Leefbaarheid in Zaltbommel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leefbaarheid in Zaltbommel"

Transcriptie

1 RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2018

2 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten als toelichting of ondersteuning in artikelen, scripties en boeken is toegestaan mits de bron duidelijk wordt vermeld. RIGO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten en/of andere onvolkomenheden.

3 RIGO Research en Advies Woon- werk- leefomgeving RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2018 Opdrachtgever Gemeente Zaltbommel Contactpersoon Mevr. A.P.A. van Dortmont Projectnummer P38710 Datum 26 februari 2019 Auteurs Wilma Bakker; Eva Broxterman;

4 Inhoud Onderzoeksopzet 1 Leefbaarheidsmonitor Zaltbommel 1 De vragenlijst 1 Het onderzoeksgebied 2 Werkwijze en respons 2 De onderzoeksgroep 3 De analyse 5 De fysieke woonomgeving 7 Kwaliteit van de woningen 7 Kwaliteit van de woonomgeving 8 Parkeergelegenheid 8 Openbare verlichting 9 Inrichting pleintjes en openbare plekken 10 Groenvoorzieningen Deelaspecten groenvoorzieningen 12 Speelvoorzieningen Deelaspecten speelvoorzieningen 14 Algemene voorzieningen Scholen Winkels Openbaar vervoer Ontmoetingsruimte Sportvoorzieningen Zorgvoorzieningen Horeca 17 Conclusie fysieke woonomgeving 19 Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel

5 De sociale woonomgeving 20 Thuisgevoel 20 Omgang bewoners 21 Sociale contacten 22 Bevolkingssamenstelling 23 Betrokkenheid van bewoners 24 Buurtzorg Jong en Buurtteam 24 Conclusie sociale woonomgeving 25 Overlast 26 Overlast van (het gedrag van) anderen 26 Overlast van activiteiten 27 Overlast van verkeer 28 Conclusie overlast 29 Criminaliteit en veiligheid 30 Vernieling en vandalisme 30 Geweldpleging 31 Diefstal of inbraken 32 Slachtofferschap 32 Toezicht politie 34 Veiligheidsgevoel 35 Verkeersveiligheid 36 Conclusie criminaliteit en veiligheid 36 Totaaloordeel en ontwikkeling 38 Totaaloordeel 38 Ontwikkeling kern of wijk 39 Gebiedsgericht werken Bekendheid met gebiedsgericht werken Tevredenheid met gebiedsgerichte aanpak 41 Totaaloverzicht 42 Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel

6 Kern- en wijkprofielen 43 Binnenstad Zaltbommel 44 De Vergt 45 De Spellewaard 46 De Waluwe 47 Brakel 48 Poederoijen 49 Aalst 50 Zuilichem 51 Bruchem 52 Gameren 53 Nederhemert 54 Bijlage 1 Analyse 55 Bijlage 2 Resultaten overlast Bijlage 3 Overzicht gemaakte opmerkingen 59 Bijlage 3 Vragenlijst 60 Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel

7 Onderzoeksopzet Leefbaarheidsmonitor Zaltbommel Sinds 2006 monitort de gemeente Zaltbommel de leefbaarheid in de wijken en kernen met behulp van Lemon, de leefbaarheidsmonitor. Elke twee jaar wordt aan de bewoners van de gemeente gevraagd een vragenlijst in te vullen over de leefbaarheid in de kern of wijk. In het najaar van 2018 heeft de zevende meting plaatsgevonden. De resultaten van deze meting zijn in dit rapport beschreven. In dit hoofdstuk komen de inhoud en de opzet van het onderzoek aan bod. Allereerst worden de verschillende thema s doorgenomen, waarop de vragenlijst is gebaseerd. Vervolgens gaan we in op het onderzoeksgebied, de werkwijze, de behaalde respons en de onderzoeksgroep. Tot slot wordt een korte toelichting gegeven op de analyses die in dit onderzoek zijn uitgevoerd. De vragenlijst Om de leefbaarheid in Zaltbommel te meten, is gebruik gemaakt van een vragenlijst die ingaat op vier leefbaarheidsthema s: de fysieke woonomgeving, de sociale woonomgeving, overlast en criminaliteit en veiligheid. Daarnaast is gevraagd naar een totaaloordeel en naar de ontwikkeling van de eigen wijk of kern. Hieronder is weergegeven welke onderwerpen in de vragenlijst aan bod zijn gekomen. Voor de meeste aspecten is aan de bewoners gevraagd een rapportcijfer te geven, waarbij een 1 zeer negatief en een 10 zeer positief is. De vragenlijst is als bijlage bij dit rapport toegevoegd. Respondenten hebben ook de mogelijkheid gekregen opmerkingen te plaatsen bij een tweetal onderwerpen naar keuze. In de bijlage van dit rapport is een overzicht opgenomen met daarin het aantal opmerkingen per wijk of kern onderverdeeld naar de verschillende onderwerpen. De opmerkingen zelf zijn aan de gemeente overhandigd. figuur 1 Ove rz icht van onderw erpen uit v ragen lijst Fysieke woonomgeving Overlast Criminaliteit en veiligheid Kwaliteit van de woningen Overlast van anderen Vernieling en vandalisme Kwaliteit van de woonomgeving Overlast van activiteiten Geweldpleging Parkeergelegenheid Overlast van verkeer Diefstal of inbraken Openbare verlichting Slachtofferschap Inrichting openbare ruimte Sociale woonomgeving Toezicht politie Groenvoorzieningen Thuisgevoel Veiligheidsgevoel Speelvoorzieningen Omgang bewoners Verkeersveiligheid Algemene voorzieningen Sociale contacten Algemeen Bevolkingssamenstellig Totaaloordeel Betrokkenheid van bewoners Ontwikkeling kern of wijk Buurtzorg Jong en Buurtteam Gebiedsgerichte aanpak Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 1

8 Het onderzoeksgebied Sinds 2016 zijn in het leefbaarheidsonderzoek alle kernen van de gemeente Zaltbommel opgenomen. De kern Zaltbommel is opgedeeld in een viertal wijken. De gebiedsindeling voor dit onderzoek ziet er daarmee als volgt uit: figuur 2 Geb ieds indeling leefbaarheidsonderzoek 1. Binnenstad Zaltbommel 6. Poederoijen 11. Delwijnen 2. De Vergt 7. Aalst 12. Gameren 3. De Spellewaard 8. Zuilichem 13. Nieuwaal 4. De Waluwe 9. Kerkwijk 14. Nederhemert 5. Brakel 10. Bruchem Werkwijze en respons Voor het Lemon-onderzoek 2018 zijn alle zelfstandige huishoudens woonachtig in de gemeente Zaltbommel (in totaal ) benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Zij ontvingen een uitnodigingsbrief met een link en een inlogcode voor een online vragenlijst. Daarnaast hebben bewoners de mogelijkheid gekregen telefonisch of per e -mail een papieren vragenlijst op te vragen. Van deze mogelijkheid hebben 82 bewoners gebruik gemaakt. In een aantal kernen en wijken, waar de respons achter bleef, zijn herinneringsbrieven verstuurd. Van alle zelfstandige huishoudens die zijn benaderd, hebben in totaal huishoudens de vragenlijst ingevuld, wat een totale respons van 18 procent betekent. In tabel 1 is te zien hoe de respons over het onderzoeksgebied is verdeeld. Voor vijf wijken of kernen geldt dat er te weinig huishoudens woonachtig zijn om de resultaten in deze rapportage te mogen publiceren (rekening houdend met onthullingsrisico s). Daarnaast is voor een drietal wijken of kernen de respons onvoldoende om tot betrouwbare uitspraken te komen. De resultaten voor deze deelgebieden worden daarom niet in de beschrijvende teksten van het rapport genoemd. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 2

9 tabel 1 Respons per w ij k of kern wijk of kern aantal respons huishouden aantal % Aalst % Bern¹ % Binnenstad Zaltbommel % Brakel % Bruchem % Buitengebied Oost¹ % Buitengebied West¹ % Delwijnen* % Gameren % Kerkwijk* % Nederhemert % Nieuwaal* % Poederoijen % De Spellewaard % De Vergt % Verspreide Huizen Hoeven¹ % Verspreide Huizen Westzijde¹ 2 0% De Waluwe % Zuilichem % Zaltbommel totaal % * de respons in absolute aantallen is in deze drie kernen te laag om tot betrouwbare resultaten te komen. ¹ De onderzoekspopulatie in deze kernen is te klein om resultaten te mogen publiceren. De onderzoeksgroep In onderstaande figuren is de respondentgroep afgezet tegen de werkelijke bevolkingssamenstelling van de gemeente Zaltbommel. Hoe sterker de verdeling van de respondentgroep overeenkomt met de daadwerkelijke samenstelling van de bevolking in Zaltbommel, des te representatiever is de respons. In figuur 3 is de verdeling van de respondentgroep in leeftijdsgroepen afgezet tegen de leeftijdsopbouw van de bevolking in Zaltbommel. Het aandeel jongeren van 18 tot 25 jaar is in de respondentgroep relatief laag vergeleken met de gemeentelijke verdeling. Het aandeel ouderen en bewoners in de leeftijd van 45 tot 65 jaar is daarentegen relatief hoog. De meeste vragenlijsten zijn ingevuld door bewoners tussen 45 en 65 jaar. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 3

10 figuur 3 Ve rdeling naar le eftijd (b ron werke lijke lee ftijdsve rdeling Za ltbo mm el: C BS Statlin e ) Van alle respondenten is 80 procent eigenaar van de woning (zie onderstaande figuur 4); 18 procent huurt een woning. In de gemeente Zaltbommel heeft 67 procent van de huishoudens een koopwoning, ten opzichte van 32 procent huishoudens met een huurwoning. Van de resterende bewoners is het eigenaarschap van de woning onbekend. Er is dan ook sprake van een lichte oververtegenwoordiging van eigenaar-bewoners in de respondentgroep. figuur 4 E igenaars chap va n de woning (b ron we rke lijke ve rdeling w oningen n aar eigendom: CB S Sta t line 20 18) Wanneer wordt gekeken naar de huishoudenssamenstelling (figuur 5), blijkt dat bijna de helft (47 procent) van de respondentgroep deel uitmaakt van een tweepersoonshuishouden zonder (thuiswonende) kinderen. 31 procent van de respondenten maakt deel uit van een gezin met kind(eren), ongeveer 18 procent woont alleen en 4 procent vormt een eenoudergezin. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 4

11 In werkelijkheid ligt het aandeel alleenstaanden in de gemeente Zaltbommel met 28 procent iets hoger. Het percentage huishoudens met kinderen is in werkelijkheid 40 procent en het aandeel huishoudens zonder kinderen betreft 31 procent. figuur 5 Huishouden ssamenste lling (b ron we rke lijke ve rdeling samenste lling huishoudens: CBS Statline 201 8) De analyse In deze paragraaf wordt een korte beschrijving gegeven van de analyses die in dit onderzoek zijn uitgevoerd. Voor een uitgebreidere (technische) toelichtin g op de statistische analyses verwijzen we naar bijlage 1 van dit rapport. Voor elk leefbaarheidsaspect in dit onderzoek wordt per wijk of kern en voor de gemeente als geheel het gemiddelde van alle respondenten berekend. Vervolgens wordt gekeken naar de verschillen tussen de cijfers op wijk- of kernniveau en het gemeentelijk gemiddelde. Om aan te geven of er betekenisvolle verschillen zijn, wordt de statistische term significantie gehanteerd. Wanneer verschillen significant zijn dan is er 95 procent kans dat dezelfde uitkomst bij herhaling van het onderzoek weer optreedt. Is een verschil niet significant, dan is de kans groter dat de uitkomst op toeval berust. Als sprake is van significante verschillen, wordt dat in de tabellen met rode en groene cijfers weergegeven, wat respectievelijk betekent dat het cijfer voor de wijk of kern significant lager of hoger is dan het gemeentelijk gemiddelde. Omdat dit onderzoek een vervolgmeting betreft, worden de nieuwe cijfers uit 2018 vergeleken met de cijfers uit Deze cijfers worden in de tabellen in het rapport weergegeven. De significante verschillen worden weergegeven met groene en rode pijltjes. Deze pijltjes wijzen respectievelijk op een significante voor- of achteruitgang ten opzichte van het voorgaande onderzoek. Leefbaarheidsmonitor meet beleving Voordat u start met het lezen van de uitkomsten, plaatsen we nog een belangrijke algemene opmerking. De leefbaarheidsmonitor geeft de beleving van de leefbaarheid weer. Er dient Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 5

12 benadrukt te worden dat beleving en feitelijke situatie niet altijd overeenkomen. De resultaten uit dit leefbaarheidsonderzoek geven de gevoelens van bewoners weer en niet in hoeverre deze gevoelens in overeenstemming zijn met feitelijke cijfers. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 6

13 De fysieke woonomgeving Onder de fysieke woonomgeving verstaan we de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte en de bebouwing in de omgeving. De volgende aspecten zijn daarbij meegenomen: de kwaliteit van de woningen in de wijk of kern, de kwaliteit van de woonomgeving, parkeergelegenheid, openbare verlichting, inrichting van pleintjes en openbare plekken, groen- en speelvoorzieningen en de algemene voorzieningen. Kwaliteit van de woningen De kwaliteit van de woningen wordt door de bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld met een 7,5 beoordeeld, wat vergelijkbaar is met de 7,6 van twee jaar geleden. KWALITEIT WONINGEN Totaal gemeente ,6 7,5 1. Binnenstad Zaltbommel 7,3 7,6 7,5 7,4 7,6 8. Zuilichem ,5 7,1 2. De Vergt 6,9 6,9 7,3 7,5 7,3 9. Kerkwijk* ,7 7,6 3. De Spellewaard 7,6 7,6 7,7 7,5 7,5 10. Bruchem ,7 7,8 4. De Waluwe 7,9 8,0 8,1 8,1 8,0 11. Delwijnen* ,2 7,8 5. Brakel ,5 7,4 12. Gameren ,9 7,6 6. Poederoijen ,5 7,4 13. Nieuwaal* ,5 7,1 7. Aalst ,5 7,4 14. Nederhemert ,9 7,7 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De bewoners van de wijk De Waluwe beoordelen de kwaliteit van de woningen gemiddeld met een 8,0. Hiermee krijgt deze wijk het hoogste cijfer, gevolgd door de kern Bruchem met een 7,8. Beide gebieden scoren hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Met een 7,1 wordt de kwaliteit van de woningen in de kern Zuilichem het laagst gewaardeerd. De kern scoort daarmee als enige beneden gemiddeld. Ten opzichte van 2016 zijn geen significante veranderingen zichtbaar. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 7

