Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst"

Transcriptie

1 Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz, Postbus 296, 3700 AG Zeist,

2 Voorwoord Stichting Antroz heeft in 2013 een intensieve beleidsperiode doorgemaakt. De context waarbinnen de organisatie opereert, is sterk in beweging. Redenen te over voor een relatief kleine organisatie als Antroz om zich te bezinnen op de vraag naar de strategische positionering van een waardengedreven organisatie en de continuïteit van het zorgaanbod dat geïnspireerd is door het antroposofisch gedachtengoed. Het behouden en vernieuwen van de verbinding met de Christengemeenschap in Zeist, de initiator van Huize Valckenbosch, is binnen deze heroriëntatie een bijzondere historische relatie en extra inspiratiebron. De bezinning heeft geresulteerd in de voorkeur voor fusie. De beoogde fusiepartner is Stichting Warande in Zeist. Beide doelstellingen worden in de fusie gerealiseerd: de continuïteit èn het antroposofisch zorgaanbod. De vestigingen waarbinnen en van waaruit zorg- en behandelarrangementen gebaseerd op het antroposofisch gedachtegoed gerealiseerd worden, blijven actief in de markt en vinden versterking in de beleids- en bedrijfsvoering binnen Stichting Warande. Het jaar 2013 stond enerzijds in het teken van deze strategische heroriëntatie, anderzijds was er aandacht voor onderscheidende ontwikkeling van de identiteit, het 'unique selling point' van Antroz. De organisatie anticipeert op een nieuw speelveld en bereidt management en medewerkers daarop voor. In 2013 is afscheid genomen van de bestuurder en van de tijdelijk aangestelde vestigingsmanagers. Een nieuwe koers is ingezet door de nieuwe bestuurder. Vestigingsmanagers zijn gestart met de opbouw en uitbouw van de werkorganisatie. Daarbij zoekt de organisatie naar verbinding met Stichting Warande waardoor versnelling, kwaliteit en continuïteit van alle inzet gegarandeerd is. Er is veel gevraagd van de medewerkers en de vrijwilligers. De stappen die gezet zijn richting de toekomst zijn met veel passie en professionaliteit tot stand gekomen. Velen hebben op de eigen plek in de organisatie of in het leven van bewoners, met kennis en talenten, bijgedragen aan de kwaliteit van leven en werken. Daarvoor bedank ik een ieder persoonlijk. Mei 2014 Els Koster Bestuurder Antroz Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 2 van 32

3 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 2. Strategie Ambitie 2.2 Doelgroepen 3. Uitgangspunten van de verslaglegging Kerngegevens Werkgebied en productie 4. De vestigingen, wonen, zorg en welzijn Leendert Meeshuis, algemeen 4.2 Huize Valckenbosch, algemeen 4.3 Huis in balans: bedrijfsmatig op de goede weg 4.4 Cultuur 5. Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad 5.2 Cliëntenraad Leendert Meeshuis 5.3 Cliëntenraad Huize Valckenbosch 5.4 Ondernemingsraad 6. Identiteit Identiteit en professionele zorg 7. Governance Raad van Toezicht 7.2 Besturingsmodel 7.3 Raad van Bestuur 8. Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid ten aanzien van bewoners/cliënten Toetsing 8.2 Klachten 9. Personeelsbeleid, medewerkers en vrijwilligers Huisvesting en vastgoedontwikkeling Woonlocaties Kraaijbeek en Valckenhof Maatschappelijke verbindingen Onderzoek en ontwikkeling Toekomstperspectief Arrangementen 14.2 Continuïteit 14.3 Partnership 15. Jaarrekening Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 3 van 32

4 1. Introductie Een terugtredende overheid lijkt voor antroposofische organisaties goed nieuws. Ze zijn jaren geleden veelal vanuit het particulier initiatief ontstaan. Ruimte en zorg voor de oudere mens, die zijn leven op antroposofische wijze wil inrichten, zeker op het terrein van het geestelijk leven, was de basisimpuls. Overheidsbemoeienis werd in het begin meer ervaren als een last dan een lust. Overheidsbemoeienis staat immers op gespannen voet met vrijheid in eigen kring en persoonlijke vrijheid. Wie de biografie van de onder Antroz ressorterende vestigingen bekijkt, zal dan ook moeten constateren dat het basisprincipe van vrij van overheidsbemoeienis in de loop der jaren is verlaten. Het verpleeghuis Leendert De ambitie van Antroz is betekenisvol zijn voor diegenen, die binnen en vanuit het antroposofische gedachtegoed willen leven met gelijkgestemden: wonen met services en zorg- en behandelarrangementen en een aantrekkelijk cultureel programma waarvan bewoners en gasten actief en passief gebruik kunnen maken. Voor de realisatie van die ambitie heeft Antroz in 2013 het besluit genomen samen te gaan met Stichting Warande in Zeist. Meeshuis en het verzorgingshuis Huize Valckenbosch zijn in de loop der tijd voor hun 'core business' volledig afhankelijk geworden van overheidsfinanciering. Deze staat nu sterk onder druk, waardoor Antroz wordt geconfronteerd met capaciteitsreductie (het scheiden van wonen en zorg in Huize Valckenbosch) en daarmee samenhangende vraagstukken over nut en noodzaak van de gebouwen en strakke sturing op kosten van zorg en behandeling. Antroz levert geïntegreerde arrangementen van wonen, zorg en behandeling op basis van CIZindicaties (ZZP) in twee vestigingen: Leendert Meeshuis in Bilthoven en Huize Valckenbosch in Zeist. Daarnaast biedt Antroz services aan bewoners in twee gelieerde wooncomplexen met huurwoningen in Zeist, Stichting Valckenhof (23 woningen) en Driebergen, Stichting Kraaijbeek (79 woningen). Verbinding van zelfregie en gemeenschap Juist nu komt het er voor Antroz op aan om de vertaalslag van het antroposofisch gedachtegoed en de verbinding met de Christengemeenschap te maken naar de eisen van deze tijd. Alles waar de antroposofie voor staat: een holistische benadering van de mens, vrijheid in de zin van eigen verantwoordelijkheid en keuzen maken, duurzaamheid, natuur en ritme, beperking van bemoeienis van de overheid, is aansprekend anno nu. De wijze waarop de vestigingen van Antroz de identiteit in de praktijk brengen, draagt bij aan kwaliteit van leven in een zelf gekozen woon- en leefsfeer. De waarden zijn voor een bredere groep aantrekkelijk, met name voor mensen die zoeken naar verbinding via zelfregie èn gemeenschap. In 2013 heeft de ontwikkeling en borging van de identiteit van Antroz op vele agenda s gestaan. Dit heeft geleid tot beleidsdocumenten, programma s van eisen voor nieuwbouw en voor permanente educatie en hernieuwde verankering, mede door de voorbereiding op de fusie (Statuten en Reglement Identiteitsraad). In hoofdstuk 4 is meer hierover te lezen. Vestigingen Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Huize Valckenbosch is in 1956 gestart als verzorgingshuis, gelegen in de wijk Valckenbosch in Zeist. Deze vestiging heeft een sterke naam in Nederland en zelfs erbuiten vanwege de antroposofische identiteit en de verbondenheid met de Christengemeenschap. De vestiging heeft 80 intramurale plaatsen, daarnaast een aantal algemene voorzieningen zoals gemeenschapsruimte/restaurant, een kapsalon, een keuken en huiskamers voor kleinschalige bewonersgroepen. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 4 van 32

