Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel. 026-3521600"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2014 Stichting Gelders Erfgoed Westervoortsedijk 67-D 6827AT Arnhem Tel

2 Inhoudsopgave 1. Aanbieding 2. Bestuursverslag over het jaar Vaststelling Bestuur en goedkeuring Raad van Toezicht 4. Balans en resultatenrekening per 31 december Toelichting op de balans en resultatenrekening 6. Resultaatanalyse 7. Risicoparagraaf 8. Overige gegevens Resultaatbestemming Controleverklaring accountant

3 1. AANBIEDING Voor u ligt de Jaarrekening 2014 van de Stichting Gelders Erfgoed te Arnhem. De Jaarrekening bestaat uit een balans per 31 december en een rekening van baten en lasten over de periode 1 januari tot en met 31 december, welke beide zijn voorzien van specificaties en toelichtingen. Statutaire doelstelling De stichting heeft ten doel: a. Het ondersteunen en stimuleren van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; b. Het adviseren van de onder a. genoemde instellingen en organisaties, alsmede overheidsinstanties, een en ander ten einde gestalte te geven aan de steunfunctie, als bedoeld in het besluit van Provinciale Staten van Gelderland van 7 oktober 1987 (K. nummer 352); c. Het bevorderen van de regionale geschiedbeoefening in Gelderland. De stichting beoogt haar doel onder meer te bereiken door: a. De advisering en deskundigheidsbevordering ten behoeve van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; b. Stimulering van onderlinge contacten tussen musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; c. Ontwikkeling van projecten in het belang van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; d. Werkzaam te zijn op de taakvelden bedrijfsvoering, documentatie en registratie, behoud en beheer, publiek en presentatie, onderzoek, marketing en public relations; e. Bemiddeling bij en bevordering van de uitvoering van restauraties f. Bevordering van kwaliteitszorg, veiligheidszorg, educatie, geschiedbeoefening en immaterieel erfgoed bij de onder a. genoemde instellingen; g. Bemiddeling bij de inrichting en het beheer van depots ter bewaring en verzorging van museumvoorwerpen en bouwfragmenten; h. Zo nodig verwerving en vervreemding van museumvoorwerpen en bouwfragmenten; i. Verhuur en verkoop van materialen ter ondersteuning van musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en aanverwante organisaties; j. Het uitgeven van publicaties en periodieken k. Andere wettige activiteiten, die het doel van de stichting kunnen dienen; en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdeling verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord. Inschrijving Kamer van Koophandel Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer Organisatie/Personeel De omvang van de personeelsformatie bedroeg op 31 december 8,58 Fte (2013: 8,56). Financiering Gelders Erfgoed ontvangt subsidie van de Provincie Gelderland op grond van het Programma Cultuur en Erfgoed (PS ). De regels van deze subsidie zijn vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening Gelderland 1998 en de Verordening voor Welzijn, Zorg en Cultuur Gelderland 2005.

4 2. BESTUURSVERSLAG OVER HET JAAR 2014 Gelders Erfgoed De stichting Gelders Erfgoed is het kenniscentrum voor erfgoedorganisaties in Gelderland. Gelders Erfgoed bevordert de zorg voor en toegankelijkheid van het Gelderse materiële en immateriële erfgoed en versterkt de kwaliteit en de professionaliteit van de erfgoedsector. Wij zetten onze kennis en kunde erfgoedbreed in door samenhang en samenwerking tussen musea, historische verenigingen, volksculturele instellingen en overige erfgoedorganisaties te genereren en te faciliteren. Wij brengen crossovers tot stand, bijvoorbeeld met instellingen op het gebied van toerisme en zorg. Al 58 jaar zorgt Gelders Erfgoed voor dynamiek en innovatie in de erfgoedsector, op grond van draagvlak en continuïteit. Gelders Erfgoed heeft een bijzondere relatie met een viertal partijen: - De provincie Gelderland, met wie de stichting sinds 2013 een partnerrelatie onderhoudt en van wie zij, als provinciale ondersteuningsinstelling, een boekjaarsubsidie ontvangt; - Het Gelders Archief, waarbij de stichting de bedrijfsvoering heeft ondergebracht en waarvan zij haar kantoorruimte huurt; - De coöperatie Erfgoed Gelderland, waarin het grootste en belangrijkste deel van het Gelderse erfgoedorganisaties en daarmee het grootste deel van de primaire doelgroep is vertegenwoordigd en waarvan de stichting zelf ook lid is (evenals het Gelders Archief); - Cultuurmij Oost, de nieuwe organisatie voor kunst en cultuureducatie, waarmee de stichting intensief samenwerkt en een transitietraject naar meer ondernemerschap doorloopt, in opdracht van de provincie die hieraan een transitiesubsidie heeft gekoppeld. Beleidsdoelstellingen provincie Gelderland Als provinciale ondersteuningsinstelling zet Gelders Erfgoed zich in voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de provincie Gelderland: Zelfredzaamheid De kennis die Gelders Erfgoed biedt, komt in de eerste plaats de (op 31 december ) leden van de coöperatie Erfgoed Gelderland ten goede. Deze coöperatie is een ook landelijk belangrijke innovatie waarin de Gelderse erfgoedsector samenwerkt en cultureel onderneemt. Gelders Erfgoed fungeert als vliegwiel van de coöperatie, waarbij het organiseren van zelfredzaamheid de belangrijkste beleidsdoelstelling van de Provincie voorop staat. Kwaliteitsverbetering Vanuit het kenniscentrum Gelders Erfgoed wordt de kwaliteitsverbetering van de sector het tweede provinciale beleidsdoel in een continu proces en op duurzame wijze gerealiseerd. Kennis en competenties worden versterkt met behulp van een scholingstraject dat Gelders Erfgoed samen met Cultuurmij Oost is gestart in het kader van de transitie naar meer ondernemerschap. Maar de erfgoedsector profiteert ook van het goed ontwikkelde landelijke en internationale netwerk voor erfgoedadvies waarvan het kenniscentrum deel uitmaakt. Maatschappelijk bereik Als tweedelijns organisatie ondersteunt Gelders Erfgoed de erfgoedsector bij het vergroten van zijn maatschappelijk bereik het derde provinciale beleidsdoel. Dit gebeurt op verschillende manieren: - Met de prijswinnende websites Mijn Gelderland en Collectie Gelderland, waarop het Gelderse erfgoed te vinden is in verhalen zowel als objecten.

5 - Met provinciale erfgoedfestivals en regionale identiteitsprojecten waarin tal van culturele instellingen, gemeenten en bedrijven samenwerken. In 2014 werd druk gewerkt aan de voorbereiding van het erfgoedfestival Gemaakt in Gelderland dat in 2015 zal plaatsvinden, met als thema industrieel erfgoed. Hier wordt de huidige Gelderse maakindustrie nadrukkelijk bij betrokken. In de volgende paragraaf zal een groot aantal resultaten worden gepresenteerd die een concrete invulling bieden van de hier genoemde beleidsdoelstellingen. De resultaten sluiten aan bij de opgave die Gelders Erfgoed zich stelde in het Jaarplan Werken vanuit de basistaken Gelders Erfgoed heeft de volgende basistaken: netwerkontwikkeling, kennisdelen, innovatie, advisering en scholing. Deze komen overeen met de basistaken die zijn geformuleerd door de provincie Gelderland. Uitvoeringstaken, die vaak gekoppeld zijn aan projecten, worden binnen de coöperatie Erfgoed Gelderland ter hand genomen. Resultaten netwerkontwikkeling 1. coöperatie Erfgoed Gelderland: van 120 naar 134 leden (streefgetal: 130) 2. van 5 naar 8 werkgroepen binnen de coöperatie (streefgetal: 7) deelnemers erfgoedfestival (streefgetal: 75) 4. van 2 naar 4 regionale platforms (streefgetal: 5) 5. naar 3 identiteitsprojecten (streefgetal: 2) 6. Gelderse Museumdag: 82 deelnemende musea (streefgetal: 74) 7. Euregionale projecten: voorbereiding 1 project in Euregio Kleve en 1 programma in Euregio Gronau (streefgetal: 2) Resultaten kennisspreiding 1. Via projecten en activiteiten van de coöperatie Erfgoed Gelderland. De adviseurs van Gelders Erfgoed zijn betrokken bij deze projecten. - Collectie Gelderland: groei naar 40 deelnemers (streefgetal: 35) - Mijn Gelderland: 10 partners dragen bij aan basisfinanciering; 120 partners leveren structureel input voor de website (streefgetallen: 10 en 120) - Webwinkel: 11 partners (streefgetal: 15) - Magazine: verschijnt 4 maal per jaar (streefgetal: 4) - Collectiewacht: 40 bezoeken aan musea (streefgetal: 40). (NB. De Collectiewacht is in 2014 van opzet veranderd. Het aantal bezoeken is gehaald, maar de meeste bezoeken zijn uitgevoerd door de coördinator. De 11 collectiewachters zijn met name ingezet bij het ontwikkelen en uitvoeren van cursussen.) - Erfgoedfestival: 3 bijeenkomsten van deelnemers ter voorbereiding van het festival (streefgetal: 3) 2. Identiteitsprojecten - 2 identiteitsprojecten hebben 5 bijeenkomsten (streefgetal: 4) 3. Gelderse Museumdag - 82 musea versterken hun activiteitenaanbod en communicatie richting doelgroep gezinnen (streefgetal: 74); aansluiting bij de landelijke Maand van de Geschiedenis 4. Participatie in landelijke netwerken (LCM, OPEN)

6 - 8 bijeenkomsten (streefgetal 8) - Redactie magazine Museumpeil 5. Samenwerking met landelijke organisaties (DEN, RCE, NMV) - 6 bijeenkomsten (streefgetal 2) 6. Internationale netwerken - Vlaams-Nederlands Overleg: 6 bijeenkomsten - European Museum Advisors Conference, München, 6-10 juli: 2 deelnemers/presentaties Resultaten innovatie Via projecten en activiteiten van de coöperatie Erfgoed Gelderland: 1. Collectie Gelderland: - app op smartphone, ipad en multitouch-tafel; - 3D-fotografie collecties: aanschaf Orbit View (apparaat voor 3D-fotografie); collecties 3 musea gefotografeerd 2. Mijn Gelderland: - Versterken layar-routes: 3 nieuwe routes (Nijkerk, Ede, Velp (Biljoen)); bestaande routes uitgebreid; 1 serious game (Wageningen) - Aansluiten bij aanbod RBT-KAN; versterken netwerk en vindbaarheid: verdieping van de samenwerking. Content van Mijn Gelderland en toeristische site Spannende Geschiedenis zijn op elkaar afgestemd en met elkaar uitgewisseld; op Spannende geschiedenis wordt voor historische verdieping naar Mijn Gelderland verwezen. Start nieuw samenwerkingsproject Het Verhaal van Gelderland (RBT-KAN en Gelders Erfgoed met Nederlands Openluchtmuseum) - Website als basisvoorziening voor uiteenlopende multimediale toepassingen: verkenning van samenwerkingsmogelijkheden voor uitwisseling en hergebruik van historische informatie op toeristische platforms, erfgoedplatforms en route-apps. Aanzet tot ontwikkeling van een api (technische tool) die gegevensuitwisseling mogelijk maakt. Mijn Gelderland gaat inzetten op Open Cultuur Data. Combinatie met Mijn Gelderland-magazine, nieuwsbrief, layar-routes, multitouch-tafels; You Tube, Facebook, Twitter 3. Webwinkel - Partners maken kennis met online marketing - Productontwikkeling in samenwerking met kunstenaars (NB. Met Cultuurmij Oost; verplaatst naar 2015) 4. Collectiewacht - Ontwikkeling 6 workshops voor collectiebeheerders op gebied van kunststoffen en moderne inzichten in collectiebeheer (streefgetal: 3) 5. Erfgoedfestival - Ontwikkeling van nieuw product waarmee de gemeenschappelijke promotie gestalte krijgt: Roadshow Resultaten advisering - 22 adviestrajecten, max. 30 uur (streefgetal: 10). Onderwerpen zijn transitieprocessen die door adviseurs worden begeleid, zoals: nieuwbouw, fusie, sluiting. Ook projecten onder leiding van adviseurs, zoals nulmetingen van de conditie van collecties of de ontwikkeling van educatieve leerlijnen, vallen hieronder.

7 - 168 adviesvragen, max. 10 uur (streefgetal: 360). Specifieke onderwerpen aansluitend bij een van de kennisgebieden. Een bezoek op locatie, onderzoek, adviesverslag. (NB. Het werkelijke aantal loopt sterk achter bij het streefgetal. Dit wordt deels verklaard door het hogere aantal adviestrajecten; deels door het grotere aantal netwerken/netwerkdeelnemers (zie resultaten netwerkontwikkeling) en projecten (zie resultaten kennisspreiding), waarbij advisering en passant plaatsvindt.) - Ca korte adviezen, min. 5 minuten, max. 2 uur (streefgetal: 1.200). Praktische vragen waar geen onderzoek of verslag voor nodig is. De meeste vragen worden per mail gesteld. 6 adviseurs hebben gemiddeld 5 van dergelijke vragen per week. Resultaten scholing In 2014 is gewerkt aan: - onderzoek naar wensen en behoeften, trends en ontwikkelingen in scholing voor de achterban van Gelders Erfgoed: Behoeftepeiling scholingsaanbod onder 300 geadresseerden (respons: 100) - het opzetten van 10 nieuwe cursussen, workshops en studiedagen (streefgetal: 6) - het geven van 5 goedlopende cursussen (streefgetal: 8) - het geven van 8 in company-trainingen (streefgetal: 15) Er zijn in mensen bereikt (streefgetal: 300). (NB. Het aantal gegeven bestaande cursussen en in company-trainingen loopt achter bij de streefgetallen, en daardoor ook het aantal deelnemers. Dit wordt veroorzaakt door de opbouw, samen met Cultuurmij Oost, van het Cultuur College. Veel energie is gaan zitten in het realiseren van de voorwaarden voor succesvolle scholingsresultaten in de toekomst.) In de tweede helft van 2014 is gestart met de voorbereiding van het Cultuur College, het scholingshuis van Cultuurmij Oost en GE. Hierin programmeren zij een gezamenlijk aanbod voor de Gelderse cultuursector, op basis van de vraag bij de instellingen en andere belangstellenden. Transitie Medio 2014 heeft Gelders Erfgoed, net als Cultuurmij Oost, een Ondernemingsplan geschreven en een Transitieprogramma opgesteld. Beide strategische documenten zijn tot stand gekomen onder begeleiding van adviesbureau KplusV, dat in 2013 Gelders Erfgoed en de voorgangers van Cultuurmij Oost (KCG en EDU-ART) hielp bij de totstandkoming van een gezamenlijk position paper. Zij zijn gericht op het versterken van het ondernemerschap van beide organisaties. Op basis van beide stukken, maar met name op basis van het Transitieprogramma, is in de tweede helft van 2015 de voorbereiding gestart van het eerder genoemde Cultuur College. Onder leiding van een kwartiermaker kwamen een ondernemingsplan en een marketingplan tot stand. Het Cultuur College is op 1 januari 2015 van start gegaan. Ook is in deze periode, onder leiding van twee externe adviseurs, een intensief intern scholingsprogramma opgezet voor de medewerkers van Gelders Erfgoed en Cultuurmij Oost. Het programma, gericht op meer ondernemerschap, is op 23 september 2014 van start gegaan, maar ontrolt zich vooral in de jaren

8 Overige dienstverlening De provincie Gelderland heeft Gelders Erfgoed de opdracht gegeven om zich te ontwikkelen tot een organisatie die meer onderneemt. De stichting gaf hier in 2014 als volgt gestalte aan: Gelders Erfgoed werkte aan diverse projectopdrachten, waarvan de meeste door derden, maar enkele (mede) door de provincie Gelderland worden (of werden) gefinancierd (zie het projectenoverzicht achter de Jaarrekening). Een omvangrijk project, dat in 2014 werd afgesloten, is Beleef de Spannende Geschiedenis van Gelderland, een samenwerkingsverband van de Gelderse Regionale Bureaus voor Toerisme en Stichting Gelders Erfgoed, waarin erfgoed en toerisme op een virtuele manier aan elkaar worden gekoppeld. De Provincie leverde als co-financier een grote bijdrage aan dit project, evenals het Ministerie van OCW. Op 6 mei 2014 vond in het DRU-complex in Ulft de presentatie plaats, in aanwezigheid van de Koning en Koningin. Als ondernemende organisatie kijkt Gelders Erfgoed niet alleen over de grens van de eigen sector, maar ook over de grens van de eigen provincie, richting andere provincies en Duitsland (Nordrhein-Westfalen). In 2014 was Gelders Erfgoed betrokken bij de voorbereiding van grensoverschrijdende projecten die willen aanhaken bij Interreg V, het nieuwe Europese financieringsprogramma waaraan twee euregio s (Gronau en Kleve) deelnemen waartoe delen van Gelderland behoren. Daarnaast is met partners in Duitsland en Oostenrijk gestart met de voorbereiding van een Erasmus Plusproject. Meting van resultaten Afgezien van de meting van kwantitatieve resultaten, waarvoor in de bovenstaande uitwerking van de basistaken aantallen zijn aangeven, wordt, waar mogelijk en zinvol, steeds geëvalueerd wat de producten van Gelders Erfgoed hebben opgeleverd en blijven behoeftepeilingen de vraag uit de erfgoedsector actualiseren en aanscherpen. In 2014 zijn de websites Mijn Gelderland (rapportcijfer 7,9) en Collectie Gelderland (rapportcijfer 8,3) geëvalueerd, evenals de Gelderse Museumdag (rapportcijfer 7,5). Daarnaast is onderzoek gedaan naar innovatie bij musea en is een benchmark bij musea uitgevoerd naar o.a. klanttevredenheid. Over het scholingsaanbod is een behoeftepeiling gehouden. Concluderend 2014 was voor Gelders Erfgoed een succesvol jaar. De basistaken Netwerkontwikkeling en Kennisspreiding hebben meer opgeleverd dan de gestelde doelstellingen uit het Jaarplan 2014, wat betekent dat er meer personen en instanties zijn bereikt. Ook Innovatie deed het goed. Advisering leidde tot een fors aantal extra adviestrajecten, maar hier staan minder adviesvragen tegenover. De verschuiving naar advisering en passant binnen het kader van Netwerkontwikkeling is hier waarschijnlijk mede de oorzaak van. Scholing scoorde wat minder, maar dit heeft waarschijnlijk te maken met het opstarten van het Cultuur College. Het transitieproces naar een meer ondernemende organisatie lijkt een positieve invloed te hebben gehad op het functioneren van Gelders Erfgoed, zoals ook blijkt uit het Projectenoverzicht. Arnhem, 13 april 2015, dr. Marc Wingens, directeur / bestuurder

9 3. VASTSTELLING BESTUUR EN GOEDKEURING RAAD VAN TOEZICHT De Jaarrekening 2014 is gecontroleerd door BDO Accountants te Arnhem. De door dit kantoor afgegeven accountantsverklaring is bij deze jaarrekening gevoegd. De Raad van Bestuur van de stichting Gelders Erfgoed verklaart hierbij dat de Jaarrekening 2014 is vastgesteld. Arnhem, 24 april 2015 dr. M.F.M. Wingens directeur/bestuurder De Raad van Toezicht van de stichting Gelders Erfgoed verklaart hierbij dat zij de Jaarrekening 2014 heeft goedgekeurd. Arnhem, 24 april 2015 F. Baron van Verschuer Voorzitter Drs. M.J. van Beem Lid Mw. Mr. S.A.B.D. Gosselt Lid

10 4. BALANS EN RESULTATENREKENING (na resultaatbestemming) Balans ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa 1. Debiteuren Vordering op Cultuurmij Oost Overige vorderingen en transitoria Belastingen en sociale premies (OB) Liquide middelen PASSIVA Totaal activa Eigen vermogen Algemene reserve Egalisatiereserve Prv. Gelderland Voorzieningen 5. Voorziening I & O Kortlopende schulden Crediteuren Belastingen en sociale premies (LB,ABP) Overige schulden en transitoria Totaal passiva

11 Resultatenrekening Opbrengsten Jaarrekening Begroting Jaarrekening Bijdragen subsidie Overige opbrengsten Totaal opbrengsten Organisatiekosten 8. Personeelskosten Huisvestingskosten ICT-kosten Organisatiekosten Financiële baten & lasten Totaal organisatiekosten Projecten prv Gelderland Opbrengsten projecten Kosten projecten Bedrijfsresultaat Projecten derden Opbrengsten projecten Kosten projecten Resultaat De begroting 2014 is conform de aanvraag exploitatiesubsidie 2014 aan de provincie Gelderland. Basis voor financiële verslaglegging De jaarrekening 2014 van Stichting Gelders Erfgoed is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn voor de Jaarrekening C1 voor kleine organisaties (RJK C1) Kleine organisaties zonder winststreven. Jaarrekening is bedoeld ter verantwoording aan de raad van toezicht en de Provincie Gelderland en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen. Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en de passiva opgenomen tegen nominale waarde. De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen boekwaarde. De debiteuren zijn gewaardeerd op nominale waarde rekening houdend met de te verwachte mate van oninbaarheid. Liquide middelen bestaan uit kas en banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde. De liquide middelen staan ter vrije beschikking. Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen

12 de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. Grondslagen voor de bepaling van het resultaat Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten subsidie van de partners worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd. De Subsidiebaten en de daarmee samenhangende lasten worden verantwoord naar rato van de voortgang van het desbetreffende project. De voortgang van het project wordt bepaald aan de hand van de gemaakte projectkosten. De operationele lasten worden bepaald op historische basis, met inachtneming van de bovengenoemde grondslagen van waardering, en worden toegerekend aan het boekjaar waarop deze betrekking hebben. Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winsten verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De pensioenregelingen zijn verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord. Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de betreffende activa en passiva.

13 5. TOELICHTING OP DE BALANS EN RESULTATENREKENING Toelichting balans 1. Debiteuren Het debiteurensaldo bedraagt , conform saldilijst debiteuren per 31 december. Hiervan is 944 in een voorziening opgenomen vanwege verwachte oninbare vorderingen. 2. Overige vorderingen Betreft de transitorische posten boekjaar Rente te ontvangen Vooruitbetaalde ICT-kosten Nog te factureren projecten Overige vorderingen Belastingen en sociale premie Betreft de nog te ontvangen omzetbelasting. 4. Eigen vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december Egalisatiereserve Prv Gelderland Stand per 1 januari Resultaat lopend boekjaar Stand per 31 december Algemene reserve De Algemene reserve bestaat uit gelden opgebouwd uit resultaten op projecten derden, niet gefinancierd door de Provincie Gelderland. Egalisatiereserve De Egalisatiereserve bestaat uit gelden opgebouwd uit resultaten op projecten van de Provincie Gelderland. 5. Voorziening Innovatie & Organisatieontwikkeling Stand per 1 januari Mutatie lopend boekjaar Stand per 31 december

14 Het bestuur van de stichting heeft ultimo boekjaar een voorziening gevormd voor de verwachte herpositionering van de organisatie na 2016 en de daarmee samenhangende te verwachten kosten. Op basis van de beschikbare informatie per heden verwacht het Bestuur van de Stichting dat de Provincie Gelderland haar beleidslijnen gaat wijzigen welke aanpassing van de Stichting tot gevolg zullen hebben. 6. Belastingen en sociale premies Betreft de nog te betalen loonheffingen en pensioenpremies. 7. Overige schulden Betreft de transitorische posten boekjaar Personeelskosten ICT kosten Organisatiekosten Projecten Provincie Projecten derden Reservering vakantiegeld Coöperatie Erfgoed Gelderland Niet in de balans opgenomen regelingen Conform het contract met de Gemeente Zutphen betaalt de stichting tot 1 juli 2029 een bedrag aan aflossing van de door de Gemeente Zutphen gefinancierde verbouwing. De totale aflossing bedraagt per jaar. Vanaf het moment dat een nieuwe huurder het pand betrekt, is de Stichting de aflossing niet meer aan de gemeente verschuldigd. Met ingang van 1 juli 2014 is deze overeenkomst voortijdig beëindigd en de schuld is afgekocht met een éénmalige betaling van ex. BTW. Cultuurmij Oost en Gelders Erfgoed hebben in het kader van de Transitieregeling voor de periode 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2014 gezamenlijk een subsidieverzoek bij de provincie Gelderland ingediend. Toelichting resultatenrekening De jaarrekening 2014 sluit af met een negatief resultaat van In de jaarrekening wordt naast de opbrengsten en organisatiekosten een duidelijk onderscheid gemaakt tussen projecten voor de Provincie Gelderland en voor derden. Van de projecten worden zowel de inkomsten als uitgaven in één rubriek bijgehouden om grip te houden op de externe kosten en de projectresultaten (naast de ureninzet van de medewerkers). De opbrengsten, organisatiekosten en resultaten van projecten voor de Provincie Gelderland geven het bedrijfsresultaat, welke binnen de subsidie van de Provincie Gelderland moet worden uitgevoerd. De projecten voor derden dienen kostendekkend te worden uitgevoerd. 8. Personeel Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Overige personeelskosten Aantal fte s 8,05 8,56

15 6. RESULTAATANALYSE In het onderstaande wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste posten in de resultatenrekening en de afwijkingen ten opzichte van de begroting. 1. Subsidie: deze is opgenomen conform de subsidiebeschikking 2014 van de Provincie Gelderland ( ,-) (nr d.d ) aangevuld met een indexering middels besluit PS ( ). 2. Personeelskosten : a) Hierin zijn de personele kosten opgenomen van de medewerkers met een aanstelling bij de stichting Gelders Erfgoed ( ) en de extern ingehuurde collega s ( ). b) Daarnaast zijn er overige personeelskosten zoals reiskosten woon-werkverkeer, opleidingen, verzekeringen, arbokosten en overige kosten. De totale personele kosten zijn lager dan begroot. 3. Huisvestingskosten: De jaarlijkse huisvestingslasten voor de het pand in Zutphen waren ongeveer ; vanaf 1 augustus 2013 huurt Gelders Erfgoed volledig geoutilleerde werkplekken bij het Gelders Archief te Arnhem voor op jaarbasis. Met ingang van 1 juli 2014 is de overeenkomst met Gemeente Zutphen voortijdig beëindigd en de schuld is afgekocht met een éénmalige betaling van Daardoor zijn de huisvestingskosten hoger dan begroot. 4. ICT-kosten De ICT-kosten bestaan naast licentiekosten en kleine aanschaffingen ook uit de afschrijving op ICTapparatuur. Voornamelijk door vernieuwing van de website zijn de ICT-kosten hoger dan begroot. 5. Organisatiekosten : De organisatiekosten zijn hoger dan begroot; dit komt met name door een dotatie aan de voorziening Innovatie & Organisatieontwikkeling ( ) met daarnaast een vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren ( ).

16 7. RISICOPARAGRAAF De financiële positie van Gelders Erfgoed (het eigen vermogen) bedraagt De egalisatiereserve van de Provincie Gelderland bedraagt In deze risicoparagraaf worden verschillende financiële ontwikkelingen en risico s nader toegelicht. 1. Exploitatie. De kosten voor de bedrijfsactiviteiten zijn in 2014, na de herstructurering vanaf 2011, niet binnen de subsidie van de Provincie Gelderland gebleven. Er is een negatief bedrijfsresultaat behaald van De onzekerheid ten aanzien van de toekomstige subsidies na 2016 vormt een groot risico voor de continuïteit van de organisatie. Het ondernemen in projecten derden verloopt goed, maar is onvoldoende voor de basisstructuur van de organisatie voor de opgedragen taken. 2. Personeel Het personeelsbestand is structureel teruggebracht tot een basisniveau en afhankelijk van projecten wordt dit aangevuld met tijdelijke medewerkers en worden derden ingehuurd. Met de oud-gedeputeerde Hans Esmeijer is in een bestuurlijk overleg op 27 oktober 2010 afgesproken dat de organisatie niet moet rekenen op vergoeding van frictiekosten na 2013, maar dat het wel is toegestaan om minder prestatie binnen de subsidie tot en met 2013 te leveren om de organisatie te kunnen omvormen. De directie heeft zich ingespannen om deze afspraak na te komen. 3. Liquiditeit. De liquide middelen zijn momenteel voldoende voor de omvang van de organisatie. 4. Transitieprogramma Ondernemerschap en vraaggericht werken zijn speerpunten in het transitieplan. De Provincie kan besluiten vanaf 2017 geen middelen meer beschikbaar te stellen of de dienstverlening openbaar aan te besteden. Dit kan verregaande gevolgen hebben voor de exploitatie en kan leiden tot drastische beheersmaatregelen. Ook het door de Provincie doorgeschoven risico van staatssteun is momenteel niet reëel te beoordelen. 8. OVERIGE GEGEVENS Resultaatbestemming. Overeenkomstig het bestuursbesluit is het negatieve resultaat dit jaar in mindering gebracht op de reserves. Het negatieve bedrijfsresultaat van wordt in mindering gebracht op de egalisatiereserve Provincie Gelderland. Het positieve resultaat op projecten derden wordt toegevoegd aan de algemene reserve. Controleverklaring accountant

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale

Veenendaal...138 Wageningen...142 West Maas en Waal...146 Westervoort...150 Gemeente Wijchen...152 Zeewolde...155 Zutphen...158 Bijlage: Centrale Inhoudsopgave Bestuursverslag...5 Missie en Vereniging VluchtelingenWerk Nederland...6 Interne (Re)Organisatie en Fusie...6 Medewerkers...7 Cliënten: van Welkom tot Werk...8 Projecten...9 Financiering

Nadere informatie

JAARSTUKKEN. Stichting

JAARSTUKKEN. Stichting JAARSTUKKEN Stichting Nieuwe Veste 2 Jaarstukken Stichting Nieuwe Veste > 3 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 4 1.1 Vestigingen en locaties 5 1.2 Bestuur 6 1.3 Raad van Toezicht 6 1.4 Ondernemingsraad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt

Jaarrekening 2014. afoto: Wim de Knegt Jaarrekening 2014 afoto: Wim de Knegt 1 Jaarrekening 2014 Nederlands Openluchtmuseum Inhoudsopgave a Inhoudsopgave 4 Bestuursverslag 5 Prestatieverantwoording 16 Balans per 31 december 2014 18 Categoriale

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Jaarrapport 2013 verkort

Jaarrapport 2013 verkort Jaarrapport 2013 verkort Stichting MarketingOost MarketingOost, Emmastraat 8, 8011 AG Zwolle, KvK 05032150 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Verslag Raad van Toezicht 3 2. Jaarverslag 5 2.1 Algemeen 5 2.2 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken

Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 1 van 46 Jaarrekening 2013 Stichting Orthopedagogische Onderwijsinstellingen Arnhem en omstreken 2 van 46 Inhoudsopgave 1 Jaarverslag Raad van Toezicht 4 2 Bestuursverslag 6 2.1 Algemeen 6 2.2 Planning

Nadere informatie

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013

JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 JAARREKENING Bedrijfsraad 2013 STICHTING BEDRIJFSRAAD MOTORVOERTUIGENBEDRIJF EN TWEEWIELERBEDRIJF Adres: Waterveste 1A 3992 DB Houten Postbus 491 3990 GG Houten telefoon 030-6354010 www.bedrijfsraad.nl

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012

Verantwoordingsdocument. Jaarverslag NZa 2012 Verantwoordingsdocument Jaarverslag NZa 2012 maart 2013 Inhoud 1. Inleiding 5 1.1 Jaarverantwoording 5 1.2 Systematiek en opzet jaarverslag 5 1.3 Opbouw jaarverslag 5 2. De NZa 7 2.1 De Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING

Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken TE UTRECHT JAARREKENING 2011 Utrecht, 17 april 2012 Inhoudsopgave I ALGEMENE GEGEVENS 4 II BESTUURSVERSLAG 7 III EIGEN VERMOGEN 11 IV JAARREKENING

Nadere informatie

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder!

Reiswerk Opleidingen. Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche. Reiswerk helpt de reisprofessional verder! Reiswerk Opleidingen Stichting Fonds voor Opleiding en Ontwikkeling Reisbranche Jaarverslag 2011 Reiswerk helpt de reisprofessional verder! administrateur Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. Rijnzathe 10,

Nadere informatie

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG

Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG Waardevol werken FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 4 Voorwoord 6 Juridische structuur 7 Organisatieschema 8 Algemeen verslag 14 Sociale ontwikkelingen 16 Bedrijfsactiviteiten 18 Financiën 19 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg)

Jaarrekening 2014. Stichting Maatschappij Zandbergen. Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) Jaarrekening 2014 Stichting Maatschappij Zandbergen Model: jaarrekening jeugdzorginstellingen (uitsluitend jeugdzorg) INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 2014 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep

Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep Jaarverslag 2014 Primas-scholengroep 1 Primas-scholengroep jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Algemene gegevens 4 Personeel en organisatie 8 Onderwijs en kwaliteitszorg 13 Financiën 17 Huisvesting

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN 2013-2016

STRATEGISCH PLAN 2013-2016 STRATEGISCH PLAN 2013-2016 INLEIDING Het Gelders Archief staat voor een belangrijke omslag in het primaire proces. De focus lag tot nu toe op het beheer van fysieke, voornamelijk papieren bronnen. Maar

Nadere informatie

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012

Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Arnhem. Jaarverslaggeving over 2012 Stichting Internet Domeinregistratie Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2012 3 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 5 Jaarrekening 20 Balans per 31 december 2012.21 Winst- en verliesrekening over 2012.23

Nadere informatie

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman

JAARREKENING 2013. JAARREKENING 2013 pag 1. Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING JAARREKENING pag 1 Greenpeace/Gerda Horneman JAARREKENING INHOUD JAARREKENING 3 Grondslagen 5 Samenvattend financieel overzicht 9 Balans 11 Staat van baten en lasten 19 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68

De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën. nazending 070 351 98 68 De leden van de Commissie bestuurszaken, communicatie en financiën datum ons kenmerk contactpersoon 12 februari 2014 70193/IP M.A.H. van Esch bijlage(n) uw kenmerk e-mail CBCF 14-2a t/m c - resch@uvw.nl

Nadere informatie

6Financieel Jaarverslag 2008

6Financieel Jaarverslag 2008 6Financieel Jaarverslag 2008 Hoofdstuk Stichting Interkerkelijke Organisatie voor Ontwikkelingssamenwerking, ICCO (Statutair gevestigd te Utrecht) Foto: Joye van Horn/ICCO 113 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012. Pagina 1 van 37

STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012. Pagina 1 van 37 STICHTING RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE VERANTWOORDING 2012 Pagina 1 van 37 Inhoudsopgave pagina ALGEMEEN 3 BESTUURSVERSLAG 4 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 10 JAARREKENING 2012 12 Balans per 31 december 2012

Nadere informatie

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007

JAARREKENING 2006. GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR. D.B. 2 maart 2007. A.B. 22 juni 2007 JAARREKENING 2006 GGD Zuid Limburg Afdeling GHOR D.B. 2 maart 2007 A.B. 22 juni 2007 INHOUDSOPGAVE Deel I Jaarverslag Dagelijks Bestuur 3 Deel II Bestuur en vaststelling jaarrekening 17 Deel III Jaarrekening

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Gemeenteraad van Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum; 24 april 2014 Onderwerp: jaarrekening 2013 Uw kenmerk: Ons kenmerk: Z-14-06010 / UIT-14-04104 Geachte leden van de Raad,

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9

Bestuursverslag 2013 3. Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8. Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 INHOUDSOPGAVE pagina Bestuursverslag 2013 3 Begroting 2014 Verlies & Winst rekening 8 Samengevoegde balans per 31 december 2013 9 Samengevoegde staat van baten en lasten 2013 10 Toelichting algemeen 12

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard

Jaarverslag 2013. Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Jaarverslag 2013 Waard Leven N.V. Johan Duikerweg 17 1703 DH Heerhugowaard Statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het Handelsregister Noordwest Holland te Alkmaar onder nummer 36044938

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie

Subsidiebeleid openbare bibliotheken

Subsidiebeleid openbare bibliotheken Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Subsidiebeleid openbare bibliotheken Een handreiking voor gemeenten Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging

Nadere informatie

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14

Verslag Raad van Toezicht 1. Directieverslag 4. Balans per 31 december 2013 12. Staat van baten en lasten over 2012-2013 13. Financiële positie 14 Jaarrekening september 2012 - december 2013 Stichting Stadsschouwburg en Philharmonie Haarlem INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag Verslag Raad van Toezicht 1 Directieverslag 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013

Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Jaarrapport Fonds NutsOhra 2013 Inhoud JAARRAPPORT FONDS NUTSOHRA 2013... 1 1. WOORD VOORAF... 3 2. ONTSTAANSGESCHIEDENIS... 4 3. MISSIE... 4 DE MISSIE VAN FONDS NUTSOHRA... 4 UNIEKE POSITIE... 4 STRATEGIE

Nadere informatie

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS

POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN 2011 DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS POLITIEACADEMIE JAARSTUKKEN DEEL II JAARREKENING BIJLAGEN OVERIGE GEGEVENS Apeldoorn, 20 maart 2012 JAARREKENING Politieacademie Bezoekadres: Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn Postadres: Postbus 834 7301

Nadere informatie

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV

PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN. Caparis NV PRESENTEREN DE JAARREKENING 2010 VAN Caparis NV Inhoudsopgave 1 Verslag Raad van Commissarissen 3 2 Directieverslag 6 3 Ontwikkeling bedrijven 10 3.1 Caparis 10 3.2 Ontwikkeling bedrijfsactiviteiten 11

Nadere informatie