Handleiding Projectadministratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Projectadministratie"

Transcriptie

1 Handleiding Projectadministratie Europees visserijfonds: Investering in duurzame visserij Versiebeheer Nummer Publicatiedatum Versie 1 26 augustus 2014 Versie 2 19 september 2014

2 Inhoud Inleiding 3 1 Projectadministratie Algemeen Opbouw projectadministratie 4 2 Aandachtspunten Beheersmaatregelen Interne procedures Projectwijzigingen Aanbesteding Kosten Facturen en betaalbewijzen Urenregistratie (loonkosten personeel en eigen arbeid) Voorschotten Projectinkomsten Controleverklaring accountant Bewaartermijn 10 3 Afkortingen- en begrippenlijst 11 Bijlage 1: voorwaarden projectadministratie 12 Bijlage 2: Controleprotocol 14 Bijlage 3 Bewaren projectadministratie 18 2

3 Inleiding Deze handleiding is een praktische handreiking bij het opzetten en beheren van een herkenbare en controleerbare projectadministratie voor een visserijproject welke wordt mede gefinancierd door het Europees Visserijfonds (EVF) Alle in dit document genoemde aandachtspunten gelden in het geval van samenwerkingsverbanden zowel voor u ( de hoofdaanvrager) als voor de medeaanvragers, tenzij dit anders is aangegeven. Vragen Als u na het lezen van deze handleiding nog vragen heeft dan kunt u contact met ons opnemen via het klantportaal ( van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt ons ook bellen op Wij zijn voor u bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en uur. U belt tegen lokaal tarief. Ook vanuit het buitenland kunt u dit telefoonnummer gebruiken. U belt dan tegen het tarief dat geldt voor het buitenland. Disclaimer Deze handleiding is géén vervanging van geldende Europese en Nederlandse regelgeving in het kader van het EVF en is géén samenvatting van de voorwaarden die te vinden zijn op het klantportaal van MijnRVO.nl of van voorwaarden die in de beschikking zijn opgenomen. Ook gaat deze handleiding gaat niet in op bijzondere situaties. 3

4 1 Projectadministratie 1.1 Algemeen Bij de uitvoering van een EVF project moet aan een aantal administratieve vereisten worden voldaan zoals in de regelgeving is vastgelegd 1. De projectadministratie gaat over de periode van het aanvragen van de subsidie tot en met vijf jaar 2 na de afronding van uw project. Daarnaast U bewaart deze administratie ten minste tot en met 31 december Tot deze datum is het mogelijk dat uw project/administratie wordt geselecteerd voor controle. Het is uw verantwoordelijkheid om een inzichtelijke en controleerbare projectadministratie bij te houden. Een projectadministratie is controleerbaar als de beheershandelingen duidelijk zijn vastgelegd, waardoor de organisatie goed kan functioneren en audits efficiënt kunnen worden uitgevoerd. In deze projectadministratie moeten alle noodzakelijke gegevens tijdig, juist en volledig zijn opgenomen en zijn te verifiëren met bewijsstukken. De projectadministratie moet zodanig opgezet zijn dat deze voldoende waarborging biedt voor correcte en adequate voortgangsrapportages en einddeclaratie, waarbij een volledige en blijvende aansluiting te maken is tussen de administratie en de rapportages. Het komt er in het kort op neer dat u een juiste en daarmee volledige audittrail (auditspoor) aanbrengt in uw projectadministratie. 1.2 Opbouw projectadministratie Hoe u uw administratie inricht staat u geheel vrij, daar zijn geen voorwaarden aan verbonden. Wel zijn er een aantal zaken die u op zijn minst moet opnemen. Welke dit zijn en de daarbij behorende voorschriften kun u vinden op het klantportaal van MijnRVO.nl bij de voor u relevante subsidie openstelling. Naar gelang de inrichting bestaat een projectadministratie uit verschillende onderdelen. De op de volgende pagina s aangegeven inrichting en rubricering is slechts bedoeld als voorbeeld. Hoewel getracht is om een zo compleet mogelijke weergave te geven van een administratie van een visserijproject is het mogelijk dat u wellicht onderwerpen mist of anders zou rubriceren. Ook is mogelijk dat er rubrieken bij staan die niet voor u van toepassing zijn. Ongeacht de gekozen inrichting kan het voorkomen dat een bepaald document onder meerdere rubrieken kan worden geplaatst. Zo is in het voorbeeld het document machtiging medeaanvrager te plaatsen onder de rubriek subsidie aanvraag en onder samenwerkingsovereenkomsten. Dit kun u naar eigen inzicht doen, van belang is dat de documenten eenvoudig zijn terug te vinden in de administratie. 1 De belangrijkste voorwaarden staan in bijlage 1 2 Dit is de instandhoudingsperiode. Er kunnen zich in deze periode wijzigingen voordoen die van invloed zijn op het afgeronde project, waardoor het door ons uitgekeerde bedrag mogelijk moet worden heroverwogen (bijvoorbeeld bij verkoop/vervanging projectinvesteringen). De documentatie van dergelijke wijzigingen neemt u op in uw projectadministratie. 4

5 Voorbeeld van de inhoud van een projectadministratie: Deel 1 Projectdocumentatie Projectdocumentatie 1.1 Aanleiding/achtergrond Haalbaarheidstudie Projectplan Projectbegroting en begroting (initieel) Subsidie aanvraag (incl. bijlagen) Subsidie goedkeuring (incl. begroting) Vergunningen, ontheffingen, verklaringen en besluiten Correspondentie Correspondentie RVO.nl Correspondentie provincie Correspondentie overig Organisatie en beheer Projectpartners (subsidieaanvragers en overige projectpartners) samenwerkingovereenkomsten Wijziging projectpartners(inclusief verzoek en beslissing) Projectorganisatie Interne afspraken/procedures Intern overleg/besluiten (verslagen & notulen) Controle intern Controle accountant (incl. controleverklaring) Controle audit (NVWA, EU audit) Projectvoortgang Projectplanning Tussenverslagen Testverslagen Wijziging project (incl. verzoek en beslissing) Wetenschappelijke rapporten Eindverslag Promotie & publiciteit Nieuwsbrieven Nieuwsberichten Publicaties Promotiemateriaal Voorlichtingsmateriaal Deelnemerslijsten

6 Voorbeeld van de inhoud van een projectadministratie: Deel 2 Financiële administratie Financiële administratie 2.1 Aanbesteding Voorbereiding Procedure Ingekomen offertes Gunning (afgesloten contract) Financiering Financieringsplan Financiering derden Ontvangst financiering derden Bevoorschotting (inclusief aanvraag en beslissing) Financiële verantwoording Betalingsoverzicht Offertes (niet aanbesteed) Facturen Betaalbewijzen Jaarrekeningen Managementfees Onderbouwing kosten testvaarten Onderbouwing projectinkomsten Taxatierapporten Aankoop/transportakte Subsidievaststelling (aanvraag en beslissing) Controleverklaring accountant Urenverantwoording Arbeidscontracten Urenregistratie Verantwoording eigen arbeid Onderbouwing uurtarieven (cumulatief loonkostenoverzicht) Parafen- en handtekeningenlijst

7 2 Aandachtspunten In dit hoofdstuk komen een aantal onderwerpen aan de orde die u kunnen helpen bij het inrichten en beheren van uw projectadministratie. 2.1 Beheersmaatregelen Bij projecten kunnen een of meer ondernemingen/afdelingen betrokken zijn. U doet er goed aan vooraf te bepalen door welk(e) organisatie(onderdeel) en op welke wijze de centrale projectadministratie wordt verzorgd. Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verzorgen van de inhoudelijke rapportage en wie voor de financiële rapportage? Het is belangrijk om afspraken te maken over welke gegevens er dienen te worden aangeleverd, alsmede het moment en de wijze waarop de gegevens worden aangeleverd. Het is raadzaam om deze afspraken schriftelijk vast te leggen en op te nemen in de projectadministratie. Ook is het aan te bevelen om uw project een unieke naam en nummer te geven, welke u laat terugkomen op alle onderliggende stukken. Daarbij is het van belang dat u uw partners/opdrachtnemers instrueert over het gebruik hiervan bij bijvoorbeeld offertes, facturen en betalingen. 2.2 Interne procedures Het is verstandig om een beschrijving van de voor het project relevante interne procedures in de administratie op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan inkoopprocedures, autorisatieprocedures met betrekking tot de uren en facturen en betalingsprocedures. Als controlemiddel van deze procedures is daarbij een parafenlijst en handtekeningenlijst onontbeerlijk. Hiermee voorkomt u bij controle discussies over bevoegdheden en eventuele correcties op de subsidiabele kosten. 2.3 Projectwijzigingen Bij het uitvoeren van het project kunt u tegen zaken aanlopen die van tevoren niet waren voorzien, waardoor u uw oorspronkelijke plan zult moet aanpassen. Wijzigingen die veel voorkomen zijn: wijziging in de tijdsplanning wijziging van projectpartners wijziging van projectactiviteiten wijziging begroting/verschuiving kostenposten Wijzigingen als deze kunnen van invloed zijn op uw subsidiabele kosten. Als u uw project wilt wijzigen, dient u een schriftelijk wijzigingsverzoek bij ons in. Wijzigingen zijn alleen toegestaan als de doelstelling(en) van uw project niet veranderen en het project blijft passen binnen de voorwaarden van de van toepassing zijnde subsidie openstelling. Wijzigingen kunnen niet leiden tot een hogere subsidie. Het niet melden van projectwijzigingen is geheel voor eigen risico. 2.4 Aanbesteding Indien u aanbestedingsplichtig 3 bent neemt u alle documentatie op in uw administratie waarmee u aan kunt tonen dat u de aanbestedingsregels correct heeft nageleefd. Het niet correct naleven van de aanbestedingsregels kan gevolgen hebben bij de definitieve vaststelling van uw subsidie. 3 Zie Aanbestedingswet 2012 en de Regeling LNV Subsidies 7

8 Let op: Aanbestedingsregels - waaronder de drempelbedragen - worden periodiek gewijzigd. Houd er rekening mee dat u op het moment dat u een opdracht gaat uitbesteden (bijvoorbeeld op het moment van aanvraag offertes) op de hoogte bent van de dan geldende regels. 2.5 Kosten Alle gemaakte projectkosten registreert u in uw betalingsoverzicht. De kosten worden gerubriceerd onder de vastgestelde kostenposten 4 en krijgen een uniek nummer mee. Dit unieke nummer laat u vervolgens terugkomen in de onderliggende bewijsstukken. Voor een effectieve controleerbaarheid is het bovendien wenselijk om in het betalingsoverzicht en in de onderliggende stukken de subsidiabele en de niet subsidiabele kosten inzichtelijk te maken. Verdere aandachtspunten: Zijn de kosten eenduidig toe te rekenen aan het project? Let er op dat de kosten voldoende gespecificeerd zijn zodat deze snel/eenvoudig aan een vastgestelde kostenpost kunnen worden gekoppeld. Hebben de kosten betrekking op handelingen die binnen de projectperiode vallen? Let vooral op die kosten waarvan de periode gedeeltelijke buiten de projectperiode vallen. Dat gedeelte kan niet worden opgevoerd als subsidiabel kosten. Zijn de kosten marktconform 5? Houdt er rekening mee dat u aan moet kunnen tonen dat gemaakte kosten marktconform zijn. Zeker bij significante bedragen doet u er daarom goed aan om meerdere offertes in uw administratie te bewaren. Om na te gaan of gehanteerde uurtarieven van ingehuurde dienstverleners marktconform zijn maken wij gebruik van de website waarbij de uurtarieven van ZZP-ers leidend zijn. Zijn bewijsstukken van geleverde goederen/diensten aanwezig? Indien niet duidelijk is dat goederen/diensten zijn geleverd binnen de projectperiode dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidiabiliteit van de kosten. Als bewijsstukken neemt u de pakbonnen en afleverbonnen op in uw administratie. Let op: Alleen kosten - van geleverde goederen/diensten binnen de projectperiode - die vóór het indienen van de eindafrekening (aanvraag subsidievaststelling) zijn gemaakt/gefactureerd en betaald, kunnen worden opgevoerd als subsidiabele kosten Facturen en betaalbewijzen Zorg er voor dat u alleen correcte facturen ontvangt en opneemt in uw administratie. Wij controleren in ieder geval op:. volledige naam van leverancier en afnemer; volledige adres van leverancier en afnemer; btw-nummer leverancier; KvK-nummer leverancier; de datum waarop de factuur is uitgereikt; een uniek volgnummer; 4 Deze kostenposten zijn vermeld in de begroting die meegestuurd met de goedkeuringsbeschikking. 5 Marktconform; in overeenstemming met wat in de markt gangbaar is. 8

9 een omschrijving van de goederen of diensten die zijn geleverd; het aantal geleverde goederen of diensten; de datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling; het in rekening gebrachte bedrag, exclusief btw; het btw-tarief; het btw-bedrag. Facturen van natuurlijke personen kunnen hiervan afwijken. De formele eisen voor facturen zijn ook te vinden op de website van de belastingsdienst. Let daarbij ook op een juiste te naamstelling (zie ook de tip bij paragraaf 2.1). Zorg tenslotte voor een correcte aansluiting met de betaalbewijzen. Neem bij twijfel contact met ons op. Let op: Alleen kosten die betaald zijn door u als hoofdaanvrager of door medeaanvragers zijn subsidiabel Urenregistratie (loonkosten personeel en eigen arbeid) Uw urenregistratie geeft inzicht in de aan- en afwezigheid van de projectmedewerkers gedurende de uitvoering van het project. Voor alle bij het project betrokken personen dient een urenregistratie bijgehouden te worden. Zie ook paragraaf 2.1 over de interne procedures. Wat u minimaal moet vastleggen in de urenregistratie vindt u terug op het klantportaal van mijnrvo.nl. Het is verder van belang dat de urenregistratie actueel gehouden wordt. Als vuistregel volstaat een wekelijks of maandelijks bijgehouden registratie. Bij controles wordt voor de onderbouwing van het uurtarief het cumulatieve loonkostenoverzicht (jaaroverzicht werkgeverskosten) per (project)medewerker gebruikt. U doet er dan ook verstandig aan deze in uw administratie op te nemen Voorschotten Voor het aanvragen van voorschotten bestaan specifieke voorwaarden. Deze zijn te vinden op het klantportaal van MijnRVO.nl. bij de desbetreffende subsidie openstelling. Alle documentatie hieromtrent neemt u uiteraard op in uw projectadministratie. Ook als een voorschotaanvraag onverhoopt niet is gehonoreerd. 2.6 Projectinkomsten Indien inkomsten worden gegenereerd door projectactiviteiten dan brengt u deze inkomsten in mindering op de subsidiabele kosten. Een onderbouwing van deze inkomsten neemt u op in uw administratie. 2.7 Controleverklaring accountant Het is mogelijk dat een controleverklaring verplicht is gesteld bij de eindafrekening (aanvraag subsidie vaststelling). Dit kunt u terugvinden op uw beschikking. Een controleverklaring geeft ons duidelijkheid over de juistheid en volledigheid van uw eindafrekening. Uw accountant controleert uw eindafrekening volgens het vastgestelde controleprotocol 6. Dit controleprotocol kunt u terugvinden in bijlage 2 van dit document. Na controle van uw accountant heeft u de gelegenheid om geconstateerde fouten te corrigeren. Houdt er rekening mee dat de 6 Bijlage 1 van de Regeling LNV subsidies 9

10 controleverklaring wordt vastgesteld op basis van de in het protocol vastgestelde toleranties. 2.8 Bewaartermijn Alle documenten die betrekking op de verantwoording van het project moeten beschikbaar zijn tot en met 31 december Daaronder valt ook al het promotieen publiciteitsmateriaal 7. Houdt u verder rekening met digitale documenten zoals e- mails. De bewijsstukken moeten als originele stukken of als voor authentiek gewaarmerkte versies op algemeen aanvaarde gegevensdragers worden bewaard. Authentiek gewaarmerkte versies zijn alleen van belang als u besluit om de originelen niet te bewaren. Zie ook bijlage 3, bewaren van de administratie. Bij samenwerkingsverbanden is het aan te raden om na afloop van het project de projectadministratie centraal te bewaren. U doet er verstandig aan al in een vroeg stadium hierover afspraken te maken en deze vast te leggen in het projectdossier. 7 Informatie over de voorwaarden is te vinden op het webportaal van MijnRVO.nl. 10

11 3 Afkortingen- en begrippenlijst Aanbesteding Procedure voor het verkrijgen van prijsopgaven voor het leveren van goederen of diensten. Aanbesteding kan onderhands of (verplicht) in het openbaar.; Audit Visitatie en beoordeling (van een project) door een onafhankelijk expertpanel op grond van vooraf vastgelegde criteria.; Audittrail Auditspoor; het zodanig inregelen van de (project)administratie dat deze inzichtelijk en controleerbaar is.; EU Europese Unie; EVF Europees Visserijfonds; Marktconform In overeenstemming met wat in de markt gangbaar is.; NVWA Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit van het Ministerie van Economische Zaken; RVO.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische zaken; ZZP-er Zelfstandige zonder personeel. 11

12 Bijlage 1: voorwaarden projectadministratie EU verordening 1198/2006 Artikel 45, lid 1 Maatregelen ter ondersteuning van de duurzame ontwikkeling van visserijgebieden in een bepaald gebied worden uitgevoerd door lokale entiteiten of groepen ("de groep") die overheids- en particuliere partners uit de diverse lokale relevante sociaal-economische sectoren vertegenwoordigen, en die conform het evenredigheidsbeginsel over passende administratieve en financiële middelen beschikken om de bijstandsverlening te beheren en om de acties tot een goed einde te brengen. De groep moet, voor zover mogelijk, gebaseerd zijn op bestaande ervaren organisaties. Artikel 55, lid 8, aanhef en sub b In afwijking van lid 1 kunnen bijdragen in natura, afschrijvingskosten en algemene kosten onder de volgende voorwaarden worden beschouwd als uitgaven die de begunstigden voor de uitvoering van de concrete acties hebben betaald: b) Het bedrag van de uitgaven wordt verantwoord door boekhoudkundige stukken met dezelfde bewijskracht als facturen; Artikel 59, aanhef en sub d De beheersautoriteit van een operationeel programma is ervoor verantwoordelijk dat het operationele programma overeenkomstig het beginsel van goed financieel beheer wordt beheerd en uitgevoerd, en moet met name: ervoor zorgen dat de begunstigden en de andere bij de uitvoering van concrete acties betrokken instanties voor alle transacties betreffende de concrete acties hetzij een afzonderlijk boekhoudsysteem, hetzij een passende boekhoudkundige code gebruiken, onverminderd nationale boekhoudregels; Regeling LNV subsidies Artikel 1:12, lid 2 De subsidieontvanger voert een administratie die te allen tijde voldoende gegevens bevat voor een juist inzicht in de realisatie van de te subsidiëren activiteiten en voor een juiste subsidieverstrekking. Artikel 1:12, lid 3 In de administratie, bedoeld in het tweede lid zijn: a) alle ontvangsten en uitgaven vastgelegd met de onderliggende bewijsstukken; b) bewijsstukken ten name van de subsidieontvanger aanwezig, waaruit de aard van geleverde goederen en diensten duidelijk blijkt. Artikel 1:14 e, lid 3 De controleverklaring bestaat uit een verklaring van een accountant of een accountant-administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waaruit blijkt dat met de aanvraag wordt voldaan aan de voorschriften uit artikel 4:45 van de Algemene wet bestuursrecht. Artikel 1:14 e, lid 4 De accountant of accountant-administratieconsulent controleert en stelt de verklaring vast met inachtneming van de voorschriften, gesteld in bijlage 1 bij deze regeling. 12

13 Artikel 4:1, lid 6 In afwijking van artikel 1:12, vierde lid, bewaart de ontvanger van een subsidie, verstrekt op grond van dit hoofdstuk, de in dat lid bedoelde administratie tot en met 31 december

14 Bijlage 2: Controleprotocol Controleprotocol controleverklaring LNV-subsidies Inleiding Onderliggend Controleprotocol controleverklaring LNV-subsidies is van toepassing wanneer bij vaststelling van een subsidiebedrag een controleverklaring, vanuit de Regeling LNV-subsidies, wordt vereist. Dit protocol is afgestemd met het Koninklijk Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). Het referentiekader is de Regeling LNV-subsidies waaronder de subsidie is verleend. Hoofdstuk 1. Uitgangspunten Doelstelling Het doel van dit controleprotocol is het verstrekken van duidelijkheid over de reikwijdte en diepgang van de accountantscontrole en de in dat kader af te geven controleverklaring. De controleverklaring moet de Minister zekerheid geven over de juistheid en volledigheid van de gedeclareerde subsidiabele kosten. Hiertoe controleert de accountant de financiële verantwoording van de gedeclareerde subsidiabele kosten die door de eindontvanger bij het verzoek tot vaststelling (eindafrekening) is aangeleverd. de Minister controleert vervolgens de eindafrekening op het voldoen aan de subsidievoorwaarden en stelt de subsidie vast. Procedures De subsidieontvanger verzoekt de accountant een controleverklaring op te stellen op basis van het protocol controleverklaring LNV-subsidies. De eindbegunstigde levert hiertoe de aanvraag vaststelling (eindafrekening) aan de accountant aan. De accountant controleert de juistheid en volledigheid van het verzoek tot subsidievaststelling (eindafrekening) van de subsidieontvanger op basis van de richtlijnen in dit protocol. Naar aanleiding van de controle waarmerkt de accountant de eindafrekening en stelt de controleverklaring op. Hoofdstuk 3 bevat de minimaal voorgeschreven tekst van de controleverklaring. De subsidieontvanger levert het verzoek tot vaststelling (de gewaarmerkte eindafrekening) en de controleverklaring bij de Minister aan. Het verzoek tot vaststelling (eindafrekening) moet nadat het project is voltooid binnen de in de regeling LNV-subsidies gestelde termijn worden gedaan. Deze termijn is in de subsidieverplichtingen bij de beschikking tot subsidieverlening opgenomen. De Minister behoudt zich het recht voor een review te laten uitvoeren op de uitgevoerde accountantscontrole inzake de eindafrekening. De accountant die de controle uitvoert verstrekt desgevraagd alle inlichtingen en bescheiden zoals deze dat gewenst acht. Definities Een accountant: Een openbaar accountant zoals bedoeld in artikel 393, lid 1 Burgerlijk Wetboek, boek 2, aan wie de eindbegunstigde de opdracht heeft toegekend de aanvraag tot vaststelling (eindafrekening) ten behoeve van de subsidieaanvraag te controleren. 14

15 Subsidieontvanger: Een natuurlijke of rechtspersoon of diens gemachtigde aan wie de Minister, een subsidie heeft toegekend. Gemachtigde: Een natuurlijke of rechtspersoon welke door de eindbegunstigde is gemachtigd bepaalde activiteiten ten behoeve van de subsidieaanvraag te verrichten. De afspraken omtrent de machtiging zijn vastgelegd in een machtigingsverklaring. Eindafrekening: Het verzoek van de subsidieontvanger tot vaststelling van de subsidie. Controleverklaring: Een schriftelijke verklaring van de accountant inhoudende een oordeel omtrent de juistheid en volledigheid van een verantwoording, in dit geval van de eindafrekening. Hoofdstuk 2. Onderzoeksaanpak Controleaanpak De accountant voert de controle met betrekking tot het verzoek tot vaststelling (eindafrekening) uit in overeenstemming met de richtlijnen in dit controleprotocol. De accountant controleert hiertoe de financiële verantwoording van de gedeclareerde kosten op de hieronder genoemde specifieke controlepunten. De controleaanpak is de primaire verantwoordelijkheid van de accountant. Controlepunten De kern van de accountantscontrole is de vaststelling dat het verzoek tot vaststelling (eindafrekening) juist en volledig is. Hiertoe controleert de accountant de eindafrekening. De specifieke controlepunten hierbij zijn: uitsluitend subsidiabele kosten zijn gedeclareerd die op grond van de regeling in aanmerking komen voor subsidie; de gedeclareerde subsidiabele kosten zijn herleidbaar naar de kostensoorten/begroting zoals opgenomen in de (herziene) subsidieverleningsbeschikking; de gedeclareerde subsidiabele kosten zijn gemaakt (prestatie geleverd) en daadwerkelijk betaald door de subsidieontvanger; In voorkomend geval opgave is gedaan van alle inkomsten, waaronder subsidies, waarmee de activiteit waarop de subsidie betrekking heeft mede is gefinancierd; ingeval de subsidie strekt tot uitvoering van een project, het project is uitgevoerd overeenkomstig het projectplan waarop de beschikking tot subsidieverlening betrekking heeft. Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid De verklaring is gericht op het afgeven van een oordeel bij het verzoek tot vaststelling (eindafrekening). Bij de oordeelsvorming streeft de accountant naar een redelijke mate van zekerheid. Indien dit begrip ten behoeve van het gebruik van statistische technieken moet worden gekwantificeerd, moet worden uitgegaan van een betrouwbaarheid van 95 procent. Een goedkeurende controleverklaring impliceert dat, gegeven de hierboven genoemde betrouwbaarheid, in de eindafrekening verslag geen afwijkingen (fouten en onzekerheden) voorkomen met een materieel belang dat groter is dan de voorgeschreven toleranties. Informatie is materieel indien het weglaten of het onjuist weergeven daarvan de beslissing van de subsidieverlener over het verzoek 15

16 tot vaststelling (eindafrekening) zou kunnen beïnvloeden. Verder wordt verwezen naar hetgeen over materialiteit is vastgelegd in standaard 320 Materieel belang in de accountantscontrole van NBA. Als omvangsbasis voor de toleranties geldt het totaal van de in de eindafrekening opgenomen subsidiabele kosten. De subsidieontvanger dient in beginsel alle geconstateerde fouten te corrigeren. De accountant beoordeelt wat de gevolgen zijn van de niet gecorrigeerde fouten voor de strekking van zijn controleverklaring. Voor de strekking van de controleverklaring gelden de volgende toleranties: Oordeel Goedkeurend Beperking Oordeelonthoudin g Afkeuring Fouten in de eindafrekening < 1% >1% en < 3% n.v.t. > 3% Onzekerheden in de controle < 3% >3% en < 10% > 10% n.v.t. De controleverklaring Voor de controleverklaring dient het model controleverklaring gehanteerd te worden. De accountant stelt de verklaring op overeenkomstig de voorbeeldteksten van NBA. De accountant dient het van toepassing zijnde controleprotocol te vermelden in de controleverklaring. Hoofdstuk 3. Tekst controleverklaring CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Afgegeven ten behoeve van de Minister Aan: opdrachtgever Wij hebben bijgevoegde eindafrekening van <naam instelling/persoon> te <zetel, plaats> over de periode <datum> tot <datum> met betrekking tot subsidieverlening in het kader van de Regeling LNV-subsidies <openstelling> gecontroleerd. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft per brief <kenmerk> d.d. <datum> terzake een subsidie verleend tot een maximum van <bedrag>. Verantwoordelijkheid van de subsidieontvanger <Het bestuur van de instelling/naam persoon> is verantwoordelijk voor het opstellen van de eindafrekening in overeenstemming met de relevante bepalingen in de Regeling LNV-subsidies. <Het bestuur van de instelling/naam persoon> is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opstellen van de eindafrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de eindafrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het Controleprotocol controleverklaring LNV-subsidies, vastgesteld in bijlage 1 bij de Regeling LNV-subsidies. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat 16

17 een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de eindafrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controleinformatie over de bedragen en de toelichtingen in de eindafrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico s dat de eindafrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van de eindafrekening door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor de subsidiedeclaratie, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de subsidiedeclaratie. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel Naar ons oordeel is de eindafrekening van <naam instelling/persoon> over de periode <datum> tot <datum> in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de begroting zoals opgenomen in brief <kenmerk> d.d. <datum> en de relevante bepalingen in de Regeling LNV-subsidies. Beperking in gebruik en verspreidingskring De eindafrekening is opgesteld voor de Minister met als doel <naam instelling/persoon> in staat te stellen te voldoen aan de relevante bepalingen in de Regeling LNV-subsidies. Hierdoor is de eindafrekening mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Dit doet geen afbreuk aan ons oordeel. De eindafrekening met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor <naam instelling/persoon> en de Minister en dient derhalve niet te worden verspreid of gebruikt door anderen. <Plaats, datum> <Naam accountantspraktijk> <Naam accountant > 17

18 Bijlage 3 Bewaren projectadministratie De projectadministratie moet bewaard blijven tot 31 december De basisverordening EVF (Vo 1198/2006, artikel 87 lid 3) schrijft voor: De bewijsstukken worden hetzij als originele stukken, hetzij als voor authentiek gewaarmerkte versies op algemeen aanvaarde gegevensdragers bewaard. Hieronder wordt ingegaan op de begrippen authentiek gewaarmerkt en algemeen aanvaardbare gegevensdrager. Algemeen aanvaarde gegevensdragers In de uitvoeringsrichtsnoeren EVF (verordening 498/2007, artikel 45 lid 4) staat aangegeven dat ten minste de volgende gegevensdragers als algemeen aanvaard worden beschouwd: a) fotokopieën van originelen; b) microfiches van originelen; c) elektronische versies van originelen; d) alleen in elektronische vorm bestaande documenten Authentiek gewaarmerkte versies Indien u uw projectadministratie digitaal wilt maken én de originele facturen wilt vernietigen dan dient u daarvoor de door de Belastingdienst opgestelde procedure te hanteren. Deze procedure volstaat ook voor het EVF 8. Meer informatie hierover is te vinden in de brochure Uw geautomatiseerde informatie en de fiscale bewaarplicht, welke te downloaden is van de website van de belastingdienst. 8 De regelgeving (Vo 498/2007, artikel 45, lid 5 en 6) schrijft voor dat de procedure voor het als authentiek waarmerken van documenten moet worden vastgesteld door nationale autoriteiten. In Nederland is het de Belastingdienst die voorwaarden stelt voor het overbrengen van originele documenten naar andere gegevensdragers (conversie). 18

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015

Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology. Versie d.d. 2 september 2015 Controleprotocol Projecten Partnership STW KWF Technology for Oncology Versie d.d. 2 september 2015 1 UITGANGSPUNTEN 3 2 ONDERZOEKSAANPAK 4 3 ACCOUNTANTSPRODUCT 6 2 1 UITGANGSPUNTEN Achtergrond STW en

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.

Controleprotocol. Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1. Controleprotocol Regionale Investeringssteun Groningen 2014 (RIG 2014) Regionale Investeringssteun Groningen 2015 (RIG 2015) Versie 1.1 Controleprotocol 1 Inleiding Dit controleprotocol bevat informatie

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten.

d. Het controleprotocol is geen werkprogramma, maarde geeft een aantal minimale eisen ten aanzien van de verplicht uit te voeren controlepunten. CONTROLEPROTOCOL AANGAANDE HET GEVEN VAN AANWIJZINGEN OVER DE REIKWIJDTE EN INTENSITEIT VAN DE ACCOUNTANTSCONTROLE IN HET KADER VAN INVESTERINGPROGRAMMA S AGENDA VAN TWENTE EN INNOVATIE PROGRAMMA TWENTE

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma Transitie II en Pieken Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van het vaststellingsformulier voor definitieve vaststelling van subsidies uit de tenders

Nadere informatie

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017

Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland. versie 15 mei 2017 Controle protocol Versterking Eerstelijn Zuid Nederland versie 15 mei 2017 1. Doelstelling Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland beheert de ondersteuningsgelden voor de regio Zuid Nederland zoals die beschikbaar

Nadere informatie

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer

Controleprotocol nacalculatie 2012. Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer Controleprotocol nacalculatie 2012 Voor ambulancediensten en centrale posten ambulancevervoer 2 januari 2013 1. Inleiding Het Controleprotocol nacalculatie 2012 bevat het toetsingskader voor de door de

Nadere informatie

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen

Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Subsidieregeling Regeling cofinanciering sectorplannen Bijlage - Controleprotocol Subsidieregeling cofinanciering sectorplannen 1. Uitgangspunten 1.1. Doel en reikwijdte van het controleprotocol Dit controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015

Controleprotocol Opbrengsten 2015. Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Controleprotocol Opbrengsten 2015 Voor Regionale Ambulancevoorzieningen bij de nacalculatie 2015 Versie 1, december2015 1. Inleiding Het Controleprotocol Opbrengsten 2015 bevat het toetsingskader voor

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013

CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 CONTROLEPROTOCOL Technologische Milieu Innovatie-regeling 2008-2013 (TMI) In het kader van het EFRO programma KANSEN VOOR WEST 2007-2013 VERSIE 1.0 MEI 2009 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE INFORMATIE Dit controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015

Controleprotocol. voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen. opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Controleprotocol voor Wlz-uitvoerders die als zorgkantoor zijn aangewezen opgave van pgb-beschikkingen over 2015 Versie 1, juli 2016 2 Controleprotocol opgave van pgb-bschikkingen over 2015 Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie versie juli 2016 1. Kader Dit document is bedoeld voor instellingen en instanties aan wie één of meerdere subsidies zijn verleend krachtens

Nadere informatie

Handleiding voor administratie EFMZV subsidies... 2. (Financiële) administratie en documentatie... 4

Handleiding voor administratie EFMZV subsidies... 2. (Financiële) administratie en documentatie... 4 Inhoud Handleiding voor administratie EFMZV subsidies... 2 Opbouw administratie 3 Administratieve organisatie en interne controle 3 Samenwerkingsverbanden 3 (Financiële) administratie en documentatie...

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014)

SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) SVR2014-subsidiecontroleprotocol (als bijlage 2 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014) De raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013

Controleprotocol. geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013. - Nacalculatie DBC s GRZ. - Oude parameters. - vaststelling verrekenbedrag 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Controleprotocol Jaarverantwoording Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden 2015 Inhoud 1 Algemeen... 2 1.1 Doel... 2 1.2 Procedure... 2 2 Onderzoeksaanpak...

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III

Copro 16105C. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Mededeling GMO Groenten en fruit : WAP 2014 bijlage III Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mededeling GMO Groenten en fruit 2016-9: WAP 2014 bijlage III Richtlijnen accountantscontrole waarde afgezette productie 2014 ten behoeve van het operationeel programma,

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN

CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN Copro 11134 CONTROLEPROTOCOL ID-BANEN 2011 1 Algemeen 1 1.1 Doelstelling 1.2 Procedures 2 Controleaanpak 2 2.1 Referentiekader 2.2 Rechtmatigheid 2.3 Betrouwbaarheid en Nauwkeurigheid 3 3 Accountantsproducten

Nadere informatie

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR122050_2 7 augustus 2017 Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CONTROLEPROTOCOL EINDVERANTWOORDING VERLEENDE SUBSIDIES PROVINCIE

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur

Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Protocol subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie voortzetting zorginfrastructuur 2015, 2016

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015

SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage Cure op aanvraag SEH en/of Acute verloskunde (AV) 2013, 2014 en 2015 Bij het verantwoordingsformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage SEH en/of Acute verloskunde

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011

Aanwijzing Controleprotocol Forensische Zorg 2011 Forensische Zorg 2011 Gefactureerde DB(B)C s 2011 en in 2011 afgesloten maar nog niet gefactureerde DB(B)C s Inhoud 1. Inleiding 2. Accountantsonderzoek 3. Procedures van onderzoeken 4. Inhoud van het

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling 2017 Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling 3 1.2 Definities 3 1.3 Procedures

Nadere informatie

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen

Accountantsprotocol 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Accountantsprotocol 2015 Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen Versie 28 oktober 2015 Drs. M. Peters RA Mevrouw A. Büthker Inhoudsopgave Deel 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Definities...

Nadere informatie

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL

VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL VERANTWOORDINGS- EN CONTROLEPROTOCOL GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SABEWA ZEELAND INZAKE BELASTINGEN EN HEFFINGEN BOEKJAAR 2013 GEMEENTE REIMERSWAAL Datum : 17 december 2013 Verantwoordings- en controleprotocol

Nadere informatie

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017

Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Accountantsprotocol subsidievaststelling ADL-assistentie 2017 Pagina 1 van 10 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 doelstelling 3 1.2 definities 3 1.3 procedures 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording van

Nadere informatie

Handreiking projectadministratie Versie 1.3

Handreiking projectadministratie Versie 1.3 Handreiking projectadministratie Versie 1.3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Projectadministratie 1 2.1 Administratieve vereisten 1 2.2 Aandachtspunten 1 2.2.1 Beheersmaatregelen 1 2.2.2 Kosten 2 2.2.3

Nadere informatie

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma.

Dit protocol beoogt echter geen onderzoeksaanpak voor te schrijven, en is evenmin een (uitputtend) werkprogramma. Bijlage 1 bij Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019: Controleprotocol Frictiekostenregeling regionale publieke media-instellingen 2016-2019 1. Inleiding Het regeerakkoord

Nadere informatie

Het betreft de volgende producten, genoemd in de kaderregeling VWS-subsidies

Het betreft de volgende producten, genoemd in de kaderregeling VWS-subsidies Controleprotocol behorend bij de Kaderregeling VWS-subsidies Dit controleprotocol is op maat gemaakt voor de kaderregeling VWS-subsidies, waarbij rekening is gehouden met de Handreiking controleprotocollen

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma 2007 2013

CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma 2007 2013 CONTROLEPROTOCOL Subsidieprogramma 2007 2013 Voor de huisaccountant van de begunstigde voor de controle van een subsidiedeclaratie voor definitieve vaststelling van subsidies uit het EUROPEES FONDS VOOR

Nadere informatie

Nacalculatie. Controleprotocol

Nacalculatie. Controleprotocol Controleprotocol Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders in de verpleging en verzorging (V&V), gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Maart 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 5 1.1 Het

Nadere informatie

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013

Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 Controleprotocol geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2013 - Nacalculatie DBC s GRZ - Oude parameters - vaststelling verrekenbedrag 2013 Ten behoeve van de uit te voeren controle door externe accountant

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014

Subsidieregeling milieumaatregel SCR-katalysatoren binnenvaart Zuid Holland 2014 Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst. Dit project is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie. Subsidieregeling milieumaatregel

Nadere informatie

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA).

De verklaring kan worden verstrekt door een registeraccountant (RA) of een accountant administratieconsulent (AA). Controleprotocol eindverantwoording overeenkomsten en subsidies jeugdhulp en overeenkomsten maatwerkvoorziening begeleiding samenwerkende gemeenten Lekstroom 2015 (aangepast 20-4-2015) 1. Inleiding Met

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD

Accountantsprotocol. Datum: 26 februari 2016 Kenmerk: CAD Accountantsprotocol ten behoeve van het accountantsonderzoek van de financiële verantwoordingen van subsidieontvangers (Citeertitel: accountantsprotocol subsidies 2016) Datum: 26 februari 2016 Kenmerk:

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Handreiking projectadministratie Versie 1.4

Handreiking projectadministratie Versie 1.4 Handreiking projectadministratie Versie 1.4 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Projectadministratie 1 2.1 Administratieve vereisten 1 2.2 Aandachtspunten 1 2.2.1 Beheersmaatregelen 1 2.2.2 Kosten 2 2.2.3

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2015 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan:

Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015. Kopie aan: 0^=> \d ju^va.' lot's OLJ&rje^oeUi naarcs 150014156 Gemeente Lelystad Ingekomen 16 JUN 2015 Kopie aan: Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012)

Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) Annex 1 Copro 12137 Protocol Aanvraag vergoeding frictiekosten Landelijke Publieke Media-Instellingen en Overige Media-instellingen (versie: 31 oktober 2012) - t 1. Inleiding Het regeerakkoord van het

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten.

Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarieven vast van DBC-zorgproducten. Bijlage 1 Onderzoeksprotocol aanlevering kostprijzen GRZ op basis van kostprijsmodel 1. Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Voor de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

GEMEENTEBLAD. De vaststelling is gebaseerd op de Algemene wet bestuursrecht en op boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Burgemeester en wethouder van de gemeente Houten hebben op 21 juli het Controleprotocol jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning Lekstroom vastgesteld. Het protocol is bestemd voor de zorgaanbieders,waarmee

Nadere informatie

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016

Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 Controleprotocol Multidisciplinaire zorg 2016 1 Doelstelling In het kader van de NZa-beleidsregel BR/REG-17171 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg heeft CZ voor de jaren 2015 en 2016 overeenkomsten

Nadere informatie

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400

Accountantsprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Medische Mobiele Teams met helikopter (MMT) COS 805 en COS 4400 Maart, 2014 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding Dit accountantsprotocol heeft betrekking

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders

Controleprotocol. Nacalculatie Voor AWBZ-zorgaanbieders Controleprotocol Nacalculatie 2012 Voor AWBZ-zorgaanbieders februari 2013 2 Controleprotocol nacalculatie 2012 Versiebeheer In onderstaande tabel ziet u welke mutaties er zijn ten opzichte van eerdere

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

en/of acute verloskunde 2016

en/of acute verloskunde 2016 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage op aanvraag Spoedeisende hulp en/of acute verloskunde 2016 Bij het aanvraagformulier Vaststelling Beschikbaarheidbijdrage spoedeisende hulp en/of April 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

Controleprotocol Thuiskopieregeling Versie 29 januari 2015

Controleprotocol Thuiskopieregeling Versie 29 januari 2015 Controleprotocol Thuiskopieregeling Versie 29 januari 2015 Inleiding In dit Controleprotocol worden de verplichtingen van contractanten uit hoofde van Artikel 10 van de Incasso-overeenkomst nader uitgewerkt.

Nadere informatie

Aan: het Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting STBN Postbus 8124 3503 RC UTRECHT CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in het

Nadere informatie

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid.

en overige relevante documentatie, waaronder dit controleprotocol en het assurance-rapport, zijn te vinden op het internet van de Rijksoverheid. Controleprotocol subsidievaststelling subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant (versie 31-3-2014) Hoofdstuk 1: Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Dit

Nadere informatie

behorend bij de Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011

behorend bij de Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011 Controleprotocol behorend bij de Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011 Dit controleprotocol is op maat gemaakt voor hoofdstuk 2 van de Rijkssubsidieregeling jeugdzorg 2011, waarbij rekening is gehouden

Nadere informatie

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten

Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten Controleprotocol subsidievaststelling zorgopleidingen 2 e tranche voor het subsidiejaar 2010 (11 januari 2010) Hoofdstuk 1 : Uitgangspunten 1.1 Doelstelling Het controleprotocol heeft betrekking op de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de directie en de raad van toezicht van Stichting Paradiso Amsterdam Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

2.1 Administratieve vereisten 1

2.1 Administratieve vereisten 1 Handreiking projectadministratie Versie 1.5 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Projectadministratie 1 2.1 Administratieve vereisten 1 2.2 Aandachtspunten 1 2.2.1 Beheersmaatregelen 1 2.2.2 Kosten 2 2.2.3

Nadere informatie

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE

1o ïtte. Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage MPA Postbus 1098 8001 BB ZWOLLE De 1o ïtte. rouh1tts 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan het algemeen en dagelijks bestuur van GBLT T.a.v. mevrouw drs. J.H. Lepage

Nadere informatie

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt.

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. Controleprotocol 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. 1.2 Het wettelijk kader voor dit controleprotocol

Nadere informatie

behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Accountantsprotocol behorend bij de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Kaderregeling OCW, SZW en VWSsubsidies, waarbij rekening is gehouden met de

Nadere informatie

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door. i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7

Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door. i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7 SZW Wijziging Stimuleringsregeling vacaturevervulling door werklozen en met werkloosheid bedreigde werknemers i.v.m. vaststelling nieuwe bijlagen 6 en 7 3 mei 2002/nr. AAM/BR/2002/27950a Directie Algemeen

Nadere informatie

behorend bij de Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers

behorend bij de Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers Accountantsprotocol behorend bij de Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer werk voor vijftigplussers Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de Tijdelijke subsidieregeling experimenten meer

Nadere informatie

behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp

behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp Accountantsprotocol behorend bij de aanvraag instellingssubsidie inzake Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp Dit Accountantsprotocol is op maat gemaakt voor de aanvraag van instellingssubsidie

Nadere informatie

behorend bij de Regeling Palliatieve Terminale Zorg Paragraaf 3. Netwerken Palliatieve Zorg

behorend bij de Regeling Palliatieve Terminale Zorg Paragraaf 3. Netwerken Palliatieve Zorg Controleprotocol behorend bij de Regeling Palliatieve Terminale Zorg Paragraaf 3. Netwerken Palliatieve Zorg Dit controleprotocol is op maat gemaakt voor Paragraaf 3. Netwerken palliatieve zorg van de

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Hanzevast capital N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen

Nadere informatie

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011

Protocol. Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Protocol gefactureerde omzet DBC's 2011 Inhoud Vooraf 4 1. Uitgangspunten 1.1 Inleiding 5 5 1.2 Doelstelling accountantsonderzoek 5 1.3 Procedures 5 1.4

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan: de algemene vergadering en de directie van Vlootfonds Hanzevast 3 ms Hanze Göteborg N.V. Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Eemsgolaan 15 9727 DW Groningen Postbus 980 9700 AZ Groningen Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9870 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Nadere informatie

Subsidieverplichtingen inclusief controleprotocol ten behoeve van de subsidieontvanger (en hun accountants) versie juli 2013

Subsidieverplichtingen inclusief controleprotocol ten behoeve van de subsidieontvanger (en hun accountants) versie juli 2013 Subsidieverplichtingen inclusief controleprotocol ten behoeve van de subsidieontvanger (en hun accountants) versie juli 2013 1. Kader Dit document is bedoeld voor instellingen en instanties en hun accountants

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400

Controleprotocol. Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag. Gespecialiseerde Brandwondenzorg. COS 805 en COS 4400 Controleprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure op aanvraag Gespecialiseerde Brandwondenzorg COS 805 en COS 4400 Februari 2016 Inhoud 1. Uitgangspunten 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Doelstelling 4 1.3 Procedures

Nadere informatie

Protocol subsidie overgang kapitaallasten

Protocol subsidie overgang kapitaallasten Protocol subsidie overgang kapitaallasten Subsidie- en verantwoordingsjaren 2015, 2016 en 2017 Bij het aanvraagformulier vaststelling subsidie overgang kapitaallasten 2015, 2016 en 2017 Uitwerking artikel

Nadere informatie

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Deloitte Accountants B.V. Robonsbosweg 5 1816 MK Alkmaar Postbus 270 1800 AG Alkmaar Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9705 www.deloitte.nl Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Aan

Nadere informatie

behorend bij de Subsidieregeling Abortusklinieken

behorend bij de Subsidieregeling Abortusklinieken Controleprotocol behorend bij de Subsidieregeling Abortusklinieken Dit controleprotocol is op maat gemaakt voor de subsidieregeling abortusklinieken, waarbij rekening is gehouden met de Handreiking controleprotocollen

Nadere informatie

behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet

behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet Controleprotocol behorend bij de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten Jeugdwet Dit controleprotocol is gemaakt voor de Beleidsregels subsidieverstrekking bijzondere transitiekosten

Nadere informatie

IPA-ACON ASSURANCE B.V.

IPA-ACON ASSURANCE B.V. m IPA-ACON ASSURANCE B.V. Wilhelmlnapark 8-9 Telefoon 03-5319539 Aan het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Milieu en Afval Kop van Noord-Holland Postbus 8 1740 AA SCHAGEN Reg.nr. : 1003473/15/336/83

Nadere informatie

Assen, 15 oktober 2015

Assen, 15 oktober 2015 Drs. F. Geertsma RA Drs. M.R. Heins RA Adviseurs Mr. H.C. van den Berg Mr. I. Kunst-Kersting Mr. W. de Vries Accountants Office manager H.C. Davids-Bosklopper N.V. Waterleidingmaatschappij Drenthe t.a.v.

Nadere informatie

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014

Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Protocol Beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen 2014 Februari 2015 Protocol beschikbaarheidbijdrage

Nadere informatie

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN

De 1 o ïtte. Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek T.a.v. de heer 1. van Urk, raadsgriffier Postbus 42 7080 AA GENDRINGEN De 1 o ïtte. Deloitte Accountants B.V. Meander 551 6825 MD Arnhem Postbus 30265 6803 AG Arnhem Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9777 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van Gemeente Oude Ilsselstreek

Nadere informatie

Richtlijnen accountantscontrole. op de steunaanvraag operationeel programma, jaar 2016

Richtlijnen accountantscontrole. op de steunaanvraag operationeel programma, jaar 2016 Bijlage IV bij Mededeling 2016-16 Richtlijnen accountantscontrole op de steunaanvraag operationeel programma, jaar 2016 (artikel 291 Regeling uitvoering GMO groenten en fruit) Richtlijnen accountantscontrole

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d. 29 juni 2016 bij de jaarrekening 2015 toekomen. Aan de Raad van Toezicht en het Bestuur van Vereniging Christelijk Voortgezet Onderwijs te Zutphen Postbus 4018 7200 BA ZUTPHEN 30 juni 2016 drs. W.W.L.A. Wentink 088 288 24 65 3114098740/2016.057073/MD

Nadere informatie