provinsje fryslân provincie fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "provinsje fryslân provincie fryslân"

Transcriptie

1 nulmeting provinsje fryslân provincie fryslân postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) Provinciale staten van Fryslan vvw.fryslan.nl provinciefryslanni w_vv. twitter.com/provfryslan Leeuwarden, 18 maart 2014 Verzonden, 21 MAAR! 2014 Ons kenmerk : Afdeling : Kennis & Ekonomy Behandeld door : g.venema / / Uw kenmerk Bijlage(n) : Monitoring Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2013 Onderwerp : Aanbieding Nulmeting 2013 Uitvoeringsprogramma gie Duurzame Ener Geachte Statenleden, Op 16 oktober 2013 is het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie door uw Staten vastgesteld. Monitoring is een belangrijk en integraal onderdeel van dit uitvoerings programma. Bij de vaststelling hebben wij met u afgesproken dat wij jaarlijks een monito ringsrapportage opstellen. Hierin staat de voortgang van de uitvoering van onze activiteiten. En de rapportage geeft aan in hoeverre de doelen van het programma zijn bereikt. Prestaties en effecten Wij hebben voor dit uitvoeringsprogramma een monitor ontwikkeld. Zo kunnen we tijdens de programmaperiode op uniforme wijze metingen uitvoeren. De monitor bestaat uit een prestatiedeel en een effectdeel. Het prestatiedeel toont de voortgang van de uitvoering van de activiteiten die u heeft vastgesteld. Het effectdeel geeft aan in hoeverre de maatschap pelijke doelen zijn bereikt. We realiseren ons echter dat het bereiken van de doelen voor energiebesparing en de op wekking van duurzame energie van vele factoren afhankelijk is. Die factoren hebben we niet allemaal in eigen hand, want we zijn weliswaar een belangrijke, maar niet de enige speler in het veld. Dat is ook de reden waarom de monitoring uit twee delen bestaat: een voortgangsmeting waarover wij ons verantwoorden en een effectmeting die aangeeft in hoeverre wij met de afgesproken acties de doelen hebben bereikt. De effectmeting zien we als de maatschappelijke context van het uitvoeringsprogramma Samen met uw Staten willen wij de effectiviteit van het programma aan de hand van de jaarlijkse monitor tegen het licht houden. Zo kunnen we bijsturen als blijkt dat de beoogde doelen buiten bereik blijven. Ons kenmerk:

2 provinsje fryslân provincie fryslân Meetmomenten r t Het uitvoeringsprogramma Duurzame Energie is op 1januari2014 gestart. Met 1 1 deze monitor hebben wij een nulmeting 2013 uitgevoerd. Daarmee leggen wij vast wat de uitgangssituatie is. De nulmeting geeft voor het effectdeel de trend van 2010 tot en met 2013 aan. De effectindicatoren van de monitor lopen tot Het prestatiedeel van de monitor loopt over de eerste vier jaar tlm d) r Wij hebben de komende vervolgmetingen gepland: Meetronde 2014: resultaat beschikbaar januari 2015 Meetronde 2015: resultaat beschikbaar januari 2016 Meetronde 2016: resultaat beschikbaar januari 2017 Eindmeting 2017: resultaat beschikbaar januari 2018 i I Nulmeting Uit de nulmeting komt naar voren dat het doel van 16% duurzame energie in 2020 binnen bereik ligt. Het doel van 20% energiebesparing in 2020 is realistisch maar vergt naar ver wachting een aanzienlijke inspanning en datzelfde geldt voor het doel van duurzame energiegerelateerde werkgelegenheid. Verder kunnen we u noemen dat we een goede start hebben gemaakt met de uitvoering van het programma. Voorbeelden zijn: de Friese Energiepremie, de start van de Energiewerkplaats en de bijdrage aan Energiesprong Leeuwarden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Gedei Staten van Fryslân,.J. van den Berg, secretaris 2/2 Ons kenmerk:

