Betreft vergadering Commissie Bestuur 19 juni Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Betreft vergadering Commissie Bestuur 19 juni Commissiegriffier Margreeth Trimpe"

Transcriptie

1 Griffier Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief ministerie van Binnenlandse Zaken en van met circulaire wijziging bezoldiging cvdk en GS, en wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden Betreft vergadering Commissie Bestuur 19 juni 2015 Te verzenden aan Commissie Bestuur via ibabs Verzenddatum 9 juni 2015 Commissiegriffier Margreeth Trimpe Statenadviseur Simon de Visser Inhoudelijk ambtenaar Andries Lamper Verantwoordelijk bestuurder G.R.J. van Heukelom Inhoudelijk Aanleiding Bevoegdheid Toelichting Informatie over wijzigingen uit het Sectoroverleg Rijk GS Betrokken worden geïnformeerd over de wijzigingen met terugwerkende kracht, vooruitlopend op het formeel van kracht worden betreffende wijzigingen. Kosten en dekking Opgenomen in provinciale begroting Overige informatie De brief wordt ter kennisneming geagendeerd.

2 4 I iilillilllllllllllllllllllllll/llllllllllllllllll /r- --. De commissars Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier staten, hethoofd afdeling salarisadministratie Personeelszaken en het hoofd Afdeling [ DGBK/Directie Arbeidszaken Publieke Sector Politieke Ambtsdragers - PROViNClE ZEELAND Turfmarkt 147, Den Haag AFD. SC AMaT Postbus 2011 ', AFD. TERMIJN b0g& 2500 EA Den Haag Nederland circulaire DATUM " 3 I DOC.NR. ZAAK NR. I CLASS. JUNI Contactpersoon ni Onderwerp Doelstelling Juridische grondslag Wijziging bezoldiging commissars Koning en gedeputeerde staten, alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering statenleden Informeren over beleid Rechtspositiebesluit commissarissen Koning, Rechtspositiebesluit gedeputeerden en Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden Relaties met andere clrculaires 28 november 2014, nr Ingangsdatum 1 januari 2015 De rechtspositie van politieke ambtsdragers is & digitaal ontsloten op: U kunt zich op deze website aanmelden als u digitaal op de hoogte wilt bli/ven van nieuwedocumenten en publicaties (per of RSS-feed). Inleiding Door middel ze circulaire wordt u genformeerd over de wijzigingen bezoldigingsbedragen per 1 januari 2015 voor de commlssanssen Koning en de gedeputeerden, alsmede de wijzigingin de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor statenleden. Deze wijzigingen volgen de afspraken die in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in* de sector Rijk zijn gemaakt. Deze afspraken, en daarvan afgeleid de wuzlgmgen voorde commissarlssen Konmg, gedeputeerden en statenleden, moeten alle k nog formeel in de regelgeving worden opgenomen. Omdat deze regelgevingsprocedure tijd vergt, wordt u, vooruitlopend op het formeel van kracht worden van die wijzigingen, door middel ze circulaire genformeerd over de aanstaande wijzigingen voor de commtssarlssen Koning, gedeputeerden en statenleden.u kuntdeze wijzigingen terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 doorvoeren. nu almet 1. Bezoldiging commissaris Koning Onlangs is in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in de sector Rijk afgesproken dat de bespanng doorde verlaging werkgeverspremie pensloenen per 1 januari 2015 wordt ingezet voor een salarisverhoging. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen voor het personeel in de sector Rijk Pagina 1 van 4

3 . met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,8% verhoogd. Daarnaast wordt de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van ,-, toegevoegd aan de salaris- bedragen naar de mate waarin de vrijval in het individuele geval optreedt. Beide maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de berekening pensioengrondslag voor het personeel in de sector Rijk. Zij wordenin de salastabellen voorhet personeel in de sector Rijk per 1 januari 2015 verwerkten komen met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers in de sector Rijk die sinds 1 januari 2015 uit dienst zijn getreden. Op grond van artikel 3, zesde lid, van het Rechtspositiebesluit commlssanssen Koning wijzigt de bezoldiging commtssaris Koning overeenkomstig de wijziging bezoldiging van het personeel in* de sector Rijk. Concreetbetekenen bovenstaande afspraken voor de commassanssen Koning dater met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 een salarisverhoging plaatsvindt. Deze bestaat uit: een salansverhoging van 0,8% bezoldiging (in verband met de besparing door de verlaging werkgeverspremie pensioenen) en. een verhoging van het salaris door de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken vande pensioenopbouw tot een inkomen van ,-, naar de mate waarin de vrijval daar optreedt. Het bezoldigingsbedrag voor de commissarlssen Koning is op grond van het bovenstaande per 1 januari 2015 vastgesteld op ,86 per maand) ,85 per maand (was Deze salarisverhoging moetook met terugwerkende kracht worden betaald aan commissanssen die sinds 1 januari 2015 of later hetambthebben verlaten. Wellicht ten overvloede merk ik op dat het bovenstaande ook geldt voor waarnemend comrnissanssen Koning.Gebaseerd op artikel 5, tweede lid, van het Rechtspositiebeslult commlssarissen Koning. Doorwerking naar uitkeringen en pens/oenen De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werktdaarom op basis van artikel 133, derde lid, Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkeringen. De verhoging van het salaris &is pensioengevend met terugwerkende krachttot 1 januari Dit komt pas tot uitdrukking bij de vaststelling pensioengevend salaris in 2016 *. van het. Het pensioengevend Inkomen wordtin de ABP-regeling volgens de zogenoemde 'peddatumsystematiek' berekend op basis van het vaste inkomen, zoals dat op 1 januari van elk kalenderjaar bekend Is, verhoogd metde variabele pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar. Het is vanwege de peildatumsystematiek niet mogelijk het pensloengevend inkomen met terugwerkende kracht te wijzlgen. De verhoging van het salaris in verband met de wijziging salarisbedragen wordtdaarom pas pensioengevend *in Om de verhoging in* 2015 ook te laten meetellen wordtdeze als variabel inkomensbestanddeel behandeld, zodat daarover in 2016 opbouw en afdracht plaatsvindt. Hiervoor wordt berekend wat het ABP-jaarinkomen zou zijn geweest als de salarlsverhoglng per 1 januari 2015 was Pagina 2 van 4

4 Reeds ingegane ABP-pensioenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) ABP-pensioenen. Dat betekent dat deze salarisaanpassing geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen. 2. Bezoldiging gedeputeerden Onlangs &is in* het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in de sector Rijk afgesproken datde besparing door de verlagng werkgeverspremie penstoenen per 1 januari 2015 wordt ingezet voor een salarisverhoging. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen voorhet personeel *in de sector Rijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,890 verhoogd. Daarnaast wordt de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van ,- toegevoegd aan de salarisbedragen naar de mate waarin de vrijval in het individuele geval optreedt. Beide maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de berekening pensioengrondslag voor het personeel in de sector Rijk. Zij wordenin de salaristabellen voor het personeel in* de sector Rijk per 1 januart 2015 verwerkten komen met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers in de sector Rijk die sinds 1 januart 2015 uit dienst zijn getreden. Op grond van artikel 3, 1 tweede lid, van het Rechtspositiebesluit gedeputeerden wijzigt de bezoldiging van gedeputeerden als de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk wijzigt. Concreet betekenen bovenstaande afspraken voor gedeputeerden dat er met terugwerkende krachttot 1 januari 2015 een salarisverhoging plaatsvindt. Deze bestaat uit:. een salarisverhoging van 0,8% bezoldiging (in verband met besparing door de verlaging werkgeverspremie pensioenen) en een verhoging van het salaris door de vrijval werkgeverspremies vanwege het beperken pensioenopbouw tot een inkomen van ,- naar de mate waarin de vrijval daar optreedt. Het bezoldigingsbedrag voor gedeputeerden genoemd in* artikel 3, eerste lid, van het Rechtsposltlebeslutt gedeputeerden bedraagt per 1 januari ,43 per maand (was 7.899,67 per maand). Deze salarlsverhoging moetook met terugwerkende kracht worden betaald aan gedeputeerden die sinds 1 januart 2015 of later het gedeputeerdenschap hebben verlaten. Doorwerking naar uitkeringen en pensloenen De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom op basis van artikel 133, derde lid, Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) door naar al ingegane Appa-uitkenngen. De verhoging van het salaris is pensioengevend met terugwerkende kracht tot 1 januari In tegenstelling tot de ABP-regeling wordt het pensioengevend salaris in de Appa-regeling met terugwerkende krachtnaar 1 januart 2015 aangepast. doorgevoerd. Het verschil tussen het daadwerkelijke ABP-Jaarlnkomen 2015 en het herberekende JaarJnkomen 2015 wordt als variabel inkomensbestanddeel toegevoegd aan het ABP-]aarinkomen Pagina 3 van 4

