Het voordeel van de twijfel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het voordeel van de twijfel"

Transcriptie

1 Het vrdeel van de twijfel Nrtje M a rres Recensie van: D. Gldberg (red.) {2000) Tfie rbt in the garden, Tdbrics and tdc-tpistemhgy in the age f the internet. Cambridge (Md.s$.), MIT Press. Velen zijn het erver eens, nzekerheid is een typisch effect van infrmatieverspreiding via het internet. Neem de hype rnd Ginger, cdenaam IT. Geruchten ver deze 'raadselachtige uitvinding' verspreidden, zich half januari vlgens het patrn van het spreekwrdelijke lpende vuurtje ver het internet. Het nieuws ver een naar verluidt revlutinair verversmiddel (IT staat vr individual transprter) lekte uit na een presentatie p Harvard van het geheime prject. Terwijl niemand kn vertellen wat IT precies is, had het bericht binnen een paar dagen bezit genmen van discussiefra en nieuwssites, en kwamen er sites nline die zich geheel teleggen p het ntrafelen van het mysterie (bijvrbeeld De zekmachine Lycs categriseert Ginger als een. mysteryprduct, waaruitje zu kunnen, cncluderen dat dr het internet gegenereerde raadsels hier gedegradeerd zijn tt cultuurprduct. Maar Ginger is k een perfect vrbeeld, van de manier waarp het net nzekerheid, prept. De beschikbare infrmatie ver het verversmiddel is, zacht gezegd, incmpleet. Afgezien van de sleutelwrden transprt en revlutinair, zijn er nauwelijks harde gegevens beschikbaar. Daarmee is er alle ruimte vr speculatie: Ginger is een 'persnlijke hvercraft', maar k een 'srt scter', en een 'zer-smg emissin vehicle'. De geruchten zijn bvendien niet te herleiden tt één gezaghebbende brn, die uitsluitsel zu kunnen geven. Hewel nzekerheid dr menig cmmentatr als 'typisch internet' wrdt erkend, wrdt het verschijnsel zelden als een epistemlgische kwestie benaderd. Meestal wrdt het beschreven als een (pp)cultureel verschijnsel f als een cmplicatie die m beleidsmaatregelen rept. The rbt in the garden vrmt hierp een welkme uitzndering (een andere uitzndering vrmt Rgers (red.)). Het bek verbindt aan de vraagtekens, twijfels en het wantruwen die nline-infrmatie z vaak bij gebruikers prept de ambitieuze claim dat epistemlgische vragen rnd de status van infrmatie pnieuw relevant zijn in de cntext van het internet, in beschuwingen vanuit de filsfie, elektrnische kunst en interactientwerp, wrdt mediale nzekerheid in een breed en nrmatief kader geplaatst. Daarmee mzeilt het bek de keuze tussen vrijblijvendheid en bijziendheid, die vr benaderingen vanuit cultuur en beleid niet te vermijden lijkt. The rbt in the gar- 75

2 T2 E 3e 1 76 den heeft een grtse, duidelijke stelling ais uitgangspunt: waar epistemlgische kwesries tien jaar geleden ng werden afgedaan met een slappe verwijzing naar pragmatiek en instrumentaliteit, staan ze sinds de pkmst van de infrmatietechnlgie weer vl in de aandacht. De samensteller, cmputerwetenschapper Dan Gldberg, ziet een parallel tussen de pkmst van de epistemlgie in reactie p de blei van de experimentele wetenschappen, en haar hernieuwde relevantie ten. tijde van het internet. Ten, net als nu, werden technlgieën geïntrduceerd die het bereik van de waarneming radicaal uitbreidden, en k ten riepen die nieuwe instrumenten, de vraag p wat als kennis telt. Alsf deze grande histire ng niet grandis geneg is, wrdt de geschiedenis vlgens Gldberg k. ng eens vertrefd dr het internet. Terwijl vragen rnd. de betruwbaarheid van infrmatie ten. tijde van. de wetenschappelijke revlutie alleen de intellectuele elite in berering bracht, legt het internet deze vragen vr aan het grte publiek. Z grandis als de stelling van The rbt m the garden is, z specifiek zijn echter de uitwerkingen ervan die de bundel bijeenbrengt. Het bereik van reflectie is fficieel beperkt tt één tepassing van het internet in het bijznder: telerbtica, ftewel de live interactie met verafgelegen fysieke mgevingen, k wel telepresence genemd. Hewel de meeste auteurs tegeven aan de verleiding m in ieder geval een begin te maken met het ntwikkelen van een epistemlgie vr het internet in het algemeen, drukt telerbtica een. duidelijk stempel p hun cnceptualisering van nline-interactie. Een tweede beperking, en deze is een stuk vreemder, is dat epistemlgie dr de meeste auteurs wrdt gedefinieerd als een subcategrie van de fenmenlgie. Vetrekkend vanuit Descartes' stelling van de fundamentele nbetruwbaarheid van de waarneming, wrden, vragen rnd de status van infrmatie telkens weer herleid tt een prbleem met de beleving van nline-interactie. Mediale nzekerheid wrdt z gereduceerd tt een ervaringsprbleem. Dat is nfrtuinlijk mdat een van de belangrijkste cmplicaties waar een epistemlgie van het internet mee te maken kan krijgen, p deze manier nuitgewerkt blijft. Die cmplicatie is als vlgt: het internetprbleern van de nbetruwbaarheid van infrmatie valt samen met de internetbel/te van gedistribueerde kennisvrming. The rbt in the garden staat in de traditie van de 'zachte' benadering van 'harde' cmputers die in de jaren tachtig pkwam in Amerika. Terwijl in de wereld van de persnal cmputers Apples vriendelijke Macintshes het pnamen tegen de kele zakelijkheid van DSmachines, kwam in de kunstmatige intelligentie het fenmenlgisch perspectief p cmputers p. De heideggeriaanse visies p cmputers van Hubert Dreyfus en Michael Heim werden ppulair. Niet representatie maar interactie. Niet abstractie, maar de gesitueerdheid van het 'echte leven', z kan je hun bdschap samenvatten (Wingrad 1995). In deze campagne fungeerde Descartes, als grndlegger van het frmeel ratinalisme, als zndebk.

3 Tegenver de steriele cgnitiemdellen gescheid, p cartesiaanse leest, werden cmputers in het vruitzicht gesteld die zuden imprviseren en al spelenderwijs zuden leren. De claim was dat de 'berekenende' apparaten die AI tt dan te geprduceerd had, nit fte nimmer intelligent zuden wrden, in de rijke betekenis die het wrd in het leven van alledag heeft. Het is dus met gevel vr irnie dat Hubert Dreyfus in het eerste hfdstuk van The rbt in the garden stelt dat het internet Descartes alsng gelijk geeft. Telepresence lijkt van de gebruiker het cntemplatief ingestelde individu te maken, dat alle reden heeft m zijn zintuigen en de instrumenten die hem van. waarnemingen vrzien, te wantruwen. Als exemplarisch geval wijst Dreyfus p de telegarden die Dan Gldberg ntwikkelde, en waar de titel naar verwijst. Hier kunnen gebruikers via een p het internet aangeslten rbtarm de plantjes in een verafgelegen tuin water geven ( Vlgens Dreyfus maken gebruikers daarbij niet alleen kennis met de pwinding van het handelen p afstand, ze wrden tegelijkertijd, gecnfrnteerd, met de vraag, is die tuin wel echt? Deze knieval vr Descartes' subject en zijn kpzrgen, weerhudt Dreyfus er echter niet van m de cartesiaanse twijfel vervlgens van een fenmenlgische fundering te vrzien. Hij maakt van het prbleem van het cartesiaans subject, een prbleem met de technlgieën die naar cartesiaans beeld geschapen zijn. Het prbleem zit hem niet in de fundamentele nbetruwbaarheid van. waarnemingen, berdeeld vanuit de cgit, maar in het falen van de technlgie m p ns gebruikers een gevel van 'in-de-wereldzijn' ver te brengen, berdeeld vanuit de psitie van het belichaamde subject van de fenmenlgie. In dr het internet bemiddelde ervaringen zijn de clus mtrent de gemedieerde situatie, en de aanspringen m er actief p te reageren, te armedig m in het subject een besef van werkelijkheid p te repen, z stelt Dreyfus. En vele andere auteurs van de bundel met hem. Verreweg de meeste filsfen en ntwerpers in de bundei gaan met Dreyfus mee in zijn aanvankelijke mschrijving van dr het internet pgerepen nzekerheid ais een cartesiaans prbleem, m het vervlgens te verfenmenlgiseren. Afgaand p hun bijdragen valt er vervlgens te kiezen tussen twee 'remedies'. Als eerste mgelijkheid, en dit is het drtastende vrstel van Dreyfus, kan het 'echte leven' wrden verkzen bven het internet. f zals de techniekfilsf Albert Brgman cncludeert: een middagje rndhangen bij disney.cm zal het nit halen bij het echte geritsel van echte bladeren m je veten. De tweede ptie kmt van de kant van de ntwerpers: zij den het vrstel m het fenmenlgisch recept vr 'de vertuigende ervaring' in technlgische mediatie in te buwen. Het in-de-wereld-zijn wrdt tt designparadigma verheven. De plssing vr het prbleem van de scepsis wrdt z gevnden in interfaces die het hele sensrische spectrum aanspreken, en in de reïntegratie van technlgische mediatie in de lkale cntext. Als remedie f» w X s ÜSL U 77

4 " m 3e I 78 vr het tekrt aan indicatren in nline-interactie, ntwikkelde MIT-medialab-nderzeker Judith Dnath interfaces waarin, de intnatie van de stem van een remte gebruiker grafisch wrden weergegeven in kleuren, en (binnenkrt k in) geuren (?). De ntwerpers Canny en Pauls werken aan machines met het vermgen, tt lichamelijke interactie: bts met een gezicht. He eensgezind een aanzienlijk deel van de auteurs k pleit vr een fenmenlgische behandeling van de internetversie van het cartesiaans prbleem, The rbt in the garden heeft niet de cnsistentie van een prgrammavrstel vr een nieuw specialisme, telepistemlgie. De belangrijkste reden hiervr is de nadrukkelijke ntwerpriëntatie van ngal wat auteurs. Veel van hen hebben een nmiskenbaar praktische achtergrnd: samensteller Dan Gldberg buwde in 1994 vr IBM de eerste via het internet tegankelijke rbt, en kunstenaar Eduard Kac baarde nlangs pzien met eenglw-inthe-dark bunny, een genetisch gemdificeerd knijn dat hij ntwikkelde aan het Franse Natinaal Instituut vr Agrnmisch nderzek (Schueller 2001). De invulling die de auteurs aan het buzzwrd telepistemlgie geven, ligt vaak direct in het verlengde van hun specifieke ntwerppraktijken, en. lpt ngal uiteen, van 'de vergelijking van directe en gemedieerde ervaring' tt 'de studie van het effect van afstand p kennis en ntdekking'. Een wel erg lsse samenhang tussen de verschillende bijdragen is het gevlg, maar dit nadeel, heeft wel als vrdeel dat uiteenlpende gezichtspunten de revue passeren. Naast fenmenlgisch geïnspireerde filsfen en ntwerpers, bevat het bek k. cntribuanten met een andere achtergrnd: nieuwe-mediakunstenaars, een elektrisch ingenieur en. een/klassiek epistemlg. Frappant is dat de aanpak van de epistemlg, Alvin Gldman, de tch wat zweverige visies van de fenmenlgen nauwelijks bijt, Z staat hij enrm tlerant tegenver het cntextualisme, nder andere ais verklaring vr de wisselende relevantie van de waarheidsvraag vr gebruikers. Gldman stelt vr m die vraag p een ander mment in netwerkcmmunicatie te beantwrden: verificatie-algritmen zuden de authenticiteit van webcambeelden kunnen bepalen. De bijdragen van de kunstenaars vallen eigenlijk ng het meest uit de tn. Zij vatten de telerbtica p als een verschijnsel dat Bau~ drillards simulacrum ndermijnt: telerbts geven de beeldcultuur haar verlren, referent terug! Zals kunstcriticus Lev Manvich pgetgen vaststelt: in het handelen p afstand, staat de manipulatie van beeldmateriaal, gelijk aan het manipuleren van 'the real thing'. Hij grijpt het thema van de telepistemlgie aan m de vraag 'wat is werkelijk?' te herintrduceren in de artistieke reflectie p elektrnische media. De mntere tn van cmmentaren als deze wijkt duidelijk af van de smbere stemming die in de stukken ver de gevaren en armedigheid van bemiddelde waarneming verheerst. De kunstenaars zijn verguld, van het aanzienlijke werkelijkheidsgehalte van niine-mediaties: zij kmen dankzij de telepistemlgie uit hun baudrilia.rdiaa.nse depressie.

5 Het geritsel van echte bladeren, de subtiele schakeringen van. stemgeluid: in The rbt in the garden wrdt nline-interactie ver het algemeen herleid tt een zintuiglijke beleving van een nabije mgeving. Het bek presenteert de 'natuurlijke' ervaring, in zijn ffline- en nline-varianten, als het verlssende antwrd p het wantruwen dat nline-infrmatie bij gebruikers wekt. Het vreemde aan deze 'remedies' is datze de mstandigheden die de intrductie aanwijst als de aanleiding vr teiepistemlgie wegwerken, in plaats van hen in de plssing te verwerken. Zals gezegd cnstateert de samensteller daar dat het internet bij gebruikers vragen prept ver de betruwbaarheid van infrmatie. Die vragen heven ais het aan de auteurs ligt, dankzij het afzweren van het internet f de zachte kussens van designed vertruwdheid, in het vervlg niet meer gesteld te wrden. Mediale nzekerheid laat vlgens hen idealiter niet van zich hren aan de frnt end, aan de zijde van gebruikers. In zijn inleiding signaleert Gldberg bvendien het gerelateerde prbleem dat infrmatie p het internet ntslten wrdt in de afwezigheid van vertruwde institutinele autriteit. Zu. niine-interactie inderdaad een kwestie wrden van je invelen in een handdruk f de intnatie van een stem, dan zu deze cmplicatie k als sneeuw vr de zn verdwijnen. Zu het p het internet inderdaad hfdzakelijk m 'vertuigende belevenissen.' draaien, dan zuden, abstracte vragen ver de legitimiteit van institutineel gezag vergeten kunnen wrden. Het is bizar, maar de epistemigieën van Gldberg en de zijnen hebben ais effect dat de aandacht afgeleid wrdt van de situatie die de behefte schept vr een telepistemlgie. The rbt in the garden herleidt mediale nzekerheid tt een verfenmenlgiseerde versie van Descartes' prbleem van scepsis. Eerst wrdt ze gelijkgesteld met de fundamentele nmgelijkheid m misleiding uit te sluiten: hudt de interface me vr de gek? Vervlgens wrdt ze gereduceerd tt een dr het internet pgerepen basaal gevel van nbevrcdiging: schimmige webcambeelden maken geen vertuigende induik. p deze manier wrdt mediale nzekerheid tt een strende factr die gebruikers liever kwijt dan rijk zijn. De twijfels die zij kunnen hebben ver de betruwbaarheid van een site wrden in de cartesiaanse definitie tt een. vr gddelzen nplsbaar prbleem. Vragen die misschien wel beantwrd zuden kunnen wrden dr andere brnnen. - wat zegt een nline-tijdschrift, een vriend f de televisie ver die webcam? - nemen de vrm aan van een verlammend besef van fundamentele nbetruwbaarheid. Nadat de vetfenmenlgisering van die definitie uitweg heeft gebden, verandert het in een prbleem van zintuiglijke vervreemding. Niet vragen maar intuïties maken nu de dienst uit, en de aanleiding m iets verder uit te zeken (is die webcam wei echt?) wrdt een kwestie van een passief gebrek aan. betrkkenheid. De kiem vr deze negatieve waardering vr mediale nzekerheid ligt in de waardering vr bemiddeling zelf Hewel één auteur, de filsfe Catherine Wilsn, een pging det m de assciatie tussen bemiddeling en X fö? 79

6 -S3 m i *4 80 'nechtheid' te verbreken, wrdt in verreweg de meeste bijdragen de infeririteit van bemiddelde aan 'echte* ervaring vastgesteld. Ze bestempelen die laatste bvendien ais 'nbemiddeld'. Het fenmenlgisch primaat p in-de-wereldzijn dient hier als vrijbrief m Descartes' belangrijkste claim., de stelling dat waarneming altijd al gemedieerd is, in. de wind te slaan. De 'directe' ervaringwrdt verheven tt nrm vr nlineinteractie. Dat wil zeggen, bemiddeling zelf wrdt in The rbt in the garden ver het algemeen al even negatief berdeeld als de nzekerheid die ze prept, De auteurs van The rbt in the garden pleiten ervr de nline-wereld z klein mgelijk.te huden. De intnatie van een stem, een gpslag, zu het internet meten ntsluiten. Daarmee is de ideale nline-interactie er één waarin de gebruiker niet drheeft dat een lange afstand hem van. de remte-mgeving scheidt. Het wil k zeggen dat de ideale nline-interactie er één. is waarbij de gebruiker z min mgelijk beseft dat hij p het internet nvermijdelijk, binnen een institutinele figuratie pereert. Dat teierbts niet zmaar via het internet tegankelijk zijn, maar via de websites van IBM en MIT, is tch irrelevant vr wie helemaal mag pgaan in het plantjes water geven? De vertruwde institutinele autriteit waarvan Gldberg de afwezigheid p het internet cnstateert, wrdt echter elders in het bek dr de achterdeur binnengesmkkeld. Gevestigde statusverschillen tussen, infrmatiebrnnen, waarin het epistemlgisch nderscheid tussen betruwbare en nbetruwbare sites wnder bven wnder samenvalt met het nderscheid, tussen sites mét e sites znder institutineel aura, wrden dr ngal wat auteurs impliciet bevestigd.. Z zien de epistemlg Gldman en de filsf-ntwerper Idinpuls het als hun pdracht m een betruwbaarheidscriterium te frmuleren m. de ware infrmatie p een respectabele website, zals die van. NASA, te nderscheiden van de fake webcambeelden p de site van een stelletje tieners, Idinpuls vegt daar wel aan te dat een dr epistemlgen geleide schnmaakperatie de demcratische belfte van het internet geen ged zu. den. Het is per slt van rekening de laagdrempeligheid van het net die er de hfdrzaak van is dat ns p het internet z vaak een ler wrdt gedraaid. Wil het met de epistemlgische gelfwaardigheid van het internet it ng iets wrden, dan zal die laagdrempeligheid er dus als eerste aan meten gaan. Jammer! In de epistemlgie draait het m de betruwbaarheid van infrmatie, en dr plitieke verwegingen kunnen we ns in de behandeling van die kwestie niet lastig laten vallen. Er zijn zeker vertuigende argumenten vr een fenmenlgische benadering van telerbtica, zwel praktische als theretisch-idelgische. Het is meer dan vanzelfsprekend dat een cncept van 'natuurlijke ervaring'' p de vrgrnd kmt te staan, waar het gaat m de aanwezigheid in een mgeving via de gen en armen van een rbt. En zals gezegd bd de fenmenlgie welkm theretisch geschut in. de aanval p het frmele ratinalisme dat de AI en de cmputerwetenschap dmineert.

7 Het is echter zeer de vraag f deze benadering geschikt is als epistemlgie vr biljetten daadwerkelijk in de fik gevljecten gevraagd f ze dachten dat die het internet. The rbt in the garden legitimeert haar epistemlgisch, perspectief meeste gebruikers ntkennend beantgen waren, een vraag die verreweg de met de claim dat kennistheretische wrdden. Vlgens de auteurs tnt vragen p het internet relevant zijn deze uitkmst aan dat interactie via het vr het publiek, maar vervlgens internet inderdaad niet als 'echt' wrdt wrdt het internet als een. private ruimte gedefinieerd. Het nline-cntact tusriment vanuit een perspectief p het ervaren. Kijken we echter naar dit expesen een gebruiker en een verre plek web als maatschappelijk veld, dan kmen we uit p een. heel andere cnclu wrdt telkens weer als een intieme, strikt persnlijke aangelegenheid beschreven. Alsf er geen verschil is tussen de vraag welke plek een nline-instansie. Vanuit dit gezichtspunt gaat het m de semi-private cmputernetwerken tie inneemt temidden van andere spelers p het web. En m de vraag welke van vóór de mainstreaming van het internet, en de semi-penbare ruimte die rl gebruikers krijgen tebedeeld in het internet nu k. is. Een enkele auteur merkt weliswaar p dat dr het ties. He is Legal Tender geframed p hun nline-uitwisselingen met instan internet pgerepen nzekerheid een. het web? Wrdt er sms naar verwezen belangrijk prbleem is vanwege de sciale als een arristiekerig prject ver 'de ervaring van het nline zijn'? Is het ant integratie van het internet, maar afgezien van Gldbergs intrductie wrdt het wrd ja, dan meten, we cnstateren net z ged als nergens in het bek als dat het experiment de cntext mist die een maatschappelijk veld gecnceptualiseerd. Wat betreft de rl van gebruikers is de het gelfwaardig zu kunnen maken. Dat het fenmenlgisch perspectief The rbt in the garden pbreekt, kan acties repercussies zullen hebben in een relevante vraag in heverre hun nline- duidelijk wrden gemaakt aan de hand breder, institutineel veld. Is dat nwaarschijnlijk, dan. verdient Legal Ten van Legal Tender, een prject van samensteller Gldberg en de auteurs Dnath, Canny en Pauls. Legal Tender dllarbiljetten in vlammen pgaan. der het stigma 'nep', f er nu wei f niet werd geprmt als het eerste nlinelabratrium in de geschiedenis van experiment maakt geen vertuigende Niet het internet, maar dit specifieke het internet, wat wil zeggen dat bezekers van een website er als prefknij Legal Tender vanuit dit perspectief, dan indruk. Generaliseren we het geval van nen dienden. Deze bezekers werden is het prbleem met het internet niet uitgendigd m een. biljet, van hnderd een tekrt aan ervaring, maar juist een dllar in brand te steken (via een druk teveel: er is te veel interactie mwille p de knp), nadat hen nadrukkelijk van de interactie zelf, znder dat die nline-handelingen effecten hebben in verteld was dat het hier m een illegale handeling.ging. Na aflp van dit Milgram-achtige experiment werd de subgers en Marres een grtere discursieve ruimte (zie R 2000). 2: * m 8i

8 " E Sciale therieën van. de jaren negentig cnceptualiseerden nzekerheid als ee vast ingrediënt van. mediatie. Z is het uitgangspunt van de Franse scilg Luc Blta.nk.si in la suffrance a distance, een bek ver de plitiek van massamediaspektakels, dat mediaties ver de lange afstand nvermijdelijk betwijfelbaar zijn. Vrstellingen die vr een publiek verschijnen dat niet direct met het gerepresenteerde bekend is, beheven altijd rechtvaardiging. Mediale nzekerheid is in deze therieën bvendien niet alleen een prbleem vr infrmatiecnsumptie. Het is k een mgelijkheidsvrwaarde vr beeldvrming als cllectief prces. Uirich Beck en Brun Latur hebben laten zien he in het geval, van. de mediatie van milieuschandalen, nzekerheid samenvalt met de mgelijkheid dat uiteenlpende partijen een verschijnsel in interactie definiëren. Heersende nzekerheid rnd 'de gevaren van genetisch gemdificeerd vedsel en (gekke?) keienvlees brengt met zich mee dat NG's, supermarkten en vleeseters zich met de kwestie gaan. bemeien. Net als Gldberg interpreteren Bltanksi, Beek en Latur twijfels ver de betruwbaarheid van infrmatie als een symptm van de afwezigheid, van vertruwde institutinele autriteit. De scilgen trkken hieruit echter ng de bemedigende cnclusie dat beeldvrming een maatschappelijke aangelegenheid zu kunnen wrden. Nu, met betrekking tt het internet, reageren de auteurs van The rbt in the garden p deze testand met het vrstel vertruwen te peuren uit al dan niet vrmgegeven 'natuurlij- ke ervaringen'. Ze stellen vr 'nabije mgevingen' nline te emuleren, waarin legitimititeit vr gebruikers geen issue heft te zijn. Vr die speciale vrm van nzekerheid, waarin instanties hun deels tegenstrijdige definities van een fenmeen, in. wrd en beeld tegen elkaar uitspelen, hebben, ze geen g. Ze zien alleen het type mediale nzekerheid waarin latente twijfels, als een srt achtergrndruis, afbreuk den aan de gelfwaardigheid van gemedieerde waarneming. In The rbt in the garden zit een dubbelzinnige waardering van de rl van institutinele autriteit p het internet. Aan de ene kant wrdt haar relatieve afwezigheid in het nline-dmein erkend, aan de andere kant wrdt een herbevestiging van cnventinele statusverschillen tussen infrmatiebrnnen in dat dmein impliciet nderschreven. Deze dubbelzinnigheid wrdt echter niet uitgewerkt, in plaats daarvan wrden vrstellen gedaan m bemiddeling via het internet te verankeren in de genschijnlijk, extra-institutinele dimensie van de zintuiglijke ervaring. Wat mij betreft zu die dubbelzinnige waardering van institutinele autriteit juist het hart meten vrmen van een epistemlgie vr het internet. Z'n epistemlgie zu. de aandacht vestigen p wat ik de 'garage club paradx' nem. Deze paradx zegt dat de aanzienlijke speelruimte die er p het internet is vr amateurs, vr kleine maatschappelijke greperingen en kleine gebruikers, staat vr zwel de belfte als het prbleem van het internet. Wat maakt het internet als platfrm vr infrmatie-uitwisseling z

9 bijznder? Knutselaars wrden er niet bij vrbaat uitgeslten van prcessen van beeldvrming rnd een bepaalde kwestie. Wat maakt het internet als infrmatiebrn z bijznder prblematisch? Rmmelaars kunnen ngestrd hun rmmel nline zetten, waardr de betruwbaarheid van nline-infrrnatie nverzekerd is. Gaan. we uit van deze paradx, dan wrdt de cruciale vraag he spelers p het internet het dilemma van de in- en uitsluiting van infrmatiebrnnen uitwerken. Welke rlverdelingen tussen brnnen wrden in het internet ingebuwd, dr maatschappelijke rganisaties en verheidsinstellingen achter het net, en dr instanties p het net? Daarbij kan mediale nzekerheid, maar beter als een nvermijdelijk bestanddeel van bemiddeling erkend wrden. De nderneming m nzekerheid uit te bannen uit het sciale dmein, van het internet, zu neerkmen p het pblazen van deel één van de paradx. Uit het gede rnd Ginger valt af te leiden dat mediale nzekerheid p het internet zich lang niet altijd als prbleem manifesteert. Zu het internet in plaats van het prduct nzekerheid, k prductievere vrmen van mediale nzekerheid vrt kunnen brengen? Z'n vraag getuigt van ngal wat naïviteit, zeker in het licht van de 'gevaren van misleiding' die vandaag de dag z buitensprig serieus wrden genmen met betrekking tt het internet. Ik zu hem tch graag ng even pen huden. ï u verige literatuur' Bltanski L. (1993) La suffrance a distance. Mrale humanitaire, médias et plitique. Parijs, Editins Métaiüc. Feenberg, A. en A. Hannay (red.) {1995) Technlgy and the plitics f knwledge. Blmingtn, Indiana University Press. Rgers R. (red.) (z) Preferred placement Knwledge plitics n the web. Maastricht, Jan van Eyck Editins, pp Rgers, R. en N. Marrcs (2000) Landscaping climate change. Mapping science & technlgy debates n the wrld wide web. Public Understanding f Science 9, pp Schueller, G. (2001) But is it art? New Scientist 6 januari Wingrad, T. (1995) Heidegger and the design f cmputer systems. In: A..Feenberg en A. Hannay (red.) Technlgy and the plitics f knwledge. Blrningtn, Indiana University Press, pp

Metacognitieve Therapie

Metacognitieve Therapie Metacgnitieve Therapie MODULE 10: TERUGVALPREVENTIE 10.1 terugvalpreventie 10.2 Psychse/schizfrenie: diagnse f stigma? Het begrip psychse, respectievelijk schizfrenie, wekt bij veel mensen een verkeerde

Nadere informatie

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid

Communicatie voor beleid Interactie (raadplegen, dialoog, participatie) en procescommunicatie; betrokkenheid, betere besluiten en beleid Samenvatting BEELDEN OVER COMMUNICATIE TEYLINGEN Bevindingen gesprekken ver Cmmunicatie, raad- en cllegeleden, rganisatie en samenleving In deze ntitie zijn de resultaten van zwel de gesprekken van 9 ktber

Nadere informatie

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden

Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Gespreksleidraad WOII geïnteresseerden Delstellingen Diepgaand inzicht krijgen in infrmatiebehefte m.b.t. WOII persnlijke betekenis WOII ntstaan interesse in WOII beiende/interessante thema s gebruik en

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen.

Bij leefbaarheid gaat het er om hoe mensen hun omgeving ervaren en beoordelen. 1 Leefbaarheid is een belangrijk, z niet hét thema van de laatste jaren. De wnmgeving wrdt vr mensen steeds belangrijker vr de ervaren wn. Ok vanuit het perspectief van sciale chesie, veiligheid en sciaal-ecnmische

Nadere informatie

Intervisiemethodes. In andermans schoenen methode. Incidentenmethode. Kernmodel intervisiemethode. Roddelmethode. Leren van elkaars succes methode

Intervisiemethodes. In andermans schoenen methode. Incidentenmethode. Kernmodel intervisiemethode. Roddelmethode. Leren van elkaars succes methode Intervisiemethdes In andermans schenen methde Incidentenmethde Kernmdel intervisiemethde Rddelmethde Leren van elkaars succes methde Vijf stappen methde In andermans schenen methde Vrwaarden: Vrdelen:

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)?

HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? HOE WERKT HET INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (IPCC)? Wat is IPCC en wat is het niet? Het Intergvernmental Panel n Climate Change van de VN is pgericht dr de Wrld Metelgical Organizatin ( WMO)

Nadere informatie

Stap 1. Wat wil jij?

Stap 1. Wat wil jij? Stap 1. Hi Iemand heeft het idee dat jij wel wat supprt kunt gebruiken. Dat kunnen je uders zijn, een vriend/vriendin een therapeut f iemand anders die ju ged kent. Die iemand wil graag dat jij hulp krijgt

Nadere informatie

Chic, zo n gedragspatroongrafiek!

Chic, zo n gedragspatroongrafiek! Chic, z n gedragspatrngrafiek! Leerdelen: De leerlingen kunnen nder begeleiding de verwevenheid tussen ecnmische, sciale en eclgische aspecten in duurzaamheidsvraagstukken herkennen. De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b

Kindercoach. Jasmijn Kromhout Groep 8b Kindercach Jasmijn Krmhut Grep 8b Inhud Vrwrd 1 Hfdstuk 1 Wat is een kindercach? 2 Hfdstuk 2 Geschiedenis 3 Hfdstuk 3 De pleiding 4 Hfdstuk 4 De prblemen 5 Hfdstuk 5 Srten kindercaches 6 Interview 7 Nawrd

Nadere informatie

Wie verkoopt uw huis?

Wie verkoopt uw huis? Wie verkpt uw huis? Accuntnet Verkp Vertruwens Persn Service Accuntnet V V P Service Wie verkpt uw huis? Als u uw huis wilt verkpen, schakelt u k in Spanje een makelaar in. Echter in Spanje geeft men nrmaal

Nadere informatie

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord.

Tips Digiduif. 1. U logt in op digiduif met uw e-mail adres en wachtwoord. Tips Digiduif 1. U lgt in p digiduif met uw e-mail adres en wachtwrd. 2. U kiest de knp instellingen. Op de vlgende pagina s kunt u allerlei zaken invullen en aanpassen die bij uw accunt hren. Tevens zit

Nadere informatie

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS

OUDERBLIK. Een rugzak vol ideeën voor ouders en school SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS OUDERBLIK Een rugzak vl ideeën vr uders en schl SCHRIFTELIJKE COMMUNICATIE MET OUDERS 2012 1. Schriftelijke cmmunicatie met anderstalige uders Schriftelijke cmmunicatie gaat ver alle cmmunicatie naar uders

Nadere informatie

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014

Uitstroomprofiel opleiding Klinisch Informatica September 2014 Uitstrmprfiel pleiding Klinisch Infrmatica 1 Inleiding Dit uitstrmprfiel sluit aan p het berepsprfiel van de klinisch infrmaticus. Het berepsprfiel beschrijft evenwel de ttale breedte van het veld van

Nadere informatie

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND

Les 2. Een open gesprek over psychische gezondheid. Groepsvormingsopdrachten. is een project van Diversion en MIND Les 2 Een pen gesprek ver psychische gezndheid Grepsvrmingspdrachten is een prject van Diversin en MIND VOOR DE DOCENT Deze les kan als lsstaande pdracht gegeven wrden, maar k als vervlg p de MIND Yung

Nadere informatie

Inhoud. Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 Resultaten enquête ondernemersonderzoek

Inhoud. Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 Resultaten enquête ondernemersonderzoek Inhud Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 Resultaten enquête ndernemersnderzek Datum: 10-1-2019 Tevredenheid met de dienstverlening van de gemeente Dalfsen in 2018 Resultaten

Nadere informatie

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR!

VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! Ontwikkeling van kinderen, stagnatie van de ntwikkeling en drverwijzen Wij prberen er vr te zrgen dat kinderen zich bij nze pvang plezierig velen en zich kunnen ntwikkelen. Om te kunnen berdelen f dit

Nadere informatie

Accountmanagers laten veel kansen liggen

Accountmanagers laten veel kansen liggen Vndelstraat 35e Accuntmanagers laten veel kansen liggen Sinds de crisis zijn de financiële markten structureel veranderd. Vr de crisis kregen de banken veel aanvragen, was het kapitaal veel gedkper en

Nadere informatie

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN

PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN PROJECTBESCHRIJVING HISTORISCHE PLEKKEN Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016 Cultuurnderwijs p zijn Haags Leerlijn Cultureel Erfged Thema Identiteit Grep 5 en 6 Maart 2016

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen

5.2.1 Jezelf losmaken uit overtuigingen Stap 5 Deel 2 Je met niet alles gelven wat je denkt Lesje 5.2.1 Jezelf lsmaken uit vertuigingen Je hebt eerder al pgeschreven welke gedachtes zijn uitgegreid tt vertuigingen: de beelden ver jezelf en anderen

Nadere informatie

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015

Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie voorjaar 2015 Alterim Arbeidsmarktindex Publicatie vrjaar 2015 1 Publicatie vrjaar 2015 Alterim presenteert de uitkmsten van nze peridieke Alterim Arbeidsmarkt Index. Gericht nderzek nder 716 hg pgeleide financiële

Nadere informatie

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud

Baan in Beeld. Outplacementprogramma Goud Baan in Beeld. Outplacementprgramma Gud De utplacementprgramma s van Baan in Beeld zijn bestemd vr medewerkers die een rganisatie gaan verlaten en nieuw werk zeken. Om aan de unieke behefte van uw medewerker

Nadere informatie

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop. Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza

DentalPlaza. De complete dentale doelgroep onder uw muisknop.  Versie: 2.0 Datum: december 2008 Copyright DentalPlaza DentalPlaza www.dentalplaza.nl De cmplete dentale delgrep nder uw muisknp Versie: 2.0 Datum: december 2008 Cpyright 2008 - DentalPlaza DentalPlaza is een initiatief van de InterEstate Grep Inleiding DentalPlaza

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES

HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES HOW TO REVIEW THE LITERATURE AND CONDUCT ETHICAL STUDIES The literature review Het is belangrijk m te bepalen wat anderen al ver het prbleem geleerd hebben vr je het zelf bestudeerd. Het idee van een literatuurstudie

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD

KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD KOOPZONDAGEN DE WINKELIER AAN HET WOORD Onderzek van de SP Breda Oktber 2010 VOORWOORD De SP heeft nderzek gedaan nder de winkeliers in de binnenstad van Breda ver de kpzndagen. Het RetailPlatfrm Breda

Nadere informatie

Een natuurlijk proces

Een natuurlijk proces Ik vel het weer. Het is er weer. Sms even, dan de hele tijd. Ik wil je niet kwetsen. Ik wil het niet weer zeggen, maar het is er weer. (Gijs Hrvers) Overprikkeling Veel mensen met autisme hebben gede intellectuele

Nadere informatie

Godsdienstige stellingname collega

Godsdienstige stellingname collega Gdsdienstige stellingname cllega Je werkt p een penbare basisschl en hebt kinderen van verschillende natinaliteiten in je grep. Een van je cllega's draagt een hfddek. De kinderen uit haar grep scren ged

Nadere informatie

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013

AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 AGE Algemene Vergadering 2013 Declaratie 17 May 2013 De Eurpese Unie is p een cruciaal mment gekmen en nderzekt de hervrming van haar visie en haar bij vrrang belangrijkste dmeinen, in het licht van de

Nadere informatie

Begaafdheidskenmerken

Begaafdheidskenmerken Begaafdheidskenmerken 2014 Minka Dumnt Francis Heylighen Begaafdheidskenmerken Cgnitie Grter prbleemplssend vermgen Sneller denken grtere denkstappen Diepere, meer algemene patrnen herkennen binnen cncepten

Nadere informatie

Verslag Deelsessie De Groene Legenda

Verslag Deelsessie De Groene Legenda Verslag Deelsessie De Grene Legenda Jaar van de Ruimte, 15-1-2015 Achtergrnd Na vijftig jaar van zrg vr het landschap p rijksniveau is er nu - na de decentralisatie van het ruimtelijk beleid - niet veel

Nadere informatie

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven

Visie op de webpresentatie. gemeente Eindhoven Visie p de webpresentatie gemeente Eindhven Inhud 1 Inleiding 3 2 Basisgedachte beheften ntvanger centraal 3 2.1 Onderscheidende kwaliteiten websites 3 2.2 Verbinding essentieel 4 2.2.1 Verbinding extern

Nadere informatie

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding

Stap 4: 6. Droomsessie handleiding Stap 4: 6. Drmsessie handleiding 1 Del De drmsessie is een brainstrmtechniek die als del heeft m de deelnemers vlledig ut f the bx te laten denken. De deelnemers mgen hun fantasie de vrije lp laten gaan,

Nadere informatie

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - -

Planning. Week Les Thuis Af. Uitleg nieuwe opdracht Reclame en Campagnes Onderzoek Orange Baby s - NEE - - Planning Week Les Thuis Af 4 Uitleg nieuwe pdracht Reclame en Campagnes Onderzek Orange Baby s - - - NEE 5 Afmaken nderzek Orange Babys Beginnen nderzek Plus supermarkten Afmaken nderzek Plus supermarkten

Nadere informatie

Pedagogische Civil Society

Pedagogische Civil Society Pedaggische Civil Sciety Nieuwkmer in het cntinuüm van pvedndersteuning? 4 juni 2010 Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Welkm Drs. Cécile Winkelman Irene Sies, MSc Werkzaam bij SO&T: kwaliteit in Opveden

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Online communicatie met de gemeente

Online communicatie met de gemeente Re a ge re n Adre s: kt- 15 nde rne me rspa ne l@ha a rle m.nl Grte ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Data Infrmatie en Analyse (DIA) OndernemersPanel Haarlem Online cmmunicatie met

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Amor mundi of amor hominum?

Amor mundi of amor hominum? MARIEKE BRREN Amr mundi f amr hminum? Recensie van: MARIJKE VERHEVEN (200) Breling en beginnen Maraiiteit bij Hannah Arendt Zetermeer, Bekenccntrum. 84 Krisis 2005 Ritmsk Zes jaar na de beëindiging van.

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

verslag expertmeeting Virtuele Onderzoeksruimte, 6 september, 2007 - Locatie: Erfgoed Nederland

verslag expertmeeting Virtuele Onderzoeksruimte, 6 september, 2007 - Locatie: Erfgoed Nederland verslag expertmeeting Virtuele Onderzeksruimte, 6 september, 2007 - Lcatie: Erfged Nederland Aanwezigen: Patricia Böschen Rb Camps Vincent Stedema Jaap van der Velde Peter van Beek Bennie Blm Le Hllestelle

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek

Onderzoeksrapport Bedrijvenkring Oldebroek Onderzeksrapprt Bedrijvenkring Oldebrek AIDA Cmmunicatie 6 juni 2014 Inhudspgave Samenvatting 4 1. Inleiding 5 2. Prbleemanalyse 6 2.1 Aanleiding van het prbleem 6 2.2 Het krachtenveld 6 2.3 Wat mest nderzcht

Nadere informatie

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t

D i e n s t v e r l e n i n g s d o c u m e n t D i e n s t v e r l e n i n g s d c u m e n t Ons kantr hudt zich bezig met financiële dienstverlening en heeft zich gespecialiseerd in schade- en levensverzekeringen en is daarbij actief p de zakelijkeen

Nadere informatie

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela?

9. Wat was het oorspronkelijke beroep van Domela? Na de maquettezaal km je in het Ferdinand Dmela Nieuwenhuis Museum. Dit museum bestaat uit drie verschillende ruimten: de infrmatie zaal, de studeerkamer en de gang waarin zijn verlijden centraal staat.

Nadere informatie

Lesideeën. Hedendaagse Propaganda Analyseren. uitgewerkt door

Lesideeën. Hedendaagse Propaganda Analyseren. uitgewerkt door Lesideeën uitgewerkt dr Hedendaagse Prpaganda Analyseren Activiteiten als aanvulling p de leerervaring bij het nline Mind Over Media platfrm www.mindvermedia.be 1 Les 6 Maak je eigen prpaganda Klaslkaal:

Nadere informatie

Technieken die je hebt geleerd direct enthousiast toepassen

Technieken die je hebt geleerd direct enthousiast toepassen Technieken die je hebt geleerd direct enthusiast tepassen Delgrep: Mensen die (therapeutische) technieken leren en ze meer te willen passen. Inleiding "Tepassen wat je geleerd hebt" ks ik als nderwerp

Nadere informatie

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak

Rapport. Bekend maakt bemind Onderzoek naar de bekendheid van en waardering voor het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Rapprt Bekend maakt bemind Onderzek naar de bekendheid van en waardering vr het Expertisecentrum Veilige Publieke Taak Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum p het gebied van arbeidszaken

Nadere informatie

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum.

In de workshop is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tot de theoretische onderbouwing/ het theoretisch kader van het curriculum. Verslag wrkshp 1 en 2 : In de wrkshp is alleen een bijdrage geleverd met betrekking tt de theretische nderbuwing/ het theretisch kader van het curriculum. Een eerste reactie p de pzet van het curriculum:

Nadere informatie

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT

ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT ALLE DIENSTEN DIE U NODIG HEBT, WAAR U OOK BENT De Dienstenrichtlijn met de cnsument een ruimere keuze bieden, meer waar vr zijn geld geven en een vlttere tegang tt diensten in de hele EU verzekeren WAAROM

Nadere informatie

1. Hoe Chemie en Samenleving tot stand kwam

1. Hoe Chemie en Samenleving tot stand kwam 1. He Chemie en Samenleving tt stand kwam Verschenen in: Chemie en Samenleving - Handleiding vr dcenten (1974) Auteur(s): L. Mlenaar en P. Kiman Literatuur: Cardwell, D.S.L., 1972. Technlgy, Science and

Nadere informatie

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014

CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 CMD EVALUATIE STAGEBEDRIJVEN 2014 Inhud Respns... 1 Samenvatting van de resultaten... 1 Vragen ver de pleiding... 2 Vragen ver de stagiair... 3 Wat ziet u als sterke punten van de pleiding CMD?... 4 Wat

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren

Samenwerken over de sectoren heen. Dilemma's en hoe ermee om te gaan Caroline Vermeiren Samenwerken ver de sectren heen. Dilemma's en he ermee m te gaan Carline Vermeiren Netwerken Steeds meer bewustwrding mtrent (kinder)armede Vertaalt zich in tename van de beschikbare middelen m hierp in

Nadere informatie

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen?

Bestuurskracht: wat is het en hoe kan je het vaststellen? Bestuurskracht: wat is het en he kan je het vaststellen? Bart De Peuter KU Leuven Instituut vr de Overheid Inhud Bestuurskracht is? Over een geëvlueerde definitiekracht Bestuurskracht meten met indicatren

Nadere informatie

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma

M200403. Het MKB en de BV. Achtergronden van de keuze van ondernemers. Ro Braaksma. Klaas Bangma M200403 Het MKB en de BV Achtergrnden van de keuze van ndernemers R Braaksma Klaas Bangma Zetermeer, 24 maart 2004 Het MKB en de BV Waarm kiezen ndernemers vr een bepaalde rechtsvrm? En in het bijznder:

Nadere informatie

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken.

Ondersteuning gericht op kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van personen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Ondersteuning gericht p kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie van persnen met een beperking. Een wetenschappelijke stand van zaken. Bea Maes KU Leuven Een veld in beweging Vlwaardig burgerschap

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/341

Statenvoorstel nr. PS/2014/341 Statenvrstel nr. PS/2014/341 Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke Participatie Datum Inlichtingen bij 23 april 2014 mevruw G.J. Overmeen-Bakhuis Aan Prvinciale Staten Onderwerp Initiatiefvrstel Cde Maatschappelijke

Nadere informatie

Chemelot, directeur Marketing en Business Development

Chemelot, directeur Marketing en Business Development Verslag achtste bijeenkmst NSI Denktank 14 nvember 2012 Lcatie: Service Science Factry, Universiteit Maastricht, Tngersestraat 6 Deelnemers: Jchen Barth Maurice Benneker Lex Brghans Hetty van Emmerik Anita

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal

Uitwerking kerndoel 2 Nederlandse taal Uitwerking kerndel 2 Nederlandse taal Tussendelen en leerlijnen Nederlandse taal Primair nderwijs In samenwerking met het expertisecentrum Nederlands Enschede, 1 juni 2006 Nederlands kerndel 2 Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Vrwrd Gewaardeerde lezer, Graag bieden we u hierbij ns jaarverslag 2016 aan zdat u geïnfrmeerd bent ver nze inbreng in het beleid

Nadere informatie

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om?

Het Grote Geldonderzoek: hoe ga je met je geld om? Het Grte Geldnderzek: he ga je met je geld m? Natinaal Instituut vr Budgetvrlichting (Nibud) Tijdsduur: één les Werkvrm: individueel met een discussie in de klas Niveau: bedeld vr alle leerlingen van klas

Nadere informatie

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost

Bijlage 4. Toetsingskader ontwerp levensloopbestendig Zeist-Oost Bijlage 4 Tetsingskader ntwerp levenslpbestendig Zeist-Ost 1. Opzet Het tetsingskader Levenslpbestendig Zeist-Ost bestaat uit een aantel nderdelen. Een algemeen deel gaat ver de levenslpbestendige wijk:

Nadere informatie

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen*

*** Enquête *** afstudeerscriptie over de huidige elektronische verbindingen* *** Enquête *** Inleidend Als student van de Universiteit Twente de ik in het kader van mijn masterstudie Public Safety een (klik hier vr definitie) afstudeerscriptie ver de huidige elektrnische verbindingen*

Nadere informatie

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk)

Samenvatting - Reacties oko-leden n.a.v. de testronde format (Kiosk) Samenvatting - Reacties K-leden n.a.v. de testrnde frmat (Kisk) VOORAF K dankt CJSM, Afdeling Kunsten, vr de mgelijkheid m de frmats te testen. In een eerste fase hebben 20 K-leden de frmulieren getest

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4

ACT in LOB. De informatietrechter. Werkbladen. Toolkit. Check je info-level! Level 1. Level 2. Level 3. Level 4 ACT in LOB Werkbladen Tlkit De infrmatietrechter Deze tl helpt je m de grte heveelheid infrmatie ver studiekeuze vr jezelf behapbaar te maken. Je kunt p verschillende niveaus met de infrmatie ver studies

Nadere informatie

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF

Onze groep bezoekt de voorstelling op: LESBRIEF Onze grep bezekt de vrstelling p: LESBRIEF 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Geachte leerkracht, Deze lesbrief is bedeld

Nadere informatie

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid.

Muiswerk Studievaardigheid richt zich op de belangrijkste deelvaardigheden die nodig zijn voor studievaardigheid. Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid richt zich p de belangrijkste deelvaardigheden die ndig zijn vr studievaardigheid. Delgrep Studievaardigheid Muiswerk Studievaardigheid is bedeld vr het vrtgezet

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit

WORKFLOW4U. Voor transparante processen en voorspelbare kwaliteit WORKFLOW4U Vr transparante prcessen en vrspelbare kwaliteit U kunt zich er vast iets bij vrstellen: Bedrijfsprcessen l ijken een wirwar van afspraken en acties. W erkprcessen zijn vaak cmplexer dan ndig

Nadere informatie

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers

De Tijdlijn Methode. Het oogsten van collectieve ervaring. De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn Methde Het gsten van cllectieve ervaring De Tijdlijn vertelt het verhaal van de deelnemers De Tijdlijn is een methde vr participatieve mnitring en evaluatie van samenwerking in netwerkverband.

Nadere informatie

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces

Checklist Veranderaanpak Inhoud en Proces list Veranderaanpak Inhud en Prces AdMva 2011 www.admva.nl www.arbcatalgusvvt.nl list Veranderaanpak Inhud en Prces www.arbcatalgusvvt.nl Clfn Sturen p Werkdrukbalans en Energie AdMva 2011 Erna van der

Nadere informatie

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu

De denkstijltest. CompetenZa info@competenza.nu www.competenza.nu De denkstijltest Wat is het? Uw manier van denken bepaalt in sterke mate he u zich velt en he u handelt. Dat geldt vr individuen, maar k vr teams en rganisaties. MindSnar is een methde waarmee denkstijlen

Nadere informatie

Verandering en weerstand

Verandering en weerstand Verandering en weerstand Micrplitiek in nderwijsvernieuwing Geert Kelchtermans Virginie März Centrum vr Onderwijsbeleid, -vernieuwing en Lerarenpleiding Wat is het prbleem? Butade: het enige cnstante in

Nadere informatie

Het maken van een gemotiveerde keuze voor een culturele activiteit - de algemene doelstelling van CKV - rust op vier pijlers:

Het maken van een gemotiveerde keuze voor een culturele activiteit - de algemene doelstelling van CKV - rust op vier pijlers: Leerrutes in CKV Het maken van een gemtiveerde keuze vr een culturele activiteit - de algemene delstelling van CKV - rust p vier pijlers: A. deelname aan culturele activiteiten B. kennis van kunst en cultuur

Nadere informatie

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT

WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT WHITE PAPER HET INRICHTEN VAN KWALITEITSMANAGEMENT Adjust - Sciaal Resultaat zet in p verbinding in het Sciaal Dmein. Dat den we dr altijd g te hebben vr de mens en zijn mgeving. We hebben nze expertise

Nadere informatie

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn

Informatiebrief over deelname aan het onderzoek Food2Learn Infrmatiebrief ver deelname aan het nderzek Fd2Learn Beste leerlingen, uders en/f wettelijk vertegenwrdigers, Dat het eten van vis (rijk aan mega- 3 vetzuren) ged is vr het functineren van de hersenen

Nadere informatie

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland

Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kop van Noord-Holland Criteria Plusklassen Samenwerkingsverband WSNS Kp van Nrd-Hlland Er is sprake van hgbegaafdheid, blijkens uit: Een ttale intelligentie gelijk f hger dan 130 N.B.: bij een intelligentienderzek wrdt nrmaliter

Nadere informatie

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020

Openbare raadpleging over de evaluatie van de Europese strategie inzake handicaps 2010/2020 Openbare raadpleging ver de evaluatie van de Eurpese strategie inzake handicaps 2010/2020 Er zijn in de EU ngeveer 80 miljen mensen met een handicap. Vr deze mensen is het, dr allerlei belemmeringen, vaak

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst bloeiende stationsomgevingen. 1 juni 2015

Verslag bijeenkomst bloeiende stationsomgevingen. 1 juni 2015 1 juni 2015 Aanwezig: Bart van Eijk (bleiende, Metr en Tram), Erik Buma (reclame, Metr en Tram), Alexander ten Have (GVB, cmmercie), Hans Smit (wayfinding, Metr en Tram), Kees Kaptein (mgevingsmanager

Nadere informatie

Goede afspraken maken goede vrienden

Goede afspraken maken goede vrienden Dag van de demcratie Gede afspraken maken gede vrienden Delstellingen Kinderen verkennen eigen standpunt ver klasafspraken. Kinderen verkennen de standpunten van klasgenten ver klasafspraken. De kinderen

Nadere informatie

Heart4Women. Duurzaam Bewogen Missionair. Sponsor een vrouw

Heart4Women. Duurzaam Bewogen Missionair. Sponsor een vrouw Heart4Wmen Duurzaam Bewgen Missinair Spnsr een vruw Vruwen in hun kracht Heart4Ghana is bewgen met de psitie van de vruw binnen de Dagmba en Nanumba cultuur. Deze vruwen hebben het niet altijd makkelijk

Nadere informatie

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014

Evaluatierapport Scalda - Groep 3 29 januari 26 maart 2014 Evaluatierapprt Scalda - Grep 3 29 januari 26 maart 2014 1. Inleiding, deelnemers en activiteiten In dit dcument wrden de bevindingen weergegeven van begeleiders en deelnemers die betrkken waren bij de

Nadere informatie

Start van uw behandeling

Start van uw behandeling Start van uw behandeling U heeft zich aangemeld vr behandeling binnen GGZ Veenendaal. Met hulp van dit frmulier willen we de behandeling alvast met u in gang zetten, vrdat de gesprekken daadwerkelijk begnnen

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

LAC. Inspiratie LAC water. Organiseer je LAC-zitting. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting

LAC. Inspiratie LAC water. Organiseer je LAC-zitting. Maak afspraken met de watermaatschappijen. Organiseer je LAC-zitting Maak afspraken met de watermaatschappijen Organiseer je LAC-zitting Ken de WATER-rechten en plichten van je klant Vermijd afsluitingen Maak een draaibek vr je interne werking LAC Bied nazrg Betrek je cliënt

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom

Talent aan Zet. Een Talent Ontwikkel Programma (TOP) van Talentroom Talent aan Zet Een Talent Ontwikkel Prgramma (TOP) van Talentrm Een prgramma vr mensen met kennis en ervaring, mensen met deskundigheid die tegelijkertijd het idee hebben dat er veel meer uit henzelf te

Nadere informatie

Les 1. Vergroten van kennis over psychische gezondheid. Zelfstandige verwerkingsles (achter de computer) is een project van Diversion en MIND

Les 1. Vergroten van kennis over psychische gezondheid. Zelfstandige verwerkingsles (achter de computer) is een project van Diversion en MIND Les 1 Vergrten van kennis ver psychische gezndheid Zelfstandige verwerkingsles (achter de cmputer) is een prject van Diversin en MIND VOOR DE DOCENT Deze les kan als lsstaande pdracht gegeven wrden, maar

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State

EVALUATIE TER STATE. Marion Matthijssen, Marn van Rhee. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) juli 2005. In opdracht van Raad van State EVALUATIE TER STATE Marin Matthijssen, Marn van Rhee Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) juli 2005 In pdracht van Raad van State Centrum vr Onderzek en Statistiek (COS) Auteur: Marin Matthijssen en

Nadere informatie

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o

Schadeverzekeringen Zakelijk Zorgverzekeringen. o o Dienstenwijzer Z zijn wij u graag van dienst Op de dienstverlening van ns kantr is de Wet p het financieel tezicht van tepassing. Eén van de eisen die uit deze wet vlgt is dat wij u tijdig infrmeren ver

Nadere informatie