Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v."

Transcriptie

1 Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v.

2 ALGEMEEN Artikel 1 a. Onder Hobaho wordt verstaan: de besloten vennootschap Hobaho B.V., gevestigd te Lisse. b. Onder goederen wordt verstaan: droge en te velde staande bloembollen en aanverwante artikelen, vaste planten, boomkwekerijproducten en andere (sier)teeltproducten, inventarissen en andere roerende en onroerende zaken alsmede vermogensrechten. c. Onder opdrachtgever wordt verstaan: hij die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de tussenkomst en bemiddeling van Hobaho dan wel een door Hobaho te organiseren openbare verkoop. d. Onder vaste planten dienen te worden verstaan de siergewassen, waarvan door Hobaho bindend is vastgesteld dat zij de hoedanigheid van een vaste plant hebben en waarop de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland met inachtneming van de daarop in artikel 23 van dit reglement vermelde uitzonderingen van toepassing zijn. e. Door openbare veilingen verkoopt Hobaho in opdracht van haar opdrachtgevers goederen. Hobaho treedt bij deze veilingtransacties zelf als verkoopster op. f. Hobaho verleent tussenkomst en bemiddeling bij totstandkoming van onderhandse overeenkomsten met betrekking tot goederen, zowel in opdracht van hen die goederen aanbieden als van hen die deze wensen te verwerven. g. Op alle opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling alsmede op alle door veiling of door tussenkomst en bemiddeling tot stand gekomen overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen van dit reglement en algemene voorwaarden en mogelijk schriftelijk gemaakte aanvullende bepalingen, nog in het bijzonder opgenomen in catalogi, processen-verbaal en koopbevestigingen. Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel, voor zover dit niet afwijkt van dit reglement en algemene voorwaarden, is van toepassing op alle overeenkomsten met uitzondering van de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten. Op de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten zijn de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing, voor zover deze niet afwijken van dit reglement en algemene voorwaarden. Exemplaren van het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel en de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland zijn voor belanghebbenden kosteloos bij het kantoor van Hobaho te Lisse verkrijgbaar. Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel is tevens gepubliceerd op de website van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur ( K.A.V.B.).

3 De Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-voorwaarden) zijn ter inzage beschikbaar op de website van de Raad voor de Boomkwekerij. h. Onder pondspondsgewijze omslag wordt verstaan de verdeling van het risico van wanbetaling bij een uit artikel 8 van dit reglement voortvloeiende betaaldatum en de wijze van berekening van de vorderingen van de gezamenlijke bij diezelfde betaaldatum betrokken crediteuren. i. Alle mededelingen en adviezen van Hobaho worden te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen aan Hobaho verstrekte gegevens met betrekking tot de inhoud van tot stand te brengen transacties en afwikkeling van administratieve verplichtingen jegens derden. Hobaho is daarvoor niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Tevens wordt de hiervoor omschreven aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hobaho op grond van een ter dekking van in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid gesloten verzekering zal ontvangen. j. Indien Hobaho ingevolge dit reglement provisie en een kostentoeslag vaststelt of wijzigt zal zij de betreffende besluiten openbaar maken in de daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende vakbladen. Deze besluiten treden in werking op de vijftiende kalenderdag na publicatie, tenzij in de publicatie een andere, latere ingangsdatum van de provisiewijziging of kostentoeslag wordt vermeld. k. Dit reglement en deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als het "Hobaho Reglement". l. Een exemplaar van dit reglement en algemene voorwaarden is gepubliceerd op de website van Hobaho namelijk Een exemplaar van dit reglement ligt voor eenieder ter inzage ten kantore van Hobaho te Lisse. Tevens wordt een exemplaar van dit reglement en algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan belanghebbenden toegezonden. OPDRACHTEN Artikel 2 Hobaho heeft het recht om: a. opdrachten tot veilen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren; b. personen te weigeren als koper aan de openbare veilingen te laten deelnemen; c. aan personen de toegang te ontzeggen tot de plaatsen waar openbaar wordt geveild; d. opdrachten tot tussenkomst en/of bemiddeling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren. 3

