Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst"

Transcriptie

1 Stichting Antroz Jaardocument 2013 Naar een waardevolle toekomst Stichting Antroz, Postbus 296, 3700 AG Zeist,

2 Voorwoord Stichting Antroz heeft in 2013 een intensieve beleidsperiode doorgemaakt. De context waarbinnen de organisatie opereert, is sterk in beweging. Redenen te over voor een relatief kleine organisatie als Antroz om zich te bezinnen op de vraag naar de strategische positionering van een waardengedreven organisatie en de continuïteit van het zorgaanbod dat geïnspireerd is door het antroposofisch gedachtengoed. Het behouden en vernieuwen van de verbinding met de Christengemeenschap in Zeist, de initiator van Huize Valckenbosch, is binnen deze heroriëntatie een bijzondere historische relatie en extra inspiratiebron. De bezinning heeft geresulteerd in de voorkeur voor fusie. De beoogde fusiepartner is Stichting Warande in Zeist. Beide doelstellingen worden in de fusie gerealiseerd: de continuïteit èn het antroposofisch zorgaanbod. De vestigingen waarbinnen en van waaruit zorg- en behandelarrangementen gebaseerd op het antroposofisch gedachtegoed gerealiseerd worden, blijven actief in de markt en vinden versterking in de beleids- en bedrijfsvoering binnen Stichting Warande. Het jaar 2013 stond enerzijds in het teken van deze strategische heroriëntatie, anderzijds was er aandacht voor onderscheidende ontwikkeling van de identiteit, het 'unique selling point' van Antroz. De organisatie anticipeert op een nieuw speelveld en bereidt management en medewerkers daarop voor. In 2013 is afscheid genomen van de bestuurder en van de tijdelijk aangestelde vestigingsmanagers. Een nieuwe koers is ingezet door de nieuwe bestuurder. Vestigingsmanagers zijn gestart met de opbouw en uitbouw van de werkorganisatie. Daarbij zoekt de organisatie naar verbinding met Stichting Warande waardoor versnelling, kwaliteit en continuïteit van alle inzet gegarandeerd is. Er is veel gevraagd van de medewerkers en de vrijwilligers. De stappen die gezet zijn richting de toekomst zijn met veel passie en professionaliteit tot stand gekomen. Velen hebben op de eigen plek in de organisatie of in het leven van bewoners, met kennis en talenten, bijgedragen aan de kwaliteit van leven en werken. Daarvoor bedank ik een ieder persoonlijk. Mei 2014 Els Koster Bestuurder Antroz Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 2 van 32

3 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 2. Strategie Ambitie 2.2 Doelgroepen 3. Uitgangspunten van de verslaglegging Kerngegevens Werkgebied en productie 4. De vestigingen, wonen, zorg en welzijn Leendert Meeshuis, algemeen 4.2 Huize Valckenbosch, algemeen 4.3 Huis in balans: bedrijfsmatig op de goede weg 4.4 Cultuur 5. Medezeggenschap Centrale Cliëntenraad 5.2 Cliëntenraad Leendert Meeshuis 5.3 Cliëntenraad Huize Valckenbosch 5.4 Ondernemingsraad 6. Identiteit Identiteit en professionele zorg 7. Governance Raad van Toezicht 7.2 Besturingsmodel 7.3 Raad van Bestuur 8. Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid ten aanzien van bewoners/cliënten Toetsing 8.2 Klachten 9. Personeelsbeleid, medewerkers en vrijwilligers Huisvesting en vastgoedontwikkeling Woonlocaties Kraaijbeek en Valckenhof Maatschappelijke verbindingen Onderzoek en ontwikkeling Toekomstperspectief Arrangementen 14.2 Continuïteit 14.3 Partnership 15. Jaarrekening Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 3 van 32

4 1. Introductie Een terugtredende overheid lijkt voor antroposofische organisaties goed nieuws. Ze zijn jaren geleden veelal vanuit het particulier initiatief ontstaan. Ruimte en zorg voor de oudere mens, die zijn leven op antroposofische wijze wil inrichten, zeker op het terrein van het geestelijk leven, was de basisimpuls. Overheidsbemoeienis werd in het begin meer ervaren als een last dan een lust. Overheidsbemoeienis staat immers op gespannen voet met vrijheid in eigen kring en persoonlijke vrijheid. Wie de biografie van de onder Antroz ressorterende vestigingen bekijkt, zal dan ook moeten constateren dat het basisprincipe van vrij van overheidsbemoeienis in de loop der jaren is verlaten. Het verpleeghuis Leendert De ambitie van Antroz is betekenisvol zijn voor diegenen, die binnen en vanuit het antroposofische gedachtegoed willen leven met gelijkgestemden: wonen met services en zorg- en behandelarrangementen en een aantrekkelijk cultureel programma waarvan bewoners en gasten actief en passief gebruik kunnen maken. Voor de realisatie van die ambitie heeft Antroz in 2013 het besluit genomen samen te gaan met Stichting Warande in Zeist. Meeshuis en het verzorgingshuis Huize Valckenbosch zijn in de loop der tijd voor hun 'core business' volledig afhankelijk geworden van overheidsfinanciering. Deze staat nu sterk onder druk, waardoor Antroz wordt geconfronteerd met capaciteitsreductie (het scheiden van wonen en zorg in Huize Valckenbosch) en daarmee samenhangende vraagstukken over nut en noodzaak van de gebouwen en strakke sturing op kosten van zorg en behandeling. Antroz levert geïntegreerde arrangementen van wonen, zorg en behandeling op basis van CIZindicaties (ZZP) in twee vestigingen: Leendert Meeshuis in Bilthoven en Huize Valckenbosch in Zeist. Daarnaast biedt Antroz services aan bewoners in twee gelieerde wooncomplexen met huurwoningen in Zeist, Stichting Valckenhof (23 woningen) en Driebergen, Stichting Kraaijbeek (79 woningen). Verbinding van zelfregie en gemeenschap Juist nu komt het er voor Antroz op aan om de vertaalslag van het antroposofisch gedachtegoed en de verbinding met de Christengemeenschap te maken naar de eisen van deze tijd. Alles waar de antroposofie voor staat: een holistische benadering van de mens, vrijheid in de zin van eigen verantwoordelijkheid en keuzen maken, duurzaamheid, natuur en ritme, beperking van bemoeienis van de overheid, is aansprekend anno nu. De wijze waarop de vestigingen van Antroz de identiteit in de praktijk brengen, draagt bij aan kwaliteit van leven in een zelf gekozen woon- en leefsfeer. De waarden zijn voor een bredere groep aantrekkelijk, met name voor mensen die zoeken naar verbinding via zelfregie èn gemeenschap. In 2013 heeft de ontwikkeling en borging van de identiteit van Antroz op vele agenda s gestaan. Dit heeft geleid tot beleidsdocumenten, programma s van eisen voor nieuwbouw en voor permanente educatie en hernieuwde verankering, mede door de voorbereiding op de fusie (Statuten en Reglement Identiteitsraad). In hoofdstuk 4 is meer hierover te lezen. Vestigingen Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Huize Valckenbosch is in 1956 gestart als verzorgingshuis, gelegen in de wijk Valckenbosch in Zeist. Deze vestiging heeft een sterke naam in Nederland en zelfs erbuiten vanwege de antroposofische identiteit en de verbondenheid met de Christengemeenschap. De vestiging heeft 80 intramurale plaatsen, daarnaast een aantal algemene voorzieningen zoals gemeenschapsruimte/restaurant, een kapsalon, een keuken en huiskamers voor kleinschalige bewonersgroepen. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 4 van 32

5 Leendert Meeshuis is in 1998 ontstaan en gehuisvest op het terrein van Berg en Bosch in Bilthoven. Oorspronkelijk maakte dit gebouw deel uit van het sanatorium Berg en Bosch, gebouwd in 1932/1933. Later werd het sanatorium in gebruik genomen als algemeen ziekenhuis. In 2011 is een kleine nevenlocatie (De Mezen) nabij het hoofdgebouw in gebruik genomen om capaciteitsuitbreiding voor 26 bewoners met dementieproblematiek te realiseren. In totaal kunnen 110 bewoners met psychogeriatrische en/of somatische problematiek verblijven in Leendert Meeshuis. Voor beide vestigingen wordt gewerkt aan plannen voor nieuwbouw en renovatie. In hoofdstuk 13 is het perspectief naar een waardevolle toekomst verwoord. Stichting Antroz zal na de juridische fusie met Stichting Warande verdwijnen, de voorbereidingen op een toekomstbestendige antroposofische zorg in Zeist en omstreken zijn afgerond. Een wenkend perspectief lonkt voor senioren met deze specifieke vraag en voor de vestigingen van Antroz. 2. Strategie Het kabinetsbeleid zoals dat vorm krijgt met het Zorgakkoord en de brief Hervormingen langdurige zorg: naar een waardevolle toekomst heeft een enorme impact op cliënten, medewerkers en zorgorganisaties. Ten opzichte van het Regeerakkoord zijn er verbeteringen, maar de effecten voor zorgorganisaties blijven ingrijpend. De maatregelen en het tempo in verband met decentralisatie en beperking van overheidstaken, vereisen transities in het zorgveld zonder tijd en faciliteiten van overheidswege om succesvol te implementeren. De rol van instituties (gemeenten, zorgverzekeraars/zorgkantoren) en niet zozeer de rol van de cliënten is leidend. Het kabinet hinkt op twee gedachten en daarmee blijven de kenmerken van het huidige complexe en aanbodgerichte zorgsysteem dominant en obstruerend in zorgverlening binnen een gewenste participerende samenleving. 2.1 Ambitie Antroz heeft mede door deze complexe context een keuze gemaakt voor een heldere koers en daarvan afgeleid de inrichting bepaald van de organisatie, waardoor kwaliteit en continuïteit van het antroposofisch zorgaanbod zijn geborgd. De ontwikkeling die Antroz heeft ingezet, sluit aan bij de volgende thema s: Zorg dichtbij de cliënt Mensen wonen vaker en langer thuis en minder vaak in een zorginstelling. Zorgorganisaties ondersteunen hun cliënten hierin. Zorg wordt dichtbij de cliënt georganiseerd, onder de regie van de cliënt en samen met hem en informele zorgverleners. Organisaties hebben hun diensten hierop aangepast en bieden andere ondersteuningsarrangementen aan. Zelfsturing en coachend leiderschap Organisaties werken zowel intramuraal als extramuraal met zelfsturende teams. Medewerkers hebben eigen verantwoordelijkheid voor de cliënten en organiseren de benodigde zorg zelf. Coaching of coachend leiderschap zijn in de plaats gekomen van hiërarchische managementvormen. Organisaties zijn flexibel georganiseerd en kunnen meebewegen met ontwikkelingen. Minder, maar zwaardere intramurale zorg Er verblijven nog maar weinig mensen langdurig in een zorginstelling. Organisaties hebben hun dienstverlening en aanbod hierop aangepast en het aantal intramurale plaatsen sterk afgebouwd. Mensen die wél intramuraal worden opgenomen, hebben echter een zwaardere zorgbehoefte. Organisaties die zich richten op intramurale zorg hebben dus te maken met een hoge zorgzwaarte van hun cliënten. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 5 van 32

6 Samenwerken Zorgorganisaties werken samen met gemeenten, verzekeraars en andere aanbieders in een regio, gemeente of wijk. Curatieve zorg en langdurige zorg zijn veel minder van elkaar afgegrensd waardoor de samenwerking in de wijk vooral sector overstijgend is. Technologie en innovatie De inzet van technologie is breed geïmplementeerd in de langdurige zorg. Organisaties werken met toepassingen van zorg op afstand, zoals beeldschermzorg, domotica en zelfmanagement via internet. Het gebruik van technologie is onderdeel van hun cultuur en visie. 2.2 Doelgroepen Antroz richt zich impliciet op specifieke doelgroepen. In 2013 is gestart met explicitering en een doelgroepgerichte benadering (zie hoofdstuk 14) in communicatie en programma s. 3. Uitgangspunten van de verslaglegging 3.1 Kerngegevens 2013 De algemene gegevens zijn: Stichting Antroz Postbus 296, 3700 AG Zeist Van Tetslaan 13-17, 3707 VB Zeist T Stichting Antroz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer Het Registratienummer NZA is Algemeen Leendert Huize Valckenbosch Meeshuis Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december 2013 Aantal extramurale cliënten op 31 december Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar verblijf exclusief 247 wachtdagen Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar excl. 860 wachtdagen Personeel Aantal personeelsleden in loondienst op locatie op 31 december Aantal fte personeelsleden in loondienst op locatie op 31 december 2013 Aantal fte medewerkers op locatie op 31 december 0,95 0,75 per bewoner Personeelskosten per fte op locatie Personeelskosten per verpleeg- of verzorgingsdag op locatie Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 6 van 32

7 Personeelskosten totaal op locatie, per bewoner Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Wettelijk budget aanvaardbare kosten per jaar per bewoner op locatie Wettelijk budget aanvaardbare kosten per dag per bewoner op locatie 225,60 138, Werkgebied en wachtlijst Het werkgebied van Antroz is primair de gemeenten Zeist, De Bilt en Driebergen. Vanwege de keuze voor de identiteit en cultuur, gebaseerd op het antroposofische gedachtengoed, is het secundaire adherentiegebied veel ruimer. De wachtlijst geeft het volgende beeld.. Leendert Meeshuis heeft korte en flexibele wachtlijsten, zodat de wachttijden acceptabel zijn en mensen met hoge prioriteit snel geholpen kunnen worden. Dit geldt zowel voor bewoners met een somatische als een psychogeriatrische zorgvraag. De wachtlijst van Huize Valckenbosch is lang, gemiddeld over het jaar 45 wachtenden, al zijn veel potentiële bewoners in afwachting van het juiste moment van verhuizing. Dit heeft te maken met het eigen proces van zorgafhankelijkheid, maar ook met het overheidsbeleid t.a.v. de lage ZZP s. Men voelt zich onzeker: wat doet de overheid en hoe speelt Huize Valckenbosch hier op in? Tegelijkertijd melden zich mensen, die in Huize Valckenbosch willen wonen met gebruik van extramurale zorg. Al met al houdt dit in, dat mensen met een hoge prioriteit binnen de Treeknormen een toewijzing voor verblijf kunnen krijgen in een van de 2 vestigingen van Antroz. 4. De vestigingen, wonen, welzijn en zorg 4.1 Leendert Meeshuis, algemeen De intentie van Antroz is om niet alleen een aantal plussen te leveren ten opzichte van een reguliere zorgorganisatie, maar ook een unieke gecombineerde aanpak van wonen, zorg en welzijn. Die visie op een integrale aanpak is neergezet in de brochure Aandachtig Aanwezig. Vanuit de vier kernwaarden van de Bronnen van inspiratie is een aansluiting gemaakt tussen het vierledig mensbeeld vanuit de antroposofie en de vier domeinen die gehanteerd worden in het zorgleefplan dat binnen de sector VVT gebruikt wordt: Mentaal welbevinden - ik bewustzijn Participatie - gewaarwordingslichaam Lichamelijk welbevinden, gezondheid - levenskrachtenlichaam Woon- en leefomstandigheden - fysieke lichaam. In 2014 en volgende jaren wordt steeds concreter inhoud gegeven aan de visie die in Aandachtig Aanwezig is neergezet. Per vestiging wordt de invulling van de vier domeinen specifiek gemaakt. 4.2 Huize Valckenbosch, algemeen Huize Valckenbosch stond in 2013 voor grote veranderingen en onzekerheden. Plannen lagen klaar om Huize Valckenbosch van een intramurale instelling om te vormen naar wonen met extramurale zorg. Dit riep veel vragen op bij bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Alternatieven zijn onderzocht en doorgerekend. Definitieve besluiten worden genomen in Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 7 van 32

8 Voor alle antroposofische therapieën, - muziek-, euritmie- en kunstzinnige therapie -, is Antroz op zoek gegaan naar alternatieve bekostiging. De therapieën maken een wezenlijk deel uit van de zorgverlening en worden hooglijk gewaardeerd. Telefonie en ICT hebben in 2013 aandacht gehad. In de bewoners appartementen zijn opnieuw telefoonaansluitingen aangelegd op basis van dect-telefonie. Na een aantal kinderziektes werkt het systeem nu naar behoren. In heel Valckenbosch is WIFI aangelegd. Dit is gratis toegankelijk voor iedereen binnen Huize Valckenbosch. In 2013 hebben we een aantal audits gehad in het kader van de HKZ in het algemeen, een hygiëne audit en een audit voor de HACCP. Deze audits hebben een goed beeld gegeven van de stand van zaken en nog een beperkt aantal verbeterpunten opgeleverd. De keuken scoorde 8,2. In september bracht de Inspectie voor Gezondheidszorg (IGZ) ons een onaangekondigd bezoek. Naast de verbeterpunten is hiervan blijven hangen dat de inspecteurs in de toekomst ook wel in Huize Valckenbosch zouden willen verblijven. Ondanks alle ontwikkelingen slagen de leidinggevenden van Huize Valckenbosch er in om samen met bewoners, medewerkers en vrijwilligers het gedachtegoed van de Christengemeenschap en de antroposofie hoog te houden. 4.3 Huis in Balans: bedrijfsmatig op de goede weg In 2013 is een stevige stap gezet om bedrijfsmatig op orde te komen. Antroz breed is het project Huis op Orde gestart. In aanvulling daarop is een opleidingsplan voor 2014 opgesteld dat er voor gaat zorgen dat alle medewerkers in de zorg op het juiste niveau passend bij hun functie zijn opgeleid. Op de benodigde bezetting voor 2014 is met behulp van een werkplanner een goede analyse uitgevoerd. Uitgaande van het zorginkoop-budget dat gebaseerd is op een mix van zorgzwaartepakketten voor 2014, is gekeken naar de kwalitatieve en kwantitatieve bezetting die per dienst per afdeling nodig is. Conclusie is dat de benodigde formatie gerealiseerd kan worden passend binnen het zorginkoop-budget. In 2014 worden ook veel mensen opgeleid, dus het roosteren met de juiste mix van kwalificaties zal zeker in de eerste helft van 2014 nog veel aandacht behoeven. Mede op aanbeveling van de IGZ en de HKZ-auditor is het onderwerp veiligheid opgepakt in Verbeteringen op het gebied van hygiëne en infectiepreventie zijn op basis van hygiëne-audits opgezet en ondersteund met Loesje-posters om de bewustwording bij medewerkers te stimuleren. In 2014 zullen onaangekondigde audits worden uitgevoerd. De ervaring leert dat de aandacht voor Kernwaarden Antroz Onze kernwaarden op basis van het antroposofisch mensbeeld voor bewoners en medewerkers zijn: Ieder mens is een eenheid van lichaam, ziel en geest; heeft ontwikkelingsmogelijkheden in alle levensfasen; gaat een weg van toenemende innerlijke vrijheid, autonomie en liefdeskracht; voedt en is verbonden met een gemeenschap; is verbonden met de jaarcyclus in natuur en religie. hygiëne in de praktijk altijd weer verslapt en dat een goede wake-up call geen kwaad kan. Ook de brandpreventie is opgepakt en er heeft een calamiteitenoefening plaatsgevonden. De bezetting in de huiskamers is een blijvend punt van aandacht. De functie van huiskamermedewerker komt te vervallen in 2014; alle medewerkers moeten dan zowel in de zorg kunnen werken als in de huiskamer ADL-taken kunnen verrichten. Om een zo maximaal mogelijke aanwezigheid van medewerkers op de huiskamer te krijgen, zijn koppels van therapeuten en cultuurmedewerkers toegevoegd aan elk team. Samen gaan zij per huiskamer kijken naar het dagritme en de spreiding van activiteiten door activiteitenbegeleiding, vrijwilligers, mantelzorgers en zorgmedewerkers optimaliseren. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 8 van 32

9 Vermeldenswaard is de voortgang die geboekt is met de AO/IC-controles. Bleven in het verleden de foutpercentages vrij hoog en stonden vervolgacties te lang open, is er nu sprake van een daling in foutpercentages en staan er bij een volgende controle nog slechts enkele actiepunten open. De PDCA-cirkel wordt steeds beter gesloten. Spreuk voor de gestorvenen - R. Steiner De nieuwe zorgvisie van Antroz heet Aandachtig Aanwezig. Om aandachtig aanwezig te kunnen zijn moet iedere medewerker goed kunnen waarnemen. Vanuit de waarneming over het welbevinden van de bewoner start het bieden van menslievende zorg in een antroposofisch leefklimaat. Daarom is eind 2013 tijdens de kerstbijeenkomst voor medewerkers en vrijwilligers een start gemaakt met waarneemoefeningen, die in 2014 voortgezet zullen worden. Goed waarnemen, spreken met elkaar en bereid zijn verantwoording af te leggen over je handelen zijn de basis ingrediënten om uitvoering te geven aan onze zorgvisie. 4.4 Cultuur Cultuur, kunstzinnigheid en creativiteit dragen vanuit de antroposofische visie bezien fundamenteel bij aan een innerlijk leven en zijn gemeenschapsvormend. Naast een aanbod dat nauw verbonden is met de seizoenen en de christelijke religieuze feesten, is er ook een aantal hoogtepunten te benoemen. In Huize Valckenbosch vonden onder meer plaats: Het warme leven van mijn hart Strome naar jouw ziel Om je koude te verwarmen, Om je hitte te verzachten. Mogen in de geesteswereld Mijn gedachten in de jouwe leven En jouw gedachten in de mijne Poëziemiddagen Op 20 maart en 3 december vonden er poëziemiddagen plaats. Op 20 maart was het thema Lente, waarbij allerlei gedichten rondom dit thema door de bewoners werden voorgedragen. Op 3 december werden er Zuid-Afrikaanse gedichten voorgedragen. De aanleiding hiertoe was dat een bewoonster jarenlang in Kaapstad woonde en bevriend was met de bekende dichteres Ingrid Jonker. Er klonken die middag ook gedichten van Antje Krog en eigen gedichten van bewoners en vrijwilligers. Ook werden er die middag schilderijen tentoongesteld die geïnspireerd waren door de gedichten van Ingrid Jonker. Tentoonstelling van illustraties uit het boek Hoe de kleine engel op de aarde kwam Op 27 maart vond de opening plaats van de tentoonstelling van illustraties van Janneke Rosenbrandt bij het nieuw uitgegeven en in het Nederlands vertaalde boek Hoe de kleine engel op de aarde kwam. Er was muziek en het voor velen bekende verhaal werd voorgedragen. De bewoners konden vragen stellen en samen met de maakster de tentoonstelling bezichtigen. Oranjecafé en Oranjefeest Op 24 april was er een Oranjecafé, ter gelegenheid van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander. Er vond een Oranjequiz plaats waarbij de bewoners hun oranjekennis konden meten met elkaar. Op 29 april was er een kleurrijk inhuldigingsfeest waarbij de bewoners in feestkledij konden dansen op sfeervolle muziek. Thema Stille Week Rood en Groen Het thema van de Stille week voor Pasen waren de kleuren rood en groen die zichtbaar zijn bij het altaar bij de mensenwijdingsdienst met Pasen. Frans Lutters hield hierover in de Stille Week een lezing als opmaat en talloze activiteiten stonden hiermee in verband. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 9 van 32

10 Excursie Singer Laren Op 16 oktober bezocht een groep bewoners en vrijwilligers van Huize Valckenbosch de tentoonstelling Dwars door Frankrijk met Henri Le Sidaner in het Singer Museum te Laren. De bewoners waren gecharmeerd van de verstilde magische atmosfeer die uit deze werken sprak. Ze maakten als het ware een reis door Frankrijk en genoten van Franse stadsgezichten, tuinen, binnenplaatsen en stillevens in het werk van deze Franse impressionist. Lezingen De themagroep Opgang organiseerde voor de bewonersgroep van Uitvoering Chinese Nachtegaal Huize Valckenbosch en andere belangstellenden lezingen. In het voorjaar van 2013 werden vier lezingen georganiseerd over Europese cultuurstromingen en hun hedendaagse representanten: het Ierse Christendom, de Arthurstroming, de Graalstroming en de Tempeliersorde. In het najaar 2013 is een lezingencyclus gestart over de kathedraal van Chartres: het ontstaan, het Maria-wezen, de kathedraal als overgang tussen twee werelden, de school van Chartres. Tijdens de zomer 2013 werden vijf 'tripjes vanuit de luie stoel' georganiseerd. De avonden werden verzorgd door mensen die over een buitenlandse reis kwamen vertellen. Aan bod kwamen India, Bhutan, Peru, Mali en Thailand. In Leendert Meeshuis vonden onder meer plaats: Concerten Wekelijks is er een concert voor bewoners, familie en andere belangstellenden. Het kan gaan om muziek voor een kleine muzikale bezetting, solo-uitvoeringen of koormuziek. Klassieke, jazz en lichtere muziek behoren tot het repertoire. De concerten worden ook vaak bezocht door mensen die zich oriënteren op een noodzakelijke verhuizing naar het verpleeghuis. Ontmoeting Er is een bijzondere samenwerking tot stand gekomen met Kinderdagverblijf De Bosuiltjes, dat ook op het Berg en Bosch terrein gelegen is. Wekelijks bezoeken de kinderen de bewoners met psychogeriatrische problematiek. De aanwezigheid van de kinderen brengt veel levendigheid teweeg. Gespreksgroep Een aantal bewoners van de somatische afdeling hebben een gespreksgroep waarin zij onderwerpen bespreken die gerelateerd zijn aan de antroposofische identiteit van het huis. Zo wordt er meegedacht over de spreuk die jaarlijks gekozen wordt om gezamenlijk uit te spreken bij de dagopening. Het is tevens een lotgenotengroep, die met elkaar spreekt over de consequenties van het moeten wonen in een verpleeghuis. Herdenking van de gestorvenen in de huiskamers Jaarlijks wordt in Leendert Meeshuis een herdenking van de gestorvenen georganiseerd op Allerzielen. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 10 van 32

11 In Leendert Meeshuis is dit gezien de intensieve zorgvraag van de bewoners vooral een bijeenkomst voor de familie van de gestorvenen. Een passende herdenking van de gestorvenen met de bewoners was daarom een wens van velen. Het huis wil een gemeenschap zijn van bewoners, familie, vrijwilligers en medewerkers, waaraan ook de overledenen hun bijdrage hebben geleverd en waaraan zij kracht hebben ontleend. De euritmistes hebben vanuit deze wens het initiatief genomen en een herdenking van de gestorvenen met bewoners gehouden. In elke huiskamer gebeurde dit met een euritmievoorstelling, ondersteund met pianomuziek en voordrachtskunst. De bewoners werden er door gegrepen, aanwezig personeel en familie geroerd. Dit nieuwe initiatief zal het begin zijn van een nieuwe traditie in Leendert Meeshuis. Andere activiteiten zijn het maken van transparanten die verbonden zijn met de jaarfeesten van dat moment, het organiseren van een kunstkring, waarin kunst beschouwd wordt. Tevens zijn er een aantal voordrachten gehouden over de plaats van Maria in de christelijke en esoterische traditie. 5. Medezeggenschap 5. 1 Centrale Cliëntenraad Conform de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen is zowel binnen het Leendert Meeshuis als binnen Huize Valckenbosch een Cliëntenraad werkzaam. Op stichtingsniveau functioneert de Centrale Cliëntenraad, waarin leden van de lokale cliëntenraad zitting hebben. De Centrale Cliëntenraad adviseerde de bestuurder bij beslissingen die alle cliënten van Antroz betreffen.. De Centrale Cliëntenraad bestaat per 31 december 2013 uit: Mevrouw N. Zuur-Keijsers (voorzitter) Mevrouw L. Floor Mevrouw S. Brandligt De heer F. Feldermann De heer T. Vis In het verslagjaar heeft de CCR drie keer vergaderd met de Raad van Bestuur. In deze overleggen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Intentie tot samenwerking met Huize Het Oosten, Vredenoord en Stichting Warande Organisatiestructuur Antroz Fusietraject met Stichting Warande en het Due Diligence onderzoek Verdeling zorgcapaciteit binnen Antroz Huisvestingsplannen Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch Jaarplan en begroting 2014 De Centrale Cliëntenraad bracht in het verslagjaar formeel advies uit over de voorgenomen fusie met Stichting Warande. De CCR heeft positief geadviseerd aan de Autoriteit Consument en Markt over de keuzemogelijkheden voor toekomstige cliënten in de regio na de voorgenomen fusie. De Centrale Cliëntenraad heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor de benoeming van de tijdelijk bestuurder en de vestigingsmanager Leendert Meeshuis en heeft positief voor beide geadviseerd. In het kader van de voorgenomen fusie heeft de Centrale Cliëntenraad kennismakingsgesprekken gevoerd met een delegatie van de Centrale Cliëntenraad van Stichting Warande en met de bestuurder. Met de Identiteitscommissie heeft een overleg plaatsgevonden over de toekomstige Identiteitsraad. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 11 van 32

12 5.2 Cliëntenraad Leendert Meeshuis In Leendert Meeshuis is in oktober 2013 een nieuwe cliëntenraad samengesteld. Per 31 december 2013 bestaat deze uit: Mevrouw L. Floor (voorzitter) De heer F. Feldermann De heer T. Vis Mevrouw D. Begeman Mevrouw H. Eiland In het verslagjaar heeft de vestigingsmanager van Leendert Meeshuis o.a. de volgende onderwerpen met de Cliëntenraad van Leendert Meeshuis besproken: Rol en positie van de Cliëntenraad Huis op orde 100 dagen analyse van de nieuwe vestigingsmanager Rapport IGZ naar aanleiding van onaangekondigd Inspectiebezoek op 2 december Cliëntenraad Huize Valckenbosch In Huize Valckenbosch was per 31 december 2013 de samenstelling van de lokale Cliëntenraad: Mevrouw N. Zuur-Keijsers (voorzitter) Mevrouw S. Brandligt Mevrouw O. de Ruiter Mevrouw F. de Groot Mevrouw H. Bos De heer J. Pasman. De lokale Cliëntenraad kwam in het verslagjaar negen maal bij elkaar. In het verslagjaar heeft de vestigingsmanager van Huize Valckenbosch onder andere de volgende onderwerpen met de raad besproken: Communicatie, informatieboekje voor bewoners Telefoon- en oproepsysteem Begeleiding nieuwe bewoners Thuiszorg Enquête maaltijdvoorziening Gevolgen van de overheidsplannen voor Huize Valckenbosch Maatregelen in verband met bezuinigingen Jaarplan en begroting 2014 De cliëntenraad heeft deelgenomen aan de selectieprocedure voor de functie vestigingsmanager van Huize Valckenbosch. 5.4 Ondernemingsraad In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad haar medezeggenschap verder ontwikkeld, op niveau van de stichting alsmede op vestigingsniveau Huize Valckenbosch, Leendert Meeshuis en Kraaybeek. De samenstelling van de ondernemingsraad is dit jaar onveranderd gebleven: de Ondernemingsraad bestaat uit zes leden, inclusief een voorzitter. De leden van de Ondernemingsraad zijn mevrouw P. Helsdingen, voorzitter, de heer A. Markus, secretaris, de heer T. van Hemert, mevrouw I. Lutters, mevrouw A. Vernooij en mevrouw R. Moerlie. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 12 van 32

13 Dit verslagjaar is voor de Ondernemingsraad van stichting Antroz een zeer druk en bewogen en jaar geweest. Begin van het jaar werd duidelijk dat er samenwerkingsproblemen waren ontstaan binnen het Management Team van de stichting. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er op de vestigingen Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis nieuwe vestigingsmanagers zijn aangesteld. De bestuurder, de heer B. Pluijter heeft zijn functie neergelegd en er werd door de Raad van Toezicht een tijdelijk bestuurder aangesteld. In deze periode heeft de Ondernemingsraad in samenwerking met de Raad van Toezicht een medewerkersbijeenkomst georganiseerd om alle medewerkers van stichting Antroz duidelijkheid te verschaffen. Medio dit jaar werd door de tijdelijk bestuurder bekend gemaakt dat er een voorgenomen besluit was genomen om te gaan fuseren met stichting Warande. Verschillende vakbonden werden door de Ondernemingsraad benaderd. Uiteindelijk hebben deze vakbonden gesprekken gevoerd met de bestuurder waar de Ondernemingsraad als toehoorder bij aanwezig was. In deze gesprekken is o.a. gesproken over een sociaal plan en de bestuurder heeft alle partijen kunnen overtuigen dat een sociaal plan niet nodig zal zijn vanwege het feit dat er door de fusie geen gedwongen ontslagen zullen vallen. De Ondernemingsraad heeft zich met de volgende hoofdonderwerpen beziggehouden: Intentie tot samenwerken met Huize het Oosten, Vredenoord en Stichting Warande Sollicitatieprocedure rondom aanname senior personeelsfunctionaris Aanname interim bestuurder De transitie van huiskamerbegeleider naar medewerker in de zorg in het kader van Huis op orde Begroting 2014 In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad 6 adviesaanvragen behandeld: Profiel interim bestuurder Scholingsplan 2013 Aanstelling interim bestuurder Transitieprocedure traject Huis op Orde Fusie met stichting Warande en due dilligence Profielen teamcoach en manager Op deze adviesaanvragen heeft de Ondernemingsraad positief geantwoord. Er zijn diverse instemmingsverzoeken behandeld, onder andere: Organisatieontwerp en governance Inrichting functiegebouw Interne FWG-bezwaarprocedure en -commissie Medewerkers vertrouwenspersoon Deze instemmingsaanvragen zijn positief beoordeeld. In dit verslagjaar heeft de Ondernemingsraad een keer een medewerkersbijeenkomst georganiseerd. De OR heeft de medewerkers op de hoogte gehouden door middel van een nieuwsbrief. 6. Identiteit De noodzaak werd onderkend om de bronnen van inspiratie sterker te verbinden met de professionele zorgverlening die Antroz wil bieden. Identiteit is weliswaar in de formulering aanvullend aan de reguliere zorg, het doordringt en doordesemt tegelijkertijd alle aspecten van wonen en werken. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 13 van 32

14 Daarbij kwam dat het fusieproces dat in 2013 gestart is, een extra bezinning op gang bracht over de identiteit. De identiteit van de twee locaties zal in de fusie-organisatie volledig behouden blijven. Daartoe is een aantal maatregelen afgesproken en vastgelegd in het fusiedocument. De identiteit van Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis zal in de statuten van de nieuwe organisatie vastgelegd worden. De reeds aanwezige Identiteitscommissie zal worden omgevormd tot een Identiteitsraad. Deze raad kent een reglement, heeft een onafhankelijk voorzitter en zal de bestuurder gevraagd en ongevraagd van advies voorzien bij zaken die de identiteit van de twee locaties betreffen. Daarnaast was het gewenst om de antroposofische identiteit van Antroz opnieuw te verwoorden, en met name de verbinding te leggen met de zorgverlening zoals die regulier uitgevoerd wordt. Deze vitalisering en versterking van de identiteit heeft als titel Antroz Aandachtig Aanwezig gekregen, waarin missie, visie en kernwaarden van de zorg en behandeling opnieuw verwoord zijn. Nadrukkelijk is een visie geformuleerd waarin het antroposofisch mensbeeld verbonden wordt met de vier domeinen van het zorgleefplan. In het verlengde van de identiteit-gerelateerde inhoud van de zorgverlening en behandeling worden ook de functie-profielen en competenties van de medewerkers opnieuw geformuleerd, waarbij de identiteit een vast onderdeel is. 6.1 Identiteit en professionele zorg De aan de identiteit gerelateerde professionele zorg en behandeling blijkt bij Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch onder andere uit: De antroposofische verpleeg- en verzorgingswijze, o.a. tot uitdrukking komend in uitwendige therapieën, zoals baden, wikkels en inwrijvingen; Kunstzinnige activiteiten en/of therapieën, zoals tekenen, schilderen, boetseren, euritmie en muziek. Deze versterken de ontwikkelingsmogelijkheden en zingeving in de laatste levensperiode; Viering van de jaarfeesten, die als een rode draad aan het jaar structuur en inhoud geven; De mogelijkheid om deel te nemen aan de sacramenten van de Christengemeenschap, zoals de mensenwijdingsdienst en de sacramenten die met het levenseinde samenhangen; De maaltijden die uit biologische of uit biologisch-dynamische grondstoffen bereid worden in Huize Valckenbosch (eigen keuken); de maaltijden in het Leendert Meeshuis worden naar keuze van de bewoner verstrekt vanuit de Accolade Zorggroep (op reguliere basis) of vanuit Huize Valckenbosch (met individuele bijbetaling); Vormgeving en aankleding van gebouw, algemene ruimten en de bewonerskamers. Waar zinvol en mogelijk, is het gebouw organisch vormgegeven. Bij het inrichten van de algemene ruimten wordt de nadruk gelegd op kwaliteit, huiselijkheid en warmte. Bij Huize Valckenbosch komt de identiteitsgebonden zorg ook tot uiting in cursussen en gespreksgroepen voortkomend uit de antroposofie of samenhangend met religieuze inhouden, zoals die in de Christengemeenschap vorm krijgen. Ook biedt Huize Valckenbosch een ontmoetingsplaats voor bewoners en andere inwoners in de regio die lid zijn van de Antroposofische Vereniging en elkaar als zodanig willen ontmoeten. De herdenking van de gestorvenen op 2 november is een vast moment in beide huizen. De nabestaanden, familie, medewerkers en vrijwilligers worden uitgenodigd om stil te staan bij de overledenen. Nieuwe medewerkers en vrijwilligers van Antroz ontvangen het boekje Bronnen van inspiratie. De lezer wordt in dit boekje aan de hand van vier bronnen van inspiratie meegenomen in een aantal aspecten die uniek en typerend zijn voor zorg voor ouderen vanuit een antroposofische visie. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 14 van 32

15 7. Governance 7.1 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren en de prestaties van de Raad van Bestuur en is tevens klankbord voor de Raad van Bestuur. Missie Antroz Stichting Antroz biedt wonen en aandachtsvolle zorg gebaseerd op het antroposofisch gedachtengoed in de vestigingen Leendert Meeshuis in Bilthoven, Huize Valckenbosch en Valckenhof in Zeist en Woonoord Kraaijbeek in Driebergen. In 2013 heeft de Raad van Toezicht zes keer vergaderd met de Raad van Bestuur en één keer met de controller vanuit haar waarnemende rol in verband met de afwezigheid van een bestuurder. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht op 28 maart zonder Raad van Bestuur vergaderd. Op 13 februari heeft de Raad van Toezicht de jaarlijkse ontmoeting gehad met de OR. De OR heeft onderwerpen op de agenda geplaatst betreffende gebeurtenissen in het afgelopen jaar, de lopende zaken en onderwerpen betreffende de toekomst van Antroz. Leden van de Raad van Toezicht hebben op een aantal momenten hun betrokkenheid getoond en gegeven bij de organisatie, waaronder muzikale/culturele bijeenkomsten en het kerstfeest. Onderwerpen In de overlegvergaderingen in het verslagjaar van de Raad van Toezicht met de Raad van Bestuur en de vergadering zonder de Raad van Bestuur zijn de volgende onderwerpen aan de orde gekomen: Opdrachtverstrekking aan een procesbegeleider voor het oplossen van de spanningen binnen het Management Team van Antroz. Het terugtreden van de Raad van Bestuur de heer B. Pluijter met ingang van 1 april 2013 in goed overleg met de Raad van Toezicht van Antroz. Per 1 juni 2013 werd het dienstverband beëindigd. Procedure en benoeming tijdelijk bestuurder. Wijze van informatieverstrekking aan de OR, CCR, bestuur van de Christengemeenschap, medewerkers, vrijwilligers en bewoners betreffende het vertrek van de bestuurder en procedure benoeming nieuwe bestuurder mevrouw E. Koster per 1 mei Het voorstel van de interim bestuurder om Antroz niet als zelfstandige organisatie in stand te houden. Dit gezien de interne dynamiek, de renovatie/nieuwbouw Huize Valckenbosch en nieuwbouw Leendert Meeshuis. Doel was de continuïteit van de antroposofische zorg in stand te houden. Goedkeuring jaarrekeningen 2012 van Stichting Antroz, Stichting Valckenhof en Stichting Kraaijbeek. Criteria ten aanzien van besluitvorming tot fusie en short-list van mogelijke fusiepartners. Invoering van zelforganiserende teams en teamcoaches en twee resultaat verantwoordelijke eenheden namelijk Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis. Maatregelen en een plan van aanpak om financieel in control te komen in Verlenging van de aanstelling van de interim bestuurder per 1 november 2013 tot de geprognosticeerde datum van de fusie per 1 maart Herziening van de business case van het vastgoed op basis van gewijzigde context en inkoopbeleid. Consequenties van afwijzing door banken van financieringsaanvragen met betrekking tot vastgoedinvesteringen, onder andere in het kader van de samenwerkingsovereenkomst met SSW. Goedkeuring tot het starten van een onderzoek tot fusie. De begroting Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 15 van 32

16 In 2013 bestond de Raad van Toezicht uit de volgende leden: De heer drs. M.B. Botman (voorzitter) De heer drs. H.M. Hemmen De heer Th. van der Meulen Mevrouw Dr. J.P. Schermers, arts Mevrouw A. van Zon MA De heer Van der Meulen vertegenwoordigt sinds 1 juli 2009 op voordracht van de Centrale Cliëntenraad de belangen van de cliënten van Antroz in de Raad van Toezicht. Volgens het rooster van benoeming waren mevrouw J. Schermers en de heer T. van der Meulen aftredend per 1 juni De Raad van Toezicht benoemde hen voor een tweede termijn van vier jaar als lid Raad van Toezicht Antroz. Naam lid Raad van Nevenfuncties Toezicht De heer M.B. Botman - Voorzitter Raad van Toezicht MeanderOmnium - Lid Raad van Toezicht Victas (voorheen Centrum Maliebaan) - Bestuurslid Per Saldo - DGA Botman Advies en Management De heer H.M. Hemmen - Manager Governance, Riskmanagement & Compliance Menzis Mevrouw J.P. Schermers - Bestuurslid van de Stichting Kind en Groei - Voorzitter van Unicef Utrecht - Lid RvC Ikazia Ziekenhuis De heer T. v.d. Meulen - Lid Raad v. Commissarissen bij Woningstichting IJsseldal Wonen de Groene Waarden - Bestuur Stichting Calefax - DGA Ideon Mevrouw A. van Zon - Directeur Rozemarijn - Bestuurslid Stichting ter bevordering van de heilpedagogie 7.2 Besturingsmodel In 2013 is het besturingsmodel en het organisatie-ontwerp opnieuw vastgesteld. Antroz gaat uit van een decentraal besturingsmodel. Daarin ligt het accent op integraal management. Medewerkers werken in teams, de teamleden werken aanvullend op elkaar, helpen elkaar in het proces van permanent leren. Medewerkers zijn in staat om hun eigen werk te plaatsen in het perspectief van de afspraken met cliënten, van het team en de organisatie. Uitgangspunten Belangrijk is om een professionele, effectieve en financieel gezonde organisatie in dienst te stellen van cliënten. Cliënten van Antroz wonen in geclusterde woonvormen. De inrichting van de organisatie loopt langs de lijnen van locaties, type bewoners/cliënten, diversiteit in het aanbod en de benodigde werkorganisatie. Er is een heldere scheiding tussen operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het operationele niveau wordt ingevuld door zelforganiserende teams onder leiding van teammanagers. Zij geven aansprekend en aandachtsvol leiding aan een team van professionals en vrijwilligers. Teammanagers vormen de spil in de organisatie, ze zijn kennis- en cultuurdragers, motivators en Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 16 van 32

17 competentieontwikkelaars. Het team is gedreven om de antroposofische kernwaarden te doen ervaren in leefsfeer en aanbod. De teammanagers hebben naast een inhoudelijke en functionele verantwoordelijkheid een gedelegeerde budgetverantwoordelijkheid (budgetbeheer). Zij leveren een belangrijke bijdrage aan het tactisch beleid door actief deel te nemen aan het vestigingsoverleg. Het aantal teammanagers hangt af van de span of support (uitgangspunt 1 Fte teammanager per max. 40 medewerkers), de ontwikkelfase van het team en de teamleden. De teammanager voert jaarlijks ontwikkelgesprekken met de individuele teamleden over hun competentieontwikkeling aan de hand van een 3-jaarlijks op te stellen persoonlijk ontwikkelplan (POP). Het tactische niveau wordt ingevuld door vestigingsmanagers met integrale resultaatverantwoordelijkheid voor de vestiging. Het gaat bij integraal management om een combinatie van aansturen en leiderschap. Management betreft de meetbaarheid, beheersbaarheid van risico s en borging van processen. De vestigingsmanager geeft op aansprekende wijze leiding aan teammanagers. De vestigingsmanager krijgt ondersteuning vanuit het bedrijfsbureau op het gebied van financiën, ICT, inkoop, huisvesting en administratie. Het aantal vestigingsmanagers hangt af van de omvang, omzet, complexiteit door ontwikkelfase en diversiteit in en tussen vestigingen. In 2013 zijn twee vestigingsmanagers werkzaam binnen Antroz. Het strategisch niveau wordt ingevuld door de Raad van Bestuur. De volledige eindverantwoordelijkheid voor Stichting Antroz en de gelieerde Stichtingen is hier belegd. 7.3 Raad van Bestuur Antroz heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur. Tot 1 april 2013 is de functie vervuld door de heer ir. B. Pluijter. Van 1 april t/m 1 mei heeft mevrouw drs. J. Kempenaar, controller/manager bedrijfsvoering conform de waarnemingsregeling taken op het terrein van de dagelijkse leiding op zich genomen. Mevrouw E. Koster MHA is per 1 mei 2013 benoemd als tijdelijk bestuurder tot 1 november Per 1 november is haar contract verlengd voor de periode tot uiterlijk 1 maand na fusiedatum met Stichting Warande. 8. Kwaliteitsbeleid en veiligheidsbeleid ten aanzien van bewoners/cliënten Antroz spant zich in voor een goede kwaliteit van zorg en heeft daarbij twee gelijktijdige oriëntaties. Eén oriëntatie is gericht op respect- en aandachtsvolle bejegening; deze bejegening is in onze organisatie geborgd in haar identiteit, geïnspireerd door de antroposofische mensvisie van waaruit wij werken. Tegelijkertijd is de oriëntatie gericht op professioneel handelen, inclusief de aanvullende zorg en behandeling vanuit diezelfde mensvisie. We gaan uit van wettelijke kwaliteitsrichtlijnen en zijn op een systematische en doelgerichte manier met kwaliteitsverbetering bezig. 8.1 Toetsing Kwaliteit wordt getoetst. Er vinden interne en externe toetsingen plaats. Antroz participeert in 2013 voor de zevende keer in de landelijke meting van Zorginhoudelijke Indicatoren, zoals geoperationaliseerd in het Kwaliteitskader Verantwoorde zorg. De uitkomsten worden gepubliceerd via zorgvoorkwaliteit.com Visie Antroz Antroz biedt aan haar bewoners en cliënten aandachtsvolle zorg op basis van het antroposofisch mens- en wereldbeeld. Medewerkers ondersteunen bewoners en cliënten door geïntegreerde zorg voor lichaam, ziel en geest van de bewoner. Wij bevorderen een zodanige samenwerking dat kwaliteiten naar lichaam, ziel en geest, - anders gezegd: de praktische, psychosociale en spirituele kwaliteiten -, van ieder individu in onze gemeenschap tot hun recht komen. Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 17 van 32

18 De uitkomsten van het klanttevredenheidsonderzoek dat in 2012 gehouden is, zijn motivatie om de ervaren kwaliteit te verbeteren. Hierover is Antroz voortdurend in gesprek met de centrale en lokale cliëntenraden. Het kwaliteitssysteem van Antroz is getoetst door DNV als certificerende instantie. Na audits in juli en november 2013 voldoet Antroz aan de nieuwe HKZ norm Antroz doet in het verslagjaar mee aan de Benchmark van ActiZ. Muziektherapeut aan het werk in Huize Valckenbosch Eigen resultaten op het gebied van klant- en medewerkerstevredenheid en bedrijfsvoering worden vergeleken met de gegevens van collega-instellingen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg bezocht op 2 september 2013 Huize Valckenbosch en op 2 december 2013 Leendert Meeshuis. De bevindingen van de Inspectie leiden tot een aantal resultaatsverslagen in De toetsingen zorgen voor een dynamiek die gericht is op het vergroten van de kwaliteit van zorg en behandeling. Daarnaast heeft Antroz een aantal andere activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan een goede en veilige zorgverlening. Er is in het verslagjaar een Infectie Preventie Commissie gestart die in een voortvarend tempo de protocollen geëvalueerd en in samenhang gebracht heeft. Er werden twee externe audits georganiseerd, als ook scholing aangeboden. De Vilans protocollen zijn voor de medewerkers van Antroz het uitgangspunt voor professioneel handelen. De keuken van Huize Valckenbosch is extern getoetst, waarbij veiligheid in de brede zin van het woord het belangrijkste criterium was. De algehele score was erg goed: 8,2. Antroz werkt nauw samen met collega-zorginstellingen in de ouderenzorg, waarbij het verbeteren van de kwaliteit van zorg belangrijk gespreksonderwerp is. De stafmedewerker participeert in het Utrechts Netwerk Kwaliteit (UNK). De personeelsinzet werd nauw verbonden met de zorgzwaarte van de aanwezige bewoners. Het scholingsaanbod werd hier weer op afgestemd. 8.2 Klachten Antroz neemt deel aan een landelijk netwerk van antroposofische zorginstellingen waarbinnen gezamenlijk de uitvoering van het klachtenbeleid plaats vindt. De bewoner of diens vertegenwoordiger krijgt bij opname een brochure waarin de klachtenprocedure beschreven staat, zowel intern als extern. De Klachtencommissie heeft uitsluitend externe leden en een externe voorzitter. Hiermee is de onafhankelijkheid van de Klachtencommissie gewaarborgd. Er is een reglement en een werkwijze waarmee de behandeling van klachten is geregeld zoals bedoeld in de Wet klachtrecht cliënten Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 18 van 32

19 zorgsector, artikel 2 lid 1. In 2013 heeft de klachtencommissie haar werkzaamheden kunnen verrichten met inachtneming van de waarborgen bedoeld in Wet klachtrecht cliënten zorgsector. De externe Klachtencommissie heeft in het verslagjaar geen klachten behandeld zoals bedoeld in de Klachtwet. Beide woonzorglocaties staan open voor klachten en deze worden laagdrempelig ontvangen. Bij Antroz geldt het principe de klacht bespreekbaar te maken daar waar ook tot een verbetering van de situatie kan worden gekomen. Antroz beschouwt een klacht als een kritisch en waardevol advies. 9. Personeelsbeleid, medewerkers en organisatie Het werken binnen een organisatie met een antroposofische identiteit betekent dat er aandacht is voor ontwikkeling. Antroz is een lerende organisatie en in het personeelsbeleid van Antroz staat deze ontwikkelpotentie centraal. Van medewerkers bij Antroz wordt verwacht dat zij aan hun ontwikkeling invulling geven. Daarbij wordt gekeken naar (beroeps)competentieontwikkeling én naar persoonlijke ontwikkeling Sterk leerklimaat Antroz stimuleert ontwikkeling en hecht er waarde aan dat op alle werkplekken in de organisatie een sterk leerklimaat heerst. De structuur van de organisatie sluit hierbij aan. Bevoegdheden liggen zo laag als mogelijk in de organisatie en medewerkers hebben zo veel als mogelijk zelf-regie. De stijl van leidinggeven ondersteunt dit. Leidinggevenden hebben een coachende stijl en fouten zijn toegestaan mits er van wordt geleerd en ontwikkeling zichtbaar is. Van alle betrokkenen bij Antroz wordt een duidelijke affiniteit met en interesse in de antroposofie verwacht en een basishouding gericht op nieuwsgierigheid en persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkeling is hiermee een breder begrip dan scholing of deskundigheidsbevordering. In 2013 is het besturingsmodel en het organisatie-ontwerp opnieuw vastgesteld. Antroz gaat uit van een decentraal besturingsmodel. Daarin ligt het accent op integraal management. Medewerkers werken in teams, de teamleden werken aanvullend op elkaar, helpen elkaar in het proces van permanent leren. Medewerkers zijn in staat om hun eigen werk te plaatsen in het perspectief van de afspraken met cliënten, van het team en de organisatie. Op antroposofie gerichte competenties Investeren in ontwikkeling betekent een investering in het menselijk kapitaal van de organisatie. Het doel van deze investering is dat de organisatie daarmee kwalitatief goede en op de antroposofie gebaseerde zorg verleent. In de afweging welke opleidingen prioriteit krijgen, zal het management altijd de verbinding leggen met het belang van de cliënten die de zorg ontvangen en met de organisatie die met opgedane kennis goede zorg kan leveren. Voorwaarde voor een kwalitatief goede zorg is immers voldoende personeel met functierelevante beroepscompe-tenties. De antroposofie is zo veel als mogelijk ingebed in de organisatie en de werkprocessen op de afdelingen. Medewerkers kunnen zich op antroposofie gerichte competenties ontwikkelen. Herinrichting functiegebouw Het jaar 2013 stond in het teken van herinrichting van de organi-satie, van het functiegebouw en van de kwalitatieve en kwantita-tieve bezetting van de functies. Het aantal functies is teruggebracht van circa 75 naar 50 functies. De functies op de zorg- en facilitaire afdelingen van de vestigingen Leendert Meeshuis en Huize Valckenbosch zijn op basis van de kwalificatiestructuur van het Nederlandse beroepsonderwijs, beschreven in competentieprofielen. In de huiskamers van Leendert Meeshuis is de functie van huiskamerbegeleider vervallen. Medewerkers worden geschoold voor helpende niveau 2 of via een herplaatsingsprocedure geplaatst op een andere functie binnen Antroz. Als er geen wensen en mogelijkheden zijn tot plaatsing binnen Antroz, dan wordt een werk naar werk traject ingezet of met wederzijds goedvinden beëindiging van de arbeidsover- Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 19 van 32

20 eenkomst overeengekomen. De bezetting op de zorgafdelingen is afgestemd op de fluctuerende zorgvraag van de bewoners. Dit heeft geleid tot het aanstellen van extra verzorgenden, het terugdringen van de inzet van uitzendkrachten en het optimaliseren van de werkroosters van de medewerkers. Dit alles om zorg te dragen voor een financieel gezonde organisatie, gezonde roosters voor de medewerkers en veelal bekende gezichten voor de bewoners. Met het project Huis op Orde worden de arbeidscontracten, competentieprofielen respectievelijk functiebeschrijvingen en het beroepsdiploma van de betreffende medewerker gecompleteerd en geregistreerd conform wettelijke verplichtingen. Verzuim personeel Totaal % ziekteverzuim excl. zwangerschapsverlof Verzuim frequentie Gemiddelde verzuimduur % kort verzuim <8 dagen ,79 0,8 12,5 dagen 0,68% 2, ,78 0,92 16,3 dagen 0,73 2,77 % lang verzuim >8 dagen Vrijwilligers Antroz maakt veel gebruik van de inzet van vrijwilligers, onmisbaar om de ondersteuning aan bewoners op peil te houden. In 2013 waren in Leendert Meeshuis rond de 65 vrijwilligers werkzaam, in Huize Valckenbosch rond de Huisvesting en vastgoedontwikkeling Antroz wil blijven inspelen op de vraag naar antroposofisch geïnspireerde woon-en zorgarrangementen in dit deel van het land. Om deze doelstelling te realiseren, is heldere positionering en verbetering van de vestigingen een essentiële randvoorwaarde. Het Strategisch Vastgoedplan vertaalt de strategische doelen naar weloverwogen vastgoedbeslissingen en het mitigeren van risico s. De visie op vastgoed van Stichting Antroz is: vastgoed is een middel om de strategische doelen te bereiken. Eigendom is geen vereiste, het recht op toewijzing van woningen en zorgplaatsen is een harde randabsolute voorwaarde om doelen en productie te realiseren derhalve is samenwerking gezocht met woningstichting Warande. Antroz onderschrijft het belang van de vrije ontmoeting met de medemens. Via de ontmoeting met andere mensen in de gemeenschap kan men geholpen worden om het eigen proces van zingeving beter te zien. Het leven en wonen van de bewoner staat voorop, ondanks beperkingen, optimaal en zodanig dat het ècht een thuis vormt. Wonen met het eigene en vertrouwde in de nabijheid, met het eigen huisraad als fysiek voorbeeld, maar ook met de eigen geschiedenis en toekomst. Een goede maaltijd, bij voorkeur biologisch(-dynamisch), is een belangrijk element van het leven. Dat geldt ook voor de natuurlijke omgeving met groen, tuin en vogels. Zo kan men het wonen in de vierde levensfase ervaren in een sociale, kunstzinnige en spirituele omgeving. Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt bij (ver)bouw en exploitatie. De vastgoedplannen van Antroz zijn in 2013 opnieuw beoordeeld in het kader van de politieke en maatschappelijke context van zorginstellingen en met name ook in het licht van de (on)mogelijkheden tot zorgvastgoedfinanciering. Beleid ten aanzien van lage ZZP s en het inkoopbeleid van het Zorgkantoor hebben geleid tot herbezinning op de ontwikkeling van Huize Valckenbosch en op de totale capaciteit van Antroz. Ook de consequenties van de Samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw van Leendert Meeshuis zijn Jaardocument Naar een waardevolle toekomst Pagina 20 van 32

Huize Valckenbosch. Informatie over wonen, zorg en welzijn

Huize Valckenbosch. Informatie over wonen, zorg en welzijn Huize Valckenbosch Informatie over wonen, zorg en welzijn Huize Valckenbosch is een wooncentrum voor antroposofisch geïntresseerden en geïnspireerden. Een warm en smaakvol ingericht huis gelegen aan de

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof

Profielschets Locatiemanager d Amandelhof 1. Locatiemanager d Amandelhof Voor d Amandelhof, zoeken we een Locatiemanager (28-36 uur). De locatiemanager heeft een aantal hoofdtaken: 1. Zorgdragen voor de ontwikkeling van de visie op de locatie

Nadere informatie

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma

Personeel Talma Urk. Waar wij voor staan. We zijn trots op Talma Personeel Talma Urk Waar wij voor staan Ondersteuning van de cliënt in het voortzetten van het leven zoals hij gewend was. Wij bieden op Urk kwalitatief goede zorg. Wij leveren een totaalpakket uitgaande

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha

Profielschets Managers Het Nieuwe Maranatha. 1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

Identiteit van DeSeizoenen

Identiteit van DeSeizoenen Identiteit van DeSeizoenen september 2014 Inleiding Identiteit is voor DeSeizoenen veel meer dan de antroposofische inspiratie alleen. Het is ook onze geschiedenis, onze organisatiestructuur, onze cliënten

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord

Cliënt in beweging. van zorgen voor naar zorgen dat. Voorwoord Cliënt in beweging van zorgen voor naar zorgen dat Meerjarenbeleidsplan 2016-2020 Voorwoord In 2014 en 2015 is er een maatschappelijke verandering in gang gezet die veel betekent voor de Nederlandse burger

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015

Cliëntenraad Liemerije. Jaarplan 2014-2015 Liemerije deskundige zorg voor ouderen Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-044 1999 Postadres : Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR Mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl

Nadere informatie

1. Op weg naar een nieuw Maranatha

1. Op weg naar een nieuw Maranatha 1. Op weg naar een nieuw Maranatha Op het terrein van Maranatha in Rijssen is een prachtig nieuw zorgcomplex verschenen. Aan de laatste fase van de nieuwbouw wordt nog gewerkt. De oude woontoren is gesloopt

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6

Cliëntenraad Viattence locatie de Klaarbeek 28 januari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave... pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen pag 3 Jaarvergadering. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad.. pag 3 Scholing Cliëntenraad. pag 4 Onderwerpen..

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wezep 2 februari 2015 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen. pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen... pag 4 Adviezen... pag

Nadere informatie

Samen duurzaam verder

Samen duurzaam verder Samen duurzaam verder Onlangs sloten we de pilot Duurzaam Severinus af met een brede evaluatie onder de pilot-woningen en locaties voor dagbesteding en thuisondersteuning met de medewerkers én de wettelijk

Nadere informatie

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis

Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg. ten behoeve van de woon-/zorglocaties. Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Producten overzicht van Antroz antroposofische ouderenzorg ten behoeve van de woon-/zorglocaties Huize Valckenbosch en het Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2010 geldende zorgzwaarte- pakketten

Nadere informatie

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis

Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht. Stichting Antroz. Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Zorgzwaartepakket- en productenoverzicht Stichting Antroz Woonzorglocaties Huize Valckenbosch en Leendert Meeshuis Een overzicht van de in 2012 geldende zorgzwaartepakketten en de vertaling ervan in standaard

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht

Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht Profielschets Teamleider Individueel Wonen Uitzicht 1. Teamleider Uitzicht Voor Woonzorgcentrum Uitzicht te Vlaardingen zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Cliëntenraad. Jaarplan

Cliëntenraad. Jaarplan Cliëntenraad Jaarplan 2016-2017 Bezoekadres Hunneveldweg 12 6903 ZN Zevenaar T 088-0441999 Postadres Postbus 12 6900 GA ZEVENAAR E-mailadres clientenraad@liemerije.nl Internet www.liemerije.nl 1 Inleiding

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT

JAARVERSLAG DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG. Beweging 3.0 jaarverslag DCRT JAARVERSLAG 2013 DIVISIECLIËNTENRAAD THUISZORG Beweging 3.0 jaarverslag DCRT INHOUDSOPGAVE BLZ. 1.VOORWOORD 3 2. FUNCTIONEREN VAN DE CLIËNTENRAAD 4 2.1. Cliëntenraad 2.1.1. Samenstelling cliëntenraad 4

Nadere informatie

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo

Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo Profielschets Teamleider Woonzorgcentrum Nebo 1. Teamleider Nebo Voor Woonzorgcentrum Nebo te Zwijndrecht zoeken we een Teamleider (24 uur). De ideale kandidaat is een warme, verbindende persoonlijkheid

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie

Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Lid Raad van Toezicht GGZ Westelijk Noord-Brabant Bestuurlijke ervaring in een complexe omgeving, bij voorkeur zorgorganisatie Korte schets profiel Binnen de Raad van Toezicht van Geestelijke GezondheidsZorg

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn.

In de Visie is beschreven waar SGL in de toekomst voor wil staan, rekening houdend met ontwikkelingen die op dit moment aan de orde zijn. Bijlage 1 meerjarenbeleidsplan Missie, visie en kernwaarden SGL In dit document vindt u de hernieuwde Missie, Visie en kernwaarden. In de Missie is beschreven wat SGL uit wil dragen naar buiten. Daarbij

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER

FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR - BESTUURDER december 2014 DE ORGANISATIE Woonstichting is een toegelaten instelling met als statutair werkgebied de gemeente Lelystad. heeft 8.700 woningen (ongeveer 30% van de

Nadere informatie

Profielschets Manager Zorg & Welzijn

Profielschets Manager Zorg & Welzijn Profielschets Manager Zorg & Welzijn Inleiding Onder de naam t Heem functioneren zowel een Woonstichting als een Zorgstichting. Aanvankelijk kenden beide organisaties een personele unie in bestuur en toezicht.

Nadere informatie

Kwaliteit van. en ontwikkelingen binnen en buiten het toezicht op kwaliteit en veiligheid. Marike Abel CSI 16 september 2014

Kwaliteit van. en ontwikkelingen binnen en buiten het toezicht op kwaliteit en veiligheid. Marike Abel CSI 16 september 2014 Kwaliteit van Ouderenzorg en ontwikkelingen binnen en buiten het toezicht op kwaliteit en veiligheid Marike Abel CSI 16 september 2014 Inhoud Inleiding en context Rapport Verbetering kwaliteit van ouderenzorg

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Directeur

Zoekprofiel. Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij. Directeur Amersfoortsestraat 15 3769 AD SOESTERBERG info@deveghte.nl www.deveghte.nl Zoekprofiel Zorgcentra De Betuwe Vertrouwd en dichtbij Directeur April 2014 Profiel van de organisatie Zorgcentra De Betuwe is

Nadere informatie

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg H an d re ik in g vo o r c l i ën te n r a d e n. w w w. l o c. n l Uitgave: oktober 2017 Het kwaliteitskader is een uitgave van het Zorginstituut Nederland d.d. 13.01.2017

Nadere informatie

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017

Profiel lid van de Raad van Toezicht. Catharina Stichting. d.d. 7 juli 2017 Profiel lid van de Raad van Toezicht Catharina Stichting d.d. 7 juli 2017 Profiel Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie met haar wortels in westelijk Voorne-Putten. De wortels

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties

Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Opdracht transitiemanager voor de 3 grote locaties Deze opdracht beschrijft de rol van de transitiemanager voor de 3 grote locaties (Lauwershof, Oudtburgh en Zuyder Waert) in de implementatie van de strategie

Nadere informatie

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen

Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Voorstel pilot naar aanleiding van plan Waardigheid en trots. Liefdevolle zorg. Voor onze ouderen Gegevens zorgaanbieder: Zorgfederatie Oldenzaal Fonteinstraat 55 7573 CG Oldenzaal Directeur Bestuurder

Nadere informatie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie

De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie. begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie De weg naar zinvolle dagbesteding voor mensen met dementie begeleidingsprogramma voor organisaties die zorg leveren aan mensen met dementie Context Het aanbieden van welzijn, dagbesteding of zingevingactiviteiten

Nadere informatie

Manager Bedrijfsvoering

Manager Bedrijfsvoering Manager Bedrijfsvoering Verbinder, peoplemanager en sparringpartner op strategisch niveau Severinus Severinus noemt zich dé zorgorganisatie in Veldhoven en omgeving. Zij bieden primair zorg voor mensen

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015

ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 ZELFEVALUATIE KWALITEIT 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Cliënten... 4 1.1. Cliëntenraad... 4 1.2. Cliënttevredenheid... 4 1.3. Interne metingen... 6 1.4. Veiligheid... 6 2. Analyse personeelsbeleid...

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit.

Jaarplan SOPOH 2014-2018. Personeel. Onderwijs. Organisatie. Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit. SOPOH Jaarplan 2014-2018 Voor ieder kind het beste bereiken, met passie, plezier en professionaliteit Personeel Onderwijs Organisatie Huisvesting Pr-Marketing Financiën 1 Voorwoord Stichting Openbaar Primair

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos

Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos Profielschets Lid Raad van Toezicht Ruitersbos TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 21 DECEMBER 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen Ruitersbos is een kleinschalige ouderenzorgorganisatie in Breda met 120

Nadere informatie

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie!

Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Wendbaar organisatiemodel essentieel in de transitie! Sectordag VVT 20 november 2014 Learn, share & innovate PwC 1 Agenda 1. Introductie 2. Waarom is wendbaarheid essentieel? De voordelen voor uw zorgorganisatie

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

medewerker in ontwikkeling

medewerker in ontwikkeling medewerker in ontwikkeling 1 36 In 211 heeft ROC ID College verder gewerkt aan de volgende projecten binnen de programmalijn Ontwikkeling van medewerkers. Human Resources Development ROC ID College wil

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011

Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei PREZO VV&T 2011 Referentietabel: indicatorenset 2010 indicatorenset mei 2012 PREZO VV& 2011 De vet weergegeven prestaties vallen onder veiligheid. De onderstreepte prestaties vallen onder wet en regelgeving. In een aantal

Nadere informatie

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren

Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Particuliere en reguliere verpleeghuizen Een vergelijking om van te leren Utrecht, 26 maart 2015 Wine te Meerman Eveline Castelijns Simon Heesbeen Floor Vreeswijk 1 Inhoud 1. Aanleiding voor het onderzoek

Nadere informatie

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg

PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg PROFIELSCHETS BESTUURDER Savant Zorg TIRIONS CONSULTANCY BV VERSIE 1 SEPTEMBER 2015 BESTEMD VOOR DE ORGANISATIE ANJA TIRIONS MHA Inleiding Savant Zorg is een grote, regionale, gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Ondernemingsplan Opella

Ondernemingsplan Opella Ondernemingsplan Opella 02 08 Op weg naar 2020 Bijzonder en gewoon Zorgdienstverlener Opella ondersteunt mensen op allerlei manieren, waarbij het zo zelfstandig mogelijk leven en wonen voorop staat. Ondanks

Nadere informatie

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ

Profielschets. Manager Financiën. Omnivera GWZ. ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Profielschets Manager Financiën Omnivera GWZ ERLY the consulting company Datum: februari 2016 Opdrachtgever: Omnivera GWZ Adviseurs ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88 Omnivera GWZ Omnivera

Nadere informatie

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5

Cliëntenraad Viattence locatie Wendhorst 24 februari 2016 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Jaarverslag 2015 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave. pag 2 Samenstelling en mutaties pag 3 Vergaderingen... pag 3 Wat doet de Cliëntenraad. pag 3 Scholing Cliëntenraad pag 4 Onderwerpen pag 4 Vorming Centrale

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253

Profiel. Manager Financiën en Bedrijfsvoering. 16 juni 2016. Opdrachtgever Cosis. Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Profiel Manager Financiën en Bedrijfsvoering 16 juni 2016 Opdrachtgever Cosis Voor meer informatie over de functie 088 8393253 Voor sollicitatie www.cosis.nu/vacatures rvb@cosis.nu Promens Care en NOVO

Nadere informatie

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum

Profiel. Voorzitter Cliëntenraad. 13 oktober Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Profiel Voorzitter Cliëntenraad 13 oktober 2017 Opdrachtgever Cliëntenraad Haaglanden Medisch Centrum Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868 00 06 29

Nadere informatie

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017

Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Stand van zaken Kwaliteitskader Stichting Eykenburg per 1 juli 2017 Inleiding Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is op 13 januari 2017 opgenomen in het register van het Zorginstituut Nederland (ZINL)

Nadere informatie

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren

Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Vastgesteld november 2013. Visie op Leren Inhoudsopgave SAMENVATTING... 3 1. INLEIDING... 4 1.1 Aanleiding... 4 1.2 Doel... 4 2. VISIE OP LEREN EN ONTWIKKELEN... 6 2.1 De relatie tussen leeractiviteiten

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016

Cliëntenraad. Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Specialistisch Centrum Ouderenzorg (SCO) JAARVERSLAG 2016 Cliëntenraad Jaarverslag 2016 1 Inhoud Cliëntenraad (CR)... 3 De taak van de cliëntenraad... 3 Bevoegdheden... 3 Samenstelling cliëntenraad...

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing

Jaarverslag Samenwerken aan Vernieuwing Jaarverslag 2013 Samenwerken aan Vernieuwing keten partners Samenwerken aan Vernieuwing Het jaar 2013 heeft voor Amaris in het teken staan van vernieuwing. Dit jaar hebben wij de eerste stappen gezet in

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen

Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg. Anders denken en doen Op weg naar veilige en cliëntgerichte verpleeghuiszorg Anders denken en doen Vernieuwing in de verpleeghuiszorg verlegt de focus van zorgprofessionals De impact van de oproep van staatssecretaris Martin

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 Utrecht, februari 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Medical Zorg te Utrecht op 24 oktober 2016 1 Inleiding Op 24 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspectie)

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP

ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP ZO GEWOON MOGELIJK ZORGVISIE FRANKELANDGROEP Laat mij doen met eigen vuur, wat ik verkies zoolang ik duur.. Willem Elsschot Zorgvisie: Zo gewoon mogelijk De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016

VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 VISIE OP TOEZICHT Vastgesteld door Raad van Commissarissen op 15 september 2016 Woningcorporaties staan voor het huisvesten van mensen met een bescheiden inkomen en voor kwetsbare groepen. Woningcorporaties

Nadere informatie

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012

Woonvorm De Bolder. Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Woonvorm De Bolder Kick-off Projectgroep op 21 februari 2012 Agenda Voorgeschiedenis Doelgroep en zorginhoud Pand en bouwtekeningen Projectstructuur Werkgroepen Voorgeschiedenis Start in 2007 WZF en Kwintes:

Nadere informatie

Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers

Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers 206-208 RvT 29-03-206 7-03-206 April 207 Strategisch beleidsplan Westerholm/Rikkers-Lubbers 206-208 Inhoudsopgave Voorwoord... Inleiding... 2 Onze missie...

Nadere informatie