Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL"

Transcriptie

1 Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2

2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen ze binnen het afvalstoffenbeleid willen bereiken. De sorteeranalyse van Eureco is een goed instrument dat inzicht geeft in de samenstelling van het restafval waaruit de doelstellingen getoetst kunnen worden. In het najaar van 2 zijn 2 sorteeranalyses uitgevoerd aan het huishoudelijk restafval. Het gaat om de volgende 2 wijken: Laagbouw minicontainers Hoogbouw rolcontainers In dit document worden de resultaten van sorteeranalyses gepresenteerd. Deze sorteerresultaten zullen in een rapportage over afvalinzameling en scheiding nader uitgewerkt gaan worden. Inzameling steekproefmonster De beide steekproefmonsters zijn door SITA Leusden ingezameld en getransporteerd naar de sorteerhal van Eureco in Terschuur. Voorafgaand aan de monsterneming ontving SITA een draaiboek met straatselectie en aantal te legen containers. Indien te weinig colli in de geselecteerde straten werd aangeboden, heeft SITA in omliggende straten aangevuld tot dat het opgegeven aantal colli werd bereikt. Straatselectie De volgende straten en/of lokatie s zijn opgenomen in het steekproefmonster: Steekproefmonster laagbouw minicontainers Straat Liempde Akkersrijt Kollerbocht Strijpenhof Pastoor Dobbelijnstraat+kerkakkers Hezelaarsestraat Boxtel (kern) Baroniestraat Annastraat Van Rijckevoorstelstraat Zandvliet Molenstraat Steekproefmonster hoogbouw rolcontainers Straat Annastraat Armmeesters Hoogheem Baandervrouwenlaan Aantal minicontainers Aantal rolcontainers 4x 3x 2x 6x De steekpoefmonsters waren allen voldoende groot om minimaal 5 kilo te kunnen sorteren. De monsters zijn vervolgens door het vaste team van Eureco gesorteerd.

3 Sorteerindeling De monsters zijn gesorteerd conform indeling zoals omschreven is in OFF_2_BOXTEL_ 2. Rapportage Per steekproefmonster worden de resultaten weergegeven, op 5 pagina s:. visuele acceptatie steekproefmonster, gemiddeld gewicht per colli; 2. samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht uitgedrukt in procenten en in absolute hoeveelheden per inwoner per jaar. De absolute hoeveelheden zijn beoordeeld conform het opgezette beoordelingsysteem van Eureco; 3. sorteerjournaal met toelichting op enkele gesorteerde fracties; 4. benchmark inzamelpotentieel samenstelling huishoudelijk restafval; 5. samenstelling huishoudelijk restafval op basis van volume uitgedrukt in procenten. Beoordelingsysteem In het beoordeling en benchmarksysteem van Eureco worden de procentuele resultaten uit de sorteeranalyse gekoppeld aan de hoeveelheid restafval dat per inwoner per jaar wordt ingezameld. De samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner per jaar. Het totale databestand van Eureco, die op basis van kilogram per inwoner is uitgedrukt, bestaat uit meer dan 5 analyseresultaten. Deze analyses zijn door Eureco in 2 en 2 uitgevoerd. Bij het beoordelen van de sorteerresultaten worden de cijfers vergeleken met cijfers van vergelijkbare gemeenten of bebouwingstype. Voor gemeente Boxtel betekend dit een vergelijking met de resultaten van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 die geen diftar toepassen. Dit zijn voor de laagbouw 82 en voor de hoogbouw een vergelijking met 4 analyseresultaten. De beoordeling geeft aan of een fractie een zeer laag, laag, normaal, hoog of aandeel in het restafval is. Benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval De benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval is een theoretisch model die aangeeft hoeveel kilo per inwoner per jaar van een bepaalde fractie nog uit het restafval gehaald kan worden door afvalscheiding en/of preventie. De benchmark maakt per afvalfractie vergelijkingen tussen de resultaten uit de sorteeranalyse en de gemiddelde en de beste prestatie (percentielwaarde %) van afvalscheiding. Het betreft een vergelijking met vergelijkbare gemeenten of bebouwingtype zoals in het beoordelingsysteem is aangegeven. De kwantitatieve inzamelpotentie van nog te scheiden fracties uit het huishoudelijk restafval wordt in deze benchmark bij een vergelijkbare situatie weergegeven. Hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar Het goed kunnen weergeven van de samenstelling in absolute hoeveelheden, is het belangrijk dat het cijfer over de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar nauwkeurig is. Van gemeente Boxtel ontving Eureco het volgende inzamelcijfer over 2. Gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 2 kilo Een onderscheid in het aanbod restafval tussen hoog en laagbouw is niet gemaakt. Boxtel heeft in totaal 325 inwoners. Omgerekend zou in 2: 3.25 x 2 = 6358 ton restafval ingezameld zijn.

4 Mocht de hierboven genoemde gegevens onjuist of te onnauwkeurig zijn, dan heeft dit invloed op de beoordeling van de sorteerresultaten. Hoe nauwkeuriger het cijfer over de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar, hoe scherper het beeld van de werkelijke situatie. Resultaten van de sorteeranalyse Uit de benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval valt het volgende af te leiden: Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar In de gemeente Boxtel is het aanbod restafval per inwoner per jaar berekend en komt uit op 2 kilo per inwoner per jaar. Vergeleken met de resultaten van gemeenten in stedelijkeheidsklasse 3 zonder diftar, is het aanbod restafval bij zowel laag als hoogbouw lager dan gemiddeld. Het aandeel dat in het restafval wordt aangetroffen ligt in de hoogbouw lager als bij de laagbouw. Met name het aandeel keukenafval (GFfractie) is bij de laagbouw. Omgerekend wordt 3 kilo (hoogbouw) en 5 kilo (laagbouw) per inwoner per jaar als restafval afgevoerd. Voor de hoogbouw behoort deze prestatie bijna tot de beste afvalscheidingsprestatie van de hoogbouw van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3, zonder diftar. Papier/karton herbruikbaar Het aandeel herbruikbaar papier/karton in het restafval is zowel bij laag als hoogbouw hoger dan gemiddeld dat bij gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar wordt gemeten. Er wordt jaarlijks per inwoner tussen de 3 kilo (laagbouw) en 48 kilo (hoogbouw) herbruikbaar papier als restafval afgedankt. Tervergelijking met de beste afvalscheidingsprestatie van (laagbouw) afkomstig van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar, wordt per inwoner 6 kilo gemeten. Glas herbruikbaar Er wordt meer dan gemiddeld aan herbruikbaar glas in het restafval aangetroffen. Omgerekend wordt per inwoner tussen de en 3 kilo herbruikbaar glas als restafval verbrand. Bij de beste afvalscheidingsprestatie van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zit 6 kilo per inwoner in het restafval. Kunststof Nedvang Het aandeel vervuiling aan gesorteerde kunststofverpakkingen conform acceptatie normen Nedvang, bleek zo hoog dat Eureco wasproeven heeft moeten uitvoeren om het werkelijk aandeel verpakkingen in het restafval te kunnen bepalen. Bij een wasproef wordt de kwaliteit van kunststofverpakkingen nagebootst, zoals de burger gescheiden zou aanbieden. Uit de analyse blijkt dat er 6 tot 2 kilo kunststof Nedvang per inwoner per jaar in het restafval wordt aangetroffen.

5 Kenmerk : laagbouw VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER Type bebouwing: laagbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 522 Monstergrootte: 25 kg Analysemonster: 52 kg Aantal minicontainers ingezameld: 8 Gemiddeld gewicht per minicontainer : 3,3 kg Visuele acceptatie steekproefmonster Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken en enkele pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn open gegaan. Visueel wordt naast huisvuilzakken veel kunststof en kleine droge componenten aangetroffen. Grove items komen sporadisch in het monster voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. Analysenummer 236 Eureco bv, 22, van 5

6 Kenmerk : laagbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHT Fracties Procent kg per inwoner per jaar in restafval Beoordeling 23,% 5,2 normaal Type bebouwing: laagbouw Gft excl. tuinafval 2,3% 42,6 hoog Stedelijkheidsklasse: 3 Tuinafval 3,6%, laag Datum ontvangst: 522 PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 4,5% 3,5 normaal LUIERS 2,8% 5, laag Ingezameld restafval 6358 Ton DRANKKARTON 4,% 8,3 hoog Totaal aantal inwoners : 325 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 3,8%, hoog KUNSTSTOFFEN TOTAAL 3,% 2,4 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 2 Kg/inw Kunststof Nedvang,8% 2,6 normaal Kunststof overig 3,2% 6,8 zeer laag *Noot: brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval en aantal inwoners GLAS (GLASBAK) 5,3%, normaal is afkomstig van gemeente Boxtel 2. TEXTIEL INCL SCHOEISEL 3,3%, laag Textiel excl. schoeisel 3,2% 6, normaal Schoeisel,%,3 zeer laag METAAL 5,2%, Gemeente BOXTEL Blik 3,%, Kenmerk : laagbouw Metaal overig,5% 3, Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht APPARATEN,4% 3, HOUT 4,4%,2 STEEN/PUIN 4,3%, hoog TAPIJT/MATTEN,3%,5 zeer laag LEER/RUBBER,%, KCA,8%, ZEEF 2 MM,2% 5, normaal Overige fracties OVERIG REST 5,%, TOTAAL,% 2 Noot: Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit de laagbouw van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 2 van 5

7 SORTEERJOURNAAL Kenmerk : laagbouw Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse 3 De volgende componenten hebben op basis van gewicht een (zeer) hoog aandeel in het restafval: Gft excl. tuinafval (2,3%) Drankkarton (4,%) Overig papier niet herbruikbaar (3,8%) Metaal (5,2%) Papier/karton herbruikbaar Apparaten (,4%) Hout (4,4%) Steen/puin (4,3%) Leer/rubber (,%) KCA (,8%) Textiel Het aandeel etensresten, brood, groente, fruit en overdata producten is hoog. Het aandeel tuinafval is laag en bestaat hoofdzakelijk uit planten en grondachtig materiaal. Bestaat uit een hoog aandeel kranten, folders, tijdschriften; een normaal aandeel post, school, schrijfpapier, kartonnen verpakkingen, golfkarton; een laag aandeel boeken en gidsen. Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel bestaat uit veel kleding en weinig linnen. De volgende componenten hebben op basis van gewicht een Apparaten (zeer) laag aandeel in het restafval: Tuinafval (3,6%) Luiers (2,8%) Kunststof overig (3,2%) Textiel incl. schoeisel (3,3%) Tapijt/matten (,3%) KCA 8 items aangetroffen: verlichting app (4x), telecom app (x), speelgoed app (x), huishoudelijk app (2x). Er is aangetroffen: 2x batterij, x spaarlamp, x strip medicatie. Zeef 2 mm Bestaat hoofdzakelijk uit gecomposteerd grondachtig materiaal, met kattenbakkorrels, zaagsel en sigarettenpeuken. Overige opmerkingen Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 3 van 5

8 Kenmerk : laagbouw BENCHMARK INZAMELPOTENTIEEL HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Fracties Hoeveelheid kilogram per inwoner per jaar in restafval uw analysemonster average practice best practice Gft excl. tuinafval Tuinafval PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR LUIERS DRANKENKARTONS 8 5 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 8 KUNSTSTOF NEDVANG 2 2 KUNSTSTOF OVERIG GLAS (GLASBAK) TEXTIEL texctiel excl schoeisel Schoeisel METAAL APPARATEN HOUT STEEN/PUIN TAPIJT/MATTEN LEER/RUBBER KCA ZEEF 2 MM OVERIG REST TOTAAL Kilogram Type bebouwing: laagbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 522 Minicontainer voor papier nee scheiding ja Kunststof inzameling zakken Diftar nee Huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner 2 kg per jaar Kilogram per inwoner per jaar laagbouw average practice best practice Toelichting Deze benchmark geeft aan hoeveel kilo per inwoner van elke fractie als restafval wordt aangeboden. 2 uw analysemonster average practice voor het volgende profiel: best practice voor het volgende profiel: Procentuele samenstelling maal de hoeveelheid restafval (kg/inw) voor dit onderzoeksgebied. Dit geeft een beeld van de samenstelling van restafval in kilo per inwoner. Gemiddelde samenstelling (kg/inw) van restafval van de laagbouw in gemeenten met stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Laagste hoeveelheid herbuikbaar afval (kg/inw, percentielwaarden) in restafval van de laagbouw in gemeenten van stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton kunststof conform Nedvang Glas (glasbak) Textiel incl schoeisel Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 4 van 5

9 Kenmerk : laagbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN VOLUME Fracties Gft excl. tuinafval Tuinafval PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR Procent,% Type bebouwing: laagbouw,3% Stedelijkheidsklasse: 3 3,% Datum ontvangst: 522 2,5% LUIERS,6% Gesorteerd gewicht 52 kg DRANKKARTON 6,3% Gesorteerd volume: 4,6 m3 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 3,% Soortelijk gewicht sorteermonster: 64 kg/m3 KUNSTSTOFFEN TOTAAL 42,3% Kunststof Nedvang 36,6% Kunststof overig 5,% GLAS (GLASBAK) 2,% TEXTIEL INCL SCHOEISEL 3,% Textiel excl. schoeisel Schoeisel 3,%,3% METAAL 6,8% Gemeente BOXTEL Blik Metaal overig 5,%,% Kenmerk : laagbouw Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van volume APPARATEN,8% HOUT 5,2% STEEN/PUIN,% TAPIJT/MATTEN,2% LEER/RUBBER,% KCA,% ZEEF 2 MM,8% OVERIG REST,% TOTAAL,% Overige fracties Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 5 van 5

10 Kenmerk : hoogbouw VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER Type bebouwing: hoogbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 222 Monstergrootte: 26 kg Analysemonster: 8 kg Aantal rolcontainers ingezameld: 33 Gemiddeld gewicht per rolcontainer : 65,5 kg Visuele acceptatie steekproefmonster Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken en enkele pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn dicht gebleven. Visueel wordt naast het aantreffen van huisvuilzakken stukken karton, kunststof en kleine droge componenten aangetroffen. Grove items komen sporadisch in het monster voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, van 5

11 Kenmerk : hoogbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHT Fracties Procent kg per inwoner per jaar in restafval Beoordeling,% 3, zeer laag Type bebouwing: hoogbouw Gft excl. tuinafval 6,% 33,6 zeer laag Stedelijkheidsklasse: 3 Tuinafval,% 3,5 zeer laag Datum ontvangst: 222 PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 22,% 48, hoog LUIERS,%, zeer laag Ingezameld restafval 6358 Ton DRANKKARTON,8% 3,8 Totaal aantal inwoners : 325 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 2,5% 5,2 KUNSTSTOFFEN TOTAAL,% 24, zeer laag Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 2 Kg/inw Kunststof Nedvang,% 6, laag Kunststof overig 4,% 8,6 zeer laag *Noot: brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval en aantal inwoners GLAS (GLASBAK) 6,4% 3,5 hoog is afkomstig van gemeente Boxtel 2. TEXTIEL INCL SCHOEISEL 4,%,2 Textiel excl. schoeisel 4,2% 8,8 Schoeisel,%,4 hoog METAAL 8,% 6, Gemeente BOXTEL Blik 2,3% 4,8 Kenmerk : hoogbouw Metaal overig 5,8% 2, Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht APPARATEN 3,2% 6, HOUT 2,% 5,6 hoog STEEN/PUIN,3% 2, normaal TAPIJT/MATTEN,3% 2,6 LEER/RUBBER 3,5%,4 KCA,4%, hoog Overige fracties ZEEF 2 MM,3% 5,3 normaal OVERIG REST 4,8%, TOTAAL,% 2 Noot: Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit de hoogbouw van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 2 van 5

12 SORTEERJOURNAAL Kenmerk : hoogbouw Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse 3 De volgende componenten hebben op basis van gewicht een (zeer) hoog aandeel in het restafval: Papier/karton herbruikbaar (22,%) Glas herbruikbaar (6,4%) Textiel incl. schoeisel (4,%) Metaal (8,%) Papier/karton herbruikbaar Apparaten (3,2%) Hout (2,%) KCA (,4%) Textiel Het aandeel etensresten, brood, groente, fruit en overdata producten is zeer laag. Het aandeel tuinafval is laag en bestaat hoofdzakelijk uit planten, blad en fijn snoeisel. Bestaat uit een aandeel kranten, folders, tijdschriften; een hoog aandeel kartonnen verpakkingen, post, school, schrijfpapier; een normaal aandeel golfkarton; een laag aandeel boeken en gidsen. Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel bestaat uit veel kleding en weinig linnen. De volgende componenten hebben op basis van gewicht een (zeer) laag aandeel in het restafval: (,%) Luiers (,%) Kunststof Nedvang (,%) Kunststof overig (4,%) Apparaten KCA Zeef 2 mm 32 items aangetroffen: verlichting app (), IT app (2x), speelgoed app (4x), huishoudelijk app (6x), bruingoed app (4x), gereedschap app (3x), overig app (5x). Er is aangetroffen: 3x batterij, 3x injectienaald, strip medicatie, x neusspray, x kitkoker. Bestaat hoofdzakelijk uit gecomposteerd grondachtig materiaal met kattenbakkorrels, zaagsel en steengruis. Overige opmerkingen Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 3 van 5

13 Kenmerk : hoogbouw BENCHMARK INZAMELPOTENTIEEL HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Fracties Hoeveelheid kilogram per inwoner per jaar in restafval uw analysemonster average practice best practice Gft excl. tuinafval Tuinafval 3 4 PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR LUIERS 8 DRANKENKARTONS 4 5 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 5 KUNSTSTOF NEDVANG 6 KUNSTSTOF OVERIG GLAS (GLASBAK) TEXTIEL texctiel excl schoeisel Schoeisel METAAL APPARATEN HOUT STEEN/PUIN TAPIJT/MATTEN LEER/RUBBER KCA ZEEF 2 MM OVERIG REST TOTAAL Kilogram Type bebouwing: hoogbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 222 Minicontainer voor papier nee scheiding ja Kunststof inzameling zakken Diftar nee Huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner 2 kg per jaar Kilogram per inwoner per jaar hoogbouw average practice best practice Toelichting Deze benchmark geeft aan hoeveel kilo per inwoner van elke fractie als restafval wordt aangeboden. 2 uw analysemonster average practice voor het volgende profiel: best practice voor het volgende profiel: Procentuele samenstelling maal de hoeveelheid restafval (kg/inw) voor dit onderzoeksgebied. Dit geeft een beeld van de samenstelling van restafval in kilo per inwoner. Gemiddelde samenstelling (kg/inw) van restafval van de hoogbouw in gemeenten met stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Laagste hoeveelheid herbuikbaar afval (kg/inw, percentielwaarden) in restafval van de hoogbouw in gemeenten van stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton kunststof conform Nedvang Glas (glasbak) Textiel incl schoeisel Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 4 van 5

14 Kenmerk : hoogbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN VOLUME Fracties Gft excl. tuinafval Tuinafval PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR Procent 5,% Type bebouwing: hoogbouw 5,% Stedelijkheidsklasse: 3,% Datum ontvangst: ,% LUIERS,% Gesorteerd gewicht 8 kg DRANKKARTON 4,% Gesorteerd volume: 5,3 m3 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR,8% Soortelijk gewicht sorteermonster: 5 kg/m3 KUNSTSTOFFEN TOTAAL 3,4% Kunststof Nedvang 32,% Kunststof overig 5,4% GLAS (GLASBAK) 2,3% TEXTIEL INCL SCHOEISEL 5,6% Textiel excl. schoeisel Schoeisel 5,%,6% METAAL,% Gemeente BOXTEL Blik Metaal overig 2,% 5,% Kenmerk : hoogbouw Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van volume APPARATEN,8% HOUT 4,5% STEEN/PUIN,5% TAPIJT/MATTEN,8% LEER/RUBBER,5% KCA,% ZEEF 2 MM,8% OVERIG REST,8% TOTAAL,% Overige fracties Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 5 van 5

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen Gemeente Houten Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Proefwijk De Akker en Bermen Mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Straatselectie steekproefmonsters...

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Opmerkingen

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

in opdracht van Nedvang rapport

in opdracht van Nedvang rapport in opdracht van Nedvang rapport Doss. no. : 14A557 Tilburg, 1 augustus 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 Gemeente Tholen Doss. no. 16AA557 Tilburg, 1 november 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995

Nadere informatie

Gemeente DEVENTER. Sorteeranalyse Prullenbakken en straatvuil in de openbare ruimte

Gemeente DEVENTER. Sorteeranalyse Prullenbakken en straatvuil in de openbare ruimte Gemeente DEVENTER Sorteeranalyse Prullenbakken en straatvuil in de openbare ruimte Nulmeting, Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Steekproefmonsters... 3 3 Resultaten van de sorteeranalyse...

Nadere informatie

Gemeente BRONCKHORST. Sorteeranalyse Prullenbakken openbare ruimte

Gemeente BRONCKHORST. Sorteeranalyse Prullenbakken openbare ruimte Gemeente BRONCKHORST Sorteeranalyse Prullenbakken openbare ruimte Nulmeting, Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Steekproefmonsters... 3 3 Resultaten van de sorteeranalyse... 4 3.1 Samenstelling

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011 Datum februari 2012 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Dalfsen

Monitor 2015 Gemeente Dalfsen Monitor 2015 Gemeente Dalfsen Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016 gemeentebestuur PUBMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1 355597 datum 28 februari 2017 betreft Afvalmonitor

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2009 Datum 15 maart 2010 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2013

AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2013 AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht Uitvoering najaar 2013 Eindversie, mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 NV IRADO Fokkerstraat 550 Postbus 58 3100 AB SCHIEDAM Tel: 010 631 56 80 Fax: 010 631 55 08 Schiedam, oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Datum Mei 2013 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Versienummer 1.0 Hoewel dit rapport

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

onsburo afval =! verspilling van! grondstoffen, energie en geld Pieter Reus

onsburo afval =! verspilling van! grondstoffen, energie en geld Pieter Reus onsburo afval = verspilling van grondstoffen, energie en geld Pieter Reus Ecologische voetafdruk Nederlander is 630% De gemiddelde Nederlander verbruikt 6 keer meer dan de aarde jaarlijks aan grondstoffen

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Agentschap NL & VHT. Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010. Pag.

Agentschap NL & VHT. Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010. Pag. Agentschap NL & VHT Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010 Pag. 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Hoeveelheid textiel in het restafval 3 1.1. Hoeveelheid

Nadere informatie

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur Jeroen Winckers Communicatieadviseur 12 juni 2014 De organisatie Milieu Centraal Onafhankelijk kennisinstituut én voorlichtingsorganisatie Bestuur met bedrijven en maatschappelijke organisaties Validatieproces

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots

Diftardiscussie. Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel. D. Boots Diftardiscussie 1 Diftardiscussie Achtergronden omtrent discussie over tariefdifferentiatie op gebied van afval in de gemeente Boxtel D. Boots 14-08-2012 2 1 Inleiding Met de vaststelling van het afvalstoffenbeleidsplan

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

AVU afvalmonitoring 2006 2011

AVU afvalmonitoring 2006 2011 1 AVU (Afvalverwijdering Utrecht) Postbus 3250, 3760 DG Soest Lange Brinkweg 81, 3764 AB Soest Telefoon 035-6032303 Fax 035-6035544 e-mail: info@avu.nl www.avu.nl Bibliografische gegevens AVU afvalmonitoring

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling Datum november 2015

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling Datum november 2015 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2014 Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2013 Datum november 2015 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING

ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING ONDERZOEK PLASTIC BLIK EN DRANKENKARTONS 0 - METING NULMETING ONDERZOEK PLASTIC, BLIK EN DRANKENKARTONS Oktober 2015 In opdracht van: Joyce Scheenaard, Afdeling Afvalinzameling Uitvoering onderzoek: Josée

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL

VANG. Van Afval Naar Grondstof. Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval HUISHOUDELIJK AFVAL VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een circulaire economie. Het

Nadere informatie

Benchmark Afvalscheiding

Benchmark Afvalscheiding Benchmark Afvalscheiding Afvalprofiel peiljaar 2010 Gemeente Enschede Augustus 2011 Opgesteld door: CyclusManagement Status: concept-eindrapport Inleiding Dit is het afvalprofiel van gemeente Enschede.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

RAPPORT SORTEERANALYSE OP ZWERFVUIL STUDIE LDC-2

RAPPORT SORTEERANALYSE OP ZWERFVUIL STUDIE LDC-2 / 9 RAPPORT STUDIE Opdrachtgever: ILvA Zuid III Industrielaan 2 9320 Aalst (Erembodegem) Auteur: Eva DE WAEL 2 / 9 INHOUDSOPGAVE. INLEIDING... 3.. PROJECTGEGEVENS... 3.2. DOEL VAN DE STUDIE... 3 2. MATERIAAL

Nadere informatie

O_2011_AVRI_02. Avri. Regionale Sorteerresultaten 2012. Benchmark Inzamelpotentieel. Definitieve versie. November 2012 O_2012_AVRI_01

O_2011_AVRI_02. Avri. Regionale Sorteerresultaten 2012. Benchmark Inzamelpotentieel. Definitieve versie. November 2012 O_2012_AVRI_01 O_2011_AVRI_02 Avri Regionale Sorteerresultaten 2012 Benchmark Inzamelpotentieel Definitieve versie. November 2012 O_2012_AVRI_01 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding sorteeranalyses... 3 1.2

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling Datum november 2016

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling Datum november 2016 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2015 Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2014 Datum november 2016 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses

Nadere informatie

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik

Komst container aan huis voor plastic, pak en blik FAQ CAW-gemeenten Komst container aan huis voor plastic verpakkingen, lege pakken van sap, saus en zuivel en blik in de CAW-gemeenten Definitieve versie (4 februari 2016) -------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang

Vervuilingsonderzoek glas 2014. in opdracht van Nedvang Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Doss. no. : 14A543 Tilburg, 27 juni 2014 Vervuilingsonderzoek glas 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2014. Analyse Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 14 Analyse Status: efinitief atum: 8 januari 16 e Benchmark Huishoudelijk Afval is een product van de NVR en Rijkswaterstaat en wordt mede uitgevoerd door yclusmanagement

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Enquête Afvalsortering

Enquête Afvalsortering Enquête Afvalsortering De gemeente doet op het moment onderzoek naar het sorteren van afval in Tilburg. Als gemeente doen we het al goed op het gebied van het sorteren van afval, maar het kan nog beter.

Nadere informatie

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013

Monitor Gemeente Steenwijkerland. Zwolle, 16 april 2013 Monitor 2012 Gemeente Steenwijkerland Zwolle, 16 april 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

Project Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard Onderzoeksrapport

Project Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard Onderzoeksrapport Project Inzameling huishoudelijk afval Lingewaard Onderzoeksrapport d.d. 16 november 2012 1 2 0. SAMENVATTING...5 1. INLEIDING...11 2. BENCHMARK...12 3. SAMENSTELLING RESTAFVAL...15 4. HUIDIGE SITUATIE,

Nadere informatie

Zeg ook JA tegen afval scheiden.

Zeg ook JA tegen afval scheiden. Zeg ook JA tegen afval scheiden. Elkaar iets beloven. Voor een betere toekomst. Zonder het onnodig verbruiken en weggooien van grondstoffen. Om dat te kunnen realiseren moeten we met elkaar JA zeggen tegen

Nadere informatie

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen

PILOT HOONHORST. Hoonhorst zegt DAG. Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen PILOT HOONHORST Halfjaarrapportage omgekeerd inzamelen Gemeente: Dalfsen Periode: 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 Datum: 20 september 2012 Hoonhorst zegt DAG 1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Nulsituatie

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling

Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Zaanpanel 37: Duurzame afvalinzameling Team Onderzoek & Statistiek Maart 2015 1 Inleiding Zaanstad wil in de komende jaren nog meer en op een betere manier afval gescheiden inzamelen. Gemiddeld mag elke

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%.

Respons Van de 779 benaderde panelleden hebben 544 de vragenlijst ingevuld. Dat is een respons van 70%. Inleiding Keuze voor de toekomst: inzameling van afval De gemeente Oss moet de komende jaren besparen. Ook het inzamelen van huishoudelijk afval moet slimmer en goedkoper worden. Uit het oogpunt van duurzaamheid

Nadere informatie

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014

Monitor 2013 ROVA. Zwolle, 16 mei 2014 Monitor 2013 ROVA 1 Zwolle, 16 mei 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inzameling Grondstoffen... 5 3. Circulaire economie en klimaat... 14 4. Communicatie en Educatie... 16 5. Financieel... 17 6.

Nadere informatie

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers

over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Vragen en antwoorden over gescheiden inzameling van plastics & drankenkartons met rolcontainers Algemeen Het raadsvoorstel inzameling plastics/drankenkartons geeft sinds de presentatie reactie in de samenleving.

Nadere informatie

Op weg naar een circulaire economie

Op weg naar een circulaire economie Op weg naar een circulaire economie Agenda Afvalstromen Cijfers De Haarlemse aanpak Naar een circulaire economie Afval = Grondstof Afvalstromen GFT Kunststof Papier Glas Textiel Restafval GFT-stroom Inzameling

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur

Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Diftarin Herent Diftar? De verwerking van restafval en gft= duur Toepassing vanhet principe van 'de vervuiler betaalt' Door het afval te wegen wordt per gezin/vereniging gefactureerd wat men heeft aangeboden

Nadere informatie

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2.

1 1. Bent u een man of een vrouw? 1 antwoord per respondent. Aantal respondenten: 405. Antwoord Aantal Percentage. 1. Vrouw 238 59% 2. 1 1. Bent u een man of een vrouw? Aantal respondenten: 405 Antwoord Aantal Percentage 1. Vrouw 238 59% 2. Man 167 41% 2 2. Wat is uw leeftijd? Aantal respondenten: 414 1. 20 jaar en jonger 0 0% 2. 20-29

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2012

AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2012 AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht Uitvoering najaar 2012 Definitieve versie, april 2013 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Systematiek inzameling huishoudelijk afval

Systematiek inzameling huishoudelijk afval Onderwerpen: 1.Uitgangspunten; 2.Bestaande systemen; 3.Vergelijkingsmateriaal; 4.Suggesties; 5.Uitvoering. Afval (-inzameling en verwerking) is net als voetbal: iedereen heeft er verstand van Alle 430

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Langer plezier van karton en papier

Langer plezier van karton en papier Stichting Papier Recycling Nederland Langer plezier van karton en papier www.prn.nl Langer plezier van karton en papier Kranten, tijdschriften, folders, boeken, kopieer- en printpapier en catalogi, we

Nadere informatie