TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d"

Transcriptie

1 dienst Boekhouding TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde

2 INHOUD Hoofdstuk 1: waarderingsregels 2 Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans 5 Inleiding Deel 1: Activa 5 Vaste activa 5 I. Oprichtingskosten 8 II. Immateriële vaste activa 8 III. Materiële vaste activa 8 A. Onroerend patrimonium: terreinen, gebouwen en bossen 8 B. Roerend patrimonium 14 C. Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten 15 D. Overige materiële vaste activa 16 E. Niet-bedrijfsmatige vaste activa 17 F. Materiële vaste activa in aanbouw 19 IV. Financiële vaste activa 20 V. Vorderingen op meer dan één jaar 22 Vlottende activa 24 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 24 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 25 A. Vorderingen voor belastingen en exploitatie 25 B. Overige vorderingen 26 VIII. Geldbeleggingen 27 IX. Liquide middelen 27 X. Overlopende rekeningen van het actief 29 Deel 2: Passiva 30 Eigen vermogen 30 I. Kapitaal 30 II. Permanent vermogen door giften in de vorm van geld 30 III. Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa 30 IV. Reservefondsen 31 V. Overgedragen resultaten 31 VI. Investeringssubsidies 31 Voorzieningen 35 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten 35 1

3 A. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 35 Schulden 37 VIII. Schulden op meer dan één jaar 37 A. Leningen en schulden ten laste van de provincie 37 B. Overige schulden 39 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 39 A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 39 B. Financiële schulden 40 C. Werkingsschulden 40 D. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 41 E. Schulden in verband met beheer van derdengelden 41 F. Diverse schulden 42 X. Overlopende rekeningen van het passief 43 Hoofdstuk 3: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 45 Hoofdstuk 4: toelichting bij de resultatenrekening 46 Hoofdstuk 5: financiële analyse 54 2

4 Hoofdstuk 1: waarderingsregels De afschrijvings- en waarderingsregels, zoals goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november 2001 zijn in principe ongewijzigd en blijven onverkort gelden. Gebeurlijke afwijkingen en/of aanvullingen (bvb. versnelde afschrijvingen, verkorte afschrijvingstermijn) worden hierna opgesomd en steeds gemotiveerd in de tekst bij de desbetreffende algemene rekening. Waardering voorzieningen voor risico's en kosten (hangende geschillen) In 2007 werd voor het eerst een voorziening geboekt voor overige risico's en kosten. Een dergelijke voorziening wordt geboekt in volgende gevallen: bij niet-fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden - de provincie is verweerder - de vordering lastens de provincie betreft een beduidende som - er bestaat een grote waarschijnlijkheid dat de provincie in het ongelijk gaat gesteld worden of - de provincie is reeds in eerste aanleg in het ongelijk gesteld en er is een beroepsprocedure hangende, waarbij de kans op verlies zeer waarschijnlijk is. Het hoegrootheid van de te boeken voorziening zal door de bevoegde dienst worden bepaald. bij fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan, op basis van empirisch onderzoek en op basis van de ervaring uit het verleden: Vb. voor 2009 zijn de gerechtelijke fiscale geschillendossiers hangende voor Rechtbanken en Hoven doorgenomen. Indien alle vorderingen van de belastingplichtigen ontvankelijk en gegrond worden verklaard, bedraagt het bedrag dat maximaal terugbetaald moet worden, 1 miljard euro. Rekening houdend met ervaringen uit het verleden, dat slechts 20% van de beroepen wordt ingewilligd, wordt een terugbetalingsrisico van 20% als realistisch ervaren. Waardering waardevermindering fiscale vorderingen Daar er op balansdatum onzekerheid bestaat over de inning van een aantal fiscale vorderingen, wordt een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen overgeboekt naar de algemene rekening dubieuze debiteuren uit APB. Ook hier is de hoegrootheid van de waardevermindering gebaseerd op empirisch onderzoek. Op basis van analyse van de gegevens van de dienst belastingen uit voorgaande jaren (analyses uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000) wordt 20% van de op balansdatum nog openstaande vorderingen mbt in het boekjaar uitvoerbaar verklaarde kohieren overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Versnelde afschrijvingen Per boekhoudkundige aard is een afschrijvingstermijn goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november In een aantal gevallen wordt bij het afsluiten van het boekjaar vastgesteld dat de voorziene levensduur/afschrijvingstermijn niet in verhouding staat tot de werkelijke levensduur of tot de waarde van het patrimoniumbestanddeel. In dergelijke gevallen wordt van de voorziene 3

5 afschrijvingsduur afgeweken door de betrokken patrimoniumgoederen versneld, ineens, af te schrijven. Op die manier verdwijnen ze uit het patrimonium en worden ze als kost geboekt in het boekjaar waarin ze werden aangeschaft. Daarnaast worden bepaalde patrimoniumbestanddelen versneld afgeschreven wegens bvb. diefstal, slopen, Waardering van de voorraden De voorraden van de Centrale Aankoopdienst en de golfshop worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode (first in first out). De andere voorraad van de provincie wordt het principe van renewal accounting of ijzeren voorraad toegepast. Goedgekeurd in zitting van heden, DE WAARDERINGSREGELS Gent, 12 mei 2010 Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde 4

6 Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans Inleiding In deze tekst wordt uitleg gegeven bij de wijzigingen van de diverse rubrieken van de balans dd 31 december Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de balans dd 31 december 2008 worden verklaard. DEEL 1: ACTIVA Vaste activa 5

7 aard omschrijving beginwaarde aanschaf afgestaan overboekingen saldering afschrijvingen boekwaarde 000 Oprichtingskosten: kosten van schenkingen en inbreng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overige oprichtingskosten, aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Herstructureringskosten, aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plannen en studies, aanschaffingswaarde , ,36 0,00 0,00 0, , , Concessies, octrooien, licenties, software, know-how , , ,06 0, , , , Vooruitbetalingen in verband met immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Landbouwgronden - aanschaf ,49 0, ,55 0,00 0, , , Niet bebouwde bouwgronden - aanschaf ,01 0,00 684,75 0,00 0,00 0, , Bebouwde bouwgronden - aanschaf , , , , , , , Industrieterreinen - aanschaf ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Parken, tuinen, sportterrein en natuurgebieden - aanschaf , ,60 750, ,07 0, , , Gronden voor aanleg wegen en waterlopen , , , ,12 0,00 0, , Administratieve gebouwen - aanschaffingswaarde , ,08 0, ,37 0, , , Schoolgebouwen - aanschaf , , , , , , , Industriële gebouwen - aanschaf ,27 0,00 0, ,12 0, , , Culturele en sportgebouwen - aanschaf ,67 0,00 0, ,15 0, , , Hist. gebouwen en monumenten - aanschaf ,79 0, , , , , , Andere gebouwen - aanschaf , , , , , , , Gebouwen in erfpacht gegeven ,54 0,00 0,00 0,00 0, , , Overige zakelijke rechten oponroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wegen - aanschaffingswaarde ,47 0, , , , , , Aanplantingen - aanschaf , ,15 0,00 0,00 0, , , Kunstbouwwerken - aanschaffingswaarde ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , Waterlopen en waterbekkens - aanschaffingswaarde , ,87 0,00 0,00 0, , , Bossen - aanschaffingswaarde ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , Installaties, machines en uitrusting - aanschaf , , , , , , , Machines - aanschaffingswaarde ,01 0, ,65 0, , , , Uitrusting - aanschaffingswaarde ,76 0, , , , , , Veestapel - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde , ,78 0,00 0,00 0, , , Informaticahardware - aanschaffingswaarde , , , , , , , Kantoormeubilair - aanschaffingswaarde , , ,85 0, , , , Kantooruitrusting - aanschaffingswaarde , , ,57 0, , , , Ander meubilair - aanschaffingswaarde , ,14 324,80 0,00-324, , , Fietsen en motorfietsen - aanschaffingswaarde , , ,35 0, , , , Auto's en bestelwagens - aanschaffingswaarde , , ,39 0, , , , Vrachtwagens - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

8 414 Andere voertuigen - aanschaffingswaarde , , ,72 0, , , , Roerend kunstpatrimonium - aanschaffingswaarde , , ,59 0,00 0,00 0, , Andere roerende activa - aanschaffingswaarde ,75 0,00 0,00 0,00 0, , , Terreinen in leasing of soortgelijke rechten ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , Terreinen in leasing of srtgl. recht v. onbeperkte duur ,98 0,00 0, ,63 0,00 0, , Gebouwen in leasing -aanschaffingswaarde ,38 0,00 0, ,80 0, , , Installaties, machines en uitrusting in leasing ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , Meubilair en rollend materieelin leasing - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terreinen in aanbouw - aanschaffingswaarde , ,09 0, ,35 0,00 0,00 0, Constructies en gebouwen in aanbouw - aanschaffingswaarde , , , ,28 0,00 0, , Wegen in aanbouw - aanschaffingswaarde , ,91 0, ,45 0,00 0, , kunstbouwwerken in aanbouw - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Patrimoniumgoederen in aanbouw ten voordele van de gemeenten , ,61 0, ,18 0,00 0, , Overige bedrijfsmatigemateriële vaste activa ,66 0,00 0, , , ,81 0, Infrastructuur - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Heritage onroerend - aanschaffingswaarde , ,73 0, ,38 0, , , Heritage roerend - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, In bewaring wegens legaat - verwerving 6 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Overige niet bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,50 0, , , , Patrimoniumgoederen ten voordele van de gemeenten 0,00 0, , , , ,18 0, Deelnemingen en aandelen - onderschreven kapitaal 1 534, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Deelnemingen in overheidsondernemingen , , ,00 0,00 0,00 0, , Financiële vaste activa - vorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Borgtochten betaald in contanten ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Vorderingen op diverse instellingen - nominale waarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Te innen opbrengsten - nominale waarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overige vorderingen op meerdan 1 jaar , ,00 0, ,05 0,00 0, , Overige vorderingen op meerdan 1 jaar , ,90 0,00 0,00 0,00 0, , Overige vorderingen op meerdan 1 jaar; waarborgfonds , ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,36 7

9 I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa PLANNEN EN STUDIES boekwaarde , CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW boekwaarde ,03 III. Materiële vaste activa (A.R. 22/27) A. ONROEREND PATRIMONIUM: TERREINEN, GEBOUWEN EN BOSSEN (A.R. 22) De gronden of terreinen worden afzonderlijk (gescheiden van de gebouwen, bossen en dergelijke erop) opgenomen in de balans, overeenkomstig artikel 19 van het KB van De terreinen worden niet afgeschreven, de gebouwen erop opgetrokken doorgaans wel, vandaar deze opsplitsing. Op de schattingswaarde en aanschaffingswaarde van terreinen worden geen afschrijvingen geboekt, gelet op de onbeperkte levensduur van deze activa. Waardeverminderingen op gronden zijn wel mogelijk. Buitengewone onderhoudswerken aan terreinen worden afgeschreven op 10 jaar. 201 LANDBOUWGRONDEN (A.R. 2201) Werden verkocht aan de stad Zottegem: landbouwgrond Paddenhoek Grotenberge (gedeeltelijke verkoop) - 40,00 landbouwgrond Kerkstraat Grotenberge (gedeeltelijke verkoop) - 40,00 erfdienstbaarheid landbouwgrond Paddenhoek Grotenberge ,85 erfdienstbaarheid landbouwgrond Kerkstraat Grotenberge , NIET-BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2202) Werden verkocht aan de stad Zottegem: niet-bebouwde bouwgrond PSBSO Buggenhout (gedeeltelijke verkoop) - 20,00 erfdienstbaarheid PSBSO Buggenhout - 119,05 erfdienstbaarheid Warande Grotenberge - 545, BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2203) Werd overgeboekt naar A.R terreinen in leasing: grond PSBLO Meetjesland, Eeklo ,10 vestiging erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset (beslissing PR ) 8

10 Gronden waarop een erfdienstbaarheid rust, worden ter informatie ook opgenomen in klasse 0. Werden overgeboekt van A.R overige bedrijfsmatige activa: grond Savaanstraat, Gent ,45 in erfpacht gegeven grond Mercator Hogeschool, Gent ,63 in erfpacht gegeven; akte dd grond Henleykaai, Gent ,61 in erfpacht gegeven; akte dd grond Het Leen, Eeklo 4 045,62 opstalcontract zendmast Telenet grond Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaarde 1,00 is tot 2051 in erfpacht gegeven aan NV Real Homes De grond PTI Oudenaarde werd gesaneerd 2 643,37 De sanering grond site Mercator werd overgeboekt van A.R ,79 Werden verkocht: grond Dijkstraat 82-86, Dendermonde (gedeeltelijke verkoop) ,00 grond Dijkstraat 82-86, Dendermonde ,47 deel grond PSBLO Meetjesland, Eeklo (vestiging erfdienstbaarheid) ,00 de meerwaarde t.b.v EUR werd geboekt op A.R PARKEN, TUINEN, SPORTTERREINEN EN NATUURGEBIEDEN (A.R. 2205) In deze rubriek zitten ook de gronden van de bossen (zowel de opbrengst- als de niet-opbrengstbossen) vervat. De bomen van de opbrengstbossen worden geboekt op algemene rekening 227 (zie verder). Het Kloosterbos (Wachtebeke) werd overgeboekt van A.R ,75 Aankoop grond voor uitbreiding Kloosterbos 5 253,00 Herbebossing Kloosterbos ,10 Aankoop grond voor uitbreiding Het Leen ,50 Werd overgeboekt van A.R terreinen in leasing of soortelijke rechten: Pockmoer, Eeklo ,41 wegens de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset (beslissing PR ) Werden overgeboekt van A.R terreinen in aanbouw: aanleg 9-holes Golf Puyenbroeck, Wachtebeke ,31 draineermassief Golf Puyenbroeck, Wachtebeke 8 932,81 9

11 pad in dolomiet Golf Puyenbroeck, Wachtebeke ,82 aanleg minigolf Puyenbroeck, Wachtebeke ,09 bloemenpark Puyenbroeck, Wachtebeke ,16 weg in dolomiet naar kunstgrasvelden Puyenbroeck, Wachtebeke 6 511,57 rooien bosperceel en ophoging Puyenbroeck, Wachtebeke ,68 Werden overgeboekt van A.R constructies en gebouwen in aanbouw: vlaggenmasten Roomakker, Tielrode 3 297,25 verlichting kunstgrasvelden Puyenbroeck, Wachtebeke 469,35 Werden overgeboekt van A.R wegen in aanbouw: aanleg 9-holes Golf Puyenbroeck, Wachtebeke ,57 inzaaien grasveld De Boerekreek, Sint-Jan-In-Eremo ,12 Werd verkocht: deel grond Het Leen, Eeklo (vestiging erfdienstbaarheid aan Elia Asset) - 750,00 de meerwaarde t.b.v. 642 EUR werd geboekt op A.R GRONDEN VOOR AANLEG VAN WEGEN EN WATERLOPEN (A.R. 2206) Diverse aankopen van gronden voor aanleg wegen en waterlopen ,59 Overboekingen naar A.R ,12 het betreft 2 stukken grond, overgeboekt na vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid Verkoop van deel perceel te Oosterzele aan Aquafin - 396,00 de meerwaarde t.b.v. 74,61 EUR werd geboekt op AR Verkoop van deel perceel te Melle aan Aquafin - 460,68 de minwaarde t.b.v. 9,68 EUR werd geboekt op AR Vestiging van erfdienstbaarheden in Melle t.v.v. Aquafin ,00 De gebouwen worden afzonderlijk opgenomen in de balans, gescheiden van de grond waarop ze zijn opgericht (artikel 19 van het KB van ). Gebouwen worden afgeschreven over 33 jaar, buitengewone onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven op 10 jaar. 210 ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN (A.R. 2210) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: Bank van de Arbeid, Gent ,38 PAC Zuid, Gent ,41 10

12 Volderstaat 1, Gent ,32 PAC Gouvernementstraat , SCHOOLGEBOUWEN (A.R. 2212) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: PIVA Oudenaarde - accommodatie sportterreinen ,83 PTI + PCVO, Ninove ,09 PI Heynsdaele, Ronse ,86 PTI Eeklo ,52 PSBLO Meetjesland, Eeklo ,09 Campus Platteput, Buggenhout ,03 Campus Henleykaai, Gent ,71 Campus Klaverveld, Buggenhout ,62 PI Hamme ,67 PTI Zottegem ,56 Saldering n.a.v. de afbraak van gebouwen: PCVO Scheldeland, Wetteren ,17 Campus Platteput, Buggenhout ,23 Verkoop van woningen Dijkstraat, Dendermonde ,70 de meerwaarde t.b.v ,82 EUR werd geboekt op AR INDUSTRIËLE GEBOUWEN (A.R. 2213) Onder deze rubriek zijn alle gebouwen opgenomen die in verband staan met een industriële of commerciële activiteit, zoals het gebouw waar het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek gevestigd is. Op deze rekening werden bij de opmaak van de beginbalans eveneens de gebouwen geboekt die eigendom zijn van de Provincie en waar een restaurant of cafetaria is gevestigd waarvan de uitbating in concessie is gegeven aan uitbatingsfirma's. Deze opbrengsten uit de diverse concessie worden geboekt op de algemene rekening opbrengsten uit concessie. De grootste mutatie betreft het aanpassen en het schilderen van het ,65 buitenschrijnwerk van het restaurant Puyenbroeck, Wachtebeke. 214 CULTURELE EN SPORTGEBOUWEN (A.R. 2214) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: zwembad Puyenbroek, Wachtebeke ,74 11

13 ombouw naar cafetaria, Huysmanhoeve, Eeklo ,02 manege Boerekreek, Sint-Jan-In-Eremo , HISTORISCHE GEBOUWEN EN MONUMENTEN (A.R. 2215) De gebouwen die in deze rubriek werden opgenomen, onderscheiden zich van de andere gebouwen van de Provincie door het feit dat ze opgenomen zijn in de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen. Het Bisschoppelijk Paleis is eveneens een beschermd monument, doch werd opgenomen onder de niet-bedrijfsmatige vaste activa, daar onze gebruiksrechten beperkt zijn. Een ander beschermd monument, het Huis van de Arbeid, werd opgenomen onder de administratieve gebouwen, omdat de administratieve functie primeert. De grootste mutatie betreft de restauratie van het bijgebouw van de ,51 Zwalmmolen te Zwalm. 216 ANDERE GEBOUWEN (A.R. 2216) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: zuiveringsinstallatie PI Heynsdaele, Ronse ,45 daken schuilhutten Puyenbroeck, Wachtebeke ,33 sloping van diverse gebouwen De Boerekeek (saldering) , GEBOUWEN IN ERFPACHT GEGEVEN (A.R. 2217) Bij een erfpachtovereenkomst staat de Provincie Oost-Vlaanderen het genot van de gebouwen voor zeer lange termijn (minimum 27 jaar, maximum 99 jaar) af aan de erfpachtnemer. Deze betaalt daarvoor jaarlijks een vergoeding (of canon) aan de Provincie. De Provincie behoudt gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst enkel de naakte eigendom van de gebouwen. Daaruit zou men kunnen besluiten deze gebouwen onder te brengen bij de niet-bedrijfsmatige vaste activa, die gekenmerkt worden door een onvolledigheid aan economische rechten. Bij de Provincie Oost-Vlaanderen wordt ervoor geopteerd de in erfpacht gegeven gebouwen onder de rubriek gebouwen onder te brengen vanwege de afschrijvingsduur die nauwer aansluit bij de realiteit. De in erfpacht gegeven gebouwen zijn: - het gebouw van het Provinciaal Centrum voor de Sierteelt te Destelbergen (aan 3 vzw's, met name Proeftuin voor Bloemisterij, Proeftuin voor Boomkwekerijen en Proeftuin voor Snijbloementeelt), - de Sparrenhove te Nazareth (aan vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot), - het Bisschoppelijk Seminarie te Gent (aan Vlerick Leuven Gent Management School) en - de gebouwen Mercator Hogeschool (aan Hogeschool Gent) 12

14 Gebouwen in erfpacht gegeven, worden ter informatie ook opgenomen in klasse WEGEN De wegen werden niet gewaardeerd in de beginbalans van de Provincie Oost- Vlaanderen. Het MB liet de provincies de keuze wegen, waterlopen en waterbekkens al dan niet te waarderen. De provincieraad besliste op grond van volgende motivering om de wegen niet te waarderen in de beginbalans: deze onroerende goederen zijn moeilijk valoriseerbaar. De verkoop door de Provincie van haar wegen tegen een relevante prijs is weinig waarschijnlijk, op de verkoop van kleine grondoverschotten na. In zitting van besliste de provincieraad de deputatie te machtigen met de Vlaamse overheid een protocol af te sluiten over de overdracht van lokale provinciewegen aan de gemeenten. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid in 2008 de provincieschuld overgenomen ten bedrage van EUR, dit ter compensatie van de inspanningen die de provincie levert om de lokale provinciewegen in goede staat over te dragen aan de gemeenten. Op 15 oktober 2008 stemde de provincieraad ermee in dat een aantal nominatief aangeduide provinciewegen ingedeeld werden bij de gewestwegen. De restpercelen, gelegen langs de provinciewegen worden later krachtens hetzelfde besluit kosteloos overgedragen aan het Vlaams Gewest. Op 11 februari 2009 bracht de provincieraad een positief advies uit om een aantal limitatief opgesomde provinciewegen in te delen als gemeentewegen. De restpercelen, gelegen langs de provinciewegen worden later krachtens hetzelfde besluit kosteloos overgedragen aan de gemeenten. De provincieraad heeft de praktische uitvoeringsmodaliteiten voor de overdracht aan de deputatie gedelegeerd. De genoemde wegen zijn in 2009 overgedragen aan het Vlaams Gewest en de gemeenten. De patrimoniumfiches werden gesaldeerd. De rekeningen wegen aanschaffingswaarde (22401) en wegen groot onderhoud (22402) werden gecrediteerd voor ,73 EUR, de rekeningen geboekte afschrijvingen op wegen (22408) en geboekte afschrijvingen op groot onderhoud (22409) werden gedebiteerd voor ,70 EUR. De rekening kapitaal werd gedebiteerd. 244 AANPLANTINGEN (A.R. 2244) De aanplantingen werden niet gewaardeerd in de beginbalans van de Provincie Oost-Vlaanderen. De motivering om deze niet te waarderen is dezelfde als bij de wegen, zie hoger. 250 KUNSTBOUWWERKEN (A.R. 225) Het is nuttig er nog even aan te herinneren dat deze rubriek geen kunstwerken bevat. Kunnen wel onder deze rubriek worden opgenomen: tunnels, bruggen, andere bouwwerken. 260 WATERLOPEN EN WATERBEKKENS (A.R. 226) 13

15 De waterlopen werden niet gewaardeerd in de beginbalans van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het MB liet de provincies de keuze wegen, waterlopen en waterbekkens al dan niet te waarderen. De beweegreden om de waterlopen en waterbekkens niet te waarderen in de beginbalans is dezelfde als bij de wegen, zie hoger in deze tekst. 270 BOSSEN (A.R. 227) Voor bossen liet het Ministerieel Besluit van 15 februari 2001 de Provincies eveneens de keuze deze al dan niet te waarderen. De Provincieraad besliste, op voorstel van de dienst Boekhouding, deze te waarderen daar zij soepel verhandelbaar en relatief eenvoudig te gelde te maken zijn. De waardebepaling van de bossen is tot stand gekomen na schatting door een deskundig ambtenaar. Wat de beginbalans betreft, zijn enkel de exploitatiebossen onder deze rubriek opgenomen. De historische bossen worden niet als dusdanig opgenomen. Latere aankopen van bossen worden, wat de bomen betreft, op deze algemene rekening geboekt. De gronden waarop de bossen zijn ingeplant, werden opgenomen onder de rubriek parken, tuinen, sportterreinen en begraafplaatsen. B. ROEREND PATRIMONIUM (A.R. 23 EN 24) 304 UITRUSTING Bij de opmaak van de begininventaris werd ervoor geopteerd, in uitbreiding van de wettelijke bepalingen, de installaties, machines en uitrusting in drie aparte rekeningen onder te brengen. De afschrijvingsduur bedraagt 10 jaar voor elke groep. De opsplitsing is gemaakt aan de hand van volgende definities. Installaties (rekeningnr. 2302): uitrusting van gebouwen, nodig voor exploitatie, vormen een object op zichzelf, kunnen van het gebouw gescheiden worden en bezitten een eigen opbrengstwaarde. Machines (rekeningnr. 2303): noodzakelijk voor exploitatieverloop en administratieve processen. Uitrusting (rekeningnr. 2304): allerlei gereedschap, kleine apparatuur met prestatiecapaciteit, verpakkingsmaterieel (verpakkingen die eigendom blijven van het Provinciebestuur en gedurende meer dan één jaar kunnen gebruikt worden). De ingave in de begininventaris is aldus gebeurd. In de begroting 2002 alsook in de rekening werd deze onderverdeling nog voorzien. De praktijk wees echter uit dat de toewijzing aan de onderscheiden groepen niet altijd eenduidig uit te voeren is. De gedecentraliseerde werking verhoogt de moeilijkheidsgraad in die zin dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. 14

16 Uit pragmatische overwegingen wordt vanaf de begroting 2003 deze onderverdeling niet meer gemaakt. Wie het grootboek of de proef- en saldibalans nakijkt, zal vaststellen dat er op de rekeningen machines en uitrusting toch nog geboekt wordt; het betreft salderingen, afschrijvingen en overboekingen. 310 INFORMATICAHARDWARE (A.R. 2310) Wat de afschrijvingsduur van informaticahardware betreft, werd beslist af te wijken van de in bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van bepaalde afschrijvingsduur van 10 jaar. Gezien de beperkte levensduur van informaticahardware en naar analogie met de afschrijvingsduur van informaticasoftware, die 3 jaar bedraagt, werd de afschrijvingsduur op 3 jaar gebracht (cfr. Provincieraadsbesluit van ). Het bedrag van de jaarlijkse afschrijvingen is dus aanzienlijk. 420 ROEREND KUNSTPATRIMONIUM (A.R. 242) Roerend kunstpatrimonium wordt vanzelfsprekend niet afgeschreven. 440 ANDERE ROERENDE ACTIVA (A.R. 244) De afschrijvingsduur bedraagt 5 jaar. C. VASTE ACTIVA IN LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN In deze rubriek wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende algemene rekeningen: 500 TERREINEN IN LEASING (OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN BEPERKTE DUUR) (A.R. 2500) Het bedrag waarvoor het terrein initieel werd opgenomen in de balans, wordt jaarlijks verminderd a rato van de duur van de looptijd van overeenkomst. Dit bedrag, geïndexeerd dan wel, wordt als erfpacht- of opstalvergoeding betaald aan de eigenaar van het terrein. De Provincie heeft één terrein in erfpacht, nl. een terrein van de Boerekreek te Sint- Laureins met een boekwaarde van ,04 EUR. Het terrein is eigendom van de Generale Vrije Polders. Een erfpachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed het gebruik ervan voor een zeer lange termijn (in dit geval 65 jaar) afstaat aan een exploitant (in dit geval de Provincie). Jaarlijks betaalt de Provincie aan de eigenaar een erfpachtvergoeding. Daarnaast heeft de Provincie een recht van opstal op het terrein van het Huis van de Sport te Gent - Zuiderlaan ter waarde van ,21 EUR. Het terrein is eigendom van de stad Gent. Een recht van opstal betekent dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant, zijnde de Provincie, het recht verleent om op zijn goed gebouwen, werken of aanplantingen aan te brengen. Jaarlijks wordt een opstalvergoeding betaald. De provincie heeft een recht van opstal op een terrein van de Stad Gent, gelegen Bijlokekaai 7B, kadastraal bekend onder Gent 6 afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 651 M met een oppervlakte van 760,61 m2 voor een periode van 35 jaar. De akte werd verleden op (beslissing provincieraad ), waarde is nul euro. Dit opstalrecht kadert in het project van het STAM. 15

17 501 TERREINEN IN LEASING OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN ONBEPERKTE DUUR (A.R. 2501) Werden als gevolg van de vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid overgeboekt: van A.R bebouwde terreinen PSBLO Meetjesland, Eeklo ,10 Op ging de Provincieraad akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset. van A.R parken, tuinen, sportterreinen en natuurgebieden Pockmoer, Eeklo ,41 Op ging de Provincieraad akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset. van A.R gronden voor aanleg wegen en waterlopen: Gent Sanering S ,00 Melle S , GEBOUWEN IN LEASING (A.R. 2510) In zitting van 14 januari 2004 besliste de provincieraad dat een recht van opstal wordt genomen op het kasteel en een deel van het erbij horend park, gelegen Oostveldstraat en Oostveldacker te Eeklo. Alle goederen zijn eigendom van de stad Eeklo (= opstalgever). De akte werd verleden op 5 februari De eigendom wordt in opstal genomen en zal door de opstalhouder (de provincie Oost-Vlaanderen) ingericht worden als streekhuis voor het Meetjesland. De kosten hiervan zullen aangerekend worden op het artikel gebouwen in leasing. In 2009 werden de uitgevoerde verbeteringswerken, ten belope van ,80 EUR overgeboekt van de alg. rekening 'constructies en gebouwen in aanbouw' naar deze algemene rekening. D. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (A.R. 261) 610 OVERIGE BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (A.R. 2610) Werden overgeboekt naar A.R bebouwde bouwgronden: grond Savaanstraat, Gent ,45 in erfpacht gegeven grond Mercator Hogeschool, Gent ,63 in erfpacht gegeven; akte d.d grond Henleykaai, Gent ,61 in erfpacht gegeven; akte d.d grond Het Leen, Eeklo ,62 16

18 opstalcontract zendmast Telenet grond Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaarde - 1,00 is tot 2051 in erfpacht gegeven aan NV Real Homes. De sanering van de grond Mercator Hogeschool werd overgeboekt ,79 van A.R naar A.R Het Kloosterbos (Wachtebeke) werd overgeboekt naar A.R ,75 E. NIET-BEDRIJFSMATIGE VASTE ACTIVA (A.R. 262) Onder deze rubriek worden activa opgenomen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze niet in relatie staan met een bepaalde dienstverlening van de Provincie en dat ze gekenmerkt zijn door een onvolledigheid aan economische rechten. Volheid aan economische rechten betekent dat de Provincie beschikt over het recht op bewaking, onderhoud, gebruik, vervreemding en vernietiging. Van activa die in deze rubriek worden opgenomen is de Provincie wel juridisch de eigenaar, net zoals van de andere actiefbestanddelen opgenomen op de balans. De niet-bedrijfsmatige vaste activa worden onderverdeeld in: 622 HERITAGE ONROEREND (A.R. 2622) Onder deze algemene rekening worden de activa geboekt die onbeperkt bewaard worden wegens culturele, historische en sociale redenen. Deze worden niet gewaardeerd in de beginbalans. Buitengewone onderhoudswerken na datum beginbalans worden gewaardeerd en afgeschreven op 10 jaar. In deze rubriek werd het Bisschoppelijk Paleis opgenomen. Het Bisschoppelijk Paleis werd, in tegenstelling tot de waarderingsregels voor heritage onroerend, wel gewaardeerd. Er is geen impact op de toekomstige resultatenrekeningen aangezien de subrubriek Heritage Onroerend door de blijvende waarde van dergelijke activa niet wordt afgeschreven. In 2009 werden voor ,11 EUR verbeteringswerken uitgevoerd aan het Bisschoppelijk Paleis. Ook de Vlaamse Staak te Lebbeke (oude Oostenrijkse grenspaal in arduin) is in deze rubriek opgenomen. De archeologische site in Ename werd eveneens in deze rubriek ondergebracht, doch is niet gewaardeerd in de beginbalans. De grond van de site is eigendom van dhr. De Boever Louis, die deze grond aan de provincie verkocht op lijfrente. De waarde van de grond werd berekend op basis van de leeftijd van de eigenaar ( 1926). Aangezien de levensverwachting van de eigenaar jaarlijks daalt, wordt de voorziening aangelegd op A.R jaarlijks teruggenomen en wordt de rekening voorzieningen voor ander risico's, besteding en terugneming, gecrediteerd. 624 IN BEWARING WEGENS LEGAAT (A.R. 2624) 17

19 Onder deze rubriek worden activa geboekt, die in opdracht van een andere eigenaar worden bewaard. Deze activa worden niet afgeschreven. Onder deze rubriek werd de ornithologische collectie Camerman ondergebracht. Het betreft een collectie opgezette vogels, in 1978 geschonken aan Puyenbroeck en sedert 1998 door de Provincie, wegens plaatsgebrek, in permanente bruikleen gegeven aan De Wereld Van Kina (natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent) (inheemse vogels) en het museum voor Midden-Afrika in Tervuren (exotische vogels). Het is juridisch mogelijk dat de collectie in de toekomst naar het provinciaal domein terugkeert. 625 OVERIGE (A.R. 2625) Onder deze rubriek worden de toegestane investeringssubsidies geboekt indien er geleend wordt voor deze subsidies of indien de ermee gefinancierde investering in de toekomst zou kunnen terechtkomen in het provinciaal patrimonium (wat het geval zou kunnen zijn voor paraprovinciale VZW's). Deze investeringssubsidies werden niet gewaardeerd in de beginbalans. In 2009 werden o.m. toelagen toegekend aan - Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal ,50 - APB De Gavers ,00 - Proefcentrum voor de Sierteelt ,00 - Proefcentrum voor de Groententeelt ,00 Het saldo van de rekening dd is als volgt samengesteld: Betoelaagde derde Jaar toekenning - toegekend bedrag Proefcentrum voor de sierteelt 2005: , : , : , : , : , : ,00 Proefcentrum voor de groenteteelt 2008: , : ,00 Boekwaarde op patrimoniumfiche , , , , , , , ,10 Toerisme Oost-Vlaanderen 2002: , ,00 Vzw Wagenschot 2004: , ,40 Investeringstoelage APB De Gavers 2005: , : , : , , , ,00 Toelage restauratie Sint-Baafskathedraal 2009: ,50 0,00 (afgeschreven) Totale boekwaarde ,50 Deze toelagen worden over 10 jaar afgeschreven. 626 PATRIMONIUMGOEDEREN TEN VOORDELE VAN GEMEENTEN (A.R. 2626) 18

20 Op deze algemene rekening worden investeringen geboekt waarvan de kost gedragen wordt door de Provincie, maar waarvan de eigendom overgaat naar gemeenten. Omwille van deze reden worden ze dan ook op één jaar afgeschreven en gesaldeerd (zie ook algemene rekening 27041). F. MATERIËLE VASTE ACTIVA IN AANBOUW (A.R. 27) Zolang de materiële vaste activa niet bedrijfsklaar zijn, worden ze geactiveerd onder deze rubriek, ongeacht hun aard. Wanneer de activa volledig afgewerkt zijn, en wanneer de dienst boekhouding daarvan wordt op de hoogte gebracht, volgt de overboeking naar de definitieve aard. Het betreft in beginsel projecten waarvan de uitvoeringstermijn één dienstjaar overschrijdt of die op verscheidene rubrieken van de vaste activa betrekking hebben. De materiële vaste activa worden niet afgeschreven zolang ze onder deze rubriek geboekt staan. Volgende rubrieken worden onderscheiden: 701 CONSTRUCTIES EN GEBOUWEN IN AANBOUW (A.R. 2701) Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum (nog niet overgeboekt naar definitieve aard omdat ze nog definitief zijn opgeleverd of omdat de dienst boekhouding nog niet op de hoogte is gebracht door de bevoegde dienst): erfgoedcentrum Ename ,57 renovatie Boerekreek ,45 STAM Gent ,99 nieuwbouw PCVO Wetteren ,92 renovatie Caermersklooster, Gent ,07 reconversie scheepswerf Baasrode ,62 herstellingswerken PI Heynsdaele, Ronse ,68 renovatie ex-vredegerecht Ronse , WEGEN IN AANBOUW (A.R. 2702) Weggeboekt ten gevolge van overdracht wegen (zie ook aard 240) ,63 Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum: verbeteringswerken Plezantstraat, provincieweg Sint-Niklaas-Hulst ,15 verbeteringswerken Hundelgemsesteenweg, Merelbeke ,61 De gunning van deze wegenwerken is gebeurd toen de deputatie nog wegbeheerder was. Voor de werken in de Plezantstraat is de provincie opdrachtgever en heeft de stad Sint-Niklaas een financieel aandeel in de werken. Voor de werken in Merelbeke is het gemeentebestuur opdrachtgever en betalen wij enkel voor de werken die worden uitgevoerd worden op de voormalige provincieweg Gent-Hundelgem. 19

21 De werken in de Plezantstraat te Sint-Niklaas worden binnenkort voorlopig opgeleverd. De werken te Merelbeke zijn nog volop in uitvoering. 704 PATRIMONIUMGOEDEREN IN AANBOUW TEN VOORDELE VAN DE GEMEENTEN (A.R. 2704) Patrimoniumgoederen (bvb. fietspaden) die na oplevering zullen worden overgedragen aan gemeenten, worden vanaf 2004 op deze algemene rekening geboekt. Na volledige afwerking worden ze overgeboekt naar de algemene rekening patrimoniumgoederen ten voordele van gemeenten (2626) en worden ze op één jaar afgeschreven. Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum: fietspad lange afstand Kluisbergen - Oudenaarde ,84 fietspad lange afstand Wetteren - Kwatrecht: Wetterstraat ,69 IV. Financiële vaste activa De financiële vaste activa omvatten de participaties van het provinciebestuur, alsook vorderingen en borgtochten. De waarderingswijze is afhankelijk van de rubriek. Financiële vaste activa behoren tot de monetaire activa en worden niet afgeschreven. 801 DEELNEMINGEN EN AANDELEN (A.R. 2801) Mutatie , , ,00 Aard van de deelneming of het aandelenpakket Waarde Waarde Nationale Bevrijdingslening 1945, 4 % 495,79 495,79 (staatsfonds) Belgische Renten 1 e reeks, 2,5 % 1 038, ,67 (staatsfonds) Netwerk Rentevrij cvba ,00 0,00 Waalse Krook cvba ,00 0,00 De Provincieraad nam bij besluit van 14 oktober 2009 een participatie in Netwerk Rentevrij cvba van 400 aandelen met een nominale waarde van 100 EUR per aandeel. Netwerk Rentevrij is een organisatie met sociaal oogmerk die renteloze leningen verstrekt voor investeringen en projecten van sociale organisaties in Oost-Vlaanderen. In kader van het ontwikkelingsproject site Waalse Krook te Gent werd op 30 september 2009 een cvba met sociaal oogmerk opgericht tussen de stad Gent, de universiteit Gent, het provinciebestuur en de vzw Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT). Er is een vast kapitaal voorzien bij de oprichting van EUR, waarvan bij de oprichting 25% is volstort, zijnde EUR. Het aandeel van de provincie bedraagt B-aandelen aan 100 EUR, waarvan EUR is volstort. 802 DEELNEMINGEN IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN (A.R. 2802) 20

22 Mutatie , , ,90 Aard van de deelneming of het aandelenpakket Waarde Waarde Mutatie Gemeentelijke Holding , , ,76 Dexia certificaten 0, , ,00 Sociale Huisvestingsmaatschappijen , ,91 122,55 Kredietmaatschappijen , ,84 Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening , ,89 Intercommunale Lemberge , ,00 Intercommunale Blijdorp III , ,00 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen (POM) , ,37 S.V. Veneco Gent-Eeklo , ,00 S.V. Land van Aalst (SOLVA) , , ,48 S.V. Dender, Durme, Schelde , , ,29 S.V. Land van Waas , ,00 De Lijn , , ,82 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Intercommunale maatschappij GASELWEST Intercommunale maatschappij IMEWO Intercommunale vereniging INTERGEM , ,83 0, , ,88 0, , ,74 0, , ,90 0,00 Verko , ,00 0,00 IlvA , ,00 0,00 APB De Gavers , ,45 0,00 FINGEM 781,19 781,19 0,00 De Gemeentelijke Holding heeft in de buitengewone algemene vergadering van certificaat- en aandeelhouders op 30 september 2009 beslist tot een kapitaalverhoging. Deze bestond enerzijds uit een kapitaalverhoging in speciën, waarop de provincie heeft ingetekend voor een bedrag van ,96 EUR ( preferente aandelen A). (In principe bedraagt het dividend voor deze aandelen 13%.) Anderzijds werden de bestaande Dexia-certificaten ingebracht in de Gemeentelijke Holding. De Dexia-certificaten werden geruild tegen B-aandelen (5 tegen 1), gewaardeerd aan 40,96 EUR ( ,80 EUR). Dit betekende een meerwaarde van ,80 EUR ten opzichte van de marktwaarde op (Aan deze B-aandelen zou in principe een dividend moeten uitbetaald worden, dat gelijk is aan het dividend dat Dexia aan de Gemeentelijke Holding betaalt. Doordat Dexia intussen besliste om het eigen dividend in aandelen uit te keren, ontstond er een 21

23 probleem. De Gemeentelijke holding gaat in 2010 toch een dividend in cash uitkeren aan de aandelen B) Tevens werden de bestaande aandelen gesplitst. De provincie beschikt, naast de preferente A en preferente B aandelen over gewone aandelen, die de voortzetting vormen van de vroegere participatie (deze aandelen zullen in 2010 geen dividend opleveren). Sociale huisvestingsmaatschappijen: het dividend 2008 van Wonen cvba Zelzate werd toegevoegd aan het kapitaal: + 122,55 EUR In de algemene vergadering van 5 juni 2009 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd een herschikking van het aandelenkapitaal doorgevoerd, dit naar aanleiding van de evolutie van het aantal drinkwateraansluitingen per gemeente. De provincie beschikt nu over aandelen P-waterdienst en aandelen G-waterdienst (voorheen resp en aandelen). In de buitengewone algemene vergadering van werden de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA gewijzigd. Door inbreng van de reserves in het kapitaal werd de nominale waarde per aandeel verhoogd van 541,69 EUR naar 933,38 EUR. Het aantal aandelen blijft zodat er een deelneming van ,09 EUR is ontstaan. De provincie beschikt over aandelen in de intercommunale Dender, Durme, Schelde voor een totale waarde van EUR. Daarnaast tekende de provincie ook in op een uitgiftepremie van ,29 EUR. Deze uitgiftepremie werd nu ook opgenomen in de balans, de rekening kapitaal werd gecrediteerd. Verder werd ook ,82 EUR aan kapitaal volstort ter delging van de jaarlijkse annuïteit van De Lijn. De provinciale inbreng in de SV Land van Waas zou, ingevolge het decreet intergemeentelijke samenwerking, beperkt moeten worden tot 30% of EUR (geplaatst kapitaal). De praktische uitwerking werd opgeschort. Vermits de algemene vergadering, in afwachting van een mogelijke aanpassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking, nog geen beslissing terzake heeft genomen, is de mogelijke aandelenreductie nog niet in de balans verwerkt. 880 BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN (A.R. 2880) Mutatie , , ,00 V. Vorderingen op meer dan één jaar Alle vorderingen op meer dan één jaar worden tegen nominale waarde opgenomen in de beginbalans. 920 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR (BV. DOORGEEFBEDRAGEN)(A.R ) Mutatie , , ,95 Onder deze algemene rekening zijn opgenomen de openstaande vorderingen met betrekking tot de huisvestingsleningen toegestaan aan gezinnen, stand op : ,14 EUR. 22

24 De gegevens zijn geboekt in Portunus op basis van de informatie ons verstrekt door dienst Welzijn. De huisvestingsleningen worden bijgehouden in een apart softwarepakket. Verder zijn op deze algemene rekening opgenomen: - Achtergestelde lening Blijdorp III: Op werd door de provincieraad beslist om aan de dienstverlenende vereniging Blijdorp III een achtergestelde lening toe te staan van EUR. Deze werd toegestaan voor de termijn die overeenkomt met de bestaansduur van de vereniging, eventueel verlengbaar door de Provincieraad. Op de lening is geen intrest verschuldigd. - Overbruggingskrediet aan de Provinciale Brandweerschool Dit krediet loopt tot de Provinciale Brandweerschool premies krijgt voor haar nieuwbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De beslissing omtrent dit overbruggingskrediet werd genomen in de provincieraadszitting van 15 december In 2009 kreeg de Provinciale Brandweerschool een deel van een reeds teruggestort bedrag ( EUR) terug waardoor de stand van het overbruggingskrediet op , EUR bedraagt. - Cofinancieringsproject Gentse Kanaalzone: In zitting van 19 april 2006 verleende de provincieraad zijn goedkeuring aan het leveren van een bijdrage, als prefinanciering, voor een bedrag van EUR, aan het PROVAG-Project Langerbruggestraat (PROVAG = Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid). Het bedrag werd in 2007 uitbetaald. 921 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - OFP PENSIOENFONDS (A.R ) Mutatie , , ,90 "Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen" is opgericht om haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van de Provincie. Het bedrag van de reserves gevormd door het Pensioenfonds, wordt opgenomen als vordering op meer dan een jaar vermits deze reserves integraal bestemd zijn voor de uitbetaling van de pensioenen van het provinciepersoneel. Artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de Provincie stelt: "De door de Provincie aan het pensioenfonds betaalde bijdragen zijn onherroepelijk bestemd voor de verzekering van het ter beschikking stellen van gelden voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen." De waarde van deze vordering is ook terug te vinden bij de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten (A.R ). Initieel is het pensioenfonds opgericht onder de vorm van een vzw. Deze vzw is op 23 december 2008 omgevormd tot een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). Deze algemene rekening werd gedebiteerd teneinde de toegenomen boekwaarde van de portefeuille aan te passen aan de werkelijke waarde (meerwaarde van ,90 tov minwaarde van EUR in 2008). De algemene rekening werd voor hetzelfde bedrag gecrediteerd. De meerwaarde is grotendeels te wijten aan 23

25 het herstel van de financiële markten. Daarnaast werd in 2009 ook de rechtszaak rond de vzw-belasting in beroep in het voordeel van het Pensioenfonds uitgesproken, en betaalde het Ministerie van Financiën 2,3 mln. EUR terug. 922 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - WAARBORGFONDS ETHIAS IMV HUISVESTINGSLENINGEN (A.R ) Mutatie , , ,02 Sedert 21 september 1984 is de provincie aangesloten bij het door Ethias (toen nog OMOB) opgerichte Waarborgfonds om de leningen te dekken die zij krachtens het provinciaal reglement van 11 oktober 1983 toekent voor het kopen, oprichten of saneren van woningen door particulieren. Ingevolge deze overeenkomst wordt bij elke uitbetaling van een nieuwe lening een fractie van het bedrag rechtstreeks aan Ethias betaald en ondergebracht in een zogenaamd Waarborgfonds. In geval de leningnemer in gebreke blijft met zijn aflossingen, betaalt het Waarborgfonds het niet afgeloste deel van de lening terug aan de provincie. In de overeenkomst met het Waarborgfonds staat bovendien dat, in geval van opzegging door de provincie of in geval van stopzetting van deze leningen nadat het kapitaal en de intresten zijn terugbetaald, het resterend saldo aan de provincie zal uitbetaald worden. Het bedrag van het provinciaal aandeel wordt in principe jaarlijks geactualiseerd. Er werd een minderwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen - zie AR Reden: het Waarborgfonds wordt verminderd met het bedrag van niet-afbetaalde leningen, waarvoor het Waarborgfonds tussenkomt. (Mocht er van dat bedrag toch nog een deel kunnen gerecupereerd worden, dan wordt de rekening gecrediteerd en de rekening gedebiteerd.) Er werd een meerwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen - zie AR Reden: in de loop van het jaar wordt er aan het Waarborgfonds betaald, ten gevolge van het afsluiten van nieuwe leningen. Voor elke toegestane lening betaalt de provincie immers een deel rechtstreeks aan Ethias. Daarnaast wordt de algemene rekening gedebiteerd ten belope van de intresten op het waarborgfonds: ,16 EUR, de rekening wordt gecrediteerd. Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (A.R. 3) Voor de voorraad van de provinciale administratie wordt het principe van een "ijzeren voorraad" of "renewal accounting" gehanteerd. Dit impliceert dat deze activa als een vaste waarde op de balans worden geplaatst. In plaats van de activa telkens te doen stijgen of dalen door het boeken van voorraadwijzigingen, worden ze voor een vast bedrag geactiveerd, zonder correcties ten tijde van de eindejaarsverrichtingen. Deze mogelijkheid is voor de Provincies voorzien ingevolge art. 22 MB in uitvoering van art. 18 & 21 1 van het KB omdat de Provincie over heel wat goederen beschikt, die op een constante wijze een bepaalde ondersteuning bieden. 24

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d dienst Boekhouding TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d. 31-12-2010 Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING dd

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING dd Dienst Ontvangerij TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING dd 31-12-2005 Goedgekeurd in zitting van heden 19 oktober 2006 Namens de Deputatie de Provinciegriffier de Gouverneur-Voorzitter INHOUD

Nadere informatie

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011)

Balans per 31/12/2011 (Boekjaar van 1/1/2011 tot 31/12/2011) Balans per 31/12/2011 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/29 136 030 109 193 194 994 I. OPRICHTINGSKOSTEN 20 0 0 II. IMMATERIELE VASTE ACTIVA 21 0 0 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 22/27 0 0 A. Terreinen en gebouwen 22

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d dienst Boekhouding TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d. 31-12-2011 Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde INHOUD Hoofdstuk

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr. 0812.019.662 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... Toel. 20/28 60.411,22 55.375,35 Oprichtingskosten...... Immateriële vaste activa.... Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Dienst Ontvangerij. TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING dd

Dienst Ontvangerij. TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING dd Dienst Ontvangerij TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING dd 31-12-2004 De Bestendige Deputatie bevestigt dat alle handelingen waarvoor zij bevoegd is, correct zijn opgenomen i/d jaarrekeningen

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.358.350.586 1.262.170.071 Immateriële vaste activa (+) 9.983.612 8.275.185 Materiële vaste activa 1.348.350.351

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014

Nota. Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 Nota RBR auteur a 66 55 dossier 20150331_financieelverslag bestand 31 maart 2015 Datu m Jaarrekening 2014 Balans en resultatenrekening per 31/12/2014 1 Situering Door de invoering van de programmawet van

Nadere informatie

1 toelichting jaarrekening

1 toelichting jaarrekening I. Staat van de immateriële vaste activa (post 21 van de activa) a) Aanschaffingswaarde Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde vaste activa Overdrachten en buitengebruikstellingen ( ) Overboekingen

Nadere informatie

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016

E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 E TE XCO HAL FJA AR R E SU LTATE N 2016 BALANS VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingkosten 20 I Immateriële vaste activa 21 Materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen B. Installaties, machines en

Nadere informatie

Participatiemaatschappij Vlaanderen

Participatiemaatschappij Vlaanderen Participatiemaatschappij Vlaanderen Nr. BE 0455.777.660 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 341.917.124 257.063.221 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 411.617

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.673.182.287 1.383.516.053 Immateriële vaste activa (+) 6.581.818 8.060.492 Materiële vaste activa 1.656.072.040

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 34.132.531 32.724.128 Immateriële vaste activa (+) 1.025.732 1.103.982 Materiële vaste activa 28.706.568 27.209.152

Nadere informatie

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87

ACTIVA. VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING VASTE ACTIVA 20/ , ,87 VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.353.141,98 5.284.478,87 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 21.635,19 3.414,00 Materiële vaste activa 5.3 22/27 5.318.337,90

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen

Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen Minimum Algemeen Rekeningstelsel (MAR) voor verenigingen en stichtingen 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Fondsen van de vereniging of stichting

Nadere informatie

Wat Waardering Afschrijving Herwaardering Waardevermindering

Wat Waardering Afschrijving Herwaardering Waardevermindering ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA - Liquide middelen nominale waarde geen Als de realisatiewaarde en geldbeleggingen op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingwaarde - Vorderingen op nominale

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

LRM BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ LRM Nr. BE 0452.138.972 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 326.978.093 317.434.940 Oprichtingskosten 5.1 20 Immateriële vaste activa 5.2 21 159.589 8.214 Materiële vaste activa

Nadere informatie

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/

Lijninvest BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. BE VOL 2.1 ACTIVA VASTE ACTIVA 20/ Lijninvest Nr. BE 0889.551.267 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 5.201.558 5.046.931 Oprichtingskosten 5.1 20 4.162 Immateriële vaste activa 5.2 21 Materiële vaste activa 5.3 22/27

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

Waarderingsregels gemeente Bierbeek

Waarderingsregels gemeente Bierbeek Algemene principes De waarderingen moeten voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw. Ze mogen niet afhangen van het resultaat van het boekjaar. Elk vermogensbestanddeel (bezitting

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.254.964.595 1.232.965.536 Immateriële vaste activa (+) 4.172.139 5.133.990 Materiële vaste activa 1.250.765.343

Nadere informatie

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8

JAARREKENING. Toel / / / / ,67 Aandelen /8 Nr. 0862.492.920 VOL 3.1 JAARREKENING BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA OPRICHTINGSKOSTEN.. VASTE ACTIVA.. Immateriële vaste activa.. Materiële vaste activa.. Terreinen en gebouwen.. Installaties, machines

Nadere informatie

Gemeentebestuur van HERENT. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6

Gemeentebestuur van HERENT. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 INHOUDSOPGAVE BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 BALANS EN RESULTATENREKENING (intern) 8 Balans 9 Resultatenrekening 11 WAARDERINGSREGELS 13 MUTATIESTATEN VAN DE VASTE

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Afdeling 1. BALANS NA VERDELING ACTIVA 2008 2007 VASTE ACTIVA 20/28 84.160 78.075 I. Oprichtingskosten..... 20 II. Immateriële

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.300.921.490 1.252.025.212 Oprichtingskosten (+) 0 931.131 Immateriële vaste activa (+) 3.178.727 753.035 Materiële

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.734.686 32.984.388 Immateriële vaste activa (+) 1.150.385 1.437.882 Materiële vaste activa 25.293.956 25.256.129

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Born in Africa Vereniging zonder winstoogmerk Adres: ROBERT DALECHAMPLAAN Nr: 7 Bus: Postnummer: 1200 Gemeente: Sint-Lambrechts-Woluwe Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen

Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen provincie Oost-Vlaanderen Deel 111 Samenvatting van de algemene rekeningen - provincie (L Óost-Vlaanderen 1 Balans Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.164.780.320 1.109.967.407 Oprichtingskosten (+) 1.342.246 1.494.226 Immateriële vaste activa (+) 1.949.407 2.703.884

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Eigen vermogen Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Sui Generis Adres: Lange Kievitstraat Nr: Postnummer: 2018 Gemeente: Antwerpen 111-113 BUS 100 Bus:

Nadere informatie

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn

Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn Vlaamse Vervoermaatschappij (VVM) De Lijn BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 1.173.822.917 1.164.780.320 Oprichtingskosten 1.199.870 1.342.246 Immateriële vaste activa 1.369.555 1.949.407

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

Identificatie rapportering Brussel

Identificatie rapportering Brussel Identificatie rapportering 2014 Naam entiteit: Categorie: Adres: Contactpersoon : Vlaams Woningfonds rechtspersoon Ieperlaan41 1000 Brussel Guy Servotte Telefoonnummer: 02/548.91.31 Soort rapportering:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) 201 1 EUR NAT Datum neerlegging Nr 0811575046 Blz E D VKT-VZW 11 JAARREKENING IN EURO (2 decimalen) NAAM: Orange House partnership Rechtsvorm: VZW Adres: Kampendaal Nr: 83 Postnummer: 1653 Gemeente: Dworp

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN 20 31/08/2017 BE 0832.375.509 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17568.00080 VKT 1.1 JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN NEER TE LEGGEN DOCUMENTEN IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

Brussel,... De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, Liesbeth Homans. Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van... tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten, de rekeningenstelsels en de digitale rapportering van

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 13/01/2017 BE 0823.596.910 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 17010.00305 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DR. MARIE ASTRID VAN CAILLIE - ANATOOM PATHOLOOG Besloten vennootschap

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Toerisme Vlaanderen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 73.320.902 70.705.719 Immateriële vaste activa (+) 1.732.313 1.894.633 Materiële vaste activa 71.221.717 67.607.264 Terreinen en gebouwen

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector openbare instelling Adres: vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 201 03/07/2014 BE 0419.261.219 14 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 14277.00479 VKT-vzw 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Vlaamse Tafeltennisliga Vereniging zonder winstoogmerk Adres: Brogniezstraat

Nadere informatie

budget 2009 tiende reeks wijzigingen

budget 2009 tiende reeks wijzigingen budget 2009 tiende reeks wijzigingen POV NISNR : 44021 TABEL : BEGROTING 2009 WIJZIGING NR : W10 GO VORIGE JAREN NIEUW KREDIET ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

BE (in euros)

BE (in euros) VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING A C T I V A VASTE ACTIVA 2/28 8.634.1 7.174.249 I. Oprichtingskosten 2 II. Immateriële vaste activa toel. I, A) 21 III. Materiële vaste activa toel. I, B) 22/27 8.631.91

Nadere informatie

Gemeentebestuur van MAASMECHELEN. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6

Gemeentebestuur van MAASMECHELEN. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 INHOUDSOPGAVE BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 BALANS EN RESULTATENREKENING (intern) 8 Balans 9 Resultatenrekening 11 WAARDERINGSREGELS 13 MUTATIESTATEN VAN DE VASTE

Nadere informatie

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 87.030.208 76.438.607 Immateriële vaste activa (+) 31.303.323 20.907.614 Materiële vaste activa 46.687.016

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Congresstraat Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

Verkorte Jaarrekening (Nederlands)

Verkorte Jaarrekening (Nederlands) Periodes huidig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/217 31/12/217 Periodes vorig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/216 31/12/216 V Afdruk vorig boekjaar Met simulatie 9 Interwaas BE-2646639 Popsy 3.2.413 VKT2. 1.

Nadere informatie

Waterwegen en Zeekanaal nv

Waterwegen en Zeekanaal nv Waterwegen en Zeekanaal nv BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 1.009.891.264 928.792.246 Immateriële vaste activa (+) 325.650 760.515 Materiële vaste activa 1.008.931.587 927.578.329 Terreinen

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering aan Pidpa (HIDRORIO).xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen. a)

Nadere informatie

Verkorte Jaarrekening (Nederlands)

Verkorte Jaarrekening (Nederlands) 9 Interwaas Verkorte Jaarrekening Nederlands) Datum Uur 7/4/211 16:28:4 Periodes huidig boekjaar Van tot HER AFS 1/1/21 31/12/21 Periodes vorig boekjaar Van HER tot AFS 1/1/29 31/12/29 V Afdruk vorig boekjaar

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

Gemeentebestuur van MAASMECHELEN. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6

Gemeentebestuur van MAASMECHELEN. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 INHOUDSOPGAVE BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 BALANS EN RESULTATENREKENING (intern) 8 Balans 9 Resultatenrekening 11 WAARDERINGSREGELS 13 MUTATIESTATEN VAN DE VASTE

Nadere informatie

Gemeentebestuur van MAASMECHELEN. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6

Gemeentebestuur van MAASMECHELEN. BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 INHOUDSOPGAVE BALANS EN RESULTATENREKENING (afgerond) 3 Balans 4 Resultatenrekening 6 BALANS EN RESULTATENREKENING (intern) 8 Balans 9 Resultatenrekening 11 WAARDERINGSREGELS 13 MUTATIESTATEN VAN DE VASTE

Nadere informatie

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58

1. BALANS NA WINSTVERDELING. Codes 20/28 22/27 22 23 24 25 26 27 29/58 40/41 50/53 54/58 VKT2. 1. BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 3.591,29 I. Oprichtingskosten... 20 3.591,29 II. Immateriële vaste activa (toel. I,A)... 21 III. IV. Materiële vaste activa (toel. I,B)... A.

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) De Scheepvaart BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 359.370.257 301.604.568 Oprichtingskosten (+) 0 381 Immateriële vaste activa (+) 519.371 630.962 Materiële vaste activa 357.561.286 299.972.225

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Grindfonds - Fonds gravier Instelling van openbaar nut Adres: Koning Albert II laan Nr: 20 Bus: 8 Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad Dienst Begroting Verslag aan de Provincieraad registratienr. 0408566 betreft verslaggever JAARREKENING 2002 - BALANS Herbestemming van voorzieningen en schulden in verband met beheer van derdengelden de

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Pelicano Stichting van openbaar nut Adres: Rue du Congrès Nr: 35 Bus: Postnummer: 1000 Gemeente: Brussel Land: België Rechtspersonenregister(RPR)- Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/01/2015 BE 0429.423.255 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15025.00242 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FRAVAN Naamloze vennootschap Adres: Kortrijksestraat Nr: 439 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: FONDS VOOR SCHEEPSJONGENS ANDERE Adres: Vrijhavenstraat Nr: 5 Bus: Postnummer: 8400 Gemeente: Oostende Land: België Rechtspersonenregister (RPR) - Rechtbank van Koophandel

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 19/06/2015 BE 0458.098.930 12 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15194.00114 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting'

Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' vzw Impuls Balans Boekjaar : 2016 Van periode 'Opening' tot en met periode 'Afsluiting' Op de hieropvolgende bladzijden krijgt u de Balans van de volgende deelboeken: boekhouding: vzw Impuls Deelboek:

Nadere informatie

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd

Schema TJ7: De toelichting bij de balans Jaarrekening 2015 Geconsolideerd Schema TJ7: De toelichting bij de balans 2015 1. Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1 Investering Desinvestering Herwaarderinge n Waardevermind eringen Boekwaarde op 31/12 A. Extern

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Intern Verzelfstandigd Agentschap met Rechtspersoonlijkheid Adres: Zenithgebouw, Koning Albert II-laan Nr: 37 Bus:

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.741.818 33.212.282 Immateriële vaste activa (+) 809.387 598.375 Materiële vaste activa 25.642.116 26.323.475

Nadere informatie

1 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. ACTIVA 51/ Toel. Codes. Boekjaar. Vorig boekjaar VASTE ACTIVA

1 VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING. Nr. ACTIVA 51/ Toel. Codes. Boekjaar. Vorig boekjaar VASTE ACTIVA Nr. 048.896.677 VOL 2. BALANS NA WINSTVERDELING Toel. ACTIVA VASTE ACTIVA... 2028 Oprichtingskosten... 5. 20 Immateriële vaste activa....... 5.2 2 Materiële vaste activa... 5.3 22/27 Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR.

ARTIKELNUMMER TOEL OMSCHRIJVING VROEGER BEDR. VERHOGING VERLAGING NIEUW BEDR. 10102 Bestendige Deputatie 04 04 10102 620 10 1 335 000,00 0,00 13 330,00 1 321 670,00 04 04 10102 621 10 63 000,00 13 330,00 0,00 76 330,00 10101 Provincieraad TOT.ECON.GROEP 70 2 704 199,00 13 330,00

Nadere informatie

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx

Boekingsfiche 5104 Verkoop riolering met minderwaarde aan HIDRORIO.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 De gemeente verkoopt haar riolering aan HIDRORIO. De vergoeding voor de eigendomsoverdracht van het gemeentelijke rioleringsnet wordt bepaald in 2 fasen: a)

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 27/10/2015 BE 0471.522.641 10 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15654.00593 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: 'T SMOSKE TIELT Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING

TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING RESULTAATVERWERKING (in duizenden EUR) Boekjaar Vorig A. Te bestemmen winstsaldo 8.211 12.282 Te verwerken verliessaldo (-) 1. Te bestemmen winst van het -3.578 9.842 Te verwerken verlies van het (-) 2.

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 07/06/2016 BE 0458.098.930 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 16157.00038 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: Gusta Commanditaire vennootschap op aandelen Adres: Westendelaan Nr: 71

Nadere informatie

Toelichting. bij de. jaarrekening van. IVA Provinciaal Onderwijs

Toelichting. bij de. jaarrekening van. IVA Provinciaal Onderwijs Toelichting bij de jaarrekening 2009 van IVA Provinciaal Onderwijs BALANS 31 DECEMBER 2009 Activa Vaste Activa Bij de oprichting van IVA Provinciaal Onderwijs werd ervoor geopteerd om enkel de gewone

Nadere informatie

Toerisme Vlaanderen (TV)

Toerisme Vlaanderen (TV) Toerisme Vlaanderen (TV) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 70.705.719 64.729.856 Immateriële vaste activa (+) 1.894.633 1.926.334 Materiële vaste activa 67.607.264 61.600.173 Terreinen

Nadere informatie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie

Hoofdstuk II Boekhoudtheorie Hoofdstuk II Boekhoudtheorie 1. Structuur 2. Basisveronderstellingen a. Entiteitveronderstelling b. Continuïteitsveronderstelling c. Geldwaarde-uitdrukkingsveronderstelling d. Veronderstelling van de historische

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging)

Interne jaarrekening - Uitgebreid verslag (Vereniging) dinsdag 26 februari 2019 11:50 Bedrijf: 86 - Hippische Regionale van Oost Vlaanderen Pagina 1 van 8 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 4 305,95 2 685,31 Oprichtingskosten (toelichting 4.1)

Nadere informatie

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+)

ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA Immateriële vaste activa (+) Kind en Gezin BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 13.409.234 12.996.862 Immateriële vaste activa (+) 426.175 251.716 Materiële vaste activa 12.972.845 12.734.932 Terreinen en gebouwen (+)

Nadere informatie

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+)

VASTE ACTIVA Oprichtingskosten (+) Immateriële vaste activa (+) nv De Scheepvaart BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 267.589.984 227.429.048 Oprichtingskosten (+) 1.204 6.671 Immateriële vaste activa (+) 109.219 125.975 Materiële vaste activa 267.479.561

Nadere informatie

Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen

Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen Provinciebegroting 2004 Achtste reeks wijzigingen Voorgesteld door de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Oost-Vlaanderen in zitting van 2 december 2004 Aanwezig : de heer André Denys, gouverneur-voorzitter

Nadere informatie