Sint Anthonis. Verordening op de hef ng en de invordering van afvalstoffenhef ng en reinigingsrechten (Verordening reinigingshef ngen 2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sint Anthonis. Verordening op de hef ng en de invordering van afvalstoffenhef ng en reinigingsrechten (Verordening reinigingshef ngen 2017)"

Transcriptie

1 Sint Anthonis De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2016, gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en van de Gemeentewet en artikel van de Wet milieubeheer; vast te stellen de volgende verordening: BESLUIT: Verordening op de hef ng en de invordering van afvalstoffenhef ng en reinigingsrechten (Verordening reinigingshef ngen 2017) Hoofdstuk l Algemene begalingen Artikel 1 lnleidende bepaling Krachtens deze verordening worden geheven: een afvalstoffenheffing; reinigingsrechten. Artikel 2 Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 'gebruik maken` in hoofdstuk ll Afvalstoffenhef ng:gebmik maken in de zin van artikel Wet milieubeheer; gemengd pand: de gebouwde onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan, als bedoeld in hoofdstuk artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken.waar huishoudelijke afvalstoffen kunnen ontstaan en waaruit geregeld bedrijfsafvalstoffen worden aangeboden; bedrijfsafvalstoffen: afvalstoffen afkomstig van bedrijven, kantoren en instellingen. welke door geringe omvang of hoeveelheid gelijk te stellen zijn met huishoudelijk afval en als zodanig mede in aanmerking komen voor het periodiek inzamelen.

2 Hoofdstuk Artikel 3 ll Afvalstoffenhef ng Aard van de belasting en belastbaar feit Onder de naam 'afvalstoffenhef ng' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer. De afvalstoffenhef ng bedoeld in deze verordening wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het gebruik maken van een perceel len aanzien waarvan krachtens de artikelen en van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Anikel 4 Belastingplicht De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen en van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief De belasting wordt geheven naar de volgende maatstaven en tarieven en bedraagt: per perceel per belastingjaar E 147,00; de belasting voor het ter beschikking stellen van 60 liter opclrukzakken per 10 opdrukzakken E 12,50. de belasting voor het ter beschikking stellen van 30 liter opdrukzakken per 10 opdrukzakken E Artikel 6 Belastingjaar Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar, Artikel 1 Wijze van heffing De belasting bedoeld in artikel onderdeel a wordt geheven bij wege van aanslag, De belasting bedoeld in artikel onderdeel b wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang De belasting bedoeld in artikel onderdeel a is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt. is de belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belasiingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op onthef ng voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendemiaanden overblijven. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt. Z-16~19225 NT/017793

3 Artikel 9 Termijnen van betaling ln afwijking van artikel eerste lid.van de lnvorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in drie gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de ln afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van het lntemational Bank Account Number (IBAN) van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de De belasting moet worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel tweede lid: mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde lemiijnen. Hoofdstuk Artikel 10 Rainigingsrechtan Belastbaar feit Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen (werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn). Artikel 11 Belastingplicht De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. Artikel 12 Maatstaf van he ing en belastingtarief De rechten voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid worden geheven naar de volgende maatstaven.tarieven en bedragen: per bedrijfspand per belastingjaar E 147,00; in afwijking van onderdeel voor het periodiek venivijderen van bedrijfsafvalstoffen aangeboden vanuit een gemengd pand per bedrijfspand per belastingjaar E 54,00; de belasting voor het ter beschikking stellen van 60 liter opdrukzakken per 10 opdrukzakken G 12,50. de belasting voor het ter beschikking stellen van 30 liter opdmkzakken per 10 opdrukzakken E Z NTl017793

4 Artikel 13 Belastingjaar Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar, Artikel 14 Wijze van he ing De rechten bedoeld in artikel 12, onderdeel a en onderdeel b worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd, De rechten bedoeld in artikel 12, onderdeel c worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling. dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Artikel 15 Ontstaan van de belastingschuld en de hef ng naar tijdsgelang De rechten bedoeld in artikel 12, onderdeel a en onderdeel b zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of. zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt zijn de rechten verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht. nog volle kalendemiaanden overblijvent Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op onthef ng voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist. Artikel 16 Termijnen van betaling ln afwijking van artikel eerste lid, van de lnvorderingswet 1990 worden de aanslagen betaald in drie gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de ln afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, dat zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso van het lntemational Bank Account Number (IBAN) van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven. de aanslagen worden betaald in tien gelijke termijnen waarvan de eerste termijn vervalt op de De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 14, tweede lid: mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. Z NTl017793

5 Artikel 11 kwijtschelding Voor de belasting als bedoeld in artikel onderdeel respectievelijk de rechten als bedoeld in artikel 12. b en c van deze verordening wordt geen kwijtschelding verleend. Hoofdstuk IV Aanvullende begalingen Artikel 18 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de hef ng en de invordering van de reinígingshef ngen, Artikel 19 Overgangsrecht De 'Verordening reinigingshef ngen 2016', vastgesteld bij besluit van 10 december 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 20, eerste lid, genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. Artikel 20 Inwerkingtreding Deze verordening treedt in werking op 1 januari De datum van ingang van de hef ng is 1 januari Artikel 21 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als *Verordening reinigingshef ngen 2017'. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Sint Anthonis van 8 december De Raad voornoemd, de griffier, de on) Keijzers b Sijers Z NTl017793