Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v."

Transcriptie

1 Reglement en algemene voorwaarden voor openbare en onderhandse verkoop van Hobaho b.v.

2 ALGEMEEN Artikel 1 a. Onder Hobaho wordt verstaan: de besloten vennootschap Hobaho B.V., gevestigd te Lisse. b. Onder goederen wordt verstaan: droge en te velde staande bloembollen en aanverwante artikelen, vaste planten, boomkwekerijproducten en andere (sier)teeltproducten, inventarissen en andere roerende en onroerende zaken alsmede vermogensrechten. c. Onder opdrachtgever wordt verstaan: hij die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de tussenkomst en bemiddeling van Hobaho dan wel een door Hobaho te organiseren openbare verkoop. d. Onder vaste planten dienen te worden verstaan de siergewassen, waarvan door Hobaho bindend is vastgesteld dat zij de hoedanigheid van een vaste plant hebben en waarop de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland met inachtneming van de daarop in artikel 23 van dit reglement vermelde uitzonderingen van toepassing zijn. e. Door openbare veilingen verkoopt Hobaho in opdracht van haar opdrachtgevers goederen. Hobaho treedt bij deze veilingtransacties zelf als verkoopster op. f. Hobaho verleent tussenkomst en bemiddeling bij totstandkoming van onderhandse overeenkomsten met betrekking tot goederen, zowel in opdracht van hen die goederen aanbieden als van hen die deze wensen te verwerven. g. Op alle opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling alsmede op alle door veiling of door tussenkomst en bemiddeling tot stand gekomen overeenkomsten zijn van toepassing de bepalingen van dit reglement en algemene voorwaarden en mogelijk schriftelijk gemaakte aanvullende bepalingen, nog in het bijzonder opgenomen in catalogi, processen-verbaal en koopbevestigingen. Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel, voor zover dit niet afwijkt van dit reglement en algemene voorwaarden, is van toepassing op alle overeenkomsten met uitzondering van de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten. Op de overeenkomsten met betrekking tot vaste planten en boomkwekerijproducten zijn de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland van toepassing, voor zover deze niet afwijken van dit reglement en algemene voorwaarden. Exemplaren van het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel en de Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland zijn voor belanghebbenden kosteloos bij het kantoor van Hobaho te Lisse verkrijgbaar. Het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel is tevens gepubliceerd op de website van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur ( K.A.V.B.).

3 De Handelsvoorwaarden voor de Boomkwekerij in Nederland (HBN-voorwaarden) zijn ter inzage beschikbaar op de website van de Raad voor de Boomkwekerij. h. Onder pondspondsgewijze omslag wordt verstaan de verdeling van het risico van wanbetaling bij een uit artikel 8 van dit reglement voortvloeiende betaaldatum en de wijze van berekening van de vorderingen van de gezamenlijke bij diezelfde betaaldatum betrokken crediteuren. i. Alle mededelingen en adviezen van Hobaho worden te goeder trouw en naar beste weten verstrekt. Opdrachtgevers blijven verantwoordelijk voor de juistheid van de door hen aan Hobaho verstrekte gegevens met betrekking tot de inhoud van tot stand te brengen transacties en afwikkeling van administratieve verplichtingen jegens derden. Hobaho is daarvoor niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Tevens wordt de hiervoor omschreven aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat Hobaho op grond van een ter dekking van in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid gesloten verzekering zal ontvangen. j. Indien Hobaho ingevolge dit reglement provisie en een kostentoeslag vaststelt of wijzigt zal zij de betreffende besluiten openbaar maken in de daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komende vakbladen. Deze besluiten treden in werking op de vijftiende kalenderdag na publicatie, tenzij in de publicatie een andere, latere ingangsdatum van de provisiewijziging of kostentoeslag wordt vermeld. k. Dit reglement en deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als het "Hobaho Reglement". l. Een exemplaar van dit reglement en algemene voorwaarden is gepubliceerd op de website van Hobaho namelijk Een exemplaar van dit reglement ligt voor eenieder ter inzage ten kantore van Hobaho te Lisse. Tevens wordt een exemplaar van dit reglement en algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan belanghebbenden toegezonden. OPDRACHTEN Artikel 2 Hobaho heeft het recht om: a. opdrachten tot veilen geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren; b. personen te weigeren als koper aan de openbare veilingen te laten deelnemen; c. aan personen de toegang te ontzeggen tot de plaatsen waar openbaar wordt geveild; d. opdrachten tot tussenkomst en/of bemiddeling geheel of gedeeltelijk te aanvaarden en/of te weigeren. 3

4 Artikel 3 a. Opdrachten tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling zijn niet aan enige vorm gebonden. Schriftelijke bevestiging van de opdracht of annulering daarvan door Hobaho strekt tot volledig bewijs. Bij gebreke hiervan is ieder ander bewijs toegelaten. Een opdracht tot openbare verkoop wordt geacht te zijn verstrekt indien de goederen in de veilinggebouwen of op het terrein van Hobaho zijn aangevoerd of indien de directie of de gemachtigde van Hobaho op de terreinen van een opdrachtgever wordt toegelaten voor het nummeren van de goederen. b. Een opdracht tot openbare verkoop en/of tot tussenkomst en bemiddeling houdt in dat Hobaho met uitsluiting van de opdrachtgever en ieder ander de bij de opdracht aangegeven of bedoelde goederen zal mogen verkopen of kopen dan wel andere overeenkomsten met die goederen tot stand brengen. c. Door Hobaho aanvaarde opdrachten kunnen worden gesplitst bij de uitvoering, zowel wat soorten als hoeveelheden betreft. d. Een opdracht tot tussenkomst en bemiddeling houdt tevens in, dat Hobaho uitsluitend ter voorkoming van een pondspondsgewijze omslag bij gebreke van tijdige zekerheidsstelling door een opdrachtgever overeenkomsten zal mogen ontbinden of opschorten dan wel terzake van die overeenkomsten nadere regelingen treffen. e. Bij het aanvaarden van een opdracht kan door Hobaho geen zekerheid worden gegeven dat de opdracht kan worden uitgevoerd. Aansprakelijkheid van Hobaho daarvoor is uitgesloten, tenzij het niet totstandkomen van een overeenkomst een gevolg is van opzet dan wel grove nalatigheid aan de zijde van Hobaho. Opdrachtgever(s) vrijwaren Hobaho volledig tegen alle aansprakelijkheid die derden op haar verkrijgen terzake van verplichtingen, die ingevolge de verstrekte opdracht door Hobaho zijn of worden aangegaan of voortvloeien uit voorschriften opgelegd door enige instantie. Artikel 4 Opdrachten tot openbare verkoop en tot tussenkomst en bemiddeling eindigen door: a. annulering door Hobaho; b. schriftelijke annulering van de opdracht door een opdrachtgever; c. het ontbreken van toestemming van de directie van Hobaho als opschortende voorwaarde voor de totstandkoming van overeenkomsten na een opdracht tot tussenkomst en bemiddeling; d. uitvoering van de opdracht. Indien Hobaho tussenkomst en bemiddeling verleent komt een overeenkomst tussen op-

5 drachtgevers pas tot stand nadat de directie voor de betrokken overeenkomst toestemming heeft verleend. Deze toestemming wordt geacht te zijn gegeven indien de directie van Hobaho niet binnen zeven werkdagen na de datum vermeld op een koopbevestiging in de zin van artikel 23 van dit reglement schriftelijk aan de opdrachtgevers heeft kenbaar gemaakt dat de betrokken overeenkomst geen doorgang kan vinden. Partijen kunnen opdrachten gedeeltelijk annuleren. Indien van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt blijft de opdracht van het niet-geannuleerde deel tussen Hobaho en haar opdrachtgever(s) van kracht. Indien de opdracht wordt geannuleerd op grond van aan de opdrachtgever toe te rekenen omstandigheden wordt de opdrachtgever door het enkele feit van de annulering een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd aan Hobaho ter grootte van 5% van de in geld uitgedrukte waarde van de geannuleerde opdracht onverminderd het recht van Hobaho en/of derden om volledige schadeloosstelling te vorderen. Alle rechtshandelingen van Hobaho ter uitvoering van opdrachten voordat de schriftelijke annulering haar heeft bereikt binden de opdrachtgever ten volle. Artikel 5 Hobaho is bevoegd opdrachten verstrekt door twee of meer samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen naar eigen keuze af te wikkelen, afrekening te zenden en betaling te doen (verrekening daaronder begrepen) aan elk der samenwerkende personen voor een deel of aan een van hen voor het geheel, in welke gevallen van afwikkeling en betaling Hobaho aan al haar verplichtingen zal hebben voldaan en jegens alle opdrachtgevers deugdelijk zal zijn gekweten. Indien opdrachten worden verstrekt door samenwerkende natuurlijke en/of rechtspersonen en dit samenwerkingsverband na het verstrekken van opdrachten wordt omgezet in een nieuwe rechtspersoon blijven de oorspronkelijke opdrachtgevers naast de nieuw opgerichte rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen welke door voornoemde rechtspersoon zijn overgenomen en/of bekrachtigd. Zij die zich gezamenlijk jegens Hobaho hebben verplicht zijn ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de door hen aangegane verplichtingen zowel hoofd- als nevenverplichtingen, zowel tegenover Hobaho als tegenover derden voor zover die enig recht mochten hebben. Hij die als vertegenwoordiger van een derde op een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop koopt en/of opdracht aan Hobaho verstrekt tot tussenkomst en bemiddeling, staat in voor en is hoofdelijk met diens principaal aansprakelijk voor de verplichtingen jegens Hobaho aangegaan. PROVISIE EN KOSTENTOESLAG Artikel 6 Hobaho komt provisie toe over de opbrengst van alle door haar te organiseren openbare verkopen of door haar tussenkomst en bemiddeling tot stand gebrachte overeenkomsten,

6 waarbij elke bij een totstandgekomen overeenkomst betrokken opdrachtgever afzonderlijk en uit eigen hoofde de volledige provisie verschuldigd is, welke op basis van het door Hobaho ingevolge artikel 1 sub j. van dit reglement gepubliceerde percentage berekend wordt. Onder de opbrengst waarover provisie wordt berekend wordt verstaan de bruto tegenprestatie van hetgeen krachtens de opdracht openbaar moet worden verkocht dan wel waarover blijkens de in dit reglement in artikel 23 genoemde schriftelijke bevestiging tussen partijen een overeenkomst tot stand is gebracht, met dien verstande dat wanneer in feite meer geleverd wordt dan in een onderhandse overeenkomst tussen daarbij betrokken partijen is vastgelegd ook over dat meerdere provisie verschuldigd is. Naast provisie zijn opdrachtgevers bij het tot stand brengen van een overeenkomst een door Hobaho vast te stellen kostentoeslag verschuldigd, waarvan de hoogte op grond van artikel 1 sub j van dit reglement in een of meer naar het oordeel van Hobaho in aanmerking komende vakbladen zal worden gepubliceerd. Wanneer ten gevolge van enig verschil bij de uitvoering van een overeenkomst het door de opdrachtgever(s) uiteindelijk te betalen bedrag in verhouding tot de waarde van de krachtens die overeenkomst oorspronkelijk te leveren prestatie een verandering ondergaat, zal de provisie over het verschil verschuldigd blijven aan Hobaho. Provisie blijft ook verschuldigd indien een opdracht tot openbare verkoop of een door tussenkomst en bemiddeling totstandgekomen onderhandse overeenkomst niet wordt nagekomen dan wel een tot stand gebrachte overeenkomst ontbonden wordt verklaard. Hobaho is gerechtigd bij het niet ten uitvoer brengen van een overeenkomst het totaal van de door haar ten gevolge van het niet doorgaan van de overeenkomst gederfde provisie in rekening te brengen bij de opdrachtgever aan wie het niet doorgaan van de overeenkomst verweten kan worden dan wel voor wiens risico de gevolgen van het niet doorgaan van de overeenkomst zijn. Voor definitief opgegeven, doch niet aangevoerde of teruggehaalde goederen of tijdens een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop opgehouden goederen, worden door de opdrachtgevers kosten verschuldigd berekend naar de door Hobaho vast te stellen percentages van de waarde der goederen. Voor de goederen, die niet bij een door Hobaho georganiseerde openbare verkoop in bod komen, wordt de waarde door Hobaho voor de opdrachtgever(s) bindend getaxeerd. De hiervoor omschreven niet in bod gekomen goederen mogen door de opdrachtgever niet uit de hand worden verkocht, zolang zij zich bevinden in de gebouwen of op de terreinen waar de door Hobaho georganiseerde openbare verkoop wordt gehouden. Indien de opdrachtgever inbreuk maakt op het hiervoor omschreven verbod is hij de volle provisie over de waarden van de betrokken goederen verschuldigd.

7 OMZETBELASTING EN ANDERE VERPLICHTINGEN JEGENS DE OVERHEID Artikel 7 Alle prijzen, provisie en dergelijke worden vastgesteld exclusief omzetbelasting. Opdrachtgevers zijn verplicht de voor de administratieve verwerking en berekening van de omzetbelasting over door Hobaho totstandgebrachte overeenkomsten benodigde gegevens tijdig te verstrekken aan Hobaho. Hobaho is uit hoofde van de door haar voor opdrachtgevers totstandgebrachte koop- of contractteeltovereenkomsten dan wel andersoortige overeenkomsten zelf geen BTW verschuldigd en verzorgt slechts de facturering inclusief BTW voor opdrachtgevers. Hobaho is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgevers voor de administratieve verwerking van hun BTW-verplichtingen, tenzij er aan de zijde van Hobaho sprake is van grove schuld of nalatigheid. Opdrachtgevers garanderen de juistheid van de door hen aan Hobaho verstrekte gegevens welke nodig zijn voor de administratieve berekening van de door de opdrachtgevers te betalen of terug te vorderen BTW en vrijwaren Hobaho voor aansprakelijkheid jegens derden en de fiscus. Opdrachtgevers verplichten zich op grond van deze algemene voorwaarden om op eerste verzoek van Hobaho die bedragen te voldoen, die Hobaho in het kader van BTW-heffing ten behoeve van die opdrachtgevers heeft moeten afdragen. Indien door Hobaho BTW wordt uitbetaald geschiedt deze uitbetaling uitsluitend als voorschot met het recht, dit voorschot te allen tijde terug te vorderen indien blijkt, dat de desbetreffende BTW ten onrechte door Hobaho is uitbetaald. Hobaho is jegens opdrachtgevers niet aansprakelijk voor afdracht van in het kader van totstandgekomen overeenkomsten ingehouden gelden aan publiekrechtelijke lichamen, welke inhoudingen door Hobaho zijn geschied ingevolge van overheidswege gegeven voorschriften, ook indien achteraf mocht blijken dat die voorschriften niet rechtsgeldig of verbindend zijn. BETALINGEN Artikel 8 Alle betalingen ter zake van overeenkomsten met of door tussenkomst en bemiddeling van Hobaho totstandgebracht, kunnen bij uitsluiting, ook van de opdrachtgevers, slechts rechtsgeldig worden gedaan zonder opschorting of verrekening aan Hobaho, die alleen gerechtigd is tot het verlenen van kwijting. Rechtstreekse betaling aan een opdrachtgever bevrijdt de betalende partij niet en Hobaho behoudt haar recht de betrokken debiteur/opdrachtgever tot betaling aan te spreken.

8 Betalingen zullen in de eerste plaats strekken tot voldoening van provisie en andere aan Hobaho toekomende bedragen zoals vergoeding voor gebruik van emballage, vervolgens tot voldoening van boeten, kosten en rente en ten slotte tot voldoening van schulden, waarbij de oudste geacht wordt de eerste te zijn. Al hetgeen Hobaho te vorderen krijgt ter zake van koopsommen of op grond van overeenkomsten onder een andere titel, provisie, boete, kosten en rente is opeisbaar en dient, tenzij Hobaho anders bepaalt of blijkens de schriftelijke bevestigingen als genoemd in artikel 23 van dit reglement anders is overeengekomen, te worden voldaan uiterlijk op de navolgende data volgens onderstaand schema: I a. Voor bloembollen en aanverwante artikelen: indien feitelijke levering heeft plaatsgehad: van 1 juni t/m 14 augustus: op 1 november eerstkomend met dien verstande, dat een in het Handelsreglement voor de Bloembollenhandel genoemd percentage van het verschuldigde als opeisbaar voorschot betaald moet worden op 15 september voor de betaaldatum; van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend; van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend; van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend; van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend; van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend. I b. Voor boomkwekerijproducten en vaste planten: indien feitelijke levering heeft plaatsgehad: van 1 juni t/m 14 augustus: op 15 september eerstkomend; van 15 augustus t/m 30 september: op 1 november eerstkomend; van 1 oktober t/m 14 december: op 15 januari eerstkomend; van 15 december t/m 31 januari: op 1 maart eerstkomend; van 1 februari t/m 31 maart: op 1 mei eerstkomend; van 1 april t/m 31 mei: op 1 juli eerstkomend. II. Bij openbare verkoop van te velde staande gewassen en van materialen wordt de betaaldatum per veiling bepaald. Indien geen betaaldatum bij de veiling is vastgesteld is de betaaldatum 1 november van het jaar, waarin de desbetreffende veiling is gehouden. III. Opdrachtgevers kunnen in overleg met Hobaho bij het tot stand brengen van een onderhandse transactie een andere betaaldatum vaststellen dan genoemd in I a. en I b. van dit artikel. Indien Hobaho en opdrachtgevers een afwijkende betaaldatum in de zin als hiervoor omschreven zijn overeengekomen, missen de artikelen 10 leden a, b en c alsmede artikel 11 van dit reglement toepassing en dragen de betrokken opdrachtgevers zelf het risico van wanbetaling zonder dat zij aanspraak kunnen maken op een uitkering krachtens de omslagregeling. 8

9 IV. Indien opdrachtgevers contractteelt overeenkomen zijn de artikelen 10, leden a, b en c alsmede artikel 11 van dit reglement alleen van toepassing indien in het kader van die contractteeltovereenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen, dat de door de opdrachtgever/contractgever te betalen vergoeding wordt betaald in meerdere termijnen, waarvan de laatste termijn niet groter mag zijn dan de daaraan voorafgaande termijn(en) samen. Indien een contractteeltovereenkomst aan de hiervoor omschreven voorwaarden van betaling in meerdere termijnen en een maximale omvang van de laatste betalingstermijn zoals hiervoor omschreven voldoet, is de omslagregeling ex artikel 10 van dit reglement en algemene voorwaarden uitsluitend van toepassing op de betaaldatum van de laatste termijnbetaling en heeft die omslag betrekking op de gehele oorspronkelijk overeengekomen contractteeltvergoeding. V. Voor betaling gedaan voor de betaaldatum kan een door Hobaho van geval tot geval te bepalen rentevergoeding worden toegestaan. De overeengekomen betaaldata kunnen niet worden gewijzigd zonder medewerking of goedkeuring van Hobaho. UITBETALINGEN Artikel 9 a. Vijftien dagen na een in artikel 8 genoemde betaaldatum verkrijgen de gezamenlijke crediteuren op Hobaho een vordering tot uitbetaling ten bedrage van de op diezelfde betaaldatum van de gezamenlijke debiteuren te ontvangen bedragen, met dien verstande, dat het risico van wanbetaling wordt verdeeld als in artikel 10 van dit Reglement omschreven. Hobaho heeft het recht uitbetaling te doen vóór een datum, waarop de vordering van de (gezamenlijke) crediteuren opeisbaar wordt onder aftrek van een rentevergoeding wegens vervroegde betaling op basis van een door haar vast te stellen percentage per maand of gedeelte daarvan. De vorderingen van een crediteur als bedoeld in dit artikel worden geacht een geheel uit te maken van alle verplichtingen, die hij uit welken hoofde ook ten opzichte van Hobaho heeft of aangaat. Hobaho heeft het recht de uit haar administratie blijkende schuldvorderingen steeds te verrekenen, ook al zijn deze op verschillende betaaldata opeisbaar onverminderd het recht van de crediteur op vergoeding van rente. Overdracht van bestaande en toekomstige vorderingen op Hobaho kan niet anders plaatsvinden, dan als onderhevig aan verrekening met en onder handhaving van alle rechten van Hobaho, die uit dit Reglement of nader gemaakte bedingen voortvloeien. Bij geschillen met betrekking tot tussen opdrachtgevers totstandgekomen overeenkomsten

10 en/of de uitvoering daarvan kan uitbetaling door Hobaho worden opgeschort, totdat bij (scheids)rechterlijke uitspraak definitief over het betrokken geschil is beslist, dan wel partijen daarover een vaststellingsovereenkomst tot stand hebben gebracht en Hobaho schriftelijk van de inhoud van die betrokken vaststellingsovereenkomst op de hoogte hebben gebracht. Hetgeen door opdrachtgevers aan Hobaho is voldaan, zal gedurende de periode dat een geschil niet is afgewikkeld of opgelost in de zin als hiervoor omschreven onder berusting van Hobaho blijven. Indien door Hobaho BTW wordt uitbetaald geschiedt deze uitbetaling uitsluitend als voorschot met het recht, dit voorschot te allen tijde terug te vorderen indien blijkt, dat de desbetreffende BTW ten onrechte door Hobaho is uitbetaald. b. Indien een opdrachtgever/verkoper in gebreke is gebleven binnen acht dagen nadat feitelijke levering van de (verkochte) goederen heeft plaatsgevonden, daarvan aan Hobaho schriftelijk mededeling te doen, kan Hobaho in afwijking van hetgeen hierboven sub a is bepaald, het recht op uitbetaling van de desbetreffende opdrachtgever/verkoper opschorten tot vijftien dagen na de eerstkomende betaaldatum volgende op de betaaldatum, welke krachtens de feitelijke leverantie van de verkochte goederen op grond van artikel 8 van dit Reglement van toepassing zou zijn. Hobaho is niet aansprakelijk voor een ten gevolge van de in dit artikel omschreven opgeschorte uitbetaling door de opdrachtgever/verkoper geleden schade. Indien opschorting van uitbetaling in de zin van dit artikel plaatsvindt, is voor de verdeling van het risico van wanbetaling als omschreven in artikel 10 van dit Reglement en het plaatsvinden van een pondspondsgewijze omslag als bedoeld in artikel 11 slechts de opgeschorte en uit dit Reglement voortvloeiende betaaldatum van toepassing. c. De opdrachtgever/crediteur wiens vordering door Hobaho wordt voldaan, is verplicht Hobaho op eerste verzoek te subrogeren in alle rechten, die hij jegens de koper c.q. wederpartij geldend kan maken. Opdrachtgevers machtigen Hobaho onherroepelijk om van subrogatie zoals hiervoor omschreven in de zin van artikel lid d BW aan derden kennis te geven. RISICO VAN WANBETALING Artikel 10 Van wanbetaling in de zin van dit Reglement is sprake indien een deel van al hetgeen krachtens artikel 8 op een in voornoemd artikel genoemde datum aan Hobaho moet worden betaald niet of niet-tijdig door Hobaho is ontvangen zodat door Hobaho voor dat gedeelte geen kwijting kan worden verleend. Hobaho is niet aansprakelijk voor wanbetaling en deelt daarin niet mede. Het risico van wan- 10

11 betaling wordt door de in artikel 9 genoemde crediteuren per in artikel 8 van dit Reglement genoemde betaaldatum gedragen en op de volgende wijze verdeeld: a. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van droge en te velde staande bloembollen en aanverwante artikelen en crediteuren uit contractteeltovereenkomsten met betrekking tot bloembollen met uitzondering van de hierna onder b, c en d genoemde goederen en crediteuren, die een overeenkomst hebben gesloten onder de voorwaarden zoals vermeld in lid e van dit artikel, dragen onderling pondspondsgewijs het risico van wanbetaling van bedragen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld zoals genoemd in artikel 8.I en II. b. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van boomkwekerijproducten en vaste planten dragen onderling pondspondsgewijs het risico van wanbetaling van koopsommen dan wel contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemd in artikel 8.Ib. c. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop dan wel contractteelt van agrarische niet-sierteeltproducten als bijvoorbeeld consumptie-uien, zilveruien, plantuien, pootaardappelen, consumptieaardappelen en witlofwortelen, dragen onderling pondspondsgewijze het risico van wanbetaling van koopsommen dan wel contractteeltvergoedingen, waarvoor eenzelfde betaaldatum is vastgesteld, zoals genoemde in artikel 8.Ia en b. d. Crediteuren uit veilingen en uit onderhandse verkoop van andere gewassen en goederen, dan hierboven in de leden a, b en c van dit artikel genoemd, alsmede crediteuren uit andere overeenkomsten dan koop- en contractteeltovereenkomsten dragen zelf het risico van wanbetaling en kunnen geen aanspraak maken op de omslagregeling zoals omschreven in artikel 11 van dit Reglement. e. Het risico van wanbetaling van een vordering van een crediteur, die een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan leverings- en betaaldatum niet op elkaar aansluiten en samenhangen, zoals in artikel 8.Ia en b van dit Reglement omschreven, wordt door de betrokken crediteur zelf gedragen zelfs indien een betaaldatum is overeengekomen zoals genoemd in artikel 8 van dit Reglement. Bij vorderingen als bedoeld in deze alinea e overschrijdt de tijdsperiode tussen levering en betaaldatum de maximale termijnen zoals genoemd in artikel 8.Ia en b, zodat de omslagregeling bedoeld in artikel 11 van dit Reglement toepassing mist. 11

12 OMSLAG Artikel 11 Indien naar het oordeel van Hobaho vaststaat, dat wanbetaling een pondspondsgewijze omslag noodzakelijk maakt, zal de financiële afwikkeling als volgt plaatsvinden: 1. Hobaho zal aan de risicodragende crediteuren zo spoedig mogelijk kennis geven, dat een omslag zal moeten plaatsvinden. Een zodanige mededeling kan worden gedaan ook nadat een volledige uitbetaling van een valuta heeft plaatsgevonden. 2. Het ten gevolge van wanbetaling op een in artikel 8 genoemde datum niet door Hobaho ontvangen bedrag wordt omgeslagen op basis van de niet-betaalde koopsom van de verkochte en geleverde goederen dan wel bij contractteelt het onbetaald gebleven gedeelte van de overeengekomen contractsvergoeding, vóór aftrek van kosten verminderd met BTW en vakheffing. Koopsommen van goederen dan wel vergoedingen uit contractteeltovereenkomsten, welke ten goede zouden komen aan opdrachtgevers die in hun verplichtingen jegens Hobaho tekort zijn geschoten, blijven bij de bepaling van de omslagbasis buiten beschouwing. Bij de bepaling van de omslagbasis kan door de risicodragende crediteuren geen beroep op verrekening dan wel opschorting met een vordering op Hobaho en/of andere risicodragende crediteuren worden gedaan. 3. Hobaho zal zo spoedig mogelijk het percentage van de omslag vaststellen en aan de risicodragende crediteuren mededelen. 4. Indien door Hobaho betalingen zijn gedaan, welke achteraf hoger blijken te zijn dan waarop een crediteur na toepassing van een omslagregeling als bedoeld in dit artikel recht heeft, zal de betrokken crediteur het teveel ontvangen bedrag op eerste aanmaning van Hobaho moeten terugbetalen onder verplichting tot vergoeding van een percentage rente, gelijk aan de wettelijke rente over het teveel betaalde vanaf de achtste dag na terugvordering door Hobaho. 5. Hobaho zal, indien een omslagregeling in de zin van dit artikel, naar haar oordeel toepassing moet vinden de bepaling van de in geld uitgedrukte omvang der wanbetaling en de afwikkeling van de omslag door haar registeraccountant doen controleren, die het resultaat van zijn bevindingen in een schriftelijk rapport zal vastleggen. 12

13 ONTBINDING Artikel 12 Hobaho is ter voorkoming van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 bevoegd om in alle gevallen, waarin de opdrachtgever of degene met wie zij krachtens de haar verstrekte opdracht een overeenkomst tot stand heeft gebracht ten aanzien van enige verplichting uit die overeenkomst of uit dit Reglement voortvloeiende in verzuim is, de desbetreffende overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel zelf bij wege van schuldoverneming in de plaats te treden van de oorspronkelijke opdrachtgever, zonder tot enige schadevergoeding aan de bij de ontbonden c.q. overgenomen -overeenkomst betrokken partijen gehouden te zijn. Indien er sprake is van ontbinding van een overeenkomst in de zin van dit artikel kan Hobaho ten aanzien van de daarbij betrokken goederen of een deel daarvan een nieuwe naar haar keuze openbare of onderhandse overeenkomst tot stand brengen. In geval van schuldoverneming neemt Hobaho zelf de rechten en verplichtingen van de in verzuim zijnde opdrachtgever over, terwijl de andere bij de overeenkomst betrokken opdrachtgever gebonden blijft alle verplichtingen die hij tegenover de oorspronkelijke opdrachtgever had ten opzichte van Hobaho na te komen. INVORDERING EN ZEKERHEID Artikel 13 Indien de opdrachtgever niet aan enige verplichting voldoet krachtens dit Reglement en deze Algemene Voorwaarden of bij nadere overeenkomst aan hem opgelegd, heeft Hobaho het recht al hetgeen de opdrachtgever uit welken hoofde ook aan haar verschuldigd is, terstond en voor het geheel op te eisen. Hobaho is bevoegd ter voorkoming van een omslagregeling als bedoeld in artikel 11 van dit Reglement van haar opdrachtgevers/debiteuren inzage te verlangen in alle relevante financiële bescheiden, zoals financieringsovereenkomsten, financiële jaarstukken en liquiditeitsprognoses, tot welke inzage opdrachtgevers verplicht zijn medewerking te verlenen. Tevens is Hobaho ter voorkoming van een omslagregeling bevoegd om van opdrachtgevers/debiteuren naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van hun verplichtingen te verlangen, waartegenover deze opdrachtgevers op vordering van Hobaho tot het stellen van zekerheid verplicht zijn. Kosten aan het stellen van zekerheid verbonden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ook nadat zekerheid is gesteld zijn opdrachtgevers/debiteuren verplicht op de eerste vordering van Hobaho aanvullende zekerheid te stellen, waardoor nakoming van aangegane verplichtingen gewaarborgd wordt. Indien naar aanleiding van een verstrekte opdracht door Hobaho een openbare verkoop tot stand wordt gebracht behoudt Hobaho zich uitdrukkelijk de eigendom van de betrokken goederen voor, totdat de koopprijs daarvan, te vermeerderen met kosten, rente en boete, volledig door de koper(s) is voldaan. 13

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen

Hoofdstuk 1 INDEX. algemeen INDEX Hoofdstuk 1 algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan FLORALIA 4. Uitvoering van de Opdracht 5. Opzegging van de Opdracht 6. Bevestiging Overeenkomst 7. Verplichtingen Opdrachtgever

Nadere informatie

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I

A l g e m e n e v o o r w a a r d e v a n K O E K & E I Artikel 1 algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt onder Koek & Ei verstaan: mw. Y. Singer, handelende onder de naam Ambachtelijke bakkerij Koek en Ei, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse

september 2013 CNB reglement postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse CNB reglement september 2013 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 INDEX Hoofdstuk 1 Algemeen 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Opdracht aan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

Alle aanbiedingen van Hilversmediation zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Algemene Voorwaarden Hilversmediation A. ALGEMEEN Artikel 1 Toepasselijkheid; totstandkoming Deze Algemene Voorwaarden, die bestaan uit een algemeen deel en een bijzonder deel (mediation), zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 Definities 1.1. In deze Algemene Voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: - De Media Maatschap: De Media Maatschap B.V. te Amsterdam, alsmede haar rechtsopvolgers onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAKADI ASSURANTIEN C.V. OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING ALFISURE 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Alfisure, verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen

ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen ALGEMENE VOORWAARDEN PENSIOENADVISERING D.B. van der Oord Advies BV handelend onder VDO Pensioen 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door D.B. van der

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

Algemene voorwaarden. 2.3 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen OAMKB Gooi-, Eem- & Flevoland BV, gevestigd te Hilversum, nader aan te duiden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN. JVUcalculatie ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN JVUcalculatie Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JVUcalculatie

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits

Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1 Algemene Leveringsvoorwaarden voor advisering op het terrein van risk management, verzekeringen, pensioenen en andere employee benefits 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Assurantie Service Jan van Veen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING Assurantie Service Jan van Veen OP HET TERREIN VAN Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering, Uitvaartverzekering, Overlijdensrisicoverzekering, (Direct Ingaande) Lijfrenteverzekering

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN gevestigd te Rotterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Columbus Exotics, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015

Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Algemene (Incasso-)voorwaarden Véron Recherche & Incasso 2015 Artikel 1. 1. Véron Recherche & Incasso hierna te noemen "Véron Incasso", verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

2.2 Huis & Hypotheek Bergen behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren. Algemene voorwaarden 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door Huis & Hypotheek Bergen verder ook opdrachtnemer te noemen, al dan niet op declaratiebasis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene inkoopvoorwaarden

Algemene inkoopvoorwaarden ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Nova Fruit B.V. gevestigd te Oosteinde 5 te Barendrecht alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Nova Fruit B.V., heeft de navolgende

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN C.G. Timmermans & Zn. B.V. gevestigd te Veen alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen CGT, heeft de navolgende Algemene Inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

Fresh Handling BV ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Fresh Handling BV gevestigd te Oudezijds Kolk 5c te 1012 AL Amsterdam alsmede haar rechtsopvolgsters en/of met haar gelieerde ondernemingen, hierna te noemen Fresh Handling BV,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.

Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever. Algemene Voorwaarden Advies, training en ondersteuning info@studiextra.nl www.studiextra.nl KvK: 55347940 Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: De natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015

ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 ALGEMENE VOORWAARDEN DE NEDERLANDSE PENSIOEN ASSOCIATIE Versie mei 2015 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door De Nederlandse Pensioen Associatie,

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S T E R K M E R K B U S S U M ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp.

FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01. Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS Ontwerp. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: FVDS Ontwerp: FVDS Ontwerp / Mauvestraat 6 / 6813 JL Arnhem KvK 09097118 / Btw-nr.161907635.b01 Afnemer: Iedere rechtspersoon die een overeenkomst sluit met FVDS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de onder 1 bekend gemaakte Voorwaarden geacht door de betrokken Partijen te zijn geaccepteerd. LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VOOR DE DETAILHANDEL IN BLOEMEN EN PLANTEN, VASTGESTELD DOOR DE VBW CENTRALE VERENIGING BLOEMENDETAILHANDEL, GEVESTIGD TE (6717 LP) EDE AAN DE ZANDLAAN 18, GEDEPONEERD

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TU Delft

Algemene voorwaarden TU Delft Algemene voorwaarden TU Delft ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET UITVOEREN VAN OPDRACHTEN DOOR DE TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Artikel 1: Begripsomschrijving In deze algemene voorwaarden voor opdrachten, verstrekt

Nadere informatie

FLEXSTONE REAL ESTATE

FLEXSTONE REAL ESTATE Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten die door Opdrachtnemer en/of haar daartoe bevoegde medewerker(s) zijn aangegaan c.q. zijn aanvaard en alle

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.)

Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) Algemene Voorwaarden MediSign. (hierna: MediSign) (MediSign is een handelsnaam van Mia Media B.V.) I. Algemeen deel Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Artikel 1 - DEFINITIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meesterlijk Groen en Opdrachtgever. a. Meesterlijk

Nadere informatie

CNB koelhuisreglement

CNB koelhuisreglement CNB koelhuisreglement februari 2014 Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale (U.A.) Lisse postbus 31 2160 AA Lisse 0252-431431 CNB Koelhuisreglement van de Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU. 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN RADIORECLAME EN OVERIGE DIENSTEN STICHTING RADIO CONTINU 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden ( Voorwaarden ) wordt verstaan onder: 2. SRC: Stichting Radio Continu 3. Contractant:

Nadere informatie