S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "S K O D. Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen. HB Protocol SKOD"

Transcriptie

1 S K O D Stichting Katholiek Onderwijs Drimmelen HB Protocol SKOD 1

2 Inhoudsopgave blz Inleiding en definities Inleiding 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1.3 Definitie van begaafdheid 1.4 Signalen waaraan je hoogbegaafdheid bij kinderen kunt herkennen 2. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH) Module Quick scan 2.2 Module signalering 2.3 Module Diagnostiek 2.4 Module Leerlingbegeleiding 2.5 Module Evaluatie 3. Van vermoeden naar vaststellen Intern diagnostisch onderzoek 3.2 Extern diagnostisch onderzoek 4. Leerlijnen, compacten en verrijken Uitgangspunten bij het opstellen van de leerlijnen 4.2 Compacten 4.3 Verrijking in groep 3 t/m Verrijkingsaanbod in groep De Plusklas: begeleiding van hoogbegaafde leerlingen buiten de groep Doel van de Plusklas 5.2 Criteria van de Plusklas 5.3 Opzet van de Plusklas klas Dongemond college en SKOD 5.5 Rapportage en communicatie 6. Vervroegd doorstromen Vervroegd doorstromen naar groep Vervroegd doorstromen in de groepen 4 tot en met Voorbereiding vervroegd doorstromen 6.4 Nazorg vervroegd doorstromen 7.(Hoog)begaafd maar wel moeite met leren Signaleren van onder presterende (hoog-)begaafde leerlingen 7.2 Signaleren van faalangst bij (hoog-)begaafde leerlingen 7.3 Signaleren van dyslexie bij (hoog-)begaafde leerlingen 7.4 Signaleren van het Asperge syndroom bij (hoog-)begaafde leerlingen 8. Pedagogische handelingssuggesties Voorwaarden voor een goede uitvoering van het beleid Bijlagen en bronvermelding 21 2

3 1.Inleiding en definities 1.1 Inleiding Dit protocol geeft inzicht in de handelwijze van de SKOD Plusklassen als het gaat om begaafde en hoogbegaafde leerlingen. Het biedt duidelijkheid over de definiëring van hoogbegaafdheid, de wijze van signalering van begaafde en hoogbegaafde leerlingen en de manier waarop de SKOD Plusklassen de begeleiding van begaafde en hoogbegaafde kinderen vormgeeft. 1.2 Definitie van hoogbegaafdheid 1. Hoogbegaafdheid is een combinatie van zeer hoge intellectuele capaciteit (IQ > 130), een grote mate van creativiteit, een groot doorzettingsvermogen en een grote exploratiedrang. 2. Verdere kenmerken van hoogbegaafdheid zijn grote verbale vaardigheid, sterk analytisch vermogen, vindingrijkheid bij het vinden van oplossingen, hoog leertempo en een grote algemene ontwikkeling. 1.3 Definitie van begaafdheid 1. Begaafdheid is een combinatie van hoge intellectuele capaciteit (IQ > 115), voldoende mate van creativiteit, doorzettingsvermogen en exploratiedrang. 2. Verdere kenmerken van begaafdheid zijn voldoende tot goede verbale vaardigheid, voldoende analytisch vermogen, vindingrijkheid bij het vinden van oplossingen, een redelijk hoog leertempo en een goede algemene ontwikkeling. 1.4 Signalen waaraan je hoogbegaafdheid bij kinderen kunt herkennen Hoewel deze geen zekerheid bieden zijn er verschillende signalen waaraan je hoogbegaafdheid bij kinderen kunt herkennen zijn aanzienlijk sneller in het begrijpen en verwerken van nieuwe stof dan gemiddelde leerlingen, hebben gemakkelijker inzicht in complexe leerstof; zijn intellectueel nieuwsgierig, ze stellen veel vragen; hebben een zeer goed geheugen; hebben een grote en rijke woordenschat; zijn taakgericht en geconcentreerd, als de motivatie er is of gewekt is; kunnen perfectionistisch zijn, stellen hoge eisen aan zichzelf en vaak ook aan anderen; kunnen zeer creatief denken; zijn in staat om al heel jong verbanden te leggen; hebben een zeer groot, bijna overdreven, rechtvaardigheidsgevoel; bekijken de wereld door een heel andere bril dan hun leeftijdsgenoten; experimenteren graag; zijn kritisch ten opzichte van alles, dus ook van regels, gewoonten en tradities; hebben belangstelling voor veel dingen; hebben een brede waaier van interesses; kunnen moeilijk keuzen maken, veel is er interessant en/of belangrijk; zijn gevoelig voor gevoelens en behoeften van anderen, en houden daar meestal rekening mee, ook ten koste van zichzelf; doorzien sociale patronen en herkennen emoties bij anderen; zijn jonger dan anderen gericht op allerlei vragen, ook levensvragen, (Wat gebeurt er als je dood bent? Waarom maken mensen oorlog?); zijn goed in staat/geneigd zichzelf te vermaken en kunnen dat lang volhouden, dit alles bij voldoende interesse en motivatie; nemen initiatief en geven leiding, al dan niet geaccepteerd door leeftijdsgenoten; 3

4 vooral voor hoogbegaafde leerlingen in de onderbouw van de basisschool geldt, dat zij tekenen op hoger niveau dan leeftijdsgenoten, meer details, eerder perspectief, maar een hekel hebben aan inkleuren; vroeg gericht zijn op letters en woorden, kind vraagt naar letters en leert zichzelf lezen, vroeg gericht op cijfers en getallen; interesse hebben in onderwerpen die op deze leeftijd niet gebruikelijk zijn, zoals zaken die in het Jeugdjournaal aan de orde komen; (Bron: 'Ruimte', een uitgave van Pharos ter gelegenheid van de NOT 1999) 4

5 2. Het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid Om (hoog)begaafde leerlingen te signaleren en te diagnosticeren gebruiken we binnen het SKOD het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid(DHH), een geïntegreerd instrument voor signalering, diagnostiek en begeleiding van hoogbegaafde leerlingen van Eleonoor van Gerven en Sylvia Drent, (Versie upgrade juli 2013) Het DHH bestaat uit de volgende modules die ons stap voor stap begeleiden bij de zorg van hoogbegaafde leerlingen op school: Quick Scan Signalering Diagnostiek Leerlingbegeleiding Evaluatie 2.1 Module QUICK SCAN Met de module Quick Scan krijg je snel een beeld of er wellicht leerlingen in de klas zitten die prestaties op begaafd niveau kunnen leveren. De Quick Scan geeft je: een globaal beeld van elke leerling een beeld van de groep als geheel 2.2 Module SIGNALERING De module Signalering wordt gestart als er indicaties zijn dat een leerling mogelijk prestaties op (hoog)begaafd niveau kan leveren. In dat geval willen we beoordelen of verder onderzoek nodig is om passend onderwijs voor de leerling te kunnen bieden. Zo krijgen we een meer gedetailleerd beeld van de leerling. De ouders worden bij het proces van signalering betrokken. Voor het herkennen van kenmerken van begaafdheid zijn we minder afhankelijk van hoge prestaties 2.3 Module DIAGNOSTIEK De module Diagnostiek helpt om een educatief profiel van de leerling te maken. Zo wordt stapsgewijs in kaart gebracht welke didactische en pedagogische behoeften de leerling heeft. Dat profiel wordt gebruikt om te kunnen aansluiten op de groepsplannen of om een individueel handelingsplan te maken. De leerkracht gaat handelingsgericht te werk. De leerkracht kiest uit deelonderzoek naar speciale behoeften of breed onderzoek naar alle begeleidingsbehoeften. De leerkracht krijgt een gedetailleerd beeld van de educatieve behoeften van de leerling. 2.4 Module LEERLINGBEGELEIDING De module Leerlingbegeleiding helpt om heel concreet aan te sluiten bij wat de leerling in de groep nodig heeft. De module Leerlingbegeleiding bevat: adviestraject Vervroegde doorstroming; leertrajectkaart en begeleidingstrajectkaart; richtlijnen compacten voor alle vakgebieden en methoden op twee niveaus; 5

