voorbeeldhoofdstuk havo aardrijkskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.samengevat.nl voorbeeldhoofdstuk havo aardrijkskunde"

Transcriptie

1 voorbeeldhoofdstuk havo aardrijkskunde

2 havo aardrijkskunde Drs. H.J.C. Kasbergen

3 Voorwoord Beste docent, Voor u ligt een deel van de nieuwe Samengevat havo aardrijkskunde. Dit katern bevat een voorbeeldhoofdstuk, waarmee u een goede indruk krijgt van de vernieuwde uitgave. In de zomer van 2008 verschijnt de complete Samengevat. De inhoudsopgave hiervan vindt u ook in dit katern. Uw examenleerlingen kunnen zich met de meest actuele Samengevat voorbereiden op hun examen in 2009! De belangrijkste wijziging in de nieuwe Samengevat is de aanpassing aan het examenprogramma dat vanaf 2007 van kracht is. Daarnaast zijn nog andere verbeteringen doorgevoerd: Examenbundel en Samengevat zijn nog beter op elkaar afgestemd, doordat de hoofdstukindeling gelijk loopt. Het lettertype is aangepast om de leesbaarheid te vergroten. De onderwerpen voor het schoolexamen worden apart aangegeven. De didactische scheiding tussen de schematische theorie op de linker pagina en de toelichting en voorbeelden op de rechter pagina is duidelijker, mede door gebruik van een steunkleur. De tabellen zijn van kleur voorzien voor een betere leesbaarheid. Heeft u vragen over Samengevat en/of Examenbundel? Neem dan contact op met Anja Haggeman van Docentenlijn via telefoonnummer Ik wens u veel succes met de beoordeling van dit katern. Bent u enthousiast en wilt u de complete Samengevat ontvangen zodra het van de drukpers rolt? Mail dan uw gegevens naar: en vermeld welke uitgave van Samengevat u wilt ontvangen. Judith ten Brummelhuis Uitgever Examentraining Zutphen, januari 2008

4 inhoud (met verwijzing naar het examenprogramma) voorwoord hoe werk je met dit boek 1 Wereld (subdomein B2) 2 Aarde (subdomein C2) 3 Ontwikkelingsland Indonesië (subdomein D1) 4 Leefomgeving: overstromingen en wateroverlast door rivieren (subdomein E1a) 5 Leefomgeving: vraagstukken van grote steden (subdomein E1b) 6 Vaardigheden (subdomein A1) trefwoordenregister

5 begrippen en relaties 1 1 Wereld samenstelling Wereld (domein B) wereld als sociaalgeografisch systeem verandering wereld door de mens waarbij alle gebieden elkaar beïnvloeden voor centraal examen subdomein Samenhangen en verschillen in de wereld verkenning van de wereld ontdekken van relaties en patronen verandering van de wereld door globalisering beschrijving recente ontwikkeling India en Groot-Brittannië voorbeelden centrum en (semi)periferie voor schoolexamen (niet in Samengevat opgenomen) subdomein Gebieden op de grens van arm en rijk zoals Amerikaans-Mexicaanse grens subdomein Mondiale processen en lokale effecten bv. gevolg vrijhandel voor landbouw O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1L(def).doc /9

6 toelichting 1 De twee delen die in dit proefkatern zijn opgenomen vormen samen eindterm 4b. Vanwege de omvang (12 pagina s) is Verkenning van de wereld (eindterm 4a), weggelaten. Dit deel begint met een vergelijking van landen geconcentreerd op demografische, sociaalculturele en economische factoren, vooral door middel van criteria uit de Bosatlas. Daarbij moet de leerling patronen ontdekken in de spreiding van verschijnselen over de wereld en als het even kan relaties leggen tussen gebieden en verschijnselen. Dat laatste is nodig om wereldbeelden te verklaren. Hieronder is de inhoud van dit deel weergegeven door middel van de verschillende subkoppen van de linkerpagina VERKENNING VAN DE WERELD vergelijken van landen vorming van wereldbeelden theorie en model hulpmiddel bij verkenning wereld sociaal-culturele vergelijking van landen sociaal-cultureel wereldbeeld demografische vergelijking van landen demografisch wereldbeeld: transitiemodel economische vergelijking van landen economische wereldbeeld (met centrum-periferiemodel) Dit deel bevat tabellen met de in de stofomschrijving genoemde gegevens voor Angola, India, Indonesië, Groot-Brittannië, Nederland en de Verenigde Staten, gebaseerde op de Bosatlas, 53 e druk. O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1R(def).doc /9

