Bij akte op twaalf maart negentienhonderd tachtig voor de te Amsterdam gevestigde notaris Mr. L.J.W.M. SCHROEDER verleden, op het ontwerp waarvan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bij akte op twaalf maart negentienhonderd tachtig voor de te Amsterdam gevestigde notaris Mr. L.J.W.M. SCHROEDER verleden, op het ontwerp waarvan"

Transcriptie

1 Bij akte op twaalf maart negentienhonderd tachtig voor de te Amsterdam gevestigde notaris Mr. L.J.W.M. SCHROEDER verleden, op het ontwerp waarvan door de Staatssekretaris van Justitie bij beschikking de dato elf maart negentienhonderd tachtig onder nummer B.V de Ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend in opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BROEKSEWAARD B.V., gevestigd te Wijk en Aalburg Bij akte op zeven en twintig juni negentienhonderd één en negentig voor notaris R.J.Th. MERKX te Heusden verleden, op het ontwerp waarvan door de Staatssekretaris van Justitie bij beschikking de dato zes juni negentienhonderd één en negentig onder B.V de Ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend, zijn de statuten van voormelde vennootschap gewijzigd Met inpassing van gemelde statutenwijziging luiden de volledige statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ BROEKSEWAARD B.V. SEDERT ZEVEN EN TWINTIG JUNI NEGENTIENHONDERD ÉÉN EN NEGENTIG ALS VOLGT: Naam, zetel en duur: De vennootschap draagt de naam: EXPOITATIEMAATSCHAPPIJ BROEKSEWAARD B.V Zij is gevestigd te Wijk en Aalburg Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd Doel: 1. Het doel van de vennootschap is: het exploiteren van gronden, het ontwikkelen van bouwplannen van deze gronden in welke bestemming dan ook, het doen van handelingen, welke op het voorgaande betrekking hebben in de ruimste zin des woords; het aangaan en uitgeven van leningen, het inkopen/verkopen van gronden en het exploiteren van projekten Het deelnemen in, besturen van of zich financieel of anderszins interesseren bij vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of aanverwant doel is mede in het doel der vennootschap begrepen Kapitaal en aandelen: Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt TWEEHONDERD DUIZEND GULDEN (f ,00), verdeeld in vijfduizend aandelen, elk met een nominale waarde van VEERTIG GULDEN (f. 40,00) Ten aanzien van niet volgestorte aandelen geldt: a. erkenning van de levering kan slechts geschieden wanneer er een akte van levering met vaste dagtekening is; b. de dag van levering wordt mede aangetekend in het aandeelhoudersregister; --- c. de gegevens van het aandeelhoudersregister omtrent deze aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksels van deze gegevens wordt hoogstens tegen kostprijs verstrekt; d. een verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen wordt mede in het aandeelhoudersregister aangetekend Uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt op zodanige tijdstippen, tegen zodanige koers, mits niet beneden pari, en op zodanige voorwaarden en bepalingen als de Algemene vergadering van aandeelhouders zal vaststellen. De uitgifte geschiedt door het bestuur Bij zodanige uitgifte hebben de bestaande aandeelhouders een voorkeursrecht, zulks naar evenredigheid van hun aandelenbezit

2 Ingeval op aandelen een vruchtgebruik rust moet de waarde van het recht om een aandeel te verkrijgen worden vergoed aan de vruchtgebruiker voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop recht heeft De vennootschap is bevoegd krachtens besluit van de Algemene vergadering van aandeelhouders voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar kapitaal te verkrijgen, echter tot geen groter nominaal bedrag dan de helft van het geplaatste kapitaal. Verkrijging van bezwarende titel van eigen aandelen is niet toegestaan voor zover het bedrag, gestort op aandelen die door anderen dan de vennootschap worden gehouden dientengevolge zou dalen tot beneden het in artikel 178 lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde bedrag noch indien dat gestorte bedrag lager is dan dit bedrag. 6. De in het vorig lid bedoelde aandelen gelden als geplaatst, tenzij hieromtrent door de Algemene vergadering van aandeelhouders anders wordt besloten, met inachtneming van de desbetreffende wettelijke en statutaire bepalingen ten aanzien van de eventueel daarmee verband houdende statutenwijziging. De vennootschap kan geen stemrecht uitoefenen op aandelen in haar eigen kapitaal. Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend worden buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. Op deze aandelen wordt generlei uitkering ten behoeve van de vennootschap gedaan Artikel 4: De aandelen luiden op naam; uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan.-- Van de aandelen mogen geen certificaten aan toonder worden uitgegeven De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven De aandelen zijn onsplitsbaar Indien tot een aandeel meer personen tezamen gerechtigd zijn, kunnen deze zich in de vennootschap slechts door één persoon doen vertegenwoordigen. De desbetreffende volmacht moet schriftelijk worden verleend en wordt in het aandeelhoudersregister aangetekend Register van aandeelhouders: Artikel 5: Het bestuur van de vennootschap houdt een register ten kantore van de vennootschap, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op elk aandeel gestorte bedrag In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding van de rechten, welke hun toekomen overeenkomstig het bepaalde in het volgend artikel Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen Iedere houder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. 5. Het register wordt regelmatig bijgehouden Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een houder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van

3 vruchtgebruik of pandrecht dan wordt op het uittreksel vermeld aan wie de in de leden 3 en 6 van artikel 6 bedoelde rechten toekomen Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houders van aandelen, alsmede de vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen aan wie de rechten toekomen als bedoeld in lid 6 van het volgend artikel. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen; certificaten op naam van aandelen: Artikel 6: Op aandelen kan een vruchtgebruik of een pandrecht worden gevestigd Op de vervreemding en de overdracht van aandelen door pandhouders of de verblijving van aandelen aan de pandhouders is het in deze statuten omtrent vervreemding en overdracht van aandelen door de aandeelhouder van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en de overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, of wel indien hij een persoon is aan wie de aandelen overeenkomstig het bepaalde in deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen of wel indien de overdracht of overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene vergadering van aandeelhouders De goedkeuring als in het vorig lid bedoeld wordt door de meest gerede partij aan de vennootschap verzocht onder opgave van het aantal aandelen, waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van degene ten gunste van wie de vestiging van het recht wordt beoogd Op het verzoek wordt binnen een maand beslist De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder, die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen Onder certificaathouders wordt verder in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, alsmede de personen, die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht, de rechten toekomen, die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen. - Levering van aandelen: Artikel 7: De levering van aandelen geschiedt hetzij door de betekening aan de vennootschap van de voor de levering vereiste akte, hetzij door schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van de akte; van een erkenning wordt, onder vermelding van de dagtekening daarvan, een aantekening in het aandeelhouders register gemaakt, ondertekend door een bestuurder De bepalingen van het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij de scheiding van enige gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen

4 Vrijwillige overdracht van aandelen: Artikel 8: Indien een houder van aandelen voornemens is tot overdracht van één of meer van deze aandelen over te gaan een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 ongeacht de titel, welke daaraan ten grondslag ligt, is hij verplicht deze aandelen eerst te koop aan te bieden aan de overige aandeelhouders anders dan de vennootschap, welke overige aandeelhouders een recht van voorkeur hebben die aandelen te verkrijgen Het bepaalde in dit artikel is op elke overdracht van toepassing Een aandeelhouder, die voornemens is één of meer van zijn aandelen over te dragen, moet daarvan kennis geven aan het bestuur van de vennootschap Deze kennisgeving geldt tevens als aanbod tot verkoop De aandeelhouder moet bij zijn aanbod de naam opgeven van degene, aan wie hij voornemens is zijn aandelen over te dragen Het bestuur van de vennootschap moet binnen een week na de ontvangst van deze kennisgeving hiervan mededeling doen aan de overige aandeelhouders Het bestuur deelt daarbij mede of op de aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht rust en wie het stemrecht op de aandelen heeft Indien een of meer aandeelhouders de aangeboden aandelen of een deel daarvan wensen over te nemen, geven zij daarvan binnen één maand kennis aan het bestuur, onder opgaven van het aantal aandelen dat hij wenst over te nemen Indien meer dan één aandeelhouder van het aanbod gebruik wenst te maken voor meer aandelen dan voor toewijzing beschikbaar zijn, geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden, met dien verstande dat indien een gegadigde minder aandelen wenst over te nemen dan waarop hij recht heeft, de andere gegadigden het recht hebben de resterende aandelen over te nemen; op dit recht van overneming is het in dit lid bepaalde weer van overeenkomstige toepassing Indien na de toewijzing als in het vorig lid bedoeld aandelen overblijven, welke niet naar evenredigheid kunnen worden toegewezen, maar er toch gegadigden daarvoor zijn of indien er zo weinig aandelen zijn aangeboden dat toewijzing naar evenredigheid in het geheel niet mogelijk is, beslist het lot aan welke gegadigde een voor zodanige evenredige toewijzing niet vatbaar aantal aandelen wordt toegewezen, met dien verstande dat geen gegadigde meer dan een aandeel bij loting kan verkrijgen Loting als hier bedoeld geschiedt door het bestuur Het bestuur van de vennootschap stelt de aanbieder van aandelen ervan op de hoogte of er gegadigden zijn voor aandelen of een deel daarvan zijn, zulks binnen twee maanden na diens aanbod Indien er gegadigden zijn noemt het bestuur de namen van de gegadigden; indien er geen gegadigden of niet voor alle aandelen gegadigden zijn, deelt het bestuur zulks aan de aanbieder mede en roept het bestuur een Algemene vergadering van aandeelhouders bijeen ter aanwijzing van een of meer gegadigden Indien of voorzover aangeboden aandelen niet door mede-aandeelhouders worden overgenomen moet het aanbod geschieden aan een of meer door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen andere gegadigden. Zodanige aanwijzing dient te geschieden binnen drie maanden na de kennisgeving als in het vorig lid bedoeld Als zodanige gegadigde kan ook de vennootschap zelve worden aangewezen, zulks evenwel slechts indien zulks de instemming heeft van de aanbieder. De aanbieder

5 kan aan zijn instemming de voorwaarde verbinden dat het eventuele belastingnadeel hem wordt vergoed De prijs, waartegen aandelen worden overgedragen wordt in onderling overleg tussen de aanbieder en de door hem aanvaarde gegadigde(n) vastgesteld Indien partijen niet binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van de naam of namen van de gegadigde(n) tot overeenstemming komen, wordt de prijs bepaald door drie onafhankelijke deskundigen, welke worden benoemd in onderling overleg of bij gebreke van overeenstemming door de Secretaris van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welks ressort de vennootschap statutair is gevestigd Partijen kunnen, in afwijking van het bepaalde in de vorige zinsnede, overeenkomen dat de prijsbepaling geschiedt door één deskundige, wiens benoeming geschiedt als in de vorige zinsnede bepaald De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de te bepalen prijs dienstig is De deskundigen zullen naar redelijkheid en billijkheid bepalen te wiens laste hun kosten zullen komen, de kosten kunnen geheel of gedeeltelijk ten laste van de vennootschap worden gebracht De deskundigen delen hun beslissing omtrent de vaststelling van de prijs zo spoedig mogelijk mede aan het bestuur; het bestuur geeft binnen een week daarna daarvan kennis aan de aanbieder en de gegadigden Na vaststelling van de prijs door de deskundige(n) is iedere gegadigde bevoegd zich terug te trekken Aandelen ten aanzien waarvan een gegadigde zich heeft teruggetrokken, worden alsnog op de wijze als hiervoor omschreven en tegen de door de deskundige(n) vastgestelde prijs aan de andere gegadigden aangeboden De gegadigde heeft dan niet meer het recht zich terug te trekken De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs; hij behoeft daarvoor geen reden op te geven. Gemelde intrekking geschiedt door mededeling aan het bestuur De levering van de verkochte aandelen en de betaling van de koopsom, moeten gelijktijdig geschieden, en wel binnen één maand nadat de aanbieder zich uiterlijk heeft kunnen terugtrekken Indien vaststaat dat niet al de aandelen, waarop het aanbod betrekking heeft, tegen contante betaling worden gekocht, is de aanbieder vrij alle aangeboden aandelen over te dragen, mits binnen drie maanden na die vaststelling en mits aan de gegadigde, die hij bij zijn aanbod aan het bestuur heeft genoemd. Indien de aandeelhouders zijn aandelen aan de derde wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding gold, is hij tot die overdracht slechts bevoegd, nadat hij de aandelen opnieuw tegen deze lagere prijs heeft aangeboden aan de personen aan wie hij deze voordien heeft moeten aanbieden Indien vaststaat dat niet al de aandelen, waarop het nieuwe aanbod betrekking heeft, tegen die lagere prijs en contante betaling daarvan worden gekocht dan geldt het bepaalde in de eerste zin van dit lid opnieuw Blijft degene, die overeenkomstig het voorstaande gehouden is ingevolgde dit of het volgend artikel zijn aandelen aan de aangewezen gegadigde(n) te leveren, ondanks sommatie na het verstrijken van twee maanden, in gebreke met de nakoming van zijn

6 verplichting tot levering, dan is de vennootschap gemachtigd tot de levering als hiervoor bedoeld, mits van alle aandelen van de betrokken aandeelhouders Alle kennisgevingen en mededelingen in dit artikel bedoeld geschieden bij aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst De datum van het ontvangstbewijs geldt als datum van de ontvangst van de kennisgeving of mededeling Indien, ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen daartoe claims worden aangewezen, is het in dit artikel bepaalde op de desbetreffende claims van toepassing Verplichte overdracht van aandelen: Artikel 9: Aandelen van een aandeelhouder moeten te koop worden aangeboden, ingeval:----- a. hij overlijdt, b. hem surséance van betaling is verleend, c. hij in staat van faillissement is verklaard, d. de aandeelhouder, rechtspersoon zijnde, is ontbonden, e. de aandeelhouder, niet rechtspersoon, maar wel een vennootschap zijnde, is ontbonden, f. de aandelen behoren tot enige gemeenschap, welke is ontbonden Deze te koop aanbieding geschiedt alsdan door degene(n), die tot vervreemding bevoegd is/zijn De te koop aanbieding dient te geschieden: a. ingeval van overlijden: uiterlijk drie maanden na het overlijden, b. in alle overige gevallen: uiterlijk één maand nadat het in lid 1 bedoelde rechtsfeit zich heeft voorgedaan Is bedoeld rechtsfeit gegrond op een rechterlijke uitspraak, dan neemt bedoelde termijn eerst een aanvang op de dag, waarop de uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan Gedurende bedoelde termijn kunnen door de aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten normaal worden uitgeoefend, doch na afloop daarvan kan het aan de desbetreffende aandelen verbonden vergaderen stemrecht niet door de aandeelhouder worden uitgeoefend en wordt het recht of dividend voorzover dit aan de aandeelhouder toekomt opgeschort, indien en voor zolang aan de statutaire verplichting tot aanbieding van die aandelen niet is voldaan Op de in dit artikel bedoelde aanbieding van aandelen en de uitvoering daarvan is het daaromtrent in het vorig artikel bepaalde van toepassing, met dien verstande dat het aanbod niet mag worden ingetrokken. Indien niet alle ingevolge het eerste lid van dit artikel aangeboden aandelen worden overgenomen, is de aanbieder gerechtigd alle aandelen te behouden. 5. De verplichting tot aanbieding geldt niet na ontbinding van enige gemeenschap, ingeval van toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de desbetreffende gemeenschap zijn gevallen Wanneer na ontbinding van enige gemeenschap geen toedeling van aandelen plaats heeft aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen, heeft deze, voor het geval van voorgenomen overdracht, een recht van voorkeur die aandelen te verkrijgen boven zijn mede-aandeelhouders, althans indien hij buiten de aandelen, welke worden aangeboden nog aandelen bezit Het bepaalde in het vorig artikel is daarbij zoveel mogelijk van toepassing Bestuur: Artikel 10:

