Betreft vergadering Commissie Bestuur 19 juni Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft vergadering Commissie Bestuur 19 juni Commissiegriffier Margreeth Trimpe"

Transcriptie

1 Griffier Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief ministerie van Binnenlandse Zaken en van met circulaire wijziging bezoldiging cvdk en GS, en wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden Betreft vergadering Commissie Bestuur 19 juni 2015 Te verzenden aan Commissie Bestuur via ibabs Verzenddatum 9 juni 2015 Commissiegriffier Margreeth Trimpe Statenadviseur Simon de Visser Inhoudelijk ambtenaar Andries Lamper Verantwoordelijk bestuurder G.R.J. van Heukelom Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Toelichting Informatie over wijzigingen uit het Sectoroverleg Rijk GS Betrokken worden geïnformeerd over de wijzigingen met terugwerkende kracht, vooruitlopend op het formeel van kracht worden betreffende wijzigingen. Kosten en dekking Opgenomen in provinciale begroting Overige informatie De brief wordt ter kennisneming geagendeerd.

2 4 I iilillilllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllll /r- --. De commissars Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier staten, hethoofd afdeling salarisadministratie Personeelszaken en het hoofd Afdeling [ DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Politieke Ambtsdragers - PROViNClE ZEELAND Turfmarkt 147, Den Haag AFD. SC AMaT Postbus 2011 ', AFD. TERMIJN b0g& 2500 EA Den Haag Nederland circulaire DATUM " 3 I DOC.NR. ZAAK NR. I CLASS. JUNI Contactpersoon ni Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Wijziging bezoldiging commissars Koning en gedeputeerde staten, alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden Informeren over beleid Rechtspositiebesluit commissarissen Koning, Rechtspositiebesluit gedeputeerden en Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden Relaties met andere clrculaires 28 november 2014, nr Ingangsdatum 1 januari 2015 De rechtspositie van politieke ambtsdragers is & digitaal ontsloten op: U kunt zich op deze website aanmelden als u digitaal op de hoogte wilt bli/ven van nieuwedocumenten en publicaties (per of RSS-feed). Inleiding Door middel ze circulaire wordt u genformeerd over de wijzigingen bezoldigingsbedragen per 1 januari 2015 voor de commlssanssen Koning en de gedeputeerden, alsmede de wijzigingin de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor statenleden. Deze wijzigingen volgen de afspraken die in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in* de sector Rijk zijn gemaakt. Deze afspraken, en daarvan afgeleid de wuzlgmgen voorde commissarlssen Konmg, gedeputeerden en statenleden, moeten alle k nog formeel in de regelgeving worden opgenomen. Omdat deze regelgevingsprocedure tijd vergt, wordt u, vooruitlopend op het formeel van kracht worden van die wijzigingen, door middel ze circulaire genformeerd over de aanstaande wijzigingen voor de commtssarlssen Koning, gedeputeerden en statenleden.u kuntdeze wijzigingen terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 doorvoeren. nu almet 1. Bezoldiging commissaris Koning Onlangs is in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in de sector Rijk afgesproken dat de bespanng doorde verlaging werkgeverspremie pensloenen per 1 januari 2015 wordt ingezet voor een salarisverhoging. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen voor het personeel in de sector Rijk Pagina 1 van 4

3 . met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,8% verhoogd. Daarnaast wordt de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van ,-, toegevoegd aan de salaris- bedragen naar de mate waarin de vrijval in het individuele geval optreedt. Beide maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de berekening pensioengrondslag voor het personeel in de sector Rijk. Zij wordenin de salastabellen voorhet personeel in de sector Rijk per 1 januari 2015 verwerkten komen met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers in de sector Rijk die sinds 1 januari 2015 uit dienst zijn getreden. Op grond van artikel 3, zesde lid, van het Rechtspositiebesluit commlssanssen Koning wijzigt de bezoldiging commtssaris Koning overeenkomstig de wijziging bezoldiging van het personeel in* de sector Rijk. Concreetbetekenen bovenstaande afspraken voor de commassanssen Koning dater met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 een salarisverhoging plaatsvindt. Deze bestaat uit: een salansverhoging van 0,8% bezoldiging (in verband met de besparing door de verlaging werkgeverspremie pensioenen) en. een verhoging van het salaris door de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken vande pensioenopbouw tot een inkomen van ,-, naar de mate waarin de vrijval daar optreedt. Het bezoldigingsbedrag voor de commissarlssen Koning is op grond van het bovenstaande per 1 januari 2015 vastgesteld op ,86 per maand) ,85 per maand (was Deze salarisverhoging moetook met terugwerkende kracht worden betaald aan commissanssen die sinds 1 januari 2015 of later hetambthebben verlaten. Wellicht ten overvloede merk ik op dat het bovenstaande ook geldt voor waarnemend comrnissanssen Koning.Gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van het Rechtspositiebeslult commlssarissen Koning. Doorwerking naar uitkeringen en pens/oenen De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werktdaarom op basis van artikel 133, derde lid, Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkeringen. De verhoging van het salaris &is pensioengevend met terugwerkende krachttot 1 januari Dit komt pas tot uitdrukking bij de vaststelling pensioengevend salaris in 2016 *. van het. Het pensioengevend Inkomen wordtin de ABP-regeling volgens de zogenoemde 'peddatumsystematiek' berekend op basis van het vaste inkomen, zoals dat op 1 januari van elk kalenderjaar bekend Is, verhoogd metde variabele pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar. Het is vanwege de peildatumsystematiek niet mogelijk het pensloengevend inkomen met terugwerkende kracht te wijzlgen. De verhoging van het salaris in verband met de wijziging salarisbedragen wordtdaarom pas pensioengevend *in Om de verhoging in* 2015 ook te laten meetellen wordtdeze als variabel inkomensbestanddeel behandeld, zodat daarover in 2016 opbouw en afdracht plaatsvindt. Hiervoor wordt berekend wat het ABP-jaarinkomen zou zijn geweest als de salarlsverhoglng per 1 januari 2015 was Pagina 2 van 4

4 Reeds ingegane ABP-pensioenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) ABP-pensioenen. Dat betekent dat deze salarisaanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen. 2. Bezoldiging gedeputeerden Onlangs &is in* het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in de sector Rijk afgesproken datde besparing door de verlagng werkgeverspremie penstoenen per 1 januari 2015 wordt ingezet voor een salarisverhoging. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen voorhet personeel *in de sector Rijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,890 verhoogd. Daarnaast wordt de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van ,- toegevoegd aan de salarisbedragen naar de mate waarin de vrijval in het individuele geval optreedt. Beide maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de berekening pensioengrondslag voor het personeel in de sector Rijk. Zij wordenin de salaristabellen voor het personeel in* de sector Rijk per 1 januart 2015 verwerkten komen met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers in de sector Rijk die sinds 1 januart 2015 uit dienst zijn getreden. Op grond van artikel 3, 1 tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden wijzigt de bezoldiging van gedeputeerden als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt. Concreet betekenen bovenstaande afspraken voor gedeputeerden dat er met terugwerkende krachttot 1 januari 2015 een salarisverhoging plaatsvindt. Deze bestaat uit:. een salarisverhoging van 0,8% bezoldiging (in verband met besparing door de verlaging werkgeverspremie pensioenen) en een verhoging van het salaris door de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken pensioenopbouw tot een inkomen van ,- naar de mate waarin de vrijval daar optreedt. Het bezoldigingsbedrag voor gedeputeerden genoemd in* artikel 3, eerste lid, van het Rechtsposltlebeslutt gedeputeerden bedraagt per 1 januari ,43 per maand (was 7.899,67 per maand). Deze salarlsverhoging moetook met terugwerkende kracht worden betaald aan gedeputeerden die sinds 1 januart 2015 of later het gedeputeerdenschap hebben verlaten. Doorwerking naar uitkeringen en pensloenen De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom op basis van artikel 133, derde lid, Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkenngen. De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari In tegenstelling tot de ABP-regeling wordt het pensioengevend salaris in de Appa-regeling met terugwerkende krachtnaar 1 januart 2015 aangepast. doorgevoerd. Het verschil tussen het daadwerkelijke ABP-Jaarlnkomen 2015 en het herberekende JaarJnkomen 2015 wordt als variabel inkomensbestanddeel toegevoegd aan het ABP-]aarinkomen Pagina 3 van 4

5 Reeds ingegane Appa penstoenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) ABP-pensioenen. Dat betekentdatdeze salaris- aanpasslng geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen. 3. Tegemoetkoming in de kosten van een zlektekostenverzekering voor de statenleden Onlangs is in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in* de sector Rijk afgesproken dat de besparing door de verlaging werkgeverspremie penstoenen per 1 januari 2015 wordt ingezet voor een salarisverhoging. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen voorhet personeel in de sector Rijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0.8% verhoogd. Deresterende afspraken in het Sectoroverleg Rijk zoals opgenomen onder punt 1 en 2 ze circulaire, zijn niet van toepassing op het bedrag ziektekostenverzekering voor de statenleden. In artikel 10, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is& bepaald dateen statenlid ten laste provincie een tegemoetkoming in* de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt.in artikel 10, tweede lid, van dat rechtspositiebesluit is& bepaald dat het bedrag tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering wijzigt overeenkomstig de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat. Concreet betekent dit voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekenng voor statenteden, dat dit bedrag met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 wordt gewijzigd in 98,32 per jaar (was 97,54 per jaar). Deze verhoging tegemoetkoming moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan statenleden die sinds 1 januari 2015 of later het statenlidmaatschap hebben verlaten. 4. Vragen en informatie op internet Voor eventuele nadere vragen over deze circulaire kunt u ook contact opnemen methet ministerie van BZK via Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers kunt u vinden op de volgende internetsite: Op deze site vindt u alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers voor het R0k, de provincte, de gemeente,de waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie van BZK. U vindt hier dus niet de modelverordeningen VNG of de gemeentelijke of provinciale verordeningen. De minister van Binnenlandse Zaken en, voor deze, dedecteur Arbeidszaken Publieke Sector, I,' t i 11, {! -,Irr.,,0rr. (2, V- L.D.P. Lombaers Pagina 4 van 4