Turnhout, 26 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Turnhout, 26 mei 2015"

Transcriptie

1 Turnhout, 26 mei 2015

2 Kader onderwijs & armoede Welke signalen van armoede vang je op (lokaal/bovenlokaal)? Hoe volg je die signalen op? Hoe voorkom je problemen op school die een gevolg zijn van maatschappelijke kwetsbaarheid? Hoe kun je ingrijpen wanneer kansarmoede het welbevinden/de schoolloopbaan van leerlingen bedreigt? Welke remediërende maatregelen kun je op school nemen voor kwetsbare leerlingen?

3 1. omgevingsanalyse/ monitoring 2. preventie 3. interventie 4. compensatie - jaarlijkse bevraging onbetaalde schoolrekeningen - armoedebarometer - armoedemonitor - gemeentelijke profielschets - werkgroep onderwijs & armoede - aandacht bij de intake voor schoolrekeningen en de financiële draagkracht van het gezin - schoolcode kostenbeheersing & communicatie - onderwijscheques & scholenfonds - zitdagen studietoelagen - ijveren voor automatische toekenning - goede praktijken in Onderwijs, dagelijkse kost? - externe boekenfondsen - sensibiliseringsevenement rond 17/10 - Uitwisseling goede praktijken - stappenplannen (niet kunnen/willen betalen) - onderwijscheques en scholenfonds - zitdagen studietoelagen - gesprek met de ouders bij problemen - vertrouwenspersoon in school en OCMW - communicatie OCMW - melding hulp bij onbetaalde schoolrekeningen door OCMW op herinneringsbrief - op 1 ste brief bij de rekening ouders uitnodigen voor een gesprek bij eventuele betalingsproblemen - vertrouwenspersoon in school en OCMW

4

5

6

7

8 Hoog risico: kind in eenoudergezin; gezin met lage werkintensiteit; laagopgeleid gezin; gezin dat woning huurt; niet-eu-gezin.

9 20,0% 18,7% 18,0% 16,0% 15,3% 14,0% 12,0% 10,0% 10,6% 11,2% 8,0% 6,9% 6,0% 4,0% 4,0% 2,0% 0,0% 0,54% Turnhout 0,23% Arrondissement Turnhout alleenstaande ouders leefloon niemand werkt niet-eu

10

11 LOP Turnhout/Oud-Turnhout basis gedragscode Waarom een gedragscode? Basisscholen in Turnhout en Oud-Turnhout willen zich engageren om de kostprijs van hun onderwijs te 'beheersen' vooral ten voordele van kansarme gezinnen. Ook willen ze extra aandacht besteden aan de respectvolle omgang met kansarme leerlingen en hun ouders. De code 1. Financiële aandachtspunten 1.1. De school zoekt steeds naar de goedkoopste manier om haar pedagogisch project te realiseren. Het totale kostenpakket wordt jaarlijks kritisch beoordeeld en er wordt bekeken of hetzelfde doel niet op een goedkopere manier kan bereikt worden. Vooral de niet-verplichte kosten worden in het vizier gehouden. Toch waakt de school erover dat het aanbod niet verschraalt De school geeft bij de start van het schooljaar een raming van de te verwachten kosten voor het gehele schooljaar. Die kosten slaan zowel op de verplichte als niet-verplichte uitgaven. De kostenraming is een vast onderdeel van het inschrijvingsgesprek en van het schoolreglement. De kostenraming wordt zo mogelijk ook toegelicht op een infoavond, tijdens individuele gesprekken met ouders of naar aanleiding van een huisbezoek. Voor ouders en kinderen moet het duidelijk zijn dat niet-verplichte kosten wel degelijk vrijblijvend zijn De school informeert de ouders over de wijze van betaling en biedt aan ouders de mogelijkheid van gespreide betalingsvormen Voor de organisatie van activiteiten tijdens de gewone schooluren stelt het schoolteam zich tot doel om alle leerlingen te laten deelnemen. Voor al de activiteiten mag de financiële bijdrage nooit discriminerend werken. Bij financiële problemen wordt een financiering op maat afgesproken. 2. Aandachtspunten relatie kinderen-school-ouders 2.1. De school werkt actief aan een bewustmaking bij leerkrachten en ouders van de schuldenproblematiek en van kansarmoede in het algemeen. De school werkt aan een positieve beeldvorming over arme gezinnen Het schoolsecretariaat kan enkel de eerste keer de schoolrekening via de leerlingen aanbieden. Bij betalingsmoeilijkheden worden de ouders rechtstreeks gecontacteerd en nooit via de leerling. Ook de schoolagenda is géén geschikt kanaal om ouders aan te manen om tot betaling over te gaan. De leerling mag nooit tussenpersoon worden bij problemen tussen school en ouders Wanneer de school op de hoogte is van een bepaalde gezinsproblematiek dan wordt de klastitularis hierover ingelicht. De leerkrachten hebben hierin een eerstelijnsrol. Basisprincipe is dat er steeds op een discrete en respectvolle manier met de problematiek wordt omgegaan In het schoolreglement of het huishoudelijk reglement wordt vermeld welke stappen er gezet dienen te worden bij betalingsmoeilijkheden. R. AERTS J. BOEL E. BRENTJENS J. CAERS P. DAMEN F. DE BACKKER S. DERBOVEN Stedelijke BS BS Turnhout-Zuid BS Michaël BS St-Jozefcollege BS H.Graf BS St-Pietersinstituut BS BO Molenweide C. GEERTS I. GEERTS J. GLADINES G. GORIS E. JANSENS A. LOODTS L. PEERAER P. PROOST BS St-Victor BS H.Graf BS St-Franciscus BS Zwaneven BS Delta BS Reuzepas BS Het Centrum BS St-Pietersinstituut M. PUTMAN J. VAN DEN BROECK M. VAN DEN KERKHOF W. VAN EYGEN C. VAN GOOL F. VANDERHAEGHEN K. VANVELK BS De Ring BS De Brem KS St-Jozefcollege BS St-Jozefcollege BS St-Victor Gemeentelijke BS BS H.Graf

