Turnhout, 26 mei 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnhout, 26 mei 2015"

Transcriptie

1 Turnhout, 26 mei 2015

2 Kader onderwijs & armoede Welke signalen van armoede vang je op (lokaal/bovenlokaal)? Hoe volg je die signalen op? Hoe voorkom je problemen op school die een gevolg zijn van maatschappelijke kwetsbaarheid? Hoe kun je ingrijpen wanneer kansarmoede het welbevinden/de schoolloopbaan van leerlingen bedreigt? Welke remediërende maatregelen kun je op school nemen voor kwetsbare leerlingen?

3 1. omgevingsanalyse/ monitoring 2. preventie 3. interventie 4. compensatie - jaarlijkse bevraging onbetaalde schoolrekeningen - armoedebarometer - armoedemonitor - gemeentelijke profielschets - werkgroep onderwijs & armoede - aandacht bij de intake voor schoolrekeningen en de financiële draagkracht van het gezin - schoolcode kostenbeheersing & communicatie - onderwijscheques & scholenfonds - zitdagen studietoelagen - ijveren voor automatische toekenning - goede praktijken in Onderwijs, dagelijkse kost? - externe boekenfondsen - sensibiliseringsevenement rond 17/10 - Uitwisseling goede praktijken - stappenplannen (niet kunnen/willen betalen) - onderwijscheques en scholenfonds - zitdagen studietoelagen - gesprek met de ouders bij problemen - vertrouwenspersoon in school en OCMW - communicatie OCMW - melding hulp bij onbetaalde schoolrekeningen door OCMW op herinneringsbrief - op 1 ste brief bij de rekening ouders uitnodigen voor een gesprek bij eventuele betalingsproblemen - vertrouwenspersoon in school en OCMW

4

5

6

7

8 Hoog risico: kind in eenoudergezin; gezin met lage werkintensiteit; laagopgeleid gezin; gezin dat woning huurt; niet-eu-gezin.

9 20,0% 18,7% 18,0% 16,0% 15,3% 14,0% 12,0% 10,0% 10,6% 11,2% 8,0% 6,9% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,54% Turnhout 0,23% Arrondissement Turnhout alleenstaande ouders leefloon niemand werkt niet-eu

10

11 LOP Turnhout/Oud-Turnhout basis gedragscode Waarom een gedragscode? Basisscholen in Turnhout en Oud-Turnhout willen zich engageren om de kostprijs van hun onderwijs te 'beheersen' vooral ten voordele van kansarme gezinnen. Ook willen ze extra aandacht besteden aan de respectvolle omgang met kansarme leerlingen en hun ouders. De code 1. Financiële aandachtspunten 1.1. De school zoekt steeds naar de goedkoopste manier om haar pedagogisch project te realiseren. Het totale kostenpakket wordt jaarlijks kritisch beoordeeld en er wordt bekeken of hetzelfde doel niet op een goedkopere manier kan bereikt worden. Vooral de niet-verplichte kosten worden in het vizier gehouden. Toch waakt de school erover dat het aanbod niet verschraalt De school geeft bij de start van het schooljaar een raming van de te verwachten kosten voor het gehele schooljaar. Die kosten slaan zowel op de verplichte als niet-verplichte uitgaven. De kostenraming is een vast onderdeel van het inschrijvingsgesprek en van het schoolreglement. De kostenraming wordt zo mogelijk ook toegelicht op een infoavond, tijdens individuele gesprekken met ouders of naar aanleiding van een huisbezoek. Voor ouders en kinderen moet het duidelijk zijn dat niet-verplichte kosten wel degelijk vrijblijvend zijn De school informeert de ouders over de wijze van betaling en biedt aan ouders de mogelijkheid van gespreide betalingsvormen Voor de organisatie van activiteiten tijdens de gewone schooluren stelt het schoolteam zich tot doel om alle leerlingen te laten deelnemen. Voor al de activiteiten mag de financiële bijdrage nooit discriminerend werken. Bij financiële problemen wordt een financiering op maat afgesproken. 2. Aandachtspunten relatie kinderen-school-ouders 2.1. De school werkt actief aan een bewustmaking bij leerkrachten en ouders van de schuldenproblematiek en van kansarmoede in het algemeen. De school werkt aan een positieve beeldvorming over arme gezinnen Het schoolsecretariaat kan enkel de eerste keer de schoolrekening via de leerlingen aanbieden. Bij betalingsmoeilijkheden worden de ouders rechtstreeks gecontacteerd en nooit via de leerling. Ook de schoolagenda is géén geschikt kanaal om ouders aan te manen om tot betaling over te gaan. De leerling mag nooit tussenpersoon worden bij problemen tussen school en ouders Wanneer de school op de hoogte is van een bepaalde gezinsproblematiek dan wordt de klastitularis hierover ingelicht. De leerkrachten hebben hierin een eerstelijnsrol. Basisprincipe is dat er steeds op een discrete en respectvolle manier met de problematiek wordt omgegaan In het schoolreglement of het huishoudelijk reglement wordt vermeld welke stappen er gezet dienen te worden bij betalingsmoeilijkheden. R. AERTS J. BOEL E. BRENTJENS J. CAERS P. DAMEN F. DE BACKKER S. DERBOVEN Stedelijke BS BS Turnhout-Zuid BS Michaël BS St-Jozefcollege BS H.Graf BS St-Pietersinstituut BS BO Molenweide C. GEERTS I. GEERTS J. GLADINES G. GORIS E. JANSENS A. LOODTS L. PEERAER P. PROOST BS St-Victor BS H.Graf BS St-Franciscus BS Zwaneven BS Delta BS Reuzepas BS Het Centrum BS St-Pietersinstituut M. PUTMAN J. VAN DEN BROECK M. VAN DEN KERKHOF W. VAN EYGEN C. VAN GOOL F. VANDERHAEGHEN K. VANVELK BS De Ring BS De Brem KS St-Jozefcollege BS St-Jozefcollege BS St-Victor Gemeentelijke BS BS H.Graf

12 Op zoek naar goedkoopste manier om pedagogisch project te realiseren jaarlijkse evaluatie Raming van (niet-)verplichte uitgaven onderdeel intake Info over verschillende mogelijkheden van betaling Alle lln. laten participeren aan activiteiten tijdens de schooluren

13 Sensibilisering team & ouders over kansarmoede Leerling is nooit tussenpersoon Discretie Stappenplan in schoolreglement bij betalingsmoeilijkheden - contactpersoon

14 Onderwijscheque voor Turnhoutse kinderen in basisonderwijs Wat? De onderwijscheque van 60 is een tegemoetkoming van de Stad Turnhout om de schoolrekening in het basisonderwijs (kleuter en lager) te verlichten. Komt mijn kind in aanmerking voor zo'n cheque? Dit zijn de voorwaarden om een cheque te kunnen ontvangen: wonen in Turnhout les volgen in een kleuter- of lagere school of thuisonderwijs genieten (mag ook een school buiten Turnhout zijn) recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg Wat moet ik met de cheque doen? Geef deze cheque zo snel mogelijk af op de school van uw kind.

15 # # geïnd

16 Studietoelagen: digitale aanvragen via intermediairen # aanvragen

17 Aanbevelingen 1. Scholen zetten de tegemoetkoming van de boekenfondsen best in voor de verlichting van de schoolkosten van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 2. Om de drempel te verlagen moeten de boekenfondsen naast de online bestelling ook de mogelijkheid bieden om op papier of via de telefoon een bestelling te plaatsen. 3. De boekenfondsen zouden best gratis gespreide betalingen aanbieden (zoals VDE & Iddink Nederland). Iddink stelt wel dat wie in 2 of 3 termijnen betaalt, wel rekening moet houden met een toeslag van 7 à De boekenfondsen zouden op termijn op vraag van de aangesloten school een overzicht per klas moeten bezorgen van de kosten van het schoolboekenpakket ten opzichte van de gemiddelde kosten bij alle bij het fonds aangesloten scholen. Dat is een doeltreffend instrument voor scholen om zicht te krijgen op de kostprijs van hun onderwijs. VDE & Iddink bieden die service aan in Nederland. 5. Op vraag van de betrokken school kan het boekenfonds bij leerlingen nagaan of de bestelde boeken effectief regelmatig zijn gebruikt. VDE & Iddink bieden die service aan in Nederland. Marc Van de maele (deskundige LOP-Turnhout) merkt ook op dat in de betalingsvoorwaarden gespreide betalingen niet vermeld worden. Van In-Iddink zegt de hierboven vermelde aanbevelingen nu al grotendeels in praktijk te kunnen brengen (volgens de nota van de werkgroep schoolkosten van het LOP Turnhout).

18

19 Stappenplan onbetaalde schoolrekeningen Kansarm gezin Een vriendelijke herinnering sturen 'Wij hebben nog geen betaling van de schoolrekening van uw zoon/ dochter ontvangen. Mogelijk hebt u vergeten de rekening te betalen Telefonisch contact opnemen met de ouders of ze persoonlijk aanspreken om ze uit te nodigen voor een gesprek. Belangrijk bij dat gesprek is dat wordt nagegaan waar het probleem zich situeert. Een aantal keuzemogelijkheden wordt naar voor geschoven. Mogelijke keuzes Wij betalen contant in 1 keer vóór. (datum) Wij betalen de som contant af in 3 schijven. De eerste op. Wij willen op de volgende manier die som afbetalen (eigen voorstel) Wij willen een oplossing zoeken samen met de directeur. Contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor advies of, na overleg met de betrokken ouders, voor een bemiddeling van of een toeleiding naar het OCMW. Stappenplan onbetaalde schoolrekeningen bij wanbetaling Een vriendelijke herinnering sturen 'Wij hebben nog geen betaling van de schoolrekening van uw zoon/ dochter ontvangen. Mogelijk hebt u vergeten de rekening te betalen Telefonisch contact opnemen met de ouders of ze persoonlijk aanspreken om ze uit te nodigen voor een gesprek met de directie. Belangrijk bij dat gesprek is dat wordt nagegaan waar het probleem zich situeert. Een (aangetekende) aanmaning versturen met daarin de vraag hoe de ouders de rekening denken te betalen. Die brief bevat een aantal keuzemogelijkheden. Nadien moet die brief afgegeven worden op school. Mogelijke keuzes Wij betalen contant in 1 keer vóór. (datum) Wij betalen de som contant af in 3 schijven. De eerste op. Wij willen op de volgende manier die som afbetalen (eigen voorstel) Wij willen een oplossing zoeken samen met de directeur. Een brief laten versturen door iemand van het schoolbestuur/ de inrichtende macht ( 'Wij hebben vernomen van de directeur laatste kans om te betalen, anders ) Afhankelijk van de ontstane situatie, kiezen tussen: Contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor advies, na overleg met de betrokken ouders voor een bemiddeling van of een toeleiding naar het OCMW. De ouders oproepen tot een verzoening of minnelijke schikking bij de vrederechter Een brief laten versturen door een advocaat of een incassobureau

20 Instapdossier Basisonderwijs Onderwijscheque & Scholenfonds Gezond op school Code Stappenplannen Kader

21 COMMUNICATIE SCHOLEN - OCMW Aandachtspunten Niet élk gezin dat zijn schoolrekeningen niet betaalt, is kansarm. Er zijn ook gezinnen die niet willen betalen (wanbetalers) of nonchalant zijn. Niet élk kansarm gezin betaalt zijn schoolrekeningen niet. Niet élk kansarm gezin mét betalingsproblemen is cliënt bij het OCMW. Schoolinterne stappen Vooraleer een school of schoolcontactpersoon zich richt naar het OCMW zijn er stappen ondernomen binnen de school zelf: Proactief: men verwacht problemen en men maakt goede afspraken met de ouders. (v.b. gespreide betalingen) De schoolrekeningen blijven onbetaald: intern overleg overleg met het CLB gesprek met de ouders... Contact met OCMW-contactpunt Zij spreken intern de begeleider van het betreffende gezin aan (als het een cliënt is) Indien het OCMW betalingsproblemen onderkent of verwacht, kan in samenspraak met de ouders - contact opgenomen worden door het OCMW met de school. Consulting Voor advies over aanpak van /communicatie rond specifieke problemen kan een beroep gedaan worden op de knowhow van het OCMW (ook voor niet-cliënten)

22 Periode Voorrangsgroep 1 t/m 15 maart 2016 Broers en zussen 16 t/m 18 maart 2016 Kinderen van personeel 21 maart t/m 15 april 2016 Indicator- & nietindicatorleerlingen Vanaf 16 april 2016 Reguliere inschrijvingen

23 Bart Demyttenaere

24 Armoedebeleid in Turnhout Vierdewereldgroep Mensen voor mensen Aalst