7 begrippen en relaties wereld 2 VERANDERING VAN DE WERELD DOOR GLOBALISERING basistermen globalisering globalisering wereldwijd proces van integratie van landen door lagere kosten van transport en communicatie en een steeds grotere stroom goederen, diensten, investeringen, kennis en mensen mondialisering ander woord voor globalisering; beide termen worden door elkaar gebruikt internationalisering bedrijven en instellingen krijgen steeds meer contacten over de grens; term wordt gebruikt naast globalisering en mondialisering mondiale vervlechting/verweving wereldwijd verstrengeld raken van bedrijven/ economieën door veel onderlinge banden en transacties tijd-ruimtecompressie wereld steeds kleiner door afname van relatieve afstanden (afstanden uitgedrukt in tijd, moeite en kosten) global village wereld is dorp geworden door wereldwijde contacten zoals telecommunicatie en verre reizen geschiedenis globalisering 16 e t/m 18 e eeuw: na ontdekkingsreizen handelskolonialisme Europese landen halen o.a. specerijen en slaven; omvang relatief beperkt ontstaan exploitatiekolonie leverancier grondstoffen; vaak via plantages/mijnbouw ontstaan vestigingskolonie vestigingsgebied migranten uit 'oude wereld' eind 18e eeuw: opdeling wereld onder koloniale landen door grote behoefte aan grondstoffen/landbouwproducten en afzetgebieden na industriële revolutie imperialisme koloniale moederlanden nemen gebieden in om politieke en economische invloed veilig te stellen koloniën ontsloten door aanleg infrastructuur als havens, spoorwegen vanaf kust na WOII: koloniën politiek onafhankelijk blijven economisch ondergeschikt; neokolonialisme WOII : koude oorlog wereld verdeeld in invloedsferen VS en Sovjetunie; ontwikkelingshulp middel om bondgenoten te krijgen recent: verdwijnen IJzeren Gordijn en Berlijnse Muur, eind koude oorlog wereldverhoudingen minder duidelijk; grote invloed VS; extra ruimte voor globalisering O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1L(def).doc /9

8 toelichting 2 verandering van wereld door globalisering is de belangrijkste oorzaak van het wereldbeeld dat we in vorig deel zagen: centrum - semiperiferie - periferie. Historische ontwikkeling, oorzaken en gevolgen van globalisering staan in dit onderdeel centraal, met name de demografische, economische en sociaal-culturele aspecten. globalisering en mondialisering zijn termen die worden gebruikt om aan te geven dat er steeds meer buitenlandse contacten zijn die de hele wereld omvatten. Dit geldt voor persoonlijke contacten via telefoon, en reizen, maar vooral voor contacten van bedrijven voor handel, geldtransacties en communicatie met buitenlandse vestigingen en andere bedrijven. De mondiale contacten zijn niet nieuw, maar ze zijn in een stroomversnelling geraakt door de ontwikkelingen in de transport- en communicatiesector, en het gebruik van ICT. Essentieel is ook het wegnemen van barrières aan de grenzen waardoor goederen, diensten en kapitaal steeds makkelijker over de wereld stromen. In mindere mate geldt dit voor de stroom mensen. Voor migratie zijn veel grenzen gesloten of gelden beperkingen. grensoverschrijdende contacten niet nieuw Aanvankelijk was er vooral zelfvoorziening. Gemeenschappen leefden geïsoleerd. Maar er was al gauw uitwisseling via handelskaravanen van bv. kostbare goederen als goud en zout. Dat versnelde door ontdekkingsreizen en handelsvaarten zoals van de Nederlandse Verenigde Oost-Indische Compagnie. De industriële revolutie gaf opnieuw een versnelling. Massaproductie maakte aanvoer van grondstoffen en landbouwproducten op grote schaal nodig. Er ontstond een patroon van specialisatie: industrielanden produceerden goederen als ijzer, staal, schepen en textiel, en ontwikkelingslanden leverden grondstoffen en landbouwproducten. Ook werden afzetmarkten gezocht. Nieuw bij de huidige globalisering is o.a. de grote schaal, de opdeling van de productieketen en digitale uitwisseling. Er treedt een verschuiving op van internationale handel naar een internationaal productieproces, en van uitwisseling van producten naar uitwisseling van data zoals bij geldtransacties en informatie. oude, nieuwe, eerste, tweede en derde wereld zijn termen waarmee de wereld wel wordt ingedeeld. De oude wereld is de wereld die vóór de ontdekkingsreizen bekend was (Europa, delen van Azië en Afrika); de nieuwe wereld werd daarna ontdekt. De term 'derde wereld' komt uit een andere indeling: eerste wereld is daarbij de geïndustrialiseerde westerse wereld, tweede wereld de geïndustrialiseerde communistische landen en derde wereld de ontwikkelingslanden (rest). Deze termen zijn min of meer verouderd, ook al omdat de ontwikkelingslanden nu onderling sterk verschillen en de verhouding tussen landen is veranderd door de val van het communisme, de globalisering en de grote economische groei in een aantal landen. Centrum, semiperiferie en periferie zijn termen die ervoor in de plaats kunnen worden gebruikt. O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1R(def).doc /9