3 MONITORING UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAME ENERGIE NULMETING 2013 Monitoringkader Monitoring vormt een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie Wij willen daarmee de vinger aan de pols houden om rekening en verantwoording af te kunnen leggen en om bij te kunnen sturen wanneer dat nodig is. Gedurende de uitvoering van het programma zijn de volgende metingen gepland: Nulmeting 2013: resultaat beschikbaar januari 2014 Meetronde 2014: resultaat beschikbaar januari 2015 Meetronde 2015: resultaat beschikbaar januari 2016 Meetronde 2016: resultaat beschikbaar januari 2017 Eindmeting 2017: resultaat beschikbaar januari 2018 De monitoring en meetmethoden zijn voor alle metingen hetzelfde zodat vergelijkbare cijfers over de jaren beschikbaar komen. De monitoring bestaat steeds uit twee onderdelen: het meten van de voortgang van de uitvoering van de programma s (voortgangsmeting) en het meten van de effecten van de uitvoering van de programma s (effectmeting). We weten daarbij dat we afgerekend kunnen worden op de voortgang van de uitvoering. Die hebben we immers goeddeels in eigen hand. We spreken af dat we binnen het programma de beschreven acties uit zullen voeren en daar staan we ook voor. We realiseren ons echter ook dat de bereiking van de doelen van het uitvoeringsprogramma van vele factoren afhankelijk is. Die factoren hebben we niet allemaal in eigen hand, want we zijn weliswaar een belangrijke, maar niet de enige speler in het veld. We doen met het uitvoeringsprogramma onze uiterste best om de gestelde doelen te halen maar het is niet automatisch zo dat de doelen zijn bereikt wanneer wij onze acties hebben uitgevoerd. Dit is de belangrijkste reden waarom de monitoring uit twee delen bestaat: een voortgangsmeting waarop wij afgerekend kunnen worden en een effectmeting die aangeeft in hoeverre wij met de afgesproken acties de doelen hebben bereikt. De effectmeting zien wij als de maatschappelijke context van het uitvoeringsprogramma die we steeds in beeld houden om de uitvoering te kunnen bijsturen. Voortgangsmeting De voortgangsmeting geschiedt op het niveau van de afzonderlijke acties van het uitvoeringsprogramma. De acties zijn ingedeeld naar uitvoeringsprogramma en daarbinnen naar programmaljn en naar actielijn. Per actie is gepland wat er in elk van de vier jaren dat het programma loopt bereikt moet zijn. Aan het einde van elk jaar wordt de actuele voortgang van elke afzonderlijke actie getoetst aan deze planning. Vervolgens wordt in beeld gebracht welke acties op schema liggen en welke achterlopen. Omdat voor de nulmeting v5r de start van het uitvoeringsprogramma ligt is bij deze meting alleen in algemene zin aangegeven hoe de verschillende acties worden opgepakt. Effectmeting De effectmeting geschiedt aan de hand van een set indicatoren waarmee de bereiking van de gestelde doelen van het uitvoeringsprogramma in beeld wordt gebracht. Voor elk van de hoofddoelen van het uitvoeringsprogramma is er een aparte indicator. De drie hoofddoelen van het uitvoeringsprogramma zijn: Naar 16% duurzame energie in 2020 Naar 20% energiebesparing in 2020 Naar duurzame energiebanen in 2020 De effectindicatoren worden gepresenteerd in de vorm van een lijndiagram. De gestelde doelen worden als target voor het betreffende jaar in het lijndiagram opgenomen. Door extrapolatie van de trend over de meetjaren ontstaat een indicatie van de mate waarin de doelen worden bereikt. De effectmeting start in 2010 zodat ook de trend vc5c5r de start van het uitvoeringsprogramma in beeld is. Afzonderlijke subindicatoren laten zien hoe de situatie binnen de actielijnen van het programma verandert.