5 Leendert Meeshuis is in 1998 ontstaan en gehuisvest op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven. Oorspronkelijk maakte dit gebouw deel uit van het sanatorium Berg en Bosch, gebouwd in 1932/1933. Later werd het sanatorium in gebruik genomen als algemeen ziekenhuis. In 2011 is een kleine nevenlocatie (De Mezen) nabij het hoofdgebouw in gebruik genomen om capaciteitsuitbreiding voor 26 bewoners met dementieproblematiek te realiseren. In totaal kunnen 110 bewoners met psychogeriatrische en/of somatische problematiek verblijven in Leendert Meeshuis. Voor beide vestigingen wordt gewerkt aan plannen voor nieuwbouw en renovatie. In hoofdstuk 13 is het perspectief naar een waardevolle toekomst verwoord. Stichting Antroz zal na de juridische fusie met Stichting Warande verdwijnen, de voorbereidingen op een toekomstbestendige antroposofische zorg in Zeist en omstreken zijn afgerond. Een wenkend perspectief lonkt voor senioren met deze specifieke vraag en voor de vestigingen van Antroz. 2. Strategie Het kabinetsbeleid zoals dat vorm krijgt met het Zorgakkoord en de brief Hervormingen langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst heeft een enorme impact op cliënten, medewerkers en zorgorganisaties. Ten opzichte van het Regeerakkoord zijn er verbeteringen, maar de effecten voor zorgorganisaties blijven ingrijpend. De maatregelen en het tempo in verband met decentralisatie en beperking van overheidstaken, vereisen transities in het zorgveld zonder tijd en faciliteiten van overheidswege om succesvol te implementeren. De rol van instituties (gemeenten, zorgverzekeraars/zorgkantoren) en niet zozeer de rol van de cliënten is leidend. Het kabinet hinkt op twee gedachten en daarmee blijven de kenmerken van het huidige complexe en aanbodgerichte zorgsysteem dominant en obstruerend in zorgverlening binnen een gewenste participerende samenleving. 2.1 Ambitie Antroz heeft mede door deze complexe context een keuze gemaakt voor een heldere koers en daarvan afgeleid de inrichting bepaald van de organisatie, waardoor kwaliteit en continuïteit van het antroposofisch zorgaanbod zijn geborgd. De ontwikkeling die Antroz heeft ingezet, sluit aan bij de volgende thema s: Zorg dichtbij de cliënt Mensen wonen vaker en langer thuis en minder vaak in een zorginstelling. Zorgorganisaties ondersteunen hun cliënten hierin. Zorg wordt dichtbij de cliënt georganiseerd, onder de regie van de cliënt en samen met hem en informele zorgverleners. Organisaties hebben hun diensten hierop aangepast en bieden andere ondersteuningsarrangementen aan. Zelfsturing en coachend leiderschap Organisaties werken zowel intramuraal als extramuraal met zelfsturende teams. Medewerkers hebben eigen verantwoordelijkheid voor de cliënten en organiseren de benodigde zorg zelf. Coaching of coachend leiderschap zijn in de plaats gekomen van hiërarchische managementvormen. Organisaties zijn flexibel georganiseerd en kunnen meebewegen met ontwikkelingen. Minder, maar zwaardere intramurale zorg Er verblijven nog maar weinig mensen langdurig in een zorginstelling. Organisaties hebben hun dienstverlening en aanbod hierop aangepast en het aantal intramurale plaatsen sterk afgebouwd. Mensen die wél intramuraal worden opgenomen, hebben echter een zwaardere zorgbehoefte. Organisaties die zich richten op intramurale zorg hebben dus te maken met een hoge zorgzwaarte van hun cliënten. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 5 van 32

6 Samenwerken Zorgorganisaties werken samen met gemeenten, verzekeraars en andere aanbieders in een regio, gemeente of wijk. Curatieve zorg en langdurige zorg zijn veel minder van elkaar afgegrensd waardoor de samenwerking in de wijk vooral sector overstijgend is. Technologie en innovatie De inzet van technologie is breed geïmplementeerd in de langdurige zorg. Organisaties werken met toepassingen van zorg op afstand, zoals beeldschermzorg, domotica en zelfmanagement via internet. Het gebruik van technologie is onderdeel van hun cultuur en visie. 2.2 Doelgroepen Antroz richt zich impliciet op specifieke doelgroepen. In 2013 is gestart met explicitering en een doelgroepgerichte benadering (zie hoofdstuk 14) in communicatie en programma s. 3. Uitgangspunten van de verslaglegging 3.1 Kerngegevens 2013 De algemene gegevens zijn: Stichting Antroz Postbus 296, 3700 AG Zeist Van Tetslaan 13-17, 3707 VB Zeist T Stichting Antroz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer Het Registratienummer NZA is Algemeen Leendert Huize Valckenbosch Meeshuis Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2013 Aantal extramurale cliënten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar verblijf exclusief 247 wachtdagen Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar excl. 860 wachtdagen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op locatie op 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst op locatie op 31 december 2013 Aantal fte medewerkers op locatie op 31 december 0,95 0,75 per bewoner Personeelskosten per fte op locatie Personeelskosten per verpleeg- of verzorgingsdag op locatie Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 6 van 32

7 Personeelskosten totaal op locatie, per bewoner Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wettelijk budget aanvaardbare kosten per jaar per bewoner op locatie Wettelijk budget aanvaardbare kosten per dag per bewoner op locatie 225,60 138, Werkgebied en wachtlijst Het werkgebied van Antroz is primair de gemeenten Zeist, De Bilt en Driebergen. Vanwege de keuze voor de identiteit en cultuur, gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed, is het secundaire adherentiegebied veel ruimer. De wachtlijst geeft het volgende beeld.. Leendert Meeshuis heeft korte en flexibele wachtlijsten, zodat de wachttijden acceptabel zijn en mensen met hoge prioriteit snel geholpen kunnen worden. Dit geldt zowel voor bewoners met een somatische als een psychogeriatrische zorgvraag. De wachtlijst van Huize Valckenbosch is lang, gemiddeld over het jaar 45 wachtenden, al zijn veel potentiële bewoners in afwachting van het juiste moment van verhuizing. Dit heeft te maken met het eigen proces van zorgafhankelijkheid, maar ook met het overheidsbeleid t.a.v. de lage ZZP s. Men voelt zich onzeker: wat doet de overheid en hoe speelt Huize Valckenbosch hier op in? Tegelijkertijd melden zich mensen, die in Huize Valckenbosch willen wonen met gebruik van extramurale zorg. Al met al houdt dit in, dat mensen met een hoge prioriteit binnen de Treeknormen een toewijzing voor verblijf kunnen krijgen in een van de 2 vestigingen van Antroz. 4. De vestigingen, wonen, welzijn en zorg 4.1 Leendert Meeshuis, algemeen De intentie van Antroz is om niet alleen een aantal plussen te leveren ten opzichte van een reguliere zorgorganisatie, maar ook een unieke gecombineerde aanpak van wonen, zorg en welzijn. Die visie op een integrale aanpak is neergezet in de brochure Aandachtig Aanwezig. Vanuit de vier kernwaarden van de Bronnen van inspiratie is een aansluiting gemaakt tussen het vierledig mensbeeld vanuit de antroposofie en de vier domeinen die gehanteerd worden in het zorgleefplan dat binnen de sector VVT gebruikt wordt: Mentaal welbevinden - ik bewustzijn Participatie - gewaarwordingslichaam Lichamelijk welbevinden, gezondheid - levenskrachtenlichaam Woon- en leefomstandigheden - fysieke lichaam. In 2014 en volgende jaren wordt steeds concreter inhoud gegeven aan de visie die in Aandachtig Aanwezig is neergezet. Per vestiging wordt de invulling van de vier domeinen specifiek gemaakt. 4.2 Huize Valckenbosch, algemeen Huize Valckenbosch stond in 2013 voor grote veranderingen en onzekerheden. Plannen lagen klaar om Huize Valckenbosch van een intramurale instelling om te vormen naar wonen met extramurale zorg. Dit riep veel vragen op bij bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Alternatieven zijn onderzocht en doorgerekend. Definitieve besluiten worden genomen in Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 7 van 32

8 Voor alle antroposofische therapieën, - muziek-, euritmie- en kunstzinnige therapie -, is Antroz op zoek gegaan naar alternatieve bekostiging. De therapieën maken een wezenlijk deel uit van de zorgverlening en worden hooglijk gewaardeerd. Telefonie en ICT hebben in 2013 aandacht gehad. In de bewoners appartementen zijn opnieuw telefoonaansluitingen aangelegd op basis van dect-telefonie. Na een aantal kinderziektes werkt het systeem nu naar behoren. In heel Valckenbosch is WIFI aangelegd. Dit is gratis toegankelijk voor iedereen binnen Huize Valckenbosch. In 2013 hebben we een aantal audits gehad in het kader van de HKZ in het algemeen, een hygiëne audit en een audit voor de HACCP. Deze audits hebben een goed beeld gegeven van de stand van zaken en nog een beperkt aantal verbeterpunten opgeleverd. De keuken scoorde 8,2. In september bracht de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) ons een onaangekondigd bezoek. Naast de verbeterpunten is hiervan blijven hangen dat de inspecteurs in de toekomst ook wel in Huize Valckenbosch zouden willen verblijven. Ondanks alle ontwikkelingen slagen de leidinggevenden van Huize Valckenbosch er in om samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers het gedachtegoed van de Christengemeenschap en de antroposofie hoog te houden. 4.3 Huis in Balans: bedrijfsmatig op de goede weg In 2013 is een stevige stap gezet om bedrijfsmatig op orde te komen. Antroz breed is het project Huis op Orde gestart. In aanvulling daarop is een opleidingsplan voor 2014 opgesteld dat er voor gaat zorgen dat alle medewerkers in de zorg op het juiste niveau passend bij hun functie zijn opgeleid. Op de benodigde bezetting voor 2014 is met behulp van een werkplanner een goede analyse uitgevoerd. Uitgaande van het zorginkoop-budget dat gebaseerd is op een mix van zorgzwaartepakketten voor 2014, is gekeken naar de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting die per dienst per afdeling nodig is. Conclusie is dat de benodigde formatie gerealiseerd kan worden passend binnen het zorginkoop-budget. In 2014 worden ook veel mensen opgeleid, dus het roosteren met de juiste mix van kwalificaties zal zeker in de eerste helft van 2014 nog veel aandacht behoeven. Mede op aanbeveling van de IGZ en de HKZ-auditor is het onderwerp veiligheid opgepakt in Verbeteringen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zijn op basis van hygiëne-audits opgezet en ondersteund met Loesje-posters om de bewustwording bij medewerkers te stimuleren. In 2014 zullen onaangekondigde audits worden uitgevoerd. De ervaring leert dat de aandacht voor Kernwaarden Antroz Onze kernwaarden op basis van het antroposofisch mensbeeld voor bewoners en medewerkers zijn: Ieder mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest; heeft ontwikkelingsmogelijkheden in alle levensfasen; gaat een weg van toenemende innerlijke vrijheid, autonomie en liefdeskracht; voedt en is verbonden met een gemeenschap; is verbonden met de jaarcyclus in natuur en religie. hygiëne in de praktijk altijd weer verslapt en dat een goede wake-up call geen kwaad kan. Ook de brandpreventie is opgepakt en er heeft een calamiteitenoefening plaatsgevonden. De bezetting in de huiskamers is een blijvend punt van aandacht. De functie van huiskamermedewerker komt te vervallen in 2014; alle medewerkers moeten dan zowel in de zorg kunnen werken als in de huiskamer ADL-taken kunnen verrichten. Om een zo maximaal mogelijke aanwezigheid van medewerkers op de huiskamer te krijgen, zijn koppels van therapeuten en cultuurmedewerkers toegevoegd aan elk team. Samen gaan zij per huiskamer kijken naar het dagritme en de spreiding van activiteiten door activiteitenbegeleiding, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgmedewerkers optimaliseren. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 8 van 32

9 Vermeldenswaard is de voortgang die geboekt is met de AO/IC-controles. Bleven in het verleden de foutpercentages vrij hoog en stonden vervolgacties te lang open, is er nu sprake van een daling in foutpercentages en staan er bij een volgende controle nog slechts enkele actiepunten open. De PDCA-cirkel wordt steeds beter gesloten. Spreuk voor de gestorvenen - R. Steiner De nieuwe zorgvisie van Antroz heet Aandachtig Aanwezig. Om aandachtig aanwezig te kunnen zijn moet iedere medewerker goed kunnen waarnemen. Vanuit de waarneming over het welbevinden van de bewoner start het bieden van menslievende zorg in een antroposofisch leefklimaat. Daarom is eind 2013 tijdens de kerstbijeenkomst voor medewerkers en vrijwilligers een start gemaakt met waarneemoefeningen, die in 2014 voortgezet zullen worden. Goed waarnemen, spreken met elkaar en bereid zijn verantwoording af te leggen over je handelen zijn de basis ingrediënten om uitvoering te geven aan onze zorgvisie. 4.4 Cultuur Cultuur, kunstzinnigheid en creativiteit dragen vanuit de antroposofische visie bezien fundamenteel bij aan een innerlijk leven en zijn gemeenschapsvormend. Naast een aanbod dat nauw verbonden is met de seizoenen en de christelijke religieuze feesten, is er ook een aantal hoogtepunten te benoemen. In Huize Valckenbosch vonden onder meer plaats: Het warme leven van mijn hart Strome naar jouw ziel Om je koude te verwarmen, Om je hitte te verzachten. Mogen in de geesteswereld Mijn gedachten in de jouwe leven En jouw gedachten in de mijne Poëziemiddagen Op 20 maart en 3 december vonden er poëziemiddagen plaats. Op 20 maart was het thema Lente, waarbij allerlei gedichten rondom dit thema door de bewoners werden voorgedragen. Op 3 december werden er Zuid-Afrikaanse gedichten voorgedragen. De aanleiding hiertoe was dat een bewoonster jarenlang in Kaapstad woonde en bevriend was met de bekende dichteres Ingrid Jonker. Er klonken die middag ook gedichten van Antje Krog en eigen gedichten van bewoners en vrijwilligers. Ook werden er die middag schilderijen tentoongesteld die geïnspireerd waren door de gedichten van Ingrid Jonker. Tentoonstelling van illustraties uit het boek Hoe de kleine engel op de aarde kwam Op 27 maart vond de opening plaats van de tentoonstelling van illustraties van Janneke Rosenbrandt bij het nieuw uitgegeven en in het Nederlands vertaalde boek Hoe de kleine engel op de aarde kwam. Er was muziek en het voor velen bekende verhaal werd voorgedragen. De bewoners konden vragen stellen en samen met de maakster de tentoonstelling bezichtigen. Oranjecafé en Oranjefeest Op 24 april was er een Oranjecafé, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Er vond een Oranjequiz plaats waarbij de bewoners hun oranjekennis konden meten met elkaar. Op 29 april was er een kleurrijk inhuldigingsfeest waarbij de bewoners in feestkledij konden dansen op sfeervolle muziek. Thema Stille Week Rood en Groen Het thema van de Stille week voor Pasen waren de kleuren rood en groen die zichtbaar zijn bij het altaar bij de mensenwijdingsdienst met Pasen. Frans Lutters hield hierover in de Stille Week een lezing als opmaat en talloze activiteiten stonden hiermee in verband. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 9 van 32

10 Excursie Singer Laren Op 16 oktober bezocht een groep bewoners en vrijwilligers van Huize Valckenbosch de tentoonstelling Dwars door Frankrijk met Henri Le Sidaner in het Singer Museum te Laren. De bewoners waren gecharmeerd van de verstilde magische atmosfeer die uit deze werken sprak. Ze maakten als het ware een reis door Frankrijk en genoten van Franse stadsgezichten, tuinen, binnenplaatsen en stillevens in het werk van deze Franse impressionist. Lezingen De themagroep Opgang organiseerde voor de bewonersgroep van Uitvoering Chinese Nachtegaal Huize Valckenbosch en andere belangstellenden lezingen. In het voorjaar van 2013 werden vier lezingen georganiseerd over Europese cultuurstromingen en hun hedendaagse representanten: het Ierse Christendom, de Arthurstroming, de Graalstroming en de Tempeliersorde. In het najaar 2013 is een lezingencyclus gestart over de kathedraal van Chartres: het ontstaan, het Maria-wezen, de kathedraal als overgang tussen twee werelden, de school van Chartres. Tijdens de zomer 2013 werden vijf 'tripjes vanuit de luie stoel' georganiseerd. De avonden werden verzorgd door mensen die over een buitenlandse reis kwamen vertellen. Aan bod kwamen India, Bhutan, Peru, Mali en Thailand. In Leendert Meeshuis vonden onder meer plaats: Concerten Wekelijks is er een concert voor bewoners, familie en andere belangstellenden. Het kan gaan om muziek voor een kleine muzikale bezetting, solo-uitvoeringen of koormuziek. Klassieke, jazz en lichtere muziek behoren tot het repertoire. De concerten worden ook vaak bezocht door mensen die zich oriënteren op een noodzakelijke verhuizing naar het verpleeghuis. Ontmoeting Er is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen met Kinderdagverblijf De Bosuiltjes, dat ook op het Berg en Bosch terrein gelegen is. Wekelijks bezoeken de kinderen de bewoners met psychogeriatrische problematiek. De aanwezigheid van de kinderen brengt veel levendigheid teweeg. Gespreksgroep Een aantal bewoners van de somatische afdeling hebben een gespreksgroep waarin zij onderwerpen bespreken die gerelateerd zijn aan de antroposofische identiteit van het huis. Zo wordt er meegedacht over de spreuk die jaarlijks gekozen wordt om gezamenlijk uit te spreken bij de dagopening. Het is tevens een lotgenotengroep, die met elkaar spreekt over de consequenties van het moeten wonen in een verpleeghuis. Herdenking van de gestorvenen in de huiskamers Jaarlijks wordt in Leendert Meeshuis een herdenking van de gestorvenen georganiseerd op Allerzielen. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 10 van 32

11 In Leendert Meeshuis is dit gezien de intensieve zorgvraag van de bewoners vooral een bijeenkomst voor de familie van de gestorvenen. Een passende herdenking van de gestorvenen met de bewoners was daarom een wens van velen. Het huis wil een gemeenschap zijn van bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers, waaraan ook de overledenen hun bijdrage hebben geleverd en waaraan zij kracht hebben ontleend. De euritmistes hebben vanuit deze wens het initiatief genomen en een herdenking van de gestorvenen met bewoners gehouden. In elke huiskamer gebeurde dit met een euritmievoorstelling, ondersteund met pianomuziek en voordrachtskunst. De bewoners werden er door gegrepen, aanwezig personeel en familie geroerd. Dit nieuwe initiatief zal het begin zijn van een nieuwe traditie in Leendert Meeshuis. Andere activiteiten zijn het maken van transparanten die verbonden zijn met de jaarfeesten van dat moment, het organiseren van een kunstkring, waarin kunst beschouwd wordt. Tevens zijn er een aantal voordrachten gehouden over de plaats van Maria in de christelijke en esoterische traditie. 5. Medezeggenschap 5. 1 Centrale Cliëntenraad Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is zowel binnen het Leendert Meeshuis als binnen Huize Valckenbosch een Cliëntenraad werkzaam. Op stichtingsniveau functioneert de Centrale Cliëntenraad, waarin leden van de lokale cliëntenraad zitting hebben. De Centrale Cliëntenraad adviseerde de bestuurder bij beslissingen die alle cliënten van Antroz betreffen.. De Centrale Cliëntenraad bestaat per 31 december 2013 uit: Mevrouw N. Zuur-Keijsers (voorzitter) Mevrouw L. Floor Mevrouw S. Brandligt De heer F. Feldermann De heer T. Vis In het verslagjaar heeft de CCR drie keer vergaderd met de Raad van Bestuur. In deze overleggen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Intentie tot samenwerking met Huize Het Oosten, Vredenoord en Stichting Warande Organisatiestructuur Antroz Fusietraject met Stichting Warande en het Due Diligence onderzoek Verdeling zorgcapaciteit binnen Antroz Huisvestingsplannen Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch Jaarplan en begroting 2014 De Centrale Cliëntenraad bracht in het verslagjaar formeel advies uit over de voorgenomen fusie met Stichting Warande. De CCR heeft positief geadviseerd aan de Autoriteit Consument en Markt over de keuzemogelijkheden voor toekomstige cliënten in de regio na de voorgenomen fusie. De Centrale Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor de benoeming van de tijdelijk bestuurder en de vestigingsmanager Leendert Meeshuis en heeft positief voor beide geadviseerd. In het kader van de voorgenomen fusie heeft de Centrale Cliëntenraad kennismakingsgesprekken gevoerd met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad van Stichting Warande en met de bestuurder. Met de Identiteitscommissie heeft een overleg plaatsgevonden over de toekomstige Identiteitsraad. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 11 van 32

12 5.2 Cliëntenraad Leendert Meeshuis In Leendert Meeshuis is in oktober 2013 een nieuwe cliëntenraad samengesteld. Per 31 december 2013 bestaat deze uit: Mevrouw L. Floor (voorzitter) De heer F. Feldermann De heer T. Vis Mevrouw D. Begeman Mevrouw H. Eiland In het verslagjaar heeft de vestigingsmanager van Leendert Meeshuis o.a. de volgende onderwerpen met de Cliëntenraad van Leendert Meeshuis besproken: Rol en positie van de Cliëntenraad Huis op orde 100 dagen analyse van de nieuwe vestigingsmanager Rapport IGZ naar aanleiding van onaangekondigd Inspectiebezoek op 2 december Cliëntenraad Huize Valckenbosch In Huize Valckenbosch was per 31 december 2013 de samenstelling van de lokale Cliëntenraad: Mevrouw N. Zuur-Keijsers (voorzitter) Mevrouw S. Brandligt Mevrouw O. de Ruiter Mevrouw F. de Groot Mevrouw H. Bos De heer J. Pasman. De lokale Cliëntenraad kwam in het verslagjaar negen maal bij elkaar. In het verslagjaar heeft de vestigingsmanager van Huize Valckenbosch onder andere de volgende onderwerpen met de raad besproken: Communicatie, informatieboekje voor bewoners Telefoon- en oproepsysteem Begeleiding nieuwe bewoners Thuiszorg Enquête maaltijdvoorziening Gevolgen van de overheidsplannen voor Huize Valckenbosch Maatregelen in verband met bezuinigingen Jaarplan en begroting 2014 De cliëntenraad heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor de functie vestigingsmanager van Huize Valckenbosch. 5.4 Ondernemingsraad In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad haar medezeggenschap verder ontwikkeld, op niveau van de stichting alsmede op vestigingsniveau Huize Valckenbosch, Leendert Meeshuis en Kraaybeek. De samenstelling van de ondernemingsraad is dit jaar onveranderd gebleven: de Ondernemingsraad bestaat uit zes leden, inclusief een voorzitter. De leden van de Ondernemingsraad zijn mevrouw P. Helsdingen, voorzitter, de heer A. Markus, secretaris, de heer T. van Hemert, mevrouw I. Lutters, mevrouw A. Vernooij en mevrouw R. Moerlie. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 12 van 32

13 Dit verslagjaar is voor de Ondernemingsraad van stichting Antroz een zeer druk en bewogen en jaar geweest. Begin van het jaar werd duidelijk dat er samenwerkingsproblemen waren ontstaan binnen het Management Team van de stichting. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er op de vestigingen Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis nieuwe vestigingsmanagers zijn aangesteld. De bestuurder, de heer B. Pluijter heeft zijn functie neergelegd en er werd door de Raad van Toezicht een tijdelijk bestuurder aangesteld. In deze periode heeft de Ondernemingsraad in samenwerking met de Raad van Toezicht een medewerkersbijeenkomst georganiseerd om alle medewerkers van stichting Antroz duidelijkheid te verschaffen. Medio dit jaar werd door de tijdelijk bestuurder bekend gemaakt dat er een voorgenomen besluit was genomen om te gaan fuseren met stichting Warande. Verschillende vakbonden werden door de Ondernemingsraad benaderd. Uiteindelijk hebben deze vakbonden gesprekken gevoerd met de bestuurder waar de Ondernemingsraad als toehoorder bij aanwezig was. In deze gesprekken is o.a. gesproken over een sociaal plan en de bestuurder heeft alle partijen kunnen overtuigen dat een sociaal plan niet nodig zal zijn vanwege het feit dat er door de fusie geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De Ondernemingsraad heeft zich met de volgende hoofdonderwerpen beziggehouden: Intentie tot samenwerken met Huize het Oosten, Vredenoord en Stichting Warande Sollicitatieprocedure rondom aanname senior personeelsfunctionaris Aanname interim bestuurder De transitie van huiskamerbegeleider naar medewerker in de zorg in het kader van Huis op orde Begroting 2014 In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad 6 adviesaanvragen behandeld: Profiel interim bestuurder Scholingsplan 2013 Aanstelling interim bestuurder Transitieprocedure traject Huis op Orde Fusie met stichting Warande en due dilligence Profielen teamcoach en manager Op deze adviesaanvragen heeft de Ondernemingsraad positief geantwoord. Er zijn diverse instemmingsverzoeken behandeld, onder andere: Organisatieontwerp en governance Inrichting functiegebouw Interne FWG-bezwaarprocedure en -commissie Medewerkers vertrouwenspersoon Deze instemmingsaanvragen zijn positief beoordeeld. In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad een keer een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. De OR heeft de medewerkers op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. 6. Identiteit De noodzaak werd onderkend om de bronnen van inspiratie sterker te verbinden met de professionele zorgverlening die Antroz wil bieden. Identiteit is weliswaar in de formulering aanvullend aan de reguliere zorg, het doordringt en doordesemt tegelijkertijd alle aspecten van wonen en werken. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 13 van 32

14 Daarbij kwam dat het fusieproces dat in 2013 gestart is, een extra bezinning op gang bracht over de identiteit. De identiteit van de twee locaties zal in de fusie-organisatie volledig behouden blijven. Daartoe is een aantal maatregelen afgesproken en vastgelegd in het fusiedocument. De identiteit van Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis zal in de statuten van de nieuwe organisatie vastgelegd worden. De reeds aanwezige Identiteitscommissie zal worden omgevormd tot een Identiteitsraad. Deze raad kent een reglement, heeft een onafhankelijk voorzitter en zal de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies voorzien bij zaken die de identiteit van de twee locaties betreffen. Daarnaast was het gewenst om de antroposofische identiteit van Antroz opnieuw te verwoorden, en met name de verbinding te leggen met de zorgverlening zoals die regulier uitgevoerd wordt. Deze vitalisering en versterking van de identiteit heeft als titel Antroz Aandachtig Aanwezig gekregen, waarin missie, visie en kernwaarden van de zorg en behandeling opnieuw verwoord zijn. Nadrukkelijk is een visie geformuleerd waarin het antroposofisch mensbeeld verbonden wordt met de vier domeinen van het zorgleefplan. In het verlengde van de identiteit-gerelateerde inhoud van de zorgverlening en behandeling worden ook de functie-profielen en competenties van de medewerkers opnieuw geformuleerd, waarbij de identiteit een vast onderdeel is. 6.1 Identiteit en professionele zorg De aan de identiteit gerelateerde professionele zorg en behandeling blijkt bij Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch onder andere uit: De antroposofische verpleeg- en verzorgingswijze, o.a. tot uitdrukking komend in uitwendige therapieën, zoals baden, wikkels en inwrijvingen; Kunstzinnige activiteiten en/of therapieën, zoals tekenen, schilderen, boetseren, euritmie en muziek. Deze versterken de ontwikkelingsmogelijkheden en zingeving in de laatste levensperiode; Viering van de jaarfeesten, die als een rode draad aan het jaar structuur en inhoud geven; De mogelijkheid om deel te nemen aan de sacramenten van de Christengemeenschap, zoals de mensenwijdingsdienst en de sacramenten die met het levenseinde samenhangen; De maaltijden die uit biologische of uit biologisch-dynamische grondstoffen bereid worden in Huize Valckenbosch (eigen keuken); de maaltijden in het Leendert Meeshuis worden naar keuze van de bewoner verstrekt vanuit de Accolade Zorggroep (op reguliere basis) of vanuit Huize Valckenbosch (met individuele bijbetaling); Vormgeving en aankleding van gebouw, algemene ruimten en de bewonerskamers. Waar zinvol en mogelijk, is het gebouw organisch vormgegeven. Bij het inrichten van de algemene ruimten wordt de nadruk gelegd op kwaliteit, huiselijkheid en warmte. Bij Huize Valckenbosch komt de identiteitsgebonden zorg ook tot uiting in cursussen en gespreksgroepen voortkomend uit de antroposofie of samenhangend met religieuze inhouden, zoals die in de Christengemeenschap vorm krijgen. Ook biedt Huize Valckenbosch een ontmoetingsplaats voor bewoners en andere inwoners in de regio die lid zijn van de Antroposofische Vereniging en elkaar als zodanig willen ontmoeten. De herdenking van de gestorvenen op 2 november is een vast moment in beide huizen. De nabestaanden, familie, medewerkers en vrijwilligers worden uitgenodigd om stil te staan bij de overledenen. Nieuwe medewerkers en vrijwilligers van Antroz ontvangen het boekje Bronnen van inspiratie. De lezer wordt in dit boekje aan de hand van vier bronnen van inspiratie meegenomen in een aantal aspecten die uniek en typerend zijn voor zorg voor ouderen vanuit een antroposofische visie. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 14 van 32

15 7. Governance 7.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en de prestaties van de Raad van Bestuur en is tevens klankbord voor de Raad van Bestuur. Missie Antroz Stichting Antroz biedt wonen en aandachtsvolle zorg gebaseerd op het antroposofisch gedachtengoed in de vestigingen Leendert Meeshuis in Bilthoven, Huize Valckenbosch en Valckenhof in Zeist en Woonoord Kraaijbeek in Driebergen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur en één keer met de controller vanuit haar waarnemende rol in verband met de afwezigheid van een bestuurder. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht op 28 maart zonder Raad van Bestuur vergaderd. Op 13 februari heeft de Raad van Toezicht de jaarlijkse ontmoeting gehad met de OR. De OR heeft onderwerpen op de agenda geplaatst betreffende gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de lopende zaken en onderwerpen betreffende de toekomst van Antroz. Leden van de Raad van Toezicht hebben op een aantal momenten hun betrokkenheid getoond en gegeven bij de organisatie, waaronder muzikale/culturele bijeenkomsten en het kerstfeest. Onderwerpen In de overlegvergaderingen in het verslagjaar van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de vergadering zonder de Raad van Bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Opdrachtverstrekking aan een procesbegeleider voor het oplossen van de spanningen binnen het Management Team van Antroz. Het terugtreden van de Raad van Bestuur de heer B. Pluijter met ingang van 1 april 2013 in goed overleg met de Raad van Toezicht van Antroz. Per 1 juni 2013 werd het dienstverband beëindigd. Procedure en benoeming tijdelijk bestuurder. Wijze van informatieverstrekking aan de OR, CCR, bestuur van de Christengemeenschap, medewerkers, vrijwilligers en bewoners betreffende het vertrek van de bestuurder en procedure benoeming nieuwe bestuurder mevrouw E. Koster per 1 mei Het voorstel van de interim bestuurder om Antroz niet als zelfstandige organisatie in stand te houden. Dit gezien de interne dynamiek, de renovatie/nieuwbouw Huize Valckenbosch en nieuwbouw Leendert Meeshuis. Doel was de continuïteit van de antroposofische zorg in stand te houden. Goedkeuring jaarrekeningen 2012 van Stichting Antroz, Stichting Valckenhof en Stichting Kraaijbeek. Criteria ten aanzien van besluitvorming tot fusie en short-list van mogelijke fusiepartners. Invoering van zelforganiserende teams en teamcoaches en twee resultaat verantwoordelijke eenheden namelijk Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis. Maatregelen en een plan van aanpak om financieel in control te komen in Verlenging van de aanstelling van de interim bestuurder per 1 november 2013 tot de geprognosticeerde datum van de fusie per 1 maart Herziening van de business case van het vastgoed op basis van gewijzigde context en inkoopbeleid. Consequenties van afwijzing door banken van financieringsaanvragen met betrekking tot vastgoedinvesteringen, onder andere in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met SSW. Goedkeuring tot het starten van een onderzoek tot fusie. De begroting Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 15 van 32

16 In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: De heer drs. M.B. Botman (voorzitter) De heer drs. H.M. Hemmen De heer Th. van der Meulen Mevrouw Dr. J.P. Schermers, arts Mevrouw A. van Zon MA De heer Van der Meulen vertegenwoordigt sinds 1 juli 2009 op voordracht van de Centrale Cliëntenraad de belangen van de cliënten van Antroz in de Raad van Toezicht. Volgens het rooster van benoeming waren mevrouw J. Schermers en de heer T. van der Meulen aftredend per 1 juni De Raad van Toezicht benoemde hen voor een tweede termijn van vier jaar als lid Raad van Toezicht Antroz. Naam lid Raad van Nevenfuncties Toezicht De heer M.B. Botman - Voorzitter Raad van Toezicht MeanderOmnium - Lid Raad van Toezicht Victas (voorheen Centrum Maliebaan) - Bestuurslid Per Saldo - DGA Botman Advies en Management De heer H.M. Hemmen - Manager Governance, Riskmanagement & Compliance Menzis Mevrouw J.P. Schermers - Bestuurslid van de Stichting Kind en Groei - Voorzitter van Unicef Utrecht - Lid RvC Ikazia Ziekenhuis De heer T. v.d. Meulen - Lid Raad v. Commissarissen bij Woningstichting IJsseldal Wonen de Groene Waarden - Bestuur Stichting Calefax - DGA Ideon Mevrouw A. van Zon - Directeur Rozemarijn - Bestuurslid Stichting ter bevordering van de heilpedagogie 7.2 Besturingsmodel In 2013 is het besturingsmodel en het organisatie-ontwerp opnieuw vastgesteld. Antroz gaat uit van een decentraal besturingsmodel. Daarin ligt het accent op integraal management. Medewerkers werken in teams, de teamleden werken aanvullend op elkaar, helpen elkaar in het proces van permanent leren. Medewerkers zijn in staat om hun eigen werk te plaatsen in het perspectief van de afspraken met cliënten, van het team en de organisatie. Uitgangspunten Belangrijk is om een professionele, effectieve en financieel gezonde organisatie in dienst te stellen van cliënten. Cliënten van Antroz wonen in geclusterde woonvormen. De inrichting van de organisatie loopt langs de lijnen van locaties, type bewoners/cliënten, diversiteit in het aanbod en de benodigde werkorganisatie. Er is een heldere scheiding tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het operationele niveau wordt ingevuld door zelforganiserende teams onder leiding van teammanagers. Zij geven aansprekend en aandachtsvol leiding aan een team van professionals en vrijwilligers. Teammanagers vormen de spil in de organisatie, ze zijn kennis- en cultuurdragers, motivators en Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 16 van 32

17 competentieontwikkelaars. Het team is gedreven om de antroposofische kernwaarden te doen ervaren in leefsfeer en aanbod. De teammanagers hebben naast een inhoudelijke en functionele verantwoordelijkheid een gedelegeerde budgetverantwoordelijkheid (budgetbeheer). Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het tactisch beleid door actief deel te nemen aan het vestigingsoverleg. Het aantal teammanagers hangt af van de span of support (uitgangspunt 1 Fte teammanager per max. 40 medewerkers), de ontwikkelfase van het team en de teamleden. De teammanager voert jaarlijks ontwikkelgesprekken met de individuele teamleden over hun competentieontwikkeling aan de hand van een 3-jaarlijks op te stellen persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het tactische niveau wordt ingevuld door vestigingsmanagers met integrale resultaatverantwoordelijkheid voor de vestiging. Het gaat bij integraal management om een combinatie van aansturen en leiderschap. Management betreft de meetbaarheid, beheersbaarheid van risico s en borging van processen. De vestigingsmanager geeft op aansprekende wijze leiding aan teammanagers. De vestigingsmanager krijgt ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau op het gebied van financiën, ICT, inkoop, huisvesting en administratie. Het aantal vestigingsmanagers hangt af van de omvang, omzet, complexiteit door ontwikkelfase en diversiteit in en tussen vestigingen. In 2013 zijn twee vestigingsmanagers werkzaam binnen Antroz. Het strategisch niveau wordt ingevuld door de Raad van Bestuur. De volledige eindverantwoordelijkheid voor Stichting Antroz en de gelieerde Stichtingen is hier belegd. 7.3 Raad van Bestuur Antroz heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. Tot 1 april 2013 is de functie vervuld door de heer ir. B. Pluijter. Van 1 april t/m 1 mei heeft mevrouw drs. J. Kempenaar, controller/manager bedrijfsvoering conform de waarnemingsregeling taken op het terrein van de dagelijkse leiding op zich genomen. Mevrouw E. Koster MHA is per 1 mei 2013 benoemd als tijdelijk bestuurder tot 1 november Per 1 november is haar contract verlengd voor de periode tot uiterlijk 1 maand na fusiedatum met Stichting Warande. 8. Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid ten aanzien van bewoners/cliënten Antroz spant zich in voor een goede kwaliteit van zorg en heeft daarbij twee gelijktijdige oriëntaties. Eén oriëntatie is gericht op respect- en aandachtsvolle bejegening; deze bejegening is in onze organisatie geborgd in haar identiteit, geïnspireerd door de antroposofische mensvisie van waaruit wij werken. Tegelijkertijd is de oriëntatie gericht op professioneel handelen, inclusief de aanvullende zorg en behandeling vanuit diezelfde mensvisie. We gaan uit van wettelijke kwaliteitsrichtlijnen en zijn op een systematische en doelgerichte manier met kwaliteitsverbetering bezig. 8.1 Toetsing Kwaliteit wordt getoetst. Er vinden interne en externe toetsingen plaats. Antroz participeert in 2013 voor de zevende keer in de landelijke meting van Zorginhoudelijke Indicatoren, zoals geoperationaliseerd in het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. De uitkomsten worden gepubliceerd via zorgvoorkwaliteit.com Visie Antroz Antroz biedt aan haar bewoners en cliënten aandachtsvolle zorg op basis van het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Medewerkers ondersteunen bewoners en cliënten door geïntegreerde zorg voor lichaam, ziel en geest van de bewoner. Wij bevorderen een zodanige samenwerking dat kwaliteiten naar lichaam, ziel en geest, - anders gezegd: de praktische, psychosociale en spirituele kwaliteiten -, van ieder individu in onze gemeenschap tot hun recht komen. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 17 van 32

18 De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2012 gehouden is, zijn motivatie om de ervaren kwaliteit te verbeteren. Hierover is Antroz voortdurend in gesprek met de centrale en lokale cliëntenraden. Het kwaliteitssysteem van Antroz is getoetst door DNV als certificerende instantie. Na audits in juli en november 2013 voldoet Antroz aan de nieuwe HKZ norm Antroz doet in het verslagjaar mee aan de Benchmark van ActiZ. Muziektherapeut aan het werk in Huize Valckenbosch Eigen resultaten op het gebied van klant- en medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering worden vergeleken met de gegevens van collega-instellingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bezocht op 2 september 2013 Huize Valckenbosch en op 2 december 2013 Leendert Meeshuis. De bevindingen van de Inspectie leiden tot een aantal resultaatsverslagen in De toetsingen zorgen voor een dynamiek die gericht is op het vergroten van de kwaliteit van zorg en behandeling. Daarnaast heeft Antroz een aantal andere activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan een goede en veilige zorgverlening. Er is in het verslagjaar een Infectie Preventie Commissie gestart die in een voortvarend tempo de protocollen geëvalueerd en in samenhang gebracht heeft. Er werden twee externe audits georganiseerd, als ook scholing aangeboden. De Vilans protocollen zijn voor de medewerkers van Antroz het uitgangspunt voor professioneel handelen. De keuken van Huize Valckenbosch is extern getoetst, waarbij veiligheid in de brede zin van het woord het belangrijkste criterium was. De algehele score was erg goed: 8,2. Antroz werkt nauw samen met collega-zorginstellingen in de ouderenzorg, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van zorg belangrijk gespreksonderwerp is. De stafmedewerker participeert in het Utrechts Netwerk Kwaliteit (UNK). De personeelsinzet werd nauw verbonden met de zorgzwaarte van de aanwezige bewoners. Het scholingsaanbod werd hier weer op afgestemd. 8.2 Klachten Antroz neemt deel aan een landelijk netwerk van antroposofische zorginstellingen waarbinnen gezamenlijk de uitvoering van het klachtenbeleid plaats vindt. De bewoner of diens vertegenwoordiger krijgt bij opname een brochure waarin de klachtenprocedure beschreven staat, zowel intern als extern. De Klachtencommissie heeft uitsluitend externe leden en een externe voorzitter. Hiermee is de onafhankelijkheid van de Klachtencommissie gewaarborgd. Er is een reglement en een werkwijze waarmee de behandeling van klachten is geregeld zoals bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 18 van 32

19 zorgsector, artikel 2 lid 1. In 2013 heeft de klachtencommissie haar werkzaamheden kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen bedoeld in Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De externe Klachtencommissie heeft in het verslagjaar geen klachten behandeld zoals bedoeld in de Klachtwet. Beide woonzorglocaties staan open voor klachten en deze worden laagdrempelig ontvangen. Bij Antroz geldt het principe de klacht bespreekbaar te maken daar waar ook tot een verbetering van de situatie kan worden gekomen. Antroz beschouwt een klacht als een kritisch en waardevol advies. 9. Personeelsbeleid, medewerkers en organisatie Het werken binnen een organisatie met een antroposofische identiteit betekent dat er aandacht is voor ontwikkeling. Antroz is een lerende organisatie en in het personeelsbeleid van Antroz staat deze ontwikkelpotentie centraal. Van medewerkers bij Antroz wordt verwacht dat zij aan hun ontwikkeling invulling geven. Daarbij wordt gekeken naar (beroeps)competentieontwikkeling én naar persoonlijke ontwikkeling Sterk leerklimaat Antroz stimuleert ontwikkeling en hecht er waarde aan dat op alle werkplekken in de organisatie een sterk leerklimaat heerst. De structuur van de organisatie sluit hierbij aan. Bevoegdheden liggen zo laag als mogelijk in de organisatie en medewerkers hebben zo veel als mogelijk zelf-regie. De stijl van leidinggeven ondersteunt dit. Leidinggevenden hebben een coachende stijl en fouten zijn toegestaan mits er van wordt geleerd en ontwikkeling zichtbaar is. Van alle betrokkenen bij Antroz wordt een duidelijke affiniteit met en interesse in de antroposofie verwacht en een basishouding gericht op nieuwsgierigheid en persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling is hiermee een breder begrip dan scholing of deskundigheidsbevordering. In 2013 is het besturingsmodel en het organisatie-ontwerp opnieuw vastgesteld. Antroz gaat uit van een decentraal besturingsmodel. Daarin ligt het accent op integraal management. Medewerkers werken in teams, de teamleden werken aanvullend op elkaar, helpen elkaar in het proces van permanent leren. Medewerkers zijn in staat om hun eigen werk te plaatsen in het perspectief van de afspraken met cliënten, van het team en de organisatie. Op antroposofie gerichte competenties Investeren in ontwikkeling betekent een investering in het menselijk kapitaal van de organisatie. Het doel van deze investering is dat de organisatie daarmee kwalitatief goede en op de antroposofie gebaseerde zorg verleent. In de afweging welke opleidingen prioriteit krijgen, zal het management altijd de verbinding leggen met het belang van de cliënten die de zorg ontvangen en met de organisatie die met opgedane kennis goede zorg kan leveren. Voorwaarde voor een kwalitatief goede zorg is immers voldoende personeel met functierelevante beroepscompe-tenties. De antroposofie is zo veel als mogelijk ingebed in de organisatie en de werkprocessen op de afdelingen. Medewerkers kunnen zich op antroposofie gerichte competenties ontwikkelen. Herinrichting functiegebouw Het jaar 2013 stond in het teken van herinrichting van de organi-satie, van het functiegebouw en van de kwalitatieve en kwantita-tieve bezetting van de functies. Het aantal functies is teruggebracht van circa 75 naar 50 functies. De functies op de zorg- en facilitaire afdelingen van de vestigingen Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch zijn op basis van de kwalificatiestructuur van het Nederlandse beroepsonderwijs, beschreven in competentieprofielen. In de huiskamers van Leendert Meeshuis is de functie van huiskamerbegeleider vervallen. Medewerkers worden geschoold voor helpende niveau 2 of via een herplaatsingsprocedure geplaatst op een andere functie binnen Antroz. Als er geen wensen en mogelijkheden zijn tot plaatsing binnen Antroz, dan wordt een werk naar werk traject ingezet of met wederzijds goedvinden beëindiging van de arbeidsover- Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 19 van 32

20 eenkomst overeengekomen. De bezetting op de zorgafdelingen is afgestemd op de fluctuerende zorgvraag van de bewoners. Dit heeft geleid tot het aanstellen van extra verzorgenden, het terugdringen van de inzet van uitzendkrachten en het optimaliseren van de werkroosters van de medewerkers. Dit alles om zorg te dragen voor een financieel gezonde organisatie, gezonde roosters voor de medewerkers en veelal bekende gezichten voor de bewoners. Met het project Huis op Orde worden de arbeidscontracten, competentieprofielen respectievelijk functiebeschrijvingen en het beroepsdiploma van de betreffende medewerker gecompleteerd en geregistreerd conform wettelijke verplichtingen. Verzuim personeel Totaal % ziekteverzuim excl. zwangerschapsverlof Verzuim frequentie Gemiddelde verzuimduur % kort verzuim <8 dagen ,79 0,8 12,5 dagen 0,68% 2, ,78 0,92 16,3 dagen 0,73 2,77 % lang verzuim >8 dagen Vrijwilligers Antroz maakt veel gebruik van de inzet van vrijwilligers, onmisbaar om de ondersteuning aan bewoners op peil te houden. In 2013 waren in Leendert Meeshuis rond de 65 vrijwilligers werkzaam, in Huize Valckenbosch rond de Huisvesting en vastgoedontwikkeling Antroz wil blijven inspelen op de vraag naar antroposofisch geïnspireerde woon-en zorgarrangementen in dit deel van het land. Om deze doelstelling te realiseren, is heldere positionering en verbetering van de vestigingen een essentiële randvoorwaarde. Het Strategisch Vastgoedplan vertaalt de strategische doelen naar weloverwogen vastgoedbeslissingen en het mitigeren van risico s. De visie op vastgoed van Stichting Antroz is: vastgoed is een middel om de strategische doelen te bereiken. Eigendom is geen vereiste, het recht op toewijzing van woningen en zorgplaatsen is een harde randabsolute voorwaarde om doelen en productie te realiseren derhalve is samenwerking gezocht met woningstichting Warande. Antroz onderschrijft het belang van de vrije ontmoeting met de medemens. Via de ontmoeting met andere mensen in de gemeenschap kan men geholpen worden om het eigen proces van zingeving beter te zien. Het leven en wonen van de bewoner staat voorop, ondanks beperkingen, optimaal en zodanig dat het ècht een thuis vormt. Wonen met het eigene en vertrouwde in de nabijheid, met het eigen huisraad als fysiek voorbeeld, maar ook met de eigen geschiedenis en toekomst. Een goede maaltijd, bij voorkeur biologisch(-dynamisch), is een belangrijk element van het leven. Dat geldt ook voor de natuurlijke omgeving met groen, tuin en vogels. Zo kan men het wonen in de vierde levensfase ervaren in een sociale, kunstzinnige en spirituele omgeving. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij (ver)bouw en exploitatie. De vastgoedplannen van Antroz zijn in 2013 opnieuw beoordeeld in het kader van de politieke en maatschappelijke context van zorginstellingen en met name ook in het licht van de (on)mogelijkheden tot zorgvastgoedfinanciering. Beleid ten aanzien van lage ZZP s en het inkoopbeleid van het Zorgkantoor hebben geleid tot herbezinning op de ontwikkeling van Huize Valckenbosch en op de totale capaciteit van Antroz. Ook de consequenties van de Samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw van Leendert Meeshuis zijn Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 20 van 32

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Kwaliteit Jaarverslag 2014

Kwaliteit Jaarverslag 2014 Kwaliteit Jaarverslag 2014 Organisatie Arbeid Zorg Werkt het, deugt het en doet het deugd? * *Uit Macht ten goede?! Sterke arm in een complexe samenleving. Politieacademie, Apeldoorn, p.9 1 Vooraf Voor

Nadere informatie

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen

Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen Waardigheid en trots Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Plan van aanpak kwaliteit verpleeghuizen 1 1 Aanleiding Op 12 juni 2014 heb ik in mijn brief over de kwaliteit van de verzorgings- en verpleeghuizen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Humanitas

Jaarverslag Stichting Humanitas Jaarverslag Stichting Humanitas 2014 INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 1. UITGANGSPUNTEN 1.1. Missie, kernwaarden 1.2. Organisatiestructuur 1.3. Medezeggenschap 1.4. Kerngegevens 1.5. Werkgebieden 1.6. Samenwerkingsrelaties

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig

Jaarverslag 2013. Snel en slagvaardig Jaarverslag 2013 Snel en slagvaardig Bestuursverslag 2013 Snel en slagvaardig Vilans Postbus 8228, 3503 RE Utrecht Telefoon: (030) 789 2300, e-mail: info@vilans.nl Website: www.vilans.nl Utrecht, mei 2014

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven

Jaarverantwoording 2013. Stichting Lievegoed te Bilthoven Jaarverantwoording 2013 Stichting Lievegoed te Bilthoven INHOUDSOPGAVE JAARVERANTWOORDING Pagina Directieverslag bij de jaarrekening 2013 Verslag Raad van Toezicht Lievegoed over 2013 Jaarrekening 2013

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument

Jaarverantwoording zorginstellingen. Jaardocument Jaarverantwoording zorginstellingen 2012 Jaardocument Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 4 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl

Jaardocument 2013. ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl Jaardocument 2013 ViaReva, revalidatiegeneeskunde Arnhemseweg 11, 7331 BA Apeldoorn www.viareva.nl 1 INHOUDSOPGAVE 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 3 Pagina 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5

Inhoudsopgave. Bestuursverslag 2011. 1 Inleiding 4. 2 Algemene informatie 5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Algemene informatie 5 3 Juridische structuur en organisatiestructuur 3.1 College van Bestuur 6 3.2 Raad van Toezicht 6 3.3 Organisatiestructuur 8 4 Kernactiviteiten 4.1 Missie,

Nadere informatie

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten

Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Position paper Zorg voor verstandelijk gehandicapten Martin Schuurman Kalliope Consult Dit rapport is gemaakt in opdracht van de Regieraad Kwaliteit

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie