TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d"

Transcriptie

1 dienst Boekhouding TOELICHTING BIJ DE BALANS EN DE RESULTATENREKENING d.d Goedgekeurd in zitting van heden Gent, Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde

2 INHOUD Hoofdstuk 1: waarderingsregels 2 Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans 5 Inleiding Deel 1: Activa 5 Vaste activa 5 I. Oprichtingskosten 8 II. Immateriële vaste activa 8 III. Materiële vaste activa 8 A. Onroerend patrimonium: terreinen, gebouwen en bossen 8 B. Roerend patrimonium 14 C. Vaste activa in leasing en soortgelijke rechten 15 D. Overige materiële vaste activa 16 E. Niet-bedrijfsmatige vaste activa 17 F. Materiële vaste activa in aanbouw 19 IV. Financiële vaste activa 20 V. Vorderingen op meer dan één jaar 22 Vlottende activa 24 VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering 24 VII. Vorderingen op ten hoogste 1 jaar 25 A. Vorderingen voor belastingen en exploitatie 25 B. Overige vorderingen 26 VIII. Geldbeleggingen 27 IX. Liquide middelen 27 X. Overlopende rekeningen van het actief 29 Deel 2: Passiva 30 Eigen vermogen 30 I. Kapitaal 30 II. Permanent vermogen door giften in de vorm van geld 30 III. Herwaarderingsmeerwaarden op financiële vaste activa 30 IV. Reservefondsen 31 V. Overgedragen resultaten 31 VI. Investeringssubsidies 31 Voorzieningen 35 VII. Voorzieningen voor risico's en kosten 35 1

3 A. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 35 Schulden 37 VIII. Schulden op meer dan één jaar 37 A. Leningen en schulden ten laste van de provincie 37 B. Overige schulden 39 IX. Schulden op ten hoogste één jaar 39 A. Schulden op meer dan een jaar die binnen het jaar vervallen 39 B. Financiële schulden 40 C. Werkingsschulden 40 D. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten 41 E. Schulden in verband met beheer van derdengelden 41 F. Diverse schulden 42 X. Overlopende rekeningen van het passief 43 Hoofdstuk 3: niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 45 Hoofdstuk 4: toelichting bij de resultatenrekening 46 Hoofdstuk 5: financiële analyse 54 2

4 Hoofdstuk 1: waarderingsregels De afschrijvings- en waarderingsregels, zoals goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november 2001 zijn in principe ongewijzigd en blijven onverkort gelden. Gebeurlijke afwijkingen en/of aanvullingen (bvb. versnelde afschrijvingen, verkorte afschrijvingstermijn) worden hierna opgesomd en steeds gemotiveerd in de tekst bij de desbetreffende algemene rekening. Waardering voorzieningen voor risico's en kosten (hangende geschillen) In 2007 werd voor het eerst een voorziening geboekt voor overige risico's en kosten. Een dergelijke voorziening wordt geboekt in volgende gevallen: bij niet-fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden - de provincie is verweerder - de vordering lastens de provincie betreft een beduidende som - er bestaat een grote waarschijnlijkheid dat de provincie in het ongelijk gaat gesteld worden of - de provincie is reeds in eerste aanleg in het ongelijk gesteld en er is een beroepsprocedure hangende, waarbij de kans op verlies zeer waarschijnlijk is. Het hoegrootheid van de te boeken voorziening zal door de bevoegde dienst worden bepaald. bij fiscale geschillen zal tot de boeking van een voorziening worden overgegaan, op basis van empirisch onderzoek en op basis van de ervaring uit het verleden: Vb. voor 2009 zijn de gerechtelijke fiscale geschillendossiers hangende voor Rechtbanken en Hoven doorgenomen. Indien alle vorderingen van de belastingplichtigen ontvankelijk en gegrond worden verklaard, bedraagt het bedrag dat maximaal terugbetaald moet worden, 1 miljard euro. Rekening houdend met ervaringen uit het verleden, dat slechts 20% van de beroepen wordt ingewilligd, wordt een terugbetalingsrisico van 20% als realistisch ervaren. Waardering waardevermindering fiscale vorderingen Daar er op balansdatum onzekerheid bestaat over de inning van een aantal fiscale vorderingen, wordt een fractie van de openstaande vorderingen uit de algemene provinciebelastingen overgeboekt naar de algemene rekening dubieuze debiteuren uit APB. Ook hier is de hoegrootheid van de waardevermindering gebaseerd op empirisch onderzoek. Op basis van analyse van de gegevens van de dienst belastingen uit voorgaande jaren (analyses uitgevoerd op de kohieren ontstaan in 1999 en 2000) wordt 20% van de op balansdatum nog openstaande vorderingen mbt in het boekjaar uitvoerbaar verklaarde kohieren overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Versnelde afschrijvingen Per boekhoudkundige aard is een afschrijvingstermijn goedgekeurd door de provincieraad in zitting van 14 november In een aantal gevallen wordt bij het afsluiten van het boekjaar vastgesteld dat de voorziene levensduur/afschrijvingstermijn niet in verhouding staat tot de werkelijke levensduur of tot de waarde van het patrimoniumbestanddeel. In dergelijke gevallen wordt van de voorziene 3

5 afschrijvingsduur afgeweken door de betrokken patrimoniumgoederen versneld, ineens, af te schrijven. Op die manier verdwijnen ze uit het patrimonium en worden ze als kost geboekt in het boekjaar waarin ze werden aangeschaft. Daarnaast worden bepaalde patrimoniumbestanddelen versneld afgeschreven wegens bvb. diefstal, slopen, Waardering van de voorraden De voorraden van de Centrale Aankoopdienst en de golfshop worden gewaardeerd volgens de FIFO-methode (first in first out). De andere voorraad van de provincie wordt het principe van renewal accounting of ijzeren voorraad toegepast. Goedgekeurd in zitting van heden, DE WAARDERINGSREGELS Gent, 12 mei 2010 Namens de deputatie de provinciegriffier de bevoegde gedeputeerde 4

6 Hoofdstuk 2: toelichting van de diverse rubrieken van de balans Inleiding In deze tekst wordt uitleg gegeven bij de wijzigingen van de diverse rubrieken van de balans dd 31 december Belangrijke wijzigingen ten opzichte van de balans dd 31 december 2008 worden verklaard. DEEL 1: ACTIVA Vaste activa 5

7 aard omschrijving beginwaarde aanschaf afgestaan overboekingen saldering afschrijvingen boekwaarde 000 Oprichtingskosten: kosten van schenkingen en inbreng 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overige oprichtingskosten, aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Herstructureringskosten, aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plannen en studies, aanschaffingswaarde , ,36 0,00 0,00 0, , , Concessies, octrooien, licenties, software, know-how , , ,06 0, , , , Vooruitbetalingen in verband met immateriële vaste activa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Landbouwgronden - aanschaf ,49 0, ,55 0,00 0, , , Niet bebouwde bouwgronden - aanschaf ,01 0,00 684,75 0,00 0,00 0, , Bebouwde bouwgronden - aanschaf , , , , , , , Industrieterreinen - aanschaf ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Parken, tuinen, sportterrein en natuurgebieden - aanschaf , ,60 750, ,07 0, , , Gronden voor aanleg wegen en waterlopen , , , ,12 0,00 0, , Administratieve gebouwen - aanschaffingswaarde , ,08 0, ,37 0, , , Schoolgebouwen - aanschaf , , , , , , , Industriële gebouwen - aanschaf ,27 0,00 0, ,12 0, , , Culturele en sportgebouwen - aanschaf ,67 0,00 0, ,15 0, , , Hist. gebouwen en monumenten - aanschaf ,79 0, , , , , , Andere gebouwen - aanschaf , , , , , , , Gebouwen in erfpacht gegeven ,54 0,00 0,00 0,00 0, , , Overige zakelijke rechten oponroerende goederen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wegen - aanschaffingswaarde ,47 0, , , , , , Aanplantingen - aanschaf , ,15 0,00 0,00 0, , , Kunstbouwwerken - aanschaffingswaarde ,43 0,00 0,00 0,00 0, , , Waterlopen en waterbekkens - aanschaffingswaarde , ,87 0,00 0,00 0, , , Bossen - aanschaffingswaarde ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , Installaties, machines en uitrusting - aanschaf , , , , , , , Machines - aanschaffingswaarde ,01 0, ,65 0, , , , Uitrusting - aanschaffingswaarde ,76 0, , , , , , Veestapel - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Verkeerssignalisatie - aanschaffingswaarde , ,78 0,00 0,00 0, , , Informaticahardware - aanschaffingswaarde , , , , , , , Kantoormeubilair - aanschaffingswaarde , , ,85 0, , , , Kantooruitrusting - aanschaffingswaarde , , ,57 0, , , , Ander meubilair - aanschaffingswaarde , ,14 324,80 0,00-324, , , Fietsen en motorfietsen - aanschaffingswaarde , , ,35 0, , , , Auto's en bestelwagens - aanschaffingswaarde , , ,39 0, , , , Vrachtwagens - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6

8 414 Andere voertuigen - aanschaffingswaarde , , ,72 0, , , , Roerend kunstpatrimonium - aanschaffingswaarde , , ,59 0,00 0,00 0, , Andere roerende activa - aanschaffingswaarde ,75 0,00 0,00 0,00 0, , , Terreinen in leasing of soortgelijke rechten ,67 0,00 0,00 0,00 0, , , Terreinen in leasing of srtgl. recht v. onbeperkte duur ,98 0,00 0, ,63 0,00 0, , Gebouwen in leasing -aanschaffingswaarde ,38 0,00 0, ,80 0, , , Installaties, machines en uitrusting in leasing ,37 0,00 0,00 0,00 0, , , Meubilair en rollend materieelin leasing - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Terreinen in aanbouw - aanschaffingswaarde , ,09 0, ,35 0,00 0,00 0, Constructies en gebouwen in aanbouw - aanschaffingswaarde , , , ,28 0,00 0, , Wegen in aanbouw - aanschaffingswaarde , ,91 0, ,45 0,00 0, , kunstbouwwerken in aanbouw - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Patrimoniumgoederen in aanbouw ten voordele van de gemeenten , ,61 0, ,18 0,00 0, , Overige bedrijfsmatigemateriële vaste activa ,66 0,00 0, , , ,81 0, Infrastructuur - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Heritage onroerend - aanschaffingswaarde , ,73 0, ,38 0, , , Heritage roerend - aanschaffingswaarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, In bewaring wegens legaat - verwerving 6 197,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Overige niet bedrijfsmatige materiële vaste activa , , ,50 0, , , , Patrimoniumgoederen ten voordele van de gemeenten 0,00 0, , , , ,18 0, Deelnemingen en aandelen - onderschreven kapitaal 1 534, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , Deelnemingen in overheidsondernemingen , , ,00 0,00 0,00 0, , Financiële vaste activa - vorderingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Borgtochten betaald in contanten ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , Vorderingen op diverse instellingen - nominale waarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Te innen opbrengsten - nominale waarde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Vooruitbetalingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Overige vorderingen op meerdan 1 jaar , ,00 0, ,05 0,00 0, , Overige vorderingen op meerdan 1 jaar , ,90 0,00 0,00 0,00 0, , Overige vorderingen op meerdan 1 jaar; waarborgfonds , ,02 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,36 7

9 I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa PLANNEN EN STUDIES boekwaarde , CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, SOFTWARE, KNOW-HOW boekwaarde ,03 III. Materiële vaste activa (A.R. 22/27) A. ONROEREND PATRIMONIUM: TERREINEN, GEBOUWEN EN BOSSEN (A.R. 22) De gronden of terreinen worden afzonderlijk (gescheiden van de gebouwen, bossen en dergelijke erop) opgenomen in de balans, overeenkomstig artikel 19 van het KB van De terreinen worden niet afgeschreven, de gebouwen erop opgetrokken doorgaans wel, vandaar deze opsplitsing. Op de schattingswaarde en aanschaffingswaarde van terreinen worden geen afschrijvingen geboekt, gelet op de onbeperkte levensduur van deze activa. Waardeverminderingen op gronden zijn wel mogelijk. Buitengewone onderhoudswerken aan terreinen worden afgeschreven op 10 jaar. 201 LANDBOUWGRONDEN (A.R. 2201) Werden verkocht aan de stad Zottegem: landbouwgrond Paddenhoek Grotenberge (gedeeltelijke verkoop) - 40,00 landbouwgrond Kerkstraat Grotenberge (gedeeltelijke verkoop) - 40,00 erfdienstbaarheid landbouwgrond Paddenhoek Grotenberge ,85 erfdienstbaarheid landbouwgrond Kerkstraat Grotenberge , NIET-BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2202) Werden verkocht aan de stad Zottegem: niet-bebouwde bouwgrond PSBSO Buggenhout (gedeeltelijke verkoop) - 20,00 erfdienstbaarheid PSBSO Buggenhout - 119,05 erfdienstbaarheid Warande Grotenberge - 545, BEBOUWDE BOUWGRONDEN (A.R. 2203) Werd overgeboekt naar A.R terreinen in leasing: grond PSBLO Meetjesland, Eeklo ,10 vestiging erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset (beslissing PR ) 8

10 Gronden waarop een erfdienstbaarheid rust, worden ter informatie ook opgenomen in klasse 0. Werden overgeboekt van A.R overige bedrijfsmatige activa: grond Savaanstraat, Gent ,45 in erfpacht gegeven grond Mercator Hogeschool, Gent ,63 in erfpacht gegeven; akte dd grond Henleykaai, Gent ,61 in erfpacht gegeven; akte dd grond Het Leen, Eeklo 4 045,62 opstalcontract zendmast Telenet grond Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaarde 1,00 is tot 2051 in erfpacht gegeven aan NV Real Homes De grond PTI Oudenaarde werd gesaneerd 2 643,37 De sanering grond site Mercator werd overgeboekt van A.R ,79 Werden verkocht: grond Dijkstraat 82-86, Dendermonde (gedeeltelijke verkoop) ,00 grond Dijkstraat 82-86, Dendermonde ,47 deel grond PSBLO Meetjesland, Eeklo (vestiging erfdienstbaarheid) ,00 de meerwaarde t.b.v EUR werd geboekt op A.R PARKEN, TUINEN, SPORTTERREINEN EN NATUURGEBIEDEN (A.R. 2205) In deze rubriek zitten ook de gronden van de bossen (zowel de opbrengst- als de niet-opbrengstbossen) vervat. De bomen van de opbrengstbossen worden geboekt op algemene rekening 227 (zie verder). Het Kloosterbos (Wachtebeke) werd overgeboekt van A.R ,75 Aankoop grond voor uitbreiding Kloosterbos 5 253,00 Herbebossing Kloosterbos ,10 Aankoop grond voor uitbreiding Het Leen ,50 Werd overgeboekt van A.R terreinen in leasing of soortelijke rechten: Pockmoer, Eeklo ,41 wegens de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset (beslissing PR ) Werden overgeboekt van A.R terreinen in aanbouw: aanleg 9-holes Golf Puyenbroeck, Wachtebeke ,31 draineermassief Golf Puyenbroeck, Wachtebeke 8 932,81 9

11 pad in dolomiet Golf Puyenbroeck, Wachtebeke ,82 aanleg minigolf Puyenbroeck, Wachtebeke ,09 bloemenpark Puyenbroeck, Wachtebeke ,16 weg in dolomiet naar kunstgrasvelden Puyenbroeck, Wachtebeke 6 511,57 rooien bosperceel en ophoging Puyenbroeck, Wachtebeke ,68 Werden overgeboekt van A.R constructies en gebouwen in aanbouw: vlaggenmasten Roomakker, Tielrode 3 297,25 verlichting kunstgrasvelden Puyenbroeck, Wachtebeke 469,35 Werden overgeboekt van A.R wegen in aanbouw: aanleg 9-holes Golf Puyenbroeck, Wachtebeke ,57 inzaaien grasveld De Boerekreek, Sint-Jan-In-Eremo ,12 Werd verkocht: deel grond Het Leen, Eeklo (vestiging erfdienstbaarheid aan Elia Asset) - 750,00 de meerwaarde t.b.v. 642 EUR werd geboekt op A.R GRONDEN VOOR AANLEG VAN WEGEN EN WATERLOPEN (A.R. 2206) Diverse aankopen van gronden voor aanleg wegen en waterlopen ,59 Overboekingen naar A.R ,12 het betreft 2 stukken grond, overgeboekt na vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid Verkoop van deel perceel te Oosterzele aan Aquafin - 396,00 de meerwaarde t.b.v. 74,61 EUR werd geboekt op AR Verkoop van deel perceel te Melle aan Aquafin - 460,68 de minwaarde t.b.v. 9,68 EUR werd geboekt op AR Vestiging van erfdienstbaarheden in Melle t.v.v. Aquafin ,00 De gebouwen worden afzonderlijk opgenomen in de balans, gescheiden van de grond waarop ze zijn opgericht (artikel 19 van het KB van ). Gebouwen worden afgeschreven over 33 jaar, buitengewone onderhoudswerken aan gebouwen worden afgeschreven op 10 jaar. 210 ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN (A.R. 2210) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: Bank van de Arbeid, Gent ,38 PAC Zuid, Gent ,41 10

12 Volderstaat 1, Gent ,32 PAC Gouvernementstraat , SCHOOLGEBOUWEN (A.R. 2212) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: PIVA Oudenaarde - accommodatie sportterreinen ,83 PTI + PCVO, Ninove ,09 PI Heynsdaele, Ronse ,86 PTI Eeklo ,52 PSBLO Meetjesland, Eeklo ,09 Campus Platteput, Buggenhout ,03 Campus Henleykaai, Gent ,71 Campus Klaverveld, Buggenhout ,62 PI Hamme ,67 PTI Zottegem ,56 Saldering n.a.v. de afbraak van gebouwen: PCVO Scheldeland, Wetteren ,17 Campus Platteput, Buggenhout ,23 Verkoop van woningen Dijkstraat, Dendermonde ,70 de meerwaarde t.b.v ,82 EUR werd geboekt op AR INDUSTRIËLE GEBOUWEN (A.R. 2213) Onder deze rubriek zijn alle gebouwen opgenomen die in verband staan met een industriële of commerciële activiteit, zoals het gebouw waar het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek gevestigd is. Op deze rekening werden bij de opmaak van de beginbalans eveneens de gebouwen geboekt die eigendom zijn van de Provincie en waar een restaurant of cafetaria is gevestigd waarvan de uitbating in concessie is gegeven aan uitbatingsfirma's. Deze opbrengsten uit de diverse concessie worden geboekt op de algemene rekening opbrengsten uit concessie. De grootste mutatie betreft het aanpassen en het schilderen van het ,65 buitenschrijnwerk van het restaurant Puyenbroeck, Wachtebeke. 214 CULTURELE EN SPORTGEBOUWEN (A.R. 2214) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: zwembad Puyenbroek, Wachtebeke ,74 11

13 ombouw naar cafetaria, Huysmanhoeve, Eeklo ,02 manege Boerekreek, Sint-Jan-In-Eremo , HISTORISCHE GEBOUWEN EN MONUMENTEN (A.R. 2215) De gebouwen die in deze rubriek werden opgenomen, onderscheiden zich van de andere gebouwen van de Provincie door het feit dat ze opgenomen zijn in de lijst van beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen in Oost-Vlaanderen. Het Bisschoppelijk Paleis is eveneens een beschermd monument, doch werd opgenomen onder de niet-bedrijfsmatige vaste activa, daar onze gebruiksrechten beperkt zijn. Een ander beschermd monument, het Huis van de Arbeid, werd opgenomen onder de administratieve gebouwen, omdat de administratieve functie primeert. De grootste mutatie betreft de restauratie van het bijgebouw van de ,51 Zwalmmolen te Zwalm. 216 ANDERE GEBOUWEN (A.R. 2216) O.a. overboeking naar de definitieve aard na oplevering renovatie van en diverse aanpassingswerken aan: zuiveringsinstallatie PI Heynsdaele, Ronse ,45 daken schuilhutten Puyenbroeck, Wachtebeke ,33 sloping van diverse gebouwen De Boerekeek (saldering) , GEBOUWEN IN ERFPACHT GEGEVEN (A.R. 2217) Bij een erfpachtovereenkomst staat de Provincie Oost-Vlaanderen het genot van de gebouwen voor zeer lange termijn (minimum 27 jaar, maximum 99 jaar) af aan de erfpachtnemer. Deze betaalt daarvoor jaarlijks een vergoeding (of canon) aan de Provincie. De Provincie behoudt gedurende de duur van de erfpachtovereenkomst enkel de naakte eigendom van de gebouwen. Daaruit zou men kunnen besluiten deze gebouwen onder te brengen bij de niet-bedrijfsmatige vaste activa, die gekenmerkt worden door een onvolledigheid aan economische rechten. Bij de Provincie Oost-Vlaanderen wordt ervoor geopteerd de in erfpacht gegeven gebouwen onder de rubriek gebouwen onder te brengen vanwege de afschrijvingsduur die nauwer aansluit bij de realiteit. De in erfpacht gegeven gebouwen zijn: - het gebouw van het Provinciaal Centrum voor de Sierteelt te Destelbergen (aan 3 vzw's, met name Proeftuin voor Bloemisterij, Proeftuin voor Boomkwekerijen en Proeftuin voor Snijbloementeelt), - de Sparrenhove te Nazareth (aan vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot), - het Bisschoppelijk Seminarie te Gent (aan Vlerick Leuven Gent Management School) en - de gebouwen Mercator Hogeschool (aan Hogeschool Gent) 12

14 Gebouwen in erfpacht gegeven, worden ter informatie ook opgenomen in klasse WEGEN De wegen werden niet gewaardeerd in de beginbalans van de Provincie Oost- Vlaanderen. Het MB liet de provincies de keuze wegen, waterlopen en waterbekkens al dan niet te waarderen. De provincieraad besliste op grond van volgende motivering om de wegen niet te waarderen in de beginbalans: deze onroerende goederen zijn moeilijk valoriseerbaar. De verkoop door de Provincie van haar wegen tegen een relevante prijs is weinig waarschijnlijk, op de verkoop van kleine grondoverschotten na. In zitting van besliste de provincieraad de deputatie te machtigen met de Vlaamse overheid een protocol af te sluiten over de overdracht van lokale provinciewegen aan de gemeenten. Daarnaast heeft de Vlaamse overheid in 2008 de provincieschuld overgenomen ten bedrage van EUR, dit ter compensatie van de inspanningen die de provincie levert om de lokale provinciewegen in goede staat over te dragen aan de gemeenten. Op 15 oktober 2008 stemde de provincieraad ermee in dat een aantal nominatief aangeduide provinciewegen ingedeeld werden bij de gewestwegen. De restpercelen, gelegen langs de provinciewegen worden later krachtens hetzelfde besluit kosteloos overgedragen aan het Vlaams Gewest. Op 11 februari 2009 bracht de provincieraad een positief advies uit om een aantal limitatief opgesomde provinciewegen in te delen als gemeentewegen. De restpercelen, gelegen langs de provinciewegen worden later krachtens hetzelfde besluit kosteloos overgedragen aan de gemeenten. De provincieraad heeft de praktische uitvoeringsmodaliteiten voor de overdracht aan de deputatie gedelegeerd. De genoemde wegen zijn in 2009 overgedragen aan het Vlaams Gewest en de gemeenten. De patrimoniumfiches werden gesaldeerd. De rekeningen wegen aanschaffingswaarde (22401) en wegen groot onderhoud (22402) werden gecrediteerd voor ,73 EUR, de rekeningen geboekte afschrijvingen op wegen (22408) en geboekte afschrijvingen op groot onderhoud (22409) werden gedebiteerd voor ,70 EUR. De rekening kapitaal werd gedebiteerd. 244 AANPLANTINGEN (A.R. 2244) De aanplantingen werden niet gewaardeerd in de beginbalans van de Provincie Oost-Vlaanderen. De motivering om deze niet te waarderen is dezelfde als bij de wegen, zie hoger. 250 KUNSTBOUWWERKEN (A.R. 225) Het is nuttig er nog even aan te herinneren dat deze rubriek geen kunstwerken bevat. Kunnen wel onder deze rubriek worden opgenomen: tunnels, bruggen, andere bouwwerken. 260 WATERLOPEN EN WATERBEKKENS (A.R. 226) 13

15 De waterlopen werden niet gewaardeerd in de beginbalans van de Provincie Oost-Vlaanderen. Het MB liet de provincies de keuze wegen, waterlopen en waterbekkens al dan niet te waarderen. De beweegreden om de waterlopen en waterbekkens niet te waarderen in de beginbalans is dezelfde als bij de wegen, zie hoger in deze tekst. 270 BOSSEN (A.R. 227) Voor bossen liet het Ministerieel Besluit van 15 februari 2001 de Provincies eveneens de keuze deze al dan niet te waarderen. De Provincieraad besliste, op voorstel van de dienst Boekhouding, deze te waarderen daar zij soepel verhandelbaar en relatief eenvoudig te gelde te maken zijn. De waardebepaling van de bossen is tot stand gekomen na schatting door een deskundig ambtenaar. Wat de beginbalans betreft, zijn enkel de exploitatiebossen onder deze rubriek opgenomen. De historische bossen worden niet als dusdanig opgenomen. Latere aankopen van bossen worden, wat de bomen betreft, op deze algemene rekening geboekt. De gronden waarop de bossen zijn ingeplant, werden opgenomen onder de rubriek parken, tuinen, sportterreinen en begraafplaatsen. B. ROEREND PATRIMONIUM (A.R. 23 EN 24) 304 UITRUSTING Bij de opmaak van de begininventaris werd ervoor geopteerd, in uitbreiding van de wettelijke bepalingen, de installaties, machines en uitrusting in drie aparte rekeningen onder te brengen. De afschrijvingsduur bedraagt 10 jaar voor elke groep. De opsplitsing is gemaakt aan de hand van volgende definities. Installaties (rekeningnr. 2302): uitrusting van gebouwen, nodig voor exploitatie, vormen een object op zichzelf, kunnen van het gebouw gescheiden worden en bezitten een eigen opbrengstwaarde. Machines (rekeningnr. 2303): noodzakelijk voor exploitatieverloop en administratieve processen. Uitrusting (rekeningnr. 2304): allerlei gereedschap, kleine apparatuur met prestatiecapaciteit, verpakkingsmaterieel (verpakkingen die eigendom blijven van het Provinciebestuur en gedurende meer dan één jaar kunnen gebruikt worden). De ingave in de begininventaris is aldus gebeurd. In de begroting 2002 alsook in de rekening werd deze onderverdeling nog voorzien. De praktijk wees echter uit dat de toewijzing aan de onderscheiden groepen niet altijd eenduidig uit te voeren is. De gedecentraliseerde werking verhoogt de moeilijkheidsgraad in die zin dat er meerdere interpretaties mogelijk zijn. 14

16 Uit pragmatische overwegingen wordt vanaf de begroting 2003 deze onderverdeling niet meer gemaakt. Wie het grootboek of de proef- en saldibalans nakijkt, zal vaststellen dat er op de rekeningen machines en uitrusting toch nog geboekt wordt; het betreft salderingen, afschrijvingen en overboekingen. 310 INFORMATICAHARDWARE (A.R. 2310) Wat de afschrijvingsduur van informaticahardware betreft, werd beslist af te wijken van de in bijlage 1 bij het Ministerieel Besluit van bepaalde afschrijvingsduur van 10 jaar. Gezien de beperkte levensduur van informaticahardware en naar analogie met de afschrijvingsduur van informaticasoftware, die 3 jaar bedraagt, werd de afschrijvingsduur op 3 jaar gebracht (cfr. Provincieraadsbesluit van ). Het bedrag van de jaarlijkse afschrijvingen is dus aanzienlijk. 420 ROEREND KUNSTPATRIMONIUM (A.R. 242) Roerend kunstpatrimonium wordt vanzelfsprekend niet afgeschreven. 440 ANDERE ROERENDE ACTIVA (A.R. 244) De afschrijvingsduur bedraagt 5 jaar. C. VASTE ACTIVA IN LEASING EN SOORTGELIJKE RECHTEN In deze rubriek wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende algemene rekeningen: 500 TERREINEN IN LEASING (OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN BEPERKTE DUUR) (A.R. 2500) Het bedrag waarvoor het terrein initieel werd opgenomen in de balans, wordt jaarlijks verminderd a rato van de duur van de looptijd van overeenkomst. Dit bedrag, geïndexeerd dan wel, wordt als erfpacht- of opstalvergoeding betaald aan de eigenaar van het terrein. De Provincie heeft één terrein in erfpacht, nl. een terrein van de Boerekreek te Sint- Laureins met een boekwaarde van ,04 EUR. Het terrein is eigendom van de Generale Vrije Polders. Een erfpachtovereenkomst is een overeenkomst waarbij de eigenaar van een onroerend goed het gebruik ervan voor een zeer lange termijn (in dit geval 65 jaar) afstaat aan een exploitant (in dit geval de Provincie). Jaarlijks betaalt de Provincie aan de eigenaar een erfpachtvergoeding. Daarnaast heeft de Provincie een recht van opstal op het terrein van het Huis van de Sport te Gent - Zuiderlaan ter waarde van ,21 EUR. Het terrein is eigendom van de stad Gent. Een recht van opstal betekent dat de eigenaar van een onroerend goed aan een exploitant, zijnde de Provincie, het recht verleent om op zijn goed gebouwen, werken of aanplantingen aan te brengen. Jaarlijks wordt een opstalvergoeding betaald. De provincie heeft een recht van opstal op een terrein van de Stad Gent, gelegen Bijlokekaai 7B, kadastraal bekend onder Gent 6 afdeling, sectie F, deel van perceel nr. 651 M met een oppervlakte van 760,61 m2 voor een periode van 35 jaar. De akte werd verleden op (beslissing provincieraad ), waarde is nul euro. Dit opstalrecht kadert in het project van het STAM. 15

17 501 TERREINEN IN LEASING OF SOORTGELIJKE RECHTEN VAN ONBEPERKTE DUUR (A.R. 2501) Werden als gevolg van de vestiging van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid overgeboekt: van A.R bebouwde terreinen PSBLO Meetjesland, Eeklo ,10 Op ging de Provincieraad akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset. van A.R parken, tuinen, sportterreinen en natuurgebieden Pockmoer, Eeklo ,41 Op ging de Provincieraad akkoord met de vestiging van een erfdienstbaarheid ten voordele van Elia Asset. van A.R gronden voor aanleg wegen en waterlopen: Gent Sanering S ,00 Melle S , GEBOUWEN IN LEASING (A.R. 2510) In zitting van 14 januari 2004 besliste de provincieraad dat een recht van opstal wordt genomen op het kasteel en een deel van het erbij horend park, gelegen Oostveldstraat en Oostveldacker te Eeklo. Alle goederen zijn eigendom van de stad Eeklo (= opstalgever). De akte werd verleden op 5 februari De eigendom wordt in opstal genomen en zal door de opstalhouder (de provincie Oost-Vlaanderen) ingericht worden als streekhuis voor het Meetjesland. De kosten hiervan zullen aangerekend worden op het artikel gebouwen in leasing. In 2009 werden de uitgevoerde verbeteringswerken, ten belope van ,80 EUR overgeboekt van de alg. rekening 'constructies en gebouwen in aanbouw' naar deze algemene rekening. D. OVERIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (A.R. 261) 610 OVERIGE BEDRIJFSMATIGE MATERIËLE VASTE ACTIVA (A.R. 2610) Werden overgeboekt naar A.R bebouwde bouwgronden: grond Savaanstraat, Gent ,45 in erfpacht gegeven grond Mercator Hogeschool, Gent ,63 in erfpacht gegeven; akte d.d grond Henleykaai, Gent ,61 in erfpacht gegeven; akte d.d grond Het Leen, Eeklo ,62 16

18 opstalcontract zendmast Telenet grond Centrum Ronde van Vlaanderen, Oudenaarde - 1,00 is tot 2051 in erfpacht gegeven aan NV Real Homes. De sanering van de grond Mercator Hogeschool werd overgeboekt ,79 van A.R naar A.R Het Kloosterbos (Wachtebeke) werd overgeboekt naar A.R ,75 E. NIET-BEDRIJFSMATIGE VASTE ACTIVA (A.R. 262) Onder deze rubriek worden activa opgenomen die als gemeenschappelijk kenmerk hebben dat ze niet in relatie staan met een bepaalde dienstverlening van de Provincie en dat ze gekenmerkt zijn door een onvolledigheid aan economische rechten. Volheid aan economische rechten betekent dat de Provincie beschikt over het recht op bewaking, onderhoud, gebruik, vervreemding en vernietiging. Van activa die in deze rubriek worden opgenomen is de Provincie wel juridisch de eigenaar, net zoals van de andere actiefbestanddelen opgenomen op de balans. De niet-bedrijfsmatige vaste activa worden onderverdeeld in: 622 HERITAGE ONROEREND (A.R. 2622) Onder deze algemene rekening worden de activa geboekt die onbeperkt bewaard worden wegens culturele, historische en sociale redenen. Deze worden niet gewaardeerd in de beginbalans. Buitengewone onderhoudswerken na datum beginbalans worden gewaardeerd en afgeschreven op 10 jaar. In deze rubriek werd het Bisschoppelijk Paleis opgenomen. Het Bisschoppelijk Paleis werd, in tegenstelling tot de waarderingsregels voor heritage onroerend, wel gewaardeerd. Er is geen impact op de toekomstige resultatenrekeningen aangezien de subrubriek Heritage Onroerend door de blijvende waarde van dergelijke activa niet wordt afgeschreven. In 2009 werden voor ,11 EUR verbeteringswerken uitgevoerd aan het Bisschoppelijk Paleis. Ook de Vlaamse Staak te Lebbeke (oude Oostenrijkse grenspaal in arduin) is in deze rubriek opgenomen. De archeologische site in Ename werd eveneens in deze rubriek ondergebracht, doch is niet gewaardeerd in de beginbalans. De grond van de site is eigendom van dhr. De Boever Louis, die deze grond aan de provincie verkocht op lijfrente. De waarde van de grond werd berekend op basis van de leeftijd van de eigenaar ( 1926). Aangezien de levensverwachting van de eigenaar jaarlijks daalt, wordt de voorziening aangelegd op A.R jaarlijks teruggenomen en wordt de rekening voorzieningen voor ander risico's, besteding en terugneming, gecrediteerd. 624 IN BEWARING WEGENS LEGAAT (A.R. 2624) 17

19 Onder deze rubriek worden activa geboekt, die in opdracht van een andere eigenaar worden bewaard. Deze activa worden niet afgeschreven. Onder deze rubriek werd de ornithologische collectie Camerman ondergebracht. Het betreft een collectie opgezette vogels, in 1978 geschonken aan Puyenbroeck en sedert 1998 door de Provincie, wegens plaatsgebrek, in permanente bruikleen gegeven aan De Wereld Van Kina (natuurmuseum voor kinderen en jongeren in Gent) (inheemse vogels) en het museum voor Midden-Afrika in Tervuren (exotische vogels). Het is juridisch mogelijk dat de collectie in de toekomst naar het provinciaal domein terugkeert. 625 OVERIGE (A.R. 2625) Onder deze rubriek worden de toegestane investeringssubsidies geboekt indien er geleend wordt voor deze subsidies of indien de ermee gefinancierde investering in de toekomst zou kunnen terechtkomen in het provinciaal patrimonium (wat het geval zou kunnen zijn voor paraprovinciale VZW's). Deze investeringssubsidies werden niet gewaardeerd in de beginbalans. In 2009 werden o.m. toelagen toegekend aan - Kerkfabriek Sint-Baafskathedraal ,50 - APB De Gavers ,00 - Proefcentrum voor de Sierteelt ,00 - Proefcentrum voor de Groententeelt ,00 Het saldo van de rekening dd is als volgt samengesteld: Betoelaagde derde Jaar toekenning - toegekend bedrag Proefcentrum voor de sierteelt 2005: , : , : , : , : , : ,00 Proefcentrum voor de groenteteelt 2008: , : ,00 Boekwaarde op patrimoniumfiche , , , , , , , ,10 Toerisme Oost-Vlaanderen 2002: , ,00 Vzw Wagenschot 2004: , ,40 Investeringstoelage APB De Gavers 2005: , : , : , , , ,00 Toelage restauratie Sint-Baafskathedraal 2009: ,50 0,00 (afgeschreven) Totale boekwaarde ,50 Deze toelagen worden over 10 jaar afgeschreven. 626 PATRIMONIUMGOEDEREN TEN VOORDELE VAN GEMEENTEN (A.R. 2626) 18

20 Op deze algemene rekening worden investeringen geboekt waarvan de kost gedragen wordt door de Provincie, maar waarvan de eigendom overgaat naar gemeenten. Omwille van deze reden worden ze dan ook op één jaar afgeschreven en gesaldeerd (zie ook algemene rekening 27041). F. MATERIËLE VASTE ACTIVA IN AANBOUW (A.R. 27) Zolang de materiële vaste activa niet bedrijfsklaar zijn, worden ze geactiveerd onder deze rubriek, ongeacht hun aard. Wanneer de activa volledig afgewerkt zijn, en wanneer de dienst boekhouding daarvan wordt op de hoogte gebracht, volgt de overboeking naar de definitieve aard. Het betreft in beginsel projecten waarvan de uitvoeringstermijn één dienstjaar overschrijdt of die op verscheidene rubrieken van de vaste activa betrekking hebben. De materiële vaste activa worden niet afgeschreven zolang ze onder deze rubriek geboekt staan. Volgende rubrieken worden onderscheiden: 701 CONSTRUCTIES EN GEBOUWEN IN AANBOUW (A.R. 2701) Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum (nog niet overgeboekt naar definitieve aard omdat ze nog definitief zijn opgeleverd of omdat de dienst boekhouding nog niet op de hoogte is gebracht door de bevoegde dienst): erfgoedcentrum Ename ,57 renovatie Boerekreek ,45 STAM Gent ,99 nieuwbouw PCVO Wetteren ,92 renovatie Caermersklooster, Gent ,07 reconversie scheepswerf Baasrode ,62 herstellingswerken PI Heynsdaele, Ronse ,68 renovatie ex-vredegerecht Ronse , WEGEN IN AANBOUW (A.R. 2702) Weggeboekt ten gevolge van overdracht wegen (zie ook aard 240) ,63 Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum: verbeteringswerken Plezantstraat, provincieweg Sint-Niklaas-Hulst ,15 verbeteringswerken Hundelgemsesteenweg, Merelbeke ,61 De gunning van deze wegenwerken is gebeurd toen de deputatie nog wegbeheerder was. Voor de werken in de Plezantstraat is de provincie opdrachtgever en heeft de stad Sint-Niklaas een financieel aandeel in de werken. Voor de werken in Merelbeke is het gemeentebestuur opdrachtgever en betalen wij enkel voor de werken die worden uitgevoerd worden op de voormalige provincieweg Gent-Hundelgem. 19

21 De werken in de Plezantstraat te Sint-Niklaas worden binnenkort voorlopig opgeleverd. De werken te Merelbeke zijn nog volop in uitvoering. 704 PATRIMONIUMGOEDEREN IN AANBOUW TEN VOORDELE VAN DE GEMEENTEN (A.R. 2704) Patrimoniumgoederen (bvb. fietspaden) die na oplevering zullen worden overgedragen aan gemeenten, worden vanaf 2004 op deze algemene rekening geboekt. Na volledige afwerking worden ze overgeboekt naar de algemene rekening patrimoniumgoederen ten voordele van gemeenten (2626) en worden ze op één jaar afgeschreven. Zijn o.m. nog in aanbouw op balansdatum: fietspad lange afstand Kluisbergen - Oudenaarde ,84 fietspad lange afstand Wetteren - Kwatrecht: Wetterstraat ,69 IV. Financiële vaste activa De financiële vaste activa omvatten de participaties van het provinciebestuur, alsook vorderingen en borgtochten. De waarderingswijze is afhankelijk van de rubriek. Financiële vaste activa behoren tot de monetaire activa en worden niet afgeschreven. 801 DEELNEMINGEN EN AANDELEN (A.R. 2801) Mutatie , , ,00 Aard van de deelneming of het aandelenpakket Waarde Waarde Nationale Bevrijdingslening 1945, 4 % 495,79 495,79 (staatsfonds) Belgische Renten 1 e reeks, 2,5 % 1 038, ,67 (staatsfonds) Netwerk Rentevrij cvba ,00 0,00 Waalse Krook cvba ,00 0,00 De Provincieraad nam bij besluit van 14 oktober 2009 een participatie in Netwerk Rentevrij cvba van 400 aandelen met een nominale waarde van 100 EUR per aandeel. Netwerk Rentevrij is een organisatie met sociaal oogmerk die renteloze leningen verstrekt voor investeringen en projecten van sociale organisaties in Oost-Vlaanderen. In kader van het ontwikkelingsproject site Waalse Krook te Gent werd op 30 september 2009 een cvba met sociaal oogmerk opgericht tussen de stad Gent, de universiteit Gent, het provinciebestuur en de vzw Interdisciplinair Instituut voor Breedbandtechnologie (IBBT). Er is een vast kapitaal voorzien bij de oprichting van EUR, waarvan bij de oprichting 25% is volstort, zijnde EUR. Het aandeel van de provincie bedraagt B-aandelen aan 100 EUR, waarvan EUR is volstort. 802 DEELNEMINGEN IN OVERHEIDSONDERNEMINGEN (A.R. 2802) 20

22 Mutatie , , ,90 Aard van de deelneming of het aandelenpakket Waarde Waarde Mutatie Gemeentelijke Holding , , ,76 Dexia certificaten 0, , ,00 Sociale Huisvestingsmaatschappijen , ,91 122,55 Kredietmaatschappijen , ,84 Vlaamse Maatschappij voor watervoorziening , ,89 Intercommunale Lemberge , ,00 Intercommunale Blijdorp III , ,00 Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Oost- Vlaanderen (POM) , ,37 S.V. Veneco Gent-Eeklo , ,00 S.V. Land van Aalst (SOLVA) , , ,48 S.V. Dender, Durme, Schelde , , ,29 S.V. Land van Waas , ,00 De Lijn , , ,82 Intercommunale Vereniging voor Crematoriumbeheer Intercommunale maatschappij GASELWEST Intercommunale maatschappij IMEWO Intercommunale vereniging INTERGEM , ,83 0, , ,88 0, , ,74 0, , ,90 0,00 Verko , ,00 0,00 IlvA , ,00 0,00 APB De Gavers , ,45 0,00 FINGEM 781,19 781,19 0,00 De Gemeentelijke Holding heeft in de buitengewone algemene vergadering van certificaat- en aandeelhouders op 30 september 2009 beslist tot een kapitaalverhoging. Deze bestond enerzijds uit een kapitaalverhoging in speciën, waarop de provincie heeft ingetekend voor een bedrag van ,96 EUR ( preferente aandelen A). (In principe bedraagt het dividend voor deze aandelen 13%.) Anderzijds werden de bestaande Dexia-certificaten ingebracht in de Gemeentelijke Holding. De Dexia-certificaten werden geruild tegen B-aandelen (5 tegen 1), gewaardeerd aan 40,96 EUR ( ,80 EUR). Dit betekende een meerwaarde van ,80 EUR ten opzichte van de marktwaarde op (Aan deze B-aandelen zou in principe een dividend moeten uitbetaald worden, dat gelijk is aan het dividend dat Dexia aan de Gemeentelijke Holding betaalt. Doordat Dexia intussen besliste om het eigen dividend in aandelen uit te keren, ontstond er een 21

23 probleem. De Gemeentelijke holding gaat in 2010 toch een dividend in cash uitkeren aan de aandelen B) Tevens werden de bestaande aandelen gesplitst. De provincie beschikt, naast de preferente A en preferente B aandelen over gewone aandelen, die de voortzetting vormen van de vroegere participatie (deze aandelen zullen in 2010 geen dividend opleveren). Sociale huisvestingsmaatschappijen: het dividend 2008 van Wonen cvba Zelzate werd toegevoegd aan het kapitaal: + 122,55 EUR In de algemene vergadering van 5 juni 2009 van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening werd een herschikking van het aandelenkapitaal doorgevoerd, dit naar aanleiding van de evolutie van het aantal drinkwateraansluitingen per gemeente. De provincie beschikt nu over aandelen P-waterdienst en aandelen G-waterdienst (voorheen resp en aandelen). In de buitengewone algemene vergadering van werden de statuten van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLVA gewijzigd. Door inbreng van de reserves in het kapitaal werd de nominale waarde per aandeel verhoogd van 541,69 EUR naar 933,38 EUR. Het aantal aandelen blijft zodat er een deelneming van ,09 EUR is ontstaan. De provincie beschikt over aandelen in de intercommunale Dender, Durme, Schelde voor een totale waarde van EUR. Daarnaast tekende de provincie ook in op een uitgiftepremie van ,29 EUR. Deze uitgiftepremie werd nu ook opgenomen in de balans, de rekening kapitaal werd gecrediteerd. Verder werd ook ,82 EUR aan kapitaal volstort ter delging van de jaarlijkse annuïteit van De Lijn. De provinciale inbreng in de SV Land van Waas zou, ingevolge het decreet intergemeentelijke samenwerking, beperkt moeten worden tot 30% of EUR (geplaatst kapitaal). De praktische uitwerking werd opgeschort. Vermits de algemene vergadering, in afwachting van een mogelijke aanpassing van het decreet intergemeentelijke samenwerking, nog geen beslissing terzake heeft genomen, is de mogelijke aandelenreductie nog niet in de balans verwerkt. 880 BORGTOCHTEN BETAALD IN CONTANTEN (A.R. 2880) Mutatie , , ,00 V. Vorderingen op meer dan één jaar Alle vorderingen op meer dan één jaar worden tegen nominale waarde opgenomen in de beginbalans. 920 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR (BV. DOORGEEFBEDRAGEN)(A.R ) Mutatie , , ,95 Onder deze algemene rekening zijn opgenomen de openstaande vorderingen met betrekking tot de huisvestingsleningen toegestaan aan gezinnen, stand op : ,14 EUR. 22

24 De gegevens zijn geboekt in Portunus op basis van de informatie ons verstrekt door dienst Welzijn. De huisvestingsleningen worden bijgehouden in een apart softwarepakket. Verder zijn op deze algemene rekening opgenomen: - Achtergestelde lening Blijdorp III: Op werd door de provincieraad beslist om aan de dienstverlenende vereniging Blijdorp III een achtergestelde lening toe te staan van EUR. Deze werd toegestaan voor de termijn die overeenkomt met de bestaansduur van de vereniging, eventueel verlengbaar door de Provincieraad. Op de lening is geen intrest verschuldigd. - Overbruggingskrediet aan de Provinciale Brandweerschool Dit krediet loopt tot de Provinciale Brandweerschool premies krijgt voor haar nieuwbouw van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De beslissing omtrent dit overbruggingskrediet werd genomen in de provincieraadszitting van 15 december In 2009 kreeg de Provinciale Brandweerschool een deel van een reeds teruggestort bedrag ( EUR) terug waardoor de stand van het overbruggingskrediet op , EUR bedraagt. - Cofinancieringsproject Gentse Kanaalzone: In zitting van 19 april 2006 verleende de provincieraad zijn goedkeuring aan het leveren van een bijdrage, als prefinanciering, voor een bedrag van EUR, aan het PROVAG-Project Langerbruggestraat (PROVAG = Projectvereniging voor aanvullend grondbeleid). Het bedrag werd in 2007 uitbetaald. 921 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - OFP PENSIOENFONDS (A.R ) Mutatie , , ,90 "Pensioenfonds van de Provincie Oost-Vlaanderen" is opgericht om haar medewerking te verlenen aan alle reglementaire voorzieningen van de bij het pensioenstelsel aangesloten personeelsleden van de Provincie. Het bedrag van de reserves gevormd door het Pensioenfonds, wordt opgenomen als vordering op meer dan een jaar vermits deze reserves integraal bestemd zijn voor de uitbetaling van de pensioenen van het provinciepersoneel. Artikel 9 van de beheersovereenkomst tussen het Pensioenfonds en de Provincie stelt: "De door de Provincie aan het pensioenfonds betaalde bijdragen zijn onherroepelijk bestemd voor de verzekering van het ter beschikking stellen van gelden voor de uitbetaling van de statutaire rustpensioenen." De waarde van deze vordering is ook terug te vinden bij de voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke rechten (A.R ). Initieel is het pensioenfonds opgericht onder de vorm van een vzw. Deze vzw is op 23 december 2008 omgevormd tot een OFP (organisme voor de financiering van pensioenen). Deze algemene rekening werd gedebiteerd teneinde de toegenomen boekwaarde van de portefeuille aan te passen aan de werkelijke waarde (meerwaarde van ,90 tov minwaarde van EUR in 2008). De algemene rekening werd voor hetzelfde bedrag gecrediteerd. De meerwaarde is grotendeels te wijten aan 23

25 het herstel van de financiële markten. Daarnaast werd in 2009 ook de rechtszaak rond de vzw-belasting in beroep in het voordeel van het Pensioenfonds uitgesproken, en betaalde het Ministerie van Financiën 2,3 mln. EUR terug. 922 OVERIGE VORDERINGEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR - WAARBORGFONDS ETHIAS IMV HUISVESTINGSLENINGEN (A.R ) Mutatie , , ,02 Sedert 21 september 1984 is de provincie aangesloten bij het door Ethias (toen nog OMOB) opgerichte Waarborgfonds om de leningen te dekken die zij krachtens het provinciaal reglement van 11 oktober 1983 toekent voor het kopen, oprichten of saneren van woningen door particulieren. Ingevolge deze overeenkomst wordt bij elke uitbetaling van een nieuwe lening een fractie van het bedrag rechtstreeks aan Ethias betaald en ondergebracht in een zogenaamd Waarborgfonds. In geval de leningnemer in gebreke blijft met zijn aflossingen, betaalt het Waarborgfonds het niet afgeloste deel van de lening terug aan de provincie. In de overeenkomst met het Waarborgfonds staat bovendien dat, in geval van opzegging door de provincie of in geval van stopzetting van deze leningen nadat het kapitaal en de intresten zijn terugbetaald, het resterend saldo aan de provincie zal uitbetaald worden. Het bedrag van het provinciaal aandeel wordt in principe jaarlijks geactualiseerd. Er werd een minderwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen - zie AR Reden: het Waarborgfonds wordt verminderd met het bedrag van niet-afbetaalde leningen, waarvoor het Waarborgfonds tussenkomt. (Mocht er van dat bedrag toch nog een deel kunnen gerecupereerd worden, dan wordt de rekening gecrediteerd en de rekening gedebiteerd.) Er werd een meerwaarde geboekt op het Waarborgfonds Huisvestingsleningen - zie AR Reden: in de loop van het jaar wordt er aan het Waarborgfonds betaald, ten gevolge van het afsluiten van nieuwe leningen. Voor elke toegestane lening betaalt de provincie immers een deel rechtstreeks aan Ethias. Daarnaast wordt de algemene rekening gedebiteerd ten belope van de intresten op het waarborgfonds: ,16 EUR, de rekening wordt gecrediteerd. Vlottende activa VI. Voorraden en bestellingen in uitvoering (A.R. 3) Voor de voorraad van de provinciale administratie wordt het principe van een "ijzeren voorraad" of "renewal accounting" gehanteerd. Dit impliceert dat deze activa als een vaste waarde op de balans worden geplaatst. In plaats van de activa telkens te doen stijgen of dalen door het boeken van voorraadwijzigingen, worden ze voor een vast bedrag geactiveerd, zonder correcties ten tijde van de eindejaarsverrichtingen. Deze mogelijkheid is voor de Provincies voorzien ingevolge art. 22 MB in uitvoering van art. 18 & 21 1 van het KB omdat de Provincie over heel wat goederen beschikt, die op een constante wijze een bepaalde ondersteuning bieden. 24