VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD"

Transcriptie

1 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van herziening Versie 4 Datum van de vorige versie NL RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productnaam Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water CAS-Nr EG-Nr REACH-registratienummer Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Aanbevolen gebruik Ontraden gebruik Fabricage, Formulering, Tussenproduct Industrieel gebruik, Professioneel gebruik. Zie bijlage voor meer gedetailleerde informatie. Farmaceutisch middel. 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad OCI Nitrogen BV Mijnweg 1 P.O. Box AP Geleen, The Netherlands Tel: +31 (0) Telefoonnummer voor noodgevallen Nederland: Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) (Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen) Belgie: Antigifcentrum Fabrikant: Alert & Care Centre Chemelot (Geleen) (24/7) RUBRIEK 2: IDENTIFICATIE VAN DE GEVAREN 2.1 Indeling van de stof of het mengsel Indeling (1272/2008/EG) Acute toxiciteit bij inademen - gas Categorie 3 Huidcorrosie/-irritatie Categorie 1B Acute aquatische toxiciteit Categorie 1 Chronische aquatische toxiciteit Categorie 2 Ontvlambare gassen Categorie 2 Gassen onder druk samengeperst gas Classificatie volgens EU-richtlijnen 67/548/EEG of 1999/45/EG R10 - T; R23 - C; R34 - N; R50/ Etiketteringselementen OC /36

2 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening signaalwoord Gevaar Gevarenaanduidingen H221 - Ontvlambaar gas H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming H331 - Giftig bij inademing H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen Veiligheidsaanbevelingen P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken P260 - Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen P273 - Voorkom lozing in het milieu P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen P303+P361+P353-BIJCONTACTMETDEHUID(ofhethaar):Verontreinigdekledingonmiddelijkuitrekken huidmet water afspoelen/afdouchen P304 + P340 - NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt P305 + P351 + P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen P377 - Brand door lekkend gas: niet blussen, tenzij het lek veilig gedicht kan worden P410 + P403 - Tegen zonlicht beschermen. Op een goed geventileerde plaats bewaren 2.3 Andere gevaren Contact met vloeistof of koude damp kan leiden tot bevriezing van het weefsel. RUBRIEK 3: SAMENSTELLING EN INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN 3.2 Mengsels Naam van chemische stof EG-Nr CAS-Nr Massaprocent Indeling (67/548/EEG) Ammoniak, watervrij R10 T; R23 C; R34 N; R50/53 Indeling REACH-registrati (1272/2008/EG) enummer Flam. Gas 2 H Press. Gas H Skin Corr. 1B H314 Acute Tox. 3 H331 Aquatic Acute 1 H400 Aquatic Chronic 2 H411 Water Geen gegevens beschikbaar Voor de volledige tekst van de R-zinnen die worden genoemd in deze rubriek, zie rubriek 16. Voor de volledige tekst van H-zinnen zoals vermeld in deze rubriek, zie rubriek 16. OC /36

3 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen RUBRIEK 4: EERSTEHULPMAATREGELEN Algemeen advies Onmiddellijke medische verzorging is vereist. Als de ademhaling of het hart stop, start reanimatie. Het kan gevaarlijk zijn mond-op-mond-beademing toe te passen. Contact met de ogen Onmiddellijk spoelen met veel water, ook onder de oogleden, gedurende minstens 15 minuten. Een arts raadplegen. Contact met de huid Inslikken Inademing Bescherming van EHBO'ers Onmiddellijk afspoelen met veel water en zeep en alle verontreinigde kleding en schoenen uittrekken. Bij contact met vloeibaar gemaakt gas de bevroren delen met lauw water ontdooien. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. Een arts raadplegen. De mond spoelen. Bij inslikken geen braken opwekken - medisch advies inwinnen. Bij een bewusteloos persoon nooit iets via de mond toedienen. Een arts raadplegen. Overbrengen in frisse lucht en rustig neerleggen in een houding die makkelijk is voor ademhaling. ( Halfzittende houding ). Dien zuurstof toe als het ademhalen moeilijk gaat en u hiertoe bevoegd bent. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Voornaamste verschijnselen Kan brandwonden veroorzaken aan de mond, keel en maag: Branderig gevoel en tijdelijke roodheid, Pijn. Veroorzaakt ernstige oogschade. Vergiftig bij inademing: ademhalingsmoeilijkheden ( Kan, vertraagd, longoedeem veroorzaken ). Kan bevriezing veroorzaken. 4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Opmerkingen voor arts De symptomen behandelen. Symptomen kunnen vertraagd optreden. RUBRIEK 5: BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN 5.1 Blusmiddelen Geschikte blusmiddelen Ongeschikte blusmiddelen Kooldioxide (CO 2), Schuim, Droog chemisch product. Blusmaatregelen gebruiken die geschikt zijn voor de plaatselijke omstandigheden en de directe omgeving. Onbekend. 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Speciaal gevaar Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming. ONTVLAMBAAR GAS. Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd: stikstofoxiden (NO x), Waterstof, Aminen. 5.3 Advies voor brandweerlieden Brandbestrijdingsmaatregelen Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden Houd containers en omgeving koel met waternevel. Verontreiniging van het oppervlaktewater of grondwatersysteem door bluswater voorkomen. Spuit geen water in vloeibare ammoniak, om het vrijkomen van gas en warmte te voorkomen. Gas/damp/nevel onderdrukken met waterstraal/nevel. Onafhankelijke ademhalingsapparatuur en beschermend pak dragen. OC /36

4 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening RUBRIEK 6: MAATREGELEN BIJ HET ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF HET MENGSEL 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures Evacueer niet-essentieel personeel. Zorgen voor voldoende ventilatie. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Personen op afstand en bovenwinds van gemorst product/lek houden. Blijf niet in de gaswolk, maar zorg dat de wind van u af naar de bron waait. 6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Voorkom lozing in het milieu. Lokale autoriteiten moeten worden ingelicht indien aanzienlijke gemorste hoeveelheden niet kunnen worden beheerst. 6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Verdere lekkage of morsen van product voorkomen indien dat veilig is om te doen. Alle ontstekingsbronnen verwijderen. De ruimte ventileren. Kleine hoeveelheden Verdunnen met water. Grote hoeveelheden Niet-brandbaar materiaal zoals vermiculiet, zand of aarde gebruiken om product te absorberen en over te brengen naar een container voor latere verwijdering. Opvegen en in geschikte containers scheppen voor verwijdering. 6.4 Verwijzing naar andere rubrieken Zie rubrieken 8 en 13. RUBRIEK 7: HANTERING EN OPSLAG 7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Zorgen voor voldoende ventilatie. Bij ontoereikende ventilatie een geschikte adembescherming dragen. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Houd verwijderd van warmte, vonken en open vuur.- Roken verboden. Aanraking met ogen, huid en kleding vermijden. Zie bijlage voor meer gedetailleerde informatie. 7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten Opslaan in overeenstemming met de lokale regelgeving. In goed gesloten verpakkingen bewaren op een droge, koele en goed geventileerde plaats. Blikken niet doorboren of verbranden. Niet blootstellen aan direct zonlicht, Warmte, vuur en vonken. Tegen vocht beschermen. Onverenigbaar met sterke zuren en basen, Organische materialen, Chromaten, Zìnk, Tin, koper, Nikkel, Gehalogeneerde verbindingen, Aluminium, Metaaloxiden. 7.3 Specifiek eindgebruik Blootstellingsscenario OVerige informatie Zie bijlage. Niet beschikbaar. OC /36

5 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening Controleparameters Blootstellingsgrenswaarden RUBRIEK 8: MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING Naam van chemische stof Europese Unie Het Verenigd Frankrijk Spanje Duitsland Koninkrijk Ammoniak, watervrij TWA 14 mg/m 3 STEL 36 mg/m 3 TWA: 18 mg/m 3 STEL: 25 mg/m 3 VME: 7 mg/m 3 VLCT: 14 mg/m 3 VLA-ED: 14 mg/m 3 VLA-EC: 36 mg/m 3 TWA: 14 mg/m 3 STEL: 28 mg/m 3 Naam van chemische stof Italië Portugal Nederland Denemarken Polen Ammoniak, watervrij TWA: 14 mg/m 3 STEL: 36 mg/m 3 VME MP: 25 ppm VME CD: 35 ppm TGG 8u: 14 mg/m 3 TGG 15min: 36 mg/m 3 TWA: 14 mg/m Naam van chemische stof België Zweden Hongarije Finland Tsjechische Republiek Ammoniak, watervrij TWA: 14 mg/m 3 STEL: 36 mg/m 3 NGV: 14 mg/m 3 TGV: 36 mg/m 3 TWA: 14 mg/m 3 STEL: 36 mg/m 3 TWA: 14 mg/m 3 STEL: 36 mg/m 3 Aanbevolen monitoringsprocedures Afgeleide doses zonder effect (DNEL) Geen informatie beschikbaar. Voor: werknemers. Naam van chemische stof Langdurige blootstelling - Langdurige blootstelling - Lokale effecten - Lokale effecten - Dermaal Inademing Acute / korte-termijn blootstelling - Lokale Ammoniak, watervrij 14 mg/m 3 36 mg/m 3 Naam van chemische stof Langdurige blootstelling - Systemische effecten - Inademing Langdurige blootstelling - Systemische effecten - Dermaal Acute / korte-termijn blootstelling - Systemische effecten - Inademing Ammoniak, watervrij 47.6 mg/m mg/kg bw/d 47.6 mg/m 3 Acute / korte-termijn blootstelling - Lokale effecten - Dermaal Acute / korte-termijn blootstelling - Systemische effecten - Dermaal Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC) Naam van chemische stof Zoetwater Zeewater Intermitteren d vrijkomen Ammoniak, watervrij mg/l mg/l mg/l 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling Afvalwaterb ehandelingsi nstallatie Zoetwaterse diment Zeewatersed iment Bodem Oraal Passende technische maatregelen Zorgen voor voldoende ventilatie, met name in besloten ruimten. Hanteer de stof in een gesloten systeem. Zorgen voor oogdouches en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Vonkvast gereedschap en explosiebestendige uitrusting gebruiken. Zie bijlage voor meer gedetailleerde informatie. Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen Bescherming van de ogen Nauw aansluitende veiligheidsstofbril ( EN166 ). Bij kans op spatten, draag: Gelaatsscherm ( DIN EN136 ). Bescherming van de handen Beschermende handschoenen ( EN374 ): Butylrubber ( 0.56 mm ), PTFE ( 0.38 mm ), Viton (R) ( 0.46 mm ). Doorbraaktijd: uur. Huid- en lichaamsbescherming Chemicaliënbestendig schort, Laarzen ( EN14605 ). Ademhalingsbescherming Gebruik een onafhankelijk werkend ademhalingsapparaat ( EN402 ). Aanbevolen filtertype K ( Ammoniak ) Hygiënische maatregelen Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik en het juist hanteren van dit OC /36

6 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening product, zoals vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving. Goede industriële hygiëne- and veiligheidsprocedures in acht nemen tijdens gebruik. Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen wassen vóór pauzes en onmiddellijk na hantering van het product. Beheersing van milieublootstelling Het product mag niet wegvloeien in riool, waterstroom of bodem. RUBRIEK 9: FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN 9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen Fysische C Verschijningsvorm Kleur Geur Vloeistof Gas onder druk Kleurloos Kenmerkend, Prikkend geurdrempelwaarde 5-25 ppm ph 11.7 (conc. 1% w/w) Smelt-/vriespunt -78 C Kookpunt/kooktraject C kpa ) vlampunt Geen informatie beschikbaar verdampingssnelheid Geen informatie beschikbaar Ontvlambaarheid (vast, gas) Ontvlambaar ( lucht ) Ontvlambaarheidgrenzen in lucht Bovenste 27% Onderste 15% Dampspanning 861 kpa dampdichtheid 0.6 (lucht = 1) Relatieve dichtheid ºC, kpa) (water = 1) Oplosbaarheid Oplosbaarheid in water Oplosbaar in water g/100 ml (20 C) Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen Methanol Verdelingscoëfficient (n-octanol/water) 0.23 Zelfontbrandingstemperatuur 651 C Ontledingstemperatuur 450 C Viscositeit, dynamisch cp -69 C), cp -50 C), cp -40 C), cp C) Ontploffingseigenschappen Niet explosief Oxiderende eigenschappen Niet-oxiderend 9.2 Overige informatie Dichtheid g/cm³ 21 C) Kritische temperatuur ºC Geleidingsvermogen 1.9e+007 ps/m Minimale ontstekingsenergie 680 mj OC /36

7 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening Reactiviteit Geen informatie beschikbaar Chemische stabiliteit Stabiel onder normale omstandigheden Mogelijke gevaarlijke reacties Gevaarlijke polymerisatie komt niet voor Te vermijden omstandigheden RUBRIEK 10: STABILITEIT EN REACTIVITEIT Niet blootstellen aan direct zonlicht, Warmte, vuur en vonken. Tegen vocht beschermen. Blikken niet doorboren of verbranden Chemisch op elkaar inwerkende materialen Onverenigbaar met sterke zuren en basen, Organische materialen, Chromaten, Zìnk, Tin, koper, Nikkel, Halogenen, Aluminium, Metaaloxiden Gevaarlijke ontledingsproducten Bij brand worden gevaarlijke ontledingsproducten gevormd: stikstofoxiden (NO x), Waterstofgas Informatie over toxicologische effecten RUBRIEK 11: TOXICOLOGISCHE INFORMATIE Acute toxiciteit Inslikken Contact met de huid Inademing Geen effect bekend. Geen effect bekend. Vergiftig bij inademing. Kan longoedeem veroorzaken, ademhalingsmoeilijkheden. Naam van chemische stof LD50 oraal LD50 huid LC50 Inademen Ammoniak, watervrij 350 mg/kg bw ( Rat, OECD 401 ) 9850 mg/m 3 ( Rat, 1h ) mg/m 3 ( Rat, 1h ) Huidcorrosie/-irritatie Corrosief voor de huid ( Konijn, OECD 404 ). Ernstig oogletsel/oogirritatie Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid Mutageniteit in geslachtscellen Kankerverwekkendheid Reproductietoxiciteit STOT bij eenmalige blootstelling STOT bij herhaalde blootstelling Aspiratiegevaar Bijtend voor de ogen. Veroorzaakt ernstige oogschade. Op basis van de beschikbare gegevens wordt niet voldaan aan de indelingscriteria. Is niet bekend als veroorzaker van erfelijke genetische schade. Ames test: Negatief ( OECD 471 ). Bevat geen als kankerverwekkend geclassificeerde bestanddelen. Niet bekend als veroorzaker van afwijkingen of nadelige effecten op de ontwikkeling van de foetus. Niet bekend als veroorzaker van nadelige effecten op de voortplanting. Bijtend voor ademhalingsstelsel. Geen effect bekend. Geen effect bekend. OC /36

8 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening Toxiciteit RUBRIEK 12: ECOLOGISCHE INFORMATIE Zeer giftig voor in het water levende organismen. Kan op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken in het milieu. Naam van chemische stof Toxiciteit voor algen Toxiciteit voor vissen Toxiciteit voor micro-organismen Ammoniak, watervrij EC50: 2700 mg/l 18d Chlorella vulgaris LC50: mg/l 96h (ammonia nitrogen) Oncorhynchus mykiss LC50: mg/l 96h (non-ionised ammonia) Lepomis cyanella Toxiciteit voor daphnia en andere ongewervelde waterdieren LC50: 101 mg/l 48h Daphnia magna (ASTM E729-80) 12.2 Persistentie en afbreekbaarheid Gemakkelijk biologisch afbreekbaar Bioaccumulatie Bioaccumulatie is onwaarschijnlijk. Naam van chemische stof Log Pow Bioconcentratiefactor (BCF) Ammoniak, watervrij Mobiliteit in de bodem De mobiliteit in de bodem is naar verwachting beperkt, als gevolg van sterke adsorptie van ammonium-ionen aan kleimineralen en de bacteriële oxidatie tot nitraat. Ammonium in de bodem is in dynamisch evenwicht met nitraat en andere substraten in de nitraatcyclus Resultaten van PBT- en zpzb-beoordeling Deze stof wordt niet beschouwd als persistent, bioaccumulerend en toxisch (PBT) of zeer persistent en zeer bioaccumulerend (zpzb) Andere schadelijke effecten Geen informatie beschikbaar Afvalverwerkingsmethoden Afval van residuen / niet-gebruikte producten RUBRIEK 13: INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING Waar mogelijk verdient recyclen de voorkeur boven weggooien. Kan worden weggegooid in overeenstemming met plaatselijke regelgeving. Verontreinigde verpakking Lege verpakkingen/containers moeten voor hergebruik of verwijdering worden afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf. OC /36

9 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening RUBRIEK 14: INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER Volgens: ADR, RID, ADN, IMDG, IATA/ICAO VN-nummer Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN AMMONIAK, WATERVRIJ 14.3 Transportgevarenklasse(n) Gevarenklasse ADR/RID/ADN/IMDG: 2 (8), ICAO/IATA: 2.3 (8) 14.4 Verpakkingsgroep Niet van toepassing Milieugevaren Zeer giftig voor in het water levende organismen. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker Niet van toepassing Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBC-code Niet van toepassing. RUBRIEK 15: REGELGEVING 15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel Restricties voor gebruik Uitsluitend bestemd voor professionele gebruikers. Overige regelgeving Emissiebeleid Water (ABM): Saneringsinspanning B Chemischeveiligheidsbeoordeling Voor deze stof is een chemischeveiligheidsbeoordeling uitgevoerd. OC /36

10 Ammoniak, watervrij, bevat max. 0,5% water Datum van herziening RUBRIEK 16: OVERIGE INFORMATIE Volledige tekst van R-zinnen waarnaar verwezen wordt in rubrieken 2 en 3 R10 - Ontvlambaar R23 - Vergiftig bij inademing R34 - Veroorzaakt brandwonden R50/53 - Zeer vergiftig voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken Volledige tekst van H-zinnen in paragraaf 2 en 3 H221 - Ontvlambaar gas H280 - Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel H331 - Giftig bij inademing H400 - Zeer giftig voor in het water levende organismen H411 - Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen EUH071 - Bijtend voor de luchtwegen Afkortingen/acroniemen Opmerking bij revisie Trainingsadvies ES: Exposure Scenario (Blootstellingsscenario) (E)EC: Europese Commissie REACH: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances (Registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen) STOT: Specific Target Organ Toxicity (specifieke doelorgaantoxiciteit) PBT: Persistent, Bioaccumulerend, Toxisch zpzb: zeer Persistent en zeer Bioaccumulerend (very Persistent and very Bioaccumulating, vpvb) ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route RID: Regulations for the International Transport of Dangerous Goods by Rail ADN: Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de Navigation intérieures ICAO: International Civil Aviation Organization ERC: Environmental Release Category (Milieu-emissiecategorie) Telefoonnummer voor noodgevallen Blusmiddelen Handschoenen Ademhalingsbescherming Te vermijden omstandigheden Toxicologische informatie Ecotoxiciteit. Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik en het juist hanteren van dit product, zoals vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving. Disclaimer De informatie op dit veiligheidsinformatieblad is naar ons beste weten en naar onze beste kennis en overtuiging correct op de datum van publicatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld als richtlijn voor veilig werken (hanteren, gebruik, verwerken, opslag, vervoer, verwijdering en vrijkomen) en mag niet beschouwd worden als een garantie of kwaliteitsspecificatie. De informatie heeft alleen betrekking op het specifiek vermelde product en hoeft niet geldig te zijn voor dit product in combinatie met andere producten of in processen, tenzij aangegeven in de tekst OC /36

11 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening 13/01/2015 Blootstellingsscenario 1: Fabricage 1. BLOOTSTELLINGSSCENARIO Blootstellingsscenario Titel 1 Fabricage Gebruiksdescriptorsysteem ën Milieu-emissiecategorie PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, voortdurend proces met incidentele, beheersbare blootstelling (zoals monstername) PROC 8b - Overplaatsing van stof of mengsel (laden/lossen) van/naar schepen/grote containers in toepassingsgerichte accomodaties PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens ERC1 - Vervaardiging van stoffen 2. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET GEBRUIK Producteigenschappen Fysische C Concentratie van de stof in het product Gebruikte hoeveelheden Beheersing van de milieublootstelling Milieu-emissiecategorie ERC1 - Vervaardiging van stoffen Producteigenschappen Vloeistof Gebruikte hoeveelheden Locatie t/d Regio t/y Totaal t/y Continu vrijkomen Vloeistof ( Samengeperst gas ). Omvat een stofgehalte in het product tot 100 % (tenzij anders vermeld). Locatie: t/d Regio: t/y Totaal: t/y Gebruik binnen-/buitenshuis. Continu proces. Hanteer de stof in een gesloten systeem. Werkomgeving Proces Systeem Fabricage: 24 h/d, d/y. Operator: 8-12 h/d. Algemene maatregelen Bijdragende scenario's Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd. Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik en het juist hanteren van dit product, zoals vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, Laarzen, Helm. Beheersing van de blootstelling van de werknemer PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk Technische omstandigheden en Gebruik buitenshuis maatregelen om dispersie van de Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 11/36

12 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening 13/01/2015 Blootstellingsscenario 1: Fabricage Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3. BLOOTSTELLINGSSCHATTING EN VERWIJZING NAAR ZIJN BRON Blootstellingsinschatting voor het Milieu Milieu-emissiecategorie ERC1 - Vervaardiging van stoffen Release to Air 1.44 x 10 5 kg/d Release to Soil 0 Release to Water 1.73 x 10 5 kg/d Zoetwater PEC: 3.48 x 10-3 mg/l - Totale Ammoniak, 1.33 x 10-4 mg/l - Vrije Ammoniak PNEC: mg/l - Vrije Ammoniak RCR: Discussie Conversie van Totaal Ammoniak naar Vrije Ammoniak gebaseerd op een fractie van 3.82%, gegeven voor ph 8 en 25 ºC (Ref data in EPA document EPA-600/ ) Zeewater PEC: 7.61 x 10-4 mg/l - Totale Ammoniak, 3.15 x 10-5 mg/l - Vrije Ammoniak PNEC: mg/l - Vrije Ammoniak RCR: Discussie Conversie van Totaal Ammoniak naar Vrije Ammoniak gebaseerd op een fractie van 3.82%, gegeven voor ph 8 en 25 ºC (Ref data in EPA document EPA-600/ ) Blootstellingsschatting voor de Gezondheid PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk Gebruik buitenshuis <0.01 mg/m 3, RCR: < Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.01 mg/m 3, RCR: < Gebruik buitenshuis / Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.34 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 1.24 mg/m 3, RCR Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.54 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 1.37 mg/kg bw/d, RCR: No gloves Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.14 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen 12/36

13 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Blootstellingsscenario 1: Fabricage Datum van herziening 13/01/2015 Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 3.27 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.19 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 0.69 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.69 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.54 mg/m 3, RCR: 0.25 Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.03 mg/kg bw/d, RCR: No gloves 4. RICHTSNOER VOOR DE DOWNSTREAM USER OM TE BEOORDELEN OF HIJ BINNEN DE DOOR HET BLOOTSTELLINGSSCENARIO GESTELDE GRENZEN WERKT Milieublootstelling Gebruikte EUSES -model: EUSUS v2.1. Niet-standaard aannames: Vereiste verwijderingsefficiëntie (afvalwater) 100%. Risicobeoordeling: Gebaseerd op Risicokarakteriseringsratio (RCR), Rekenmethode. Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC): Water, mg/l ( Vrije Ammoniak ). Geen andere PNEC's afgeleid. Beheersing van de blootstelling van de werknemer Het TRA-hulpmiddel van het ECETOC is gebruikt om de blootstelling van consumenten te schatten, tenzij anders vermeld. Risicobeoordeling: Gebaseerd op Risicokarakteriseringsratio (RCR), Rekenmethode. Gebruikte Afgeleide doses zonder effect (DNEL): Werknemer - inhalatoir, langetermijn - lokaal, Werknemer - dermaal, kortetermijn - systemisch, Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch. Andere DNEL's waren niet kritisch. Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario 13/36

14 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Blootstellingsscenario 1: Fabricage Datum van herziening 13/01/2015 Als schaling een situatie van onveilig gebruik aantoont (d.w.z. RCRs > 1), dan zijn aanvullende risicobeheersmaatregelen of is een locatie-specifieke chemische veiligheidsbeoordeling vereist. Voor schaling zie: ECETOC TRA, ART, STOFFENMANAGER, EUSES. Nadere informatie over de aannames die in dit blootstellingsscenario voorkomen, kan worden gevonden in: Website Model, ECETOC TRA en RIVM report , "Emission scenario document for biocides", Werkplekmetingen: Raadpleeg de Europese norm EN (Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen)) of gelijkwaardige nationale normen. Raadpleeg de Europese norm EN 482 (Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen)) of gelijkwaardige nationale normen. Raadpleeg de Europese Norm EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie)) of gelijkwaardige nationale normen. BOHS/NVVA guidance "Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances". Werkplekmetingen - Methode: 14/36

15 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening Blootstellingsscenario 2: Formulering Blootstellingsscenario 2 Titel Formulering Gebruiksdescriptorsysteem 1. BLOOTSTELLINGSSCENARIO Productcategorie ën Milieu-emissiecategorie PC1 - Kleefmiddelen, afdichtingsmiddelen PC9a - Coatings en verven, verdunners, verfafbijtmiddelen PC12 - Meststoffen PC14 - Producten voor het behandelen van metalen oppervlakken, waaronder producten voor het galvaniseren en elektroplateren PC16 - Warmtetransportvloeistoffen PC18 - Inkt en toners PC19 - Halffabricaten PC20 - Producten zoals ph-regelaars, uitvlokmiddelen, neerslagmiddelen, neutralisatiemiddelen, overig ongespecificeerd PC21 - Laboratoriumchemicaliën PC26 - Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van papier en karton: inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen PC29 - Farmaceutische producten PC30 - Fotochemicaliën PC34 - Producten voor het kleuren, afwerken en impregneren van textiel, inclusief bleekmiddelen en andere verwerkingshulpmiddelen PC35 - Was- en reinigingsmiddelen (inclusief op oplosmiddelbasis) PC37 - Chemische stoffen voor de waterzuivering PC39 - Cosmetica, persoonlijke verzorgingsproducten PC40 - Extractiemiddelen PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, voortdurend proces met incidentele, beheersbare blootstelling (zoals monstername) PROC3 - Gebruik in gesloten batch proces (synthese of formulering); industriële omgeving PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC8a - Overplaatsing van stof of mengsel (laden/lossen) van/naar schepen/grote containers in niet speciaal daarvoor bestemde accomodaties PROC 8b - Overplaatsing van stof of mengsel (laden/lossen) van/naar schepen/grote containers in toepassingsgerichte accomodaties PROC9 - Overbrengen van stof of mengsel naar kleine containers (aangewezen vullijn, inclusief het wegen) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens ERC3 - Formulering van mengsels 2. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET GEBRUIK Producteigenschappen Fysische C Concentratie van de stof in het product Vloeistof ( Samengeperst gas ). Omvat een stofgehalte in het product tot 100 % (tenzij anders vermeld). Gebruikte hoeveelheden Regio t/y Totaal t/y Werkomgeving Gebruik binnen-/buitenshuis. Proces Continu proces. Batchproces. Systeem Hanteer de stof in een gesloten systeem. Distributeur: h/d, 2-3 d/w. Operator: 3-6 h/d, 100 d/y. Algemene maatregelen Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd. Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik en het juist hanteren van dit product, zoals vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, Laarzen, Helm. 15/36

16 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening Blootstellingsscenario 2: Formulering Bijdragende scenario's Beheersing van de milieublootstelling Milieu-emissiecategorie ERC2 - Formulering van preparaten (mengsels) Producteigenschappen Vloeistof Gebruikte hoeveelheden Regio t/y Totaal t/y Continu vrijkomen Beheersing van de blootstelling van de werknemer PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk Technische omstandigheden en Gebruik buitenshuis maatregelen om dispersie van de Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen (RPE) PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3. BLOOTSTELLINGSSCHATTING EN VERWIJZING NAAR ZIJN BRON Blootstellingsinschatting voor het Milieu Milieu-emissiecategorie ERC2 - Formulering van preparaten (mengsels) Release to Air 7.58 x 10 4 kg/d Release to Soil 0 Release to Water 6.06 x 10 4 kg/d Zoetwater PEC: 1.30 x 10-3 mg/l - Totale Ammoniak, 4.97 x 10-4 mg/l - Vrije Ammoniak PNEC: mg/l - Vrije Ammoniak 16/36

17 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening Blootstellingsscenario 2: Formulering Zeewater RCR: Discussie Conversie van Totaal Ammoniak naar Vrije Ammoniak gebaseerd op een fractie van 3.82%, gegeven voor ph 8 en 25 ºC (Ref data in EPA document EPA-600/ ) PEC: 3.14 x 10-4 mg/l - Totale Ammoniak, 1.20 x 10-5 mg/l - Vrije Ammoniak PNEC: mg/l - Vrije Ammoniak RCR: Discussie Conversie van Totaal Ammoniak naar Vrije Ammoniak gebaseerd op een fractie van 3.82%, gegeven voor ph 8 en 25 ºC (Ref data in EPA document EPA-600/ ) Blootstellingsschatting voor de Gezondheid PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk Gebruik buitenshuis <0.01 mg/m 3, RCR: < Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.01 mg/m 3, RCR: < Gebruik buitenshuis / Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.34 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 1.24 mg/m 3, RCR Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.54 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 1.37 mg/kg bw/d, RCR: No gloves Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.14 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 2.48 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 7.08 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 0.34 mg/kg bw/d, RCR: No gloves Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.03 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 6.20 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% (RPE) 0.89 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 1.37 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% (RPE) 1.37 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC8a - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in niet-gespecialiseerde voorzieningen 17/36

18 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening Blootstellingsscenario 2: Formulering Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 6.20 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% (RPE) 0.89 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 1.37 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% (RPE) 0.14 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 3.72 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.19 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 0.69 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.69 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 4.96 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming 95% (RPE) 0.71 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 0.69 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% (RPE) 0.69 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.54 mg/m 3, RCR: Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.03 mg/kg bw/d, RCR: No gloves 4. RICHTSNOER VOOR DE DOWNSTREAM USER OM TE BEOORDELEN OF HIJ BINNEN DE DOOR HET BLOOTSTELLINGSSCENARIO GESTELDE GRENZEN WERKT Milieublootstelling Gebruikte EUSES -model: EUSUS v2.1. Niet-standaard aannames: Vereiste verwijderingsefficiëntie (afvalwater) 100%. Risicobeoordeling: Gebaseerd op Risicokarakteriseringsratio (RCR), Rekenmethode. Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC): Water, mg/l ( Vrije Ammoniak ). Geen andere PNEC's afgeleid. Beheersing van de blootstelling van de werknemer Het TRA-hulpmiddel van het ECETOC is gebruikt om de blootstelling van consumenten te schatten, tenzij anders vermeld. Risicobeoordeling: Gebaseerd op Risicokarakteriseringsratio (RCR), Rekenmethode. Gebruikte Afgeleide doses zonder effect (DNEL): 18/36

19 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening Blootstellingsscenario 2: Formulering Werknemer - inhalatoir, langetermijn - lokaal, Werknemer - dermaal, kortetermijn - systemisch, Werknemer - dermaal, langetermijn - systemisch. Andere DNEL's waren niet kritisch. Leidraad voor het controleren van overeenstemming met het blootstellingsscenario Als schaling een situatie van onveilig gebruik aantoont (d.w.z. RCRs > 1), dan zijn aanvullende risicobeheersmaatregelen of is een locatie-specifieke chemische veiligheidsbeoordeling vereist. Voor schaling zie: ECETOC TRA, ART, STOFFENMANAGER, EUSES. Nadere informatie over de aannames die in dit blootstellingsscenario voorkomen, kan worden gevonden in: Website Model, ECETOC TRA en RIVM report , "Emission scenario document for biocides", Werkplekmetingen: Raadpleeg de Europese norm EN (Workplace atmospheres - Guide for the application and use of procedures for the assessment of exposure to chemical and biological agents (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen)) of gelijkwaardige nationale normen. Raadpleeg de Europese norm EN 482 (Workplace atmospheres - General requirements for the performance of procedures for the measurement of chemical agents (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen)) of gelijkwaardige nationale normen. Raadpleeg de Europese Norm EN 689 (Workplace atmospheres - Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for comparison with limit values and measurement strategy (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie)) of gelijkwaardige nationale normen. BOHS/NVVA guidance "Testing Compliance with Occupational Exposure Limits for Airborne Substances". Werkplekmetingen - Methode: 19/36

20 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Blootstellingsscenario 3: Tussenproduct Datum van herziening 13/01/ BLOOTSTELLINGSSCENARIO Blootstellingsscenario Titel 3 Tussenproduct Gebruiksdescriptorsysteem Gebruikssector Productcategorie ën Milieu-emissiecategorie SU1 - Landbouw, bosbouw, visserij SU5 - Vervaardiging van textiel, leer en bont SU8 - Vervaardiging van chemische stoffen op grote schaal (waaronder aardolieproducten) SU9 - Vervaardiging van fijnere chemische stoffen SU12 - Vervaardiging van producten van kunststof, ondermeer door samenstelling of omvorming SU24 - Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling PC19 - Halffabricaten PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk PROC2 - Gebruik in gesloten, voortdurend proces met incidentele, beheersbare blootstelling (zoals monstername) PROC3 - Gebruik in gesloten batch proces (synthese of formulering); industriële omgeving PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC 8b - Overplaatsing van stof of mengsel (laden/lossen) van/naar schepen/grote containers in toepassingsgerichte accomodaties PROC9 - Overbrengen van stof of mengsel naar kleine containers (aangewezen vullijn, inclusief het wegen) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) 2. GEBRUIKSOMSTANDIGHEDEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP HET GEBRUIK Producteigenschappen Fysische C Concentratie van de stof in het product Gebruikte hoeveelheden Regio: t/y Totaal: t/y Werkomgeving Gebruik binnen-/buitenshuis. Proces Continu proces. Systeem Hanteer de stof in een gesloten systeem. Fabricage: 24 h/d, d/y. Operator: 8-12 h/d. Algemene maatregelen Gaat ervan uit dat de basisrichtlijnen voor arbeidshygiëne worden geïmplementeerd. Werknemers moeten worden getraind in het juiste gebruik en het juist hanteren van dit product, zoals vereist onder toepasselijke wet- en regelgeving. Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen, Laarzen, Helm. Bijdragende scenario's Vloeistof ( Samengeperst gas ). Omvat een stofgehalte in het product tot 100 % (tenzij anders vermeld). Beheersing van de milieublootstelling Milieu-emissiecategorie ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) Producteigenschappen Vloeistof 20/36

21 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Blootstellingsscenario 3: Tussenproduct Datum van herziening 13/01/2015 Gebruikte hoeveelheden Locatie t/d Regio t/y Totaal t/y Continu vrijkomen Beheersing van de blootstelling van de werknemer PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk Technische omstandigheden en Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) maatregelen om dispersie van de Gebruik buitenshuis Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de Technische omstandigheden en maatregelen om dispersie van de PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen (RPE) PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3. BLOOTSTELLINGSSCHATTING EN VERWIJZING NAAR ZIJN BRON Blootstellingsinschatting voor het Milieu Milieu-emissiecategorie ERC6a - Industrieel gebruik dat resulteert in de vervaardiging van een andere stof (gebruik van tussenproducten) Release to Air 1.21 x 10 5 kg/d Release to Water 4.85 x 10 4 kg/d Zoetwater PEC: 2.19 x 10-3 mg/l - Totale Ammoniak, 8.37 x 10-4 mg/l - Vrije Ammoniak PNEC: mg/l - Vrije Ammoniak RCR: Discussie Conversie van Totaal Ammoniak naar Vrije Ammoniak gebaseerd op een fractie van 3.82%, gegeven voor ph 8 en 25 ºC (Ref data in EPA document EPA-600/ ) 21/36

22 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Blootstellingsscenario 3: Tussenproduct Datum van herziening 13/01/2015 Zeewater PEC: 5.37 x 10-4 mg/l - Totale Ammoniak, 2.05 x 10-5 mg/l - Vrije Ammoniak PNEC: mg/l - Vrije Ammoniak RCR: Discussie Conversie van Totaal Ammoniak naar Vrije Ammoniak gebaseerd op een fractie van 3.82%, gegeven voor ph 8 en 25 ºC (Ref data in EPA document EPA-600/ ) Blootstellingsschatting voor de Gezondheid PROC1 - Gebruik in een gesloten proces, blootstelling niet waarschijnlijk Gebruik buitenshuis <0.01 mg/m 3, RCR: < Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.01 mg/m 3, RCR: < Gebruik buitenshuis / Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.34 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC2 - Gebruik in gesloten, continu proces met incidentele, beheerste blootstelling Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 1.24 mg/m 3, RCR Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.54 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 1.37 mg/kg bw/d, RCR: No gloves Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.14 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC3 - Gebruik in een gesloten batchproces (synthese of formulering) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 2.48 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 7.08 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) 0.34 mg/kg bw/d, RCR: No gloves Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.03 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC4 - Gebruik in een batchproces of ander proces (synthese) met kans op blootstelling Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 2.48 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 7.08 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 0.69 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.69 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC5 - Mengen in batchprocessen om preparaten en voorwerpen te formuleren (multistage en/of aanzienlijk contact) 22/36

23 Bijlage bij het Veiligheidsinformatieblad Datum van herziening 13/01/2015 Blootstellingsscenario 3: Tussenproduct Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 6.20 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% (RPE) 0.89 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 1.37 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% (RPE) 0.07 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC8b - Overbrengen van stof of preparaat (vullen/leeg laten lopen) van/naar vaten/grote containers in gespecialiseerde voorzieningen Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 3.72 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 3.19 mg/m 3, RCR: Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 0.69 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% Gebruik binnenshuis met plaatselijke afzuiging (LEV) 0.69 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC9 - Overbrengen van een stof of preparaat naar kleine containers (gespecialiseerde vullijn, inclusief wegen) Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 4.69 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming 95% (RPE) 0.71 mg/m 3, RCR: Ademhalingsbescherming Reductie 95% Gebruik buitenshuis met ademhalingsbescherming (RPE) en handschoenen 0.69 mg/kg bw/d, RCR: Handschoenen Reductie 90% (RPE) 0.69 mg/kg bw/d, RCR: No gloves PROC15 - Gebruik als laboratoriumreagens Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 3.54 mg/m 3, RCR: Gebruik binnenshuis zonder plaatselijke afzuiging (LEV) 0.03 mg/kg bw/d, RCR: No gloves 4. RICHTSNOER VOOR DE DOWNSTREAM USER OM TE BEOORDELEN OF HIJ BINNEN DE DOOR HET BLOOTSTELLINGSSCENARIO GESTELDE GRENZEN WERKT Milieublootstelling Gebruikte EUSES -model: EUSUS v2.1. Niet-standaard aannames: Vereiste verwijderingsefficiëntie (afvalwater) 100%. Risicobeoordeling: Gebaseerd op Risicokarakteriseringsratio (RCR), Rekenmethode. Voorspelde geen effect-concentratie (PNEC): Water, mg/l ( Vrije Ammoniak ). Geen andere PNEC's afgeleid. Beheersing van de blootstelling van de werknemer 23/36

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 01-dec-2010 Herzieningsdatum 29-jul-2014 Versie 2.1

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 01-dec-2010 Herzieningsdatum 29-jul-2014 Versie 2.1 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 01-dec-2010 Herzieningsdatum 29-jul-2014 Versie 2.1 Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (112519) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 18.08.04 Herziening: 17.08.2015 Verstuurd naar: nl Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Gedemineraliseerd Water 1011300

Gedemineraliseerd Water 1011300 bladzijde : 1 / 6 RUBRIEK 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Registratienummer Registratienaam Identificatie van het product : Vloeibaar.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/01/2012 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 22-07-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: RM6092160

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 2011-04-04 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: FHRK150

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 30-03-2017 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014

Sugarbait Versie 1.10 - Deze uitgave vervangt alle vorige uitgaven. Herzieningsdatum 22.07.2014 Printdatum 22.07.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof/het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Voedingsmiddel voor

Nadere informatie

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv

: EuroSept Max WashLot. Sensitiv 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/ onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Demula BV 20 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : - REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer (Bijlage

Nadere informatie

Waterige inkt - Zwart

Waterige inkt - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31/08/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie SCHUIMMIDDEL 12070 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Ontschuimer Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Solid Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Pagina 1 van 5 10.000237 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productidentificatie Productnummer: : 10.000237

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 7 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Artikelnummer: FINOTIN Tinnen blokjes 30030 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 25-09-2012 Datum herziening: 25-09-2012 : Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Artikel

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) Grondfix (sealer) Pagina 1 van 6 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Grondfix (sealer) SDS voldoet aan VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de registratie en beoordeling van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD in overeenstemming met Verordening nr. 453/2010 Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 31.03.2008 Herziening: 08.07.2013 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

Nadere informatie

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine

: GLADE by Brise Gel - Lavender & Jasmine 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING Productinformatie Productidentificatie : Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

Water-based Dye Ink - Zwart

Water-based Dye Ink - Zwart Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 KLEENEX Handreiniger voor dagelijks gebruik (6331) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van herziening 21-11-2015 Versie 2 Datum van de vorige versie 15-08-2013 NL RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad

ROVEQ Glasreiniger Veiligheidsinformatieblad Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Samenstellingsdatum: 05/2015 Revisie nr. 5 1.1. Productidentificatie Productnaam: ROVEQ Glasreiniger 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/6 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: HY-Bond Zinc Phosphate Cement "VLOEISTOF" 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de leverancier 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO

MSDS CARWASH MEGA SHAMPOO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD CARWASH MEGA SHAMPOO RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Productnummer CW30 Productnaam CARWASH MEGA

Nadere informatie

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010

: RLD1 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid. Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) nr. 453/2010 UV-Fluorescent Leak A/C Test Fluid - Part No. RLD1 Datum van uitgave: 23-12-2010 Datum herziening: 15-06-2012 Vervangt: 07-04-2011 Versie: 9.2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 17/04/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: KAPPERSHAMPOO

Nadere informatie

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel

Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, Geel Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd Veiligheidsbladnr. S-00003 Waterless Ink - Cyaan, Zwart, Magenta, 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF

Nadere informatie

: DRD EcoFlower Dish Tablets

: DRD EcoFlower Dish Tablets Datum herziening: 30/05/2012 Vervangt: 02/01/2012 Editie: 2.00 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Type chemische stof Verzendnaam

Nadere informatie

WM 0229657 Bestelnummer: 0229657 Versie 1.1 Herzieningsdatum 10.09.2013 Printdatum 27.01.2014

WM 0229657 Bestelnummer: 0229657 Versie 1.1 Herzieningsdatum 10.09.2013 Printdatum 27.01.2014 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : identificatienummer : 61123 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: Xerox Wide Format IJP 2000 System Inks Data Sheet Nummer:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 08/12/2011 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 11/12/2008 Revisie nr. 6 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1 Identificatie product en leverancier Productidentificatie Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Nabehandelingsproduct voor beton Details betreffende verstrekker

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Naam van produkt: ARCHOIL AR5100 Rust Remover Data Sheet Nummer: AR5100

Nadere informatie

Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het "Global Harmonised System" Cleaning Fluid

Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het Global Harmonised System Cleaning Fluid Pagina 1 / 7 Veiligheidsinformatieblad volgens het "Global Harmonised System" Cleaning Fluid 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

Waterige inkt - Magenta

Waterige inkt - Magenta Pagina 1 / 7 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Conform EU No. 1907/2006 (REACH), Annex II. Fibercast 500 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productcode Chemische naam/synoniemen : Harbourite 12 mm REACH registratienummer : - CAS Nr. : - EINICS Nr. : - Index-nummer

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Kleenex Ultra handreiniger (6330) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam : 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.03.2014 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: DF1518

Nadere informatie

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

Buiten bereik van kinderen bewaren. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 14/11/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: ALLESREINIGER

Nadere informatie

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

NuTab VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD. Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming R Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: NuTab 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 01/08/2008 Herziening: 08/08/2013 Revisie nr. 4 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van herziening 13-02-2017 Versie 1 Datum van de vorige versie -- NL RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 12-12-2013 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 1.2. Relevant

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 28-08-2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: VSSL9682

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 16/12/2009 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD DIPP N 37 HANDZEEP CREME. Datum herziening: 10/12/2011. Afdruk datum: 06/12/2012 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/12/2011 Afdruk datum: 06/12/2012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP N 37 HANDZEEP

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte: 23012012 Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 11 Productidentificatie Handelsnaam: Active Stain 12

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 1001389; 791437; 506253; 150536 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Stof-group: Zulieferprodukt 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad volgens (EG) nr. 1907/2006 Pattex Contact oplosmiddelvrij Pagina 1 van 5 SDB-nr. : 390439 V001.0 Veranderd: 21.10.2010 Printdatum: 17.09.2011 1. Identificatie van de stof of het

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: EPSON inktcartridge T066 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 25-jun-2013 Versie 1.00

Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 25-jun-2013 Versie 1.00 Veiligheidsinformatieblad Datum van uitgifte 25-jun-2013 Versie 1.00 Rubriek 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF/HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Productnaam Pure stof/mengsel

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-nov-2010 Revisie 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productbenaming Cat No. Synoniemen Aanbevolen gebruik LP0042 Laboratoriumchemikaliën Firma

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening 26012011 Afdruk datum 16012012 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming 1.1 Productidentificatie ONTSTOPPER CRAC 1.2 Relevant

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 14.01.2014 Revisie nr. 2 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 231 1.2.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Contact Spray - Aerosol Herzieningsdatum 02/09/2010 Herziening 2 Vervangt datum 27/05/2011 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van uitgifte 02-jul-2007 MSDS PN : 4320712 REV. B 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productcode 401674 Product benaming TEMPLATE

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26/01/2011 VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26012011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP N 53 ONTKALKER VAATWASMACHINES 1.2 Relevant

Nadere informatie

Waterige inkt - Geel

Waterige inkt - Geel Pagina 1 / 8 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 bij amendement gewijzigd 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING Productidentificatie

Nadere informatie

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK

DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER DAGELIJKS GEBRUIK VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 26012011 Afdruk datum: 01042011 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschaponderneming: 1.1 Productidentificatie: DIPP SANITAIR- & KALKREINIGER

Nadere informatie

Productnaam Zône Brandspiritus 85%

Productnaam Zône Brandspiritus 85% 1. Identificatie van het product Productnaam : Brandspiritus 85% Tel.nr.voor noodgevallen : Nationaal Vergiftigingen Centrum Tel.nr: 030-2748888 (Uitsluitend voor een behandelend arts bij vergiftiging)

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300

Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 Veiligheidsinformatieblad conform 1907/2006/EWG SD 662165300 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 04/07/2011 Revisie nr. 5 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Identificatie van de stof of het mengsel Productnaam CD86 RT X MS FITC, 100 UG Identificatie

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Opmaakdatum 16-mei-2011 Herzieningsnummer 1 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Productbenaming Synoniemen Aanbevolen gebruik Laboratoriumchemikaliën 2. IDENTIFICATIE VAN

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1 Productidentificatie (431020) 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik 1.3

Nadere informatie

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr.

SDS SAFETY DATA SHEET. VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. SDS SAFETY DATA SHEET VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD ACG 00 - reinigingsklei - grijs (premium) - 200gr. 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 25/06/2012 Herziening: 25/06/2012 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (revision) date Versie 1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam Ecologische glasreinigerspray

Nadere informatie

: 3g Badkamer reiniger

: 3g Badkamer reiniger Datum van uitgave: 13/02/2015 Datum herziening: : Versie: RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm : Mengsel Productnaam

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Afkorting: Elektrolyt CDM 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina: 1 Samenstellingsdatum: 10.12.2015 Revisie nr. 1 Rubriek 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam: Codenummer: 148883

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Datum herziening: 10/01/2012 Afdruk datum: 15/05/2014 1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming: 1.1 Productidentificatie: HYGIENISCHE HANDZEEP

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 Veiligheidsinformatieblad Volgens Verordening (EG) No 1907/2006 Herziening van: 2012-11-16 1.1. Productidentificatie Handelsnaam: Soft Care Mild H2 Soft Care Mild H2 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 / 6 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie 1.1.1 Handelsnaam 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT 550

Veiligheidsinformatieblad AQUATREAT 550 Datum herziening: RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1. PRODUCTIDENTIFICATIE Type chemische stof : Mengsel Naam : 1.2. RELEVANT GEÏDENTIFICEERD GEBRUIK

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Datum van herziening 18-05-2016 Versie 3.1 Datum van de vorige versie 09-11-2015 NL RUBRIEK 1: IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (In overeenkomst met VERORDENING VAN COMMISSIE (EU) nr. 453/2010) RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Productidentificatie Productnaam

Nadere informatie

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming Datum van uitgave: 05/05/2015 Datum herziening: 20/04/2015 : Versie: 2.1 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : Water

Nadere informatie

: Rocuronium bromide

: Rocuronium bromide Datum van uitgave: 31/05/2017 Versie: 1.0 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productvorm Stofnaam : Stof : Rocuronium bromide

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006

: R-Clean Lactosan. Veiligheidsinformatieblad. volgens Verordening (EG) nr. 1907/2006 Versie2 Datum31-05-2013 Vervangt 04-01-2013 500001203204 1. Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Produktnaam - Handelsnaam R-Clean Lactosan

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD pagina 1/5 1. Identificatie van de stof/het mengsel en van het bedrijf/de onderneming 1.1 Productidentificatie Handelsnaam: 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006 Mediator Clean Versie 4 (Nederland) Datum van uitgifte: 2012/03/13 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING 1.1. Productidentificatie Handelsnaam : 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik :

Nadere informatie