5 Reeds ingegane Appa penstoenen worden echter aangepast overeenkomstig de stijgingen (indexatie) ABP-pensioenen. Dat betekentdatdeze salaris- aanpasslng geen effect heeft op al lopende pensioenuitkeringen. 3. Tegemoetkoming in de kosten van een zlektekostenverzekering voor de statenleden Onlangs is in het Sectoroverleg Rijk voor het personeel in* de sector Rijk afgesproken dat de besparing door de verlaging werkgeverspremie penstoenen per 1 januari 2015 wordt ingezet voor een salarisverhoging. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen voorhet personeel in de sector Rijk met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0.8% verhoogd. Deresterende afspraken in het Sectoroverleg Rijk zoals opgenomen onder punt 1 en 2 ze circulaire, zijn niet van toepassing op het bedrag ziektekostenverzekering voor de statenleden. In artikel 10, eerste lid, van het Rechtspositiebesluit staten- en commissieleden is& bepaald dateen statenlid ten laste provincie een tegemoetkoming in* de kosten van een ziektekostenverzekering ontvangt.in artikel 10, tweede lid, van dat rechtspositiebesluit is& bepaald dat het bedrag tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekering wijzigt overeenkomstig de wijzigingen die de bezoldiging van het personeel in de sector Rijk ondergaat. Concreet betekent dit voor de tegemoetkoming in de kosten van een ziektekostenverzekenng voor statenteden, dat dit bedrag met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 wordt gewijzigd in 98,32 per jaar (was 97,54 per jaar). Deze verhoging tegemoetkoming moet ook met terugwerkende kracht worden betaald aan statenleden die sinds 1 januari 2015 of later het statenlidmaatschap hebben verlaten. 4. Vragen en informatie op internet Voor eventuele nadere vragen over deze circulaire kunt u ook contact opnemen methet ministerie van BZK via Informatie die betrekking heeft op politieke ambtsdragers kunt u vinden op de volgende internetsite: Op deze site vindt u alle actuele wet- en regelgeving, circulaires en brochures over politieke ambtsdragers voor het R0k, de provincte, de gemeente,de waterschappen en ook voor het Koninkrijk en de BES-eilanden voor zover deze afkomstig is van het ministerie van BZK. U vindt hier dus niet de modelverordeningen VNG of de gemeentelijke of provinciale verordeningen. De minister van Binnenlandse Zaken en, voor deze, dedecteur Arbeidszaken Publieke Sector, I,' t i 11, {! -,Irr.,,0rr. (2, V- L.D.P. Lombaers Pagina 4 van 4

Circulaire. cc ; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. cc ; Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cc ; Ministerie van Binnenlandse Zaken en De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het hoofd van de

Nadere informatie

circulaire II11IIIII Ml II I Ml 11I II /06/2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire II11IIIII Ml II I Ml 11I II /06/2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties II11IIIII Ml II I Ml 11I II 1015039793 04/06/2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het

Nadere informatie

Stuknummer: AI15.03409

Stuknummer: AI15.03409 - 4 JUNI 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties S022484

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties S022484 S022484 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'h JUNI rcj Gemeenie Oostzr-n

circulaire GESCAND OP Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 'h JUNI rcj Gemeenie Oostzr-n GESCAND OP 'h JUNI rcj Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeenie Oostzr-n De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

Wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden

Wijziging bezoldiging burgemeesters en wethouders alsmede wijziging tegemoetkoming ziektekostenverzekering raadsleden Nr. 66232/Z -15-46220 Inkomende post Z049943AF93 P&O 4juni2015 4 JUN 2015 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111III111111 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester,

Nadere informatie

circulaire - I JUN 2015 GËME BOXMËER ß-Y Yrtz'n GR FF:ËË f$9.ir'f,:.,..,.,

circulaire - I JUN 2015 GËME BOXMËER ß-Y Yrtz'n GR FF:ËË f$9.ir'f,:.,..,., De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdel en het hoofd van de salarisadministratie Actie GR FF:ËË

Nadere informatie

Voor de burgemeester en wethouders van Heusden betekent het bovenstaande concreet het volgende:

Voor de burgemeester en wethouders van Heusden betekent het bovenstaande concreet het volgende: Zaaknummer 00437292 Onderwerp Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 januari 2015 Collegevoorstel Inleiding De gemeente ontving onlangs een circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

circulaire ii min urn in mi 6k r -7 NOV DIVJSTAN

circulaire ii min urn in mi 6k r -7 NOV DIVJSTAN ii min urn in mi 4254618 DIVJSTAN 6k r I n g e k o m e n -7 NOV 2017 Provificie Noord-Brahant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65523 16 november 2017 Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 + wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers provincies

Nadere informatie

ci rcu 1aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het hoofd van de salarisadministratie ci rcu 1aire DGBK/Directie

Nadere informatie

circulaire (3/vi//f7W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire (3/vi//f7W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties cc (3/vi//f7W Jij? Ministerie van Binnenlandse Zaken en De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het

Nadere informatie

DGBW/ Directie Democratie en Burgerschap Afdeling Politieke Ambtsdragers van de Salarisadministratie Turfmarkt 147

DGBW/ Directie Democratie en Burgerschap Afdeling Politieke Ambtsdragers van de Salarisadministratie Turfmarkt 147 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van het Waterschap, de leden van het Algemeen Bestuur van het Waterschap, de leden van het dagelijks bestuur van het Waterschap, de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers provincies

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers provincies STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48347 29 augustus 2018 Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers provincies Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, DGBK/Directie

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, DGBK/Directie provinciale staten, de griffier van de staten, het hoofd sala risadm i nistratie Ambtsdragers van de afdeling Personeelszaken en het hoofd van de Afdeling Politieke Arbeidszaken Publieke De commissaris

Nadere informatie

DGBW/Oirectie Democratie en Burgerschap Afdeling Politieke Ambtsdragers salarisadministratie Turfmarkt 147

DGBW/Oirectie Democratie en Burgerschap Afdeling Politieke Ambtsdragers salarisadministratie Turfmarkt 147 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65527 16 november 2017 Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 + wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers waterschappen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 65521 16 november 2017 Circulaire (onkosten)vergoeding 2018 + wijziging bezoldiging 2017 politieke ambtsdragers gemeenten

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier, liet lioofd van de afdeling Personeelszaken en h et hoofd van

Nadere informatie

ci rcu 1aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van het waterschap, de leden van het DGBK/Directie algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie

Nadere informatie

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek

circulaire IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Oude IJsselstreek Ontvangen: 06/10/2015 I IIMil II III IIIIIIlllll Mill II I 15ink14843 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden,

Nadere informatie

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1a i re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders de raadsleden de griffier de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie ci rcu 1a i re

Nadere informatie

circulaire ONTVANGEN ū 4 JUN 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties B *

circulaire ONTVANGEN ū 4 JUN 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties B * ONTVANGEN ū 4 JUN 2015 Ministerie van Binnlandse Zak k B201508645* De burgemeester, het college van burgemeester wethouders, de raadsled, de griffier, de gemetesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan

circulaire GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Gemeente Oostzaan GESCAND OP -6 OKT. 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeente Oostzaan De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd

Nadere informatie

van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Algemeen bestuursleden

van de salarisbedragen van de voorzitter en dagelijks bestuurder alsmede de tegemoetkoming ziektekostenverzekering van de Algemeen bestuursleden De voorzitter van het waterschap, de leden van het Algemeen Bestuur, de leden van het Dagelijks Bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van de Personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie GEMEENTE LANGEDIJK

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V^/ZJO i's^^x. Dat. ontv.