9 begrippen en relaties wereld 3 10 groei van wereldwijde stromen stroom verplaatsingen bv. van goederen: wereldhandel; van kapitaal: buitenlandse investeringen; van informatie: communicatie; van mensen: zuid-noordmigratie wereldwijde stromen laten vaak patroon zien door relaties tussen gebieden; wordt wel relatiepatroon genoemd; bv. concentratie handelsverkeer tussen centrumlanden relatiepatroon patroon zichtbaar in contacten en stromen tussen gebieden versnelling wereldwijde stromen door ontwikkeling transporttechnologie stimuleert o.a. wereldhandel en reizen door betere en grotere vervoersmiddelen als mammoettankers, containerschepen en steeds grotere vliegtuigen ontwikkeling informatietechnologie stimuleert uitwisseling informatie en dataverkeer door wereldwijde communicatie als tv, internet en digitaal dataverkeer theorie over omvang stromen interactietheorie van Ullman uitwisseling personen, goederen en diensten afhankelijk van complementariteit, tussenliggende mogelijkheden en verplaatsbaarheid interactie uitwisseling, contact, stroom zoals migratie, handel en vervoer complementariteit mate waarin gebieden elkaar aanvullen; stimuleert uitwisseling tussenliggende mogelijkheden met dichterbij gelegen gebieden meer uitwisseling verplaatsbaarheid/transporteerbaarheid loont uitwisseling bv. in kosten of moeite? economische oorzaken van globalisering lagere transportkosten door ontwikkeling transporttechnologie 24 uur wereldwijd dataverkeer door ontwikkeling communicatietechnologie zonder grenzen en beperkingen belangrijk gevolg ontstaan wereldeconomie wereldwijd economisch systeem; alle landen verbonden door stromen goederen en kapitaal toename vrijhandel en liberalisering wereldmarkt belemmeringen verdwijnen vrijhandel vrije uitwisseling goederen zonder tarieven of beperkende bepalingen liberalisering opheffen van beperkende bepalingen en overheidsbemoeienis; deregulering grote invloed multinationale ondernemingen zie ook rechts multinationale onderneming grote concern met vestigingen in veel landen; profiteert van lokale voordelen; zie ook rechts opsplitsing productieketen vaak ontwerp/verkoop in centrum, productie van onderdelen en assemblage in periferie; opsplitsing mogelijk door bv. robotisering, automatisering; overal kan goede kwaliteit worden geleverd productieketen alle schakels in productieproces, van ontwerp tot verkoop assemblage eindproductie door samenvoegen van onderdelen welvarende consument vraagt goederen en diensten over hele wereld zoals tropische groenten en hardhout, en verre vakanties O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1L(def).doc /9

10 toelichting 3 11 interactiemodel van Ullman: voorbeelden Complementariteit is belangrijk om uitwisseling op gang te krijgen. Voor migratie bv. werkgelegenheid tegenover werkloosheid of politieke stabiliteit tegenover burgeroorlog. Tussenliggende mogelijkheden beperken de afstand van stromen. Zo zijn veel Ierse migranten te vinden in Groot-Brittannië, weinig in Duitsland. Waarom producten van ver aanvoeren als dichterbij hetzelfde wordt aangeboden? Verplaatsbaarheid wordt bemoeilijkt door bv. hoge kosten of het ontbreken van goede infrastructuur. tussenliggende hindernissen voor migranten zijn bv. natuurlijke hindernissen, verbod op uitreizen, het ontbreken van de juiste papieren of een streng asielbeleid. Ook strenge bewaking van grenzen tegen illegale migratie is zo n hindernis. Hiervan profiteren mensensmokkelaars die tegen woekerprijzen helpen grenzen te passeren, vaak onder barre omstandigheden en met veel dodelijke slachtoffers zoals bij de oversteek van Afrika naar Europa, en van Mexico naar de VS. Tussenliggende hindernissen maken ook deel uit van het migratiemodel (onderdeel deel 1). Ze verminderen de verplaatsbaarheid. afstandsverval betekent dat verplaatsingen sterk afnemen als de afstand toeneemt. Dit geldt voor zowel migratie, als voor vervoer, handel en toerisme. Men heeft minder informatie, de contacten zijn moeilijker en de kosten hoger. Men migreert niet over lange afstand, wanneer dichtbij goede alternatieven zijn (tussenliggende mogelijkheden). kapitaalstromen zijn een voorbeeld van internationalisering van de financiële wereld door toepassing van ICT. 24 uur per dag stromen gigantische hoeveelheden kapitaal over de wereld. Vaak in handen van multinationale ondernemingen die daarmee vanuit het centrum de productie wereldwijd reguleren. Ook is er sprake van valutahandel en speculatie. Ook handel in aandelen is wereldwijd. Die kapitaalstromen zijn niet meer controleerbaar voor overheden. multinationale ondernemingen (mno's) wekken stromen goederen en diensten over de hele wereld op. Ze gebruiken de voordelen van de verschillende vestigingen en zoeken de beste voorwaarden zoals lage lonen. Mno's kunnen vaak hoge eisen stellen en lage prijzen bedingen bij leveranciers. Mno's zijn nauwelijks gebonden aan grenzen, want ze kunnen makkelijk tussen landen switchen. Hun omzet is vaak groter dan het bnp van kleinere landen. Ze hebben hun basis meestal in rijke landen bv. het hoofdkantoor. Maar ook onderzoek, ontwerp en verkoop. De productie vindt vaak in de periferie plaats. opdelen productieketen is een strategie waarmee grote concerns kosten drukken. Dit is mogelijk doordat men vaak werkt met kortlopende contracten en snel van leverancier kan veranderen. Het uitbesteden van delen van het productieproces leidt tot: - verschuiving/uitschuiving verplaatsing (deel) productie naar andere gebieden - offshoring verplaatsing van delen van een bedrijf naar andere landen - outsourcing (deel) productie uitbesteden aan andere bedrijven (vaak in andere landen) O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1R(def).doc /9

11 begrippen en relaties wereld 4 12 economische gevolgen van globalisering overheersing wereldeconomie door triade economische grootmachten VS, Europa en Japan met groot aandeel handels- en investeringsstromen door global shift sterke positie Zuidoost- en Oost-Azie niet alleen meer Japan wereldsteden spelen steeds grotere rol in wereldeconomie via mondiale netwerken wereldstad knooppunt met grote politieke, economische en culturele invloed dat als mondiaal beslissings- en beheerscentrum fungeert; zie ook rechts ongustige ontwikkeling ruilvoet voor perifere landen grondstoffen en landbouwproducten goedkoper in verhouding tot industriële producten en diensten; recent verbeterd door grote vraag naar grondstoffen ruilvoet verhouding tussen prijzen van export- en importproducten; bepaalt hoeveel men kan aanschaffen uit opbrengst van export concentratie economisch activiteiten in beperkt aantal sterke clusters van productie en toeleveranciers industrie en diensten; zie ook rechts wereld wordt economisch één en verbrokkelt economisch eenwording ontstaan wereldeconomie wereldwijd systeem productie, handel en investeringen beslissingen economie worden genomen in beperkt aantal wereldsteden met wereldwijde macht ontstaan grote economische blokken met verschillende mate van integratie blokken naar toenemende mate van integratie samenwerking bij verkoop producten zoals OPEC vrijhandelsassociatie verwijderen handelsbarrières bv. NAFTA en ASEAN douane-unie ook gemeenschappelijke buitentarieven bv. Mercosur gemeenschappelijke markt ook vrij verkeer goederen, diensten, kapitaal, arbeid economische unie verdergaande economische samenwerking zoals EU monetaire unie óók gemeenschappelijk monetair beleid zoals deel EU verbrokkeling globalisering versterkt ongelijkheid en polarisatie voorbeelden groepen voelen zich economisch buitengesloten zoals Franse boeren versterking ongelijkheid zoals toename inkomensverschillen productie in economische clusters overheerst lokale productie elders versterkt zo ruimtelijke ongelijkheid economische blokken zijn protectionistisch naar buiten bevoordelen eigen markt/bedrijven; bv. EU-landbouwbeleid ten koste van arme landen voorbeelden protectionisme EU landbouwbeleid invoerheffing maakt goederen van buitenlandse goederen extra duur, zodat ze moeilijk binnen EU verkocht worden exportsubsidie geeft boeren concurrentievoordeel in het buitenland; vaak ten koste van boeren in ontwikkelingslanden dumpen goederen onder kostprijs op markt brengen; zorgt soms voor instorten van de lokale productie O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1L(def).doc /9

