Algemene economie en bedrijfsomgeving

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene economie en bedrijfsomgeving"

Transcriptie

1 Algemene economie en bedrijfsomgeving Bronvermelding Titel : Algemene economie en bedrijfsomgeving Druk : 2 e druk, 2009 Auteur : W. Hulleman; A.J. Marijs Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : 27 Aantal pagina s (boek) : 556 De inhoud van dit uittreksel is met de grootste zorg samengesteld. Incidentele onjuistheden kunnen niettemin voorkomen. Je dient niet aan te nemen dat de informatie die Students Only B.V. biedt foutloos is, hoewel Students Only B.V. dat wel nastreeft. Dit uittreksel is voor persoonlijk gebruik en is bedoeld als wegwijzer bij het originele boek. Wij raden aan altijd het bijbehorende studieboek te kopen en dit uittreksel als naslagwerk erbij te houden. In dit uittreksel staan diverse verwijzingen naar het studieboek op basis waarvan dit uittreksel is gemaakt. Dit uittreksel is een uitgave van Students Only B.V. Copyright 2011 StudentsOnly B.V. Alle rechten voorbehouden. De uitgever van het studieboek is op generlei wijze betrokken bij het vervaardigen van dit uittreksel. Voor vragen kun je je per wenden tot

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De onderneming en algemene economie 3 Hoofdstuk 2 Markten 4 Hoofdstuk 3 De vraag 5 Hoofdstuk 4 Het aanbod 7 Hoofdstuk 5 Concurrentie-intensiteit en concurrentiepositie 9 Hoofdstuk 6 De structuur van de markt 11 Hoofdstuk 7 Meso-economie en onderneming 14 Hoofdstuk 8 Produceren 15 Hoofdstuk 9 Productiefactoren 16 Hoofdstuk 10 De structuur van de economie 18 Hoofdstuk 11 Bestedingen 20 Hoofdstuk 12 Inkomensverdeling 22 Hoofdstuk 13 De overheid 24 Hoofdstuk 14 Conjunctuur 26 Hoofdstuk 15 Economische crisis 28 Hoofdstuk 16 Macro-economie en onderneming 29 Hoofdstuk 17 Aanbod van geld 31 Hoofdstuk 18 Vraag naar geld en monetair beleid 33 Hoofdstuk 19 De vermogensmarkten 34 Hoofdstuk 20 Renterisico en rentebeleid 37 Hoofdstuk 21 Internationale economische ontwikkelingen 39 Hoofdstuk 22 Vrijhandel en protectionisme 41 Hoofdstuk 23 Internationale samenwerking 43 Hoofdstuk 24 Valutamarkt 45 Hoofdstuk 25 Valutarisico en valutabeleid 48 Hoofdstuk 26 Landenselectie 50 Hoofdstuk 27 Landenrisico 51 2

3 Hoofdstuk 1 De onderneming en algemene economie 1.1 Welvaart is het beschikken over goederen en diensten voor de bevrediging van behoeften. Er is een spanning tussen de behoeften en de middelen, omdat ze respectievelijk oneindig en beperkt zijn. Er is dus sprake van schaarste van middelen. Als met schaarse middelen wordt gestreefd naar maximale welvaart, dan wordt dat economisch handelen genoemd. Het economisch handelen wordt onderzocht in de economische wetenschap. Dit kan op meerdere niveaus plaatsvinden, namelijk: de meso- en micro-economie, de macro-economie, monetaire economie en internationale economische betrekkingen. Al deze onderwerpen maken deel uit van de algemene economie. De meso- en micro-economie draaien om de kenmerken van markten en bedrijfstakken rondom een onderneming, de vraag naar en het aanbod van goederen en de veranderingen in vraag en aanbod als gevolg van prijsveranderingen. De macro-economie beschrijft en analyseert allerlei verschijnselen voor een heel land, zoals de totale consumptie. De monetaire economie heeft betrekking op het verschijnsel geld en de rol van banken in de economie. Bij internationale economische betrekkingen gaat het om de bestudering van de buitenlandse handel van landen, internationale kapitaalstromen en monetaire betrekkingen. In dit boek worden veel gegevens gebruikt die betrekking hebben op de Europese Unie. 1.2 De directe omgeving van een onderneming bestaat uit leveranciers en afnemers. Deze marktpartijen bevinden zich in de in- en verkoopmarkten van de onderneming en staan in voortdurend contact met de onderneming. Er zijn verschillende afzetmarkten waar bedrijven hun producten of diensten kunnen leveren. Deze hebben allemaal verschillende kenmerken m.b.t. de aard van de concurrentie en de soort afnemers. De indirecte omgeving bestaat uit werknemers- en werkgeversorganisaties, de overheid en culturele omgevingsfactoren (zoals de publieke opinie). De onderneming heeft een geringe invloed op deze indirecte omgevingsfactoren. Daarnaast zijn de sociale omgeving en de invloed van technologie belangrijk. Ten slotte is er de macro-omgeving, bestaande uit de conjuncturele ontwikkeling, de ontwikkeling van wisselkoersen en prijzen van grondstoffen en demografische ontwikkelingen. De resultatenrekening wordt beïnvloed door algemeen-economische variabelen. Zie: hfst. 1; blz. 24; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van deze variabelen en hun relatie tot de resultaten van een onderneming. Bij het oplossen van problemen moeten managers rekening houden met veranderingen in de omgeving. Dit kan door omgevingsvariabelen te voorspellen en hier een beleid voor te voeren. 1.3 Een nominale stijging is de waardestijging van een variabele, terwijl een reële stijging de volumeverandering is. Deze twee hebben invloed op de loonsom (aantal werknemers vermenigvuldigd met het loon per werknemer). 3

4 Hoofdstuk 2 Markten 2.1 De markt van een product bestaat uit de betrekkingen tussen vragers en aanbieder rondom een bepaald product. Hierin zijn prijzen erg belangrijk, aangezien ze een signaalfunctie hebben voor vraag en aanbod. De communicatie op de markt kan direct zijn, zoals in een winkel, maar ook afstandelijk, zoals op effectenmarkten. Er zijn veel markten die o.a. kunnen worden onderverdeeld op basis van de geografische omvang. Op een wereldmarkt gelden de prijzen voor alle vragers en aanbieders en komen ze tot stand op wereldschaal. Een lokale markt is het tegenovergestelde van een wereldmarkt. Er zijn ook producten die bestaan in nationale markten, zoals ziektekostenverzekeraars. Ten slotte is er de relevante markt, wat een belangrijk begrip is voor ondernemingen. Dit is namelijk het deel van de markt dat zij bedienen. Een productgroep is een groep producten die een bepaalde behoefte kan bevredigen, zoals frisdranken dorst lessen. 2.2 Een bedrijfstak bedient meestal een groep van markten. De ondernemingsgrootte is belangrijk voor de analyse van de kracht van het bedrijfsleven. Grote ondernemingen hebben voordelen t.o.v. kleine ondernemingen, zoals het kunnen bedingen van betere inkoopprijzen. In de EU wordt het aantal werknemers gebruikt als criterium voor de indeling naar ondernemingsgrootte. Om bedrijven te groeperen naar economische activiteit wordt de NACE (Nomenclature Statistique des Activés économiques dans la Communauté Européenne) gebruikt. Zie: hfst. 2; blz ; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor de classificatie van de bedrijfstakken. Een bedrijfskolom is een opeenvolging van bedrijfstakken, van oerproducent tot consument. Elke bedrijfstak voegt waarde toe. Dit wordt het waardesysteem genoemd. 2.3 De economische orde bestaat uit collectieve waarden, normen en instituties. Waarden zijn de doelstellingen voor het gedrag, zoals zedelijke waarden en winstgevendheid. Hiervan afgeleid zijn de normen die in concrete situaties de leidraad vormen voor het menselijk gedrag. Instituties bestaan uit de wet- en regelgeving en instellingen die worden opgesteld en uitgevoerd door talloze organen. Zie: hfst. 2; blz. 39; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een tabel met het verband tussen de waarden, normen en instituten. 4

5 Hoofdstuk 3 De vraag 3.1 Het aankopen van goederen wordt vooral gedaan om behoeften te bevredigen. Hoe het consumptiepakket hiervoor wordt samengesteld, bepaalt het consumptiepatroon. Individuele consumenten bevredigen hun behoeftes op verschillende manieren. Er is dus sprake van individuele consumptiepatronen. Het consumentenpatroon wordt vooral bepaald door de preferenties (consumentenvoorkeuren). Mode is een verschijnsel dat erg wordt beïnvloed door consumentenvoorkeuren. Veranderingen in de consumentenvoorkeuren beïnvloeden de afzet van ondernemingen en kunnen desastreus zijn. Veel producten hebben een leeftijdgebonden karakter. Een voorbeeld is dat de consumptie van bier daalt naarmate mensen ouder worden en de consumptie in de toekomst dus lager zal worden door de vergrijzing. Daarnaast speelt de levensstijl (life-style) ook een belangrijke rol, omdat deze wordt gevormd door samenhangende normen en waarden. De individualisering is een belangrijke trend, omdat er steeds meer behoefte is aan producten voor individueel gebruik. Ondernemingen passen maatwerk door massa-individualisering toe om producten af te stemmen op de behoeften van de consumenten. In de marketing moet rekening worden gehouden met vernieuwing, omdat de consumentenvoorkeuren voortdurend veranderen. Ook hebben het seizoen, het klimaat en overheidsmaatregelen invloed op de vraag naar producten. 3.2 De vraagcurve is een grafiek van de vraagfunctie (verband tussen prijs en gevraagde hoeveelheid). Zie: hfst. 3; blz. 49; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een figuur van een vraagcurve. Als de prijs van een product daalt, zullen consumenten meer van dit product consumeren ten koste van substituutproducten die niet in prijs zijn gedaald (substitutie-effect). Door de prijsdaling is de koopkracht van de consumenten toegenomen, wat ook wel inkomenseffect wordt genoemd. De elastische vraag is het prijselastische deel van de vraagcurve. De prijselasticiteit geeft aan hoe de gevraagde hoeveelheid relatief verandert t.o.v. een relatieve verandering in prijs. De inelastische vraag heeft betrekking op het deel van de vraagcurve waar de relatieve verandering in de gevraagde hoeveelheid kleiner is dan de relatieve verandering in prijs. Meestal stijgen prijzen maar met een paar procenten per jaar, waardoor er een relevant deel van de curve kan worden onderscheiden. Daarnaast is elasticiteit afhankelijk van de helling van de vraagcurve: hoe vlakker het verloop, hoe elastischer de curve is. De prijselasticiteit van luxegoederen is veel groter dan die van basisgoederen, omdat consumenten hun consumptie van luxegoederen makkelijker kunnen aanpassen. De ligging van de vraagcurve kan veranderen doordat de behoeften van consumenten veranderen. Frisdranken worden meer verkocht bij een hittegolf, ook al blijft de prijs hetzelfde. 3.3 Als de vraag van een goed toeneemt bij de prijsstijging van een ander goed, dan is er sprake van een positieve kruislingse elasticiteit. Bij negatieve kruislingse elasticiteit daalt de gevraagde hoeveelheid juist. Ten slotte kan de kruislingse elasticiteit van 0 worden onderscheiden, waarbij de twee goederen volledig onafhankelijk zijn van elkaar. 5

6 3.4 Inkomensontwikkelingen zijn belangrijk voor de vraag naar goederen en diensten. De inkomenselasticiteit geeft aan wat de procentuele verandering in de gevraagde hoeveelheid is als het inkomen procentueel verandert. Bij basisgoederen is de inkomenselasticiteit kleiner dan 1, wat betekent dat de verandering in vraag kleiner is dan de verandering van het inkomen. Als de inkomenselasticiteit negatief is, dan is er sprake van inferieure goederen. 6

7 Hoofdstuk 4 Het aanbod 4.1 Er worden verschillende soorten kosten gemaakt om productiefactoren, zoals kapitaalgoederen aan te trekken. Constante of vaste kosten zijn onafhankelijk van de productieomvang. In de meeste ondernemingen is er een vaste kern werknemers die een grote waarde hebben voor de onderneming. Omdat specialisten zich onderscheiden van andere werknemers door hun aparte waarde voor de onderneming, wordt er ook wel gesproken van heterogene arbeid. In veel productieprocessen is kennis min of meer de enige productiefactor die van betekenis is. De wet van de toe- en afnemende meerproductie is op de korte termijn geldig in de meeste ondernemingen. De kapitaalgoederenvoorraad kan niet worden uitgebreid op de korte termijn, waardoor de vaste kosten gelijk blijven. Zie: hfst. 4; blz ; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een voorbeeld waarin wordt uitgelegd wat de oorzaak is van de stijging en daling van de gemiddelde variabele kosten. Het bedrijfsoptimum is het laagste punt van de curve voor de gemiddelde totale kosten. Een lagere productie betekent onderbezetting en een hogere productie is overbezetting. De marginale-kostencurve is belangrijk voor de aangeboden hoeveelheid, aangezien deze afhangt van de prijs van het product. Zie: hfst. 4; blz. 64; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een figuur van de marginale-kostencurve. Als de prijs niet kan worden beïnvloed door een onderneming, dan zijn de (marginale) opbrengsten constant. Om de maximale winst te behalen moeten de marginale opbrengsten gelijk zijn aan de marginale kosten (MO=MK). Dit kan worden bewerkstelligd door een prijs en aangeboden hoeveelheid te kiezen die op de curve van de marginale kosten ligt, maar tegelijkertijd genoeg oplevert om de gemiddelde totale kosten en gemiddelde variabele kosten te dekken. Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal een onderneming verlies lijden. De aanbodcurve is het verband tussen de aangeboden hoeveelheid en de prijs. De prijsafzetcurve is het verband tussen de prijs en de afzet. Deze valt samen met de vraagcurve, als een onderneming een monopoliepositie heeft. 4.2 De kostenstructuur is de verhouding tussen de diverse kostensoorten en kan sterk verschillen per bedrijf. Voor bedrijven die hoge vaste kosten hebben, is de bezettingsgraad erg belangrijk. Bedrijven met hoge variabele kosten kunnen hun kosten beter neerwaarts aanpassen. De hevigheid van de concurrentie-intensiteit hangt o.a. af van de verschillen in ondernemingsgrootte. Grotere bedrijven hebben vaak schaalvoordelen, omdat de gemiddelde kosten dalen naarmate de kapitaalgoederenvoorraad en de productieomvang toenemen. Het is ook mogelijk dat er kleine verschillen zijn tussen de gemiddelde kosten van grote en kleine ondernemingen. Hierbij is toetreding in de bedrijfstak eenvoudiger, omdat er met een kleine productieomvang kan worden begonnen. Ten slotte zijn er bedrijfstakken waarbij de gemiddelde kosten eerst sterk dalen bij een toename van de kapitaalgoederenvoorraad, waarna het een vlak verloop vertoont. In dit verband is de minimumefficiencyschaal (MES) belangrijk. Dit is de kleinste productieomvang met een minimaal kostenniveau. Als de marktomvang niet groter is dan enkele malen de MES, dan is er in de betreffende bedrijfstak slechts plaats voor enkele ondernemingen. 7

8 4.3 Met de collectieve-vraag-en-aanbodcurve kan worden gekeken wanneer de markt in evenwicht is. Dit is het punt waarop vraag en aanbod aan elkaar gelijk zijn. Zie: hfst. 4; blz. 73; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een afbeelding van de collectieve-vraag-en-aanbodcurve. Om een marktevenwicht te bereiken, moet het aanbod worden aangepast aan de vraag. Dit proces kost echter tijd, waardoor er een tijdsverschil is tussen de gestegen vraag en de toename van het aanbod. Er zijn twee manieren waarop het aanpassingsproces kan verlopen, namelijk: een stabiel evenwicht (waarbij de productieomvang en prijs steeds worden veranderd tot het evenwicht is bereikt) en een instabiel evenwicht (dat kan voorkomen bij een sterk inelastische vraag met een aanbod dat een aanpassingstermijn nodig heeft). De overheid beschermt consumenten door een maximumprijs in te stellen. Als de maximumprijs onder het marktevenwicht ligt, dan betalen consumenten minder dan ze zouden doen in een vrije markt. Hierdoor is het aanbod ook kleiner en ontstaat er een vraagoverschot. De overheid past een vergunningssysteem toe om de vraag te rantsoeneren. Daarnaast wordt er een minimumprijs gehanteerd om producenten te beschermen. Hierdoor ontstaat er een aanbodoverschot, aangezien consumenten minder consumeren. Om de kosten voor het uit de markt nemen van deze producten laag te houden, kan de overheid productiequota verstrekken aan een beperkt aantal producenten om zo een toetredingsbelemmering te bewerkstelligen. De overheid heft accijnzen en omzetbelasting op de meeste producten. Dit verhoogt de marginale kosten en heeft dus invloed op de ligging van de aanbodcurve. Of producenten de belastingen kunnen afwentelen op consumenten hangt af van de prijselasticiteit van vraag en aanbod in het marktevenwicht. Er worden verschillende belastingtarieven toegepast, waardoor er een substitutie-effect kan ontstaan. Alcoholische dranken met hoge accijnzen zullen minder worden gekocht dan dranken met lage accijnzen. De overheid past ook subsidies toe. Deze belemmeren de marktwerking, waardoor er grote prijsverschillen kunnen ontstaan. 8

9 Hoofdstuk 5 Concurrentie-intensiteit en concurrentiepositie 5.1 Binnen en tussen de bedrijfstakken in een bedrijfskolom vinden interne, externe en potentiële concurrentie plaats. Interne concurrentie vindt plaats binnen een bedrijfstak waar ondernemingen wedijveren om het marktaandeel. Ondernemingen concurreren ook binnen een bedrijfskolom met afnemers en toeleveranciers, wat externe concurrentie wordt genoemd. Deze vorm van concurrentie heeft als doel om een zo groot mogelijk aandeel in de toegevoegde waarde en de winstmarge te verwerven in de bedrijfskolom. Ten slotte kunnen ondernemingen worden bedreigd door ondernemingen die willen toetreden tot de bedrijfstak of ondernemingen die substituutproducten aanbieden. Dit wordt potentiële concurrentie genoemd. Hoe hevig de concurrentie is, is afhankelijk van concurrentiebepalende factoren, zoals de groei van de vraag, het aantal ondernemingen en de productdifferentiatie. 5.2 Ondernemingen proberen een zeker rendement te behalen over het geïnvesteerde vermogen. De winstmarge is de winst gedeeld door de omzet. De winstgevendheid is niet de enige maatstaf voor de concurrentiekracht. Een onderneming moet namelijk ook in staat zijn om alle belanghebbenden (zoals de werknemers en de overheid) tevreden te stellen. Er wordt ook gesproken van de concurrentiepositie van bedrijfstakken. Deze wordt vaak afgemeten aan o.a. de gemiddelde winst en de bijdrage aan werkgelegenheid. 5.3 M.E. Porter ontwikkelde het vijfkrachtenmodel en de analyse van de concurrentiekracht van een bedrijfstak t.o.v. dezelfde bedrijfstak in andere landen ( de diamant ). In het vijfkrachtenmodel worden de belangrijkste concurrentiebepalende factoren gebruikt om een bedrijfstak te analyseren. Dit zijn: de onderhandelingskracht van leveranciers, de dreiging van substituten, interne concurrentie, de onderhandelingskracht van afnemers en potentiële toetreders. Het gaat hierbij vooral om de veranderingen in concurrentieverhoudingen als gevolg van nieuwe producten op de markt, fusies en bedrijven die zich terugtrekken uit een markt of zich op andere markten begeven. Zie: hfst. 5; blz. 84; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een afbeelding van het vijfkrachtenmodel van Porter. In de verpakkingsmarkt is de dreiging van substituten groot, omdat meerdere materialen kunnen worden gebruikt als verpakking. Daarnaast is er veel internationale concurrentie door verlaging van de transportkosten en de milieubelasting voor productie. In de diamant van Porter worden de omgevingsfactoren die de concurrentiekracht bepalen onderverdeeld in: de kwaliteit van productiefactoren, de invloed van de overheid, de economische orde en de mate waarin bedrijfstakken elkaar versterken d.m.v. netwerken. Deze zijn regionaal bepaald. Zie: hfst. 5; blz. 86; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een afbeelding van de diamant. Vooral de wederzijdse beïnvloeding is belangrijk in de diamant van Porter. Hierdoor is het model erg geschikt voor de bestudering van dynamische aspecten van bedrijfstakken. De diamant bestaat uit de volgende elementen: productiefactoren, de binnenlandse vraag, netwerken van bedrijfstakken, de economische orde, toevalsfactoren en de overheid. 9

10 Productiefactoren worden onderscheiden in basisproductiefactoren (het klimaat, de locatie van een land, de aanwezigheid van grondstoffen, kapitaal en ongeschoolde arbeid) en geavanceerde productiefactoren (geschoolde arbeid, onderwijs, onderzoek, fysieke infrastructuur, e.d.). Het is belangrijk om met de kwaliteit van producten te concurreren. Voortdurende loonmatiging leidt namelijk tot een lage toegevoegde waarde en dus een gebrek aan concurrentiekracht om mee te kunnen komen in de internationale concurrentiestrijd. In de binnenlandse markt spelen kritische afnemers een belangrijke rol, omdat ze voortdurend hoge kwaliteit en productvernieuwing eisen. Om van schaalvoordelen te kunnen profiteren, moeten ondernemingen een grote thuismarkt bedienen. Voor een hoge concurrentiekracht zijn netwerken van bedrijfstakken nodig. Er moet een maximale waardevorming zijn in elke schakel van het productieproces. In netwerken vindt kennisuitwisseling plaats buiten markten om, waardoor er sneller en beter kan worden gereageerd op marktontwikkelingen. In een verticaal netwerk (in de bedrijfskolom) bevindt zich een eindproducent die producten levert aan finale afnemers. Meestal fabriceren ze alleen de strategische onderdelen van hun producten. Ze heten Original Equipment Manufacturer (OEM) en betrekken niet-strategische producten van een belangrijke toeleverancier of main supplier. De main supplier en de uitbesteder ontwikkelen samen producten (codesign). Vaak zijn de main suppliers gespecialiseerde toeleveranciers. Als er wordt samengewerkt om een product te maken, dan is er sprake van comakership. Gespecialiseerde toeleveranciers besteden hun productie uit aan jobbers ( schroevendraaierfabrieken ). In ondernemingsnetwerken bevinden zich trekkers (initiëren de ontwikkeling) en volgers. De regionale dimensie speelt vooral een belangrijke rol bij de innovatie of verbetering van producten. Een cluster bestaat uit samenhangende bedrijven binnen een bedrijfstak die zowel kunnen samenwerken als concurreren. Hierin is de vernieuwing van producten belangrijker voor de concurrentiekracht dan verlaging van de productiekosten. De economische ordes bestaan uit de Verenigde Staten, Europa en China. Per gebied geldt een verschillend motivatiesysteem, omdat de culturen zo anders zijn. Ook de ondernemingsdoelen en strategieën verschillen per land. De economische orde bepaalt de concurrentieverhoudingen op de thuismarkt. Toevallige factoren kunnen het samenspel van de elementen in de diamant beïnvloeden. Het gaat vooral om technische doorbraken, wisselkoersveranderingen en het weer. 10

11 Hoofdstuk 6 De structuur van de markt 6.1 Een structuurkenmerk is een omstandigheid, zoals het aantal aanbieders in een markt. Het gedrag van ondernemers wordt beïnvloed door het structuurkenmerk aantal ondernemingen. De structuurkenmerken vormen de randvoorwaarden waarbinnen ondernemingen hun activiteiten ontplooien om het beoogde resultaat te behalen. De concurrentiebepalende variabelen zijn: structuur, gedrag en resultaat. 6.2 Als er een groot aantal aanbieders is op een markt, dan heeft elke onderneming een klein marktaandeel, waardoor deze maar weinig invloed heeft op de marktprijs. De aanbieders hebben dus weinig marktmacht. De concentratiegraad is een maatstaf voor de marktmacht van de grootste ondernemingen in een bedrijfstak. Kleine ondernemers proberen vaak afnemers te vinden die geïnteresseerd zijn in producten die afwijken van de standaard. Er is dan sprake van marktniches. Homogene producten zijn gelijk. Bij heterogene producten zijn er onderlinge verschillen door productdifferentiatie. Het kan bijv. gaan om veranderingen in de technische eigenschappen. Als er een geheel nieuw product ontwikkeld wordt, is er sprake van productinnovatie. Verder kan productdifferentiatie worden bewerkstelligd door andere kenmerken, zoals de verpakking of reclame. Zie: hfst. 6; blz. 101; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van de bedrijfstakkenmerken en productdifferentiatie van homogene en heterogene producten. Producten kunnen procesmatig worden geproduceerd m.b.v. grote installaties, zoals bij aardolie. Dit wordt ook wel massaproductie genoemd en er is weinig productdifferentiatie mogelijk. Grondstofintensieve producten staan meestal aan het begin van de bedrijfskolom en zijn doorgaans homogener dan eindproducten. In bedrijfstakken met hoge toetredingsbarrières wordt de winstgevendheid niet bedreigd door mogelijke toetreders. De aanmerkelijkste toetredingsbelemmering wordt gevormd door hoge vaste kosten. Daarnaast is productheterogeniteit belangrijk, omdat het klanten bindt met merknaamsbekendheid. Soms is het marktaandeel ook een toetredingsbelemmering door de aanwezigheid van een kostenleider. Verder kunnen bestaande patenten (als voorwaarde voor R&D) een toetredingsbelemmering vormen. Ook kunnen voor- en achterwaartse integratie (activiteiten in verschillende bedrijfstakken) ondernemingen belemmeren tot toetreding, omdat die activiteiten voor marktmacht zorgen. Ten slotte kan er strategische overcapaciteit bestaan, waardoor toetreders rekening moeten houden met een extra aanbod van bestaande ondernemingen die de prijzen sterk onder druk zet. De vraag heeft bepaalde kenmerken, zoals de groei van de vraag. Groeimarkten worden aantrekkelijk gevonden door ondernemingen omdat de afzet toeneemt bij gelijkblijvende marktaandelen. Ze hoeven dus geen prijsconcessies te doen. Doordat aanbieders een grotere marktmacht hebben dan vragers, is er sprake van verkopersmarkten. 11

12 De micro-economie deelt markten in op basis van het aantal aanbieders (één, weinig of veel) en de mate van productdifferentiatie (homogene of heterogene producten). Als er veel aanbieders zijn en homogene producten, dan is er sprake van volledig vrije mededinging. Bij de monopolistische concurrentie zijn er ook veel aanbieders, maar er wordt een heterogeen product aangeboden. In oligopolistische marktvormen zijn er weinig aanbieders die ieder een groot marktaandeel hebben. Deze markten zijn meestal star, omdat elke onderneming bang is voor tegenacties van de ander. Deze situatie kan worden verklaard met de speltheorie, die ook wel bekend staat als het prisoners dilemma. Door wantrouwen hebben alle ondernemingen een afwachtende houding. Het kan voorkomen dat twee ondernemingen meer winst kunnen halen door prijsverhoging en daarvoor hun gedrag op elkaar afstemmen. Dit kan leiden tot een kartel en is verboden. Een oligopolie kan heterogeen of homogeen zijn, afhankelijk van het onderscheid in producten. Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in een nauw oligopolie (maximaal vijf aanbieders) en een breed oligopolie (meer dan vijf aanbieders). In een monopolie is er één producent, waardoor hij zelf de prijs van het product kan bepalen. 6.3 De meeste ondernemingen hanteren rendementseisen om een maximale winst na te streven. Ze kunnen de prijszetting gebruiken om hun winstgevendheid op de korte termijn op peil te houden. In welke mate dit kan, hangt af van de marktvorm van de onderneming. Dit prijszettingsgedrag is namelijk alleen mogelijk als de concentratie op een markt groot is. Bedrijven die met export en import te maken hebben, kunnen minder makkelijk hun kosten doorberekenen in de afzetprijzen. Dit komt doordat het moeilijk is om voldoende marktmacht op te bouwen op markten met een hoge internationaliseringsgraad. Bij het streven naar maximale winst kan een onderneming proberen om haar kostenniveau onder dat van concurrenten te houden (kostenleiderschap). Vooral bij schaalvoordelen is deze strategie toepasbaar. Er kan een hogere winstmarge worden verkregen, maar er is ook het gevaar van toetreding, omdat de hoge winst zo aanlokkelijk is. Bij het kostenleiderschap kan de prijs worden verlaagd tot onder het niveau van de concurrenten. Dit wordt limit pricing genoemd en kan het marktaandeel vergroten. Het nadeel hiervan is echter dat er winsterosie kan ontstaan in een bedrijfstak door prijsbederf. In een oligopolie zal eerder prijsstarheid optreden, wat een zekere stabiliteit geeft. Innovatief gedrag gaat ten koste van de winstgevendheid op de korte termijn, maar is beter voor de continuïteit van een bedrijf. Ondernemingen met een groot concurrentievermogen kunnen een marktwinst verkrijgen op buitenlandse markten. 6.4 Producten doorlopen een productlevenscyclus (een standaardpatroon) in vier fasen, namelijk: de introductie, de groeifase, de rijpheidsfase en de teruggang. Een bezwaar aan deze methode is dat zij vooral toepasbaar is voor industriële bedrijven. Zie: hfst. 6; blz. 116; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van de productlevenscyclus en de bedrijfstakontwikkeling. Tijdens de introductie worden er hoge marketinguitgaven en R&D-uitgaven gedaan. Ook zijn er aanloopverliezen en is de onderneming een innovatiemonopolist. In de groeifase heeft het product een luxe karakter gekregen en begint de markt interessant te worden voor toetreders. De onderneming komt in een winstsituatie terecht en de marktvorm verandert in een breed oligopolie waarin product- en procesverbeteringen plaatsvinden. Daarnaast vindt er een kostendaling plaats, waardoor er prijsconcurrentie kan gaan plaatsvinden. 12

13 In de rijpheidsfase (de langste fase) is het product een gewoontegoed geworden, waardoor een groot deel van de markt bestaat uit vervangingsvraag. Er kan overcapaciteit ontstaan en bedrijven zullen proberen om hun concurrentiepositie te verbeteren met voor- en achterwaartse integratie. Ten slotte vindt de teruggangsfase plaats, waarin de afzet daalt door nieuwe substituutproducten. Er wordt weinig meer uitgegeven aan R&D en de winsten zijn meestal laag door een structurele overcapaciteit. Vaak roepen ondernemingen de hulp van de overheid in om de sanering te reguleren (stagnatiemonopolie). 6.5 Er is sprake van horizontale concentratie als bedrijven binnen een bedrijfstak uitbreiden ten koste van andere ondernemingen. Een belangrijke reden hiervoor is het vergroten van het marktaandeel. Bedrijven kunnen schaalvoordelen verwerven, overcapaciteit uitbannen en technologie opkopen. Ondernemingen kunnen ook activiteiten ontwikkelen buiten de bedrijfstak. Dit kan met vooren achterwaartse integratie, diversificatie en conglomeratie. Daarnaast bestaan er gespecialiseerde bedrijven die werkzaam zijn in één of enkele bedrijfstakken en een unieke deskundigheid bezitten. Ze hebben een aantal kernactiviteiten. Zie: hfst. 6; blz. 120; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van de activiteiten in andere bedrijfstakken. Bij diversificatie vindt opname van goederen en diensten uit een andere bedrijfskolom in het productiepakket plaats. Als de goederen en diensten uit dezelfde geleding van de bedrijfskolom komen, dan is er sprake van parallellisatie. Diversificatie wordt gedaan om de efficiëntie te verhogen. Horizontale en verticale concentratie kan op verschillende juridische manieren worden bewerkstelligd, namelijk met: overname en fusie, een consortium (tijdelijk samenwerkingsverband), een coöperatie (samenwerking in een andere zelfstandige onderneming in een ander deel van de bedrijfskolom), inkoopcombinaties (voor kleine ondernemingen die worden bedreigd door grote ondernemingen), een vrijwillig filiaalbedrijf (detaillisten sluiten zich aan bij een grossier), een franchise (franchisenemer maakt gebruik van bepaalde rechten van de franchisegever die worden vastgelegd in een contract), een joint venture (gezamenlijke dochteronderneming van een aantal andere ondernemingen) en kartelvorming (afspraken maken tussen verschillende ondernemingen om de concurrentie te beperken). 13

14 Hoofdstuk 7 Meso-economie en onderneming 7.1 Bedrijven gebruiken vaak een bedrijfstakanalyse in hun strategisch managementproces. De omgevingsinformatie kan worden geanalyseerd met behulp van een SWOT-analyse (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats) om zo achter de kansen en bedreigingen van de onderneming te komen. Door het combineren van een kans en een sterkte kan een concurrentievoordeel worden behaald. Niet alle kansen en bedreigingen zijn echter even belangrijk, dus een onderneming moet bepalen welke kritische succesfactoren er zijn in de bedrijfstak. Aan de hand hiervan en de interne informatie kunnen de prestatie-indicatoren worden vastgesteld (doelstellingen voor de nabije toekomst). Zie: hfst. 7; blz. 129; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor de kritische succesfactoren van de modebranche. 7.2 In een bedrijfstakanalyse moeten vragen worden beantwoord. Zie: hfst. 7; blz ; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een checklist. 14

15 Hoofdstuk 8 Produceren 8.1 Productie is het toevoegen van waarde aan producten in bedrijven en de overheid. Het bruto binnenlands product (BBP) is de totale productie binnen een land. Als het BBP wordt gedeeld door het inwonersaantal van het land, dan wordt de welvaart als BBP per hoofd van de bevolking berekend. Zie: hfst. 8; blz. 139; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van de welvaart in verschillende landen. De meeste landen streven naar welvaartsgroei, wat een maatstaf is voor economische groei. Door de grote welvaartsverschillen (ook binnen een land) zijn er mensen die moeilijk hun basisbehoeften kunnen bevredigen. In de Verklaring van de rechten van de mens staan de normen waaraan een land moet voldoen voor een menswaardig bestaan. De welvaart wordt beïnvloed door de inkomensverdeling. Welzijn wordt ook beïnvloed door welvaart. Het geluk van mensen hangt af van de mate waarin mensen hun immateriële behoeften kunnen bevredigen. De human development index (HDI) van de Verenigde Naties is een maatstaf om het welzijn van een bevolking te meten. Zie: hfst. 8; blz. 145; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor de HDI-scores van enkele landen. 8.2 De BBP kan worden bepaald door het meten van de toegevoegde waarde, de inkomens en de bestedingen. De toegevoegde waarde kan worden gemeten op drie manieren: door alle toegevoegde waarde van ondernemingen en overheden in een land op te tellen (productiebenadering), door alle beloningen die de productiefactoren ontvangen op te tellen (inkomensbenadering) of door alle bestedingen voor de productie in een land te sommeren (bestedingsbenadering). Ondernemingen gebruiken de opbrengsten van verkoop om hun inkopen te betalen, maar ook om te voldoen aan de kostprijsverhogende belastingen en de afschrijvingen. De overheid verleent ook kostprijsverlagende subsidies aan ondernemingen. De restpost van de opbrengsten is de winst. Dit kan worden gezien als de vergoeding voor de productiefactor ondernemerschap. Naast het BBP bestaat ook het Bruto Nationaal Inkomen (BNI) dat betrekking heeft op het inkomen dat voortvloeit uit de productiefactoren die toebehoren aan de inwoners van een land. Een waardesysteem is een waardetoevoeging in een bepaalde bedrijfskolom. In een resultatenrekening worden de opbrengsten, de kosten en de winst opgenomen. De overheid produceert ook en voegt ook waarde toe. Zij is namelijk actief betrokken bij de productie en levering van allerlei goederen en diensten. Een doel kan zijn om veiligheid te creëren. De overheid oefent zelf vraag uit naar producten omdat zij de bestedingen verricht voor het gratis ter beschikking stellen van diensten aan de bevolking. 15

16 Hoofdstuk 9 Productiefactoren 9.1 De kapitaalgoederenvoorraad wordt gevormd door alle goederen die worden gebruikt in het productieproces. Kapitaalgoederen die langer dan één periode meegaan, worden duurzame kapitaalgoederen genoemd. Ze zijn echter onderhevig aan slijtage, waardoor er vervangingsinvesteringen moeten worden gedaan. Vlottende kapitaalgoederen (zoals grondstoffen) worden in het eindproduct verwerkt en hulpstoffen (zoals energie) worden verbruikt tijdens het productieproces. Hoeveel kapitaalgoederen er nodig zijn voor het vervaardigen van een eenheid product wordt weergegeven met de kapitaalcoëfficiënt. De productiecapaciteit is de maximale hoeveelheid goederen en diensten die kan worden geproduceerd in een economie. 9.2 De productiefactor arbeid wordt verricht door de beroepsgeschikte bevolking. Hierbij is de participatiegraad belangrijk: het deel van de beroepsgeschikte bevolking dat deelneemt aan het arbeidsproces. De P/A-verhouding geeft aan hoeveel personen er nodig zijn voor het aantal arbeidsjaren. Een hoog getal geeft aan dat er veel parttimers werkzaam zijn in een land. Een persoon is werkloos als hij minstens 15 jaar is en geen baan heeft, maar wel werk zoekt. Langdurig werklozen lopen het risico om nooit meer deel te nemen aan het arbeidsproces, omdat hun kennis en vaardigheden snel verouderen. Conjuncturele werkloosheid verschijnt als de economische bedrijvigheid afneemt, maar daalt weer als de economie aantrekt. Structurele werkloosheid verloopt stabieler en is hardnekkiger. Het BBP is gelijk aan de arbeidsproductiviteit maal de arbeidsvraag of werkgelegenheid. Zie: hfst. 9; blz. 160; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor de BBP s van 2004 t/m 2006 in Nederland. In een slechte economische situatie is er sprake van overcapaciteit, omdat niet alle kapitaalgoederen in het productieproces zijn ingeschakeld. Het verschil tussen de capaciteit en de productie wordt output-gap genoemd. Een groot deel van de toegevoegde waarde bestaat uit arbeidskosten. De concurrentiepositie wordt dan ook beïnvloed door loonstijging. Het brutoloon wordt beïnvloed door de structuur van de beroepsbevolking, zoals het opleidingsniveau en de leeftijd. Ten slotte wordt de loonvorming beïnvloed door belastingen en sociale premies. Als er een stijging van de prijzen is, dan wordt deze doorberekend in de lonen om te voorkomen dat de koopkracht daalt. Prijscompensatie en arbeidsproductiviteitsstijging vormen samen de loonruimte. De loonkosten bestaan uit het nettoloon, de werkgevers- en werknemerspremies en directe belastingen. Het verschil tussen de loonkosten en het nettoloon wordt aangeduid met wig. De belastingen en premies die worden geheven van de loonkosten worden bruto-nettotraject genoemd. De concurrentiepositie van een onderneming hangt af van de arbeidskosten per eenheid product en niet van de loonsom per werknemer. Hoe de arbeidskosten per eenheid product zich ontwikkelen, hangt af van de groei van de loonsom per werknemer en de arbeidsproductiviteit. De AIQ (arbeidsinkomensquote) is het deel van de bruto toegevoegde waarde dat als beloning wordt aangemerkt voor de productiefactor arbeid. De procentuele verandering van het AIQ 16

17 kan worden berekend door de procentuele verandering van de prijzen en de arbeidsproductiviteit af te trekken van de procentuele verandering van het loon per werknemer. 9.3 De productiefactor natuur is erg belangrijk, omdat deze grondstoffen levert. Welke grondstoffen het zijn, hangt af van de ligging van een land. De ligging beïnvloedt ook de natuurlijke transportmogelijkheden. Daarnaast bepalen het klimaat en de bodemgesteldheid de mogelijkheden voor de landbouwsector. Verder kan de natuur worden gebruikt voor recreatie. Het vervult ook onze behoeften aan water en lucht. Door de alarmerende situatie waarin het milieu verkeert, is de milieubelasting ingevoerd als grens aan de economische groei. Er moet worden uitgegaan van een duurzame economische groei voor een duurzaam nationaal inkomen. Daarom is duurzaam ondernemen steeds belangrijker geworden. Dit is winstgevend ondernemen (profit) zonder schade toe te brengen aan de maatschappij (people) en de natuur (planet). 17

18 Hoofdstuk 10 De structuur van de economie 10.1 De Europese economie bevat zes sectoren, namelijk: de publieke dienstverlening, de landbouw, de industrie, de bouw, de handel, transport en communicatie en de financiële en zakelijke dienstverlening. In de postindustriële samenleving wordt het BBP vooral gevormd door de dienstverlening. Zie: hfst. 10; blz ; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van de werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit per sector en ondernemingsgrootte Productiefactoren kunnen groeien in kwantiteit en in kwaliteit. Kwantitatieve groei betekent meer arbeid, kapitaal en natuur. Kwalitatieve groei betekent dat de arbeidsproductiviteit omhoog gaat. De hoeveelheid kapitaalgoederen die nodig is om een eenheid product te vervaardigen, wordt kapitaalcoëfficiënt genoemd. Hoeveel er kan worden bespaard, hangt af van de spaarquote en het nationaal inkomen. Hoe hoger de spaarquote, hoe meer er kan worden bespaard. De beschermde sectoren, zoals de bouw en de detailhandel, hebben weinig te vrezen van de internationalisering. In de open sector staan de ondernemingen bloot aan de internationale concurrentie. Hoe succesvol ondernemingen zijn in een open sector hangt o.a. af van het ontwikkelingsniveau van de economie. Er zijn drie niveaus die samenhangen met het BBP per persoon, namelijk: factorgedreven groei (landen met lage inkomens), investeringsgedreven groei (door buitenlandse investeringen) en innovatiegedreven groei (laatste en moeilijkste fase van groei). Er is regelmatige vernieuwing van producten en productieprocessen nodig om de concurrentieposities te behouden. Zie: hfst. 10; blz. 186; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een overzicht van de verschillende fasen van de economische ontwikkeling Het groeivermogen van een land wordt bepaald door de groei van de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur en de mate waarin ze kunnen worden ingezet in het productieproces. Deze twee aspecten worden beïnvloed door zes factoren: menselijk kapitaal, ondernemerschap, marktordening, innovatie, ruimtelijke inrichting en duurzaamheid. Het menselijk kapitaal is afhankelijk van demografische ontwikkelingen. Doordat het aandeel ouderen steeds meer zal toenemen en er dus relatief gezien minder beroepsgeschikte bevolking zal zijn, wordt er ook wel gesproken van een demografische tijdbom. Mogelijke oplossingen hiervoor zijn het verhogen van het aantal uren per werknemer, het inzetten van een groter deel van de beroepsgeschikte bevolking, het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd, het goed op orde houden van de overheidsfinanciën, het stimuleren van deeltijdwerknemers om fulltime gaan werken en het putten uit de reserves van werklozen. De arbeidsparticipatie van ouderen boven de 60 jaar is gering. Echter, ouderen hebben steeds vaker hogere inkomens en leven deels op de kosten van de jongere generatie. De intergenerationele verdeling wordt steeds ongelijker, waardoor de solidariteit steeds meer onder druk staat. Een andere verdeling van arbeid en vrije tijd zou het geluk van mensen kunnen schaden. Als alle beschikbare arbeid is ingezet in het productieproces, dan is productiviteitsgroei de enige bepalende factor voor het groeivermogen. Als het om menselijk kapitaal gaat, is het 18

19 belangrijk om te voorkomen dat goed opgeleid personeel een knelpunt wordt voor de economische groei. Het is belangrijk dat ondernemers genoeg bewegingsruimte hebben bij het oppakken van nieuwe activiteiten. De overheid kan ondernemers stimuleren om een scherp prijsbeleid te voeren en te innoveren door de marktwerking te verbeteren. Innovatie kan het beste worden bewerkstelligd door te investeren. Ondernemingen investeren meestal meer als ze hoge winsten hebben en dus een lage AIQ. Daarnaast kunnen er ook immateriële investeringen worden gedaan voor het vernieuwen van producten en productieprocessen. De R&D-uitgaven van een land nemen toe naarmate het BBP stijgt. R&D kan worden onderscheiden in technology-push (fundamenteel onderzoek waarin technologische ontwikkeling een autonoom proces is) en demand pull (toegepast onderzoek dat vraaggestuurd is). Het kennisdiffusieproces bestaat uit informatiestromen tussen een bedrijf en een klant. Hiervoor is een bewuste organisatie van de kennisstroom nodig. Producten en bedrijfstakken kunnen worden ingedeeld in hightech (zoals farmacie), mediumtech (zoals auto s) en lowtech (zoals textiel). 19

20 Hoofdstuk 11 Bestedingen 11.1 Huishoudens, bedrijven, de overheid en het buitenland doen bestedingen. Elke sector heeft eigen marktkenmerken. Er zijn consumentenmarkten, zakelijke markten, de markt voor overheidsopdrachten en de buitenlandse markten Consumenten hebben verschillende voorkeuren voor producten om hun behoeften te bevredigen. De bestedingen die alle consumenten doen, vormen samen het macroeconomische consumptiepatroon. Zie: hfst. 11; blz. 203; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor het consumptiepatroon van de EU-25 in Ondernemingen moeten goed in de gaten houden welke veranderingen plaatsvinden in het consumptiepatroon. Hierbij speelt de inkomenselasticiteit een belangrijke rol. De verandering in koopkracht is de verandering in inkomen met een correctie voor de inflatie. Er wordt gesproken van een reële stijging van het inkomen als de koopkracht stijgt. Het inkomen, zonder te worden gecorrigeerd voor de prijsstijging, wordt het nominale inkomen genoemd. Of een inkomensstijging leidt tot een hogere afzet hangt af van de inkomensgroep waarin de stijging plaatsvindt. Hoeveel er van een extra euro wordt geconsumeerd, wordt weergegeven met de marginale consumptiequote. Voor lage inkomensgroepen is deze beduidend hoger. Een stijging in de koopkracht is echter niet voldoende om meer te consumeren, aangezien er ook consumentenvertrouwen moet zijn in de economische toekomst. Zie: hfst. 11; blz. 207; Algemene economie en bedrijfsomgeving; Hulleman & Marijs voor een grafiek van het verloop van de Consumer Confidence Index voor de EU van Consumptiegroei op de korte termijn is ook afhankelijk van de reële rente (bij het lenen van geld) en het vermogen (om mee te beleggen) Investeren is het aanschaffen van kapitaalgoederen. Er zijn drie soorten investeringen, namelijk: vervangingsinvesteringen (afschrijvingen bij het aanschaffen van kapitaalgoederen vanwege slijtage), uitbreidingsinvesteringen (om de productiecapaciteit te vergroten) en voorraadinvesteringen (voor wijzigingen in de voorraden). Voorraadinvesteringen kunnen gedwongen zijn als de groei van de afzet te hoog wordt geschat. Vervangingsinvesteringen en netto-investeringen vormen samen de bruto-investeringen. Netto-investeringen worden gevormd door uitbreidingsinvesteringen in vaste activa en voorraadmutaties. Bij een diepte-investering gaat het om een kapitaalgoed met arbeidsbesparende technischontwikkelde kenmerken. Bij breedte-investeringen geldt dit niet. De investeringen die ondernemingen doen zijn gebaseerd op de afzetverwachtingen. Ook de bezettingsgraad speelt een rol: bij een hoge bezettingsgraad is productieverhoging alleen mogelijk door uitbreiding van de kapitaalgoederenvoorraad. Daarnaast spelen rente en winst een rol. 20

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten

Noordhoff Uitgevers bv, Groningen/Houten Antwoorden op de opgaven Hoofdstuk 1 - Produceren 1.1a 600 mln (1 + 0,6% + 1,3%) = 611,4 mln. b De omzet in prijzen van het basisjaar is de volumeverandering. Het volume is gestegen met 0,6%. c De totale

Nadere informatie

0 INHOUDSOPGAVE A 1 CONSUMENTEN 5

0 INHOUDSOPGAVE A 1 CONSUMENTEN 5 0 Inhoudsopgave 0 INHOUDSOPGAVE A 0.1 HET DOEL VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP 2 0.1.1 BEHOEFTE 2 0.1.2 SCHAARSE MIDDELEN 2 0.1.3 NUTTIGHEID EN KEUZEPROBLEEM 3 0.2 DE PRODUCTIEFACTOREN 3 0.3 DE METHODE 4

Nadere informatie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: Samengevat vwo. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: Samengevat vwo Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor

Nadere informatie

Meso-economie en bedrijfsomgeving

Meso-economie en bedrijfsomgeving Meso-economie en bedrijfsomgeving Een bedrijfstakanalyse A.J. Marijs W. Hulleman Vijfde druk Noordhoff Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: PhotoDisc Bronvermelding

Nadere informatie

Inleiding tot de economie 1. WAAROVER EN HOE DENKEN ECONOMEN? 1.1 Waarover denken economen

Inleiding tot de economie 1. WAAROVER EN HOE DENKEN ECONOMEN? 1.1 Waarover denken economen 1. WAAROVER EN HOE DENKEN ECONOMEN? 1.1 Waarover denken economen De economische probleemstelling: de aanwending van schaarse middelen om het welvaartstekort te verkleinen. Historische schets: - Economische

Nadere informatie

Economie. Boekje Markt & Overheid Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Markt & Overheid Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Markt & Overheid Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 samengevat 2 h2 samengevat 3 h3 samengevat 3, 4 & 5 h4 samengevat 5 h5 samengevat 6 & 7 h6 samengevat

Nadere informatie

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten

2p 2. Leg uit hoe, in de periode vóór 2010, een koersstijging van de dollar de inflatie in de GCClidstaten Examentraining A6 1 Globalisering OPGAVE 1 Oman twijfelt aan dollar en dinar Een zestal olieproducerende Golfstaten, waaronder Oman, heeft in 1981 de Gulf Cooperation Council (GCC) opgericht. Twee jaar

Nadere informatie

Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving

Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving Proeftoets Economische Bedrijfsomgeving 1. Schaarste heeft in de economie een andere betekenis dan in het normale spraakgebruik. We spreken in de economie van schaarste als: a. De behoeften beperkt en

Nadere informatie

Grondslagen van de marketing

Grondslagen van de marketing Grondslagen van de marketing Bronvermelding Titel : Grondslagen van de marketing Druk : 7 e druk, 2009 Auteur : B. Verhage Uitgever : Noordhoff Uitgevers B.V. ISBN (boek) : 9789001765415 Aantal hoofdstukken

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO

INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO INHOUDSOPGAVE ECONOMIE HAVO (de onderdelen die alleen voor de totaal-vakkers gelden, zijn met * aangemerkt) ONDERDEEL 1: PRODUCTIE - 1. Over schaarse goederen, blz. 2-2. Over (bruto) toegevoegde waarde

Nadere informatie

Principes van marketing

Principes van marketing Principes van marketing Deel 1 van 4 : Hoofdstuk 1 t/m 5 Ook verkrijgbaar : Deel 2 : Hoofdstuk 6 tot en met 11 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 12 tot en met 16 Ook verkrijgbaar : Deel 4 : Hoofdstuk

Nadere informatie

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar

Zacco. bekennen 10 jaar, 10 jaar 1 jaar, 22 jaar zwijgen 22 jaar, 1 jaar 2 jaar, 2 jaar LESBRIEF JONG & OUD Hoofdstuk 1 School of baantje? 1.1 Keuze maken Het maken van de juiste keuze is niet altijd makkelijk. Sofie staat voor de keuze de havo afmaken en daarna een hbo-opleiding te volgen

Nadere informatie

Essentie van Dienstenmarketingmanagement

Essentie van Dienstenmarketingmanagement Essentie van Dienstenmarketingmanagement by mayke373 The Marketplace to Buy and Sell your Study Material Buy and sell all your summaries, notes, theses, essays, papers, cases, manuals, researches, and

Nadere informatie

Examen bundel vwo Economie

Examen bundel vwo Economie Examen bundel vwo Economie GTST Welvaart en Groei Risico & Informatie Samenwerken & Onderhandelen Ruil over Tijd Markt Ruil Schaarste Opgaven zijn helaas niet altijd eenduidig in te delen! blz. S R M RT

Nadere informatie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 15: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 15: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie

Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Hoe rekbaar is de wereld? De rol van technologie en innovatie Inhoud Voorwoord 4 1 Groeimotor van de toekomst 6 2 Hoe groot is de innovatiekracht van Nederland? 11 3 China: van producent tot innovator?

Nadere informatie

Concurrentiepositie MKB. Concurreren in een nieuw Europa

Concurrentiepositie MKB. Concurreren in een nieuw Europa Concurrentiepositie MKB Concurreren in een nieuw Europa Contactpersoon Deze studie is in opdracht van ABN AMRO en MKB-Nederland uitgevoerd door SEOR (Erasmus Universiteit Rotterdam). Auteurs Dr. Elbert

Nadere informatie

Katern De waarde van de munt

Katern De waarde van de munt Vwo katern 5 De waarde van de munt - hoofdstuk 1 Geldontwaarding Katern De waarde van de munt hoofdstuk 1 Geldontwaarding Opdracht 1 a Het gaat om 2,4 procentpunt. In de zin de centrale bank verwacht dat

Nadere informatie

MODERNE NEOKLASSIEKE LEER...

MODERNE NEOKLASSIEKE LEER... Economie 1 KLASSIEKE LEER MODERNE NEOKLASSIEKE LEER... 6 KLASSIEKE LEER (ADAM SMITH)... 6 NEOKLASSIEKE LEER... 6 MODERNE NEOKLASSIEKE LEER (ROBINS)... 6 Onderzoeksveld... 6 Schaarste... 6 Economisch motief...

Nadere informatie

boek concept 3-5 def outlines.indd 1

boek concept 3-5 def outlines.indd 1 Samenvatting boek concept 3-5 def outlines.indd 1 7-6-2010 9:40:45 The Netherlands of 2040 - Samenvatting Bas ter Weel, Albert van der Horst en George Gelauff The Netherlands of 2040 brengt in vier scenario

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De kledingmarkt 1.1 ergens een mouw aan passen. iemand de mantel uitvegen. een wolf in schaapskleren.

Hoofdstuk 1 De kledingmarkt 1.1 ergens een mouw aan passen. iemand de mantel uitvegen. een wolf in schaapskleren. Hoofdstuk 1 De kledingmarkt 1.1 ergens een mouw aan passen. iemand de mantel uitvegen. een wolf in schaapskleren. 1.2 a. b. Verschil in behoeften? Verschil in besteedbaar inkomen? 1.3 Verschil in behoeften.

Nadere informatie

Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011

Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011 Economie VMBO Syllabus GT centraal examen met ingang van 2011 September 2009-1 - 2009 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave

Nadere informatie

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren...

9.2. Arbeidsverdeling en coördinatie... 52 9.3. Organisatiestelsels... 56 9.4. Divisieorganisatie... 60 9.5. Mintzberg en organisatiestructuren... UITTREKSEL Uit het boek Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management: hoofdstuk 1, 2, 3 t/m 3.5, 6, 8, 9 en 10.3. (6 e druk, ISBN 978-90-01-76665-8) 1. Denken over organisatie en management...

Nadere informatie

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud:

Economie. Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets. Inhoud: Boekje Oud & Jong Samenvattingen + overige voorbereiding voor de toets Economie Inhoud: Wat? blz. h1 & h2 samengevat 2 h3 samengevat 3 h4 samengevat 4 h5 samengevat 4 & 5 h6 samengevat 5 & 6 h7 Samengevat

Nadere informatie

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020

De technische arbeidsmarkt en het technisch beroepsonderwijs in 2020 centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl

Marketingplan. Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Marketingplan Max Euwelaan 51 3062 MA Rotterdam T 010 206 69 96 www.bouwkennis.nl Colofon Uitgever BouwKennis BV Max Euwelaan 51 3062 MA ROTTERDAM T 010-2066996 E info@bouwkennis.nl www.bouwkennis.nl Marketing

Nadere informatie

Strategisch marketingplan

Strategisch marketingplan Strategisch marketingplan Inleverdatum: 28-03-2012 Opdrachtgevers: Avans Hogeschool Den Bosch Projectbegeleider: Kim Artnz Inhoudsdeskundige: Karlijn de Jongh Student: David Au 2033620 Nick Derks 2019151

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt»

«Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» «Onderzoek naar het effect van handelsmissies op buitenlandse investeringen op een Belgische markt» Van Leemputten Geert Masterproef ingediend tot het behalen van de graad van Master in de handelswetenschappen.

Nadere informatie