Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn"

Transcriptie

1 Procesverbaal van Oplevering (PvvO) Detectie en gecontroleerd ontgraven, Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn Verslaglegging, uitkomsten detectie onderzoek, gevolgd door het gecontroleerd ontgraven, afgesloten met een PvvO Bron: Google Earth Projectgegevens Projectnummer(s) IDDS Explosieven : , Locatie Opdrachtgever : Dijkshoornseweg 39/43, Den Hoorn : Gemeente Middendelfland Plaats en datum PvvO : Hoogeveen, 1 maart 2012 PvvO : Versie : 004 Status Auteur Functie : Definitief : A.M.J. Rijpers (Albert) : Senior OCE deskundige Pagina 1 van 22

2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanleiding tot het onderzoek... 3 Vooronderzoek... 3 Advies vooronderzoek EOCKL... 3 Opdracht... 4 Opdracht Opdracht Data uitvoering... 5 Verantwoordelijkheid... 6 Vooronderzoek... 6 Overzichtskaart... 7 Uitvoering opdracht Bovengrondse sloop van pand nummer Minimale eisen tijdens bovengrondse sloop... 8 Saneringsregime... 8 KLIC melding... 8 Grondspiegelonderzoek... 9 Uitkomst grondspiegelonderzoek Verwijderen bestrating Verwijderen bomen Verwijderen ondergrondse funderingen van pand nummer Egaliseren en gereed maken opsporingsgebied Computerondersteunde oppervlaktedetectie Uitkomsten computerondersteunde oppervlakte detectie Toelichting verstoringen Advies opdracht Uitvoering opdracht Uitvoering heeft op de volgende wijze plaatsgevonden Uitkomsten Advies opdracht Uitvoering opdracht Uitvoering heeft op de volgende wijze plaatsgevonden Bevindingen Vrijgave Vervolg advies Optie Optie Opmerking/ toevoeging: Kwaliteitseisen vooronderzoeken Opmerking: alle tekeningen zijn als autocad bestand digitaal bijgevoegd. Tevens zijn er een aantal foto s digitaal bijgevoegd Pagina 2 van 22

3 Inleiding Aanleiding tot het onderzoek De gemeente Middendelfland heeft IDDS explosieven opdracht gegeven tot het vrijgeven door middel van detectie van een opsporingslocatie. Deze opsporingslocatie is verdacht op de vermoedelijke aanwezigheid van een vliegtuigbom van 500 lb in de ondergrond. Deze conclusie is gebaseerd op een vooronderzoek uitgevoerd door het EOCKL 1. Vooronderzoek Voorafgaand aan het opsporingsonderzoek heeft een vooronderzoek plaatsgevonden door het EOCKL (EODD 2 ). De resultaten van dit vooronderzoek zijn verwoord in het Rapport van Vooronderzoek met werkorder EOD d.d. 14 februari Advies vooronderzoek EOCKL Door de EODD (toenmalige EOCKL) is geadviseerd om het gebied van pand 39 en deels van pand 43 te laten onderzoeken. Naar informatie van een inwoner van Den Hoorn is tijdens de 2e wereldoorlog een mogelijke blindganger in de bodem geraakt op perceel Dijkshoornseweg 39. Deze blindganger zou op een afstand van circa 5 meter naast het woonhuis nr. 39, ter hoogte van het kelderraam in de zijgevel in de bodem zijn geraakt. Na de feitelijke inslag in de bodem kan de vliegtuigbom zich in de bodem verder hebben voortbewogen. Hierdoor kan de vliegtuigbom zich mogelijk op een ander punt bevinden dan de feitelijke locatie van de inslag aangeeft. De EODD geeft hiervoor een maximale afstand aan van 20 meter in het verlengde van de vliegrichting, 10 meter zijwaarts van de inslag en 5 meter achterwaarts van de inslag. Hierbij wordt opgemerkt dat de vliegrichting niet bij ons bekend is. Hierdoor wordt de afstand van 20 meter als maatgevend aangehouden in een straal gerekend vanaf het punt van inslag. Rekening houdende met dit gegeven mag zeker niet worden uitgesloten dat de vliegtuigbom, indien deze daadwerkelijk ter plaatse is ingeslagen op het aangegeven punt, zich mogelijk in de grond tot onder het woonhuis heeft voortbewogen. 1 EOCKL; Explosieven Opruimings Commando Koninklijke Landmacht 2 EODD; Explosieven Opruimings Dienst Defensie Pagina 3 van 22

4 Opdracht Door gemeente Middendelfland is aan IDDS Explosieven voor de volgende werkzaamheden opdracht verleend: Opdracht 1 (initiële opdracht), bekend onder projectnummer V Computerondersteunde oppervlakte detectie in straal van 20 rondom het vermoedelijke inslagpunt; V Het lokaliseren 4 van verstoringen die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb in de ondergrond; V Door middel van grondspiegelonderzoek 5 trachten te achterhalen of er zich een inslagopening bevindt ter plaatse van de door getuige aangegeven locatie; V Benaderen 6 van verstoringen die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb in de ondergrond; V Vrijgave tot een diepte van 1,00 meter onder huidig maaiveld. De diepte staat in nauwe relatie tot de grootte van verstoringen; V Werkzaamheden uitvoeren onder saneringsregime; V Tijdens de aanwijs voor de sloopaannemers verzorgen van een veiligheidsinstructie; V Verwijderen van bestratingsmaterialen en afvoeren hiervan; V Verwijderen van een drietal bomen (Essen) plus de stobben V Opmaken van een PvvO det 3 Projectnummer: door IDDS Explosieven intern gebruikt nummer 4 Het 3-dimensionaal vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten. 5 Grondspiegelonderzoek, vast stellen door verkleuring of het aanwezig zijn van andere bodemmaterialen van het indringen van een object in de niet geroerde originele grondlaag. 6 Benaderen: Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, teneinde de aanwezigheid van een vermoedelijk CE veilig en doelmatig te kunnen vaststellen. Pagina 4 van 22

5 Opdracht 2 (voortvloeiend uit opdracht 1), bekend onder projectnummer V Gecontroleerde ontgraving 8 van een munitieverdacht terreingedeelte ter grootte van ca 20 meter x 15 meter; V Het lokaliseren 9 van verstoringen die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb in de ondergrond; V Handmatige laagsgewijze detectie 10 ; V Benaderen 11 van verstoringen die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb in de ondergrond; V Identificeren 12 van verstoringen die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb in de ondergrond; V Vrijgave tot een diepte van 1,00 meter onder huidig maaiveld. De diepte staat in nauwe relatie tot de grootte van verstoringen; V Opmaken van een PvvO ben Al onze werkzaamheden worden onder explosieven condities en conform de Beoordelings RichtLijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE ) uitgevoerd. Door de opdrachtgever, gemeente Middendelfland, is verzocht om de beide Procesverbaal van opleveringen voortvloeiende uit opdracht 1 als ook uit opdracht 2 tot één document samen te voegen. Data uitvoering Het werk is op de volgende dagen uitgevoerd: V Opdracht 1 (initiële opdracht), bekend onder projectnummer , 16 tot en met 18 januari 2012; V Opdracht 2 (voortvloeiend uit opdracht 1), bekend onder projectnummer , 23 januari Projectnummer: door IDDS Explosieven intern gebruikt nummer 8 Gecontroleerd ontgraven: Door het laagsgewijs ontgraven wordt het object blootgelegd, waardoor deze kan worden waargenomen. 9 Het 3-dimensionaal vaststellen van de ligplaats van gedetecteerde objecten. 10 Detectie: Het vaststellen van de aanwezigheid van (mogelijke) CE door het met behulp van detectieapparatuur uitvoeren van een meting en de beoordeling van de meetgegevens. 11 Benaderen: Het cyclisch verrichten van de handelingen detecteren, lokaliseren en laagsgewijs ontgraven, ten einde de aanwezigheid van een vermoedelijk CE veilig en doelmatig te kunnen vaststellen. 12 Identificeren: vast te stellen of er sprake is van een conventioneel explosief, en zo ja, om de soort, subsoort en wapeningstoestand van eventueel geplaatste ontstekers te bepalen. Pagina 5 van 22

