Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel

2 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Bestuursverslag over het jaar Vaststelling Bestuur en goedkeuring Raad van Toezicht 4. Balans en resultatenrekening per 31 december Toelichting op de balans en resultatenrekening 6. Resultaatanalyse 7. Risicoparagraaf 8. Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring accountant

3 1. AANBIEDING Voor u ligt de Jaarrekening 2014 van de Stichting Gelders Erfgoed te Arnhem. De Jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december, welke beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a. Het ondersteunen en stimuleren van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; b. Het adviseren van de onder a. genoemde instellingen en organisaties, alsmede overheidsinstanties, een en ander ten einde gestalte te geven aan de steunfunctie, als bedoeld in het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van 7 oktober 1987 (K. nummer 352); c. Het bevorderen van de regionale geschiedbeoefening in Gelderland. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door: a. De advisering en deskundigheidsbevordering ten behoeve van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; b. Stimulering van onderlinge contacten tussen musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; c. Ontwikkeling van projecten in het belang van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; d. Werkzaam te zijn op de taakvelden bedrijfsvoering, documentatie en registratie, behoud en beheer, publiek en presentatie, onderzoek, marketing en public relations; e. Bemiddeling bij en bevordering van de uitvoering van restauraties f. Bevordering van kwaliteitszorg, veiligheidszorg, educatie, geschiedbeoefening en immaterieel erfgoed bij de onder a. genoemde instellingen; g. Bemiddeling bij de inrichting en het beheer van depots ter bewaring en verzorging van museumvoorwerpen en bouwfragmenten; h. Zo nodig verwerving en vervreemding van museumvoorwerpen en bouwfragmenten; i. Verhuur en verkoop van materialen ter ondersteuning van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; j. Het uitgeven van publicaties en periodieken k. Andere wettige activiteiten, die het doel van de stichting kunnen dienen; en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Inschrijving Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer Organisatie/Personeel De omvang van de personeelsformatie bedroeg op 31 december 8,58 Fte (2013: 8,56). Financiering Gelders Erfgoed ontvangt subsidie van de Provincie Gelderland op grond van het Programma Cultuur en Erfgoed (PS ). De regels van deze subsidie zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Gelderland 1998 en de Verordening voor Welzijn, Zorg en Cultuur Gelderland 2005.

4 2. BESTUURSVERSLAG OVER HET JAAR 2014 Gelders Erfgoed De stichting Gelders Erfgoed is het kenniscentrum voor erfgoedorganisaties in Gelderland. Gelders Erfgoed bevordert de zorg voor en toegankelijkheid van het Gelderse materiële en immateriële erfgoed en versterkt de kwaliteit en de professionaliteit van de erfgoedsector. Wij zetten onze kennis en kunde erfgoedbreed in door samenhang en samenwerking tussen musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en overige erfgoedorganisaties te genereren en te faciliteren. Wij brengen crossovers tot stand, bijvoorbeeld met instellingen op het gebied van toerisme en zorg. Al 58 jaar zorgt Gelders Erfgoed voor dynamiek en innovatie in de erfgoedsector, op grond van draagvlak en continuïteit. Gelders Erfgoed heeft een bijzondere relatie met een viertal partijen: - De provincie Gelderland, met wie de stichting sinds 2013 een partnerrelatie onderhoudt en van wie zij, als provinciale ondersteuningsinstelling, een boekjaarsubsidie ontvangt; - Het Gelders Archief, waarbij de stichting de bedrijfsvoering heeft ondergebracht en waarvan zij haar kantoorruimte huurt; - De coöperatie Erfgoed Gelderland, waarin het grootste en belangrijkste deel van het Gelderse erfgoedorganisaties en daarmee het grootste deel van de primaire doelgroep is vertegenwoordigd en waarvan de stichting zelf ook lid is (evenals het Gelders Archief); - Cultuurmij Oost, de nieuwe organisatie voor kunst en cultuureducatie, waarmee de stichting intensief samenwerkt en een transitietraject naar meer ondernemerschap doorloopt, in opdracht van de provincie die hieraan een transitiesubsidie heeft gekoppeld. Beleidsdoelstellingen provincie Gelderland Als provinciale ondersteuningsinstelling zet Gelders Erfgoed zich in voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de provincie Gelderland: Zelfredzaamheid De kennis die Gelders Erfgoed biedt, komt in de eerste plaats de (op 31 december ) leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland ten goede. Deze coöperatie is een ook landelijk belangrijke innovatie waarin de Gelderse erfgoedsector samenwerkt en cultureel onderneemt. Gelders Erfgoed fungeert als vliegwiel van de coöperatie, waarbij het organiseren van zelfredzaamheid de belangrijkste beleidsdoelstelling van de Provincie voorop staat. Kwaliteitsverbetering Vanuit het kenniscentrum Gelders Erfgoed wordt de kwaliteitsverbetering van de sector het tweede provinciale beleidsdoel in een continu proces en op duurzame wijze gerealiseerd. Kennis en competenties worden versterkt met behulp van een scholingstraject dat Gelders Erfgoed samen met Cultuurmij Oost is gestart in het kader van de transitie naar meer ondernemerschap. Maar de erfgoedsector profiteert ook van het goed ontwikkelde landelijke en internationale netwerk voor erfgoedadvies waarvan het kenniscentrum deel uitmaakt. Maatschappelijk bereik Als tweedelijns organisatie ondersteunt Gelders Erfgoed de erfgoedsector bij het vergroten van zijn maatschappelijk bereik het derde provinciale beleidsdoel. Dit gebeurt op verschillende manieren: - Met de prijswinnende websites Mijn Gelderland en Collectie Gelderland, waarop het Gelderse erfgoed te vinden is in verhalen zowel als objecten.

5 - Met provinciale erfgoedfestivals en regionale identiteitsprojecten waarin tal van culturele instellingen, gemeenten en bedrijven samenwerken. In 2014 werd druk gewerkt aan de voorbereiding van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland dat in 2015 zal plaatsvinden, met als thema industrieel erfgoed. Hier wordt de huidige Gelderse maakindustrie nadrukkelijk bij betrokken. In de volgende paragraaf zal een groot aantal resultaten worden gepresenteerd die een concrete invulling bieden van de hier genoemde beleidsdoelstellingen. De resultaten sluiten aan bij de opgave die Gelders Erfgoed zich stelde in het Jaarplan Werken vanuit de basistaken Gelders Erfgoed heeft de volgende basistaken: netwerkontwikkeling, kennisdelen, innovatie, advisering en scholing. Deze komen overeen met de basistaken die zijn geformuleerd door de provincie Gelderland. Uitvoeringstaken, die vaak gekoppeld zijn aan projecten, worden binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland ter hand genomen. Resultaten netwerkontwikkeling 1. coöperatie Erfgoed Gelderland: van 120 naar 134 leden (streefgetal: 130) 2. van 5 naar 8 werkgroepen binnen de coöperatie (streefgetal: 7) deelnemers erfgoedfestival (streefgetal: 75) 4. van 2 naar 4 regionale platforms (streefgetal: 5) 5. naar 3 identiteitsprojecten (streefgetal: 2) 6. Gelderse Museumdag: 82 deelnemende musea (streefgetal: 74) 7. Euregionale projecten: voorbereiding 1 project in Euregio Kleve en 1 programma in Euregio Gronau (streefgetal: 2) Resultaten kennisspreiding 1. Via projecten en activiteiten van de coöperatie Erfgoed Gelderland. De adviseurs van Gelders Erfgoed zijn betrokken bij deze projecten. - Collectie Gelderland: groei naar 40 deelnemers (streefgetal: 35) - Mijn Gelderland: 10 partners dragen bij aan basisfinanciering; 120 partners leveren structureel input voor de website (streefgetallen: 10 en 120) - Webwinkel: 11 partners (streefgetal: 15) - Magazine: verschijnt 4 maal per jaar (streefgetal: 4) - Collectiewacht: 40 bezoeken aan musea (streefgetal: 40). (NB. De Collectiewacht is in 2014 van opzet veranderd. Het aantal bezoeken is gehaald, maar de meeste bezoeken zijn uitgevoerd door de coördinator. De 11 collectiewachters zijn met name ingezet bij het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen.) - Erfgoedfestival: 3 bijeenkomsten van deelnemers ter voorbereiding van het festival (streefgetal: 3) 2. Identiteitsprojecten - 2 identiteitsprojecten hebben 5 bijeenkomsten (streefgetal: 4) 3. Gelderse Museumdag - 82 musea versterken hun activiteitenaanbod en communicatie richting doelgroep gezinnen (streefgetal: 74); aansluiting bij de landelijke Maand van de Geschiedenis 4. Participatie in landelijke netwerken (LCM, OPEN)

6 - 8 bijeenkomsten (streefgetal 8) - Redactie magazine Museumpeil 5. Samenwerking met landelijke organisaties (DEN, RCE, NMV) - 6 bijeenkomsten (streefgetal 2) 6. Internationale netwerken - Vlaams-Nederlands Overleg: 6 bijeenkomsten - European Museum Advisors Conference, München, 6-10 juli: 2 deelnemers/presentaties Resultaten innovatie Via projecten en activiteiten van de coöperatie Erfgoed Gelderland: 1. Collectie Gelderland: - app op smartphone, ipad en multitouch-tafel; - 3D-fotografie collecties: aanschaf Orbit View (apparaat voor 3D-fotografie); collecties 3 musea gefotografeerd 2. Mijn Gelderland: - Versterken layar-routes: 3 nieuwe routes (Nijkerk, Ede, Velp (Biljoen)); bestaande routes uitgebreid; 1 serious game (Wageningen) - Aansluiten bij aanbod RBT-KAN; versterken netwerk en vindbaarheid: verdieping van de samenwerking. Content van Mijn Gelderland en toeristische site Spannende Geschiedenis zijn op elkaar afgestemd en met elkaar uitgewisseld; op Spannende geschiedenis wordt voor historische verdieping naar Mijn Gelderland verwezen. Start nieuw samenwerkingsproject Het Verhaal van Gelderland (RBT-KAN en Gelders Erfgoed met Nederlands Openluchtmuseum) - Website als basisvoorziening voor uiteenlopende multimediale toepassingen: verkenning van samenwerkingsmogelijkheden voor uitwisseling en hergebruik van historische informatie op toeristische platforms, erfgoedplatforms en route-apps. Aanzet tot ontwikkeling van een api (technische tool) die gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Mijn Gelderland gaat inzetten op Open Cultuur Data. Combinatie met Mijn Gelderland-magazine, nieuwsbrief, layar-routes, multitouch-tafels; You Tube, Facebook, Twitter 3. Webwinkel - Partners maken kennis met online marketing - Productontwikkeling in samenwerking met kunstenaars (NB. Met Cultuurmij Oost; verplaatst naar 2015) 4. Collectiewacht - Ontwikkeling 6 workshops voor collectiebeheerders op gebied van kunststoffen en moderne inzichten in collectiebeheer (streefgetal: 3) 5. Erfgoedfestival - Ontwikkeling van nieuw product waarmee de gemeenschappelijke promotie gestalte krijgt: Roadshow Resultaten advisering - 22 adviestrajecten, max. 30 uur (streefgetal: 10). Onderwerpen zijn transitieprocessen die door adviseurs worden begeleid, zoals: nieuwbouw, fusie, sluiting. Ook projecten onder leiding van adviseurs, zoals nulmetingen van de conditie van collecties of de ontwikkeling van educatieve leerlijnen, vallen hieronder.

7 - 168 adviesvragen, max. 10 uur (streefgetal: 360). Specifieke onderwerpen aansluitend bij een van de kennisgebieden. Een bezoek op locatie, onderzoek, adviesverslag. (NB. Het werkelijke aantal loopt sterk achter bij het streefgetal. Dit wordt deels verklaard door het hogere aantal adviestrajecten; deels door het grotere aantal netwerken/netwerkdeelnemers (zie resultaten netwerkontwikkeling) en projecten (zie resultaten kennisspreiding), waarbij advisering en passant plaatsvindt.) - Ca korte adviezen, min. 5 minuten, max. 2 uur (streefgetal: 1.200). Praktische vragen waar geen onderzoek of verslag voor nodig is. De meeste vragen worden per mail gesteld. 6 adviseurs hebben gemiddeld 5 van dergelijke vragen per week. Resultaten scholing In 2014 is gewerkt aan: - onderzoek naar wensen en behoeften, trends en ontwikkelingen in scholing voor de achterban van Gelders Erfgoed: Behoeftepeiling scholingsaanbod onder 300 geadresseerden (respons: 100) - het opzetten van 10 nieuwe cursussen, workshops en studiedagen (streefgetal: 6) - het geven van 5 goedlopende cursussen (streefgetal: 8) - het geven van 8 in company-trainingen (streefgetal: 15) Er zijn in mensen bereikt (streefgetal: 300). (NB. Het aantal gegeven bestaande cursussen en in company-trainingen loopt achter bij de streefgetallen, en daardoor ook het aantal deelnemers. Dit wordt veroorzaakt door de opbouw, samen met Cultuurmij Oost, van het Cultuur College. Veel energie is gaan zitten in het realiseren van de voorwaarden voor succesvolle scholingsresultaten in de toekomst.) In de tweede helft van 2014 is gestart met de voorbereiding van het Cultuur College, het scholingshuis van Cultuurmij Oost en GE. Hierin programmeren zij een gezamenlijk aanbod voor de Gelderse cultuursector, op basis van de vraag bij de instellingen en andere belangstellenden. Transitie Medio 2014 heeft Gelders Erfgoed, net als Cultuurmij Oost, een Ondernemingsplan geschreven en een Transitieprogramma opgesteld. Beide strategische documenten zijn tot stand gekomen onder begeleiding van adviesbureau KplusV, dat in 2013 Gelders Erfgoed en de voorgangers van Cultuurmij Oost (KCG en EDU-ART) hielp bij de totstandkoming van een gezamenlijk position paper. Zij zijn gericht op het versterken van het ondernemerschap van beide organisaties. Op basis van beide stukken, maar met name op basis van het Transitieprogramma, is in de tweede helft van 2015 de voorbereiding gestart van het eerder genoemde Cultuur College. Onder leiding van een kwartiermaker kwamen een ondernemingsplan en een marketingplan tot stand. Het Cultuur College is op 1 januari 2015 van start gegaan. Ook is in deze periode, onder leiding van twee externe adviseurs, een intensief intern scholingsprogramma opgezet voor de medewerkers van Gelders Erfgoed en Cultuurmij Oost. Het programma, gericht op meer ondernemerschap, is op 23 september 2014 van start gegaan, maar ontrolt zich vooral in de jaren

8 Overige dienstverlening De provincie Gelderland heeft Gelders Erfgoed de opdracht gegeven om zich te ontwikkelen tot een organisatie die meer onderneemt. De stichting gaf hier in 2014 als volgt gestalte aan: Gelders Erfgoed werkte aan diverse projectopdrachten, waarvan de meeste door derden, maar enkele (mede) door de provincie Gelderland worden (of werden) gefinancierd (zie het projectenoverzicht achter de Jaarrekening). Een omvangrijk project, dat in 2014 werd afgesloten, is Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland, een samenwerkingsverband van de Gelderse Regionale Bureaus voor Toerisme en Stichting Gelders Erfgoed, waarin erfgoed en toerisme op een virtuele manier aan elkaar worden gekoppeld. De Provincie leverde als co-financier een grote bijdrage aan dit project, evenals het Ministerie van OCW. Op 6 mei 2014 vond in het DRU-complex in Ulft de presentatie plaats, in aanwezigheid van de Koning en Koningin. Als ondernemende organisatie kijkt Gelders Erfgoed niet alleen over de grens van de eigen sector, maar ook over de grens van de eigen provincie, richting andere provincies en Duitsland (Nordrhein-Westfalen). In 2014 was Gelders Erfgoed betrokken bij de voorbereiding van grensoverschrijdende projecten die willen aanhaken bij Interreg V, het nieuwe Europese financieringsprogramma waaraan twee euregio s (Gronau en Kleve) deelnemen waartoe delen van Gelderland behoren. Daarnaast is met partners in Duitsland en Oostenrijk gestart met de voorbereiding van een Erasmus Plusproject. Meting van resultaten Afgezien van de meting van kwantitatieve resultaten, waarvoor in de bovenstaande uitwerking van de basistaken aantallen zijn aangeven, wordt, waar mogelijk en zinvol, steeds geëvalueerd wat de producten van Gelders Erfgoed hebben opgeleverd en blijven behoeftepeilingen de vraag uit de erfgoedsector actualiseren en aanscherpen. In 2014 zijn de websites Mijn Gelderland (rapportcijfer 7,9) en Collectie Gelderland (rapportcijfer 8,3) geëvalueerd, evenals de Gelderse Museumdag (rapportcijfer 7,5). Daarnaast is onderzoek gedaan naar innovatie bij musea en is een benchmark bij musea uitgevoerd naar o.a. klanttevredenheid. Over het scholingsaanbod is een behoeftepeiling gehouden. Concluderend 2014 was voor Gelders Erfgoed een succesvol jaar. De basistaken Netwerkontwikkeling en Kennisspreiding hebben meer opgeleverd dan de gestelde doelstellingen uit het Jaarplan 2014, wat betekent dat er meer personen en instanties zijn bereikt. Ook Innovatie deed het goed. Advisering leidde tot een fors aantal extra adviestrajecten, maar hier staan minder adviesvragen tegenover. De verschuiving naar advisering en passant binnen het kader van Netwerkontwikkeling is hier waarschijnlijk mede de oorzaak van. Scholing scoorde wat minder, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met het opstarten van het Cultuur College. Het transitieproces naar een meer ondernemende organisatie lijkt een positieve invloed te hebben gehad op het functioneren van Gelders Erfgoed, zoals ook blijkt uit het Projectenoverzicht. Arnhem, 13 april 2015, dr. Marc Wingens, directeur / bestuurder

9 3. VASTSTELLING BESTUUR EN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT De Jaarrekening 2014 is gecontroleerd door BDO Accountants te Arnhem. De door dit kantoor afgegeven accountantsverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd. De Raad van Bestuur van de stichting Gelders Erfgoed verklaart hierbij dat de Jaarrekening 2014 is vastgesteld. Arnhem, 24 april 2015 dr. M.F.M. Wingens directeur/bestuurder De Raad van Toezicht van de stichting Gelders Erfgoed verklaart hierbij dat zij de Jaarrekening 2014 heeft goedgekeurd. Arnhem, 24 april 2015 F. Baron van Verschuer Voorzitter Drs. M.J. van Beem Lid Mw. Mr. S.A.B.D. Gosselt Lid

10 4. BALANS EN RESULTATENREKENING (na resultaatbestemming) Balans ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa 1. Debiteuren Vordering op Cultuurmij Oost Overige vorderingen en transitoria Belastingen en sociale premies (OB) Liquide middelen PASSIVA Totaal activa Eigen vermogen Algemene reserve Egalisatiereserve Prv. Gelderland Voorzieningen 5. Voorziening I & O Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies (LB,ABP) Overige schulden en transitoria Totaal passiva

11 Resultatenrekening Opbrengsten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Bijdragen subsidie Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Organisatiekosten 8. Personeelskosten Huisvestingskosten ICT-kosten Organisatiekosten Financiële baten & lasten Totaal organisatiekosten Projecten prv Gelderland Opbrengsten projecten Kosten projecten Bedrijfsresultaat Projecten derden Opbrengsten projecten Kosten projecten Resultaat De begroting 2014 is conform de aanvraag exploitatiesubsidie 2014 aan de provincie Gelderland. Basis voor financiële verslaglegging De jaarrekening 2014 van Stichting Gelders Erfgoed is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarrekening C1 voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine organisaties zonder winststreven. Jaarrekening is bedoeld ter verantwoording aan de raad van toezicht en de Provincie Gelderland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen boekwaarde. De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met de te verwachte mate van oninbaarheid. Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen

12 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten subsidie van de partners worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. De Subsidiebaten en de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord naar rato van de voortgang van het desbetreffende project. De voortgang van het project wordt bepaald aan de hand van de gemaakte projectkosten. De operationele lasten worden bepaald op historische basis, met inachtneming van de bovengenoemde grondslagen van waardering, en worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

13 5. TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING Toelichting balans 1. Debiteuren Het debiteurensaldo bedraagt , conform saldilijst debiteuren per 31 december. Hiervan is 944 in een voorziening opgenomen vanwege verwachte oninbare vorderingen. 2. Overige vorderingen Betreft de transitorische posten boekjaar Rente te ontvangen Vooruitbetaalde ICT-kosten Nog te factureren projecten Overige vorderingen Belastingen en sociale premie Betreft de nog te ontvangen omzetbelasting. 4. Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december Egalisatiereserve Prv Gelderland Stand per 1 januari Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december Algemene reserve De Algemene reserve bestaat uit gelden opgebouwd uit resultaten op projecten derden, niet gefinancierd door de Provincie Gelderland. Egalisatiereserve De Egalisatiereserve bestaat uit gelden opgebouwd uit resultaten op projecten van de Provincie Gelderland. 5. Voorziening Innovatie & Organisatieontwikkeling Stand per 1 januari Mutatie lopend boekjaar Stand per 31 december

14 Het bestuur van de stichting heeft ultimo boekjaar een voorziening gevormd voor de verwachte herpositionering van de organisatie na 2016 en de daarmee samenhangende te verwachten kosten. Op basis van de beschikbare informatie per heden verwacht het Bestuur van de Stichting dat de Provincie Gelderland haar beleidslijnen gaat wijzigen welke aanpassing van de Stichting tot gevolg zullen hebben. 6. Belastingen en sociale premies Betreft de nog te betalen loonheffingen en pensioenpremies. 7. Overige schulden Betreft de transitorische posten boekjaar Personeelskosten ICT kosten Organisatiekosten Projecten Provincie Projecten derden Reservering vakantiegeld Coöperatie Erfgoed Gelderland Niet in de balans opgenomen regelingen Conform het contract met de Gemeente Zutphen betaalt de stichting tot 1 juli 2029 een bedrag aan aflossing van de door de Gemeente Zutphen gefinancierde verbouwing. De totale aflossing bedraagt per jaar. Vanaf het moment dat een nieuwe huurder het pand betrekt, is de Stichting de aflossing niet meer aan de gemeente verschuldigd. Met ingang van 1 juli 2014 is deze overeenkomst voortijdig beëindigd en de schuld is afgekocht met een éénmalige betaling van ex. BTW. Cultuurmij Oost en Gelders Erfgoed hebben in het kader van de Transitieregeling voor de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2014 gezamenlijk een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland ingediend. Toelichting resultatenrekening De jaarrekening 2014 sluit af met een negatief resultaat van In de jaarrekening wordt naast de opbrengsten en organisatiekosten een duidelijk onderscheid gemaakt tussen projecten voor de Provincie Gelderland en voor derden. Van de projecten worden zowel de inkomsten als uitgaven in één rubriek bijgehouden om grip te houden op de externe kosten en de projectresultaten (naast de ureninzet van de medewerkers). De opbrengsten, organisatiekosten en resultaten van projecten voor de Provincie Gelderland geven het bedrijfsresultaat, welke binnen de subsidie van de Provincie Gelderland moet worden uitgevoerd. De projecten voor derden dienen kostendekkend te worden uitgevoerd. 8. Personeel Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten Aantal fte s 8,05 8,56

15 6. RESULTAATANALYSE In het onderstaande wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste posten in de resultatenrekening en de afwijkingen ten opzichte van de begroting. 1. Subsidie: deze is opgenomen conform de subsidiebeschikking 2014 van de Provincie Gelderland ( ,-) (nr d.d ) aangevuld met een indexering middels besluit PS ( ). 2. Personeelskosten : a) Hierin zijn de personele kosten opgenomen van de medewerkers met een aanstelling bij de stichting Gelders Erfgoed ( ) en de extern ingehuurde collega s ( ). b) Daarnaast zijn er overige personeelskosten zoals reiskosten woon-werkverkeer, opleidingen, verzekeringen, arbokosten en overige kosten. De totale personele kosten zijn lager dan begroot. 3. Huisvestingskosten: De jaarlijkse huisvestingslasten voor de het pand in Zutphen waren ongeveer ; vanaf 1 augustus 2013 huurt Gelders Erfgoed volledig geoutilleerde werkplekken bij het Gelders Archief te Arnhem voor op jaarbasis. Met ingang van 1 juli 2014 is de overeenkomst met Gemeente Zutphen voortijdig beëindigd en de schuld is afgekocht met een éénmalige betaling van Daardoor zijn de huisvestingskosten hoger dan begroot. 4. ICT-kosten De ICT-kosten bestaan naast licentiekosten en kleine aanschaffingen ook uit de afschrijving op ICTapparatuur. Voornamelijk door vernieuwing van de website zijn de ICT-kosten hoger dan begroot. 5. Organisatiekosten : De organisatiekosten zijn hoger dan begroot; dit komt met name door een dotatie aan de voorziening Innovatie & Organisatieontwikkeling ( ) met daarnaast een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren ( ).

16 7. RISICOPARAGRAAF De financiële positie van Gelders Erfgoed (het eigen vermogen) bedraagt De egalisatiereserve van de Provincie Gelderland bedraagt In deze risicoparagraaf worden verschillende financiële ontwikkelingen en risico s nader toegelicht. 1. Exploitatie. De kosten voor de bedrijfsactiviteiten zijn in 2014, na de herstructurering vanaf 2011, niet binnen de subsidie van de Provincie Gelderland gebleven. Er is een negatief bedrijfsresultaat behaald van De onzekerheid ten aanzien van de toekomstige subsidies na 2016 vormt een groot risico voor de continuïteit van de organisatie. Het ondernemen in projecten derden verloopt goed, maar is onvoldoende voor de basisstructuur van de organisatie voor de opgedragen taken. 2. Personeel Het personeelsbestand is structureel teruggebracht tot een basisniveau en afhankelijk van projecten wordt dit aangevuld met tijdelijke medewerkers en worden derden ingehuurd. Met de oud-gedeputeerde Hans Esmeijer is in een bestuurlijk overleg op 27 oktober 2010 afgesproken dat de organisatie niet moet rekenen op vergoeding van frictiekosten na 2013, maar dat het wel is toegestaan om minder prestatie binnen de subsidie tot en met 2013 te leveren om de organisatie te kunnen omvormen. De directie heeft zich ingespannen om deze afspraak na te komen. 3. Liquiditeit. De liquide middelen zijn momenteel voldoende voor de omvang van de organisatie. 4. Transitieprogramma Ondernemerschap en vraaggericht werken zijn speerpunten in het transitieplan. De Provincie kan besluiten vanaf 2017 geen middelen meer beschikbaar te stellen of de dienstverlening openbaar aan te besteden. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de exploitatie en kan leiden tot drastische beheersmaatregelen. Ook het door de Provincie doorgeschoven risico van staatssteun is momenteel niet reëel te beoordelen. 8. OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming. Overeenkomstig het bestuursbesluit is het negatieve resultaat dit jaar in mindering gebracht op de reserves. Het negatieve bedrijfsresultaat van wordt in mindering gebracht op de egalisatiereserve Provincie Gelderland. Het positieve resultaat op projecten derden wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Controleverklaring accountant

Jaarrekening 2013 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600

Jaarrekening 2013 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Jaarrekening 2013 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Directieverslag over het jaar 2013 3. Goedkeuring en vaststelling Bestuur

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7

Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2. Resultatenanalyse 3. Financiële positie 4. Fiscale positie 6. Balans per 31 december 2013 7 INHOUDSOPGAVE Rapport Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 2 Resultatenanalyse 3 Financiële positie 4 Fiscale positie 6 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 7 Winst- en verliesrekening over 2013 9 Grondslagen

Nadere informatie

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA

1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Stichting Modus te Drunen 1 Balans per 31 december 2013 (ná verwerking voorstel resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa 31 december 2013 31 december 2012 Vorderingen overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Stichting Cultuurkust, Harderwijk. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Cultuurkust, Harderwijk Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave A. Balans per 31 december 2013 B. Staat van baten en laten over het jaar 2013 C. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde

Financieel verslag Stichting De Nijensteen, Heerde Financieel verslag 2015 Stichting De Nijensteen, Heerde Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden

31 december december 2015 Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2016 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2016 31 december 2015 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.342.900 1.476.200 Inventaris 4 1.254.500

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem

Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem JAARREKENING 2016 Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening

Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA. Jaarrekening Coöperatieve Vereniging Cultuurpers UA Jaarrekening 2015 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Winst- en verliesrekening Samenstellingsverklaring: Rotterdam,2 november

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert

Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Publicatiestukken 2014 van Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Stichting Vogelrevalidatiecentrum Zundert Pagina 1 INHOUD 1 Balans op 31 december 2014 (na resultaatverdeling) 2 Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO

INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 2016 GRO RAPPORT Inzake de jaarrekening 2016 Vereniging van Griffiers Den Haag INHOUDSOPGAVE RAPPORT OPDRACHT ALGEMEEN RESULTATEN FINANCIELE POSITIE JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting Initiatiefgroep Taalmethode p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal. Rapport inzake de jaarrekening 2012 p/a Doddegras 1 3902 AN Veenendaal Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Algemeen 1 Resultaten 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten

Stichting Mute Sounds Jaarrekening 2014. inhoud. Samenstellingsverklaring. Bedrijfsgegevens en grondslagen. Balans. Staat van Baten en Lasten Jaarrekening 2014 inhoud Samenstellingsverklaring Bedrijfsgegevens en grondslagen Balans Staat van Baten en Lasten Resultaatsbestemming Samenstellingsverklaring: Rotterdam, 24 februari 2015 Aan: Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem.

JAARREKENING 2016 JAARREKENING Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem. JAARREKENING 2016 Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland Westervoortsedijk 67-D, 6827 AT Arnhem 1 Notulen Van de Algemene Ledenvergadering van de Branchevereniging Archiefinstellingen Nederland,

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn

Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn Jaarrekening 2015 Stichting Drop-Inn 1 INHOUD 1. Balans per 31 december 2015 3 2. Exploitatierekening 2015 4 3. Toelichting bij de balans en exploitatierekening 5-11 4. Controleverklaring 12 2 BALANS 2015

Nadere informatie

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102

Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 1 BALANS PER 31 JULI 2014 (Na winstbestemming) 31-07-14 31-07-13 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen 6.943 6.358 Liquide middelen 7.229 19.102 14.172 25.460 PASSIVA Reserves en fondsen Continuiteitsreserve

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst

Directieverslag. Stichting Museum voor Religieuze Kunst Directieverslag Een uitgebreid directieverslag/activiteitenverslag ligt ter inzake ten kantore van de stichting. Uden, 9 september 2013 De Directie: 5 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe

Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december Resultatenrekening over Grondslagen voor de waardering en van de resultaatbe Jaarrekening 2016 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2016 5 3. Resultatenrekening over 2016 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING

STICHTING INDISCH HERINNERINGSCENTRUM TE ARNHEM JAARREKENING JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (voor voorgestelde resultaatbestemming) 31-12-16 31-12-15 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Inventaris (1) 1.407 3.857 VLOTTENDE ACTIVA (loopptijd korter

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK

Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Jaarrekening 2015 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 2015 28 juni 2016 Stichting KamaK Esrein 15 7553 CX Hengelo Stichting KamaK Inhoudsopgave Pagina 1 Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa

ACTIVA 31 december december Materiële vaste activa BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA 31 december 2012 31 december 2011 Vaste activa Materiële vaste activa 32 1.623 Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 4.655 15.180 1 Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2013

Financieel jaarverslag 2013 Financieel jaarverslag 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaat) A C T I V A VASTE ACTIVA 31.12.2013 31.12.2012 1. Materiële vaste activa Inventaris 1.838 1.075 Automatisering 857 6.620

Nadere informatie

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle

Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Financieel verslag 2015 Stichting Polderhuis Museum Westkapelle Westkapelle Pagina 1 van 19 Inhoud Balans per 31 december 2015 Staat van ontvangsten en uitgaven Algemene toelichting Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel

JAARSTUKKEN Stichting De Wissel JAARSTUKKEN Stichting De Wissel Woerden, 8 februari 2016 Carrosserieweg 1 3445 BC Woerden Tel: 0348-497000 Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland

Jaarrekening 2014. Stichting Bibliotheek Oostland Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek Oostland Bleiswijk, juni 2015 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2014 Staat van baten en lasten 2014 Algemene toelichting 1 2 3 Opgesteld door

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder Emmeloord. Jaarrapport 2014 Emmeloord Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 3 2 Staat van baten en lasten over 2014 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 5 1 BALANS PER 31

Nadere informatie

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015

SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht EH DEN HAAG. Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 SHOP T.a.v. het bestuur Herengracht 20 2511 EH DEN HAAG Verkorte jaarrekening 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2014

Financieel jaarverslag 2014 Financieel jaarverslag 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na verwerking resultaat) A C T I V A VASTE ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 1. Materiële vaste activa Inventaris 1.213 1.838 Automatisering 428 857

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2012 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 15 maart 2013 Balans per 31 december 2012 Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670

Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Materiële vaste activa 4.670 Balans per 31 december 2015 (na bestemming van het resultaat over het boekjaar) (bedragen in euro s) Activa 2015 Materiële vaste activa 4.670 Financiële vaste activa 33.885 Vorderingen 114.437 Overlopende

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2012 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 2012 2011 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort

Rapport inzake de jaarrekening Stichting Special Arts Nederland te Amersfoort Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Special Arts Nederland te JAARREKENING 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA 2016 2015 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 50.062

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch

Jaarrekening 2013. Stichting Gehandicapten Platform. 's-hertogenbosch Jaarrekening 2013 Stichting Gehandicapten Platform te 's-hertogenbosch Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Balans per 31 december 2013 5 3. Resultatenrekening over 2013 6 4. Grondslagen voor de waardering en

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag

Verkorte jaarrekening 2013. Stichting Den Haag onder de Hemel. Den Haag Verkorte jaarrekening 2013 Stichting Den Haag onder de Hemel Den Haag (Ontleend aan het Jaarverslag en Jaarrekening 2013, zoals op 27 maart 2014 door het bestuur goedgekeurd en vastgesteld en van een goedkeurende

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016

JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 JAARREKENING 2016 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2016 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Bezoekadres: Lange Zandstraat 13 7412 CD Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail:

Nadere informatie

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016

STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS. Rapport inzake jaarstukken 2016 STG. ERFGOEDCENTRUM TONGERLOHUYS Rapport inzake jaarstukken 2016 Roosendaal, 28 maart 2017 Dit rapport omvat 13 pagina's (exclusief specificaties) INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Bestuursverslag 4 1 BALANS

Nadere informatie

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016

Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam. Financieel publicatieverslag 2016 Stichting Praemium Erasmianum Amsterdam Financieel publicatieverslag 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.2 Staat van baten en laten over 2016 3 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Ref. Vlottende activa Voorraden

Ref. Vlottende activa Voorraden Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2015 31 december 2014 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Gebouwen 4 1.476.200 1.609.500 Inventaris 4 1.392.800

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Martinikerk Groningen Martinikerkhof 3 9712 JG Groningen Rapport inzake de jaarrekening 2014 Martinikerkhof 3 9712 JG kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 14 juli 2015 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 2 1.3 Resultaten 3 1.4 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik

Jaarrekening Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Jaarrekening 2015 Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik Colofon drs. R.J.W.M. Coolen van Brakel mw. drs. C.T. Leliveld Stichting Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 20 april 2016

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2015 2015 2014 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht

Stichting Dagopvang Utrecht te Utrecht te Utrecht Rapport inzake jaarstukken 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Stichting Slot Zuylen te Oud Zuilen

Stichting Slot Zuylen te Oud Zuilen te Oud Zuilen Rapport inzake jaarstukken 2015 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave

Jaarrekening. Stichting Geboren Om Vrij Te Zijn te Aalten. Inhoudsopgave Jaarrekening te Inhoudsopgave Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2012 2 2. Staat van baten en lasten over 2012 3 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 4. Toelichting op de balans per

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarrapport 2016 samengevat

Jaarrapport 2016 samengevat Jaarrapport 2016 samengevat 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 2016 2015 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Auto 11.607 0 Totaal vaste activa 11.607 p.m. Vlottende

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014

INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE. Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INSTITUUT HET CENTRUM DEN HAAG - LEIDEN TE 'S-GRAVENHAGE Rapport inzake jaarstukken 2013/2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 3 FINANCIEEL VERSLAG 1 Bestuursverslag over 2013/2014 5

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting Vrienden van de Populier binnen Stichting de Zorgboog FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting "Vrienden van de Populier" binnen Stichting de Zorgboog INHOUDSOPGAVE pagina Jaarverslag / Bestuursverslag 1 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarrekening 1 Balans

Nadere informatie

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015

Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Publicatiestukken van 19 november 2014 t/m 31 december 2015 Deze publicatiestukken zijn ontleend aan de jaarrekening van 19 november 2014 t/m 31 december 2015, welke is vastgesteld en goedgekeurd in de

Nadere informatie

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK

Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 Stichting KamaK Accountants Belastingadviseurs Jaarrekening 18 maart 2014 tot en met 31 december 2014 23 oktober 2015 Stichting KamaK Esrein 15 7553

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014

Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 Stichting Behoud Scheepstimmerwerf Middelharnis JAARRAPPORT 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening over 2014 4 Toelichting 5 OVERIGE GEGEVENS 7 Bestemming

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde

Jaarrekening 2014. Stichting het Nijsinghhuis. Eelde Jaarrekening 2014 Stichting het Nijsinghhuis Eelde Inhoud Jaarverslag 2014 2 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 6 Exploitatierekening 2014 7 Toelichting op de balans en exploitatierekening 8 Overige

Nadere informatie