6 recensies van verrijkingsmateriaal 2.5 Module EVALUATIE Met behulp van de Evaluatie module reflecteren we in hoeverre interventies succesvol zijn geweest. Wat ging er al goed? Wat kan nog beter en hoe gaan we verder? Er wordt op korte en lange termijn geëvalueerd met de leerling en de ouders. Op lange termijn maken we de ontwikkeling zichtbaar 6

7 3. Van vermoeden naar vaststellen 3.1 Intern diagnostisch onderzoek Quick Scan: Bij vermoedens van begaafdheid doet de leerkracht tussen zes en twaalf weken na instroom in de klas een observatie met gebruik van de module Quick Scan uit het DHH. Deze module geeft snel een beeld of de leerling wellicht prestaties op begaafd niveau kan leveren. Zie bijlage: stroomschema Quick Scan Signalering -Bij instroom In de onderstaande gevallen zien wij aanleiding om de module signalering voor een nieuwe leerling te doorlopen: - Tijdens het aanmeldingsgesprek met de ouders van een nieuwe leerling zijn er indicaties dat de leerling mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft. - Indicaties dat de leerling mogelijk een ontwikkelingsvoorsprong heeft uit externe informatiebronnen zoals peuterspeelzaal, onderwijskundig rapport na overstap van een andere school, schoolarts en/of consultatiebureau. - De Quick Scan geeft aan dat de module signalering gevolgd moet worden. -Tijdens de schoolloopbaan De module Signalering wordt doorlopen als er indicaties zijn dat de leerling mogelijk prestaties op (hoog)begaafd niveau kan leveren. In dat geval willen we beoordelen of verder onderzoek nodig is om passend onderwijs voor de leerling te kunnen bieden. In de onderstaande gevallen zien wij aanleiding om het protocol voor signalering voor een leerling te doorlopen: - De leerling behaalt gedurende langere tijd opvallend hoge prestaties. - De leerling valt op in de groepsbespreking. - De ouders van de leerling geven signalen af waaruit valt op te maken dat hun kind mogelijk hoogbegaafd zou kunnen zijn. Er is een groot verschil tussen de prestaties van een leerling op school en thuis. - De leerkracht vangt signalen van de leerling op waaruit valt op te maken dat de leerling mogelijk (hoog)begaafd zou kunnen zijn Signalering in het DHH Om vast te stellen of een leerling in aanmerking komt voor verder intern diagnostisch onderzoek met betrekking tot (hoog-)begaafdheid wordt de hieronder beschreven procedure gevolgd. De hoogbegaafdheidcoördinator van de school (vanaf hier: HB-er) coördineert dit en overlegt daarover met de interne coördinator leerlingenzorg / intern begeleider(vanaf hier: IB-er): 1. De beknopte signaleringslijst in het DHH wordt door leerkracht en ouders digitaal ingevuld. 2. De leerkracht beschrijft zijn/haar algemene indruk van de leerling (schoolresultaten, werkhouding, werkverzorging, omgaan met anderen). 3. De ouders beschrijven hun algemene indruk van hun kind (voorschoolse ontwikkeling, verschillen in het functioneren op school en thuis). 4. De HB-er vult de beschikbare didactische gegevens uit het leerlingvolgsysteem in. 7

8 5. De leerkracht vult eventuele beschikbare informatie uit overige bronnen in (psychediagnostisch onderzoek, peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, schoolarts enz.), indien de ouders hiervoor toestemming geven. Er wordt een voorlopige beslissing genomen over verder diagnostisch onderzoek, indien het DHH aangeeft dat: 1. Alles erop lijkt te wijzen dat de leerling (hoog-)begaafd is. 2. Het vermoeden van (hoog-)begaafdheid alleen door de ouders of door de leerkracht wordt bevestigd. 3. Het vermoeden dat de leerling (hoog-)begaafd is door zowel de leerkracht als de ouders kenbaar wordt gemaakt, maar de schoolse prestaties dat niet bevestigen. Vervolgens wordt in een gesprek met de leerkracht, de ouders, de IB-er en/of de HB-er deze beslissing toegelicht. Als er geen vermoedens zijn van (hoog-)begaafdheid stopt hier het signaleringstraject. Deze procedure wordt schematisch verduidelijkt in het stroomschema signalering (zie bijlage) Diagnostisering in het DHH Indien er wordt besloten tot verder diagnostisch onderzoek, wordt de volgende procedure gevolgd onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de leerkracht, de IB-er en de HB coördinator van de school: 1. De leerkracht vult de vragenlijst hoogbegaafdheid digitaal in uit het DHH. 2. De ouders vullen de vragenlijst hoogbegaafdheid digitaal in uit het DHH. 3. De leerkracht neemt de Cito-toetsen af op een niveau hoger dan gebruikelijk is tot de leerling geen A (I) score meer behaalt. De HB-er vult de didactische gegevens van deze toetsen in. 4. Bij kleuters wordt er didactisch onderzoek gedaan m.b.v. het leerlingvolgsysteem van CITO (Taal voor Kleuters, Ordenen en Ruimte en Tijd). 5. Vanaf groep 5 vult ook de leerling een vragenlijst in. 6. De leerkracht vult beschikbare informatie uit overige bronnen in. Het gebruik van overige bronnen werkt tijdens het intern onderzoek niet anders dan in de fase van signalering. Indien uit dit intern onderzoek naar voren komt dat zowel de ouders als leerkracht(-en) van mening zijn dat de leerling beschikt over voldoende kenmerken die duiden op (hoog-)begaafdheid en de leerling zeer goede schoolprestaties levert, dan is het waarschijnlijk dat de leerling (hoog-)begaafd is. In dit geval is verder extern onderzoek niet noodzakelijk en wordt de leerling een aangepast leerstofaanbod gedaan (zie verder bij hoofdstuk 4: aanbieden van compacte leerstof). De gegevens die op basis van het intern onderzoek verkregen zijn, worden door de leerkracht en de HB-er met de ouders besproken. 3.2 Extern diagnostisch onderzoek In alle onderstaande gevallen vindt er extern onderzoek plaats: 1. Het vermoeden van hoogbegaafdheid wordt alleen door de ouders of door de leerkracht(-en) bevestigd. Er zijn veel tegenstrijdigheden in de visies over de veronderstelde capaciteiten van de leerling. 2. Het vermoeden dat de leerling hoogbegaafd is, wordt zowel door de ouders als de leerkracht(-en) onderschreven, maar de schoolse prestaties wijken af van dit beeld. 3. Het vermoeden dat de leerling hoogbegaafd is, wordt zowel door de ouders als de leerkracht(-en) onderschreven, maar er zijn tevens vermoedens van een leer-en/of persoonlijkheidsstoornis. Deze procedure wordt schematisch verduidelijkt in het stroomschema diagnostisering (zie bijlage). 8

9 4. Leerlijnen, compacten en verrijken door de SKOD scholen verder zelf uit te werken 4.1 Leerlijnen: uitgangspunten bij de Eerste en Tweede Leerlijn Naar aanleiding van de uitkomst van het diagnostisch onderzoek wordt de leerling geplaatst in de Eerste leerlijn (begaafde leerling) of de Tweede leerlijn (hoogbegaafde leerling) en wordt er door de leerkracht per leerling een handelingsplan opgesteld, waarin de volgende onderdelen worden opgenomen: 1. Probleemdiagnose 2. Doelstellingen 3. Plan van aanpak 4. Didactische maatregelen 5. Pedagogische maatregelen In de leerlijnen worden niet aangeboden: 1. Herhalingsoefeningen 2. Opdrachten gericht op reproductie van kennis 3. Remediërende oefenstof In de leerlijnen worden wel aangeboden: 1. Introductie van nieuwe elementen in de leerstof 2. Interactieve lessen 3. Opdrachten met een probleemgericht karakter 4. Groepsgerichte activiteiten 5. Methodetoetsen 6. Verrijkingsstof uit de methode 4.2 Compacten Aan de (hoog)begaafde leerling wordt beperkte reguliere leerstof aangeboden op grond van de hierboven beschreven richtlijnen uit het DHH voor zowel de Eerste als de Tweede leerlijn (compacten), waarbij het uitgangspunt is dat leerlingen uit de Tweede leerlijn minder behoefte hebben aan oefening met de leerstof dan leerlingen uit de Eerste leerlijn. Voor de vakken rekenen en taal maken de leerlingen gebruik van het routeboekje waarin per les aangegeven wordt welke leerstof de leerling wel en niet moet maken. Voor de overige vakken geeft het DHH per vakgebied adviezen en richtlijnen om de leerstof compact aan te bieden. De HB-er begeleidt de leerkrachten bij dit proces. Uitgangspunten bij het kiezen van verrijkingsmateriaal: Inhoud en thema sluit aan bij de reguliere stof Materiaal bestaat uit opzichzelfstaande opdrachten Materiaal vereist begrip en inzicht Opdrachten zijn gericht op het toepassen van kennis Omvang van de leerstappen is beperkt Materiaal is veelal zelf instruerend Inhoud en thema bieden nieuwe elementen t.o.v. de reguliere stof Materiaal is vakoverstijgend en thematisch van aard Opdrachten vragen een hoog analytisch vermogen Opdrachten vereisen een creatief oplossend vermogen Omvang van de leerstappen wordt door de leerling zelf bepaald Materiaal vereist instructie en begeleiding van de leerkracht 9

10 Uitgangspunt bij de indeling van verrijkingsmateriaal in de Eerste en Tweede leerlijn is dat leerlingen in de Eerste leerlijn vooral behoefte zullen hebben aan verrijkingsmateriaal op het gebied van de reguliere leerstofonderdelen. Leerlingen in de Tweede leerlijn zullen naast verrijking op het gebied van de reguliere leerstofonderdelen ook behoefte hebben aan materiaal dat buiten het reguliere curriculum valt. Verder hebben leerlingen in de Tweede leerlijn meer behoefte aan materiaal dat heel specifiek inspeelt op hun leer- en persoonlijkheidseigenschappen. Voor rekenen bijvoorbeeld kunnen de leerlingen in de Eerste leerlijn baat hebben bij de Speurwerkboeken behorende bij de rekenmethode Reken Zeker en de leerlingen die in de Tweede leerlijn geplaatst zijn, zouden bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van de verrijkingsmethode Somplex. 4.3 Verrijkingsaanbod in groep 1-2 De kleuter die behoort tot de doelgroep en niet in aanmerking komt om vervroegd naar groep 3 te gaan krijgt een gedifferentieerd aanbod van verbreding en verdieping op die gebieden waar de ontwikkelingsvoorsprong zich manifesteert. Tevens worden de leerstappen vergroot en wordt herhaling zo veel mogelijk vermeden. Op het gebied van lezen, schrijven en rekenen biedt de leerkracht verdieping en verrijking aan, zodat voorkomen wordt dat er een grote didactische voorsprong op een bepaald gebied ontstaat. De HB-er ondersteunt de leerkrachten bij het samenstellen van een boekje met verrijkingssuggesties voor hoogbegaafde kleuters. Tevens kunnen daarin bepaalde werkvormen beschreven worden. Ook het DHH geeft suggesties voor materialen en methodes waarmee in de groepen 1-2 gewerkt kan worden. 4.4 Verrijking groep 3 t/m 8 In de (door het compacten) vrijgekomen tijd wordt verrijkingsstof aangeboden. Het aanbieden van deze verrijkingsstof zorgt ervoor dat de leerling niet slechts versneld door de leerstof gaat, maar dat ook een meerwaarde wordt geboden ten opzichte van het reguliere leerstofaanbod. Bij de zaakvakken wordt geen verschil gemaakt tussen de Eerste en Tweede leerlijn, omdat het onderscheid tussen de beide leerlijnen hier minimaal is. Voor het verrijken wordt structureel inzetbaar materiaal gebruikt. Dit materiaal wordt door de leerkracht structureel ingepland in de weektaak en heeft een verplichtend karakter. Voor kortere verrijkingsmomenten kan gekozen worden voor incidenteel inzetbaar materiaal. In het DHH bijgevoegde lijst van aanwezige materialen is onderscheid gemaakt tussen de Eerste en Tweede leerlijn. 10

11 5. De Plusklas: Begeleiding van hoogbegaafde kinderen buiten de groep 5.1 Doel van de Plusklas Kinderen van de groepen 4 t/m 8 van alle 6 scholen binnen het bestuur (SKOD) kunnen worden toegelaten tot de Plusklas. De Plusklas is één van de vele manieren waarop onderwijs op maat binnen SKOD gerealiseerd wordt. Het hoofddoel van de Plusklas is om hoogbegaafde kinderen aanvullend onderwijs te bieden dat recht doet aan hun hoogbegaafdheid. De doelen die we met de Plusklas nastreven zijn: Leren leren, leren falen, leren omgaan met frustratie. Hoogbegaafde kinderen hebben over het algemeen geen moeite met het onderwijsaanbod, daardoor hebben ze onvoldoende geleerd door te zetten als iets moeilijk is, te leren plannen onder tijdsdruk, om te gaan met frustratie als het minder gemakkelijk gaat. Het werken met verrijkingsstof en meerwerk zoals bijv. Spaans moet aan deze doelstelling bijdragen. Leren van elkaar. Hoogbegaafde kinderen zullen binnen de klas nauwelijks van een ander hoeven te leren. Het is belangrijk dat ze ook deze rol bij het samenwerken beheersen. Ontwikkelen van eigen talenten. Hoogbegaafde kinderen kunnen binnen de onderwijstijd meer en anders leren dan de gemiddelde groep kinderen. Voor de kinderen in de eigen klas kan de Plusklas ook iets extra s opleveren. Dat betekent dat hetgeen de hoogbegaafde kinderen in de Plusklas leren met de andere kinderen uit hun eigen groep gedeeld wordt. 5.2 Criteria voor de Plusklas Om in aanmerking te komen voor de Plusklas van SKOD hanteren we de volgende criteria: De leerling is door het DHH geplaatst in de Tweede leerlijn De leerling is door het DHH geplaatst in de Eerste leerlijn en heeft bij doortoetsen een voorsprong van minimaal een jaar op de onderdelen rekenen, spelling en begrijpend lezen. De leerling is extern getest en heeft een IQ van 130 of meer. Ten aanzien diagnostisering door derden stellen wij het volgende vast: De externe deskundige moet geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen. De externe deskundige moet over expertise beschikken ten aanzien van het onderwijskundig en opvoedkundig handelen met betrekking tot hoogbegaafde kinderen. Het moet gaan om breder psychologisch onderzoek waarbij naar het hele kind gekeken wordt en niet alleen de hoogte van intelligentie vastgesteld wordt. Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daar ook op gericht te zijn. De school is bereid het advies van een extern deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de ouders ook pedagogisch/didactische gegevens bij de school heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of adviesrapport. Bij het advies dient mede rekening gehouden te zijn met de mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en pedagogische aansluiting op het beleidsplan hoogbegaafden. Adviezen die in strijd zijn met het beleidsplan hoogbegaafde leerlingen zullen met ouders (en deskundige) besproken worden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat deze adviezen ook kunnen worden opgevolgd. 11

12 De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de school vergoed, tenzij het initiatief voor het onderzoek en advies vanuit de school (met instemming van de directie) is genomen. 5.3 Opzet van de Plusklas Plusklas wordt geleid door de Plusklas coördinator. Een stuurgroep, bestaande uit de HB coördinator van iedere school onder leiding van één van de directeuren, begeleidt dit proces. Drie keer jaar komt deze stuurgroep bijeen om te evalueren en bij te sturen. Er wordt in twee groepen van maximaal 20 kinderen gewerkt. Deze groepen zijn samengesteld uit leerlingen van de groepen 4/5 en 6/7 van de 6 scholen samen. Beide groepen krijgen apart les gedurende een dagdeel per week gedurende drie periodes in het schooljaar. Het onderwijs is grotendeels projectmatig opgezet, waarbij we denken beter recht te doen aan de leerstijl van de hoogbegaafde kinderen (denken vanuit geheel naar delen, meer strategisch, meer creatief). De kinderen werken vaak in groepjes, waarbij het aantal leerlingen binnen de groep kan variëren per vak. Er wordt thematisch gewerkt aan een onderwerp afhankelijk van het vakgebied. Samen met de leerlingen worden van te voren criteria vast gesteld waaraan het eindproduct moet voldoen. Vakken die jaarlijks aan de orde komen: scheikunde, Spaans, schaken, mentorlessen, drama, muziek, denktraining, tekenen, Nederlands en wiskunde. De lessen worden gegeven door vakdocenten. Ieder jaar worden de lessen geëvalueerd met de leerlingen, docenten en de stuurgroep HB. 5.4 BoVo 8+ klas Sinds het schooljaar is er sprake van een 8+ klas welke door het Dongemond College en SKOD gezamenlijk wordt georganiseerd. Als selectiecriterium wordt gekeken naar de SKOD Plusklas. Als kinderen daaraan hebben deelgenomen, dan kunnen ze doorstromen naar de 8+ klas. Natuurlijk moet deze afspraak met gezond verstand worden uitgevoerd. Dat kan in de praktijk betekenen, dat leerlingen waarvan blijkt dat ze bijv. de motivatie missen om deze klas te bezoeken niet noodzakelijkerwijs door moeten stromen naar de 8+ klas. Andersom kan het voorkomen dat in leerjaar 7 pas de indicatie van hoogbegaafdheid wordt afgegeven a.d.h.v. het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid, waardoor een leerling alsnog voor de 8+ klas in aanmerking komt. Leerkrachten, ouders en leerlingen zullen met enige regelmaat de afweging moeten maken of leerlingen op hun plaats zijn in de 8+ klas. Deelname aan de BoVo 8+ klas is immers een recht en geen plicht. De opzet is dat de geselecteerde groep leerlingen les krijgt gedurende één dagdeel per 2 weken half oktober tot juni) op het Dongemond College locatie Made. 5.5 Rapportage en communicatie In oktober is er een algemene informatieavond georganiseerd door de Plusklas coördinator voor de ouders en de leerkrachten van de Plusklasleerlingen. Daarnaast worden zij regelmatig digitaal op de hoogte gehouden van het leerstofaanbod in de Plusklas. In de laatste periode nodigt de Plusklas coördinator de ouders van de leerlingen van de Plusklas 4 t/m 7 voor een gesprek van 15 minuten over de vorderingen en het welbevinden van het kind. Aan het eind van het schooljaar krijgen alle leerlingen een certificaat uitgereikt. 12

13 In de leerling-bespreking hebben de leerkracht en de Plusklascoördinator contact met elkaar over de voortgang en ontwikkeling van de leerling. Ook wordt geëvalueerd of de leerling baat heeft bij de Plusklas en voortzetting hiervan zinvol is. 13

14 6. Vervroegd doorstromen 6.1 Vervroegd doorstromen naar groep 3 Tot vervroegd doorstromen naar groep 3 kan eventueel worden besloten, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 1. Als een kleuter een brede ontwikkelingsvoorsprong heeft op de volgende gebieden: cognitief, motorisch, sociaal-emotioneel, en niet-cognitieve schoolse vaardigheden (zoals concentratie en zelfstandigheid). 2. Het diagnostiseringsprotocol is uitgevoerd. 3. Verder gelden bij kleuters dezelfde afwegingen als bij oudere leerlingen die voor vervroegde doorstroming in aanmerking komen. 6.2 vervroegd doorstromen groep 4 t/m 8 Vervroegd doorstromen houdt in dat een leerling eerder dan gebruikelijk naar een volgende groep gaat. Hierbij hanteren we de volgende criteria: 1. Het gaat om een hoogbegaafde leerling. 2. De didactische voorsprong van de leerling is minimaal een half jaar en op meerdere leerstofgebieden (rekenen, begrijpend lezen en spelling). 3. De leerling heeft al gewerkt volgens de tweede leerlijn. 4. De leerling is niet eerder vervroegd doorgestroomd. 5. De leerling is positief over vervroegde doorstroming. Een afwijzende houding van de leerling wordt serieus meegenomen in de besluitvorming. 6. Ouders moeten een positieve rol spelen bij het opvangen van hun kind bij deze verandering. 6.3 Besluitvorming vervroegd doorstromen Wanneer aan bovenstaande criteria voldaan wordt, worden bij het besluit om een leerling vervroegd te laten doorstromen de volgende personen betrokken: 1. huidige groepsleerkracht(-en) 2. eventueel toekomstige groepsleerkracht(-en) 3. IB-er en HB-er 4. directie Alle argumenten voor en tegen vervroegd doorstromen worden goed afgewogen en samen met de ouders besproken. De beslissende stem ligt bij de school. Ouders kunnen geen vervroegd doorstromen eisen. Als de school vervroegd doorstromen voorstelt en de ouders dit niet willen, blijft de leerling in de huidige groep. De ouders moeten dan op de hoogte gebracht worden van eventuele consequenties van een dergelijke beslissing. Van elk gesprek wordt een verslag gemaakt. Het traject vervroegde doorstroming wordt verduidelijkt door middel van het stroomschema adviestraject vervroegde doorstroming groep 1-2 en groep 3-8 (zie bijlage). Hoewel het meest natuurlijke moment voor de realisatie van vervroegde doorstroming direct na een vakantieperiode is, hanteren we deze grens niet stringent. De beslissing wordt hierover genomen door de huidige en de toekomstige groepsleerkracht in samenspraak met de intern begeleider. 6.4 Voorbereiding vervroegd doorstromen 1. De leerkracht zorgt ervoor dat de leerling niet met hiaten in de volgende groep komt. De leerling krijgt dus naast de gecompacte leerstof nieuwe leerstof aangeboden van de volgende groep. 14

15 2. De overstap naar de nieuwe groep vindt geleidelijk plaats. Zowel de leerling, de ouders als de nieuwe leerkracht worden hierop voorbereid. De IB-er of HB-er begeleidt dit proces. 15

16 7. (Hoog)begaafd maar wel moeite met leren 7.1 Signaleren van onder presterende (hoog-)begaafde leerlingen Het gedrag van een onder presterend begaafd kind kan in positieve en negatieve kenmerken verdeeld worden. Daardoor is duidelijk dat in het gedrag sprake is van contrasten. Kinderen die bij mondelinge beurten bijvoorbeeld heel veel weten, maar bij schriftelijk werk nauwelijks presteren, moeten in de gaten worden gehouden. Worden bij een kind alleen negatieve kenmerken opgemerkt, dan is er vaak wel wat aan de hand, maar is dit niet het gevolg van begaafdheid. Positieve kenmerken Het kind begrijpt en onthoudt moeilijke informatie wel wanneer het geïnteresseerd is; Het leest veel in zijn vrije tijd; Er is een groot verschil tussen mondelinge beurten en schriftelijk werk: mondelinge beurten zijn veel beter; Het kind kent veel feiten, heeft een grote algemene ontwikkeling; Bij individueel onderwijs op maat komt de leerling wel goed uit de verf; Het kind is creatief met een levendige verbeelding; Thuis ontwikkelt het op eigen initiatief allerlei activiteiten, het heeft een brede belangstelling en vindt het leuk dingen te onderzoeken; Het is gevoelig (empathisch) Negatieve kenmerken Slechte cijfers op school, onvoldoendes bij een of meer hoofdvakken; Huiswerk is niet af of slecht gemaakt; Het kind is altijd ontevreden over zijn eigen prestaties; Het heeft een hekel aan inprenten (automatiseren); Nieuwe activiteiten worden vermeden (om mislukking te voorkomen); Het kind heeft minderwaardigheidsgevoelens en is wantrouwend en/of onverschillig; Het doet niet graag mee aan groepsactiviteiten, het heeft het gevoel dat niemand hem mag; Het kind is vaak minder populair bij leeftijdgenoten, het heeft weinig of geen vriendjes, het zoekt vriendjes onder gelijkgestemden; Doelen worden of te hoog gekozen (zodat falen hieraan geweten kan worden) of te laag (om mislukking te voorkomen); Het kind is snel afgeleid en impulsief; Het staat onverschillig of afwijzend tegenover school; Het wil niet geholpen worden, het verzet zich tegenover autoriteit, het wil zelfstandig zijn; Het voelt zich hulpeloos en neemt geen verantwoordelijkheden voor de eigen daden Bij vermoeden van onderpresteren volgen wij de procedure zoals beschreven in hoofdstuk 3 bij intern diagnostisch onderzoek. Daarnaast worden pedagogische maatregelen genomen in verband met het probleemgedrag. Daarbij kan gedacht worden aan een contract (per dag of per week), stimuleren en consequentheid. 7.3 Signaleren van faalangst bij (hoog-)begaafde leerlingen Indien bij (hoog-)begaafde leerlingen het volgende wordt waargenomen, is er wellicht sprake van faalangst: De leerling vertoont aanpassingsgedrag. De leerling gaat geen uitdagingen aan. 16

