Ondersteuningsprofiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondersteuningsprofiel"

Transcriptie

1 Odersteuigsprofiel 1. Ileidig. Het odersteuigsprofiel (OSP) is ee istrumet om de odersteuig die schole biede e de kwaliteit erva op ee eevoudige maier i beeld te brege. De mogelijkhede va de school voor het biede va passed oderwijs aa leerlige met specifieke oderwijsbehoefte worde i het OSP beschreve. Dat levert ee beeld op va zowel de oderwijsihoudelijke als de procesmatige e structurele kemerke va de school op het iveau va basis- e extra odersteuig. I het OSP beschrijve wij welke odersteuig wij u kue realisere; daari wordt bij sommige aspecte ook peutergroep De eerste stap betrokke. Daaraast wordt ook beschreve hoe de school zich wil otwikkele. De omschrijvige i het OSP worde i hadeligsgerichte terme gesteld. Met het OSP kue samewerkigsverbade e besture sel iformatie verzamele over de basisodersteuig, de zorgzwaarte, de deskudigheid, de voorzieige e de evetuele extra odersteuigsmogelijkhede va hu schole. De Augustiusschool behoort tot samewerkigsverbad Berséba midde; met de beschrijvig va het OSP krijgt het samewerkigsverbad zicht op de dekkig va het zorgaabod, bie de regio waartoe de Augustiusschool behoort. 2. Algemee gegeves. Naam va de school: Briummer: Locatie / vestigig Soort oderwijs: Samewerkigsverbad Datum vaststellig profiel Reformatorische basisschool Augustius 00HA De la Reystraat 38, 3851 BH Ermelo Basisoderwijs PO ladelijk reformatorisch SW (PO0001); Regio Ede 15 juli 2014 (10 oktober 2014 geactualiseerd) 3. Oderwijscocept De Augustiusschool staat voor het doel de leerlige op te voede e te oderwijze vauit e overeekomstig ods Woord e de daarop gegrode Drie Formuliere va Eigheid. I de schoolgids is daarva ee cocrete beschrijvig gegeve. I het doel va oze school verwoorde wij dat met ee verwijzig aar va Dr. J. Waterik; als volgt: De door od geschape kidere op te voede e te oderwijze, i afhakelijkheid va de zege des Heere, tot ee zelfstadige, od aar Zij Woord dieede persoolijkheid, geschikt e bereid om al de gave, die hij va zij Schepper otvig, te bestede tot Zij eer e tot heil va het schepsel, i alle levesverbade waari od hem plaatst.

2 auit het bovestaade doel zie wij de volgede opdracht voor de school: Elk kid is ee uiek schepsel va od. We hebbe de opdracht om de gave e talete zo goed mogelijk te helpe otwikkele. Oderwijskudig gezie heeft de school als doel basisoderwijs te biede i ee ooderbroke otwikkeligsproces. De leerlig moet i pricipe de school i acht jaar kue doorlope, waarbij wij streve aar ee vorm va differetiatie i istructie e verwerkig tot maximaal vijf iveaus. erder wil de school voldoe aa de kerdoele va het reformatorisch oderwijs. Os eiddoel is de leerlige zodaig op te leide, dat ze i het vervolgoderwijs hu leerweg kue vervolge. De school heeft ee opvoedede e oderwijzede taak. De school geeft hieraa vorm vauit dezelfde grodslag als de ouders. Aa de school is peutergroep De eerste stap verbode. Kidere kue op het momet dat ze drie jaar worde ee of twee morges per week aar de peutergroep. Er is regelmatig overleg tusse de basisschool e de peutergroep. Dit is zeker het geval op het momet dat ee kid de overstap aar de basisschool maakt. 4. Kegetalle a. Leerligpopulatie Aatal I % aatal I % Totaal aatal leerlige (per 1 okt.): Aatal leerlige met leerliggewicht 0,3 (per 1 okt.): Aatal leerlige met leerliggewicht 1,2 (per 1 okt.): 1 0,4 1 0,4 emiddelde groepsgrootte b. Leerligstrome De oderstaade tabel geeft kegetalle va bekede leerligstrome bie de school e aar adere of va adere schole. Zowel het aatal als het percetage (afgezet tege het totaal aatal leerlige va de school) is vermeld % % Doorstroom verlegde kleuterperiode 0 7 doublures 0 1 versellers 0 0, erwijzig aatal % aatal % aar SO cluster 1 (slechtzied) aar SO cluster 1 (blid) aar SO cluster 2 (erstige spraak- of taalmoeilijkhede) aar SO cluster 2 (slechthored) aar SO cluster 2 (doof) aar SO cluster 3 (zeer moeilijk lered) aar SO cluster 3 (lichamelijk gehadicapt) aar SO cluster 3 (lagdurig ziek) aar SO cluster 3 (meervoudig gehadicapt) aar SO cluster 4 (o.a. gedragsprobleme)

3 aar SBO 1 0,4 2 0,8 aar BAO (iet veroorzaakt door verhuizig) Terugplaatsig auit SO auit SBO c. Odersteuigszwaarte De oderstaade kegetalle betreffe de odersteuigszwaarte. Het betreft door ee extere professioal vastgestelde beperkige (uitgezoderd de vraag aar leerlige met ee eige leerlij e met ee otwikkeligsperspectief). De kegetalle betreffe schooljaar type odersteuigszwaarte aatal aatal oderwijs- of odersteuigsbehoefte vawege lere o dyslexie 8 7 o dyscalculie/erstige rekeprobleme o hoogbegaafdheid o aders, l. oderwijs- of odersteuigsbehoefte vawege taalotwikkelig o spraakbeperkige o taalbeperkige 1 o aders, l. o aders, l. oderwijs- of odersteuigsbehoefte vawege lichamelijke beperkige o motorische beperkig, l. o motorische beperkig, l. o lagdurige ziekte, l. o lagdurige ziekte, l. oderwijs- of odersteuigsbehoefte vawege gedragsbeperkige o PDD NOS 2 o Asperger o ADHD o aders, l. o aders, l. multi oderwijs- of odersteuigsbehoefte o l. o l. odersteuigsarragemete samewerkigsverbad o ambulate begeleidig gericht op lere o ambulate begeleidig gericht op gedrag o adere, t.w. o adere, t.w. leerachterstade o aatal leerlige met ee otwikkeligsperspectief 2 9

4 aatal rugzakke LF cluster 1 o slechtzied 1 1 o blid cluster 2 o erstige spraak- of taalmoeilijkhede 1 o slechthored o doof cluster 3 o zeer moeilijk lered o lichamelijk gehadicapt o lagdurig ziek o meervoudig gehadicapt cluster 4 o gee specificatie 2 2 d. Deskudigheid Oderstaade expertise is bie de school beschikbaar e/of structureel aawezig. De school geeft aa óf de expertise aawezig is e zo ja, of deze iter of exter beschikbaar is. I hoeverre er sprake is va voldoede deskudigheid is afhakelijk va de opleidig e/of ervarig va de medewerker(s). expertise op A / of iter/ exter gedragsbeperkige bij ja, l. a.ambulate begeleidig erschoorschool exter b.twee collega s zij iter bezig met de masteropleidig voor gedragsspecialist. c.ee aatal leerkrachte uit de oderbouw heeft de cursus Autisme i de oderbouw gevolgd. lichamelijke beperkige bij ja, l. De Twij exter verstadelijke beperkige bij ja, l. A slechtzied (e blid) bij ja, l. Ambulate begeleidig iter/ vauit Bartimeus. De exter leerkrachte die ee kid met ee visuele beperkig i de klas hebbe, hebbe ee cursus gevolgd. slechthored (e doof) bij ja, l. Ambulate begeleidig vauit Peto taal-/spraakbeperkige bij ja, l. Prevetieve ambulate exter begeleidig vauit Ketalis. dysfasie dyslexie exter iter dyscalculie exter iter

5 rekespecialist (didactische/orgaisatorische expertise voor extra iter odersteuig) taalspecialist (didactische/orgaisatorische expertise voor extra odersteuig) iter gedragsspecialist pedagogische/orgaisatorische expertise voor extra iter odersteuig) hoogbegaafdheid iter sova-traier Niet aawezig aders, l. diabetes iter aders, l. e. Fysieke voorzieige De school beschikt over de volgede fysieke voorzieige. type voorzieig rolstoeltoegakelijkheid time-out ruimte (altijd beschikbaar) grotere lokale (i relatie tot aatal leerlige) bredere gage (i relatie tot aatal leerlige) verzorgigsruimte revalidatieruimte soezelruimte rustruimte keuke (voor leerlige) zwembad aders, l. f. Orgaisatorische voorzieig De school beschikt over de volgede orgaisatorische voorzieige: ja (j)/ee () type voorzieig verrijkigsgroep Hulp bie de groep RT buite de groep Korte toelichtig Ee keer i de week is er voor de meer- e hoogbegaafde leerlige ee verrijkigsgroep. I groepe va maximaal acht leerlige wordt gedurede éé of aderhalf uur verrijkigsstof aagebode. Op de overige dage wordt door deze leerlige bie de eige groep aa de opdrachte gewerkt. I groep 1 t/m 3 wordt tijdes het spele e werke hulp gebode bie de groep. I de groepe 4 t/m 8 wordt vooramelijk tijdes rekee hulp gebode bie de groep. Kidere die i iveau 2 werke krijge extra hulp aa de istructietafel. We streve er aar om zoveel mogelijk hulp bie de groep te geve. De hulp die gebode wordt heeft directe aasluitig op de lesstof die op dat momet wordt aagebode. Op die maier wille we hiate voorkome. oor kidere die ee eige leerlij volge wordt ee OPP opgesteld. Deze kidere worde zoveel mogelijk bie de groep geholpe. Miimaal twee keer per week krijge deze kidere extra hulp door de eige leerkracht of de RT-er. Op de adere dage worde deze kidere door de eige leerkracht begeleid. Specifieke RT hulp voor rekee, leze e spellig wordt gegeve buite de groep. Ook kidere voor wie ee OPP is gemaakt worde als het odig is buite de groep begeleid.

6 g. Persoeel De oderstaade kegetalle betreffe de izet va fucties va belag voor de odersteuig bie de school. fuctie Aatal dagdele per week leerkracht 5 itere begeleidig 5 oderwijsassistet(e) 9 remedial teachig 8 Iter / exter orthopedagoog eplade cosultaties exter ogeveer 6 x per jaar ee dagdeel schoolmaatschappelijk werk Overleg op momete dat exter het odig is logopedist Overleg op momete dat exter het odig is AB cluster 2 3 á 4 observaties e/of exter gesprekke per jaar, idie odig vaker. AB cluster 4 3 á 4 observaties e/of exter gesprekke per jaar, idie odig vaker. AB vauit Bartimeus 3 á 4 observaties e/of exter gesprekke per jaar, idie odig vaker. AB vauit Peto 3 á 4 observaties e/of gesprekke per jaar, idie odig vaker. exter h. Opbregste Door de ispectie is aa de school per jauari 2014 het volgede arragemet toegeked: basisarragemet i. Fiacië Hieroder zij de ikomste die de school otvagt vauit de middele va het samewerkigsverbad e hoe ze deze middele voor prevetieve, licht-curatieve of extra odersteuig heeft igezet. Betreft het schooljaar 2013/2014. ikomste: ,== uitgave: persoeel: extra i.b ,== extra hade i klas 6.177,60 extra r.t ,== Orthopedagoog LSW 4.600,== materieel of aders: Opleidig master SEN Cursus autisme bij kleuters 2.952,== Cursus dyslexie 350,== totaal: ,60 De school geeft bij ee batig saldo aa hoe ze hiermee omgaat.

7 Hieroder zij de ikomste die de school otvagt vauit de middele va het samewerkigsverbad e hoe ze deze middele voor prevetieve, licht-curatieve of extra odersteuig dekt i te zette. Betreft het schooljaar 2014/2015. ikomste: Totaal ,== ast bedrag ,== Bedrag per leerlig totaal ,== Overgagsregelig cluster ,== uitgave: persoeel: extra i.b ,== extra hade i klas 6.177,60 extra r.t ,== Extra gedragsspecialiste 3.700,80 Extra begeleidig cluster ,40 Extra begeleidig cluster ,== Extra koste groep ll ,== Dowsydroo materieel of aders: Opl master SEN Opl gedragsspecialiste 4.540,== Opl lk begeleidig cluster ,== totaal: ,80 1. Basisodersteuig De basisodersteuig is het iveau va odersteuig dat op de school iter (of va buite aar bie gehaald) gebode ka worde. Het bestaat uit basiskwaliteit e ee aatal prevetieve e licht curatieve iterveties. Uitgagsput bij het bepale bij het iveau va basisodersteuig is het referetiekader. a. Basiskwaliteit. De basiskwaliteit is het miimumiveau waaraa volges de oderwijsispectie (zie toezichtskader) het oderwijs moet voldoe. I het oderstaade overzicht geeft de school aa hoe het staat met de kwaliteit op de verschillede oderdele. ONDERWIJSLEERPROCES 1 1. Duidelijk De leerkrachte legge de leerstof op ee duidelijke maier uit aa de leerlige. Ze gaa steeds a of de leerlige de uitleg goed begrijpe. E tijdes de uitleg wordt de oplossigsstrategie cetraal gesteld. 2.Taakgericht De leerkrachte zorge voor ee duidelijke structuur i de oderwijsactiviteite. Het oderwijsleerproces wordt gekemerkt door orde e rust. De leerkrachte geve de leerlige feedback op hu werkhoudig e taakaapak. 3.Activered De leerkrachte stimulere de leerlige om steeds actief mee te doe e mee te deke. De leerkrachte late de leerlige regelmatig e op ee doelmatige wijze samewerke. 4.Resultaatgericht De leerkrachte hebbe hoge verwachtige va de resultate va de leerlige. I de groepe wordt gewerkt met streefdoele voor de basisvaardighede. De leerkrachte evaluere auwgezet de resultate die de leerlige hale. De leerkrachte gaa met de leerlige i gesprek over de door he behaalde resultate. 1 =goed, =voldoede, A= aadachtsput/otwikkelput.

8 5.Afgestemd De leerkrachte stemme de leerstof af op verschille i oderwijsbehoefte tusse de leerlige. De leerkrachte stemme de istructie af op verschille i oderwijsbehoefte tusse de leerlige. De leerkrachte stemme de verwerkigsopdrachte af op verschille i oderwijsbehoefte tusse de leerlige. De leerkrachte stemme de oderwijstijd af op verschille i otwikkelig tusse de leerlige. SCHOOLKLIMAAT 6.Betrokkeheid De leerkrachte geve de leerlige positieve persoolijke aadacht. De leerkrachte bevordere het zelfvertrouwe va de leerlige. 7.Sfeer De leerkrachte stimulere leerlige op ee respectvolle maier met elkaar om te gaa. De leerkrachte begeleide de leerlige bij het respectvol omgaa met elkaar. 8.eiligheid Naar aaleidig va oderzoek aar de veiligheidsbelevig e aalyse va de icideteregistratie odereemt de school gerichte acties. De persoeelslede wete hoe ze moete hadele bij icidete. LEERSTOFAANBOD 9.olledig aabod Bij de aagebode leerihoude voor Nederladse taal e Rekee e wiskude betrekke de leerkrachte alle kerdoele als te bereike doelstellige. 10.elegeheid tot lere De school biedt de leerihoude voor Nederladse taal e Rekee e wiskude aa zoveel mogelijk leerlige aa tot e met het iveau va leerjaar 8. De gebruikte methode kee ee goede doorgaade leerstoflij. De leerihoude bij Nederladse taal passe bij de oderwijsbehoefte va de leerlige. Het leerstofaabod voor groep 1 sluit goed aa op de otwikkelig va de istromede leerlige. 11.Toeruste e vorme De school heeft ee specifiek aabod om sociale competeties te otwikkele. De school heeft ee aabod gericht op bevorderig va actief burgerschap e sociale itegratie. ZOR EN BEELEIDIN 12.Leerligbegeleidig De school gebruikt ee samehaged systeem va geormeerde istrumete e procedures voor het volge va de prestaties e de otwikkelig va de leerlige. De leerkrachte volge systematisch de voortgag i de otwikkelig va de leerlige. Aalyse va opbregste leidt daar waar odig voor groepjes leerlige of voor idividuele leerlige tot aapassig va het oderwijs. De school stelt, idie odig, voor leerlige ee otwikkeligsperspectief vast. De school volgt e evalueert het otwikkeligsperspectief e stelle het idie odig bij. 13.Leerligezorg De leerkrachte sigalere vroegtijdig welke leerlige bijzodere zorg odig hebbe. Op basis va de aalyse va de verzamelde gegeves bepale de leerkrachte de aard va de zorg voor de leerlige. De leerkrachte izicht i de specifieke oderwijsbehoefte va de leerlige. De leerkrachte voere de zorg plamatig uit. De leerkrachte evaluere regelmatig de effecte va de zorg. 14.Doorstroom va leerlige De leerkrachte gebruike de iformatie va schole e istellige waar de leerlige vadaa kome voor de begeleidig va de leerlige. De school maakt beredeeerde afwegige bij de doorstroom va leerlige bie de school. De school zorgt voor ee warme overdracht tijdes de schoolloopbaa va de leerlige. 15.Zorgstructuur Er is structureel overleg tusse de leerkracht e de itere begeleider. De school werkt daar waar odig same met extere orgaisaties e deskudige. Er is regelmatig overleg tusse de itere begeleider e de schoolleidig over het fuctioere va de leerligezorg. De verdelig va veratwoordelijkhede e bevoegdhede met betrekkig tot de zorg is voor ieder duidelijk. De leerkrachte zie zichzelf als de eerstveratwoordelijke voor wat betreft de zorg aa de leerlige. KWALITEITSZOR 16.oorwaarde voor kwaliteit

9 De school gaat actief a wat de oderwijsbehoefte zij va de leerligpopulatie. De school stemt het oderwijsleerproces af op de oderwijsbehoefte va oze leerligpopulatie. De school gaat a hoe leerlige zich hadhave i het oderwijs. 17.Systeem va evaluatie A De school plat elk jaar activiteite i om de kwaliteit va het oderwijs te oderzoeke, te borge, te verbetere e opebaar te make. De school heeft doele e activiteite op het gebied va kwaliteitszorg vastgelegd i ee kwaliteitsbeleidspla. De schoolleidig zorgt voor ee systematische aalyse va het oderwijsleerproces e de leerligopbregste met als doel tijdig zwakke plekke te sigalere. De school verzamelt systematisch feedback va persoe va buite de school over de aspecte die zij zelf ook evalueert. COMMUNICATIE MET OUDERS 18.Meedeke De persoeelslede late zich waar odig iformere over de opvattige e bevidige va ouders over de otwikkelig va hu kid op school e thuis. De ouders/verzorgers va leerlige worde betrokke bij de zorg aa hu kid. De school odersteut de ouders bij de aapak va hu kid thuis. CONTACTEN MET EXTERNEN 19.Fuctioeel De school oderhoudt fuctioele cotacte met voor- e aschoolse voorzieige. De school oderhoudt fuctioele cotacte met schole voor voortgezet oderwijs. De school oderhoudt fuctioele cotacte met de oderwijsadviesdiest(e). De school eemt actief deel aa relevate etwerke. SCHOOLONTWIKKELIN 20.Resultaatgericht De schoolleidig stimuleert ee resultaatgerichte cultuur e draagt dit uit. Het team werkt met schoolspecifieke streefdoele. Het team werkt plamatig aa goede resultate. Waeer de resultate daar aaleidig toegeve wordt het oderwijsleerproces door het team ader geaalyseerd. De coclusies aar aaleidig va aalyses worde besproke bie het team. Het team stelt gezamelijk verbeteroderwerpe e succesmate vast. De schoolleidig gaat met de leerkrachte i gesprek over de i hu groep behaalde resultate e dat i relatie tot hu lesgeve. b. Prevetieve e licht curatieve odersteuig. I deze paragraaf wordt beschreve hoe de school door middel va prevetieve e licht curatieve odersteuig tegemoet komt aa oderwijs- e odersteuigsbehoefte va leerlige. Oder prevetie verstaa we i dit geval de basisodersteuig voor alle leerlige die er op is gericht om tijdig leerprobleme e opgroei- e opvoedprobleme te sigalere. roegtijdige sigalerig vereist de aawezigheid va diagostische expertise e ka al da iet i samewerkig met keteparters worde georgaiseerd. Ook de zorg voor ee veilig schoolklimaat (zowel voor leerlige als medewerkers) maakt deelt uit va de basisodersteuig. Herkeig problematiek 2 De school is i staat vroegtijdig leer- opgroei e opvoedprobleme te sigalere. Zorgteam / keteparters De school beschikt over (of participeert bie) ee zorgteam, dat over voldoede expertise beschikt om op ee adequate wijze hadeligsgericht te (late) hadele i de oderwijs- e odersteuigsbehoefte va leerlige e gezie. De school werkt daarbij same met de relevate keteparters: schole voor O, (school)maatschappelijk werk, leerplichtambteaar, D. Dyslexie De school hateert ee sluitede odersteuigs- e zorgaapak voor leerlige met dyslexie. 2 =goed, =voldoede, A= aadachtsput/otwikkelput.

10 (tijdige sigalerig, op leerlig afgestemde aapak, hatere va het dyslexieprotocol). Dyscalculie De school hateert ee sluitede odersteuigs- e zorgaapak voor leerlige met dyscalculie. (tijdige sigalerig, op leerlig afgestemde aapak) Aapak voor mider begaafde De school hateert oderwijsprogramma s e leerlije die goed zij afgestemd op leerlige met mider da gemiddelde itelligetie. Aapak voor meer begaafde De school hateert oderwijsprogramma s e leerlije die goed zij afgestemd op leerlige met meer da gemiddelde itelligetie. Meervoudig lichamelijke beperkig A De school is fysiek toegakelijk voor e heeft beschikkig over hulpmiddele voor leerlige met ee (meervoudig) lichamelijke beperkig. Aagepaste werk- e istructieruimtes e de beschikbaarheid va hulpmiddele voor leerlige die dit odig hebbe. Sociale veiligheid e gedragsprobleme De school hateert ee sluitede aapak op sociale veiligheid e gedragsprobleme. (ortho)pedagogische e/of orthodidactische programma s e methodieke die gericht zij op sociale veiligheid e het voorkome e aapakke va gedragsprobleme. Medische hadelige A De school heeft ee voor alle medewerkers beked e toegakelijk protocol voor medische hadelige (wat te doe bij.?, ogelukjes, medicije verstrekke, uitvoerig va medische hadelige). 2. Extra odersteuig Alles wat bove de basisodersteuig uitgaat, is extra odersteuig. I deze paragraaf beschrijve we de extra (specifieke) odersteuigsmogelijkhede die de school ka biede. We doe dat i de vorm va arragemete die al da iet structureel oderdeel uitmake va het oderwijsaabod va de school. Ee arragemet bestaat altijd uit meerdere oderdele, die, waar va toepassig, beschreve worde. a. Arragemete Kidere met astma Expertise: Bie de school zij meerdere leerlige die astma hebbe. De leerkrachte die ee kid met astma i de klas hebbe wete op welke momete het kid extra medicatie odig heeft. Idie odig wordt cotact opgeome met de ouders. Aadacht e tijd: Als het odig is geeft de leerkracht het kid (extra) medicatie. Bij vakke waar veel lichamelijke ispaig wordt gevraagd (bijv. bewegigsoderwijs) worde als het odig is rustmomete igelast. De leerkracht zorgt ervoor dat er voldoede frisse lucht i het lokaal is. Protocolle, aapakke e methodieke: Os beleid is er op gericht om de geweste/ oodzakelijke aapassige te realisere. Er wordt met de ouders overlegd welke aapassige odig zij. Fysieke omgevig (o.a. gebouw): I elk lokaal is ee CO2 meter aawezig. De vloerbedekkig is va glad materiaal. (lioleum). Elke dag worde de vloere geveegd of gestofzuigd. Eé keer per week worde de vloere gedweild. De lokale worde éé keer per week schoogemaakt. Als het odig is worde de vloere elke dag gestofzuigd i.p.v. geveegd e wordt er vaker per week gedweild.

11 Samewerkig: De ouders geve iformatie over astma aa de leerkracht. Idie odig ka er cotact opgeome worde met de arts. Kidere met ee lichamelijke hadicap Expertise: We hebbe ervarig met kidere die veel moeite hebbe met hu motoriek. Ook zij er kidere die ee lichamelijke beperkig hebbe Aadacht e tijd: Deze kidere worde zo veel mogelijk bie de ormale groep opgevage. De begeleidig va deze kidere vraagt extra tijd e aadacht va de leerkrachte e de IB-ers. Deze kidere hebbe vaak aagepaste materiale of aagepaste opdrachte odig. Op momete dat deze kidere extra odersteuig odig hebbe ka extra hulp gegeve door extra hade i de klas. De leerkracht of de oderwijsassistete geeft op die momete extra hulp aa het kid. Protocolle, aapakke e methodieke: Os beleid is er op gericht om de geweste/ oodzakelijke aapassige i lesmateriaal e/of aapak te realisere. De aapak is gericht op het aapasse va materiale e werkwijze, te deke valt aa: - aagepaste werkblade - aagepaste opdrachte - aagepast meubilair - rustmomete Fysieke omgevig (o.a. gebouw): Er is ee aagepast toilet. Idie odig ka hier ee verschooruimte va worde gemaakt. Er zij verstelbare leerligesets. De lokale op de beedeverdiepig zij rolstoeltoegakelijk. Idie odig kue er aapassige worde gedaa zodat de boveverdiepig e de kelder ook rolstoeltoegakelijk zij. Samewerkig: oor de begeleidig va kidere met ee lichamelijke hadicap ka Ambulate begeleidig vauit De Twij worde igezet. Kidere met leerprobleme Expertise: Bie oze school hebbe we gee ervarig met de begeleidig va kidere die ee verstadelijke beperkig hebbe. Dit beteket iet dat we iet ope staa voor deze kidere. Als ouders hu kid bij os op school wille plaatse wordt besproke welke mogelijkhede er zij. Ee evetuele plaatsig is mogelijk als aa de radvoorwaarde is voldaa. Aadacht e tijd: Deze kidere worde zo veel mogelijk bie de ormale groep opgevage. De begeleidig va deze kidere vraagt extra tijd e aadacht va de leerkrachte e de IB-ers. Deze kidere hebbe vaak aagepaste materiale of aagepaste opdrachte odig. Op momete dat deze kidere extra odersteuig odig hebbe ka extra hulp gegeve door extra hade i de klas. De leerkracht of de oderwijsassistete geeft op die momete extra hulp aa het kid. Protocolle, aapakke e methodieke: Os beleid is er op gericht om de geweste/ oodzakelijke aapassige i lesmateriaal e/of aapak te realisere.

12 Fysieke omgevig (o.a. gebouw): Samewerkig: Er ka begeleidig vauit cluster 3 worde igezet. Kidere met AD(H)D Expertise: Meerdere kidere met AD(H)D volgde/ volge het oderwijs bie oze school. Ook zij er twee leerkrachte die de opleidig tot gedragsspecialist volge. Aadacht e tijd: Deze kidere worde zo veel mogelijk bie de ormale groep opgevage. De begeleidig va deze kidere vraagt veel extra tijd e aadacht va de leerkrachte e de IB-ers. Deze kidere hebbe vaak meer cotrole odig. Ook is het belagrijk om he voldoede structuur te biede. Dit ka door het gebruik make va dagritmekaarte e/of het aapasse va het werk. Op momete dat deze kidere extra odersteuig odig hebbe ka extra hulp gegeve door extra hade i de klas. De leerkracht of de oderwijsassistete geeft op die momete extra hulp aa het kid. Bie de groep ka ee aparte werkplek worde gerealiseerd waar het kid mider last heeft va prikkels die op hem afkome. Idie odig ka er gebruik gemaakt worde va ee time-out plek buite de groep. Ook worde er rustmomete i het dagprogramma aagebracht e is het mogelijk het kid op drukke momete ee rustige plek te biede. Aa de kidere worde als het odig is extra beweegmomete aagebode. Protocolle, aapakke e methodieke: Os beleid is er op gericht om de geweste/ oodzakelijke aapassige i lesmateriaal e/of aapak te realisere. De aapak is gericht op het biede va structuur, duidelijkheid e voorspelbaarheid. Idie odig zette we de volgede materiale/ aapakke i: -timetimers, stoplichtmodel, stappeplae voor taakaapak, dagritmekaarte/dagplaig, koptelefoos, aparte werkplek, Study Buddy, time-outplek, aagepaste werkblade, rustmomete Fysieke omgevig (o.a. gebouw): Bie de klas kue prikkelarme werkplekke gerealiseerd worde. Samewerkig: oor de begeleidig va kidere met AD(H)D ka er cotact worde opgeome met de orthopedagoog/ Z/ psycholoog. Ook ka ambulate begeleidig vauit de erschoorschool worde aagevraagd. Kidere met ee aa autisme gerelateerde stooris: Expertise: Meerdere kidere met ASS volgde/ volge het oderwijs bie oze school. De leerkrachte va de oderbouw e de IB-er va de oderbouw hebbe ee cursus gevolgd. Ook zij er twee leerkrachte die de opleidig tot gedragsspecialist volge. Leerkrachte worde begeleid door ee ambulate begeleider vauit cluster 4. (erschoorschool i Nuspeet). Ook hierdoor is expertise opgebouwd. Aadacht e tijd: Deze kidere worde zo veel mogelijk bie de ormale groep opgevage. De begeleidig va deze kidere vraagt veel extra tijd e aadacht va de leerkrachte e de IB-ers. Deze kidere

13 hebbe vaak meer cotrole odig. Ook is het belagrijk om he voldoede structuur te biede. Dit ka door het gebruik make va dagritmekaarte e/of het aapasse va het werk. Op momete dat deze kidere extra odersteuig odig hebbe wordt extra hulp gegeve door extra hade i de klas. De leerkracht of de oderwijsassistete geeft op die momete extra hulp aa het kid. Bie de groep ka ee aparte werkplek worde gerealiseerd waar het kid mider last heeft va prikkels die op hem afkome. Idie odig ka er gebruik gemaakt worde va ee time-out plek buite de groep. Ook worde er rustmomete i het dagprogramma aagebracht e is het mogelijk het kid op drukke momete ee rustige plek te biede. Protocolle, aapakke e methodieke: Os beleid is er op gericht om de geweste/ oodzakelijke aapassige i lesmateriaal e/of aapak te realisere. De aapak is gericht op structuur, duidelijkheid e voorspelbaarheid. De methode eef me de vijf biedt hadvatte om dit te realisere. Idie odig zette we de volgede materiale/ aapakke i: -timetimers, stoplichtmodel, stappeplae voor taakaapak, dagritmekaarte/dagplaig, koptelefoos, aparte werkplek, Study Buddy, time-outplek, aagepaste werkblade, rustmomete Fysieke omgevig (o.a. gebouw): Bie de klas kue prikkelarme werkplekke gerealiseerd worde. Samewerkig: Er is begeleidig vauit de erschoorschool i Nuspeet(cluster4 ). Meerdere male per jaar vidt overleg plaats met de ouders, de ambulate begeleider e de school. oorafgaad aa ee gesprek wordt er meestal ee observatie bie de groep gedaa. Idie odig is er ook overleg met de orthopedagoog/ Z/ psycholoog. Kidere met ee visuele beperkig Expertise: De school heeft ervarig opgedaa met kidere met ee visuele beperkig. We hebbe hiervoor begeleidig vauit Bartimeüs. Leerkrachte e oderwijsassistetes die ee kid met ee visuele beperkig begeleide hebbe hiervoor ee cursus gevolgd bij Bartimeüs. Dit geldt ook voor de IB-er. Aadacht e tijd: Deze kidere worde zo veel mogelijk bie de ormale groep opgevage. De begeleidig va deze kidere vraagt veel extra tijd e aadacht va de leerkrachte e de IB-ers. Opdrachte moete vaak aagepast worde e deze kidere hebbe vaak meer begeleidig odig. Op momete dat deze kidere extra odersteuig odig hebbe wordt extra hulp gegeve door extra hade i de klas. De leerkracht of de oderwijsassistete geeft op die momete extra hulp aa het kid. Idie odig wordt het kid buite de groep geholpe. De leerkrachte e de oderwijsassistetes worde begeleid vauit Bartimeüs. Protocolle, aapakke e methodieke: Os beleid is er op gericht om de geweste/ oodzakelijke aapassige i lesmateriaal e/of aapak te realisere. Er worde specifieke materiale igezet om het visusprobleem te compesere. Hierbij ka gedacht worde aa vergrote werkblade, speciale computerprogramma s, aagepaste gymmateriale, extra verlichtig, verstelbaar meubilair. Fysieke omgevig (o.a. gebouw): I de groep wordt ee aparte werkplek gerealiseerd. Idie odig wordt extra licht gerealiseerd. Bij het kieze va de werkplek e de plek i de krig wordt rekeig gehoude met de lichtival e met het gezichtsveld va het kid. Samewerkig: Ee aatal kere per jaar is er overleg met de ambulate begeleider vauit Bartimeüs, de ouders e de school. oorafgaad aa het overleg is er vaak ee observatie bie de groep. Als er tussetijds

14 vrage leve ka altijd cotact opgeome worde met de ambulate begeleider. 3. Coclusie e ambities Nadat directie e team de gegeves uit de hoofdstukke 3 t/m 6 geaalyseerd, gewoge, begrepe e besproke hebbe, zij er coclusies getrokke. Deze coclusies hebbe geleid tot gezamelijke ambities. De daarvoor beodigde radvoorwaarde zij i kaart gebracht. Radvoorwaarde Als ee kid met speciale oderwijsbehoefte wordt aagemeld zulle we same met de ouders aar mogelijkhede zoeke om het kid bie oze school ee plaats te biede. Hierbij worde de volgede zake meegewoge: De oderwijsbehoefte (e verzorgigsbehoefte) die het kid heeft e de mogelijkhede die de school heeft om daaraa tegemoet ka kome. Het welbevide va het kid. De veiligheid va het kid zelf of va de medeleerlige of het persoeel. Deze moete gewaarborgd kue worde. Het kid moet ee zekere mate va leerbaarheid e taakgerichtheid kue opbrege. Het kid moet gehoorzaam e aaspreekbaar zij op zij gedrag. De leerkracht moet voldoede aadacht kue geve aa de adere leerlige. De extra ispaig die va de leerkracht wordt gevraagd mag iet zodaig zij dat de werkdruk te hoog wordt. Ee bepaalde mate va sociale vaardigheid moet als basis aawezig zij waarop wij als school kue voortbouwe. edragige va leerlige moge, a correctie, iet overmatig stored zij, zodat de aadacht va de adere leerlige cotiue afgeleid wordt. Omdat we ee ormale basisschool zij, moet de meerwaarde va het bezoeke va gewoo basisoderwijs bove het bezoek va ee speciale school kue worde aagetood. We spreke i eerste istatie altijd ee proefperiode af va drie maade. Daara volgt evaluatie. Bij positieve otwikkelige spreke we voor ee half jaar af ez. Bij de evaluatie worde de voorwaarde die voor ee plaatsig gelde meegewoge. Nadat directie e team de gegeves uit de hoofdstukke 3 t/m 6 geaalyseerd, gewoge, begrepe e besproke hebbe, zij er coclusies getrokke. Deze coclusies hebbe geleid tot gezamelijke ambities. De daarvoor beodigde radvoorwaarde zij i kaart gebracht. a. Basisodersteuig: (basiskwaliteit e prevetieve- e licht curatieve zorg) 1. Coclusies basisodersteuig: -Bie de school is voldoede expertise aawezig om de basisodersteuig te biede. 2. Ambities basisodersteuig: - Het stelle e evaluere va groepsdoele e schooldoele voor de basisvaardighede. - erder otwikkele va OPP. - Twee leerkrachte volge de opleidig tot gedragsspecialist. Zij zulle ee vraagbaak

15 voor de collega s zij e ook igezet worde bij gesprekke met ouders e kidere. - De taalcoördiator zal op het gebied va taal/ leze de doorgaade lij voor spellig e de aapak bij dyslexie i beeld brege. -De rekecoördiator zal op het gebied va rekee de doorgaade lij verder i beeld brege. b. Extra odersteuig 1. Coclusies extra odersteuig: - I de afgelope jare hebbe we bie oze school kidere begeleid die extra odersteuig odig hadde. Hierbij krege we odersteuig va ambulate begeleidig. We zij bereid om os te verdiepe i de problematiek e same met de ouders te zoeke aar mogelijkhede. 2. Ambities extra odersteuig: - Er zal ee time-out plek worde igericht waar de kidere opgevage kue worde op momete dat het i de groep of op het plei iet lukt.

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen

DE PASSER. Een nieuw Strategisch Beleidsplan: Samen beter, beter samen! RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen JANUARI 2016, NUMMER 7 DE PASSER RESPONZ Passed atwoord op speciaal oderwijsvrage Ifobulleti over relevate otwikkelige voor medewerkers Ee ieuw Strategisch Beleidspla: Same beter, beter same! THEMANUMMER

Nadere informatie

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen

Elke leerling een nieuwe kans. Tijdelijk naar onderwijsopvang om uitval te voorkomen Elke leerlig ee ieuwe kas Tijdelijk aar oderwijsopvag om uitval te voorkome 0 Samewerkigsverbad Koers VO werkt met de schole voor voortgezet oderwijs aa ee passede plek voor elke leerlig. Soms wijkt de

Nadere informatie

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc

www. POspiegel.nl Online Instrument voor CB Het Talent schooljaar februari DigiDoc POspiegel.l Olie Istrumet voor CB Het Talet schooljaar 2009-2010 februari 2010 2010 DigiDoc www. Algemee Algemee. pagia 1 Eigeschappe Equête Nummer ENQ60536 Naam schooljaar 2009-2010 Istellig CB Het Talet

Nadere informatie

Verbeterbeleid. Avonturijn

Verbeterbeleid. Avonturijn Verbeterbeleid Avoturij 2 Als u ee keer mider tevrede over os bet... Ee verbeterput Odaks dat wij os best doe de opvag va uw kid zo goed mogelijk te verzorge, ka het voorkome dat u ees wat mider tevrede

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ. PC SBO De Sleutel DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ PC SBO De Sleutel Plaats : Vroomshoop BRIN-ummer : 01KZ Arragemetsummer : 77559 Oderzoek uitgevoerd op : 26 ovember 2009 Rapport

Nadere informatie

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2)

Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Vragenlijst ten behoeve van het ondersteuningsprofiel (OSP) (2) Deze vragenlijst is bedoeld om de informatie die nodig is voor het ondersteuningsprofiel te verzamelen. 12-12-212 Vragenlijst ten behoeve

Nadere informatie

Welkom bij Avonturijn

Welkom bij Avonturijn Hoofdkatoor Ruurlo: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 760 200 ifo@avoturij.l www.avoturij.l Welkom bij Avoturij Uitgave: oktober 2015 Niets i deze uitgave mag gekopieerd of gebruikt worde zoder

Nadere informatie

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen

Schatgraven. Werken aan de zelfstandigheid van kinderen Werke aa de zelfstadigheid va kidere 2 Ileidig Werke aa zelfstadigheid is ee oderwerp dat al vele jare ee belagrijk oderdeel is va het oderwijsaabod op OBS De Spiegel. I 2008 is beslote om Zelfstadig werke

Nadere informatie

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende

Geen taken naast lesgeven. Beperkt aantal verschillende Draaiboek 2013-2014 Scala College Alphe aa de Rij maatregele werksituatie doel i werk cocretiserig va doele Werkdruk vermidere optimaliserig va orgaisatorische radvoorwaarde e werksituatie maatregel die

Nadere informatie

Evaluatie pilot ipad onder docenten

Evaluatie pilot ipad onder docenten Evaluatie pilot ipad oder docete Oderwerp equête Geëquêteerde Istellig Evaluatie pilot ipad Docete OSG Sigellad locatie Drachtster Lyceum Datum aamake equête 19-06-2012 Datum uitzette equête 21-06-2012

Nadere informatie

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht

Hoe los ik het op, samen met Thuisvester? Ik heb een klacht Klachte? Hoe los ik het op, same met Thuisvester? Ik heb ee klacht Thuisvester doet haar uiterste best de beste service te verlee aa haar huurders. We vide ee goede relatie met oze klate erg belagrijk.

Nadere informatie

RAADS IN FORMATIE BRIE F

RAADS IN FORMATIE BRIE F RAADS IN FORMATIE BRIE F gemeete WOERDEN Va: college va burgemeester e wethouders Datum: 1 december 2011 Portefeuillehouder(s): Titia Cosse Portefeuille(s): portefeuille Moumete e Archeologie Cotactpersoo:

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel De Hervormde School Regio Midden Versie 28 augustus 2015 1 Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst

Kwaliteitshandboek 3. Gebruikersgerichte processen 3.3 Het beëindigen van de individuele dienstverleningsovereenkomst De Meader Kwaliteitshadboek 3. Gebruikersgerichte processe 3.3 Het beëidige va de idividuele diestverleigsovereekomst 1/7 Beoordeeld: Stuurgroep Kwaliteit Geldig vaaf: 26/06/2013 Procedurehouder: Sociale

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier in beeld te brengen. De mogelijkheden

Nadere informatie

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland

Overlijden: uw rechten in Duitsland en Nederland Regelige e voorzieige CODE 1.1.3.46 Overlijde: uw rechte i Duitslad e Nederlad brochure broe Bureau voor Duitse Zake, www.svb.l/bdz Ihoudsopgave Overlijde Uw rechte i Duitslad e Nederlad Deskudig e betrouwbaar

Nadere informatie

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg

Tabellenrapportage CQ-index Kraamzorg Tabellerapportage CQ-idex Kraamzorg Jauari 2011 Ihoud Pagia Algemee uitleg 1 Deelame e bevalmaad 1 De itake 2 3 Zorg tijdes de bevallig 3 4 Zorg tijdes de kraamperiode 4 10 Samewerkig e afstemmig 11 Algemee

Nadere informatie

Strategic Workforce Management

Strategic Workforce Management Strategic Workforce Maagemet Ee strategische focus op persoeelsplaig is belagrijker da ooit. Itroductie Het is aa de orde va de dag; persoeel wordt otslage e de werkloosheid stijgt, maar tegelijkertijd

Nadere informatie

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever

strategie en schoolplan voorjaar 2015 Amersfoort Barneveld Ede Hoevelaken Kesteren richtinggever strategie e schoolpla voorjaar 2015 Amersfoort Bareveld Ede Hoevelake Kestere richtiggever 2015-2020 www.valodestei.l s tr ategie e Schoolpla Te geleide D it boekje bevat de strategische doele e de hoofdlije

Nadere informatie

Semi-orthopedische schoenen (OSB)

Semi-orthopedische schoenen (OSB) Semi-orthopedische schoee speciaal voor uw voete gemaakt Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse Orthopedische chirurge Reumatologe AWBZ

Nadere informatie

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni

Inzicht in voortgang. Versnellingsvraag 9 Inzichten periode maart t/m juni Izicht i voortgag Verselligsvraag 9 Izichte periode maart t/m jui Terugblik Ee idicatie hoe ee leerlig zich otwikkeld per vakgebied Ee referetieiveau waarmee elke leerlig vergeleke ka worde 2 Terugblik

Nadere informatie

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl

Ziekteprotocol. Avonturijn: Nieuwe Weg 5-01 n 7261 NL Ruurlo. info@avonturijn-ruurlo.nl www.avonturijn-ruurlo.nl Ziekteprotocol Avoturij: Nieuwe Weg 5-01 7261 NL Ruurlo Telefoo (0573) 45 81 35 Fax (0573) 45 81 33 ifo@avoturij-ruurlo.l www.avoturij-ruurlo.l KvK 41040789 Rabobak 35.67.59.865 Ziekteprotocol Op verzoek

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel 2014-2015

Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Ondersteuningsprofiel 2014-2015 Basisschool met de Bijbel Diermen ijkerkerstraat 97 3882 PE PUTTE 0343-2451982 info@bmdbdiermen.nl 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP)

Nadere informatie

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op?

Waar moet je aan denken? Verhuizen. Stap 1: Hoe zeg ik de huur op? Verhuize Waar moet je aa deke? Verhuize Bij verhuize komt heel wat kijke. Naast het ipakke va spulle e doorgeve va adreswijzigige, is het ook belagrijk dat u same met Thuisvester ee aatal zake regelt.

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-01 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-01 16:0:4 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Participatie opleidige

Nadere informatie

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden

Formaliteiten bij overlijden Informatie voor nabestaanden Formaliteite bij overlijde Iformatie voor abestaade NFOINFOINFOIN FOINFOINFOINF 2 Ileidig Omdat ee aaste uit uw familie of vriedekrig is overlede e het u moeilijk valt u uw aadacht te richte op de formaliteite

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen

Hoe werkt het? Zelf uw woning aanpassen Woig aapasse Hoe werkt het? Zelf uw woig aapasse Prettig woe beteket woe i ee huis aar uw smaak. Om og fijer te kue woe, wille veel huurders kleie of grote veraderige aabrege i hu huis. Thuisvester begrijpt

Nadere informatie

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO

Evaluatierapport. Tevredenheidsonderzoek NMV Nederlandse Montessori Vereniging 2005. Eindrapportage. BvPO Evaluatierapport Tevredeheidsoderzoek NMV Nederladse Motessori Vereigig 2005 Eidrapportage BvPO Bureau voor praktijkgericht oderzoek, Groige BvPO BUREAU VOOR PRAKTIJKGERICHT ONDERZOEK POSTBUS 9505, 9703

Nadere informatie

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning.

we willen graag zelf klussen in onze nieuwe woning. ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN we wille graag zelf klusse i oze ieuwe woig. ECHT WEL. Zelf uw woig aar wes veradere De woig die u va os huurt, wilt u atuurlijk aar uw eige smaak irichte. U kiest zelf

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Gegevesverwerkig Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Medisch vragenformulier aanvraag

Medisch vragenformulier aanvraag Medisch vrageformulier aavraag Tegemoetkomig TOG Met behulp va dit formulier e de door u meegestuurde bijlage stelt ClietFirst oafhakelijk vast i hoeverre uw kid hulp, begeleidig of toezicht odig heeft

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 13:53:17 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - ICT College

Nadere informatie

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE

BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BELGISCH INSTITUUT VOOR POSTDIENSTEN EN TELECOMMUNICATIE BESLUIT VAN DE RAAD VAN HET BIPT VAN 22 FEBRUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE A POSTERIORI GOEDKEURING VAN DE TARIEFVERHOGINGEN VAN DE AANGEWEZEN

Nadere informatie

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut

De vernieuwing van Slotjes-Midden. Sociaal Statuut De verieuwig va Slotjes-Midde Sociaal Statuut Ihoudsopgave Sociaal Statuut voor de verieuwig va Slotjes-Midde 3 Artikel 1: Overwegige 4 Artikel 2: Algemee 4 Artikel 3: Procedure bij sloop 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Effectief document- en risicobeheer

Effectief document- en risicobeheer Tekee voor efficiecy Effectief documet- e risicobeheer Met KOVO s techisch iformatiecetrum (TIC) altijd toegag tot actuele tekeige e documete é voldoe aa de eise va wet- e regelgevig. Succesvol documetbeheer

Nadere informatie

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L)

Duaal of deeltijd? Een onderzoek naar de duale en de deeltijdopleidingsvariant tot docent. Arjan Woord (08WO2009L) Duaal of deeltijd? Ee oderzoek aar de duale e de deeltijdopleidigsvariat tot docet Arja Woord (08WO2009L) Mior Leidiggeve (cursusjaar 2011/2012) Begeleider: Chris Flikweert jui, 2012 Arja Woord (08WO2009L)

Nadere informatie

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst

Christelijke school voor mavo en onderbouw mavo/havo. De Sav kleine school, grote toekomst Christelijke school voor mavo e oderbouw mavo/havo De Sav kleie school, grote toekomst Iformatie voor ouders Schooljaar 2016-2017 De Sav: kleie school, grote toekomst Goed oderwijs De Sav is ee ope christelijke

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering

Wijzigingsformulier Ziektekostenverzekering De Amersfoortse Verzekerige Stadsrig 15, postbus 42 3800 AA Amersfoort Tel. (033) 464 29 11 Fax (033) 464 29 30 Wijzigigsformulier Ziektekosteverzekerig Gegevesverwerkig Bij deze wijzigig worde persoosgegeves

Nadere informatie

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning

Aanvraag voor een woning in de gemeente(n)... 1. Personalia aanvrager huurwoning Aavraagformulier Huurwoig Hoofdkatoor: J.L. va Rijweg 20, Postbus 612 2700 AP Zoetermeer Tel. : 079-329 66 66 Fax : 079-329 66 00 Iteret : www.hof-rijlad.l E-mail : ifo@hof-rijlad.l Regiokatore: Groeewoudsedijk

Nadere informatie

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen

Ja, ik wil. Trouwen in Vlaardingen Ja, ik wil Trouwe i Vlaardige Ihoud Pagia 4 Locatie kieze Pagia 5 Tijdstip kieze Pagia 6 De plechtigheid Pagia 8 I odertrouw Pagia 9 Tot slot Pagia 11 Bijlage Gefeliciteerd met uw voorgeome huwelijk of

Nadere informatie

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga

Examencommissies. als professioneel intern toezichthouder. John Huizinga Examecommissies als professioeel iter toezichthouder Joh Huiziga Borgig kwaliteit tetames (art. 7.12b lid 1 sub a) Hiertoe: Wijst de examecommissie examiatore(artikel 7.12c, lid 1 WHW). Examiatore verschaffe

Nadere informatie

Schoenen voor diabetes en reuma

Schoenen voor diabetes en reuma Schoee voor diabetes e reuma Comfortschoee gemaakt voor de extra kwetsbare voet Officieel gee vergoedig via zorgverzekeraar. Echter bij ekele zorgverzekeraars is door middel va idividuele aavraag vergoedig

Nadere informatie

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond

OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 jaarverslag OV-Taxi Zuid-Keemerlad/IJmod 2007 1 jauari 2007 t/m 31 december 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O

Nadere informatie

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA)

Meer waarde. met PIA. Evaluatie Project Professioneel Inkopen en Aanbesteden (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Meer waarde met PIA Evaluatie Project Professioeel Ikope e Aabestede (PIA) Voorwoord De Stuurgroep PIA heeft i maart 2006 aa

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013

Hogeschool Utrecht. Standaard Rapport. Online Rapport. Faculteit Educatie. HBOspiegel.nl 10-9-2013 Olie Rapport Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Stadaard Rapport HBOspiegel.l 10-9-2013 Dit rapport is automatisch gegeereerd: 11-9-2013 14:0:03 DigiDoc Web Hostig Aalyse: Aalyse: ROCMN - Tech College

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Eerste verstrekkig: Revalidatieartse

Nadere informatie

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren

Monitor Convenant Professionalisering en begeleiding onderwijspersoneel in primair en voortgezet onderwijs. Nulmeting bij besturen en directeuren Moitor Coveat Professioaliserig e begeleidig oderwijspersoeel i primair e voortgezet oderwijs Nulmetig bij besture e directeure Jos va Kuijk Gerrit Vrieze Tessa Marx Jauari 2008 Moitor Coveat Professioaliserig

Nadere informatie

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen

Veiligheidsschoenen. Veilig èn comfortabel werken met aangepaste veiligheidsschoenen. Met behoud van CE-NEN keurmerk. Veiligheidsschoenen Veiligheidsschoee Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Met behoud va CE-NEN keurmerk Veiligheidsschoee 1 Veilig è comfortabel werke met aagepaste veiligheidsschoee Veel beroepe vereise

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke (Gezodheids)risico s bij autorijde Buite de verkeersveiligheid e de oderhoudsstaat va de auto ka ook het lagdurig zitte i de auto tot (gezodheids)klachte

Nadere informatie

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s

Waarstaatjegemeente.nl Beleidsthema s Waarstaatjegemeete.l Beleidsthema s Gemeete Emme 2016 C. Beye MSc M. Tuider MSc B. va Dale MSc het PON, keis i uitvoerig Tilburg, maart 2017 Colofo Het PON heeft dit oderzoek verricht i opdracht va Gemeete

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolodersteuigsprofiel aam school: Joos va Lareschool adres: Clasiastraat 3 postcode/plaats: 4341 ER Aremuide telefooummer: 0118-601986 cotactpersoo: P. Meulmeester bestuursummer: 30145 bricode: 00IM

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A. tijdvak 2 woensdag 19 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Exame HAVO 2013 tijdvak 2 woesdag 19 jui 13.30-16.30 uur wiskude A Bij dit exame hoort ee uitwerkbijlage. Dit exame bestaat uit 21 vrage. Voor dit exame zij maximaal 80 pute te behale. Voor elk vraagummer

Nadere informatie

Kwaliteitszorg & ra/onalisering (boek Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer : hoofdstuk 4 4.3)

Kwaliteitszorg & ra/onalisering (boek Een kwarteeuw onderwijs in eigen beheer : hoofdstuk 4 4.3) Kwaliteitszorg & ratioaliserig Iteratioaliserig SESSIE 4 Kwaliteitszorg & ra/oaliserig (boek Ee kwarteeuw oderwijs i eige beheer : hoofdstuk 4 4.3) 2 Ileidig: Ee korte blik terug 3 1 Situatie voor 1991

Nadere informatie

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting.

Stochastische loadflow. Beschrijving model belasting. Stochastische loadflow. eschrijvig model belastig. 95 pmo 5-- Phase to Phase V Utrechtseweg 3 Postbus 68 AC Arhem T: 6 356 38 F: 6 356 36 36 www.phasetophase.l 95 pmo INHOUD Ileidig...3 eschrijvig belastig...

Nadere informatie

Klanten binden door excellente dienstverlening

Klanten binden door excellente dienstverlening Klate bide door excellete diestverleig Customer excellece als oderscheided vermoge De wijze waarop cosumete aar diestverleig kijke, veradert met hoge selheid. Steeds meer cosumete gebruike de digitale

Nadere informatie

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven:

Pedicure bij Rameau. Verzorgde voeten lopen het prettigst. Om in aanmerking te komen voor vergoeding zijn gemachtigd voor te schrijven: Verzorgde voete lope het prettigst Pedicure behadelige worde bij diabetes e reuma patiëte door ekele zorgverzekeraars vergoed. Om i aamerkig te kome voor vergoedig zij gemachtigd voor te schrijve: Huisartse

Nadere informatie

Onveilige bedrijven betalen méér

Onveilige bedrijven betalen méér SAFETY & ACCIDENT MANAGER, software voor ee prevetiebeleid zoder zorge! Oveilige bedrijve betale méér maager Beheer e opvolgig va risico s MANAGER Aagifte, opvolgig e statistiek va arbeidsogevalle Behere

Nadere informatie

Periodiciteit bij breuken

Periodiciteit bij breuken Periodiciteit bij breuke Keuzeodracht voor wiskude Ee verdieede odracht over eriodieke decimale getalle, riemgetalle Voorkeis: omrekee va ee breuk i ee decimale vorm Ileidig I deze odracht leer je dat

Nadere informatie

Sloopbesluit en verhuizen

Sloopbesluit en verhuizen Sloopbesluit e verhuize waar je thuis bet... Wat kut u verwachte als uw woig wordt gesloopt Op verschillede plaatse werkt HEEMwoe aa de verbeterig va de wijk. Soms heeft dat grote gevolge voor u als huurder.

Nadere informatie

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1

WAI-NOT. Stefan Agten en Gaby Thierry (secretariaat@wai-not.org) Auteur van deze beschrijvende fiche : Eric Beke E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 E-LEEROMGEVINGEN & WAI-NOT 1 & 1 WAI-NOT Titel : Bestaat uit : WAI-NOT iterettools voor kidere e jogere met verstadelijke beperkige (website met educatieve e (re)creatieve elemete, speciale e-mailcliet,...)

Nadere informatie

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013

Toelichting bij Opbrengstgegevens VAVO 2011-2013 Toelichtig bij Opbregstgegeves VAVO 2011-2013 Ihoud Ileidig Aatal deelemers exame Kegetalle toezicht exames CE-cijfer alle vakke CE-cijfer alle vakke - tred SE-cijfer mius CE cijfer alle vakke Percetage

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave va het Koikrijk der Nederlade sids 1814. Nr. 6416 10 maart 2015 Regelig va de Miister va Oderwijs, Cultuur e Weteschap va 27 februari 2015, r. FEZ/732697 houdede wijzigig

Nadere informatie

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon

betreffende het doorgeven van orders via fax en telefoon Reglemet Tele-Equity betreffede het doorgeve va orders via fax e telefoo (Retail Cliëte) 02541 Om redee va efficiëtie e selheid ka de Cliët wese om zij orders per fax e/of telefoo aa de Bak over te make.

Nadere informatie

imtech Arbodienst (versie 2.0)

imtech Arbodienst (versie 2.0) imtech Arbodiest (versie 2.0) veilig e gezod werke Wat is werke op hoogte? Bij werkzaamhede op ee hoogte vaaf 2,5 meter moete voorzieige worde aagebracht, zodat veilig gewerkt ka worde. De voorkeur gaat

Nadere informatie

+ Situatie voor 1991

+ Situatie voor 1991 Kwaliteitszorg & ra/oaliserig (boek Ee kwarteeuw oderwijs i eige beheer : hoofdstuk 4 4.3) Kwaliteitszorg & ratioaliserig Iteratioaliserig SESSIE 5 2 Ileidig: Ee korte blik terug Situatie voor 1991 cotrolebevoegdheid

Nadere informatie

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN

STUDIEKEUZESTAPPENPLAN STUDIEKEUZESTAPPENPLAN www.uva.l/studie-kieze Hoe kies je ee studie? studiekeuzestappepla Weet je og iet wat je wilt studere? Begeleidig bij het studiekeuzestappepla Misschie ka dit studiekeuzestappepla

Nadere informatie

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll""' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN

BU ERNST &YOUNG. tl n. Ll u n. [j l.\ [J n [J ;] IJ IJ. Illll' VERTROUWELIJK De Raad van de gemeente Nijmegen Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN [1 ] Jl "1 1 I 3 a tl Illll""' VERTROUWELIJK De Raad va de gemeete Nijmege Postbus 9105 6500 HG NIJMEGEN BU ERNST &YOUNG Erst & Youg Accoutats LLP Meader 861 6825 MH Arhem Postbus 30116 6803 AC Arhem Tel.:

Nadere informatie

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken

Deel I. Kenmerken van ADHD. Hoofdstuk 1. Wat we weten over de stoornis ADHD. 1.1 De basiskenmerken Deel I hoofdstuk 1 Deel I Wat we wete over de stooris ADHD Hoofdstuk 1 Kemerke va ADHD Altijd druk? De letters ADHD staa volges sommige vooral voor: Alle Dage Heel Druk. Dat klopt lag iet altijd. Niet

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose.

Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Jose. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Jose.beier juli 2014 Alle rechte

Nadere informatie

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON

Committee / Commission ECON. Meeting of / Réunion du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES. Rapporteur: Olle LUDVIGSSON Committee / Commissio ECON Meetig of / Réuio du 31/08/2011 BUDGETARY AMENDMENTS / AMENDEMENTS BUDGÉTAIRES Rapporteur: Olle LUDVIGSSON NL NL Otwerpamedemet 6802 === ECON/6802 === igedied door Commissie

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta.

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Enquete studenten op ROC Midden Nederland. Faculteit Educatie Online Evaluatie Instrument IO: Gitta. Equete studete op ROC Midde Nederlad. Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Equete studete op ROC Midde Nederlad. IO: Gitta.verhoeve juli 214 Alle

Nadere informatie

OV-Taxi Noord-Holland Noord

OV-Taxi Noord-Holland Noord P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 jaarverslag OV-Taxi Noord-Hollad Noord 2006 September 2007 P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave

Nadere informatie

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014

www.hbospiegel.nl Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Farel College Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juli 2014 Equete studete Farel College Pagia 1 va 11 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Farel College juli 201 Alle rechte voorbehoude.

Nadere informatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie

Project levenskast Project levenskast. 1 Levensgeschiedenis. 2/ Nood: 3/ Doelstellingen 4/ Project levenskast 5/ Evaluatie Project leveskast WZC Markizaat Ergotherapeute - Karlie Puttema 1 Project leveskast 1/ Levesgeschiedeis 2/ Nood: ð project met levesgeschiedeisse ð visie demetie 3/ Doelstellige 4/ Project leveskast 5/

Nadere informatie

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6.

kleinkinderen familie OCMW beweging 15.28% 1.88% 8.58% 65.15% 9.12% 12.12% 1.68% 8.75% 67.34% 10.10% 12.41% 1.09% 17.88% 62.04% 6. Politieke iteresse (vraag: Sommige mese volge regelmatig wat er gaade is i de politiek, terwijl adere zich daar iet zo voor iteressere. Hoe is dat met u?) Mate va iteresse: 27%: helemaal iet geïteresseerd

Nadere informatie

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013

Analyse wijze en stimuleren van invullen Nationale Studenten Enquête 2012. Pascal Brenders 19 juni 2013 Aalyse wijze e stimulere va ivulle atioale Studete Equête 20. Pascal Breders 19 jui 2013 Aaleidig Studiekeuze3 is veratwoordelijk voor de uitvoerig va de atioale Studete Equête (SE). De atioale Studete

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Stadhouder Willem III school, Ede Regio Midden 1 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de

Nadere informatie

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant

Enquête social media gebruik ROC West-Brabant Equête social media gebruik ROC West-Brabat Jauari / februari 2012 I jauari 2012 is ee studeteequête geoped, met als thema social media i het oderwijs. De equête is door 514 mbo-studete igevuld. Afhakelijk

Nadere informatie

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland

Stand van zaken, april 2008. bibliotheekvernieuwing in Noord-Holland Stad va zake, april 2008 bibliotheekverieuwig i Noord-Hollad P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D Ihoudsopgave 5 1 Voorwoord 7 2 Ileidig 2.1 Rapport va commissie Meijer e start bibliotheekverieuwigsproces

Nadere informatie

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst

JOGG-Noordwest: positieve resultaten bieden kansen voor de toekomst JOGG-Noordwest: positieve resultate biede kase voor de toekomst Ee evaluatieoderzoek va de pilotfase va ee wijkgerichte aapak i de Utrechtse aadachtswijk Noordwest Gôkky Zeistra, Naah Tak, Moique de Koig,,

Nadere informatie

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven

Huisstijl en logogebruik Associatie KU Leuven Huisstijl e logogebruik Associatie KU Leuve Associatie huisstijlhadboek > Ihoudstafel 1 Ihoudstafel 1. Gebruik va de huisstijl of opame va het associatielogo 3 2. Huisstijl Associatie KU Leuve 4 2.1 Opame

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Regio midden

Ondersteuningsprofiel. Regio midden Ondersteuningsprofiel Regio midden Ondersteuningsprofiel 1. INLEIDIN. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en de kwaliteit ervan op een eenvoudige manier

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2014 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar

OOM Verzekeringen. De specialistische verzekeraar Jaa rov erzi cht 201 3 Bra dv erze keri ge e g i r e k dverze a l e t i Bu OOM Verzekerige De specialistische verzekeraar Kercijfers verzekerigsactiviteite (x 1.000) Resultate 2013 2012 Omzet Bruto verdiede

Nadere informatie

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED

DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED DE ROL VAN GIS BIJ DE HEDONISCHE WAARDEBEPALING VAN VASTGOED Prof. ir. P. Ampe, Prof. dr. ir. A. De Wulf, ig. J. De Corte. 1. Ileidig e probleemstellig. Sedert deceia gebruike schatters zowel i België

Nadere informatie

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef

Steekproeftrekking Onderzoekspopulatie Steekproef Steekproeftrekkig I dit artikel worde twee begrippe beschreve die va belag zij voor het uitvoere va ee oderzoek. Het gaat om de populatie va het oderzoek e de steekproef. Voor wat betreft steekproeve lichte

Nadere informatie

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013

Eindrapport Leerlingtevredenheidsonderzoek Floracollege Eindexamenklassen 2013 Eidrapport Leerligtevredeheidsoderzoek Floracollege Eidexameklasse 2013 Juli 2013 Ihoudsopgave Samevattig 3 Vrage over schoolwerk 5 Vrage over jezelf 6 Vrage over docete 8 Vrage over de metor 11 Vrage

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdesrisicoverzekerig Ee overlijdesrisicoverzekerig zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekede overlijdesrisicoverzekerige die uw abestaade bescherme tege de ogeweste fiaciële gevolge va overlijde.

Nadere informatie

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam

Meedoen door taal. Uitvoeringsprogramma Inburgering en Educatie (2007 2010) Gemeente Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Meedoe door taal Uitvoerigsprogramma Iburgerig e Educatie (2007 2010) Gemeete Rotterdam Colofo Meedoe door taal

Nadere informatie

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam

Een andere kijk op Financiële Rekenkunde Wim Pijls, Erasmus Universiteit Rotterdam Ee adere kijk op Fiaciële Rekekude Wim Pijls, Erasmus Uiversiteit Rotterdam. Ileidig Het vak Fiaciële Rekekude levert vawege zij sterk wiskudig karakter ogal wat probleme op i het oderwijs. Veel leerlige

Nadere informatie

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU)

Internationale mobiliteit: kennisvermenigvuldiging door Hogeschool Utrecht (HU) Iteratioale mobiliteit: keisvermeigvuldigig door Hogeschool Utrecht (HU) 17 jui 2010 Elske Bares, Ige Saders, Bart Faber Barbara Krop, Ivar Ros Aaleidig Steeds meer buiteladse studete Extra aadacht vauit

Nadere informatie

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012

Naar SKOFV GMR 2.0! eindrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Naar SKOFV GMR 2.0! eidrapport GMR werkgroep 8 Mei 2012 Pagia 1 va 22 Ihoudsopgave 1. Ileidig... 3 2. Equêtes... 4 2.1 Aalyse equête GMR lede... 4 2.2 Aalyse equête school MR-e... 4 3. Voorbeelde uit de

Nadere informatie

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw

Manifest Op naar een gezonde mortelsector. FNV Bouw & Infra is een onderdeel van FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector FNV Bouw & Ifra is ee oderdeel va FNV Bouw Maifest Op aar ee gezode mortelsector 2 Maifest Op aar ee gezode mortelsector Ihoudsopgave 1. Waarom ee maifest?........................................................

Nadere informatie

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss

Rapportage Klantenmonitor Omgevingsvergunning. Gemeente Oss Rapportage Klatemoitor Omgevigsverguig Gemeete Oss Rapportageperiode: Q4 2006 - Q3 2007 Deze rapportage is opgesteld door PricewaterhouseCoopers i samewerkig met i-lik2. PricewaterhouseCoopers Mario Schepers

Nadere informatie

evaluatie in de goede toon

evaluatie in de goede toon P r o v i c i e N o o r d - H o l l a d evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester Hadreikig evaluatiegesprek gemeeteraad e burgemeester evaluatie i de goede too Tusse raad e burgemeester P R

Nadere informatie

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek.

Een toelichting op het belang en het berekenen van de steekproefomvang in marktonderzoek. 006 Wolters-Noordhoff bv Groige/Houte De steekproefomvag Ee toelichtig op het belag e het berekee va de steekproefomvag i marktoderzoek. Ihoud 1 Ileidig Eerst ekele defiities 3 Steekproefomvag e respose

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods

Jaarverslag 2012. Psychiatrisch Verzorgingstehuis Zoete Nood Gods. n Campus Nieuwemeers. n Campus Leilinde. n Campus Zoete Nood Gods Jaarverslag 2012 Psychiatrisch Verzorgigstehuis Zoete Nood Gods Campus Nieuwemeers Campus Leilide Campus Zoete Nood Gods Ihoudsopgave 1 Ileidig 3 2 Historiek 4 3 Visie 6 4 Raad va Bestuur 8 5 Officiële

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel Willem Teellinckschool - chterberg Regio Midden 1 Toelichting 1. De school dient met ingang van 1 augustus 2015 te beschikken over een geactualiseerd Ondersteuningsprofiel en deze

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014

Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Enquete studenten Meridiaan Instituut Archimedes Online Evaluatie Instrument juni 2014 Equete studete Meridiaa Pagia 1 va 1 www.hbospiegel.l Olie Evaluatie Istrumet Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Istituut Archimedes Equete studete Meridiaa jui 214 Alle rechte voorbehoude. CopyRight

Nadere informatie