4 operationeel Programmalijn Actielijn Actie MONITORING UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAME ENERGIE NULMETING 2013 Voortgangsmeting Te realiseren (cumulatief) Duurzame energie S&P model idem idem idem Wind op land Ontwikkeling sanerings en participatiemodel voor voorbereiden S&P S&P model gereed betrekken burgers en organisaties model Inventarisatie mogelijkheden windenergie binnen vaststelling plantoetsing o.b.v. provinciaal ruimteliik beleid structuurvisie structuurvisie Zonnestroom Uitbreiding zonnestroom op woningen door ontwikkeling van business cases en communicatie Toepassen zonnestroom op boerenbedrijven door woningen 150 woningen 360 woningen 900 woningen middel van voorlichting en facilitering boerenbedrijven boerenbedrijven boerenbedrijven boerenbedrijven Stimuleren zonnestroom bij het MKB door middel van het aanvalsplan MKB bedrijven bedrijven bedrijven bedrijven Stimuleren zonnestroom op maatschappelijk vastgoed door ontwikkeling van business cases Gebouwen gebouwen gebouwen gebouwen Ontwikkeling business cases voor zonneweides op basis van aanvullend provinciaal ruimtelijk beleid zonneweide zonneweides zonneweides zonneweides Verbeteren voorbeeldfunctie provincie door PV PV privé PV op provinciale privé en zonnestroom op provinciale gebouwen uitgerold gebouwen Uitrol van PV Privé concept van de provincie naar uitrol naar andere idem idem idem andere bedrijven bedrijven gaande Onderzoek naar mogelijkheden van zonnestroom aanpak mogelijke idem idem idem bij grote infrastructurele projecten business cases Warmte Samen met partners ontwikkelen van haalbare haalbare business 2 haalbare business 3 haalbare business business cases voor warmteprojecten Leeuwarden case cases cases Uitwerking business case voor geothermie in uitwerking business 1 business case Energielandschap Heerenveen case gaande afgerond Inventarisatie van overige potentiële inventarisatie ondersteuning idem idem warmteprojecten en ondersteuning realisatie afgerond realisatie Biomassa Ondersteuning van projecten gericht op energie 4 nieuwe projecten 8 nieuwe projecten 12 nieuwe projecten 16 nieuwe projecten productie en valorisatie van biomassa helpen starten helpen starten helpen starten helpen starten Ontwikkeling business case biogasleiding business case Noordoost Fryslân Bi0NOF 2 afgerond Lokale initiatieven Afspraken met stakeholders over rollen bij het energiewerkplaats in energiewerkplaats in faciliteren van lokale initiatieven uitvoerinci uitvoerinci Faciliteren van de totstandkoming van lerende 15 projecten 30 projecten 45 projecten 60 projecten netwerken en lokale initiatieven ondersteund Ondersteuning oprichting EKF, benodigde EKF is EKF is idem idem dienstverlening en mogelijke uitvoeringstaken opgericht operationeel 2

5 plan plan financierings In bovenstaande uitvoeringsplanning zijn de activiteiten van het uitvoeringsprogramma opgenomen die een directe relatie hebben met de beoogde doelen van het programma. Daarnaast is er een aantal algemene ondersteunende activiteiten in het programma opgenomen zoals het meewerken aan Europese projecten. Programmalijn Actielijn Actie Te realiseren (cumulatief) nergiebesparlng Woningvoorraad Ondersteuning energiebesparing bij herstructureringsprojecten met ISV gelden 8 SV projecten ondersteund 16 ISV projecten ondersteund Energiebesparingssubsidies voor particuliere woningeigenaren woningen woningen woningen woningen Ondersteunen ontwikkeling lokale aanpak energiebesparing door gemeenten gemeenten gemeenten gemeenten gemeenten Ondersteuning pilots op het gebied van idem energieneutraal renoveren pilot pilots pilots Samenwerking met woningcorporaties op samenwerking op samenwerking op idem idem ker en monitorina kennis en fin. kennis. fin. en mon. Maatschappelijk Inventarisatie energieverbruik maatschappelijk pilot met 3 projecten uitrol en opschaling idem idem vastgoed vastgoed en pilot met ESC0 uitgevoerd resultaten Ontwikkelen plan van aanpak grootschalige van aanpak plan van aanpak in idem aanpak energieverbruik maatschappelijk vastgoed gereed uitvoering Ondersteunen Fryske Challenges op scholen en 3 gemeenten 5 gemeenten 10 gemeenten idem participatie in bijbehorend revolverend fonds 24 scholen 37 scholen 50 scholen Zakelijk vastgoed Uitvoering Koploperproject en project Boppeslach 200 bedrijven doen gericht op energiebesparing en verduurzaming mee Ontwikkeling plan van aanpak verduurzamen van aanpak plan van aanpak in idem zakelijk vastgoed gereed uitvoering Landbouw Ondersteuning regionale studiegroepen gericht op 150 boeren hebben 300 boeren hebben 450 boeren hebben 600 boeren hebben energiebesparing in de landbouw meegedaan meegedaan meegedaan meegedaan Ontwikkelingen en inzet financieringsconstructies inzet financierings idem voor ondersteuning energiebesparing landbouw constructies gereed constructies Mobiliteit Onderzoek mogelijkheden LNG in binnenvaart en onderzoek resultaten implementatie idem idem visserij beschikbaar onderzoek resultaten Realisatie Centre of Expertise Duurzaam Varen opzet centre centre duurzaam idem idem samen met partners duurzaam varen varen operationeel Uitwerking masterplan LNG Energy Valley en masterplan LGN in masterplan LGN plan van aanpak idem uitvoering plan van aanpak ontwikkeling gereed LNG in uitvoering Vergroenen mobiliteit van de eigen organisatie, doorgaande idem idem idem wagenpark en vloot activiteit Onderzoeken mogelijkheden duurzame onderzoekresultaten assisteren DV bij brandstoffen binnen concessie ZO Fryslân beschikbaar implementatie Circulaire economie Ontwikkeling financieringsconstructie voor uitrol financiering FGA realisatie idem idem Friese Grondstoffen Aaenda operationeel FGA Closing the loops PET recycling en biobased ondersteuning volgen uitvoering idem idem verpakkingen business case project Ontwikkeling additionele haalbare business cases 1 additionele 2 additionele 3 additionele binnen de Friese Grondstoffenacienda business case business cases business cases 3

6 MONITORING UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAME ENERGIE NULMETING 2013 Voortgangsmeting Toelichting De nulmeting beschrijft de situatie met betrekking tot de acties van het uitvoeringsprogramma aan het einde van Op dat moment was het programma officieel nog niet gestart maar was al wel een zeer groot deel van deze acties in gang gezet. Aan het einde van 2013 waren in concreto 31 van de 38 acties van het uitvoeringsprogramma opgepakt. Van de 7 acties die nog niet in gang waren gezet staan er 5 pas voor het jaar 2015 in de planning. De conclusie is dat het Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie op koers ligt. In navolgende meetrondes zal de monitoringrapportage per actie ingaan op de voortgang in relatie tot de uitvoeringsplanning. Per actie wordt daarbij beoordeeld of de uitvoering op schema ligt. Dit wordt aangegeven in het voorgaande uitvoeringsschema. Per actielijn komt er een korte verklarende tekst. Per jaar geeft de monitor daarbij een beeld van de mate waarin de uitvoering van het programma op schema ligt. 4

7 UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAME ENERGIE NULMETING 2013 Effectmeting Hoofdindicatoren (voor toelichting zie volgende bladzijde) 20 Percentage duurzame energie doel Percentage energiebesparing to.v doel *<ree

8 Werkgelegenheid duurzame energie doel o r Toelichting: De drie hoofdindicatoren geven een beeld van de situatie in Fryslân in vergelijking met de hoofddoelstellingen bij de start van het uitvoeringsprogramma. De waarden van de hoofdindicatoren zijn berekend op basis van gegevens van RWS Klimaatmonitor, AgenschapNL, CBS Statline, Omrin en Emissieregistratie. Omdat de definitieve getallen voor 2013 in veel gevallen nog niet beschikbaar zijn is het verloop tussen 2012 en 2013 bepaald op basis van de beschikbare getallen aangevuld met trendanalyse. Dat betekent dat zich hier nog kleine wijzigingen in kunnen voordoen. Dit deel van de trend is daarom gestippeld aangegeven. Uit de indicatoren blijkt het volgende: Percentage duurzame energie: De trend is duidelijk positief en leidt tot de verwachting dat het doel voor 2020 binnen bereik ligt. Percentage energiebesparing ten opzichte van 2010: De trend is duidelijk positief maar de energiebesparing zal iets sterker moeten toenemen om het doel van 2020 binnen bereik te brengen. Werkgelegenheid duurzame energie: De trend is licht positief maar de werkgelegenheid zal sterker moeten toenemen om het doel voor 2020 binnen bereik te brengen. 6

9 , UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAME ENERGIE NULMETING 2013 Effectmeting subindicatoren opwekking duurzame energie Windenergie De indicator geeft het geïnstalleerd vermogen aan windenergie in Fryslân in MW. In het diagram is tevens het doel van het van 530,5 MW voor 2020 opgenomen. Een aanzienlijke versnelling van de toename is nodig om het doel voor 2020 binnen bereik te brengen. Gegevensbron: CBS Statline. 050 W3ndenergle » Zon neenerg ie De indicator geeft het geïnstalleerd vermogen aan zonneenergie in Fryslân in MWP (megawatt piek). In het diagram is tevens het doel van 500 MWP voor 2020 opgenomen. De indicator is weergegeven op een logaritmische schaal omdat de huidige situatie en het doel nog zeer ver uiteen liggen. Een aanzienlijke versnelling van de toename is nodig om het doel voor 2020 binnen bereik te brengen. Gegevensbron: RWS Klimaatmonitor 10 Zonneeneogle (iogo$tm&heschul)» * Warmte De indicator geeft de hoeveelheid energie door het benutten van warmte in TJ. In het diagram is tevens het doel van TJ voor 2020 opgenomen. Dit doel ligt naar verwachting binnen bereik. Gegevensbron: RWS Klimaatmonitor en Omrin Walinte Biomassa De indicator geeft de hoeveelheid energie die wordt opgewekt uit biomassa in TJ. In het diagram is tevens het doel van TJ voor 2020 opgenomen. Een versnelling van de toename is nodig om dit doel binnen bereik te brengen. Gegevensbron: AgentschapNL v l $ , fl1, ê _ fl $

10 UITVOERINGSPROGRAMMA DUURZAME ENERGIE NULMETING 2013 Effectmeting subindicatoren energiebesparing Energieverbruik Friese woningen De indicator geeft het totaal energieverbruik van de Friese woningen in TJ. Dit energieverbruik neemt langzaam af. In het diagram is tevens het doel van 20% reductie voor 2020 opgenomen. Dit doel ligt naar verwachting binnen bereik. Gegevensbron: RWS Klimaatmonitor 20fl 24W2. 10fl 14fl 12fl fit 2002 ZE * * 2020 Energieverbruik Fries maatschappelijk vastgoed De indicator geeft het totaal energieverbruik van het Fries maatschappelijk vastgoed (scholen, dorpshuizen en sportaccommodaties) in TJ. Dit energieverbruik neemt langzaam af. In het diagram is tevens het doel van 20% reductie voor 2020 opgenomen. Dit doel ligt naar verwachting binnen bereik. Gegevensbron: RWS Klimaatmonitor 26fl»1 a E Eneoglveb4oIêmaochapp&ijk fitloed zz 2000 LII LII Energieverbruik Fries zakelijk vastgoed De indicator geeft het totaal energieverbruik van het Fries zakelijk vastgoed (dienstverlening, bouw en industrie) in TJ. Dit energieverbruik vertoont vanaf 2011 een afname. In het diagram is tevens het doel van 20% reductie voor 2020 opgenomen. De afname van het energieverbruik zak sterker moeten zijn om dit doel binnen bereik te brengen. Gegevensbron: RWS Klimaatmonitor 22fl»1015 1* * 2020 Energieverbruik Friese agrarische sector De indicator geeft het totaal energieverbruik van de Friese agrarische sector in TJ. Dit energieverbruik neemt langzaam af. In het diagram is tevens het doel van 20% reductie voor 2020 opgenomen. Dit doel ligt naar verwachting binnen bereik. Gegevensbron: RWS Klimaatmonitor 21fl fl ZE *

11 Energieverbruik Friese mobiliteit De indicator geeft het totaal energieverbruik van de Friese mobiliteit in TJ. Dit energieverbruik neemt langzaam af. In het diagram is tevens het doel van 10% reductie voor 2020 opgenomen. De afname van het energieverbruik zal sneller moeten plaatsvinden om dit doel binnen bereik te brengen. Gegevensbron: Rapportage Duinn Voertuigen en vaartuigen op duurzame brandstof Deze additionele indicator geeft ter verdere illustratie van de ontwikkelingen rond mobiliteit het totaal aantal voertuigen en vaartuigen in Fryslân op duurzame brandstof. Dit aantal neemt sterk toe. Het uitvoeringsprogramma geeft geen afzonderlijke doelstelling voor dit aantal. Gegevensbronnen: RDW en SEFF : _ VOOI1UInn en vn22tigen op duwzme brandstof ?