7 1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders, welke ook directeuren kunnen worden genoemd Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen Voor een besluit tot benoeming of een besluit tot ontslag als in het vorig lid bedoeld, anders dan op eigen verzoek, is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. 4. Indien in een vergadering als in het vorig lid bedoeld het vereiste kapitaal niet is vertegenwoordigd wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, dat onafhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal Ingeval van schorsing van een bestuurder wordt een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de schorsing, in welke vergadering alsdan over het ontslag van de bestuurder zal worden beslist Indien de betrokken bestuurder in deze vergadering niet wordt ontslagen of indien de vergadering niet binnen de in dit lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, vervalt de schorsing Het salaris van ieder der bestuurders, alsmede de verdere voorwaarden hunner aanstelling, worden door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. 7. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door de persoon, die daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen Bestuursbevoegdheid: Artikel Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zodanige besluiten als deze algemene vergadering zelve -mits in het daartoe strekkend besluit duidelijk omschreven- heeft vastgesteld Op het ontbreken van de goedkeuring als in het vorige lid bedoeld kan door of jegens derden geen beroep worden gedaan Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid, te geven door de algemene vergadering van aandeelhouders Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat en in de vergadering van het bestuur de stemmen staken, wordt de beslissing terzake genomen door de algemene vergadering van aandeelhouders Vertegenwoordiging: Artikel 12: Ieder der bestuurders is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte

8 2. Ingeval de vennootschap met een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang heeft, kan de vennootschap niettemin door die bestuurders(s) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders met inachtneming van de hun daartoe verleende bevoegdheid; de desbetreffende volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister De algemene vergadering van aandeelhouders: Artikel 13: De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statutair is gevestigd Indien in enige vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen is genomen, is zodanig besluit van een vergadering, welke elders is gehouden evenzeer een rechtsgeldig besluit Ingeval er certificaathouders zijn kan echter in dit geval geen rechtsgeldig besluit worden genomen De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden ter behandeling van de in artikel 16 bedoelde jaarrekening, wordt gehouden uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar Op bedoelde jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders worden bovendien behandeld: a. de bestemming van de winst, b. de voorstellen, welke het bestuur aan de orde stelt of houders van tenminste twee aandelen tenminste drie weken voor de dag der algemene vergadering schriftelijk aan het bestuur der vennootschap hebben ingezonden, de dag der inzending en der vergadering niet medegerekend De bijeenroeping van een algemene vergadering geschiedt door of namens het bestuur; tot bijeenroeping van een vergadering zijn voorts bevoegd een of meer aandeelhouders, die gezamenlijk tenminste een/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen Artikel 14: De oproeping tot bijwoning van een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders De oproeping geschiedt op een termijn van tenminste vijftien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet medegerekend De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief, met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan geen rechtsgeldig besluit worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Ingeval van certificaathouders zijn, kan evenwel ook in het laatste geval geen rechtsgeldig besluit worden genomen Iedere aandeelhouder en/of certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, en wat de stemgerechtigde betreft, stem uit te brengen. De volmacht staat ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering. --

9 5. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door degene, die door de vergadering al of niet uit zijn midden daartoe wordt aangewezen Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en een door hem aan te wijzen persoon, indien aanwezig, worden ondertekend Indien van een vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is medeondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende Besluiten van aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits in dit geval alle aandeelhouders hun stem schriftelijk (waaronder begrepen per telegram of per telex) bij het bestuur uitbrengen, en het besluit wordt genomen algemene stemmen Een op deze wijze tot stand gekomen besluit geldt als een algemene vergadering van aandeelhouders respectievelijk besluit van zodanige vergadering Een dergelijk besluit kan niet rechtsgeldig worden genomen indien er certificaathouders zijn Rechtsgeldige besluiten kunnen door een algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen ook in geval de door de wet en de door deze statuten gegeven voorschriften met betrekking tot het oproepen en het houden van de vergaderingen niet in acht zijn genomen, mits in dat geval het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt genomen Ingeval er certificaathouders zijn, kan evenwel in dit geval geen rechtsgeldig besluit worden genomen Artikel 15: Voor elk aandeel wordt één stem uitgebracht Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de berekening van enige meerderheid van stemmen Tenzij in deze statuten anders bepaald, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd Indien in een vergadering als in de vorige zin bedoeld het vereiste kapitaal niet is vertegenwoordigd, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden tenminste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen dat onafhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal In alle gevallen, waarin de vorenbedoelde meerderheid van stemmen niet wordt bereikt, is het voorstel verworpen Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk, een of ander tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een andere wijze van stemming vaststelt Stemming bij acclamatie is toegestaan, wanneer geen stemgerechtigde zich daartegen verzet Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes Boekjaar en jaarrekeningen: Artikel 16: Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar

10 2. Binnen vijf maanden na afloop van ieder boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, bestaande uit: a. de balans, b. de winst- en verliesrekening, c. de toelichting Deze stukken worden ondertekend door alle bestuurders; Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, op het betrokken stuk melding gemaakt Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot de behandeling van de jaarrekening tot de afloop dier vergadering, ligt de jaarrekening ter inzage voor de aandeelhouders en de certificaathouders De vennootschap stelt bovendien op verzoek van de in de vorige zin bedoelde personen, een afschrift van de jaarrekening om niet te hunner beschikking De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders Vaststelling van de jaarrekening strekt het bestuur tot décharge wegens de uitoefening van zijn taak in het afgelopen boekjaar, behoudens eventueel gemaakt voorbehoud en onverminderd het in de wet bepaalde Winstbestemming: Artikel 17: De winst van de vennootschap staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders Voor zover over enig jaar verlies geleden is dat niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering zolang dit verlies niet is aangezuiverd Een dividend wordt betaalbaar gesteld ter plaatse en ten tijde als door de algemene vergadering te bepalen Dividenden waarover binnen vijf jaar na hun opeisbaar stelling niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap Statutenwijziging en ontbinding: Artikel 18: Besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering van aandeelhouders Ingeval een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde is, moet de oproepingsbrief de inhoud van het voorstel bevatten Voor een besluit als in het vorig lid bedoeld is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is Indien in een vergadering als in het vorig lid bedoeld het vereist kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden tenminste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geld uitgebrachte stemmen. -- Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen dat onafhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal Vereffening na ontbinding: Artikel 19: Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt

11 2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake en hetgeen terzake verder door de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van de bepalingen van deze statuten, welke zover mogelijk van toepassing blijven, zal zijn besloten Slotbepalingen: In alle gevallen, waarin deze statuten of de wet niet voorzien, alsmede in elk geschil over de uitleg van de bepalingen dezer statuten, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders Het eerste boekjaar van de vennootschap vangt aan op heden en eindigt ultimo december negentienhonderd tachtig. 3. In het kapitaal der vennootschap wordt door ieder der oprichters deelgenomen voor vijfhonderd aandelen In afwijking van het bij deze statuten bepaalde omtrent de wijze van benoeming, worden hierbij voor onbepaalde tijd tot eerste direkteuren der vennootschap benoemd: a. de heer Jan Willem Lantink, architekt, wonende te s-gravenzande, Noordlandseweg 69, geboren te s-gravenzande op achttien februari negentienhonderd acht en veertig, en b. de heer Gerrit Adriaan Willem Johannes Bax, makelaar in assurantiën, wonende te Wijk en Aalburg, gemeente Aalburg, Anjelierstraat 9, geboren te Wijk en Aalburg op veertien augustus negentienhonderd negen en veertig Door de Staatssecretaris van Justitie is ten aanzien van een ontwerp dezer akte bij beschikking de dato elf maart negentienhonderd tachtig, Nummer B.V verklaard, dat hem van bezwaren als bedoeld in artikel 175 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet is gebleken /. Bedoeld ontwerp met de daarop gestelde beschikking aan deze akte gehecht De komparant is mij, notaris, bekend WAARVAN AKTE Deze akte is in minuut verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de komparant heeft deze mij, notaris, verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de komparant en mij, notaris, ondertekend w.g. C.P. Boodt; L. Schroeder VAN BEZWAREN NIET GEBLEKEN No. B.V s-gravenhage 11 maart De minister van Justitie, Namens de Minister, Het Hoofd van de Hoofdafdeling Privaatrecht, Voor deze w.g. p.n. Stellaard

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de

Levering van aandelen Artikel 7 1. Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de verkrijging van een aandeel door de vennootschap, en de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: [ ]. 2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente [ ]. Doel Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: a. [ ]; b. het oprichten

Nadere informatie

Convectron Natural Fusion N.V.

Convectron Natural Fusion N.V. Convectron Natural Fusion N.V. Statuten van de naamloze vennootschap Convectron Natural Fusion N.V., gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL Artikel 2 DOEL Artikel 3 20150354 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 28 december

Nadere informatie

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3.

STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. Doel Artikel 2. Artikel 3. STATUTEN Naam. Zetel. Duur Artikel 1. 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. 1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. Doel Artikel 2. 2.1.

Nadere informatie

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Oprichting Spaar BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Oprichting Spaar BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @ B.V.. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: 1. het deelnemen in, zich op andere

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010,

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion

Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion Administratievoorwaarden van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de notariële akte van

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met

Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met Hoofdstuk I. Oprichting van KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. ------------ Hierbij richt de Splitsende Vennootschap de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds

Nadere informatie

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES 1 VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL PROPERTIES STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V.

Statutenwijziging BV. H&S Online - Hermans & Schuttevaer Notarissen N.V. 1 Statutenwijziging BV STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vennootschap draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2 De vennootschap heeft ten doel: @(onroerend goed doel)@ 1. het voor

Nadere informatie

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST Artikel 1 - Naam en zetel De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda. Artikel

Nadere informatie

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP

LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP LEIDRAAD BESLOTEN VENNOOTSCHAP In deze leidraad vind je een aantal praktische wenken met betrekking tot de juridische gang van zaken bij je vennootschap. Deze leidraad is niet diepgaand. In het voorkomende

Nadere informatie

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam.

Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. 1 Statuten van STICHTING Regtvast, statutair gevestigd te Amsterdam, zoals vastgesteld op 20 december 2012 voor mr. K. Stelling, notaris te Amsterdam. Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's Gravenhage, Nassaulaan 4, zoals deze

Nadere informatie

SC/MS DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM

SC/MS DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM DIRKZWAGER ADVOCATEN EN NOTARISSEN POSTBUS 3045 6802 DA ARNHEM KOPIE van de akte houdende de opxichting en vaststrlling van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakeljjkheid: Nxjmegen

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.)

STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) 1/5 BORR/THOL/BOEIJ/5161279/40070161 #21997663 Concept d.d. 5 juli 2016 - alleen voor discussiedoeleinden STATUTENWIJZIGING (DOCDATA N.V.) Op tweeduizend zestien is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris

Nadere informatie

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4.

Renpart Retail XI Bewaar B.V. Naam en zetel Artikel 1. Doel Artikel 2. Kapitaal en aandelen Artikel 3. Uitgifte van aandelen Artikel 4. 20150280 1 Doorlopende tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Renpart Retail XI Bewaar B.V., statutair gevestigd te 's-gravenhage, zoals deze luiden sedert de

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam

STATUTENWIJZIGING. Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS. : Stichting Rechtswinkel Rotterdam Notariskantoor De Stigter Ref: 2008.000171.01/DS STATUTENWIJZIGING van gevestigd te : Stichting Rechtswinkel Rotterdam : Rotterdam Heden, verschenen voor mij, Mr Simon Wilhelmus de Stigter, notaris te

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING OPEN DOOR. 2. Zij heeft haar zetel te Loon op Zand. 3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd. Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N

A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N A D M I N I S T R A T I E V O O R W A A R D E N van: Stichting Jubileumfonds 1948 en 2013 voor het Concertgebouw statutair gevestigd te Amsterdam d.d. 1 september 2011 Definities. Artikel 1. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING STICHTING CAMPVUUR, statutair gevestigd in de gemeente Opsterland, opgericht bij akte verleden op zeven november tweeduizend zeven verleden voor mr.

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. - 1 - OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP. Op dertig maart tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Anne-Mijke Dorothée Wesseling, hierna te noemen: notaris, als waarnemer voor mr. Martine Bijkerk, notaris

Nadere informatie

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief

S.G. Waterland voor aangepast sporten. Statuten. Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief S.G. Waterland voor aangepast sporten Statuten Versie : 2.0 Datum : 21 mei 1984 Status : Definitief Inhoudsopgave Artikel 1: Naam, zetel en duur... 2 Artikel 2: Doel... 2 Artikel 3: Vermogen... 2 Artikel

Nadere informatie

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage

STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BNG Vermogensbeheer B.V., gevestigd te s-gravenhage Blad 1 STATUTEN per 11 november 2009 van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:, gevestigd te s-gravenhage Naam en zetel. Artikel 1. 1. De vennootschap draagt de naam: 2. Zij heeft haar

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2

Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Artikel 2 20150354 1 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de stichting: Stichting Administratiekantoor Renpart Vastgoed, statutair gevestigd te Den Haag, zoals deze luiden na wijziging bij akte,

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur

Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur Statuten Promotie Driebanden Groot Veldhoven. Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Promotie Driebanden Groot Veldhoven verder genoemd als DGV. 2. Zij is gevestigd te Veldhoven 3.

Nadere informatie

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort

Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A ANNO12, gevestigd te Amersfoort Naam en zetel. Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen

Nadere informatie

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V.

STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN VAN NN GROUP BIDCO B.V. STATUTEN HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen. Artikel 1. In de statuten wordt verstaan onder: a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders en andere

Nadere informatie

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL

STATUTEN NAAM EN ZETEL ARTIKEL Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting S.P.Y.N. Welfare Foundation, blijkens de akte van oprichting op 10 december 2004 verleden voor notaris mr J. Hagen te Vleuten, gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss

Wijz. Statuten wijkstichtingen Oss 1 VOORSTEL VOOR WIJZIGING STATUTEN WIJKSTICHTING Oss-Zuid Heden, DATUM, verschenen voor mij, mr. NAAM NOTARIS, notaris te Oss: 1. VOORNAMEN ACHTERNAAM VOORZITTER, wonende ADRES, geboren GEBOORTEDATUM te

Nadere informatie

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V.

JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. 20105008 1 KOPIE JO/IM versie: 4A OPRICHTING NED-GROUP B.V. Heden, achtentwintig juni tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr Otto Woutherus de Jong, -- notaris te 's-gravenhage: -----------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Statuten Fastned B.V.

Statuten Fastned B.V. Statuten Fastned B.V. Doorlopende tekst van de statuten van Fastned B.V. zoalsdeze voor het laatst zijn vastgesteld op 7 maart 2014 verleden voor notaris Nick van Buitenen. NAAM EN ZETEL 1.1. De vennootschap

Nadere informatie

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor

Nadere informatie

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011

- 1 - STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 - 1 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN LS/6008105/10336182 STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AANDELEN KAS BANK 30-09-2011 met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van wijziging van de administratievoorwaarden

Nadere informatie

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.

2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking. STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 30 januari 2015 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ]

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR. Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ] 272987/RB/MR Versie datum 13-06-2017 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR HYGEAR Op [ ] verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: [ ], te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP 1 2012/nr. OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP Heden, #, verscheen voor mij, #, notaris gevestigd te #: # ten deze handelend in zijn#haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V.

STATUTENWIJZIGING KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. \Kempen\Capital\Statutenwijziging MM\991.15683 STATUTENWIJZIGING KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. Op achttien juli tweeduizend is voor mij mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Rotterdam,

Nadere informatie

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij,

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING. Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, bladzijde: 1 AKTE VAN OPRICHTING STICHTING 23238DB Heden,*tweeduizend tien, verscheen voor mij, NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: midwives4mothers 2. Zij heeft haar zetel te Utrecht.

Nadere informatie

dossier : 1 behandelaar :

dossier : 1 behandelaar : dossier : 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting Stichting Kumbatio Nederland, zoals laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig augustus tweeduizend dertien voor mevrouw Mr Imke Maria

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V.

Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V. Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van aandelen Telegraaf Media Groep N.V., gevestigd zoals deze luiden na het verlijden van de akte houdende partiële statutenwijziging,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 277 Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de herziening van het preventief toezicht bij oprichting en wijzigingen van

Nadere informatie

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL

- 1 - STICHTING BEHEER SNS REAAL - 1 - STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL PHK/6006588/10100283.dlt met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 30 september 2009 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris

Nadere informatie

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013

STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 STATUTEN TMC GROUP B.V. 11 FEBRUARI 2013 HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN 1. BEGRIPSBEPALINGEN 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: 1.1.1 een "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling in de

Nadere informatie

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015

Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Modelstatuten praktijkrechtspersoon en houdster-rechtspersoon (variant besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), versie 31 december 2015 Vanuit het oogpunt van efficiëntie en praktijkondersteuning

Nadere informatie

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.)

VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) 1 HJP/cm/5125039/40036078 2623783-v6 VASTSTELLING ADMINISTRATIEVOORWAARDEN (RET N.V.) Op tweeduizend acht zijn voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH

STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH 1 STATUTENWIJZIGING ACTIVINVESTOR PROPERTY HOLDINGS B.V. 3946NH Op * verscheen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: *. De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van de besloten

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING

STATUTENWIJZIGING STICHTING Schuring & Benschop Netwerk Notarissen Postbus 107 3240 AC Middelharnis T (0187) 47 61 11 F (0187) 48 63 76 E info@notarissengo.nl ONTWERP VERSIE 18-10-2013 STATUTENWIJZIGING STICHTING Bezoek adressen:

Nadere informatie

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V.

RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. 20150133 1 RZ/LV versie: 2 STATUTENWIJZIGING WSF INVEST I B.V. Heden, tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-gravenhage: mevrouw, De comparante verklaarde het

Nadere informatie

Bijlage 1 Model statuten stichtingen

Bijlage 1 Model statuten stichtingen Bijlage 1 Model statuten stichtingen NAAM, ZETEL EN DUUR ARTIKEL 1. l. De stichting draagt de naam: STICHTING 2. Zij is gevestigd te Voorburg. 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. DOEL ARTIKEL

Nadere informatie

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK

Statuten. Stichting Preferente Aandelen KAS BANK Statuten Stichting Preferente Aandelen KAS BANK d.d. 26 maart 2009 Statuten van Stichting Preferente Aandelen KAS BANK, gevestigd te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden

Nadere informatie

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN

JW/ OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN JW/16873.01-1 - OMZETTING VERENIGING IN STICHTING / VASTSTELLING STATUTEN Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Jeroen van der Weele, notaris te Lelystad: *** De comparant verklaarde: - dat de

Nadere informatie

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010

STATUTEN. Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 STATUTEN Statuten van de Stichting Vrienden van Harmonie St. Caecilia, zoals vastgesteld in de oprichtingsakte op 24 september 2010 Artikel 1: Naam en Zetel 1. De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam.

met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005 voor Mr H.B.H. Kraak, notaris te Amsterdam. - 1 - STATUTEN VAN STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR VAN AANDELEN BALLAST NEDAM ACS/6001796/287852.dlt met zetel te Nieuwegein, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 13 april 2005

Nadere informatie

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen

& Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen F364/F555/31002963 Versie 2 mei 2014 WIJZIGING VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN van de stichting: Stichting Administratiekantoor Stadsherstel Den Haag en Omgeving, met zetel in de gemeente 's-gravenhage

Nadere informatie

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland

Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ. Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland 1 Gegevens en Statuten van de Stichting GVPZ Stichting Geestelijke Verzorging binnen de Palliatieve Zorg Thuis Regio Zuid Gelderland De Stichting is opgericht op 5 september 2012 Website: Email: www.gvpz.nl

Nadere informatie

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland

Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland blad 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Kwaliteit Haptotherapie Nederland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Apeldoorn. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel

Nadere informatie

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V.

AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. - 1 - STATUTEN VAN AMSTERDAM INTERNET EXCHANGE B.V. ED/6001613/269943.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 5 januari 2005 voor een waarnemer van Mr

Nadere informatie

ONTWERP STATUTEN B.V. (ROB LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA BEHEER B.V.)

ONTWERP STATUTEN B.V. (ROB LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA BEHEER B.V.) 1 BIJLAGE 3. ONTWERP STATUTEN B.V. (ROB LAND VAN HEUSDEN EN ALTENA BEHEER B.V.) OPRICHTING/4004632/HM/CB/IH Heden, ***, verschenen voor mij, Meester Hendrik Engbert Meerburg, notaris gevestigd te Werkendam:

Nadere informatie

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter

Indien werd gehandeld in strijd met het hiervóór in dit lid bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter 1 DOORLOPENDE TEKST Van de statuten van de stichting: Stichting tot Internationale Natuurbescherming (Van Tienhoven Stichting) thans genaamd: Van Tienhoven Stichting tot Internationale Natuurbescherming,

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN

STATUTENWIJZIGING NAAM, ZETEL, DUUR EN MIDDELEN STATUTENWIJZIGING Heden, de vierentwintigste april negentienhonderd zevenennegentig verscheen voor mij, Meester Börre Albert George van Nievelt, notaris ter standplaats Rotterdam: de Heer Mr Robbert Jan

Nadere informatie

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V.

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. 1 VOORBEELD STATUTEN BV OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP XXXX B.V. Heden, @@ tweeduizend en zestien, verschenen voor mij, XXXXXXXXX, notaris te XXXX: 1. XXXXXXXXX, wonende te XXXXXXXX, geboren te XXXXXXX,

Nadere informatie

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.)

CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN. ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) CONCEPT DE BRAUW 25 MAART 2016 VOORGESTELDE VAN DE STATUTEN VAN ICT AUTOMATISERING N.V. (te noemen: ICT Group N.V.) Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede

STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede STATUTEN STICHTING 55+ CENTRUM VOOR DE DERDE LEEFTIJD gevestigd te Enschede Heden, drie en twintig februari negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij, Mr. JAN JACOB GAMBON, notaris ter standplaats

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN

STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN STATUTEN STICHTING TENNISPARK EINSTEIN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: STICHTING TENNISPARK EINSTEIN. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zevenaar. Doel Artikel 2 1. De stichting

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen

STATUTEN Naam en zetel Stichting Binnenvaarthelpt! Doel Vermogen 1 Doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Binnenvaarthelpt!, gevestigd te Rotterdam, zoals deze luiden na wijziging daarvan, bij akte op twaalf november tweeduizend zeven, verleden

Nadere informatie

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter

CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter CONCEPTAKTE VAN OPRICHTING [ ] MATERIEEL B.V. [ ] als de Oprichter DATUM [ ] Voorafgaand aan het passeren van deze akte zal de layout worden gewijzigd in een notariële opmaak, door (i) dit voorblad te

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016

S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 S T A T U T E N van: Achmea Investment Management B.V. statutair gevestigd te Zeist d.d. 1 januari 2016 Naam. Zetel. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam: Achmea Investment Management B.V. Zij is

Nadere informatie

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren

STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren STATUTEN Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting tot Bevordering en Stimulering van Onderzoek, Beschrijving en Publiceren van Kleine kwalen in de huisartsgeneeskunde. Verkorte

Nadere informatie

B.V... --------------------------------------------------------------------------

B.V... -------------------------------------------------------------------------- 1 Ontwerp: 23 september 2010 36124TV Oprichting Heden, de tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. Tjerk Jouke de Vries, notaris te Groningen: --------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING

MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING MODEL BLAD - 1 - STATUTEN STICHTING Heden, veertien mei tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Jan Wim Weggemans, notaris gevestigd in de gemeente Bellingwedde: 1. de heer JAN LUIKENS, 2. de heer

Nadere informatie

- 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING

- 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING - 1 van 7 - MO/2009.002904.01 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden, acht september tweeduizend negen, verscheen voor mij, Mr Caroline Cornélie Annette Hoevenaars, hierna te noemen 'notaris', als waarnemer

Nadere informatie

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel Stichting Het Nutshuis Artikel 2 - Doel Artikel 3 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag STATUTEN Artikel 1 - Naam en zetel 1. De naam van de stichting is: Stichting Het Nutshuis. 2. De stichting is gevestigd in de gemeente 's-gravenhage. Artikel 2 - Doel 1. Het doel van de stichting is -

Nadere informatie

AMSN444079/

AMSN444079/ Doorlopende tekst van de statuten van Stichting Continuïteit NN Group zoals deze luiden na het verlijden van de akte van oprichting voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op 11 juni 2014.

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te :

Naam en zetel. Doel. Kapitaal en aandelen. 2014 Noordhoff Uitgevers bv. Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : Heden,.., verscheen/verschenen voor mij,, notaris te : De comparant (en) verklaarde (n) bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten

Nadere informatie

LOYENsl LOEFF 7 dat iedere Certificaathouder bezit, zal toewijzing van dat Certificaat of die - Certificaten geschieden bij loting, te regelen en te houden door het bestuur. - 7. Een Certificaathouder,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016

STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 - 1 - STATUTENWIJZIGING Concept d.d. 8 november 2016 Op [datum] tweeduizend zestien, verschijnt voor mij, mr. Martine Bijkerk, notaris te Amsterdam: [jurist HB op grond van volmacht] OVERWEGINGEN De comparant

Nadere informatie

Statuten Tawergha Foundation

Statuten Tawergha Foundation Statuten Tawergha Foundation Artikel 1 - Naam, zetel en duur 1. De stichting is genaamd: Tawergha Foundation 2. Zij is gevestigd te Arnhem 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd 4. De stichting

Nadere informatie

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN

STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN 2002.001167.01/GS 1 STICHTING t GILDE DE BEVELANDEN Heden, drie november tweeduizenddrie zijn voor mij, mr Geertjan Lucius Frans Sarneel, notaris gevestigd te Reimerswaal, verschenen: 1. de heer Petrus

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL. Concept d.d. DOORLOPENDE TEKST VAN DE ADMINISTRATIEVOORWAARDEN VAN: STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR PROPERTUNITY NL Concept d.d. 17 oktober 2011 - 2 - ADMINISTRATIEVOORWAARDEN: Begripsbepalingen. In deze administratievoorwaarden

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

STATUTEN Stichting NVLE Fonds

STATUTEN Stichting NVLE Fonds STATUTEN Stichting NVLE Fonds NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De Stichting draag de naam: Stichting NVLE Fonds. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bunnik DOEL EN DUUR Artikel 2 1. De stichting heeft ten

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V.

ANNEX B. Statuten ProQR Therapeutics I B.V. 1 ANNEX B Statuten ProQR Therapeutics I B.V. STATUTEN BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE Artikel 1 1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd: Aandeelhouder een houder van aandelen in

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001

BEGRIPSBEPALINGEN. Artikel 1. Artikel 2 MD/817570.001 MD/817570.001 Doorlopende tekst van de administratievoorwaarden van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Administratiekantoor Ren part Vastgoed, kantoorhoudende te 2514 JS 's-gravenhage, Nassaulaan

Nadere informatie

Stichting CoderDojo Nijmegen

Stichting CoderDojo Nijmegen 1. De stichting draagt de naam: Stichting CoderDojo Nijmegen. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nijmegen. Doel Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het bevorderen en verbreden van de kennis,

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V.

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BRUNEL INTERNATIONAL N.V. Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant, handelend als gemeld,

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj

STATUTENWIJZIGING STICHTING KOPIE. de Kerf & van Sprang notarissen Dossier /pk/ijj - 1 - Dossier 2011.000927.01/pk/ijj KOPIE 7 september 2011 de Kerf & van Sprang notarissen Tilburg Tel. 013 5321155 Fax 013-5430308 STATUTENWIJZIGING STICHTING Heden,vierentwintig augustus tweeduizend

Nadere informatie