12 toelichting 4 13 triade is letterlijk: groep van drie bij elkaar horende personen of zaken. In economisch verband wordt bedoeld de VS, Japan en Europa met enkele bijhorende landen. Die hebben onderling intensief contact. Met zijn drieën nemen ze in verhouding tot de bevolkingsomvang een onevenredige groot deel voor hun rekening van bv. wereldhandel en investeringen. Er bestaat een grote kloof met de andere gebieden. Bosatlaskaart 53 e druk 214A Handelsverkeer geeft een goed beeld van de triade. (Staat niet in 52 e druk.) wereldstad is een stad als wereldwijd beslissings- en beheerscentrum zoals New York, Tokio en Londen. Hoewel het vaak grote steden zijn, ontlenen ze hun betekenis niet zozeer aan het inwoneraantal, maar aan een sterke politieke controle gecombineerd met de aanwezigheid van belangrijke bedrijven en instellingen zoals in research, bankwezen en zakelijke diensten. Het zijn knooppunten van innovatie en creativiteit (creatieve stad). Er wordt wel gezegd dat er door globalisering geen sprake meer is van concurrentie tussen landen, maar van concurrentie tussen wereldsteden. Soms komen, vooral in de semiperiferie, nieuwe wereldsteden op zoals Hongkong, Singapore, Rio de Janeiro en Shanghai. cluster is een gebied met een concentratie van bedrijven die met elkaar zijn verbonden. Dit levert voordelen op zoals goedkope leverantie van onderdelen en diensten, veel vakkundig personeel, kans op innovatie. Een cluster wordt ook wel agglomeratie genoemd en de voordelen agglomeratievoordelen. Clustering versterkt de concurrentiekracht van een gebied. Een bekend voorbeeld is ICT-cluster Silicon Valley in California. protectionisme versus vrijhandel is al discussiepunt sinds de economische crisis in de jaren dertig. Men gaat ervan uit dat die crisis werd veroorzaakt door protectionistische maatregelen. Protectionisme is het bevoordelen of afschermen van de eigen economie. Na WOII streeft men naar liberalisering. Eerst gericht op goederen, later ook op diensten bv. merknamen, modeontwerpen, financieel verkeer en computersoftware. Men onderhandelt in de WTO (Wereldhandels Organisatie ). Zie voor lidstaten WTO Bosatlas 53 e druk, 206D. neoliberalisme bepleit een vrijemarkteconomie en minimale invloed van de overheid. Neoliberale landen en instellingen stimuleren globalisering. Voorbeelden zijn de Wereldbank (verstrekt leningen), het IMF (Internationaal Monetair Fonds: regelt monetaire samenwerking) en de WTO. Deze instellingen eisen o.a. vrijhandel als voorwaarde voor steun en samenwerking. De VS en Groot-Brittannië zijn er sterke voorstanders van, maar ook de EU en de G8. De G8 (Group of Eight) wordt gevormd door VS, Canada, Japan, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Italië en Rusland; ze komen jaarlijkse bijeen voor overleg over belangrijke wereldzaken. politiek gevolg van globalisering is vooral de verschuiving van macht van staten naar Multinationale bedrijven en internationale instellingen. Belangrijke oorzaken zijn o.a. de omvang van mno's, vaak groter dan kleinere landen, en het wereldwijde dataverkeer dat vrijwel oncontroleerbaar is voor overheden. Door de neoliberale politiek wordt ruimte gelaten aan de krachten van de vrije markt. O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1R(def).doc /9

13 begrippen en relaties wereld 5 14 sociaal-culturele oorzaken van globalisering internationale contacten in stroomversnelling door communicatietechnologie en netwerksamenleving (beschreven in deel 1) stroom opvattingen en informatie leidt tot (geografische) diffusie verspreiding van sociaalculturele kenmerken zoals opvattingen en levenswijze voorbeelden verspreiding islamitisch fundamentalisme door migranten en communicatiemedia vanuit Arabische landen fundamentalisme orthodox/traditioneel ingestelde stroming, sterk vasthoudend aan grondbeginselen; niet beperkt tot islam amerikanisering Amerikaanse producten en cultuurelementen op steeds meer plaatsen overheersend aanwezig zoals Coca Cola, McDonald's en Disney voorbeeld diffusie vroeger verspreiding westerse talen en godsdiensten door kolonialisme verspreiding talen en godsdiensten door migratie bv. Engels en protestantisme naar Noord-Amerika, Spaans en rooms-katholicisme naar Latijns Amerika sociaal-culturele gevolgen van globalisering wereld wordt cultureel gelijkvormiger overal zelfde gebruiken, ideeën, producten voorbeelden amerikanisering en/of verwestersing door diffusie Engels steeds meer lingua franca voertaal in veel landen menging van culturen door diffusie; soms zelfs ontstaan van nieuwe culturen politieke verbrokkeling wens tot benadrukken regionale/eigen identiteit eigen gezicht, eigen karakter tonen in verzet tegen vervlakking of uit angst voor vervagen eigen cultuur benadrukken regionale identiteit vaak cultureel ingevuld zoals in taal, religie, feestdagen, tradities fundamentalistische stromingen benadrukken eigen orthodoxe opvattingen globalisering leidt tot toenemende polarisatie tussen gebieden en groepen tweedeling door toename van verschillen, soms spanningen voorbeeld tegenstelling fast world - slow world moderne wereld tegenover traditionele wereld; zie ook rechts globalisering gaat ten koste van sociaal zwakkeren zoals bij uitbuiting van arbeidskrachten en kinderarbeid O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1L(def).doc /9