14 Kwaliteit van de woonomgeving Het algemene oordeel over de kwaliteit van de woonomgeving in de wijk of kern heeft betrekking op de inrichting en bestrating van de openbare ruimte, zoals wegen, paden en trottoirs. De kwaliteit van de woonomgeving wordt door bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld met een 6,8 beoordeeld. Dat is vergelijkbaar met de score van 2016 (7,0). KWALITEIT WOONOMGEVING Totaal gemeente ,0 6,8 1. Binnenstad Zaltbommel 6,2 6,6 6,6 6,9 6,9 8. Zuilichem ,4 6,1 2. De Vergt 6,0 6,2 6,4 7,1 6,9 9. Kerkwijk* ,1 6,8 3. De Spellewaard 7,0 7,3 7,1 7,3 6,9 10. Bruchem ,7 7,0 4. De Waluwe 7,2 7,5 7,5 7,6 7,0 11. Delwijnen* ,4 6,2 5. Brakel ,1 6,7 12. Gameren ,1 6,8 6. Poederoijen ,8 6,6 13. Nieuwaal* ,2 6,4 7. Aalst ,7 6,4 14. Nederhemert ,2 6,6 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De bewoners van de wijk De Waluwe en de kern Bruchem beoordelen de kwaliteit van de woonomgeving met een 7,0. Daarmee krijgen deze deelgebieden het hoogste cijfer. Voor De Waluwe geldt echter dat de wijk met dit cijfer lager scoort dan twee jaar geleden. In 2016 gaven de bewoners van De Waluwe voor de woonomgeving nog een 7,6. Met een 6,1 krijgt de kern Zuilichem van haar bewoners de laagste waardering voor de woonomgeving. Daarmee is dit het enige deelgebied dat significant lager scoort dan de gemeente als geheel. Parkeergelegenheid De bewoners van de gemeente Zaltbommel geven gemiddeld een 6,3 voor het aanbod van parkeerplaatsen. Daarmee is het cijfer vergelijkbaar met het cijfer dat twee jaar geleden werd gegeven (6,5). Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 8

15 PARKEERGELEGENHEID Totaal gemeente ,5 6,3 1. Binnenstad Zaltbommel 5,4 5,6 5,4 5,3 5,5 8. Zuilichem ,4 6,2 2. De Vergt 6,4 6,8 6,9 7,0 6,7 9. Kerkwijk* ,1 7,2 3. De Spellewaard 6,5 6,6 6,6 6,5 6,3 10. Bruchem ,4 6,4 4. De Waluwe 5,9 6,2 6,4 6,8 6,9 11. Delwijnen* ,6 6,2 5. Brakel ,8 6,1 12. Gameren ,0 6,6 6. Poederoijen ,5 6,0 13. Nieuwaal* ,8 6,1 7. Aalst ,8 6,0 14. Nederhemert ,6 5,7 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Als we kijken naar de afzonderlijke deelgebieden, krijgen de wijken De Waluwe en De Vergt met een 6,9 en een 6,7 bovengemiddelde cijfers voor het aanbod van parkeerplaatsen in de wijk. Twee gebieden scoren lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Met een 5,5 en een 5,7 krijgen Zaltbommel Binnenstad en de kern Nederhemert de laagste cijfers op dit onderdeel. Hoewel voor Brakel, Poederoijen en Aalst de cijfers met meer dan een half punt gedaald zijn, zijn er ten opzichte van twee jaar geleden geen significante verschillen te zien. Openbare verlichting Met een 7,2 geven bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld een ruime voldoende voor de openbare verlichting in hun woonomgeving. Dit cijfer is gelijk gebleven ten opzichte van twee jaar geleden. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 9

16 VERLICHTING Totaal gemeente ,2 7,2 1. Binnenstad Zaltbommel 6,0 7,0 7,0 6,8 7,3 8. Zuilichem ,9 6,6 2. De Vergt 6,5 7,1 7,3 7,0 7,2 9. Kerkwijk* ,1 7,2 3. De Spellewaard 7,3 7,3 7,1 7,5 7,1 10. Bruchem ,3 7,5 4. De Waluwe 7,3 7,5 7,8 7,3 7,4 11. Delwijnen* ,4 7,4 5. Brakel ,7 7,1 12. Gameren ,3 7,5 6. Poederoijen ,0 7,3 13. Nieuwaal* ,3 7,2 7. Aalst ,2 7,3 14. Nederhemert ,2 7,3 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Er zijn weinig verschillen te zien tussen de deelgebieden. Met een 6,6 krijgt de kern Zuilichem voor de openbare verlichting de laagste, en als enige een beneden gemiddelde, beoordeling. De kern Gameren krijgt van de bewoners met een 7,5 als enige een bovengemiddeld cijfer. Vergeleken met 2016 hebben twee gebieden voor de openbare verlichting een cijfer gekregen dat lager is dan in de voorgaande meting. Dat geldt voor de wijk De Spellewaard en de kern Brakel. Zij krijgen beiden een 7,1, terwijl dat in 2016 respectievelijk een 7,5 en 7,7 was. Inrichting pleintjes en openbare plekken Voor de inrichting van de openbare ruimte geven de bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld een 6,7, wat gelijk is aan de score in Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 10

17 INRICHTING OPENBARE RUIMTE Totaal gemeente ,7 6,7 1. Binnenstad Zaltbommel 5,4 6,2 5,9 6,5 6,7 8. Zuilichem ,2 5,8 2. De Vergt 5,9 6,2 6,6 6,8 6,8 9. Kerkwijk* ,9 7,0 3. De Spellewaard 6,9 7,1 7,1 7,0 6,7 10. Bruchem ,6 6,6 4. De Waluwe 7,2 7,5 7,6 7,5 7,2 11. Delwijnen* ,2 7,5 5. Brakel ,9 6,4 12. Gameren ,7 6,9 6. Poederoijen ,3 6,6 13. Nieuwaal* ,2 6,9 7. Aalst ,7 6,5 14. Nederhemert ,8 6,6 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de meeste deelgebieden wijken hier niet veel van af. De kern Zuilichem krijgt met een 5,8 als enige een beneden gemiddeld cijfer. De wijk De Waluwe springt er in positieve zin uit. De bewoners van deze wijk geven voor de inrichting van pleintjes en openbare plekken gemiddeld een 7,2. Deze score is significant hoger dan in de gemeente als geheel. Vergeleken met twee jaar geleden zijn voor de deelgebieden geen significante verschillen zichtbaar op dit aspect. Groenvoorzieningen De bewoners van de gemeente Zaltbommel geven voor de groenvoorzieningen gemiddeld een 6,4, wat significant lager is dan in 2016 (6,9). Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 11

18 GROENVOORZIENINGEN Totaal gemeente ,9 6,4 1. Binnenstad Zaltbommel 5,8 6,6 6,3 6,6 6,5 8. Zuilichem ,3 5,7 2. De Vergt 6,2 6,4 6,8 7,0 6,4 9. Kerkwijk* ,9 6,3 3. De Spellewaard 7,4 7,4 7,3 7,4 6,5 10. Bruchem ,8 6,3 4. De Waluwe 6,7 7,1 7,3 7,4 6,4 11. Delwijnen* ,9 6,9 5. Brakel ,0 6,2 12. Gameren ,9 6,6 6. Poederoijen ,7 6,9 13. Nieuwaal* ,5 6,5 7. Aalst ,0 6,1 14. Nederhemert ,0 6,4 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Tussen de deelgebieden variëren de cijfers van een 5,7 voor de kern Zuilichem tot een 6,9 voor Poederoijen. De kern Poederoijen wordt significant hoger beoordeeld dan het gemeentelijk gemiddelde. Bewoners van Zuilichem beoordelen de groenvoorzieningen in hun kern significant lager dan gemiddeld in de gemeente. Ten opzichte van voorgaande meting in 2016 worden de groenvoorzieningen in De Vergt, De Spellewaard, De Waluwe, Brakel en Aalst significant lager beoordeeld Deelaspecten groenvoorzieningen Met betrekking tot de groenvoorzieningen is ingezoomd op vier deelaspecten. Aan de bewoners is gevraagd een oordeel te geven over: de onkruidbe strijding op verharding, de kwaliteit van het groen, de kwaliteit van het onderhoud en de hoeveelheid groen. Onkruidbestrijding op verharding De mate van onkruidbestrijding op verharding wordt door bewoners van de gemeente Zaltbommel gewaardeerd met een gemiddelde van een 6,0. In één kern wordt de onkruidbestrijding met een onvoldoende beoordeeld. Bewoners van de kern Zuilichem beoordelen de onkruidbestrijding op verharding in de kern met een 5,0. Voor de overige deelgebieden geldt dat zij min of meer gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde worden beoordeeld. De kern Poederoijen scoort het hoogst met een 6,8. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 12

19 Kwaliteit van het groen Bewoners van de gemeente Zaltbommel beoordelen de kwaliteit van het groen gemiddeld met een 6,5. Tussen de deelgebieden zijn relatief kleine verschillen zichtbaar. Het hoogste cijfer voor de kwaliteit van het groen wordt gegeven door bewoners uit de kern Poederoijen (7,0). Het laagste cijfer geven bewoners uit de kern Zuilichem (5,9). Kwaliteit van het onderhoud Voor de kwaliteit van het onderhoud van het groen geven bewoners uit Zaltbommel gemiddeld een 6,3. Ook hiervoor geldt dat de cijfers vo or de deelgebieden niet heel ver uit elkaar liggen. De minst positieve beoordeling op dit deelaspect wordt gegeven door bewoners uit de kern Zuilichem (5,6), gevolgd door de kern Aalst (5,8). Het meest positief over de kwaliteit van het onderhoud zijn bewoners uit de kern Poederoijen. Deze kern krijgt een 6,9. Hoeveelheid groen De hoeveelheid aan groenvoorzieningen in de gemeente Zaltbommel krijgt van bewoners gemiddeld een 6,8. De hoogste cijfers geven bewoners uit de wijk De Spellewaard (7,1), Poederoijen en Gameren (beiden 7,2). Het minst positief over de ho eveelheid groen zijn wederom de bewoners uit Zuilichem. Zij beoordelen dit deelaspect met een 6,3. Onkruidbestrijding op verharding Kwaliteit van het groen Kwaliteit van het onderhoud De hoeveelheid groen Gemeente Zaltbommel 6,0 6,5 6,3 6,8 1. Binnenstad Zaltbommel 6,3 6,7 6,4 6,5 2. De Vergt 6,2 6,6 6,4 6,6 3. De Spellewaard 6,1 6,5 6,5 7,1 4. De Waluwe 6,3 6,5 6,4 6,6 5. Brakel 5,5 6,4 6,1 6,7 6. Poederoijen 6,8 7,0 6,9 7,2 7. Aalst 5,5 6,2 5,8 6,8 8. Zuilichem 5,0 5,9 5,6 6,3 9. Kerkwijk* 6,0 6,6 6,2 6,4 10. Bruchem 6,0 6,5 6,1 6,9 11. Delwijnen* 6,9 6,9 6,8 7,4 12. Gameren 6,1 6,7 6,4 7,2 13. Nieuwaal* 6,2 6,6 6,3 6,6 14. Nederhemert 5,7 6,6 6,2 6,8 *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 13

20 Speelvoorzieningen Voor het totaaloordeel over de speelvoorzieningen in de gemeente Zaltbommel geven bewoners gemiddeld een 6,4. Dat is vergelijkbaar met Alle deelgebieden krijgen van de bewoners een cijfer dat overeenkomt met het gemeentelijk gemiddelde en met voorgaande meting. De cijfers variëren van een 5,3 voor de kern Zuilichem tot een 7,4 voor de wijk De Waluwe. SPEELVOORZIENINGEN Totaal gemeente ,7 6,4 1. Binnenstad Zaltbommel 4,8 5,4 5,5 6,1 6,4 8. Zuilichem ,9 5,3 2. De Vergt 5,4 5,7 6,4 6,5 6,3 9. Kerkwijk* ,5 5,9 3. De Spellewaard 7,3 7,4 7,3 7,5 6,8 10. Bruchem ,1 6,1 4. De Waluwe 7,4 7,7 7,8 8,1 7,4 11. Delwijnen* ,2 7,1 5. Brakel ,6 6,3 12. Gameren ,5 6,2 6. Poederoijen ,4 6,0 13. Nieuwaal* ,4 6,9 7. Aalst ,9 6,2 14. Nederhemert ,5 6,6 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief Deelaspecten speelvoorzieningen Met betrekking tot de speelvoorzieningen zijn aan bewoners vier vragen voorgelegd. Allereerst is gevraagd een oordeel te geven over de kwaliteit en de inrichting van de speelvoorzieningen. Ook is gevraagd het aanbod aan speelvoorzieningen te beoordelen, zowel voor kinderen tot acht jaar, als voor kinderen vanaf negen jaar. Tot slot hebben bewoners een cijfer gegeven voor het onderhoud van de speelvoorzieningen. Kwaliteit en inrichting De kwaliteit en de inrichting van de speelvoorzieningen wordt door de bewoners van de gemeente Zaltbommel gewaardeerd met een 6,7. Voor alle deelgebieden geldt dat deze min of meer gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde gewaardeerd worden. De cijfers variëren tussen een 5,7 voor Zuilichem tot een 7,7 voor De Waluwe. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 14

21 Aanbod tot 8 jaar De speelvoorzieningen voor de allerkleinsten (0 tot 8 jaar) worden in de gemeente Zaltbommel beoordeeld met een 6,6. In 2016 was dit een 6,3. Tussen de deelgebieden zijn verschillen zichtbaar. Het laagste cijfer wordt gegeven door de bewoners van de kern Zuilichem (5,8). Bewoners van de wijk De Waluwe geven het hoogste cijfer voor het aanbod speelvoorzieningen tot 8 jaar (7,6). Aanbod vanaf 9 jaar Het aanbod speelvoorzieningen voor kinderen boven de 8 jaar wordt over het algemeen lager beoordeeld dan de speelvoorzieningen voor de jongere kinderen. De gemeente krijgt hiervoor gemiddeld een 5,8, hetzelfde cijfer als in De cijfers tussen de verschillende deelgebieden liggen ver uit elkaar. De kern Zuilichem krijgt met een 4,6 opnieuw het laagste cijfer; het hoogste cijfer is weer voor de wijk De Waluwe (7,0). Er zijn een aantal wijken of kernen die op dit aspect door de bewoners een onvoldoende cijfer toebedeeld krijgen, namelijk Zaltbommel Binnenstad, Poederoijen, Zuilichem en Gameren. Onderhoud Het onderhoud van speelvoorzieningen wordt door bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld met een 6,5 beoordeeld. Ook hier geldt dat de cijfers tussen de verschillende deelgebieden relatief ver uit elkaar liggen. Met een 4,9 geven bewoners uit de kern Zuilichem een onvoldoende voor het onderhoud van speelvoorzieningen. De wijk De Waluwe krijgt met een 7,1 de hoogste beoordeling. Kwaliteit en inrichting Aanbod tot 8 jaar Aanbod vanaf 9 jaar Onderhoud Gemeente Zaltbommel 6,7 6,6 5,8 6,5 1. Binnenstad Zaltbommel 6,5 6,4 5,4 6,8 2. De Vergt 6,7 6,3 5,9 6,5 3. De Spellewaard 7,1 7,1 6,2 6,7 4. De Waluwe 7,7 7,6 7,0 7,1 5. Brakel 6,4 6,4 5,7 6,3 6. Poederoijen 6,5 6,3 5,4 6,1 7. Aalst 6,5 6,4 5,6 6,3 8. Zuilichem 5,7 5,8 4,6 4,9 9. Kerkwijk* 6,5 6,5 5,3 6,4 10. Bruchem 6,3 6,4 5,6 6,2 11. Delwijnen* 7,4 7,5 6,0 7,5 12. Gameren 6,5 6,2 5,4 6,3 13. Nieuwaal* 7,4 7,2 6,3 6,6 14. Nederhemert 6,8 6,7 5,9 6,6 *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 15

22 Algemene voorzieningen Wat betreft de openbare voorzieningen is aan de bewoners gevraagd het aanbod en de kwaliteit van de volgende voorzieningen te beoordelen: scholen, winkels, openbaar vervoer, ontmoetingsruimte, sportvoorzieningen, zorgvoorzieningen en horeca. Zie ook de overzichtstabel op pagina Scholen Het aanbod aan scholen in de gemeente Zaltbommel wordt gemiddeld met een 7,6 beoordeeld. Voor de kwaliteit van scholen geven bewoners gemiddeld een 7,4. De cijfers voor de afzonderlijke deelgebieden variëren nogal. Het meest positief over het aanbod en de kwaliteit van scholen zijn bewoners uit Binnenstad Zaltbommel, De Vergt en Poederoijen. Daarentegen geven de bewoners van de kern Bruchem voor zowel het aanbod als de kwaliteit van scholen, met een 4,1, een onvoldoende cijfer Winkels Het aanbod en de kwaliteit van winkels in de gemeente Zaltbommel worden respectievelijk met een 6,5 en een 6,9 beoordeeld. Voor twee kernen geldt dat zij op beide aspecten een onvoldoende beoordeling krijgen. Het gaat om de kernen Poederoijen en Bruchem. Het meest positief over het aanbod en de kwaliteit van winkels zijn bewoners uit Nederhemert (8,1) Openbaar vervoer Bewoners van de gemeente Zaltbommel beoordelen het aanbod en de kwaliteit van het openbaar vervoer met een 5,7 en een 5,8. Er zijn vijf kernen die op beide onderdelen van het openbaar vervoer een onvoldoende beoordeling krijgen. Dit zijn Brakel, Poederoijen, Aalst, Bruchem en Nederhemert. In de kern Zuilichem wordt alleen het aanbod van openbaar vervoersvoorzieningen, met een 5,3, onvoldoende beoordeeld Ontmoetingsruimte Het aanbod en de aanwezigheid van een ontmoetingscentrum worden gemiddeld met een 5,7 beoordeeld. Voor deze voorziening geldt dat bewoners uit de kernen Brakel, Poederoijen en Zuilichem het minst positief zijn. Zowel het aanbod als de kwaliteit van ontmoetingsruimte krijgen in alle drie de kernen een onvoldoende beoordeling. Bewoners van de wijk De Waluwe beoordelen alleen de kwaliteit van ontmoetingsruimte met een onvoldoende cijfer Sportvoorzieningen Bewoners van de gemeente Zaltbommel beoordelen het aanbod aan sportvoorzieningen gemiddeld met een 6,3. De kwaliteit van sportvoorzieningen krijgt van bewoners een 6,5. Tussen de afzonderlijke deelgebieden zijn relatief grote verschillen zichtbaar. Het meest positief over de sportvoorzieningen zijn de bewoners van de wijk De Vergt. Het minst positief zijn bewoners uit de kernen Poederoijen, Zuilichem en Bruchem. Zowel het aanbod als de kwaliteit van sportvoorzieningen in deze kernen worden met een onvoldoende cijfer beoordeeld. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 16

23 2.8.6 Zorgvoorzieningen Het aanbod en de kwaliteit van zorgvoorzieningen in Zaltbommel krijgen een 6,2 en een 6,3. Het minst positief over de zorgvoorzieningen zijn wederom de bewoners van de kernen Poederoijen, Zuilichem en Bruchem. Voor beide aspecten geven bewoners onvoldoendes. In de kern Gameren en de wijken Binnenstad Zaltbommel en De Vergt is men het meest tevreden met het aanbod en de kwaliteit van zorgvoorzieningen Horeca Bewoners van de gemeente Zaltbommel beoordelen het aanbod aan horeca met een kleine voldoende (6,0). De kwaliteit van horecavoorzieningen in de gemeente krijgt een 6,3. De cijfers tussen de deelgebieden zijn nogal verschillend. Het aanbod aan horecagelegenheden wordt in zes wijken of kernen met een onvoldoende cijfer beoordeeld. De kwaliteit van horecavoorzieningen scoort in de kernen Brakel en Poederoijen een onvoldoende beoordeling. Het meest positief over de horecavoorzieningen zijn bewoners uit de wijk Binnenstad Zaltbommel. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 17

24 Scholen Winkels Openbaar vervoer Ontmoetingscentrum Sportvoorzieningen Zorgvoorzieningen Horeca Gemeente Zaltbommel 7,6 7,4 6,5 6,9 5,7 5,8 5,7 5,7 6,3 6,5 6,2 6,3 6,0 6,3 1. Binnenstad Zaltbommel 7,9 7,5 7,7 7,6 6,7 6,7 6,6 6,8 6,9 7,1 7,0 7,1 8,0 7,7 2. De Vergt 8,1 7,6 7,7 7,5 6,3 6,2 6,6 6,5 7,2 7,1 7,2 7,0 6,4 6,7 3. De Spellewaard 7,8 7,2 7,1 7,1 6,6 6,5 6,0 6,0 6,8 6,8 6,3 6,3 5,9 6,2 4. De Waluwe 7,5 7,1 7,8 7,7 5,7 5,7 5,5 5,2 7,0 7,0 6,4 6,4 5,3 5,7 5. Brakel 7,3 7,0 6,6 7,3 5,2 5,4 4,8 5,2 6,2 6,4 6,7 7,1 4,7 5,3 6. Poederoijen 7,7 7,5 2,7 3,2 4,1 4,5 4,3 4,0 3,9 4,0 3,5 3,3 3,9 4,2 7. Aalst 6,8 6,9 6,1 6,5 4,9 5,0 5,8 5,6 6,8 6,8 6,2 6,4 6,3 6,4 8. Zuilichem 7,3 7,3 5,5 7,1 5,3 5,8 5,1 5,4 4,8 5,2 3,9 4,5 5,1 5,6 9. Kerkwijk* 7,8 7,8 3,0 2,5 4,5 4,3 4,2 4,1 5,3 5,4 3,3 3,5 2,3 1,9 10. Bruchem 4,1 3,9 2,7 3,3 4,9 4,7 5,1 5,1 5,2 5,4 3,9 4,3 5,4 5,9 11. Delwijnen* 7,5 7,7 3,4 3,7 5,2 5,4 5,0 5,5 4,0 4,6 3,3 3,7 3,4 3,1 12. Gameren 7,3 6,9 7,1 7,5 5,8 6,2 5,9 5,9 7,0 7,0 7,3 7,3 7,0 7,2 13. Nieuwaal* 8,0 7,9 3,1 3,3 5,3 5,6 4,3 4,1 3,4 3,4 3,9 4,1 5,9 6,2 14. Nederhemert 7,3 6,8 8,1 8,1 5,2 5,2 6,0 6,1 5,7 6,0 6,7 7,1 7,3 7,2 *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief Aanbod Kwaliteit Aanbod Kwaliteit Aanbod Kwaliteit Aanbod Kwaliteit Aanbod Kwaliteit Aanbod Kwaliteit Aanbod Kwaliteit Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 18

25 Conclusie fysieke woonomgeving Wat de fysieke woonomgeving betreft, krijgt de gemeente Zaltbommel van haar bewoners gemiddeld het hoogste cijfer voor de kwaliteit van de woningen (7,5). Daarna volgen de openbare verlichting (7,2), de kwaliteit van de woonomgeving (6,8) en de inrichting van pleintjes en openbare plekken (6,7). Op fysiek vlak springt de wijk De Waluwe er in positieve zin uit. Deze wijk krijgt bovengemiddelde beoordelingen op de kwaliteit van de woningen in de wijk, de parkeergelegenheid en de inrichting van de openbare ruimte. Tegelijkertijd heeft deze wijk zich op twee aspecten in negatieve zin ontwikkeld ten opzichte van Met vijf beneden gemiddelde cijfers krijgt de kern Zuilichem van bewoners de minst positieve beoordeling op het thema fysieke woonomgeving. De wijk Binnenstad Zaltbommel en de kern Nederhemert krijgen op één aspect van de fysieke woonomgeving een cijfer dat lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 19

26 De sociale woonomgeving Met de sociale woonomgeving worden aspecten bedoeld die het samenleven van bewoners en daarmee de sfeer in de omgeving bepalen. Het gaat hier bijvoorbeeld om het thuisgevoel in de wijk of kern, de manier waarop bewoners met elkaar omgaan en om de mate waarin zij betrokken zijn bij de wijk of kern waarin zij wonen. Thuisgevoel De bewoners van de gemeente Zaltbommel geven met een cijfer 7,9 aan zich gemiddeld erg thuis te voelen in de kern of wijk waar zij wonen. Dit cijfer komt overeen met de beoordeling uit 2016 (8,0). THUISGEVOEL Totaal gemeente ,0 7,9 1. Binnenstad Zaltbommel 7,6 8,0 7,7 8,1 8,2 8. Zuilichem ,8 7,7 2. De Vergt 6,7 7,1 7,6 7,8 7,7 9. Kerkwijk* ,7 8,0 3. De Spellewaard 7,9 7,8 7,8 7,9 7,8 10. Bruchem ,9 8,2 4. De Waluwe 7,7 7,8 8,0 7,9 7,8 11. Delwijnen* ,7 8,1 5. Brakel ,1 7,7 12. Gameren ,0 7,9 6. Poederoijen ,9 7,7 13. Nieuwaal* ,8 8,0 7. Aalst ,0 7,6 14. Nederhemert ,4 8,3 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de afzonderlijke deelgebieden wijken hier niet veel van af. Met een 8,3 krijgt de kern Nederhemert van haar bewoners de meest positieve beoordeling, gevolgd door de wijk Binnenstad Zaltbommel en de kern Bruchem met een cijfer 8,2. De bewoners van Aalst voelen zich met een cijfer 7,6 het minst thuis in de kern. Ten opzichte van 2016 vertonen de afzonderlijke deelgebieden geen significante vooruitgang of achteruitgang op het aspect thuisgevoel. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 20

27 Omgang bewoners De bewoners van de gemeente Zaltbommel geven met een cijfer 7,5 aan dat de omgang tussen bewoners in het algemeen als prettig ervaren wordt. Desondanks is de score op dit aspect voor Zaltbommel lager dan in 2016 (7,7). OMGANG BEWONERS Totaal gemeente ,7 7,5 1. Binnenstad Zaltbommel 7,5 7,8 7,6 7,8 8,0 8. Zuilichem ,5 7,5 2. De Vergt 6,8 7,2 7,3 7,4 7,3 9. Kerkwijk* ,6 7,6 3. De Spellewaard 7,4 7,5 7,7 7,7 7,4 10. Bruchem ,6 7,8 4. De Waluwe 7,5 7,8 7,7 7,6 7,5 11. Delwijnen* ,4 8,0 5. Brakel ,7 7,3 12. Gameren ,5 7,5 6. Poederoijen ,7 7,3 13. Nieuwaal* ,6 7,9 7. Aalst ,7 7,3 14. Nederhemert ,1 7,9 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de verschillende deelgebieden zijn vergelijkbaar met die van het gemeentelijk gemiddelde. De wijk Binnenstad Zaltbommel valt met een cijfer 8,0 in positieve zin op en wordt daarmee significant hoger beoordeeld dan het gemeentelijk gemiddelde. Ten opzichte van de voorgaande meting zijn op het niveau van de wijken en kernen geen significante verschillen zichtbaar. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 21

28 Sociale contacten Met een cijfer 7,5 als gemiddelde geven bewoners van de gemeente Zaltbommel aan gemiddeld voldoende sociale contacten te hebben in de eigen woonomgeving. Dit cijfer komt overeen met de score op dit aspect in SOCIALE CONTACTEN Totaal gemeente ,5 7,5 1. Binnenstad Zaltbommel 7,4 7,5 7,4 7,6 7,9 8. Zuilichem ,5 7,5 2. De Vergt 6,8 7 7,1 7,3 7,3 9. Kerkwijk* ,5 7,5 3. De Spellewaard 7,2 7,2 7,3 7,4 7,4 10. Bruchem ,5 7,8 4. De Waluwe 7,2 7,4 7,5 7,2 7,2 11. Delwijnen* ,0 7,6 5. Brakel ,7 7,4 12. Gameren ,4 7,3 6. Poederoijen ,7 7,4 13. Nieuwaal* ,4 7,5 7. Aalst ,6 7,4 14. Nederhemert ,9 7,9 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers die bewoners geven voor de sociale contacten variëren van een 7,2 voor de wijk De Waluwe tot een 7,9 voor de wijk Binnenstad Zaltbommel en de kern Nederhemert. Voor de laatstgenoemde twee deelgebieden geldt dat de score voor de sociale contacten in de woonomgeving significant hoger is dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel. Ten opzichte van 2016 scoren de deelgebieden ongeveer gelijk op dit aspect. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 22

29 Bevolkingssamenstelling Voor de samenstelling van de bevolking wat betreft leeftijd, inkomen, opleiding en etniciteit geven bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld een 7,2, wat een significante achteruitgang betekent ten opzichte van 2016 (7,5). BEVOLKINGSSAMENSTELLING Totaal gemeente ,5 7,2 1. Binnenstad Zaltbommel 7,5 7,5 7,4 7,7 7,7 8. Zuilichem ,4 7,0 2. De Vergt 6,1 6,3 6,7 6,9 6,6 9. Kerkwijk* ,4 7,5 3. De Spellewaard 7,5 7,5 7,5 7,6 7,5 10. Bruchem ,5 7,6 4. De Waluwe 7,7 7,7 7,6 7,8 7,6 11. Delwijnen* ,0 7,5 5. Brakel ,4 6,9 12. Gameren ,6 7,3 6. Poederoijen ,7 7,3 13. Nieuwaal* ,8 7,2 7. Aalst ,5 7,1 14. Nederhemert ,8 7,6 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de meeste deelgebieden wijken niet ver af van het gemeentelijk gemiddelde. De wijk De Vergt krijgt met een 6,6 de minst positieve beoordeling, gevolgd door de kern Brakel met een 6,9. De wijk Binnenstad Zaltbommel krijgt met een 7,7 van haar bewoners de meest positieve score. De wijken Binnenstad Zaltbommel, De Spellewaard en De Waluwe en de kern Bruchem scoren hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Daarentegen krijgen de wijk De Vergt en de kern Brakel van de bewoners een cijfer dat lager is dan gemiddeld. Ten opzichte van 2016 is in de verschillende deelgebieden geen significante verslechtering of verbetering zichtbaar op dit thema. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 23

30 Betrokkenheid van bewoners De gemeente Zaltbommel krijgt voor de betrokkenheid van bewoners bij d e wijk of kern waarin zij wonen gemiddeld een 6,6. Dat is significant lager dan de beoordeling van de voorgaande meting (6,9). BETROKKENHEID Totaal gemeente ,9 6,6 1. Binnenstad Zaltbommel 6,9 6,8 6,9 7,1 7,1 8. Zuilichem ,6 6,5 2. De Vergt 5,5 6,1 6,1 6,1 6,0 9. Kerkwijk* ,2 7,1 3. De Spellewaard 6,5 6,6 6,7 6,7 6,5 10. Bruchem ,0 6,7 4. De Waluwe 7,3 7 6,9 6,7 6,6 11. Delwijnen* ,8 7,7 5. Brakel ,8 6,4 12. Gameren ,7 6,8 6. Poederoijen ,0 6,4 13. Nieuwaal* ,7 7,2 7. Aalst ,0 6,7 14. Nederhemert ,6 7,3 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. In de wijk De Vergt wordt de betrokkenheid van bewoners het laagst beoordeeld. Deze wijk krijgt van de bewoners een 6,0. De bewoners van de kern Nederhemert zijn gemiddeld het meest positief over de mate waarin mensen zich inzetten voor de kern. Zij waarderen dit met een cijfer 7,3. Zowel voor de kern Nederhemert als voor de wijk Binnenstad Zaltbommel geldt dat de scores voor de betrokkenheid van bewoners significant hoger zijn dan in de gemeente als geheel. Buurtzorg Jong en Buurtteam Aan de bewoners is ook gevraagd of zij bekend zijn met het Buurtzorg Jong en het Buurtteam. De buurtteams richten zich op het versterken van sociale netwerken in de wijken en kernen. Bewoners kunnen bij het Buurtteam terecht met vragen en problemen op het gebied van bijvoorbeeld eenzaamheid en begeleidingsvraagstukken. Het buurtteam werkt nauw samen met Buurtzorg Jong. Buurtzorg Jong biedt hulp aan gezinnen en jongeren die problemen ervaren of zorgen hebben. In het Buurtteam komt geen gezinsproblematiek aan de orde. Deze problematiek hoort thuis in het Buurtzorg Jong team. Driekwart van de bewoners uit de gemeente Zaltbommel is niet bekend met Bu urtzorg Jong (75 procent) en het Buurtteam (74 procent). Tussen de wijken en kernen zijn wel wat Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 24

31 verschillen zichtbaar. In de wijk De Vergt is bijvoorbeeld 30 procent van de bewoners wel bekend met Buurtzorg Jong. In de kern Zuilichem is dit slechts 16% van de bewoners. In de wijk De Vergt zijn bewoners ook relatief goed bekend met het Buurtteam (40 procent) In de kernen Zuilichem en Nederhemert is dit slechts 14 en 16 procent. Bent u bekend met.? Buurtzorg Jong Buurtteam Ja Nee Ja Nee Gemeente Zaltbommel 25% 75% 26% 74% 1. Binnenstad Zaltbommel 22% 78% 25% 75% 2. De Vergt 30% 70% 40% 60% 3. De Spellewaard 23% 77% 28% 72% 4. De Waluwe 27% 73% 19% 81% 5. Brakel 28% 72% 31% 69% 6. Poederoijen 27% 73% 26% 74% 7. Aalst 18% 82% 25% 75% 8. Zuilichem 16% 84% 14% 86% 9. Kerkwijk* 21% 79% 17% 83% 10. Bruchem 28% 72% 24% 76% 11. Delwijnen* 26% 74% 27% 73% 12. Gameren 23% 78% 21% 79% 13. Nieuwaal* 22% 78% 21% 79% 14. Nederhemert 26% 74% 16% 84% *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief. Conclusie sociale woonomgeving Over de sociale woonomgeving zijn bewoners zes vragen voorgelegd, namelijk over het thuisgevoel, de omgang tussen bewoners, sociale contacten, de bevolkingssamenstelling, de betrokkenheid in de wijk of kern en de bekendheid met het Buurtteam en Buurtzorg Jong. De gemeente Zaltbommel wordt op drie aspecten significant lager beoordeeld dan in Het gaat om de manier waarop bewoners met elkaar omgaan, de bevolkingssamenstelling en de betrokkenheid van bewoners. Het hoogste cijfer geven bewoners voor het thuisgevoel (7,9), het laagste cijfer krijgt de betrokkenheid van bewoners (6,6). Op alle sociale aspecten scoort de wijk Binnenstad Zaltbommel hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Bewoners van de kern Nederhemert beoordelen de kern op drie van de vijf sociale aspecten hoger dan gemiddeld in de gemeente. De wijk De Vergt springt er in negatieve zin uit; deze wijk krijgt van bewoners voor de bevolkingssamenstelling en de betrokkenheid een cijfer dat beneden het gemeentelijk gemiddelde ligt. In deze wijk zijn de bewoners relatief vaak bekend met Buurtzorg Jong en het Buurtteam. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 25

32 Overlast Overlast kan verschillende oorzaken hebben en heeft in bijna alle gevallen een negatieve invloed op de beleving van leefbaarheid. De vormen van overlast die in dit onderzoek aan bod zijn gekomen, zijn: overlast van (het gedrag van) anderen, overlast van activiteiten en overlast van verkeer. In de voorgaande meting is met betrekking tot overlast een andere vraagstelling gebruikt in de vragenlijst. De resultaten zijn dan ook niet één op één met elkaar te vergelijken. In de bijlage van dit rapport staat de tabel met de overlast uitkomsten in de meting van In onderstaande tekst zal waar mogelijk een vergelijking gemaakt worden met de meting van Overlast van (het gedrag van) anderen Bewoners van de gemeente Zaltbommel geven met een 7,4 aan gemiddeld genomen niet zo veel overlast te ervaren van het gedrag van bewoners. In de meeste deelgebieden is de ervaren overlast van bewoners vergelijkbaar met het gemeentelijk gemiddelde. In 2016 werd de overlast van personen in de gemeente Zaltbommel met een 7,3 beoordeeld. De ervaren overlast door (hang)jongeren wordt in de gemeente Zaltbommel met een 7,1 beoordeeld. Het meest last van (hang)jongeren hebben bewoners van de wijken De Vergt (6,2) en De Spellewaard (6,3). In de kernen Nederhemert en Bruchem hebben bewoners het minst last van (hang)jongeren. De gemeente Zaltbommel krijgt van haar bewoners gemiddeld een 6,6 met betrekking tot (zwerf)vuil en stank. Dat betekent dat bewoners gemiddeld genomen beperkt overlast ervaren van vervuiling. De scores voor de afzonderlijke wijken en kernen zijn min om meer gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. In de meting van 2016 gaven de bewoners van de gemeeente Zaltbommel gemiddeld een 7,3 voor het aspect vervuiling Met een 5,8 geven bewoners van de gemeente Zaltbommel aan enige overlast te ervaren van uitwerpselen van dieren. In 2016 kreeg de gemeente op dit aspect een gemiddeld cijfer van een 6,5 toebedeeld. De bewoners uit de kern Brakel en de wijken Binnenstad Zaltbommel en De Spellewaard geven met een onvoldoende cijfer aan relatief veel overlast te ervaren van uitwerpselen van (huis)dieren. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 26

33 Let op: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! Gedrag van bewoners (Hang)jongeren (Zwerf)vuil en stank Uitwerpselen van dieren Gemeente Zaltbommel 7,4 7,1 6,6 5,8 1. Binnenstad Zaltbommel 7,5 7,3 6,3 5,3 2. De Vergt 7,0 6,2 5,8 5,7 3. De Spellewaard 7,6 6,3 6,3 5,3 4. De Waluwe 7,6 6,8 6,5 5,9 5. Brakel 7,0 7,2 6,8 5,2 6. Poederoijen 7,2 7,1 6,8 6,8 7. Aalst 7,1 7,7 7,0 5,7 8. Zuilichem 7,7 7,8 7,0 5,8 9. Kerkwijk* 7,8 8,3 7,4 7,3 10. Bruchem 7,7 8,0 7,1 6,3 11. Delwijnen* 8,0 8,3 7,2 7,7 12. Gameren 7,5 7,9 7,3 6,2 13. Nieuwaal* 7,7 7,9 7,1 6,4 14. Nederhemert 7,8 8,2 7,3 6,2 *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief Overlast van activiteiten Aan de bewoners van de gemeente Zaltbommel is ook gevraagd in hoeverre zij overlast ervaren van activiteiten. Van zowel horeca als markten en evenementen wordt in de gemeente nauwelijks overlast ervaren. Voor de ervaren overlast geven bewoners uit Zaltbommel gemiddeld een 8,0. De overlast door markten en evenementen in de gemeente worden met een 8,4 en 7,9 beoordeeld. In 2016 werd het aspect overlast van activiteiten in de gemeente Zaltbommel gemiddeld met een 8,3 beoordeeld. Wanneer wordt ingezoomd op de scores voor de afzonderlijke kernen en wijken, bl ijken deze nagenoeg overeen te komen met de beoordelingen voor de gemeente Zaltbommel. Het minst positief over de ervaren overlast van activiteiten zijn bewoners uit de wijk Binnenstad Zaltbommel. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 27

34 Let op: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! Horeca Markten Evenementen Gemeente Zaltbommel 8,0 8,4 7,9 1. Binnenstad Zaltbommel 7,1 7,9 7,1 2. De Vergt 8,1 8,3 7,9 3. De Spellewaard 8,0 8,5 8,2 4. De Waluwe 8,3 8,3 8,0 5. Brakel 8,0 8,4 7,8 6. Poederoijen 8,0 8,5 7,6 7. Aalst 7,9 8,2 7,6 8. Zuilichem 8,2 8,5 7,9 9. Kerkwijk* 9,0 9,1 8,9 10. Bruchem 8,2 8,7 8,2 11. Delwijnen* 9,2 8,3 8,2 12. Gameren 8,3 8,7 8,4 13. Nieuwaal* 8,7 8,0 7,9 14. Nederhemert 7,6 8,4 7,9 *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief Overlast van verkeer In de gemeente Zaltbommel wordt gemiddeld genomen enige overlast ervaren van verkeersdrukte (6,4). De cijfers voor de deelgebieden lopen uiteen van een 5,9 voor de wijk Binnenstad Zaltbommel tot een 6,9 voor de kern Aalst. Desondanks wordt in geen enkele wijk of kern significant meer verkeersdrukte ervaren dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel het geval is. Bewoners van de gemeente Zaltbommel beoordelen de overlast door verkeerd parkeren met een 6,8. De scores voor de afzonderlijke onderzoeksgebieden komen overeen met het gemeentelijk gemiddelde. Het meeste overlast van verkeerd parkeren hebben bewoners uit de kern Brakel, de wijk Binnenstad Zaltbommel en de kern Nederhemert. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 28

35 Let op: Hoe hoger het cijfer, des te minder overlast men ervaart! Verkeersdrukte Verkeerd parkeren Gemeente Zaltbommel 6,4 6,8 1. Binnenstad Zaltbommel 5,9 6,5 2. De Vergt 6,0 6,6 3. De Spellewaard 6,7 6,8 4. De Waluwe 6,6 7,0 5. Brakel 6,7 6,4 6. Poederoijen 6,6 7,0 7. Aalst 6,9 6,7 8. Zuilichem 6,2 7,1 9. Kerkwijk* 6,0 7,1 10. Bruchem 6,5 7,3 11. Delwijnen* 4,8 7,2 12. Gameren 6,6 7,0 13. Nieuwaal* 6,1 6,1 14. Nederhemert 6,5 6,5 *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief. Conclusie overlast De bewoners van de gemeente Zaltbommel hebben een aantal vragen voorg elegd gekregen rondom overlast. De vragen hadden betrekking op ervaren overlast van (gedrag) van anderen, van activiteiten en van verkeer. Het meeste overlast ervaren bewoners in de gemeente van verkeersdrukte en verkeerd parkeren. Met cijfers tussen 7,9 en 8,4 geven bewoners uit Zaltbommel het minste overlast te ervaren van activiteiten. Het merendeel van de deelgebieden scoort op alle overlastaspecten vergelijkbaar met het gemiddelde van Zaltbommel als geheel. Alleen voor de overlast door uitwerpselen v an dieren geldt dat drie wijken of kernen een onvoldoende beoordeling krijgen. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 29

36 Criminaliteit en veiligheid Veiligheid is een centraal element als het gaat om de beleving van leefbaarheid door bewoners. De volgende aspecten van veiligheid en criminaliteit zijn in dit onderzoek aan bod gekomen; vernieling en vandalisme, geweldpleging, diefstal of inbraken, slachtofferschap en aangifte, het veiligheidsgevoel, de mate van toezicht van politie en de verkeersveiligheid. Vernieling en vandalisme De bewoners van de gemeente Zaltbommel geven gemiddeld een 7,3 voor de ervaren overlast door vernieling en vandalisme. Dit betekent dat de gemeente op dit aspect een significante achteruitgang vertoont ten opzichte van 2016 (7,8). Let op: Hoe hoger het cijfer, des te minder criminaliteit men ervaart! VERNIELING OF VANDALISME Totaal gemeente ,8 7,3 1. Binnenstad Zaltbommel 5,8 6,8 6,7 7,4 7,1 8. Zuilichem ,1 7,8 2. De Vergt 5,9 6,4 6,7 6,8 6,7 9. Kerkwijk* ,2 7,7 3. De Spellewaard 7,6 7,1 7,4 7,5 7,0 10. Bruchem ,1 7,9 4. De Waluwe 7,8 7,6 7,7 7,6 7,4 11. Delwijnen* ,8 8,4 5. Brakel ,1 7,2 12. Gameren ,9 7,6 6. Poederoijen ,4 6,8 13. Nieuwaal* ,3 8,0 7. Aalst ,0 7,8 14. Nederhemert ,1 8,1 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Ook in de kern Brakel hebben bewoners meer last van vernieling en vandalisme dan in 2016 het geval was. De cijfers voor de verschillende deelgebieden variëren van een 6,7 voor de wijk De Vergt tot een 8,1 voor de kern Nederhemert. Naast laatstgenoemde scoren ook de kernen Zuilichem en Bruchem op dit aspect hoger dan de gemeente als geheel. Dit betekent dat bewoners van deze kernen significant minder last hebben van vernieling of vandalisme dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel het geval is. In de wijk De Vergt ervaren bewoners daarentegen meer dan gemiddeld overlast van vernieling of vandalisme. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 30

37 Geweldpleging Geweldplegingen, zoals vechtpartijen, aanrandingen of verkrachtingen lijken in de gemeente Zaltbommel relatief weinig voor te komen. De bewoners van de gemeente Zaltbommel geven hiervoor gemiddeld een 8,3. Desondanks is dit een significant lagere beoordeling ten opzichte van voorgaande meting (8,7). Let op: Hoe hoger het cijfer, des te minder criminaliteit men ervaart! GEWELDPLEGING Totaal gemeente ,7 8,3 1. Binnenstad Zaltbommel 7,2 8,0 8,3 8,5 8,0 8. Zuilichem ,7 8,6 2. De Vergt 7,3 7,8 8,1 8,1 7,6 9. Kerkwijk* ,0 9,0 3. De Spellewaard 8,6 8,0 8,2 8,4 8,1 10. Bruchem ,9 8,7 4. De Waluwe 8,3 8,6 8,4 8,6 8,2 11. Delwijnen* ,2 9,0 5. Brakel ,8 8,3 12. Gameren ,8 8,8 6. Poederoijen ,8 8,7 13. Nieuwaal* ,8 8,7 7. Aalst ,8 8,4 14. Nederhemert ,1 8,6 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Het laagste cijfer is een 7,6, gegeven door bewoners uit de wijk De Vergt. Met een 8,8 en 8,7 krijgen de kernen Gameren en Bruchem de meest positieve beoordelingen. Deze cijfers zijn hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Ten opzichte van de voorgaande meting zijn er op het niveau van de deelgebieden geen significante verschillen zichtbaar. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 31

38 Diefstal of inbraken Bewoners van de gemeente Zaltbommel hebben in beperkte mate last van diefstal of inbraken. Dit thema wordt gemiddeld met een 7,3 beoordeeld. Dit is een significant lagere beoordeling dan de beoordeling in 2016 (7,6). Let op: Hoe hoger het cijfer, des te minder criminaliteit men ervaart! DIEFSTAL EN INBRAKEN Totaal gemeente ,6 7,3 1. Binnenstad Zaltbommel 6,0 6,9 7,1 7,7 7,5 8. Zuilichem ,6 7,7 2. De Vergt 4,8 6,1 6,5 6,9 6,9 9. Kerkwijk* ,7 7,4 3. De Spellewaard 7,2 6,7 7,1 6,8 7,1 10. Bruchem ,9 7,9 4. De Waluwe 6,8 7,1 7,2 7,4 7,0 11. Delwijnen* ,3 8,0 5. Brakel ,3 7,6 12. Gameren ,9 7,5 6. Poederoijen ,6 7,9 13. Nieuwaal* ,2 8,2 7. Aalst ,0 6,5 14. Nederhemert ,1 7,9 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Het meest last van diefstal of inbraken hebben de bewoners van de kern Aalst en de wijk De Vergt; met een 6,5 en een 6,9 krijgen deze deelgebieden de minst positieve beoordeling. Ten opzichte van 2016 krijgt alleen de kern Brakel een significant lagere beoordeling. Met een 7,9 krijgen de kernen Poederoijen, Bruchem en Nederhem ert de hoogste cijfers van de bewoners. De kern Bruchem scoort bovendien significant hoger dan de gemeente als geheel. Slachtofferschap Aan bewoners van de gemeente Zaltbommel is gevraagd of zij de afgelopen twee jaar in hun eigen wijk of kern zelf slachtoffer geweest zijn van één of meerdere vormen van criminaliteit. Het was mogelijk meerdere antwoorden te geven op deze vraag. De meeste bewoners (83 procent) van de gemeente Zaltbommel geven aan in de afgelopen jaren geen slachtoffer geweest te zijn van criminaliteit in hun eigen woonomgeving. Negen procent van de bewoners heeft aangegeven in de afgelopen twee jaar slachtoffer te zijn Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 32

39 geworden van vandalisme of vernieling in de kern of wijk. Diefstal van de fiets(en) en diefstal van/uit een voertuig worden daarna het meest genoemd. De meeste voorvallen zijn genoemd door bewoners van de wijken Binnenstad Zaltbommel en De Spellewaard en de kern Brakel. In de kern Poederoijen hebben bewoners relatief veel te maken gehad met vandalisme of vernieling. Nee Ja, diefstal fiets(en) Gemeente Zaltbommel 83% 4% 3% 1% 4% 9% 3% 1% 1. Binnenstad Zaltbommel 79% 6% 4% 1% 2% 15% 2% 0% 2. De Vergt 73% 8% 2% 1% 5% 18% 7% 0% 3. De Spellewaard 81% 6% 2% 1% 5% 10% 2% 1% 4. De Waluwe 82% 2% 4% 1% 7% 9% 2% 1% 5. Brakel 88% 3% 3% 2% 1% 6% 2% 1% 6. Poederoijen 78% 2% 0% 2% 2% 21% 3% 0% 7. Aalst 90% 2% 5% 1% 3% 3% 5% 0% 8. Zuilichem 89% 0% 1% 1% 2% 5% 4% 1% 9. Kerkwijk* 90% 0% 4% 2% 4% 2% 2% 2% 10. Bruchem 85% 2% 4% 3% 4% 4% 3% 2% 11. Delwijnen* 89% 4% 4% 0% 0% 4% 0% 0% 12. Gameren 84% 3% 4% 2% 5% 8% 2% 1% 13. Nieuwaal* 92% 0% 0% 2% 0% 0% 4% 4% 14. Nederhemert 89% 4% 2% 3% 4% 3% 0% 0% Ja, diefstal uit woning Ja, diefstal uit bedrijf Ja, diefstal van/ uit voertuig Ja, vandalisme of vernieling Ja, bedreiging Ja, mishandeling *De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief Aan bewoners die hebben aangegeven dat zij de afgelopen twee jaar in hun eigen wijk of kern slachtoffer zijn geweest van criminaliteit is vervolgens gevraagd of zij aangifte hebben gedaan bij de politie. Gemiddeld genomen geeft iets meer dan de helft van de bewoners uit de gemeente Zaltbommel aan dat zij daadwerkelijk aangifte hebben gedaan. Het vaakst is aangifte gedaan van diefstal van of uit een voertuig. Opvallend is dat minder dan de helft van de bewoners die te maken hebben gehad met vandalisme of vernieling in de afgelopen twee jaar, hiervan aangifte hebben gedaan bij de politie. Als naar de aantallen wordt gekeken, hebben er de afgelopen jaren weinig mishandelingen plaatsgevonden in de gemeente Zaltbommel. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 33

40 figuur 6 Aantal bewoners dat aangif te heef t gedaa n per ca tegorie Toezicht politie De vraag of er voldoende toezicht (politie) in de wijken of kern en aanwezig is, beantwoorden bewoners van de gemeente Zaltbommel negatief; dit thema krijgt me t een cijfer 4,8 een onvoldoende. Dat is een significant lagere beoordeling dan in 2016 (5,3). TOEZICHT POLITIE Totaal gemeente ,3 4,8 1. Binnenstad Zaltbommel 5,1 5,7 6,1 5,9 5,6 8. Zuilichem ,9 4,5 2. De Vergt 4,4 5,3 6,0 5,5 4,8 9. Kerkwijk* ,8 4,6 3. De Spellewaard 5,2 5,8 5,7 5,7 4,7 10. Bruchem ,4 4,7 4. De Waluwe 5,2 5,6 6,2 5,5 5,0 11. Delwijnen* ,2 4,6 5. Brakel ,4 4,5 12. Gameren ,8 4,9 6. Poederoijen ,2 4,7 13. Nieuwaal* ,5 4,8 7. Aalst ,6 4,3 14. Nederhemert ,5 4,7 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 34

41 De scores voor de meeste deelgebieden wijken niet veel af van het gemeentelijk gemiddelde. De cijfers variëren van een 4,3 in de kern Aalst tot een 5,6 in de wijk Binnenstad Zaltbommel. De score voor de wijk Binnenstad Zaltbommel is daarmee significant hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Ten opzichte van voorgaande meting in 2016 kregen meerdere gebieden een significant lagere beoordeling, namelijk de wijken De Vergt en De Spellewaard en de kernen Brakel en Gameren. Veiligheidsgevoel Voor het veiligheidsgevoel in de eigen wijk of kern geven bewoners gemiddeld een 7,6, wat een significant lagere beoordeling is ten opzichte van VEILIGHEIDSGEVOEL Totaal gemeente ,1 7,6 1. Binnenstad Zaltbommel 7,0 7,7 7,8 8,2 8,1 8. Zuilichem ,1 7,5 2. De Vergt 6,3 6,9 7,3 7,5 7,2 9. Kerkwijk* ,4 7,7 3. De Spellewaard 7,7 7,7 7,7 7,8 7,4 10. Bruchem ,2 7,8 4. De Waluwe 7,8 8,0 8,0 8,1 7,7 11. Delwijnen* ,4 7,6 5. Brakel ,2 7,4 12. Gameren ,3 7,8 6. Poederoijen ,1 7,5 13. Nieuwaal* ,2 7,9 7. Aalst ,0 7,2 14. Nederhemert ,4 7,9 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de afzonderlijke deelgebieden wijken hier niet veel van af. Bewoners uit de wijk Binnenstad Zaltbommel voelen zich het meest veilig; zij geven hun wijk met een 8,1 op dit thema het hoogste cijfer. Ook de kern Nederhemert scoort met een 7,9 hoger dan gemiddeld in de gemeente. De gevoelde veiligheid is met een 7,2 het laagst in de wijk De Vergt en de kern Aalst. Voor De Vergt geldt dat deze wijk significant lager scoort dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 35