17 De leerling komt niet toe aan verrijkingsmateriaal. De leerling kiest voor gebaande paden. Bij de begeleiding van deze leerling wordt het volgende in acht genomen: Bespreek opdrachten vooraf goed door en beloon bij een reële prestatie. Geef duidelijk een stappenplan aan. Bied duidelijke structuur. Bied duidelijke werk- en leerstrategieën aan. 7.4 Signaleren van dyslexie bij (hoog-)begaafde leerlingen Indien bij (hoog-)begaafde leerlingen het volgende wordt waargenomen, is er wellicht sprake van dyslexie: Het leesproces vordert langzamer dan mag worden verwacht. De leerling heeft moeite met niet-klankzuivere woorden. In groep 4 ontstaan spellingsproblemen. De leerling heeft moeite met automatiseren. De leerling heeft moeite met schriftelijk werk. Bij de begeleiding van deze leerling wordt het volgende in acht genomen: De leerling krijgt extra leeshulp. De leerling wordt inzicht gegeven in spellingsregels (niet eindeloos oefenen). De leerling wordt verrijking aangeboden op het gebied van: a. Begrijpend lezen b. Taalbeschouwing c. Rekenen d. Zaakvakken 7.5 Signaleren van het Asperger syndroom bij (hoog-)begaafde leerlingen Indien bij (hoog-)begaafde leerlingen het volgende wordt waargenomen, is er wellicht sprake van het Asperger syndroom: De leerling is verbaal sterk. De leerling gebruikt hoogdravend, formeel taalgebruik. De leerling heeft een goed taalbegrip De leerling kan volledig opgaan in onderwerpen. De leerling heeft een brede algemene kennis, weet veel, heeft een goed geheugen. De leerling denkt egocentrisch. De leerling is vaak alleen of zelfs eenzaam. De leerling is motorisch onhandig. De communicatieve vaardigheden van de leerling zijn zwak. De leerling is angstig of depressief. De leerling heeft weinig inlevingsvermogen. De leerling heeft moeite met humor. Bij de begeleiding van deze leerling wordt het volgende in acht genomen: De leerling wordt structuur geboden. De leerling leert werken aan flexibiliteit en het voorbereiden van dingen. De leerling werkt alleen aan verrijking en werkt samen in veilige situaties. 17

18 De leerling leert gedragscodes herkennen, dus leert gewenst gedrag aan. De leerling leert werk- en leer strategieën aan 18

19 8. Pedagogische handelingssuggesties Het DHH bevat een onderdeel Pedagogische handelingssuggesties. In dit onderdeel staan handelingssuggesties voor het omgaan met leerlingen met verschillende vormen van problematiek. Tevens bevat het DHH suggesties om een leerling beter te kunnen begeleiden als er op een of meerdere van de volgende aspecten zorgt blijkt: 1. Prestatiemotivatie 2. Onderpresteren 3. Faalangst 4. Perfectionisme 5. Werk- en leersstrategieën 6. Sociaal functioneren 7. Zelfbeeld 8. Vervroegde doorstroming 9. Compacten 10. Verrijkingsonderwijs 19

20 9. Voorwaarden voor een goede uitvoering van het beleid 1. Er is een HB- contactpersoon binnen het team. 2. Dit beleid wordt jaarlijks met het team en de MR besproken en eventueel aangepast/gewijzigd. 3. Er wordt gewerkt met een weekschema of een logboek voor deze leerlingen. 4. Er wordt regelmatig geëvalueerd met betrokkenen (leerkracht, leerling, ouders, IB-er) met gebruikmaking van het evaluatieformulier uit het DHH. 5. Er is een bovenschools Plusklas/ HB coördinator aanwezig 20

21 10. Bijlagen - Stroomschema Module 1 signalering - Stroomschema Module 2 Volledig diagnostisch onderzoek - Stroomschema adviesprocedure vervroegde doorstroming groep Stroomschema adviesprocedure vervroegde doorstroming groep 3-8 Geraadpleegde bronnen: Drent, Sylvia & Gerven Eleonoor van (2002 ),Professioneel omgaan met hoogbegaafde leerlingen in het basisonderwijs. Drent, Sylvia & Gerven Eleonoor van (2013),Digitaal handelingsprotocol hoogbegaafdheid; 'Ruimte', een uitgave van Pharos ter gelegenheid van de NOT Thea van Beek, lid stuurgroep HB Lieke Lotstra, coördinator Plusklas SKOD Terheijden / Prinsenbeek februari

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek

Beleid (hoog)begaafdheid. Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Beleid (hoog)begaafdheid Hoe gaan we om met begaafde en hoogbegaafde kinderen op De Krommen Hoek Uitgangspunt missie en visie n Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol.

Maart 2012. Protocol (Hoog)begaafdheid. Doel van het protocol. Maart 2012 Protocol (Hoog)begaafdheid Doel van het protocol. In dit protocol vinden leerkrachten handreikingen om (hoog)begaafde leerlingen (we noemen deze kinderen pluskinderen) te signaleren en te begeleiden.

Nadere informatie

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol

Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Meer- of Hoogbegaafdheidsprotocol Het opzetten van een beleid voor hoogbegaafde kinderen vraagt kennis over wat hoogbegaafdheid is. Het moet onderscheid kunnen maken tussen een slim kind en een hoogbegaafd

Nadere informatie

KINDEREN DIE MEER KUNNEN

KINDEREN DIE MEER KUNNEN KINDEREN DIE MEER KUNNEN INLEIDING Op de IJwegschool staat het kind centraal. Het onderwijs wordt aangepast aan het kind en niet andersom. Doordat de leerkrachten handelingsgericht werken waarbij de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

Protocol leertijdverkorting

Protocol leertijdverkorting Marsstraat 2, 1716 WH Opmeer Postbus 53, 1715 ZH Spanbroek Tel: 0226 352552 directie.ruimteschip@skowestfriesland.nl R.K. Basisschool t Ruimteschip www.bsruimteschip.nl Protocol leertijdverkorting Doel:

Nadere informatie

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen

Beleid. (hoog)begaafde leerlingen Beleid (hoog)begaafde leerlingen Stichting Primair Onderwijs Venray Schooljaar 2008-2009 Doelstelling Uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op passend onderwijs, waarbij tegemoet gekomen wordt aan

Nadere informatie

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus

(Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus (Hoog)begaafde protocol OBS Prins Claus Linschoten juli 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Visie... 3 Doelgroep... 3 Signaleren... 4 Onderpresteerders... 4 Onderwijsbehoeften... 4 Begeleiding...

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevennesc hool.nl www.curtevennesch ool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind uniek en toch lekker samen Niet

Nadere informatie

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster

Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster Protocol Meer - en Hoogbegaafdheid 1 Nutsschool Hertogin Johanna-Poolster De missie van de Nutsscholen en de NHJ-Poolster Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland

Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep en toelatingscriteria Plusklassen Samenwerkingsverband Kop van Noord-Holland Doelgroep De leerlingen binnen de Plusklassen zijn hoogbegaafd. Ze hebben een hoge intelligentie (hoger dan 130) en

Nadere informatie

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen

Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen Protocol Meer- en hoogbegaafde en (hoog)intelligente leerlingen 1 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 DHH - Signalering... 3 1.1 Groepssignalering (Quickscan)... 3 1.2 Individuele signalering... 3 2 DHH - Diagnostiek...

Nadere informatie

Protocol begaafdheid

Protocol begaafdheid Protocol begaafdheid Inhoudsopgave 1. De doelgroep 1.1 Om welke leerlingen gaat het bij ons op school? 1.2 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong 1.3 Talent op één gebied Beleid op de KWS 2. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado

Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado Protocol (Hoog)begaafdheid B.S. Mikado 0 Inhoudsopgave: 1. Inleiding... blz. 2 2. Doelstelling... blz. 3 3. Doelgroepen... blz. 3 4. Signalering... blz. 4 5. Diagnostische fase... blz. 5 6. Overwegingen

Nadere informatie

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind.

Beide manieren van signaleren kunnen aanleiding zijn om een aanbod te genereren dat beter aansluit bij de onderwijsbehoeften van het kind. Voorwoord Voor u ligt een routeboekje waarin we u als ouder informeren over de manier waarop het onderwijs aan begaafde- en hoogbegaafde kinderen bij ons op school geregeld is. Het boekje is opgedeeld

Nadere informatie

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs

- school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs - school de Ontmoeting Jenaplanschool voor basisonderwijs Beleidsplan hoogbegaafdheid 2016 1 2 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen Doel Op onze school stemmen we ons onderwijs zodanig op de behoeften

Nadere informatie

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief

Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Protocol: Hoogbegaafdheid: Samenvatting protocol en ouderbrief Doelgroep: Hoogbegaafde leerlingen: Leerlingen die regelmatig en gedurende langere tijd op een hoog niveau prestaties leveren. Hierbij moet

Nadere informatie

OBS De Hobbitstee Leerdam

OBS De Hobbitstee Leerdam BELEIDSPLAN PLUSKLAS OBS De Hobbitstee Leerdam INHOUDSOPGAVE KORTE INLEIDING pagina 3 1. OMSCHRIJVING pagina 4 2. DOELEN pagina 5 3. BELEID pagina 6 3.1 Signalering 3.2 Kerndoelen 3.3 Verrijkingswerk 4.

Nadere informatie

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen

Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Visie en beleid ten aanzien van beter presterende leerlingen Inleiding Eén van de profielpijlers van De Duif is presteren. We proberen uit alle leerlingen te halen wat er in zit. Ons doel is om voor alle

Nadere informatie

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN BELEIDSPLAN BEGAAFDE - EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN 0. Inleiding In ons onderwijs hebben we te maken met kinderen met verschillende capaciteiten. Het is de taak van de school te zorgen dat alle kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2 Levelwerk

Nieuwsbrief 2 Levelwerk Nieuwsbrief 2 Levelwerk voor de ouders van levelwerkleerlingen Beste ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informatie geven over : Kenmerken van hoogbegaafdheid en een terug- en vooruitblik van

Nadere informatie

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen

Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Samenvatting Protocol Excellente leerlingen Visie In de visie van onze school staat dat wij streven naar een optimale ontwikkeling van ieder kind. Het uitgangspunt Voor leerlingen die een ontwikkelingsvoorsprong

Nadere informatie

Protocol begaafdheid op de Curtevenne

Protocol begaafdheid op de Curtevenne Parklaan 3, Kortenhoef Postbus 118, 1243 ZJ Kortenhoef (035) 656 10 19 info@curtevenneschool.nl www.curtevenneschool.nl Protocol begaafdheid op de Curtevenne Ieder kind is uniek en toch lekker samen. en

Nadere informatie

Protocol (Hoog) Begaafdheid

Protocol (Hoog) Begaafdheid Protocol (Hoog) Begaafdheid 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding blz. 3 2. Doelstelling. blz. 3 3. Doelgroepen blz. 3 4. Signalering.. blz. 4 5. Diagnose fase blz. 5 6. Overwegingen bij het plan van aanpak. blz.

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie

2. Definitie. Inhoud. 1. Visie op het kind 2. Definitie 3. Doelgroep 4. Selectie&voortgang 5. Verantwoordelijkheid&communicatie Beleidsprotocol Plusklas Dit protocol beschrijft kort en bondig onze visie op hoogbegaafdheid, de mogelijkheden die wij kunnen bieden aan de doelgroep en de vertaling naar de dagelijkse praktijk in school.

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland

Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Passend Onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen in Noord- Nederland Uitkomsten enquête Praktijk Liberi Datum: 27 januari 2013 Plaats: Aldeboarn www.praktijkliberi.nl info@praktijkliberi.nl Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meerbegaafden protocol

Meerbegaafden protocol Meerbegaafden protocol Kardinaal de Jongschool 1. Doelstelling Er zijn grote verschillen in begaafdheid, tempo en belangstelling van kinderen. Naast zorg voor kinderen die minder snel mee kunnen meekomen,

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafdheid

Beleidsplan (hoog)begaafdheid 1 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Doelgroep 3. Signalering 3.1 Doelstelling 3.2 Procedure 3.3 Verantwoordelijkheid 3.4 Wanneer? 3.5 Verslaglegging 3.6 Communicatie met ouders 4. Diagnostiek 4.1 Doelstelling

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1 Wat is hoogbegaafdheid? 2 Visie van de Rank 3 Kansen en belemmeringen 4 Signaleren 5 Diagnosticeren 6 De aanpak in de klas/ buiten de klas 7 Communicatie met ouders

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Hoogbegaafd van Dokter Bosman

Hoogbegaafd van Dokter Bosman Hoogbegaafd van Dokter Bosman De oplossing voor hoogbegaafdheid, zowel op school als thuis! NIEUW IN HET PRIMAIR ONDERWIJS totaaloplossing voor scholen en ouders consultaties en training voor scholen onderzoek

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid De RK Daltonbasisschool St. Plechelmus hanteert het Protocol Hoogbegaafdheid van haar bestuur de Dr. Schaepmanstichting. Dit protocol is in 2009 gemaakt en binnen het bestuur is

Nadere informatie

Hoogbegaafdheid & school

Hoogbegaafdheid & school Hoogbegaafdheid & school Linda Spaanbroek Alle Dagen Pauze info@alledagenpauze.nl ADHD? Meisje, 7 jaar beweegt vaak onrustig met handen of voeten staat dikwijls van haar plaats op, terwijl zij moet blijven

Nadere informatie

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014

Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 Talentbeleid vastgesteld 24-9-2014 De begeleiding van hoogbegaafde kinderen in de Plusklas Procedure Welke kinderen in aanmerking komen voor de Plusklas wordt bepaald door de volgende procedure. De leerkracht

Nadere informatie

Beleidsplan. Meerbegaafdheid

Beleidsplan. Meerbegaafdheid Beleidsplan Meerbegaafdheid 1 St. Jozefschool 1. Doelstelling Wij als jenaplanschool gaan er van uit dat ieder kind uniek is met zijn eigen kwaliteiten en beperkingen en moet kunnen functioneren op zijn

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep:2.1. Wat zijn excellente leerlingen 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Protocol Plusklas. Aanleiding

Protocol Plusklas. Aanleiding Protocol Plusklas Aanleiding In het schooljaar 2014-2015 heeft BBS Antonius zich tot doel gesteld een schoolbreed aanbod te bieden voor een leeftijdsheterogene groep meer- en hoogbegaafde leerlingen. Met

Nadere informatie

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

INHOUD. Signalen van onbehagen. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong INHOUD Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong Krijnie Schaap Wat is een begaafde kleuter? Signalering van een begaafde kleuter Versnellen Hoe kun je met een begaafde kleuter aan de slag en daarbij aansluiten

Nadere informatie

Beleidsplan. Hoogbegaafdheid. Mei 2007. Beleidsplan hoogbegaafdheid

Beleidsplan. Hoogbegaafdheid. Mei 2007. Beleidsplan hoogbegaafdheid Beleidsplan Hoogbegaafdheid Mei 2007. 1 2. Doelgroep Tot de doelgroep van het beleid voor hoogbegaafde leerlingen verstaan wij die leerlingen waarbij door psycho-diagnostisch onderzoek een intelligentiequotiënt

Nadere informatie

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013

Den Dolder, 2011-2015. Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 Den Dolder, 2011-2015 Beleidsplan meer- en hoogbegaafde kinderen bijgesteld november 2013 1 "...Wijsheid is te weten dat uiteindelijk de kinderen zelf de weg naar de toekomst in handen hebben..." 1 www.wijswijzer.nl

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders

Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders Zorgteam Kompas Gereformeerde Basisscholen Midden Nederland Opsporen hoogbegaafde onderpresteerders Wat is onderpresteren? Onderpresteren is langdurig minder presteren dan op grond van iemands capaciteiten

Nadere informatie

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid

Beleidsstuk. Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Beleidsstuk Beleidsstuk Meer- en hoogbegaafdheid Alle kinderen hebben recht op een stimulerende onderwijsomgeving om te leren. Elk kind met zijn eigen leerstijl en zijn eigen onderwijsbehoeften. Bij kleuters

Nadere informatie

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar

Aloysiusschool Amersfoort Datum: Status: definitief voor schooljaar Protocol hoogbegaafde en hoogintelligente kinderen Aloysiusschool Amersfoort Datum: 4-3-2010 Status: definitief voor schooljaar 2009-2010 Inhoud protocol. 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroepen 4.

Nadere informatie

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld

(Hoog)begaafden protocol. Koningin Julianaschool Barneveld (Hoog)begaafden protocol Koningin Julianaschool Barneveld Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Visie op (hoog)begaafdheid 1.1 Definities (hoog)begaafdheid 2 2 1.2 Wat houdt (hoog)begaafdheid in? 2 1.3 Doelgroep

Nadere informatie

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool.

(Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Hoog)begaafdenwijzer Lorentzschool. (Ontdek-boek over hoogbegaafdheid door Wendy Lammers van Toorenburg) 1 januari 2014 1. (Hoog)begaafdenbeleid op de Lorentzschool. In het hedendaagse onderwijs is omgaan

Nadere informatie

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid

Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Beleidsstuk meer- /hoog begaafdheid Augustus 2014 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1. Begripsomschrijving... 4 1.1 Definitie... 4 1.2 Kenmerken... 5 2. Signaleren... 6 3. Aangepast onderwijsaanbod...

Nadere informatie

Plusklas IKC NoordRijk

Plusklas IKC NoordRijk Plusklas IKC NoordRijk Visie We zien als school dat er een groep leerlingen die op bovengemiddeld begaafd niveau presteert vastloopt als gevolg van de reguliere onderwijsaanpak. Van relatief onderpresteren,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 30 augusutus 2016 2.4 (Hoog)begaafdheid Passend onderwijs en (hoog)begaafde leerlingen Onderwijs/Passend onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Visie

Nadere informatie

Protocol Hoogbegaafdheid

Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid Protocol Hoogbegaafdheid 1. Wat is hoogbegaafdheid? Om over hoogbegaafdheid te kunnen spreken, moeten er drie kenmerken aanwezig zijn. -hoge intelligentie -grote creativiteit -grote

Nadere informatie

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014

Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Beleid voorsprongleerlingen/excellente leerlingen Juni 2014 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doelgroep: 2.1 Wat zijn excellente leerlingen? 2.2 Definitie die we hanteren 2.3 Excellente leerlingen in de schoolpraktijk

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag

Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport plusgroeponderwijs De Drieslag Adviesrapport Plusgroep De Drieslag Pagina 1 Inhoudsopgave Wat wordt er onder Plusgroeponderwijs verstaan?... 3 Een succesvolle plusgroep... 3 Voorwaarden voor

Nadere informatie

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid

PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid PROTOCOL (Hoog)Begaafdheid mei 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 1.1 Visie op (hoog)begaafdheid p.3 1.2 Wat is (hoog)begaafdheid? p.3 1.2.1 Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong p.3 1.2.2 (hoog)begaafde

Nadere informatie

Efficiënt werken met het DHH

Efficiënt werken met het DHH Efficiënt werken met het DHH 16 februari 2017 Sylvia Drent Adviesbureau hoogbegaafde kinderen Dashboard 1 Gebruik instrumenten Screening hele groep Screening individuele leerlingen Diagnostiek individuele

Nadere informatie

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel

Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel Hoogbegaafdenbeleid op de Waterspiegel september 2012 Intro Ieder kind heeft van God gaven en talenten gekregen: voor ieder kind op zijn eigen niveau. In ons onderwijs willen we die verscheidenheid waarderen.

Nadere informatie

Compacten bij rekenen

Compacten bij rekenen Compacten bij rekenen Kinderen die hoog scoren op de methode toetsen en op de Citotoetsen komen in aanmerking de oefenstof te compacten. Scores van 4.4 en hoger geven een A+ score aan. Deze kinderen hebben

Nadere informatie

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders

DE PLUSBUS. Informatiebrochure voor ouders Informatiebrochure voor ouders DE PLUSBUS In deze brochure vindt u algemene & praktische informatie over de plusklas De Plusbus. De Plusbus is onderdeel van Stichting Palludara. Inhoud Hoogbegaafd, nou

Nadere informatie

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016

Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 Beleid Meer - en Hoogbegaafdheid NUT Periode januari 2014 t/m januari 2016 1 vastgesteld dd. 22 april 2014 door MT De missie Op de Nutsscholen geven wij eigentijds onderwijs, passend bij wat de leerlingen

Nadere informatie

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012

Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 Beleid inzake meer- en hoogbegaafde leerlingen Agatha Snellenschool juni 2012 1. Inleiding Lange tijd leefde het idee dat meer- en hoogbegaafde leerlingen nauwelijks begeleiding nodig hebben. Hun begaafdheid

Nadere informatie

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs

Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs Vragenlijst Excellentieregeling Basisonderwijs De lijst bestaat uit 114 vragen (stellingen) en kan in 30 minuten worden ingevuld. De lijst bestaat uit vier onderdelen: 1. Visie, draagvlak en kennis 2.

Nadere informatie

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid

Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Plusklas Beilen Achtergrondinformatie meer begaafdheid, hoog intelligent en hoogbegaafdheid Om de visie van COG Drenthe op het onderwijsaanbod voor meer begaafde, hoog intelligente en hoogbegaafde leerlingen

Nadere informatie

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren!

Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Wat doet een kind op school? Leren! Verleggen van je grenzen en fouten maken.ook voor leerlingen die makkelijk leren! Enkele kenmerken van MHB leerlingen Grote denksprongen Gemotiveerd tot verwerven van

Nadere informatie

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft

Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Protocol Overgang Groep 1 t/m 8 Prins Mauritsschool Delft Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht wordt aangegeven dat het onderwijs moet worden afgestemd op de onderwijsbehoeften van de leerling. Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool

Plusklaswijzer. Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool Plusklaswijzer Koningin Beatrixschool en Koning Willem-Alexanderschool 1 Inhoudsopgave 1 Hoogbegaafdheid p. 3 2 Visie p. 4 3 Doelstellingen p. 4 4 Selectieprocedure voor de Plusklas p. 4 5 Evaluatie p.

Nadere informatie

Beleidsplan hoogbegaafdheid. openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch

Beleidsplan hoogbegaafdheid. openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch Beleidsplan hoogbegaafdheid openbare basisschool voor Daltononderwijs De Meent en openbare basisschool de Merseberch september 2010 1 Inleiding... 4 1. De doelgroep en hoogbegaafdheid... 6 1.1 Wat is hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen

Ouderavond Plusgroep. 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Ouderavond Plusgroep 15-09-2015 Marc Houben Josephine Close Véronique Kaanen Inhoud 1. Welkom 2. Wat is meer- en hoogbegaafdheid 3. Informatie over de Plusgroep 1. Wat is een Plusgroep 2. Wie nemen deel

Nadere informatie

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1

Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf OBS Waterwolf Zijdewinde VB Vijfhuizen. Begaafden beleid 1 Zorgbeleid (hoog)begaafde leerlingen OBS Waterwolf 2016-2017 OBS Waterwolf Zijdewinde 38 2141VB Vijfhuizen Begaafden beleid 1 1.1 Inleiding De Waterwolf wil graag een school zijn die ook het maximale uit

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant

Beleid Zorgverbreding aan de bovenkant. Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Beleid zorgverbreding aan de bovenkant Versie 01-06-2015 1 Inhoudsopgave Onderwerp: Bladzijde: Doel beleidsplan 3 Meer en hoogbegaafdheid 4 Ontwikkelingsvoorsprong bij kleuters 4 Intelligente leerlingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool.

Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Overgangsprotocol Jan van Schengenschool. Uitgangspunten. Overgangsprotocol van de Jan van Schengenschool. Het uitgangspunt voor het wel of niet laten overgaan naar de volgende groep van de leerlingen

Nadere informatie

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs.

Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Meer- en hoogbegaafheid (juni 2017) Visie: Elk kind recht heeft op een doorgaande lijn van ontwikkeling in het onderwijs. Missie: We spreken kinderen aan op hun sterke kanten, hun begaafdheidsdomeinen,

Nadere informatie

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival

Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Beleidsplan Begaafdheid IKC Het Festival Versie juni 2014 Inhoud 1 INLEIDING... 3 1.1 Begaafdheid, meer- en hoogbegaafdheid.... 3 1.2 Visie van de school... 3 1.3 Pedagogische uitgangspunten... 3 1.4 Doelen

Nadere informatie

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan:

In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Inleiding In dit document gaan we nader in op het schoolspecifieke beleid rondom meer- en hoogbegaafdheid. Allereerst bepalen we wat wij hieronder verstaan: Alle leerlingen die boven het gemiddelde niveau

Nadere informatie

Plusklassen Dynamiek scholengroep

Plusklassen Dynamiek scholengroep Plusklassen Dynamiek scholengroep Aanleiding: De afgelopen jaren hebben verschillende werkgroepen zich bezig gehouden met een goed aanbod voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong binnen de Dynamiek

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep.

September: Leerkracht heeft kennis van zijn (zorg-) leerlingen dmv het overdrachtsformulier naar de volgende groep. Protocol zittenblijven In de wet voor het primair onderwijs, staat dat leerlingen de basisschool in principe in 8 aaneensluitende jaren zouden moeten kunnen doorlopen. (WPO art. 8, lid 7b). Wanneer - 1

Nadere informatie

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen.

Wij geven het kind de ruimte. om hun talenten te ontwikkelen. Wij geven het kind de ruimte om hun talenten te ontwikkelen. Het is fantastisch om veel verschillende kinderen om je heen te hebben in een klas. Elk kind heeft een andere behoefte om te spelen en te leren.

Nadere informatie

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. Nutsschool Laan van Poot

Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid. Nutsschool Laan van Poot Beleidsplan Meer- en hoogbegaafdheid Nutsschool Laan van Poot 2013/2014 1 Inleiding Op onze school krijgen de meer- en hoogbegaafde leerlingen extra verdieping en verrijking in de groep en daarnaast is

Nadere informatie

KMO-protocol De Wegwijzer

KMO-protocol De Wegwijzer KMO-protocol De Wegwijzer 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding Motivaties voor het beleid, toepassing van het protocol en consequenties van het plan 3 Hoofdstuk 1 Het doel van het KMO-protocol 4 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010

Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 Protocol (hoog)begaafden Prinses Julianaschool Versie 2, 2010 INHOUD 1.Algemeen 1.1 Definitie 2. Begrippen 2.1 Compacten en verdiepen 2.2 Verrijken 2.3 Versnellen 2.4 Portfolio 3. Signalering via KIJK

Nadere informatie

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster

Beleidsplan. Begaafde leerlingen. Bs Het Venster Beleidsplan Begaafde leerlingen Inhoudsopgave 1. Bovenschoolse uitgangspunten beleid 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Screening-signalering 4.1 Screening groep 4.2 Signalering 5. Diagnostiek 6. Leerlingbegeleiding

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld CvB Onderwijs 2.4 Hoogbegaafdheid Excellente en (hoog) begaafde leerlingen e Onderwijs/Hoogbegaafdheid Inhoudsopgave 1. Visie op talentontwikkeling 4 2.

Nadere informatie

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland

Talent is wie je bent. Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland Talent is wie je bent Protocol (Hoog)begaafdheid Stichting Openbaar Onderwijs Westland maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op (hoog)begaafdheid 4 3. Doelgroep 6 4. Signalering 7 5. Diagnostiek

Nadere informatie

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016

Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen. Beleidsplan. (hoog)begaafde leerlingen. Basisschool Klimop 2012-2016 Beleidsplan (hoog)begaafde leerlingen 1 1. Doelstelling Onze school kiest ervoor om de begeleiding t.a.v. leerlingen, die behoefte hebben aan een meer dan gemiddeld leerstofaanbod, vast te leggen in een

Nadere informatie

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan

Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Beleidsnotitie begaafdheid obs de Achtbaan Hoofdstuk 1 Inleiding: Het onderwijs op de Achtbaan kan omschreven worden als adaptief onderwijs dat gegeven wordt in een klassikale setting. Binnen de mogelijkheden

Nadere informatie

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool

Beleidsplan TOPTALENT Erkend. Basisschool Beleidsplan TOPTALENT Erkend Basisschool Het Mozaïek te Houten 2013-2014 1 Inhoud beleidsplan Toptalent Erkend op het Mozaïek te Houten 1. Inleiding *Voorwoord * Visie 2. Wat verstaan we onder Toptalent?

Nadere informatie

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners

R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer. Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners R.K. Basisschool t Ruimteschip - Opmeer Beleid Hoogbegaafdheid en Meerkunners Inhoud 1. Visie... 3 2. Beleid: uitgangspunten... 5 Doel... 5 Doelstellingen... 5 Talentcoach... 6 Werkgroep Onderwijsconcept...

Nadere informatie

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen

Beleidsplan cognitief getalenteerde leerlingen Beleidsplan Cognitief getalenteerde leerlingen 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Doelgroep 4. Signalering 4.1 Doelstelling 4.2 Doelgroep 4.3 Procedure 4.4 Wanneer? 4.5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

(HOOG)BEGAAFDHEID 1 Hoogbegaafdheid Anne Franksschool Ellecom november 2015

(HOOG)BEGAAFDHEID 1 Hoogbegaafdheid Anne Franksschool Ellecom november 2015 (HOOG)BEGAAFDHEID 1 INHOUD: 1. Hoe gaan wij om met (hoog)begaafdheid? Blz. 3 2. Stappenplan (hoog)begaafdheid Blz. 4 3. Schema: Bepalen actuele beheersingsniveau Blz. 5 4. Compacten en verrijken Blz. 6

Nadere informatie

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling

Protocol schoolverlenging en schoolversnelling Protocol schoolverlenging en schoolversnelling OBS Herman Gorter Schooljaar 2012-2013 Inleiding Elk leerjaar kijken we of de leerlingen zich voldoende hebben ontwikkeld om door te kunnen stromen naar een

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie