KRONIEK FINANCIELE WETGEVING (Deel I)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KRONIEK FINANCIELE WETGEVING 1990-1992 (Deel I)"

Transcriptie

1 KRONIEK FINANCIELE WETGEVING (Deel I) Dirk MEULEMANS Assistent afdeling Economisch Recht K U. Leuven Wouter DEVROE Aspirant N.F. W. 0., afdeling Economisch Recht K U. Leuven Mario DEKETELAERE Assistent afdeling Economisch Recht K U. Leuven (Centrum Verzekeringswetenschap) INLEIDING 1. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van talrijke nieuwe wetten en uitvoeringsbesluiten, met inbegrip van de Europese verordeningen en richtlijnen, inzake financieel recht, die van kracht zijn geworden tussen 1 januari 1990 en 29 februari Zoals reeds in de vorige "Kroniek Financiele Wetgeving"l, werd opgemerkt, vallen ook nu het groot aantal en de draagwijdte van de verschillende wetswijzigingen op. De verschillende deelgebieden van het financieel recht hebben dan ook ingrijpende wijzigingen ondergaan. Zo werden ondermeer nieuwe voorschriften vastgesteld met betrekking tot de effecten van de overheidsschuld, de valutahandel, de openbare kredietinstellingen, de gemeenschappelijke beleggingsinstellingen, de Effectenbeurzen, de effectentransacties, het vermogensbeheer en het beleggingsadvies en het consumentenkrediet. 3. De belangrijkste en meest ingrijpende akte van de wetgever is zonder enige twijfel het nieuwe Beurswetboek, zijnde de Wet van 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten. 2 De centrale doelstelling van het omvangrijke Beurswetboek, dat niet minder dan zeven boeken telt, is de modernisering van de Belgische financiele markten in het vooruitzicht van de interne Europese markt van Aldus worden verschillende Europese richtlijnen omgezet in het Belgisch recht en tegelijk een aantal deelgebieden van het financieel recht hervormd. 4 ( 1) D. MEULEMANS en LENS, M., "Kroniek Financiele Wetgeving ",jura Fa/c., , 411. ( 2) B.S., 22 december ( 3) Voor een algemene situering, zie: MAYSTADT, Ph., "De modernisering van de Belgische financiele markten", Bank. Fin, 1989, ( 4) Voor een algemene schets van bet nieuwe Beurswetboek, raadplege men: BANKCOM MISSIE,]aarverslag , Brussel, 21-29; MEULEMANS, D., "Het nieuwe Beurs- 3-37

2 4. In dit overzicht wordt nader ingegaan op de nieuwe wetgeving inzake twee deelgebieden van het financieel recht, met name het monetair recht en de financiele markten. In een volgende bijdrage zal de nieuwe wetgeving inzake de overige twee deelgebieden van het financieel recht aan bod komen, te weten de financiele instellingen en de financiele verrichtingen. I. MONETAIR RECHT A. ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE IN EUROPA a. Nieuwe wetgeving - Beschikking 90/141/EEG van 12 maart 1990 inzake de verwezenlijking van een geleidelijke convergentie van de economische ontwikkeling gedurende de eerste fase van de Economische en Monetaire Unie, P.B. L 78, 24 maart Besluit 90/142/EEG van de Raad van 12 maart 1990 tot wijziging van Besluit 64/300/EEG betreffende de samenwerking tussen de centrale banken van de Lid-Staten der Europese Economische Gemeenschap, P.B. L 78, 24 maart Slotdocument over Economische en Monetaire Unie, ondertekend op op de Europese top te Maastricht. b. Bespreking 5. In het vorige nummer van dit tijdschrift verscheen een bijdrage die de Economische en Monetaire Unie (E.M.U.) situeert in haar historisch kader 5. We kunnen ons hier dan ook grotendeels beperken tot een schets van de meer recente evoluties en tot een aanvullende literatuuropgave 6. wetboek", T. Not., 1990, ; SWENNEN, H., "Hervormingvan de financiele markten: de Wet van 4 december 1990", R. W., , ; WYMEERSCH, E., "Beleggersbescherming Anno 1990", DCCR, 1990, en WEYTS, L., "Assepoesters verhaal: het Beurswetboek voor het notariaat", T. Not., 1991, ( 5) DE CANNIERE, C., "De Europese monetaire eenmaking",]urafalc., , ( 6) Tijdens de periode die in dit overzicht wordt behandeld (begin begin 1992), verschenen over E.M.U. en E.C.U. o.m. volgende grondige bijdragen: Commissie van de Europese Gemeenschappen, Economische en monetaire unie, Brussel, 21 augustus 1990, SEC(90)1659 def., 37 p.; DE GRAUWE, P., "Costs and benefits of a monetary union", Generale Bank Chair , Current Developments in European Integration, Leuven, K.U.Leuven. Faculty of Law. Centre for Advanced Legal Studies, februarimei 1991, 30 p.; GAMBLE, A., "EMU and European capital markets: towards a unified 3-38

3 6. Op de Europese Raad van Hannover (27 en 28 juni 1988) werd besloten tot de oprichting van een Intergouvernementele Conferentie (I.G.C.) over E.M.U.. Conform de aanbevelingen in het door deze Conferentie opgestelde "Rapport over de Economische en Monetaire Unie" -naar de voorzitter van de I.G.C. al vlug het "Rapport Delors" genoemd - werd door de Europese top van Madrid (26 en 27 juni 1989) beslist om de eerste fase van E.M.U. 7 op 1 juli 1990 te Iaten ingaan. Met die beslissing voor ogen heeft de Raad van Ministers op 12 maart 1990 twee belangrijke documenten uitgevaardigd. 7. "In het perspectief van de voltooiing van de interne markt en in de context van de economische en sociale samenhang" 8 organiseert het eerste document, in de vorm van een Beschikking van de Raad 9, een zogenaamd 'multilateraal toezicht' vanwege die Raad op het macro-economisch, micro-economisch en structuurbeleid van de lidstaten 10. Ten minste tweemaal per jaar zal de Raad, op basis van verslagen en analyses van de Commissie 11, onderzoek verrichten naar (a) de economische situatie en het beleid dat als reactie daarop door de Gemeenschap en de lidstaten wordt gevoerd, (b) de verenigbaarheid van het beleid van de lidstaten met dat van de Gemeenschap als geheel en (c) de externe economische context en de wisselwerking daarvan met de economie van de Gemeenschap 12. financial market", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; GUIGOU, E., "Les etapes de la relance de l'union economique et monetaire (situation en juillet 1990)", Rev. des Affaires Europeennes, 1990, 57-60; HAHN, H.J., "The European Central Bank: Key to European Monetary Union or Target?", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; JA COBS, F.B., "The European Parliament and Economic and Monetary Union", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; JAILLET, P., "Aspects de l'union economique et monetaire et de la transition", Rev. Marcbe Commun, 1991, ; LOUIS, J.-V. EN DE LHO NEUX, E., "The development of the use of the ECU: legal aspects", Common Mkt. L. Rev., 1991, ; LOUW, A., "Le role de l'ecu-panier dans la periode de transition vers l'union economique et monetaire europeenne", Rev. Marche Commun, 1991, ; MAZIER, J., "Marche unique, union monetaire et politique economique en Europe",Rev. Marche Commun, 1991, ; NIHOUL, P., "Chronique sur l'union europeenne",].t., 1991, en ; OORT, C.J., "Economische en monetaire unie in Europa; bet 'plan-delors"', S.E.W., 1990, 46-57; SHULMAN, S.B., "A Rapid or Evolutionary Approach: The EEC's Adoption of the ECU as a Common Currency", Northwestern]ournal of Int'l Law & Business, 1991, ; Verloren van THEMAAT, P., "Some preliminary observations on the intergovernmental conferences : the relations between the concepts of a common market, a monetary union, an economic union, a political union and sovereignty", Common Mkt. L. Rev., 1991, Zij kunnen een aanvulling vormen op de in het artikel van DE CANNIERE (supra noot 5) aangehaalde documenten. 7) Over de inhoud van deze fase, zie DE CANNIERE, C., o.c., 99. 8) Art. 1 van Beschikking 90/141/EEG. ( 9) Deze Beschikking heft Beschikking 74/120/EEG en Richtlijn 74/121/EEG op. (10) Id., art. 3. (11) Ibid. (12) Id., art

4 Het is de bedoeling van het multilateraal toezicht op termijn te komen tot een grotere coordinatie van het economisch beleid van de lidstaten. Met het oog daarop kan de Raad aan de lidstaten suggesties doen, in het bijzonder over hun begrotingsbeleid Het tweede document, een Besluit van de Raad, versterkt de samenwerking tussen de centrale banken van de Lidstaten. De taken van het 'Comite van presidenten van de centrale banken van de Europese Economische Gemeenschap' 14 worden gevoelig uitgebreid op monetair vlak 15, opnieuw vooral ter bevordering van een gecoordineerd beleid door de afzonderlijke lidstaten 16. Voor het eerst kan het Comite oak adviezen uitbrengen aan afzonderlijke regeringen 17. Het Comite van centrale-bank presidenten zal voortaan oak zwaarder doorwegen op het besluitvormingsproces vermits de voorzitter ervan uitgenodigd zal worden om deel te nemen aan de relevante vergaderingen van de Raad 1s. 9. Op de Europese top in Rome (27 en 28 oktober 1990) werd beslist de tweede fase van E.M.U. op 1 januari 1994 te laten aanvangen. Ondertussen werd echter steeds duidelijker dat bet E.E.G.-Verdrag aangepast moest worden om een echt eengemaakte economische en monetaire ruimte mogelijk te maken. Op de top van Maastricht (9 en 10 december 1991) hebben de lidstaten eindelijk tot dergelijke aanpassingen besloten. Daar werd immers concreet gestalte gegeven aan de tweede en derde fase van E.M.U De tweede fase zal op 1 januari 1994 aanvangen 1 9 met de oprichting van een Europees Monetair Instituut (E.M.I.) dat de monetaire politiek van de lidstaten zal coordineren, dat zal toezien op de ontwikkeling van de E.C.U. en dat de voorbereidingen zal treffen voor de derde en laatste fase 20. Eveneens vanaf het begin van de tweede fase zal de samenstelling van de E.C.U.-muntenkorf definitief bevroren worden 21. (13) Id., art. 2, lid 2 en art. 3, lid 2. (14) Opgericht door art. 1 van het Besluit 64/300/EEG van de Raad van 8 mei 1964 betreffende de samenwerking tussen de centrale banken van de Lid-Staten der Europese Gemeenschap, P.B. nr. 77 van 21 mei 1964, 1206/64. (15) Enig art., 3. van het Besluit 90/142/EEG waardoor art. 3 van het Besluit 64/300/EEG wordt vervangen. (16) Enig art., 3., 3. van het Besluit 90/142/EEG waardoor in art. 3 van het Besluit 64/300/EEG een punt 3. wordt ingevoegd. (17) Enig art., 3., 5. van het Besluit 90/142/EEG waardoor in art. 3 van het Besluit 64/300/EEG een punt 5. wordt ingevoegd. (18) Enig art., 2. van het Besluit 90/142/EEG waardoor in het Besluit 64/300/EEG een art. 2bis wordt ingevoegd. Zie ook art. 7 Beschikkingvan 12 maart (19) Voorgesteld art. 109C, 1. EEG Verdrag. (20) Voorgesteld art. 109D EEG Verdrag. (21) Voorgesteld art. 109E, lid 1 EEG Verdrag. Het Verenigd Koninkrijk heeft tevergeefs gestreefd naar de invoering van een zg. 'harde' E.C.U., naast de afzonderlijke E.G. munten en het huidige E.C.U.-systeem. Alhoewel dit soort E.C.U. niet zou kunnen de- 3-40

5 11. De Commissie en het E.M.I. moeten aan de Raad rapporteren welke lidstaten voldoen aan de volgende vier 'convergentiecriteria' 22 : a. een inflatie die nauw aansluit bij het gemiddelde van de maximaal drie terzake best presterende lidstaten ; b. een overheidsschuld die niet buitensporig is; c. een munteenheid die ten minste twee jaar binnen de normale fluctuatiemarges van het Europees Monetair Systeem (E.M.S.) gebleven is 23, zonder te devalueren ten opzichte van een van de andere deelnemende munten; en d. lange-termijn interestvoeten die stabiliteit weerspiegelen. 12. Ten laatste op 31 december 1996 zal een Europese top, opnieuw bij gekwalificeerde meerderheid, beslissen of een meerderheid van lidstaten klaar is voor verdere monetaire integratie en of het opportuun is de derde fase te Iaten ingaan. In geval van een positieve beslissing kan er een aanvangsdatum vastgesteld worden voor die derde fase 24. Als er tegen eind 1997 geen datum vastgesteld wordt, zal een andere top voor 1 juli 1998 beslissen welke Ianden klaar zijn. Voor deze Ianden zal de derde fase automatisch een aanvang nemen op1 januari In een apart protocol -gewoonlijk 'opt-out clausule' genoemd- verkreeg Groot-Britannie het recht af te zien van deelname aan de derde fase 26. Ook werd nu reeds beslist dat afwijkingen zullen kunnen worden valueren ten opzichte van een van de samenstellende munten, zouden samenstelling noch pariteit ervan ooit definitief bevroren worden. (22) De aanvankelijk vooropgestelde criteria waren aanzienlijk strenger; thans zijn ze -slechts gedeeltelijk- verwerkt in het voorgesteld Protocol on the convergence criteria for the transition to the third stage. Ze vereisten: a. een in.tlatie die niet meer dan 1,5 percentagepunt boger zou liggen dan het gemiddelde van de drie terzake best presterende lidstaten ; b. een begrotingsdeficit dat lager zou zijn dan 3% van het bruto nationaal produkt (B.N.P.); c. een overheidsschuld die niet meer zou bedragen dan 60% van het B.N.P.; d. lange-termijn interestvoeten die stabiliteit weerspiegelen ; en e. lange-termijn interestvoeten die niet meer dan 2 percentagepunten boger liggen dan het gemiddelde van de drie terzake best presterende lidstaten. Op dit ogenblik zouden enkel Frankrijk en Luxemburg voldoen aan al die criteria. Met een begrotingsdeficit van meer dan 5% en een overheidsschuld van meer dan 120% van het B.N.P. zou Belgie zeker uit de boot vallen. Zie X, "Memo to Maastricht", The Economist, 30 november 1991, 71. (23) Voor de peseta en het op 8 oktober 1990 toegetreden pond bedragen deze marges 6% boven en beneden spilkoers ; voor de overige munten binnen het systeem blijven ze tot 2,25% beperkt. BELGISCHE VERENIGING VAN BANKEN,]aarverslag 1991, Brussel, 1991, 72. (24) Voorgesteld art. 109F, 3. E.E.G.-Verdrag. (25) Voorgesteld art. 109F, 4. E.E.G.-Verdrag. (26) Voorgesteld Protocol on certain provisions relating to the United Kingdom. Normalerwijze zullen de andere lidstaten zich door ratificatie van het 'Protocol on the transition to the third stage of Economic and Monetary Union' definitief engageren om tot de derde fase over te gaan. 3-41

6 toegestaan aan landen die wei willen deelnemen aan de derde fase maar economisch te zwak staan Bij aanvang van de derde fase wordt de pariteit van de E.C.U. t.o.v. de nationale munten definitiefvastgelegd, zodat deze munten door de nieuwe eenheidsmunt vervangen kunnen worden 28 Voorts wordt bet E.M.I. omgevormd tot een echte Europese Centrale Bank (E.C.B.), ge"integreerd in een Europees Systeem van Centrale Banken (E.S.C.B.) 2 9. Met de eenheidsmunt als instrument zal er een politiek gevoerd worden die vooral op prijsstabiliteit gericht is 3o. De monetaire en budgettaire controle op lidstaten die deelnemen aan de derde fase zal dan ook bijzonder strikt zijn Volgens sommigen is het "Verdrag" van Maastricht even belangrijk als het oorspronkelijke E.E.G.-Verdrag van Nochtans gaat het in werkelijkheid slechts om een ontwerp van verdrag. Pas in februari zal bet door regeringsleiders ondertekend worden waarna het nog door de nationale parlementen geratificeerd moet worden. De voorziene inwerkingtreding van bet Verdrag tegen eind 1992 is dus allesbehalve een uitgemaakte zaak. Toch geeft het ongetwijfeld de richting aan waarin Europa zal evolueren. B. DE GEWWISSEL 1. Afschaffing van de dubbele wisselmarkt. a. Nieuwe wetgeving - Beslissing van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de wissel van 2 maart 1990 tot eenmaking van de twee wisselmarkten, B.S., 20 april (27) Voorgesteld art. 109G E.E.G.-Verdrag. (28) Voorgesteld art. 109H, 4. E.E.G.-Verdrag. (29) Voorgesteld art. 109H, 1. en 2. E.E.G.-Verdrag. In overeenstemming met voorgesteld art. 106, 4. E.E.G.-Verdrag werden de statuten van E.S.C.B. en E.C.B. opgenomen in protocols. (30) Voorgesteld art. 105, 1. E.E.G.-Verdrag. (31) Voorgesteld art. 104B en 105 E.E.G.-Verdrag. (32) "The treaty of Maastricht marks a step forward for the European Community on a par with the Treaty of Rome which created it 34 years ago". X, "The deal is done", The Economist, 14 december 1991,

7 b. Bespreking 15. Sinds 1955 werd de wisselreglementering van de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (B.L.E.U.) gekenmerkt door een systeem van 'dubbele wisselmarkt' 33. Op de 'vrije of financiele markt' werd de koersvorming bepaald door de wet van vraag en aanbod ; de Nationale Bank mocht hierop een invloed uitoefenen door aan- of verkoop van deviezen tegen Belgische franken, maar ze was daartoe niet verplicht. Op de 'gereglementeerde of officiele markt' daarentegen was de Nationale Bank verplicht tussen te komen om de wisselkoers van onze munt binnen de haar door internationale verplichtingen opgelegde marges te houden. Op de officiele markt kon men enkel terecht voor controleerbare lopende verrichtingen, terwijl de vrije markt bestemd was voor kapitaalbewegingen en voor niet-controleerbare lopende verrichtingen. 'Kapitaalbewegingen' hadden be trekking op investeringen en beleggingen tussen Belgie/Luxemburg en het buitenland, 'lopende verrichtingen' op betalingen in verband met in- en uitvoer van goederen en diensten. Niet (of zeer moeilijk) controleerbare lopende verrichtingen waren bijvoorbeeld operaties in verband met kapitaalopbrengsten en toerisme. 16. Ratio voor het hele systeem was "de bescherming van de munt en van de monetaire reserves tegen speculatieve kapitaalbewegingen" 3 4. Daarbij was het de bedoeling dat de vrije markt zou dienen als uitlaatklep voor speculatie, zonder dat in- en uitvoerbetalingen daaronder zou lijden. Na de devaluatie van februari 1982 was het koersverschil tussen beide markten echter tot minder dan 2 gedaald. Bij een zo lage speculatiegraad werd het nut van de dubbele wisselmarkt steeds vaker in vraag gesteld Ook binnen het kader van de volledige vrijmaking van het Europese kapitaalverkeer was het systeem niet langer houdbaar. In bijlage V bij Richtlijn 88/361/EEG heette het dan ook : "Overwegende dat bet stelsel van een dubbele wisselmarkt binnen bet E.M.S. een oneigenlijk element vormt en dat derbalve in bet kader van de feitelijke uitvoering van de ricbtlijn en met bet oog op een versterking van bet E.M. S. daaraan een einde dient te worden gemaakt, ver- (33) Zie hierover en over het verschil tussen beide markten COUSY, H. en MEULEMANS, D., Financieel Recht, Leuven, s.n., 1990, (34) VERWILST, H., "Algemeen overzicht van de herregulering" infinanciele herregulering in Belgie, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1991, 32. (35) VANDER VENNET, R., "De herregulering van de Belgische financiele markten", Bank. Fin., 1991,

8 binden Belgie en Luxemburg zich ertoe dat stelsel voor 31 december 1992 af te scha.ffen.... " Vanaf 5 maart 1990 werd het systeem van de dubbele wisselmarkt inderdaad afgeschaft, en wel door een Beslissing van de Raad van het Belgisch-Luxemburgs Instituut voor de Wissel (B.L.I.W.) van 2 maart Door diezelfde Beslissing werd tevens elke deviezencontrole door het B.L.I.W. opgeschort. 2. Nieuwe taken voor bet Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut a. Nieuwe wetgeving - Wet 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium. Titel II : Bepalingen met betrekking tot het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut, B.S., 25 januari b. Bespreking 19. Bij zijn oprichting door een besluitwet van 6 oktober 1944 kreeg het Belgisch-Luxemburgse Instituut voor de Wissel (B.L.I.W.) als dubbele opdracht: "1. de hand te houden aan de uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de wisselcontrole ; 2. door toedoen van zijn gemachtigden, inbreuken op de wetgeving en op de reglementering inzake wisselcontrole op te sporen en vast te stellen." 3 7 In het kader van de verregaande monetaire integratie tussen Belgie en Luxemburg 3 8 was het Instituut oak regelend gaan toezien op de betalingen tussen de B.L.E.U. en de rest van de wereld. 20. Titel II van de wet van 2 januari 1991 heeft voornoemde besluitwet van 1946 opgeheven 39 en de taakomschrijving van het B.L.I.W. (36) Bijlage V bij Richtlijn 88/361/EEG van de Raad van 24 juni 1988 voor de uitvoering van artikel67 van het Verdrag, P.B. L 178, 8 juli 1988; Codex Financieel Recht, , A.I.-49. (37) Art. 2, Besluitwet 6 oktober 1944 tot oprichting van een lnstituut voor den Wissel, T.W.S., Wetboek Economisch en Financieel Recht, L.b. Wisselreglementering, datum. (38) Zie Protocol tussen het Koninkrijk Belgie en het Groothertogdom Luxemburg met betrekking tot de monetaire associatie, ondertekend te Brussel op 9 maart Art. 4 van het Protocol stelt dat "wat de wisselcontrole betreft door beide staten dezelfde wetgeving WOrdt ingevoerd en toegepast" en dat II die COntrole aan een enkele instelling wordt toevertrouwd, waarvan de beslissingen op gans het grondgebied van de Economische Unie bindend zijn. Dit Protocol werd gevolgd door een Protocol tot uitvoering, B.S., 20 december 1984 en door een Amendement op dit Protocol tot uitvoering, B.S., 16 oktober (39) Art. 37 Wet 2 januari

9 -voortaan Belgiscb-Luxemburgs Wisselinstituut genoemd- grondig gewijzigd. Deze wijziging vloeit recbtstreeks voort uit de Beslissing van 2 maart Voortaan beeft bet Wisselinstituut vooral een statistiscbe opdracbt. Het wordt door de wet immers belast met "bet toezicbt op bet buitenlandse betalingsverkeer van de B.L.E.U. en, met dat doel, het verzamelen en verwerken van de informatie die nodig is voor het opmaken van de betalingsbalans van de B.L.E.U." 40. De tweede opdracht, uitvoering van de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake deviezencontrole, zal pas uitgevoerd mogen worden na een eventuele gezamenlijke Belgische Luxemburgse beslissing terzake Vreemde munteenheden in openbare en administratieve akten a. Nieuwe wetgeving - Wet 12 juli 1991 houdende wijziging van de Wet van 30 december 1885 en van de artikelen 1018 en 1650 van het Gerechtelijk Wetboek ten einde de bedragen in de openbare en administratieve akten te kunnen uitdrukken in ecu of in een andere munteenheid dan de Belgische frank, B.S., 9 augustus b. Bespreking 21. Bij wet van 12 juli werd een wet van 30 december 1885 gewijzigd die stelde dat "dans les actes publics et administratifs, les sommes ne peuvent etre exprimees qu'en francs et centimes" 4 3. Voortaan kunnen die bedragen oak in E.C.U. worden uitgedrukt, of in de munteenheid van om het even welke lidstaat van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (O.E.S.O.) 44 In deze context (40) Art. 2, 1 o van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari Deze statistische opdracht wordt verder uitgewerkt in afdeling 2 (art ) van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari (41) Art. 2, 2 van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari Deze opdracht inzake deviezencontrole wordt verder uitgewerkt in afdeling 3 (art ) van de 'Wet betreffende het Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut', zoals vervat in art. 36 Wet 2 januari ( 42) Art. 1 Wet 12 juli (43) Art. 3 van de Wet 30 december 1885 houdende goedkeuring van de akte van 12 december 1885 waarbij Belgie toetreedt tot de overeenkomst rakende het muntwezen, de 6de november 1885 te Parijs gesloten tussen Frankrijk, Griekenland, Itali~ en Zwitserland, alsmede tot de er aangehechte schikking en verklaring, B.S., 31 december 1885; Pasin., 1885, 381. (44) Art. 3, lid 1 Wet 30 december 1885, zoals gewijzigd door art. 1 Wet 12 juli

10 omvat het begrip "openbare en administratieve akten" niet alleen notadele akten, maar ook bijvoorbeeld rechterlijke uitspraken Inzake de omrekening van vreemde munten in Belgische frank kan de Koning nadere regels bepalen die echter slechts toepasselijk zullen zijn "behoudens andersluidende wettelijke, verordenende of contractuele bepalingen" 46. Tussenkomst van de Koning lijkt voorlopig overbodig vermits de praktijk reeds lang bepaald heeft dat er omgerekend moet worden volgens de koers op de dag van daadwerkelijke betaling 47. C. VALUTAHANDEL EN WISSEL- EN DEPOSITOMAKELARI] a. Nieuwe wetgeving - Beurswetboek- Wet 4 december 1990 op de financiele transacties en de financiele markten, Boek VI Valutahandel en wissel- en depositomakelarij,b.s., 22 december 1990; CodexFinancieelRecht, ,A.I K.B. 25 november 1991 over de wissel- en depositomakelarij, B.S., 5 december b. Bespreking (i) -valutahandel 23. Vroeger bestond er een wettelijk monopolie inzake de handel in deviezen. Alleen de wisselagenten, de financiele tussenpersonen (de banken, de spaarbanken en de openbare kredietinstellingen), de Nationale Bank, het Herdiscontering- en Waarborginstituut en de Regie der Posterijen mochten zowel voor eigen rekening, als voor derden (in de hoedanigheid van commissionair, makelaar of lasthebber) handel drijven in vreemde deviezen. Daarenboven mochten de (door de Minister van Financien erkende) reisbureaus en de maatschappijen voor openbaar vervoer uitsluitend voor eigen rekening handel drijven in deviezen Door het nieuwe Beurswetboek wordt dit monopolie inzake de deviezenhandel grotendeels gesupprimeerd, wat zeer uitzonderlijk is ( 45) De wetgever heeft inzake rechterlijke uitspraken de heersende rechtspraak bevestigd. Zie NIYONZIMA, M., "Vreemde munteenheden in openbare en administratieve akten", R.W., , (46) Art. 3, lid 2 Wet 30 december 1885, zoals gewijzigd door art.. 1, Wet 12 juli (47) NIYONZIMA, M., I.e., 724. ( 48) Dit monopolie werd ingesteld door (het ondertussen opgeheven) artikel 78 van Boek I, Titel V van het Wetboek van Koophandel, Codex Financieel Recht, , A.III.a

11 voor verrichtingen die tot het domein van het financieel recht behoren 4 9. Er moet voortaan inzake deviezenverrichtingen een drievoudig onderscheid worden gemaakt tussen : a. de contantverrichtingen in deviezen ; b. de andere verrichtingen in deviezen dan contantverrichtingen; c. en het optreden als mak.elaar bij deviezenverrichtingen. 25. Sinds het nieuwe Beurswetboek bestaat er geen monopolie meer aangaande de verrichtingen voor de contante aankoop of verkoop van deviezen, hetzij in contanten, hetzij met cheques in deviezen, hetzij met gebruik van een krediet- of betaalkaart (art. 194, tweede lid Beurswetboek). Het publiek is immers voldoende vertrouwd met dergelijke contantverrichtingen in deviezen, zodat een beperking van de vrijheid van handel op dit vlak niet meer noodzakelijk wordt geacht 5. Bovendien komt de opheffing van dit monopolie ten goede aan het toerisme 5 1. Elke handelaar of onderneming die dit wenst, zal contantverrichtingen in deviezen beroepsmatig met het publiek kunnen afhandelen. 26. Teneinde aan het publiek ook na de vrijmaking van de contantverrichtingen in deviezen een zekere bescherming te bieden tegen misbruiken, wordt de oplichting in de deviezenhandel strafrechtelijk gesanctioneerd. De personen die de zwakheid of de onwetendheid van een ander misbruiken om deviezen te verhandelen tegen een prijs of onder voorwaarden die duidelijk buiten verhouding staan tot de werkelijke waarde ervan, stellen zich bloat aan een correctionele straf, bestaande uit een gevangenisstraf van een maand tot vijf jaar en een geldboete van 26 tot 3000 frank (te vermenigvuldigen met 90) (art. 214 Beurswetboek juncto art. 496 Sw.). 27. Voor andere verrichtingen in deviezen dan contantverrichtingen blijft een monopolie gelden dat bescherming moet bieden aan het publiek. Dit monopolie geldt dus ondermeer voor termijnverrichtingen in deviezen. Slechts vijf instellingen mogen voor eigen rekening of voor derden (in de hoedanigheid van commissionair of lasthebber) deviezen verhandelen op een andere wijze dan door middel van een contantverrichting, met name : a. de beursvennootschappen (49) BRUYNEEL, A., "La reforme financiere de Loi du 4 decembre 1990 relative aux operations financieres et aux marches financiers.",].t., 1991, 557, nr. 28. (50) MEULEMANS, D., "De gemengde beursvennootschappen en de wissel- en depositomakelarijvennootschappen", in De nieuwe Beurswetgeving, Kalmthout, Biblo, 1991, 157, nr. 39 en TYTECA, J., "De verhandeling van effecten, andere financiele instrumenten en deviezen", in De nieuwe Beurswetgeving, Kalmthout, Biblo, 1991, 280, nr (51) BRUYNEEL, A., I.e., 557, nr

12 b. de financiele tussenpersonen (de banken, de spaarbanken en de openbare kredietinstellingen) c. de Nationale Bank d. het Herdisconterings- en Waarborginstituut e. het Bestuur der Posterijen (art. 194, eerste lid Beurswetboek). De overtreding van dit monopolie wordt strafrechtelijk gesanctioneerd (zie art. 213, 1, Beurswetboek). 28. Deze vijf instellingen mogen evenwel niet optreden als makelaar bij deviezenverrichtingen. Er wordt een bijzonder statuut uitgewerkt voor de vennootschappen die beroepsmatig als makelaar willen optreden bij deviezenverrichtingen Aan de Koning wordt- in zeer algemene bewoordingen- de bevoegdheid verleend om de regels te bepalen waaraan de deviezenverrichtingen moeten voldoen (art. 195 Beurswetboek). Bij Koninklijk Besluit kunnen regels worden vastgesteld met betrekking tot de informatieverstrekking aan de client en de transparantie van de verrichtingen. De uit te vaardigen voorschriften kunnen bestaan uit : - de verplichting om een borderel op te stellen - de voorafgaande registratie van de ondernemingen die deviezen verhandelen - de melding van bepaalde soorten van deviezentransacties aan de overheid met het oog op de beteugeling van het witwassen van geld afkomstig uit misdrijven Voor een heldere uiteenzetting van de verschillende technieken en strategieen in de valuta-arbitrage kan met succes het vanuit en voor de praktijk geschreven boek van Rudi JACOBS over de 11 deviezentransacties 11 worden geraadpleegd 5 4. (ii) De wisselmarkt 31. De Koning krijgt de bevoegdheid om, op advies van de Nationale Bank, de regels vast te stellen voor de organisatie, de werking en de controle van de wisselmarkt (art. 212, eerste lid Beurswetboek). 32. V66r de invoering van het nieuwe Beurswetboek bestonden in Belgie twee wisselmarkten, met name een open een buiten de beurs. Vooreerst was er de wisselmarkt die ondergebracht was in de beurs van Brussel. Door de bankiers die opgenomen waren in de Compensatiekamer werden dagelijks in een lokaal van de beurs van Brussel de officiele wisselkoersen vastgesteld voor de meest verhandelde deviezen en dit on- (52) Zie verder, randnummers (53) MEUNIER, V., "La reforme financit:re de Livre VILe commerce des devises et le courtage en change et en depots",].t., 1991, 689 en TYTECA, J., I.e., 281,nr (54) JACOBS, R., Deviezentransacties. Technieken en strategieen in de valuta-arbitrage, Leuven, Acco, 1990, 184 p. 3-48

13 der de controle van de Nationale Bank en van de Beurscommissie. Op deze markt vond slechts een beperkt gedeelte van de transacties plaats. Daarnaast was er de wisselmarkt buiten beurs, waarop de overgrote meerderheid van de verrichtingen plaatsvonden De wisselmarkt op de beurs van Brussel werd opgeheven op het ogenblik van de inwerkingtreding van het nieuwe Beurswetboek, zodat op de beurs voortaan aileen nog effecten en andere financiele instrumenten worden verhandeld. De officiele benaming van de beurzen werd dan ook in die zin aangepast. Voortaan worden zij "Effectenbeurzen" genoemd, in plaats van "openbare fondsen- en wisselbeurzen". Sindsdien bestaat er dus nog slechts een wisselmarkt, met name de wisselmarkt buiten beurs. 34. Vroeger werden op de wisselmarkt op de beurs van Brussel dagelijks de officiele wisselkoersen vastgesteld voor de frekwent verhandelde deviezen. Zij werden bekendgemaakt en fungeerden als referentie voor de deviezentransacties. Het nieuwe Beurswetboek vangt het verdwijnen van de wisselmarkt op de beurs en de aldaar vastgestelde officiele wisselkoersen op door deze taak aan de Nationale Bank toe te vertrouwen. De Nationale Bank moet dagelijks, op basis van de meest representatieve gegevens, de koersen bekendmaken voor de voornaamste in Belgic verhandelde deviezen. De beursvennootschappen, de financiele tussenpersonen en het Bestuur der Posterijen moeten aile daartoe nuttige informatie overmaken aan de Nationale Bank. De door de Nationale Bank vastgestelde koersen hebben een indicatieve waarde. Zij zijn evenwel bij gebrek aan andersluidende bepalingen of beslissingen suppletief van toepassing op conversieverrichtingen van munteenheden (art. 212 Beurswetboek). Zij hebben met andere woorden een aanvullend karakter. (iii) Wissel- en depositomakelarij 35. Een wissel- en depositomakelaar is een persoon die beroepsmatig tegen vergoeding wissel- en depositomakelaarsdiensten verleent of aanbiedt (art. 196, 1 o Beurswetboek). Zijn optreden als bemiddelaar bestaat uit het onder ling in contact brengen van twee (of meer) personen met de bedoeling tussen hen een wissel- en/of depositotransactie tot stand te brengen (art. 196, 2 Beurswetboek). 36. Er mogen enkel makelaarsverrichtingen worden uitgevoerd met personen die beroepsmatig handelen (art. 200 Beurswetboek). Bij de depositoverrichtingen moet de debiteur een kredietinstelling zijn (art. 196, 2 Beurswetboek). (55) MEUNIER, V., I.e.,

14 3 7. De nieuwe regeling met betrekking tot de wissel- en depositomakelarij is er grotendeels op gericht vluchtwegen af te sluiten. Een vluchtweg zou er kunnen uit bestaan om nietzelf als bankier, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur op te treden, maar om als makelaar partijen in contact te brengen met de bedoeling tussen hen een wissel- of depositoverrichting tot stand te Iaten komen De wissel- en depositomakelarij mag enkel worden uitgevoerd door een handelsvennootschap (art. 197 Beurswetboek). Er wordt echter de keuze gelaten tussen de zeven vennootschapsvormen voorzien in de Vennootschappenwet, zodat kan geopteerd worden voor een van de drie vennootschapsvormen met beperkte aansprakelijkheid, met name de N.V., de B.V.B.A. en de C.V.B.A Op de wissel- en depositomakelarijvennootschappen zijn in beginsel de bepalingen van de Vennootschappenwet van toepassing die slaan op de vennootschapsvorm waarvan gebruik gemaakt wordt. Deze gemeenrechtelijke bepalingen van de Vennootschappenwet moeten echter wijken voor een aantal bijzondere voorschriften met betrekking tot de oprichting en de werking van de wissel- en depositomakelarijvennootschappen Eerst en vooral moet de vennootschap, gelet op de aard van haar werkzaamheden, over de nodige middelen beschikken in menselijk, materieel en financieel opzicht (art. 199, 1 o Beurswetboek). Zij moet een volgestort kapitaal van ten minste 10 miljoen frank bezitten. Haar netto-actief moet ook steeds ten minste 10 miljoen frank bedragen (art. 1, K.B. 25 november 1991). 41. Bovendien moet de vennootschap beschikken over een passende administratieve en boekhoudkundige organisatie(art. 199, 1 o Beurswetboek). Door middel van deze organisatie moeten aile relevante elementen (waaronder de datum en het tijdstip van het afsluiten van de transactie) van de transacties die ddor bemiddeling van de vennootschap werden afgesloten, kunnen worden vastgesteld (art. 19, K.B. 25 november 1991). 42. De bestuurders van de vennootschap moeten de noodzakelijke professionele betrouwbaarheid en de passende ervaring bezitten om deze functie uit te oefenen (art. 202, eerste lid Beurswetboek). De personen die het dagelijks bestuur van de vennootschap waarnemen, mogen beroepshalve niet werkzaam zijn bij een van hun clienten. Hun werk- (56) SWENNEN, H., "Hervorming van de financiele markten: de Wet van 4 december 1990", R. W., , 871, nr. 26. (57) Door de Sociale Programmawet van 20 juli 1991 (B.S., 1 augustus 1991) worden twee - fundamenteel verschillende - vormen van cooperatieve vennootschappen ingelast in de Vennootschappenwet, te weten de Cooperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid (C.V.B.A.) en de Cooperatieve Vennootschap met Onbeperkte en Hoofdelijke Aansprakelijkheid (C.V.O.H.A.). (58) MEULEMANS, D., I.e., 188, nr

15 zaamheid als wissel- en depositomakelaar moet in beginsel (behoudens afwijking toegestaan door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen) hun hoofdberoep uitmaken (art. 2, K.B. 25 november 1991). 43. Daarenboven moet de vennootschap zich, alvorens haar werkzaamheden aan te vatten, laten inschrijven bij de Commissie voor het Bank- en Financiewezen op de lijst van de vennootschappen voor wissel- en depositomakelarij (art. 198 Beurswetboek). De Commissie voor bet Bank- en Financiewezen zal nagaan of de betrokken vennootschap voldoet aan de door bet Beurswetboek en bet K.B. van 25 november 1991 gestelde vereisten. 44. Tenslotte moet de identiteit van de belangrijke aandeelhouders van de vennootschap (dit zijn aandeelhouders die 5% of meer bezitten in bet kapitaal) steeds zijn gekend. De aandelen van belangrijke aandeelhouders moeten op naam zijn en deze aandeelhouders moeten de omvang van hun deelneming, alsook elke wijziging hierin, ter kennis brengen van de Commissie voor bet Bank- en Financiewezen (art. 201 Beurswetboek). 45. De wissel- en depositomakelarijvennootschappen zijn onderworpen aan bet pmdentieel toezicht van de Commissie voor het Banken Financiewezen (art. 208, eerste lid Beurswetboek). Zij moeten aan de Commissie voor bet Bank- en Financiewezen jaarlijks een jaarrekening en ten minste driemaandelijks een boekhoudstaat meedelen (art. 20, eerste lid, K.B. 25 november 1991). 46. Teneinde de onafhankelijkheid van de makelaar te verzekeren en een afdoende bescherming van de clienten te waarborgen, worden door bet K.B. van 25 november 1991 aan de wissel- en depositomakelarijvennootschappen stringente voorwaarden (zowel verplichtingen als verbodsbepalingen) opgelegd voor wat de uitoefening van hun activiteiten betreft. Hierbij dienen als belangrijkste voorschriften te worden vermeld: - bet verbod om een ander financieel bedrijf in eigen naam of voor eigen rekening uit te oefenen of om andere werkzaamheden te verrichten (art. 4, K.B. 25 november 1991) - het verbod om deelnemingen te bezitten in handelsvennootschappen (art. 5, K.B. 25 november 1991) - bet verbod om zich persoonlijk tegenpartij te stellen (art. 6, K.B. 25 november 1991) - de verplichting om vooraf een schriftelijke overeenkomst te sluiten met hun clienten (art. 7, K.B. 25 november 1991) - bet naleven van bet beroepsgeheim (art. 13, K.B. 25 november 1991) - de verplichting om een volstrekte onafhankelijkheid te bewaren tegenover de partijen bij de transacties (art. 14, eerste lid, K.B. 25 november 1991). 3-51

16 D. DE EFFECTEN VAN DE OVERHEIDSSCHUW a. Nieuwe wetgeving - Wet 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium (B.S., 25 januari 1991); Codex Financieel Recht, , A.I K.B. 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld (B.S., 26 januari 1991), gewijzigd door het K.B. van 22 juli 1991 (B.S., 26 september 1991; Codex Financieel Recht, , A.I.-67; - M.B. 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten (B.S., 26 januari 1991), Codex Financieel Recht, , A.I.-77, gewijzigd door het M.B. van 22 november 1991 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld (B.S., 28 november 1991). - M.B. 24 januari 1991 houdende algemene, per categorie van instellingen, verleende vergunning voor het bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld (B.S., 29 januari 1991), Codex Financieel Recht, , A.I.-83, gewijzigd door het M.B. van 22 november 1991 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van schatkistcertificaten (B.S., 3 december 1991). - K.B. 25 januari 1991 betreffende de vrijstelling van de roerende voorheffing met betrekking tot inkomsten van gedematerialiseerde effecten van de Staatsschuld, van transacties in die effecten en van effecten van leningen van de Belgische Staat, genaamd "lineaire obligaties" (B.S., 29 januari 1991). - K.B. 27 februari 1991 betreffende de organisatie van de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties en van de secundaire markt van schatkistcertificaten (B.S., 7 maart 1991, Codex Financieel Recht, A.I.- 85); gewijzigd door het K.B. van 25 november 1991 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 februari 1991 betreffende de organisatie van de buiten-beursmarkt van lineaire obligaties en van de secundaire markt van schatkistcertificaten (B.S., 5 december 1991, tweede uitgave). - M.B. 25 juli 1991 houdende opdracht aan het Rentenfonds van sommige taken van bestuur van de buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties en van de secundaire markt van de schatkistcertificaten (B.S., 20 augustus 1991, Codex Financieel Recht, , A.I.-87). 3-52

17 - M.B. 5 augustus 1991 tot goedkeuring van het besluit van het Rentenfonds van 29 juli 1991 tot vaststelling van het marktreglement voor de buiten- beursmarkt van de lineaire obligaties en de secundaire markt van de schatkistcertificaten (B.S., 20 augustus 1991, Codex Financieel Recht, , A.I.-89), gewijzigd door het M.B. 28 november 1991 tot goedkeuring van het besluit van het Rentenfonds van 13 november 1991 tot wijziging van het marktreglement voor de buiten-beursmarkt van de lineaire obligaties en de secundaire markt van de schatkistcertificaten (B.S., 4 december 1991). - K.B. 14 oktober 1991 betreffende de vrijstelling van de roerende voorheffing met betrekking tot inkomsten van gedematerialiseerde thesauriebewijzen en gedematerialiseerde depositobewijzen (B.S., 19 oktober 1991). b. Bespreking 47. Door de Wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetaire beleidsinstrumentarium werd de markt van het overheidspapier grondig gewijzigd. Voor de inwerkingtreding van deze wet op 29 januari 1991 werd deze markt gekenmerkt door haar besloten karakter, de afwezigheid van vernieuwingen inzake uitgifteprocedure en modaliteiten van de aangeboden titels en door een gebrek aan mededinging tussen de marktpartijen. Deze starre structuur bracht mee dat, in vergelijking met het buitenland, de rente op schatkistpapier beduidend boger lag dan de andere geldmarkttarieven. De Belgische overheid moest dan ook diep in de geldbeugel tasten voor haar schuldfinanciering 59. In het kader van het gewijzigd monetair beleid werd dan ook prioritair werk gemaakt van een hervorming van deze markt, zowel wat betreft de overheidsschuld op korte termijn (schatkistcertificaten), als de overheidsschuld op lange termijn (voornamelijk de lineaire obligaties). Deze vernieuwingen beogen een efficienter schuldbeheer te bewerkstelligen, hetgeen moet bijdragen tot een verdere gezondmaking van de overheidsfinancien. (i) De vorm van de effecten van de Staatsschuld 48. Hoofdstuk I van de Wet van 2 januari 1991 (art. 1-13) bevat een aantal nieuwe bepalingen met betrekking tot de vorm van de effecten van de overheidsschuld. (59) VANDERVENNET, R., "De herregulering van de Belgische financiele markten", Bank Fin., 1991,

18 Artikel 1 van de wet bepaalt dat de Staatsschuld wordt belichaamd in: a. effecten aan toonder, aan order of op naam b. op naam gestelde inschrijvingen op een grootboek van de staatsschuld c. gedematerialiseerde effecten die uitsluitend op rekening zijn geboekt. 49. De vorm waarin effecten van de overheidsschuld worden belichaamd, wordt bepaald door bet uitgiftebesluit of door de leningsovereenkomst. Een leningsovereenkomst kan bepalen dat de schuld niet in effecten wordt belichaamd (art. 1, Wet 2 januari 1991). 50. Met betrekking tot de effecten aan order, aan toonder of op naam werden nadere regels uitgewerkt door het K.B. van 23 januari 1991 betreffende de effecten van de Staatsschuld. Worden onder meer geregeld : de vermeldingen op de effecten, de betaling en de omzetting van effecten aan toonder in op naam gestelde inschrijvingen op een groathoek of in gedematerialiseerde effecten (art. 1-7, K.B. 23 januari 1991). 51. Voor effecten die belichaamd zijn in op naamgestelde inschrijvingen op een grootboek van de staatsschuld heeft de Koning in uitvoering van artikel2 van de Wet van 2 januari 1991 regels uitgewerkt inzake de organisatie en het bijhouden van de grootboeken van de Staatsschuld, de voorwaarden voor bet verkrijgen en overdragen van een inschrijving, omzetting van op naam gestelde inschrijvingen in andere effecten van de staatsschuld enz. Deze bepalingen zijn vervat in Hoofdstuk II van het hierboven genoemde K.B. van 23 januari Volledig nieuw is de mogelijkheid om nu oak effecten van de Staatsschuld te belichamen in gedematerialiseerde effecten. Het bedrag van deze effecten wordt per categorie van effecten met dezelfde kenmerken, op naam van de eigenaar of de houder op een rekening geboekt bij een door de Minister van Financit:~n voor het bijhouden van rekeningen erkende ins telling. De Minister kan algemene vergunningen of vergunningen per categorie van instellingen verlenen (art. 3, Wet 2 januari 1991). Bij M.B. van 24 januari 1991 werden de categorieen van instellingen aangeduid waaraan een algemene vergunning verleend wordt voor bet bijhouden van rekeningen van gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld. Het betreft vooreerst een aantal kredietinstellingen (Nationale Bank van Belgie, Herdisconterings- en Waarborginstituut, de banken, de prive-spaarkassen, de OKI's en de kredietinstellingen opgericht of gevestigd in bet Groothertogdom Luxemburg), vervolgens de beursvennootschappen en tenslotte de volgende instellingen die een effectenclearingstelsel beheren : de Interprofessionele Effectendeposito- en Girokas (CIK), de Brusselse vestiging van de Morgan Guaranty Trust Company of New York in haar hoedanigheid van beheerder van bet Euroclearstelsel en het CEDEL (Centre de Livraison de Valeurs Mobilieres) in Luxemburg. 3-54

19 53. De instellingen die rekeningen bijhouden, moeten de gedematerialiseerde effecten die zij voor rekening van beleggers en die zij voor eigen rekening in bezit hebben op afzonderlijke rekeningen aanhouden bij het effectenclearingstelsel van de NBB of bij de instelling die voor hen als intermediair in dit stelsel optreedt (art. 4, eerste lid, Wet 2 januari 1991). De instelling die rekeningen bijhoudt, mag met de effecten die zij voor rekening van beleggers houdt, geen transacties voor eigen rekening uitvoeren (art. 5, Wet 2 januari 1991). 54. De cessie van gedematerialiseerde effecten gebeurt door overschrijving van de ene rekening op de andere. Het uitgiftebesluit of de leningsovereenkomst kunnen de transacties nader beperken of regelen (art. 6, Wet 2 januari 1991). 55. Op gedematerialiseerde effecten kan een burgerlijk pand of een pand in handelszaken gevestigd worden. De inbezitstelling gebeurt door inboeking van het bedrag van de in pand gegeven effecten op een speciale rekening bij de instelling die de rekening bijhoudt of bij het effectenclearingstelsel van de NBB, die optreden hetzij als pandhoudende schuldeiser, hetzij als derde houder. Het aldus gevestigde pand is rechtsgeldig en kan aan derden tegengeworpen worden zonder andere formaliteit (art. 7, Wet 2 januari 1991). 56. Beslag onder derden op de effectenrekeningen op naam van een instelling die -rekeningen van gedematerialiseerde effecten bijhoudt, is verboden (art. 10, Wet 2 januari 1991). 57. Art. 12 van de Wet van 2 januari 1990 bepaalt dat de Koning regels kan vaststellen voor : - de toekenning en de intrekking van een vergunning voor bet bijhouden van rekeningen - de organisatie van de boekhouding van die instellingen - de functionering van de effectenrekeningen - de afgifte van rekeningoverzichten,... Deze materies worden geregeld door Hoofdstuk III van bet vermelde K.B. van 23 januari 1991 (art ). 58. Verder werd aan de Koning ook de bevoegdheid toegekend om regels op te stellen betreffende bet toezicht op de naleving door de erkende instellingen van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn. Dit is gebeurd door bet K.B van 27 februari 1991 betreffende de organisatie van de buiten-beursmarkt van lineaire obligaties en van de secundaire markt van schatkistcertificaten. 59. Tenslotte dient nog vermeld te worden dat de Koning de regels met betrekking tot de vorm van de effecten van de overheidsschuld geheel of gedeeltelijk van toepassing kan verklaren op de bestaande of nog uit te geven effecten waarin de schuld van Gemeenschappen en Gewesten, provincies, plaatselijke overheden en openbare instellingen is belichaamd (art. 13, Wet 2 januari 1991). 3-55

20 (ii) Schatkistcertificaten 60. De markt van de schatkistcertificaten vormt het belangrijkste segment van de geldmarkt. Zij vormt een aanzienlijke financieringsbron voor de Schatkist (ongeveer een derde van de overheidsschuld) 60. Tot 29 januari 1991 bestond er in feite geen echte 11 markt 11 voor de uitgifte van schatkistcertificaten. De meerderheid van de overheidseffecten werden uitgegeven zonder kwantitatieve beperking en naargelang de vraag van de beleggers. De interestvoet werd op discretionaire wijze vastgelegd door de Nationale Bank van Belgie in overleg met de Minister van Financien. De toegang tot de markt was voorbehouden aan Belgische en Luxemburgse financiele tussenpersonen en er bestond dan ook geen echte concurrentie tussen de potentiele inschrijvers op schatkistcertificaten 61. Door het M.B. van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten werd de primaire markt van de schatkistcertificaten grondig gewijzigd. 61. De nodige maatregelen werden genomen om de markt van de overheidseffecten op korte termijn meer toegankelijk, meer concurrentieel, meer liquide en bijgevolg meer efficient te maken : - schatkistcertificaten kunnen voortaan enkel nog de vorm aannemen van gedematerialiseerde effecten (art. 2, M.B. 24 januari 1991) - de schatkistcertificaten hebben een looptijd van ten hoogste een jaar (art. 1, M.B. 24 januari 1991). Er zullen enkel nog schatkistcertificaten uitgegeven worden op 3 maanden en op 1 jaar, (respectievelijk elke week en elke maand uitgegeven). De certificaten worden dus gestandaardiseerd. - de toegang tot de markt van de schatkistcertificaten werd verruimd. De markt staat nu open voor een maximaal aantal Belgische en buitenlandse investeerders (art. 3, M.B. 24 januari 1991). - de schatkistcertificaten worden uitgegeven bij tenderinschrijving alsmede op basis van niet-concurrerende inschrijvingen (art. 6-21, M.B. 24 januari 1991). 62. Artikel2 van het K.B. van 27 februari 1991 betreffende de organisatie van de buitenbeursmarkt van lineaire obligaties en van de secundaire markt van schatkistcertificaten kwalificeert de schatkistcertificaten als 11 effecten 11 in de zin van artikel 1, 1, 5o van het Beurswetboek. Op grond van artikel 67, 2 van het Beurswetboek heeft de Koning bij K.B. van 27 februari 1991 de secundaire markt voor deze effecten georganiseerd. Het bestuur van deze markt wordt opgedragen aan de Minister van Financien die dit evenwel geheel of gedeeltelijk kan overdragen aan het (60) LEFEBVRE, 0., "La modernisation du marche monetaire beige", Bank Fin., 1991, nr. 1., 6. (61) LOTS, Ch., "Marche secondaire des certificats de tresorie et des obligations lineaires en Belgique", Bank Fin., 1991,

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Omrekening van kapitaal bij grensoverschrijdende fusies Advies van 16 december 2009 I. INLEIDING De Belgische wetgever heeft de grensoverschrijdende fusie, voorzien

Nadere informatie

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn

CIRCULAIRE PPB CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn Prudentieel beleid Brussel, 20 juni 2007 CIRCULAIRE PPB-2007-8-CPB van de CBFA over de voorbereiding op de inwerkingtreding van de MiFID- richtlijn (circulaire aan de kredietinstellingen, de beleggingsondernemingen,

Nadere informatie

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK)

INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE. AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) INTERUNIVERSITAIRH UITGAVE AI. Mamce (Y.U.U.) en D. Mculcmans (K. U.B.-KULAK) m.m. v. P. De Vroede P. Maeyaert T. Paclinck (B.V.B.) J. Tyteca (Ehsal) K. Byttebicr (V.U.B.) INHOUDSTAFEL Woord vooraf Folio

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 16.5.2007 COM(2007) 256 definitief 2007/0090 (CNS) Voorstel voor een BESCHIKKING VAN DE RAAD overeenkomstig artikel 122, lid 2, van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten (Uittreksel)........................ 5 Wet van 24

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN or** ir ir * ie *ür* COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.12.1998 COM( 1998) 732 def. 98/0353 (CNB) Voorstel voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD over de omrekeningskoersen tussen de euro

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 14.3.2003 COM(2003) 114 definitief 2003/0050 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de statistische gegevens die moeten worden gebruikt

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 143

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1961 Nr. 143 30 (196!) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1961 Nr. 143 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten Bron : Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE EUROPESE CENTRALE BANK COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 30.5.2000 COM (2000) 346 definitief 2000/0137 (CNS) 2000/0134 (CNS) 2000/0138 (CNB) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht

Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht 87 HOOFDSTUK 1 Omzetting van de Europese richtlijn naar het Belgisch recht AFDELING 1 Het fiscale stelsel opgelegd door de Europese fiscale fusierichtlijn van 23 juli 1990 (veelvuldig gewijzigd) 1. Toepassingsgebied

Nadere informatie

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk

NV BEKAERT SA. Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2. BTW BE RPR Kortrijk NV BEKAERT SA Naamloze Vennootschap te 8550 Zwevegem (België) Bekaertstraat 2 BTW BE 0405.388.536 RPR Kortrijk OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders, de

Nadere informatie

Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten.

Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Regels inzake gemeenschappelijke wisselkoersarrangementen van de euro, alsmede wijziging van enkele andere wetten. Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau,

Nadere informatie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie

Opbouw van de Europese Monetaire Unie Opbouw van de Europese Monetaire Unie Seminarie voor leerkrachten, NBB Brussel, 21 oktober 2015 Ivo Maes DS.15.10.441 Construct EMU 21_10_2015 NL Opbouw van de Europese monetaire unie 1. Beschouwingen

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

* * * * * * Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid: MINNELIJKE SCHIKKING AANVAARD DOOR HET DIRECTIECOMITÉ VAN DE FSMA EN WAARMEE ECOPOWER CVBA HEEFT INGESTEMD Deze minnelijke schikking, waarmee de CVBA Ecopower op 14 december 2012 voorafgaandelijk heeft

Nadere informatie

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 326/266 Publicatieblad van de Europese Unie 26.10.2012 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1993 Nr. 51. Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 10 (1992) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1993 Nr. 51 A. TITEL Verdrag betreffende de Europese Unie, met Protocollen; Maastricht, 7februari 1992 B. TEKST De Nederlandse

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)...

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export

Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit van 30 mei 1997 houdende de versterking van de doeltreffendheid van de instrumenten voor financiële steun aan de export Koninklijk besluit houdende de versterking van de doeltreffendheid

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.12.1999 COM(1999) 703 definitief 1999/0272 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG betreffende het gemeenschappelijk

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO 10 MEI 2017 Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT1 TER ATTENTIE VAN DE

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

14899/09 HD/mm DG H 2 A

14899/09 HD/mm DG H 2 A RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2009 (OR. en) 14899/09 Interinstitutioneel dossier: 2009/0034 (CNS) JUSTCIV 215 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD tot

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien

ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien 5 ten bijkomende titel, onroerende goederen, met of zonder koopoptie, in leasing geven overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk Besluit van lien april negentienhonderd vijfennegentig met betrekking

Nadere informatie

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de "Vennootschap") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512. (de Vennootschap) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS KEYWARE TECHNOLOGIES Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan Ikaros Business Park Ikaroslaan 24 1930 Zaventem Ondernemingsnummer: 0458.430.512 BTW nr BE 458.430.512

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

10889/10 VP/mg DG G I

10889/10 VP/mg DG G I RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 juni 2010 (OR. en) 10889/10 Interinstitutioneel dossier: 2010/0135 (E) ECOFIN 360 UEM 209 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD overeenkomstig

Nadere informatie

COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN ***** COMMISSE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.1998 COM(1998) 801 def. 98/ 0364(CNB) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de monetaire regelingen in de Franse territoriale gemeenschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 163

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1971 Nr. 163 28 (1971) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1971 Nr. 163 A. TITEL Protocol inzake het Statuut van de handelsvertegenwoordiging van de Unie van Socialistische Sowjet-Republieken

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden.

verzoek om mijn inschrijving met oog op het uitoefenen van een activiteit van minnelijke invordering van schulden. MODEL 3 SI Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Aanvraag om inschrijving van een natuurlijk persoon als minnelijke invorderaar van schulden. 1.

Nadere informatie

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap )

Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486. (de Vennootschap ) Deceuninck Naamloze vennootschap Brugsesteenweg 374 8800 Roeselare RPR Gent, afdeling Kortrijk BTW BE 0405.548.486 (de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN

Nadere informatie

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië

WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad tot toekenning van aanvullende macro-financiële bijstand aan Moldavië RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 juni 2000 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 99/0213 (CNS) 9028/00 LIMITE ECOFIN 137 NIS 66 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de Raad

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

HOOFDSTUK I. Definities. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : Koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouder-fiscalist in het kader van een rechtspersoon Bron : Koninklijk besluit van 15

Nadere informatie

Belangrijkste gegevens van het dossier

Belangrijkste gegevens van het dossier Advies- en controlecomité op de onafhankelijkheid van de commissaris Ref : Accom AFWIJKING 2006/9 Samenvatting van het advies dd. 21 september 2006 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V.

REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. REGLEMENT BELEGGINGEN VAN BESTUURDERS EN COMMISSARISSEN VAN Ctac N.V. De Raad van Commissarissen heeft in overleg met de Raad van Bestuur het volgende Reglement vastgesteld I INLEIDING 1.1 Dit reglement

Nadere informatie

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises

Instituut van de Bedrijfsrevisoren Institut des Réviseurs d'entreprises Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Institut royal De Voorzitter Correspondent sg@ibr-ire.be Onze referte DSINH/cs Uw referte Da(Uln 2 1 JAN. 2011 Geachte Confrater, Betreft: Advies

Nadere informatie

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium

Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat Brussels Belgium Euronext Rule Book BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS UITGIFTEDATUM: 27 FEBRUARI 2017 DATUM VAN INWERKINGTREDING: 06 MAART 2017 Euronext Brussels SA / NV, Rue du Marquis, 1 b.1, Markiesstraat

Nadere informatie

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier. Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom AFWIJKING 2004/1 Samenvatting van het advies met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die het bedrag beperkt

Nadere informatie

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK

M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK 2004O0013 NL 22.12.2004 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B M1 RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van

Nadere informatie

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL

VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Brussel, 1 oktober 2015 VERSOEPELING VAN DE VOORWAARDEN VOOR HET AANHOUDEN VAN HET SOLVAC-AANDEEL Er wordt aan herinnerd dat krachtens de artikelen 6 tot 8 van de statuten alle Solvacaandelen op naam zijn

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op:

2. In het arrest van 20 september 2001 heeft het Hof uitspraak gedaan over twee prejudiciële vragen die respectievelijk betrekking hadden op: Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 juni 2002 (26.06) (OR. fr) PUBLIC 9893/02 Interinstitutioneel dossier: 2001/0111 (COD) LIMITE 211 MI 108 JAI 133 SOC 309 CODEC 752 BIJDRAGE VAN DE IDISCHE

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie van Justitie Waterloolaan 115 Kantoren : Regentschapsstraat 61 Tel. : 02 / 542.72.00 Fax : 02 / 542.72.12 COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET))

INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Brussel, 19 november 2015 INFORMATIENOTA OVER HET KEUZEDIVIDEND KEUZEPERIODE VAN 30 NOVEMBER TOT EN MET 11 DECEMBER 2015 (16.00 UUR (CET)) Gereglementeerde informatie - Informatienota De informatie in

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE

PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE C 115/266 NL Publicatieblad van de Europese Unie 9.5.2008 PROTOCOL (Nr. 7) BETREFFENDE DE VOORRECHTEN EN IMMUNITEITEN VAN DE EUROPESE UNIE DE HOGE VERDRAGSLUITENDE PARTIJEN, OVERWEGENDE dat krachtens de

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Luxemburg, 5 juni 2001 (OR. fr) 2000/0332 (COD) LEX 272 PE-CONS 3620/1/01 REV 1 CULTURE 29 UD 34 CODEC 267 RICHTLIJN 2001/38/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS UCB NV - Researchdreef 60, 1070 Brussel - Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS over het gebruik en de nagestreefde doeleinden van het

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 8.7.2004 COM(2004) 468 definitief 2003/0091 (CNS) Gewijzigd voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/5 - De aandeelhoudersstructuur van ondernemingen: opname in de toelichting van de jaarrekening I. Inleiding Advies van 4 maart 2013 1. Zowel het volledig

Nadere informatie

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen ADVIES- EN CONTROLECOMITE OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref: Accom ADVIES 2005/1 Advies van 18 juli 2005 uitgebracht op grond van artikel 133, tiende lid van het Wetboek van vennootschappen

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1

VOLMACHT. Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 VOLMACHT Ondergetekende,.. wonende te... houder van... aandelen van NV Ter Beke, met maatschappelijke zetel te 9950 Waarschoot, Beke 1 geeft volmacht aan met recht van indeplaatsstelling, om hem/haar te

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 104 19 (1950) No. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 104 A. TITEL Verdrag inzake de nomenclatuur voor de indeling van goederen in de douanetarieven, met Bijlage; Brussel,

Nadere informatie

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS

Inleiding / Doel van de vraag om advies. Belangrijkste gegevens van het dossier ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS ADVIES- EN CONTROLECOMITÉ OP DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE COMMISSARIS Ref : Accom AFWIJKING 2005/1 Samenvatting van het advies dd. 17 mei 2005 met betrekking tot een vraag om afwijking van de regel die

Nadere informatie

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008

Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Dematerialisatie sinds 1 januari 2008 Sinds 1 januari 2008 is het enkel nog mogelijk effecten naar Belgisch recht op naam of in gedematerialiseerde vorm uit te geven. Daarnaast zal de materiële levering

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2002 Nr. 112. Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid 50 (1986) Nr. 2 1 ) TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2002 Nr. 112 A. TITEL Europees Verdrag inzake de erkenning van de rechtspersoonlijkheid van internationale niet-gouvernementele

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE

Naamloze vennootschap Havenlaan Brussel RPR BTW BE KBC GROEP Naamloze vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel RPR 0403.227.515 BTW BE 403.227.515 Verslag van de Raad van Bestuur van KBC Groep NV opgesteld overeenkomstig (i) artikel 604, tweede lid van het

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke zetel: Broekstraat 31-1000 Brussel BTW BE 0401.574.852 RPR Brussel S T E M M I N G PER B R I E F Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen van dinsdag

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken

Loyens & Loeff N.V., M. van Schuppen en J.M. van Poelgeest. memorandum regulatoire aspecten financiering apotheken Memorandum POSTADRES Postbus 71170 1008 BD AMSTERDAM KANTOORADRES Forum Fred. Roeskestraat 100 1076 ED AMSTERDAM TELEFOON +31 (0)20 578 5161 FAX +31 (0)20 578 5824 INTERNET www.loyensloeff.com AAN Surventis

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Conseil UE Raad van de Europese Unie Brussel, 29 april 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2012/0102 (CNS) 8333/16 LIMITE PUBLIC FISC 59 ECOFIN 326 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité

Nadere informatie