6 Verantwoordelijkheid Als gevolg van de geplande toekomstige werkzaamheden, de aanleg van een tijdelijke parkeerlocatie gevolgd door het realiseren van winkelcentrum, zal er een grootte diversiteit aan grondingrepen gaan plaatsvinden. Tijdens de uitvoeringsfase kan de veiligheid van betrokken personeel en omstanders en levende have in het geding komen mocht er zich onverhoopt een conventionele explosief in de bodem bevinden. Dit risico heeft betrekking op de ARBO wetgeving en op de Openbare Veiligheid. Derhalve is er verantwoordelijkheid voor zowel de ARBO veiligheid als ook de Openbare Veiligheid. Tevens zullen er extra kosten volgen indien er stagnatie optreed als gevolg van het spontaan aantreffen van een conventionele explosief. Vooronderzoek Als gevolg van de verantwoordelijkheid is er door de gemeente Middendelfland aan het toenmalige EOCKL (nu EODD) opdracht verstrekt tot het uitvoeren van een vooronderzoek naar de mogelijke aanwezigheid van een gesprongen conventionele explosief (CE) uit de Tweede Wereldoorlog. Het doel van het onderzoek is de opdrachtgever inzage te geven in de mogelijke aanwezigheid van CE en de daarbij behorende risico s. De resultaten van dit vooronderzoek zijn verwoord in het Rapport van Vooronderzoek met werkorder EOD d.d. 14 februari Hierbij dient opgemerkt te worden dat er vanaf februari 2007 omschreven staat in normdocument BRL-OCE waaraan een vooronderzoek minimaal dient te voldoen. Zonder een waardeoordeel te geven zal indien het Rapport van Vooronderzoek met werkorder EOD d.d. 14 februari 2005 nu zou worden getoetst aan de criteria zoals gesteld in de BRL- OCE zou blijken dat het document niet aan de huidige normen en eisen voldoet. Pagina 6 van 22

7 Overzichtskaart Uitvoering opdracht 1 Bovengrondse sloop van pand nummer 39 De woning ter plaatse van het perceel Dijkshoornseweg 39 wordt gesloopt. De sloop van de woning is onder normale condities uitgevoerd, zolang de fundering niet uit de bodem werd verwijderd en tijdens de sloopwerkzaamheden geen graafwerkzaamheden werden verricht en geen andere vormen van roering van grond zouden plaatsvinden. De sloop van de woning is door derden uitgevoerd. Tijdens de aanwijs voor de sloopaannemers is er door de Senior OCE deskundige van IDDS Explosieven een veiligheidsinstructie op de locatie verzorgt. Deze instructie is afgesloten met een uitreikstuk voor één ieder in de vorm van een document met hierop weergegeven de minimale eisen zoals gesteld door de Senior OCE deskundige tijdens het bovengronds slopen. Pagina 7 van 22

8 Minimale eisen tijdens bovengrondse sloop Tijdens de sloop van de woning door derden dienen minimaal de volgende maatregelen in acht te worden genomen: V Er wordt niet gesloopt met behulp van een zogeheten prikker ; V Er vinden geen bodemingrepen plaats; V Een grote mate van trillingen dient voorkomen te worden; V Er wordt niet gesloopt door grote fracties op het maaiveld kapot te laten vallen. V Funderingen ondergronds worden niet verwijderd; V Alle gesloopte fracties worden afgevoerd; V Al het materiaal en materieel, met uitzondering van de bouwhekken, wordt direct na de werkzaamheden verwijderd. Dit om detectie mogelijk te maken. V Rode baksteen beïnvloed de detectie, derhalve dienen alle puinresten met behulp van een riekbak verwijderd en afgevoerd te worden; V Alle nutsvoorzieningen worden afgesloten, bij voorkeur buiten de opsporingslocatie zodat deze leidingen in een later stadium verwijderd kunnen worden; V In geval van calamiteiten of dringende vragen wordt onverwijld contact opgenomen met de Senior OCE-deskundige van IDDS Explosieven. Het staat de senior OCE deskundige volledig vrij om bij het niet nakomen van genoemde uitgangscriteria de werkzaamheden stil te leggen. Uitgangspunt hierbij is het in geding komen van de openbare veiligheid. In voorkomend geval zal dit direct gecommuniceerd worden met het bevoegd gezag en de opdrachtgever. Alle graafwerkzaamheden (met inbegrip van de verwijdering van de fundering) dienen te worden uitgevoerd met materieel hetgeen voldoet aan de in de BRL OCE opgenomen bepalingen Bij werkzaamheden waarbij tijdens de uitvoering daarvan eventueel contact met de vliegtuigbom niet kon worden uitgesloten, zijn deze werkzaamheden onder BRL OCE condities uitgevoerd. Saneringsregime Hierbij wordt opgemerkt dat een deel van de werkzaamheden door IDDS Explosieven werden uitgevoerd onder saneringscondities (1T). De milieukundige begeleiding en het bijbehorende V&Gplan ten aanzien van de saneringscondities werd door derden verzorgd. KLIC melding Voorafgaande aan de start van de werkzaamheden is er door IDDS Explosieven een KLIC melding uitgevoerd. Ter plaatse van het opsporingsgebied zijn alle kabels en leidingen, komende uit de KLIC melding, in kaart gebracht. Dit om schade, stagnatie en risicovolle handelingen te voorkomen. Pagina 8 van 22

9 Grondspiegelonderzoek Het vermoedelijke inslagpunt lag onder het asfalt. Ten behoeve van de werkzaamheden is er een deel van het asfalt gezaagd en verwijderd. De grootte van dit gezaagde deel bedroeg circa 3,50 meter bij 7 meter. De dikte van het asfalt ter plaatse was circa 20 cm. Na het zagen van het asfalt is het asfalt verwijderd met behulp van een beveiligde 13 rupskraan. Onder het asfalt bevond zich een puinlaag. Detectie vanaf deze puinlaag was niet mogelijk. Het puin bevatte veel rood puin 14 Dit puin is laagsgewijs verwijderd tot er grond zichtbaar werd. Vanaf het moment dat de grond zichtbaar was is er op de volgende wijze ontgraven: V Iedere te ontgraven laag is vooraf met detectie apparatuur handmatig vrijgegeven; V De vrij te geven laagdikte werd ter plaatse bepaald maar bedroeg nooit meer dan 0,30 meter; V Indien er in de vrij te geven laag een verstoring werd gemeten, die voldeed aan het criterium zijnde een vliegtuigbom werd deze verstoring handmatig ontgraven en geïdentificeerd; V Een vrijgegeven laag werd vervolgens ontgraven met een beveiligde rupskraan; V Door deze werkzaamheden cyclisch te verrichten kan op een zeer veilige manier de gewenste diepte bereikt worden. 13 Beveiligd materieel: materieel aangepast conform bijlage 3, BRL-OCE Rood puin; rood puin of te wel baksteen wordt gebakken uit klei. IJzerhoudende klei geeft de baksteen na het bakken een rode kleur en kalkhoudende klei meer een gele kleur. IJzerhoudende klei verstoord detectie. Pagina 9 van 22

10 Uitkomst grondspiegelonderzoek Na circa 0,70 meter minus het bestaande maaiveld zijn wij op een tweetal in bedrijf zijnde stroomkabels gestuit. Wij hebben getracht hierom heen te werken. Tijdens deze werkzaamheden is gestuit op een gasleiding en een pvc leiding (hoogstwaarschijnlijk water). Vanaf dit moment was het niet mogelijk om zonder schade het onderzoek ter plaatse te vervolgen. Besloten is om op dit punt de werkzaamheden t.b.v. grondspiegelonderzoek te stoppen. De opdrachtgevers is hiervan op de hoogte gesteld. De kabels en leidingen bevinden zich in reeds geroerde grond. Hierdoor is het niet mogelijk om in deze fase een zinnige uitspraak te doen omtrent het wel of niet aanwezig zijn van een mogelijke inslagopening. Verwijderen bestrating De bestrating, liggende voor pand 43, is door ons met behulp van een beveiligde kraan opgenomen en vervolgens afgevoerd. De bestrating bestond deels uit 30x30 tegels en deels uit rode gebakken steen. Dit was voor ons de reden om aan te geven dat dit verwijderd diende te worden vooraanvang van de detectie werkzaamheden. Dit deel van het opsporingsgebied betrof een parkeergelegenheid. Verwijderen bomen In het opsporingsgebied, zijnde de parkeerplaats, bevonden zich een drietal loofbomen. De opdrachtgever had het verzoek om deze loofbomen te kappen en de stobben te verwijderen. Vrijkomende materialen zijn door ons afgevoerd. De opdrachtgever heeft zorggedragen voor een kapvergunning. Pagina 10 van 22

11 Verwijderen ondergrondse funderingen van pand nummer 39 Volgens afspraak heeft de reguliere sloopaannemer alle bovengrondse infra behorende bij pand nummer 39 verwijderd en het opsporingsgebied opgeruimd achtergelaten. Door ons zijn vervolgens, onder saneringsregime, met behulp van een beveiligde rupskraan alle funderingen en restanten hiervan uit de bodem verwijderd. Vrijkomende materialen zijn door ons afgevoerd. Tijdens deze ontgraving is gebleken dat een groot deel tussen de funderingen vol stond met water. Hier is ontgraving uitgevoerd tot een diepte van 2,00 meter en daarbij werden betonnen ringelementen van waterputten aangetroffen. Vervolgens deze ontgraving open laten liggen tot nader overleg met de opdrachtgever. Afgesproken met de opdrachtgever is om de bodemvreemde stoffen op die locaties, dieper als 1,00 meter te laten zitten. Hierbij stond voorop dat er wel vrijgave diende plaats te vinden tot een diepte van 1,00 meter minus bestaande maaiveld. Egaliseren en gereed maken opsporingsgebied Het opsporingsgebied is vervolgens met behulp van een beveiligde rupskraan geëgaliseerd ten behoeve van de computerondersteunde oppervlakte detectie. Alle detectie verstorende materialen en gereedschappen zijn vervolgens naar één locatie getransporteerd waar geen detectie hoefde plaats te vinden. De bouwhekken rond het opsporingsgebied zijn ter hoogte van asfaltweg verwijderd. Bouwhekken aan de straatzijde zijn blijven staan. Dit omdat onder het troittoir kabels en leidingen lopen en detectie daar zinloos is. Computerondersteunde oppervlaktedetectie Tijdens de detectie is gebruik gemaakt worden van magnetometers in combinatie met een data logger plus Dgps. Er is detectie uitgevoerd met magnetometers van de firma Vallon GMBH Er is bewust gekozen voor het uitvoeren van de werkzaamheden met behulp van de magnetometers van de firma Vallon GMBH, aangezien deze magnetometers uitermate geschikt zijn voor computer ondersteunende oppervlaktedetectie. Het dieptebereik van deze magnetometers is 4,5 meter, gezien vanaf de onderzijde van de sensorbuis (magnetometer). Voor het beschreven detectiesysteem geldt dat de daadwerkelijke diepte in relatie staat tot de grootte van het object. Pagina 11 van 22

12 Met behulp van de hiertoe noodzakelijke software (Vallon EVA 2000) zijn de tijdens de detectie verkregen digitale datasets geïnterpreteerd. De voor dit werk gebruikt GPS systeem betrof een DGPS ontvanger van de firma Omnistar. De nauwkeurigheid van dit systeem is 25 cm. Uitkomsten computerondersteunde oppervlakte detectie Alle datasets zijn bruikbaar voor de vervolgwerkzaamheden. Tijdens het interpreteren van de data is het volgende gebleken: V In het terreingedeelte van pand nummer 39 bevindt zich tot een diepte van 1,00 meter minus huidige maaiveld geen vliegtuigbom van het kaliber 500 lb. V Onder het asfalt, tussen pand 39 en pand 43, bevindt zich tot een diepte van 1,00 meter minus huidige maaiveld geen vliegtuigbom van het kaliber 500 lb. V Het terreingedeelte, voorheen in gebruik als parkeergelegenheid, voor pand 43 is dusdanig zwaar belast met ferromagnetische 15 verstoringen dat er in deze fase geen zinnige uitspraak gedaan kan worden omtrent het wel of niet aanwezig zijn van een mogelijke vliegtuigbom van het kaliber 500 lb. Ondergrond met hierop het gedetecteerde terreingedeelte geprojecteerd. 15 Ferro-magnetisme: spontane en permanente magnetische velden rond een voorwerp dat uit een ferromagnetisch materiaal vervaardigd is. Ferromagnetische materialen zijn onder andere ijzer, kobalt en nikkel. Pagina 12 van 22

13 Toelichting verstoringen Verstoring voormalig parkeerterrein, geen zinnige uitspraak mogelijk Verstoring kabels en leidingen onder trottoir Verstoringen dieper dan 1,50 meter, laten zitten in overleg met opdrachtgever16 Aardpen Verstoring fundering bestaand woningblok 16 Deze verstoringen worden veroorzaakt door de aanwezigheid van een waterput, inclusief fundatie, bestaande uit betonnen ringelementen. Deze verstoringen zoveel mogelijk verwijderd, dit werd echter bemoeilijkt door de hoeveelheid water ter plaatse. Dit besproken met de opdrachtgever. Aangezien de gewenste diepte van 1,00 meter minus bestaand maaiveld hier ontgraven is, is er besloten om de ontgraving te stoppen om vervolgens op te vullen met de uitgekomen grond. Pagina 13 van 22

14 Advies opdracht 1 Gezien onze bevindingen en het geverifieerde feitenmateriaal bestaat er geen verhoogd risico om in het opsporingsgebied, zoals weergeven in de vrijgavetekening op pagina 20, een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb aan te treffen tot een diepte van 1,00 minus bestaand maaiveld mits de reguliere vervolg werkzaamheden worden uitgevoerd zoals gepland. Uitzondering hierop is het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43. Dit is dusdanig verstoord dat geen uitspraak gedaan kan worden. Voor het deel van het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43 adviseren wij dan ook om het terrein laagsgewijs te ontgraven in combinatie met handmatige detectie. Door deze werkzaamheden cyclisch uit te voeren en alle verstoringen die kunnen duidden op de mogelijke aanwezigheid van een vliegtuigbom in situ te identificeren zullen risico s geminimaliseerd en aanvaardbaar worden. IDDS Explosieven adviseert om de voorgenomen werkzaamheden (voor het nieuw te realiseren parkeerterrein) zoals gepland ten uitvoer te brengen met uitzondering van het voormalig parkeerterrein. Uitvoering opdracht 2 Aanleiding voor opdracht 2 is het feit dat er geen zinnige uitspraak gedaan kan worden over een deel van meetdata afkomstig van de eerste opdracht en het hieruit voortvloeiende advies: Voor het deel van het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43 adviseren wij dan ook om het terrein laagsgewijs te ontgraven in combinatie met handmatige detectie. Door deze werkzaamheden cyclisch uit te voeren en alle verstoringen die kunnen duidden op de mogelijke aanwezigheid van een vliegtuigbom in situ te identificeren zullen risico s geminimaliseerd en aanvaardbaar worden Opdracht Door gemeente Middendelfland is aan IDDS Explosieven voor de volgende werkzaamheden opdracht verleend: V Gecontroleerde ontgraving van een munitieverdacht terreingedeelte ter grootte van ca 20 meter x 15 meter; V Benaderen gebaseerd op een vliegtuigbom van 500 lb; V Vrijgave tot een diepte van 1,00 meter onder huidig maaiveld. De diepte staat in nauwe relatie tot de grootte van verstoringen; V Het benaderen, identificeren van verdachte verstoringen die voldoen aan het gestelde criterium. Deze werkzaamheden zijn onder explosieven condities en conform de Beoordelings RichtLijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE ) uitgevoerd. Pagina 14 van 22

15 Uitvoering heeft op de volgende wijze plaatsgevonden V Iedere te ontgraven laag is vooraf met detectie apparatuur handmatig vrijgegeven; V De ingezette apparatuur betrof een actieve detector 17, VMM-3 van de firma Vallon GMBH; V De vrij te geven laagdikte werd ter plaatse bepaald maar bedroeg nooit meer dan 0,30 meter; V Indien er in de vrij te geven laag een verstoring werd gemeten, die voldeed aan het criterium zijnde een vliegtuigbom werd deze verstoring handmatig ontgraven en geïdentificeerd; V Een vrijgegeven laag werd vervolgens ontgraven met een beveiligde rupskraan; V Door deze werkzaamheden cyclisch te verrichten kan op een zeer veilige manier de gewenste diepte bereikt worden. Uitkomsten 17 Actieve Detector: Creëert een primair magnetisch veld, alle metalen in dit magnetisch veld creëren op hun beurt een secundair magnetisch veld wat vervolgens gemeten wordt. Voordeel; relatief ongevoelig voor randverstoringen. Nadeel: dieptebereik is circa 0,30 meter. Pagina 15 van 22

16 V Tijdens het ontgraven is er een grootte betonnen plaat van circa 7,00 meter x 3,00 meter x 0,25 meter aangetroffen. Deze betonnen plaat is gewapend met beton ijzer. Hoogstwaarschijnlijk bevindt zich onder deze plaat een tank van een oud tankstation. Naast de betonnen plaat hebben wij een vermoedelijke vulopening aangetroffen van de tank. De grond rondom de betonnen plaat heeft een zeer zware lucht van gasolie. Er is opbepaalde delen een olieachtige substantie zichtbaar op het water. Dit is door ons gemeld bij de opdrachtgever met hierbij de opmerking dat wij dit niet kunnen vrijgeven in deze fase. V Er zijn zeer veel leidingen en kabels aangetroffen, deze zijn door ons verwijderd en buiten het opsporingsgebied gedeponeerd. De opdrachtgever verzorgt de afvoer hiervan. Tevens is door ons een waterleiding aangetroffen die nog in gebruik is maar niet op de KLIC melding staat aangegeven, hiermee dient in het vervolg stadium rekening gehouden te worden. Pagina 16 van 22

17 Advies opdracht 2 Een deel van het is het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43. Dit is dusdanig verstoord dat geen uitspraak gedaan kan worden. Voor een deel van het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43 bestaat er geen verhoogd risico om in het opsporingsgebied een vliegtuigbom van het kaliber 500 lb aan te treffen tot een diepte van 1,00 minus bestaand maaiveld. Dit is in de CAD bijlages weergegeven. Voor het deel van het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43 waar de betonnen plaat en de tank ligt adviseren wij opsporingsgebied op de volgende wijze te onderzoeken; V Uitgangspunt: alles wat in schoon zand ligt is na-oorlogs. Het aantreffen van een vliegtuigbom hierin achten wij onwaarschijnlijk; V De betonnen plaat verwijderen door middel van een zware rupskraan en terzijde leggen en hier met behulp van een crusher verwerken. Of de betonnen plaat laten zagen en de gezaagde delen laten verwijderen; V De ondergrondse tank vrij graven met behulp van een beveiligde rupskraan, de uitkomende vervuilde grond direct afvoeren; V Inhoud van de ondergrondse tank laten controleren; V Ondergrondse tank verwijderen door middel van de beveiligde rupskraan; V Vrijgekomen zijwanden van de ontgraving onderzoeken / detecteren tot er aansluiting is met de reeds onderzochte delen; V laagsgewijs te ontgraven in combinatie met visuele controle. Door deze werkzaamheden cyclisch uit te voeren en alle verstoringen die kunnen duidden op de mogelijke aanwezigheid van een vliegtuigbom in situ te identificeren zullen risico s geminimaliseerd en aanvaardbaar worden. Uitvoering opdracht 3 Aanleiding voor opdracht 3 is het feit Een deel van het is het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43. Dit is dusdanig verstoord dat geen uitspraak gedaan kan worden. Voor het deel van het voormalig parkeerterrein voor pand nummer 43 waar de betonnen plaat en de tank ligt adviseren wij het opsporingsgebied op een alternatieve wijze te onderzoeken. Opdracht Vervolgens is er een overleg gepland te Den Hoorn waarbij de volgende actoren aanwezig waren: V de van Geldergroep; V IDDS Explosieven; V De Gemeente Middendelfland; V Adviesbureau D-plus. Pagina 17 van 22

18 Tijdens dit overleg heeft de Senior OCE Deskundige, dhr A.M.J. Rijpers, van IDDS Explosieven de volgende werkwijze voorgesteld: Uitgangspunten: Werkwijze: V Aantal tanks zijn niet bekend; V De tanks zijn na de tweede wereldoorlog aangebracht; V De tanks liggen in een zandbed; V Verwijderen olietank plus detectie 1. Verwijderen fietsenstalling; 2. Verwijderen betonnen afdekplaat door middel van: V Zagen of geheel verwijderen V Aan de kant schuiven en met crusher knippen, niet prikken, locatie is maar tot 1,00 meter minus maaiveld vrijgegeven; V Afvoer materiaal en al het betonijzer verwijderen; V Ontgraven tanks met mobiele kraan, met smalle bak of bananenbak alleen in het zand niet in het veen of zwarte grond (originele grondlaag); 3. Vrij graven gasolietanks; 4. Verwijderen gasolietanks; 5. Afvoer van opsporingslocatie 6. Bouwhekken aan zijde waar fietsenstalling stond verwijderen 7. Kraan van van Gelder 20 meter van opsporingslocatie. 8. Detectie en controle IDDS explosieven 9. Vrijgave locatie door IDDS explosieven Punt 1 en 2 door van Gelder zelf uit te voeren, zonder toezicht; Punt 3 t/m 10 onder toezicht en begeleiding van IDDS Explosieven Opdrachtgever/van Gelder neemt de saneringstaak op zich en zorgt voor juiste personeel en V&G plan. IDDS Explosieven voert werk uit op het huidige projectplan en conform dit projectplan. Van Gelder zorgt voor schaftkeet inclusief kachel en aggregaat; Er komt één PvvO 18 voor de gehele locatie en alle werkzaamheden. 18 PvvO; Proces verbaal van Oplevering Pagina 18 van 22

19 Door gemeente Middendelfland is aan IDDS Explosieven voor de volgende werkzaamheden opdracht verleend voor de hiervoor opgesomde werkzaamheden. Deze werkzaamheden zijn onder explosieven condities en conform de Beoordelings RichtLijn Opsporen Conventionele Explosieven (BRL-OCE ) uitgevoerd. Uitvoering heeft op de volgende wijze plaatsgevonden V Van Gelder heeft de fietsenstalling verwijderd; V Tijdens de eerste keer geprobeerd te hebben om de betonnen plaat te verwijderen is gebleken dat deze gewapend was met stalen buizen en de dikte meer dan 0,30 meter bedroeg, werkzaamheden gestaakt en een alternatief gezocht; V Na stagnatie door de vorstperiode is de betonnen plaat alsnog gezaagd en in delen verwijderd; V De vrijgekomen brandstoftanks (2x gasolie, 1x benzine) zijn vrij gegraven en over de lengte doorgeslepen; V Het in tanks aanwezige zand is vervolgens verwijderd en afgevoerd; V De tanks zijn vervolgens verwijderd en elders op het terrein opgeslagen; V Na het verwijderen van alle detectie belemmerende voorwerpen is het resterende terreingedeelte vervolgens handmatig met een magnetometer onderzocht; V Hierbij zijn geen significante verstoringen waargenomen. Pagina 19 van 22

20 Bevindingen Tijdens het veldonderzoek is er door ons geen vliegtuigbom van 500 pond aangetroffen in de eerste meter onder het bestaande maaiveld. Gezien onze bevindingen en het geverifieerde feitenmateriaal bestaat er geen verhoogd risico om in het opsporingsgebied, zoals weergeven in de vrijgavetekening, een vliegtuigbom van het kaliber 500 pond aan te treffen tot een diepte van 1,00 minus bestaand maaiveld mits de reguliere vervolg werkzaamheden worden uitgevoerd zoals gepland. Vrijgave Het groen gearceerde gedeelte geven wij vrij tot een meter minus het bestaande maaiveld. Deze vrijgave is gebaseerd op het mogelijk aanwezig zijn van een vliegtuigbom van het kaliber 500 pond. De vrijgave betreft een diepte van één meter vanaf het huidige maaiveld. Het rood gearceerde terreingedeelte is niet vrij te geven. Dit is het terreingedeelte waar nog kabels en leidingen lopen. Pagina 20 van 22

21 Vervolg advies Zoals uit de vrijgave blijkt wordt er een grondpakket met een laagdikte van 1,00 meter vrijgegeven. Gebaseerd op het vooronderzoek van de EODD in combinatie met onze bevindingen tijdens ons veld onderzoek kunnen wij niet uitsluiten dat er zich mogelijk een vliegtuigbom van 500 pond onder dit grondpakket bevindt. Om te kunnen bepalen tot op welke diepte de eventuele bom zich zou kunnen bevinden dienen er sonderingsgegevens te zijn van het onderzoeksgebied. Hierbij kan er vastgesteld worden waar zich de eerste dragende laag bevindt. Met een dragende laag wordt in dit PvvO bedoeld een laagdikte van minimaal 1,00 meter met over heel deze laagdikte een conusweerstand van 10 megapascal. Deze laagdikte mag ook resultante zijn van diverse lagen waarbij de diepst gelegen laag de dragende laag zal zijn. Het uitvoeren van deze sonderingen, indien nog niet voorhanden, dient uitgevoerd te worden buiten een straal van 20 meter van het vermoedelijke inslagpunt. Afhankelijk van deze resultaten zal een vervolg (veld) onderzoek twee kanten op kunnen gaan, overigens kan er ook een combinatie uitgevoerd worden. Optie 1. Indien de eerste dragende laag zich niet dieper bevindt dan 4,50 meter minus het maaiveld ten tijde van de detectie dan dient er computerondersteunde 19 oppervlakte detectie uitgevoerd te worden. Hierbij zullen grootte objecten in de bodem die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van 500 pond gevisualiseerd worden. Het benaderen en verwijderen van deze objecten wordt vervolgens beschreven in een voor dat project van kracht zijnde projectplan inclusief een plan van aanpak. Optie 2. Indien de eerste dragende laag zich dieper bevindt dan 4,50 meter minus het maaiveld ten tijde van de detectie dan dient er computerondersteunde diepte detectie uitgevoerd te worden. Tijdens computerondersteunde diepte detectie wordt de meetsonde die zich normaliter boven het maaiveld bevindt in de bodem ingebracht. Dit kan op verschillende manieren, het boren van meetbuizen en hierin de sonde neerlaten of het prikken met een sonde aan een sondeervoertuig. Er dient detectie uitgevoerd te worden tot de eerste dragende laag. Hierbij zullen grootte objecten in de bodem die kunnen duidden op de aanwezigheid van een vliegtuigbom van 500 pond gevisualiseerd worden. Het benaderen en verwijderen van deze objecten wordt vervolgens beschreven in een voor dat project van kracht zijnde projectplan inclusief een plan van aanpak. 19 Computerondersteund; de geregistreerde data wordt vastgelegd in een datalogger en op een later tijdstip geëvalueerd. Pagina 21 van 22

22 Opmerking/ toevoeging: Het gehele opsporingsproces voor wat betreft dit project is gebaseerd op één getuigenverklaring. Zonder een waarde oordeel te geven over het reeds uitgevoerde vooronderzoek dan wel de getuigenverklaring kan het een optie zijn om nogmaals een vooronderzoek te laten uitvoeren. Kwaliteitseisen vooronderzoeken Sinds de invoeren van de BRL-OCE 20 in 2007 is de kwaliteit van de vooronderzoeken aanzienlijk gestegen. Vanaf 2004 gelden er voor de branche van de explosievenopsporing stringente eisen en regels waaraan de opsporing van achtergebleven explosieven uit de Tweede Wereldoorlog aan moet voldoen. Na het verschijnen van de BRL-OCE is binnen de Vereniging voor Explosieven Opsporing (VEO) verder gewerkt aan het verscherpen van de eisen die worden gesteld aan het vooronderzoek. Doelstelling hierbij was om eenduidigheid te verkrijgen in de bureaustudies van de opsporingsbedrijven die binnen de branche op dit gebied actief zijn. Het resultaat is een gereviseerde normtekst, tot stand gekomen door de Werkgroep Vooronderzoek OCE (bestaande uit deskundigen uit het werkveld). De gereviseerde normtekst wordt naar verwachting in 2012 opgenomen in de BRL- OCE. Een belangrijk onderdeel van de verscherpte onderzoekeisen is het feit dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen verplichte en optionele bronnen. Bij het opstellen van deze aanbieding is rekening gehouden met onderstaande verplichte bronnen. Optionele bronnen worden enkel na overleg met de opdrachtgever geraadpleegd en indien blijkt dat deze een aantoonbare meerwaarde voor het onderzoek kunnen betekenen. Wellicht is het optie, met name met het oog op de financiële consequenties voorafgaande aan de reguliere werkzaamheden, dieper dan 1,00 meter minus het huidige maaiveld, nogmaals een vooronderzoek te laten uitvoeren en niet om het gehele onderzoek klakkeloos te baseren op één getuige verklaring. De mogelijkheid bestaat dat er meer feitenmateriaal boven tafel komt waarbij het één en ander verklaard kan worden. Feit blijft overigens indien er geen nieuw feitenmateriaal wordt aangetroffen ik mijn advies tot het uitvoeren van een vervolg (veld) onderzoek hanteer. Senior OCE Deskundige, IDDS Explosieven A.M.J. Rijpers (Albert) 20 BRL-OCE; Beoordelings RichtLijn Opsporen Conventionele Explosieven Pagina 22 van 22

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel

Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Proces-verbaal van oplevering Opsporen Conventionele Explosieven Lunet aan de Snel Datum: 4 december 2015 Projectnr.: 150108 Status: V2.0 definitief Gemeente Houten: Opdrachtgever 1 Armaex B.V.: Directeur¹

Nadere informatie

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert

Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert Eindrapportage Explosievenonderzoek OCE Nederweert Merenveld Gemeente Nederweert INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Probleemstelling 1 1.3 Doelstelling 1 1.4 Opdracht 1 1.5 Verantwoording

Nadere informatie

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING WSCS-OCE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3. 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen Grondradardetectie 5

PROCES VERBAAL VAN OPLEVERING WSCS-OCE INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3. 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen Grondradardetectie 5 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 2 Resultaten grondradar en dieptedetectie tuinen 5 2.1 Grondradardetectie 5 2.2 Dieptedetectie tuinen 6 3 Handmatige dieptedetectie 7 3.1 Voorbereidende werkzaamheden 7 3.2

Nadere informatie

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013

rocetrr Op po en Conwntionele E Plo ienen Project: OCE Langeraar Oost Projec'tnummer: Kenmerk: PvO-001 Datum: 24 mei 2013 Proces-verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Nieuwkoop Projec'tnummer: 51 3051 1 Kenmerk: 5130511-PvO-001 Datum: 24 mei 2013.'åe:ú.'' -"-' '*c -.: {S'r 1- l. rocetrr Op po en Conwntionele E Plo

Nadere informatie

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073)

BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf. Postadres: Postbus XX Schijndel M Schijndel TeL (073) Fax (073) AFSCHRIFT BODAC ELK Explosieven opsporingsbedrijf re) Hermalen 7 Postadres: Postbus 12 5481 XX Schijndel 5480 M Schijndel TeL (073) 543 10 10 Fax (073) 549 83 60 ING nr. 068.49.29.481 E-mail info@bodac.n1

Nadere informatie

Proces Verbaal van Oplevering

Proces Verbaal van Oplevering Proces Verbaal van Oplevering CE-bodemonderzoek Barneveld waterberging overgangszone Esvelderbeek Opdrachtgever: Gemeente Barneveld OPSPOREN CONVENTIONELE EXPLOSIEVEN Riel Explosive Advice & Services Europe

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal

Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Projectnummer: 0513GPR3372.4 Opsporingsgebied: Gedeelte van het Coevorden Vechtkanaal Inhoudsopgave 1 Het onderzoek... 3 1.1 Achtergrond... 3 1.2 Doel van het onderzoek... 3 1.3 Opsporingsgebieden...

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK MOSKEE TAWHIED TE ROERMOND AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2011 Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Explosievenonderzoek Koningsven Ottersum Projectnummer Leemans S2011.033 Documentnummer S2011.033-01 Opdrachtgever Teunesen Zand en Grint

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden

Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Proces verbaal van oplevering De Beek, Naarden Postbus 92 Industrieweg 24 www.saricon.nl Tel. +31 (184) 422 538 KvK-nummer: 23.063.102 3360 AB Sliedrecht 2261 HJ Sliedrecht contact@saricon.nl Fax +31 (184)

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis

Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Proces-Verbaal van Oplevering Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis Explosievenonderzoek Wallen van Sluis te Sluis I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH

PROCES-VERBAAL VAN OPLEVERING CE ONDERZOEK REIGERSKANT ESCH AVG Explosieven Opsporing Nederland De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK

DETECTIERAPPORT FIETSBRUG NOORD CUIJK-MOOK AVG Explosieven Opsporing Nederland Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com DETECTIERAPPORT

Nadere informatie

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout

Versie : 1 : J. Bellemans / W. Wisselink. : Dhr. F. Schreiner : Postbus 149 : 2215 ZJ Voorhout DETECTIERAPPORT Hooghkamer UW6 Voorhout in de gemeente Teylingen Datum : 4 oktober 2016 Kenmerk : 15110367/WWI/rap2 Status : definitief Versie : 1 Auteur : J. Bellemans / W. Wisselink Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering 2013 Proces verbaal van oplevering Onderzoek naar explosieven uit WOII Kruising Meerweg / Hoofweg Paterswolde Proces verbaal van oplevering Opdrachtgever: Gemeente Tynaarlo Kenmerk opdrachtgever: 2013/16325

Nadere informatie

Proces-verbaal van Oplevering

Proces-verbaal van Oplevering Proces-verbaal van Oplevering NGE-bodemonderzoek Gemeente Bernheze - De Hoef II / fase 3 Opsporen Niet Gesprongen Explosieven Riel Explosive Advice & Services Europe B.V. Alphenseweg 4a, 5133 NE Riel,

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond.

Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Eindrapportage detectie- en benader- onderzoek Kitskensberg, gemeente Roermond. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG : Gemeente Roermond : Explosive Clearance Group BV : Speeltuin Kitskensberg Roermond

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek.

Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied. Groesbeek. Rapportage detectieonderzoek Fase I in het onderzoeksgebied Hofei te Groesbeek, gemeente Groesbeek. Opdrachtgever : Hofmans Vastgoed BV Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Hofei

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen.

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Thornsche Molen, gemeente Ubbergen. Opdrachtgever : Stichting Thornsche Molen Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Thornsche Molen

Nadere informatie

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep

Milieutechniek Heijen BV. Aannemer Projectnummer Goedgekeurd door: Vrijgegeven door: Versie AVG Milieutechniek Heijen BV Postbus AD Gennep Milieutechniek Heijen BV De Grens 7-6598 DK Heijen Postbus 160-6590 D Gennep VG Milieutechniek Heijen BV K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 info@explosievenopsporing.com www.explosievenopsporing.com

Nadere informatie

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief

~ : Gemeente Barneveld : Explosive Clearance Group BV : Baron van Nagelstraat : 396-014 : 27-11-2014 : 396-014-ER-01 : Definitief EXPLOSIVE CLEARAHC.B GROUP Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek 'Baron van Nagelstraat 172', gemeente Barneveld. Opdrachtgever Opdrachtnemer Projectnaam ECG Projectnummer ECG Datum rapport Documentcode

Nadere informatie

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden

Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Projectnummer: Projectgebied: 0115GPR4909 Bestemmingsplan de Bredius te Muiden Rapportage Projectnummer: 0115GPR4909 Datum: 12-02-2015 Betreft: Projectgebonden risicoanalyse Conventionele Explosieven ter

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vlijmen Noord

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vlijmen Noord Proces-Verbaal van Oplevering I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden Groep. Wij onderzoeken,

Nadere informatie

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen:

Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-3-2017 Notitie: Motivering archeologie Motivering aspect archeologie bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw horecagebouw op de locatie Goirlesedijk

Nadere informatie

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013

ADVIES ARCHEOLOGIE 16 dec 2013 NAW plan: Plan: Opp plangebied: RO-procedure: Opsteller: Aanvrager: Inrichting openbare ruimte plangebied Pantarhei aanleg ontsluitingsweg, parkeergelegenheid, openbaar groen ca. 5000 m² (locatie Pantarhei);

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 ProcesVerbaal van Oplevering OCE Wijk en Aalburg Bosseweg 4 OCE I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de

Nadere informatie

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting

Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting Bijlage 1: Bestemmingsplan begrippen, regels en toelichting In deze bijlage zijn voorbeeld planregels met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie opgenomen voor nieuwe bestemmingsplannen in de gemeente

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum September 2013 Status Versie 1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum September 2013 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Informatie Telefoon

Nadere informatie

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek

Prins. Milieu Consultancy. Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad. op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Prins Plan van aanpak voor het deels ontgraven van een puinpad op een bosperceel aan de Veenburgerweg te Zwartebroek Milieu Consultancy Asbest- en bodemonderzoek Saneringsbegeleiding Schimmelpennincklaan

Nadere informatie

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst

Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst Proces-Verbaal van Oplevering OCE Vathorst OCE Vathorst I Voorwoord Natuurlijk Een eenvoudig woord met meerdere betekenissen, maar bovenal een woord met veel inhoud voor BODAC, onderdeel van de Den Ouden

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Gezond en Veilig Werken t.a.v. mevrouw Simone Wiers Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Meteren, 11 maart 2015 Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN Postbus

Nadere informatie

vervanging platform MVKK den Helder Aanbestedende Dienst: Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra (CDC) Referentie:

vervanging platform MVKK den Helder Aanbestedende Dienst: Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra (CDC) Referentie: Nota van Inlichtingen vervanging platform MVKK den Helder Aanbesteding vervanging platform MVKK den Helder Aanbestedende Dienst: Ministerie van Defensie, Commando Dienstencentra (CDC) Referentie: 207.12.0607.20

Nadere informatie

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Catharijnesingel, : Gemeente Utrecht

Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Catharijnesingel, : Gemeente Utrecht Eindrapportage detectie- en benaderonderzoek Catharijnesingel, gemeente Utrecht. Opdrachtgever : Gemeente Utrecht Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam ECG : Catharijnesingel Projectnummer

Nadere informatie

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68

Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologisch onderzoek begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Archeologische begeleiding Kevelderstraat Groenlo GRONTMIJ ARCHEOLOGISCHE RAPPORTEN 68 Definitief ISSN 1573-5710

Nadere informatie

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1

Overzichtskaart onderzoeksgebied Overzicht EODD vondsten in de omgeving van het onderzoeksgebied. T&A Survey BV 0211GPR2431 1 Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding en onderzoeksdoel... 2 2.1 Algemeen... 3 2.2 Onderzoeksgebied... 3 2.3 Literatuur- en archiefonderzoek... 3 2.4 Historisch overzicht... 3 2.4.1 Historisch overzicht onderzoeksgebied...

Nadere informatie

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling

Onderwerp Onderzoek, opsporing en ruiming explosieven bij gebiedsontwikkeling Collegevoorstel Inleiding Uit rapporten uit of na de Tweede Wereldoorlog blijkt dat op verschillende plaatsen in de Nederlandse bodem mogelijk nog een aanzienlijke hoeveelheid explosieven (de zogenaamde

Nadere informatie

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk

De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk De Lusthoven 96, Kruisberghoeve, Arendonk Programma van Maatregelen Auteur: Jeroen Vermeersch Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum

Nadere informatie

Proces verbaal van oplevering

Proces verbaal van oplevering Proces verbaal van oplevering Eindrapportage van CE-onderzoek DE HOEF II, UITBREIDING FASE 2, GEMEENTE BERNHEZE Opsporen Conventionele Explosieven Proces verbaal van oplevering Eindrapportage van CE-onderzoek

Nadere informatie

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA)

Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Toelichting concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Antoon Meijers lid Commissie Vooronderzoek & risicoanalyse VEO Huidige Toestand: Naar aanleiding van een vooronderzoek (cf. WSCS-OCE) is

Nadere informatie

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE)

BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) BELEID NIET GESPRONGEN EXPLOSIEVEN (NGE) Auteur: Marjolein Teunissen Afdeling: Bestuurszaken Versienummer: 1.0 Datum: 16 juni 2011 Corsanummer: T11.05114 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Schoolpad 12. Vastgesteld

BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord, wijzigingsplan Schoolpad 12. Vastgesteld BESTEMMINGSPLAN Schoolpad 12 Vastgesteld 14 mei 2009 TOELICHTING 1. Inleiding 4 2. Bestaande situatie 4 2.1 Plangebied 4 2.2 Vigerende bestemmingsplan 4 2.3 Toelichting bestaande situatie 5 3. Gewenste

Nadere informatie

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard

Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Projectnummer: 1114GPR4739.1 Opsporingsgebied: Uiterwaarden te Rhenen: deelgebied Palmerswaard Rapportage Projectnummer: 1114GPR4739.1 Datum: 27-02-2015 Betreft: Detectieonderzoek naar de mogelijke aanwezigheid

Nadere informatie

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs

datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp Briefrapport historisch vooronderzoek Laan van Romen 25 te Berkel en Rodenrijs CroonenBuro5 Postbus 40 4900 AA Oosterhout Beneluxweg 125 Postbus 40 4900 AA Oosterhout T 0162-487000 F 0162-451141 www.anteagroup.nl datum 22 oktober 2015 uw kenmerk 0253419 ons kenmerk 406032 onderwerp

Nadere informatie

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN

PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN PROCESVERBAAL VAN OPLEVERING VERKLARING VRIJ VAN EXPLOSIEVEN Adviseur: Opdrachtgever: T&A Survey BV Postbus 20670, 1001 NR AMSTERDAM Tel: 020 6651368 Fax: 020 6685486 Internet: www.ta-survey.nl Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan

Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan Projectplan Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan & vrijgave boorpunten Uitvoeren computerondersteunde oppervlaktedetectie Dorst Oude Tilburgsebaan I Voorwoord Natuurlijk

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN

PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN PLAN VAN AANPAK VERONTREINIGING MET MINERALE OLIE EN ZINK OP HET PERCEEL HOGEWEG / PAGENLAAN TE LIMMEN In opdracht van: Naam : Gemeente Castricum Postadres : Postbus 3101 Postcode + plaats : 1900 BH Castricum

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Alex Brama Van Oord

Alex Brama Van Oord 2011 Rapportage voorbodemonderzoek te Middelplaat Alex Brama Van Oord 25-10-2011 Inhoud Inleiding... 2 Werkplan... 2 Verrichte werkzaamheden en resultaten... 3 Resultaten proefsleuven... 4 Bevindingen

Nadere informatie

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004

Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Verkennend bodemonderzoek plangebied t Spieghel, Grontmij, maart 2004 Conclusies Door middel van het uitgevoerde bodemonderzoek is inzicht verkregen in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse

Nadere informatie

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en

Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en BZK Regeling eisen civiele explosieven opsporingsbedrijven en opruimer explosieven 10 december 2002/EB2002/99012 DGOOV/R&B/BJZ Gelet op artikel 1, onderdelen h en i, van het Bijdragebesluit kosten ruiming

Nadere informatie

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430

MEMO. Inleiding. Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout. Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Datum : 21 december 2010 (definitief) Aan : Marcel van Hout Van : Arjan Matser tel. 026-377 4430 Betreft : Historisch en na oorlogsonderzoek conventionele explosieven (CE) inclusief werkadvies voor projectlocatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark

Plan van Aanpak. Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Plan van Aanpak Explosievenonderzoek Stationsomgeving Winterswijk Deelproject Driemark Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Afdeling Landschap en Ruimte Koekkoek taxatie & advies Auteur: G. Koekkoek Haaksbergen

Nadere informatie

Auteur Verificatie Vrijgave Akkoord namens opdrachtgever

Auteur Verificatie Vrijgave Akkoord namens opdrachtgever EINDRAPPORTAGE DETECTIE- EN BENADERONDERZOEK ALSMEDE SANERING ONDER OCE-CONDITIES SPROKKELENBURG, GEMEENTE CULEMBORG. Opdrachtgever : Gemeente Culemborg Opdrachtnemer : Explosive Clearance Group BV Projectnaam

Nadere informatie

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A

Plangebied. Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen. projectnr.: 1:1000. schaal: datum: 2, inrit. handhaven muur (A-B) 5, verwijderen muur A 5 2, inrit 3,0 4,0 5, verwijderen muur A handhaven muur (A-B) 1, inrit 4, indicatief riolering B P P 3, compensatie 2 pp Bijlage 1: Anton Pieckplein, Drunen Plangebied projectnr.: schaal: datum: De auteursrechten

Nadere informatie

De Beemster Compagnie T.a.v. Mevr. N. Hooijer Prins Mauritsstraat 1 1462 JJ Middenbeemster. Heerhugowaard. 1 april 2016. project:

De Beemster Compagnie T.a.v. Mevr. N. Hooijer Prins Mauritsstraat 1 1462 JJ Middenbeemster. Heerhugowaard. 1 april 2016. project: De Beemster Compagnie T.a.v. Mevr. N. Hooijer Prins Mauritsstraat 1 1462 JJ Middenbeemster Heerhugowaard. 1 april 2016 project: betreft: 15563, De Nieuwe Tuinderij, percelen D en G, te Zuidoostbeemster

Nadere informatie

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen

Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Bijlage 2 Stroomschema processtappen omgaan met CE op hoofdlijnen Werkzaamheden vóór Opsporing; Detectieonderzoek Opsporing; + Ruiming Onderzoek gereed uitgevoerd, niet, onderzoek CE gereed (Rapport VO

Nadere informatie

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht.

1. Door het gehele document zijn tekstuele en redactionele wijzigingen aangebracht. Voor : Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Datum : 30 januari 2014 Notitie : 4SCVE-EVA.07221.N Betreft : toelichting op wijzigingsvoorstellen WSCS-OCE d.d. januari 2014 Op 1 juli 2012 is versie

Nadere informatie

Kader Conventionele Explosieven. Datum December 2014 Status Versie 1.1.0

Kader Conventionele Explosieven. Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Kader Conventionele Explosieven Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Kader Conventionele Explosieven (CE) Datum December 2014 Status Versie 1.1.0 Vertrouwelijk heidsniveau Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv

Briefrapportage. 1. Inleiding. Saricon bv Briefrapportage Saricon bv Aan: Gemeente Rotterdam, S.Y.P.Y. Tjan Van: L.J. van Oudheusden; E.R. Beute Datum : 27-09-2013 Betreft: 1. Inleiding Saricon heeft in opdracht van de gemeente Rotterdam een (beperkt)

Nadere informatie

Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg (gem. Landgraaf) Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf

Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg (gem. Landgraaf) Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf Advies Archeologie Rimburg School Palenbergerweg gemeente Landgraaf Pagina 1 van 6 Advies datum 20-10-2010 Opsteller: drs., ArchAeO, Eindhoven Aanvrager: dhr J. Nievelstein Projectnr: 10101 Plan: herbestemming

Nadere informatie

INTERPRETATIE VAN DE MEETGEGEVENS AANBEVELING FASE 1 & 2 TEZAMEN... 6

INTERPRETATIE VAN DE MEETGEGEVENS AANBEVELING FASE 1 & 2 TEZAMEN... 6 AVG Explosieven Opsporing Nederland Prof. Asserweg 24 5144 NC Waalwijk Postbus 160-6590 AD Gennep K.v.K. Venlo 12029421 Tel. : 0485-802020 Fax : 0485-802084 oce@avg.eu www.explosievenopsporing.com DETECTIE

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek

Historisch bodemonderzoek Historisch bodemonderzoek Vooronderzoek conform NEN 5725 Auteur: Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Controle: Locatiebezoek: Dhr. J.P.G.M. van Rozendaal Dhr. R. van Meurs Dhr. Ing. T.M.W. van Breugel Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck.

Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck. Rapportage detectieonderzoek in het opsporingsgebied Molenhof te Blitterswijck. Projectnaam ECG : Molenhof Projectnummer ECG : 127-012 Opdrachtgever : Gemeente Venray Datum rapport : 05-04-2012 Documentcode

Nadere informatie

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA

Inleiding. Termen en definities en reikwijdte van de PRA Notitie : 3VEO-VOO.06301.N Voor : werkveld OCE Datum : 16 juli 2013 Betreft : concept methode Projectgebonden Risicoanalyse (PRA) Status : concept ter consultatie, reacties uiterlijk indienen op 30 augustus

Nadere informatie

Rapportage detectieonderzoek Voormalig Inventumterrein en vrijgaveverklaring booronderzoek Tunnel Leyenseweg Bilthoven, gemeente De Bilt.

Rapportage detectieonderzoek Voormalig Inventumterrein en vrijgaveverklaring booronderzoek Tunnel Leyenseweg Bilthoven, gemeente De Bilt. Rapportage detectieonderzoek Voormalig Inventumterrein en vrijgaveverklaring booronderzoek Tunnel Leyenseweg Bilthoven, gemeente De Bilt. Opdrachtgever : Gemeente De Bilt Opdrachtnemer : Explosive Clearance

Nadere informatie

1. Onderbouwing werkmethodiek

1. Onderbouwing werkmethodiek Notitie ten behoeve van de gevraagde verduidelijking van het Projectplan voor het detecteren van conventionele explosieven in het onderzoeksgebied 'KNSF-terrein', gemeente Muiden (170-007-PP- 05, dd. 21-05-2010),

Nadere informatie

Averboodse Baan (N165), Laakdal

Averboodse Baan (N165), Laakdal Programma van Maatregelen Auteur: A. Schoups (veldwerkleider) Autorisatie: J.A.G. van Rooij (OE/ERK/Archeoloog/2017/00169) 1 Inleiding In opdracht heeft Vlaams Erfgoed Centrum in juni 2017 een archeologienota

Nadere informatie

Projectgebonden risicoanalyse

Projectgebonden risicoanalyse Projectgebonden risicoanalyse Zevenaar BAT-terrein Opdrachtgever: Projectburo B.V. Figuur 1: Zevenaar BAT-terrein (bron: www.degelderlander.nl). Opsporen Conventionele Explosieven Riel Explosive Advice

Nadere informatie

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan

Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest. voor een perceel gelegen aan Historisch bodemonderzoek conform NEN5725 tevens vooronderzoek naar asbest voor een perceel gelegen aan Schweibergerweg 49, te Mechelen, gemeente Gulpen-Wittem (hotel De Mechelse Herder) Kadastraal: Sectie

Nadere informatie

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT VASTSTELLING ERNST EN SPOEDEISENDHEID VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 12 april 2017 Onderwerp : Wet bodembescherming - zaaknummer 2017-003957 Locatie van verontreiniging

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING

AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING (door gemeente AANVRAAGFORMULIER SLOOPVERGUNNING Woningwet 2001, artikel 8, lid 2, sub h (gewijzigd bij Staatsblad 518, 2001 Algemene wet bestuursrecht, artikelen 2:1, 4:1 en 4:2 (Model-) Bouwverordening,

Nadere informatie

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1

3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING 2 CE PROBLEMATIEK: EEN KORTE TERUGBLIK. Arjan D. Hol 1 Opnemen onder: 3920 Explosieven Arjan D. Hol 1 3921 Opsporen van conventionele explosieven 1 INLEIDING Regelmatig bericht de media over bommen uit de Tweede Wereldoorlog die geruimd worden door de Explosieven

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 58 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Toelichting: de voorliggende versie van de BRL-OCE is vastgesteld door het VCvD-OCE d.d. 8 februari

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN

BEOORDELINGSRICHTLIJN Pagina : 1 van 53 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het Procescertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (OCE) Pagina : 2 van 53 VOORWOORD Onderwerp van deze beoordelingsrichtlijn is het opsporen van conventionele

Nadere informatie

Bijlage 13 Opsporing Explosieven

Bijlage 13 Opsporing Explosieven Bijlage 13 Opsporing Explosieven (ontwerp) De Vlierlanden NL.IMRO.0175.wonen2012bp0001-on01 678-720 Projectnummer:0414GPR4383 Opsporingsgebied: Ontwikkelingsgebied Ommen-Oost Rapportage Projectnummer:

Nadere informatie

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard,

Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg AC ROTTERDAM. Zoetermeer, 26 november Geachte heer Wielaard, Bouwcombinatie Kralingseweg De heer P.H. Wielaard p/a Ringvaartweg 171 3065 AC ROTTERDAM Zoetermeer, 26 november 2013 betreft: Rapportage aanvullend historisch onderzoek project: Achter s-gravenweg 28

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord Herziening 2007, deelplan Schoolpad 16 in Noordscheschut ONTWERP

GEMEENTE HOOGEVEEN. BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord Herziening 2007, deelplan Schoolpad 16 in Noordscheschut ONTWERP GEMEENTE HOOGEVEEN BESTEMMINGSPLAN Buitengebied Noord Herziening 2007, deelplan Schoolpad 16 in Noordscheschut ONTWERP 16 maart 2009 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Bestaande situatie 3 2.1 Plangebied

Nadere informatie

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V.

Rioleringsplan. Plan Mölnbekke te Ootmarsum. Projectnummer: 2653. Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Rioleringsplan Plan Mölnbekke te Ootmarsum Projectnummer: 2653 Opdrachtgever: Lintmolenbeek B.V. In opdracht van: Lintmolenbeek B.V. Postbus 66 7630 AB Ootmarsum Status Concept Opgesteld door: Dhr. H.

Nadere informatie

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden

Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden Bijlage 1 Aanvullend advies archeologisch onderzoek, Wozoco Giessenburg, Neerpolderseweg 19, Giessenburg, Gemeente Giessenlanden 0 SOB Research, 26 juni 2014 1 1. Archeologisch onderzoek 1.1 Inleiding

Nadere informatie

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv

CErrt. Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: TVO-00 I 16 april2014. Datum: Toetsing Vooronderzoek CE. Opdrachtgever: KWS lnfra bv Toetsing Vooronderzoek CE Opdrachtgever: KWS lnfra bv Project: Windpark Delfzijl Noord Projectnummer: 51 40526-TVO-00 I 16 april2014 CErrt Opsporen Conventionele Explosieven Status: Definitief WSCS - OCE

Nadere informatie

Bestemmingsplan Archeologie

Bestemmingsplan Archeologie Bestemmingsplan Archeologie 2 Inhoudsopgave Regels 3 Hoofdstuk 1 Inleidende regels 4 Artikel 1 Begrippen 4 Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 6 Artikel 2 Waarde - Archeologie 1 6 Artikel 3 Waarde - Archeologie

Nadere informatie

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.

Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1. 1. ALGEMENE GEGEVENS Titel Auteur(s) Autorisatie Gemeente Papendrecht, Westeind 25, gemeente Papendrecht (ZH). Archeologisch en cultuurhistorisch bureauonderzoek. Transect-rapport 528 (concept 1.0) H.

Nadere informatie

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven

Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Inventarisatie Niet Gesprongen Conventionele Explosieven Datum : 14 november 2014 Projectnaam : Spooruitbreiding Utrecht Centraal Leische Rijn Projectnummer : GJZ-B-227105.01.01 Steller : Herman Punte

Nadere informatie

Brede Afspraak Archeologie

Brede Afspraak Archeologie Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum Status 7 oktober 2016 definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, Nico Landsman Telefoon 088 7972502 Email

Nadere informatie

l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll

l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll l llllllll Il lllllll llll lllll llll llllll lllll lllll lllll llll llll Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder( s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon

Nadere informatie

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA

Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Gemeente Breda Bureau Cultureel Erfgoed ErfgoedBesluit 2009-30 Selectiebesluit archeologie Breda, Molengracht JEKA Controle BCE Johan Hendriks Bureau Cultureel Erfgoed, Naam Afdeling/bedrijf Datum Paraaf

Nadere informatie

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride.

In bijlage 2 is de ligging van de sterke verontreiniging met vinylchloride. Saneringsplan kavel 19 (Papaverweg vml. 47-51) te Amsterdam-Noord D.d. 24 juli 2017 Inleiding Ten behoeve van het bouwrijp maken van het perceel kavel 19 Buiksloterham (ter hoogte van Papaverweg vml. 47-51)

Nadere informatie

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden...

2 Algemene informatie en voorlichting Algemene informatie explosieven Voorlichting voor aanvang werkzaamheden... Inhoudsopgave 1 Inleiding en doelstellingen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Historisch vooronderzoek... 3 1.3 Doelstellingen werkprotocol... 4 1.4 Onderzoekslocatie... 4 2 Algemene informatie en voorlichting...

Nadere informatie

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong,

1 Inleiding. Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten. Geachte heer De Jong, 1 Afdeling Handhaving Aan: Stichting Woonvoorziening Kockengen T.a.v. P.J.R. de Jong Snoeksloot 22 3993 HL Houten Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2583877 Fax 030-2582121 http://www.provincie-utrecht.nl

Nadere informatie

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam

Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam VRAAGSPECIFICATIE voor het ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK ROTTANOVA opsteller: T. Guiran (BOOR) datum: 17 juli 2014 status: DEFINITIEF 1. Inleiding De gemeente Rotterdam

Nadere informatie

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele

(conform. NEN 5725) dhr. P.L. Giele bezoekadres: Hobostraat 1 E 5402 CB Uden postadres: Hurk 303 5403 LD Uden T. 0413-269091 F. 0413-252513 E. info@amitec.nl I. www.amitec.nl ABN-AMRO nr. 40.84.88.735 K.v.K. nr. 16058413 Amitec bv is gecertificeerd

Nadere informatie

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief

Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie. Datum 3 juli 2014 Status definitief Rijkswaterstaat Brede Afspraak Archeologie Datum 3 juli 2014 Status definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat ICG Informatie Contractenbuffet RWS, N.Landsman Telefoon 088 7972502 Email contractenbuffet@rws.nl

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Quickscan Bilthoven Leijenseweg

Quickscan Bilthoven Leijenseweg Quickscan Bilthoven Leijenseweg Bodem en NGCE Datum: 12 april 2012 EDMS: 3081203 Status: definitief 1 Projectnaam: Projectleider GJZ: Projectnummer: Bilthoven Leijenseweg Bart de Moor R-342000.20.10.01.04

Nadere informatie

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en

Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en Bijlage 3b Aanwijzing van categorieën van gevallen, beperkingen en voorschriften, afwijkingen en nadere eisen Nr. Activiteiten in waterwingebieden en grondwaterbeschermingsgebieden 1. zorgplicht 1. dat

Nadere informatie

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND BESLUIT TOT HET VERLENEN VAN EEN ONTHEFFING VAN DE OMGEVINGSVERORDENING GELDERLAND VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND Datum besluit : 3 oktober 2016 Nummer besluit : 2016-012898 Gesloten stortplaats

Nadere informatie

Rapportage en beschouwing aangetroffen scheurvorming gevel onderstraat Herberg de Gouden Leeuw te Bronkhorst.

Rapportage en beschouwing aangetroffen scheurvorming gevel onderstraat Herberg de Gouden Leeuw te Bronkhorst. Rapportage en beschouwing aangetroffen scheurvorming gevel onderstraat Herberg de Gouden Leeuw te Bronkhorst. i.o.v. Dhr. R. van Bussel Herberg de Gouden Leeuw Bovenstraat 2 7226 LM Bronkhorst Opgesteld

Nadere informatie