12 Op zoek naar goedkoopste manier om pedagogisch project te realiseren jaarlijkse evaluatie Raming van (niet-)verplichte uitgaven onderdeel intake Info over verschillende mogelijkheden van betaling Alle lln. laten participeren aan activiteiten tijdens de schooluren

13 Sensibilisering team & ouders over kansarmoede Leerling is nooit tussenpersoon Discretie Stappenplan in schoolreglement bij betalingsmoeilijkheden - contactpersoon

14 Onderwijscheque voor Turnhoutse kinderen in basisonderwijs Wat? De onderwijscheque van 60 is een tegemoetkoming van de Stad Turnhout om de schoolrekening in het basisonderwijs (kleuter en lager) te verlichten. Komt mijn kind in aanmerking voor zo'n cheque? Dit zijn de voorwaarden om een cheque te kunnen ontvangen: wonen in Turnhout les volgen in een kleuter- of lagere school of thuisonderwijs genieten (mag ook een school buiten Turnhout zijn) recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg Wat moet ik met de cheque doen? Geef deze cheque zo snel mogelijk af op de school van uw kind.

15 # # geïnd

16 Studietoelagen: digitale aanvragen via intermediairen # aanvragen

17 Aanbevelingen 1. Scholen zetten de tegemoetkoming van de boekenfondsen best in voor de verlichting van de schoolkosten van leerlingen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. 2. Om de drempel te verlagen moeten de boekenfondsen naast de online bestelling ook de mogelijkheid bieden om op papier of via de telefoon een bestelling te plaatsen. 3. De boekenfondsen zouden best gratis gespreide betalingen aanbieden (zoals VDE & Iddink Nederland). Iddink stelt wel dat wie in 2 of 3 termijnen betaalt, wel rekening moet houden met een toeslag van 7 à De boekenfondsen zouden op termijn op vraag van de aangesloten school een overzicht per klas moeten bezorgen van de kosten van het schoolboekenpakket ten opzichte van de gemiddelde kosten bij alle bij het fonds aangesloten scholen. Dat is een doeltreffend instrument voor scholen om zicht te krijgen op de kostprijs van hun onderwijs. VDE & Iddink bieden die service aan in Nederland. 5. Op vraag van de betrokken school kan het boekenfonds bij leerlingen nagaan of de bestelde boeken effectief regelmatig zijn gebruikt. VDE & Iddink bieden die service aan in Nederland. Marc Van de maele (deskundige LOP-Turnhout) merkt ook op dat in de betalingsvoorwaarden gespreide betalingen niet vermeld worden. Van In-Iddink zegt de hierboven vermelde aanbevelingen nu al grotendeels in praktijk te kunnen brengen (volgens de nota van de werkgroep schoolkosten van het LOP Turnhout).

18

19 Stappenplan onbetaalde schoolrekeningen Kansarm gezin Een vriendelijke herinnering sturen 'Wij hebben nog geen betaling van de schoolrekening van uw zoon/ dochter ontvangen. Mogelijk hebt u vergeten de rekening te betalen Telefonisch contact opnemen met de ouders of ze persoonlijk aanspreken om ze uit te nodigen voor een gesprek. Belangrijk bij dat gesprek is dat wordt nagegaan waar het probleem zich situeert. Een aantal keuzemogelijkheden wordt naar voor geschoven. Mogelijke keuzes Wij betalen contant in 1 keer vóór. (datum) Wij betalen de som contant af in 3 schijven. De eerste op. Wij willen op de volgende manier die som afbetalen (eigen voorstel) Wij willen een oplossing zoeken samen met de directeur. Contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor advies of, na overleg met de betrokken ouders, voor een bemiddeling van of een toeleiding naar het OCMW. Stappenplan onbetaalde schoolrekeningen bij wanbetaling Een vriendelijke herinnering sturen 'Wij hebben nog geen betaling van de schoolrekening van uw zoon/ dochter ontvangen. Mogelijk hebt u vergeten de rekening te betalen Telefonisch contact opnemen met de ouders of ze persoonlijk aanspreken om ze uit te nodigen voor een gesprek met de directie. Belangrijk bij dat gesprek is dat wordt nagegaan waar het probleem zich situeert. Een (aangetekende) aanmaning versturen met daarin de vraag hoe de ouders de rekening denken te betalen. Die brief bevat een aantal keuzemogelijkheden. Nadien moet die brief afgegeven worden op school. Mogelijke keuzes Wij betalen contant in 1 keer vóór. (datum) Wij betalen de som contant af in 3 schijven. De eerste op. Wij willen op de volgende manier die som afbetalen (eigen voorstel) Wij willen een oplossing zoeken samen met de directeur. Een brief laten versturen door iemand van het schoolbestuur/ de inrichtende macht ( 'Wij hebben vernomen van de directeur laatste kans om te betalen, anders ) Afhankelijk van de ontstane situatie, kiezen tussen: Contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW voor advies, na overleg met de betrokken ouders voor een bemiddeling van of een toeleiding naar het OCMW. De ouders oproepen tot een verzoening of minnelijke schikking bij de vrederechter Een brief laten versturen door een advocaat of een incassobureau

20 Instapdossier Basisonderwijs Onderwijscheque & Scholenfonds Gezond op school Code Stappenplannen Kader

21 COMMUNICATIE SCHOLEN - OCMW Aandachtspunten Niet élk gezin dat zijn schoolrekeningen niet betaalt, is kansarm. Er zijn ook gezinnen die niet willen betalen (wanbetalers) of nonchalant zijn. Niet élk kansarm gezin betaalt zijn schoolrekeningen niet. Niet élk kansarm gezin mét betalingsproblemen is cliënt bij het OCMW. Schoolinterne stappen Vooraleer een school of schoolcontactpersoon zich richt naar het OCMW zijn er stappen ondernomen binnen de school zelf: Proactief: men verwacht problemen en men maakt goede afspraken met de ouders. (v.b. gespreide betalingen) De schoolrekeningen blijven onbetaald: intern overleg overleg met het CLB gesprek met de ouders... Contact met OCMW-contactpunt Zij spreken intern de begeleider van het betreffende gezin aan (als het een cliënt is) Indien het OCMW betalingsproblemen onderkent of verwacht, kan in samenspraak met de ouders - contact opgenomen worden door het OCMW met de school. Consulting Voor advies over aanpak van /communicatie rond specifieke problemen kan een beroep gedaan worden op de knowhow van het OCMW (ook voor niet-cliënten)

22 Periode Voorrangsgroep 1 t/m 15 maart 2016 Broers en zussen 16 t/m 18 maart 2016 Kinderen van personeel 21 maart t/m 15 april 2016 Indicator- & nietindicatorleerlingen Vanaf 16 april 2016 Reguliere inschrijvingen

23 Bart Demyttenaere

24 Armoedebeleid in Turnhout Vierdewereldgroep Mensen voor mensen Aalst

1. omgevingsanalyse/ monitoring. 2. preventie 3. interventie 4. compensatie

1. omgevingsanalyse/ monitoring. 2. preventie 3. interventie 4. compensatie Gent, 8 mei 2015 1. omgevingsanalyse/ monitoring 2. preventie 3. interventie 4. compensatie - jaarlijkse bevraging onbetaalde schoolrekeningen - armoedebarometer - armoedemonitor - gemeentelijke profielschets

Nadere informatie

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot.

Schoolcode voor Mol. Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. Schoolcode voor Mol Voorwoord Elk kind heeft recht op onderwijs. Ondanks de vele inspanningen blijft de kloof tussen de school en kansarme gezinnen groot. OCMW Mol tracht de belangen van zijn cliënten

Nadere informatie

25/04/16. Wanbetalers en incassobureaus. Actueel probleem. Ernstig probleem

25/04/16. Wanbetalers en incassobureaus. Actueel probleem. Ernstig probleem Wanbetalers en incassobureaus Actueel probleem Ernstig probleem 1 Hoog risico: kind in eenoudergezin; gezin met lage werkintensiteit; laagopgeleid gezin; gezin dat woning huurt; Sociaal niet-eu-gezin.

Nadere informatie

Molse schoolcode. Solidariteit op school. Met steun van dienst samenlevingsopbouw Mol, VZW SOS, OCMW Mol en de Molse secundaire scholen.

Molse schoolcode. Solidariteit op school. Met steun van dienst samenlevingsopbouw Mol, VZW SOS, OCMW Mol en de Molse secundaire scholen. Solidariteit op school Met steun van dienst samenlevingsopbouw Mol, VZW SOS, OCMW Mol en de Molse secundaire scholen. 1 Waarom deze schoolcode?... 4 2 De Molse schoolcode... 5 2.1 Schoolkosten beleid...

Nadere informatie

Bijlage 9: Schoolfoto verdiept

Bijlage 9: Schoolfoto verdiept Bijlage 9: Schoolfoto verdiept VISIE OP ARMOEDE Het schoolteam heeft in de twee voorbije schooljaren vorming gevolgd over de kansarmoede(problematiek). Het schoolteam heeft een goed begrip van de complexiteit

Nadere informatie

Bijlage 29: De schoolcode Onderwijsbeleid, Antwerpen

Bijlage 29: De schoolcode Onderwijsbeleid, Antwerpen Bijlage 29: De schoolcode Onderwijsbeleid, Antwerpen Onderwijsbeleid is een dienst van de stad Antwerpen die zowel netoverschrijdend werkt alsook in het stedelijk bedrijf Cultuur, Sport, Jeugd en Onderwijs

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 25 april 2012

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 25 april 2012 Ons kenmerk: LOP/TB/TS/VRS/SK/VDM/120425/020 Bijlagen: 4 VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 25 april 2012 - De meeste scholen waren met een afvaardiging aanwezig op de theatermonoloog. We contacteren

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 17 oktober 2012

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 17 oktober 2012 Ons kenmerk: LOP/TB/TS/VRS/SK/VDM/121017/022 VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 17 oktober 2012 - De leden van de werkgroep bevestigen opnieuw het belang van Ludo s aanwezigheid op de zitdag studietoelagen

Nadere informatie

Verslag stuurgroepvergadering van 3 februari 2015

Verslag stuurgroepvergadering van 3 februari 2015 Ons kenmerk: LOP/TB/VRS/SG/VDM/150203044 Verslag stuurgroepvergadering van 3 februari 2015 Aanwezig Etienne Loots, Dorine Stammen, Daniel Gebruers, Katrien Abrams, Marc Van de maele (verslag), Paul Damen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST 1: DE KERNGROEP (GESLOTEN) VISIE OP ARMOEDE

VRAGENLIJST 1: DE KERNGROEP (GESLOTEN) VISIE OP ARMOEDE VRAGENLIJST 1: DE KERNGROEP (GESLOTEN) Vink aan KLOPT of KLOPT NIET of WEET IK NIET bij de volgende vragen over uw school: VISIE OP ARMOEDE Het schoolteam heeft een goed begrip van de complexiteit van

Nadere informatie

Wonderwel is een geheel van initiatieven, overleg en acties ter bevordering van gelijke kansen in en door het Roeselaarse basisonderwijs.

Wonderwel is een geheel van initiatieven, overleg en acties ter bevordering van gelijke kansen in en door het Roeselaarse basisonderwijs. Wonderwel is een geheel van initiatieven, overleg en acties ter bevordering van gelijke kansen in en door het Roeselaarse basisonderwijs. Wonderwel zet het kind centraal. In alle acties die we ondernemen

Nadere informatie

Gezinnen in armoede aan het woord!

Gezinnen in armoede aan het woord! Gezinnen in armoede aan het woord! Met de steun van: BEVRAGING SCHOOLCODE ERPE-MERE Januari 2010 welzijnsschakelommekeer@live.be www.welzijnsschakelommekeer.be 1 Inleiding Sinds januari 2008 hebben alle

Nadere informatie

Bijlage 15: Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Gent

Bijlage 15: Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Gent Bijlage 15: Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Gent De school: Het leerlingenpubliek van de school bestaat uit zowel kansrijke en middenklasse leerlingen alsook leerlingen die in armoede leven.

Nadere informatie

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent

Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Aalst, 14 oktober 2014 dr. Bengt Verbeeck - HoGent Invordering onbetaalde schoolrekeningen Welke stappen? resultaten? alternatieven? Betwisting schoolkosten Beginsel van kosteloosheid Beginsel van kostenbeheersing

Nadere informatie

SOS SCHULDEN OP SCHOOL. Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente 21/12/2010. goed PRAKTIJK voorbeeld VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN

SOS SCHULDEN OP SCHOOL. Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente 21/12/2010. goed PRAKTIJK voorbeeld VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN SOS SCHULDEN OP SCHOOL Gelijke schoolkansen in uw stad en gemeente VOORSTEL OM SCHOOLARMOEDE AAN TE PAKKEN goed PRAKTIJK voorbeeld Samenwerkingsverband OCMW/Scholen/Ouders en SOS Schulden op School (ouders

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 8 februari 2012

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 8 februari 2012 1 Ons kenmerk: LOP/TB/TS/VRS/SK/VDM/120208/019 VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 8 februari 2012 - Sofie stuurt een herinnering voor Leven in een krabbenmand op maandag 13/02. - Zo nodig rekruteren

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKGROEP ONDERWIJS & ARMOEDE van 21 mei 2015

VERSLAG VAN DE WERKGROEP ONDERWIJS & ARMOEDE van 21 mei 2015 Ons kenmerk: LOP/TB/TS/VRS/O&A/VDM/150521/029 VERSLAG VAN DE WERKGROEP ONDERWIJS & ARMOEDE van 21 mei 2015 - Marc informeert bij de Vierdewereldgroep Aalst of ze aansluitend bij de onderwijsraad op 16/10

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering

Verslag Algemene vergadering Verslag Algemene vergadering 14 oktober 2014 Verslaggever: Jean-Paul De Beleyr Aanwezigheid Zie aanwezigheidslijst toegevoegd aan dit verslag. Documenten Vooraf verstuurd: 1 Uitnodiging en agenda voor

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 21 september 2011

VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 21 september 2011 1 Ons kenmerk: LOP/TB/TS/VRS/SK/VDM/110921/018 VERSLAG VAN DE WERKGROEP SCHOOLKOSTEN van 21 september 2011 Besluiten Enkele leden van de werkgroep wonen de 1 ste voorstelling bij van de theatermonoloog

Nadere informatie

Bijlage 11: Het schoolkostenbeleid 9

Bijlage 11: Het schoolkostenbeleid 9 Bijlage 11: Het schoolkostenbeleid 9 VISIE EN OVERZICHT 1. Wat is er reeds in de school gebeurd omtrent kostenbeheersing en wat kan eventueel nog beter? 2. Er wordt jaarlijks een overzicht van de kosten

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten. Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Kosteloos. Verplichte kosten. Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Schooljaar: 2017-201 Overzicht schoolkosten Bijlage schoolreglement naam school: Leefschool Heyerdahl Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school

Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Kijkwijzer: Oudervriendelijke school Wat kan oudervriendelijkheid inhouden? Op basis van acht criteria reiken wij een aantal kapstokken aan waaraan het oudervriendelijke karakter van de school kan worden

Nadere informatie

Lege brooddozen op school. Symposium

Lege brooddozen op school. Symposium Lege brooddozen op school Symposium 14 oktober 2014 Een private (vzw) ongebonden welzijnsorganisatie die werkt met een combinatie van Overheidssubsidies (Vlaamse gemeenschap) Lokale subsidies (stad/ocmw)

Nadere informatie

Brugfiguren in een landelijke omgeving

Brugfiguren in een landelijke omgeving Brugfiguren in een landelijke omgeving Elise Vertriest Brugfiguur Wingene Anje Huysentruyt Samenlevingsopbouw W-Vl Brugfiguur Meulebeke Brugfiguur Houthulst Kenmerken gemeente Wingene Landbouwgemeente

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten

Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2016-2017 Overzicht schoolkosten versie oktober Vrije basisschool: Sint-Carolus Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Welzijnsschakel Lede Berkenstraat 2 9340 Lede 053/80.47.13 trees.debusschere@telenet.be

Welzijnsschakel Lede Berkenstraat 2 9340 Lede 053/80.47.13 trees.debusschere@telenet.be Mensen in armoede uit Lede aan het woord! In samenwerking met : Armoede en onderwijs: Ervaringen en voorstellen Mei 2010 Met de steun van : Welzijnsschakel Lede Berkenstraat 2 9340 Lede 053/80.47.13 trees.debusschere@telenet.be

Nadere informatie

Bijlage 12: Heilig Graf, Turnhout

Bijlage 12: Heilig Graf, Turnhout Bijlage 12: Heilig Graf, Turnhout De school: Heilig Graf is een zeer grote school met alle onderwijsvormen ASO, TSO, BSO en KSO. De school telt 2580 leerlingen in het secundair onderwijs en 450 leerkrachten

Nadere informatie

Bijlage 15: Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Gent

Bijlage 15: Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Gent Bijlage 15: Instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius, Gent De school: Het leerlingenpubliek van de school bestaat uit zowel kansrijke en middenklasse leerlingen alsook leerlingen die in armoede leven.

Nadere informatie

Schooljaar: versie september 2018 Overzicht schoolkosten Vrije Basisschool Sint-Carolus. Kosteloos. Verplichte kosten

Schooljaar: versie september 2018 Overzicht schoolkosten Vrije Basisschool Sint-Carolus. Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2018-2019 - versie september 2018 Overzicht schoolkosten Vrije Basisschool Sint-Carolus Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Verslag stuurgroepvergadering van 27 september 2010

Verslag stuurgroepvergadering van 27 september 2010 Ons kenmerk: LOP/TOT/SG/VRS/VDM/100927/025 Bijlagen: 2 Verslag stuurgroepvergadering van 27 september 2010 Aanwezig Katrien Abrams, Erwin Brentjens, Etienne Loots, Cherstine Michielsen, Marc Van de maele

Nadere informatie

Verslag stuurgroepvergadering van 15 december 2015

Verslag stuurgroepvergadering van 15 december 2015 Verslag stuurgroepvergadering van 15 december 2015 Aanwezig Etienne Loots, Katrien Abrams, Marc Van de maele, Cherstine Michielsen, Daniel Gebruers, Sigurd Borghs, Annemie Daemen, Nele Cornelis Verontschuldigd

Nadere informatie

SIGNAALKAART KANSARMOEDE

SIGNAALKAART KANSARMOEDE SIGNAALKAART DE LEERLING OP SCHOOL Blijf geloven in het goede van de mensen. Probeer geen moeilijke leerlingen te zien maar leerlingen die het moeilijk hebben. Genegenheid, tederheid, begrip en respect

Nadere informatie

Schooljaar : Vrije basisschool: o.l.v. Presentatie Plezantstraat

Schooljaar : Vrije basisschool: o.l.v. Presentatie Plezantstraat Schooljaar : 2017-2018 Overzicht schoolkosten Vrije basisschool: o.l.v. Presentatie Plezantstraat Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Maandag, 1 september 2014 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Er is een nieuwe regelgeving in verband met de inschrijving van kinderen in het basisonderwijs "Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs".

Er is een nieuwe regelgeving in verband met de inschrijving van kinderen in het basisonderwijs Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs. Inschrijvingen voor het schooljaar 2018-2019 Er is een nieuwe regelgeving in verband met de inschrijving van kinderen in het basisonderwijs "Inschrijvingsdecreet in het basisonderwijs". Zoals u reeds in

Nadere informatie

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos

Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Schooljaar: 2017-2018 versie juni 2017 Overzicht schoolkosten vrije basisschool O.L.V. Ten Bos Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Communicatie: Instituut Maris Stella, Borgerhout

Communicatie: Instituut Maris Stella, Borgerhout Communicatie: Instituut Maris Stella, Borgerhout IMS in Borgerhout telt 620 leerlingen waarvan een groot aantal SES-leerlingen zijn. Niet al deze SES-leerlingen hebben het financieel moeilijk. Soms gaat

Nadere informatie

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: Overzicht schoolkosten Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend

Nadere informatie

BIJDRAGEREGELING

BIJDRAGEREGELING BIJDRAGEREGELING 2018-2019 (Zie infobrochure onderwijsregelgeving punt 8) Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven. Verplichte activiteiten

Nadere informatie

LOP LIER BASIS LOP DUFFEL-LIER SECUNDAIR GELIJKE ONDERWIJSKANSEN PLANNING

LOP LIER BASIS LOP DUFFEL-LIER SECUNDAIR GELIJKE ONDERWIJSKANSEN PLANNING LOP LIER BASIS LOP DUFFEL-LIER SECUNDAIR GELIJKE ONDERWIJSKANSEN PLANNING 2014-19 Inhoud p. 1 I. Strategische doelen p. 2 II. Actieplannen p. 2 III. Acties p. 3 1. De beheersing van schoolkosten p. 3 2.

Nadere informatie

Kosteloos. Verplichte kosten

Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: 2017-2018 Overzicht schoolkosten versie oktober Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte

Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte BIJDRAGEREGELING Hieronder vind je een lijst met de schoolkosten. Op die lijst staan zowel verplichte als nietverplichte uitgaven. Verplichte activiteiten zijn uitgaven die ouders zeker zullen moeten maken.

Nadere informatie

Bijdrageregeling Basisschool Zwaneven

Bijdrageregeling Basisschool Zwaneven 1 1. De minister 1. Woordje vooraf Onze onderwijsminister wenst dat onderwijs voor alle ouders, ook voor diegenen die het minder breed hebben, zo betaalbaar mogelijk is. We kunnen dit enkel toejuichen.

Nadere informatie

Bijlage 28: Kostenbeleid - Stedelijk beleid: Onderwijscheques, Oostende

Bijlage 28: Kostenbeleid - Stedelijk beleid: Onderwijscheques, Oostende Bijlage 28: Kostenbeleid - Stedelijk beleid: Onderwijscheques, Oostende Onderwijscheques zijn als betaalmiddel vanzelfsprekend geworden in de Oostendse basis- en secundaire scholen. Geert Saelens, Onderwijsregisseur

Nadere informatie

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren

Schooljaar: versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Schooljaar: 2016-2017 versie oktober Overzicht schoolkosten Gemeenschapsonderwijs: De Watertoren Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten

Schooljaar: Overzicht schoolkosten. Kosteloos. Verplichte kosten Schooljaar: Overzicht schoolkosten Kosteloos Kosten die te maken hebben met het bereiken van de eindtermen en het nastreven van de ontwikkelingsdoelen Hiervoor mogen geen kosten aan ouders doorgerekend

Nadere informatie

Strategieën voor meer gelijke kansen

Strategieën voor meer gelijke kansen Strategieën voor meer gelijke kansen Sessie 3 Interactum Kenmerken / voorbeelden Kenmerken Randvoorwaarden Preventief Integraal Onderwijs zelf niet in vraag gesteld Voorbeelden Leerplichtverlenging Opvoedingsondersteuning

Nadere informatie

EERSTE JAAR. Rekentoestel Texas TI30 Multiview 15 Fotokopie en drukwerk (gemiddelde)

EERSTE JAAR. Rekentoestel Texas TI30 Multiview 15 Fotokopie en drukwerk (gemiddelde) OMSCHRIJVING EERSTE JAAR Rekentoestel Texas TI30 Multiview 15 Fotokopie en drukwerk (gemiddelde) KOSTPRIJS 60 Schoolagenda + map 8 Materiaal T.O. /P.O. Verblijf middagrefter (jaar) 190 DP en huiswerkpapier

Nadere informatie

Addendum schoolreglement

Addendum schoolreglement Addendum schoolreglement Beste ouders Zoals we reeds meedeelden, behoort uw school tot de nieuwe scholengroep Fluxus. Hierdoor zijn er administratieve aanpassingen nodig aan het schoolreglement. Inhoudelijk

Nadere informatie

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01

A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 A0326 A0327 A0328 Acties binnen de vereniging SPOOR FOBVBP01 VOORAF: de vereniging SPOOR De vereniging SPOOR staat voor Samenwerking rond Preventie in het kader van Opvoeding en Onderwijs Regio Brugge

Nadere informatie

INHOUD. Stedelijke Basisschool de Vlieger

INHOUD. Stedelijke Basisschool de Vlieger INHOUD Inleidend woord van de directeur... 3 1. Pedagogisch project... 4 2. Schooluren... 5 3. Communicatie met de ouders... 6 4. Aanmelden en inschrijven... 7 5. Schooltoelage... 8 6. Ontwikkelingsdoelen

Nadere informatie

Ouderwerking. (feitelijke vereniging)

Ouderwerking. (feitelijke vereniging) Ouderwerking (feitelijke vereniging) Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 OUDERWERKING (feitelijke vereniging)... 3 versie website 8 oktober 2015... 3 Woord vooraf:... 3 Missie... 3 Visie... 3 HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis?

De schoolrekening. (Bijlage bij het schoolreglement) 1. Wat is gratis? (Bijlage bij het schoolreglement) De schoolrekening. I. Wat is gratis en wat dient betaald te worden? Het decreet basisonderwijs bepaalt dat aan u geen bijdragen kunnen gevraagd worden voor alles wat verband

Nadere informatie

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken.

om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Ideeën deeënbundel om het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school in jouw school waar te maken. Het charter Gelijke kansen voor elk kind op de school en de ideeënbundel zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Nieuwsbrief september - oktober 2017

Nieuwsbrief september - oktober 2017 Nieuwsbrief september - oktober 2017 Kalender september 30 augustus KS 19u30 Infoavond voor de kleuterschool 1 september school WELKOM! 4 september L4 19u00 Infoavond voor de ouders van L4 5 september

Nadere informatie

Evaluatie afsprakennota inschrijvingsbeleid Voorbereiding afsprakennota inschrijvingsbeleid Basisonderwijs regio Sint-Niklaas

Evaluatie afsprakennota inschrijvingsbeleid Voorbereiding afsprakennota inschrijvingsbeleid Basisonderwijs regio Sint-Niklaas Datum: 23 mei 2013 Doelgroep: Leden van de werkgroep inschrijvingsbeleid 1. Inleiding Evaluatie afsprakennota inschrijvingsbeleid 2013-2014 Voorbereiding afsprakennota inschrijvingsbeleid 2014-2015 Basisonderwijs

Nadere informatie

Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk

Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk Mijn kind inschrijven in een basisschool in Genk Inhoud 2 Woord vooraf 3 Hoe kies ik een school? 4 Welke scholen zijn er in Genk? 4 Onderwijskaart Basisonderwijs Genk 8 Mijn kind inschrijven: hoe doe ik

Nadere informatie

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende!

We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Dinsdag, 1 september 2015 Beste ouders, kinderen, grootouders, We hopen dat iedereen vandaag een fantastische start van het nieuwe schooljaar kende! Wij heten jullie alvast van harte welkom en hopen op

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015.

De inschrijfperiode voor niet-voorrangsgerechtigde leerlingen start op maandag 2 maart 2015. BETREFT : Inschrijven voor het schooljaar 2015 2016 Enkel voor nieuwe kleuters en leerlingen Beste ouders, Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn scholen gebonden aan de inschrijvingsregels uit het decreet

Nadere informatie

Informatieavond september SBS Kermt

Informatieavond september SBS Kermt Informatieavond september 2011 SBS Kermt - 2011 1 Schoolorganisatie 2011-2012 Organisatie en ondersteuning: SBS Kermt 2011 2 Schoolorganisatie 2011-2012 Kleuterschool: SBS Kermt - 2011 3 Schoolorganisatie

Nadere informatie

WG KLEUTERPARTICIPATIE 27/09/2018

WG KLEUTERPARTICIPATIE 27/09/2018 GELIJKE ONDERWIJSKANSEN LOKAAL OVERLEGPLATFORM BASISONDERWIJS GENT Voorzitter Dr. Jean Pierre Verhaeghe TEL: 0474 294083 Jeanpierre.verhaeghe@vlaamsparlement.be www.lop.be WG KLEUTERPARTICIPATIE 27/09/2018

Nadere informatie

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen:

Om na te gaan of je klachtenprocedure zinvol is kan je jezelf de volgende vragen stellen: Leidraad omgaan met klachten : klachtenprocedure Wat is een klacht? Een klacht is een uiting van ontevredenheid van een ouder over een aspect van de werking. Ze komt tot stand als het overleg tussen de

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering

Verslag Algemene vergadering Verslag Algemene vergadering 2 december 2013 Verslaggever: Jean-Paul De Beleyr Aanwezigheid Aanwezigheidslijst is als bijlage toegevoegd aan dit verslag. Documenten Vooraf verstuurd: 1 Uitnodiging en agenda

Nadere informatie

Handleiding schoolware ouders

Handleiding schoolware ouders Vrije Basisschool De Wegwijzer Handleiding schoolware ouders Inloggen Ga naar de website van de school en klik bovenaan in het menu op Schoolware. Er zal een nieuw venster openen. Uw gebruikersnaam is

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Vergadering (AV) van 12 juni 2012

VERSLAG Algemene Vergadering (AV) van 12 juni 2012 Turnhout, 13 juni 2012 Ons kenmerk: LOP/TB/TS/VRS/AV/VDM/120612/018 Bijlagen: PowerPointpresentatie, motie en toevoeging aan het HHR VERSLAG Algemene Vergadering (AV) van 12 juni 2012 - De algemene vergadering

Nadere informatie

Verslag Algemene vergadering

Verslag Algemene vergadering Verslag Algemene vergadering 5 juni 2014 Verslaggever: Jean-Paul De Beleyr Aanwezigheid Zie aanwezigheidslijst toegevoegd aan dit verslag. Documenten Vooraf verstuurd: 1 Uitnodiging en agenda voor de vergadering

Nadere informatie

Pieter Heymans Hans Coessens. Wim Van Olmen Sarah Polfliet (verslag)

Pieter Heymans Hans Coessens. Wim Van Olmen Sarah Polfliet (verslag) Verslag vergadering schoolraad van 31 mei 2018 Aanwezigen: Pedagogische raad Ouderraad Lokale gemeenschap Juf Lut Juf Nicole Heidi Lenaerts Pieter Heymans Hans Coessens Hilde Van Wichelen (voorzitter)

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

Bijlage 24: Immaculata School, Ieper

Bijlage 24: Immaculata School, Ieper Bijlage 24: Immaculata School, Ieper De school: Het is een school met TSO/BSO-richtingen. Het leerlingenaantal zit rond de 860, de school telt 130 personeelsleden en maakt deel uit van de scholengroep

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Bied nazorg. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Bied nazorg. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaiboek voor je interne werking LAC Bied nazorg Betrek

Nadere informatie

25 Integratie OCMWgemeente: aan vertrouwen en een sterker beleid

25 Integratie OCMWgemeente: aan vertrouwen en een sterker beleid 25 Integratie OCMWgemeente: bouwen aan vertrouwen en een sterker beleid Ellen Dierckx Coördinator dienstencentrum tewerkstelling den travoo OCMW Balen Achtergrond Aanleiding: KHK-onderzoek 2007 leefomstandigheden

Nadere informatie

Werking Doelgroep Bereikbaarheid Tijd Kostprijs. Heistraat 135b 9100 Sint-Niklaas (Beytullah Göl)

Werking Doelgroep Bereikbaarheid Tijd Kostprijs. Heistraat 135b 9100 Sint-Niklaas (Beytullah Göl) Organisatie / instantie HUISWERKBEGELEIDING Poorten & Bruggen De Regenboog Sintar LEERPROBLEMEN Het Veer CLB Go! Waasland Werking Doelgroep Bereikbaarheid Tijd Kostprijs Huiswerkbegeleiding Remediëring

Nadere informatie

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: verplichte aankoop van T-shirt met schoollogo en de maximumfactuur.

Commissie Zorgvuldig Bestuur. BETREFT: verplichte aankoop van T-shirt met schoollogo en de maximumfactuur. Commissie Zorgvuldig Bestuur CZB/V/KBO/2008/201 BETREFT: verplichte aankoop van T-shirt met schoollogo en de maximumfactuur. 1 PROCEDURE 1.1 Ontvangst: 6 juni 2008 1.2 Verzoeker directeur 1.3 Betrokken

Nadere informatie

Lokaal loket kinderopvang en kwetsbare gezinnen

Lokaal loket kinderopvang en kwetsbare gezinnen Lokaal loket kinderopvang en kwetsbare gezinnen 05/02/2019 Een lokaal loket kinderopvang helpt om de toegang tot kinderopvang voor elke ouder laagdrempelig te houden, met bijzondere aandacht voor kwetsbare

Nadere informatie

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school?

Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Hoe aanmelden en inschrijven in een Wijnegemse school? Aanmelden en inschrijven: STAP VOOR STAP 1. Kies een school Maak voor jezelf een keuze: welke school kies je? Kleuteronderwijs Het Notendopje (GO!

Nadere informatie

Ouders & School (LOP Lokeren)

Ouders & School (LOP Lokeren) Ouders & School (LOP Lokeren) Vooronderzoek Onderzoek in secundaire scholen (Brussel) Model van ouderbetrokkenheid (denkkader) Drie actoren (ouder, school, leerling!) Drie pijlers Drie voorwaarden Zes

Nadere informatie

OUDERWERKING (feitelijke vereniging)

OUDERWERKING (feitelijke vereniging) OUDERWERKING (feitelijke vereniging) Versie 1 september 2017 Missie : Waar willen wij als ouderwerking toe bijdragen? Waar staan wij voor? Visie : Waar willen wij als ouderwerking werk van maken? Waar

Nadere informatie

Aandachtspunten en werkingsmogelijkheden bij het GOK/SES beleid

Aandachtspunten en werkingsmogelijkheden bij het GOK/SES beleid Samenwerkingsovereenkomst - bijlage 7 Aandachtspunten en werkingsmogelijkheden bij het GOK/SES beleid 1. Inleiding Indien een school extra uren en/of andere ondersteuning ontvangt, is het belangrijk dat

Nadere informatie

Communicatie van en naar ouders

Communicatie van en naar ouders Communicatie van en naar ouders Schooljaar 2017-2019 De communicatie van en naar ouders Hieronder beschrijven we de mogelijke momenten en vormen van communicatie tussen ouders enerzijds en de school en

Nadere informatie

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont

Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Workshop Zorgvuldig communiceren: het belang van een samenwerkingsmodel Dr. Inge Van Trimpont Samenwerkingsmodel Schoolteam GON begeleider leerkracht KCA in de klas medeleerlingen Schoolbeleids - team

Nadere informatie

WELKOM DOORSTART. met SES-lestijden GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEID 26 /09/ /10/2012 1

WELKOM DOORSTART. met SES-lestijden GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEID 26 /09/ /10/2012 1 WELKOM GELIJKE ONDERWIJSKANSENBELEID met SES-lestijden DOORSTART 26 /09/2012 08/10/2012 1 DOELSTELLINGEN Scholen aanzetten geven tot een gerichte uitbouw van hun gelijke kansenbeleid met SES-lestijden.

Nadere informatie

M-decreet. BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO)

M-decreet. BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO) M-decreet BuBaO type1/8 > basisaanbod BUSO OV3 type 1 > basisaanbod Evaluatie om de 2 jaar (BuBaO), na de opleidingsfase (BUSO) M-decreet Type 7 ook voor kinderen met spraak- of taalstoornis Creatie van

Nadere informatie

Ouders & Jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Brussel, 15 februari 2016

Ouders & Jeugdwerk. Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk. Brussel, 15 februari 2016 Ouders & Jeugdwerk Ervaringen en verwachtingen van ouders over deelname en betrokkenheid bij jeugdwerk Brussel, 15 februari 2016 Evelyn Morreel, Kristien Nys, Kathleen Emmery (HIG, Odisee) Karla van Leeuwen

Nadere informatie

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Bijdrage voor geïntegreerde werkweek.

COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR. BETREFT: Basisonderwijs: Bijdrage voor geïntegreerde werkweek. COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR CZB/V/KBO/2004/75 BETREFT: Basisonderwijs: Bijdrage voor geïntegreerde werkweek. 1. PROCEDURE 1.1 Ontvangstdatum: 20.09.2004 1.2 Verzoeker ouder. 1.3 Antwoordende partij Basisschool

Nadere informatie

GEZINSBELEID. GEMEENTESCHOOL DWORP Alsembergsesteenweg 569, 1653 Dworp 1

GEZINSBELEID. GEMEENTESCHOOL DWORP Alsembergsesteenweg 569, 1653 Dworp 1 GEZINSBELEID Als ik later groot ben, wil ik gelukkig zijn, antwoorden kinderen als je hen vraagt waarover ze dromen. En dat is ook hetgene wat hun ouders wensen, evenals hun leerkrachten. Iedereen verlangt

Nadere informatie

HET ZORGBOEKJE & DE ZORGWIJZER

HET ZORGBOEKJE & DE ZORGWIJZER Flankerend onderwijsbeleid van de Stad Leuven HET ZORGBOEKJE & DE ZORGWIJZER Instrumenten in de communicatie tussen school, ouders en CLB HET ZORGBOEKJE & DE ZORGWIJZER Instrumenten in de communicatie

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 10 november 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD Samen Leven Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer Koen

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Schoolkosten in het secundair onderwijs

Schoolkosten in het secundair onderwijs Schoolkosten in het secundair onderwijs In het schooljaar 2012-2013 vroeg de VCOV (samen met de andere ouderkoepels) aan 200 ouders om de schoolkosten te inventariseren van hun kind in het secundair onderwijs.

Nadere informatie

Formele inschrijving

Formele inschrijving Welkom Alle leerlingen waarvan de ouders kiezen voor het pedagogisch project van de steinerscholen en voor de manier waarop de middelbare school de belangrijkste basisprincipes van deze pedagogie in vult,

Nadere informatie

Onderwijs moet zo goedkoop mogelijk zijn

Onderwijs moet zo goedkoop mogelijk zijn Resultatenrapport van de bevraging: Modernisering secundair onderwijs Start bevraging: 20-12-2016 Stop: 30-1-2017 Aantal responsen: 26, waarvan 19 volledige en 7 onvolledige. Enkel de volledige responsen

Nadere informatie

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE

RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE RAPPORT KANSARMOEDE-INDICATOREN IN ERPE-MERE Bij het openen van het rapport worden de meest recente gegevens uit de databank gehaald. Inleiding In dit document worden de kansarmoede-indicatoren weergegeven

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS JUNI 2017

RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS JUNI 2017 VBS Klim-Op Kerkkouterstraat 58 9520 Bavegem Tel * Fax 09 362 98 03 directie.bavegem@vbhoutembavegem.be RESULTATEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK OUDERS JUNI 2017 Samen met onze maandelijkse nieuwsbrief WegWijs

Nadere informatie

Onderzoek betaling schoolfacturen

Onderzoek betaling schoolfacturen Resultaten 1. Welk type school vertegenwoordigt u? Kleuter 5 4,9 % Lager 62 60,2 % Middelbaar ASO 14 13,6 % Middelbaar TSO 4 3,9 % Middelbaar BSO 3 2,9 % Ander 15 14,6 % 2. Hoeveel bedraagt in uw school

Nadere informatie

EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN!

EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN! Inschrijven in het eerste jaar secundair onderwijs? Beersel Halle Lennik St.-Genesius-Rode EERST AANMELDEN, DAN INSCHRIJVEN! Beste ouder, In deze brochure vind je alle informatie die nodig is om jouw kind

Nadere informatie

Probleemstelling. Persoonlijk / maatschappelijk Symptoom Leerplicht ontduiken = misdrijf (vr ouders) Snelle opvolging is noodzakelijk

Probleemstelling. Persoonlijk / maatschappelijk Symptoom Leerplicht ontduiken = misdrijf (vr ouders) Snelle opvolging is noodzakelijk Spijbelbeleid Probleemstelling Spijbelen = risicogedrag Persoonlijk / maatschappelijk Symptoom Leerplicht ontduiken = misdrijf (vr ouders) Snelle opvolging is noodzakelijk Spijbelen = communicatie Signaal

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp (IJH) Gedragscode voor deelnemers aan het cliëntoverleg ALGEMENE BEPALINGEN: WIE HEEFT BEROEPSGEHEIM?

Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp (IJH) Gedragscode voor deelnemers aan het cliëntoverleg ALGEMENE BEPALINGEN: WIE HEEFT BEROEPSGEHEIM? Cliëntoverleg Integrale Jeugdhulp (IJH) Gedragscode voor deelnemers aan het cliëntoverleg INLEIDING Hulpverleners en andere professionele derden, die deelnemen aan het cliëntoverleg IJH zijn gebonden aan

Nadere informatie