Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sorteeranalyse huishoudelijk restafval. Gemeente BOXTEL"

Transcriptie

1 Sorteeranalyse huishoudelijk restafval Gemeente BOXTEL Najaar 2

2 Inleiding Gemeente Boxtel heeft in haar tweede afvalstoffenplan 224 concrete en meetbare doelstellingen neergelegd ten aanzien van hetgeen ze binnen het afvalstoffenbeleid willen bereiken. De sorteeranalyse van Eureco is een goed instrument dat inzicht geeft in de samenstelling van het restafval waaruit de doelstellingen getoetst kunnen worden. In het najaar van 2 zijn 2 sorteeranalyses uitgevoerd aan het huishoudelijk restafval. Het gaat om de volgende 2 wijken: Laagbouw minicontainers Hoogbouw rolcontainers In dit document worden de resultaten van sorteeranalyses gepresenteerd. Deze sorteerresultaten zullen in een rapportage over afvalinzameling en scheiding nader uitgewerkt gaan worden. Inzameling steekproefmonster De beide steekproefmonsters zijn door SITA Leusden ingezameld en getransporteerd naar de sorteerhal van Eureco in Terschuur. Voorafgaand aan de monsterneming ontving SITA een draaiboek met straatselectie en aantal te legen containers. Indien te weinig colli in de geselecteerde straten werd aangeboden, heeft SITA in omliggende straten aangevuld tot dat het opgegeven aantal colli werd bereikt. Straatselectie De volgende straten en/of lokatie s zijn opgenomen in het steekproefmonster: Steekproefmonster laagbouw minicontainers Straat Liempde Akkersrijt Kollerbocht Strijpenhof Pastoor Dobbelijnstraat+kerkakkers Hezelaarsestraat Boxtel (kern) Baroniestraat Annastraat Van Rijckevoorstelstraat Zandvliet Molenstraat Steekproefmonster hoogbouw rolcontainers Straat Annastraat Armmeesters Hoogheem Baandervrouwenlaan Aantal minicontainers Aantal rolcontainers 4x 3x 2x 6x De steekpoefmonsters waren allen voldoende groot om minimaal 5 kilo te kunnen sorteren. De monsters zijn vervolgens door het vaste team van Eureco gesorteerd.

3 Sorteerindeling De monsters zijn gesorteerd conform indeling zoals omschreven is in OFF_2_BOXTEL_ 2. Rapportage Per steekproefmonster worden de resultaten weergegeven, op 5 pagina s:. visuele acceptatie steekproefmonster, gemiddeld gewicht per colli; 2. samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht uitgedrukt in procenten en in absolute hoeveelheden per inwoner per jaar. De absolute hoeveelheden zijn beoordeeld conform het opgezette beoordelingsysteem van Eureco; 3. sorteerjournaal met toelichting op enkele gesorteerde fracties; 4. benchmark inzamelpotentieel samenstelling huishoudelijk restafval; 5. samenstelling huishoudelijk restafval op basis van volume uitgedrukt in procenten. Beoordelingsysteem In het beoordeling en benchmarksysteem van Eureco worden de procentuele resultaten uit de sorteeranalyse gekoppeld aan de hoeveelheid restafval dat per inwoner per jaar wordt ingezameld. De samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt uitgedrukt in kilogram per inwoner per jaar. Het totale databestand van Eureco, die op basis van kilogram per inwoner is uitgedrukt, bestaat uit meer dan 5 analyseresultaten. Deze analyses zijn door Eureco in 2 en 2 uitgevoerd. Bij het beoordelen van de sorteerresultaten worden de cijfers vergeleken met cijfers van vergelijkbare gemeenten of bebouwingstype. Voor gemeente Boxtel betekend dit een vergelijking met de resultaten van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 die geen diftar toepassen. Dit zijn voor de laagbouw 82 en voor de hoogbouw een vergelijking met 4 analyseresultaten. De beoordeling geeft aan of een fractie een zeer laag, laag, normaal, hoog of aandeel in het restafval is. Benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval De benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval is een theoretisch model die aangeeft hoeveel kilo per inwoner per jaar van een bepaalde fractie nog uit het restafval gehaald kan worden door afvalscheiding en/of preventie. De benchmark maakt per afvalfractie vergelijkingen tussen de resultaten uit de sorteeranalyse en de gemiddelde en de beste prestatie (percentielwaarde %) van afvalscheiding. Het betreft een vergelijking met vergelijkbare gemeenten of bebouwingtype zoals in het beoordelingsysteem is aangegeven. De kwantitatieve inzamelpotentie van nog te scheiden fracties uit het huishoudelijk restafval wordt in deze benchmark bij een vergelijkbare situatie weergegeven. Hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar Het goed kunnen weergeven van de samenstelling in absolute hoeveelheden, is het belangrijk dat het cijfer over de hoeveelheid ingezameld restafval per inwoner per jaar nauwkeurig is. Van gemeente Boxtel ontving Eureco het volgende inzamelcijfer over 2. Gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 2 kilo Een onderscheid in het aanbod restafval tussen hoog en laagbouw is niet gemaakt. Boxtel heeft in totaal 325 inwoners. Omgerekend zou in 2: 3.25 x 2 = 6358 ton restafval ingezameld zijn.

4 Mocht de hierboven genoemde gegevens onjuist of te onnauwkeurig zijn, dan heeft dit invloed op de beoordeling van de sorteerresultaten. Hoe nauwkeuriger het cijfer over de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar, hoe scherper het beeld van de werkelijke situatie. Resultaten van de sorteeranalyse Uit de benchmark inzamelpotentieel huishoudelijk restafval valt het volgende af te leiden: Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar In de gemeente Boxtel is het aanbod restafval per inwoner per jaar berekend en komt uit op 2 kilo per inwoner per jaar. Vergeleken met de resultaten van gemeenten in stedelijkeheidsklasse 3 zonder diftar, is het aanbod restafval bij zowel laag als hoogbouw lager dan gemiddeld. Het aandeel dat in het restafval wordt aangetroffen ligt in de hoogbouw lager als bij de laagbouw. Met name het aandeel keukenafval (GFfractie) is bij de laagbouw. Omgerekend wordt 3 kilo (hoogbouw) en 5 kilo (laagbouw) per inwoner per jaar als restafval afgevoerd. Voor de hoogbouw behoort deze prestatie bijna tot de beste afvalscheidingsprestatie van de hoogbouw van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3, zonder diftar. Papier/karton herbruikbaar Het aandeel herbruikbaar papier/karton in het restafval is zowel bij laag als hoogbouw hoger dan gemiddeld dat bij gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar wordt gemeten. Er wordt jaarlijks per inwoner tussen de 3 kilo (laagbouw) en 48 kilo (hoogbouw) herbruikbaar papier als restafval afgedankt. Tervergelijking met de beste afvalscheidingsprestatie van (laagbouw) afkomstig van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar, wordt per inwoner 6 kilo gemeten. Glas herbruikbaar Er wordt meer dan gemiddeld aan herbruikbaar glas in het restafval aangetroffen. Omgerekend wordt per inwoner tussen de en 3 kilo herbruikbaar glas als restafval verbrand. Bij de beste afvalscheidingsprestatie van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zit 6 kilo per inwoner in het restafval. Kunststof Nedvang Het aandeel vervuiling aan gesorteerde kunststofverpakkingen conform acceptatie normen Nedvang, bleek zo hoog dat Eureco wasproeven heeft moeten uitvoeren om het werkelijk aandeel verpakkingen in het restafval te kunnen bepalen. Bij een wasproef wordt de kwaliteit van kunststofverpakkingen nagebootst, zoals de burger gescheiden zou aanbieden. Uit de analyse blijkt dat er 6 tot 2 kilo kunststof Nedvang per inwoner per jaar in het restafval wordt aangetroffen.

5 Kenmerk : laagbouw VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER Type bebouwing: laagbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 522 Monstergrootte: 25 kg Analysemonster: 52 kg Aantal minicontainers ingezameld: 8 Gemiddeld gewicht per minicontainer : 3,3 kg Visuele acceptatie steekproefmonster Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken en enkele pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn open gegaan. Visueel wordt naast huisvuilzakken veel kunststof en kleine droge componenten aangetroffen. Grove items komen sporadisch in het monster voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. Analysenummer 236 Eureco bv, 22, van 5

6 Kenmerk : laagbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHT Fracties Procent kg per inwoner per jaar in restafval Beoordeling 23,% 5,2 normaal Type bebouwing: laagbouw Gft excl. tuinafval 2,3% 42,6 hoog Stedelijkheidsklasse: 3 Tuinafval 3,6%, laag Datum ontvangst: 522 PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 4,5% 3,5 normaal LUIERS 2,8% 5, laag Ingezameld restafval 6358 Ton DRANKKARTON 4,% 8,3 hoog Totaal aantal inwoners : 325 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 3,8%, hoog KUNSTSTOFFEN TOTAAL 3,% 2,4 Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 2 Kg/inw Kunststof Nedvang,8% 2,6 normaal Kunststof overig 3,2% 6,8 zeer laag *Noot: brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval en aantal inwoners GLAS (GLASBAK) 5,3%, normaal is afkomstig van gemeente Boxtel 2. TEXTIEL INCL SCHOEISEL 3,3%, laag Textiel excl. schoeisel 3,2% 6, normaal Schoeisel,%,3 zeer laag METAAL 5,2%, Gemeente BOXTEL Blik 3,%, Kenmerk : laagbouw Metaal overig,5% 3, Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht APPARATEN,4% 3, HOUT 4,4%,2 STEEN/PUIN 4,3%, hoog TAPIJT/MATTEN,3%,5 zeer laag LEER/RUBBER,%, KCA,8%, ZEEF 2 MM,2% 5, normaal Overige fracties OVERIG REST 5,%, TOTAAL,% 2 Noot: Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit de laagbouw van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 2 van 5

7 SORTEERJOURNAAL Kenmerk : laagbouw Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse 3 De volgende componenten hebben op basis van gewicht een (zeer) hoog aandeel in het restafval: Gft excl. tuinafval (2,3%) Drankkarton (4,%) Overig papier niet herbruikbaar (3,8%) Metaal (5,2%) Papier/karton herbruikbaar Apparaten (,4%) Hout (4,4%) Steen/puin (4,3%) Leer/rubber (,%) KCA (,8%) Textiel Het aandeel etensresten, brood, groente, fruit en overdata producten is hoog. Het aandeel tuinafval is laag en bestaat hoofdzakelijk uit planten en grondachtig materiaal. Bestaat uit een hoog aandeel kranten, folders, tijdschriften; een normaal aandeel post, school, schrijfpapier, kartonnen verpakkingen, golfkarton; een laag aandeel boeken en gidsen. Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel bestaat uit veel kleding en weinig linnen. De volgende componenten hebben op basis van gewicht een Apparaten (zeer) laag aandeel in het restafval: Tuinafval (3,6%) Luiers (2,8%) Kunststof overig (3,2%) Textiel incl. schoeisel (3,3%) Tapijt/matten (,3%) KCA 8 items aangetroffen: verlichting app (4x), telecom app (x), speelgoed app (x), huishoudelijk app (2x). Er is aangetroffen: 2x batterij, x spaarlamp, x strip medicatie. Zeef 2 mm Bestaat hoofdzakelijk uit gecomposteerd grondachtig materiaal, met kattenbakkorrels, zaagsel en sigarettenpeuken. Overige opmerkingen Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 3 van 5

8 Kenmerk : laagbouw BENCHMARK INZAMELPOTENTIEEL HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Fracties Hoeveelheid kilogram per inwoner per jaar in restafval uw analysemonster average practice best practice Gft excl. tuinafval Tuinafval PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR LUIERS DRANKENKARTONS 8 5 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 8 KUNSTSTOF NEDVANG 2 2 KUNSTSTOF OVERIG GLAS (GLASBAK) TEXTIEL texctiel excl schoeisel Schoeisel METAAL APPARATEN HOUT STEEN/PUIN TAPIJT/MATTEN LEER/RUBBER KCA ZEEF 2 MM OVERIG REST TOTAAL Kilogram Type bebouwing: laagbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 522 Minicontainer voor papier nee scheiding ja Kunststof inzameling zakken Diftar nee Huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner 2 kg per jaar Kilogram per inwoner per jaar laagbouw average practice best practice Toelichting Deze benchmark geeft aan hoeveel kilo per inwoner van elke fractie als restafval wordt aangeboden. 2 uw analysemonster average practice voor het volgende profiel: best practice voor het volgende profiel: Procentuele samenstelling maal de hoeveelheid restafval (kg/inw) voor dit onderzoeksgebied. Dit geeft een beeld van de samenstelling van restafval in kilo per inwoner. Gemiddelde samenstelling (kg/inw) van restafval van de laagbouw in gemeenten met stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Laagste hoeveelheid herbuikbaar afval (kg/inw, percentielwaarden) in restafval van de laagbouw in gemeenten van stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton kunststof conform Nedvang Glas (glasbak) Textiel incl schoeisel Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 4 van 5

9 Kenmerk : laagbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN VOLUME Fracties Gft excl. tuinafval Tuinafval PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR Procent,% Type bebouwing: laagbouw,3% Stedelijkheidsklasse: 3 3,% Datum ontvangst: 522 2,5% LUIERS,6% Gesorteerd gewicht 52 kg DRANKKARTON 6,3% Gesorteerd volume: 4,6 m3 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 3,% Soortelijk gewicht sorteermonster: 64 kg/m3 KUNSTSTOFFEN TOTAAL 42,3% Kunststof Nedvang 36,6% Kunststof overig 5,% GLAS (GLASBAK) 2,% TEXTIEL INCL SCHOEISEL 3,% Textiel excl. schoeisel Schoeisel 3,%,3% METAAL 6,8% Gemeente BOXTEL Blik Metaal overig 5,%,% Kenmerk : laagbouw Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van volume APPARATEN,8% HOUT 5,2% STEEN/PUIN,% TAPIJT/MATTEN,2% LEER/RUBBER,% KCA,% ZEEF 2 MM,8% OVERIG REST,% TOTAAL,% Overige fracties Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 236 Eureco bv, 22, 5 van 5

10 Kenmerk : hoogbouw VISUELE ACCEPTATIE STEEKPROEFMONSTER Type bebouwing: hoogbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 222 Monstergrootte: 26 kg Analysemonster: 8 kg Aantal rolcontainers ingezameld: 33 Gemiddeld gewicht per rolcontainer : 65,5 kg Visuele acceptatie steekproefmonster Het monster is droog, licht geperst en op correcte wijze aangeleverd. Het afval is hoofdzakelijk verpakt in huisvuilzakken en enkele pedaalemmerzakken die na het lossen overwegend zijn dicht gebleven. Visueel wordt naast het aantreffen van huisvuilzakken stukken karton, kunststof en kleine droge componenten aangetroffen. Grove items komen sporadisch in het monster voor. Tijdens het sorteren ogen de afzonderlijke componenten licht versmeerd met organisch materiaal. Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, van 5

11 Kenmerk : hoogbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN GEWICHT Fracties Procent kg per inwoner per jaar in restafval Beoordeling,% 3, zeer laag Type bebouwing: hoogbouw Gft excl. tuinafval 6,% 33,6 zeer laag Stedelijkheidsklasse: 3 Tuinafval,% 3,5 zeer laag Datum ontvangst: 222 PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR 22,% 48, hoog LUIERS,%, zeer laag Ingezameld restafval 6358 Ton DRANKKARTON,8% 3,8 Totaal aantal inwoners : 325 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 2,5% 5,2 KUNSTSTOFFEN TOTAAL,% 24, zeer laag Hoeveelheid restafval per inwoner per jaar: 2 Kg/inw Kunststof Nedvang,% 6, laag Kunststof overig 4,% 8,6 zeer laag *Noot: brongegeven hoeveelheid ingezameld restafval en aantal inwoners GLAS (GLASBAK) 6,4% 3,5 hoog is afkomstig van gemeente Boxtel 2. TEXTIEL INCL SCHOEISEL 4,%,2 Textiel excl. schoeisel 4,2% 8,8 Schoeisel,%,4 hoog METAAL 8,% 6, Gemeente BOXTEL Blik 2,3% 4,8 Kenmerk : hoogbouw Metaal overig 5,8% 2, Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van gewicht APPARATEN 3,2% 6, HOUT 2,% 5,6 hoog STEEN/PUIN,3% 2, normaal TAPIJT/MATTEN,3% 2,6 LEER/RUBBER 3,5%,4 KCA,4%, hoog Overige fracties ZEEF 2 MM,3% 5,3 normaal OVERIG REST 4,8%, TOTAAL,% 2 Noot: Beoordeling is een vergelijking op basis van kg per inwoner, met de resultaten uit de hoogbouw van gemeenten in stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 2 van 5

12 SORTEERJOURNAAL Kenmerk : hoogbouw Beoordeling sorteerresultaten volgens stedelijkheidsklasse 3 De volgende componenten hebben op basis van gewicht een (zeer) hoog aandeel in het restafval: Papier/karton herbruikbaar (22,%) Glas herbruikbaar (6,4%) Textiel incl. schoeisel (4,%) Metaal (8,%) Papier/karton herbruikbaar Apparaten (3,2%) Hout (2,%) KCA (,4%) Textiel Het aandeel etensresten, brood, groente, fruit en overdata producten is zeer laag. Het aandeel tuinafval is laag en bestaat hoofdzakelijk uit planten, blad en fijn snoeisel. Bestaat uit een aandeel kranten, folders, tijdschriften; een hoog aandeel kartonnen verpakkingen, post, school, schrijfpapier; een normaal aandeel golfkarton; een laag aandeel boeken en gidsen. Er zijn geen volle huisvuilzakken met textiel aangetroffen. Het textiel bestaat uit veel kleding en weinig linnen. De volgende componenten hebben op basis van gewicht een (zeer) laag aandeel in het restafval: (,%) Luiers (,%) Kunststof Nedvang (,%) Kunststof overig (4,%) Apparaten KCA Zeef 2 mm 32 items aangetroffen: verlichting app (), IT app (2x), speelgoed app (4x), huishoudelijk app (6x), bruingoed app (4x), gereedschap app (3x), overig app (5x). Er is aangetroffen: 3x batterij, 3x injectienaald, strip medicatie, x neusspray, x kitkoker. Bestaat hoofdzakelijk uit gecomposteerd grondachtig materiaal met kattenbakkorrels, zaagsel en steengruis. Overige opmerkingen Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 3 van 5

13 Kenmerk : hoogbouw BENCHMARK INZAMELPOTENTIEEL HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Fracties Hoeveelheid kilogram per inwoner per jaar in restafval uw analysemonster average practice best practice Gft excl. tuinafval Tuinafval 3 4 PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR LUIERS 8 DRANKENKARTONS 4 5 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR 5 KUNSTSTOF NEDVANG 6 KUNSTSTOF OVERIG GLAS (GLASBAK) TEXTIEL texctiel excl schoeisel Schoeisel METAAL APPARATEN HOUT STEEN/PUIN TAPIJT/MATTEN LEER/RUBBER KCA ZEEF 2 MM OVERIG REST TOTAAL Kilogram Type bebouwing: hoogbouw Stedelijkheidsklasse: 3 Datum ontvangst: 222 Minicontainer voor papier nee scheiding ja Kunststof inzameling zakken Diftar nee Huishoudelijk restafval ingezameld per inwoner 2 kg per jaar Kilogram per inwoner per jaar hoogbouw average practice best practice Toelichting Deze benchmark geeft aan hoeveel kilo per inwoner van elke fractie als restafval wordt aangeboden. 2 uw analysemonster average practice voor het volgende profiel: best practice voor het volgende profiel: Procentuele samenstelling maal de hoeveelheid restafval (kg/inw) voor dit onderzoeksgebied. Dit geeft een beeld van de samenstelling van restafval in kilo per inwoner. Gemiddelde samenstelling (kg/inw) van restafval van de hoogbouw in gemeenten met stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Laagste hoeveelheid herbuikbaar afval (kg/inw, percentielwaarden) in restafval van de hoogbouw in gemeenten van stedelijkheidsklasse 3 zonder diftar. Papier/karton kunststof conform Nedvang Glas (glasbak) Textiel incl schoeisel Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 4 van 5

14 Kenmerk : hoogbouw SAMENSTELLING HUISHOUDELIJK RESTAFVAL OP BASIS VAN VOLUME Fracties Gft excl. tuinafval Tuinafval PAPIER/KARTON HERBRUIKBAAR Procent 5,% Type bebouwing: hoogbouw 5,% Stedelijkheidsklasse: 3,% Datum ontvangst: ,% LUIERS,% Gesorteerd gewicht 8 kg DRANKKARTON 4,% Gesorteerd volume: 5,3 m3 OVERIG PAPIER NIET HERBRUIKBAAR,8% Soortelijk gewicht sorteermonster: 5 kg/m3 KUNSTSTOFFEN TOTAAL 3,4% Kunststof Nedvang 32,% Kunststof overig 5,4% GLAS (GLASBAK) 2,3% TEXTIEL INCL SCHOEISEL 5,6% Textiel excl. schoeisel Schoeisel 5,%,6% METAAL,% Gemeente BOXTEL Blik Metaal overig 2,% 5,% Kenmerk : hoogbouw Samenstelling huishoudelijk restafval op basis van volume APPARATEN,8% HOUT 4,5% STEEN/PUIN,5% TAPIJT/MATTEN,8% LEER/RUBBER,5% KCA,% ZEEF 2 MM,8% OVERIG REST,8% TOTAAL,% Overige fracties Papier/karton herbruikbaar Textiel / schoeisel Glas herbruikbaar Kunststof Nedvang Analysenummer 2355 Eureco bv, 22, 5 van 5

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen

Gemeente Houten. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval. Proefwijk De Akker en Bermen Gemeente Houten Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Proefwijk De Akker en Bermen Mei 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Straatselectie steekproefmonsters...

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Inzameling en transport steekproefmonsters... 4 2.1 Opmerkingen

Nadere informatie

Gemeente Heemstede. Verslag nulmeting

Gemeente Heemstede. Verslag nulmeting Sorteeranalyses fijn restafval 2017 Verslag nulmeting Doss. no. 17AA584 Tilburg, 11 december 2017 Sorteeranalyses fijn restafval 2017 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 311 5000 JH Tilburg Tel:

Nadere informatie

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045

16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 RAADSINFORMATIEBRIEF 16R.00045 ^Įļ ļļjjļļļjļ gemeente WOERDEN Van college van burgemeester en wethouders Datum : 2 februari 2016 Portefeuillehouder(s) : wethouder Stolk Portefeuille(s) : Afval S Reiniging

Nadere informatie

in opdracht van Nedvang rapport

in opdracht van Nedvang rapport in opdracht van Nedvang rapport Doss. no. : 14A557 Tilburg, 1 augustus 2014 in opdracht van Nedvang Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102

Nadere informatie

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen

Advies: in te stemmen met bijgaande RIB en deze naar de raad te sturen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & RAADSINFORMATIEBRIEF Van: R. van Hattem Tel nr: Nummer: 16A.00095 Datum: 1 februari 2016 Team: A&R Tekenstukken: Ja Bijlagen: 3 Afschrift aan: V. Griessler N.a.v.

Nadere informatie

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN

EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN EVALUATIE PILOT HET NIEUWE INZAMELEN IN LUNETTEN December 2013 INHOUD 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten van de pilot in Lunetten 4 2.1 Doel van de pilot 4 2.2 Randvoorwaarden 4 2.3 Doorlooptijd 4 2.4 Het

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016

Gemeente Tholen. Doss. no. 16AA557. Tilburg, 1 november Verslag sorteeranalyses 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 Gemeente Tholen Doss. no. 16AA557 Tilburg, 1 november 2016 Verslag sorteeranalyses 2016 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995

Nadere informatie

Gemeente Waterland. Doss. no. 18AA554. Tilburg, 3 oktober Verslag sorteeranalyses 2018

Gemeente Waterland. Doss. no. 18AA554. Tilburg, 3 oktober Verslag sorteeranalyses 2018 Verslag sorteeranalyses 2018 Gemeente Waterland Doss. no. 18AA554 Tilburg, 3 oktober 2018 Verslag sorteeranalyses 2018 De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995

Nadere informatie

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610

Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Valkenburg aan de Geul: Analyse Huishoudelijk Restafval, 2016 Amsterdam, maart 2017 Rapport 1610 Inhoudsopgave 1. Achtergrond 1 2. Aanpak 2 3. Resultaten 3 4. Samenstelling in gewichtspercentages 4 5.

Nadere informatie

Gemeente DEVENTER. Sorteeranalyse Prullenbakken en straatvuil in de openbare ruimte

Gemeente DEVENTER. Sorteeranalyse Prullenbakken en straatvuil in de openbare ruimte Gemeente DEVENTER Sorteeranalyse Prullenbakken en straatvuil in de openbare ruimte Nulmeting, Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Steekproefmonsters... 3 3 Resultaten van de sorteeranalyse...

Nadere informatie

Gemeente BRONCKHORST. Sorteeranalyse Prullenbakken openbare ruimte

Gemeente BRONCKHORST. Sorteeranalyse Prullenbakken openbare ruimte Gemeente BRONCKHORST Sorteeranalyse Prullenbakken openbare ruimte Nulmeting, Oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Steekproefmonsters... 3 3 Resultaten van de sorteeranalyse... 4 3.1 Samenstelling

Nadere informatie

: Commissie SOB : P.L. van Meekeren : 19 maart 2019 : Afvalmonitor / Effectmeting 2018 : rapportage Afvalmonitor 2018

: Commissie SOB : P.L. van Meekeren : 19 maart 2019 : Afvalmonitor / Effectmeting 2018 : rapportage Afvalmonitor 2018 M E M O Aan Van Datum Onderwerp Bijlagen Registratienummer : 1468768 : Commissie SOB : P.L. van Meekeren : 19 maart 2019 : Afvalmonitor / Effectmeting 2018 : rapportage Afvalmonitor 2018 Hierbij stuur

Nadere informatie

Monitor 2015 Gemeente Dalfsen

Monitor 2015 Gemeente Dalfsen Monitor 2015 Gemeente Dalfsen Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Kilogrammen restafval Aantal meldingen Aantal klachten Percentage hergebruik Inwoners Milieu Inzamelprestatie GFT Inzamelprestatie

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011. Datum februari 2012 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2011 Datum februari 2012 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Gemeente Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Gemeente Purmerend Afvalmonitor / effectmeting Doss. no. 15A519 Tilburg, 10 februari De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 085-7731995 E-mail: info@deafvalspiegel.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2011 Doss. no. 10233 Tilburg, 21 maart 2011 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Brielle

Afvalmonitor / effectmeting Brielle 2014 Doss. no. 15A545 Tilburg, maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Keukenafval uit het restafval? Het kan! Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Samenwerking 6 gemeenten (stedelijkheidsklasse D) Inzameling van huishoudelijk

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum 15 maart 2010 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2009 Datum 15 maart 2010 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

Waarover gaat deze brief? In onze vergadering van 10 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Waarover gaat deze brief? In onze vergadering van 10 juli 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Aan de gemeenteraad van Tubbergen Zaaknummer 18755 Bijlagen 4 Onderwerp Raadsbrief 2018 nr. 20 Verzenddatum 26 juli 2018 Geachte raads- en commissieleden, Waarover gaat deze brief? In onze vergadering

Nadere informatie

SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK RESTAFVAL. Resultaten sorteeranalyses 2007 UITVOERING AFVALBEHEER

SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK RESTAFVAL. Resultaten sorteeranalyses 2007 UITVOERING AFVALBEHEER SAMENSTELLING VAN HET HUISHOUDELIJK RESTAFVAL Resultaten sorteeranalyses 2007 UITVOERING AFVALBEHEER SENTERNOVEM Februari 2008 Samenstelling van het huishoudelijk restafval : resultaten sorteeranalyses

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum februari 2011

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses Datum februari 2011 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, resultaten sorteeranalyses 2010 Datum februari 2011 Agentschap NL. Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van onderdelen uit deze publicatie is alleen toegestaan,

Nadere informatie

AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2013

AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2013 AVU (Afval Verwijdering Utrecht) Sorteeranalyses Huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht Uitvoering najaar 2013 Eindversie, mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Afvalmonitor Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen

Afvalmonitor Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen Afvalmonitor 2017 Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Nijmegen en Wijchen 18 juli 2018 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 7 1.1 AFVALMONITORING GEMEENTEN... 7 1.2 SYSTEMATIEK

Nadere informatie

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016

gemeentebestuur Aan de gemeenteraad datum 28 februari 2017 uw kenmerk betreft Afvalmonitor 2016 gemeentebestuur PUBMEREN #+ Postbus 15 1440 AA Purmerend telefoon 0299-452452 telefax 0299-452124 Aan de gemeenteraad uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 1 355597 datum 28 februari 2017 betreft Afvalmonitor

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Datum Mei 2013 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Datum Mei 2013 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2012 Versienummer 1.0 Hoewel dit rapport

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2014 Doss. no. 14A515 Tilburg, 16 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006

CONCEPT. Afvalmonitor / effectmeting Wormerland. Doss. no Tilburg, 8 juni Afvalmonitor / effectmeting Wormerland 2006 2006 CONCEPT Doss. no. 50151 Tilburg, 8 juni 2007 2006 Bureau Milieu & Werk BV Goirkestraat 82 a Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com 2 Bestuurlijke

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend

Afvalmonitor / effectmeting Purmerend 2011 Doss. no. 10242 Tilburg, 5 juni 2012 2011 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 cluster Beheer en Onderhoud

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Meest gestelde vragen over nieuwe manier van afval inzamelen in Noordoostpolder extra container voor oud papier en karton extra container voor plastic, lege pakken en blik 1. Twee

Nadere informatie

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011

Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 Eindrapportage Sorteeranalyses huishoudelijk afval GEVULEI 2011 NV IRADO Fokkerstraat 550 Postbus 58 3100 AB SCHIEDAM Tel: 010 631 56 80 Fax: 010 631 55 08 Schiedam, oktober 2011 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

PROEF RESTAFVAL INZAMELING

PROEF RESTAFVAL INZAMELING PROEF RESTAFVAL INZAMELING Dragonder-noord start 23 september 2013 In uw wijk start eind september 2013 een proef om meer grondstoffen in te zamelen en minder restafval. In deze brochure leest u meer.

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010

Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Notitie inzameling huishoudelijk afval 2010 Inleiding In deze notitie worden de gegevens inzake de inzameling van huishoudelijk afval in Sint-Oedenrode over 2010 geanalyseerd. Leeswijzer Daartoe worden

Nadere informatie

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase

Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Onderzoek Omgekeerd Inzamelen tweede fase Duurzaam van Afval naar Grondstof Bewonersonderzoek De vragenlijst bestaat uit verschillende delen. Het eerste deel gaat in op de situatie vóór de proef, het laatste

Nadere informatie

De schillenboer komt terug

De schillenboer komt terug De schillenboer komt terug In Waalre loopt een afvalproef. Er is een fiets met een aanhangbak ontworpen waarmee we in een proefwijk afval inzamelen. Twee keer in de week haalt Roel het keukenafval (voedselresten),

Nadere informatie

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420

Optie 3: Fysieke sturing Lagere kosten per aansluiting. Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Optie 3: Fysieke sturing 56.069 Lagere kosten per aansluiting 1,08 Baten 2.070.489 Lasten 2.014.420 Algemeen Inwoners Aantal inwoners 130.420 Aantal aansluitingen 52.138 Aantal inwoners per wha 2,5 Restafval

Nadere informatie

Verbetering afvalscheiding in. Oegstgeest. Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente. Oegstgeest.

Verbetering afvalscheiding in. Oegstgeest. Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente. Oegstgeest. Verbetering afvalscheiding in Oegstgeest Waar staan we nu, en hoe verder? Beeldvormende raad gemeente Oegstgeest Marianne Zegwaard 8 september 2016 Opbouw presentatie 1 Aanleiding en doel 2 Aanpak 3 Huidige

Nadere informatie

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht

Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht Bewonersonderzoek over afvalinzameling in Sliedrecht 1. Weet u wat er in de blauwe container aangeboden mag worden en wat niet? (Slechts één antwoord mogelijk) Ja, dat is duidelijk gecommuniceerd 75,1%

Nadere informatie

Monitor 2016 Gemeente Twenterand

Monitor 2016 Gemeente Twenterand Monitor 2016 Gemeente Twenterand Voor verbetering vatbaar Aandachtspunt Goed Bewonersonderzoek Aantal klachten Inzamelprestaties Inwoners Milieu Samenstelling restafval Mooi Schoon Afval scheiden is goud

Nadere informatie

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort

Monitor 2012. Gemeente Amersfoort Monitor2012 GemeenteAmersfoort Zwolle,10april2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...1 DOELSTELLINGEN...1 LEESWIJZER...1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN...2 INZAMELRESULTATEN...2 HERGEBRUIK...2 TRENDANALYSE INZAMELING...3

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Toelichting voor de gemeenten De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2005 Samenstelling van het restafval en gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht in 2005 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Diftar: invoeren wel of niet?

Diftar: invoeren wel of niet? Diftar: invoeren wel of niet? Is Diftar de definitieve oplossing? 13 maart 2014 Nederlands afvalcongres 1 kengetallen Gemeente Oosterhout: Ca. 54.000 inwoners, waarvan 30 % 1-p ± 23.300 bewoonde huisaansluitingen,

Nadere informatie

Afval Verwijdering Utrecht AVU. Sorteeranalyse huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2016

Afval Verwijdering Utrecht AVU. Sorteeranalyse huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2016 Afval Verwijdering Utrecht AVU Sorteeranalyse huishoudelijk restafval in de provincie Utrecht Uitvoering najaar 2016 Definitief, 30 mei 2017 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONDERZOEK...

Nadere informatie

Afval Verwijdering Utrecht AVU. Sorteeranalyse huishoudelijk restafval In de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2017

Afval Verwijdering Utrecht AVU. Sorteeranalyse huishoudelijk restafval In de provincie Utrecht. Uitvoering najaar 2017 Afval Verwijdering Utrecht AVU Sorteeranalyse huishoudelijk restafval In de provincie Utrecht Uitvoering najaar 2017 mei 2018 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. UITGANGSPUNTEN BIJ HET ONDERZOEK... 5 2.1

Nadere informatie

AVRI. Sorteerrapportage Samenstelling kunststofverpakkingen. Juli 2015 Versie

AVRI. Sorteerrapportage Samenstelling kunststofverpakkingen. Juli 2015 Versie AVRI Sorteerrapportage Samenstelling kunststofverpakkingen Juli 2015 Versie 150717 Tolboomweg 1a 3784 XC TERSCHULIR (gem. Barneveld) (0342) 46 24 25 (06) 50 27 11 91 InfoOeureco-onderzoek nl www.eureco-onderzoek.n1

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatie en tips over GFT scheiden

Van afval naar grondstof. Informatie en tips over GFT scheiden Van afval naar grondstof Informatie en tips over GFT scheiden Korte berichten Circulaire economie: Van Afval Naar Grondstof De Rijksoverheid heeft met de gemeente in Nederland afgesproken dat in 2020 maximaal

Nadere informatie

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling

Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling Resultaten onderzoek digitaal burgerpanel afvalscheiding en afvalinzameling In de periode van 12 januari tot en met 31 januari 217 is een vragenlijst over afvalscheiding uitgezet onder de leden van het

Nadere informatie

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling Datum mei 2017

Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling Datum mei 2017 Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses 2016 Gemiddelde driejaarlijkse samenstelling 2015 Datum mei 2017 Colofon Projectnaam Samenstelling van het huishoudelijk restafval, sorteeranalyses

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof VANG HUISHOUDELIJK AFVAL Van Afval Naar Grondstof Samen zorgen voor vermindering en hergebruik van huishoudelijk afval Van afval naar grondstof Overheden en bedrijven zetten gezamenlijk stappen naar een

Nadere informatie

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur

Jeroen Winckers. Communicatieadviseur Jeroen Winckers Communicatieadviseur 12 juni 2014 De organisatie Milieu Centraal Onafhankelijk kennisinstituut én voorlichtingsorganisatie Bestuur met bedrijven en maatschappelijke organisaties Validatieproces

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen

Afvalmonitor / effectmeting Drimmelen 2014 Doss. no. 13A600 Tilburg, 3 maart 2015 2014 Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400 Fax: 013-5443102 E-mail: Info@bureaumw.com kilogram per inwoner

Nadere informatie

onsburo afval =! verspilling van! grondstoffen, energie en geld Pieter Reus

onsburo afval =! verspilling van! grondstoffen, energie en geld Pieter Reus onsburo afval = verspilling van grondstoffen, energie en geld Pieter Reus Ecologische voetafdruk Nederlander is 630% De gemiddelde Nederlander verbruikt 6 keer meer dan de aarde jaarlijks aan grondstoffen

Nadere informatie

Agentschap NL & VHT. Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010. Pag.

Agentschap NL & VHT. Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010. Pag. Agentschap NL & VHT Kwaliteit van textiel in het huishoudelijk restafval. O80_2010_AgentschapNl_01 Versie 3 12 aug 2010 Pag. 1 van 11 Inhoudsopgave 1. Hoeveelheid textiel in het restafval 3 1.1. Hoeveelheid

Nadere informatie

Gemeente Losser. Volop aan de bak

Gemeente Losser. Volop aan de bak Gemeente Volop aan de bak jaarrapportage 216 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies 216 en doorkijk 217 Volop aan de bak 6 Twente Milieu ondersteunt gemeenten 6 Leeswijzer 7 Gemeente 8 Demografie 8 Afvalbeleid

Nadere informatie

Van afval naar grondstof

Van afval naar grondstof Van afval naar grondstof 1 Programma 1. Opening door wethouder Jan Steenbergen 2. Afvalinzameling Hoogeveen: huidige situatie 3. Beleid van de gemeente / landelijk beleid 4. Meer grondstoffen, minder restafval:

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel (BCA) 3 juni 2015 Gerard Stoffels Wethouder gemeente Cuijk en voorzitter BCA BCA Wettelijke zorgplicht (Wm) afvalinzameling Gemeenten in het Land

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL

PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL PEILING NIEUWE INZAMELEN HUISHOUDELIJK AFVAL Gemeente Leusden November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN ENSCHEDE Rapportnummer ABPLEUAFV Datum November

Nadere informatie

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014

Monitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 24 juni 2014 Monitor 2013 Gemeente Twenterand Zwolle, 24 juni 2014 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2 TRENDANALYSE

Nadere informatie

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709)

NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 2015. Figuur 1: Aandeel afval dat nu apart wordt gehouden van het restafval (Nmax=709) NissewaardPanel over grondstoffenbeleid, november 201 Deze nieuwsbrief beschrijft in het kort de resultaten van een peiling over grondstoffenbeleid. Uit de resultaten komt naar voren dat driekwart van

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein

Gemeente IJsselstein Gemeente IJsselstein Verantwoording In het kader van het nieuwe regionale afvalbeleidsplan 2014-2018 is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente IJsselstein. Deze heeft plaatsgevonden van woensdag

Nadere informatie

Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave

Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave Sorteeranalyse 2016 Sorteeranalyse 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Micro onderzoek 3. Macro ontwikkeling 3.1. Macro ontwikkeling restafval 3.2. Macro ontwikkeling Groente, Fruit en Tuinafval 3.2.1 GFT

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013

Omgekeerd Inzamelen. Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Omgekeerd Inzamelen Effectrapportage fase 1 Dalfsen, Hattem, Oost Gelre, Zwartewaterland 2013 Inleiding De gemeenten Dalfsen, Hattem, Oost Gelre en Zwartewaterland zijn in 2013 gestart met fase 1 van omgekeerd

Nadere informatie

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2004

Toelichting voor de gemeenten. De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2004 Toelichting voor de gemeenten De sorteeranalyses en afvalmonitoring van AVU in 2004 Samenstelling van het restafval en gescheiden inzamelen in de provincie Utrecht in 2004 1 2 Inhoudsopgave Inleiding 6

Nadere informatie

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad.

Voor Leiden is uitgegaan van 2 inzamelpunten: de milieustraat op de Waard en een tweede inzamelpunt in de stad. Bijlage 2: cijfermatige onderbouwing onderzoek inzamelmiddelen en kosten Behorend bij de notitie gescheiden inzameling kunststof verpakkingsafval d.d. 25 juni 2009 1. Scenario s De volgende scenario s

Nadere informatie

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig?

Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? Omgekeerd afval inzamelen. Waar zijn we in Stichtse Vecht mee bezig? 6 november 2017 GroenLinks Stichtse Vecht is al jaren een warm voorstander van omgekeerd inzamelen. Wat is dat eigenlijk en wat zijn

Nadere informatie

Gemeente Almelo. Volop aan de bak

Gemeente Almelo. Volop aan de bak Gemeente Volop aan de bak jaarrapportage 216 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies 216 en doorkijk 217 Volop aan de bak 6 Twente Milieu ondersteunt gemeenten 6 Leeswijzer 7 Gemeente 8 Demografie 8 Afvalbeleid

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 6 juni 2017

in de Regio West-Brabant 6 juni 2017 Afvalbenchmark 2016 in de Regio West-Brabant 6 juni 2017 Doss. no. 16CC168 Tilburg, 6 juni 2017 Afvalbenchmark 2016 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Boxtel 4 Status: Definitief Datum: 14 november 2014 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

Gemeente Hof van Twente. Volop aan de bak

Gemeente Hof van Twente. Volop aan de bak Gemeente Volop aan de bak jaarrapportage 216 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies 216 en doorkijk 217 Volop aan de bak 6 Demografie 8 Afvalbeleid 8 Afvalinzameling 216 1 Deelstromen 1 Inzamelsysteem 1

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Gemeente Borne. Bewust aan de bak

Gemeente Borne. Bewust aan de bak Gemeente Bewust aan de bak jaarrapportage 21 Inhoudsopgave Inleiding Op weg naar een afvalloos 6 Gemeente 8 Demografie 8 Afvalinzameling 21 1 Deelstromen 1 Inzamelmiddelen 12 Sorteeranalyses 13 Intergemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Enschede. Bewust aan de bak

Gemeente Enschede. Bewust aan de bak Gemeente Bewust aan de bak jaarrapportage 21 Inhoudsopgave Inleiding Op weg naar een afvalloos 6 Gemeente 8 Demografie 8 Afvalinzameling 21 1 Deelstromen 1 Inzamelmiddelen 12 Sorteeranalyses 13 Intergemeentelijke

Nadere informatie

Hier ziet u een greep uit de diverse opdrachten die ik uitvoer. Wilt u meer weten? Britta Aarts vertelt u graag meer.

Hier ziet u een greep uit de diverse opdrachten die ik uitvoer. Wilt u meer weten? Britta Aarts vertelt u graag meer. Ik ben De AfvalSpiegel Ik ben er voor ieder afvalvraagstuk. Sinds 1985 werk ik aan een gezonde en mooie leefomgeving voor iedereen. Ik zie afval namelijk als de spiegel van de samenleving. Dagelijks krijg

Nadere informatie

Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie

Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie Discussienotitie afvalbeleid en circulaire economie Onderwerp: afvalbeleid en circulaire economie Doel: het formuleren van uitgangspunten voor nieuw gemeentelijk afvalbeleid Auteur: Evert Stellingwerf

Nadere informatie

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam

Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Evaluatie wijzigingen afvalinzameling Gemeente Werkendam Gemeente Werkendam Unit Ruimte Juli 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Aanleiding pag. 4 2. Beleidskader / Historie pag. 5 3. Resultaten en effecten afvalbeleid,

Nadere informatie

Gemeente Borne. Volop aan de bak

Gemeente Borne. Volop aan de bak Gemeente Volop aan de bak jaarrapportage 216 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Conclusies 216 en doorkijk 217 Volop aan de bak 6 Twente Milieu ondersteunt gemeenten 6 Leeswijzer 7 Gemeente 8 Demografie 8 Afvalbeleid

Nadere informatie

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013

Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Deventer Digipanel Diftar Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning is begin 2013

Nadere informatie

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013

Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Benchmark Huishoudelijk Afval Peiljaar 2013 Management Rapportage Gemeenten (onderdelen A en B1) Heemstede 4 Status: Definitief Datum: 21 januari 2015 Inleiding In deze managementrapportage van de Benchmark

Nadere informatie