42 Ten opzichte van 2016 krijgen de kernen Brakel, Aalst, Zuilichem en Gameren een significant lagere beoordeling. Bewoners van deze deelgebieden voelen zich minder veilig in de eigen kern dan enkele jaren geleden. Verkeersveiligheid Bewoners van de gemeente Zaltbommel beoordelen de verkeersveiligheid met een cijfer 6,1 als voldoende. Dit is een significant hogere beoordeling dan in 2016 (5,7). VERKEERSVEILIGHEID Totaal gemeente ,7 6,1 1. Binnenstad Zaltbommel 5,0 5,7 5,4 5,8 6,0 8. Zuilichem ,5 6,0 2. De Vergt 5,7 5,8 5,6 5,7 5,8 9. Kerkwijk* ,2 5,8 3. De Spellewaard 6,2 6,2 6,5 6,3 6,7 10. Bruchem ,2 6,2 4. De Waluwe 6,0 6,2 6,4 6,4 6,5 11. Delwijnen* ,7 4,6 5. Brakel ,2 6,4 12. Gameren ,1 6,4 6. Poederoijen ,8 6,1 13. Nieuwaal* ,5 5,5 7. Aalst ,2 5,9 14. Nederhemert ,3 5,9 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de afzonderlijke deelgebieden wijken niet veel af van het gemeentelijk gemiddelde. Het meest positief over de verkeersveiligheid zijn de bewoners van de wijk De Spellewaard; zij beoordelen dit aspect met een 6,7. De verkeersveiligheid in de kern Poederoijen wordt door de bewoners significant hoger beoordeeld dan in Bewoners van de wijk De Vergt zijn het minst tevreden over de verkeersveiligheid. Met een 5,8 scoort deze wijk lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Conclusie criminaliteit en veiligheid Binnen het thema criminaliteit en veiligheid krijgt de gemeente van haar bewoners gemiddeld het hoogste cijfer voor geweldpleging (8,3). Dit betekent dat bewoners van Zaltbommel hier relatief weinig mee te maken hebben. Ook de gevoelde veiligheid wordt met een 7,6 positief beoordeeld, evenals de aspecten vernieling en vandalisme en diefstal en inbraken (beiden een cijfer 7,3). Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 36

43 Het laagste cijfer geven bewoners voor de mate van toezicht (politie) in de eigen wijk of kern (4,8). De verkeersveiligheid scoort met een 6,1 een kleine voldoende. Toch beoordelen de bewoners van de gemeente Zaltbommel de verkeersveiligheid significant hoger dan in De overige aspecten behorende bij criminaliteit en veiligheid krijgen juist een significant lagere beoordeling ten opzichte van de voorgaande meting. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 37

44 Totaaloordeel en ontwikkeling Naast de cijfers voor de afzonderlijke leefbaarheidsaspecten is aan de bewoners gevraagd een totaalcijfer voor de eigen kern of wijk te geven. Ook is gevraagd of de wijk of kern in het afgelopen jaar een positieve of juist negatieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. De antwoorden op deze vragen komen in dit hoofdstuk aan bod. Tot slot wordt een totaaloverzicht gegeven van de scores per kern of wijk voor alle leefbaarheidsaspecten. Totaaloordeel Het totaaloordeel dat de bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld voor hun wijk of kern geven, is een 7,4. Dit is een significant lagere beoordeling dan in TOTAALOORDEEL Totaal gemeente ,7 7,4 1. Binnenstad Zaltbommel 7,4 7,7 7,5 7,8 7,8 8. Zuilichem ,3 7,1 2. De Vergt 6,6 6,8 7,2 7,4 7,2 9. Kerkwijk* ,7 7,4 3. De Spellewaard 7,8 7,7 7,8 7,7 7,5 10. Bruchem ,8 7,6 4. De Waluwe 7,8 7,9 7,8 8,0 7,6 11. Delwijnen* ,2 7,6 5. Brakel ,8 7,2 12. Gameren ,7 7,6 6. Poederoijen ,7 7,2 13. Nieuwaal* ,4 7,3 7. Aalst ,7 7,2 14. Nederhemert ,9 7,7 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. De cijfers voor de deelgebieden zijn min of meer vergelijkbaar met het totaaloordeel voor de gemeente Zaltbommel. De scores variëren van een 7,1 voor de kern Zuilichem tot een 7,8 voor de wijk Binnenstad Zaltbommel. De kern Zuilichem scoort significant lager dan de gemeente als geheel. De scores voor de wijk Binnenstad Zaltbommel en de kern Nederhemert zijn juist hoger dan gemiddeld in de gemeente. Ten opzichte van 2016 heeft een aantal deelgebieden in 2018 een significant l ager totaaloordeel gekregen. Het gaat om de wijk De Waluwe en de kernen Brakel en Aalst. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 38

45 Ontwikkeling kern of wijk Bewoners van de gemeente Zaltbommel zijn aan het einde van de vragenlijst gevraagd hoe hun kern of wijk zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld. Cijfers tussen de 5 en de 6 zijn daarbij neutrale scores, die betekenen dat de wijk of kern (min of meer) stabiel is gebleven in het afgelopen jaar. De ontwikkeling van de wijk of kern wordt door bewoners van de gemeente Zaltbommel gemiddeld met 5,9 beoordeeld. Dit betekent dat bewoners vinden dat hun eigen wijk of kern gemiddeld noch een vooruitgang, noch een achteruitgang heeft geboekt. ONTWIKKELING KERN OF WIJK Totaal gemeente ,1 5,9 1. Binnenstad Zaltbommel 5,4 6 6,1 6,0 6,3 8. Zuilichem ,6 5,3 2. De Vergt 5,3 5,4 6,4 6,6 6,2 9. Kerkwijk* ,1 6,0 3. De Spellewaard 5,7 5,9 5,9 5,9 5,6 10. Bruchem ,0 5,9 4. De Waluwe 6,2 6,2 6,6 6,4 6,4 11. Delwijnen* ,1 6,6 5. Brakel ,4 5,5 12. Gameren ,1 6,2 6. Poederoijen ,1 5,8 13. Nieuwaal* ,8 5,5 7. Aalst ,0 5,6 14. Nederhemert ,4 6,3 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. Wanneer wordt ingezoomd op de afzonderlijke deelgebieden, dan valt op dat de wijk De Waluwe volgens haar bewoners de meest positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt (6,4). Ook de wijk Binnenstad Zaltbommel krijgt met een 6,3 een bovengemiddeld positieve beoordeling. Hoewel de kern Zuilichem met een 5,3 de minst positieve beoordeling krijgt, betekent dit niet dat deze kern achteruit is gegaan volgens de bewoners. Naast Zuilichem scoren ook de wijk Spellewaard en de kern Brakel significant lager dan de gemeente als geh eel. De ontwikkeling van Brakel wordt door de bewoners significant lager beoordeeld dan in Gebiedsgericht werken In de vragenlijst zijn een tweetal vragen opgenomen die betrekking hebben op het gebiedsgericht werken vanuit de Gemeente Zaltbommel. Dit betrof enerzijds de bekendheid Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 39

46 met de het gebiedsgericht werken en anderzijds de tevredenheid met het gebiedsgericht werken Bekendheid met gebiedsgericht werken Van alle respondenten geeft 38 procent aan weleens van gebiedsgericht werken gehoord te hebben. 8 procent is er zeer bekend mee en 54 procent geeft aan nog nooit gehoord te hebben van het gebiedsgericht werken vanuit de gemeente. Indien respondenten hebben aangegeven bekend te zijn met het gebiedsgericht werken van de gemeente Zaltbommel, is gevraagd wat bewoners hiervan merken. 562 mensen hebben op deze vraag gereageerd. Ruim 200 respondenten geven aan weinig tot niet s te merken van het gebiedsgericht werken. De mensen die wel iets merken van gebiedsgericht werken, zien dit vooral terug in fysieke ingrepen in de wijk of kern en bij de werkzaamheden van wijk- of dorpsraden. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 40

47 6.3.2 Tevredenheid met gebiedsgerichte aanpak Gevraagd is naar de tevredenheid met de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente Zaltbommel. Met een gemiddelde van 5,6 geven bewoners aan niet erg tevreden te zijn met de huidige aanpak. Ten opzichte van 2016 is sprake van een significant lagere beoordeling. GEBIEDSGERICHTE AANPAK Totaal gemeente ,1 5,6 1. Binnenstad Zaltbommel - - 5,7 5,7 5,6 8. Zuilichem ,5 5,2 2. De Vergt - - 6,1 6,1 5,8 9. Kerkwijk* ,7 5,1 3. De Spellewaard - - 5,7 6 5,4 10. Bruchem ,1 5,5 4. De Waluwe - - 6,5 6,1 5,7 11. Delwijnen* ,4 6,4 5. Brakel ,8 5,3 12. Gameren ,2 5,9 6. Poederoijen ,3 5,7 13. Nieuwaal* ,5 5,3 7. Aalst ,1 5,3 14. Nederhemert ,8 5,9 significant hoger dan de gemeente als geheel 6,0 significant verbeterd t.o.v. de vorige meting significant lager dan de gemeente als geheel 6,0 significant verslechterd t.o.v. de vorige meting * De resultaten voor deze kernen zijn slechts indiciatief. In de kern Zuilichem zijn bewoners hierover het minst tevreden; deze kern krijgt van haar bewoners een cijfer 5,2. De bewoners van de kern Nederhemert geven met een 5,9 aan gematigd tevreden te zijn met de gebiedsgerichte aanpak van de gemeente, wat een significant lagere beoordeling is ten opzichte van de voorgaande meting. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 41

48 Totaaloverzicht Totaaloordeel Kwaliteit woningen in de buurt Kwaliteit woonomgeving Parkeergelegenheid Verlichting Inrichting openbare ruimte Groenvoorzieningen Speelvoorzieningen Thuisgevoel Omgang bewoners Sociale contacten Bevolkingssamenstelling Betrokkenheid Geweldpleging Diefstal en inbraken Vernieling of vandalisme Veiligheidsgevoel Toezicht Verkeersveiligheid Ontwikkeling buurt Gebiedsgerichte aanpak Gemeente Zaltbommel 7,4 7,5 6,8 6,3 7,2 6,7 6,4 6,4 7,9 7,5 7,5 7,2 6,6 8,3 7,3 7,3 7,6 4,8 6,1 5,9 5,6 1. Binnenstad Zaltbommel 7,8 7,6 6,9 5,5 7,3 6,7 6,5 6,4 8,2 8,0 7,9 7,7 7,1 8,0 7,5 7,1 8,1 5,6 6,0 6,3 5,6 2. De Vergt 7,2 7,3 6,9 6,7 7,2 6,8 6,4 6,3 7,7 7,3 7,3 6,6 6,0 7,6 6,9 6,7 7,2 4,8 5,8 6,2 5,8 3. De Spellewaard 7,5 7,5 6,9 6,3 7,1 6,7 6,5 6,8 7,8 7,4 7,4 7,5 6,5 8,1 7,1 7,0 7,4 4,7 6,7 5,6 5,4 4. De Waluwe 7,6 8,0 7,0 6,9 7,4 7,2 6,4 7,4 7,8 7,5 7,2 7,6 6,6 8,2 7,0 7,4 7,7 5,0 6,5 6,4 5,7 5. Brakel 7,2 7,4 6,7 6,1 7,1 6,4 6,2 6,3 7,7 7,3 7,4 6,9 6,4 8,3 7,6 7,2 7,4 4,5 6,4 5,5 5,3 6. Poederoijen 7,2 7,4 6,6 6,0 7,3 6,6 6,9 6,0 7,7 7,3 7,4 7,3 6,4 8,7 7,9 6,8 7,5 4,7 6,1 5,8 5,7 7. Aalst 7,2 7,4 6,4 6,0 7,3 6,5 6,1 6,2 7,6 7,3 7,4 7,1 6,7 8,4 6,5 7,8 7,2 4,3 5,9 5,6 5,3 8. Zuilichem 7,1 7,1 6,1 6,2 6,6 5,8 5,7 5,3 7,7 7,5 7,5 7,0 6,5 8,6 7,7 7,8 7,5 4,5 6,0 5,3 5,2 9. Kerkwijk* 7,4 7,6 6,8 7,2 7,2 7,0 6,3 5,9 8,0 7,6 7,5 7,5 7,1 9,0 7,4 7,7 7,7 4,6 5,8 6,0 5,1 10. Bruchem 7,6 7,8 7,0 6,4 7,5 6,6 6,3 6,1 8,2 7,8 7,8 7,6 6,7 8,7 7,9 7,9 7,8 4,7 6,2 5,9 5,5 11. Delwijnen* 7,6 7,8 6,2 6,2 7,4 7,5 6,9 7,1 8,1 8,0 7,6 7,5 7,7 9,0 8,0 8,4 7,6 4,6 4,6 6,6 6,4 12. Gameren 7,6 7,6 6,8 6,6 7,5 6,9 6,6 6,2 7,9 7,5 7,3 7,3 6,8 8,8 7,5 7,6 7,8 4,9 6,4 6,2 5,9 13. Nieuwaal* 7,3 7,1 6,4 6,1 7,2 6,9 6,5 6,9 8,0 7,9 7,5 7,2 7,2 8,7 8,2 8,0 7,9 4,8 5,5 5,5 5,3 14. Nederhemert 7,7 7,7 6,6 5,7 7,3 6,6 6,4 6,6 8,3 7,9 7,9 7,6 7,3 8,6 7,9 8,1 7,9 4,7 5,9 6,3 5,9 * De respons in deze kernen is te laag om betrouwbare resultaten te laten zien. De resultaten voor deze kernen zijn slechts indicatief. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 42

49 Kern- en wijkprofielen In dit laatste hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van de leefbaarheid per kern of wijk. Daartoe worden per kern of wijk de cijfers voor alle aspecten in staafdiagrammen weergegeven, waarbij de cijfers voor de laatste meting worden vermeld. In de figuren worden kleuren gebruikt om aan te geven of de scores significant afwijken van het gemeentelijk gemiddelde of van het cijfer bij de vorige meting. Als het cijfer in het rood is weergegeven is de score significant lager dan het gemiddelde voor de gemeente op het aspect. Een groene kleur geeft aan dat de score significant hoger is dan het gemeentelijk gemiddelde. Significante ontwikkelingen ten opzichte van de vorige meting worden weergegeven met gekleurde staven. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 43

50 Binnenstad Zaltbommel De bewoners van de wijk Binnenstad Zaltbommel beoordelen hun wijk gemiddeld met een 7,8. Dit cijfer is significant hoger dan het gemiddelde van de gemeente als geheel. Op fysiek gebied scoort de wijk op bijna alle aspecten min of meer gelijk aan het gemiddelde voor de gemeente Zaltbommel. Alleen het aanbod van parkeer plekken krijgt van bewoners uit de wijk Binnenstad Zaltbommel een score beneden het gemeentelijk gemiddelde (5,5). Wat de sociale woonomgeving betreft, krijgt de wijk Binnenstad Zaltbommel bovengemiddelde cijfers op alle aspecten. Op sociaal gebied scoort deze wijk dus hoger dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel het geval is. Op het gebied van veiligheid en criminaliteit geven inwoners van de Binnenstad Zaltbommel een bovengemiddeld positieve beoordeling voor het veiligheidsgevoel in de wijk. Ook de mate van toezicht door de politie in de wijk krijgt van bewoners met een 5,6 een cijfer dat hoger ligt dan het gemeentelijk gemiddelde. Opvallend is verder dat de ontwikkeling van de wijk met een 6,3 hoger scoort dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel het geval is. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 44

51 De Vergt De wijk De Vergt krijgt van haar bewoners een 7,2 als totaalscore. Hiermee scoort de wijk gelijk aan het gemiddelde van Zaltbommel als geheel. Op fysiek vlak krijgt deze wijk bovengemiddelde cijfers voor de parkeergelegenheid in de wijk. Voor de overige fysieke aspecten geldt dat deze gelijk scoren aan het gemeentelijk gemiddelde. Bewoners van de wijk De Vergt beoordelen de groenvoorzieningen in hun wijk significant lager dan tijdens de eerdere meting in Wat de sociale woonomgeving betreft, krijgt de wijk op twee aspecten een beoordeling die lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. De bevolkingssamenstelling en de betrokkenheid in de wijk De Vergt scoren beneden gemiddeld. Wat de veiligheid in de wijk betreft, ervaren bewoners meer dan gemiddeld het geval is in de gemeente Zaltbommel last van geweldpleging, diefstal en inbraken en vernieling of vandalisme. Ook de gevoelde veiligheid in de wijk scoort lager dan het gemeentelijk gemiddelde, evenals de verkeersveiligheid. De score op de mate van toezicht (politie) in de wijk is met een 4,8 significant lager dan in De ontwikkeling van de wijk is daarentegen gelijk aan het gemiddelde van de gemeente Zaltbommel. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 45

52 De Spellewaard De wijk De Spellewaard krijgt van haar bewoners een 7,5 als totaaloordeel. Dit cijfer is gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. De fysieke woonomgeving krijgt van bewoners veelal cijfers die gelijk zijn aan het gemiddelde van de gemeente Zaltbommel als geheel. Voor de openbare verlichting en de groenvoorzieningen in de wijk geldt dat deze aspecten een lager cijfer hebben gekregen dan tijdens de voorgaande meting in Zowel op de sociale aspecten als op de veiligheidsaspecten krijgt de wijk De Spellewaard van haar bewoners veelal cijfers die vergelijkbaar zijn met het gemeentelijk gemiddelde en met Alleen de bevolkingssamenstelling in de wijk scoort significant hoger dan in Voor de mate van toezicht van de politie geven bewoners een lager cijfer dan in 2016 het geval was. Wat de ontwikkeling van de wijk betreft, scoort dit aspect lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 46

53 De Waluwe De wijk De Waluwe krijgt van haar bewoners gemiddeld een 7,6 als totaalscore. Dit cijfer is gelijk aan de beoordeling voor de gemeente Zaltbommel als geheel. Het totaaloordeel in de wijk scoort wel lager dan in 2016 het geval was. Op een tweetal fysieke aspecten scoort de wijk bovengemiddeld. Het gaat om het aanbod van parkeerplekken in de wijk en de inrichting van de openbare ruimte. Bewoners van de wijk De Waluwe beoordelen de groenvoorzieningen in de wijk significant lager dan in De sociale woonomgeving en de criminaliteit en veiligheid in de wijk worden op bijna alle aspecten vergelijkbaar met het gemeentelijk gemiddelde beoordeeld. Alleen de bevolkingssamenstelling springt er in positieve zin uit; dit aspect beoordelen bewoners, met een 7,6, bovengemiddeld positief. Ook voor de ontwikkeling van de wijk geven bewoners een bovengemiddeld cijfer. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 47

54 Brakel De kern Brakel krijgt van haar bewoners een 7,2 als totaaloordeel. Hiermee scoort de kern significant lager dan tijdens de eerdere meting in Wat betreft de fysieke woonomgeving scoort de kern Brakel op alle aspecten gelijk aan het gemiddelde van de gemeente Zaltbommel als geheel. Een aantal aspecten vertoont volgens de bewoners een significant lagere beoordeling dan in Het gaat om de openbare verlichting en de groenvoorzieningen. Bewoners van de kern Brakel beoordelen de sociale woonomgeving min of meer gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. Alleen de bevolkingssamenstelling krijgt van bewoners een beneden gemiddelde score. Voor criminaliteit en veiligheid geldt dat de kern op bijna alle aspecten significant lager scoort dan in 2016 het geval was. Desondanks zijn de cijfers vergelijkbaar met het gemiddelde van de gemeente Zaltbommel als geheel. De bewoners geven voor de ontwikkeling van de kern Brakel dan ook een score die lager is dan in 2016 en ook lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Ten slotte krijgt de gebiedsgerichte aanpak een cijfer dat lager is dan in de voorgaande meting. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 48

55 Poederoijen De kern Poederoijen krijgt van haar bewoners gemiddeld een 7,2 als totaaloordeel. Dit cijfer is gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. De fysieke woonomgeving wordt op bijna alle aspecten beoordeeld met cijfers die vergelijkbaar zijn met het gemeentelijk gemiddelde. Uitzondering zijn de groenvoorzieningen in de kern. Hiervoor geven bewoners een bovengemiddeld positieve beoordeling. Zowel op sociaal gebied als op het vlak van criminaliteit en veiligheid, scoort de kern Poederoijen vergelijkbaar met het gemeentelijk gemiddelde. De verkeersv eiligheid scoort met een 6,1 significant hoger dan in 2016 het geval was. De ontwikkeling van de kern en de gebiedsgerichte aanpak worden door bewoners gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde beoordeeld. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 49

56 Aalst De bewoners van de kern Aalst beoordelen hun kern met een 7,2 gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. Alle fysieke aspecten krijgen in de kern Aalst een cijfer dat vergelijkbaar is met de gemiddelde cijfers voor de gemeente als geheel. Alleen de groenvoorzieningen scoren significant lager dan in de voorgaande meting in Voor de sociale aspecten geldt dat de kern cijfers krijgt die vergelijkbaar zijn met het gemeentelijk gemiddelde. Ook de criminaliteit en de veiligheid in de buurt scoren vergelijkbaar met de gemeente Zaltbommel als geheel. Het aantal diefstal en inbraken scoort met een 6,5 significant lager dan voorgaande meting. Dit betekent dat bewoners meer last hebben van diefstal en inbraken dan in 2016 het geval was. De ontwikkeling van de kern en de gebiedsgerichte aanpak krijgen van bewoners cijfers die overeenkomen met het gemeentelijk gemiddelde. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 50

57 Zuilichem De kern Zuilichem krijgt van haar bewoners gemiddeld een 7,1 als totaalcijfer. Daarmee scoort de kern lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Er zijn voor de kern Zuilichem relatief veel fysieke aspecten die lager scoren dan gemiddeld in de gemeente Zaltbommel. De kwaliteit van de woonomgeving, de openbare verlichting, de inrichting van de openbare ruimte en de groenvoorzieningen krijgen allen een beneden gemiddelde beoordeling. Bewoners van de kern Zuilichem beoordelen hun sociale woonomgeving daarentegen op alle aspecten gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. Wat de criminaliteit en de veiligheid in de kern betreft, geldt dat deze aspecten veelal gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde beoordeeld worden. Wel is het zo dat bewoners van Zuilichem minder dan gemiddeld last hebben van vernieling of vandalisme. Dit aspect krijgt een bovengemiddeld positieve score. Het cijfer voor het veiligheidsgevoel in de kern is desondanks lager dan tijdens voorgaande meting in De ontwikkeling van de kern is met een 5,3 lager dan het gemeentelijk gemiddelde. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 51

58 Bruchem De bewoners van de kern Bruchem geven gemiddeld een 7,6 als totaaloordeel. Daarmee krijgt deze kern een cijfer dat vergelijkbaar is met het gemeentelijk gemiddelde. De fysieke en de sociale woonomgeving worden door bewoners op bijna alle aspecten gelijk aan het gemiddelde van Zaltbommel beoordeeld. Alleen de bevolkingssamenstelling in de kern Bruchem krijgt van bewoners een bovengemiddeld positieve score. Voor de criminaliteit en veiligheid geldt, dat de kern op een aantal aspecten hoger scoort dan het gemeentelijk gemiddelde. Bewoners van Bruchem hebben minder dan gemiddeld last van geweldspleging, diefstal en inbraken en vernieling of vandalisme. De ontwikkeling van de kern en de gebiedsgerichte aanpak scoren vergelijkbaar met het gemeentelijk gemiddelde. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 52

59 Gameren De bewoners van de kern Gameren geven gemiddeld een 7,6 als totaalcijfer. Dit cijfer komt overeen met het gemeentelijk gemiddelde. Wat de fysieke woonomgeving betreft, is er een aspect waarop de kern een bovengemiddelde beoordeling krijgt, namelijk de openbare verlichting. Voor alle overige thema s sociale woonomgeving, criminaliteit en veiligheid geldt, dat de kern Gameren op bijna alle aspecten cijfers krijgt die vergelijkbaar zijn met het gemiddelde voor de gemeente Zaltbommel als geheel. Alleen de score op het aspect gewe ldpleging is significant hoger dan gemiddeld. Daarentegen geven bewoners voor het veiligheidsgevoel en de mate van toezicht van de politie cijfers die significant lager zijn dan in De ontwikkeling van de kern is met een 6,2 gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 53

60 Nederhemert Met een 7,7 als totaaloordeel krijgt de kern Nederhemert van haar bewoners een cijfer dat hoger is dan het gemeentelijk gemiddelde. Op de meeste fysieke aspecten scoort de kern gelijk aan het gemiddelde voor de gemeente als geheel. Alleen het aanbod aan parkeergelegenheid krijgt van bewoners uit de kern Nederhemert een cijfer dat lager is dan het gemeentelijk gemiddelde. Op sociaal vlak zijn er drie aspecten waarvoor bewoners een bovengemiddelde beoordeling geven. Het thuisgevoel in de kern, de sociale contacten en de betrokkenheid scoren hoger dan gemiddeld in de gemeente het geval is. Waar het gaat om criminaliteit en veiligheid, blijkt dat bewoners van Nederhemert minder dan gemiddeld last ervaren van vernieling of vandalisme. Ook de gevoelde veiligheid scoort met een 7,9 hoger dan het gemeentelijk gemiddelde. Opvallend is dat de score voor de gebiedsgerichte aanpak significant lager is dan in 2016 het geval was. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 54

61 Bijlage 1 Analyse De analyse In dit Lemon-onderzoek wordt een betrouwbare schatting gegeven van het oordeel (rapportcijfers) van de totale bevolking van de gemeente (of wijk/kern) over de leefbaarheid. Een betrouwbare inschatting houdt in dat wanneer het onderzoek meerdere keren wordt uitgevoerd, de uitkomsten gelijkluidend zullen zijn. Het is dus van groot belang om toevallige uitkomsten zoveel mogelijk uit te sluiten. De kans op toevalligheden neemt toe naarmate: Het aantal respondenten kleiner is De spreiding 1 van de antwoorden van de respondenten groter is De statistische term die in dit kader gehanteerd wordt is significantie. Wanneer verschillen significant zijn dan is er 95 procent kans dat dezelfde uitkomst bij herhaling van het onderzoek weer optreedt. Is een verschil niet significant, dan is de kans aa nwezig dat de uitkomst op toeval berust. Voor elk aspect in dit onderzoek wordt per wijk/kern en voor de gemeente als geheel, het gemiddelde van alle respondenten berekend. Rondom elk gemiddelde wordt vervolgens een betrouwbaarheidsinterval (marge) berekend. Deze marge verschilt per gemiddelde. Daarbij geldt: Hoe groter de spreiding van de antwoorden, hoe groter de marge Hoe meer respondenten, hoe kleiner de marge Vergelijking wijk/kern en met gemeentelijk gemiddelde In dit Lemon-onderzoek wordt per aspect beoordeeld of het gemiddelde rapportcijfer in een specifieke wijk/kern significant afwijkt van het rapportcijfer voor de gemeente als geheel. Hoe bepaald wordt of een verschil significant is, wordt hieronder geïllustreerd. Waar het in onderstaande teksten en figuren om buurten gaat, gaat het voor de gemeente Zaltbommel om wijken/kernen. In figuur 1 zijn fictieve buurt- en gemeentegemiddelden weergegeven. De zwarte balken geven de marges rond de gemiddelden weer. Om gemakkelijk te kunnen zien welke buurten significant afwijken van het gemeentelijk gemiddelde zijn de boven - en ondergrens van het gemeentelijk gemiddelde doorgetrokken (respectievelijk de groene en rode lijn). Wanneer de marge rond het buurtgemiddelde geheel boven de groene of onder de rode lijn ligt, wijkt het gemiddelde van deze buurt significant af van het gemeentelijk gemiddelde. In het voorbeeld is dat het geval voor de buurten 7, 8 en 9. 1 Met de spreiding wordt de verdeling van hoge en lage cijfers bedoeld. Als bijvoorbeeld veel bewoners een 4 geven, maar ook veel bewoners een 10, dan is de spreiding groter dan wanneer alle cijfers tussen de 6 en 8 liggen. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 55

62 Figuur 1: (fictief) voorbeeld bij vergelijking tussen buurten met gemeentelijk gemiddelde ,5 8,5 8, ,6 6,3 6,5 5,4 6,4 5,3 5,3 6, Omdat zowel het aantal respondenten als de spreiding van de cijfers per buurt anders zijn, zijn ook de marges rondom de buurtgemiddelden verschillend. Hierdoor kan het voorkomen dat buurten wel hetzelfde cijfer hebben, maar toch niet allemaal significant afwijken van het gemeentelijk gemiddelde (zie figuur 1; buurt 8, 9 en 10). Als er sprake is van significante verschillen wordt dat in de tekst beschreven en in de tabellen met kleuren aangegeven. Indien het cijfer voor een buurt significant hoger is dan het gemeentelijk gemiddelde is het cijfer groen gekleurd (zie figuur 1; buurt 8 en 9). Als het buurtgemiddelde significant lager is dan het gemeentelijk gemiddelde, is het cijfer rood gekleurd (zie figuur 1; buurt 7). Vergelijking met voorgaande meting(en) De verschillen tussen de jaren worden op dezelfde wijze berekend als de verschillen tussen de wijk/kerngemiddelden en gemeentegemiddelden (zoals hierboven beschreven is). Omdat de grootte van de groepen die vergeleken worden van invloed is op de betrouwbaarheid van de uitkomsten (en de grootte van de marges), kan het voorkomen dat het gemiddelde voor de gemeente in totaal wel significant verschilt van het gemeentelijk gemiddelde in de voorgaande meting, terwijl de wijken/kernen afzonderlijk geen verschillen laten zien ten opzichte van de voorgaande meting. Deze situatie is grafisch weergegeven in figuur 2; de marges van de vorige meting (jaar 0) en de nieuwe meting (jaar 1) overlappen elkaar bij alle buurten, maar voor het gemeentelijk gemiddelde is dat niet het ge val. Dit betekent dat er op gemeentelijk niveau wel een significante verbetering heeft plaatsgevonden, maar op wijk- of kernniveau niet. Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 56

63 Figuur 2: (fictief) voorbeeld bij vergelijking met voorgaande meting Rapport Leefbaarheid in Zaltbommel 57

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Annika Janse Nynke den Herder April 2008 Rapportnummer: 98410 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en de 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant Lemon vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet

Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Leefbaarheid in de gemeente Nunspeet Lemon vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Nunspeet Annika Janse Esther Cozijnsen februari 2009 Rapportnummer: 10540 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Zaltbommel

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving   Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2010 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Samenvatting onderzoeksresultaten

Samenvatting onderzoeksresultaten SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN 9 2 Samenvatting onderzoeksresultaten 2.1 Inleiding In 2007 hebben de gemeente Tilburg en de woningcorporaties Tiwos Tilburgse Woonstichting, WonenBreburg, t Heem (voorheen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp

Lemon Niedorp. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Lemon Niedorp De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Niedorp Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot en met 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen

Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in West-Brabant en Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving  Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker Nootdorp Vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: een hoger cijfer (10)

Nadere informatie

Leefbaarheid in Bergen op Zoom

Leefbaarheid in Bergen op Zoom RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Bergen op Zoom LEMON vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon meting 2006 In opdracht van Gemeente Zaltbommel Lotte Reneman Ilse Giesbers juli 2006 Rapportnummer: 91190 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Zaltbommel

Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in Zaltbommel Lemon vervolgmeting 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn

Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Hellendoorn Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij

Nadere informatie

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen

Lemon Schagen. De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Lemon Schagen De beleving van leefbaarheid Vervolgmeting 2008 In opdracht van Wooncompagnie en Gemeente Schagen Nynke den Herder Annika Janse Esther Cozijnsen Januari 2009 Rapportnummer: P11080 RIGO Research

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: xx In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. We vragen u daarover een oordeel te geven door middel van een rapportcijfer op

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Veenendaal Lemon vervolgmeting 2018 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving Leefbaarheid in Albrandswaard Vervolgmeting 2009 Eindrapportage De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp

Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Leefbaarheid in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Lemon vervolgmeting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Esther Cozijnsen Annika Janse juli 2009 Rapportnummer: P11960 RIGO Research

Nadere informatie

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1

Leefbaarheidsenquête ALGEMENE VRAGEN. Dorpnr.: 1 Dorpnr.: 1 Leefbaarheidsenquête In deze enquête worden diverse vragen gesteld op het gebied van leefbaarheid. Hier kunt u een oordeel over geven door middel van een cijfer van 1 (zeer negatief) t/m 10

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Veghel

Leefbaarheid in de gemeente Veghel Leefbaarheid in de gemeente Veghel Lemon-meting 2009 Eindrapport In opdracht van Gemeente Veghel, Woonbelang Veghel en Wijkraad De Bunders Annika Janse Nynke den Herder Esther Cozijnsen mei 2009 Rapportnummer:

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze enquête stellen wij u graag een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Lansingerland

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Lansingerland RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Lansingerland Lemon-vervolgmeting 2016 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1

Persoonlijke situatie. Buurtnummer 1 Buurtnummer 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. Bij het onderzoeken van de leefbaarheid, is het waardevol om te weten

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veenendaal

Leefbaarheid in Veenendaal Leefbaarheid in Veenendaal Vervolgmeting 2008 In opdracht van Patrimonium woonstichting Veenendaal Cora van der Poel RIGO Research en Advies BV Nynke den Herder Annika Janse Annelien Thedinga juni 2008

Nadere informatie

Leefbaarheid in Tholen

Leefbaarheid in Tholen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Tholen LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550

Lemon Lansingerland. In opdracht van Stadsregio Rotterdam. Lotte Reneman Nynke den Herder. maart Rapportnummer: 96550 Lemon Lansingerland In opdracht van Stadsregio Rotterdam Lotte Reneman Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 96550 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen

Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Leefbaarheid in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen Lemon-meting 2009 In opdracht van Gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten Annika Janse Esther Cozijnsen Rebecca Wouters Nynke den Herder mei

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Zaltbommel

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in Zaltbommel RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Zaltbommel Vervolgmeting 2012 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of teksten

Nadere informatie

Leefbaarheid in Leerdam

Leefbaarheid in Leerdam Leefbaarheid in Leerdam Vervolgmeting 2009 Eindrapportage In opdracht van Kleurrijk Wonen / Gemeente Leerdam Nynke den Herder Esther Cozijnsen augustus 2009 Rapportnummer: P10330 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek

Leefbaarheidsonderzoek Leefbaarheidsonderzoek Beemster, Edam, Purmerend, Waterland, Zeevang en Schermer In opdracht van Wooncompagnie Lotte Reneman Annika Janse Jan Scheele René Schulenberg Mei 2007 Rapportnummer: 94720 RIGO

Nadere informatie

Leefbaarheid Tilburg 2007

Leefbaarheid Tilburg 2007 Leefbaarheid Tilburg 2007 Vervolgmeting In opdracht van: Gemeente Tilburg Tiwos Tilburgse woonstichting t Heem TBV Wonen WonenBreburg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder januari 2008 Rapportnummer:

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg Leefbaarheid in Culemborg Vervolgmeting 2008 In opdracht van Gemeente Culemborg Lotte Reneman Annika Janse Nynke den Herder maart 2008 Rapportnummer: 97900 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel

Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente. Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel Presentatie rapporten Leefbaarheid in Lansingerland 2016 en Waar staat je gemeente Amke Zevenbergen en I&O/Martijn de Quartel RIGO rapport Leefbaarheid in Lansingerland (Lemon-vervolgmeting 2016) 15 wijken

Nadere informatie

Leefbaarheid in Woensdrecht

Leefbaarheid in Woensdrecht RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl DEELRAPPORTAGE Leefbaarheid in Woensdrecht LEMON vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen Leefbaarheid in Vlissingen 3e Lemon meting In opdracht van Gemeente Vlissingen / L'escaut Woonservice / Woonburg Nynke den Herder juli 2009 Rapportnummer: P12620 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg

Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Leefbaarheid in Weesp, Muiden en Muiderberg Vervolgmeting 2007 In opdracht van De Woningbouw Lotte Reneman Annika Janse September 2007 Rapportnummer: 94270 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139

Nadere informatie

Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht

Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht Evaluatie Buurtaanpak Koele Nacht Inhoudsopgave Inleiding:...3 Onderzoeksopzet:...3 Buurt:...3 Werkwijze en responds:...3 Vergelijking eerdere onderzoeken...3 Conclusies Buurtaanpak Koele Nacht...4 Uitkomsten

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008

Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Leefbaarheid in Vlaardingen 2008 Beleving in perspectief In opdracht van Gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen en Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Rebecca Wouters Annika Janse Esther Cozijnsen Januari

Nadere informatie

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp

Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Leefbaarheid in Pijnacker- Nootdorp Meting 2005 In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Annelien Thedinga juli 2005 Rapportnummer: 89320 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Leefbaarheid in Albrandswaard

Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORTAGE Leefbaarheid in Albrandswaard Lemon vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht

Leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Woensdrecht LEMON vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Bijlage : Leefbaarheid per buurt In opdracht van de Stuurgroep REGIOVISIE Gemeente Bronckhorst, Coördinerende gemeente Volkshuisvesting april Drs. M. de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Hellevoetsluis

RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving  Leefbaarheid in Hellevoetsluis RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Hellevoetsluis Lemon vervolgmeting 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Tholen

Leefbaarheid in de gemeente Tholen RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Tholen LEMON vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid in Dronten

Leefbaarheid in Dronten Leefbaarheid in Dronten Lemon meting 2006 In opdracht van Oost Flevoland Woondiensten Gemeente Dronten Thijs Luijkx Lotte Reneman Annelien Thedinga December 2006 Rapportnummer: 92950 RIGO Research en Advies

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek AWLO Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Bijlage : Leefbaarheid per buurt In opdracht van de Stuurgroep REGIOVISIE Gemeente Bronckhorst, Coördinerende gemeente Volkshuisvesting april Drs.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Culemborg

Leefbaarheid in Culemborg RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in Culemborg Lemon vervolgmeting 2011 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnr: Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt steeds: een hoger cijfer

Nadere informatie

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek

Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Woonwensen en leefbaarheid in de Regio Achterhoek Bijlage : Leefbaarheid per buurt In opdracht van de Stuurgroep REGIOVISIE Gemeente Bronckhorst, Coördinerende gemeente Volkshuisvesting april Drs. M. de

Nadere informatie

Beleving door bewoners in kaart gebracht

Beleving door bewoners in kaart gebracht lemon Beleving door bewoners in kaart gebracht Eindrapportage In opdracht van In samenwerking met: Woningstichting Omia Politie Nunspeet januari 2004 Rapportnummer: 85640 RIGO Research en Advies BV De

Nadere informatie

Leefbaarheid in Vlissingen

Leefbaarheid in Vlissingen RIGO Research en Advies Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl RAPPORT Leefbaarheid in Vlissingen Lemon-vervolgmeting 2017 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen

Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Steenbergen LEMON vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het

Nadere informatie

Leefbaarheid in Almere-Haven

Leefbaarheid in Almere-Haven Leefbaarheid in Almere-Haven In opdracht van Groene Stad Almere Annelien Thedinga juni 2005 Rapportnummer: 89260 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.4 Leefbaarheid Bronckhorst In deze bijlage worden alle resultaten van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Leefbaarheid in de gemeente Bergen op Zoom

Leefbaarheid in de gemeente Bergen op Zoom RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl EINDRAPPORT Leefbaarheid in de gemeente Bergen op Zoom LEMON vervolgmeting 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO.

Nadere informatie

Leefbaarheid in de wijk De Bunders

Leefbaarheid in de wijk De Bunders Leefbaarheid in de wijk De Bunders Lemon-meting 2009 Aangepast eindrapport In opdracht van Wijkraad De Bunders, Veghel Annika Janse Esther Cozijnsen Nynke den Herder juni 2009 Rapportnummer: P12400 RIGO

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-Oost Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003

Leefbaarheidsmonitor. Pijnacker-Nootdorp 2003 Leefbaarheidsmonitor Pijnacker-Nootdorp 2003 Beleving door bewoner en professional In opdracht van Gemeente Pijnacker-Nootdorp Jeroen Rous Noek Pouw Augustus 2003 Rapportnummer: 84200 RIGO Research en

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Leefbaarheid in Veghel

Leefbaarheid in Veghel Leefbaarheid in Veghel Lemon meting 2005 In opdracht van Gemeentebelang Veghel Lotte Reneman Annelien Thedinga november 2005 Rapportnummer: 89710 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Wipstrik Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Dieze-West Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving Leefbaarheid in Albrandswaard

RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving   Leefbaarheid in Albrandswaard RIGO Research en Advies BV Woon- werk- en leefomgeving www.rigo.nl Leefbaarheid in Albrandswaard Lemon vervolgmeting 2015 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Leefbaarheid Tilburg 2010 Vervolgmeting De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik van cijfers en/of

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.5 Leefbaarheid Doetinchem In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende

Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende Huurders over de leefbaarheid in Heeze-Leende In opdracht van wocom Jeroen Rous Januari 2005 Rapportnummer: 88800 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade 139 1011 AC Amsterdam telefoon 020 522 11 11 telefax

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.7 Leefbaarheid Oude IJsselstreek In deze bijlage worden alle resultaten

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid

2015 Wijkplatform Velsen-Noord Onderzoek naar de Leefbaarheid Onderzoek naar de leefbaarheid Najaar 2015 www.wijkplatformsvelsen.nl/velsen-noord/ Wijkplatform Velsen-Noord Wijkplatform Velsen-Noord 1. Inleiding 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Opbouw rapport 3 2. Algemene toelichting

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie