*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0196/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0196/"

Transcriptie

1 Europees Parlement Zittingsdocument A8-0196/ *** AANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15822/2018 C8-0151/ /0423(E)) Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Rapporteur: Ignazio Corrao RR\ docx PE v02-00 In verscheidenheid verenigd

2 PR_E-AP_Agreement Verklaring van de gebruikte tekens * Raadplegingsprocedure *** Goedkeuringsprocedure ***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing) ***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing) ***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing) (De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst voorgestelde rechtsgrond.) PE v /9 RR\ docx

3 INHOUD Blz. ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT...5 TOELICHTING...6 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE...8 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE...9 RR\ docx 3/9 PE v02-00

4 PE v /9 RR\ docx

5 ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van het protocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15822/2018 C8-0151/ /0423(E)) (Goedkeuring) Het Europees Parlement, gezien het ontwerpbesluit van de Raad (15822/2018), gezien het ontwerpprotocol bij de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, wat betreft de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden (15823/2018), gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 87, lid 2, onder a), artikel 88, lid 2, onder a) en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0151/2019), gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement, gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (A8-0196/2019), 1. hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van het protocol; 2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen het Koninkrijk Denemarken en van de andere lidstaten. RR\ docx 5/9 PE v02-00

6 TOELICHTING De herschikking van de Eurodacverordening (Verordening (EU) nr. 603/2013) heeft het mogelijk gemaakt dat Eurodac wordt geraadpleegd door rechtshandhavingsinstanties voor het voorkomen, opsporen en onderzoeken van terroristische misdrijven en andere ernstige strafbare feiten. Rechtshandhavingsinstanties moeten kunnen verzoeken om vergelijking van vingerafdrukgegevens met de gegevens in de centrale gegevensbank van Eurodac wanneer zij de juiste identiteit willen vaststellen of nadere informatie willen verkrijgen met het oog op het voorkomen, opsporen of onderzoeken van terroristische misdrijven of van andere ernstige strafbare feiten. Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van het Protocol (nr. 22) betreffende de positie van Denemarken, dat aan het VEU en het VWEU is gehecht, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van het titel V-acquis en neemt het derhalve niet deel aan de vaststelling van Verordening (EU) nr. 603/2013. Sinds 2006 heeft de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en "Eurodac" voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, ook betrekking op de toepassing van de "Dublin-gerelateerde" delen van Eurodac. De toegang van rechtshandhavers, een nieuw element van de herschikte Eurodac-verordening in vergelijking met de oorspronkelijke Eurodac-regeling (Verordening (EG) nr. 2725/2000 van de Raad), is tot dusver echter nog niet geregeld in de genoemde overeenkomst. De onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en Denemarken over de wijze waarop Denemarken zal deelnemen aan de procedure voor de vergelijking en de doorgifte van gegevens voor rechtshandhavingsdoeleinden als bedoeld in hoofdstuk VI van de herschikte Eurodac-verordening zijn afgerond en er is een overeenkomst in de vorm van een protocol bij bovengenoemde overeenkomst van 8 maart 2006 geparafeerd, waarbij de toepassing van de overeenkomst van 8 maart 2006 wordt uitgebreid tot rechtshandhaving. De uitbreiding van de toepassing van de rechtshandhavingsbepalingen van Verordening (EU) nr. 603/2013 tot Denemarken zou het mogelijk maken dat de rechtshandhavingsinstanties van Denemarken verzoeken om een vergelijking van vingerafdrukgegevens met door andere deelnemende staten ingevoerde vingerafdrukgegevens die in de gegevensbank van Eurodac zijn opgeslagen, wanneer zij de identiteit van een verdachte van een ernstig strafbaar feit of terroristisch misdrijf of van een slachtoffer daarvan wensen vast te stellen of meer informatie over een dergelijke persoon wensen te verkrijgen. Tegelijkertijd zou het voor de rechtshandhavingsinstanties van alle andere deelnemende staten, zowel andere lidstaten van de EU als geassocieerde landen, mogelijk worden om met hetzelfde doel te verzoeken om een vergelijking van vingerafdrukgegevens met door Denemarken ingevoerde vingerafdrukgegevens die in de gegevensbank van Eurodac zijn opgeslagen. De Raad zal met gekwalificeerde meerderheid een besluit nemen nadat de overeenkomst is ondertekend, namens de Unie en slechts nadat de goedkeuring van het Europees Parlement is PE v /9 RR\ docx

7 verkregen overeenkomstig artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v) en artikel 218, lid 8, VWEU. Rekening houdend met bovenstaande overwegingen beveelt de rapporteur de leden van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan dit verslag te steunen en raadt hij het Europees Parlement aan zijn goedkeuring te verlenen. RR\ docx 7/9 PE v02-00

8 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE Titel Document- en procedurenummers Datum raadpleging / verzoek om goedkeuring Bevoegde commissie Datum bekendmaking Rapporteurs Datum benoeming Sluiting van een protocol bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Denemarken betreffende de criteria en instrumenten om te bepalen welke staat verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat wordt ingediend in Denemarken of een andere lidstaat van de Europese Unie en Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken ten behoeve van een doeltreffende toepassing van de Overeenkomst van Dublin, waarbij die overeenkomst wordt uitgebreid tot rechtshandhaving 15822/2018 C8-0151/2019 COM(2018) /0423(E) LIBE Ignazio Corrao Behandeling in de commissie Datum goedkeuring Uitslag eindstemming +: : 0: Bij de eindstemming aanwezige leden Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2) Malin Björk, Caterina Chinnici, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in t Veld, Juan Fernando López Aguilar, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Auke Zijlstra Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Axel Voss, Maria Gabriela Zoană Francesc Gambús, Susanne Melior, Annie Schreijer-Pierik, Babette Winter Datum indiening PE v /9 RR\ docx

9 HOOFDELIJKE EINDSTEMMING IN DE BEVOEGDE COMMISSIE 24 + ALDE ENF PPE S&D Verts/ALE Sophia in 't Veld Auke Zijlstra Kinga Gál, Francesc Gambús, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Csaba Sógor, Axel Voss Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Susanne Melior, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Babette Winter, Maria Gabriela Zoană Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero 2 - GUE/NGL Malin Björk, Marie-Christine Vergiat 0 0 Verklaring van de gebruikte tekens: + : voor - : tegen 0 : onthouding RR\ docx 9/9 PE v02-00

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0195/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0195/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0195/2018 30.5.2018 *** AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0305/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0305/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0305/2018 2.10.2018 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0304/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0304/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0304/2018 2.10.2018 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0343/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0343/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0343/2016 21.11.2016 * VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese politiedienst (Europol)

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 17.1.2019 2018/2186(DEC) ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/2200(DEC)

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/2200(DEC) Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 17.1.2019 2018/2200(DEC) ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0277/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0277/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0277/2017 1.9.2017 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten, van het

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0262/2015 28.9.2015

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0262/2015 28.9.2015 Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0262/2015 28.9.2015 * VERSLAG over het ontwerp-uitvoeringsbesluit van de Raad betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0025/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0025/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0025/2019 24.1.2019 *** AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie en haar lidstaten,

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0451/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0451/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0451/2018 10.12.2018 * VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Cyprus, Kroatië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en het

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0230/2017 22.6.2017 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0152/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0152/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0152/2018 27.4.2018 *** AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0035/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0035/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0035/2017 9.2.2017 * VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van Besluit 2009/935/JBZ wat betreft de lijst van derde staten en organisaties

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0290/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0290/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0290/2017 29.9.2017 *** AANBEVELING over het ontwerp van verordening van de Raad betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0052(E) 7.6.2016 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0265/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0265/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0265/2016 28.9.2016 * VERSLAG over het ontwerpuitvoeringsbesluit van de Raad tot goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst (Europol) van

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0124/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0124/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0124/2018 27.3.2018 * VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0364/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0364/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0364/2017 23.11.2017 * VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Roemenië wordt gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie,

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0336/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0336/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0336/2016 15.11.2016 *** AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0082/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0082/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0082/2019 21.2.2019 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van bepalingen voor de voortzetting

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0164/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0164/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0164/2017 19.4.2017 * VERSLAG over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Raad van houdende goedkeuring van de sluiting door de Europese Politiedienst

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0281/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0281/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0281/2016 5.10.2016 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0248/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0248/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0248/2018 2.7.2018 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot wijziging van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0071/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0071/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0071/2019 8.2.2019 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0026/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0026/ EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 12.11.2014 A8-0026/2014 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een Overeenkomst betreffende

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0088/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0088/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0088/2017 28.3.2017 ***I VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0016/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0016/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0016/2019 11.1.2019 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst ter voorkoming

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0315/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0315/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0315/2018 11.10.2018 * VERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EU) 2015/1588 van de Raad van 13 juli 2015

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0333/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0333/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0333/2016 15.11.2016 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Unie van de overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 24.6.2016 2015/0293(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 26.9.2014 2013/0184(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad inzake de goedkeuring namens de Europese Unie van het Protocol

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0061/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0061/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0061/2019 4.2.2019 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde aspecten van de luchtvaartveiligheid

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0283/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0283/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0283/2018 10.9.2018 * VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0321/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0321/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0321/2016 10.11.2016 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese Unie en het

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0070/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0070/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0070/2017 23.3.2017 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1303/2013

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2010/0011(E) 16.3.2011 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad over de sluiting van

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0078/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0078/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0078/2017 27.3.2017 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging door de lidstaten namens de Unie van het Protocol

Nadere informatie

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0444(NLE)

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2011/0444(NLE) EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie juridische zaken 4.11.2014 2011/0444(E) * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in

Nadere informatie

***II AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0234/2015 20.7.2015 ***II AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van de

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0266/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0266/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0266/2016 28.9.2016 * VERSLAG over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij bepaalde lidstaten worden gemachtigd, in het belang van de Europese Unie,

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0432/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0432/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0432/2018 6.12.2018 *** AANBEVELING betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van een wijziging

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0063/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0063/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0063/2019 4.2.2019 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0195/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0195/ EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 19.6.2015 A8-0195/2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van de verklaring inzake de

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie vervoer en toerisme 2006/0058(E) 13.10.2017 *** ONTWERPAANBEVELING betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0383(E) 9.6.2017 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van de Overeenkomst tussen de

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 24.11.2015 2014/0359(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de goedkeuring

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 18.9.2012 2011/0304(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de toetreding

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 30.6.2015 2014/2253(INI) ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0008/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL A8-0008/ EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Zittingsdocument 22.1.2015 A8-0008/2015 * VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0012/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0012/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0012/2018 30.1.2018 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 25.10.2012 2012/0120(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0116/

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0116/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0116/2019 28.2.2019 VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2017,

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0139/

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0139/ Europees Parlement 204-209 Zittingsdocument A8-039/209.3.209 VERSLAG over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van het Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0197/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0197/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0197/2016 2.62016 *** AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 22.1.2014 2013/0358(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie internationale handel 2016/0067(E) 4.4.2016 *** ONTWERPAANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0076/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0076/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0076/2017 27.3.2017 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de bekrachtiging, door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0325/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0325/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0325/2015 16.11.2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0320/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0320/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0320/2015 16.11.2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 23.5.2013 2012/0271(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0322/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0322/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0322/2015 16.11.2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0472/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0472/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0472/2019 18.12.2018 *** AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de Overeenkomst in de

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0110(COD)

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0110(COD) Europees Parlement 2014-2019 Commissie economische en monetaire zaken 2016/0110(COD) 7.7.2016 ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0376/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0376/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0376/2017 27.11.2017 *** AANBEVELING betreffende het ontwerpbesluit van de Raad inzake de sluiting, namens de Europese Unie, van de Overeenkomst inzake

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0327/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0327/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0327/2015 16.11.2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2011/0431(APP) 3.9.2012 *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad tot vaststelling van

Nadere informatie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. aan de Commissie industrie, onderzoek en energie Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 9.6.2017 2016/0286(COD) ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0321/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0321/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0321/2015 16.11.2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie vervoer en toerisme 25.11.2013 2013/0020(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd om de Overeenkomst

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0177/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0177/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0177/2016 18.5.2016 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0324/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0324/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0324/2015 16.11.2015 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van de overeenkomst tussen

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie internationale handel 27.10.2011 2011/0090(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de sluiting van de overeenkomst tussen de Europese

Nadere informatie

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0268(COD)

***I ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0268(COD) EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 13.12.2013 2013/0268(COD) ***I ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 mei 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0127 (E) 8505/16 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: JAI 337 USA 21 DATAPROTECT 41 RELEX 330 BESLUIT

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0026/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0026/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0026/2019 24.1.2019 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Unie, van de samenwerkingsovereenkomst inzake

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

EUROPEES PARLEMENT Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken EUROPEES PARLEMENT 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 2014/2243(INI) 3.9.2015 ADVIES van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken aan de

Nadere informatie

*** ONTWERPAANBEVELING

*** ONTWERPAANBEVELING Europees Parlement 2014-2019 Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 28.8.2015 2015/0062(E) *** ONTWERPAANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting,

Nadere informatie

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0406(CNS)

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2016/0406(CNS) Europees Parlement 2014-2019 Commissie economische en monetaire zaken 2016/0406(CNS) 9.10.2018 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0186/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0186/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0186/2019 3.4.2019 *** AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van de Internationale

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juli 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 10 juli 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 0 juli 05 (OR. en) 0506/5 ENFOPOL 9 COMIX 3 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Ontwerp-UITVOERINGSBESLUIT VAN DE RAAD houdende vaststelling van de datum

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0361/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0361/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0361/2016 1.12.2016 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende bepaalde procedures voor de toepassing

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0126/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0126/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0126/2018 28.3.2018 *** AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling

Nadere informatie

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.10.2017 COM(2017) 605 final Aanbeveling voor een BESLUIT VAN DE RAAD houdende machtiging tot opening van onderhandelingen over een overeenkomst tussen de Europese Unie en

Nadere informatie

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0062/

***I VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0062/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0062/2019 4.2.2019 ***I VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels ter waarborging

Nadere informatie

16-19 september 2019 Straatsburg

16-19 september 2019 Straatsburg EUROPEES PARLEMENT 2019 2024 Zittingsdocument AGENDA 16-19 september 2019 Straatsburg 18/09/19 NL In verscheidenheid verenigd NL Tekens voor de procedures Tenzij het Parlement anders beslist, worden de

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0229/

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0229/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0229/2017 22.6.2017 VERSLAG over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 2/2017 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019

Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag. Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski A8-0018/2019 Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument 28.1.2019 A8-0018/2019/err01 ADDENDUM bij het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Verordeningen

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0214/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0214/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0214/2018 22.6.2018 *** AANBEVELING betreffende het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van Amendement 1 op

Nadere informatie

Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag

Zittingsdocument ADDENDUM. bij het verslag Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument 22.11.2017 A8-0358/2017/err01 ADDENDUM bij het verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening

Nadere informatie

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0236/

* VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0236/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0236/2016 18.7.2016 * VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Besluit (EU) 2015/1601 van de Raad van 22 september 2015

Nadere informatie

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0154/

*** AANBEVELING. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0154/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0154/2016 27.4.2016 *** AANBEVELING over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting namens de Europese Unie van het Protocol betreffende

Nadere informatie

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0397/

VERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement A8-0397/ Europees Parlement 2014-2019 Zittingsdocument A8-0397/2017 8.12.2017 VERSLAG over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Ingeborg Gräßle (2017/2220(IMM)) Commissie juridische zaken Rapporteur:

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Gewijzigd voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD Brussel, 17.10.2005 COM(2005) 503 definitief 2003/0196 (CNS) 2003/0197 (CNS) betreffende de sluiting, namens de

Nadere informatie

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING

***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 2013/0119(COD) 17.3.2016 ***II ONTWERPAANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument

EUROPEES PARLEMENT. Zittingsdocument EUROPEES PARLEMENT 2004 Zittingsdocument 2009 A6-0471/2008 4.12.2008 * VERSLAG over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de

Nadere informatie

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0255(APP) 12.2.2014. van de Commissie juridische zaken

ADVIES. NL In verscheidenheid verenigd NL 2013/0255(APP) 12.2.2014. van de Commissie juridische zaken EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie juridische zaken 12.2.2014 2013/0255(APP) ADVIES van de Commissie juridische zaken aan de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken inzake het

Nadere informatie

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/0252(NLE)

* ONTWERPVERSLAG. NL In verscheidenheid verenigd NL. Europees Parlement 2018/0252(NLE) Europees Parlement 2014-2019 Commissie industrie, onderzoek en energie 2018/0252(E) 27.9.2018 * ONTWERPVERSLAG over het voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van een specifiek financieel

Nadere informatie

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2012 COM(2012) 254 final 2008/0242 (COD) Gewijzigd voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de instelling van "Eurodac" voor de vergelijking

Nadere informatie