KRONIEK FINANCIELE WETGEVING (Deel I)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRONIEK FINANCIELE WETGEVING 1990-1992 (Deel I)"

Transcriptie

1 KRONIEK FINANCIELE WETGEVING (Deel I) Dirk MEULEMANS Assistent afdeling Economisch Recht K U. Leuven Wouter DEVROE Aspirant N.F. W. 0., afdeling Economisch Recht K U. Leuven Mario DEKETELAERE Assistent afdeling Economisch Recht K U. Leuven (Centrum Verzekeringswetenschap) INLEIDING 1. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van talrijke nieuwe wetten en uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de Europese verordeningen en richtlijnen, inzake financieel recht, die van kracht zijn geworden tussen 1 januari 1990 en 29 februari Zoals reeds in de vorige "Kroniek Financiele Wetgeving"l, werd opgemerkt, vallen ook nu het groot aantal en de draagwijdte van de verschillende wetswijzigingen op. De verschillende deelgebieden van het financieel recht hebben dan ook ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo werden ondermeer nieuwe voorschriften vastgesteld met betrekking tot de effecten van de overheidsschuld, de valutahandel, de openbare kredietinstellingen, de gemeenschappelijke beleggingsinstellingen, de Effectenbeurzen, de effectentransacties, het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en het consumentenkrediet. 3. De belangrijkste en meest ingrijpende akte van de wetgever is zonder enige twijfel het nieuwe Beurswetboek, zijnde de Wet van 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten. 2 De centrale doelstelling van het omvangrijke Beurswetboek, dat niet minder dan zeven boeken telt, is de modernisering van de Belgische financiele markten in het vooruitzicht van de interne Europese markt van Aldus worden verschillende Europese richtlijnen omgezet in het Belgisch recht en tegelijk een aantal deelgebieden van het financieel recht hervormd. 4 ( 1) D. MEULEMANS en LENS, M., "Kroniek Financiele Wetgeving ",jura Fa/c., , 411. ( 2) B.S., 22 december ( 3) Voor een algemene situering, zie: MAYSTADT, Ph., "De modernisering van de Belgische financiele markten", Bank. Fin, 1989, ( 4) Voor een algemene schets van bet nieuwe Beurswetboek, raadplege men: BANKCOM MISSIE,]aarverslag , Brussel, 21-29; MEULEMANS, D., "Het nieuwe Beurs- 3-37

2 4. In dit overzicht wordt nader ingegaan op de nieuwe wetgeving inzake twee deelgebieden van het financieel recht, met name het monetair recht en de financiele markten. In een volgende bijdrage zal de nieuwe wetgeving inzake de overige twee deelgebieden van het financieel recht aan bod komen, te weten de financiele instellingen en de financiele verrichtingen. I. MONETAIR RECHT A. ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE IN EUROPA a. Nieuwe wetgeving - Beschikking 90/141/EEG van 12 maart 1990 inzake de verwezenlijking van een geleidelijke convergentie van de economische ontwikkeling gedurende de eerste fase van de Economische en Monetaire Unie, P.B. L 78, 24 maart Besluit 90/142/EEG van de Raad van 12 maart 1990 tot wijziging van Besluit 64/300/EEG betreffende de samenwerking tussen de centrale banken van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap, P.B. L 78, 24 maart Slotdocument over Economische en Monetaire Unie, ondertekend op op de Europese top te Maastricht. b. Bespreking 5. In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een bijdrage die de Economische en Monetaire Unie (E.M.U.) situeert in haar historisch kader 5. We kunnen ons hier dan ook grotendeels beperken tot een schets van de meer recente evoluties en tot een aanvullende literatuuropgave 6. wetboek", T. Not., 1990, ; SWENNEN, H., "Hervormingvan de financiele markten: de Wet van 4 december 1990", R. W., , ; WYMEERSCH, E., "Beleggersbescherming Anno 1990", DCCR, 1990, en WEYTS, L., "Assepoesters verhaal: het Beurswetboek voor het notariaat", T. Not., 1991, ( 5) DE CANNIERE, C., "De Europese monetaire eenmaking",]urafalc., , ( 6) Tijdens de periode die in dit overzicht wordt behandeld (begin begin 1992), verschenen over E.M.U. en E.C.U. o.m. volgende grondige bijdragen: Commissie van de Europese Gemeenschappen, Economische en monetaire unie, Brussel, 21 augustus 1990, SEC(90)1659 def., 37 p.; DE GRAUWE, P., "Costs and benefits of a monetary union", Generale Bank Chair , Current Developments in European Integration, Leuven, K.U.Leuven. Faculty of Law. Centre for Advanced Legal Studies, februarimei 1991, 30 p.; GAMBLE, A., "EMU and European capital markets: towards a unified 3-38

3 6. Op de Europese Raad van Hannover (27 en 28 juni 1988) werd besloten tot de oprichting van een Intergouvernementele Conferentie (I.G.C.) over E.M.U.. Conform de aanbevelingen in het door deze Conferentie opgestelde "Rapport over de Economische en Monetaire Unie" -naar de voorzitter van de I.G.C. al vlug het "Rapport Delors" genoemd - werd door de Europese top van Madrid (26 en 27 juni 1989) beslist om de eerste fase van E.M.U. 7 op 1 juli 1990 te Iaten ingaan. Met die beslissing voor ogen heeft de Raad van Ministers op 12 maart 1990 twee belangrijke documenten uitgevaardigd. 7. "In het perspectief van de voltooiing van de interne markt en in de context van de economische en sociale samenhang" 8 organiseert het eerste document, in de vorm van een Beschikking van de Raad 9, een zogenaamd 'multilateraal toezicht' vanwege die Raad op het macro-economisch, micro-economisch en structuurbeleid van de lidstaten 10. Ten minste tweemaal per jaar zal de Raad, op basis van verslagen en analyses van de Commissie 11, onderzoek verrichten naar (a) de economische situatie en het beleid dat als reactie daarop door de Gemeenschap en de lidstaten wordt gevoerd, (b) de verenigbaarheid van het beleid van de lidstaten met dat van de Gemeenschap als geheel en (c) de externe economische context en de wisselwerking daarvan met de economie van de Gemeenschap 12. financial market", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; GUIGOU, E., "Les etapes de la relance de l'union economique et monetaire (situation en juillet 1990)", Rev. des Affaires Europeennes, 1990, 57-60; HAHN, H.J., "The European Central Bank: Key to European Monetary Union or Target?", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; JA COBS, F.B., "The European Parliament and Economic and Monetary Union", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; JAILLET, P., "Aspects de l'union economique et monetaire et de la transition", Rev. Marcbe Commun, 1991, ; LOUIS, J.-V. EN DE LHO NEUX, E., "The development of the use of the ECU: legal aspects", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; LOUW, A., "Le role de l'ecu-panier dans la periode de transition vers l'union economique et monetaire europeenne", Rev. Marche Commun, 1991, ; MAZIER, J., "Marche unique, union monetaire et politique economique en Europe",Rev. Marche Commun, 1991, ; NIHOUL, P., "Chronique sur l'union europeenne",].t., 1991, en ; OORT, C.J., "Economische en monetaire unie in Europa; bet 'plan-delors"', S.E.W., 1990, 46-57; SHULMAN, S.B., "A Rapid or Evolutionary Approach: The EEC's Adoption of the ECU as a Common Currency", Northwestern]ournal of Int'l Law & Business, 1991, ; Verloren van THEMAAT, P., "Some preliminary observations on the intergovernmental conferences : the relations between the concepts of a common market, a monetary union, an economic union, a political union and sovereignty", Common Mkt. L. Rev., 1991, Zij kunnen een aanvulling vormen op de in het artikel van DE CANNIERE (supra noot 5) aangehaalde documenten. 7) Over de inhoud van deze fase, zie DE CANNIERE, C., o.c., 99. 8) Art. 1 van Beschikking 90/141/EEG. ( 9) Deze Beschikking heft Beschikking 74/120/EEG en Richtlijn 74/121/EEG op. (10) Id., art. 3. (11) Ibid. (12) Id., art

4 Het is de bedoeling van het multilateraal toezicht op termijn te komen tot een grotere coordinatie van het economisch beleid van de lidstaten. Met het oog daarop kan de Raad aan de lidstaten suggesties doen, in het bijzonder over hun begrotingsbeleid Het tweede document, een Besluit van de Raad, versterkt de samenwerking tussen de centrale banken van de Lidstaten. De taken van het 'Comite van presidenten van de centrale banken van de Europese Economische Gemeenschap' 14 worden gevoelig uitgebreid op monetair vlak 15, opnieuw vooral ter bevordering van een gecoordineerd beleid door de afzonderlijke lidstaten 16. Voor het eerst kan het Comite oak adviezen uitbrengen aan afzonderlijke regeringen 17. Het Comite van centrale-bank presidenten zal voortaan oak zwaarder doorwegen op het besluitvormingsproces vermits de voorzitter ervan uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan de relevante vergaderingen van de Raad 1s. 9. Op de Europese top in Rome (27 en 28 oktober 1990) werd beslist de tweede fase van E.M.U. op 1 januari 1994 te laten aanvangen. Ondertussen werd echter steeds duidelijker dat bet E.E.G.-Verdrag aangepast moest worden om een echt eengemaakte economische en monetaire ruimte mogelijk te maken. Op de top van Maastricht (9 en 10 december 1991) hebben de lidstaten eindelijk tot dergelijke aanpassingen besloten. Daar werd immers concreet gestalte gegeven aan de tweede en derde fase van E.M.U De tweede fase zal op 1 januari 1994 aanvangen 1 9 met de oprichting van een Europees Monetair Instituut (E.M.I.) dat de monetaire politiek van de lidstaten zal coordineren, dat zal toezien op de ontwikkeling van de E.C.U. en dat de voorbereidingen zal treffen voor de derde en laatste fase 20. Eveneens vanaf het begin van de tweede fase zal de samenstelling van de E.C.U.-muntenkorf definitief bevroren worden 21. (13) Id., art. 2, lid 2 en art. 3, lid 2. (14) Opgericht door art. 1 van het Besluit 64/300/EEG van de Raad van 8 mei 1964 betreffende de samenwerking tussen de centrale banken van de Lid-Staten der Europese Gemeenschap, P.B. nr. 77 van 21 mei 1964, 1206/64. (15) Enig art., 3. van het Besluit 90/142/EEG waardoor art. 3 van het Besluit 64/300/EEG wordt vervangen. (16) Enig art., 3., 3. van het Besluit 90/142/EEG waardoor in art. 3 van het Besluit 64/300/EEG een punt 3. wordt ingevoegd. (17) Enig art., 3., 5. van het Besluit 90/142/EEG waardoor in art. 3 van het Besluit 64/300/EEG een punt 5. wordt ingevoegd. (18) Enig art., 2. van het Besluit 90/142/EEG waardoor in het Besluit 64/300/EEG een art. 2bis wordt ingevoegd. Zie ook art. 7 Beschikkingvan 12 maart (19) Voorgesteld art. 109C, 1. EEG Verdrag. (20) Voorgesteld art. 109D EEG Verdrag. (21) Voorgesteld art. 109E, lid 1 EEG Verdrag. Het Verenigd Koninkrijk heeft tevergeefs gestreefd naar de invoering van een zg. 'harde' E.C.U., naast de afzonderlijke E.G. munten en het huidige E.C.U.-systeem. Alhoewel dit soort E.C.U. niet zou kunnen de- 3-40

5 11. De Commissie en het E.M.I. moeten aan de Raad rapporteren welke lidstaten voldoen aan de volgende vier 'convergentiecriteria' 22 : a. een inflatie die nauw aansluit bij het gemiddelde van de maximaal drie terzake best presterende lidstaten ; b. een overheidsschuld die niet buitensporig is; c. een munteenheid die ten minste twee jaar binnen de normale fluctuatiemarges van het Europees Monetair Systeem (E.M.S.) gebleven is 23, zonder te devalueren ten opzichte van een van de andere deelnemende munten; en d. lange-termijn interestvoeten die stabiliteit weerspiegelen. 12. Ten laatste op 31 december 1996 zal een Europese top, opnieuw bij gekwalificeerde meerderheid, beslissen of een meerderheid van lidstaten klaar is voor verdere monetaire integratie en of het opportuun is de derde fase te Iaten ingaan. In geval van een positieve beslissing kan er een aanvangsdatum vastgesteld worden voor die derde fase 24. Als er tegen eind 1997 geen datum vastgesteld wordt, zal een andere top voor 1 juli 1998 beslissen welke Ianden klaar zijn. Voor deze Ianden zal de derde fase automatisch een aanvang nemen op1 januari In een apart protocol -gewoonlijk 'opt-out clausule' genoemd- verkreeg Groot-Britannie het recht af te zien van deelname aan de derde fase 26. Ook werd nu reeds beslist dat afwijkingen zullen kunnen worden valueren ten opzichte van een van de samenstellende munten, zouden samenstelling noch pariteit ervan ooit definitief bevroren worden. (22) De aanvankelijk vooropgestelde criteria waren aanzienlijk strenger; thans zijn ze -slechts gedeeltelijk- verwerkt in het voorgesteld Protocol on the convergence criteria for the transition to the third stage. Ze vereisten: a. een in.tlatie die niet meer dan 1,5 percentagepunt boger zou liggen dan het gemiddelde van de drie terzake best presterende lidstaten ; b. een begrotingsdeficit dat lager zou zijn dan 3% van het bruto nationaal produkt (B.N.P.); c. een overheidsschuld die niet meer zou bedragen dan 60% van het B.N.P.; d. lange-termijn interestvoeten die stabiliteit weerspiegelen ; en e. lange-termijn interestvoeten die niet meer dan 2 percentagepunten boger liggen dan het gemiddelde van de drie terzake best presterende lidstaten. Op dit ogenblik zouden enkel Frankrijk en Luxemburg voldoen aan al die criteria. Met een begrotingsdeficit van meer dan 5% en een overheidsschuld van meer dan 120% van het B.N.P. zou Belgie zeker uit de boot vallen. Zie X, "Memo to Maastricht", The Economist, 30 november 1991, 71. (23) Voor de peseta en het op 8 oktober 1990 toegetreden pond bedragen deze marges 6% boven en beneden spilkoers ; voor de overige munten binnen het systeem blijven ze tot 2,25% beperkt. BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN,]aarverslag 1991, Brussel, 1991, 72. (24) Voorgesteld art. 109F, 3. E.E.G.-Verdrag. (25) Voorgesteld art. 109F, 4. E.E.G.-Verdrag. (26) Voorgesteld Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom. Normalerwijze zullen de andere lidstaten zich door ratificatie van het 'Protocol on the transition to the third stage of Economic and Monetary Union' definitief engageren om tot de derde fase over te gaan. 3-41

6 toegestaan aan landen die wei willen deelnemen aan de derde fase maar economisch te zwak staan Bij aanvang van de derde fase wordt de pariteit van de E.C.U. t.o.v. de nationale munten definitiefvastgelegd, zodat deze munten door de nieuwe eenheidsmunt vervangen kunnen worden 28 Voorts wordt bet E.M.I. omgevormd tot een echte Europese Centrale Bank (E.C.B.), ge"integreerd in een Europees Systeem van Centrale Banken (E.S.C.B.) 2 9. Met de eenheidsmunt als instrument zal er een politiek gevoerd worden die vooral op prijsstabiliteit gericht is 3o. De monetaire en budgettaire controle op lidstaten die deelnemen aan de derde fase zal dan ook bijzonder strikt zijn Volgens sommigen is het "Verdrag" van Maastricht even belangrijk als het oorspronkelijke E.E.G.-Verdrag van Nochtans gaat het in werkelijkheid slechts om een ontwerp van verdrag. Pas in februari zal bet door regeringsleiders ondertekend worden waarna het nog door de nationale parlementen geratificeerd moet worden. De voorziene inwerkingtreding van bet Verdrag tegen eind 1992 is dus allesbehalve een uitgemaakte zaak. Toch geeft het ongetwijfeld de richting aan waarin Europa zal evolueren. B. DE GEWWISSEL 1. Afschaffing van de dubbele wisselmarkt. a. Nieuwe wetgeving - Beslissing van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de wissel van 2 maart 1990 tot eenmaking van de twee wisselmarkten, B.S., 20 april (27) Voorgesteld art. 109G E.E.G.-Verdrag. (28) Voorgesteld art. 109H, 4. E.E.G.-Verdrag. (29) Voorgesteld art. 109H, 1. en 2. E.E.G.-Verdrag. In overeenstemming met voorgesteld art. 106, 4. E.E.G.-Verdrag werden de statuten van E.S.C.B. en E.C.B. opgenomen in protocols. (30) Voorgesteld art. 105, 1. E.E.G.-Verdrag. (31) Voorgesteld art. 104B en 105 E.E.G.-Verdrag. (32) "The treaty of Maastricht marks a step forward for the European Community on a par with the Treaty of Rome which created it 34 years ago". X, "The deal is done", The Economist, 14 december 1991,

7 b. Bespreking 15. Sinds 1955 werd de wisselreglementering van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (B.L.E.U.) gekenmerkt door een systeem van 'dubbele wisselmarkt' 33. Op de 'vrije of financiele markt' werd de koersvorming bepaald door de wet van vraag en aanbod ; de Nationale Bank mocht hierop een invloed uitoefenen door aan- of verkoop van deviezen tegen Belgische franken, maar ze was daartoe niet verplicht. Op de 'gereglementeerde of officiele markt' daarentegen was de Nationale Bank verplicht tussen te komen om de wisselkoers van onze munt binnen de haar door internationale verplichtingen opgelegde marges te houden. Op de officiele markt kon men enkel terecht voor controleerbare lopende verrichtingen, terwijl de vrije markt bestemd was voor kapitaalbewegingen en voor niet-controleerbare lopende verrichtingen. 'Kapitaalbewegingen' hadden be trekking op investeringen en beleggingen tussen Belgie/Luxemburg en het buitenland, 'lopende verrichtingen' op betalingen in verband met in- en uitvoer van goederen en diensten. Niet (of zeer moeilijk) controleerbare lopende verrichtingen waren bijvoorbeeld operaties in verband met kapitaalopbrengsten en toerisme. 16. Ratio voor het hele systeem was "de bescherming van de munt en van de monetaire reserves tegen speculatieve kapitaalbewegingen" 3 4. Daarbij was het de bedoeling dat de vrije markt zou dienen als uitlaatklep voor speculatie, zonder dat in- en uitvoerbetalingen daaronder zou lijden. Na de devaluatie van februari 1982 was het koersverschil tussen beide markten echter tot minder dan 2 gedaald. Bij een zo lage speculatiegraad werd het nut van de dubbele wisselmarkt steeds vaker in vraag gesteld Ook binnen het kader van de volledige vrijmaking van het Europese kapitaalverkeer was het systeem niet langer houdbaar. In bijlage V bij Richtlijn 88/361/EEG heette het dan ook : "Overwegende dat bet stelsel van een dubbele wisselmarkt binnen bet E.M.S. een oneigenlijk element vormt en dat derbalve in bet kader van de feitelijke uitvoering van de ricbtlijn en met bet oog op een versterking van bet E.M. S. daaraan een einde dient te worden gemaakt, ver- (33) Zie hierover en over het verschil tussen beide markten COUSY, H. en MEULEMANS, D., Financieel Recht, Leuven, s.n., 1990, (34) VERWILST, H., "Algemeen overzicht van de herregulering" infinanciele herregulering in Belgie, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 32. (35) VANDER VENNET, R., "De herregulering van de Belgische financiele markten", Bank. Fin., 1991,

8 binden Belgie en Luxemburg zich ertoe dat stelsel voor 31 december 1992 af te scha.ffen.... " Vanaf 5 maart 1990 werd het systeem van de dubbele wisselmarkt inderdaad afgeschaft, en wel door een Beslissing van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel (B.L.I.W.) van 2 maart Door diezelfde Beslissing werd tevens elke deviezencontrole door het B.L.I.W. opgeschort. 2. Nieuwe taken voor bet Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut a. Nieuwe wetgeving - Wet 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. Titel II : Bepalingen met betrekking tot het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut, B.S., 25 januari b. Bespreking 19. Bij zijn oprichting door een besluitwet van 6 oktober 1944 kreeg het Belgisch-Luxemburgse Instituut voor de Wissel (B.L.I.W.) als dubbele opdracht: "1. de hand te houden aan de uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de wisselcontrole ; 2. door toedoen van zijn gemachtigden, inbreuken op de wetgeving en op de reglementering inzake wisselcontrole op te sporen en vast te stellen." 3 7 In het kader van de verregaande monetaire integratie tussen Belgie en Luxemburg 3 8 was het Instituut oak regelend gaan toezien op de betalingen tussen de B.L.E.U. en de rest van de wereld. 20. Titel II van de wet van 2 januari 1991 heeft voornoemde besluitwet van 1946 opgeheven 39 en de taakomschrijving van het B.L.I.W. (36) Bijlage V bij Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel67 van het Verdrag, P.B. L 178, 8 juli 1988; Codex Financieel Recht, , A.I.-49. (37) Art. 2, Besluitwet 6 oktober 1944 tot oprichting van een lnstituut voor den Wissel, T.W.S., Wetboek Economisch en Financieel Recht, L.b. Wisselreglementering, datum. (38) Zie Protocol tussen het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie, ondertekend te Brussel op 9 maart Art. 4 van het Protocol stelt dat "wat de wisselcontrole betreft door beide staten dezelfde wetgeving WOrdt ingevoerd en toegepast" en dat II die COntrole aan een enkele instelling wordt toevertrouwd, waarvan de beslissingen op gans het grondgebied van de Economische Unie bindend zijn. Dit Protocol werd gevolgd door een Protocol tot uitvoering, B.S., 20 december 1984 en door een Amendement op dit Protocol tot uitvoering, B.S., 16 oktober (39) Art. 37 Wet 2 januari

9 -voortaan Belgiscb-Luxemburgs Wisselinstituut genoemd- grondig gewijzigd. Deze wijziging vloeit recbtstreeks voort uit de Beslissing van 2 maart Voortaan beeft bet Wisselinstituut vooral een statistiscbe opdracbt. Het wordt door de wet immers belast met "bet toezicbt op bet buitenlandse betalingsverkeer van de B.L.E.U. en, met dat doel, het verzamelen en verwerken van de informatie die nodig is voor het opmaken van de betalingsbalans van de B.L.E.U." 40. De tweede opdracht, uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake deviezencontrole, zal pas uitgevoerd mogen worden na een eventuele gezamenlijke Belgische Luxemburgse beslissing terzake Vreemde munteenheden in openbare en administratieve akten a. Nieuwe wetgeving - Wet 12 juli 1991 houdende wijziging van de Wet van 30 december 1885 en van de artikelen 1018 en 1650 van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de bedragen in de openbare en administratieve akten te kunnen uitdrukken in ecu of in een andere munteenheid dan de Belgische frank, B.S., 9 augustus b. Bespreking 21. Bij wet van 12 juli werd een wet van 30 december 1885 gewijzigd die stelde dat "dans les actes publics et administratifs, les sommes ne peuvent etre exprimees qu'en francs et centimes" 4 3. Voortaan kunnen die bedragen oak in E.C.U. worden uitgedrukt, of in de munteenheid van om het even welke lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) 44 In deze context (40) Art. 2, 1 o van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari Deze statistische opdracht wordt verder uitgewerkt in afdeling 2 (art ) van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari (41) Art. 2, 2 van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari Deze opdracht inzake deviezencontrole wordt verder uitgewerkt in afdeling 3 (art ) van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari ( 42) Art. 1 Wet 12 juli (43) Art. 3 van de Wet 30 december 1885 houdende goedkeuring van de akte van 12 december 1885 waarbij Belgie toetreedt tot de overeenkomst rakende het muntwezen, de 6de november 1885 te Parijs gesloten tussen Frankrijk, Griekenland, Itali~ en Zwitserland, alsmede tot de er aangehechte schikking en verklaring, B.S., 31 december 1885; Pasin., 1885, 381. (44) Art. 3, lid 1 Wet 30 december 1885, zoals gewijzigd door art. 1 Wet 12 juli

10 omvat het begrip "openbare en administratieve akten" niet alleen notadele akten, maar ook bijvoorbeeld rechterlijke uitspraken Inzake de omrekening van vreemde munten in Belgische frank kan de Koning nadere regels bepalen die echter slechts toepasselijk zullen zijn "behoudens andersluidende wettelijke, verordenende of contractuele bepalingen" 46. Tussenkomst van de Koning lijkt voorlopig overbodig vermits de praktijk reeds lang bepaald heeft dat er omgerekend moet worden volgens de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 47. C. VALUTAHANDEL EN WISSEL- EN DEPOSITOMAKELARI] a. Nieuwe wetgeving - Beurswetboek- Wet 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten, Boek VI Valutahandel en wissel- en depositomakelarij,b.s., 22 december 1990; CodexFinancieelRecht, ,A.I K.B. 25 november 1991 over de wissel- en depositomakelarij, B.S., 5 december b. Bespreking (i) -valutahandel 23. Vroeger bestond er een wettelijk monopolie inzake de handel in deviezen. Alleen de wisselagenten, de financiele tussenpersonen (de banken, de spaarbanken en de openbare kredietinstellingen), de Nationale Bank, het Herdiscontering- en Waarborginstituut en de Regie der Posterijen mochten zowel voor eigen rekening, als voor derden (in de hoedanigheid van commissionair, makelaar of lasthebber) handel drijven in vreemde deviezen. Daarenboven mochten de (door de Minister van Financien erkende) reisbureaus en de maatschappijen voor openbaar vervoer uitsluitend voor eigen rekening handel drijven in deviezen Door het nieuwe Beurswetboek wordt dit monopolie inzake de deviezenhandel grotendeels gesupprimeerd, wat zeer uitzonderlijk is ( 45) De wetgever heeft inzake rechterlijke uitspraken de heersende rechtspraak bevestigd. Zie NIYONZIMA, M., "Vreemde munteenheden in openbare en administratieve akten", R.W., , (46) Art. 3, lid 2 Wet 30 december 1885, zoals gewijzigd door art.. 1, Wet 12 juli (47) NIYONZIMA, M., I.e., 724. ( 48) Dit monopolie werd ingesteld door (het ondertussen opgeheven) artikel 78 van Boek I, Titel V van het Wetboek van Koophandel, Codex Financieel Recht, , A.III.a

11 voor verrichtingen die tot het domein van het financieel recht behoren 4 9. Er moet voortaan inzake deviezenverrichtingen een drievoudig onderscheid worden gemaakt tussen : a. de contantverrichtingen in deviezen ; b. de andere verrichtingen in deviezen dan contantverrichtingen; c. en het optreden als mak.elaar bij deviezenverrichtingen. 25. Sinds het nieuwe Beurswetboek bestaat er geen monopolie meer aangaande de verrichtingen voor de contante aankoop of verkoop van deviezen, hetzij in contanten, hetzij met cheques in deviezen, hetzij met gebruik van een krediet- of betaalkaart (art. 194, tweede lid Beurswetboek). Het publiek is immers voldoende vertrouwd met dergelijke contantverrichtingen in deviezen, zodat een beperking van de vrijheid van handel op dit vlak niet meer noodzakelijk wordt geacht 5. Bovendien komt de opheffing van dit monopolie ten goede aan het toerisme 5 1. Elke handelaar of onderneming die dit wenst, zal contantverrichtingen in deviezen beroepsmatig met het publiek kunnen afhandelen. 26. Teneinde aan het publiek ook na de vrijmaking van de contantverrichtingen in deviezen een zekere bescherming te bieden tegen misbruiken, wordt de oplichting in de deviezenhandel strafrechtelijk gesanctioneerd. De personen die de zwakheid of de onwetendheid van een ander misbruiken om deviezen te verhandelen tegen een prijs of onder voorwaarden die duidelijk buiten verhouding staan tot de werkelijke waarde ervan, stellen zich bloat aan een correctionele straf, bestaande uit een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3000 frank (te vermenigvuldigen met 90) (art. 214 Beurswetboek juncto art. 496 Sw.). 27. Voor andere verrichtingen in deviezen dan contantverrichtingen blijft een monopolie gelden dat bescherming moet bieden aan het publiek. Dit monopolie geldt dus ondermeer voor termijnverrichtingen in deviezen. Slechts vijf instellingen mogen voor eigen rekening of voor derden (in de hoedanigheid van commissionair of lasthebber) deviezen verhandelen op een andere wijze dan door middel van een contantverrichting, met name : a. de beursvennootschappen (49) BRUYNEEL, A., "La reforme financiere de Loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marches financiers.",].t., 1991, 557, nr. 28. (50) MEULEMANS, D., "De gemengde beursvennootschappen en de wissel- en depositomakelarijvennootschappen", in De nieuwe Beurswetgeving, Kalmthout, Biblo, 1991, 157, nr. 39 en TYTECA, J., "De verhandeling van effecten, andere financiele instrumenten en deviezen", in De nieuwe Beurswetgeving, Kalmthout, Biblo, 1991, 280, nr (51) BRUYNEEL, A., I.e., 557, nr

12 b. de financiele tussenpersonen (de banken, de spaarbanken en de openbare kredietinstellingen) c. de Nationale Bank d. het Herdisconterings- en Waarborginstituut e. het Bestuur der Posterijen (art. 194, eerste lid Beurswetboek). De overtreding van dit monopolie wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (zie art. 213, 1, Beurswetboek). 28. Deze vijf instellingen mogen evenwel niet optreden als makelaar bij deviezenverrichtingen. Er wordt een bijzonder statuut uitgewerkt voor de vennootschappen die beroepsmatig als makelaar willen optreden bij deviezenverrichtingen Aan de Koning wordt- in zeer algemene bewoordingen- de bevoegdheid verleend om de regels te bepalen waaraan de deviezenverrichtingen moeten voldoen (art. 195 Beurswetboek). Bij Koninklijk Besluit kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot de informatieverstrekking aan de client en de transparantie van de verrichtingen. De uit te vaardigen voorschriften kunnen bestaan uit : - de verplichting om een borderel op te stellen - de voorafgaande registratie van de ondernemingen die deviezen verhandelen - de melding van bepaalde soorten van deviezentransacties aan de overheid met het oog op de beteugeling van het witwassen van geld afkomstig uit misdrijven Voor een heldere uiteenzetting van de verschillende technieken en strategieen in de valuta-arbitrage kan met succes het vanuit en voor de praktijk geschreven boek van Rudi JACOBS over de 11 deviezentransacties 11 worden geraadpleegd 5 4. (ii) De wisselmarkt 31. De Koning krijgt de bevoegdheid om, op advies van de Nationale Bank, de regels vast te stellen voor de organisatie, de werking en de controle van de wisselmarkt (art. 212, eerste lid Beurswetboek). 32. V66r de invoering van het nieuwe Beurswetboek bestonden in Belgie twee wisselmarkten, met name een open een buiten de beurs. Vooreerst was er de wisselmarkt die ondergebracht was in de beurs van Brussel. Door de bankiers die opgenomen waren in de Compensatiekamer werden dagelijks in een lokaal van de beurs van Brussel de officiele wisselkoersen vastgesteld voor de meest verhandelde deviezen en dit on- (52) Zie verder, randnummers (53) MEUNIER, V., "La reforme financit:re de Livre VILe commerce des devises et le courtage en change et en depots",].t., 1991, 689 en TYTECA, J., I.e., 281,nr (54) JACOBS, R., Deviezentransacties. Technieken en strategieen in de valuta-arbitrage, Leuven, Acco, 1990, 184 p. 3-48

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten

Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Beleggen in vastgoed: de vastgoedbevak en de vastgoedcertificaten Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Katrijn

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

HET OPENBAAR KOOPAANBOD VAN AANDELEN AAN TOONDER (TAKE OVER BID)

HET OPENBAAR KOOPAANBOD VAN AANDELEN AAN TOONDER (TAKE OVER BID) HET OPENBAAR KOOPAANBOD VAN AANDELEN AAN TOONDER (TAKE OVER BID) door Guy SCHRANS Assistent aan de Rijksuniversiteit te Gent Navorser bij het Interuniversitair Centrum voor Rechtsvergelijking I. In een

Nadere informatie

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN

Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN Omzendbrief FMI/2007-02 OVER DE VERPLICHTINGEN VAN OP EEN GEREGLEMENTEERDE MARKT GENOTEERDE EMITTENTEN December 2007* * De nieuwe wetgeving die in deze omzendbrief wordt besproken, treedt in werking op

Nadere informatie

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013

Richtsnoeren voor ondernemingen en personen bedoeld in artikelen 2, 1, 3 en 4 van de wet van 11 januari 1993. december 2013 Cel voor Financiële Informatieverwerking Gulden Vlieslaan 55 bus 1 1060 Brussel tel. : +32 2 533 72 11 fax : +32 2 533 72 00 e-mail: info@ctif-cfi.be webstek: http://www.ctif-cfi.be Richtsnoeren voor ondernemingen

Nadere informatie

Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht

Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht Lijst van bijlagen bij het memorandum voor het verkrijgen van een bedrijfsvergunning door een kredietinstelling naar Belgisch recht BIJLAGE 1 Minimum standards for the supervision of international banking

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw

De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw De effectisering van schuldvorderingen ten aanzien van de inkomstenbelastingen en de btw I. Inleiding De effectisering van schuldvorderingen kan gedefinieerd worden als de financiële operatie waarbij een

Nadere informatie

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen

E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen E.E.S. V. en E.S. V. Twee nieuwe verenigingsvormen I INHOUDSTAFEL INLEIDING... 5 1. HET E.E.S.V.: DE EUROPESE REGLEMENTARING door S. Israel.................................... 7 2. ECONOMISCHE SAMENWERKINGSVERBANDEN:

Nadere informatie

" MONTEA " Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

 MONTEA  Lijst van de publicatiedata, opgesteld overeenkomstig artikel 75, 2 van het Wetboek van Vennootschappen. 1 " MONTEA " Commanditaire Vennootschap op Aandelen Vastgoedbevak naar Belgisch recht Zetel te B-9320 Erembodegem, Industrielaan, 27 BTW BE 0417.186.211 RPR Dendermonde Lijst van de publicatiedata, opgesteld

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

TRUSTACHTIGE RECHTSFIGUREN IN BELGIE. door. H. SWENNEN Gewoon Hoogleraar U.Antwerpen

TRUSTACHTIGE RECHTSFIGUREN IN BELGIE. door. H. SWENNEN Gewoon Hoogleraar U.Antwerpen :I I. ---- [ ~ E::.. _: _ - \ F TRUSTACHTIGE RECHTSFIGUREN IN BELGIE door H. SWENNEN Gewoon Hoogleraar U.Antwerpen INHOUD 1. INLEIDING 2. TRUSTACHTIGE FIGUREN 3. CERTIFICERING 3.1. Certificering van, buitenlandse

Nadere informatie

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004.

IAB-Info. Inhoud. De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. Nummer 23 15 28 december 2003 IAB-Info Inhoud 15e jaargang De Voorzitter en de Raad van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten wensen u een uitstekend en succesvol 2004. I.A.B.-mededelingen

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij de Regeling Deviezenverkeer Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Bijgaande regeling dient ter regeling van het deviezenverkeer in de Landen. Deviezenregelingen zijn in

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader

A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader A. Nieuw Europees en Belgisch toezichtskader 1. Inleiding In het deel Prudentiële regelgeving en prudentieel toezicht van het Verslag wordt met nieuwe bankwet bedoeld het grote project van hervorming van

Nadere informatie

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten

Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Faculteit rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-2013 Een empirisch onderzoek naar de toepassing van de gedragsregelen bij de aanbieding van beleggingsdiensten Mystery shopping in de bank

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

VENNOOTSCHAPPEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT VENNOOTSCHAPPEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad Verantwoordelijke

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN

STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN STORM CVBA COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID MAATSCHAPPELIJKE ZETEL: KATWILGWEG 2, 2050 ANTWERPEN Ondernemingsnummer: 0535.792.564 Inschrijvingsperiode van 23 oktober 2013 tot 30

Nadere informatie

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel

BERQUIN. met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 30, bus 6, ondernemingsnummer 0412.597.022 - RPR Brussel NOTAIRES BERQUIN NOTARISSEN Burgerlijke CVBA Berquin Notarissen - Lloyd Georgelaan, 11-1000 Brussel BTW BE 0474.073.840 - RPR BRUSSEL - www.berquinnotarissen.be Tel. +32(2)645.19.45 Fax : +32(2)645.19.46

Nadere informatie