14 toelichting 5 15 diffusie heeft verschillende betekenissen. De meest geografische is verspreiding over gebieden. Zo lang mensen reizen of migreren worden cultuurelementen verspreid zoals taal en religie. Nieuw is de snelle verspreiding via moderne communicatiemiddelen die een wereldwijd bereik hebben. En het massale karakter. Dit kan leiden tot verdwijnen van de traditionele cultuur, zoals bij verwestersing of amerikanisering. Een andere betekenis van diffusie is vermenging. Vaak neemt men bepaalde cultuurelementen over en geeft die een plaats in de eigen cultuur. Daardoor kan zelfs een nieuwe cultuur ontstaan uit twee of meerdere culturen. islam-fundamentalisme grijpt vaak terug op traditionele geschriften en gebruikt de uitleg daarvan vaak in het verzet tegen de westerse levensstijl. Bijvoorbeeld in de positie van de vrouw of de houding ten opzicht van homoseksualiteit. Door terreuracties krijgt deze stroming veel aandacht. Het islam-fundamentalisme richt zich echter niet alleen tegen het westen. We vinden het bijvoorbeeld ook in Saudi Arabië, de Filipijnen en Indonesië. Soms als reactie op moderne stromingen die mogelijk de traditionele identiteit aantasten. Soms ook uit onvrede over de grote ongelijkheid tussen een kleine groep machthebbers en de massa. lingua franca ook wel voertaal genoemd, wordt gebruikt tussen groepen met verschillende moedertalen. Dat vergemakkelijkt communicatie en bevordert daardoor globalisering, maar is ook een gevolg daarvan. Engels wordt het meest als voertaal gebruikt bv. in de luchtvaart en de financiële wereld. Een lingua franca dient soms als 'neutrale' officiële taal wanneer in een land groepen met verschillende talen op gespannen voet staan. politieke eenwording en verbrokkeling treedt op naast economische en sociaal-culturele. Bijvoorbeeld het verdwijnen van het IJzeren Gordijn. Er was eenwording door het openen van de grenzen met het Oostblok en de uitbreiding van Europese Unie met Midden- en Oost- Europese landen. Ook verbrokkeling door het uiteenvallen van de Sovjetunie en Joegoslavië. Echte politieke eenwording, waarbij besluiten supranationaal worden genomen, komt nog weinig voor. In de EU bv. is er veel tegenstand besluiten 'in Brussel' te nemen. fast world - slow world geeft aan dat moderne technologische ontwikkeling slechts een deel van de wereld bereikt, of in verschillend tempo wordt overgenomen. De fast world bestaat uit mensen of gebieden die betrokken zijn bij nieuwe ontwikkelingen, moderne producten en diensten, bij innovatie. Er wordt veel geld aan besteed. Men heeft een snelle leefstijl. Zo'n 15% van de wereldbevolking leeft in de snelle wereld'. De slow world bestaat uit mensen en gebieden die niet betrokken zijn bij de moderne ontwikkelingen. Hun wereld verandert maar langzaam. Men leeft vrij traditioneel en staat nauwelijks open voor vernieuwingen. De tweedeling zorgt ook voor een digitale kloof. O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1R(def).doc /9

15 begrippen en relaties wereld 6 16 demografische gevolgen globalisering zuid-noordmigratie zuid-noordmigratie belangrijkste mondiale migrantenstroom van arm naar rijk m.n. naar West-Europa en de VS; door armoede en werkloosheid, groene druk, oorlogen en schending mensenrechten internationale migratie veel gericht op (voormalig) koloniale moederlanden zoals West- Europa; taal en cultuur bekend gevolgen zuid-noordmigratie voor zuid o.a. grote inkomstenbron herkomstgebieden uit geldovermakingen migranten soms grootste bron buitenlandse deviezen verlichting groene druk omdat vooral jongeren vertrekken (selectieve migratie) braindrain door migratie (hoog)geschoolden vertrekgebied verliest kennis/scholing gevolgen zuid-noordmigratie voor noord o.a. migranten vullen beroepsbevolking aan die door vergrijzing afneemt migranten hebben vaak transnationale identiteit zijn betrokken bij twee landen transnationale identiteit verbondenheid met zowel vestigings- als herkomstland introductie nieuwe cultuurelementen ontstaan multiculturele samenleving regionale migratie overmatige urbanisatie te grote trek naar steden o.a. door globalisering; zie ook India globalisering ter discussie voorbeelden van bezwaren tegen globalisering leidt tot grotere economische ongelijkheid tussen landen ten nadele van periferie schaadt door schaalvergroting in landbouw kleine boeren en milieu bekend zijn acties van Franse boerenleider José Bové cultuur wordt eenheidsworst bv. protest tegen McDonaldisering aantasting rechten werkende bevolking vakbonden vaak niet toegestaan; bij looneisen wordt productie verplaatst toename kinderarbeid vaak geen goede controle mogelijk sommige bedrijven produceren bij voorkeur in land met lage milieueisen voorbeelden van actieve groepen antiglobalisten wijzen globalisering af; bekend van protesten bij internationale conferenties andersglobalisten willen meer menselijke globalisering; aandacht voor o.a. armoede, milieu en mensenrechten niet-gouvernementele organisatie (ngo's) op verschillende terrein werkzaam los van overheid zoals Greenpeace, Rode Kruis en Amnesty International voorbeelden van actieve stimulatoren globalisering internationale economische organisaties Wereldbank, IMF, WTO; hebben liberalisering als doel internationale politieke organisaties zoals G8 en EU O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1L(def).doc /9

16 toelichting 6 17 transnationaliteit houdt in dat migranten of nazaten van migranten zich zowel met het vestigingsland als met het herkomstland verbonden voelen. Door lage reiskosten en moderne communicatiemiddelen kan men makkelijk contact onderhouden. De transnationale identiteit wil absoluut niet zeggen dat men zich niet loyaal opstelt ten opzichte van het vestigingsland of er niet geïntegreerd raakt. Uit onderzoek is gebleken dat transnationaliteit integratie kan bevorderen. De verbondenheid met het herkomstland voelt men bv. sterk bij problemen als natuurrampen. zuid-noordmigratie naar Nederland werd in de periode bepaald door werving van Marokkaanse en Turkse gastarbeiders. Dit was als tijdelijk bedoeld, maar bleek definitief. Men mocht na een aantal jaren vrouwen en kinderen laten overkomen, gezinsherenigende migratie. De kinderen van de migranten, de tweede generatie, huwen nu vaak met partners uit het herkomstland, gezinsvormende migratie. In de jaren negentig was er een toestroom van asielzoekers. Door een nieuwe strengere vreemdelingenwet is die na 2000 afgenomen. natuurrampen en ecologische rampen veroorzaken vaak regionale migratie. Natuurrampen zoals aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en overstromingen leiden tot tijdelijk migratie, vaak naar buurlanden. Als de situatie veilig is, keert men terug. Bij ecologische rampen kan een gebied onbewoonbaar worden door aantasting van het leefmilieu. Zo leidde overbeweiding en houtkap in steppegebieden tot verwoestijning ten koste van de nomadische veeboeren. 'een andere wereld is mogelijk' is een motto van andersglobalisten. De essentie is niet verzet tegen globalisering, maar streven naar een leefbare, sociale wereld. Met bv. betere voorziening van voedsel, schoon water, betere huisvesting en onderwijs voor iedereen. Sommigen bepleiten belasting over geldtransacties ter bestrijding van armoede, kwijtschelding van schulden en streven naar rechtvaardige in plaats van vrije handel. Radicaler zijn de antiglobalisten. Die wijzen het hele globaliseringproces af en verzetten zich fel tegen internationale politieke en economische instellingen als G8 en IMF. O:\THIEMEME\36746\OPMAAK\AARDRIJKSKUNDE\hak4sg1R(def).doc /9

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Zakendoen over de grenzen

Zakendoen over de grenzen Zakendoen over de grenzen Hoe interessant cultuurverschillen voor jezelf ook zijn, crosscultureel management speelt vooral een rol bij internationale commerciële samenwerking. Het boek Culturele competentie

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Oktober 2008 syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2010 1 Verantwoording: 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (Utrecht)

Nadere informatie

Duurzame globalisering

Duurzame globalisering Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 Fax 070 349 03 00 Ledennummer 070 349 03 66 (telefonische vraagbaak voor leden) Internet http://www..nl (dienstverlening / Bilderbergconferentie)

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs

Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Opkomende economieën en het Nederlandse onderwijs Een verkennend onderzoek Opdrachtgever: Onderwijsraad ECORYS Ruud van der Aa Arjan Uwland Sabine Descka Rotterdam, 21 juni 2007 ECORYS Nederland BV Postbus

Nadere informatie

Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen

Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen Invloed van macrotrends op toerisme toerisme vlaanderen Planning & Onderzoek 1 Inleiding Wereldwijde maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun impact op toerisme. Evoluties in de communicatietechnologie,

Nadere informatie

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens

Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens Versterking van de positie van Nederland in mondiale waardeketens 16 mei 2014 Inhoudsopgave Samenvatting 1. Internationale ontwikkelingen De vorming van mondiale waardeketens Integratie van opkomende markten

Nadere informatie

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EMERGING MARKETS. Jasper De Kinderen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012

Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EMERGING MARKETS. Jasper De Kinderen 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde EMERGING MARKETS CAMPUS Turnhout 3 de jaar Financie- en verzekeringswezen Eindwerk 2011-2012 Campus Blairon 800 2300 Turnhout Tel. 014 80 61 01 Fax 014

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011

Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Ministerie van Algemene Zaken Juni 2007 Beleidsprogramma 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende IV 2007-2011 Samen werken samen leven Beleidsprogramma Kabinet Balkenende

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Nederlands concurrentievermogen

Nederlands concurrentievermogen Nederlands concurrentievermogen en mondiale krachten Een eerste verkenning van de topsectoren THE HAGUE CENTRE FOR STRATEGIC STUDIES AND TNO S T R AT E GY C H A N G E & Het TNo en HCSS programma STRATEGY

Nadere informatie

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket

allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket allemaal anders allemaal gelijk Educatief pakket Oorspronkelijke uitgave: All different, All equal. Education Pack. Straatsburg, 1995 Copyright Council of Europe De vertaling werd met de toestemming van

Nadere informatie

Naar een lerende economie

Naar een lerende economie Naar een lerende economie De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) werd in voorlopige vorm ingesteld in 1972. Bij wet van 30 juni 1976 (Stb. 413) is de positie van de raad definitief geregeld.

Nadere informatie

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks

Bart Snels en Noortje Thijssen. De tijd vooruit. Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje Thijssen De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks De tijd vooruit De tijd vooruit Modernisering en de politieke positie van GroenLinks Bart Snels en Noortje

Nadere informatie

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika

Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Rita Bhageloe-Datadin Het economisch potentieel van Sub-Sahara Afrika Afrika is verreweg het armste continent ter wereld. Het imago van Afrika wordt sterk bepaald door de afhankelijkheid van hulp als gevolg

Nadere informatie

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten h u i b s i lv i s, s i e m e n va n be r k u m, a n n e t t e n i j s, ru e r d ru be n e n t on y t e r p s t r a Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten (Een vijfspraak,

Nadere informatie

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen!

D66. Verkiezingsprogramma D66 voor het Europese Parlement. Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Europa gaat om mensen! Europa gaat om mensen! Verkiezingsprogramma voor het Europese Parlement Verantwoording Het verkiezingsprogramma Europa gaat om mensen

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Vormgevende trends binnen het onderwijs

Vormgevende trends binnen het onderwijs Vormgevende trends binnen het onderwijs Editie 2008 Centrum voor Educatief Onderzoek en Innovatie OECD Uitgegeven door het OECD in het Engels en Frans met de titels: Trends Shaping Education Les grandes

Nadere informatie

Een ander Europa is mogelijk

Een ander Europa is mogelijk Een ander Europa is mogelijk Ideeën voor een nieuw Europa Willem Bos F 2,- Vooraf Na de referenda over de Europese Grondwet in Frankrijk en Nederland, op respectievelijk 29 mei en 1 juni 2005, werd door

Nadere informatie

Internationale handel, economische groei en milieu

Internationale handel, economische groei en milieu Internationale handel, economische groei en milieu 4.1 Inleiding Vraagstelling en opzet 4.2 Fysieke handelsstromen: omvang en gevolgen Mondiaal Fysieke handelsstromen in Nederland Milieugevolgen van handelsstromen

Nadere informatie

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid

No 55 November 2004. Vier vergezichten op Nederland. Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040. Free Huizinga en Bert Smid No 55 November 2004 Vier vergezichten op Nederland Productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario s tot 2040 Free Huizinga en Bert Smid Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM

Nadere informatie

Colofon Links en de Economische Crisis

Colofon Links en de Economische Crisis Colofon Deze reader is samengesteld als achtergrondmateriaal bij de conferentie Links en de Economische Crisis (13 december 2008 te Amsterdam gehouden) Samenstelling: Kees Hudig en Jan Vugts Deze reader

Nadere informatie

Minder pretentie, meer ambitie

Minder pretentie, meer ambitie WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Minder pretentie, meer ambitie ontwikkelingshulp die verschil maakt AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Minder pretentie, meer ambitie De Wetenschappelijke Raad voor

Nadere informatie

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010

Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Politiek Programma JS in de PvdA Versie Najaarscongres 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginselen... 3 0.1 Waarom beginselen?... 3 0.2 Ons ideaal... 3 0.3 Beginselen... 3 0.4 Kenmerken van de samenleving...

Nadere informatie

Trends. Toekomst van Dordrecht. Dordtse Dialogen

Trends. Toekomst van Dordrecht. Dordtse Dialogen Trends Toekomst van Dordrecht Dordtse Dialogen Demografische Trends Economische Trends Ruimtelijke Trends Sociaalculturele Trends Bestuurlijke Trends Trends Toekomst van Dordrecht. Dordtse Dialogen Voorwoord

Nadere informatie