoorbeeld: (i) het faillissement van een handelsdebiteur dat uitgesproken wordt na balansdatum bevestigt normaliter dat het verlies reeds bestond op de balansdatum en dat de rechtspersoon de boekwaarde van die handelsvordering moet aanpassen; en (ii) de verkoop van voorraden na balansdatum kan een indicatie geven van hun opbrengstwaarde op de balansdatum; (c) de vaststelling na balansdatum van de kostprijs van vóór de balansdatum gekochte activa, of de opbrengsten van vóór de balansdatum verkochte activa; (d) de vaststelling na balansdatum van de omvang van winstdeling of bonusbetalingen, indien de onderneming een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting tot betaling had op de balansdatum, als gevolg van gebeurtenissen van vóór die datum (zie IAS 19, Personeelsbeloningen); en (e) de constatering van fraude of fouten die aangeven dat de jaarrekening onjuist was. Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum 9. Bedragen die in de jaarrekening van een onderneming zijn opgenomen dienen niet te worden aangepast om gebeurtenissen die blijken na balansdatum en die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum te weerspiegelen. 10. Een voorbeeld van een gebeurtenis na balansdatum die geen nadere informatie geeft over de feitelijke situatie op de balansdatum, is een daling van de marktwaarde van beleggingen tussen de balansdatum en de datum waarop de jaarrekening is goedgekeurd voor uitgifte. De daling van de marktwaarde houdt normaliter geen verband met de toestand van de beleggingen op de balansdatum, maar weerspiegelt omstandigheden die zich in de volgende periode hebben voorgedaan. Aldus hoeft een onderneming de bedragen voor de beleggingen die in haar jaarrekening zijn opgenomen niet aan te passen. Evenmin hoeft de onderneming de vermelde bedragen voor de beleggingen op de balansdatum te actualiseren, ofschoon ze wel een aanvullende toelichting kan opnemen overeenkomstig alinea 20. Dividenden 11. Als dividenden aan houders van eigen-vermogensinstrumenten (zoals gedefinieerd in IAS 32, Financiële instrumenten: vermelding en presentatie) na de balansdatum worden voorgesteld of gedeclareerd, dient een onderneming deze dividenden niet op te nemen als een verplichting op de balansdatum. 16

17 L 261/52 NL Publicatieblad van de Europese Unie IAS IAS 1, Presentatie van de jaarrekening, vereist dat een onderneming in haar jaarrekening melding maakt van het bedrag van de voorgestelde of gedeclareerde dividenden na balansdatum maar vóór de datum waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor uitgifte. Volgens IAS 1 mag een onderneming deze informatie op een van onderstaande manieren opnemen: (a) (b) in de balans, als een aparte component van het eigen vermogen; of in de toelichting bij de jaarrekening. HET CONTINUÏTEITSBEGINSEL 13. Een onderneming dient haar jaarrekening niet op te stellen volgens het continuïteitsbeginsel als het management na de balansdatum vaststelt dat het voornemens is om de onderneming te vereffenen, om de activiteiten van de onderneming stop te zetten, of als er geen realistisch alternatief bestaat. 14. Een verslechtering van de bedrijfsresultaten en de financiële positie na balansdatum kan een indicatie vormen van de noodzaak om te overwegen of het continuïteitsbeginsel nog steeds van toepassing is. Als de toepassing van het continuïteitsbeginsel niet langer geëigend is, zijn de gevolgen hiervan dermate verstrekkend dat deze standaard een fundamentele wijziging in de grondslagen voor financiële verslaggeving vereist, en niet zozeer een aanpassing van de bedragen die volgens de aanvankelijk gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving werden opgenomen. 15. IAS 1, Presentatie van de jaarrekening, vereist de opname van bepaalde informatie indien: (a) (b) de jaarrekening niet op basis van het continuïteitsbeginsel is opgesteld; of het management zich bewust is van wezenlijke onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die aanzienlijke twijfel doen rijzen over het vermogen van de onderneming om haar continuïteit te handhaven. De gebeurtenissen of omstandigheden die moeten worden opgenomen kunnen plaatsvinden na de balansdatum. INFORMATIEVERSCHAFFING Datum van goedkeuring voor uitgifte 16. Een onderneming dient de datum te vermelden waarop de jaarrekening werd goedgekeurd voor uitgifte, alsmede wie die goedkeuring heeft verleend. Als de eigenaars van de onderneming of anderen over de bevoegdheid beschikken om de jaarrekening na uitgifte aan te passen, dient de onderneming melding te maken van dit feit. 17. Het is voor gebruikers belangrijk om te weten wanneer de jaarrekening werd goedgekeurd voor uitgifte, aangezien in de jaarrekening geen gebeurtenissen na deze datum zijn opgenomen. Nieuwe informatie over de toestand op de balansdatum 18. Indien een onderneming na de balansdatum informatie verkrijgt omtrent de toestand op de balansdatum, dient de onderneming deze nieuwe informatie op te nemen in de toelichting die betrekking heeft op deze toestand. 19. In sommige gevallen zal een onderneming de toelichtingen in de jaarrekening moeten actualiseren om de na de balansdatum verkregen informatie weer te geven, ook al heeft deze informatie geen invloed op de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Een voorbeeld van de noodzaak om de toelichting te actualiseren is als er na de balansdatum indicaties wijzen op een voorwaardelijke verplichting die reeds bestond op de balansdatum. Naast de overweging of de onderneming een voorziening moet treffen ingevolge IAS 37, Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa, dient de onderneming de toelichting over de voorwaardelijke verplichting in het licht van de nieuwe informatie te actualiseren. 17

18 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 261/53 Gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op de balansdatum IAS Indien gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke toestand op de balansdatum dermate belangrijk zijn dat het niet toelichten de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening beïnvloedt, dient de onderneming de volgende informatie toe te lichten voor iedere significante categorie gebeurtenissen na balansdatum: (a) de aard van de gebeurtenis; en (b) een schatting van de financiële gevolgen, of een mededeling dat zulks niet mogelijk is. 21. Voorbeelden van dergelijke gebeurtenissen na balansdatum zijn: (a) een belangrijke bedrijfscombinatie na de balansdatum (IAS 22, Bedrijfscombinaties, vereist in zulke gevallen specifieke toelichting) of het afstoten van een belangrijke dochteronderneming; (b) de aankondiging van een plan om bedrijfsactiviteiten te beëindigen, activa te vervreemden of het vereffenen van verplichtingen die toe te wijzen zijn aan de beëindiging van bedrijfsactiviteiten of het aangaan van bindende overeenkomsten om zulke activa te verkopen dan wel zulke verplichtingen te vereffenen (zie IAS 35, Beëindiging van bedrijfsactiviteiten); (c) belangrijke aankopen en vervreemdingen van activa, of onteigening van belangrijke activa door de overheid; (d) de vernietiging van een belangrijke productiefaciliteit door brand na de balansdatum; (e) de aankondiging of het begin van de implementatie van een belangrijke herstructurering (zie IAS 37, Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa); (f) belangrijke transacties na balansdatum die (kunnen) leiden tot een uitbreiding van het aantal gewone aandelen (op grond van IAS 33, Winst per aandeel, wordt een onderneming aangemoedigd om een beschrijving van dergelijke transacties op te nemen indien het niet gaat om een kapitaalverhoging of aandelensplitsing); (g) abnormaal grote veranderingen in de prijzen van activa of wisselkoersen na de balansdatum; (h) veranderingen in belastingtarieven of belastingwetgeving ingesteld of aangekondigd na de balansdatum die een significant effect hebben op de lopende en uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen (zie IAS 12, Winstbelastingen); (i) het aangaan van belangrijke verbintenissen of voorwaardelijke verplichtingen, bijvoorbeeld door het verstrekken van belangrijke garanties; en (j) het aanvangen van belangrijke rechtszaken die slechts voortkomen uit gebeurtenissen na balansdatum. INGANGSDATUM 22. Deze International Accounting Standard wordt van kracht voor jaarrekeningen die betrekking hebben op verslagperioden die aanvangen op of na 1 januari In 1998 verving IAS 37, Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa, de gedeelten van IAS 10, Voorwaardelijke gebeurtenissen en gebeurtenissen na balansdatum, die handelden over voorwaardelijke gebeurtenissen. Deze standaard vervangt de rest van die standaard. 18

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant

Nieuwe controleverklaring voor oob s. Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Nieuwe controleverklaring voor oob s Uitgebreider met meer informatie over werkzaamheden accountant Versie oktober 2014 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/12 -De toepassing van de algemene boekhoudprincipes op afgeleide financiële instrumenten 1 Advies van 8 september 2010 I. Inleiding a. Het ontbreken

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide

RJ-Uiting 2013-15: Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide : Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013) Ten geleide RJ-Uiting 2013-15 bevat de aangepaste Richtlijn 290 Financiële instrumenten (2013). Deze RJ- Uiting is een vervolg op RJ-Uiting 2013-12 van 11

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014

NBA-handreiking 1128 De betrokkenheid van de accountant bij de publicatie van persberichten over jaarcijfers Oktober 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1128 Oktober 2014 NBA-handreiking 1128 NBA-handreiking 1128 publicatie van persberichten over jaarcijfers Van toepassing op: Accountants die

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn.

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/5 - Berekening criteria artikel 15 W.Venn. Advies van 19 mei 2010 Artikel 15 maakt op basis van de jaaromzet, het balanstotaal en het personeelsbestand

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Handel met voorwetenschap

Handel met voorwetenschap Handel met voorwetenschap Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedrags toezichthouder op de markten van sparen, lenen,

Nadere informatie

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur

Advies van. de Commissie Vervlechting. Code Goed Bestuur & CBF-Keur Advies van de Commissie Vervlechting Code Goed Bestuur & CBF-Keur Juni 2007 1 2 Inhoudsopgave DEEL A I. Inleiding II. Kern van het advies III. Dilemma s IV. Veranderingen in het reglement a. Verantwoordingsmodel

Nadere informatie

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen?

De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? De jaarrekening op liquidatiegrondslagen, hoe kun je dat doen? Wanneer maak je een jaarrekening op op basis van liquidatiegrondslagen? Wat doe je b een jaarrekening op liquidatiegrondslagen? Wat is het

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2

INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 2 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten op het terrein van de financiële markten (Wijzigingswet financiële markten 2015) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE pag. ALGEMEEN

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen

Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen Toelichting Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten Algemeen In de Aanbestedingswet 2012 (hierna: de wet) is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan

Nadere informatie