Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen,"

Transcriptie

1 Beleidsregels schulddienstverlening 2012 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties geraken en om de problematische schuldensituaties van diegenen die daar ondersteuning bij willen hebben op te lossen. Hierbij is wederkerigheid van inzet nodig en de motivatie van de verzoeker om de eigen situatie aan te pakken is dan ook de belangrijkste voorwaarde. Een verzoek wordt getoetst aan het geldende beleidsplan en aan deze beleidsregels. Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. de wet: in deze beleidsregels verstaan we onder de wet: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening b. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen; c. verzoeker: persoon die zich tot het college heeft gewend voor schulddienst verlening; d. Awb: Algemene wet bestuursrecht e. ondernemer: persoon die in hoofdzaak inkomen verwerft vanuit zelfstandige arbeid, f. onregelbare schuldenaar: een schuldenaar die zich stelselmatig niet aan de afspraken houdt/kan houden en niet gemotiveerd is; g. onregelbare schuldensituatie: een schuldensituatie waarin schulden voorkomen die niet in aanmerking komen voor een schuldregeling of waarbij het door juridische procedures nog jaren duurt voordat de hoogte van de schuld duidelijk is; h. fraudevordering: een vordering als bedoeld in artikel 3 derde lid van de wet; i. recidivisten: belanghebbenden die binnen een bepaalde periode nadat het door het college ingezette traject succesvol is afgerond, opnieuw een beroep doen op de schulddienstverlening van de gemeente; j, crisissituatie: een situatie waarbij sprake is van gedwongen woningontruiming, beëindiging levering gas, elektra of water, of opzegging van de zorgverzekering. k. Vtlb: aan de hand van het inkomen van betrokkene wordt het Vrij te laten bedrag berekend. Dit bedrag is voldoende om de vaste lasten te betalen en te leven op bijstandsniveau. Het inkomen boven het Vtlb wordt over een periode van driejaar aangeboden aan de schuldeisers 2. Daar waar in deze beleidsregels wordt gesproken over schulddienstverlening heeft dit een gelijke betekenis als het begrip schuldhulpverlening zoals geformuleerd in de wet. Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schulddienstverlening 1. Tot de doelgroep van de schulddienstverlening behoren alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder met (dreigende) problematische schulden die inwoners zijn van de gemeente Emmen. 2. Uitgezonderd zijn ondernemers.

2 Artikel 3. Aanbod schulddienstverlening en de vorm van ondersteuning 1. Het college verleent aan verzoeker schulddienstverlening binnen de kaders zoals die zijn vastgelegd in deze beleidsregels en het beleidsplan. Een verzoek wordt hieraan getoetst en kan worden geweigerd. 2. Het college bepaalt welke vorm van schulddienstverlening, genoemd in artikel 5, wordt ingezet. Bij de afweging welke vorm van ondersteuning het meest geschikt is voor de verzoeker, weegt het college de volgende zaken tegen elkaar af: a. de doelmatigheid van de ondersteuning; b. de zwaarte c.q. omvang van de schuldensituatie en de regelbaarheid daarvan; c. de mate van zelfredzaamheid van de verzoeker en diens netwerk; d. houding en gedrag van verzoeker; e. een eventueel eerder gebruik van schulddienstverlening; 3. De beslissing van het college tot het doen van een aanbod, tot het weigeren of beëindigen van de schulddienstverlening is een besluit in de zin van de Awb, waartegen belanghebbende bezwaar en beroep kan instellen. Artikel 4. Afhandelingtermijn en procedure 1. De wachtlijsttermijn bedraagt maximaal vier weken, Ingeval van een crisissituatie wordt binnen 3 werkdagen crisisinterventie geboden. 2. Het college streeft er naar om een verzoek binnen maximaal zes weken af te handelen. 3. Verzo eker kan zich telefonisch, digitaal en persoonlijk melden voor schulddienstverlening. Op grond van de melding wordt verzoeker uitgenodigd voor een aanmeldgesprek. Tijdens het aanmeldgesprek wordt vastgesteld of verzoeker in principe door de schulddienstverlening kan worden geholpen en er een intakegesprek ingepland kan worden. 4. Het college maakt een afweging of betrokkene kan worden toegelaten en deelt dit in een besluit mee. 5. In het vervolgtraject wordt met toegelaten betrokkenen over de vorm van de aangeboden schulddienstverlening nadere afspraken gemaakt. Artikel g. Vorm van de ondersteuning 1, In het kader van schulddienstverlening wordt afhankelijk van de situatie één of meerdere van de volgende producten aangeboden: - informatie en advies - adviesgesprek - preventie - budgetbeheer en begeleiding - schuldenregeling ~ lening - saneringskrediet - crisisinterventie - budgetcursus - afgifte Wsnp verldaring - inkomensbeheer - beschermingsbewind - nazorg

3 2. Tenzij in deze beleidsregels daarvan wordt afgeweken, wordt bij de producten schuldenregeling en saneringskrediet conform het in de op gepubliceerde rapport inzake de berekening van het Vtlb en de op gepubliceerde gedragscode NWK gehandeld. 3. In afwijking van het in het tweede lid genoemde rapport inzake de berekening van het Vtlb wordt ongeacht een eventueel daaruit voortvloeiende beperktere afloscapaciteit zonder meer gewerkt met een aflossing gelijk aan 5?á van de voor betroldcene geldende bijstandsnorm. 4. Ingeval het een gezin met minderjarige kinderen betreft kan, als er sprake is van sociale problematiek, een melding worden gedaan bij het Centrum voor jeugd en gezin. Artikel 6, Verplichtingen 1. Verzoeker doet aan het college op verzoek of uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op schulddienstverlening. 2. Verzoeker is verplicht alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor het welslagen van de schulddienstverlening. De medewerking bestaat onder andere uit: a. het overleggen van een identiteitsbewijs, voor zover dit redelijkerwijs nodig is; b. het verlenen van toestemming om de voor de schulddienstverlening van belang zijnde informatie in te winnen bij, en te verstrekken aan derden; c. het volledig meewerken aan het onderzoek naar de mogelijkheden van schulddienstverlening d. het tijdig verschijnen op een oproep in het kader van de schulddienstverlening; e. het zich tot het uiterste inspannen om betaald werk te behouden dan wel fulltime betaald werk te verkrijgen; f. het treffen van maatregelen om de afloscapaciteit te verhogen, waaronder begrepen het beroep doen op inkomensverhogende regelingen, het vragen van kostgeld aan inwonende ldnderen en het verkopen van niet noodzakelijke bezittingen; g. geen nieuwe financiële verplichtingen aangaan; h. het stipt nakomen van de overeengekomen aflossingsverplichtingen; i. het zich houden aan de nadere verplichtingen uit het schuldhulpverleningsplan; j. het nalaten van wat de voortgang van het traject belemmert. Artikel 7. Weigeren - beëindigen - hersteltermijn 1. Indien verzoeker niet of in onvoldoende mate de verplichtingen bedoeld in artikel 6 nakomt, kan het college besluiten om de schulddienstverlening te weigeren dan wel te beëindigen. 2. Het college kan eveneens besluiten om de schulddienstverlening te weigeren dan wel te beëindigen indien sprake is van een onregelbare schuldenaar en/of een onregelbare schuldensituatie. 3. Alvorens te besluiten tot weigering dan wel beëindiging, wordt aan verzoeker eenmaal een redelijke hersteltermijn geboden om alsnog, de gevraagde medewerldng te verlenen of informatie te verstrekken. 3

4 Dit conform artikel 4:5 Awb. 4. Van de weigering of beëindiging wordt afgezien indien elke verwijtbaarheid aan de zijde belanghebbende ontbreekt. Artikel 8. Beëindiginggronden Onverminderd de overige bepalingen in deze beleidsregels, kan het college besluiten tot beëindiging van de schulddienstverlening als: a. de schuldenaar niet langer tot de doelgroep behoort; b. het schulddienstverleningstrajeet succesvol is afgerond; c. belanghebbende zich ten opzichte van de medewerkers van de gemeente misdraagt; d. de schuldenaar in staat is om zijn schulden zelf of via diens netwerk te regelen; e. de geboden bemiddeling, gelet op de persoonlijke omstandigheden van de schuldenaar, niet (langer) doelmatig is; f. de schuldenaar hier nadrukkelijk om verzoekt. Artikel 9. Recidivisten en uitvallers 1. De schulddienstverlening wordt geweigerd als de belanghebbende minder dan 5 jaar voorafgaande aan de dag waarop het verzoek is ingediend eerder gebruik heeft gemaakt van een door het college geboden vorm schulddienstverlening zonder dat het gewenste resultaat is bereikt, de zogenoemde uitvallers, 2. Bij recidivisten wordt van de weigering afgezien als verwijtbaarheid ontbreekt, 3. Bij het bepalen van de in het eerste lid bedoelde termijn, telt de schulddienstverlening die door het college is verleend vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels eveneens mee. Artikel 10. Fraudevorderingen 1. De schulddienstverlening wordt geweigerd indien sprake is van een openstaande fraudevordering bij een bestuursorgaan die is geconstateerd binnen 5 jaar voorafgaand aan het verzoek om schulddienstverlening 2. Bij het bepalen van de in het eerste lid bedoelde termijn, tellen openstaande fraudevorderingen die zijn ontstaan vóór de inwerkingtreding van deze beleidsregels mee. Artikel 11. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden 1. Het college handelt volgens deze beleidsregels tenzij dat voor een belanghebbende gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. In die bijzondere gevallen kan het college ten gunste van de belanghebbende afwijken van deze beleidsregels. 2. In gevallen waarin de beleidsregels niet voorzien, beslist het college. Artikel 12. Inwerkingtreding en citeerartikel 1. De beleidsregels treden in werking op 1 juli Deze beleidsregels worden aangehaald als "Beleidsregels schulddienstverlening 2012". 4

5 Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Emmen, gehouden op dinsdag 19 juni

6 TOMLICHTING ARTIKELGEWIJS Artikel l. Begripsbepalingen Behoeft geen nadere toelichting. Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schulddienstverlening Schulddienstverlening staat in beginsel open voor alle natuurlijke personen van de gemeente Emmen van 18 jaar en ouder. Een specifiek doelgroepenbeleid wordt dus niet gevoerd door de gemeente. Een uitzondering op deze brede toegankelijkheid wordt gevormd door de ondernemers. In eerste instantie dient de ondernemer zelf te zoeken naar externe financiering door een bank, Daarnaast kan de ondernemer onder bepaalde voorwaarden een kredietaanvraag indienen bij de gemeente op basis van de Bbzregeling (Besluit bijstandverlening ondernemers), Artikel 3, Aanbod schulddienstverlening en de vorm van ondersteuning Het college verleent schulddienstverlening indien betrokkene niet in staat wordt geacht de problemen zelfstandig op te lossen. Op deze manier wordt recht gedaan aan het beleidsmatige uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid. Daar waar de burger in staat moet worden geacht om de (dreigende) schuldenproblematiek zelf of via zijn netwerk aan te pakken en te regelen, kan schulddienstverlening achterwege blijven. Het college bepaalt de aard van de ondersteuning. Hierbij geldt het uitgangspunt van de selectieve en gerichte inzet. Bij het bepalen van de aard van de ondersteuning weegt het college de zaken genoemd onder at/me tegen elkaar af. Aldus wordt uitgegaan van het beleidsmatige uitgangspunt van selectieve en gerichte inzet en het leveren van maatwerk. Derde lid: In dit lid is bepaald dat alleen de beslissing van het college tot het doen van een aanbod, tot het weigeren of beëindigen van de schulddienstverlening een besluit is in de zin van de Awb. Dit betekent dat er geen bezwaar en beroep openstaat tegen de inhoud van de door het college aangeboden ondersteuning. Dit is in het werkproces vastgelegd. Artikel 4. Afhandelingtermijn en procedure In de wet is bepaald dat de termijn tussen datum melding en het eerste gesprek waarin de hulpvraag wordt geconcretiseerd, maximaal 4 weken mag bedragen. Ingeval van een crisissituatie bedraagt die termijn maximaal 3 werkdagen. Hierbij moet gedacht worden aan gedwongen woningontruiming, beëindiging levering gas, elektra of water, of opzegging van de zorgverzekering. Deze termijnen moeten gezien worden als een "termijn van orde". Dit betekent dat er geen directe sanctie voor de gemeente is als deze termijnen worden overschreden. Wel kan de belanghebbende bij een eventuele wachtlijstoverschrijding gebruik maken van het ldachtrecht. 6

7 De afhandelingtermijn heeft betrekking op de termijn tussen datum aanvraag en de datum waarop de gemeente het besluit afgeeft. Deze mag - los van eventuele opschortingtermijnen- op grond van de Awb maximaal 8 weken bedragen. Wil er sprake zijn van een aanvraag in de zin van de Awb dan moet de aanvraag aan een aantal specifieke eisen voldoen. Hij moet (a) schriftelijk zijn (b) naam en adres van de verzoeker bevatten, (c) zijn gedateerd en (d) een aanduiding bevatten van het besluit waarom wordt verzocht. Derde lid: De verzoeker kan zich telefonisch, digitaal en persoonlijk melden voor schulddienstverlening. De meldingen worden verwerkt door het frontoffice van team Schulddienstverlening, Naar aanleiding van de meldingen wordt verzoeker uitgenodigd voor een aanmeldgesprek. Tijdens het aanmeldgesprek vindt er een eerste screening op regelbaarheid van de schuldenaar en diens schuldensituatie plaats en wordt bepaald of verzoeker in principe in aanmerking komt voor schulddienstverlening. Indien vastgesteld wordt dat verzoeker in principe in aanmerldng komt voor schulddienstverlening wordt er een gegevensverzamelgesprek gepland. Tijdens het gegevensverzamelgesprek vindt er een tweede screening van het kwadrant plaats. Als alle gegevens compleet zijn en er tijdens het gegevensverzamelgesprek geen zaken blijken die een belemmering voor de schulddienstverlening kunnen zijn, wordt er een intakegesprek ingepland, Tijdens het intakegesprek wordt een diagnose gesteld en een plan van aanpak vastgesteld, Vierde lid: Het besluit van het college om de verzoeker wel of niet toe te laten tot schulddienstverlening is een besluit dat onder de werldngssfeer van de Awb valt. Tegen dit besluit staat de mogelijkheid van bezwaar en beroep open. Vijfde lid: In de schriftelijke overeenkomst tussen de gemeente en de verzoeker over de vorm van dienstverlening worden de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd. Artikel 5. Vorm van ondersteuning Eerste lidļ Dit lid behoeft geen nadere toelichting. Tweede lidļ Er wordt voor het Vtlb gebruik gemaald: van de Recofamethode. Dit is een landelijk geldende methode die ook wordt gebruikt als er sprake is van een wettelijk traject (Wsnp). De gemeente Emmen is lid van de Nwk de branchevereniging en is gehouden aan de gedragscode zoals die is vastgesteld. Derde lid:. In afwijking van lid 2 wordt er gewerkt met de NWK aflostabel. De aflostabel wordt door veel gemeenten gebruikt en het doel ervan is dat wanneer de Vtlb berekening een zeer lage of C 0,00 afdracht aan de boedel als resultaat heeft er toch enige aflossing richting boedel gaat. De NWK hanteert daarbij een aflosbedrag dat gelijk is aan sx van de norm 4- toeslag van respectievelijk een alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden. Vierde lid: In de wet is opgenomen dat de gemeente specifieke aandacht moet hebben voor de positie van gezinnen met minderjarige kinderen, Het aanbod van de gemeente om de schuldenproblematiek op te lossen zal niet anders zijn dan in andere gevallen. Het is wel noodzakelijk oog te hebben voor de effecten die een schuldensituatie kan hebben op de minderjarige kinderen in het gezin. Dit lid geeft aan dat de consulent oog heeft 7

8 voor mogelijke sociale problemen en dus een melding kan doen bij het Centrum voor jeugd en gezin, Artikel 6. Verplichtingen Deelname aan de schulddienstverlening is niet vrijblijvend. Aan de belanghebbende wordt een aantal algemene en nadere (individuele) verplichtingen opgelegd. De verplichtingen worden vastgelegd in een overeenkomst tussen de schuldhulpverlener en de belanghebbende. In het eerste lid gaat het over de inlichtingenplicht. Dit geldt zowel in de fase van de aanvraag als gedurende het traject, In het tweede lid gaat het over de medewerkingplicht, inclusief identificatieplicht. Nieuw in het rijtje van verplichtingen is onder meer de invoering van de arbeidsplicht, vergelijkbaar met de bepalingen uit de Wsnp (onderdeel d). Onder het zich "tot het uiterste inspannen" om fulltime werk betaald werk te verkrijgen wordt verstaan: a. het gemiddeld viermaal per maand verrichten van een schriftelijke sollicitatie (exclusief open sollicitaties), b. inschrijving bij het UWV Werkbedrijf en bij 3 á 4 uitzendbureaus; c. het plaatsen van de CV op d. niet alleen solliciteren naar vacatures op het eigen vakgebied; e. Het volgen van een opleiding of cursus mag niet in de weg staan aan het verrichten van of het solliciteren naar fulltime werk; f. de deelname aan een re-integratietraject laat onverlet dat de belanghebbende zich zelfstandig inspant om betaald werk te vinden. Indien de belanghebbende op medische gronden niet in staat is (fulltime) betaald werkte verrichten, kan de consulent namens het college ontheffing verlenen. Artikel 7. Weigeren - beëindigen - hersteltermijn Indien sprake is van een onregelbare schuldenaar en/of onregelbare schuldensituatie, kan het college eveneens besluiten om schulddienstverlening te weigeren dan wel te beëindigen. Een regelbare schuldenaar houdt zich (met begeleiding) aan afspraken en is gemotiveerd. Ook is hij bereid zich in te zetten om waar mogelijk meer inkomen te verwerven en ten gunste van schuldeisers keuzen te maken in het bestedingspatroon. Een regelbare schuldensituatie wordt gekenmerkt door het ontbreken van schulden die niet voor een schuldsanering in aanmerking komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de C JIB schulden of schulden waarbij het door juridische procedures nog jaren kan duren voordat duidelijk is hoe hoog de vordering is, Voor de beoordeling hiervan wordt gebruik gemaakt van het zgn. "Tuburgse kwadrant", zoals opgenomen in 'de actualisatie van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening'. Derde lid: Vierde lid: 8

9 Artikel 8. Beëindiging gronden In dit artikel wordt beschreven wanneer schulddienstverlening kan worden beëindigd. Het artikel laat in ieder geval de werldng van artikel 7 onaangetast. De selectieve en gerichte toepassing van de schulddienstverlening, kan betekenen dat schulddienstverlening wordt beëindigd indien de vorm van dienstverlening niet langer aansluit bij de persoonlijke omstandigheden van de belanghebbende of de belanghebbende inmiddels in staat moet worden geacht om zijn schulden zelf of via zijn netwerk te regelen. Artikel 9. Recidivisten en uitvallers In dit artikel wordt beschreven wanneer schulddienstverlening kan worden beëindigd. Er zijn regels in het beleidsplan opgesteld tot weigering van een aanbod schulddienstverlening als de verzoeker eerder in behandeling is geweest en opnieuw ondersteuning nodig heeft. De term "in behandeling geweest" is als volgt te definiëren; Iemand is in behandeling geweest wanneer hij/zij geruime tijd gebruik heeft gemaakt van de producten die de gemeente op het terrein van schulddienstverlening aanbiedt zonder dat het gewenste resultaat is bereikt en/of op eigen initiatief het contact met de gemeente heeft verbroken (tegen advies van de begeleider in). De duur van de weigering kan afhankelijk gesteld zijn van de fase waarin de schuldenaar zich in het eerdere traject bevond. Hierbij is het financiële nadeel dat de gemeente heeft als gevolg van de hernieuwde aanvraag het onderscheidend criterium. Hoe intensiever (en dus duurder) het oorspronkelijke traject, des te langer de termijn dat de belanghebbende van schulddienstverlening wordt uitgesloten. Artikel 10. Fraudevorderingen Hierin is geregeld dat schulddienstverlening wordt geweigerd indien er sprake is van openstaande fraudevorderingen bij een bestuursorgaan (gemeente, UWV, SVB, belastingdienst et cetera) die zijn geconstateerd binnen 5 jaar voorafgaand aan het verzoek om schulddienstverlening. De uitsluiting in te laten gaan op de datum waarop de brief van de invorderende instantie is gedateerd. Betroldcene kan zich opnieuw melden als de termijn van 5 jaar is verstreken en/of de fraudevordering is voldaan. Artikel 11. Hardheidsclausule en onvoorziene omstandigheden Op basis van dit artikel kan in een individueel geval de hardheidsclausule worden toegepast die het mogelijk maakt voor de belanghebbende ten gunste af te wijken van hetgeen in de beleidsregels is vastgelegd. Hierbij moet worden getoetst aan de algemene normen van redelijkheid en billijkheid. Het moet hierbij nadrukkelijk gaan om uitzonderingssituaties, Toepassing van de hardheidsclausule dient altijd zorgvuldig afgewogen en goed gemotiveerd te worden. Artikel 12. Inwerkingtreding en citeerartikel 9

Beleidsregels schulddienstverlening 2014 gemeente Emmen,

Beleidsregels schulddienstverlening 2014 gemeente Emmen, Beleidsregels schulddienstverlening 2014 gemeente Emmen, Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening 2016 gemeente Emmen.

Beleidsregels schulddienstverlening 2016 gemeente Emmen. Beleidsregels schulddienstverlening 2016 gemeente Emmen. Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

Beleidsregels 2012 INHOUD

Beleidsregels 2012 INHOUD TOELATING TOT Beleidsregels 2012 SCHULDDIENSTVERLENING INHOUD VASTGESTELD DOOR HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETSHOUDERS D.D. 15 MEI 2012 1 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING GEMEENTE MONTFOORT 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Montfoort 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort Gelet op: de Algemene

Nadere informatie

~p~& gemeente Emmen. Beleidsregels schulddienstverlening

~p~& gemeente Emmen. Beleidsregels schulddienstverlening Beleidsregels schulddienstverlening ~p~& gemeente Emmen. Inleiding De centrale doelstelling van het gemeentelijk schulddienstverleningsbeleid is om te voorkomen dat Emmense burgers in problematische schuldensituaties

Nadere informatie

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde;

a. college: college van burgemeester en wethouders van Menterwolde; Burgemeester en Wethouders van de gemeente Menterwolde; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Almere (Flevoland) Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen

Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Beleidsregels Schuldhulpverlening Achtkarspelen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente; b. inwoner: ingezetene

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappij & Dienstverlening Naam regeling: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Citeertitel: Beleidsregels schuldhulpverlening Zundert Wettelijke

Nadere informatie

Het college van de gemeente Geldermalsen;

Het college van de gemeente Geldermalsen; Het college van de gemeente Geldermalsen; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, het raadsbesluit van 27 juni 2017 waarbij het Beleidsplan Schuldhulpverlening is vastgesteld en artikel 4:81

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn.

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening gemeente Borger-Odoorn. Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger-Odoorn; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v.

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Renkum 2012 e.v. Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Beleidsregels Schulddienstverlening Almere. Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Beleidsregels Schulddienstverlening Almere Burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, BESLUIT: Vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: college:college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst waarmee de GKB een

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen voor

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels Schuldhulpverlening 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel, gelezen het voorstel d.d. 5 maart 2013, gelet op artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en overwegende dat het Beleidsplan

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening. Gemeente Koggenland Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente Koggenland Artikel 1. Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016

Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 CVDR Officiële uitgave van Avres. Nr. CVDR600099_1 7 juni 2016 Beleidsregels toelating tot schulddienstverlening Avres 2016 Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling WVS De Avelingengroep

Nadere informatie

Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad. 16 februari 2016

Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad. 16 februari 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cromstrijen. Nr. 41587 7 april 2016 Verordening schuldhulpverlening WIHW 2016 Besluit van gemeenteraad Documentnummer Vergaderdatum Commissie MZ Raad 20 januari

Nadere informatie

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk

Toelating schuldhulpverlening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk, gelet op de artikelen 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), overwegende dat de Raad van Waalwijk bij besluit van 13 september 2012 een plan heeft vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017

Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Beleidsregels schuldhulpverlening Nederweert 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nederweert; b. inwoner:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; Beleidsregels integrale schuldhulpverlening gemeente Aa en Hunze Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aa en Hunze; besluit: vast te stellen de navolgende Beleidsregels integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Velsen 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van Velsen; b. inwoner:

Nadere informatie

Besluit College van BenW

Besluit College van BenW Besluit College van BenW Titel: Vaststellen beleidsregels Schulddienstverlening Peel 6.1. 2015-2018 Zaaknummer: SOM/2015/021181 Documentnummer: SOM/2015/021185 Datum besluit: Het college van burgemeester

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016

Uitvoeringsregeling schulddienstverlening Hollands Kroon 2016 Uitvoeringsregeling schulddienstverlening 1. Begripsbepalingen a. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Tiel Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de ; gelet op de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer Januari 2016 Kenmerk: I-SZ/2015/3138 / RIS 2016-122 (Bijlage 1) . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2016-2020 Gemeente Boxmeer

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Gemeente IJsselstein Mei 2012 1 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen...3 Artikel 2. Doelgroep gemeentelijke schuldhulpverlening...3 Artikel 3. Aanbod schuldhulpverlening...3

Nadere informatie

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013.

De beleidsregels treden in werking, de dag na publicatie, 21 februari 2013. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 038 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2013 Publicatiedatum 20 februari 2013 Opmerkingen - Besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 februari 2013,

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-048 Datum : 29 juli 2016 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden, gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening

Beleidsregels schulddienstverlening Beleidsregels Schulddienstverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/ Vijfheerenlanden (RSD en KB AV) Officiële

Nadere informatie

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017

Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Beleidsregel toelating tot de schuldhulpverlening 2017 Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. aflossingscapaciteit: het bedrag dat de schuldenaar dient af te dragen

Nadere informatie

Voorstel voor burgemeester en wethouders

Voorstel voor burgemeester en wethouders Voorstel voor burgemeester en wethouders Datum 18 juni 2013 Onderwerp Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Voorgesteld Besluit 1. De voorliggende beleidsregels vaststellen 2. De directeur van de

Nadere informatie

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826

*Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 *Z01051DA582* Registratienummer:Z -13-00686/1826 Burgemeester en wethouders van de gemeente Goeree-Overflakkee besluiten, gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg;

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Geertruidenberg; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Geertruidenberg. Nr. 66900 26 mei 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Geertruidenberg 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, C:\WINDOWS\TEMP\convert13936.doc Beheerder: B&P M. van Diemen Versie: 1.0 Status: geactualiseerd Versiedatum: 07-08-2012 Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hilversum Gelet op artikel 2 en 3 van

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven

Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Beleidsregels Schulddienstverlening Eindhoven Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (32.291, Staatsblad 2012,

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 15 december 2012 Z-12-04273-3006 . Beleidsregels Integrale Schuldhulpverlening 2012-2016 Gemeente Sint Anthonis 2 Artikel 1.

Nadere informatie

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen

Jaartal / nummer 2014 / 045. Naam Beleidsregels schuldhulpverlening Publicatiedatum 17 april Opmerkingen Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 045 Naam Beleidsregels schuldhulpverlening 2014 Publicatiedatum 17 april 2014 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels bij besluit van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis

Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening 2018 Datum 1 januari 2018 Gemeente Hellevoetsluis Afdeling Samenlevingszaken Beleidsregels Gemeentelijke Schuldhulpverlening Hellevoetsluis 2018 2 BELEIDSREGELS

Nadere informatie

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem

Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Beleidsregels Schulddienstverlening Haarlem Het college van de gemeente Haarlem Gelet op: Artikel 3 juncto artikel 2 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Artikel 4:81, eerste lid van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling : Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2013 2016 Datum: 11 september 2012 Gemeente: Cuijk Auteur: ISD CGM Versie: 1.0 Status: concept Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Artikel 1. Begripsbepalingen...2

Nadere informatie

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012

Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Uitvoeringsregels schuldhulpverlening 2012 Het college van de gemeente Someren; overwegende dat door het college nadere regels gesteld kunnen worden ter uitvoering van de integrale schuldhulpverlening

Nadere informatie

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014

Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Beleidsregel schuldhulpverlening gemeente Leeuwarden 2014 Wettelijke grondslag(en) o f bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, artikel 3 in samenhang met artikel

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening; b e s l u i t : vast te stellen de Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom

Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Beleidsregels integrale schuldhulpverlening Werk en Inkomen Lekstroom Vastgesteld in ab/db van 18-4-2013 Publicatie omstreeks 26 juni 2013 in de lokale bladen en werkt terug tot 1 mei 2013 Beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept

Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening. gemeente Heerenveen. Concept Beleidsregels gemeentelijke schuldhulpverlening gemeente Heerenveen Concept Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen; Gelezen het advies aan burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk

Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Cuijk. Nr. 5337 18 januari 2016 Beleidsregels integrale gemeentelijke schuldhulpverlening 2016 2020 gemeente Cuijk Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013)

Beleidsregels Schuldhulpverlening. (geconsolideerde tekst december 2013) Beleidsregels Schuldhulpverlening (geconsolideerde tekst december 2013) WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag

Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag BSW/2014.52 RIS 271040 Beleidsregels schuldhulpverlening 2014, gemeente Den Haag Inleiding In dit document is vastgelegd wat de regels zijn voor schuldhulpverlening in de gemeente Den Haag. Dit is in het

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Beverwijk 2017 Het college van burgemeester en wethouders; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht besluit: vast te stellen de Beleidsregels Schuldhulpverlening

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Werk & Inkomen Lekstroom. Nr. 410 24 augustus 2016 Beleidsregels integrale schuldhulpverlening WIL 2016 Het dagelijks

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017

Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Beleidsregels Toelating tot de Schuldhulpverlening gemeente Beek 2017 Artikel 1. Begripsbepaling 1. In deze beleidsregel wordt verstaan onder: a. college: college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Citeertitel Beleidsregels

Nadere informatie

schulddienstverlening gemeente Brielle

schulddienstverlening gemeente Brielle schulddienstverlening gemeente Brielle De budgetcoach De budgetcoach kan u handige tips geven om uw inkomsten en uitgaven weer met elkaar in evenwicht te brengen. De budget adviesgesprekken zijn gratis

Nadere informatie

25 juni 2013 Gemeenteblad

25 juni 2013 Gemeenteblad Jaar: 2013 Nummer: 53 Besluit: 25 juni 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL SCHULDDIENSTVERLENING HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond, gelet op het bepaalde in de artikelen 2 en 3

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht

Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 150486 31 oktober 2016 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Utrecht Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht; gelet op de Wet

Nadere informatie

Beleidsregels Schuldhulpverlening

Beleidsregels Schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem; - gezien het voorstel van 11 december 2012; - gelet op artikel 147 lid 3 van de Gemeentewet; besluit vast

Nadere informatie

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen:

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 21 mei 2015 in zaak nr. 14/10078 in het geding tussen: ECLI:NL:RVS:2016:126 Instantie Raad van State Datum uitspraak 20-01-2016 Datum publicatie 20-01-2016 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201504420/1/A2 Bestuursrecht Hoger beroep

Nadere informatie

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland

Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015. voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Beleidsregels Integrale schuldhulpverlening IGSD Steenwijkerland/Westerveld 2015 voor inwoners van de gemeente Steenwijkerland Het Dagelijks Bestuur van de IGSD Steenwijkerland en Westerveld; gelet op

Nadere informatie

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten.

~atwijl{ o Intern advies Juridische Zaken o Extern advies Cliëntenpanel SZW; Wmo-adviesraad. Overeenkomstig het voorstel besloten. Voorstel ~atwijl{ Aan : Burgemeester en Wethouders Status : Openbaar / Ter besluitvorming Afdeling : Sociale Zaken Medewerk(st)er : E.H.M. van der Heijden Telefoonnummer : 071 406 5183 Portefeuille houder

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Ede Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede, gelet op artikel 36 van de Participatiewet en de Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening

Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening Beleidsregels Toelating tot de schuldhulpverlening De nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening wordt op 1 juli 2011 van kracht en draagt bij aan een belangrijk uitgangspunt van het regeringsbeleid:

Nadere informatie

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016

Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Beleidsregel Toegang Schulddienstverlening Gemeente Oldebroek 2016 Kenmerk 247597/239100 Inleiding Deze beleidsregel is een aanvulling op het beleidsplan Schulddienstverlening gemeente Oldebroek 2016-2019.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels schuldhulpverlening Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 juli 2012 gaat de Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Agendapunt: 19 No. 50/'12. Dokkum, 24 april 2012. ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Agendapunt: 19 No. 50/'12 Dokkum, 24 april 2012 ONDERWERP: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening SAMENVATTING: Als gevolg van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (per 1 juli 2012), krijgen gemeenten

Nadere informatie

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand.

Maatregelenverordening Wet werk en bijstand. Nr. XIII / 6 De raad van de gemeente DE WOLDEN; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2004, nr. 4B, inzake vaststelling van de Reïntegratieverordening en de Maatregelenverordening;

Nadere informatie

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN

BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN BELEIDSREGELS SCHULDHULPVERLENING DRECHTSTEDEN 2016-2020 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. De begripsbepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de daarop berustende regelingen zijn van toepassing

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening Rotterdam 2016

Beleidsregels schulddienstverlening Rotterdam 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 130376 22 september 2016 Beleidsregels schulddienstverlening Rotterdam 2016 De directeur Maatschappelijke Ondersteuning in de Wijk van het cluster

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015

Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015 De raad van de gemeente Borne, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d., gelet op artikel 8, tweede lid, van de Participatiewet; Overwegende

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 291 Het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) A GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening

Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening Beleidsregels integrale gemeentelijke Schuldhulpverlening Beleidsregels voor de periode 2016 tot 2020 Gemeente: Mill en Sint Hubert Datum: 27-10-2015 Auteur: M. Masolijn Versie: 1.1 Status: Concept Beleidsregels

Nadere informatie

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

-op de door het college daartoe verkregen bevoegdheid, als is vastgelegd in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 13.108164 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en de noodzaak om in beleidsregels nader in te vullen hoe

Nadere informatie

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek

Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek Beleidsregel Schuldhulpverlening gemeente Groesbeek De inhoud van de beleidsregel. De beleidsregel heeft betrekking op de bevoegdheid van het college genoemd in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB Afdeling Samenleving, november 2009 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk I Begripsomschrijvingen Hoort bij het Beleidsplan Schuldhulpverlening van Samenwerkingsverband Aalsmeer- Uithoorn (G2) vastgesteld door de gemeenteraden van Aalsmeer en Uithoorn d.d. Beleidsregels Schuldhulpverlening Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 juni 2012 Agenda nr: Onderwerp: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Met ingang van 1 juli

Nadere informatie

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010

MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 MAATREGELENVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND 2010 Pag.i/5 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet werk en bijstand (WWB); b. belanghebbende:

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Beleidsregels terugvordering & verhaal WWB, IOAW, IOAZ Afdeling Samenleving, mei 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch

Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 40225 18 juli 2014 Beleidsregels schulddienstverlening gemeente s-hertogenbosch Het college heeft op 8 juli 2014 de beleidsregels schulddienstverlening

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ per 1 januari 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1. Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet nader

Nadere informatie

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe

Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe 1 Beleidsregels schuldhulpverlening gemeente Midden-Drenthe Artikel 1 Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: a. Beleidsnota: beleidsnota Nota integrale schuldhulpverlening 2013-2017

Nadere informatie

Schulddienstverlening

Schulddienstverlening Schulddienstverlening Afdeling Inkomensondersteuning Eenheid Sociale Zaken en Werkgelegenheid Gemeente Zwolle Januari 2013 Regina Koudijs Inhoud presentatie Algemeen Doelgroep Hoofddoel schulddienstverlening

Nadere informatie

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde.

besluit: vast te stellen de Maatregelenverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz 2015 gemeente Heerde. Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Participatiewet, artikel 35 van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding

Hoofdstuk 1 Inleiding I Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 juli 2012 is de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) in werking getreden. De wet bepaalt dat gemeenten de taak hebben om regie te voeren op schuldhulpverlening (SHV).

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Nr De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en de artikel 8 van de Wet werk en bijstand; Overwegende dat de gemeenteraad

Nadere informatie

Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek

Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek Besluit Uitvoeringsregels schulddienstverlening ISD Bollenstreek Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit besluit wordt verstaan onder: a. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Schuldhulpverlening 2014

GEMEENTEBLAD. Nr Beleidsregels Schuldhulpverlening 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rijswijk Nr. 62049 14 april 2017 Beleidsregels Schuldhulpverlening 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk Gezien: -de bepalingen

Nadere informatie

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN

BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN BELEIDSREGELS TOELATING TOT DE SCHULDHULPVERLENING IN DE DRECHTSTEDEN Het Drechtstedenbestuur overwegende dat, het de verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur is om beleidsregels vast te stellen

Nadere informatie

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept

Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept Verordening langdurigheidstoeslag 2012 concept 20-2-2012 De raad van de gemeente Montferland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, met overneming van de daarin vermelde

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven.

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven. Beleidsregels individuele inkomenstoeslag Participatiewet 2016 IGSD Steenwijkerland/Westerveld integraal weergegeven. Algemeen De individuele inkomenstoeslag is niet gerelateerd aan bepaalde kosten. Het

Nadere informatie

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Geldermalsen 2013

Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Geldermalsen 2013 Beleidsregels terug- en invordering WWB, IOAW en IOAZ gemeente Geldermalsen 2013 het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen, gelezen het voorstel van 21 mei 2013, gelet op

Nadere informatie

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ

Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Beleidsregels terugvordering & verhaal WIJ Afdeling Samenleving, januari 2010 HOOFDSTUK 1 TERUGVORDERING ALGEMENE BEPALINGEN 1 Algemeen Alle begripsbepalingen die in deze beleidsregels worden gebruikt

Nadere informatie