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V^/ZJO i's^^x. Dat. ontv. PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. V^/ZJO i's^^x. Dat. ontv.: Q 6 OKT 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48346 29 augustus 2018 Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48348 29 augustus 2018 Wijziging bezoldiging politieke ambtsdragers waterschappen Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op

Registratiedatum: Behandelend afdeling Afgehandeld door/op 2 1 AUG, 2018 Beh. Ambt. Streefdat. Afschr.: g^qf (l^., B.V.O. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de griffie,

Nadere informatie

circulaire - -6.0KT 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het hoofd van de salarisadminisļtiţlţfjcļ^erschap PEEL S Ü/ NO.

circulaire - -6.0KT 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het hoofd van de salarisadminisļtiţlţfjcļ^erschap PEEL S Ü/ NO. De voorzitter van het waterschap, de leden van het algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadminisļtiţlţfjcļ^erschap

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van het waterschap, de leden van het Algemeen Bestuur, de leden van het Dagelijks Bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie BFW 17 januari Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie BFW 17 januari Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Geleidebrief informatief Naam voorstel Brief van de minister van BZK van 13026993 over de bezoldiging en (onkosten)vergoedingen voor publieke ambtsdragers in 2014 Betreft vergadering

Nadere informatie

circulaire ōrf- ii inn ii ui ii mi DIV.STAN 0 5 DEC 2016 Ingekomen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire ōrf- ii inn ii ui ii mi DIV.STAN 0 5 DEC 2016 Ingekomen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ingekomen 0 5 DEC 2016 Provincie Noord-Brabant Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, commissieleden, de griffier

Nadere informatie

Onderwerp Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 september 2015 en 1 januari 2016

Onderwerp Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 september 2015 en 1 januari 2016 Zaaknummer 00449664 Onderwerp Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 september 2015 en 1 januari 2016 Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De gemeente ontving onlangs een circulaire van

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de griffier, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het hoofd van de

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nr en 13 oktober 2014, nr

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nr en 13 oktober 2014, nr Po5tbus 20011 hoofd van de salarisadministratie staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken en het Afdeling Politieke Den Haag Turfmarkt 147 Ambtsdragers Sector provinciale staten, de commissieleden,

Nadere informatie

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissaris van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier van de staten, het hoofd van de afdeling Personeelszaken

Nadere informatie

Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van waterschappen Informatie over beleid Waterschapsbesluit

Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van waterschappen Informatie over beleid Waterschapsbesluit De voorzitter van het waterschap, de leden van het Algemeen Bestuur, de leden van het Dagelijks Bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van de Personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie

Nadere informatie

ci rcu 1a 1 re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci rcu 1a 1 re Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van het waterschap, de leden van het Algemeen Bestuur, de leden van het Dagelijks Bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De voorzitter van het waterschap, de leden van het Algemeen Bestuur, de leden van het Dagelijks Bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van

Nadere informatie

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid

Per 1 januari 2016 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid \\\!!!9.\\ 51 O g g i n GP D 0112.2015 0004 De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid

Per 1 januari 2017 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling en het hoofd van de salarisadministratie

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP -? BEL 2015 Gemeente Wormerland

circulaire GESCAND OP -? BEL 2015 Gemeente Wormerland GESCAND OP -? BEL 2015 Gemeente Wormerland De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de gemeentesecretaris, het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Stuknummer: AI14.09268 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van

Nadere informatie

circulaire .~-_J1lmlll/l1l1111l11l /111111/11111//111 Ministerie van Binnenlandse Zaken en V1 ' Koninkrijksrelaties

circulaire .~-_J1lmlll/l1l1111l11l /111111/11111//111 Ministerie van Binnenlandse Zaken en V1 ' Koninkrijksrelaties Nr.5140Ö/Z-~14~37126 -P&O- Inkomende post... Z03CBAB91C6 4 december 2014.~-_J1lmlll/l1l1111l11l111111 11111111111111111/111111/11111//111 Ministerie van Binnenlandse Zaken en V1 ' Koninkrijksrelaties I

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 69476 29 december 2016 Circulaire (onkosten)vergoeding 2017 voor politieke ambtsdragers van gemeenten, Ministerie van

Nadere informatie

circulaire T Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en DGBK/Directle

circulaire T Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeester, het college van burgemeester en DGBK/Directle Den Haag wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de personeelsafdeling en het hoofd van de Ambtsdragers i salarisadm nistratie Turfmarkt 147 griffier, de gemeentesecretaris, het hoofd van de Afdeling

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr. PS/2_OII / J os>m. St, 0 2 DEC 2011. Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERUSSEL Reg.nr. PS/2_OII / J os>m. St, 0 2 DEC 2011. Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissarissen van de Koningin, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier van de staten en Hset hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