12

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013

Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020. Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Uitvoeringsprogramma Duurzame Energie 2014-2020 Vastgesteld in GS op 25 juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Ambitie 3 1.2 Coalitieakkoord 3 1.3 Aangenomen moties in Provinciale Staten 4 2. Provinciale

Nadere informatie

Notitie Sinnestroom 2012-2015

Notitie Sinnestroom 2012-2015 Notitie Sinnestroom 2012-2015 vertienvoudiging van Friese megawatts Vastgesteld GS 24 april 2012 Notitie Sinnestroom 2012-2015 1 Notitie Sinnestroom 2012-2015 2 Inhoud Managementsamenvatting... 5 1. Inleiding...

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma 2015

Uitvoeringsprogramma 2015 Programma Utrechtse Energie! 1. Inleiding - Waar staan we? - De focus in 2015 2. Bewoners 3. Bedrijven/instellingen 4. Maatschappelijke organisaties 5. Duurzaam energiesysteem: stimuleren zonne-energie

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie

Nieuwe Energie voor Enschede. Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen van klimaataanpak door energie Langetermijnvisie duurzaamheid - geactualiseerde versie augustus 2010 Nieuwe Energie voor Enschede Versnellen en verscherpen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

2 Duurzaam Amsterdam

2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam 2 Duurzaam Amsterdam Duurzaam Amsterdam Agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad 3 Inhoudsopgave Vooraf 7 I Ambitie en richting

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Programma Klimaat en Energie

Programma Klimaat en Energie Programma Klimaat en Energie a Programma Klimaat en Energie Mei 2008 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO08051502-Rapp Klimaat Energie.indd Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Context 4 1.2 Doel

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp 7 gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst.

Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Energie in Gelderland Stand van zaken en blik op de toekomst. Provincie Gelderland 2 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Inhoud notitie 2.1 Aanleiding 2.2 Doelstelling 2.3 Uitgangspunten 2.4 Leeswijzer 3.

Nadere informatie

Energiemonitor Gemeente Heerhugowaard

Energiemonitor Gemeente Heerhugowaard Energiemonitor Gemeente Heerhugowaard 2013 Heerhugowaard november 2014 Gemeente Heerhugowaard 1 Voorwoord In 2012 is van gemeente Heerhugowaard opgeleverd. De afspraak is dat ieder jaar rond oktober of

Nadere informatie

Nota van B&W. VVat willen we bereiken?

Nota van B&W. VVat willen we bereiken? Nota van B&W Onderwerp Uitvoeringsprogramma Ruimte voor Duurzaamheid 2012-2014 Portefeuillehouder J.C.W. Nederstigt Collegevergadering 25 september 201 2 Inlichtingen D. de Rijk (023-567 63 18) Registratienummer

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA

DUURZAME ENERGIE. Koersdocument Duurzame Energie. Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA DUURZAME ENERGIE Koersdocument Duurzame Energie Beleid duurzame energie 2012-2015 DUURZA 2 INHOUD CONTENTS 4 1 Energie & Economie in Noord-Holland 6 2 Governance en Financiën 6 2.1 Institutioneel kader

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015

Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011. Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 Stand van zaken Elektrisch Varen 2010-2011 & Uitvoeringsagenda Elektrisch Varen 2012-2015 (aanpak in het kader van de Green Deal Elektrisch vervoer in Fryslân) Vastgesteld door GS van de provincie Fryslân

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Statenvoorstel 42/13 A

Statenvoorstel 42/13 A Statenvoorstel 42/13 A Voorgestelde behandeling Statencommissie : Commissie voor Economische Zaken en Bestuur, 31 mei 2013 (Innovatiefonds, Energiefonds en Breedbandfonds) Commissie Ecologie en Ruimte,

Nadere informatie

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0

Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Lokaal klimaatbeleid 2013-2015 Vastgesteld door college van B en W d.d. (20 augustus 2013) 1/32 2/32 Samenvatting klimaatbeleid Veldhoven 2.0 Aanleiding klimaatbeleid 2.0 Het

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Duurzame Waddeneilanden

Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Duurzame Waddeneilanden Op weg naar een energieke toekomst in 2020 Secretariaat De Waddeneilanden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie