Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Brandwondencentrum Groningen

2

3 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het Brandwondencentrum Groningen... 5 Algemeen... 5 Kerngegevens... 6 Organisatiestructuur... 7 Inrichting patiëntenzorg... 7 Disciplines... 8 Medewerkertevredenheid Opleiding, kennis en expertise Wetenschappelijk onderzoek Innovatie Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) ICT Voorbereiding op rampen en crisissituaties Ziekenhuis Rampen Opvangplan (ZiROP) Veiligheidsregio Groningen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Samenwerking Kiwanis Huis Groningen Stichting Kind en Brandwond Stichting Burns Turiani Run Winschoten Externe partner OIM Orthopedie Belangrijke publicaties Eerste hulp bij brandwonden Bijlagen Bijlage 1 - Overzicht opleiding, training en publicaties Colofon Jaarverslag

4

5 Voorwoord Met genoegen presenteren wij u het jaarverslag 2013 van het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis in Groningen. In dit jaar heeft ons centrum opnieuw zowel regionaal als landelijk laten zien van toegevoegde waarde te zijn bij de opvang en behandeling van patiënten met brandwonden. De patiënt met brandwonden is een patiënt met complexe zorgproblematiek. Letsel na verbranding kan bij de patiënt zowel blijvend fysieke schade (littekens en contracturen) als psychische beschadiging (posttraumatisch stresssyndroom) veroorzaken. Vanwege deze complexiteit behandelen wij patiënten met brandwonden in ons centrum vanuit een zorgvuldige, geïntegreerde aanpak. Ons centrum heeft een uitgebreid team van professionals die zich met hun specifieke inbreng en intensieve samenwerking inzetten om voor de patiënt met brandwonden het best mogelijke resultaat te realiseren. Hiervoor is enerzijds kennis van zaken en professionaliteit nodig, anderzijds commitment en passie om vierentwintig uur per dag, zeven dagen in de week en gedurende het gehele jaar de beste zorg te kunnen en willen geven. Ons team is daar in 2013 weer uitstekend in geslaagd. In dit jaarverslag is kort ieders bijdrage aan het zorgproces beschreven. Als Brandwondencentrum nemen we nationaal en internationaal deel aan zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek. Onze onderzoeksgroep speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast geven wij met beroepsgerichte scholing, opleiding en onderwijs invulling aan onze regionale opdracht in de brandwondenzorg. Op al deze terreinen hebben we in 2013 diverse activiteiten ontplooid. Op het gebied van innovatie heeft ons centrum een belangrijke stap gezet. Na een uitgebreid vooronderzoek hebben we de Laser Doppler Imager (LDI) aangeschaft en geïmplementeerd. Met dit nieuwe diagnostische hulpmiddel kunnen we aanvullend op de klinische beoordeling, de behandeling en het plan van aanpak voor de patiënt nauwkeuriger bepalen. Wederom stond de ontwikkeling van een verdergaande samenwerking met onze partners, huisartsen, ziekenhuizen (waaronder het UMCG), brandwondencentra en revalidatiecentra in de regio en daarbuiten hoog op onze agenda. Per 1 januari 2014 is de Veiligheidsregio Groningen ingesteld. In dit samenwerkingsverband voeren wij met verscheidene besturen en diensten in de regio gezamenlijk allerlei taken uit op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing en crisisbeheersing. Zo blijven wij in de toekomst samen met onze (zorg)partners continu werken aan optimale zorg voor patiënten met brandwonden. dr. G.I.J.M. Beerthuizen medisch hoofd Brandwondencentrum Martini Ziekenhuis Groningen Jaarverslag

6 4 Brandwondencentrum Groningen

7 Het Brandwondencentrum Groningen Algemeen Het Brandwondencentrum Groningen voor Noord- en Oost-Nederland is een van de drie brandwondencentra in Nederland. Het is gevestigd in het Martini Ziekenhuis te Groningen. Het verzorgingsgebied van het Brandwondencentrum Groningen omvat de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland. Het Brandwondencentrum verzorgt de acute opvang van patiënten, 24 uur per dag en 7 dagen in de week. De patiëntenpopulatie bestaat uit patiënten met brandwonden en patiënten die in aanmerking komen voor reconstructieve chirurgie. Het Brandwondencentrum in het Martini Ziekenhuis heeft zich ontwikkeld tot een van de modernste centra in de wereld. De diverse aspecten van dit centrum, zoals huisvesting, acute opvang, gespecialiseerde verpleging, infectiepreventie, moderne chirurgische technieken, research, nationale en internationale netwerken, staan garant voor state-of-the-art zorg. Voor de behandeling van de patiënten heeft het Brandwondencentrum twee afdelingen beschikbaar: een gesloten unit met intensive care/medium care (Verpleegafdeling 3A) met een capaciteit van 10 bedden en een open unit met low care, dagbehandeling en polikliniek (Verpleegafdeling 3E) met een capaciteit van 14 bedden. Het Brandwondencentrum heeft geen specifieke kinderkamers, maar kinderen worden bij voorkeur opgenomen op Verpleegafdeling 3A. Patiënten met minder ernstige brandwonden komen grotendeels uit het adherentiegebied van het Martini Ziekenhuis en uit het verzorgingsgebied van het Brandwondencentrum. Patiënten met zeer ernstige dan wel levensbedreigende brandwonden komen uit alle regio s van Nederland en ook uit het buitenland. Jaarverslag

8 Kerngegevens Leeftijd BWC-patiënten 2013 (% ongevallen) Aantal 1 e polibezoeken per jaar Aantal opnames per jaar Behandeling/opnames in 2013 In totaal zijn 235 patiënten in het Brandwondencentrum opgenomen. Er waren 184 acute opnames en 51 opnames voor reconstructie of overige behandelingen. Van dit totale aantal patiënten zijn 39 patiënten opgenomen in dagbehandeling. Van de opgenomen patiënten was 69% man en 31% vrouw. Verder was 34% van de patiënten jonger dan 18 jaar en in deze groep vooral kinderen jonger dan vier jaar (26% van het totale aantal patiënten). 6 Brandwondencentrum Groningen

9 Organisatiestructuur Resultaat Verantwoordelijke Eenheid Het Brandwondencentrum is georganiseerd als een Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) binnen het Martini Ziekenhuis. De aansturing is in handen van een organisatorisch manager en een medisch manager. De RVE bestaat uit twee units, die elk onder leiding staan van een unithoofd. Het unithoofd krijgt bij de dagelijkse leiding ondersteuning van drie zorgcoördinatoren. Multidisciplinaire teams In het Brandwondencentrum zijn twee multidisciplinaire teams werkzaam: het kernteam en het medisch team. Het kernteam bestaat uit een brandwondenchirurg, brandwondenarts, IC-verpleegkundigen, brandwondenverpleegkundigen, verpleegkundigen, secretaresses, zorgassistenten, huishoudelijk medewerkers, pedagogisch medewerkers, een nurse practitioner, een verpleegkundig specialist en een verpleegkundig consulent. Het unithoofd, bijgestaan door de drie zorgcoördinatoren, geeft leiding aan het kernteam. Het medisch team bestaat uit een chirurg, intensivist, brandwondenarts, internist, longarts, medisch microbioloog, klinisch psycholoog, psychiater, plastisch chirurg, anesthesioloog en kinderarts. De maatschap Heelkunde zorgt voor de continuïteit van de zorg voor patiënten met acute brandwonden. Secretariaat Het secretariaat bestaat uit vier vaste secretaresses, elk met een parttime dienstverband. Zij krijgen bij hun werkzaamheden zo nodig ondersteuning van twee verpleegkundigen, onder andere in geval van ziekte of in vakantieperiodes. De secretaresses verrichten alle werkzaamheden die voortvloeien uit de activiteiten van de polikliniek, de bedbezetting, (spoed-)opnames, de operatieplanning, het databeheer van de medische fotografie, de visuele ondersteuning van het multidisciplinair overleg (MDO) en de ziek- en betermelding van het personeel. Daarnaast bieden zij administratieve ondersteuning aan het unithoofd, artsen, verpleegkundigen en het onderzoeksteam van het Brandwondencentrum. Alle administratieve werkzaamheden zijn volledig gedigitaliseerd. Verder vervullen de secretaresses de rol van gastvrouw voor de patiënten, hun familie en bezoek, consultanten en overige bezoekers van het Brandwondencentrum. Managementassistent De managementassistent van de RVE Brandwondencentrum is wekelijks één dag per week beschikbaar voor overheadtaken van het secretariaat. Zij is tevens ambtelijk secretaris van het Ziekenhuis Rampen Opvang Plan (ZiROP). Inrichting Patiëntenzorg Zorgpad De patiëntenlogistiek van het Brandwondencentrum omvat het volgende zorgpad: aanmelding; klinische dan wel poliklinische behandeling; klinische behandeling: intensive care, medium care, low care; conservatieve en/of operatieve behandeling; revalidatie en resocialisatie; poliklinische vervolgbehandeling en nazorg; follow-up na een maand, een halfjaar, een jaar en drie jaren. Uniforme werkwijze De medewerkers van zowel de IC-Brandwondencentrum als de afdeling Intensive Care van het Martini Ziekenhuis werken met hetzelfde elektronische patiëntendossier en dezelfde protocollen, zodat een uniforme werkwijze mogelijk is. Medische zorg De brandwondenarts en de brandwondenarts in opleiding (i.o.) coördineren de dagelijkse medische zorg. De intensivist zorgt voor de continuïteit van de zorg voor de ic-patiënt met brandwonden. Dagelijks is er multidisciplinair overleg over de opgenomen patiënten. Eén keer per week zijn bij het multidisciplinair overleg alle disciplines aanwezig die bij de behandeling van de patiënten betrokken zijn. Eindverantwoordelijk voor de totale behandeling van patiënten met acute brandwonden is chirurg-intensivist dr. G.I.J.M. Beerthuizen. Jaarverslag

10 Verpleegkundige zorg In 2013 was de ontwikkeling van de verpleegkundige zorg volop in beweging. Er zijn op het gebied van opleiding en training veel activiteiten georganiseerd voor onze verpleegkundigen, zodat zij hun competentieniveau op een hoog peil kunnen houden. De verpleegkundigen van het Brandwondencentrum werken met de diverse disciplines samen, zij vormen de kern rondom de (verpleegkundige) zorg voor de patiënt met brandwonden. Gezien de diversiteit binnen de patiëntenpopulatie op het Brandwondencentrum zijn de verpleegkundigen kundig op vele gebieden van de verpleegkundige zorg. De voorgenomen functiedifferentiatie bij de gespecialiseerde verpleegkundigen van het Brandwondencentrum leverde in het verslagjaar veel discussie op en is tot op heden (medio 2014) op beperkte wijze geïntroduceerd. Disciplines Nurse practitioner, verpleegkundig specialist en verpleegkundig consulent De nurse practitioner en verpleegkundig specialist werken zowel klinisch als poliklinisch waarbij zij binnen afgespoken kaders taken kunnen overnemen van de arts en/of de klinisch psycholoog. De eerste richt zich met name op de begeleiding van ouders en kinderen bij de verwerking van het ongeval, de belangrijkste taken van de verpleegkundig specialist zijn de opvang en behandeling van de acute patiënten en de patiënten die worden heropgenomen voor een reconstructieve ingreep. De verpleegkundig consulent ondersteunt de nurse practitioner en verpleegkundig specialist bij diverse werkzaamheden. Alledrie hebben een rol in de organisatie van het ontslagtraject en de nazorg. De verpleegkundig consulent zal in 2014 starten met de studie tot verpleegkundig specialist Intensive care Het Brandwondencentrum heeft nu formeel twee en in noodgevallen drie IC-bedden ter beschikking; bij twee IC-bedden is continu mechanisch beademen mogelijk. De IC van het Brandwondencentrum neemt ook patiënten op met een solitair inhalatieletsel. De vakgroep Intensivisten van het Martini Ziekenhuis is verantwoordelijk voor de 24-uurszorg van de IC-patiënten in het Brandwondencentrum. De intensivisten werken nauw samen met de brandwondenartsen en de IC-verpleegkundigen van het Brandwondencentrum. De inhoud en structuur van zowel de samenwerking als de communicatie tussen de IC en het Brandwondencentrum zijn vastgelegd in het document Samenwerking Brandwondencentrum en Intensive Care. De intensivisten lopen minimaal drie keer per dag visite. Tijdens de avond- en nachtdiensten is een arts-assistent Intensive Care direct oproepbaar en deze kan na oproep binnen enkele minuten in het Brandwondencentrum zijn. Deze arts-assistent staat onder supervisie van de dienstdoende intensivist. Tijdens de weekenddiensten lopen twee intensivisten overdag visite op de IC en de IC van het Brandwondencentrum. Medische Psychologie De klinisch psycholoog en de klinisch psycholoog i.o. behandelen vanuit hun vakgebied patiënten met brandwonden. Hun zorgverlening is gericht op verwerking van het trauma en acceptatie van het letsel. In 2013 is een subsidieaanvraag ingediend bij de Nederlandse Brandwonden Stichting (NBS) voor de aanschaf van de benodigde apparatuur voor het uitvoeren van Virtual Reality. De psychologen willen het Virtual Reality-systeem inzetten bij patiënten met brandwonden om daarmee hun pijn te reduceren, in het bijzonder tijdens de verbandwisselingen. Patiënten in een virtuele omgeving onderdompelen in de sneeuw bijvoorbeeld kan ervoor zorgen dat ze minder pijn voelen bij een verbandwisseling. Ziekenhuispsychiatrie De psychiater behandelt in het Brandwondencentrum drie categorieën patiënten, namelijk patiënten met een reeds bestaande psychiatrische aandoening of een mentale beperking, al dan niet in combinatie met verslavingsproblematiek, patiënten met suïcidaal gedrag en patiënten die tijdens de ziekenhuisopname een delier ontwikkelen. Medische Microbiologie De Medische Microbiologie houdt zich bezig met de preventie, diagnostiek en behandeling van infectieziekten. Voor patiënten met ernstige brandwonden is een infectueuze complicatie een van de grootste bedreigingen. Daarom vindt bij opname en daarna wekelijks afname van inventarisatiekweken plaats, zodat bekend is met welke microorganismen de patiënt is gekoloniseerd. Als er infectueuze complicaties optreden, is een gerichte antibiotische behandeling mogelijk. De arts-microbioloog is regelmatig aanwezig bij het multidisciplinair overleg van het Brandwondencentrum. 8 Brandwondencentrum Groningen

11 Jaarverslag

12 Infectiepreventie Er is intensief overleg met de afdeling Infectiepreventie over het infectiepreventiebeleid voor het Brandwondencentrum. De deskundige Infectiepreventie adviseert in het multidisciplinair overleg bij besluitvorming over de toepassing van richtlijnen en protocollen en biedt daarna ondersteuning bij de implementatie van de gekozen richtlijnen en protocollen. De adviezen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de landelijke Werkgroep Infectiepreventie (WIP). In de kliniek geeft de deskundige Infectiepreventie op verzoek advies over de wijze van isolatie bij een besmette patiënt. Wekelijks maakt de deskundige Infectiepreventie een overzicht van de uitslagen van de kweken die bij de patiënten met brandwonden zijn afgenomen. Als bij verschillende patiënten een kweek is uitgevoerd van dezelfde micro-organismen, met name van ziekteverwekkende of multiresistente micro-organismen, volgt standaard een vergelijking van de stammen onderling om na te gaan of verspreiding van dezelfde bron afkomstig is. In 2013 heeft een dergelijke verspreiding niet plaatsgevonden. Plastische Chirurgie De plastisch chirurg is nauw betrokken bij de chirurgische behandeling van patiënten met brandwonden, zowel in de initiële fase van de behandeling als tijdens de follow-up. Vooral brandwonden in functioneel belangrijke gebieden, zoals het gezicht en de handen, vallen binnen het directe aandachtsgebied. Al in een vroeg stadium is de behandeling gericht op een eventueel ontstaan van functiebeperkende en/of cosmetische littekens. Brandwondenlittekens kunnen de houding en beweging van de patiënt zodanig beperken en sterk ontsierend zijn dat reconstructieve chirurgie nodig is en vaak meer dan één operatie. Bij kinderen kan repeterend operatief ingrijpen noodzakelijk zijn zolang het lichaam nog niet is uitgegroeid. De plastisch chirurg neemt wekelijks op woensdag deel aan het multidisciplinair overleg en houdt aansluitend een littekenreconstructiespreekuur, samen met de ergotherapeut en de verpleegkundig specialist van het Brandwondencentrum. Revalidatiegeneeskunde De revalidatiearts neemt wekelijks deel aan het multidisciplinair overleg en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies over de lopende behandeling van de patiënten met brandwonden en de gevolgen daarvan voor het functioneren in de toekomst. Daarbij ligt de nadruk op het functioneren van het houdings- en bewegingsapparaat en het voorkomen van contracturen. Zo nodig is er contact met revalidatiecentra over de behandeling en overdracht van de patiënt na ontslag uit het Brandwondencentrum. Diëtetiek Verwijzing naar de diëtist is standaard voor de volgende patiëntencategorieën: patiënten bij wie de brandwonden meer dan 20% van het totale lichaamsoppervlak beslaan, patiënten met 10% diepe brandwonden, kinderen en patiënten met een slechte conditie bij 10%, mechanisch beademde patiënten met brandwonden, en patiënten bij wie door de lokalisatie van de brandwonden en/of de symptomen ervan de voedselinname dan wel voedselabsorptie is belemmerd. Bij opname van de patiënt vindt screening op ondervoeding plaats met de Short Nutritional Assessment Questionaire (SNAQ). Het lichaamsgewicht van de patiënt dient als maat voor zijn/haar voedingstoestand. Het streven is het bij de opname gemeten lichaamsgewicht te handhaven tijdens de ziekenhuisopname, met een maximaal geaccepteerd gewichtsverlies van 10% gedurende de behandeling, als gevolg van operaties en weefselverlies. Fysiotherapie en ergotherapie Patiënten met een actuele of een te verwachten houdings- en/of bewegingsbeperking als gevolg van de brandwonden krijgen een verwijzing naar de fysiotherapeut of de ergotherapeut, of naar beiden. Deze disciplines zijn zowel in de klinische als in de poliklinische fase nauw betrokken bij de behandeling en revalidatie van patiënten met brandwonden. In 2013 hebben de fysiotherapeuten en ergotherapeuten die werkzaam waren in het Brandwondencentrum de inventarisatie naar de bewegingsuitslagen, gemeten met de goniometer, afgerond. Als de analyse van de data is voltooid, volgt de publicatie van de onderzoeksresultaten (naar verwachting medio 2014). Pedagogisch medewerkers De pedagogisch medewerkers werken op de verpleegafdeling van het Brandwondencentrum. In 2013 is de formatie uitgebreid naar twee functionarissen (1,67 fte). De pedagogisch medewerkers hebben als taak het in het ziekenhuis opgenomen kind zo veel mogelijk kind te laten zijn. Zij bieden de kinderen speelgoed op maat, dat wil zeggen passend bij hun leeftijd en bij hun, door de brandwonden ontstane, fysieke beperking. Een tweede belangrijke taak van de pedagogisch medewerkers is het kind ondersteunen en afleiden bij vervelende gebeurtenissen waarbij de ouders niet aanwezig (kunnen) zijn, zoals een verbandwisseling. Sinds 2013 zijn de pedagogisch medewerkers ook actief op de polikliniek. Hier vervullen zij min of meer eenzelfde rol als in de kliniek, altijd vanuit de visie: Het kind staat centraal. De pedagogisch medewerkers hebben in het verslagjaar een beleidsnotitie geschreven. Ook zijn ze begonnen met fondsenwerving voor de financiering van een nieuwe verbandwisselkamer voor kinderen. 10 Brandwondencentrum Groningen

13 Jaarverslag

14 De pedagogisch medewerkers zijn tevens contactpersoon voor de CliniClowns. De clowns gaan wekelijks bij de kinderen op de afdeling langs en bezorgen ze een plezierige afleiding. In 2013 heeft de directeur van de stichting CliniClowns een bezoek gebracht aan het Brandwondencentrum. Medewerkertevredenheid Het Martini Ziekenhuis heeft in 2013 op alle ziekenhuisafdelingen, inclusief het Brandwondencentrum, een medewerkertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat de medewerkers van het Brandwondencentrum zeer tevreden zijn over hun werk, behalve over de aspecten fysieke belasting en mentale belasting. Deze en enkele andere punten zijn vervolgens opgepakt en verbeterd met behulp van de systematiek van het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ). Verzuim Het ziekteverzuimpercentage van de medewerkers van het Brandwondencentrum in 2013 is iets hoger dan het gemiddelde verzuim in het Martini Ziekenhuis (3,95%). Ten opzichte van 2012 was het toegenomen van 3,29% naar 4,51%. De toename was volledig te verklaren door niet werk gerelateerd langdurig verzuim. Opleiding, kennis en expertise Onderwijs In het Brandwondencentrum vindt op diverse niveaus onderwijs plaats onder deskundige begeleiding. Zo initiëren, coördineren en ondersteunen de verpleegkundige onderwijsfunctionarissen de deskundigheidsbevorderende activiteiten op afdelingsniveau. Werkbegeleiders (collega s van de werkvloer) en collega s van de onderzoeksgroep van het Brandwondencentrum geven (vak-)didactische begeleiding aan mbo- en hbo-studenten die in het Brandwondencentrum stage lopen. Ook ondersteunen zij de studenten bij de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. De onderzoeksgroep begeleidt zowel WO-studenten die hun wetenschappelijke stage binnen het Brandwondencentrum uitvoeren als promovendi. Het hoofd van de onderzoeksgroep is tevens copromotor van een promovendus. In het Brandwondencentrum bieden we opleidingen en begeleiding aan op alle niveaus, van herintreder tot promovendus. Dat maakt ons centrum uniek op het gebied van scholing en training. Nascholing Het team van het Brandwondencentrum verzorgt cursussen en lezingen voor verpleegkundigen, paramedici, ambulanceverpleegkundigen, huisartsen en medisch specialisten. Deze nascholing oogst zeer veel waardering. Nascholing voor de eerste lijn Vanuit het Brandwondencentrum bieden we zorgverleners in de eerste lijn een grondige nascholing over brandwondenzorg. Deze onderwijsactiviteit heeft intussen regionale bekendheid gekregen. Deskundigheidsbevordering in de eerste lijn is van groot belang. Huisartsen in Nederland zien jaarlijks ongeveer tot patiënten met brandwonden. Slechts voor een klein percentage van deze groep (3.000 tot patiënten) is doorverwijzing naar een Brandwondencentrum noodzakelijk. Dat betekent dat de huisarts het grootste aandeel heeft in de behandeling van brandwonden. Daarnaast zijn er de spoedeisende hulpafdelingen, poliklinieken van ziekenhuizen en ambulancediensten die patiënten met brandwonden zien of doorverwijzen naar ons Brandwondencentrum. Onze nascholing over brandwondenzorg in de eerste lijn bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In het theoretische deel komen onderwerpen aan de orde als: welke brandwonden genezen vanzelf met een goede behandeling en kan ik die als hulpverlener zelf behandelen; wat zijn de kenmerken van deze brandwonden? hoe kan ik een brandwond goed behandelen om kolonisatie en verdieping van de brandwond te voorkomen? 12 Brandwondencentrum Groningen

15 hoe herken ik als hulpverlener of sprake is van kindermishandeling of verwaarlozing bij een kind met brandwonden? welke patiënten met brandwonden dien ik te verwijzen? Allerlei praktische vaardigheden komen aan bod in workshops, onder andere: snel en praktisch verbinden van brandwonden; het schatten van het verbrandingspercentage; de behandeling van een elektriciteitsletsel; wat te doen bij de meest voorkomende chemische brandwonden veroorzaakt door bijvoorbeeld een gootsteenontstopper? Scenariotraining In 2013 is een scenariotraining voor de verpleegkundigen van het Brandwondencentrum van start gegaan. In deze training oefenen de verpleegkundigen de opnameprocedure aan de hand van uiteenlopende scenario s. De diverse praktijksituaties c.q. verbrandingsletsels zijn steeds zo realistisch mogelijk uitgebeeld met medewerking van LOTUSslachtoffers. Onze verpleegkundigen zijn erg enthousiast over deze manier van trainen en kunnen de positieve leereffecten ervan toepassen in de dagelijkse praktijk. Een overzicht van de opleidingen, onderwijsactiviteiten, trainingen en andere activiteiten van het Brandwondencentrum vindt u in bijlage 1 op pagina 20. Wetenschappelijk onderzoek Onderzoeksprogramma s Het Brandwondencentrum hecht grote waarde aan het bijhouden en uitbreiden van kennis op het vakgebied. Ons centrum voert zowel fundamenteel als toegepast wetenschappelijk onderzoek uit en is actief lid van de Vereniging Samenwerkende Brandwondencentra Nederland (VSBN). Onder leiding van deze vereniging vindt sinds 2003 het merendeel van het wetenschappelijk onderzoek naar brandwonden plaats. Dit onderzoek bestaat uit de vier onderzoeksprogramma s Preklinisch, Klinisch, Psychosociaal en Epidemiologie & Registratie. Het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis participeert direct of indirect in al die onderzoeksprogramma s. Afhankelijk van de lopende studies heeft een wisselend aantal onderzoekers en medewerkers van de VSBN een primaire werkplek in ons Brandwondencentrum. Onderzoeksgroep Het Brandwondencentrum heeft een eigen, vast team voor het verrichten van (toegepast) wetenschappelijk onderzoek. Deze onderzoeksgroep bestaat uit twee researchverpleegkundigen, één data-analist en één coördinator/ programmaleider (klinisch onderzoek). Onze onderzoeksgroep levert op verzoek ook expertise bij onderzoeksinitiatieven van collega s of aan anderen die een onderzoek willen uitvoeren binnen het Brandwondencentrum. Een overzicht van de activiteiten van de onderzoeksgroep vindt u in bijlage 1 op pagina 25. Innovatie Een nieuwe ontwikkeling op het gebied van diagnostiek bij patiënten met brandwonden is de Laser Doppler Imager (LDI). Dit is een apparaat dat de diepte en de uitgebreidheid van een brandwond meet. De arts kan op basis van de klinische beoordeling en de uitkomsten van de scan van de LDI zowel de behandeling als de planning van een eventuele operatie bepalen. In 2012 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de kosteneffectiviteit van deze methode. De techniek bleek meerwaarde te bieden voor de klinische zorg. Na het afsluiten van het onderzoek is de LDI in 2013 voor ons centrum aangeschaft en geïmplementeerd in de praktijk. Het onderzoek is in 2013 gepubliceerd in een BioMed Central Journal onder de titel: Cost-effectiveness of laser Doppler imaging in burn care in the Netherlands. De complete elektronische versie is online te lezen op Jaarverslag

16 Het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) Beoordeling VMS De Coördinatiegroep Patiëntveiligheid van het Martini Ziekenhuis heeft ook in 2013 weer een groot aantal activiteiten uitgevoerd. Door al deze inspanningen krijgt het begrip patiëntveiligheid binnen het Martini Ziekenhuis voor steeds grotere groepen zorgverleners een duidelijke betekenis. Ook komt het signaleren van risico s, het expliciet en bewust aandacht geven aan de borging van de veiligheid van processen steeds meer in beeld. Wel is gebleken dat de samenhang van alle onderdelen van het veiligheidsmanagementsysteem nog dient toe te nemen. Activiteiten en resultaten VMS in 2013 In meer dan de helft van de RVE s is een veiligheidsronde gehouden. Het calamiteitenonderzoek is geprofessionaliseerd; het onderzoek naar en de opvolging van calamiteiten is voortdurend verbeterd aan de hand van de opgedane ervaringen. De belangrijkste veiligheidsvoorschriften en -tips zijn gebundeld in de zogenaamde Veiligheidswaaier; deze is uitgereikt aan alle verpleegkundigen en artsen. Er is veel aandacht geweest voor informatie en voorlichting over patiëntveiligheid, onder andere via Matrix (het personeelsblad van het Martini Ziekenhuis) en het intranet. Alle nieuwe medewerkers, arts-assistenten en specialisten krijgen in een introductieprogramma informatie over veiligheidsactiviteiten en -regelingen binnen het Martini Ziekenhuis. Alle zorgafdelingen melden nu incidenten via de VIM-methodiek (Veilig Incidenten Melden). VMS-thema s in 2013 Het Brandwondencentrum heeft de volgende negen VMS-thema s opgepakt. 1. Voorkomen van wondinfecties na een operatie; dankzij de goede registratie binnen het elektronisch ziekenhuisinformatiesysteem (EZIS) is duidelijk zicht gekomen op het aantal opgetreden wondinfecties. 2. Voorkomen van lijnsepsis; registratie van opgetreden lijnsepsis is ziekenhuisbreed uitgezet. De coördinatie ervan is in handen van de algemene afdeling Intensive Care. 3. Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt; deze doelstelling is gerealiseerd. 4. Medicatieverificatie bij opname en ontslag; deze doelstelling is gerealiseerd. 5. Kwetsbare ouderen is nu ziekenhuisbreed een centraal thema; de twee zorgcoördinatoren binnen het Brandwondencentrum begeleiden dit proces vanuit hun rol als aandachtsvelder. 6. Vroege herkenning en behandeling van pijn; dit thema krijgt permanent veel aandacht binnen het Brandwondencentrum. Via registratie van dagelijkse pijnscores is onderzoek naar de herkenning en behandeling van pijn gedaan; dit is voortgezet in Het is de bedoeling via Virtual Reality en medicamenteuze interventies te bekijken of en waar meer pijnreductie mogelijk is. 7. High Risk Medicatie; dit heeft in het Brandwondencentrum hoge prioriteit gekregen. 8. Verwisselingen/identificatie van patiënten; dit is een dagelijks aandachtspunt. 9. Veilige zorg voor kinderen; dit thema is in het Brandwondencentrum in 2013 doorontwikkeld. Er zijn nieuwe kinderbedden gekomen; daarnaast is het signaleren van mogelijke kindermishandeling aangescherpt, gebaseerd op de landelijke richtlijnen. Toekomst VMS Op basis van de uitgevoerde activiteiten en bereikte resultaten in 2013 komen punten naar voren waaraan het Brandwondencentrum in 2014 gericht aandacht geeft. Voor het behalen van de doelstellingen van het Veiligheidsprogramma VMS zijn de hierna volgende speerpunten benoemd. Samenhang en integratie bewerkstelligen, dat is de grote uitdaging. Dat wil zeggen: de al gestarte en nog te starten activiteiten met elkaar in verband brengen, zodat ze samenhang gaan vertonen en elkaar versterken. Daarnaast krijgt het beter afstemmen van activiteiten voor patiëntveiligheid tussen artsen en Medische Staf enerzijds en het management van het Brandwondencentrum anderzijds meer aandacht. Verder sturen op kwaliteit en veiligheid, naast financiële en personele ontwikkelingen; dat is mogelijk doordat de relatie tussen de Planning&Control-cyclus en het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem in 2013 verder doorontwikkeld is. Sturen op kwaliteit en veiligheid is een proces van vele jaren. Hieraan wil ook het Brandwondencentrum de komende jaren verder bouwen. Het risicobewustzijn en de meldingsbereidheid van medewerkers verdiepen en een veiligheidscultuur ontwikkelen. Het is zaak nog breder bekendheid te geven aan de (wettelijke) verplichting tot melden en het monitoren van aanbevelingen uit de onderzoeken. Daaronder vallen punten als de medewerkers vertrouwd maken met het meldingssysteem van het ziekenhuis en de gedane meldingen vervolgens zodanig analyseren dat er verbeteracties uit voortkomen. Het VIM-men (Veilig Incidenten Melden) krijgt dus extra aandacht. Het doel van dit alles is: meer melders, meer analyses, meer resultaten. Sinds 2013 zijn begrippen als alarmscorekaart, SBAR (Situatie, Behandeling, Analyse, Respons en Repeteer) en VIM-men stevig verankerd in het Brandwondencentrum. 14 Brandwondencentrum Groningen

17 Bij calamiteiten meer aandacht besteden aan de opvang van professionals en patiënt/familie. In de afgelopen jaren is al een goede basis gelegd voor het onderzoeken van calamiteiten, maar er is meer aandacht nodig voor de opvang van slachtoffers: in de eerste plaats van de patiënt en zijn/haar familie/nabestaanden, en daarnaast van de zorgverleners die bij de calamiteit betrokken waren. ICT EPD Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is bij de behandeling van patiënten met brandwonden een niet meer weg te denken onderdeel. Het verfijnen en verder uitwerken van het epd is in 2013 voortgezet en blijft onderwerp op de agenda van het Brandwondencentrum. De IC-Brandwondencentrum en de Intensive Care gebruiken hetzelfde epd. E-learning Er is grote vooruitgang geboekt met e-learning. Er zijn diverse modules te volgen via het intranet van het Martini Ziekenhuis, onder de link Van Swieten Leerplein. Enkele voorbeelden uit het grote aanbod zijn: Basic Life Support (BLS), De vitaal bedreigde patiënt, Valpreventie en Medisch rekenen. Jaarverslag

18 Voorbereiding op rampen en crisissituaties Ziekenhuis Rampen opvangplan (ZiROP) ZiROP en rampenfunctie regio Voor het ZiROP en de voorbereiding op rampen zijn zowel intern als extern in het Martini Ziekenhuis en in de regio een aantal zaken organisatorisch aangepast. Extern participeert ons Brandwondencentrum in de veranderingen aangaande de bovenregionale functie bij de opvang van slachtoffers bij rampen met veel brandwondenslachtoffers. Verder is intern binnen de ziekenhuisorganisatie een verbeterde samenhang ontstaan bij rampen- en crisisopvang. Het gezamenlijke doel van de inspanningen is het waarborgen van continuïteit van zorg bij plotseling veranderde omstandigheden. Daarbij houden we, gezien onze regio en topografische ligging, ook rekening met het scenario van een aardbeving. Crisisbeheersingsplan Het ZiROP in het Martini Ziekenhuis is nu onderdeel van een integraal Crisisbeheersingsplan. Met deze aanpassing is het continueren van zorg bij veranderende omstandigheden nog beter gegarandeerd. Ons Brandwondencentrum heeft een belangrijke rol bij het opleiden, trainen en oefenen van het personeel in vaardigheden die nodig zijn voor de opvang van grotere aantallen slachtoffers. Het Crisisbeheersingsplan bestaat uit de volgende onderdelen: BNP: Bedrijfsnoodplan; ZiROP: Ziekenhuis Rampen Opvang Plan; CCP: Communicatieplan; CBT: Crisisbeleidsteam; BCP: Bedrijfscontinuïteitsplan; NZP: Nazorgplan. Veiligheidheidsregio Groningen Samenwerkingsverband Omdat rampen en calamiteiten zich in de regel plotseling voordoen, dienen hulpverleners, bestuurders en inwoners van een regio adequaat te kunnen handelen op het moment dat een ramp zich daadwerkelijk voordoet. Ter bevordering hiervan is per 1 januari 2014 de Veiligheidsregio Groningen vastgesteld. In een veiligheidsregio werken verscheidene besturen en diensten samen bij taken op het terrein van brandweerzorg, rampenbeheersing en crisisbeheersing. Zo n samenwerkingsverband zorgt ervoor dat met name hulpverleners en bestuurders (onder andere van gemeenten) voorbereid zijn op het voorkomen en bestrijden van noodsituaties. In dit kader vinden regelmatig oefeningen plaats, met name van een effectieve bestrijding van grootschalige incidenten. Veiligheidsregio Groningen heeft een Veiligheidsbureau Groningen dat de multidisciplinaire samenwerking regisseert en coördineert en verschillende uitvoerende taken vervult (zie Samenwerkingspartners Aan het samenwerkingsverband Veiligheidsregio Groningen nemen de volgende partners deel: Brandweer Groningen; Politie; GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio); Gemeentelijke Kolom Groningen (Gemeenten); Waterschappen Hunze en Aa s en Noorderzijlvest; Provincie Groningen; Openbaar Ministerie; Defensie. Brandweer Groningen Alle brandweerkorpsen van zowel de stad als de provincie Groningen zijn samengegaan in één korps onder de naam: Brandweer Groningen. Veertig brandweerposten in de regio staan paraat voor de bestrijding van branden en ongevallen. Dit regionale korps maakt sinds 1 januari 2014 deel uit van de Veiligheidsregio Groningen. Deze regionalisering heeft geen nadelige invloed op de samenwerking tussen het Brandwondencentrum en de brandweer. De hechte band tussen beide organisaties is onveranderd gebleven. Wij maken gebruik van elkaars expertise op het gebied van preventie. Ons centrum werkt ook nauw samen met de brandweer bij het geven van voorlichting over het voorkomen van brand en brandwonden. Iedere eerste maandag van de maand bijvoorbeeld, bij de maandelijkse sirenetest, geven de beide organisaties allerlei praktische tips waarmee brand en brandwonden te voorkomen zijn, daarbij inspelend op de actualiteit. 16 Brandwondencentrum Groningen

19 Jaarverslag

20 Maatschappelijk verantwoord ondernemen Samenwerking Het Brandwondencentrum van het Martini Ziekenhuis richt zich sterk op de buitenwereld door samenwerking met diverse externe partners. Tevens bestaat er een uitstekende relatie met de Nederlandse Brandwondenstichting (NBS). Meerdere malen per jaar vindt formeel overleg plaats in Beverwijk. Verbandwisselkamer Vanuit het Martini Ziekenhuis werken de RVE Brandwondencentrum, Stafdienst Communicatie en de Raad van Bestuur aan de realisatie van een verbandwisselkamer voor kinderen met brandwonden. De ruimte krijgt een speciale inrichting die een optimale begeleiding van kinderen met brandwonden mogelijk maakt, waardoor hun welzijn verbetert. Ook extern zijn er diverse partijen die dit initiatief actief ondersteunen, namelijk: Nederlandse Brandwonden Stichting; Stichting de 4 Mijl van Groningen; Brandweer Groningen. In 2013 heeft de Nederlandse Brandwonden Stichting bij de organisatie van het hardloopevenement de 4 Mijl van Groningen een aanvraag ingediend om als brandwondenstichting in aanmerking te komen als het goede doel van Deze aanvraag is gehonoreerd. De Nederlandse Brandwonden Stichting zal de opbrengst van de sponsorloop de 4 Mijl in oktober 2014 geheel overdragen aan ons Brandwondencentrum voor de financiering van de verbandwisselkamer. Kiwanis Huis Groningen Kinderen met brandwonden komen doorgaans met spoed voor opname naar het Brandwondencentrum en blijven vaak wekenlang in ons centrum. Dat is niet alleen voor de kinderen maar ook voor de ouders een ingrijpende gebeurtenis. Zowel voor het genezings- als het emotionele proces is het wenselijk dat de ouders zoveel mogelijk bij hun kind én bij de verzorging van hun kind aanwezig zijn. Het Kiwanis Huis Groningen, gehuisvest in het Martini Ziekenhuis, biedt die mogelijkheid. Er zijn vijf slaapkamers beschikbaar waar ouders van kinderen die zijn opgenomen in ons Brandwondencentrum kunnen overnachten. Ook zijn er twee gezamenlijke woonkamers met keuken waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en als lotgenoten ervaringen uitwisselen. Het Kiwanis Huis in het Martini Ziekenhuis bestaat sinds De complete inrichting ervan is gefinancierd met de opbrengst van allerlei activiteiten die Kiwanis Nederland organiseerde ter ere van haar veertigjarig bestaan. Kiwanis is een wereldwijde serviceorganisatie van vrijwilligers, verenigd in serviceclubs, die zich inzet voor de medemens en in het bijzonder voor kinderen. Stichting Kind en Brandwond Twee medewerkers van het Brandwondencentrum Groningen zijn actief in de Stichting Kind en Brandwond. De stichting Kind en Brandwond, waarvoor de Nederlandse Brandwonden Stichting het secretariaat voert, biedt allerlei aanvullende activiteiten op de behandeling in de brandwondencentra in Groningen, Beverwijk en Rotterdam. De belangrijkste evenementen zijn het organiseren van vakantieweken voor kinderen, tieners en jongeren met brandwonden en de jaarlijkse brandwondendagen in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting en de patiëntenvereniging. In 2013 is onder andere de Nationale Brandwondendag voor Groot en Klein gehouden in de Efteling. Kinderen en ouders konden in een ontspannen omgeving praten over hun nieuwe situatie, met andere ouders, andere kinderen en professionals. Kind en Brandwond ontwikkelt ook voorlichtingsmateriaal en speciaal oefen- en spelmateriaal en biedt hulp bij het kindvriendelijk inrichten van ruimtes in brandwondencentra. De stichting ondersteunt tevens de verblijfshuizen voor de ouders van opgenomen kinderen in Groningen en Beverwijk en helpt bij de oprichting van een verblijfshuis in Rotterdam (zie 18 Brandwondencentrum Groningen

EMSB Emergency Management of Severe Burns

EMSB Emergency Management of Severe Burns EMSB Emergency Management of Severe Burns Cursus voor spoedeisende hulp bij brandwonden Nederlandse Brandwonden Stichting i.s.m. de drie Nederlandse brandwondencentra en het Ministerie van Defensie Patiënten

Nadere informatie

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Informatie over de afdeling Heelkunde. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Informatie over de afdeling Heelkunde Informatie over de afdeling Heelkunde Wie kunt u aan uw bed verwachten Inleiding Tijdens uw verblijf op de afdeling Heelkunde zult u

Nadere informatie

Functieomschrijving Circulation Practitioner

Functieomschrijving Circulation Practitioner Functieomschrijving Circulation Practitioner Landelijke Vakgroep van Circulation Practitioners Definitie functie specialistisch verpleegkundige IC 1 /CC 2 specialisatie binnen het aandachtsgebied van de

Nadere informatie

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige

Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige Eindtermen vervolgopleiding intensive care verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied intensive

Nadere informatie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie

Intensive care/coronaire care. Informatie voor de patiënt en familie Intensive care/coronaire care Informatie voor de patiënt en familie De intensive care / coronairy care afdeling U of uw familielid is opgenomen op de intensive care of coronaire care afdeling. Deze afdeling

Nadere informatie

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte

behoud. Uw zelfstandigheid. Informatie over: Een beroerte behoud. Informatie over: Een beroerte Uw zelfstandigheid. Uw leven zo goed mogelijk oppakken na een beroerte. Samen met Laurens. Lees meer over wat Laurens voor u kan betekenen. meer dan zorg De medische

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 Brandwondencentrum Groningen

Jaarverslag 2011 Brandwondencentrum Groningen Jaarverslag 2011 Brandwondencentrum Groningen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het Brandwondencentrum Groningen... 5 Behandelingen en opnames... 5 Structuur... 6 RVE-management... 6 Meer informatie?... 6

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Vakgroep Heelkunde. rkz.nl Patiënteninformatie Vakgroep Heelkunde rkz.nl Samenwerkingsverbanden De vakgroep werkt nauw samen met diverse andere vakgroepen in het ziekenhuis en heeft een structureel samenwerkingsverband met de Vrije

Nadere informatie

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam

Sport en Welzijn. Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondh Sport en Welzijn Physician Assistant Masteropleiding Amsterdam Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Physician Assistant De Physician Assistant (PA) is een hoogopgeleide medische professional

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied kinderverpleegkundige

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS

KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS KINDERGENEESKUNDE IN HET FRANCISCUS GASTHUIS FRANCISCUS GASTHUIS Kindergeneeskunde in het Franciscus Gasthuis Het Franciscus Gasthuis heeft deze folder over de gang van zaken op de polikliniek en kliniek

Nadere informatie

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar

Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten, openbaar Doelstellingen: Het Landelijk Protocol Coördinatie Grootschalige Brandwonden Incidenten (LPCGBI) heeft twee doelstellingen

Nadere informatie

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof

Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Parkinsonzorg en behandeling in Groningen, Maartenshof Verleden, heden en toekomst Annebaukje Berkhof-Huiser, specialist ouderengeneeskunde Wijnand Rutgers, neuroloog Verleden Dagbehandeling Maartenshof

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Brandwondencentrum Groningen

Jaarverslag 2010 Brandwondencentrum Groningen Jaarverslag 2010 Brandwondencentrum Groningen Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Het Brandwondencentrum... 5 Behandeling en opnames... 5 Structuur... 6 RVE-management... 6 Meer informatie... 6 Kernteam Brandwondencentrum...

Nadere informatie

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care

CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND. Nederlandse Vereniging voor Intensive Care CHECKLIST ZORGBELEIDSPLAN IC-AFDELINGEN IN NEDERLAND Nederlandse Vereniging voor Intensive Care 1 Inhoudsopgave Blauwdruk Zorgbeleidsplan... 3 De IC- patiënt... 4 Hoe werken de professionals op de IC?...

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care kinderverpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom Het St. Antonius Ziekenhuis voert, in nauwe samenwerking met het MBO Utrecht, de versnelde opleiding tot verpleegkundige uit. Dit is

Nadere informatie

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN

STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN STARTNOTITIE AMSTERDAMS NETWERK ONCOLOGISCHE ZORG IN DE EERSTE LIJN Missie & visie Het Amsterdams Netwerk Oncologische Zorg (ANOZ) heeft de volgende visie: Patiënten met kanker krijgen een zo optimaal

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot spoedeisende hulp verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied

Nadere informatie

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU)

Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding (PZU) Afdeling 3.37 interne geneeskunde Locatie Veldhoven Unit voor palliatieve zorg en symptoombestrijding U bent of wordt opgenomen op de unit voor palliatieve

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Opname op de Medium Care-IC. Opname op de Medium Care-IC

Patiënteninformatie. Opname op de Medium Care-IC. Opname op de Medium Care-IC Patiënteninformatie Opname op de Medium Care-IC Opname op de Medium Care-IC 1 Opname op de Medium Care-IC Afdeling Medium Care-IC, route 3.3 Telefoon (050) 524 6540 Bezoektijden van 14.00 tot 15.00 uur

Nadere informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie

afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie patiënteninformatie afdeling Intensive Care (IC) algemene informatie U of uw naaste is opgenomen op de afdeling Intensive Care (IC). Wat kunt op deze afdeling verwachten? Wie werken er op deze afdeling?

Nadere informatie

Behandelprogramma. Dwarslaesie

Behandelprogramma. Dwarslaesie Behandelprogramma Dwarslaesie Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw opname en/of behandeling bij Adelante

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011

Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Kwaliteitscriteria Rotterdam Stroke Service April 2011 Inleiding De missie van de RSS is Het realiseren van de best mogelijke kwaliteit van leven voor iedere CVA-patiënt binnen de regio Rotterdam, uitgaande

Nadere informatie

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE

OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE OPLEIDING INTENSIVE CARE VERPLEEGKUNDIGE 1. Deskundigheidsgebied van de intensive care verpleegkundige blad 2 van 11 2. Eindtermen voor de opleiding intensive care verpleegkundige blad 6 van 11 LRVV Deel

Nadere informatie

informatie over de intensive care unit

informatie over de intensive care unit patiënteninformatie informatie over de intensive care unit In deze folder geven wij u informatie over de Intensive Care Unit (ICU) van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Op de ICU worden patiënten behandeld

Nadere informatie

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015

What matters to you? IC nivo. National institutes of health, USA. Nivo van zorg. Nederland, CBO 2006 12-5-2015 Beeld van een Intensive care Internationale / locale kwaliteitseisen Intensive Care JJ Koeijers St. Elisabeth Hospitaal Internist-Intensivist-Acute geneeskundige 10-5-2015, quality of care Inhoud Intensive

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Patiënteninformatie. Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Patiënteninformatie Orthopedie Maatschap Orthopedie en Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, beide gebouwen

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH

Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH Notitie ten behoeve van implementatie en OTO-aanpak van de handreiking: Opvang chemisch besmette patiënten op de SEH In opdracht van Netwerk Acute Zorg Zwolle en haar regionale ziekenhuispartners Versie:

Nadere informatie

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel

Compagnoncursus. Martini Ziekenhuis. Juni 2012 Texel Compagnoncursus Martini Ziekenhuis Juni 2012 Texel Intensive Care Martini Ziekenhuis Aantal bedden: 10 IC-bedden, uitbreiding tot 12 bedden verwacht in 2012 4 SDU-bedden 2 IC-BW bedden Personeel IC-verpleging/medewerkers:

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot dialyse verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de dialyse

Nadere informatie

Brandwondencentrum Regio Noord- en Oost-Nederland

Brandwondencentrum Regio Noord- en Oost-Nederland Brandwondencentrum Regio Noord- en Oost-Nederland MARTINI ZIEKENHUIS Algemeen Het brandwondencentrum Groningen is gevestigd in het Martini Ziekenhuis. Jaarlijks worden hier tussen de 160 en 200 patiënten

Nadere informatie

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2

p a t i ë n t e n i n f o r m a t i e 2 Afdeling Neurologie Inleiding U bent of uw partner is opgenomen in het ziekenhuis met een acuut neurologisch ziektebeeld. Dit is plotseling ontstaan en is een ingrijpende gebeurtenis. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot oncologie verpleegkundige is ontleend aan het deskundigheidsgebied van de

Nadere informatie

Spoedeisende Hulp en triage

Spoedeisende Hulp en triage Spoedeisende Hulp en triage Welkom op de afdeling Spoedeisende Hulp (SEH) van het Laurentius Ziekenhuis. Op de afdeling SEH komen dagelijks 40 tot 70 patiënten. Een kwart van deze personen wordt met de

Nadere informatie

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar

DE VALKHORST. Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar DE VALKHORST Intensieve verpleegkundige zorg, logeerzorg en revalidatie voor kinderen en jongeren tot 20 jaar 1 In deze brochure vindt u informatie over: De zorg van De Valkhorst 4 Voor wie De Valkhorst

Nadere informatie

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD

kijk. Naar mogelijkheden. Informatie over: COPD kijk. Informatie over: COPD Naar mogelijkheden. Uw leven zo goed mogelijk oppakken met COPD. Laurens helpt u daarbij. In deze folder leest u meer over ons aanbod. meer dan zorg COPD is een verzamelnaam

Nadere informatie

Informatie over de gang van zaken op de afdeling

Informatie over de gang van zaken op de afdeling Chirurgie / Orthopedie Afdelingsinformatie Informatie over de gang van zaken op de afdeling Inleiding In deze folder vindt u informatie over een opname op de afdeling Chirurgie/Orthopedie. Op deze afdeling

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling

Patiënteninformatie. Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling Patiënteninformatie Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC naar verpleegafdeling 1 Ontslag van Intensive Care of Medium Care-IC

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Vastgesteld Rapport Samenwerking op terrein van IC-zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost- Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Antonius Zorggroep te

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Parkinsoncentrum Leeuwarden

Parkinsoncentrum Leeuwarden Het Parkinsoncentrum Leeuwarden is een kennis- en behandelcentrum voor mensen met de ziekte van Parkinson. Deskundigheid, tijd, aandacht en een goede begeleiding voor de patiënt en zijn naasten staat hierbij

Nadere informatie

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3

Organisatie: KadeZorg Functie: Verzorgende IG nv. 3 Organisatie: KadeZorg Functie: nv. 3 Kern van de functie De verzorgende levert cliëntgerichte zorg (lichamelijke, geestelijke en sociale hulp, begeleiding en verzorging) aan cliënten binnen de daartoe

Nadere informatie

Regionale ketenaanpak Voorkom vallen. Beweeg! Marjolein Kuijt

Regionale ketenaanpak Voorkom vallen. Beweeg! Marjolein Kuijt Regionale ketenaanpak Voorkom vallen. Beweeg! Marjolein Kuijt Startbijeenkomst expertmeeting doel en deelnemers Zorgprofessionals eerste lijn Gooi en Vechtstreek Doel: - thema bespreken vanuit verschillende

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur

Patiënteninformatie. Reuma-handenspreekuur. Reuma-handenspreekuur Patiënteninformatie Reuma-handenspreekuur Reuma-handenspreekuur 1 Reuma-handenspreekuur Polikliniek Revalidatiegeneeskunde, route 0.6 Telefoon (050) 524 5885 Algemeen Neemt u bij ieder bezoek aan het

Nadere informatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie

herstel. In een aangename omgeving. Informatie over: Een knie- en heupoperatie herstel. Informatie over: Een knie- en heupoperatie In een aangename omgeving. Herstellen na een knie- of heupoperatie kan samen met Laurens. In deze folder leest u meer over het aanbod van Laurens. meer

Nadere informatie

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen:

Inleiding. Daarnaast is het gebruikelijk om in een jaarverslag de volgende aspecten op te nemen: Inleiding Met een jaarverslag biedt de maatschap inzicht in de geboekte resultaten over het afgelopen jaar. Vaak wordt daarbij gereflecteerd op de doelstellingen die zijn opgenomen in het jaarplan van

Nadere informatie

Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care

Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care Zorg en nazorg na een behandeling op de Intensive Care Waarom nazorg na een Intensive Care behandeling? Onlangs bent u opgenomen geweest op de afdeling Intensive Care. Er is in deze periode veel met u

Nadere informatie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie

Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie Afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie U komt te liggen op de afdeling Bijzondere Chirurgie/Urologie. In deze folder vindt u informatie over het verblijf op deze afdeling. Neem altijd uw verzekeringsgegevens

Nadere informatie

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG

Visie Dimence Groep op VerpleGinG en VerzorGinG Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging Visie Dimence Groep op verpleging en verzorging De zorg verandert en vindt zoveel mogelijk thuis of dichtbij huis plaats. Er worden minder mensen opgenomen

Nadere informatie

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg

beslisschijf evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase palliatieve zorg evaluatie pilot Besluitvorming in de palliatieve fase beslisschijf palliatieve zorg Begin 2006 zijn de VIKC-richtlijnen voor de palliatieve zorg en het zakboekje verschenen. Het IKMN en het UMC Utrecht

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8

Woord vooraf 1 2. Redactionele verantwoording 1 3. Redactie 1 7. Auteurs 1 8 Inhoud Woord vooraf 1 2 Redactionele verantwoording 1 3 Redactie 1 7 Auteurs 1 8 1 De verpleegkundige in het algemeen ziekenhuis 1 9 1.1 Inleiding 1 9 1.2 Wat is specifieke ziekenhuiszorg? 2 0 1.2.1 Het

Nadere informatie

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten

Inhoud. Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten Inhoud Aanleiding Doel Samenstelling Werkmodel Activiteiten Resultaten 1 Aanleiding 1. Steeds groter wordende groep kwetsbare klinische patiënten van 70 jaar en ouder die kwetsbaar zijn voor functieverlies:

Nadere informatie

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG

Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG Hand- en Arm werkgroep voor kinderen HAG De Hand- en Arm werkgroep (HAG) op de Sint Maartenskliniek is voor kinderen bij wie een gedeelte van de hand en/of arm ontbreekt. Zij kunnen samen met hun ouders

Nadere informatie

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0

NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG. Versie 1.0 NOTA ORGANISATIE 2E EN 3E LIJNS VERLOSKUNDIGE ZORG Versie 1.0 Datum Goedkeuring 22-03-2006 Methodiek Consensus based Discipline Verantwoording NVOG Algemeen Deze nota is opgesteld door vertegenwoordigers

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling

Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme. Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme Informatie en behandeling Ziekte van Parkinson en Parkinsonisme De ziekte van Parkinson is een chronische progressieve neurologische aandoening. Bij deze ziekte gaat

Nadere informatie

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn

Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Definitief Rapport Samenwerking op terrein van IC zorg tussen ziekenhuizen in Noordoost Nederland en afspraken over specialismen die op meerdere locaties werkzaam zijn Bezoek aan Ziekenhuis Tjongerschans

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind.

1.4. De kinderverpleegkundige organiseert en coördineert de verpleegkundige zorg rond het zieke kind. De opleiding tot kinderverpleegkundige Eindtermen van de opleiding tot kinderverpleegkundige 1. Vakinhoudelijk handelen Verzamelen en interpreteren van gegevens 1.1. De kinderverpleegkundige verzamelt

Nadere informatie

Behandeling en Zorg na een beroerte

Behandeling en Zorg na een beroerte Behandeling en Zorg na een beroerte Belangrijke telefoonnummers Afdeling Stroke-Unit: 0513 685 625 CVA Verpleegkundige Tjongerschans 06 20 01 87 18 SSHV : Stichting samenwerkende Hersenletsel verenigingen

Nadere informatie

Opname op de longafdeling

Opname op de longafdeling Opname op de longafdeling De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet prettig: u voelt zich niet

Nadere informatie

Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie

Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie Afdeling Chirurgie, Orthopedie en Traumatologie U bent opgenomen op de afdeling Chirurgie, Orthopedie of Traumatologie van Rijnstate Arnhem. In deze folder vindt u informatie over deze afdelingen, de medewerkers

Nadere informatie

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen

Intensivecareverpleegkundigen werken op de afdeling Intensive Care, intensivecarekinderverpleegkundigen De opleiding tot intensivecareverpleegkundige In dit deskundigheidsgebied wordt de specifieke intensive care zorg van de intensivecareverpleegkundige, de intensivecare-kinderverpleegkundige en de intensivecareneonatologieverpleegkundige

Nadere informatie

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE

AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE AFDELING TRAUMATOLOGIE EN UROLOGIE 1034 Inleiding Een ziekenhuisopname is over het algemeen een ingrijpende gebeurtenis, waar in korte tijd veel op u afkomt. Met behulp van deze afdelingsfolder hopen wij

Nadere informatie

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200

aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 aan Plan van aanpak Vroege herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt Pub.nr. 2010.5200 Inhoud Gegevens 3 1. Stel een veranderteam samen 4 2. Definieer het probleem, de uitdaging of de kans

Nadere informatie

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013

CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 CBRN Opleidingsplan SEH afdelingen Ziekenhuizen 2012-2013 Opgesteld door Regionaal CBRN-OTO project Auteur C. de Groot Versie 1.1 Datum 19 juli 2012 INLEIDING Met het regionale CBRN-OTO project wil TraumaNet

Nadere informatie

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V)

STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) STAR-MDC ZOEKT EEN KLINISCH CHEMICUS (M/V) Star-MDC is een organisatie waar diagnostiek en begeleiding van patiënten van met name de huisarts centraal staan. Hiervoor wordt laboratorium-, functie- en beeldvormend

Nadere informatie

Leerlijnen voor verpleegkundigen

Leerlijnen voor verpleegkundigen Diakonessenhuis Leerlijnen voor verpleegkundigen Loopbaanontwikkeling in het Diakonessenhuis Bij- en nascholing Coaching Communicatie Experimenteren met nieuw gedrag Leren en werken Oefenen in de praktijk

Nadere informatie

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei

De reumatoloog. Ziekenhuis Gelderse Vallei De reumatoloog Ziekenhuis Gelderse Vallei Inhoud Inleiding 3 Reumatische ziekten 3 Artritis 3 Bindweefselziekten of systeemziekten 3 Artrose 3 Weke delen-reuma 3 Pijnsyndromen 4 De reumatoloog 4 Onderzoek

Nadere informatie

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl

Rode Kruis ziekenhuis. Patiënteninformatie. Opname op de longafdeling. rkz.nl Patiënteninformatie Opname op de longafdeling rkz.nl De longarts vond het nodig om u op te nemen. Tijdens een opname gebeurt er veel en er komen heel wat mensen bij u langs. Een opname is meestal niet

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Brandwondencentrum

PATIËNTEN INFORMATIE. Brandwondencentrum PATIËNTEN INFORMATIE Brandwondencentrum 2 PATIËNTENINFORMATIE Brandwondencentrum Door middel van deze folder wil het Brandwondencentrum (BWC) van het Maasstad Ziekenhuis u als patiënt of naaste informeren

Nadere informatie

Medicatieoverdracht op de polikliniek

Medicatieoverdracht op de polikliniek Medicatieoverdracht op de polikliniek Themaconferentie Medicatieveiligheid, 26-11-15 Dr. S. Natsch, ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, Radboudumc Definitie en Doel Uiteindelijk doel Iedere zorgverlener

Nadere informatie

Welkom. Thoraxcentrum

Welkom. Thoraxcentrum Welkom Welkom op afdeling B1, één van de verpleegafdelingen Cardio thoracale Chirurgie van het UMCG. U bent hier opgenomen om een operatie te ondergaan aan uw hart of longen. Door middel van deze folder

Nadere informatie

Verpleegkundige opleiding Niveau 4

Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Niveau 4 Verpleegkundige opleiding Welkom We willen je van harte uitnodigen om student verpleegkundige te worden in het St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein en Utrecht.

Nadere informatie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie

De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum. Medische Psychologie De psycholoog in Zuyderland Medisch Centrum Medische Psychologie In deze folder informeren we u over de manier van werken van de psycholoog, verbonden aan de afdeling Medische psychologie van Zuyderland

Nadere informatie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie

Afdeling Special Care. Informatie voor patiënt en familie 00 Afdeling Special Care Informatie voor patiënt en familie Verpleegafdeling Special Care De afdeling Special Care bevindt zich op de vijfde etage en is een verpleegafdeling voor intensieve verpleging,

Nadere informatie

Tweedaagse training voor (oncologie)verpleegkundigen. Gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom

Tweedaagse training voor (oncologie)verpleegkundigen. Gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom Tweedaagse training voor (oncologie)verpleegkundigen Gemetastaseerd mamma- en longcarcinoom Maandag 14 en dinsdag 15 mei 2012 V&VN Oncologie organiseert op 14 en 15 mei 2012 de tweedaagse training: gemetastaseerd

Nadere informatie

informatie over uw zorgpad borstkanker

informatie over uw zorgpad borstkanker informatie over uw zorgpad borstkanker Oncologisch Centrum Amsterdam Oncologisch Centrum Amsterdam is het grootste oncologisch samenwerkingsverband van Amsterdam, een initiatief van BovenIJ ziekenhuis,

Nadere informatie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie

Orthopedie Maatschap Orthopedie en Traumatologie Orthopedie Maatschap Orthopedie en 2 Inleiding U bent onder behandeling van de afdeling orthopedie van Reinier de Graaf. De afdeling houdt spreekuren in de locaties Delft, in Voorburg, Naaldwijk en Ypenburg.

Nadere informatie

Scar Academy 2010. Littekentherapie : een holistische benadering Programma

Scar Academy 2010. Littekentherapie : een holistische benadering Programma Scar Academy 2010 Littekentherapie : een holistische benadering Programma 24-8-2010 Zaterdag 25 september 2010 Inleiding Dr. C. Lafaire Diensthoofd Brandwondencentrum ZNA Stuivenberg Antwerpen / Medisch

Nadere informatie

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes

Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen. CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Het kan in het Martini ziekenhuis, efficiency en kwaliteit gaan samen CQi-Ziekenhuizen van meten naar actie 9 oktober 2012 Patrick Wennekes Inhoud Introductie Lean Six Sigma Project ontslag procedure (door:

Nadere informatie

Meten is weten. ook. bij collum care

Meten is weten. ook. bij collum care Meten is weten ook bij collum care Presentatie door Leny Blonk nurse practitioner orthopedie Alysis zorggroep 1 Meten een dagelijkse bezigheid Leveren van maatwerk 2 Meten een dagelijkse bezigheid Om ons

Nadere informatie

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN

EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN VOORBEELD VEILIGHEIDSPLAN EEN MEERJARIG BELEIDSPLAN MET SMART DOELSTELLINGEN Hieronder ziet u de hoofdstukken en paragrafen van het veiligheidsplan. Per paragraaf ziet u welke informatie u moet geven.

Nadere informatie

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid:

Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Praktische toepassingen in het vergroten van medicatieveiligheid: Medicatiemanagers als vaste waarde in het verpleegkundig team ter verbetering van de medicatieveiligheid. Rolf Toornvliet, ziekenhuisapotheker

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z

1 Algemene en organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1.1 Organisatorische vragen EHV ENS HS RD V Z 1 Algemene en organisatorische vragen 1.1 Organisatorische vragen Beschikt u over een openbare website? Ja: http://www.xpertclinic.nl/ Behandelt uw instelling patienten in de periode van 1 januari tot

Nadere informatie

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige

Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige Eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige De beschrijving van de eindtermen voor de vervolgopleiding tot intensive care neonatologie verpleegkundige is ontleend

Nadere informatie

Dagboek Intensive Care

Dagboek Intensive Care Dagboek Intensive Care Dagboek Intensive Care: Een hulpmiddel bij de verwerking van opname op een intensive care. Inleiding Een patiënt die opgenomen is op de afdeling Intensive Care ligt waarschijnlijk

Nadere informatie

Handleiding Veiligheidsrondes

Handleiding Veiligheidsrondes Utrecht, maart 2006 Handleiding Veiligheidsrondes Project Veiligheidsmanagement Bouwen aan Veiligheid in de Zorg Auteurs: drs. I. van der Veeken, drs B. Heemskerk, E. Nap Inleiding Niet alleen de Raad

Nadere informatie

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN

HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN HAND EN POLS: LETSELS, AANDOENINGEN EN REVALIDATIEGENEESKUNDE ARMAMPUTATIES EN REDUCTIEDEFECTEN Locatie: Sint Maartenskliniek, Nijmegen Donderdag 12 en vrijdag 13 februari 2015 Toelichting De Nederlandse

Nadere informatie

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO)

Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Behandelprogramma Amputatie, traumatologie en orthopedie (ATO) Iedereen is anders. Elke situatie is anders en elk herstelproces verloopt anders. Dat realiseren wij ons heel goed. Om u voorafgaand aan uw

Nadere informatie

GEÏNTEGREERDE THUISZORG

GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG GEÏNTEGREERDE THUISZORG Instituut voor Zorgprofessionals biedt de cursus Geïntegreerde Thuiszorg aan. In de cursus staat het opzetten en onderhouden van een samenwerking tussen

Nadere informatie

HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN

HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN HET ZAL JE MOEDER MAAR ZIJN Ouderen in het ziekenhuis: wat weten we? Marieke J. Schuurmans Hoogleraar Verplegingswetenschap UMC Utrecht Lector Ouderenzorg Hogeschool Utrecht HOEVEEL MENSEN BREKEN ER PER

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Revalidatie. Klinisch. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk

Revalidatie. Klinisch. T +32(0) F +32(0) Campus Sint-Jan Schiepse bos 6. B 3600 Genk Revalidatie Klinisch T +32(0)89 32 50 50 F +32(0)89 32 79 00 info@zol.be Campus Sint-Jan Schiepse bos 6 B 3600 Genk Campus Sint-Barbara Bessemerstraat 478 B 3620 Lanaken Medisch Centrum André Dumont Stalenstraat

Nadere informatie