Per 1 januari 2019 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid

Per 1 januari 2019 geïndexeerde bedragen van de (onkosten)vergoeding voor politieke ambtsdragers van gemeenten Informatie over beleid IN18.07824 Ministerie van Binnenlandse Zaken ëñ Koninkrijksrelaties INGEKOMEN 1 3 DEC 2018 De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de griffie, de

Nadere informatie

rtrwel Thg. d.d.: Comm..: Afd.:

rtrwel Thg. d.d.: Comm..: Afd.: co t/i^iabo-etal Utio-fz_ Po 167? / / rtrwel Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissarissen van de Koningin, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier

Nadere informatie

circulaire 165İ&. 01 DEC 2013 Ingekomen MID.C linisterie van Binnenlandse Zaken en [oninkrijksrelaties prnx/inde Noord-Brabant

circulaire 165İ&. 01 DEC 2013 Ingekomen MID.C linisterie van Binnenlandse Zaken en [oninkrijksrelaties prnx/inde Noord-Brabant Ingekomen 01 DEC 2013 prnx/inde Noord-Brabant linisterie van Binnenlandse Zaken en [oninkrijksrelaties De commissarissen van de Koning, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier

Nadere informatie

ci rcu la i re vlinisterie van Binnenlandse Zaken en (oninkrijksrelaties

ci rcu la i re vlinisterie van Binnenlandse Zaken en (oninkrijksrelaties vlinisterie van Binnenlandse Zaken en (oninkrijksrelaties De commissarissen van de Koningin, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier van de staten en het hoofd van de personeelsafdeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22314 13 december 2011 Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders,

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties 0 IJ.M1 'tu m il) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreiaties De commissarissen van de Koningin, gedeputeerde staten, provinciale staten, de commissieleden, de griffier van de staten en het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15672 12 juni 2015 Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk Aan de bevoegde gezagen van de ambtelijke diensten

Nadere informatie

Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden

Bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, bezoldiging en (onkosten)vergoeding wethouders, (onkosten)vergoeding raads- en commissieleden De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris en het hoofd van de personeelsafdeling DGBK/Directie Arbeidszaken

Nadere informatie

ZA /DI december 2014

ZA /DI december 2014 1111111111111111111111 11 11111 1111111111111 ' ' '' ttàtti?):7ù')t-------- Ministe evan Binnenlandse Zaken en %. Konin lksrelaties De burgemeesteç het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden,

Nadere informatie

rculaire eålr,_ 'Wre lwa l llf AUW Ministerie van BinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties

rculaire eålr,_ 'Wre lwa l llf AUW Ministerie van BinnenlandseZakenen Koninkrijksrelaties V ll 'Wre lwa l llf AUW ï ii eålr,_ De vøorzitter ven het weterecnep, de leden van het elgerneen bestuur, de leden van het dagelijks beetuur, de eec:rel:erie-clirecl;eur; het neofcl van de perseneeleefdeling

Nadere informatie

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Circulaire. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, het hoofd P&O van de Tweede Kamer der Staten- Generaal, de provinciebesturen, de gemeentebesturen en de waterschapsbesturen Circulaire Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

1. Bezoldiging burgemeesters. Op grond van artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters j

1. Bezoldiging burgemeesters. Op grond van artikel 8, derde lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters j Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris, het hoofd

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris, het

Nadere informatie

ci reu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

ci reu aire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De commissarissen van de Koning, gedeputeerde staten en de provinciesecretarissen, de burgemeesters, de colleges van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 19787 13 december 2010 Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders,

Nadere informatie

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling:

Ingek. 2 0 AUG Inschrijfnr. Ü c ^ U ƒ ij. Gescand: i> Afdeling: het hoofd van de salarisadministratie en het hoofd van de personeelsafdeling van de provincie, de gemeente en het waterschap jmeente üverbetuwe circulaire Onderwerp Doelstelling juridische grondslag Relaties

Nadere informatie

circulaire - ~ DEC DEC or I IJ terievan Binnenlandse Zaken en la ties 9..0' 3-0 '1CO'tJ'b

circulaire - ~ DEC DEC or I IJ terievan Binnenlandse Zaken en la ties 9..0' 3-0 '1CO'tJ'b Kan behouden worden Ontvangen op 9..0' 3-0 '1CO'tJ'b - ~ DEC. 2013 Ol -=tf l 05.3 WEFiK KlJf'l\: Provincie Gelderland Ing. december 2013 PS2013-10 2013-017 PS26/2 terievan Binnenlandse Zaken en la ties

Nadere informatie

ci rcu 1a i re

ci rcu 1a i re Den Haag Turfmarkt 147 en het hoofd van de salarisadministratie Ambtsdragers Sector algemeen bestuur, de leden van het dagelijks bestuur, de secretaris-directeur, het hoofd van de personeelsafdeling Afdeling

Nadere informatie

Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Sociaal Beleidskader voor burgemeesters die met herindelingsontslag gaan.

Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Sociaal Beleidskader voor burgemeesters die met herindelingsontslag gaan. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Circulaire Sociaal Beleidskader burgemeesters Onderwerp: Sociaal Beleidskader voor burgemeesters die met herindelingsontslag gaan. Doelstelling:

Nadere informatie

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - -

Parafering besluit PFO Hae 03-08-2015 Conform Geparafeerd door: Donkervoort, I.J. D&H 18-08-2015 Conform Geparafeerd VV 24-09-2015 - - agendapunt 4.3 1207818 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden CIRCULAIRE WIJZIGINGEN RECHTSPOSITIE DIJKGRAAF, LEDEN DAGELIJKS EN ALGEMEEN BESTUUR Portefeuillehouder Haersma Buma, M.A.P. van Datum 18

Nadere informatie

circulaire 6 SP ïc ^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties MPGSD GSD

circulaire 6 SP ïc ^ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties MPGSD GSD SP ïc ^ MPGSD0000 GSD 0..0 0 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de

Nadere informatie

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht

Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht 1/1/2015 t/m 31/12/2016 s-gravenhage, 3 oktober 2015 Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rechterlijke Macht bijzondere rechtspositie en de bijzondere positie van de rechterlijk ambtenaar in de samenleving.

Nadere informatie

circulaire Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties Gemeend Drirnmelerv^v_ SKlass. nr. Ingekomenop Q 6 DEC. 2010

circulaire Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties Gemeend Drirnmelerv^v_ SKlass. nr. Ingekomenop Q 6 DEC. 2010 Gemeend Drirnmelerv^v_ SKlass. nr. _ Ingekomenop Q DEC. 00 Ministerie van BinnenlandseZaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden,

Nadere informatie

circulaire 10 M M Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire 10 M M Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris, het hoofd

Nadere informatie

het overleg over een nieuwe CAO voor het Rijkspersoneel. Vooralsnog wordt de eindejaarsuitkering niet

het overleg over een nieuwe CAO voor het Rijkspersoneel. Vooralsnog wordt de eindejaarsuitkering niet Onderwerp: PO Bezoldiging en vergoedingen bestuurders per 1 januari 2014 Collegevoorstel Zaaknummer: 00370799 Inleiding Onlangs is een circulaire ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

circulaire 2. Voorzieningen voor pensioen en waardeoverdracht van Appagerechtigden

circulaire 2. Voorzieningen voor pensioen en waardeoverdracht van Appagerechtigden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst, het hoofd P&O van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, het hoofd P&O van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden

Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raadsleden en commissieleden De burgemeesters, de wethouders, de raadsleden, de commissieleden en de gemeentebesturen Directie Arbeidszaken Publieke Sector Cluster Politieke Ambtsdragers/Kabinet Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag

Nadere informatie

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, de wethouders, de raadsleden, de commissieleden en de gemeentebesturen circulaire Directie Arbeidszaken Publieke Sector Cluster

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25797 14 december 2012 Circulaire bezoldiging en ambtstoelage burgemeesters, wedde en (onkosten)vergoeding wethouders,

Nadere informatie

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149

Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 INHOUDSOPGAVE Uitgebreide inhoudsopgave / IX GEMEENTEWET / 1 Gemeentewet / 3 Overzicht wijzigingswetten na 21 oktober 1994 (tekstplaatsing, Stb. 762) / 136 AANHANGIGE WETSVOORSTELLEN / 149 AANVERWANTE

Nadere informatie

Bezoldiging, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering burgemeesters en wethouders, en vergoeding raadsleden en commissieleden

Bezoldiging, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering burgemeesters en wethouders, en vergoeding raadsleden en commissieleden BZK, eindejaarsuitkering, eenmalige uitkering burgemeesters en, en vergoeding raadsleden en Aan: De burgemeesters, de, de gemeentebesturen, de commissarissen van de Koningin Onderwerp: 1., eindejaarsuitkering,

Nadere informatie

Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGApremie

Ambtstoelage burgemeesters, (onkosten)vergoeding wethouders, raads- en commissieleden alsmede WGApremie De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier en het hoofd van de personeelsafdeling. Directie Arbeidszaken Publieke Sector cluster Politieke

Nadere informatie

circulaire GESCAND OP - 5 DEC. 2013 Gemeente Oostzaan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circulaire GESCAND OP - 5 DEC. 2013 Gemeente Oostzaan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties GESCAND OP - DEC. 0 Gemeente Oostzaan Ministerie van Binnenlandse Zaken en De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Betreft vergadering Commissie Bestuur 22 januari Commissiegriffier Margreeth Trimpe

Betreft vergadering Commissie Bestuur 22 januari Commissiegriffier Margreeth Trimpe Griffier van de Staten Provincie Geleidebrief informatief Naam voorstel Nummer Circulaire van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van over wijzigingen in de Provinciewet Betreft vergadering

Nadere informatie

circulaire *»*m- 5Kt3aB Ministerie van Binnenlandse 'Zs&sn en \J" ^ Koninkrijksrelaties

circulaire *»*m- 5Kt3aB Ministerie van Binnenlandse 'Zs&sn en \J ^ Koninkrijksrelaties *»*m- 5Kt3aB Ministerie van Binnenlandse 'Zs&sn en \J" ^ Koninkrijksrelaties De burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders, de raadsleden, de commissieleden, de raadsgriffier, de gemeentesecretaris

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 64494 13 november 2017 Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017 Aan: het bevoegd gezag van

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016

Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2016 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Colleges van burgemeester en wethouders Gedeputeerde Staten Dagelijkse besturen van waterschappen Rijksvertegenwoordiger BES Eilandsbesturen circulaire

Nadere informatie

Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa

Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de directeur-generaal van de Algemene Bestuursdienst, net hoofd P&O van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, het hoofd P&O van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpassingsregeling Appa-pensioenen 201 1.

een circulaire van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanpassingsregeling Appa-pensioenen 201 1. Ingekomen stukken aan Provinciale Staten provincie ZUID HOLLAND Vergadering Januari 201 1 Nummer 6301 onderwerp Ingekomen stukken 1 De voorzitter van Provinciale Staten van Zuid-Holland deelt u mede, dat

Nadere informatie

Art. 44, 66 Gemeentewet, art. 43, 65 Provinciewet, art. 44, 48 Waterschapswet en art. 56, 78 en 193 Wet openbare lichamen BES

Art. 44, 66 Gemeentewet, art. 43, 65 Provinciewet, art. 44, 48 Waterschapswet en art. 56, 78 en 193 Wet openbare lichamen BES Colleges van burgemeester en wethouders, Gedeputeerde Staten, Dagelijkse besturen van waterschappen, Rijksvertegenwoordiger BES, Eilandsbesturen DG Bestuur, Ruimte en Wonen Directie Democratie en Bestuur

Nadere informatie

circul 3 O NOV 2009 Gemeente l^ormorland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

circul 3 O NOV 2009 Gemeente l^ormorland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties O NOV 009 Gemeente l^ormorland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De burgemeesters, de wethouders, de raadsleden, de commissieleden en de gemeentebesturen circul Onderwerp Doelstelling

Nadere informatie

Aanpassing uitkeringsduur Appa Informatie

Aanpassing uitkeringsduur Appa Informatie de commisssarissen van de Koningin, gedeputeerde staten en de griffiers, de burgemeesters, het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretarissen, de voorzitter, leden van het dagelijks

Nadere informatie

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008

(070) 373 8021. Wijziging salarisbedragen, eindejaarsuitkering en levensloop Lbr. 08/31 CvA/LOGA 08/08. 17 maart 2008 Brief aan de leden T.a.v. het college informatiecentrum tel. (070) 373 8021 uw kenmerk bijlage(n) 18 betreft Wijziging salarisbedragen, ons kenmerk ECCVA/U200800195 eindejaarsuitkering en levensloop Lbr.

Nadere informatie

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen.

Openbaar. Eenmalige uitkeringen. Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel. Onderwerp. Programma Bestuur & Middelen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Eenmalige uitkeringen Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Door de afspraak in het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie