BASISCALCULATIE. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BASISCALCULATIE. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 BASISCALCULATIE Inhoudsopgave 1.0 Bedrijfstak en bedrijfskolom 2.0 Functies van de handel 3.0 Goederenhandel 4.0 Handel in het algemeen 5.0 Indeling handel 6.0 Instellingen ten dienste van het bedrijfsleven 7.0 Internationale handel 8.0 Koopovereenkomst 9.0 Krediet 10.0 Leasing 11.0 Samenwerkingsvormen 12.0 Verzekeringen 13.0 Vreemde valuta

2 1.0 Bedrijfstak en bedrijfskolom De verwerking van grondstof tot eindproduct gebeurd in verschillende bedrijven. De reeks van elkaar opvolgende bedrijven waarin telkens een volgend stadium van de productie plaatsvindt, wordt de bedrijfskolom genoemd. De consument zelf wordt echter niet tot de bedrijfskolom gerekend. Elke productieschakel stelt het geheel van bedrijven voor die hetzelfde productieproces uitvoeren en zich bevinden in dezelfde geleding van de bedrijfskolom. Zo n schakel noemen we een bedrijfstak. De lengte van de kolom wordt bepaald door het aantal bewerkingen dat nodig is om van grondstoffen een eindproduct te maken.

3 2.0 Functies van de handel Er zijn niet altijd onmiddellijk afnemers te vinden voor productieoverschotten; er verloopt dan enige tijd voordat de consumenten het artikel willen kopen. De handel koopt deze productieoverschotten op, bewaart deze om ze vervolgens weer te verkopen aan verbruikers. Kortom de handel zorgt voor het voortstuwen van de goederen van producent naar consument. Deze taak kan in een aantal functie worden verdeeld: Collecterende functie: de door producenten aangeboden hoeveelheden worden verzamelt en gecombineerd tot grotere door de verwerkende industrie gewenste hoeveelheden. Distribuerende functie: het verdelen van de geproduceerde goederen over de consument. Sorterende functie: producten die door de natuur zijn voortgebracht zijn niet alle van dezelfde kwaliteit, deze worden in verschillende kwaliteiten gesorteerd. Financieringsfunctie: de levering van producten aan afnemers gebeurd regelmatig op krediet. Het distribueren en collecteren zijn de belangrijkste taken van de handel. Daarnaast bestaan nog een aantal nevenfuncties: Opslaande functie: de goederen worden nadat ze zijn geproduceerd opgeslagen tot het tijdstip van consumptie. Vervoerfunctie: door toepassing van de arbeidsverdeling en door natuurlijke omstandigheden, is de productieplaats niet dezelfde als de plaats van consumptie. Er moet dus vervoer plaatsvinden. Selecterende functie: het maken van een selectie van consumptieverwante artikelen, waaruit de consument of detaillist een keuze kan maken.

4 3.0 Goederenhandel 3.1 Prijzen in de handel Inkoopprijs De inkoopprijs is het bedrag dat betaald wordt voor een partij goederen aan een leverancier. In de handel wordt deze partij vrijwel altijd doorverkocht en geleverd aan een derde persoon, de afnemer. Bij deze doorlevering speelt het begrip winst een belangrijke rol. De handelaar moet naast zijn kosten ook nog wat verdienen wanneer hij een product verkoopt. Hiervoor wordt dan vaak een winstpercentage vastgesteld welke wordt uitgedrukt in % van de inkoop- of verkoopprijs. Kostprijs De kostprijs van een aantal goederen is de inkoopprijs plus alle kosten die gemaakt zijn voor de inkoop en opslag van de goederen tot het moment van verkoop, dus excl. verkoopkosten. Een handelaar kan zijn kosten verdelen in directe en indirecte kosten: Directe kosten: kosten die per partij rechtstreeks aanwijsbaar zijn en per partij bepaald kunnen worden. Indirecte kosten: deze kosten kunnen niet rechtstreeks aanwijsbaar worden en niet per partij bepaald zijn. Uiteraard moeten de verkoopkosten ook nog toegevoegd worden aan de kostprijs. Dit wordt vaak uitgedrukt in een percentage van de inkoop- of verkoopprijs. Uitgaande van bovenstaande informatie ziet het er schematisch als volgt uit. Inkoopprijs + Verkoopprijs = Kostprijs Kostprijs + Verkoopkosten + Nettowinst = Verkoopprijs Verkoopprijs De prijs waarvoor we het product gaan verkopen wordt bepaald door de inkoopprijs te verhogen met een brutowinstpercentage of via opslagpercentages. 3.2 Omzetbelasting Het begrip omzetbelasting is in de praktijk beter bekend als btw. Dit is een afkorting voor belasting over de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde is het verschil tussen de verkoopprijs en de prijzen van de ingekochte goederen of diensten, beide excl. omzetbelasting. Over dit bedrag wordt er omzetbelasting geheven. Omzetbelasting is een verbruikersbelasting die geheven wordt bij aanschaf van alle mogelijke goederen en diensten. De consument betaald deze belasting, waarna de leverancier die omzetbelasting aan de fiscus af moet dragen. Op dit moment gelden er drie tarieven: Het algemeen tarief 21%. Dit geldt voor de meeste goederen en diensten. Het verlaagd tarief 6%. Dit geldt voor de goederen en diensten die tot de noodzakelijke levensbehoeften worden gerekend. Het nultarief 0%. Wordt toegepast in het international goederen- en dienstenverkeer. Hetgeen aan omzetbelasting wat de ondernemer uiteindelijk dient af te dragen berekenen we volgens onderstaande schema: Te vorderen omzetbelasting - Verschuldigde omzetbelasting = Af te dragen omzetbelasting

5 3.3 De factuur Bij het verhandelen van goederen tussen koper en verkoper wordt er een overeenkomst gesloten, waarin de voorwaarden van deze transactie worden vastgesteld. Deze overeenkomst is niet alleen bedoeld als bezegeling van de transactie, maar ook om problemen achteraf te voorkomen. Voor de afwikkeling van een dergelijke transactie, verzend de verkoper een factuur aan de koper. Op een factuur moeten altijd een aantal punten worden vermeld, zoals de hoeveelheid, prijs en kwaliteit van de goederen. Deze zijn punten zijn ook altijd terug te vinden in de koopovereenkomst. Op de factuur staat ook altijd vermeld, of dat er korting gegeven worden op gewicht en/of prijs en eventueel bijkomende kosten. 3.4 Bijkomende kosten Als door de verkoper bepaalde kosten worden betaald, die voor rekening van de koper zijn, worden deze afzonderlijk op de factuur vermeld. In sommige gevallen gebeurd dit voor de berekening van omzetbelasting, namelijk als deze kosten ook belast zijn. Indien deze kosten niet belast zijn gebeurd dit na de berekening. 3.5 Schema van een factuur Brutogewicht a kg Af: Extratarra x % van a kg...= b kg Af: Tarra x % van b kg...= c kg Af: Rafactie x % van c kg...= Netto d kg á per kg = e Af: Rabat x % van e.....= f Af: Contant x % van f.....= g Bij: Diverse kosten (btw belast).....= h Bij: Omzetbelasting x % van h.....= i Bij: Statiegeld emballage.. Bij: Kosten (btw vrij)..... = Eindbedrag van de factuur k

6 4.0 Handel in het algemeen 4.1 Ontstaan en ontwikkeling van de handel Van oorsprong voorzag ieder mens in zijn eigen behoeften. Ze waren zowel producent als consument. De mensen leefden in stammen waartussen amper communicatie bestond. Wat men nodig had, werd door de leden van de stam zelf gemaakt. In later stadium begon men meer behoeften te krijgen aan andere goederen en ontstond de eerste vorm van handel: directe ruil of ruil in natura. Wat inhoud twee of meerdere stammen die hun overschot aan goederen onderling naar behoefte ruilen. Met de opkomst van steden in de vroege middeleeuwen ontstonden er gespecialiseerde beroepen. Iedere persoon legt zich uitsluitend toe op de voortbrenging van die producten waarvoor hij het meest geschikt is. Ruil in natura werd steeds moeilijker, er ontstond toen al spoedig geld wat de handelstransactie makkelijker maakte. De directe ruil werd vervangen door de ruil van goederen tegen geld: indirecte ruil. Je spreekt nu van directe handel of niet-zelfstandige handel, producent en consument treden direct met elkaar in contact. In de handel hebben we te maken met verschillende soorten producten, welke als volgt zijn ingedeeld: Agrarische producten: producten die door landbouw, veeteelt of tuinbouw worden voortgebracht. Extratieve producten: producten van de mijnbouw, zoals metalen, edelmetalen en brandstoffen. Industriële producten: het resultaat van de verdere verwerking van agrarische, extratieve en andere industriële producten.

7 5.0 Indeling van de handel Een belangrijke indeling is die in groot- en kleinhandel. Onder de groothandel wordt verstaan de handel die niet rechtstreeks aan consumenten levert terwijl de kleinhandel dit wel doet. De kleinhandel vervult de volgende functies: Hij moet zorgen dat de consument te allen tijde de nodige goederen in de door hem gewenste kwaliteit en hoeveelheid kan kopen. Hij verzorgt de voorraadvorming voor de consument. Hij moet peilen welke behoeften er bij de consumenten bestaan en zijn ervaringen aan de producent meedelen. Hij moet trachten nieuwe behoeften bij de consument te wekken.

8 6.0 Instellingen ten dienste van het bedrijfsleven Om een zo goed mogelijk inzicht in de markt en marktomstandigheden te verkrijgen, heeft de onderneming behoefte aan gegevens die zij vaak niet zelf kunnen verkrijgen. Daar de ontwikkeling van de handel erg belangrijk is voor de welvaart van ons land, hebben de overheid en het georganiseerde bedrijfsleven instellingen opgericht die zich bezighouden met het verstrekken van inlichtingen aan en het adviseren van het bedrijfsleven. De twee belangrijkste van deze instellingen zijn de Kamers van Koophandel en Fabrieken en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Kamers van Koophandel en Fabrieken Deze hebben drie basistaken, door de wet opgedragen: Adviserende taak: ze geven gevraagd of ongevraagd advies aan het rijk en lagere overheden over de belangen van handel en nijverheid. Dienstverlenende taak: deze taak omvat meerdere werkzaamheden. 1. Het verstrekken van voorlichting over handel en nijverheid. 2. Het verlenen van subsidies aan instellingen die een algemeen belang van handel en nijverheid bevorderen. 3. Het verstrekken van statistische gegevens over handel, industrie, verkeer enz. Uitvoerende taak: het inrichten en bijhouden van het Handelsregister. Het uitvoeren van voorschriften van bijv. de Winkelsluitingswet en de Uitverkopenwet. Er worden op grond van deze wetten vergunningen afgegeven. Centraal Bureau voor de Statistiek Dit is een overheidsinstelling die organisatorisch behoort tot het ministerie van Economische Zaken. Ze verzamelen gegevens van zeer uiteenlopende aard, met name op economisch gebied. De Centrale Commissie voor Statistiek bepaald het onderzoeksterrein. Hierin zitten groeperingen op het gebied van wetenschap, maatschappelijke groeperingen en de overheid. Het CBS ordent en bewerkt het cijfermateriaal zodanig dat hieruit overzichten kunnen worden samengesteld die van groot nut zijn voor het bedrijfsleven. Voor het bedrijfsleven is vooral de maandelijkse publicatie van statistieken van in, uit- en doorvoer van belang. Deze statistieke bevatten gegevens over de ontwikkeling van de Nederlandse handel, de herkomst van goederen en afzetgebieden voor industriële en agrarische producten. Bij beide instellingen kunnen startende ondernemers terecht voor o.a. cursussen.

9 7.0 Internationale handel De internationale arbeidsverdeling is zeer bevorderlijk voor de welvaart van verschillende landen. Ieder land legt zich dan toe op de productie van die goederen waarvoor het op grond van zijn natuurlijke gesteldheid en geaardheid van de bevolking het meest geschikt is. Internationale handel bestaat uit invoer (import) en uitvoer (export) van goederen en diensten. Ieder land voert zijn eigen handelspolitiek, hieronder verstaat men het geheel van maatregelen dat een land neemt om de handel met het buitenland te stimuleren of te beperken. Daarbij zijn twee richtingen mogelijk: Protectie (actieve handelspolitiek): bescherming van de eigen binnenlandse productie door invoerrechten en andere invoerbelemmeringen door bijv. het heffen van hoge invoerrechten. Vrijhandel (passieve handelspolitiek): zo weinig mogelijk belemmeringen van de handel met het buitenland. Hier word zo min mogelijk aan invoerrechten geheven, alleen om fiscale redenen. Bij invoer van goederen moeten naast invoerrechten ook omzetbelasting en voor bepaalde goederen teven accijns betaald. Accijns is een indirecte belasting of verbruiksbelasting die enerzijds wordt geheven om de staat inkomsten te verschaffen en anderzijds om de consumptie van bepaalde goederen te beperken Een ander middel om binnenlandse producten tegen buitenlandse concurrentie te beschermen is contingentering van de invoer van bepaalde goederen. Voor een bepaalde tijd wordt dan door de overheid een bepaalde hoeveelheid of een maximumbedrag vastgesteld dan mag worden ingevoerd. Deze manier werkt meestal doeltreffender dan beschermende rechten, omdat verhoging van invoerrechten soms prijsverlaging door buitenlandse concurrenten uitlokt.

10 8.0 Koopovereenkomst 8.1 Koop en verkoop Koop en verkoop is een overeenkomst tussen twee partijen, waarbij de ene partij zich verbindt iets te leveren en de andere partij de overeengekomen prijs te betalen. Koopovereenkomsten kunnen op verschillende wijzen tot stand worden gebracht. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk plaatsvinden. De wet bepaalt nauwkeurig welke zaken als onroerend moeten worden aangemerkt. Onroerend zijn de grond, de nog niet gewonnen delfstoffen, de met de grond verenigde beplantingen, alsmede de gebouwen en werken die duurzaam met de grond zijn verenigd, hetzij rechtstreeks, hetzij door vereniging met andere gebouwen of werken. 8.2 Offertes Meestal is de aanleiding tot de koopovereenkomst een aanbieding van de kant van de verkoper. Zo n aanbieding wordt offerte genoemd. In een offerte deelt de verkoper aan de gegadigde mee wat hij heeft te bieden, tegen welke prijs en onder welke leverings- en betalingscondities. Bij een levering dient er sprake te zijn van een overeenkomst en ten tweede moet er worden voldaan aan een voorgeschreven leveringshandeling. De voorgeschreven leveringshandeling is niet altijd hetzelfde, dit hangt af van wat er geleverd wordt: Onroerende zaken: hiervoor dient eerst een notariële akte opgemaakt te worden die vervolgens moeten worden ingeschreven in de openbare registers. Roerende zaken: de leveringshandeling is afhankelijk van de omstandigheden. Is de roerende zaak in de macht van de verkoper, dan vindt de levering plaats door overhandiging van de zaak. Is de roerende zaak niet in handen van de verkoper, dan kan levering plaatsvinden d.m.v. een akte. 8.3 Kortingen Op de verkoopprijs worden door de verkoper in de regel een of meer kortingen gegeven. Hieronder vind u de meest voorkomende: Rabat: wordt verleend indien de fabrikant of importeur de prijs heeft vastgesteld die de verbruiker moet betalen. Dit vormt voor de winkelier de vergoeding voor zijn bedrijfskosten en zijn winst. Kwantumkorting: wordt verleend wanneer de koper in een keer een grote partij goederen afneemt. Korting voor contant: wordt verleent wanneer de koper sneller betaalt dan in die branche gebruikelijk is. Omzetpremie: Deze wordt toegestaan wanneer een koper binnen een bepaalde periode, gewoonlijk een jaar, een bepaalde hoeveelheid goederen heeft afgenomen. 8.4 De hoeveelheid De hoeveelheid kan op verschillende manieren worden opgegeven, namelijk per gewicht, per getal, per inhoud, per oppervlakte en per lengte. Wanneer de hoeveelheid per gewicht wordt gemeten, moeten de goederen bij het in- en uitladen worden gewogen. Zijn de goederen verpakt dan weegt men de emballage mee. Men vind dan het brutogewicht. De prijs wordt echter berekend over het nettogewicht, dit is het gewicht zonder verpakking.

11 Is de waarde van de emballage ongeveer gelijk aan die van de goederen, dan wordt veelal verkocht onder de conditie bruto voor netto. In dit geval geldt het brutogewicht als basis voor de prijsberekening. Indien de hoeveelheid per gewicht wordt gemeten, hanteren wij hierbij een aantal kortingen op gewicht. - Tarra: een korting die wordt toegepast om het brutogewicht te verminderen met het gewicht van de emballage. - Extratarra: wanneer de emballage zwaarder is dan normaal vereist, wordt behalve de tarra ook deze korting afgetrokken. - Rafactie: wordt toegestaan indien de partij gedurende de transport is beschadigd, of voor goederen die tijdens het vervoer door het aantrekken van vocht in gewicht toenemen. Dus, Brutogewicht A Af: Tarra % van A... B Af: Extratarra % van B... C Af: Rafactie % van C... Nettogewicht D 8.5 Leverings- en betalingsvoorwaarden In het binnenlands handelsverkeer is de belangrijkste leveringsvoorwaarden met betrekking tot de plaats van levering franco. Dit betekent vrachtvrij, dat wil zeggen de verkoper draagt de vervoerskosten. Er zijn hier binnen een aantal condities die je kunt aantreffen: Franco magazijn: de verkoper draagt alle vervoerskosten tot aan het magazijn van de koper. Franco wal: de verkoper draagt alle vervoerskosten tot op de kade waar de goederen uit het schip worden geladen. De betalingscondities kunnen worden onderverdeeld in condities omtrent: de wijze waarop de prijs moet worden betaald. het tijdstip van betaling. Wanneer de betaling voor de levering plaatsvindt, verleent de afnemer krediet aan de verkoper. Men noemt dit krediet afnemerskrediet. Indien de betaling na de levering plaatsvindt, verleent de leverancier krediet aan de afnemer, vandaar dat men spreekt van leverancierskrediet. Betaling gelijktijdig met de levering noemen we contante betaling of verzending onder rembours.

12 9.0 Krediet 9.1 Kredietverlening We spreken van krediet wanneer bij een overeenkomst tussen het tijdstip waarop de levering plaatsvindt en het tijdstip waarop de betaling geschiedt een tijdsruimte zit. Kredietverlening komt vaak voor bij een overeenkomst. We kennen echter ook overeenkomsten die alleen het verlenen van krediet als doel hebben. De kredietgever stelt dan gedurende een periode betaalmiddelen ter beschikking van de kredietnemer. In de toekomst moet de kredietnemer deze middelen terug betalen met daarover interest. De kredietnemer is vaak een onbekende van de kredietgever, daarom moet de kredietnemer vaak een soort van zekerheid geven aan de kredietgever dat hij zijn verplichtingen nakomt. Naar de wijze van dekking of zekerheidsstelling kunnen de kredieten als volgt in groepen worden ingedeeld: Blanco of ongedekt krediet: de kredietgever heeft in dit geval geen enkele zekerheid dat de kredietnemer aan zijn verplichtingen zal voldoen. Gedekt krediet: de kredietnemer heeft zekerheid gegeven waarop de kredietgever zich kan verhalen wanneer de kredietnemer niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bij gedekte kredieten zijn er twee zekerheidsstellingen die kunnen worden onderscheiden: Persoonlijke zekerheidsstelling: borgtocht Zakelijke zekerheidsstelling: pand en hypotheek Een overeenkomst waarbij en persoon of personen, de borg of borgen, zich tegenover de schuldeiser, verplicht om de schulden van de schuldenaar te betalen indien deze niet aan zijn verplichtingen voldoet. Bij pand wordt een roerende zaak vaak in handen van de schuldeiser gebracht en kan de roerende zaak in het openbaar worden verkocht indien de schuldenaar in gebreke blijft. Wanneer een onroerend goed als zekerheid wordt gesteld, dan noemen we dit een hypotheek. Het is in dit geval een vereiste om een notariële akte op te laten stellen voor het vestigen van dit recht. Wanneer de kredietnemer dan niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan kan de kredietnemer het onroerend goed in het openbaar verkopen. In de notariële akte kan de hypotheekhouder een aantal voorwaarden opnemen. De meest voorkomende zijn: Het huurbeding: de eigenaar wordt hierdoor beperkt in zijn mogelijkheden zijn onroerende goed te verhuren. Het beding van beheer en ontruiming: indien de hypotheekgever ernstig in zijn verplichtingen tekortschiet, kan de hypotheekhouder, het pand in beslag nemen of laten ontruimen. 9.2 Kredietsoorten Leverancierskrediet De afnemer betaald pas enige tijd na levering van de goederen. Het krediet wordt hier dus verleent door de leverancier. Afnemerskrediet In de koopovereenkomst is bepaald dat de afnemer een bepaald bedrag vooruitbetaald; pas na ontvangst van deze betaling vind de levering of prestatie plaats. Het krediet wordt hier dus verleent door de afnemer.

13 Koop op afbetaling Deze vorm van betaling wordt veelal gebruikt in de kleinhandel bij de verkoop van duurzame goederen. De koper betaald de koopprijs in twee of meer termijnen nadat de goederen zijn geleverd. Huurkoop Dit komt op hetzelfde neer als koop op afbetaling, maar de goederen worden pas eigendom van de koper zodra alle termijnbetalingen zijn verricht. Huurkoop dient schriftelijk aan te worden gegaan, hier moet o.a. in vermeld staan; de gehele verkoopprijs het afbetalingsplan de bedingen betreffende voorbehoud en overgang van eigendom Rekening-courantkrediet Een bank verleent een krediet in rekening-courant tot een bepaald overeengekomen maximum. Een rekening-courant is een bankrekening waarmee betalingsverkeer wordt verricht. Doorlopend krediet Er wordt een limietbedrag overeengekomen met de kredietnemer, tot dit bedrag kan de kredietnemer naar behoefte geld opnemen en weer terugbetalen. Rente is alleen verschuldigd over het opgenomen bedrag, dit wordt maandelijks verrekend. Bedragen die er zijn afgelost kunnen opnieuw worden opgenomen en de krediettermijn is altijd langer dan 3 maanden. Ondernemerskrediet Deze vorm van krediet wordt aan ondernemingen verstrekt ze tijdig en op de meest doelmatige manier kunnen beschikken over vermogen dat nodig is voor de aanschaf van bedrijfsbezittingen en/of middelen die nodig zijn om het productie- en verkoopproces uit te voeren. Starterskrediet Dit krediet wordt alleen verstrekt aan startende ondernemers. Een starter is een ondernemer die minder dan vijf jaar een bedrijf voert en gedurende zes jaar voor het sluiten van een kredietovereenkomst tenminste een jaar zelf of via een besloten vennootschap een andere onderneming heeft gedreven. Hypothecair krediet Wordt meestal hypotheek genoemd, een zakelijke zekerheid op een onroerend goed teneinde uit de opbrengst daarvan bij voorrang een vordering te kunnen verhalen. De houder van de eerste hypotheek heeft het recht van parate executie, dit wil zeggen dat het onroerend goed zonder tussenkomst van de rechter in het openbaar kan worden verkocht zodra de hypotheekgever zijn verplichtingen niet na komt.

14 10.0 Leasing Onder leasing verstaan we een vorm van huur op langere termijn van productiemiddelen. Deze huurperiode is meestal korter dan de economische levensduur van productiemiddelen. Er bestaan verschillende vormen van leasing, deze onderscheid men in twee hoofdvormen: Operational leasing Financial leasing Operational leasing Wordt afgesloten voor kortere termijn of er is een korte opzegtermijn die de huurder in acht moet nemen. Zodra er nieuwe en betere apparatuur op de markt kom, kan de huurder het contract makkelijk opzeggen en overstappen op moderne apparatuur. Hierdoor blijft de huurder gevrijwaard van alle risico s i.v.m. economische veroudering. Financial leasing Wordt voor middellange of lange termijn aangegaan. De overeenkomst kan door geen van de partijen tussentijds worden opgezegd. De periodiek te betalen termijnen worden zodanig vastgesteld dat aan het einde van de contractduur de volledige aanschafprijs van het productiemiddel is voldaan. Een bijzondere vorm van leasing is sales and lease back. Deze vorm komt vooral voor bij onroerende zaken, een pand wordt verkocht aan een leasemaatschappij, vervolgens wordt er direct een leasecontract voor dit pand aangegaan met deze maatschappij.

15 11.0 Samenwerkingsvormen Het doel van samenwerking tussen ondernemingen is de concurrentie te beperken of soms zelfs helemaal uit te schakelen. Er zijn een aantal verschillende samenwerkingsvormen: Vrijwillig filiaalbedrijf: een centraal geleide organisatie die bestaat uit een of meer grossiers in een bepaalde branche en een vrij groot aantal detaillisten uit die branche. Inkoopcombinatie: samenwerking tussen meerdere detaillisten, waarbij de grossier uitgeschakeld word. Franchising: een vorm van samenwerking tussen ondernemingen waarbij een detaillist, op grond van een contract het recht krijgt gebruik te maken van een goedlopende verkoopformule van een andere partij. Joint venture: wanneer twee of meer ondernemingen voor de uitvoering van een bepaald project voor korte of lange termijn samenwerken en daarvoor een nieuwe onderneming oprichten. Concern: indien een aantal juridisch zelfstandige ondernemingen uit verschillende bedrijfskolommen onder een leiding staan. In feite is een concern een samenstel van vennootschappen waarvan de aandelen voor 90% of meer in handen van de moedermaatschappij zijn. De moedermaatschappij staan aan de top van het concern. Zij bepaald voor het gehele concern het beleid. De andere tot het concern behorende ondernemingen zijn dochtermaatschappijen. Wanneer we spreken van multinationale onderneming houdt dit in dat het concern onderneming heeft in verschillende landen. Een aantal ondernemingen kunnen ook besluiten te gaan fuseren. De ondernemingen die eerder zelfstandig waren, komen tot volledige coördinatie van het beleid. De zeggenschap over die ondernemingen komt ik een hand terecht. Bij fusie wordt onderscheid gemaakt tussen horizontale en verticale fusie. In het eerste geval staan de fuserende ondernemingen op dezelfde hoogte van een bedrijfskolom, in het tweede geval volgen zij elkaar in de bedrijfskolom op. Het grootbedrijf heeft verschillende voordelen op het kleinbedrijf, namelijk: Door het inkopen in het groot kunnen voordeliger condities worden bedongen reclame kan doeltreffender worden gevoerd. Het personeel kan beter worden geselecteerd, waardoor ieder op die plaats komt waarvoor hij het meest geschikt is. Ze hebben de mogelijkheid tot vergaande automatisering, waardoor de kosten nog verder gedrukt kunnen worden. Het nadeel van het grootbedrijf is dat er vrijwel geen persoonlijk contact meer is met de consument, waardoor deze zich als een nummer gaat voelen. Ook komt winkeldiefstal binnen deze bedrijven vaker voor.

16 12.0 Verzekering Een ondernemer moet er rekening mee houden dat er een mogelijkheid bestaat dat hij financiële schade kan lijden vanwege onvoorziene gebeurtenissen. De meeste risico s kan de ondernemer, tegen betaling van premie, op derden verhalen. Dit noemt men een verzekering. Alle verzekeringen waarbij de verzekeraar niet de overheid is, worden particuliere verzekeringen genoemd. Deze particuliere verzekeringen kun je in twee groepen verdelen: Schadeverzekeringen: een verzekering tegen schade die het verzekerde object kan overkomen; de uitkering in geval van schade is afhankelijk van de grootte van de geleden schade. Sommenverzekeringen: De verzekeraar keert een bepaald bedrag uit zodra een bepaald onzeker voorval zich voordoet. Deze uitkering hangt niet af van de grootte van de schade; het uitkeringsbedrag is van te voren in de polis vastgelegd Schadeverzekeringen Bij schadeverzekering mag het bedrag van de uitkering niet hoger zijn dan het bedrag van de schade. Oververzekering wil zeggen dat men een te hoog bedrag, dus een te hoge premie betaald. Bij onderverzekering betaald men een lager bedrag dan de waarde van de goederen, de verzekeraar hoeft dan slechts een gedeelte van de schade uit te keren, namelijk naar evenredigheid van het verzekerde bedrag tot de waarde van de goederen. Er worden soms ook weleens herverzekeringen afgesloten. Bij herverzekering heeft men twee verschillende risico s. De verzekerde verzekert zich tegen het risico dat er schade optreedt, de verzekeraar verzekert zich tegen het risico dat hij een volledige schade- uitkering moet doen. Onder schadeverzekering verstaan we: Brandverzekering Transportverzekering Kredietverzekering Bedrijfsschadeverzekering Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering Productaansprakelijksheidsverzekering Rechtsbijstandsverzekering 12.2 Sommenverzekering Bij de sommenverzekering worden twee hoofdvormen onderscheiden: Die waarbij een uitkering tijdens het leven van de verzekerde plaatsvindt Die waarbij een uitkering bij het overlijden van de verzekerde plaatsvindt Er komen ook nog enkele tussenvormen voor, die gemengde verzekering wordt genoemd. Zo kan bijvoorbeeld worden bedongen dat de uitkering zal plaatshebben bij het bereiken van een bepaalde leeftijd of bij eerder overlijden Schade en uitkering Wanneer een verzekeringnemer schade lijdt, moet hij dit berichten aan zijn assurantiemakelaar, subagent of bij zijn verzekeraar. Is de schade van ingewikkelde aard dan maakt hij gebruik van een deskundige. Deze nemen de schade op en stellen aan de hand van hun bevinden een schaderapport op. Aan de hand van dit

17 schaderapport wordt er een schaderekening opgesteld, waarin we de berekening van de schade-uitkering kunnen terugvinden. Wanneer het bedrag van de schade is bepaald, drukt men dit uit in een percentage van de gezonde waarde van de goederen. Onder gezonde waarde verstaan we de werkelijke waarde voor de schade. Dit percentage wordt het schadepercentage genoemd. Wanneer we het schadepercentage vermenigvuldigen met het verzekerde bedrag krijgen wij als uitkomst het bedrag van de schade- uitkering. Vaak wordt er assurantiebelasting geheven op periodiek verschuldigde verzekeringspremies. Dit tarief bedraagt 7% van het totale bedrag dat in rekening wordt gebracht. Er zijn een aantal verzekeringen waarbij de assurantiebelasting niet geheven wordt. Dit betreft: Levensverzekering Verzekeringen van zeeschepen Herverzekeringen Er bestaat vrijwel altijd nog een eigen risico wanneer we een verzekering afsluiten. Dit houdt in dat de verzekeraar een deel van de schade niet vergoed, dit bedrag is dan dus voor rekening van de verzekerde.

18 13.0 Vreemde valuta 13.1 Handel in vreemd geld Wanneer een Nederlandse onderneming handelt met een onderneming buiten het eurogebied, ontstaat voor de onderneming een vordering of schuld in vreemd geld. De Nederlandse onderneming moet dan vreemde valuta kopen (bij een schuld) of verkopen (bij een vordering). Kopen of verkopen van vreemde valuta gebeurd in de meeste gevallen via de bank. De bank onderscheid twee koersen. 1. Biedkoers: de koers waartegen de bank vreemde valuta koopt 2. Laatkoers: de koers waartegen de bank vreemde valuta verkoopt De laatkoers is altijd hoger dan de biedkoers, het verschil hiertussen is de winst voor de bank. De koersen voor valuta kan men op verschillende manieren vinden. De koersen staan o.a. vermeld in de kranten, dagbladen, op teletekst, internet of bij de bank. Iso-code De ISO staat voor International Standardization Organization. Deze houd zich bezig met normalisatievraagstukken op elk gebied. Voor het internationale betalingsverkeer is de ISO-code 4217 samengesteld. Dit is een code die over de hele wereld gebruikt wordt voor de aanduiding van vreemde valuta. Koersen worden genoteerd per eenheid of per 100 eenheden van de vreemde valuta. Het laatste wordt aangegeven door het getal 100 voor de ISO-code.

Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie

Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie K= kennisvraag. De kandidaat dient de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen te kunnen beantwoorden. Het gaat om de selectie van

Nadere informatie

Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie

Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie Eindtermen en toetstermen STIBEX Basiskennis Calculatie K= kennisvraag, kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden, verschillen of overeenkomsten

Nadere informatie

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet

Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. De afnemer ontvangt het leverancierskrediet www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op korte termijn Leverancierskrediet Je koopt iets dat pas later hoeft te worden betaald. Leverancierskrediet is dus krediet dat de leverancier verleent aan de afnemer

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Diploma Module Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.3 Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC) Geldig vanaf 01-01-2013 Vastgesteld op 13 juli 2011 Vastgesteld door Veronderstelde

Nadere informatie

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens

Onderdeel van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB ) Bestuur Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens Eamenlijn Eamen Niveau MBO 2/3 Positionering Versie 1.5 Geldig 01-09-2014 Vastgesteld op 15-05-2014 Vastgesteld door Veronderstelde voorkennis Financieel-Administratief Basiskennis Calculatie (BKC ) Onderdeel

Nadere informatie

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1

EXAMENPROGRAMMA. Diplomalijn(en) Diploma('s) Examen. Bestuur Nederlandse Associatie voor Examinering Bijzonderheden. Pagina 1 Diplomalijn(en) Diploma('s) Eamen Financieel-Administratief Financieel Assistent Niveau vergelijkbaar met mbo 3 Versie 2-0 Geldig vanaf 01-01-16 Vastgesteld op 01-02-15 Vastgesteld door Bestuur Nederlandse

Nadere informatie

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC)

TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) TOETS 1 - Basiskennis Calculatie (BKC) Het maximaal aantal te behalen punten voor deze toets is 90. Bij elke vraag of opdracht staat aangegeven hoeveel punten u daarvoor kunt halen. De beschikbare examentijd

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Basiskennis Calculatie (BKC)

PROEFEXAMEN Basiskennis Calculatie (BKC) PROEFEXAMEN Basiskennis Calculatie (BKC) Beschikbare tijd 2 uur Het examen Basiskennis Calculatie bestaat uit drie gedeelten en er kunnen in totaal 100 punten worden behaald: Deel 1: theorie (10 meerkeuze

Nadere informatie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie

Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Het berekenen van kortingen en toeslagen, theorie Inleiding Ondernemingen kunnen korting verstrekken aan hun afnemers en korting ontvangen van hun leveranciers. We gaan in deze paragraaf rabat en korting

Nadere informatie

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering

2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 26 vragen. Dit voorbeeldexamen bestaat uit de volgende documenten: examenopgaven correctiemodel

Nadere informatie

Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel

Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel Basiskennis Calculatie (BKC ) Correctiemodel 2015 Nederlandse Associatie voor Examinering Basiskennis Calculatie (BKC ) 1 / 11 Vraag 1 Toetsterm 1.2 - Beheersingsniveau: K - Aantal punten: 1 BV = beginvoorraad

Nadere informatie

BKC. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKC. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKC Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKC Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0636-8. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk november 2010 2010, Educatief bv,

Nadere informatie

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard

Afbetaling Aflossing Aflossingsvrije lening Beleggingskrediet BKR of Bureau Kredietregistratie Consumptief krediet Creditcard Begrippenlijst A-Z Afbetaling Als u iets op afbetaling koopt, krijgt u uw aankoop direct mee. Vervolgens betaalt u het aankoopbedrag in termijnen terug. U wordt pas officieel eigenaar van uw aankoop zodra

Nadere informatie

Calculaties in de praktijk 1

Calculaties in de praktijk 1 Calculaties in de praktijk 1 Sheet 1 - Afdeling 1 Basisrekenen Afdeling 1 behandelt het basisrekenen. Dit betreft eenvoudige onderwerpen als optellen en aftrekken, vermenigvuldigen en delen, afronden,

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007 VAK : HANDELSKENNIS DATUM: WOENSDAG 08 AUGUSTUS 2007 TIJD : 09.40 10.25

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124.

Hoofdstuk 1. Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Hoofdstuk 1 Opgave 1.1 1. 171. 2. 26,176. 3. 13.758,57. Opgave 1.2 1. 16.687. 2. 832. 3. 469,078. Opgave 1.3 1. 250,-. 2. 11,94114769. 3. 124. Opgave 1.4 1. 25,24. 2. 1.486,35. 3. 28.459.000,-. 4. 4.659,-.

Nadere informatie

Cursus financieel management

Cursus financieel management Cursus financieel management Toelichting op de cursus De Investeringsbegroting BTW Santana Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl www.jooplengkeek.nl Cursus Financieel Management Even voorstellen:

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen.

Het aantal te behalen punten is 100. Bij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. asiskennis alculatie (K ) Oefenexamen 1 SISKENNIS LULTIE (K ) elangrijke informatie Het aantal te behalen punten is 100. ij elke vraag staat aangegeven hoeveel punten je daarvoor kunt behalen. e beschikbare

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest.

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest. EZE TAAK BESTAAT UIT 3 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 3. Intrest 1 I Bij het berekenen van rentenummers wordt het kapitaal op hele Surinaamse

Nadere informatie

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet

3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3 Consumentenprijs, BTW en inkoopwaarde van de omzet 3.1 Inleiding De overheid profiteert mee van elke aankoop die wordt gedaan. Want iedere ondernemer is verplicht aan de fiscus omzetbelasting (btw) af

Nadere informatie

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009

PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING UITWERKINGEN 16 EN 17 JUNI 2009 FINANCIËLE ADMINISTRATIE COPERNICUS BV 1. 710 Inkopen 73.650,- 160 Te verrekenen omzetbelasting 13.993,50 Aan 130

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST

Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST Algemene Voorwaarden LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN JB KAMPEERAUTO S BV SOEST De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken aan en verrichtingen van diensten ten

Nadere informatie

Personenautoverzekering

Personenautoverzekering Polis Home 1 (Polis) Personenautoverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding van schade

Nadere informatie

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING.

TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. TOELICHTING DIENSTVERLENING UITVAARTVERZEKERING. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging.

Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Inbrengrecht onroerend goed : 0,5 % of 10% Inbreng in natura gebeurt bij oprichting van een vennootschap of bij kapitaalverhoging. Oprichters en aandeelhouders kunnen bepaalde goederen andere dan geld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2 Alle aanbiedingen, kostenramingen c.q. offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene levering en betalingsvoorwaarden A.J. van Essen Uitvaartzorg- begrafenis en crematieverzorging Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 62777521 Artikel 1 Definities a.

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij

Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij Dit zijn de algemene voorwaarden van VastgoedPRO. Hierin leest u welke rechten en plichten uw makelaar en uzelf hebben.

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2010 MINISTERIE VAN ONDERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXAMENBUREAU UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 200 VAK : BEDRIJFSREKENEN DATUM : DINSDAG 06 JULI 200 TIJD : 09.45.25 UUR (MULO-III KANDIDATEN)

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2009 MINISTERIE VN ONERWIJS EN VOLKSONTWIKKELING EXMENUREU UNIFORM EINEXMEN MULO tevens TOELTINGSEXMEN VWO/HVO 09 VK : ERIJFSREKENEN TUM : MNG 06 JULI 09 TIJ : 09.45 11.25 UUR (MULO-III KNITEN) 09.45 11.45

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ

ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ ALGEMENE CONSUMENTEN- VOORWAARDEN MAKELAARDIJ Inhoud Artikel 1 Wanneer zijn deze voorwaarden van toepassing? 3 Artikel 2 Hoe regelen de makelaar en u de opdracht? 3 Artikel 3 Welke verplichtingen heeft

Nadere informatie

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap

Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bespreking onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap 1. Onroerende leasing in combinatie met een patrimoniumvennootschap Bij een onroerende leasing krijgt de patrimoniumvennootschap

Nadere informatie

Artikel 3: Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens

Artikel 3: Maten, gewichten, afbeeldingen en technische gegevens ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: AALP BENELUX BV gevestigd aan de Bierboomstraat 1 te Didam. Artikel 1: Algemeen a) De onderstaande leveringsvoorwaarden zijn van kracht voor al onze aanbiedingen

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007

UNIFORM HEREXAMEN EIND MULO tevens II E ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2007 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM HEREXMEN EN MULO tevens E ZTTNG STTSEXMEN MULO 2007 VK : ERJFSREKENEN TUM: WOENSG 08 UGUSTUS 2007 TJ : 07.30-09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. ntrest

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT VERSIE 2012.2 Getekend voor ontvangst: Katwijk,.(datum).. (handtekening 1) (handtekening 2).. Op alle diensten die door Binnendijk & Van Rijsbergen worden geleverd zijn Algemene

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Omzetbelasting -- Deel 1

Omzetbelasting -- Deel 1 Omzetbelasting week 2 programma Inleiding omzetbelasting Kenmerken OB Belasting toegevoegde waarde Van wie en waarover? Leveringen en diensten Ondernemer Maatstaf van heffing Tarief 1 Omzetbelasting Kenmerken

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract

Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Due diligence. Overnamecontract Bedrijfsoverdracht: hoe werkt dat? Een bedrijf wordt om verschillende redenen overgedragen. Dit kan zijn om organisatorische redenen, verschuivingen binnen een concern of met het oog op het pensioen van

Nadere informatie

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen

Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Valkman & Berendsen Assurantiën Dienstenwijzer algemeen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1)

INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) INFO DOUANEWAARDE Toelichting aangifte van gegevens inzake de douanewaarde (D.V.1) In deze informatie wordt u uitgelegd hoe de aangever de aangifte D.V.1 moet invullen. De nummers en daarbij horende opmerkingen,

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer

Bochane Services Dienstenwijzer Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en Bochane Services b.v. in het bijzonder

Nadere informatie

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3.

Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. Opgave 2 Bij deze opgave horen de informatiebronnen 1 tot en met 3. In deze opgave is wel sprake van btw maar blijft de vennootschapsbelasting buiten beschouwing. Bewoners van het dorp Westmaas hebben

Nadere informatie

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN

SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN SERVICE ABONNEMENT FINANCIEEL ADVIES EN BEMIDDELING PARTICULIERE SCHADE EN UITVAARTVERZEKERINGEN Introductie U heeft via ons kantoor één of meerdere (particuliere) schade- of uitvaartverzekeringen afgesloten

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Voorwaardenblad 320-91 Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene voorwaarden Artikel 17-21.1504 Datum 1 april 2015 pagina 1 Begripsomschrijvingen 3 1.1 Polisblad 3 1.2 Motorrijtuig 3 1.3 Schadegeval 3

Nadere informatie

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering

Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Algemene Home 1 Algemene Bedrijfsmotorrijtuigenverzekering Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Premie Wijziging van premies en/of Aanmelding

Nadere informatie

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013

Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Type belastingen in het systeem van nationale rekeningen Curaçao, 2013 Lorette Ford Inleiding Belastingen worden gezien als de belangrijkste inkomstenbron voor de overheid, mede ter financiering van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN

BENOEMDE OVEREENKOMSTEN BENOEMDE OVEREENKOMSTEN 1. Koop De koop is een overeenkomst waarbij een partij (de verkoper) zich ertoe verbindt dat de eigendom van een zaak over te dragen aan een andere partij (de koper), die zich op

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE

ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMENE VOORWAARDEN PARTICULIEREN BIJ LICHTE BEDRIJFSWAGEN- TRANSACTIES VOOR LEDEN VAN DE TRUCK DEALER ASSOCIATIE ALGEMEEN 1. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, gesloten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VISA2CHINA Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Visa2china en opdrachtgevers. 2. Visa2china is bevoegd om bij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies

Dienstverleningsdocument. Dienstverleningsdocument voor relaties van Postma Financieel Advies voor relaties van Postma Financieel Advies Geachte relatie, Het Dienstverleningsdocument (DVD) wordt u aangeboden door Postma Financieel Advies. Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van schadeverzekeringen,

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES

DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES DIENSTENWIJZER BLEUKENS ADVIES U heeft voor Bleukens Advies gekozen of overweegt voor Bleukens Advies te kiezen als uw tussenpersoon voor uw verzekeringen en / of andere financiële diensten. Met uw keuze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten

Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Algemene Voorwaarden van De Jong Assurantiën cv en/of De Jong & Bouterse bv, behorend bij de Overeenkomst tot het verrichten van diensten Artikel 1 Algemeen 1.1 In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. INTREST VREEMD GELD

DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. INTREST VREEMD GELD EZE TK ESTT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. INTREST eschouw de volgende beweringen: ij het berekenen van de intrest wordt I het kapitaal

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Kilinclar Automaterialen B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan

Nadere informatie

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008

UNIFORM EINDEXAMEN MULO tevens TOELATINGSEXAMEN VWO/HAVO 2008 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM ENEXMEN MULO tevens TOELTNGSEXMEN VWO/HVO 2008 VK : ERJFSREKENEN TUM: VRJG 04 JUL 2008 TJ : 09.45 11.25 UUR (MULO- KNTEN) 09.45 11.45 UUR (MULO-V

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Intrest DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36.

Intrest DEZE TAAK BESTAAT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. EZE TK ESTT UIT 36 ITEMS. MULO-III kandidaten maken de items 1 t/m 30. MULO-IV kandidaten maken de items 1 t/m 36. Intrest eschouw de volgende beweringen: I 1 e standvastige deler wordt berekend met p

Nadere informatie

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke

5.2 De garantietermijn van Kidooz komt overeen met de fabrieksgarantie termijn.kidooz is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Kidooz De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.kidooz.nl 1.2 Door het

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V.

Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Algemene voorwaarden Engineering Total Support B.V. Artikel 1 definities 1.1 Onder Total Support wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden van Autocentrum Nederland B.V. te Borne Documentcode: AV/ACN17-1 Autocentrum Nederland B.V. Postbus 150 7550 AD HENGELO Tel: 085 273 02 34 E-mail: info@autocentrumnederland.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten)

Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen 6% primaire levensbehoefte 0% vrijgesteld (export, overheidsdiensten) www.jooplengkeek.nl Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) Omzet belasting (BTW) Toegevoegde waarde: de waarde die het bedrijf toevoegt aan een al bestaande waarde. Welke BTW tarieven zijn er? 21% luxe goederen

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens IIe ZITTING STAATSEXAMEN MULO 2009 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU UNFORM HEREXMEN MULO tevens e ZTTNG STTSEXMEN MULO 2009 VK : ERJFSREKENEN TUM: MNG 10 UGUSTUS 2009 TJ : 07.30 09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. NTREST Welke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V.

Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. Algemene voorwaarden A.N.J.A. Assisteert B.V. 1. Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle overige (rechts) handelingen van A.N.J.A. Assisteert B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPSVOORWAARDEN WOODFIX 1. DEFINITIES 1.1 Onder Leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan WoodFix, onder Afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V.

VVT Europa B.V. Steenweg 73 A 4181 AK Waardenburg. ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten VVT Europa B.V. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Gasmeten definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: Opdrachtgever: degene die de opdracht tot het verrichten van handelingen en werkzaamheden aan gebruiker

Nadere informatie

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen.

Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte. Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Hoofdstuk 3 Kengetallen met betrekking tot de vermogensbehoefte Extra opgaven Opgave 3.6a hoort bij paragraaf 3.3, De gemiddelde opslagduur van de voorraad goederen. Opgave 3.6a Vazzo bv koopt en verkoopt

Nadere informatie

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN

BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN BEGRIPPENLIJST BIERCONTRACTEN Dit document bevat een lijst van begrippen zoals u die kunt tegenkomen in de verschillende contracten en uitingen van de brouwerijen richting horecaondernemers. Omwille van

Nadere informatie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie

EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie EXAMEN Moderne Bedrijfsadministratie onderdeel Bedrijfsadministratie journaalposten Proefexamen 1 De beschikbare tijd is 3 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van

Nadere informatie

Techlife Engineering BV

Techlife Engineering BV ALGEMENE VOORWAARDEN Techlife Engineering BV 1.Begripsbepaling 1.1 Onder Techlife wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Techlife Engineering

Nadere informatie

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden

PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden PROEFEXAMEN Praktijkdiploma Boekhouden onderdeel Bedrijfseconomie Beschikbare tijd 2 uur. Op de netheid van het werk zal worden gelet. Deze opgave is eigendom van de Examencommissie en dient, tezamen met

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142)

Praktijkinstructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) instructie Bedrijfseconomische beroepsvorming - financiering 3 (CBA10.3/CREBO:50142) pi.cba10.3.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd,

Nadere informatie

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008

UNIFORM HEREXAMEN MULO tevens 2 e ZITTING STAATSEXAMEN 2008 MNSTERE VN ONERWJS EN VOLKSONTWKKELNG EXMENUREU VK : ERJFSREKENEN TUM: ONERG 07 UGUSTUS 008 TJ : 07.30 09.30 UUR EZE TK ESTT UT 36 TEMS. UNFORM HEREXMEN MULO tevens e ZTTNG STTSEXMEN 008 NTREST e juiste

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16

Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16 Uitwerking opgaven Brugboek 18.5 t/m 18.8 en 18.12 t/m 18.16 Opgave 18.5 In deze opgave interestberekeningen. A. Bereken de interest voor 2016 Je kunt een aflossingschema per jaar maken, maar het kan sneller.

Nadere informatie

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy

Condições. Invantive Estate. Condition Description Associate Indicator. Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Bedrijf Inkoop Algemene inkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_buy Page 1 / 11 Bedrijf Verkoop Algemene verkoopvoorwaarden bedrijf bubs_can_be_coupled_to_sell Page 2 / 11 Consument Inkoop Algemene

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012

Algemene Leveringsvoorwaarden Nano Installaties, d.d. 26-01-2012 Algemene Leveringsvoorwaarden "Nano Installaties", d.d. 26-01-2012 Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud

Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud Algemene Leveringsvoorwaarden van de Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud De Arbo- en Milieudienst van de Radboud Universiteit Nijmegen en UMC St. Radboud, hierna

Nadere informatie

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten.

Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Geachte heer/mevrouw., Introductie U heeft op basis van een door ons gegeven advies via ons kantoor een hypothecair krediet en/of uw schadeverzekering(en) afgesloten. Schadeverzekeringen: Wanneer u een

Nadere informatie

1. Object van deze overeenkomst.

1. Object van deze overeenkomst. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Verhuurschuur Administratie adres :Beatrixstraat 13 5451ZB Mill Uitgifte en retourneer adres : Houtzagerijstraat 23 5451ZH Mill 1. Object van deze overeenkomst. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt.

Hoofdstuk 19. Prijs en distributiebeleid. Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Prijs en distributiebeleid Hoofdstuk 19 Veel verkopen is niet moeilijk als je een hele lage prijs vraagt. Maar een onderneming wil/moet winst maken. Dus veel verkopen voor een winstgevende prijs. Vraag

Nadere informatie