Zit jij wel in je vel?!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zit jij wel in je vel?!"

Transcriptie

1 Laat je leven niet leiden door een eetstoornis Vereniging Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa Eerste Hulp Bij Eetstoornissen AN-BN Inloophuis Blijde Inkomststraat 113/ Leuven ( ) Vrije inloop iedere woensdag en 3 de zaterdag van de maand van 14u. tot 18u. Zit jij wel in je vel?! P r e v e n t i e p a k k e t e e t s t o o r n i s s e n e n g e e s t e l i j k e g e z o n d h e i d Website: ( ) Els Verheyen Klinisch psychologe

2 7. Meer weten? Beijers, F., Gelissen, T. (2004). Preventie van eetstoornissen: zin of onzin? Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 82 (5), Klasse. Dossier Eerste Lijn Eetstoornissen. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling (2006). Multidisciplinaire richtlijn Eetstoornissen. Diagnostiek en behandeling van eetstoornissen. Trimbos-instituut. Noordenbos, G. (2007). Gids voor herstel van eetstoornissen. Utrecht: de Tijdstroom. Noordenbos, G., & Meijerink, F. G. J. (2006). Dragen preventieprogramma s voor eetstoornissen bij aan een vroegtijdige onderkenning en hulp? Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg, 38 (3), Noordenbos, G., & Vandereycken, W., (2005). Preventie van eetstoornissen: een gewichtig probleem. Mechelen: Kluwer. Vandeputte, A. (2009). Naar een geïntegreerde preventie. Tijdschrift voor Klinische Psychologie., 39 (3). V a n d e p u t t e, A. ( ). G o e d e p r e v e n t i e v a n e e t - e n g e - w i c ht s p r o b l e m e n é n v a n a n d e r e p s y c h i s c h e p r o b l e m e n n i e t h e t n e g a t i e f g e d r a g, m a a r het p o s i t i e f g e d r a g i n d e k i j k e r! w w w. o p h e t b o t. b e / v i s i e in Pagina 2 Pagina 23

3 Inhoud Inhoudstafel 1. Waarom dit preventiepakket 2. Inleiding op preventie 3. Staat preventie in de eindtermen? 4. Preventie: praktisch gezien 4.1 Preventief materiaal met expliciete aandacht voor eetstoornissen 4.2 Preventief materiaal gericht op het bevorderen van algemeen welzijn Slaaf van (niet) eten? Doorbreek je ketenen! 4.3 Informatie en hulp bij eetstoornissen 5. Eetstoornissen in de klas 6. Voorbeelden van uitgewerkt lesmateriaal 7. Meer weten? Info of hulp? Pagina 22 Copyright 2010 Vereniging AN-BN vzw Pagina 3

4 1. Waarom dit preventiepakket? BodyTalk: Werken aan zelfwaardering E e t s t o o r n i s s e n i n d e k l a s De Vereniging Anorexia Nervosa Boulimia Nervosa (AN-BN) vzw is een zelfhulpvereniging. Deze vereniging zet zich sinds 1980 in voor mensen met een eetstoornis en hun omgeving (familie, partners, vienden, school,...). We krijgen regelmatig vragen van middelbare scholen of er geen patiënt of ex-patiënt is die eens wil komen getuigen over zijn of haar eetstoornis. Op zo'n vragen kunnen we nooit ingaan, maar we doen wel een alternatief aanbod. Je leest er meer over in deze brochure. Voor opleidingen hoger onderwijs is de situatie enigszins anders. In het verleden stuurde AN-BN reeds mensen uit naar opleidingen voedings en dieetleer, verpleegkunde, sociaal werk of de Banaba Geestelijke Gezondheid. De nadruk ligt hier niet op preventie, maar op informeren over de problematiek. Wanneer leerkrachten bij AN-BN aankloppen hebben zij doorgaans drie verschillende vragen. 1. Hoe kan ik lesgeven over eetstoornissen? 2. Hoe kan ik preventief werken rond eetstoornissen? 3. Wat kan ik doen nu ik een leerling met een eetstoornis in mijn klas heb zitten? Activiteit: fanmail Doel: positieve feedback opbouwen (en oefenen om deze te geven!) Hoe komt het toch dat we complimentjes vaak voor onszelf houden, terwijl ze veel nuttiger zouden zijn als we ze delen met anderen? Iedereen schrijft de eigen naam op een envelop. Dan stopt iedereen een complimentje in de envelop van de anderen. "Je maakt me aan het lachen" is net zo goed als "Je hebt prachtige ogen". Zorg ervoor dat de complimentjes positief en anoniem zijn. Als je thuiskomt, zul je veel complimentjes hebben om te lezen - kijk er eens naar als je je niet zo goed voelt. Hoewel deze brochure oorspronkelijk ontwikkeld werd met als doel het samenstellen van een preventiepakket, willen we ook de andere twee vragen niet onbeantwoord laten. Je vindt hier dus een bundeling van relevante informatie terug voor de klaspraktijk. Natuurlijk informeer je best hoe deze informatie in jouw school ingeschakeld kan worden binnen het pedagogisch project en het schoolwerkplan rond gezondheidseducatie. Het kan ook een eerste aanzet zijn om in jouw school met collega s samen te zitten en een gezamenlijk plan van aanpak uit te werken. We weten immers dat een gedeelde en breed gedragen visie meer kans op slagen heeft, dan wanneer elke leerkracht individuele acties moet ondernemen. Pagina 4 Pagina 21

5 Vakoverschrijdende eindterm "sociale vaardigheden": - leerlingen uiten hun zelfwaardegevoel en opvattingen - leerlingen worden zich bewust van en houden rekening met (on)gewenste effecten in een interactie - leerlingen passen belangrijke elementen van overleg en gezamenlijke probleemoplossing toe - leerlingen zijn bereid om samen te denken, te argumenteren en te discussiëren om met anderen een situatie te verbeteren of een probleem op te lossen Vakoverschrijdende eindterm "leren leren": - leerlingen kunnen diverse informatiebronnen en -kanalen kritisch kiezen en raadplegen met het oog op te bereiken doelen - leerlingen kunnen een realistische werk- en tijdsplanning op korter termijn maken - leerlingen kunnen hun leerproces beoordelen op doelgerichtheid en zonodig aanpassen - leerlingen kunnen uit leerervaringen conclusies trekken voor een nieuwe leertaak - leerlingen leren een positief zelfbeeld ontwikkelen op basis van betrouwbare gegevens Webquestmaker: Els Verheyen 2. Inleiding op preventie W a t i s p r e v e n t i e? Preventie heeft als doel het voorkomen van problemen. Zo kan je ter preventie van cariës best je tanden poetsen. Als het gaat om preventie van psychische problemen, dan kan je denken aan het aanleren van vaardigheden om met moeilijkheden om te gaan (= copingvaardigheden). Er bestaan verschillende niveaus van preventie. 1. Bij primaire preventie wordt getracht om het optreden van onaangename problemen te voorkomen. Zo kunnen we denken aan het aanleren van copingvaardigheden om vb. geen eetstoornis te ontwikkelen wanneer mensen een verlies ervaren. Voorkomen is immers beter dan genezen. 2. Secundaire preventie dient om problemen zo snel mogelijk op te lossen, om escalatie te voorkomen. Wanneer kinderen tijdens de medische schooltoezichten gemeten en gewogen worden, heeft dit o.a. als doel om gewichtsproblemen vroegtijdig op te sporen. Wanneer de problemen gedetecteerd worden, kan er vb. met individuele begeleiding vermeden worden dat de problemen uitmonden in een ernstige of chronische eetstoornis. 3. Wanneer men al ziek is, kan men via tertiaire preventie herval of chroniciteit voorkomen. Een typisch voorbeeld hierbij is het aanbieden van een cursus mindfulness aan mensen die reeds één of twee depressieve episodes hebben doorgemaakt, om te vermijden dat ze in de toekomst nog zouden hervallen. Mensen met een eetstoornis kunnen na een psychiatrische opname in groep een programma voor hervalpreventie volgen. Pagina 20 Pagina 5

6 3. Staat preventie in de eindtermen? D e e i n d t e r m e n Preventie op zich staat niet in de eindtermen. Preventief werken kan je doen samen met collega s, binnen één vak of over verschillende vakken heen, maar je kan er ook bijvoorbeeld een project rond uitwerken. Hieronder vind je een overzicht van een aantal mogelijke eindtermen. A.Vakgebonden eindtermen: Lichamelijke opvoeding Ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal functioneren B. V a k o v e r s c h r i j d e n d e e i n d t e r m e n : G e z o n d h e i d s e d u c a t i e Gezonde en actieve leefstijl Relaties en seksualiteit C. V a k o v e r s c h r i j d e n d e e i n d t e r m e n : S o c i a l e v a a r d i g h e d e n Interactief competenter worden Zorg dragen voor relaties D. V a k o v e r s c h r i j d e n d e e i n d t e r m e n : " L e r e n l e r e n " Informatie verwerven en verwerken Keuzebekwaamheid / Zelfconceptverheldering Webquest: You are beautiful Titel: You are beautiful Onderwerp: Affiche ontwerpen om een gevoel van zelfwaardering te bevorderen Doelgroep: Tweede graad secundair onderwijs Uitvoering door: 2 leerlingen Leergebieden: - Gezondheidsbevordering - ICT - Nederlands: spreken - Beeldopvoeding - Sociale vaardigheden: samenwerken Tijdsinvestering: 3 of 4 x 50 min - 1 lesuur webquest en bronnen onderzoeken - 1 lesuur poster ontwikkelen - 1 lesuur presentaties posters (afhankelijk van het aantal leerlingen en groepjes kan dit sneller en eventueel samen met de nabespreking gebeuren) - 1 lesuur nabespreking Resultaat: Een affiche die gebruikt kan worden om een positief zelfwaardegevoel te promoten Leerdoelen: - in een groep samenwerken - een gevoel van zelfwaardering bevorderen - een affiche ontwerpen met juiste informatie - een eigen ontwerp verdedigen Pagina 6 Pagina 19

7 Activiteit van Op het bot Geen woorden maar daden Op basis van de advertenties die jongeren in de vorige activiteit hebben gevonden, kan je hen nu aansluitend actie laten ondernemen. Laat de leerlingen protestbrieven schrijven naar fabrikanten die in hun advertenties vrouwen tot object maken, of waarin 'slank zijn' op een onverantwoorde manier wordt gepropageerd. Laat de leerlingen schrijven naar jongerenbladen, sportbladen enzovoort en stel die bladen voor te laten weten hoe gevaarlijk vermageren en 'over-trainen' kan zijn en hoe belangrijk het is wèl lichaamsvet te hebben. Laat de leerlingen collages of affiches maken waarop duidelijk wordt gemaakt dat lichaamsbouw en figuur in veel gevallen niet van belang zijn. Laat zien dat een boek schrijven, een instrument bespelen, vriendelijk zijn en een goede vriend zijn echt waarde heeft. Deze dingen hebben te maken met hoe je bent en niet met hoe je er uitziet. Laat de leerlingen radioprogramma's maken. Die kunnen gaan over: trainen, over opvattingen van dik en dun en zo meer. Misschien is er wel een lokale radiozender geïnteresseerd? Laat de leerlingen een "Anti-slankheids-actie" starten. Laat ze affiches, vouwbladen, pamfletten maken die een boodschap over vermageren hebben. Auteur: Jeugd en eetstoornissen 4. Preventie: praktisch gezien H o e d o e j e a a n p r e v e n t i e? Preventie van psychische problemen in het algemeen en van eetstoornissen in het bijzonder sluit aan bij diverse vakgebonden en vakoverschrijdende eindtermen. Uit onderzoek blijkt dat preventie van eetstoornissen en andere problemen zoals drugs- en alcoholmisbruik, automutilatie etc. beter niet gebeurt aan de hand van getuigenissen van zogenaamde ervaringsdeskundigen. Voor jongeren met een kwetsbaarheid kunnen dergelijke getuigenissen een uitlokkende factor zijn: ze zien er vooral een copingmechanisme in, dat hen kan helpen om te gaan met moeilijke emoties, relaties of situaties. Intussen weten we uit andere onderzoeken dat preventieprojecten rond de eetstoornisproblematiek de beste resultaten behalen wanneer ze zich richten op het bevorderen van een aantal meer algemene factoren: op een actieve en activerende manier werken aan gezondheidsbevordering en mediaweerbaarheid, gezonde rolmodellen voor de klas, werken aan zelfwaardering (zelfbeeld en lichaamsbeeld), werken aan copingvaardigheden (leren omgaan met emoties) en sociale vaardigheden (vb. conflicthantering), interventies gericht op "fitheid" en genietend bewegen (dus niet: zoveel mogelijk calorieën verbranden!). Verder lijkt het ook belangrijk om jongeren te informeren over de hulpmogelijkheden. Wanneer ze op school hebben kennis gemaakt met vb. het JAC, een zelfhulpgroep, online hulp, verlaagt dit de drempel om hulp te zoeken wanneer problemen zich acuut stellen. Pas vanaf jaar blijkt het zinvol om jongeren te informeren over de kenmerken, oorzaken en gevolgen van eetstoornissen. Om die reden biedt AN-BN haar workshop Wat zijn eetstoornissen en hoe ga je ermee om? ook maar pas aan vanaf de laatste graad. Hierna volgt een overzicht van preventief materiaal en achtergrondinformatie over eetstoornissen. Het symbool Lespakket geeft aan wanneer er gratis educatief materiaal beschikbaar is. LESPAKKET Pagina 18 Pagina 7

8 1.P r e ve n t i e f m a t e r i a a l m e t e x p l i c i e t e a a n d a c h t vo o r e e t s t o o r n i s s e n Jongeren op het bot Adolescenten activeren rond zelfbeeld, groeipijnen en mediaweerbaarheid Multimediaal project van Kunstlab Avelinks, in samenwerking met de Arteveldehogeschool, Vlaanderen in Actie en de Vlaamse Regering. Op deze website vind je: Informatie over de toneelvoorstelling voor scholen Een uitgebreid verwerkingspakket met uitgewerkte lesvoorbereidingen rond de thema s zelfbeeld, schoonheidsideaal, groeipijnen en Op het bot. Het lespakket geeft handvaten om jongeren weerbaar te maken en hen te laten stilstaan bij belangrijke vaardigheden om je goed in je vel te kunnen voelen, ook als puber in de groei (en soms in de knoei). LESPAKKET Zeker (W)eten Het lesmateriaal van Ziezo biedt leerlingen informatie over beschermende factoren die eetstoornissen kunnen voorkomen: een positief lichaamsbeeld, zelfvertrouwen en een kritische houding naar de media. Verder komen ook de kenmerken van eetstoornissen aan bod en tips die je kan gebruiken wanneer je vermoedt dat iemand een eetstoornis heeft. Het lespakket kan je online bestellen aan 12, Voorbeelden van uitgewerkt lesmateriaal Activiteit van Op het bot Analyse van tijdschriften 1. Vraag aan de leerlingen om verschillende week- en sportbladen, die zowel voor vrouwen als mannen zijn bedoeld, te verzamelen en mee te brengen naar de les. 2. Laat ze een opsomming maken van het aantal advertenties en artikelen die handelen over: Afslanken en vermageren Voeding in het algemeen Uiterlijk en figuur Opleiding, werk of carrière Omgaan met gevoelens 3. Laat ze vergelijken en uitzoeken welke verschillen ze vinden 4. Voer een gesprek op basis van de volgende thema s In welke bladen wordt het meest aandacht gevestigd op bovengenoemde thema's? Welke eisen worden vandaag gesteld aan meisjes en jongens? 5. De leerlingen kunnen de advertenties en artikels uitknippen om er collages van te maken. Laat ze een college maken over 'jongens' en een over 'meisjes'. Auteur: Jeugd en eetstoornissen Pagina 8 Pagina 17

9 Eetgedrag signalen teveel of te weinig eten willen eten op afwijkende tijden of juist op vaste tijden maaltijden overslaan, vaak geen trek hebben voortdurend bezig zijn met eten, lijnen en calorieën tellen stiekem weggooien van eten na het eten naar het toilet gaan om te braken stiekem hamsteren van voedsel (bijv. op eigen kamer) stiekem gebruik of bewaren van laxeermiddelen, plas- of dieetpillen niet willen eten waar anderen bij zijn, of het eetgedrag juist aan anderen aanpassen verpakkingen lezen en letten op calorieën, extreem kieskeurig met eten zijn graag willen helpen met eten koken, maar zelf niet of nauwelijks eten smoezen en trucs gebruiken om niet te hoeven eten treuzelen of spelen met eten tijdens maaltijden vermijden van situaties waarin gegeten wordt (feestjes/traktaties) stiekeme eetbuien: lege verpakkingen, verdwenen voedsel (bijv. uit koelkast) P s y c h o s o c i a l e s i g n a l e n voortdurend voor de spiegel of op de weegschaal staan bang zijn om dik te worden zichzelf lelijk en dik voelen afkeer uiten van dik zijn het bezoeken van allerlei websites over eten en lijnen rusteloos, hyperactief gedrag, veel in beweging zijn overmatig sporten (vaak individueel) faalangst en gebrek aan zelfvertrouwen overdreven prestatiegericht en perfectionistisch gedrag (bijv. in sport, studie of werk) sterke stemmingswisselingen, prikkelbaarheid angsten en paniekaanvallen afspraken afzeggen, ontwijken van sociale contacten ruzie maken, last hebben van spanningen en irritaties somberheid, depressiviteit, huilbuien vermindering van interesse, concentratieproblemen stelen (van etenswaar of laxeermiddelen) niet meer rondkomen van eigen (zak)geld Lichamelijke signalen veel aankomen of afvallen, of schommelen in gewicht vage klachten (hoofdpijn, moeheid, lusteloosheid) menstruatieklachten keelpijn, heesheid, opgezette speekselklieren gebitsproblemen (gaatjes) het koud hebben (met name handen en voeten) maag/darmklachten (buikpijn, misselijkheid, zuurbranden) spierslapte, duizeligheid, flauwte wondjes op vingers en handen (door geforceerd braken) slaapproblemen 2.P r e ve n t i e f m a t e r i a a l g e r i c h t o p h e t b e - v o r d e r e n v a n a l g e m e e n w e l z i j n BodyTalk Tijd voor echte schoonheid Dove ontwikkelde de workshop BodyTalk voor jongeren tussen 11 en 14 jaar om te werken aan zelfwaardering. Je kan de werkbundel via de website downloaden en bestellen. Daarnaast vind je er ludieke filmpjes als inleiding om de invloed van mediabeelden te bespreken. Verder zijn er in de Girls Space diverse speelse opdrachten die je eventueel samen met de leerlingen kan doen. Deze workshop werd ontwikkeld samen met de vereniging Eetexpert (zie verder). Deze vereniging biedt aan scholen ook een opleiding om met de workshop BodyTalk aan de slag te gaan in de klas. LESPAKKET Leefsleutels Deze organisatie ontwikkelt educatief materiaal, biedt vormingen aan en begeleidt scholen en leerkrachten. Als denkkader hanteren zij de preventiepiramide (Prof. Johan Declerck). Wanneer een school investeert in een aangenaam en sterk leefklimaat waarin het welbevinden van jongeren versterkt wordt, moet er minder ingezet worden op specifieke secundaire of tertiaire preventie. Een greep uit het educatieve materiaal: Leefsleutels voor jongeren 1ste jaar (weerbaarheid, omgaan met verschillen, vriendschap, ), Leefsleutels voor jongeren uit het BuSO en de B-stroom, COMSOVA voor deeltijds onderwijs (Communicatie en Sociale Vaardigheden), Een schreeuw om hulp (de No Blame aanpak bij pestgedrag), 3D-spel Denken Durven Doen (over welbevinden en risico s) enz. Alle info vind je in de catalogus op de website. LESPAKKET Pagina 9

10 Fit in je hoofd Deze website werd ontwikkeld in samenwerking met de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid en sluit aan bij de actie Fit in je hoofd, goed in je vel van het Vlaams Ministerie van Welzijn. De campagne 'Fit zijn in je hoofd' wil dat jongeren in tien stappen op weg helpen naar een evenwichtig leven. Naast die 10 stappen vind je concrete acties en activiteiten om aan elk van die stappen te werken, informatie over enkele veel voorkomende psychische klachten en tips om er iets aan te doen, een concrete test, die je meer inzicht geeft in je geestelijke gezondheid en je persoonlijke sterktes en tekorten, een verwijzing naar waar je terecht kan als het fout gaat. Webquests AN-BN ontwikkelde enkele webquests, ofwel online opdrachten die je aan de leerlingen kan aanbieden. Ze zijn uitdagend, spelen in op diverse eindtermen en spreken jongeren aan op hun talenten. Onaantrekkelijk Deze website werd ontwikkeld door Gerard Gielen en gaat over beeldvorming en het belang van fysieke aantrekkelijkheid in de media. Deze site is ondersteunend bij het gelijknamige boek van Gielen (2002), uitgegeven bij Garant in Leuven-Apeldoorn. De website bevat een schat aan: Onderzoeksresultaten Documentatie Links Literatuur Persberichten. Pagina 10 LESPAKKET youarebeautiful-anbn.blogspot.be positiefpaspoort-anbn.blogspot.be mediawijs-anbn.blogspot.be 5. Eetstoornissen in de klas Wat als je vermoedt dat één van jouw leerlingen een eetstoornis heeft? 1. Signalen herkennen Anorexia, Boulimia en Binge Eating zijn ernstige psychische ziekten. Hoe eerder een eetstoornis herkend wordt, hoe eerder iemand hulp kan zoeken en hoe groter de kans op volledig herstel. Een eetstoornis herkennen is vaak moeilijk doordat de persoon de problemen niet erkent of uit schaamtegevoel verborgen houdt. Daardoor is het niet altijd even gemakkelijk om de eerste signalen op te vangen. 2. Fase of probleem? Wanneer je meerdere signalen uit de signalenkaart op de volgende pagina herkent, is het belangrijk dat je kijkt naar de frequentie en de duur van deze signalen. Gaat het om dingen die zelden voorkomen, of treden ze regelmatig en al een tijdje op? In het eerste geval bestaat de kans dat het hoort bij de normale puberteit, met zijn gebruikelijke experimenteren en zoektocht naar een eigen identiteit. In de tweede situatie is het aangewezen om naar de volgende stap over te gaan. 3. Gesprek waarin je concreet benoemt en goed luistert In deze stap spreek je de persoon in kwestie aan. Belangrijk hierbij is dat je vooral vanuit je eigen observaties en aanvoelen spreekt. Vb. Ik merk dat je de laatste 4 weken steeds minder eet. of Ik maak me zorgen om je. Wat je beter niet kan doen, is verwijten maken. Vb. Je moet meer eten, je bent niet goed bezig zo! Bevraag ook hoe de jongere zich voelt en wat er volgens hem/haar aan de hand zou kunnen zijn. Als de jongere ontkent dat er een probleem is, kan je best overgaan naar de volgende stap. 4. Schakel hulp in (collega s, CLB, ouders, Eetexpert, AN-BN, ) Een eetstoornis kan psychisch een zware last vormen. Niet enkel voor de persoon met de eetstoornis, maar ook voor zijn omgeving. Probeer niet om deze last alleen te dragen, maar schakel tijdig hulp in. Praat erover met een collega, CLB-medewerker of andere hulpverlener. Pagina 15

11 Samen de goede weg vinden Brochure voor mantelzorgers en mensen met een eetstoornis, waarin concrete tips gegeven worden. Iedereen die te maken krijgt met een eetstoornis vindt hierin informatie over alledaagse situaties en hoe je hier mee om kan gaan. Je kan de brochure gratis downloaden op de website van AN-BN (via: bestellen: informatiefolder algemeen) Inloophuis Leuven Mensen die eens willen spreken met een ervaringsdeskundige ouder, partner of (ex-)patiënt kunnen op woensdagnamiddag vrijblijvend langskomen in het Inloophuis te Leuven. Spreken met een lotgenoot kan helpen om terug hoop te krijgen en een perspectief te vinden dat beterschap mogelijk is. AN-BN beschikt over de contactgegevens van hulpverleners die ervaring hebben met de eetstoornisproblematiek. Daarnaast beschikt AN-BN over een uitgebreide mediatheek. Je kan er zelfhulpboeken vinden, autobiografieën, boeken over behandelingen of gezonde voeding en over problemen die vaak samen voorkomen met eetstoornissen. Verder vind je er ook wetenschappelijke artikels en krantenartikels over de eetstoornisproblematiek. Ter plaatse kunnen dvd-opnames bekeken worden, bv. over een gespecialiseerde opname in een psychiatrisch ziekenhuis. Je kan er elke woensdagnamiddag terecht tussen 14u. en 18u. Beperkt houdbaar De aanleiding voor het opstarten van deze website was de documentaire van Sunny Bergman over de maakbaarheid van het schoonheidsideaal. Je vindt hier heel wat bruikbaar materiaal terug, zoals: Verhalen van mensen en hun lichaam Een discussieforum Relevant onderzoek Een zelftest De documentaire zelf. Thomas Te Gek?! Hier vind je uitgewerkt lesmateriaal en didactische suggesties om te werken rond psychische gezondheid en ziekte. De link tussen psychische ziekte en godsdienst en zingeving wordt expliciet behandeld. De website geeft ook duidelijk aan welke aanknopingspunten er zijn met het leerplan van de diverse graden en studierichtingen. LESPAKKET secundair_onderwijs/ in_de_kijker/61_tegek.php Love your body campaign - NOW Winnaar posterwedstrijd 2009 Maria Bushbaum Pagina 14 Pagina 11

12 3. I n f o r m a t i e e n h u l p b i j e e t s t o o r n i s s e n AN-BN Dit is de website van de Belgische vereniging AN-BN vzw (Anorexia nervosa - Boulimia Nervosa). Deze zelfhulpvereniging ondersteunt sinds 1980 mensen met een eetstoornis en hun familie en omgeving. Je kan hen opzoeken in het Inloophuis in Leuven of in de Inloopmobiel eetstoornissen. Deze website biedt onder andere: informatie over de stoornissen anorexia, boulimia en eetbuistoornis (via ik heb een vraag ), een lijst van meer dan 500 Nederlandstalige boeken, gratis te downloaden informatiebrochures, informatie over workshops over eetstoornissen (laatste graad middelbaar, hoger onderwijs, leerkrachtenteams en andere opvoeders), een online forum voor lotgenoten, online verwijshulp (te bevragen via ), de Inloopmobiel Eetstoornissen. Eetstoornissen Dit is een website voor betrokkenen en leerlingen die informatie zoeken over eetstoornissen. Je vindt er een schat aan informatie, artikels, tips, verwijsmogelijkheden enzovoort. Een greep uit het aanbod: Checklist: het ik zelf een eetstoornis (anorexia, boulimia, binge eating disorder)? Tips ( voor leerkrachten), Informatie over preventie en behandeling, Teksten en links naar andere websites en verenigingen. Let wel op: de website werd in 2006 voor het laatst bijgewerkt! Eetexpert: Kenniscentrum voor Eet- en Gewichtsproblemen Informatie voor CLB-medewerkers, zorgleerkrachten of preventiewerkers Dit is de website van het Kenniscentrum voor Eet- en Gewichtsproblemen, ter ondersteuning van al wie professioneel betrokken is bij preventie en behandeling van eet- en gewichtsproblemen. Dankzij de Minister van Welzijn krijgen Vlaamse preventiewerkers en hulpverleners gratis toegang tot het abonneegedeelte. Daar vinden zij een bijzonder praktisch aanbod van ondersteuningsmiddelen. Op de website van Eetexpert komen o.a. de volgende onderwerpen: aan bod: concrete draaiboeken (vb. voor CLB-medewerkers, eerstelijnszorg, huisartsen, diëtisten,...), online verwijshulp, toegang tot intervisiegroepen, praktische hulpinstrumenten, een driemaandelijkse update van nieuw onderzoek, training en vorming, heel veel info en een vraag- en antwoordservice. Je vindt er ook interessante informatie en nuttige links. Het kenniscentrum verzorgt bovendien trainingen voor schoolteams (ongeveer 2 uur) rond preventie van eet- en gewichtsproblemen. Na deze training kunnen schoolteams zelf aan de slag en krijgen ze het nodige lesmateriaal (Dove pakket BodyTalk, Tijd voor echte schoonheid). Contact: Pagina 12 Pagina 13

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken

Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers Herkennen, bespreken en aanpakken Auteur: Wilco Kruijswijk Met dank aan: Anita Peters, Theo Royers en Roos Scherpenzeel Colofon Auteurs: Jan Willem van de Maat,

Nadere informatie

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid

Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid Krijg ik dat later ook? Praten met kinderen over ziekte en erfelijkheid een handreiking voor risicodragers en hun partners Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 Inleiding 5 1 Wat kan aanleiding zijn om

Nadere informatie

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties

Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok. Jeugdorganisaties Aan de slag met de Inspiratielijst NokNok Jeugdorganisaties 2013 Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie Gustaaf Schildknechtstraat 9 1020 Brussel 02 422 49 49 www.vigez.be 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan

Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie over de gevolgen van hersenletsel en hoe hiermee om te gaan Informatie voor patiënten en direct betrokkenen F0866-1180 oktober 2009 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove,

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS

DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS DE OPVANG VAN ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS IN DE REGULIERE KLAS EN DE ONTHAALKLAS LAGER ONDERWIJS Praktische informatie en aandachtspunten bij het werken aan taalvaardigheid Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Pluk je geluk. Doe-boek

Pluk je geluk. Doe-boek Pluk je geluk Doe-boek Geluk kun je leren Gelukkig zijn, zingt Raymond van het Groenewoud, daarvoor wil ik alles geven. Geluk is een van de hoogste waarden die we nastreven in het leven. In de praktijk

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen

Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen Werkwijzer Re-integratie van klanten met psychische aandoeningen voor klantmanagers en leidinggevenden December 2014 www.divosa.nl 2 Inhoud Inleiding 4 Hoofdstuk 1 Psychische aandoeningen en werk 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Wat u zelf kunt doen

Wat u zelf kunt doen Als u een manisch-depressieve (bipolaire) stoornis heeft Wat u zelf kunt doen Wij hebben het ook meegemaakt. Wij kunnen helpen. Lotgenoten- en betrokkenenlijn: 0900-5 123 456 Elke dag van 09.00 tot 21.00

Nadere informatie

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet

Dementie. Als je niet meer weet dat je vergeet Dementie Als je niet meer weet dat je vergeet Inhoud Ziektebeelden dementie 5 Wat is dementie? 5 Ziektebeelden 6 Diagnose 8 Het ziekteproces of ziekteverloop 8 Preventie, de ziekte voorkomen? 9 Behandeling

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 7 Gevolgen 9 Erkenning 12 Factoren die vermoeidheid beïnvloeden 14 Wat kunt u zelf doen? 18 Onderzoek

Nadere informatie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie

Veerkracht in je werk. Werkboek voor zelfonderzoek en actie Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Welkom Veerkracht in je werk Werkboek voor zelfonderzoek en actie Leren heeft een persoonlijk karakter. Wij vinden dat daar een persoonlijke aanspreekvorm

Nadere informatie

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk

Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt. Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk Hoe u voorkomt dat de mantelzorger een patiënt wordt Toolkit Mantelzorg in de huisartspraktijk U kunt als huisarts, samen met uw team, veel betekenen voor een mantelzorger! 4 Stille zorgers 5 Wat levert

Nadere informatie

Werk. Werkt! werk. schrift5

Werk. Werkt! werk. schrift5 Werk Werkt! schrift5 werk Voorwoord Werk Werkt! is geschreven vanuit een recovery-visie. Recovery is veel meer dan medische genezing. Het is een persoonlijk en uniek proces, gestuurd door de klant. Drie

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6

Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Studieopdracht Kind & Gezin Taalstimulering en meertaligheid bij kinderen van 0 tot 6 Promotor: Machteld Verhelst Onderzoekers: Sien Joos en Caroline Moons Centrum voor Taal en Onderwijs K.U.Leuven Studieopdracht

Nadere informatie

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet

DE HERSTEL SPECIAL. De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet DE HERSTEL SPECIAL De route naar herstelondersteunende zorg: wat werkt en wat niet Een speciale uitgave in het kader van herstel en gelijkwaardig burgerschap i.s.m. de SBWU Colofon Ellen de Haan GGZ Nederland,

Nadere informatie

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007

colofon Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Ken je kwaliteiten! colofon Inhoudsopgave CPS onderwijsontwikkeling en advies, januari 2007 Auteurs: Mandy Evers, Els Loman, Willi Soepboer - CPS, Amersfoort Illustraties: Digitale Klerken, Utrecht Vormgeving:

Nadere informatie

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk

KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk KHLim Katholieke Hogeschool Limburg vzw Departement Sociaal-agogisch werk Campus OLB, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt tel.: 011 28 82 70 fax: 011 28 82 69 www.khlim.be/saw B a c h e l o r n a b a c h

Nadere informatie