4 Artikel 3 a. Opdrachten tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling zijn niet aan enige vorm gebonden. Schriftelijke bevestiging van de opdracht of annulering daarvan door Hobaho strekt tot volledig bewijs. Bij gebreke hiervan is ieder ander bewijs toegelaten. Een opdracht tot openbare verkoop wordt geacht te zijn verstrekt indien de goederen in de veilinggebouwen of op het terrein van Hobaho zijn aangevoerd of indien de directie of de gemachtigde van Hobaho op de terreinen van een opdrachtgever wordt toegelaten voor het nummeren van de goederen. b. Een opdracht tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling houdt in dat Hobaho met uitsluiting van de opdrachtgever en ieder ander de bij de opdracht aangegeven of bedoelde goederen zal mogen verkopen of kopen dan wel andere overeenkomsten met die goederen tot stand brengen. c. Door Hobaho aanvaarde opdrachten kunnen worden gesplitst bij de uitvoering, zowel wat soorten als hoeveelheden betreft. d. Een opdracht tot tussenkomst en bemiddeling houdt tevens in, dat Hobaho uitsluitend ter voorkoming van een pondspondsgewijze omslag bij gebreke van tijdige zekerheidsstelling door een opdrachtgever overeenkomsten zal mogen ontbinden of opschorten dan wel terzake van die overeenkomsten nadere regelingen treffen. e. Bij het aanvaarden van een opdracht kan door Hobaho geen zekerheid worden gegeven dat de opdracht kan worden uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Hobaho daarvoor is uitgesloten, tenzij het niet totstandkomen van een overeenkomst een gevolg is van opzet dan wel grove nalatigheid aan de zijde van Hobaho. Opdrachtgever(s) vrijwaren Hobaho volledig tegen alle aansprakelijkheid die derden op haar verkrijgen terzake van verplichtingen, die ingevolge de verstrekte opdracht door Hobaho zijn of worden aangegaan of voortvloeien uit voorschriften opgelegd door enige instantie. Artikel 4 Opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling eindigen door: a. annulering door Hobaho; b. schriftelijke annulering van de opdracht door een opdrachtgever; c. het ontbreken van toestemming van de directie van Hobaho als opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van overeenkomsten na een opdracht tot tussenkomst en bemiddeling; d. uitvoering van de opdracht. Indien Hobaho tussenkomst en bemiddeling verleent komt een overeenkomst tussen op-

5 drachtgevers pas tot stand nadat de directie voor de betrokken overeenkomst toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien de directie van Hobaho niet binnen zeven werkdagen na de datum vermeld op een koopbevestiging in de zin van artikel 23 van dit reglement schriftelijk aan de opdrachtgevers heeft kenbaar gemaakt dat de betrokken overeenkomst geen doorgang kan vinden. Partijen kunnen opdrachten gedeeltelijk annuleren. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt blijft de opdracht van het niet-geannuleerde deel tussen Hobaho en haar opdrachtgever(s) van kracht. Indien de opdracht wordt geannuleerd op grond van aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt de opdrachtgever door het enkele feit van de annulering een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Hobaho ter grootte van 5% van de in geld uitgedrukte waarde van de geannuleerde opdracht onverminderd het recht van Hobaho en/of derden om volledige schadeloosstelling te vorderen. Alle rechtshandelingen van Hobaho ter uitvoering van opdrachten voordat de schriftelijke annulering haar heeft bereikt binden de opdrachtgever ten volle. Artikel 5 Hobaho is bevoegd opdrachten verstrekt door twee of meer samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betaling te doen (verrekening daaronder begrepen) aan elk der samenwerkende personen voor een deel of aan een van hen voor het geheel, in welke gevallen van afwikkeling en betaling Hobaho aan al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle opdrachtgevers deugdelijk zal zijn gekweten. Indien opdrachten worden verstrekt door samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen en dit samenwerkingsverband na het verstrekken van opdrachten wordt omgezet in een nieuwe rechtspersoon blijven de oorspronkelijke opdrachtgevers naast de nieuw opgerichte rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke door voornoemde rechtspersoon zijn overgenomen en/of bekrachtigd. Zij die zich gezamenlijk jegens Hobaho hebben verplicht zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen zowel hoofd- als nevenverplichtingen, zowel tegenover Hobaho als tegenover derden voor zover die enig recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van een derde op een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop koopt en/of opdracht aan Hobaho verstrekt tot tussenkomst en bemiddeling, staat in voor en is hoofdelijk met diens principaal aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Hobaho aangegaan. PROVISIE EN KOSTENTOESLAG Artikel 6 Hobaho komt provisie toe over de opbrengst van alle door haar te organiseren openbare verkopen of door haar tussenkomst en bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomsten,

6 waarbij elke bij een totstandgekomen overeenkomst betrokken opdrachtgever afzonderlijk en uit eigen hoofde de volledige provisie verschuldigd is, welke op basis van het door Hobaho ingevolge artikel 1 sub j. van dit reglement gepubliceerde percentage berekend wordt. Onder de opbrengst waarover provisie wordt berekend wordt verstaan de bruto tegenprestatie van hetgeen krachtens de opdracht openbaar moet worden verkocht dan wel waarover blijkens de in dit reglement in artikel 23 genoemde schriftelijke bevestiging tussen partijen een overeenkomst tot stand is gebracht, met dien verstande dat wanneer in feite meer geleverd wordt dan in een onderhandse overeenkomst tussen daarbij betrokken partijen is vastgelegd ook over dat meerdere provisie verschuldigd is. Naast provisie zijn opdrachtgevers bij het tot stand brengen van een overeenkomst een door Hobaho vast te stellen kostentoeslag verschuldigd, waarvan de hoogte op grond van artikel 1 sub j van dit reglement in een of meer naar het oordeel van Hobaho in aanmerking komende vakbladen zal worden gepubliceerd. Wanneer ten gevolge van enig verschil bij de uitvoering van een overeenkomst het door de opdrachtgever(s) uiteindelijk te betalen bedrag in verhouding tot de waarde van de krachtens die overeenkomst oorspronkelijk te leveren prestatie een verandering ondergaat, zal de provisie over het verschil verschuldigd blijven aan Hobaho. Provisie blijft ook verschuldigd indien een opdracht tot openbare verkoop of een door tussenkomst en bemiddeling totstandgekomen onderhandse overeenkomst niet wordt nagekomen dan wel een tot stand gebrachte overeenkomst ontbonden wordt verklaard. Hobaho is gerechtigd bij het niet ten uitvoer brengen van een overeenkomst het totaal van de door haar ten gevolge van het niet doorgaan van de overeenkomst gederfde provisie in rekening te brengen bij de opdrachtgever aan wie het niet doorgaan van de overeenkomst verweten kan worden dan wel voor wiens risico de gevolgen van het niet doorgaan van de overeenkomst zijn. Voor definitief opgegeven, doch niet aangevoerde of teruggehaalde goederen of tijdens een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop opgehouden goederen, worden door de opdrachtgevers kosten verschuldigd berekend naar de door Hobaho vast te stellen percentages van de waarde der goederen. Voor de goederen, die niet bij een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop in bod komen, wordt de waarde door Hobaho voor de opdrachtgever(s) bindend getaxeerd. De hiervoor omschreven niet in bod gekomen goederen mogen door de opdrachtgever niet uit de hand worden verkocht, zolang zij zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen waar de door Hobaho georganiseerde openbare verkoop wordt gehouden. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het hiervoor omschreven verbod is hij de volle provisie over de waarden van de betrokken goederen verschuldigd.

7 OMZETBELASTING EN ANDERE VERPLICHTINGEN JEGENS DE OVERHEID Artikel 7 Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld exclusief omzetbelasting. Opdrachtgevers zijn verplicht de voor de administratieve verwerking en berekening van de omzetbelasting over door Hobaho totstandgebrachte overeenkomsten benodigde gegevens tijdig te verstrekken aan Hobaho. Hobaho is uit hoofde van de door haar voor opdrachtgevers totstandgebrachte koop- of contractteeltovereenkomsten dan wel andersoortige overeenkomsten zelf geen BTW verschuldigd en verzorgt slechts de facturering inclusief BTW voor opdrachtgevers. Hobaho is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgevers voor de administratieve verwerking van hun BTW-verplichtingen, tenzij er aan de zijde van Hobaho sprake is van grove schuld of nalatigheid. Opdrachtgevers garanderen de juistheid van de door hen aan Hobaho verstrekte gegevens welke nodig zijn voor de administratieve berekening van de door de opdrachtgevers te betalen of terug te vorderen BTW en vrijwaren Hobaho voor aansprakelijkheid jegens derden en de fiscus. Opdrachtgevers verplichten zich op grond van deze algemene voorwaarden om op eerste verzoek van Hobaho die bedragen te voldoen, die Hobaho in het kader van BTW-heffing ten behoeve van die opdrachtgevers heeft moeten afdragen. Indien door Hobaho BTW wordt uitbetaald geschiedt deze uitbetaling uitsluitend als voorschot met het recht, dit voorschot te allen tijde terug te vorderen indien blijkt, dat de desbetreffende BTW ten onrechte door Hobaho is uitbetaald. Hobaho is jegens opdrachtgevers niet aansprakelijk voor afdracht van in het kader van totstandgekomen overeenkomsten ingehouden gelden aan publiekrechtelijke lichamen, welke inhoudingen door Hobaho zijn geschied ingevolge van overheidswege gegeven voorschriften, ook indien achteraf mocht blijken dat die voorschriften niet rechtsgeldig of verbindend zijn. BETALINGEN Artikel 8 Alle betalingen ter zake van overeenkomsten met of door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho totstandgebracht, kunnen bij uitsluiting, ook van de opdrachtgevers, slechts rechtsgeldig worden gedaan zonder opschorting of verrekening aan Hobaho, die alleen gerechtigd is tot het verlenen van kwijting. Rechtstreekse betaling aan een opdrachtgever bevrijdt de betalende partij niet en Hobaho behoudt haar recht de betrokken debiteur/opdrachtgever tot betaling aan te spreken.

8 Betalingen zullen in de eerste plaats strekken tot voldoening van provisie en andere aan Hobaho toekomende bedragen zoals vergoeding voor gebruik van emballage, vervolgens tot voldoening van boeten, kosten en rente en ten slotte tot voldoening van schulden, waarbij de oudste geacht wordt de eerste te zijn. Al hetgeen Hobaho te vorderen krijgt ter zake van koopsommen of op grond van overeenkomsten onder een andere titel, provisie, boete, kosten en rente is opeisbaar en dient, tenzij Hobaho anders bepaalt of blijkens de schriftelijke bevestigingen als genoemd in artikel 23 van dit reglement anders is overeengekomen, te worden voldaan uiterlijk op de navolgende data volgens onderstaand schema: I a. Voor bloembollen en aanverwante artikelen: indien feitelijke levering heeft plaatsgehad: van 1 juni t/m 14 augustus: op 1 november eerstkomend met dien verstande, dat een in het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel genoemd percentage van het verschuldigde als opeisbaar voorschot betaald moet worden op 15 september voor de betaaldatum; van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend; van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend; van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend; van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend; van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend. I b. Voor boomkwekerijproducten en vaste planten: indien feitelijke levering heeft plaatsgehad: van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september eerstkomend; van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend; van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend; van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend; van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend; van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend. II. Bij openbare verkoop van te velde staande gewassen en van materialen wordt de betaaldatum per veiling bepaald. Indien geen betaaldatum bij de veiling is vastgesteld is de betaaldatum 1 november van het jaar, waarin de desbetreffende veiling is gehouden. III. Opdrachtgevers kunnen in overleg met Hobaho bij het tot stand brengen van een onderhandse transactie een andere betaaldatum vaststellen dan genoemd in I a. en I b. van dit artikel. Indien Hobaho en opdrachtgevers een afwijkende betaaldatum in de zin als hiervoor omschreven zijn overeengekomen, missen de artikelen 10 leden a, b en c alsmede artikel 11 van dit reglement toepassing en dragen de betrokken opdrachtgevers zelf het risico van wanbetaling zonder dat zij aanspraak kunnen maken op een uitkering krachtens de omslagregeling. 8

9 IV. Indien opdrachtgevers contractteelt overeenkomen zijn de artikelen 10, leden a, b en c alsmede artikel 11 van dit reglement alleen van toepassing indien in het kader van die contractteeltovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de door de opdrachtgever/contractgever te betalen vergoeding wordt betaald in meerdere termijnen, waarvan de laatste termijn niet groter mag zijn dan de daaraan voorafgaande termijn(en) samen. Indien een contractteeltovereenkomst aan de hiervoor omschreven voorwaarden van betaling in meerdere termijnen en een maximale omvang van de laatste betalingstermijn zoals hiervoor omschreven voldoet, is de omslagregeling ex artikel 10 van dit reglement en algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de betaaldatum van de laatste termijnbetaling en heeft die omslag betrekking op de gehele oorspronkelijk overeengekomen contractteeltvergoeding. V. Voor betaling gedaan voor de betaaldatum kan een door Hobaho van geval tot geval te bepalen rentevergoeding worden toegestaan. De overeengekomen betaaldata kunnen niet worden gewijzigd zonder medewerking of goedkeuring van Hobaho. UITBETALINGEN Artikel 9 a. Vijftien dagen na een in artikel 8 genoemde betaaldatum verkrijgen de gezamenlijke crediteuren op Hobaho een vordering tot uitbetaling ten bedrage van de op diezelfde betaaldatum van de gezamenlijke debiteuren te ontvangen bedragen, met dien verstande, dat het risico van wanbetaling wordt verdeeld als in artikel 10 van dit Reglement omschreven. Hobaho heeft het recht uitbetaling te doen vóór een datum, waarop de vordering van de (gezamenlijke) crediteuren opeisbaar wordt onder aftrek van een rentevergoeding wegens vervroegde betaling op basis van een door haar vast te stellen percentage per maand of gedeelte daarvan. De vorderingen van een crediteur als bedoeld in dit artikel worden geacht een geheel uit te maken van alle verplichtingen, die hij uit welken hoofde ook ten opzichte van Hobaho heeft of aangaat. Hobaho heeft het recht de uit haar administratie blijkende schuldvorderingen steeds te verrekenen, ook al zijn deze op verschillende betaaldata opeisbaar onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van rente. Overdracht van bestaande en toekomstige vorderingen op Hobaho kan niet anders plaatsvinden, dan als onderhevig aan verrekening met en onder handhaving van alle rechten van Hobaho, die uit dit Reglement of nader gemaakte bedingen voortvloeien. Bij geschillen met betrekking tot tussen opdrachtgevers totstandgekomen overeenkomsten

10 en/of de uitvoering daarvan kan uitbetaling door Hobaho worden opgeschort, totdat bij (scheids)rechterlijke uitspraak definitief over het betrokken geschil is beslist, dan wel partijen daarover een vaststellingsovereenkomst tot stand hebben gebracht en Hobaho schriftelijk van de inhoud van die betrokken vaststellingsovereenkomst op de hoogte hebben gebracht. Hetgeen door opdrachtgevers aan Hobaho is voldaan, zal gedurende de periode dat een geschil niet is afgewikkeld of opgelost in de zin als hiervoor omschreven onder berusting van Hobaho blijven. Indien door Hobaho BTW wordt uitbetaald geschiedt deze uitbetaling uitsluitend als voorschot met het recht, dit voorschot te allen tijde terug te vorderen indien blijkt, dat de desbetreffende BTW ten onrechte door Hobaho is uitbetaald. b. Indien een opdrachtgever/verkoper in gebreke is gebleven binnen acht dagen nadat feitelijke levering van de (verkochte) goederen heeft plaatsgevonden, daarvan aan Hobaho schriftelijk mededeling te doen, kan Hobaho in afwijking van hetgeen hierboven sub a is bepaald, het recht op uitbetaling van de desbetreffende opdrachtgever/verkoper opschorten tot vijftien dagen na de eerstkomende betaaldatum volgende op de betaaldatum, welke krachtens de feitelijke leverantie van de verkochte goederen op grond van artikel 8 van dit Reglement van toepassing zou zijn. Hobaho is niet aansprakelijk voor een ten gevolge van de in dit artikel omschreven opgeschorte uitbetaling door de opdrachtgever/verkoper geleden schade. Indien opschorting van uitbetaling in de zin van dit artikel plaatsvindt, is voor de verdeling van het risico van wanbetaling als omschreven in artikel 10 van dit Reglement en het plaatsvinden van een pondspondsgewijze omslag als bedoeld in artikel 11 slechts de opgeschorte en uit dit Reglement voortvloeiende betaaldatum van toepassing. c. De opdrachtgever/crediteur wiens vordering door Hobaho wordt voldaan, is verplicht Hobaho op eerste verzoek te subrogeren in alle rechten, die hij jegens de koper c.q. wederpartij geldend kan maken. Opdrachtgevers machtigen Hobaho onherroepelijk om van subrogatie zoals hiervoor omschreven in de zin van artikel lid d BW aan derden kennis te geven. RISICO VAN WANBETALING Artikel 10 Van wanbetaling in de zin van dit Reglement is sprake indien een deel van al hetgeen krachtens artikel 8 op een in voornoemd artikel genoemde datum aan Hobaho moet worden betaald niet of niet-tijdig door Hobaho is ontvangen zodat door Hobaho voor dat gedeelte geen kwijting kan worden verleend. Hobaho is niet aansprakelijk voor wanbetaling en deelt daarin niet mede. Het risico van wan- 10

11 betaling wordt door de in artikel 9 genoemde crediteuren per in artikel 8 van dit Reglement genoemde betaaldatum gedragen en op de volgende wijze verdeeld: a. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van droge en te velde staande bloembollen en aanverwante artikelen en crediteuren uit contractteeltovereenkomsten met betrekking tot bloembollen met uitzondering van de hierna onder b, c en d genoemde goederen en crediteuren, die een overeenkomst hebben gesloten onder de voorwaarden zoals vermeld in lid e van dit artikel, dragen onderling pondspondsgewijs het risico van wanbetaling van bedragen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld zoals genoemd in artikel 8.I en II. b. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van boomkwekerijproducten en vaste planten dragen onderling pondspondsgewijs het risico van wanbetaling van koopsommen dan wel contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemd in artikel 8.Ib. c. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van agrarische niet-sierteeltproducten als bijvoorbeeld consumptie-uien, zilveruien, plantuien, pootaardappelen, consumptieaardappelen en witlofwortelen, dragen onderling pondspondsgewijze het risico van wanbetaling van koopsommen dan wel contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemde in artikel 8.Ia en b. d. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van andere gewassen en goederen, dan hierboven in de leden a, b en c van dit artikel genoemd, alsmede crediteuren uit andere overeenkomsten dan koop- en contractteeltovereenkomsten dragen zelf het risico van wanbetaling en kunnen geen aanspraak maken op de omslagregeling zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement. e. Het risico van wanbetaling van een vordering van een crediteur, die een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan leverings- en betaaldatum niet op elkaar aansluiten en samenhangen, zoals in artikel 8.Ia en b van dit Reglement omschreven, wordt door de betrokken crediteur zelf gedragen zelfs indien een betaaldatum is overeengekomen zoals genoemd in artikel 8 van dit Reglement. Bij vorderingen als bedoeld in deze alinea e overschrijdt de tijdsperiode tussen levering en betaaldatum de maximale termijnen zoals genoemd in artikel 8.Ia en b, zodat de omslagregeling bedoeld in artikel 11 van dit Reglement toepassing mist. 11

12 OMSLAG Artikel 11 Indien naar het oordeel van Hobaho vaststaat, dat wanbetaling een pondspondsgewijze omslag noodzakelijk maakt, zal de financiële afwikkeling als volgt plaatsvinden: 1. Hobaho zal aan de risicodragende crediteuren zo spoedig mogelijk kennis geven, dat een omslag zal moeten plaatsvinden. Een zodanige mededeling kan worden gedaan ook nadat een volledige uitbetaling van een valuta heeft plaatsgevonden. 2. Het ten gevolge van wanbetaling op een in artikel 8 genoemde datum niet door Hobaho ontvangen bedrag wordt omgeslagen op basis van de niet-betaalde koopsom van de verkochte en geleverde goederen dan wel bij contractteelt het onbetaald gebleven gedeelte van de overeengekomen contractsvergoeding, vóór aftrek van kosten verminderd met BTW en vakheffing. Koopsommen van goederen dan wel vergoedingen uit contractteeltovereenkomsten, welke ten goede zouden komen aan opdrachtgevers die in hun verplichtingen jegens Hobaho tekort zijn geschoten, blijven bij de bepaling van de omslagbasis buiten beschouwing. Bij de bepaling van de omslagbasis kan door de risicodragende crediteuren geen beroep op verrekening dan wel opschorting met een vordering op Hobaho en/of andere risicodragende crediteuren worden gedaan. 3. Hobaho zal zo spoedig mogelijk het percentage van de omslag vaststellen en aan de risicodragende crediteuren mededelen. 4. Indien door Hobaho betalingen zijn gedaan, welke achteraf hoger blijken te zijn dan waarop een crediteur na toepassing van een omslagregeling als bedoeld in dit artikel recht heeft, zal de betrokken crediteur het teveel ontvangen bedrag op eerste aanmaning van Hobaho moeten terugbetalen onder verplichting tot vergoeding van een percentage rente, gelijk aan de wettelijke rente over het teveel betaalde vanaf de achtste dag na terugvordering door Hobaho. 5. Hobaho zal, indien een omslagregeling in de zin van dit artikel, naar haar oordeel toepassing moet vinden de bepaling van de in geld uitgedrukte omvang der wanbetaling en de afwikkeling van de omslag door haar registeraccountant doen controleren, die het resultaat van zijn bevindingen in een schriftelijk rapport zal vastleggen. 12

13 ONTBINDING Artikel 12 Hobaho is ter voorkoming van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 bevoegd om in alle gevallen, waarin de opdrachtgever of degene met wie zij krachtens de haar verstrekte opdracht een overeenkomst tot stand heeft gebracht ten aanzien van enige verplichting uit die overeenkomst of uit dit Reglement voortvloeiende in verzuim is, de desbetreffende overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel zelf bij wege van schuldoverneming in de plaats te treden van de oorspronkelijke opdrachtgever, zonder tot enige schadevergoeding aan de bij de ontbonden c.q. overgenomen -overeenkomst betrokken partijen gehouden te zijn. Indien er sprake is van ontbinding van een overeenkomst in de zin van dit artikel kan Hobaho ten aanzien van de daarbij betrokken goederen of een deel daarvan een nieuwe naar haar keuze openbare of onderhandse overeenkomst tot stand brengen. In geval van schuldoverneming neemt Hobaho zelf de rechten en verplichtingen van de in verzuim zijnde opdrachtgever over, terwijl de andere bij de overeenkomst betrokken opdrachtgever gebonden blijft alle verplichtingen die hij tegenover de oorspronkelijke opdrachtgever had ten opzichte van Hobaho na te komen. INVORDERING EN ZEKERHEID Artikel 13 Indien de opdrachtgever niet aan enige verplichting voldoet krachtens dit Reglement en deze Algemene Voorwaarden of bij nadere overeenkomst aan hem opgelegd, heeft Hobaho het recht al hetgeen de opdrachtgever uit welken hoofde ook aan haar verschuldigd is, terstond en voor het geheel op te eisen. Hobaho is bevoegd ter voorkoming van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 van dit Reglement van haar opdrachtgevers/debiteuren inzage te verlangen in alle relevante financiële bescheiden, zoals financieringsovereenkomsten, financiële jaarstukken en liquiditeitsprognoses, tot welke inzage opdrachtgevers verplicht zijn medewerking te verlenen. Tevens is Hobaho ter voorkoming van een omslagregeling bevoegd om van opdrachtgevers/debiteuren naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van hun verplichtingen te verlangen, waartegenover deze opdrachtgevers op vordering van Hobaho tot het stellen van zekerheid verplicht zijn. Kosten aan het stellen van zekerheid verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ook nadat zekerheid is gesteld zijn opdrachtgevers/debiteuren verplicht op de eerste vordering van Hobaho aanvullende zekerheid te stellen, waardoor nakoming van aangegane verplichtingen gewaarborgd wordt. Indien naar aanleiding van een verstrekte opdracht door Hobaho een openbare verkoop tot stand wordt gebracht behoudt Hobaho zich uitdrukkelijk de eigendom van de betrokken goederen voor, totdat de koopprijs daarvan, te vermeerderen met kosten, rente en boete, volledig door de koper(s) is voldaan. 13

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN 365 ENERGIE B.V. VOOR OVEREENKOMSTEN MET EINDGEBRUIKERS Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. 365 Energie BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 365 Energie B.V. gevestigd aan de Spaarpot Oost 22 te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS,

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE VERENIGING PLATFORM PROMOTIONAL PRODUCTS, statutair GEVESTIGD TE DEN HAAG EN feitelijk KANTOORHOUDENDE TE (2585 EW) DEN HAAG AAN DE Laan Copes van Cattenburch

Nadere informatie

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions

HBCS - ICT- Consultancy & Solutions HBCS - ICT- Consultancy & Solutions ADVISING / NETWORKSOLUTIONS / AANLEG / INSTALLATIE / ONDERHOUD HOME & BUSINESS BREEDBAND SOLUTIONS / TELECOMMUNICATIE / INTERNETSERVICES HB Computer Services Elshof

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv

Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv Algemene voorwaarden van TBK installatietechniek bv ALGEMEEN 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v.

Algemene Voorwaarden. ipsis b.v. Algemene Voorwaarden ipsis b.v. ALGEMENE VOORWAARDEN IPSIS B.V. 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden een aantal termen gehanteerd, welke de betekenis hebben, zoals in dit artikel weergegeven.

Nadere informatie

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Arledo B.V. Distributieweg 7 2742 RB WADDINXVEEN Inschrijfnummer K.v.K.: 29037677 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID 1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

NAO HANDELSVOORWAARDEN POOTAARDAPPELEN 2005

NAO HANDELSVOORWAARDEN POOTAARDAPPELEN 2005 NAO HANDELSVOORWAARDEN POOTAARDAPPELEN 2005 met bijbehorend Arbitragereglement 5 augustus 2005 Vastgesteld door NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie), Van Stolkweg 31, 2585 JN 's-gravenhage, tel.: 070-3589331,

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten.

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan consumenten. Stroom en gas van Met de eenvoud van energie Bijzondere Voorwaarden voor levering van energie aan consumenten. Artikel 1 Algemeen

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, lease, verhuur, reparatie en onderhoud van auto s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PingWeb

Algemene Voorwaarden PingWeb Algemene Voorwaarden PingWeb 1. Definities In deze voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 1.1 Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 1.2 Opdrachtnemer: PingWeb,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu

Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Algemene Voorwaarden StarteenWebwinkel.nu Versie 1 Datum: 01-09-2012 ALGEMEEN 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene voorwaarden Het geheel van bepalingen zoals in

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Timm-consultancy Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbiedingen, totstandkoming van Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van Producten en Diensten 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: a. TOMTELECOM: TOMTELECOM, gevestigd te Groningen; b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000

Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep. Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 Algemene voorwaarden van: InstaVer Systems B.V. Lireweg 90 2153 PH Nieuw Vennep Inschrijfnummer K.v.K. te Amsterdam: 2807311310000 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden voor Belastingbuddy Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie